MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 206/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 206         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 28 martie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

104. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita

 

195. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare pod pe DN 58 km 8+570 peste pârâul Topliţa la Păltiniş”, judeţul Caraş-Severin

 

196. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare pod pe DN 58 km 4+550 peste pârâul Măcicaş la Păltiniş”, judeţul Caraş-Severin

 

198. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare pod pe DN 57B km 57+844, peste Rudaria la Prilipeţ”, judeţul Caraş-Severin

 

199. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare pod pe DN 58B km 13+793, peste Valea Eruga, la Bocşa”, judeţul Caraş-Severin

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

10. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2010 privind aprobarea tarifelor prevăzute în anexa nr. 10 la Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, şi a preţului de achiziţie a gazelor naturale livrate în excedent în Sistemul naţional de transport

 

60. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2012/2013

 

988. - Ordin al ministrului mediului şi pădurilor privind aprobarea derogării de la măsurile de protecţie pentru unele specii de păsări aflate în mediul natural

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIE

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 şi 597 bis din 13 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 8 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Gheorgheni” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.

2. La anexa nr. 42 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Remetea”, după poziţia nr. 44 se introduc 16 noi poziţii, poziţiile nr. 45-60, prevăzute în anexa nr. 2.

3. Anexa nr. 46 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Siculeni” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se abrogă poziţiile nr. 3 şi 4;

b) se modifică următoarea poziţie:

- la poziţia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situată în comuna Siculeni nr. 103. Vecinătăţi: N - cabinet medical, S, E - drum comunal, V - teren proprietate privată.

Clădire cu suprafaţa de 259 mp, structura din zidărie de cărămidă, fundaţii din piatră, acoperiş cu învelitoare din ţigle, instalaţii electrice de iluminat şi instalaţii de apă; CR nr. 376/N; prima parte este compusă din: 1 clasă - 31,5 mp, 1 clasă - 19,5 mp, 1 clasă - 32,0 mp, 1 hol - 5,5 mp, 1 depozit - 7,7 mp, 1 WC băieţi -18,25 mp, 1 SAS -19,0 mp, 1 WC fete - 18 mp, 1 WC grădiniţă - 13,5 mp, hol - 3,5 mp; a două parte este compusă din: 1 sală de sport - 67,4 mp, 1 clasă - 40,3 mp, 1 cancelarie - 25,7 mp, 1 depozit-23,0 mp, 1 clasă - 40,0 mp, 1 coridor - 26,5 mp”;

c) după poziţia nr. 73 se introduc 125 de noi poziţii, poziţiile nr. 74-198, prevăzute în anexa nr. 3.

4. Anexa nr. 53 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şimoneşti” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se abrogă poziţiile nr. 15 şi 16;

b) după poziţia nr. 739 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 740, prevăzută în anexa nr. 4.

Art. II. - Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 februarie 2012.

Nr. 104.


*) Anexele nr. 1-4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 bis. care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare pod pe DN 58 km 8+570 peste pârâul Topliţa la Păltiniş”, judeţul Caraş-Severin

 

În conformitate cu art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată eu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare pod pe DN 58 km 8+570 peste pârâul Topliţa la Păltiniş”, judeţul Caraş-Severin, din cadrul Proiectului de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea lucrărilor de intervenţii menţionate la art. 1 se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRUMIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Alexandru Nazare

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Cristian Petrescu

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 20 martie 2012.

Nr. 195.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare pod pe DN 58 km 8+570 peste pârâul Topliţa la Păltiniş”, judeţul Caraş-Severin

 

Titular: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara

Amplasament: judeţul Caraş-Severin

Valoarea totală a investiţiei:

 

Valoarea investiţiei (cu TVA):

504*)

mii lei

(1 euro = 4,2549 lei la data de 31 ianuarie 2011),

 

 

din care C+M (cu TVA):

393

mii lei

Capacităţi:

 

 

- lungimea totală:

100,0

m

din care:

 

 

- pod:

7,0

m

- rampe:

93,0

m

- lăţime platformă:

 

 

- pod:

10,0

m

- rampe:

8,0-10,6

m

- lăţime carosabil:

 

 

- pod:

9,0

m

- rampe:

6,00-9,00

m

Clasa de încărcare:

E

 

Durata de realizare a investiţiei:

6 luni

 

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea lucrărilor de intervenţii se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare pod pe DN 58 km 4+550 peste pârâul Măcicaş la Păltiniş”, judeţul Caraş-Severin

 

În conformitate cu art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare pod pe DN 58 km 4+550 peste pârâul Măcicaş la Păltiniş”, judeţul Caraş-Severin, din cadrul Proiectului de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea lucrărilor de intervenţii menţionate la art. 1 se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Alexandru Nazare

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Cristian Petrescu

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 20 martie 2012.

Nr. 196.

 

ANEXĂ

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare pod pe DN 58 km 4+550 peste pârâul Măcicaş la Păltiniş”, judeţul Caraş-Severin

 

Titular: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara

Amplasament: judeţul Caraş-Severin

Valoarea totală a investiţiei:

 

Valoarea investiţiei (cu TVA):

615*)

mii lei

(1 euro = 4,2549 lei la data de 31 ianuarie 2011),

 

 

din care C+M (cu TVA):

452

mii lei

Capacităţi:

 

 

- lungimea totală:

120

m

din care: - pod:

16,8

m

- rampe:

103,2

m

- lăţime platformă:

 

 

- pod:

10,00

m

- rampe:

8,00-10,60

 

- lăţime carosabil:

 

 

- pod:

9,00

m

- rampe:

6,00-9,00

m

Clasa de încărcare:

E

 

Durata de realizare a investiţiei:

12

luni

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea lucrărilor de intervenţii se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare pod pe DN 57B km 57+844, peste Rudaria la Prilipeţ”, judeţul Caraş-Severin

 

În conformitate cu art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare pod pe DN 57B km 57+844, peste Rudaria la Prilipeţ”, judeţul Caraş-Severin, din cadrul Proiectului de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea lucrărilor de intervenţii menţionate la art. 1 se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PR IM-MI NISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Alexandru Nazare

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Cristian Petrescu

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 20 martie 2012.

