MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 196/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 196         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 26 martie 2012

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

57. - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

 

321. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 74 din 2 februarie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

208. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

118. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr. 77/2012

 

251. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

38. - Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice PERGAM drept colector al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată În domeniul operelor reproduse de pe hârtie

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Adulţii au drepturi egale de acces la formare profesională, fără discriminări pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă. Programele deformare profesională se pot realiza atât în limba română, cât şi în limbile minorităţilor naţionale sau într-o limbă de circulaţie internaţională.”

2. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Programele de formare profesională a adulţilor prevăzute la alin. (3) se pot realiza, la solicitarea scrisă a beneficiarilor, şi în limbile minorităţilor naţionale sau într-o limbă de circulaţie internaţională, cu respectarea libertăţii de opţiune a tuturor persoanelor adulte interesate de un anumit program.”

3. La articolul 14, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Furnizorii de formare profesională care organizează programe în limbile minorităţilor naţionale sau într-o limbă de circulaţie internaţională vor întocmi programul de formare atât în limba română, cât şi în limba minorităţii naţionale sau în limba de circulaţie internaţională pentru care solicită autorizarea.”

4. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) în vederea autorizării unui program de formare în limba minorităţii naţionale sau într-o limbă de circulaţie internaţională, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au profiluri sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire şi cunosc, după caz, limba minorităţii naţionale respective sau o limbă de circulaţie internaţională pentru care a fost autorizat programul.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

IOAN OLTEAN

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 22 martie 2012.

Nr. 57.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

În temeiul prevederilor ari. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 22 martie 2012.

Nr. 321.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 74

din 2 februarie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iul ia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioniţa Cochinţu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Construcţii Feroviare Moldova” - S.A. din Iaşi în Dosarul nr. 6.773/99/2009 al Tribunalului Iaşi - Secţia comercial faliment şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 695D/2011.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, menţionând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, respectiv Decizia nr. 564 din 29 aprilie 2010.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 4 mai 2011, pronunţată în Dosarul nr. 6.773/99/2009, Tribunalul Iaşi - Secţia comercial faliment a sesizat Curtea Constituţionala cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Construcţii Feroviare Moldova* - S.A. din Iaşi într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii formulate împotriva unor hotărâri ale adunării generale a creditorilor,

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia arată că împotriva tabelului preliminar al creanţelor s-au înregistrat nenumărate contestaţii. Creanţele sunt incerte, iar drepturile conferite creditorilor în baza acestor sume se vor schimba considerabil, în funcţie de soluţia din contestaţie. Or, nu este legitim ca votul din adunarea creditorilor să se facă în procente stabilite de aceiaşi lichidatori judiciari, atâta timp cât există nenumărate contestaţii şi atâta timp cât tabelul preliminar a fost întocmit de administratorii judiciari ale căror remuneraţii sunt puse în discuţie de adunarea creditorilor.

Tribunalul Iaşi - Secţia comercial faliment opinează în sensul că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale.

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, notele scrise depuse, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele;

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 15 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, care au următorul cuprins:

- Art. 15 alin. (2) lit. a): „(2) Calculul valorii totale a creanţelor prevăzute la alin. (1) împotriva averii debitorului se va determina prin raportare la următoarele criterii:

a) ulterior afişării tabelului preliminar şi până la afişarea tabelului definitiv, valoarea creanţelor verificate şi acceptate de administratorul judiciar, astfel cum reiese din cuprinsul tabelului preliminar;”.

În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 16 alin. (2) potrivit căruia „Nimeni nu este mai presus de lege”, art. 21 alin. (1), (2) şi (3) privind accesul liber la justiţie, art. 53 referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, art. 124 alin. (2) potrivit căruia „Justiţia este unică, imparţială şi egală pentru toţi” şi art. 136 privind proprietatea.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, astfel cum a fost formulată, Curtea reţine că, pe de o parte, aspectele expuse de autoarea excepţiei de neconstituţionalitate sunt probleme ce ţin de aplicarea legii, iar, pe de altă parte, aceasta nu motivează, în concret, în ce constă contrarietatea dispoziţiilor criticate cu prevederile constituţionale invocate, contrar propriilor susţineri că va „detalia într-un memoriu separat excepţia de neconstituţionalitate”.

Or, potrivit dispoziţiilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, „Sesizările trebuie făcute în formă scrisă şi motivate”, iar potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, ..Sunt neconstituţionale prevederile actelor [.,.] care încalcă dispoziţiile sau principiile Constituţiei. Excepţia de neconstituţionalitate trebuie să îndeplinească anumite exigenţe de ordin structural, respectiv autorul acesteia trebuie să indice textul legal criticat, prevederile constituţionale considerate a fi încălcate şi motivarea în concret a pretinsei contrarietăţi a textului dedus controlului de constituţionalitate. Simpla enumerare în sprijinul excepţiei a unor prevederi constituţionale pretins încălcate nu este de natură să satisfacă exigenţa impusă de textul legal citat, sens în care Curtea s-a mai pronunţat prin numeroase decizii, de exemplu,

Decizia nr. 627 din 29 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 23 iulie 2008, Decizia nr. 517 din 8 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 2 iunie 2008, Decizia nr. 245 din 19 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 17 martie 2009.

