MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 209/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 209         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 29 martie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

209. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor prin Administraţia Naţionala .Apele Române”, înregistrate cu valoarea de 1 leu în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

211. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - SA., Sucursala de Transport Craiova

 

216. - Hotărâre privind accelerarea implementării obiectivelor de referinţă prevăzute în cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.771/2011. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului „Casa Boambă-Rahtivanu”, din Str. Batistei nr. 27-27A, sectorul 2, Bucureşti

 

M.31. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.39/2010

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

Raport privind activitatea desfăşurată de Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale în anul 2011

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor prin Administraţia Naţională „Apele Române”, înregistrate cu valoarea de 1 leu în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor prin Administraţia Naţională „Apele Române”. Înregistrate cu valoarea de 1 leu în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare, ca urmare a evaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Min sterul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi pădurilor,

László Borbely

Ministru] finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 20 martie 2012.

Nr. 209.

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor prin Administraţia Naţională „Apele Române”, înregistrate cu valoarea de 1 leu în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, care îşi modifică valoarea de inventar ca urmare a evaluării

 

1. Ordonator principal de credite (Ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

163354444

Ministerul Mediului şi Pădurilor

2. Ordonator secundar de credite

RO 24326056

Administraţia Naţională „Apele Române”

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au in administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

Adresa

Valoarea evaluată

(lei)

1

2

3

4

5

6

7

1

63745

8.03.01

BH Siret - subbazinul Buzău cu toţi afluenţii de ord. I-VI

Lungime cursuri de apă codificate = 1.749 km, suprafaţa lucii de apă = 7.723,19 h

resursa teoretică de apă = 95,7 mii. mc din care jud. Brăila 262 km, voi. = 95,7 mii.

mc. sup. lucii = 1.463,9 ha

Tara: România;

Judeţ: BRĂILA;-;-;

Nr.  -; DA Ialomiţa-Buzău

1.463.900

 

2

101419

8.03.01

BH Şiret - subbazin Buzău cu toţi afluenţii de ord. I-VI

Lung. curs de apă codificat =73 km, sup. lucii de apă =42,2 ha

Ţara: România;

Judeţ: BRAŞOV;-;-;

Nr.-;

84,440

3

101421

8.03.01

BH Şiret - subbaz. Buzău cu toţi afluenţii de ord. I-VI

Lung. curs de apă codificat =232 km, sup. lucii de apă =106,4 ha

Ţara: România;

Judeţ: COVASNA;-;-;

Nr: -;

212,800

4

101425

8.03.01

BH Şiret – subbazinul Buzău cu toţi afluenţii de ord. I-VI

Lung. curs de apă codificat =1.182 km, sup. lucii de apă =5.822,84 ha

Tara: România;

Judeţ: BUZÂU;-;-;

Nr: -; DABI

58.296.800

5

63746

8.03.01

BH Ialomiţa cu toţi afluenţii de ord. I-VI

Lungime cursuri de apă codificate = 121 km, suprafaţa lucii de apă = 277,9 ha

Ţara: România;

Judeţ: BUZÂU;-;-;

Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău

2.779.000

6

101426

8.03.01

BH Ialomiţa cu toţi afluenţii de ord. I-VI

Lung. curs de apă codificat =667 km, sup. lucii de apă =2.211,37 ha

Ţara: România;

Judeţ: DÂMBOVITA;-;-;

Nr: -;

22.113.700

7

101434

8.03.01

BH Ialomiţa cu toţi afl. de ord. I-VI

Lung. curs de apa codificat =280,4 km, sup. lucii de apă =1.793,7 ha

Tara: România;

Judeţ: IALOMIŢA;-;-;

Nr:-;

17.937.000

8

101435

8.03.01

BH Ialomiţa cu toţi afl. de ord. I-VI

Lung. curs de apă codificat =1.786 km, sup. lucii de apă =6.076,96 ha, resursa teoretică =490,1 mii. mc

Tara; România;

Judeţ: PRAHOVA;-;-;

Nr: -;

60.769.600

g

63747

8.03.01

BH Dunăre aferent DA Ialomiţa-Buzău şi Călmăţui cu toţi afluenţii de ord. I-VI

Lungime reţea hidrografică =341,5 km, suprafaţa lucii de apă = 6.051,97 ha (Dunăre +Călmăţui), râul Călmăţui 135 km; 237,9 ha

Ţara: România;

Judeţ: BRĂILA;-;-;

Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău

2.379.000

10

101449

8.03.01

BH Dunăre aferent jud. Buzău (Călmăţui) cu toţi afluenţii de ord. I-VI

Lung. curs de apă codificat145 km, sup. lucii de apă =135,7 ha

Tara: România;

Judeţ: BUZĂU;-;-;

Nr: -;

1.357.000

11

101462

8.03.01

BH Dunăre aferent DABI(Dunăre + Mostistea) cu toţi afl. de ord.I-VI

Lungime curs de apă codificat jud. CL = 510 km, sup. lucii de apă - 6.403,83 ha Dunăre + R. Mostistea + R. Argeş (lung. =75 km+ 331 km+ 42 km), sup. = 3.847,65 ha br. Borcea, L = 52 km, S = 2.119,7 ha braţ Râul, L =10 km, S = 436,48 ha

Tara: România;

Judeţ: CĂLĂRAŞI;-;-;

Nr: -; DABI

64.038.300

12

63799

8.03.01

BH Dunăre (+ Mostistea) cu af. de ord. I-IV

Lung. curs apă = 133,5 km, Sup. = 4.628 ha

Tara: România;

Judeţ: IALOMIŢA;-;-;

Nr:-; DÂI B

46.280.000

13

112302

8.03.03

Lacul Gălăţui

S = 712 ha, V = 8,54 mii. mc

Tara: România;

Judeţ CĂLĂRAŞI;Sat Bogata; -;

Nr: -;

7.120.000

14

112307

8.03.02

Insula Grădiştea Mică

S = 5,46 ha

Tara: România;

Judeţ: CĂLĂRAŞI;-;-;

Nr-;

54,600

15

112309

8.03.02

Insula Grădiştea Mare

S = 20ha

Ţara: România;

Judeţ: Călăraşi;-;-;

Nr: -;

200,000

16

112311

8.03.02

Insula Făureiului

S = 20 ha

Tara: România;

Judeţ: CĂLĂRAŞI;-;-;

Nr: -;

200,000


1

2

3

4

5

6

7

17

112313

8.03.02

Insula Porcărie

S = 7,89 ha

Ţara: România;

Judeţ: CĂLĂRAŞI;-;-;

Nr: -;

78,900

18

112314

8.03.02

Insula Bătălia

S = 1,79 ha

Ţara: România;

Judeţ: CĂLĂRAŞI;-;-;

Nr: -;

17,900

19

112316

8.03.02

Insula Sărătura

8 = 12,31 ha

Tara: România;

Judeţ: CĂLĂRAŞI;-;-;

Nr: -;

123,100

20

112317

8.03.02

Insula Siliştea Beciului

S = 24,23 ha

Ţara: România;

Judeţ: CĂLĂRAŞI;-;-;

Nr: -;

242,300

21

116552

8.03.02

Insulele Gostile

5 = 27,5 ha

Tara: România;

Judeţ: CĂLĂRAŞI; sat Gostilele;-;

Nr: -;

275,000

22

63802

8.03.03

Malurile şi cuvetele lacurilor de pe cursurile codificate din BH Ialomiţa

Supr. lucii de apă = 4,762 ha,V total apă = 327,48 mii. mc,VNNR=253,71 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ:-;-;-;

Nr: -;DA Ialomiţa-Buzău

9.524.000

23

63838

8.03.03

Lacul Bataluri

BH Ialomiţa, lac natural de luncă, sup. = 42 ha, volum = 0,252 mii. mc

Tara: România;

Judeţ: IALOMIŢA;-;-;

Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău

420,000

24

63839

8.03.03

Lacul Perieţi

BH Ialomiţa, iac natural liman fluviatil, sup. = 100 ha, volum =1,2 mii mc

Tara: România;

Judeţ IALOMIŢA;-;-;

Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău

1.000.000

25

63840

8.03.03

Lacul Amara

BH Ialomiţa, lac braţ părăsit, sup. = 132 ha, volum = 2,64 mii.mc

Tara: România;

Judeţ: IALOMIŢA;-;-;

Nr:  -; DA Ialomiţa-Buzău

1.320.000

26

63841

8.03.03

Lacul Iezer

BH Ialomiţa, lac natural liman fluviatil, sup. = 194 ha, volum = 0,97 mii. mc

Tara: România;

Judeţ: IALOMIŢA;-;-;

Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău

1.940.000

27

63842

8.03.03

Lacul Rodeanu

BH Ialomiţa, lac natural de luncă, sup. = 34 ha, volum = 0,175 mii. mc

Tara: România;

Judeţ IALOMIŢA;-;-;

Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău

340,000

28

63846

8.03.03

Lacul Doftana

BH Ialomiţa, lac natural de excavaţie pe masiv de sare,sup. = 0,95 ha, volum = 0,063 mii. mc

Tara: România;

Judeţ: PRAHOVA;-;-;

Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău

9500

29

63847

8.03.03

Lacul Brebu

BH Ialomiţa, lac natural de tasare, sup. = 4 ha, volum = 0,02 mii. mc

Tara: România;

Judeţ: PRAHOVA;-;-;

Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău

40,000

30

63848

8.03.03

Lacurile de la SIănic001

BH Ialomiţa, lac natural de excavaţie pe masiv de sare,sup. = 0,97 ha, volum = 0,096 mii. mc

Tara: România;

Judeţ: PRAHOVA;-;-;

Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău

9700

31

63849

8.03.03

Lacul Fundata

BH Ialomiţa, iac natural liman fluviatil, sup. = 500 ha, volum =10 mii. mc

Tara: România;

Judeţ: IALOMIŢA;-;-;

Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău

5.000.000

32

63857

8.03.03

Lacul Sărat-Câineni

BH Şiret, lac natural liman fluviatil, sup. = 96 ha, volum = 0,48 mii. mc

Tara: România;

Judeţ: BRĂILA;-;-;

