MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 197/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 197         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 26 martie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

166. - Hotărâre privind darea în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” a bunului imobil trecut în domeniul public al statului în vederea realizării obiectivului de investiţie de interes naţional şi de utilitate publică „Amenajare albie râu Şiret la Alexandru Ioan Cuza, judeţul Iaşi”

 

167. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii

 

193. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare pod pe DN 74 km 10+323 la Zdrapţi”, judeţul Hunedoara

 

194. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare pod pe DN 58 km 28+663 peste pârâul Tău la Soceni”, judeţul Caraş-Severin

 

197. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare pod pe DN 58B km 6+504 la Reşiţa”, judeţul Caraş-Severin

 

219. - Hotărâre privind modificarea art. 93 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.370/9/122. - Ordin al ministrului economiei, comerţului si mediului de afaceri, al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 1.284/27/160/2011 privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

37. - Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi - ARAIEX drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ şi a celor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune

 

39. - Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi - ARAIEX drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2011, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” a bunului imobil trecut în domeniul public al statului în vederea realizării obiectivului de investiţie de interes naţional şi de utilitate publică „Amenajare albie râu Şiret la Alexandru Ioan Cuza, judeţul Iaşi”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” a unui imobil situat în comuna Alexandru Ioan Cuza, judeţul Iaşi, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Alexandru Ioan Cuza nr. 38 din 25 noiembrie 2010, în vederea realizării, în condiţiile legii, a obiectivului de investiţie de interes naţional şi de utilitate publică „Amenajare albie râu Şiret la Alexandru Ioan Cuza, judeţul Iaşi.”

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se va modifica în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului şi pădurilor,

Marin Anton,

secretar de stat

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 martie 2012.

Nr. 166.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului dat în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”

 

Denumirea bunului imobil care se transmite

Localizare

Persoana juridică de la care se transmite bunul

Persoana juridică la care se transmite bunul

Caracteristicile tehnice ale bunului transmis

Teren;

cod de clasificare 8.05.01

Extravilan sat Şcheia,

comuna Alexandru Ioan Cuza,

judeţul Iaşi

Consiliul Local al Comunei Alexandru Ioan Cuza, judeţul Iaşi

CIF: 4540941/1993

Administraţia Naţională „Apele Române”

CUI: RO 24326056/2008

Suprafaţa terenului = 35.828 m2, păşune,

CF nr. 60915, nr. cadastral 60915, parcela 1P

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 20 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Termenii «acreditare», «producător» şi «retragere», precum şi sintagmele «reprezentant autorizat», «punere la dispoziţie pe piaţă», «autoritate de supraveghere a pieţei», «supraveghere a pieţei» şi «marcaj CE», utilizate în cuprinsul prezentei hotărâri, au semnificaţiile stabilite de Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 218 din 13 august 2008.”

2. La articolul 12, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Produsele prevăzute la alin. (1) lit. a) se supun atestării de conformitate de către organisme pentru atestarea conformităţii produselor cu standardul naţional aplicabil, acreditate de către un organism naţional de acreditare, în sensul şi în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 765/2008, dacă sistemul de atestare a conformităţii prevăzut pentru produs potrivit prevederilor art. 21 alin. (5) este 1,1+, 2, 2+ sau 3.”

3. La articolul 21, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Conformitatea produselor pentru construcţii este evaluată în raport cu specificaţiile tehnice armonizate sau cu specificaţiile tehnice recunoscute, utilizându-se sisteme de atestare a conformităţii alcătuite pe baza unor metode de control şi evaluare specifice acestui domeniu.”

4. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 271 cu următorul cuprins:

„Art. 271. - (1) Pentru evaluarea solicitării cu privire la acordarea desemnării, precum şi pentru evaluarea cu privire la restricţionarea, suspendarea şi retragerea desemnării organismelor de certificare, organismelor de inspecţie şi laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de agrement tehnic, autorităţile prevăzute la art. 27 alin. (2) constituie comisii de desemnare.

(2) Componenţa comisiilor de desemnare, precum şi regulamentele de organizare şi funcţionare a acestora se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii competente.”