Nr. 198.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare pod pe DN 57B km 57+844 peste Rudaria la Prilipeţ”, judeţul Caraş-Severin

 

Titular: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara

Amplasament: judeţul Caraş-Severin

Valoarea totală a investiţiei:

 

Valoarea investiţiei (cu TVA):

1.841*)

mii lei

(1 euro = 4,2580 lei la data de 7 februarie 2011),

 

 

din care C+M (cu TVA):

1.453

mii lei

Capacităţi:

 

 

- lungime pod:

20,80

m

- lăţime pod:

9,96

m

din care: - carosabil:

7,00

m

- trotuare + spaţiu parapet:

2x1,48

m

Clasa de încărcare:

E

 

Durata de realizare a investiţiei:

8 luni

 

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea lucrărilor de intervenţii se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare pod pe DN 58B km 13+793, peste Valea Eruga, la Bocşa”, judeţul Caraş-Severin

 

În conformitate cu art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare pod pe DN 58B km 13+793, peste Valea Eruga, la Bocşa”, judeţul Caraş-Severin, din cadrul Proiectului de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea lucrărilor de intervenţii menţionate la art. 1 se realizează din împrumutul contractat de ia Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRUMIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Alexandru Nazare

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Cristian Petrescu

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 20 martie 2012.

Nr. 199.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare pod pe DN 58B km 13+793 peste valea Eruga, la Bocşa”, judeţul Caraş-Severin

 

Titular: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara

Amplasament: judeţul Caraş-Severin

Valoarea totală a investiţiei:

 

Valoarea investiţiei (cu TVA):

1.226*)

mii lei

(1 euro = 4,2549 lei la data de 31 ianuarie 2011),

 

 

din care C+M (cu TVA):

933

mii lei

Capacităţi:

 

 

- lungimea totală:

58,65

m

din care: - pod:

15,71

m

- rampe:

42,94

m

- lăţime pod:

12,30

m

din care: - carosabil:

7,80

m

- trotuare:

2x1,50

m

- spaţiu parapet:

2 x 0,75

m

Clasa de încărcare:

E

 

Durata de realizare a investiţiei:

12 luni

 

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea lucrărilor de intervenţii se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2010 privind aprobarea tarifelor prevăzute în anexa nr. 10 la Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, şi a preţului de achiziţie a gazelor naturale livrate în excedent în Sistemul naţional de transport

 

Având în vedere prevederile art. 8 lit. i) şi n) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007 privind aprobarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Termenul de intrare în vigoare al Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2010 privind aprobarea tarifelor prevăzute în anexa nr. 10 la Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, şi a preţului de achiziţie a gazelor naturale livrate în excedent în Sistemul naţional de transport, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 8 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 octombrie 2012.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

 

Bucureşti, 23 martie 2012.

Nr. 10.

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2012/2013

 

Având în vedere prevederile art. 2 pct. 11 lit. (b), art. 6 şi ale anexei II la Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul zahărului, prevederile art. 50, ale pct. 11 din partea a II-a a anexei III şi ale părţii B a anexei IV din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP*),

văzând Referatul de aprobare nr. 66.791 din 8 martie 2012 al Direcţiei generale politici în sectorul vegetal, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se recunoaşte de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2012/2013, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Contractele de producere, cumpărare, livrare şi plată a sfeclei de zahăr destinate industrializării din recolta anului de comercializare 2012/2013, încheiate între producătorii de sfecla de zahăr şi societăţile comerciale producătoare de zahăr din sfeclă de zahăr, vor respecta condiţiile stabilite în Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr.

Art. 3. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcţia generală politici în sectorul vegetal, direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va urmări şi controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Stelian Fuia

 

Bucureşti, 22 martie 2012.

Nr. 60.

 

ANEXA

 

ACORD INTERPROFESIONAL

pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2012/2013

 

Membrii semnatari ai prezentului acord interprofesional, şi anume:

- Organizaţia Interprofesională Naţională „Zahărul” din România, denumită în continuare OINZR;

- Federaţia Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România, denumită în continuare FCSZR;

- Asociaţia „Patronatul Zahărului” din România;

- Asociaţia Producătorilor de Zahăr din Sfeclă de Zahăr din România,

în baza art. 8 lit. e) pct. 7 din statutul OINZR, au încheiat prezentul acord interprofesional, denumit în continuare AIP, privind contractarea, producerea, transportul, recepţia şi plata sfeclei de zahăr din recolta anului de comercializare 2012/2013, destinată industrializării.

AIP a luat în considerare toate regulamentele şi prevederile europene recente în domeniu şi, îndeosebi, Regulamentul (CE) hr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul zahărului, Regulamentul (CE) nr. 967/2006 al Comisiei din 29 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului privind producţia peste cotă în sectorul zahărului, a Regulamentului (CE) nr. 95272006 al Comisiei din 29 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte gestionarea pieţei interne a zahărului şi regimul cotelor, a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP*).

 

ARTICOLUL 1

Obiectivele şi durata AIP

 

1.1. AIP îşi propune să reglementeze de o manieră unitară, la nivel naţional, relaţiile dintre parteneri (cultivatori de sfeclă de zahăr, respectiv societăţi comerciale producătoare de zahăr).