Nr: -; DABI

960,000

33

63858

8.03.03

Lacul Vulturilor

BH Şiret, lac natural nivostructural, sup. = 0,68 ha,volum = 0.08 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ: BUZĂU; com. Siriu; ;

Nr: ; DA Şiret

1.360


1

2

3

4

5

6

7

34

63859

8.03.03

Lacul Hânsaru

BM Şiret, lac natural de baraj natural prin alunecare, sup. = 0,5 ha, volum = 0,002 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ BUZĂU; com. GuraTeghii; -;

Nr: -;DA Ialomiţa-Buzău

1000

35

63860

8.03.03

Lacul Mociar

BH Şiret, lac natural de tasare,sup. = 5 ha, volum = 0,15 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ: BUZÂU; com. Lopătari; -;

Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău

10,000

36

63861

8.03.03

Lacul Costei

BH Şiret, lac natural liman fluviatil, sup. = 294 ha, volum =2,058 mii. mc BH Şiret, lac natural liman

Ţara: România;

Judeţ: BUZĂU; com. Robească; -;

Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău

2.940.000

37

63862

8.03.03

Lacul Jirlău

fluviatil, sup. = 890 ha, volum = 5,6 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ: BRĂILA;-;-;

Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău

8.900.000

38

63863

8.03.03

Lacul Amara

BH Şiret, lac natural liman fluviatil, sup. = 600 ha, volum .3,6 mii. mc

Tara: România;

Judeţ: BUZĂU; com. Balta Albă; -;

Nr: -;DA Ialomiţa-Buzău

6.000.000

39

63864

8.03.03

Balta Albă

BH Şiret, lac natural liman fluviatil, sup. = 1.012 ha, volum =5,06 mii. mc

Tara: România;

Judeţ: BUZĂU; com. BaltaAlbă; -;

Nr: -;DA Ialomiţa-Buzău

10.120.000

40

63865

8.03.03

Lacul Ciulniţa

BH Şiret, lac natural liman fluviatil, sup. = 69 ha, volum = 0,345 mii. mc

Tara: România;

Judeţ: BUZĂU; com. BaltaAlbă; -;

Nr: -;DA Ialomiţa-Buzău

690,0C0

41

63890

8.03.03

Lacul lanca

BH Dunăre, lac natural crov, sup. = 324,51 ha, volum = 1,610 mii. mc

Tara: România;

Judeţ: BRĂILA;-;-;

Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău

3.245.1 DO

42

63891

8.03.03

Lacul Plopu

BH Dunăre, lac natural crov, sup. = 243,44 ha, volum . 0,72 mii. mc.

Tara: România;

Judeţ: BRĂILA;-;-;

Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău

2.434.400

43

112292

8.03.03

Esna

BH Dunărea, lac natural de Crov, S = 151.44 ha, V = 4,5 mii. mc

Tara: România;

Judeţ: BRĂILA;-;-;

Nr: -; DADL

1.514.400

44

63751

8.03.01

BH Crisuri cu toţi afluenţii de ord. I-VI

Lungime cursuri de apă codificate . 5.785 km, sup. lucii de apă = 1.063,02 ha

Ţara: România;

Judeţ: BIHOR;-;-;

Nr: -; DA Crisuri

10.630.200

45

63778

8.16.08

Reţea geodezică de sprijin,ax cadastral DA Crisuri

Curs de apă Crişul Alb 38 buc.

Tara: România;

Judeţ: HUNEDOARA;-;-;

Nr:-; DA Crisuri

19,000

46

63779

8.16.08

Reţea geodezică de sprijin, ax cadastral DA Crisuri

Curs de apă Crişul Negru

Tara: România;

Judeţ: BIHOR;-;-;

Nr: -; DA Crisuri

152,0C0

47

63780

8.16.08

Reţea geodezică de sprijin, ax cadastraJ DA Crisuri

09089290:Curs de apă Crişul Repede

Ţara: România;

Judeţ; CLUJ; com.Aghireşu, -;

Nr: -;DĂ Someş

69,000

48

63781

8.16.08

Reţea geodezică de sprijin, ax cadastral DA Crisuri

Curs de apă Crişul Repede

Ţara: România;

Judeţ: BIHOR;-;-;

Nr: -; DA Crisuri

61,500

49

63782

8.16.08

Reţea geodezică de sprijin, ax cadastral DA Crisuri

Curs de apă Barcău

Ţara: România;

Judeţ: BIHOR;-;-;

Nr: -; DA Crisuri

54,500


1

2

3

4

5

6

7

50

63783

8.16.08

Reţea geodezică de sprijn ax cadastral DA Crişuri

Curs de apă IER

Tara: România;

Judeţ: SATU MARE; Sat Ady Endre; -;

Nr: -;DA Crişuri

21,000

51

63784

8.16.08

Reţea geodezică de sprijn ax cadastral DA Crişuri

Curs de apă IER

Ţara: România;

Judeţ: BIHOR; com. Sălacea; -;

Nr: -;DA Crişuri

24,500

52

64239

8.17.03

Acumulare Cher-Târnova

V = 9,95 mil. mc, lung. = 6.940 m, lat. = 4 m, înalt. = 4m

 

Ţara: România;

Judeţ: ARAD; com. Târnova;-;

Nr: -; Arad

599,720

53

63736 62876

8.03.01

Bazinul hidrografic Someş cu toţi afluenţii de ord. I-VI

 

 Lung. curs de apă codificat = 1.734,1 km, suprafaţă lucii de l\ apă = 2.930,89 ha,” resursă teoretică de apă = 1.640 mii, mc

Tara: România;

Judeţ: BISTRITA-NĂSĂUD;-;-;

Nr:-;DA Someş

29.308.900

54

 

8.28.06

Teren parcelă, platformă experim., cabină metalică

S = 334 mp

Tara: România;

Judeţ: BISTRIŢA-NĂSĂUD; com. Tiha Bârgăului;

G Tiha Bârgăului;

Nr: -;

334

55

101340

8.03.01

Baz. hidr. Someş-Crasna cu toţi afluenţii de ord. I-VI

Lung. curs de apă codificat =a 656,5 km, sup. lucii de apă =1.431,13 ha, resursa teoretică de apă-4.506 mii. mc

Tara: România;

Judeţ: SATU MARE;-;-;

Nr:-;

14.311.300

56

101151

8.03.01

Bazin hidrografic Tisa cu afl. de ord. I-VI

Lungime 429 km, sup. lucii de apă 415.06 ha

Tara: România;

Judeţ: SATU MARE;-;-;

Nr: -; DA Someş

4.150.600

57

63791

8.03.03

Malurile şi cuvetele lacurilor de pe cursurile codificate din BH Tisa

Supraf. lucii de apă = 101 ha, V. total apă = 66 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ:-;-;-;

Nr: -;DA Someş

1.010.000

58

101328

8.03.01

Baz. hidr. Someş cu toţi a de ord I-VI

Lung. curs de apă codificat = fi. 1.067,5 km, sup. lucii de apă = 2.398,1 ha, resursă teoretică de apă = 3.658 mii. mc

Tara: România;

Judeţ: MARAMUREŞ;-;-;

Nr: -;

23.981.000

59

149917

8.03.01

Bazin hidrografic Tisa cu toţi afluenţii de ord I-IV

Lungime curs de apă codificat =1.163 km, suprafaţă lucii de apă = 1.677,65 ha

Tara: România;

Judeţ: MARAMUREŞ;-;-;

Nr: -; DAST

16.776.500

60

101332

8.03.01

Baz. hidr. Someş cu toţi afl. de ord I-VI

Lung. curs de apă codificat =fi. 850,2, sup. lucii de apă = 1.504,57, resursă teoretica de apă = 2.744 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ: SĂLAJ;-;-;

Nr:-;

15.045.700

61

101337

8.03.01

Bazin hidr. Crasna cu toţi afl. de ord. I-VI

Lung. curs de apă codificat = 413,5 km, sup. lucii de apă = 220,61 ha, resursă teoretică de

apă . 63 mii. mc

Tara: România;

Judeţ: SĂLAJ;-;-;

Nr: -;

2.206.100

62

101323

8.03.01

Bazin hidr. Someş cu toti afl. de ord. I-VI

Lung. curs de apă codificat =1.514,2 km, sup. lucii de apă =2.425,64 ha, resursă teoretică de apă - 2.428 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ: CLUJ;-;-;

Nr:-;

24.256.400

63

63792

8.03.03

Malurile şi cuvetele lacurile de pe cursurile codificate din BH Someş-Crasna

Sup. lucii de apă = 2.958 ha, voi. total apă = 513,22 mii. mc, V NNR = 405,36 mii. mc

Tara: România;

Judeţ: -;-;-;

Nr: -; jud. BN, CJ, SJ. SM, MM

58.839.500

64

101374

8.03.01

BH Jiu cu toţi afl. de ord. 1 VI

 Lung. curs de apă codificat = - 783 km, sup. lucii de apă = 3.945,8 ha, resurse teoretice = 2.389,5 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ: DOLJ;-;-;

Nr--

39.458.000


1

2

3

4

5

6

7

65

114041

8.03.01

BH Dunăre aferent DA Jiu

Lung. curs de apă codificat =762 km, sup. lucii de apă =8.525,3 ha, resurse teoretice de apă = 58.581,3 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ: DOLJ;-;-;

Nr:-;

85.253.000

66

63821

8.03.03

Balta Neagră

Supr. = 1,2 ha

Ţara: România;

Judeţ: DOLJ; rom. Desa; -;

Nr:-; DA Jiu

16,800

67

63822

8.03.03

Lacul Ionele

Supr. = 3,55 ha

Ţara: România;

Judeţ: DOLJ; com.Urzicuţa; -;

Nr: -; DA Jiu

53,250

68

63823

8.03.03

Balta Cilieni Băileşti

Supr. = 20 ha

Ţara: România;

Judeţ: DOLJ; Mun. Băileşti;-;

Nr:-; DA Jiu

460,000

69

63824

8.03.03

Victoria

BH Jiu, lac natural de tasare pe terasă, sup. = 58,53 ha, volum = 0,620 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ: DOLJ; com.Bratovoeşti; -;

Nr: -;DA Jiu

1.580.310

70

63825

8.03.03

Lacul Mare

BH Jiu, lac natural de tasare pe terasă, sup. = 47,14 ha, volum = 0,47 mii. mc

Ţara; România;