5. La articolul 28, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 28. - (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului notifică Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene organismele de agrement tehnic european, organismele de certificare, organismele de inspecţie şi laboratoarele de încercări desemnate în vederea efectuării de sarcini legate de agrementul tehnic european, certificate de conformitate, inspecţii şi încercări, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, folosind instrumentul de notificare electronică dezvoltat şi gestionat de către Comisia Europeană.

(3) în vederea menţinerii desemnării şi notificării, organismele de certificare, organismele de inspecţie şi laboratoarele de încercări trebuie să deţină un certificat de acreditare valabil, emis de către un organism naţional de acreditare în sensul şi în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 765/2008, care atestă competenţa organismului de a realiza sarcinile specifice prevăzute de prezenta hotărâre.”

6. La articolul 28, alineatul (4) se abrogă.

7. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - (1) Organismele care solicită desemnarea în vederea notificării în domeniul produselor pentru construcţii trebuie să fie acreditate în prealabil de către un organism naţional de acreditare în sensul şi în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 765/2008.

(2) Organismele notificate se supun supravegherii anuale şi, după caz, la solicitarea întemeiată a autorităţii de notificare, supravegherii excepţionale efectuate de către Consiliu, prin comisii de supraveghere desemnate în acest scop, ce constă în verificarea documentaţiei tehnice aferente certificatelor de conformitate/rapoartelor de încercări emise de către acestea.”

8. La articolul 30 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) Inspectoratul de Stat în Construcţii, care funcţionează în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru toate produsele/familiile de produse, cu excepţia celor cu rol în satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu;”.

9. La articolul 31 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) monitorizarea produselor puse la dispoziţie pe piaţă sau achiziţionate în vederea încorporării, asamblării, aplicării sau instalării în construcţii de către executanţi de lucrări de construcţii, pentru a verifica dacă ele corespund prevederilor prezentei hotărâri;.

10. După articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 321, cu următorul cuprins:

„Art. 321. - Orice persoană fizică sau juridică ce pune la dispoziţie pe piaţă un produs pentru construcţii, precum şi orice executant de lucrări de construcţii care a achiziţionat un produs pentru construcţii în vederea încorporării, asamblării, aplicării sau instalării acestuia într-o construcţie trebuie să fie în măsură să dovedească, la cererea autorităţii de supraveghere a pieţei, atestarea conformităţii produsului prin unul dintre documentele prevăzute la art. 12 alin. (1)-(5) şi art. 22 alin. (1), după caz.”

11. La articolul 33 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) să informeze Comisia Europeană şi celelalte state membre în legătură cu acţiunile sale, conform prevederilor art. 22 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.”

12. La articolul 33, alineatul (4) se abrogă.

13. Capitolul IX, cuprinzând articolele 34-38, se abrogă.

14. La articolul 39 alineatul (1), partea dispozitivă şi literele a)-c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 39. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează, cu respectarea prevederilor art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008, după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 4, art. 7 alin. (1), art. 9 alin. (1), art. 10, art. 23 alin. (2) şi alin. (3) lit. b) şi ale art. 32, cu amendă de la 35.000 lei la 50.000 lei şi retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea utilizării şi a introducerii pe piaţă a produselor neconforme;

b) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1) şi (2), art. 21 alin. (5) şi (6) şi ale art. 22 alin. (1), cu amendă de la 22.500 lei la 35.000 lei şi interzicerea comercializării sau utilizării produsului până la o dată stabilită pentru eliminarea neconform ită ţii or de către organul de control împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia ori altă persoană responsabilă pentru introducerea pe piaţă, după caz;

c) nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (1) şi (4), cu amendă de la 22.500 lei la 35.000 lei şi retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă a produselor nemarcate ori marcate incorect;”.