În ceea ce priveşte modul de aplicare a prevederilor legale, Curtea constată că, astfel cum a reţinut în jurisprudenţa sa constantă, acestea sunt aspecte ce excedează competenţei instanţei de contencios constituţional, în acest sens fiind, spre exemplu, Decizia nr. 1.400 din 20 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 25 ianuarie 2012.

Într-o atare situaţie, excepţia de neconstituţionalitate urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Construcţii Feroviare Moldova” - SA. din Iaşi în Dosarul nr. 6.773/99/2009 al Tribunalului Iaşi - Secţia comercial faliment.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 2 februarie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioniţa Cochinţu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică cu valoarea de inventar a bunurilor cu nr. de MFP 155250, 155251,155252, 155253, 155254, 145246, 155266, 155267, 155268, 155269 şi 155270, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi pădurilor,

Lăszl6 Borbely

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 20 martie 2012.

Nr. 208.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea comisariatelor regionale ale Gărzii Naţionale de Mediu, la care se actualizează valoarea de inventar

 

 

Cod fiscal

Denumirea

1. Ordonator principal de credite

16335444

Ministerul Mediului şi Pădurilor

2. Ordonator secundar de credite

15378153

Comisariatul General al Gărzii Naţionale de Mediu

 

Grupa 8 (Bunuri aflate în patrimoniul public)

Elemente de identificare

Nr. MFP

Codul de clasificare

Tipul bunului (mobil/imobil)

Denumirea

Descrierea tehnica

Vecinătăţi

Adresa

Anul dobândirii/darii în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică

Baza legală

Administrare/ Concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

155250

8.29.08

Imobil

Teren şi clădire

S totală teren = 229,00 mp + 13,47% cota indiviză din 502,55 mp aferenţi parterului clădirii tip D+P+5E+M Suprafaţa utilă P = 251.00 mp şi S boxă = 25,00 mp Contract vânzare-cumpărare nr. 3.104/28.11.2006

N - familia Rica

E - familia C-tin Stătescu

S - familia Rădulescu şi S.C. „Hause Invest KonstruktG.D.” - S.R.L.

V - S.C- „Hause Invest KonstruktG.D.”-S.R.L.

Ţara: România

Judeţul: Argeş MRJ: Piteşti,

str. Constantin Stănescu nr. 5

2006

923.729

Hotărârea Guvernului nr. 625/2010

în administrare

155251

8.29.08

Imobil

Teren şi clădire

S totală teren = 630 mp Clădire: D+P Suprafaţa construită = 123 mp + Suprafaţă garaj = 46 mp Contract vânzare-cumpărare nr. 2.532/28.09.2006

N - str. FundăturaFrumoasei

E - persoană fizică

S - persoană fizică

V - S.C. „Electrica” - SA

Ţara: România

Judeţul: Giurgiu MRJ: Giurgiu,

str. Fundătura Frumoasei nr. 2, Fundătura Frumoasei

2006

425.278

Hotărârea Guvernului nr. 62572010

în administrare

155252

8.29.08

Imobil

Teren şi clădire

S teren = 14 + 20 = 34 mp cotă indiviză 20% din terenul ocupat de bloc Contract vânzare-cumpărare pentru apartamentele nr. 1 şi 2nr. 3.739/20.10.2006S totală utilă = 140,00 mp(65 mp ap. 1 + 75 mp ap. 2) la parterul imobilului P+4E

N - blocurile nr. 312 şi 314

E - bloc 307

S - Colegiul Naţional „Mircea Scarlat”

V - Inspectoratul teritorial în construcţii

Ţara: România

Judeţul: Teleorman MRJ: Alexandria,

Str. Independenţei nr. 4, bl. 306, sc. A, ap. 1

2006

186.200

Hotărârea Guvernului nr. 625/2010

în administrare

155253

8.29.08

Imobil

Teren şi clădire

S totală teren = 226,92 mp Clădire tip: P+1Suprafaţă construită: 130,89 mp

N - persoană fizică

S - persoană fizică

E - str. Decebal

V - persoană fizică

Ţara: România

Judeţul: Prahova MRJ: Ploieşti,

str. Decebal nr. 17

2006

623.840

Hotărârea Guvernului nr. 625/2010

în administrare

155254

8.29.08

Imobil

Teren şi clădire

Suprafaţă totală teren = 266 mp Clădire; P+M Suprafaţa construită = 114,96 mp(S corp i = 46,03 mp,S corp 2 = 56,37 mp,S corp 3 = 12,56 mp = hol de trecere)

N-E: Bd. Republicii

S-E: familia Ciobănescu

S-V: familia Talianu

N-V:S.C. CHIREA -S.R.L.