Judeţ; DOLJ; com. Teasc;-;

Nr:-; DA Jiu

612,820

71

63826

8.03.03

Balta Oveselor

BH Jiu, lac natural de tasare pe terasă, sup. = 24,5 ha, volum = 0,36 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ: DOLJ; com. Ciupercenii Noi; -;

Nr:-; DA Jiu

367,5C0

72

63872

8.03.03

Balta Maglavit

BH Dunăre, lac natural de luncă, sup, = 50 ha, volum =1 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ: DOLJ; com. Maglavit;-;

Nr:-; DA Jiu

1.650.000

73

63873

8.03.03

Balta Golenti

BH Dunăre, lac natural de luncă, sup. = 244 ha, volum =3,66 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ: DOLJ; mun. Calafat;-;

Nr:-; DA Jiu

5.612.000

74

63874

8.03.03

Balta Jdegla

BH Dunăre, lac natural între dune, sup.= 133 ha, volum = 0,4 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ: DOLJ; mun. Calafat;-;

Nr:-; DA Jiu

1.995.000

75

63875

8.03.03

Balta Arcerului

BH Dunăre, lac natural între dune, sup. . 219 ha, volum =1,3 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ: DOLJ; com.Ciupercenii Noi; -; Nr; -;DA Jiu

5.037.000

76

63876

8.03.03

Balta Sebazu (Ponii)

BH Dunăre, lac natural între dune, sup. = 17,6 ha, volum = 0,26 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ: DOLJ; com. Ciupercenii Noi; -;

Nr:-; DA Jiu

264.0C0

77

63877

8.03.03

Balta Purcarului

BH Dunăre, lac natural între dune, sup. =46.472 ha, volum = 0,69 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ: DOLJ; com. Ciupercenii Noi; -;

Nr:-; DA Jiu

697.050

78

63878

8.03.03

Balta Sabalia

BH Dunăre, lac natural între dune, sup. = 116,37 ha, volum =1,75 mii. mc

Tara: România;

Judeţ: DOLJ; com. Desa;-;

Nr:-; DA Jiu

1.745.550

79

63879

8.03.03

Balta Tarova

BH Dunăre, lac natural între dune, sup. = 164 ha, volum =1,3 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ: DOLJ; com. Piscu Vechi;-;

Nr: -; DA Jiu

2.460.000

80

63882

8.03.03

Complexul lacustru Preajba Facal

Supr. = 29,53 ha

Tara: România;

Judeţ: DOU;Sat Malu Mare; -; Nr; -; DA Jiu

797,310


1

2

3

4

5

6

7

81

63895

8.03.03

Lacul Bistreţ

BH Dunăre, lac natural liman fluviatil, sup. = 1.867 ha, volum =28 mii. mc

Tara: România;

Judeţ: DOLJ;-;-;

Nr:-;DA Jiu

61.611.000

82

63904

8.03.03

Lacul Călugăreni

BH Dunăre, lac natural braţ părăsit, sup. = 44,85 ha, volum = 0,67 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ: DOLJ; com. Bistreţ;-;

Nr:-; DA Jiu

1.031.550

83

64533

8.03.03

Lac Fântânele

Suprafaţa 322 ha, V = 39 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ: DOLJ; com. Radovan; -;

Nr: -;

6.118.000

84

101387

8.03.02

Ostrovul Mare

sup. = 153,43 ha

Ţara: România;

Judeţ: DOLJ; mun. Calafat;-;

Nr: -;

1.227.440

85

101388

8.03.02

Ostrovul Acalia

sup. = 35,10 ha

Ţara: România;

Judeţ: DOLJ; com. Desa:-;

Nr: -

280,800

86

101390

8.03.02

Ostrovul Pietriş

sup. = 57,79 ha

Ţara: România;

Judeţ: Dolj; com. Desa; -;

Nr: -;

462,320

87

101392

8.03.02

Ostrovul Vana

sup. = 102,56 ha

Ţara: România;

Judeţ: DOLJ; com. Rast;-;

Nr: -;

820,480

88

101753

8.03.02

Ostrovul Gitanului

sup. = 144,361 ha

Ţara: România;

Judeţ: DOLJ; com. Bistreţ;-;

Nr:-;

1.154.880

89

101754

8.03.02

Ostrovul Copanita

sup. = 275 ha

Ţara: România;

Judeţ: DOLJ; com. Gighera;-;

Nr: -;

2.200.000

90

101755

8.03.02

Ostrovul Carabulea

sup. = 22 ha

Tara: România;

Judeţ: DOLJ; com. Ostroveni; -;

Nr: -;

176.000

91

101756

8.03.02

Insula Pichetul Vechi

sup. = 10 ha

Ţara: România;

Judeţ: DOLJ; com.Ostroveni; -;

Nr: -;

80,000

92

101757

8.03.02

Ostrovul Bocu Mare şi Ostrovul Bocu Mic

sup. = 4,2 ha, sup. = 19,34 ha

Ţara: România;

Judeţ: DOLJ; oraşul Dăbuleni; -;

Nr: -;

188,320

93

101758

8.03.02

Ostrovul Bora

sup. = 57,16 ha

Ţara: România;

Judeţ: DOLJ; oraşul Dăbuleni; -;

Nr: -;

457,280

94

101759

8.03.02

Ostrovul Păpădia

sup. = 251,12 ha

Ţara: România;

Judeţ: DOLJ; oraşul Dăbuieni; -;

Nr: -;

2.008.960

95

112114

8.03.03

Balta Ciuperceni

sup. = 167,61 ha, V = 2,51 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ: DOLJ; mun. Calafat;-;

Nr: -;

3.855.030

96

112115

8.03.03

Balta Mărginită

sup. = 256 ha, V = 3,84 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ: DOLJ; mun. Calafat; -;

Nr:  -; Ciupercenii Noi

3.840.000

97

112116

8.03.03

Balta Murta

sup. = 18 ha, V = 0,19 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ: DOLJ; com.Ciupercenii Noi; -;

Nr: -;

270,000


1

2

3

4

5

6

7

98

112121

8.03.03

Balta Ciolacului

sup. = 16,5 ha, V = 0,25 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ: DOLJ; com. Ciupercenii Noi; -;

Nr: -;

247,500

99

112122

8.03.03

Balta Lata

sup. = 59,86 ha, V = 0,89 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ: DOLJ; com. Desa;-;

Nr: -;

718,320

100

112123

8.03.03

Balta Bulboaca

sup. = 26,7 ha, V = 0,4 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ: DOLJ; com. Desa;-;

Nr: -;

400,500

101

112124

8.03.03

Balta Porcului

sup. = 22,8 ha, V = 0,34 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ: DOLJ; com. Desa;-;

Nr: -;

342,000

102

112126

8.03.03

Balta Branistari

sup. = 34,07 ha, V = Q,51 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ: DOLJ; com. PoianaMare; -;

Nr: -;

511,050

103

112127

8.03.03

Balta Lungă

sup. = 26,71 ha, V = 0,4 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ: DOLJ; com. PoianaMare; -;

Nr: -;

400,650

104

112129

8.03.03

Balta Râiosul

sup. = 31,08 ha, V = 0,46 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ: DOLJ; com. PoianaMare; -;

Nr: -;

466,200

105

112131

8.03.03

Balta Cocorul

sup. = 48,27 ha, V = 0,62 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ: DOLJ; com. PiscuVechi; -;

Nr: -;

724,050

106

112133

8.03.03

Balta Coica

sup. = 35,22 ha, V = 0,52 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ: DOLJ; com. PiscuVechi; -;

Nr: -;

528,300

107

63798

8.03.03

Malurile şi cuvetele lacurilor de pe cursurile codificate din BH Jiu

Supraf. lucii de apă = 360 ha,V total apă = 48,8 mii. mc, VNNR = 43,1 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ:-;-;-;

Nr: -;DA Jiu

4.680.000

108

63764

8.03.01

BH Dunăre aferent DA Jiu

Lungime = 814 km, sup. =2.867,8 ha, resursă teoretică de apă = 104 mii. mc (râuri interioare)

Ţara: România;

Judet:MEHEDINTI;-;-;

Nr:-; DA Jiu

28.678.000

109

101375

8.03.01

BH Jiu cu toţi afl. de ord. I-VI

Lung. curs de apă codificat =665 km, sup. lucii de apă =996,27 ha, resursa teoretică de apă = 198,5 mii. mc

Tara: România;

Judeţ: MEHEDINŢI;-;-;Nr; -; DÂJ

9.962.700

110

63827

8.03.03

Lacul Zaton

BH Jiu, r. Motru, lac natural carstic, sup. = 2 ha, volum = 0,03 mii. mc

Tara: România;

Judeţ: MEHEDINŢI; com. Ponoarele; -;

Nr: -;DA Jiu

20,000

111

101760

8.03.02

Braţ Dunărea Mică

lungime = 18,9 km suprafaţa = 435,46 ha

Tara: România;

Judeţ: MEHEDINŢI; com. Gogoşu; -;

Nr: -;

3.483.680

112

101761

8.03.02

Ostrovul Gârla Mare

BH Dunăre sup. = 89,41 ha

Tara: România;

Judeţ: MEHEDINŢI; com. Gârla Mare; -;

Nr: -;

715,280

113

101762

8.03.02

Ostrovul Chichineţelor

sup. = 32,84 ha

Tara: România;

Judeţ: MEHEDINŢI; com. Salcia; -;

Nr: -;

262,720

114

101763

8.03.02

Insula Simian

sup. = 55,51 ha

Tara: România;

Judeţ: MEHEDINŢI; com. Simian; -;

Nr: -;

1.165.710


1

2

3

4

5

6

7

115

101766

8.03.02

Insula Golu

sup. = 4 ha

Tara: România;

Judeţ: MEHEDINŢI;loc. Gura Văii; -;

Nr: -;

32,000

116

116930

8.03.02

Braţ Dunărea Veche

S = 27 ha, V = 0,4 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ: MEHEDINŢI; com. Hinova; -;

Nr: -;

216,000

117

116953

8.03.03

Balta Şleaului

FI. Dunărea, S = 35 ha, V = 0,03 mii. mc

Tara: România;

Judeţ: MEHEDINŢI; com. Pristol; -;