15. La articolul 39 alineatul (1), după litera c) se introduc trei noi litere, literele c1)-c3), cu următorul cuprins:

,,c1) nerespectarea prevederilor art. 321, cu amendă de la 5.000 lei la 35.000 lei şi retragerea de pe piaţă sau interzicerea utilizării/punerii la dispoziţie pe piaţă a produsului până la o dată stabilită de către autoritatea de supraveghere a pieţei împreună cu persoana fizică sau juridică ce se face vinovată, pentru eliminarea neconformităţilor

c2) depozitarea, manipularea inadecvată a produselor pentru construcţii, precum şi punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor pentru construcţii cu termene de valabilitate expirate, cu amendă de la 10.000 lei la 22.500 lei şi, după caz, impunerea de către autoritatea de supraveghere a pieţei de măsuri privind utilizarea/punerea la dispoziţie pe piaţă a acestora;

c3) neîndeplinirea, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse de autoritatea de supraveghere a pieţei, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.”

16. La articolul 40, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 40. - (1) Daunele generate de aplicarea necorespunzătoare a marcajului CE, precum şi eliberarea de certificate de conformitate necorespunzătoare se suportă de către vinovaţi.”

17. La articolul 43, alineatul (3) se abrogă.

18. În anexa nr. 3, la punctul 2, partea introductivă a literei B se modifică şi va avea următorul cuprins:

„B. Sistem 1: Certificarea conformităţii produsului de către un organism de certificare notificat, pe bază de:”.

19. În anexa nr. 3, la punctul 4.1, prima liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- Marcajul CE trebuie să respecte elementele de identificare prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 765/2008.”

20. În cuprinsul hotărârii, denumirea „organ de control” se înlocuieşte cu denumirea „autoritate de supraveghere a pieţei”.

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 20 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Cristian Petrescu

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Lucian Nicolae Bode

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berea

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 martie 2012.

Nr. 167.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare pod pe DN 74 km 10+323 la Zdrapţi”, judeţul Hunedoara

 

În conformitate cu aii. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare pod pe DN 74 km 10+323 la Zdrapţi”, judeţul Hunedoara, din cadrul Proiectului de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea lucrărilor de intervenţii menţionate la art. 1 se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Alexandru Nazare

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Cristian Petrescu

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 20 martie 2012.

Nr. 193.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferenţi lucrărilor de intervenţii

„Consolidare pod pe DN 74 km 10+323 la Zdrapţi”, judeţul Hunedoara

 

Titular: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara

Amplasament: judeţul Hunedoara, pe DN 74 la km 10+323, respectiv intrarea în localitatea Zdrapţi, care asigură continuitatea drumului naţional peste râul Crişul Alb între localităţile Brad şi Buceş spre Abrud

 

Valoarea totală a investiţiei:

 

 

Valoarea investiţiei (cu TVA):

mii lei

1.164*)

(1 euro = 4,1646 lei/martie 2011),

 

 

din care C+M (cu TVA):

mii lei

1.037

Capacităţi;

 

 

- lungimea totală a podului:

49,50

m

- lungime suprastructură

41,60

m

- lăţimea părţii carosabile

7,00

m

- lăţimea trotuarelor

0,72

m

- număr de deschideri

2

 

Clasa de încărcare:

E

 

Durata de realizare a investiţiei:

10 luni

 


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea lucrărilor de intervenţii se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare pod pe DN 58 km 28+663 peste pârâul Tău la Soceni”, judeţul Caraş-Severin

 

În conformitate cu art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare pod pe DN 58 km 28+663 peste pârâul Tău la Soceni”, judeţul Caraş-Severin, din cadrul Proiectului de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, prevăzuţi În anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea lucrărilor de intervenţii menţionate la art. 1 se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RAZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Alexandru Nazare

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Cristian Petrescu

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 20 martie 2012.

Nr. 194.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare pod pe DN 58 km 28+663 peste pârâul Tău la Soceni”, judeţul Caraş-Severin

 

Titular: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara

Amplasament: judeţul Caraş-Severin

 

Valoarea totală a investiţiei:

 

 

Valoarea investiţiei (cu TVA):

mii lei

738*)

(1 euro = 4,2549 lei/31 ianuarie 2011),

 

 

din care: C+M (cu TVA):

mii lei

585

Capacităţi:

 

 

- lungime totală:

100

m

din care: - pod:

20,30

m

- rampe:

79,70

m

- lăţimea platformei:

 

 

din care: - pod:

11,94

m

- rampe:

8,5-12,50

m

- lăţimea carosabilului:

 

 

din care: - pod:

8,30

m

- rampe:

6,0-8,30

m

Clasa de încărcare:

E

 

Durata de realizare a investiţiei:

 

12 luni

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea Investiţiei

Finanţarea lucrărilor de intervenţii se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare pod pe DN 58B km 6+504 la Reşiţa”, judeţul Caraş-Severin

 

În conformitate cu art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare pod pe DN 58B km 6+504 la Reşiţa”, judeţul Caraş-Severin, din cadrul Proiectului de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea lucrărilor de intervenţii menţionate la art. 1 se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Alexandru Nazare

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Cristian Petrescu

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 20 martie 2012.