1.2. AIP îşi propune să asigure contractul de bază privind producerea, cumpărarea, livrarea şi plata sfeclei de zahăr, precum şi clauzele generale ale acestuia, respectând interesele generale ale partenerilor din filiera zahărului.

1.3. AIP îşi propune să asigure cadrul general de funcţionare şi dezvoltare a industriei zahărului din România şi integrarea acestuia în structurile europene.

1.4. AIP îşi propune să asigure durabilitatea sectorului agroindustrial al filierei zahărului, contribuind la creşterea producţiei naţionale de zahăr la un nivel care să pună în valoare potenţialul culturii de sfeclă de zahăr din România şi să satisfacă necesarul naţional de consum.

1.5. AIP este valabil pentru campania de sfeclă de zahăr din anul de comercializare 2012/2013, clauzele generale putând fi modificate prin negocieri între cei 4 membri semnatari şi Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR.

1.6. Respectarea clauzelor AIP este obligatorie pentru toţi membrii afiliaţi structurilor profesionale semnatare.

1.7. AIP este aprobat anual de către MADR şi este pus în aplicare prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Definiţii:

- zahăr în cotă - cota de producţie de zahăr alb echivalent alocată unei societăţi comerciale producătoare de zahăr, destinată desfacerii pe piaţa comunitară;

- sfeclă de zahăr în cotă - toate cantităţile de sfeclă de zahăr procesate pentru a obţine zahăr în cotă;

- zahăr în afara cotei - producţia de zahăr alb echivalent care se obţine peste cota de producţie alocată (zahăr în cotă) şi care este destinată exportului extracomunitar sau producerii de zahăr industrial ori surplusului de zahăr. Regimul zahărului în afara cotei poate fi reglementat de Uniunea Europeană anual. În funcţie de cerinţele pieţei interne. Cantităţile de zahăr produse în afara cotei într-un an de comercializare pot fi transferate (carry forward) în anul de comercializare următor, decizia aparţinând exclusiv societăţilor comerciale producătoare de zahăr. Cantităţile de zahăr astfel transferate vor fi considerate ca fiind primele cantităţi de zahăr din cotă procesate din cadrul cotei anului următor;

- sfeclă de zahăr în afara cotei - toate cantităţile de sfeclă de zahăr procesate pentru a obţine zahăr în afara cotei;

- zahăr industrial - cantitatea de zahăr, peste cantităţile de zahăr din sfeclă de zahăr în cotă, care este destinată utilizării în anumite industrii, precum cea producătoare de bioetanol, de rom, pentru anumite produse farmaceutice, drojdie, rinse appelstroop şi altele, conform anexei la Regulamentul (CE) nr. 967/2006 al Comisiei;

- surplus de zahăr - cantitatea de zahăr atribuită unui anumit an de comercializare, suplimentar zahărului în cotă şi zahărului industrial;

- an de comercializare - perioada începând cu data de 1 octombrie şi sfârşind cu data de 30 septembrie ale anului calendaristic următor. Anul de comercializare 2012/2013 începe la data de 1 octombrie 2012 şi se termină la data de 30 septembrie 2013;

- societate comercială producătoare de zahăr - o organizaţie economică independentă şi constituită legal care operează, pe răspunderea sa, una sau mai multe fabrici de zahăr. Societăţile comerciale producătoare de zahăr trebuie să fie agreate de către statul membru pe baza capabilităţii profesionale dovedite de a produce zahăr şi a conformării acestora cu cerinţele privind furnizarea de informaţii specifice şi acceptarea verificării acestora.

 

ARTICOLUL 2

Clauze generale

 

2.1. Părţile au căzut de acord ca pentru recolta anului de comercializare 2012/2013 să colaboreze în vederea obţinerii unei cantităţi de zahăr alb din sfeclă de zahăr care să acopere cota naţională (104.698 tone de zahăr alb) şi eventualele cantităţi de zahăr din afara cotei, conform art. 1 pct. 7, ca urmare a angajamentelor implicite şi explicite legate de producerea cotei de producţie de zahăr din sfeclă de zahăr asumate de societăţile comerciale producătoare de zahăr şi de MADR.

2.2. În funcţie de cotele de producţie alocate, societăţile comerciale producătoare de zahăr vor determina cantitatea minimă dezirabilă de sfeclă de zahăr şi suprafaţa necesară a fi contractată, pe care le vor comunica asociaţiilor de cultivatori de sfeclă de zahăr din zona de aprovizionare, până la începerea campaniei de contractare a sfeclei de zahăr.

2.3. Între cultivator şi societăţile comerciale producătoare de zahăr va fi întocmit un contract de producere, cumpărare, livrare şi plată a rădăcinilor de sfeclă de zahăr, denumit în continuare CPCLP, al cărui model este cuprins în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul AIP, recunoscut de către MADR prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale ca instrument legal pentru aplicarea schemelor de sprijin pentru agricultori pentru recolta anului de comercializare 2012/2013.

2.4. CPCLP se vor încheia până la data de 20 aprilie 2012. Atât societăţile comerciale producătoare de zahăr, cât şi asociaţiile producătorilor de sfeclă de zahăr vor colabora pentru informarea fermierilor asupra modului de completare a documentaţiei privind subvenţiile şi ajutoarele de stat pentru cultura sfeclei de zahăr. Până la data de 25 aprilie 2012, cultivatorii de sfeclă de zahăr vor înregistra şi aviza CPCLP încheiate cu procesatorii de zahăr, la direcţia pentru agricultură judeţeană. După înregistrarea şi avizarea CPCLP-lor, o copie a acestora se va depune la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) până la data de 15 mai 2012, de către cultivatorul de sfeclă de zahăr. Centrul judeţean al APIA va transmite APIA situaţia finală a CPCLP înregistrate şi avizate. În vederea verificării bazei de date privind înregistrarea şi avizarea CPCLP pentru anul comercial 2012/2013, direcţiile pentru agricultură judeţene şi societăţile comerciale producătoare de zahăr vor transmite MADR - Direcţia Vegetal, până la data de 30 aprilie, lista CPCLP încheiate. Eventualele neconcordanţe vor fi analizate şi soluţionate până la data de 10 mai 2012, prin intermediul FCSZR.