Nr: -; DAJ

525,000

118

116960

8.03.03

Slean Gârla Mare

Dunărea, S = 2,19 ha, V = 0,06 mii. mc

Tara: România;

Judeţ: MEHEDINŢI; com. Gârla Mare; -;

Nr-;

32,850

119

116963

8.03.03

Balta Strehaia

R. Motru, S = 4 ha, V = 0,03 mii. mc

Tara: România;

Judeţ: MEHEDINŢI; oraşul Strehaia; -;

Nr:-;DAJ

60,000

120

116967

8.03.03

Balta „Balta”

pr. Balta, S = 2 ha, V = 0,02 mii. mc

Tara: România;

Judeţ: MEHEDINŢI; com. Balta; -;

Nr: -;

30,000

121

101372

8.03.01

BH Jiu cu toţi afluenţii de ord. I-VI

Lung. curs de apă Jiu, codificat =1.980 km, sup. lucii de apă =3.394,4 ha, resurse teoretice de apă = 1.959,3 mii. mc

Tara: România, Judeţ: GORJ;-;-;

Nr: -;

33.944.000

122

64532

8.16.08

Ax cadastral DA Jiu, jud. Gorj

nr. borne = 185

Tara: România;

Judeţ: GORJ;-;-;

Nr: -;Gorj

22,200

123

63738

8.03.01

Bazinul hidrografic Jiu cu toţi afluenţii de ord. I-Vf

Lung. cursuri de apă codificate -439 km, suprafaţa ocupată cu lucii de apă = 285 ha, resursa teoretică de apă = 638.9 mii. mc

Tara: România;

Judeţ; HUNEDOARA;-;-;

Nr: -; BH Jiu

2.850.000

124

64521

8.16.08

Ax cadastral DA Mureş

nr. borne = 166 buc.

Tara: România;

Judeţ: HARGHITA;-;-;

Nr: -; Harghita

17.35749

125

64522

8.16.08

Ax cadastral DA Mureş

nr. borne = 453 buc.

Tara: România;

Judeţ: MUREŞ;-;-;

Nr: -; Mureş

47.367/13

126

64523

8.16.08

Ax cadastral DA Mureş

nr. borne = 475 buc.

Ţara: România;

Judeţ:ALBA;-;-;

Nr: -;ASba

49.667,52

127

64524

8.16.08

Ax cadastral DA Mureş

nr. borne = 109 buc.

Tara: România;

Judeţ: CLUJ;-;-;

Nr: -;Cluj

11.397,39

128

64526

8.16.08

Ax cadastral DA Mureş

nr. borne = 269 buc.

Tara: România;

Judeţ: HUNEDOARA;-;-;

Nr: -; Hunedoara

28.127,50

129

64528

8.16.08

Ax cadastral DA Mureş

nr. borne = 42 buc.

Ţara: România;

Judeţ: TIMIŞ;-;-;

Nr: -;Timiş

45879,45

130

63737

8.03.01

Bazinul hidrografic Mureş, cu toţi afluenţii de ord. I-VI

Lung. curs de apă codificate =1.233,09 km, suprafaţa ocupată de lucii de apă = 1.201,19 ha,resursa teoretică de apă =891,19 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ: HARGHITA;-;-;

Nr: -; DA Mureş

12.011.900

131

101346

8.03.01

BH Mureş cu toţi afluenţii de ord. I-VI

Lung. curs de apă codificat = 41 km, sup. lucii de apă = 3,6 ha, resursă teoretică de apă = 4,74 mii. mc/an

Ţara: România;

Judeţ: BRAŞOV;-;-;

Nr: -;

36,000


1

2

3

4

5

6

7

132

101350

8.03.01

BH Mureş cu toţi afl. de ord I-VI

Lung. curs de apă codificat =84 km, sup. lucii de apă = 67,37 ha, resursă teoretică de

apă = 7 mii. mc

Tara: România;

Judeţ: BISTRITA-NĂSĂUD;-;-;

Nr: -;

673,700

133

101354

8.03.01

BH Mureş cu toţi afl. de ord. I-VI

Lung. curs de apă codificat =2.727 km, sup. lucii de apă =3.396,09 mii. mc, resursă

teoretică = 1.179,68 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ: MUREŞ -; -;

Nr:-;

33.960.900

134

101357

8.03.01

BH Mureş cu toţi afluenţii de ord. I-VI

Lung. curs de apă codificat =841 km, sup. lucii de apă =1.294,46 ha, resursă teoretică

de apă = 94,67 mii. mc

Lung. curs de apă codificat =

Ţara: România;

Judeţ: SIBIU;-;-;

Nr:-;

12.944.600

135

101360

8.03.01

BH Mureş cu toţi afl. de ord. I-VI

546 km, sup. lucii de apă =889,76 ha, resursă teoretică de apă = 176,72 mii. mc/an

Ţara: România;

Judeţ: CLUJ;-;-;

Nr:-;

8.897.600

136

101362

8.03.01

BH Mureş cu toţi afl. de ord. I-VI

Lung. curs de apă codificat = 2.490 km, sup. lucii de apă = 4.001 ha, resursă teoretică de

apă = 1.470,9 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ: ALBA;-;-;

Nr:-;

40.010.000

137

101364

8.03.01

BH Mureş cu toii afl. de ord I-VI

Lung. curs de apă codificat = 2.070 km, sup. lucii de apă = 3.293 ha, resursă teoretică de

apă = 1.609,44 mii. mc

Tara: România;

Judeţ: HUNEDOARA;-;-;

Nr: -;

32,930.000

138

101366

8.03.01

BH Mureş cu toţi afl. de ord I-VI

Lung. curs de apă codificat =815 km, sup. lucii de apă =3.587,67 ha, resursă teoretică

de apă = 441,81 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ: ARAD;-;-;

Nr:-;

35.876700

139

149920

8.03.01

Ape de suprafaţă şi albiile lor minore

Lung. curs codificat = 342 km, sup. lucii apă = 357,09 ha

Tara: România;

Judeţ: TIMIŞ;-;-;

Nr: -;DAM

3.570.900

140

63749

8.03.01

BH Prut cu toţi afluenţii de ord. I-VI

Lungime cursuri de apă codificate = 1.794 km

Tara: România;

Judeţ: BOTOŞANI;-;-;

Nr: -; DA Prut

19.369.700

141

101499

8.03.01

BH afluenţi râu Şiret

141 km curs de apă codificat

Tara: România;

Judeţ: BOTOŞANI;-;-;

Nr: -;

1.005.200

142

63804

8.03.03

Malurile şi cuvetele lacurilor de pe cursurile codificate din BH Prut

5 acumulări permanente, sup. NNR = 991 ha

Tara: România;

Judeţ: BOTOŞANI;-;-;

Nr: -; DA Prut

22.851.620

143

63750

8.03.01

BH Şiret - subbazinul Bârlad

Lungime cursuri de apă codificate = 413 km

Tara: România;

Judeţ: IAŞI;-;-;

Nr: -;DA Prut

10.130.000

144

101475

8.03.01

BH Prut cu toţi afl. de ord I-VI

Lung. curs de apă codificat = 1.460 km

Tara: România;

Judeţ: IAŞI;-;-;

Nr: -;

64.971.000

145

101477

8.03.01

BH Prut cu toţi afl. de ord. I-VI

Lung. curs de apa codificat = 803 km

Ţara: România;

Judeţ: VASLUI;-;-;

Nr:-;

8.014.400

146

101500

8.03.01

BH Şiret subbazinul Bârlad

Lung. curs de apă codificat = 1.387 km

Ţara: România;

Judeţ: VASLUI;-;-;

Nr:-;

11.226.400

147

101481

8.03.01

BH Prut cu toţi afl. de ord. I-VI

Lung. curs de apă codificat = 483 km

Tara: România;

Judeţ: GALAŢI;-;-;

Nr:-;

9.788.200

148

101511

8.03.01

BH Şiret şi subbazinul Bârlad cu toţi afl. mal stg. râu Şiret

Lungime curs de apă codificat = 833 km

Ţara: România;

Judeţ: GALAŢI;-;-;

Nr:-;

36.974.200


1

2

3

4

5

6

7

149

101544

8.03.01

BH Dunăre aferent DA Prut

20 km

Ţara: România;

Judeţ: GALAŢI;-;-;

Nr:  -; Prut

9.135.700

150

63739

8.03.01

Bazinul hidrografic Şiret cu toţi afluenţii de ord. I-VI

Lung. cursuri de apă codificate =3.403 km, sup. lucii de apă =5.056,6722 ha, resursă teoretică de apă = 2.482 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ: SUCEAVA;-;-;

Nr:-; DA Şiret

50.566.722

151

101394

8.03.01

BH Şiret cu toţi afluenţii de ord. I-VI

Lung. codif. = 2.055 km, sup. lucii de apă = 3.618,6332 ha,resursă teoretică de apă = 1.504 mii. mc

Tara: România;

Judeţ: NEAMŢ;-;-;

Nr: -;

36.186.332

152

101404

8.03.01

BH Şiret cu toţi afluenţii de ord. I-VI

Lung. curs de apă codificat = 2.157km, sup. lucii de apă = 5.089,85 ha, resursă teoretică de apă = 1.802 mii. mc

Tara: România;

Judeţ: BACĂU;-;-;

Nr: -;

50.898.500

153

101407

8.03.01

BH Şiret cu toţi afluenţii de ord. I-VI

Lung. codificată = 1.722 km,sup. lucii de apă - 7.647,75 ha,resursă teoretică de apă = 557 mii. mc

Tara: România;

Judeţ: VRANCEA;-;-;

Nr:-;

76.477.500

154

101411

8.03.01

BH Şiret cu toţi afluenţii de ord. I-VI

Lung. codificată . 434 km,sup. lucii de apă = 159,84 ha,resursă teoretică de apă = 192 mii. mc

Tara: România;

Judeţ: HARGHITA;-;-;

Nr:-;

1.598,400

155

101414

8.03.01

BH Şiret cu toţi afluenţii de ord. I-VI

Lung. curs de apă codificat = 53 km, sup. lucii apă = 26,5 ha

Tara: România;

Judeţ: COVASNA;-;-;

Nr:-;

265,000

156

63853

8.03.03

Lacul Lala

BH Şiret, lac natural glaciar, sup = 0,56 ha, volum = 0,039 mii, mc

Tara: România;