Nr. 197.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare pod pe DN 58B km 6+504 la Reşiţa”, judeţul Caraş-Severin

 

Titular: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. - Direcţia de Drumuri şi Poduri Timişoara

Amplasament: judeţul Caraş-Severin

 

- Valoarea totală a investiţiei (cu TVA)

 

1.107 mii lei*)

(în preţuri la data de 31 ianuarie 2011/1 euro= 4,2549 lei),

 

 

din care C+M (cu TVA)

 

878 mii lei

Capacităţi:

 

 

- lungimea totală a podului:

150,00

m

din care:

 

 

- lungime pod:

16,50

m

- lungime rampe:

133,50

m

- lăţime platformă:

 

 

- pod:

10,80

m

- rampe:

10,00-11,30

m

- lăţime carosabil:

 

 

- pod:

7,80

m

- rampe:

6,00-7,80

m

Clasa de încărcare:

E

 

Durata de realizare a investiţiei

 

12 luni

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea lucrărilor de intervenţii se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 93 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Articolul 93 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 93. - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a finaliza procedura de atribuire prin încheierea contractului de achiziţie publică sau a acordului-cadru, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 209 din ordonanţa de urgenţă.

(2) Autoritatea contractantă nu are dreptul să întârzie încheierea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru cu mai mult de 7 zile calendaristice de la expirarea termenelor prevăzute la art. 205 din ordonanţa de urgenţă din motive imputabile acesteia.

(3) Autoritatea contractantă beneficiază de termenul prevăzut la alin. (2) numai în vederea îndeplinirii condiţiilor de semnare a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, cu respectarea obligaţiilor prevăzute de lege.

(4) Autoritatea contractantă nu are dreptul să adopte nicio măsură cu scopul de a crea circumstanţe artificiale de anulare a procedurii.

(5) Situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (4) constituie încălcări ale principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. f) şi g) din ordonanţa de urgenţă şi se sancţionează în consecinţă. Ofertantul care se consideră lezat de un astfel de comportament are dreptul de a sesiza Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

(6) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, prin mijloace electronice, în cel mult 48 de ore de la data încheierii contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, o notificare cu privire la contractul de achiziţie publică/acordul-cadru încheiat. Formatul notificării se stabileşte prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.”

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea

şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,

Cristina Trăilă

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Gheorghe Emacu,

secretar de stat

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 23 martie 2012.

Nr. 219.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Nr. 1.370 din 23 martie 2012

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Nr. 9 din 23 martie 2012

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

Nr. 122 din 23 martie 2012

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 1.284/27/160/2011 privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

îh temeiul prevederilor Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2011 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gazelor naturale,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 1.284/27/160/2011 privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi unele masuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 23 iunie 2011, se modifică după cum urmează:

- La articolul 1 alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, structura amestecului de gaze naturale se stabileşte de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), astfel încât să se asigure, până la data de 31 martie 2013, menţinerea nemodificată a valorii sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achiziţie a gazelor naturale furnizate în regim reglementat acestor categorii de consumatori, avută în vedere la aprobarea preţurilor finale reglementate în vigoare la data prezentului ordin;”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Lucian Nicolae Bode

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruţi

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi - ARAIEX drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ şi a celor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune

 

Ţinând cont de Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RG 11/2.670 din 20 martie 2012,

în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) şi h)din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile pct. 3 din Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ şi a celor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, cuprinsă în Decizia civilă nr. 153Adin 12 mai 2011 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală, publicată în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 216/2011,

în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se desemnează Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi (ARAIEX), cu sediul social în municipiul Bucureşti, sos. Dudeşti-Pantelimon nr. 2-4-6, sectorul 3, drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ şi a celor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, stabilite prin Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ şi a celor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, cuprinsă în Decizia civilă nr. 153A din 12 mai 2011 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală, publicată în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 216/2011.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul www.orda.ro .