Ţara: România

Judeţul: Călăraşi MRJ: Călăraşi, Str. Viitor nr. 91

2006

373.859

Hotărârea Guvernului nr. 625/2010

în administrare

145246

8.29.08

Imobil

Clădire

Suprafaţă teren = 206,53 mp Clădire P+2E

N – BMN şi MP

S - alee acces

E - Bursa de mărfuri

V -zona verde

Ţara: România

Judeţul: Ialomiţa MRJ: Slobozia, Str. Lujerului nr. 1

2003

229.248

Hotărârea Guvernului nr. 425/2003

Hotărârea Guvernului nr. 1.632/2006

în administrare

155266

8.29.08

Imobil

Teren şi clădire

S totală teren = 588 mp Clădire tip: P + 1 + M Suprafaţa construită = 248,00 mp Contract vânzare-cumpărare nr. 4.227/13.10.2006

N - proprietate privată

S - proprietate privată

E - bd. Sofia Vicoveanca

V - proprietate privată

Ţara: România

Judeţul: Suceava

Sat: Bulai nr. - Sofia Vicoveanca

2006

2.365.569

Hotărârea Guvernului nr. 625/2010

în administrare

155267

8.29.08

Imobil

Teren şi clădire

S totală teren = 574 mp Clădire tip: P + 1 S construită = 143 mp Contract vânzare-cumpărare nr. 4.334/19.10.2006

N, S, V - locuinţe private

E - str. Ion Ionescu de la Brad

Ţara: România

Judeţul: Bacău MRJ: Bacău,

str. Ion Ionescu de la Brad nr. 68

2006

1.358.851

Hotărârea Guvernului nr. 625/2010

în administrare

155268

8.29.08

Imobil

Teren şi clădire

S totală teren = 500 mp Clădire: P +1Suprafaţă construită = 143 mp Contract vânzare-cumpărare nr. 4.408/25.10.2006

N - proprietate privată Cojocaru D,

S - proprietate privată Şerban Gh,

E - proprietate privată Tanacli Ion

Ţara: România

judeţul: Neamţ MRJ: Piatra-Neamţ,

Str. Nufărului nr. 19

2006

1.195.470

Hotărârea Guvernului nr. 625/2010

în administrare

155269

8.29.08

Imobil

Teren şi clădire

Suprafaţă totala teren = 650,00 mp Clădire tip: D + P + M Suprafaţa construită = 133 mp Contract vânzare-cumpărare nr. 3.795/14.12.2007

N-NV, S-SV,E - proprietăţi private,

NE - Str. Fântânilor

Ţara: România

judeţul Iaşi. MRJ: Iaşi,

Str. Fântânilor nr. -

2007

1.707.341

Hotărârea Guvernului nr. 625/2010

în administrare

155270

8.29.08

Imobil

Clădire

Clădire tip: P + 1 + M Suprafaţa construită = 97,00 mp Contract vânzare-cumpărare nr. 10.773/13.02.2007 - teren proprietate CL Botoşani, dat în administrare gratuită

N - Calea Naţională

S - proprietate privată

E - str. Vânători

V - direcţia judeţeană pentru tineret şi sport

Ţara: România

Judeţul: Botoşani MRJ: Botoşani, Str. Vânătorilor nr. 2

2007

1.174.944

Hotărârea Guvernului nr. 625/2010

în administrare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr. 77/2012

În temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi al art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă abilitată să aplice prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs public de oferte pentru concesionarea de activităţi miniere de explorare în perimetrele aprobate potrivit prezentului ordin.

Art. 2. - Se aprobă Lista perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr. 77/2012, inclusiv coordonatele topogeodezice şi resursa minerală, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Ofertele redactate în limba română vor fi depuse, în original şi în copie, potrivit legii, ia sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale din municipiul Bucureşti, str. I. D. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1.

(2) Termenul de depunere a ofertelor este ora 15,00 a celei de-a 35-a zi lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 4. - Ofertele persoanelor juridice române sau străine interesate vor cuprinde, cu respectarea prevederilor art. 42-45 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, următoarele documente şi informaţii:

I. plic exterior:

A. În cazul persoanelor juridice române:

a) declaraţie de participare, semnată şi ştampilată de ofertant, fără ştersături sau adăugări, care va cuprinde angajamentul de a menţine valabilitatea ofertei, menţionarea perimetrului la care se referă, respectiv denumirea, poziţia din anexă potrivit art. 2 şi coordonatele topogeodezice, aşa cum au fost publicate, precum şi asumarea răspunderii ofertantului asupra datelor şi declaraţiilor din ofertă.