Judeţ: SUCEAVA;-;-;

Nr:-; DA Şiret

8400

157

63854

8.03.03

Lacul Roşu

BH Şiret, lac natural de baraj

natural, sup. = 12,6 ha, volum = 0,693 mii. mc

Tara: România;

Judeţ: HARGHITA;-;-;

Nr; -; DA Şiret

390.600

158

65169

8.03.03

Lacul Cuiejdel

BH Şiret, lac de baraj natural, S = 12,18 ha, voi. = 0.907 mc

Tara: România;

Judeţ: NEAMŢ;-;-;

Nr: -; Neamţ

267,960

159

63855

8.03.03

Lacul Balatau

BH Şiret, lac natural de baraj

natural, sup. = 6 har volum = 0,06 mii. mc

Tara: România;

Judeţ: BACĂU;-;-;

Nr: -; DA Şiret

120.000

160

63856

8.03.03

Lacul Vintileasca

BH Şiret, lac natural carstic,

sup. = 4,7 ha, volum = 0,14 mii. mc

Tara: România;

Judeţ: VRANCEA;-;-;

Nr: -; DA Şiret

47,000

161

65178

8.03.03

Lacul Carpanoaia

BH Şiret, lac natural de meandru, S = 26 ha, v = 0,13 mc

Tara: România;

Judeţ: VRANCEA;-;-;

Nr:- ;DAS

260,000

162

63735

8.03.01

Bazinul hidrografic Olt cu toţi afluenţii de ord. I-VI

Lung. curs de apă codificat =1.125 km, sup. lucii de apă .11.405,77 ha, resurse apă = 480mii. mc

Tara: România;

Judeţ OLT;-;-;

Nr: -;DA Olt

114.057,700

163

101185

8.03.01

Bazinul hidrografic Oft cu toţi afl. de ord. IVI

Lung. 16 km, sup. lucii de apă . 510,4 ha, sup. insule = 60 ha

Tara: România;

Judeţ: TELEORMAN;-;-;

Nr:; DAO

5.104.000

164

101270

8.03.01

Bazin hidr. Olt cu toţi afluenţii de ord. I-VI

Lung. curs codificat = 197 km, sup. lucii de apă = 224,04 ha Lungime curs apă = 64 km,

Ţara: România;

Judeţ: DOLJ;-;-;

Nr: -;DAO

2.240.400

165

101540

8.03.01

BH Dunăre aferent DA Olt

sup. lucii apă = 2.887,23 ha în judeţul Olt

Ţara: România;

Judeţ: OLT;-;-;

Nr-; DA Olt

28.872.300


1

2

3

4

5

6

7

166

101275

8.03.01

Bazin hidr. Olt cu afluenţii de ord. I-VI

Lung. curs de apă codificat =2.168,3 km, sup. lucii de apă =11.895,65 ha, resurse apă =1.680 mii. mc

Tara: România;

Judeţ: VÂLCEA;-;-;

Nr:-;

118.956.500

167

101286

8.03.01

Bazinul hidr. Olt cu afluenţii de ord. I-VI

Lung. curs codificat = 122,7 km, sup. lucii de apă = 188,9 ha

Tara: România;

Judeţ: ARGEŞ;-;-;

Nr:  -; DAB

1.889.000

168

101288

8.03.01

Bazin hidr. Olt cu afluenţii de ord. I-VI

Lung. curs de apă codificat =53 km, sup. lucii de apă =38,7 ha

Ţara: România;

Judeţ: GORJ;-;-;

Nr: -;DAO

387,000

169

101292

8.03.01

Bazinul hidr. Olt cu afluenţii de ord. I-VI

Lung. curs de apă codificat =1.457 km, sup. lucii de apă =2.056,42 ha, resursă teoretică de apă = 562,5 mii. mc

Tara: România;

Judeţ: SIBIU;-;-;

Nr: -;DAO

20.564.200

170

101302

8.03.01

Bazin hidr. Olt cu afluenţii de ord. I-VI

Lung. curs de apă codificat =2.011,45 km, sup. lucii de apă =2.925,34 ha, resursă teoretică de apă . 1.960 mii. mc

Tara; România;

Judet: BRAŞOV;-;-;

Nr:-;DAO

29.253,400

171

101314

8.03.01

Bazin hidr. Olt cu afluenţii de ord. I-VI

Lung. curs. de apă codificat =1.361 km, sup. lucii de apa =1.215 ha, resursă teoretică de apă = 955,7 mii. mc

Tara: România;

Judeţ: COVASNA;-;-;

Nr: -; DAO

1.215.000

172

101316

8.03.01

Bazin hidrografic Olt cu afluenţii de ord. I-VI

Lung curs de apă codificat =926 km, sup. albii minore =581,62 ha, res. teoret. de apă =361,7 mii. mc

Tara; România;

Judeţ: HARGHITA;-;-;

Nr: -; DAO

5.816.2D0

173

63833

8.03.03

Lacul Gîlcescu

BH Olt, lac natural glaciar. sup. = 3 ha, volum = 0,11 mii. mc

Tara: România;

Judeţ: VÂLCEA;-;-;

Nr: -; DA Olt

30,000

174

63830

8.03.03

Lacul Podragu

BH Olt, lac natural glaciar,sup = 2,86 ha, volum =1,89 mii. mc

Tara: România;

Judeţ: SIBIU;-;-;

Nr:-;DA Olt

28,600

175

63831

8.03.03

Lacul Bâlea

BH Olt, lac natural glaciar,sup. = 4,65 ha, volum = 0,24 mii. mc

Tara: România;

Judeţ: SIBIU;-;-;

Nr:-;DA Olt

46,500

176

63832

8.03.03

Lacul Doamnei

BH Olt, lac natural glaciar,sup. = 0.5 ha, volum = 0,003 mii. mc

Tara: România;

Judeţ: SIBIU;-;-;

Nr:-;DA Olt

5000

177

63850

8.03.03

Lacul Iezerul Mare

BH Olt, lac natural glaciar,sup. = 3r5 ha, volum = 0,23 mii. mc, h max. = 13,3m

Tara: România;

Judeţ. SIBIU;-;-;

Nr:-;DA Olt

35,000

178

63851

8.03.03

Lacul Iezerul Mic001

BH Olt, lac natural glaciar, sup. = 0,24 ha, volum = 0,004 mii. mc, h= 1,7 m

Tara: România;

Judeţ: SIBIU;-;-;

Nr: -;DA Olt

2400

179

63852

8.03.03

Lacul Avrig

BH Olt, lac natural glaciar,sup. = 1,78 ha, volum = 0,075 mii. mc, h max. = 4,22 m

Tara: România;

Judeţ: SIBIU;-;-;

Nr:-;DA Olt

17,800

180

63828

8.03.03

Lacul Ciucaş

BH Olt, lac natural de excavaţie, sup. = 2,03 ha

Tara: România;

Judeţ: HARGHITA;-;-;

Nr: -; DA Olt

20,300

181

63829

8.03.03

Lacul Sfânta Ana

BH Olt, lac natural în crater vulcanic, sup. = 18,9 ha, volum= 0,55 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ: HARGHITA;-;-;

Nr:-; DA Olt

189,000


1

2

3

4

5

6

7

182

64571

8.16.08

Ax de referinţă pr. Gemartalui

24 borne cadastrale

Ţara: România;

Judeţ: OLT;-;-;

Nr-;DA Olt

5544

183

114355

8.16.08

Ax referinţă pârâu Olteţ

24 borne

Tara: România;

Judeţ: OLT;-;-;

Nr: -; DÂO

5544

184

63943

8.03.03

Lacul Agigea

BH Litoral, lac natural liman fluviomaritim, sup. = 35 ha

Tara: România;

Judeţ: CONSTANŢA; com. Aliman; -;

Nr: -;DA Dobrogea

350,000

185

63941

8.03.03

Lacul Corbul

BH Litoral, lac natural liman fluviomaritim sup. = 520 ha

Tara: România;

Judeţ: CONSTANŢA;-;-;

Nr: -; DA Dobrogea

5.200.000

186

63932

8.03.03

Lacul Taşaul

BH Litoral, lac natural liman fluviomaritim, sup. = 2.335 ha

Tara: România;

Judeţ: CONSTANŢA;-;-;

Nr: -; DA Dobrogea

23.350.000

187

63936

8.03.03

Lacul Tatlageac

BH Litoral, lac natural liman maritim sup. = 178 ha

Tara: România;

Judeţ: CONSTANŢA;-;-;

Nr: -; DA Dobrogea

1.780.000

188

63938

8.03.03

Lacul Mangalia

BH Litoral, lac natural liman fluviomaritim sup. = 261 ha

Tara: România;

Judeţ: CONSTANŢA;-;-;

Nr:-; DA Dobrogea

2.610.000

189

63919

8.03.03

Lacul Hagieni

BH Dunăre, lac natural de luncă, sup. = 98 ha

Tara: România;

Judeţ: CONSTANŢA;-;-;

Nr: -; DA Dobrogea

980,000

190

63937

8.03.03

Lacul Limanul

BH Litoral, lac natural liman maritim sup. = 107 ha

Tara: România;

Judeţ: CONSTANŢA;-;-;

Nr: -; DA Dobrogea

1.070.000

191

63920

8.03.03

Balta Mangalia

BH Dunăre, lac natural de luncă prin dragaj, sup. = 90 ha (dig contur, dren, stăvilar, stavilă desc. sig., tubulatură, valoare dragaj)

Tara: România;

Judeţ: CONSTANŢA;-;-;

Nr: -; DA Dobrogea

900,000

192

63935

8.03.03

Lacul Techirghiol

BH Litoral, lac natural liman maritim sup. = 1.226.98 ha(descărcător siguranţă)

Tara: România;

Judeţ: CONSTANŢA;-;-;

Nr: -; DA Dobrogea

12.270.000

193

63911

8.03.03

Lacul Oltina

BH Dunăre, lac natural liman fluviatil, sup. = 2.505 ha

Tara: România;

Judeţ: CONSTANŢA;-;-;

Nr: -; DA Dobrogea

25.050.000

194

63903

8.03.03

Lacul Bugeac

BH Dunăre, lac natural de luncă, sup. = 1.774 ha

Tara: România;