 

p. Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Doru Adrian Păunescu

 

Bucureşti, 20 martie 2012.

Nr. 37.

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi - ARAIEX drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora

 

Ţinând cont de Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RG II/2.734 din 21 martie 2012,

în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se desemnează Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi - ARAIEX, cu sediul social în municipiul Bucureşti, sos. Dudeşti-Pantelimon nr. 2-4-6, sectorul 3, drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora, stabilite prin Metodologia privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi ori executanţi şi producătorilor de fonograme, publicată prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 399/2006, cu modificările ulterioare, în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 932 din 8 decembrie 2006.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul www.orda.ro.

 

p. Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Doru Adrian Păunescu

 

Bucureşti, 21 martie 2012.

Nr. 39.

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2011, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal

 

1. Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2011 cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte 10 salarii minime brute pe tară

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Cetăţenia

CNP

Valoarea

Data plăţi cotizaţiei

1

Bădoiu Radu Florin

Română

1750729151845

18.000,00

18.01.2011/08.02.2011/29.04.2011/ 17.06.2011

2

Berci Vasile

română

1460216241655

7.500,00

01.02.2011/14.02.2011/15.03.2011/ 12.04.2011/16.05.2011/14.06.2011/ 19.09.2011/ 17.10.2011/ 15.11.2011/ 14.12.2011

3

Bîgiu Cristinel

română

1670806100104

7.800,00

26.01.2011/14.02.2011/15.03.2011/ 11.04.2011/10.05.2011/14.06.2011/ 28.06.2011/ 12.09.2011/ 12.09.2011/ 05.10.2011/ 06.12.2011/ 14.11.2011

4

Boboc Cătălin

română

1760518090031

6.800,00

 

5

Boiciuc Carmen

română

2850408270029

8.000,00

18,032011

6

Bordeianu Dan

română

1670509372252

8.200,00

28.06.2011/21.09.2011

7

Branga Lucian

română

1610401323941

8.450,00

 

8

Calimente Mihăiţă

română

1520922020012

8.476,48

27.01.2011/15.03.2011/31.05.2011/ 14.06.2011/28.06.2011

9

Cazan Mircea

română

1620601323929

8.800,00

 

10

Costea Silviu

română

1631026293097

12.260,00

11.01.2011/10.02.2011/14.02.2011/ 31.03 2011/06.04.2011/28.04.2011/ 14.05.2011/ 10.06.2011/ 24.06.2011/ 21.09.2011/ 22.09.2011/ 10.10.2011/ 24.10.2011/ 04.11.2011/20.12.2011/ 21.12.2011

11

Domocos Adrian

română

1740520051090

8.150,00

 

12

Donţu Minai

română

1730301080052

7.200,00

15.02.2011

13

Dragomir Cristian

română

1621031400160

15.400,00

09.02.2011/01.03.2011/12.10.2011

14

Dumitru Răzvan George

română

1711220441516

13.000,00

08.02.2011/14.03.2011/28.03.2011

15

Fesan Puiu

română

1531110323918

7.250,00

 

16

Filipescu Răducu

română

1560313510024

9.400,00

17.01.2011/31.01.2011/05.04.2011/ 11.07.2011/06.09.2011/31.10.2011/ 07.11.2011/14.11.2011

17

Gabor Gheorghe

română

1420227082417

8.100,00

31.01.2011/14.02.2011/16.03.2011/ 13.04.2011/10.05.2011/14.06.2011/ 28.06.2011/ 19.09.2011/ 12.10.2011/ 15.11.2011/13.12.2011