Menţionarea în cuprinsul declaraţiei de participare a altor coordonate topogeodezice decât cele publicate în conformitate cu prezentul ordin atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior;

b) declaraţie cuprinzând date şi informaţii privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare, capitalul social, asociaţii/acţionarii, precum şi numele, funcţia, telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant, cu care se vor face comunicările;

c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv şi certificatul de înregistrare ale ofertantului;

d) certificat constatator privind ofertantul, emis de oficiul registrului comerţului, în termen de valabilitate, în original sau în copie legalizată;

e) lista cuprinzând menţionarea datelor şi informaţiilor incluse în Fondul Geologic Naţional şi/sau în Fondul Naţional de Resurse/Rezerve Minerale, utilizate la elaborarea ofertei; în cazul utilizării de date şi informaţii publice referitoare la resurse minerale se va indica sursa din care provin acestea;

f) dovada privind deţinerea legală a datelor şi informaţiilor incluse în Fondul geologic naţional şi/sau în Fondul naţional de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisă de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi ordinul de plată sau chitanţa corespunzătoare, precum şi acordul de confidenţialitate pentru utilizarea datelor şi informaţiilor geologice încheiat între ofertant şi Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale;

g) scrisoare de bonitate, în original sau în copie legalizată, cuprinzând următorii indicatori economici exprimaţi în procente: lichiditate globală, solvabilitate patrimonială, rata profitului brut şi rentabilitate financiară. Lipsa oricărui indicator economic solicitat atrage depunctarea ofertei. Prezentarea oricărui alt indicator decât cei menţionaţi nu se ia în considerare;

h) certificate constatatoare/adeverinţe, în original sau în copie legalizată, emise de autorităţile/instituţiile publice care administrează bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi bugetele locale;

l) certificat de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentaţiilor şi/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică şi memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanţilor specializaţi şi atestaţi de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale; sau

- documentaţie privind dotarea tehnică a ofertantului, care va cuprinde cel puţin informaţii privind instalaţiile şi utilajele specifice activităţilor miniere de cercetare geologică, deţinute de ofertant şi titlul deţinerii acestora, precum şi personalul ofertantului, inclusiv personalul de specialitate specific activităţilor miniere, şi un memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanţilor cu dotare tehnică proprie, neatestaţi de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale; sau

- copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentaţiilor şi/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică a persoanei juridice cu care urmează să fie executate activităţile miniere, semnată şi ştampilată pentru conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate de aceasta sau în curs de executare, precum şi actul juridic prin care s-a convenit obligaţia fermă de executare a activităţilor miniere, dacă acestea îi vor fi concesionate, în cazul ofertanţilor fără capacitate tehnică proprie.

Pentru capacitatea tehnică se vor depune documente numai pentru unul dintre cele 3 cazuri prezentate anterior.

În situaţia în care un operator economic depune oferte pentru mai multe perimetre din lista aprobată prin prezentul ordin,

originalele prevăzute la lit. d), g) şi h) vor fi prezentate în oferta aflată pe poziţia superioară din listă. Pentru celelalte oferte se prezintă copii certificate în conformitate cu originalul, cu specificarea expresă în care dintre oferte se găsesc originalele.

Documentele prevăzute la lit. d), g) şi h) se vor prezenta în termen de valabilitate la data depunerii ofertei;

B. În cazul persoanelor juridice străine, plicul exterior va cuprinde documentele şi informaţiile prevăzute la pct. A. lit. a), b), e), f) şi i), precum şi următoarele:

a) scrisoarea de bonitate, fără prezentarea indicatorilor prevăzuţi la art. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare;

b) raportul anual auditat.

Documentele cuprinse în plicul exterior se vor prezenta îndosariate, cu paginile numerotate şi filă finală;

II. plic interior care, atât în cazul persoanelor juridice române, cât şi străine, conţine oferta propriu-zisă, respectiv:

a) programul de explorare propus;

b) proiectul tehnic de refacere a mediului.

Programul de explorare propus şi proiectul tehnic de refacere a mediului vor cuprinde inclusiv volumele fizice de lucrări, defalcate pe ani contractuali, şi valorile estimative corespunzătoare acestora.

Art. 5. - (1) în conformitate cu prevederile art. 72 alin. (4) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, lipsa oricărui document din plicul exterior atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior.

(2) Lipsa oricărui document din plicul interior atrage descalificarea ofertei, conform art. 72 alin. (6) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - (1)în vederea formulării ofertelor, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale pune la dispoziţia persoanelor juridice interesate date şi informaţii geologice existente în Fondul geologic naţional şi/sau în Fondul naţional de resurse/rezerve minerale.

(2) Accesul la datele şi informaţiile geologice se face, conform art. 11 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, în baza solicitării scrise, cu respectarea condiţiilor impuse de legislaţia privind informaţiile clasificate, a acordului de confidenţialitate şi în condiţiile achitării de către solicitant a tarifelor pentru consultarea şi utilizarea de date şi informaţii din Fondul geologic naţional referitoare la resurse minerale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 138/2010 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier.

Art. 7. - Ofertele vor fi deschise la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale la ora 10,00 a celei de-a 3-a zi lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut te art. 3.