2.5. CPCLP este semnat de ambii parteneri şi este obligatoriu în toate atributele sale pentru aceştia.

2.6. CPCLP este documentul în care se stabilesc clauze contractuale speciale privind relaţia dintre un cultivator definit şi societatea comercială producătoare de zahăr cu care acesta a încheiat angajamentul.

2.7. Clauzele CPCLP nu pot anula clauzele generale ale AIP, care îl însoţesc de drept pe toată perioada valabilităţii lui.

2.8. Partenerii CPCLP pot denunţa în caz de litigiu doar clauzele derivate din acesta, nu şi clauzele AIP.

 

ARTICOLUL 3

Modul de aplicare a AIP

 

3.1. AIP reprezintă voinţa partenerilor asociaţi în structuri profesionale reprezentative, clauzele acestuia fiind obligatorii din momentul semnării lui.

3.2. AIP poate fi modificat anual prin negocieri între cei 4 parteneri semnatari, în perioada desemnată la art. 1 pct. 1.5.

3.3. Partenerii vor supraveghea aplicarea AIP în toate cazurile în care unul sau mai mulţi membri ai structurii profesionale reprezentative sunt implicaţi într-o activitate contractuală derivată din acesta şi pasibilă de atingerea de o manieră păgubitoare a uneia dintre părţi.

3.4. CPCLP poate cuprinde clauze complementare specifice, care au caracter limitat la cei 2 parteneri semnatari, care nu anulează stipulaţiile AIP, nici în litera şi nici în spiritul lor, şi care nu modifică convenţia de bază privind respectarea intereselor generale ale partenerilor.

3.5. Clauzele speciale ale CPCLP sunt negociate între cei 2 parteneri şi pot fi modificate de către aceştia prin acte adiţionale, pentru clauzele care nu afectează parametrii de producţie; clauzele speciale ale CPCLP nu pot fi extinse asupra AIP aferent campaniei din care acesta a fost derivat.

 

ARTICOLUL 4

Forţa majoră

 

În caz de forţă majoră, AIP încetează parţial sau total să producă efecte. Forţa majoră poate fi invocată de către oricare dintre părţi, justificată prin documente constatatoare emise de autorităţile competente, şi se răsfrânge şi asupra CPCLP.

 

ARTICOLUL 5

Concilierea şi arbitrajul

 

Litigiile referitoare la aplicarea AIP şi a CPCLP se supun reglementărilor în vigoare relative la conciliere şi arbitraj. Părţile convin ca litigiile să fie soluţionate pe cale amiabilă şi să se adreseze instanţei numai după epuizarea procedurilor de conciliere.

 

ARTICOLUL 6

Cotizaţiile profesionale şi interprofesionale

 

6.1. Părţile semnatare ale AIP au convenit asupra necesităţii ca societăţile comerciale producătoare de zahăr să opereze

În numele cultivatorilor de sfeclă de zahăr ia prelevarea cotizaţiei profesionale în cuantum de 0,8 lei/tona de sfeclă de zahăr predată neto de plată. Această prevedere va fi inclusă în mod obligatoriu în CPCLP al fiecărei societăţi comerciale producătoare de zahăr. Suma încasată va fi virată astfel: 49% către FCSZR, 2% către OINZR şi 49% asociaţiilor cultivatorilor din zona fiecărei societăţi comerciale producătoare de zahăr. Sumele încasate vor fi incluse în bugetul de venituri şi cheltuieli al fiecărei organizaţii.

6.2. Plata cotizaţiilor se face până la sfârşitul campaniei de recoltare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2012. În cazurile în care recoltarea sfeclei de zahăr sau predarea la societatea comercială producătoare de zahăr se prelungeşte după această dată, termenul-limită se poate prelungi, dar nu mai târziu de 15 februarie 2013.

6.3. Calcularea cotizaţiilor se face la tona neto de plată livrată de către cultivator societăţii comerciale producătoare de zahăr şi recepţionată prin aplicarea baremului de echivalenţă, atât pentru sfecla de zahăr din cotă, cât şi pentru cantitatea din afara cotei.

 

ARTICOLUL 7

Producerea/Cultivarea sfeclei de zahăr

 

7.1. CPCLP vor specifica atât suprafaţa cultivată, cât şi producţia netă de sfeclă de zahăr scontată a se obţine, separat din cotă şi din afara cotei de producţie. Contractanţii de sfeclă de zahăr, asociaţi sau neasociaţi în structuri profesionale sau interprofesionale, şi societăţile comerciale producătoare de zahăr pot să asigure (contra cost):

- sămânţa de sfeclă de zahăr necesară înfiinţării culturii, pentru suprafaţa contractată, direct sau prin societăţi comerciale specializate;

- serviciile de îndrumare tehnologică a cultivatorilor, indiferent de suprafaţa/cantitatea contractată.

7.2. Sămânţa de sfeclă de zahăr asigurată de către societatea comercială producătoare de zahăr va fi pusă la dispoziţia cultivatorului şi va fi tratată standard cu insecticide şi fungicide.

7.3. Cultivatorii se obligă să respecte tehnologia recomandată de societatea comercială producătoare de zahăr şi să permită accesul reprezentanţilor acesteia pentru a executa monitorizarea evoluţiei culturii, obligându-se să execute lucrările tehnologice solicitate de aceştia la termenele stabilite.