18

Iacob Mircea Rucărean

română

1690529461521

20.000,00

08.02.2011

19

Jicol Ştefan

română

1690617443038

23.740,00

17.01.2011/06.07.2011/10.10.2011

20

Lupu Mihai

română

1621026135051

8.300,00

14.06.2011/12.04.2011/11.10.2011/ 15.11.2011

21

Maxim Adrian

română

1590125080055

13.006,00

20.01.2011/10.02.2011/03.03.2011/ 23.03.2011/12.05.2011/09.06.2011/ 23.08.2011/ 24.08.2011/ 11.10.2011/ 19.10.2011/ 20.10.2011/ 14.11.2011/ 15.11.2011/20.12.2011

22

Măroiu Alexandru

română

1781211423015

10.000,00

08.02.2011

23

Minea Iulian

română

1730526393132

13.000,00

28.01.2011/07.02.2011

24

Moisescu Vlad

română

1670701410044

8.020,00

21.11.2011/28.11.2011/19.12.2011

25

Silaghi Ovidiu

română

1621212301976

6.800,00

19.04.2011/21.11.2011

26

Stavarache Romeo

română

1620722392925

10.000,00

22.03.2011/08.08.2011/07.11.2011/ 21.11.2011/21.11.2011

27

Şoneriu Valentin Olimpiu

română

1810905082421

8.000,00

17.02.2011/13.05.2011/14.05.2011/ 04.11.2011/05.11.2011/20.12.2011/ 21.12.2011

28

Tuşa Diana

română

2780622416017

9.100,00

15.02.2011/16.03.2011/13.04.2011/ 20.12.2011/21.11.2011

29

Voicu Mihai

română

1680916450021

8.200,00

15.02.2011/30.03.2011/30.03.2011/ 23.05.2011/27.06.2011/06.09.2011/ 07.11.2011

30

Weber Renate

română

2550803400328

10.500,00

 

 

2. Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2011 donaţii a căror valoare însumată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

CNP

Cetăţenia

Valoarea

- lei -

Felul donaţiei

Data donaţiei

1

Băluţă Aureiian Virgil

1610208400014

română

64.400,00

bani

17.01.2011/03.10.2011

2

Burcea Liviu

1770218461512

română

34.000,00

bani

04.10.2011

3

Cherecheş Cătălin

1780707240021

română

20.500,00

bani

18,04.2011

4

iprian Bogdan

 