Art. 8. - (1) Organizarea şi desfăşurarea concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităţi de explorare se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare.

(2) Modalitatea de evaluare a capacităţii financiare, capacităţii tehnice, programului de explorare şi proiectului tehnic de refacere a mediului, precum şi datele-limită ale evaluării ofertelor şi cea a declarării câştigătorului pot fi obţinute gratuit de participanţii la concursul public de ofertă de la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.

(3) Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale sau la telefon: 021 317.00.96, 021 317.00.18, 021 317.00.94 ori 021 317.00.95.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

 

Bucureşti, 15 martie 2012.

Nr. 118.

 

ANEXĂ

 

LISTA

perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă

 

Runda nr. 77/2012

 

Nr. crt.

Denumirea perimetrului

Coordonate

Suprafaţa - km2 -

Judeţul

 

 

X

Y

1

Hotarul Grisului Repede

624421

254264

7,084

Bihor

apă geotermală

625616

254872

625855

255282

625707

256107

625246

256323

624455

257280

622641

257392

622629

255253

623380

254838

623790

254973

2

Pilu

576141

219605

17,509

Arad

apă geotermală

574097

220889

569766

221499

569938

217772

571378

218640

572434

217300

575255

218349

3

Benko Borviz

490574

552494

2,785

Covasna

apă minerală terapeutică

490626

554507

489248

554538

489191

552519

4

 Palas

632021

695955

0,250

Iaşi

apă minerală terapeutică

632033

696455

631533

696467

631521

695967

5

Valea Nucului

402945

345806

0,322

Gorj

calcar

402945

346372

402340

346409

402408

345944

402499

345806

6

Călugăreni

395575

328882

0,057

Gorj

calcar industrial şi de construcţie

395460

328869

395479

328374

395617

328513

7

Mâcău

593875

372000

3,511

Cluj

calcar ornamental

593275

373526

592250

372802

592250

371225

593275

370200

8

Vârful Cracegului

389500

294400

2,2452

Caraş-Severin

cărbune brun

389500

294900

387000

294500

386000

293500

386000

293114

386271

293136

387811

294005

388764

294292

9

 Pregheda Sud

369500

276500

4,512

Caraş-Severin

huilă

369500

277500

367540

277110

367000

277500

366000

277500

366000

276000

369000

276000

369000

276500


10

Sărmăşag Vest

654056

334027

0,479

Sălaj

lignit

652500

334357

652438

334050

653450

333950

654088

333500

11

Valea Locei

365600

342200

2,616

Gorj

lignit

366540

343670

365450

344640

364450

342790

12

Cârpenişu Româneşti

340305

550637

2,727

Dâmboviţa şi Giurgiu

nisip şi pietriş

339166

551016

339213

551571

338226

551792

337722

551432

338120

550289

339160

550173

339516

550045

339816

549762

339982

549854

340042

549951

340141

550158

13

Pişcani

383224

492768

0,962

Argeş

nisip şi pietriş

384437

494171

384190

494430

383237

493699

382813

492946

14

Zegujani Floreşti

368050

335020

1,170

Mehedinţi

lignit

368240

334970

369000

335500

368100

336300

367300

336000

15

Talomir Bodoc

496650

566400

0,880

Covasna

apă minerală naturală

496800

568000

496400

568000

495900

566400

 cu exceptarea perimetrului

496679

567704

603201

 

 

496684

567903

496484

567908

496479

567709

16

 Vârghiş

516160

539200

0,625

Covasna

calcar industrial si de construcţie

516160

539760

515650

540000

515200

539850

515200

539300

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei sănătate publică şi control în sănătate publică nr. RL 2.293/2012,

având în vedere prevederile titlului I „Sănătatea publică” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 1 septembrie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după litera g) se introduc patru noi litere, literele h), i), j) şi k), cu următorul cuprins:

,,h) asistenţa de specialitate de sănătate publică este procedura administrativ-profesională prin care, la cerere, persoanele fizice sau juridice sunt informate asupra modului de îndeplinire a cerinţelor prevederilor legale în vigoare privind igiena şi sănătatea publică la amplasarea, amenajarea, construirea şi modificarea pentru funcţionarea unei unităţi care desfăşoară o activitate cu risc pentru sănătatea populaţiei;

i) notificarea de asistenţă de specialitate de sănătate publică a conformităţii reprezintă actul tehnic eliberat în scris de autoritatea competenţă prin care sunt stabilite cerinţele prevederilor legale în vigoare privind igiena şi sănătatea publică la amplasarea, amenajarea, construirea sau modificarea pentru funcţionarea unei unităţi care desfăşoară o activitate cu risc pentru sănătatea populaţiei;

j) notificarea de certificare de sănătate publică a conformităţii reprezintă actul tehnic eliberat în scris de autoritatea competentă prin care sunt stabilite cerinţele prevederilor legale în vigoare privind conformitatea unui obiectiv/unei activităţi cu reglementările legale în vigoare privind normele de igienă şi sănătate publică specifice domeniului;

k) viza anuală reprezintă confirmarea în scris de către autoritatea locală de sănătate publică privind respectarea conformităţii cu autorizarea sanitară eliberată anterior.”