7.4. Periodic, de la începerea contractării şi până la terminarea recoltării şi prelucrării sfeclei de zahăr, societăţile comerciale producătoare de zahăr se obligă să transmită MADR, APIA şi FCSZR datele statistice specifice. Ca un minim de informaţii necesar, fiecare societate comercială producătoare de zahăr are obligaţia transmiterii de dale privind cantităţile de zahăr din sfeclă de zahăr din cotă şi din afara cotei pentru care s-au încheiat contracte de livrare, conţinutul de zahăr stipulat şi estimat, precum şi randamentul preconizat. Autorităţile competente au dreptul să ceară şi să obţină şi alte informaţii pe care le consideră necesare.

 

ARTICOLUL 8

Recoltarea sfeclei de zahăr

 

8.1. Recoltarea sfeclei de zahăr se face din iniţiativa societăţii comerciale producătoare de zahăr, care va notifica cultivatorii.

8.2. Cultivatorii se obligă să respecte datele de începere a recoltării şi de punere la dispoziţie a sfeclei de zahăr, dacă acestea le-au fost aduse la cunoştinţă, conform graficelor convenite. Societăţile comerciale producătoare de zahăr pot acorda o bonificaţie pentru sfecla de zahăr din cota recoltată timpuriu sau târziu. În funcţie de zona şi de specificul culturii, definiţiile recoltării timpurii şi recoltării târzii se vor stabili bilateral prin CPCLP.

8.3. Societatea comercială producătoare de zahăr poate stabili data-limită a terminării recoltatului şi a recepţiei.

8.4. Depăşirea cu două zile a datei-limită de recepţie poate atrage refuzul societăţii comerciale producătoare de zahăr de a recepţiona sfecla de zahăr, cantităţile aferente decăzând din clauzele AIP şi CPCLP, sub rezerva înţelegerilor particulare ale părţilor semnatare ale CPCLP de extindere a perioadei respective.

 

ARTICOLUL 9

Transportul sfeclei de zahăr

 

9.1. Transportul sfeclei de zahăr de pe câmp la bazele de preluare pentru transport cu mijloacele societăţii comerciale producătoare de zahăr se efectuează şi se suportă de cultivator. Transportul sfeclei de zahăr de la bazele de preluare la societatea comercială producătoare de zahăr se efectuează şi se suportă de către societatea în cauză.

9.2. Sub rezerva convenţiilor particulare răspunzând regulilor sau obiceiurilor locale valabile înaintea campaniei agricole a anului de comercializare 2012/2013, CPCLP pot deroga de la prevederile pct. 9.1.

 

ARTICOLUL 10

Recepţia sfeclei de zahăr

 

10.1. Partenerii au convenit ca recepţia sfeclei de zahăr din recolta anului de comercializare 2012/2013 să fie efectuată cantitativ şi calitativ, cu respectarea prevederilor regulamentelor europene în vigoare - Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului şi Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului.

10.2. CPCLP va preciza modul în care se face recepţia sfeclei de zahăr atât calitativ, cât şi cantitativ.

Pentru recolta anului de comercializare 2012/2013 sfecla de zahăr de calitate standard trebuie să fie:

- de calitate bună, sănătoasă şi prezentată în condiţii acceptabile de comercializare;

- cu un conţinut de zahăr de 16% la punctul de recepţie.

 

ARTICOLUL 11

Preţul sfeclei de zahăr

 

Sfecla de zahăr din cotă

11.1. Părţile au convenit ca pentru recolta anului de comercializare 2012/2013 preţul minim pentru sfecla de zahăr din cotă, de calitate standard, să fie de 26,29 euro/tonă, în conformitate cu art. 49 din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului, în condiţia de livrare ex-loc de recepţie convenit cu procesatorul. Preţul se calculează şi se plăteşte în lei, conform art. 11 lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 1.913/2006 al Comisiei din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului agromonetar al euro în sectorul agricol şi de modificare a anumitor regulamente; cursul de schimb este cursul mediu al ultimei luni stabilit de Banca Centrală Europeană (BCE) anterior faptului generator.

11.2. Preţul sfeclei de zahăr se poate majora/diminua, în funcţie de conţinutul în zahăr, astfel:

a) pentru fiecare 0,1% conţinut de zaharoză preţul se majorează cu minimum:

(i) 0,9% pentru conţinut de zaharoză peste 16%, dar nu mai mult de 18%;

(ii) 0,7% pentru conţinut de zaharoză peste 18%, dar nu mai mult de 19%;

(iii) 0,5% pentru conţinut de zaharoză peste 19%, dar nu mai mult de 20%;

b) pentru fiecare 0,1% conţinut de zaharoză preţul se diminuează cu maximum:

(i) 0,9% pentru conţinut de zaharoză sub 16%, dar nu mai puţin de 15,5%;

(ii) 1% pentru conţinut de zaharoză sub 15,5%, dar nu mai puţin de 14,5%.

11.3. Preţul pentru sfecla de zahăr cu un conţinut de zaharoză peste 20% nu trebuie să fie mai mic decât preţul minim ajustat conform pct. 11.2 lit. a) subpct. (iii).

11.4. în completarea datelor de mai sus, pentru sfecla de zahăr cu un conţinut de zaharoză peste 20% şi pentru cea cu conţinut sub 14,5%, CPCLP poate stipula alte procente de creştere/diminuare.

11.5. Preţurile minime sus-menţionate se aplică cantităţilor neto de sfeclă de zahăr predate şi recepţionate de societăţile comerciale producătoare de zahăr, în conformitate cu stipulaţiile CPCLP privind conţinutul de corpuri străine şi de pământ aderent. Se stabileşte ca sfecla de zahăr acceptabilă pentru prelucrare să aibă un conţinut minim de zaharoză de 13,5%. În cazul sfeclei de zahăr cu un conţinut de zaharoză sub pragul minim acceptabil menţionat mai sus, societăţile procesatoare de zahăr au dreptul de a refuza preluarea.