Judeţ: CONSTANŢA;-;-;

Nr: -; DA Dobrogea

17.740.000

195

63910 63912

8.03.03

Lac Dunăreni (Mirieanu) Lacul Vederoasa

BH Dunăre, lac natural liman fluviatil, sup. = 621 ha, volum =51,91 mii. mc

Tara: România;

Judeţ: CONSTANŢA;-;-;

Nr: -; DA Dobrogea

6.210.000

196

 

8.03.03

 

BH Dunăre, lac natural de luncă, sup. = 150 ha, volum =3,75 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ: CONSTANŢA;-;-;

Nr: -; DA Dobrogea

1.500.000

197

63918

8.03.03

Lacul Iortmac

BH Dunăre, lac natural de luncă, sup. = 187 ha

Tara: România;

Judeţ: CONSTANŢA;-;-;

Nr:  -; DA Dobrogea

1.870.000

198

63913

8.03.03

Lacul Domneasca

BH Dunăre, lac natural liman fluviatil, sup. = 93 ha, volum =3,204 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ: CONSTANŢA;-;-;

Nr: -; DA Dobrogea

930,000


1

2

3

4

5

6

7

199

63942

8.03.03

Balta Vederoasa

BH Litoral, lac natural liman fluviatil sup. = 75 ha

Tara: România;

Judeţ: CONSTANŢA; com. Aliman; -;

Nr: -;DA Dobrogea

750,000

200

63922

8.03.03

Lacul Conacu-Negreşti

BH Dunăre, lac natural de luncă, sup. = 150 ha

Tara: România;

Judeţ: CONSTANŢA;-;-;

Nr: -; DA Dobrogea

1.500.000

201

63939

8.03.03

Lacul Baciu

BH Dunăre, sup. = 130 ha

Ţara: România;

Judeţ: CONSTANŢA;-;-;

Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău

1.300.000

202

63900

8.03.03

Lacul natural Iezerul Viile

BH Dunăre, lac natural de luncă, sup. = 70 ha

Tara: România;

Judeţ: CONSTANŢA;-;-;

Nr: -; DA Dobrogea

700,000

203

63768

8.03.03

Lacul Misalia

BH Dunăre, lac natural de luncă supr, = 70 ha

Ţara: România;

Judeţ: BRĂILA;-;-;

Nr: -; DADL

700.000

204

63794

8.03.03

Lacul Fundu Mare

BH Dunăre, sup. = 70 ha, voi. = 0,35 mii. mc

Tara: România;

Judeţ: BRĂILA;-;-;

Nr: -; DADL

700,OCO

205

63800

8.03.03

Lacul Vulpasu

BH Dunăre, iac natural de luncă sup. = 107,62 ha

Tara: România;

Judeţ: BRĂILA;-;-;

Nr: -; DADL

1.080.000

206

63801

8.03.03

Privalul Cotineasa

BH Dunăre, sup. = 6,72 ha

Tara: România;

Judeţ: BRĂILA;-;-;

Nr: -; DADL

70,000

207

63884

8.03.03

Balta Begu

BH Dunăre, lac natural de luncă, sup. = 100 ha, volum = 0,5 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ: BRĂILA;-;-;

Nr: -; DADL

1.000.000

208

63885

8.03.03

Lacul Melinte

BH Dunăre, lac natural de luncă, sup. . 35 ha, volum = 0,018 mii, mc

Ţara: România;

Judeţ: BRĂILA;-;-;

Nr: -; DADL

350.000

209

63886

8.03.03

Lacul Sbenghiozul

BH Dunăre, lac natural de luncă, sup. = 75 ha, volum = 0,375 mii. mc

Tara: România;

Judeţ: BRĂILA;-;-;

Nr: -; DADL

750.000

210

63887

8.03.03

Lacul Curcubeu

BH Dunăre, lac natural de luncă, sup. = 784,22 ha, volum = 0,685 mii. mc

Tara: România;

Judeţ: BRĂILA;-;-;

Nr:-;DADL

7.840.000

211

63914

8.03.03

Privalul Baicului

S = 12,10ha

Ţara: România;

Judeţ: BRĂILA;-;-;

Nr: -; DA Dobrogea

120.000

212

63915

8.03.03

Privalul Prinţului

S = 1,69 ha

Tara: România;

Judeţ: BRĂILA;-;-;

Nr: -; DA Dobrogea

20,000

213

63916

8.03.03

Privalul Bajan

S = 11,53 ha

Tara: România;

Judeţ: BRĂILA;-;-;

Nr: -; DA Dobrogea

120,OCO

214

63917

8.03.03

Privalul Chirchinetu

S = 2,21 ha

Tara: România;

Judeţ: BRĂILA;-;-;

Nr: -; DA Dobrogea

20,000

215

63923

8.03.03

Lacul Lupul

BH Dunăre, lac natural de luncă, sup. = 75 ha

Ţara: România;

Judeţ: BRĂILA;-;-;

Nr: -; DA Dobrogea

750,000

216

63924

8.03.03

Iezerul Tăbăcari

BH Dunăre, lac natural de luncă, sup. = 40 ha

Tara: România;

Judeţ: BRĂILA;-;-;

Nr: -; DA Dobrogea

400,000


1

2

3

4

5

6

7

217

63925

8.03.03

Iezerul Zainea

BH Dunăre, lac natural de luncă, S = 30 ha

Tara: România;

Judeţ: BRĂILA;-;-;

Nr: -; DA Dobrogea

300,000

218

63926

8.03.03

Lacul Cucova de Jos

BH Dunăre, lac natural de luncă sup. = 75 ha

Tara: România;

Judeţ: BRĂILA;-;-;

Nr: -; DA Dobrogea

750,000

219

63927

8.03.03

Lacul Chiciul Popii

BH Dunăre, lac natural de luncă, S = 65 ha

Tara: România;

Judeţ: BRĂILA;-;-;

Nr: -; DA Dobrogea

650,000

220

63929

8.03.03

Dobrele

BH Dunăre, lac natural liman fluviatil, sup. =210,23 ha

Tara: România;

Judeţ: BRĂILA;-;-;

Nr: -; DA Dobrogea

2.100.000

221

63930

8.03.03

Iezerul Gaşca

BH Dunăre, lac natural lagună, sup. = 202,86 ha

Ţara: România;

Judeţ: BRĂILA;-;-;

Nr: -; DADL

2.030.000

222

63931

8.03.03

Bălaiele

BH Dunăre, lac natural lagună, sup. = 133,31 ha

Tara: România;

Judeţ: BRĂILA;-;-;

Nr: -; DA Dobrogea

1.330.000

223

63940

8.03.03

Privalul Vantoaia

BH Dunăre, sup. = 6,67 ha

Tara: România;

Judeţ: BRĂILA;-;-;

Nr: -; DADL

70,000

224

63944

8.03.03

Cojoacele Mari

S = 27,28 ha

Tara: România;

Judeţ: BRĂILA;-;-;

Nr: -; DA Dobrogea

270,OCO

225

63945

8.03.03

Balta Cojoacele Mici

S = 26,79 ha

Tara; România;

Judeţ: BRĂILA;-;-;

Nr: -; DA Dobrogea

270,OCO

226

63946

8.03.03

Privalu! Japa

S = 3,54 ha

Tara: România;

Judeţ: BRĂILA;-;-;

Nr: -; DA Dobrogea

40,000

227

63947

8.03.03

Balta Cacaina

S = 24,17 ha

Tara: România;

Judeţ: BRĂILA;-;-;

Nr: -; DA Dobrogea

240,000

228

63752

8.03.01

Cursuri de apă de ord. I-VI din BH Litoral

Lungime cursuri de apă -526 km, sup. lucii de apă =473,7 ha jud. Constanţa, lung. curs apă = 392 km, sup. lucii apă = 70,01 ha jud. Tulcea

Tara: România;

Judeţ: CONSTANŢA;-;-;

Nr: -; DA Dobrogea

5.437.100

229

63753

8.03.01

Cursurile de apă din BHDunăre aferent DADobrogea

Lungime cursuri de apă =573,2 km, sup. lucii de apă =491,7 ha jud. Constanţa şi lung. curs apă = 198,8 km, sup. lucii apă = 62,85 ha jud. Tulcea

Tara: România;

Judeţ:-;-;-;

Nr: -;DADL-jud. TL+CT

5.545.500

230

63755

8.03.02

Fluviul Dunăre, ostroave, insule

Ostrov (km-375) la confl. Braţ Macin (km 237) = 138 km, sup.  lucii de apă =1.816,68 ha

Tara: România;

Judeţ: CONSTANŢA;-;-;

Nr: -; DA Dobrogea

18.166.800

231

63756

8.03.02

Fluviul Dunăre, ostroave, insule

Zona km 237 (Giurgeni) -km 169 (Brăila) = 66 km, sup. lucii = 2.445,45 ha

Tara: România;

Judeţ; BRĂILA, -; - ;

Nr: -; DA Dobrogea

24.454.d00

232

63759

8.03.02

Fluviul Dunăre braţ Macin, ostroave, insule

Lungime 22 km, sup. =329 ha-jud. Constanţa; lung. =75 km, sup. lucii apă =932 ha = jud. Tulcea

Ţara: România;

Judeţ: CONSTANŢA;-; -;

Nr: -; DA Dobrogea

12.610.000

233

63760

8.03.01

Fluviul Dunăre - Dunărea maritimă

Lung. = 29,5 km, sup. = 1.097,47 ha

Tara: România;

Judeţ: TULCEA;-;-;

Nr: -; DA Dobrogea

10.974.700


1

2

3

4

5

6

7

234

63758

8.03.02

Fluviul Dunăre braţ Rau

Lungime = 9 km, sup. = 436,48 ha

Tara: România;

Judeţ:-;-;-;

Nr: -;DA Dobrogea

4.364.800

235

63999

8.03.05

Apele maritime interioare - jud. Tulcea

sup. = 27.553 ha

Ţara: România;

Judeţ: TULCEA;-;-;

Nr: -; DADL

275.530.000

236

64003

8.03.06

Marea teritorială jud. Tulcea

sup. = 168.310 ha

Ţara: România;

Judeţ: TULCEA;-;-;