2. La articolul 2 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică;”.

3. La articolul 2 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) viza anuală.”

4. La articolul 3, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică este procedura administrativă prin care se efectuează evaluarea conformităţii cu reglementările legale privind sănătatea publică pentru obiective în funcţiune, care desfăşoară activităţi cu risc pentru sănătatea populaţiei.

(4) Asistenţa de specialitate de sănătate publică este procedura administrativ-profesională prin care, la cerere, persoanele fizice sau juridice sunt informate asupra modului de îndeplinire a cerinţelor prevederilor legale în vigoare privind igiena şi sănătatea publică la amplasarea, amenajarea, construirea şi modificarea pentru funcţionarea unei unităţi care desfăşoară o activitate cu risc pentru sănătatea populaţiei.”

5. La articolul 4, alineatul (5) se abrogă.

6. La articolul 4, alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(6) Pentru eliberarea în regim de urgenţă a autorizaţiei sanitare în baza referatului de evaluare, asistenţa de specialitate în sănătate publică, certificarea conformităţii se percepe solicitantului un tarif suplimentar, conform prevederilor anexei nr. 1.

(7) Eliberarea în regim de urgenţă se realizează în termen de maximum 5 zile lucrătoare,”

7. La articolul 4, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

„(8) Sumele încasate ca tarife suplimentare se constituie venituri proprii ale autorităţii competente.”

8. La articolul 6 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) cererea de autorizare şi documentele specifice obiectivului/activităţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;”.

9. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Autoritatea competentă eliberează autorizaţia sanitară de funcţionare în baza declaraţiei pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5, şi în termen de 30 de zile lucrătoare personalul de specialitate desemnat verifică obiectivul pentru a constata conformitatea cu normele de igienă şi sănătate publică şi/sau alte reglementări legale.”

10. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Procedura autorizării sanitare în baza referatului de evaluare se aplică activităţilor/obiectivelor, la solicitarea titularilor activităţilor, indiferent de forma de organizare juridică.

(2) Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare prin parcurgerea procedurii de evaluare sunt obligatorii pentru desfăşurarea următoarelor activităţi:

a) tratarea şi distribuţia apei potabile;

b) îmbutelierea apei potabile;

c) fabricarea gheţii pentru consum uman din apă potabilă;

d) amenajarea zonelor naturale de îmbăiere;

e) activităţi de asistenţă medicală spitalicească;

f) activităţi de asistenţă medicală generală;

g) activităţi de asistenţă medicală specializată; h) activităţi de asistenţă stomatologică;

i) activităţi ale centrelor de îngrijire medicală;

j) activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale;

k) activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure;

l) alte activităţi referitoare la sănătatea umană, conform reglementărilor legale în vigoare.”

11. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Dacă documentaţia nu este completă şi corect întocmită din punctul de vedere al informaţiilor tehnice oferite, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării se comunică în scris acest lucru solicitantului, precizându-se documentele care vor fi refăcute.”

12. La articolul 11, alineatele (1) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,Art. 11. - (1) în cazul unităţilor sanitare cu paturi se poate elibera autorizaţie sanitară de funcţionare cu program de conformare în următoarele situaţii:

a) funcţionarea nu implică riscuri majore pentru mediu şi comunitate;

b) neconformităţile constatate nu pot fi remediate în termenul legal de 30 de zile din cauze obiective.

(7) Pentru unităţile sanitare cu paturi, a căror conformare necesită activităţi complexe şi investiţii majore, se va elabora un program-cadru de conformare pentru o perioadă de până la 5 ani şi un program operaţional pentru anul în curs. După această perioadă, unităţile sanitare care nu se conformează normelor do igienă şi sănătate publică în vigoare se închid.”

13. La articolul 12, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Autorizaţia sanitară de funcţionare a unităţilor sanitare cu paturi este valabilă un an. Cu 30 de zile înainte de expirarea valabilităţii autorizaţiei, titularul va solicita vizarea acesteia.”

14. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Autorizaţia sanitară de funcţionare eliberată în baza referatului de evaluare pentru toate obiectivele/activităţile indiferent de forma de organizare, cu excepţia unităţilor sanitare cu paturi, este valabilă atât timp cât nu s-au modificat condiţiile care au stat la baza emiterii ei.

(2) Titularul autorizaţiei sanitare are obligaţia să solicite anual vizarea autorizaţiei sanitare de funcţionare.”

15. Articolul 15 se abrogă.

16. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Pentru nerespectarea normelor igienico-sanitare, personalul de specialitate desemnat aplică reglementările legale în vigoare referitoare la contravenţiile privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice.”

17. La articolul 17 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) cerere şi documente aferente specifice domeniului activităţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;”.