Sfecla de zahăr din afara cotei

11.6. Pentru cantităţile de sfeclă de zahăr din afara cotei, preţul minim trebuie să fie de 26,29 euro/tonă, în conformitate cu art.49 din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului. Condiţiile de achiziţie sunt stipulate separat în CPCLP şi se negociază între părţile implicate. Societatea comercială producătoare de zahăr are dreptul de a decide dacă şi în ce condiţii acceptă o cantitate de sfeclă de zahăr în afara cotei de producţie, cu respectarea tuturor regulamentelor europene în vigoare.

Dacă societatea comercială producătoare de zahăr nu a încheiat CPCLP (până la data-limită menţionată la art. 2 pct. 2.4) pentru întreaga cantitate de sfeclă de zahăr necesară producerii cotei de producţie alocate şi la preţul minim, aceasta este obligată să plătească preţui minim stipulat mai sus pentru întreaga cantitate de sfeclă de zahăr pe care o procesează în anul de comercializare 2012/2013.

11.7. Echivalenţa preţului minim pe tona de sfeclă de zahăr în funcţie de conţinutul de zaharoză determinat la punctul de colectare este prezentată în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul AIP.

 

ARTICOLUL 12

Plata materiei prime

 

12.1. Părţile au convenit ca plata materiei prime recepţionate să se facă astfel:

- 40% până la data de 20 decembrie 2012;

- 30% până la data de 31 ianuarie 2013;

- integral până la data de 10 martie 2013.

12.2. Sub rezerva convenţiilor particulare ce răspund regulilor sau obiceiurilor locale valabile înaintea campaniei agricole a anului de comercializare 2012/2013, CPCLP pot deroga de la prevederile pct. 12.1.

12.3. Modalitatea de plată convenită de părţi se negociază între părţi şi se va stipula în CPCLP.

 

ARTICOLUL 13

Alte drepturi ale cultivatorilor

 

13.1. În privinţa borhotului rezultat în urma procesării sfeclei de zahăr, CPCLP poate prevedea ca:

a) borhotul umed corespunzător prelucrării întregii cantităţi de sfeclă de zahăr livrate către societatea comercială producătoare de zahăr să fie livrat gratuit furnizorilor de sfeclă de zahăr în condiţia de livrare ex-fabrică;

b) numai o parte a borhotului, presat, uscat sau uscat şi amestecat cu melasă, să fie livrată gratuit de societatea comercială producătoare de zahăr furnizorilor de sfeclă de zahăr în condiţia de livrare ex-fabrică;

c) borhotul presat sau uscat să fie livrat gratuit furnizorilor de sfeclă de zahăr în condiţia de livrare ex-fabrică, dar cu plata costurilor de presare sau uscare;

d) societatea comercială producătoare de zahăr să plătească furnizorului de sfeclă de zahăr compensaţii, care să ţină cont de posibilităţile de vânzare a borhotului.

13.2. În cazul în care mai multe prevederi se pot aplica cantităţilor de sfeclă de zahăr livrabile, CPCLP trebuie să menţioneze toate punctele care se pot aplica.

 

ARTICOLUL 14

Alocarea cotei de cultivare a sfeclei de zahăr în cotă

 

14.1. Societăţile comerciale producătoare de zahăr vor încheia contracte de livrare de sfeclă de zahăr în cotă, luând în considerare eficienţa agricolă în ceea ce priveşte costurile de transport şi randamentul culturii sfeclei de zahăr. Având în vedere creşterea competitivităţii în acest sector şi necesitatea de a atinge performanţele agriculturii europene, societăţile comerciale producătoare de zahăr din sfeclă de zahăr, în consultare cu asociaţiile cultivatorilor de sfeclă de zahăr, au posibilitatea de a-şi modifica politica de achiziţie a sfeclei de zahăr după fiecare an de comercializare şi de a reconsidera contractele de livrare a sfeclei de zahăr pentru furnizorii care nu sunt competitivi.

14.2. Cotele de producţie de zahăr şi, implicit, cele de cultivare a sfeclei de zahăr pot suferi modificări de la un an la altul şi, în consecinţă, societăţile comerciale producătoare de zahăr pol să modifice cantităţile de sfeclă de zahăr, în funcţie de modificările de cotă impuse de regulamentele şi legile în vigoare.

14.3. În cazul în care societăţile comerciale producătoare de zahăr din sfeclă de zahăr vor apela la procesarea cotei în afara unităţii producătoare respective. În conformitate cu art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 952/2006 al Comisiei, părţile semnatare ale AIP se obligă ca prima opţiune pentru procesare să fie o unitate/unităţile de producţie din România şi numai în cazul refuzului acestora procesarea să se facă în alte ţâri ale Uniunii Europene. Acceptul sau refuzul unui contract de procesare se face în maximum 10 zile lucrătoare de la cererea scrisă; lipsa unui răspuns în termenul stabilit va fi considerată refuz. MADR va asigura punerea în practică a acestui punct, prin condiţionarea acordului de procesare.

14.4. În conformitate cu art. III-161 din secţiunea 5 a Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză. Republica Slovenia, Republica SIovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie

2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005, societăţile comerciale şi cultivatorii de sfeclă de zahăr se obligă să respecte zonele de producere a sfeclei de zahăr conform cotelor istorice.