Nr: -; DADL

1.683.100.000

237

149982

8.03.05

Apele maritime interioare - jud. Constanţa

suprafaţa = 221.410,62 ha

Tara: România;

Judeţ: CONSTANTA;-;-;

Nr: -; DADL

2.214.106.200

238

64000

8.03.06

Marea teritorială

sup. =221.420,62 ha jud. Constanţa

Ţara: România;

Judeţ: CONSTANŢA;-;-;

Nr: -; DADL

2.214.206.200

239

64001

8.03.08

Plaja cu destinaţie turistică jud. Constanţa

sup. = 216,6 ha

Tara: România;

Judeţ: CONSTANŢA;-;-;

Nr: -; Constanţa

3.563.387,6

240

64002

8.03.08

Faleze, plajă neamenajată jud. Constanţa

sup. = 12,7 ha

Tara: România;

Judeţ: CONSTANTA;-;-;

Nr: -; DADL

127.0C0

241

63761

8.0301

BH Ialomiţa + afl. aferent DAAV

Lungime cursuri = 41 km,suprafaţa lucii de apă =3,6 kmp

Ţara: România;

Judeţ: DÂMBOVIŢA;-;-;

Nr: -; DA Argeş-Vedea

3.600.0DO

242

63762

8.03.01

BH Mostistea - aferent DAAV

Lungime = 32 km, sup. = 1,3 kmp

Tara: România;

Judeţ: ILFOV;-;-;

Nr:-; DA Argeş-Vedea

1.300.000

243

63763

8.03.01

BH Vedea cu toţi afluenţii de ord. I-VI

Lungime = 599 km, sup. = 8 kmp

Ţara: România;

Judeţ: ARGEŞ;-;-;

Nr: -; DA Argeş-Vedea

8.000.000

244

63834

8.03.03

Lacul Capra

BH Argeş, lac natural glaciar, sup. = 1,83 ha, volum = 0,073 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ: ARGEŞ; com. Arefu;-;

Nr: -; DA Argeş-Vedea

18,300

245

63835

8.03.03

Lacul învârtită

BH Argeş, lac natural de tasare pe masiv de gips, sup. = 2,22 ha, volum = 0,044 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ: ARGEŞ; com.Nucşoara, -;

Nr: -;DA Argeş-Vedea

22,200

246

63837

8.03.03

Lacul Potcoava

BH Argeş, lac natural de luncă,sup. = 25 ha, volum = 0,2 mii. mc

Ţara: România;

Judeţ: CĂLĂRAŞI; com.Mitreni;-;

Nr:-;DA Argeş-Vedea

250.000

247

63845

8.03.01

BH Călmăţui DAAV jud. Teleorman şi Olt

L= 330 km, S= 45,2 kmp

Tara; România:

Judeţ: TELEORMAN;-; -;

Nr: -; DA Argeş-Vedea

 

45.200.000

248

63867

8.03.03

Acumularea Nanov

BH Vedea, sup. = 17 ha

Tara: România;

Judeţ: TELEORMAN; com. Nanov; -;

Nr: -;DA Argeş-Vedea

493,000

249

63868

8.03.03

Acumularea Alexandria

Râu Nanov, sup. = 16 ha

Tara: România;

Judeţ: TELEORMAN; MRJAlexandria; -;

Nr: -;DA Argeş-Vedea

464,000


1

2

3

4

5

6

7

250

63869

8.03.03

Acumularea Troianu 1

BH Dunăre, sup. = 4 ha

Ţara: România;

Judeţ: TELEORMAN; com. Troianul; -;

Nr: -;DA Argeş-Vedea

116,000

251

63870

8.03.03

Acumularea Urlui 2

BH Dunăre, sup. = 15 ha

Tara: România;

Judeţ TELEORMAN; com. Bogdana; -;

Nr: -;DA Argeş-Vedea

 

435,000

252

63871

8.03.03

Acumulare Comoara 2

BH Argeş, sup. = 3ha, pârâu Suhat

Tara: România;

Judeţ TELEORMAN; com. Drăgăneşti-Vlaşca;-;

Nr: -; DA Argeş- Vedea

87,000

253

63880

8.03.03

Ac. Alexandria 2

Râu Na nov, sup. = 13 ha

Ţara: România;

Judeţ: TELEORMAN;MRJAlexandria; -;

Nr: -;Da Argeş-Vedea

377,000

254

63881

8.03.03

Acumularea Poroschia 2

BH Vedea, râu Nanov, sup. = 6,55 ha

Tara: România;

Judeţ: TELEORMAN; com. Poroschia; -;

Nr:-;DA Argeş-Vedea

189,950

255

63905

8.03.03

Lacul Sărat

BH Vedea, sup. = 12 ha

Tara: România:

Judeţ: TELEORMAN;SatSmârdioasa; -;

Nr:-;DA Argeş-Vedea

348.0C0

256

63906

8.03.03

Lacul Dunărica 1

BH Dunăre, sup. = 18 ha

Tara: România;

Judeţ: TELEORMAN;Oraşul Zimnicea; -;

Nr: -;DA Argeş-Vedea

414.0C0

257

63907

8.03.03

Lacul Dunărica 2

BH Dunăre, sup. = 23 ha

Tara: România;

Judeţ: TELEORMAN; Oraşul Zimnicea; -;

Nr; -;DA Argeş-Vedea

529.0C0

258

63908

8.03.03

Lacul Dunărica 3

BH Dunăre, sup. = 10 ha

Ţara: România;

Judeţ: TELEORMAN;Oraşul Zimnicea; -;

Nr: -; DA Argeş-Vedea

230.000

259

63909

8.03.03

Lacul Suhaia

Râu Călmăţui, sup. = 972 ha

Ţara: România;

Judeţ: TELEORMAN; com. Suhaia; -;

Nr: -;DA Argeş-Vedea

28.188.000

260

64579

8.03.01

BH Dunăre DAAV ostrovul şi Braţul Fără Nume

s. ostrov = 75 ha, lung. braţ = 3 km (km 451-km 454)

Tara: România;

Judeţ: GIURGIU; com. Prundu; -;

Nr: -;

750.000

261

64580

8.03.01

BH Dunăre DAAV ostrovul şi braţul Lungu

s. ostrov = 390 ha, L braţ = 5,2 km (km 464,3-km 469,5)

Ţara: România;

Judeţ: GIURGIU; com. Prundu; -;

Nr: -;

3.900.000

262

64581

8.03.01

BH Dunăre- DAAV ostrovul şi braţul Ileana

s. ostrov = 60 ha, L braţ = 2 km (km 474-km 476)

Tara: România;

Judeţ: GIURGIU; com. Gostlnu; -;

Nr: -;

600.000

263

64582

8.03.02

Ostrovul Mocanu şi braţul Ara

 

s. ostrov = 600 ha, L braţ = 6 km (km 483km 489)s. ostrov = 200 ha, L braţ =

Ţara: România;

Judeţ: GIURGIU; com. Oinacu; -;

Nr: -;Crovu

 

6.000.000

264

64583

8.03.02

BH Dunăre DAAV ostrovul Ciobanu, ostrovul Mocănaşu şi braţul Smarda

3,8 km, km 483-490, km 485- 488,8

Ţara: România;

Judeţ: GIURGIU; com. Oinacu;-;

Nr:-;

2.000.000


1

2

3

4

5

6

7

265

64584

8.03.01

BH Dunăre DAAV ostrovul şi braţul Radu

s. ostrov = 120 ha, L braţ = 3 km (km 494,5-km 497,5)

Ţara: România;

Judeţ: GIURGIU; com. Slobozia; -;

Nr: -;

1.200.000

266

64585

8.03.01

BH Dunăre DAAV ostrovul şi braţul Cama-Dinu

s. ostrov = 200 ha, L braţ = 6 km (km 505-km 511)

Tara: România;

Judeţ: GIURGIU; com. Vedea; -;

Nr: -;

2.000.000

267

64586

8.03.01

BH Dunăre, DAAV- ostrovul şi braţul Păsărică

s. ostrov=24 ha, L braţ = 1,6 km (km 517,8-km 519,4)

Ţara: România;

Judeţ: GIURGIU; com. Găujani; -;

Nr: -;

240,000

268

102136

8.03.02

Insula Plumbuita

S = 1,94ha

Tara: România;

Judeţ: MUNICIPIUL BUCUREŞTI; Sec. 2; -;

Nr

19,400

269

102141

8.03.02

Insula lac Fundeni

supr. = 3,16 ha

Tara: România;

Judeţ: MUNICIPIUL BUCUREŞTI; Sec. 2; -;

Nr:-;

31,600

270

102192

8.03.02

Insula lac Bascov

sup. = 8 ha

Ţara: România;

Judeţ: ARGEŞ; com. Bascov; -;

Nr: -; DAAV

80,000

271

106167

8.03.01

BH Vedea si afluenţii de ord. I-VI

lung, = 954 km, supr, lucii de apă = 37,7 kmp

Tara: România;

Judeţ; TELEORMAN;-;  -;

Nr: -;

37,700.000

272

106170

8.03.01

BH Vedea cu afl. de ord, I-VI

lung. = 471 km, sup. = 10,5 kmp

Tara; România;

Judeţ: OLT;-;-;

Nr: -;

10.500.000

273

106182

8.03.01

BH Ialomiţa şi afl. I-VI

l = 177 km, sup. = 153 kmp

Tara: România:

Judeţ: ILFOV;-;-;

Nr:-;

153.000.000

274

106214

8.03.01

BH Dunăre aferent DAAV

l = 138 km, sup. = 41,8 kmp

Tara; România;

Judeţ: GIURGIU;-;-;

Nr:-;

41800.000

275

106218

8.03.01

BH Dunăre aferent DAAV

l = 32 km, S = 9,6 kmp

Tara: România;

Judeţ: CĂLĂRAŞI;-;-;

Nr:-;

9.600.0DO

276

106222

8.03.01

BH Argeş cu afl. I-VI

l = 1863 km, supr, = 53,5 kmp

Ţara: România;

Judeţ: ARGEŞ;-;-;

Nr: -; DAAV

26.614.900

277

106223

8.03.01

BH Argeş şi afl. I-VI

l = 1086 km, S = 44kmp

Tara: România;

Judeţ: DÂMBOVITA;-;-;