18. La articolul 17, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Notificarea va cuprinde concluziile privind conformarea la reglementările legale specifice în vigoare. Notificarea este valabilă atât timp cât nu se modifică datele din memoriul tehnic.”

19. La articolul 18 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) cerere şi documente aferente specifice domeniului activităţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;”.

20. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Soluţionarea cererilor de certificare a conformităţii şi asistenţă de specialitate de sănătate publică se va face în maximum 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea acestora.”

21. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 201, cu următorul cuprins:

„Art. 201. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru obiectivele a căror activitate necesită vizarea anuală autorizaţia sanitară de funcţionare este valabilă 12 luni de la eliberarea acesteia.”

22. Anexa nr. 1 „Lista cuprinzând tarifele pentru procedurile de reglementare sanitară” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.

23. Anexa nr. 2 „Lista activităţilor care se autorizează în baza declaraţiei pe propria răspundere {coduri CAEN)” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2.

24. Anexa nr. 3 „Cerere” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3.

25. Anexa nr. 4 b) „Declaraţie referitoare la condiţiile igienico-sanitare pentru obiectivul cabinet medical” se abrogă.

26. Anexa nr. 5 „Autorizaţie sanitară de funcţionare în baza declaraţiei pe propria răspundere” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4.

27. Anexa nr. 8 „Autorizaţie sanitară de funcţionare în baza Referatului de evaluare” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5.

28. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Ritli Ladislau

 

Bucureşti, 16 martie 2012.

Nr. 251.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 ta Ordinul nr. 1.030/2009)

 

LISTA

cuprinzând tarifele pentru procedurile de reglementare sanitară

 

Nr. crt.

Denumirea procedurilor de reglementare sanitară

Tariful

(lei)

1

Autorizare sanitară în baza referatului de evaluare

300

2

Certificarea conformităţii

200

3.

Asistenţă de specialitate de sănătate publică

200

4

Tarif suplimentar pentru rezolvarea în regim de urgenţă

50

5.

Acordare viză anuală

200

 

NOTĂ:

Tarifele nu includ contravaloarea investigaţiilor necesare evaluării riscului asupra sănătăţii populaţiei.

 

ANFXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 ia Ordinul nr. 1.030/2009)

 

LISTA

activităţilor care se autorizează în baza declaraţiei pe propria răspundere {coduri CAEN)

 

1011 - Prelucrarea şi conservarea cărnii

1012 - Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre

1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

1020 - Prelucrarea şi conservarea peştelui

1031 - Prelucrarea şi conservarea cartofilor (producţie chips-uri)

1032 - Fabricarea sucurilor de fructe şi legume

1039 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.

1041 - Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor

1042 - Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare

1051 - Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor

1052 - Fabricarea îngheţatei

1061 - Fabricarea produselor de morărit

1062 - Fabricarea amidonului şi a produselor de amidon

1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie

1072 - Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie

1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase

1083 - Prelucrarea ceaiului şi a cafelei

1084 - Fabricarea condimentelor şi ingredientelor

1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate

1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice

1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1101 - Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

1102 - Fabricarea vinurilor din struguri

1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare

1105 - Fabricarea berii

1106 - Fabricarea malţului

1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate

3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase

3812 - Colectarea deşeurilor periculoase

3821 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase

3822 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase

4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun

4721 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate

4722 - Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate

4723 - Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate

4724 - Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase. În magazine specializate

4729 - Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

4781 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare

5520 – Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată

5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere

5590 - Alte servicii de cazare

5610 - Restaurante

5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente

5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a.

5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor

8510 - Învăţământ preşcolar

8520 - Învăţământ primar

8531 - Învăţământ secundar general

8532 .- Învăţământ secundar, tehnic sau profesional

8541 - Învăţământ superior nonuniversitar

8542 - Învăţământ superior universitar

8551 - Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional

8552 - Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)

8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a.

8560 - Activităţi de servicii suport pentru învăţământ 8790 - Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.

8891 - Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii

8899 - Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare n.ca.

9311 - Activităţi ale bazelor sportive

9312 - Activităţi ale cluburilor sportive 9319 - Alte activităţi sportive

9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

9601 - Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană

9602 - Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare

9604 - Activităţi de întreţinere corporală

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.030/2009)

 

Autoritatea competentă............................

Nr. ......./......../..........

 

CERERE

 

Subsemnatul (a)......................................................... cu domiciliul în localitatea ............................... judeţul ....................... str. .......................bl./sc./et./ap. ................................, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ......... nr. .................... eliberat(ă) de ..................................... la data de ........................., în calitate de .......................... al ................................. cu sediul în .................................., telefon ..............................., fax ..............................., înmatriculată la registrul comerţului sub nr. ................, având codul fiscal nr. ........ din .................... solicit .......................................... pentru .............................................................................. situat la ........................................................... (adresa)  având ca obiect de activitate: ............................................ (cod CAEN),

structura funcţională:.................................................