 

ARTICOLUL 15

Taxe şi alte obligaţii financiare

 

15.1. Ambele părţi se obligă să plătească la timp şi în cuantumul cerut taxele sau alte obligaţii financiare care provin din aplicarea politicilor agricole ale Uniunii Europene şi care vor fi stipulate de regulamentele şi de legislaţia românească, cum ar fi taxa de producţie.

15.2. Societăţile comerciale producătoare de zahăr din sfeclă de zahăr pot solicita producătorilor de sfeclă de zahăr să îşi asume până la 50% din taxa pe producţie. CPCLP trebuie să prevadă modul de colectare şi repartizare a acestor obligaţii financiare în conformitate cu prevederile legale şi/sau cu înţelegerea dintre părţi.Încheiat astăzi, 5 martie 2012, în 4 exemplare.

 

Preşedintele Federaţiei Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România,

dr. ing. Ioan Gherman

Preşedintele Asociaţiei „Patronatul Zahărului” din România,

ing. Emilian Dobrescu

Preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Zahăr din Sfeclă de Zahăr din România,

ing. Ioan Armenean

Preşedintele Organizaţiei Interprofesionale Naţionale „Zahărul” din România,

ing. Emilian Dobrescu

 

ANEXA Nr. 1

la acordul inteprofesional

 

CONTRACT

de producere, cumpărare, livrare şi plată a rădăcinilor de sfeclă de zahăr

 

Prezentul contract este încheiat în baza art. 1 pct. 1.2 din Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2012/2013 (AIP),

între:

Beneficiar: Societatea Comercială......................................- SA, cu sediul în........................................., str. .................. nr. ....., reprezentată prin.................................................................................. (numele, prenumele şi funcţia)  şi ............................................................................. (numele, prenumele şi funcţia),

 având contul....................................deschis la...................................., înregistrată în registrul comerţului sub nr. ...................... şi

Furnizor:........................................./Proprietar:........................................., cu sediul/domiciliul în....................................... str. ........................nr. ........telefon/fax.......................reprezentat prin..............................................şi...........................................

(numele, prenumele şi funcţia) (numele, prenumele şi funcţia)

având contul............................................., deschis la..........................., înregistrată în registrul comerţului la poziţia.......nr. .............a intervenit următorul contract, cu valoare de contract bilateral, privind producerea, cumpărarea, livrarea şi plata sfeclei de zahăr.

Preţul se calculează şi se plăteşte în lei; cursul de schimb este cursul mediu al ultimei luni stabilit de Banca Centrală Europeană anterior faptului generator.

1. Sfecla de zahăr din cotă

Furnizorul se obligă să cultive o suprafaţă de.......ha cu sfeclă de zahăr, în scopul realizării unei producţii nete de plată de..........tone, care va fi predată beneficiarului, conform graficului de livrare care va fi comunicat de beneficiar.

Beneficiarul se obligă să cumpere de la furnizor o cantitate de...........tone rădăcini de sfeclă de zahăr, la un preţ de....... euro/tona de sfeclă de zahăr, în condiţiile calităţii standard (de calitate bună, sănătoasă şi prezentată în condiţii acceptabile de comercializare, cu un conţinut de zahăr de 16% ia punctul de recepţie).

Preţul menţionat mai sus se poate modifica în funcţie de conţinutul de zaharoză la punctul de livrare, conform tabelului anexat la prezentul contract.

Conţinutul de zahăr minim acceptabil pentru sfecla de zahăr destinată procesării este de 13,5%. Beneficiarul are dreptul să refuze orice cantitate de sfeclă de zahăr livrată având sub conţinutul minim de zahăr menţionat mai sus.

2. Sfecla de zahăr în afara cotei (dacă este cazul)

Beneficiarul se angajează să cumpere o cantitate de........................sfeclă de zahăr în afara cotei de producţie, la preţul de................euro/tonă, în condiţiile de livrare............................, pusă la dispoziţie de furnizor.

Punctele de colectare pentru sfecla de zahăr a anului de comercializare 2012/2013 sunt:................................................

Livrările de sfeclă de zahăr se desfăşoară, de regulă, în perioada...................................................

3. Recepţia cantitativă şi controlul calităţii sfeclei de zahăr

Recepţia cantitativă şi controlul calităţii sfeclei de zahăr se fac la..............de către.................., conform anexei II pct. VII 1 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul zahărului, în prezenţa...................................................

Datele se vor consemna/înregistra în..................................................

4. Alte drepturi ale cultivatorilor

Beneficiarul va livra, iar furnizorul de sfeclă de zahăr va primi o cantitate de borhot (tăiţei) în următoarele condiţii:

………………………………………………………………………..

5. Plata taxelor şi obligaţiilor financiare

Furnizorul de sfeclă de zahăr mandatează beneficiarul ca la plata sfeclei de zahăr să îi reţină cotizaţia de membru al Federaţiei Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România (FCSZR), în valoare de 0,8 lei/tona de sfeclă predată neto de plată, şi să verse aceste sume în contul şi pe cheltuiala FCSZR (în conformitate cu art. 6 pct. 6.1 din AIP).

Noi, semnatarii prezentului contract, declarăm că avem cunoştinţă de stipulaţiile AIP şi de prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulament unic OCP*) (anexa nr. III partea II pct. 11) - campania agricolă a anului de comercializare 2012/2013 şi ne angajăm să le respectăm în litera şi în spiritul lor.

Încheiat astăzi,...................., în......exemplare, toate cu valoare de original.

 

Beneficiar,

………………………………..

(numele, prenumele şi semnătura)

Furnizor,

………………………………..

(numele, prenumele şi semnătura)

 

ANEXA Nr. 2

la acordul interprofesional

 

TABEL DE ECHIVALENŢĂ

a preţului minim pe tona de sfeclă de zahăr, în funcţie de conţinutul de zaharoză determinat la punctul de colectare

 

Nr. crt.