Nr: -;

30 548.100

278

106226

8.03.01

BH Argeş şi afl. I-VI

l = 714 km, S = 50,8 kmp

ţara: România;

Judeţ GIURGIU;-;-;

Nr:-;

50.800.000

279

106228

8.03.01

BH Argeş şi afl. I-VI

l = 232,1 km, S = 20,2 kmp

Ţara: România;

Judeţ: ILFOV;-;-;

Nr:-;

20.200.000

280

106230

8.03.01

BH Argeş cu afl. I-VI

l = 29,35 km, S = 5,9 kmp

Jara: România;

Judeţ: MUNICIPIUL BUCUREŞTI;-;-;

Nr: -;

5.900.000

281

106232

8.03.01

BH Argeş cu afl. I-VI

l = 151 km, S = 25 kmp

Tara: România;

Judeţ: CĂLĂRAŞI;-;-;

Nr: -;”

25.000.000

282

106234

8.03.01

BH Argeş cu afl. I-VI

l = 331 km, S = 11,8 kmp

Ţara: România;

Judeţ: TELEORMAN;-;-:

Nr: -;

11.800.000


1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

Ţara: România;

 

283

106256

8.03.01

BH Dunăre ostrovul Cioroiu

S = 52,82 ha

Judeţ: TELEORMAN; com. Seaca; -;

Nr: -;

528,200

284

106257

8.03.01

BH Dunărea insula Belina DAAV

S = 278,78 ha

Ţara: România;

Judeţ: TELEORMAN; com. Seaca; -;

Nr: -;

2.787.800

285

106258

8.03.01

BH Dunăre braţ Pavel

l = 4,5 km, S = 45ha

Ţara: România;

Judeţ: TELEORMAN;-;-;

Nr: -;

450,000

286

106259

8.03.01

BH Dunăre ostrovul Cenghinea

S = 286,24 ha

Ţara: România;

Judeţ: TELEORMAN;-; -;

Nr:-;

2.862.400

287

106260

8.03.01

BH Dunărea DAAV Ostrovu Gisca

S = 55,85 ha

Ţara: România;

Judeţ: TELEORMAN;-;-;

Nr:-;

558,500

288

112107

8.03.03

Ac. Troianu 2

BH Dunăre, sup. = 9 ha

Ţara: România;

Judeţ: TELEORMAN; com. Troianul; -;

Nr: -;

261,000

289

112109

8.03.03

Ac. Urlui 3

BH Dunărea, sup.=8 ha

Ţara: România;

Judeţ: TELEORMAN; com. Bogdana; -;

Nr: -;

232,000

290

151913

8.28.01

Teren mal drept râul Argeş

S = 23,052 mp

 

Ţara: România;-;

Nr: -; zona Zăvoi DAAV

3.524.051

291

153213

8.29.08

Teren

S =7150 mp, din care 645 mp suprafaţă construită şi 3540 mp căi de acces şi utilităţi; provine din divizarea bunului cu nr. M.F. 149641

Ţara: România;

Judeţ: MUNICIPIUL BUCUREŞTI; Sec. 6;

Splaiul Independenţei nr: 294

11.011.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., Sucursala de Transport Craiova

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a mijloacelor fixe aflate în concesiunea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., Sucursala de Transport Craiova, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea m domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi, după caz, casării, în condiţiile legii, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1. Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. Îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa contabilă.

Art. 3. - Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. va efectua operaţiunile prevăzute la art. 2. Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Economiei şi Comerţului, în calitate de autoritate concedentă competentă, şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - SA., în calitate de concesionar, va fi actualizat în mod corespunzător.

Art. 4. - Anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RAZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Lucian Nicolae Bode

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 20 martie 2012.

Nr. 211.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a mijloacelor fixe care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, aflate în concesiunea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. - Sucursala de Transport Craiova

 

Numărul de identificare la Ministerul Finanţelor Publice

Cod de clasificare

Denumirea mijlocului fix

Valoarea totală de inventar

(lei)

Valoarea de inventar in domeniul public

(lei)

Valoarea de inventar trecută în domeniul privat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2005

(lei)

Valoarea de inventar realizata din sursa proprie de finanţare, modernizare în anul 2006

(lei)

AN PIF

(punere îh funcţiune)

99929

8.14.01

LEA220 kV DC+SC Porţile de Fier Turnu Severin 1 Circuitul 1 (stâlpul 40A)

0

0

0

0

1970

99931

8. 14.01

LEA 220 kV DC + SC Porţile de Fier Turnu Severin (stâlpul 40 B)

185.938,44

51.878,04

125.898,28

8.162,12

1970

99933

8. 14.01

LEA 220kV DC Porţile de Fier Cetate Calafat (stâlpii 4, 6 şi 59)

122.504,94

10.229,34

82.275,60

 

1978

 

TOTAL:

 

308.443,38

32.107,38

208.173,88

8.162,12

 

 

NOTA:

Mijlocul fix de la nr. MFP 99929 este comun cu mijlocul fix de la nr. MFP 99931, respectiv LEA 220 kV DC+SC Porţile de Fier Turnu Severin circuitele 1+2 reprezintă o line amplasată pe stâlpi comuni. Valoarea de inventar a fost atribuită mijlocului fix nr. MFP 99931, astfel fiind determinată valoarea celor 2 stâlpi care fac obiectul trecerii din domeniul public în domeniul privat (40Aşi 40B).

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind accelerarea implementării obiectivelor de referinţă prevăzute în cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Comisia de monitorizare a progreselor înregistrate de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi luptei împotriva corupţiei

 

Art. 1. - (1) Pentru monitorizarea îndeplinirii obiectivelor de referinţă cuprinse în Decizia Comisiei 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare şi de verificare a progresului realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective de referinţă specifice în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354 din 14 decembrie 2006, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se înfiinţează Comisia de monitorizare a progreselor înregistrate de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi luptei împotriva corupţiei, denumită în continuare Comisia MCV.

(2) Comisia MCV se înfiinţează prin reorganizarea comisiei prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 79/2010 privind înfiinţarea Comisiei de monitorizare a progreselor înregistrate de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi luptei împotriva corupţiei.

(3) Comisia MCV prevăzută la alin. (1) este un organism interinstituţional, fără personalitate juridică, în coordonarea ministrului justiţiei.

Art. 2. - Comisia MCV are ca atribuţie evaluarea modalităţii în care toate instituţiile implicate în realizarea obiectivelor Mecanismului de cooperare şi verificare (MCV) îşi îndeplinesc sarcinile, potrivit competenţelor acestora, armonizarea eforturilor în cadrul MCV şi asigurarea dialogului şi cooperării între instituţiile implicate.

Art. 3. - (1) Comisia MCV este alcătuită din reprezentanţi ai următoarelor instituţii:

a) Ministerul Justiţiei, !a nivel de ministru;

b) Ministerul Administraţiei şi Internelor, la nivel de ministru sau secretar de stat;

c) Ministerul Afacerilor Externe, la nivel de ministru sau secretar de stat;

d) Ministerul Finanţelor Publice, la nivel de ministru sau secretar de stat;

e) Ministerul Afacerilor Europene, la nivel de ministru sau secretar de stat;

f) Consiliul Superior al Magistraturii, la nivel de preşedinte sau vicepreşedinte;

g) înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la nivel de preşedinte sau vicepreşedinte;

h) Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la nivel de procuror general sau prim-adjunct al procurorului general;

i) Direcţia Naţională Anticorupţie, la nivel de procuror-şef sau procuror-şef adjunct;

j) Agenţia Naţională de Integritate, la nivel de preşedinte sau secretar general.

(2) Lucrările Comisiei MCV sunt conduse de ministrul justiţiei şi au loc la sediul Ministerului Justiţiei.

(3) Ministrul justiţiei poate invita la lucrările Comisiei MCV şi reprezentanţi din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, respectiv din cadrul Aparatului propriu de lucru al primului-ministru, reprezentanţi ai oricăror autorităţi sau instituţii publice, altele decât cele prevăzute la alin. (1), precum şi reprezentanţi ai asociaţiilor de magistraţi, ai profesiilor juridice şi ai organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în problematica justiţiei sau a MCV.

Art. 4. - (1) Comisia MCV este convocată de ministrul justiţiei, din oficiu sau la cererea unui reprezentant al uneia din instituţiile prevăzute la art. 3 alin. (1).

(2) Comisia MCV se consideră întrunită în prezenţa reprezentanţilor a cel puţin 7 dintre instituţiile prevăzute la art. 3 alin. (1).

Art. 5. - (1) în realizarea atribuţiei prevăzute la art. 2, Comisia MCV poate adopta recomandări, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.

(2) Recomandările se consemnează în minuta reuniunii Comisiei MCV în care au fost discutate.

(3) Recomandările adoptate de Comisie vor fi puse în aplicare, cu celeritate, de instituţiile competente.

(4) Instituţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) au obligaţia de a comunica Ministerului Justiţiei stadiul punerii în aplicare a recomandărilor adoptate la alin. (1).

Art. 6. - (1) Rapoartele de progres anuale şi interimare întocmite de instituţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) vor fi transmise Ministerului Justiţiei. În calitate de coordonator al Comisiei MCV, pentru a fi comunicate Comisiei Europene.

(2) Ministrul justiţiei transmite Preşedintelui României şi primului-ministru rapoarte cu privire la activitatea Comisiei MCV, după fiecare şedinţa a acesteia.

 

CAPITOLUL II

Grupul de lucru interministerial pentru implementarea codurilor

 

Art. 7. - (1) Se înfiinţează Grupul de lucru interministerial pentru evaluarea şi monitorizarea pregătirii condiţiilor necesare aplicării Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, şi pregătirea intrării în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, a Legii nr. 135/2010 privind codul de procedură penală şi a legilor privind executarea pedepselor, denumit în continuare Grupul de lucru.

(2) Grupul de lucru este constituit din:

a) ministrul justiţiei;

b) ministrul finanţelor publice;

c) ministrul administraţiei şi internelor,

d) un secretar de stat din cadrul Ministerului Justiţiei;

e) un secretar de stat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;

f) un secretar de stat din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Art. 8. - (1) Grupul de lucru se întruneşte în şedinţă lunară şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea oricăruia dintre miniştri, la sediul