Anexez la cerere documentaţia solicitată, completă, şi anume:

a) memoriul tehnic;

b) planul de situaţie cu încadrarea în zonă;

c) schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice profilului de activitate;

d) actul de înfiinţare al solicitantului;

e) acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului;

f) Chitanţa de plată a tarifului de autorizare/certificare/asistenţă de sănătate publică/viză nr. ............ din data de..............................., în valoare de..................lei.

 

Data (completării)..............

Semnătura..................

 

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.030/2009)

 

- model –

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Autoritatea competentă

 

AUTORIZAŢIE SANITARĂ DE FUNCŢIONARE

în baza declaraţiei pe propria răspundere

 

Autorizaţia sanitară de funcţionare în baza declaraţiei pe propria răspundere va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:

La cererea.................................................., în calitate de.............................al.......................cu sediul în............................, cod fiscal/CUI................., având în vedere Declaraţia pe propria răspundere nr. ......../..........referitoare la condiţiile igienico-sanitare, în baza Legii nr. ..................şi a....................... se acordă:

AUTORIZAŢIE SANITARĂ DE FUNCŢIONARE

Nr. ..../....../........

pentru obiectivul:......................................................, situat în...................................................având ca obiect de activitate.................................. (cod CAEN), având structura funcţională menţionată în declaraţia pe propria răspundere, care se anexează prezentei autorizaţii sanitare de funcţionare şi este parte integrantă din aceasta.

 

Director,

……………………………………….

Semnătura şi ştampila autorităţii competente

 

NOTĂ:

Titularul autorizaţiei este obligat:

- să solicite în scris schimbarea autorizaţiei sanitare de funcţionare în cazul modificării în structura funcţională a unităţii sau a condiţiilor de igienă asigurate la data autorizării;

- să aplice şi să respecte normele antiepidemice şi de igienă în vigoare.

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 1.030/2009)

 

- model –

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Autoritatea competentă

 

AUTORIZAŢIE SANITARĂ DE FUNCŢIONARE

în baza Referatului de evaluare

 

La cererea ............................................... în calitate de ........................... al ......................... cu sediul în ..........................................................., cod fiscal/CUI.....................înregistrată cu nr. ...........în urma examinării documentaţiei prezentate şi a evaluării obiectivului.........................din....................................str. ....................................judeţul............................ de către................................................................... (numele şi prenumele specialistului) care a întocmit Referatul de evaluare nr. ........din......./........., a rezultat că sunt îndeplinite prevederile reglementărilor sanitare în vigoare:

în baza Legii nr. ......../........şi a.................................

se acordă:

 

AUTORIZAŢIE SANITARĂ DE FUNCŢIONARE

Nr. ....../....../....

 

pentru obiectivul:......................................................situat în....................................................având ca obiect de activitate*): .................................................... {COD CAEN) structura funcţională care se anexează prezentei autorizaţii sanitare de funcţionare şi este parte integrantă din aceasta.


*) Observaţie: Pentru obiectul de activitate „Tratarea şi distribuţia apei potabile” se eliberează, după caz, autorizaţia sanitară de funcţionare cu derogare, conform reglementarilor specifice în domeniul apei potabile; programul de conformare se anexează prezentei autorizaţii sanitare de funcţionare cu derogare şi este parte integrantă din aceasta.

 

Director,

……………………………………….

Semnătura şi ştampila autorităţii competente

 

Viza anuală:

data:..................LL/ZZ/AN

data:..................LL/ZZ/AN

data:..................LL/ZZ/AN

 

NOTA:

Titularul autorizaţiei este obligat:

- să solicite în scris schimbarea autorizaţiei sanitare de funcţionare în cazul modificării în structura funcţională a unităţii sau a condiţiilor de igienă asigurate la data autorizării;

- să aplice şi să respecte normele de igienă şi sănătate publică în vigoare.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice PERGAM drept colector al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată în domeniul operelor reproduse de pe hârtie

 

Ţinând cont de Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RG 11/2.676 din 20 martie 2012, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Hotărârea arbitrală nr. 1 din 9 februarie 2012 care a stabilit forma finală a Metodologiei privind lista aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată şi cuantumul acesteia şi Hotărârea arbitrală nr. 2 din 22 februarie 2012 care a stabilit forma finală a Metodologiei privind cuantumul remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru coli de hârtie pentru copiator format A4,

în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se desemnează Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice PERGAM, cu sediul social în municipiul Bucureşti, bd. Mircea Vodă nr. 35, bl. M27, et. 6, ap. 16-18, sectorul 3, drept colector al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată în domeniul operelor reproduse de pe hârtie, stabilită prin Metodologia privind lista aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată şi cuantumul acesteia şi prin Metodologia privind cuantumul remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru coli de hârtie pentru copiator format A4.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul www.orda.ro

 

p. Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Doru Adrian Păunescu

 

Bucureşti, 20 martie 2012.

Nr. 38.