Conţinutul de zaharoză (%) la punctul de colectare

Preţul minim

(euro/tonă de sfeclă)

1.

13,5

Contract de producere, cumpărare, livrare şi plată a rădăcinilor de sfeclă de zahăr (CPCLP)

2.

13,6

CPCLP

3.

13,7

CPCLP

4.

13,8

CPCLP

5.

13,9

CPCLP

6.

14,0

CPCLP

7.

14,1

CPCLP

8.

14,2

CPCLP

9.

14,3

CPCLP

10.

14,4

CPCLP

11.

14,5

22,48

12.

14,6

22,74

13.

14,7

23,00

14.

14,8

23,27

15.

14s9

23,53

16.

15,0

23,79

17.

15,1

24,06

18.

15,2

24,32

19.

15,3

24,58

20.

15,4

24,84

21.

15.5

25,11

22.

15,6

25,34

23.

15,7

25,58

24.

15,8

25,82

25.

15,9

26,05

26.

16,0

26,29

27.

16,1

26,53

28.

16,2

26.76

29.

16,3

27,00

30.

16,4

27,24

31.

16,5

27,47

32.

16,6

27,71

33.

16,7

27,95

34.

16,8

28,18

35.

16,9

28,42

36.

17,0

28,66

37.

17,1

28,89

38.

17,2

29,13

39.

17,3

29,37

40.

17,4

29,60

41.

17,5

29,84

42.

17,6

30,08

43.

17,7

30,31

44.

17,8

30,55

45.

17,9

30,79

46.

18,0

31,02

47.

18,1

31,21

48.

18,2

31,39

49.

18,3

31,57

50.

18,4

31,76

51.

18,5

31,94

52.

18,6

32,13

53.

18,7

32,31

54.

18,8

32,49

55.

18,9

32,68

56.

19,0

32,86

57.

19,1

32,99

58.

19,2

33,13

59.

19,3

33,26

60.

19,4

33,39

61.

19,5

33,52

62.

19,6

33,65

63.

19,7

33,78

64.

19,8

33,91

65.

19,9

34,05

66.

20

34,18

67.

>20

CPCLP

 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea derogării de ia măsurile de protecţie pentru unele specii de păsări aflate în mediul natural

 

Având în vedere prevederile art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, şi Avizul Academiei Române nr. 2.745/CJ din 24 ianuarie 2012,

în temeiul art. 1 alin. (1) lit. c) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatică, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009, şi al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) şi art. 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, se aprobă recoltarea unui număr de exemplare din specii de păsări de pe raza aeroporturilor Otopeni şi Băneasa, după cum urmează:

- Coivus frugilegus - 1.500 de exemplare;

- Corvus corone cornix - 1.500 de exemplare;

- Pica Pica - 1.500 de exemplare;

- Phasianus colchicus - 100 de exemplare;

- Perdix perdix - 100 de exemplare;

- Sturnus vulgaris - 1.500 de exemplare;

- Columba palumbus - 50 de exemplare;

- Streptopelia decaocto - 100 de exemplare;

- Anas platyrynchos - 50 de exemplare;

- Larus sp. - 250 de exemplare;

- Ardea cinerea - 50 de exemplare.

Art. 2. - (1) Derogarea se stabileşte până la 31 decembrie 2012, iar recoltarea se va face prin împuşcare.

(2) Recoltarea exemplarelor din speciile menţionate la art. 1 se poate realiza numai de către Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi „Lunca” Bucureşti, denumită în continuare beneficiarul, cu respectarea prevederilor Legii vânătorii şi protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Pentru activitatea prevăzută la alin. (2) se va solicita şi se va obţine autorizaţia de mediu pentru recoltare/capturare.

Art. 3. - (1) Beneficiarul prezentului ordin are obligaţia să transmită agenţiei judeţene pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăşurat acţiunea de recoltare un raport cu privire la acţiunea derulată, în termen de 30 de zile de la data recoltării; modelul raportului este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului transmit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în maximum 45 de zile de la data finalizării perioadei pentru care s-a acordat derogarea, un raport referitor la rezultatele acesteia în baza datelor prevăzute la alin. (1).

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului şi pădurilor,

László Borbéely

 

Bucureşti, 8 martie 2012.

Nr. 988.

 

ANEXĂ

 

RAPORT

asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute

 

- model –

 

Solicitant..............................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………

Specia pentru care s-a acordat derogarea

……………………………………………………………………………………………………………………………

Numărul exemplarelor …………………………………………………………………………………………………….

Stadiul de dezvoltare............................................................................................................................................................

Starea exemplarelor înainte de prelevare...............................................................................................................................

Starea exemplarelor după prelevare......................................................................................................................................

Locul de prelevare................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………

Data prelevării......................................................................................................................................................................

Mijloace, instalaţii şi metode avute în vedere.........................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Stocarea şi destinaţia specimenelor.......................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………

Motivul recoltării/derogării:

□ în interesul protejării faunei şi florei sălbatice şi al conservării habitatelor naturale;

□ pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor şi apelor, iar, în cazul speciilor de animale, altele decât păsările, şi pentru prevenirea producerii unor daune importante asupra altor bunuri;

□ în interesul sănătăţii şi securităţii publice, iar, în cazul speciilor de animale, altele decât păsările, şi pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială sau economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă majoră pentru mediu;

□ în scopuri de cercetare ştiinţifică şi educaţie, de repopulare şi de reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare în acest scop, inclusiv pentru răspândirea artificială a plantelor;

□ pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare din anumite specii de păsări sau din speciile prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011;

□ în interesul siguranţei aeriene, pentru toate speciile de păsări, inclusiv cele migratoare.

(Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)

 

Data.....................................................................

Semnătura................................................................


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.