română

12.700,00

bani

03.10.2011/08.09.2011/ 16.06.2011/24.03.2011/03.03.2011

5

Cristea Liviu

1650327080027

română

30.000,00

bani

03.10.2011

6

Drăguşin Dragoş Ioan

1700506131245

română

40.000,00

bani

06.10.2011

7

Dreoni Giacomo

1590115123152

română

7.000,00

bani

04.05.2011/05.05.2011

8

Dumitrescu F. Sorin

1601003400341

română

20.000,00

bani

19.09.2011

9

Floarea Mihăiţă

1700105384214

română

30.000,00

bani

05.10.2011

10

Giuglea Florian

1501226400421

română

20.000,00

bani

22.09.2011

11

Halaicu Crin

1520622400121

română

67.000,00

bani

02.08.2011/12.10.2011/24.10.2011

12

Iacob Mircea Rucărean

1690529461521

română

77.000,00

bani

24.08.2011/23.11.2011/02.11.2011

13

Iacob Petru Florin

1741228201001

română

7.431,00

bani

24.03.2011/01.04.2011/12.04.2011/ 03.05.2011/02.06.2011

14

Ionescu Gabriel

1680701443041

română

20.000,00

bani

17.10.2011

15

Ionescu Traian Victor

1740928290907

română

8.600,00

bani

13.04.2011 /06.09.2011/07.09.2011 / 27.04.2011

16

Jianu Gheorghe

1411012200015

română

20.000,00

bani

26.01.2011/10.03.2011

17

Jicol Mihaela

2750502382746

română

50.000,00

bani

01.11.2011/05.12.2011

18

Jicol Ştefan

1690617443038

română

130.000,00

bani

05.08.2011/28.08.2011/12.12.2011

19

Leonte Daniel

1760725343241

română

32.000,00

bani

03.10.2011

20

Lungu Răzvan

1800716297323

română

13.000,00

bani

01.02.2011/29.06.2011/20.08.2011/ 27.04.2011

Măroiu Alexandru

1781211423015

română

20.000,00

bani

25.08.2011

22

Motoc Octavian

1630211364216

română

19.000,00

bani

17.01.2011/09.05.2011/22.06.2011

23

Murguleţ Liliana

2670806037819

română

20.000,00

bani

22.09.2011

24

Neiciu Tudorel Dănuţ

1770724434519

română

37.000,00

bani

09.11.2011

25

Nicolae Robu

1550528354804

română

22.425,00

bani

08.09.2011/27.05.2011/20.01.2011/ 13.01.2012

26

Paraschivescu Ovidiu

1811225080061

română

30.000,00

bani

09.11.2011

27

Păcuraru Adrian

1811010046200

română

8.500,00

bani

29.08,2011

28

Poteca Vasilica

1630301201018

română

10.000,00

bani

10.03.2011

29

Roman Alexandru

1590424400205

română

30.000,00

bani

27.09.2011

30

Trandafirescu Sorin

1640623227780

română

7.000,00

bani

07.06.2011/16.06.2011

31

Tudor Laurenţiu Dan

1660807381474

română

30.000,00

bani

27.09.2011

32

Udma Viorel

1710313131227

română

40.000,00

bani

13.10.2011

33

Varujan Vosganian

1580725400876

română

8.000,00

bani

31,01.2011

 

3. Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2011 donaţii a căror valoare însumată depăşeşte 10 salarii minime brute pe tară

 

Nr. crt.

Denumirea societăţii

Sediul

Naţionalitatea

CUI

Valoarea

Felul donaţiei

Data donaţiei

1

Binafarm

Str. Luigi Galvani nr. 175, sectorul 2, Bucureşti

română

13513261

15.000,00

bani

18.03.2011/15.04.2D11/ 13.05.2011

2

Canaris - S.R.L.

Brasov, str. Olteţ nr. 10-11

română

RO 3051742

36.050,00

bani

21.02.2011/22.02.2011/ 23.02.2011/ 24.02.2011/ 04.05.2011/ 07.07.2011/ 08.07.2011/12.07.2D11/ 01.08.2011/ 02.08.2D11/ 03.08.2011/04.08.2011/ 05.08.2011/ 06.08.2011/ 07.08.2011/ 08.08.2D11/ 09.08.2011/10.08.2011/ 11.08.2011/ 12.08.2011/ 13.08.2011/ 14.08.2011

3

Electro Pro-Invest S.R.L

Str. Călăraşilor nr. 300, bl. S20, sc. 1, et. 7,

Bucureşti

română

16409002

13.500,00

bani

18.01.2011

4

Farmacia Magistra S.R.L

Piteşti, str. Banat nr. 2,

Punct de  lucru:  Oradea, Str. Garoafei nr. 10

română

16564464

20.000,00

bani

02.08.2011

5

Galii Gallo -S.R.L.

Braşov

română

RO 12451845

21.000,00

 

bani

08.07.2011/12.07.2011/ 13.07.2011/ 17.07.2011/ 20.07.2011/ 21.07.2011/ 24.07.2011/ 26.07.2011/ 27.07.2011/ 28.07.2011/ 29.07.2011/ 30.07.2011

6

Group DCM - S.R.L

Timişoara

română

16600940

12.500,00

bani

12.07.2011/06.01.2011

7

Provision Software Division - S.R.L

Str. Washington nr. 48, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti

română

9224427

12.548,35

bunuri

12.10.2011

8

Stenus Tools - S.R.L

Afumaţi

română

RO 15875845

15.000,00

bani

11.04.2011

9

Tecno MMG

Str. Lucian Blaga nr.4, bl. R110, ap. 12, sectorul 3,

Bucureşti

română

19227420

10.000,00

bani

28.01.2011/04.07.2011/ 08.08.2011/ 03.10.2011

10

Witext-SA.

Lugoj

română

1844296

10.000,00

bani

10.06.2011/09.06.2011

 

4. Suma totală a donaţiilor care depăşesc 10 salarii minime brute pe ţară primite de la persoane fizice şi persoane juridice: 1.151.154,35 lei

5. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii: 4.564.571 lei

6. Cuantumul total al veniturilor din alte surse: 204.744,67 lei

7. Nu s-au înregistrat donaţii confidenţiale.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.