MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 212/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 212         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 30 martie 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 78 din 2 februarie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 

Decizia nr. 106 din 9 februarie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. c), art. 2 şi art. 3 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 

Decizia nr. 107 din 9 februarie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.461/269. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 5.298/1.668/2011

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2011, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democrată Maghiară din România

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2011, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţilor partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia pe ţară

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2011, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Judeţeană Cluj

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2011, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Civic Maghiar - Magyar Polgári Part

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALA

DECIZIA Nr. 78

din 2 februarie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, excepţie ridicată, din oficiu, de Curtea de Apel Craiova - Secţia a II-a civilă şi pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale în Dosarul său nr. 3.655/104/2010, şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 854D/2011.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Preşedintele dispune să se facă apelul şi în dosarele nr. 855D/2011 şi nr. 881 D/2011-884D/2011, care au ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, excepţie ridicată, din oficiu, de Curtea de Apel Craiova - Secţia a II-a civilă şi pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarele acesteia nr. 3.445/104/2010, nr. 3.500/104/2010, nr. 3.741/104/2010, nr. 2.903/104/2010 şi nr. 3.475/104/2010.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra faptului că în Dosarul nr. 854D/2011 Asociaţia Naţională a Pensionarilor din Serviciul Auxiliar de Specialitate al Instanţelor Judecătoreşti şi al Parchetelor a depus cerere de intervenţie în interes propriu şi în interesul părţii Adriana Mihăilescu, solicitând admiterea acestei cereri şi arătând că dispoziţiile Legii nr. 119/2010 afectează această categorie de persoane, beneficiare ale unor pensii speciale.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea cererilor de intervenţie formulate, ca inadmisibile.

Curtea, având în vedere art. 14 din Legea nr. 47/1992, constată că dispoziţiile art. 49 şi următoarele din Codul de procedură civilă nu sunt compatibile cu procedura din faţa Curţii Constituţionale şi, în consecinţă, respinge cererea de intervenţie formulată, ca inadmisibilă (a se vedea în acest sens Decizia nr. 82 din 15 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 16 ianuarie 2009, Decizia nr. 872 din 25 iunie 2010 şi Decizia nr. 874 din 25 iunie 2010, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, şi Decizia nr. 1.270 din 27 septembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 22 noiembrie 2011).

Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 854D/2011, nr. 855D/2011 şi nr. 881 D/2011-884D/2011, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexării dosarelor. ^^^

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 855D/2011 şi nr. 881 D/2011- 884D/2011 la Dosarul nr. 854D/2011, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată faţă de jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierea din 10 iunie 2011, pronunţată în dosarele nr. 3.655/104/2010, nr. 3.445/104/2010, nr. 3.500/104/2010, nr. 3.741/104/2010, nr. 2.903/104/2010 şi prin încheierea din 3 iunie 2011 pronunţată în Dosarul nr. 3.475/104/2010, Curtea de Apel Craiova - Secţia a II-a civilă şi pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor.

Excepţia a fost ridicată, din oficiu, de Curtea de Apel Craiova - Secţia a II-a civilă şi pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale cu prilejul soluţionării unor contestaţii privind anularea deciziilor de recalculare a pensiilor emise în baza Legii nr. 119/2010.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că legea criticată aduce atingere modalităţii în care legea anterioară a constituit dreptul la pensie, cu consecinţe drastice asupra cuantumului pensiei, fiind, astfel, încălcat principiul ne retroactivităţii legii civile. De asemenea, arată că decizia de pensionare reprezintă un titlu de creanţă asupra statului, precum şi faptul că partea necontributivă a pensiei de serviciu constituie o compensaţie acordată pentru a contrabalansa interdicţiile şi îngrădirile unor categorii socio-profesionale cu un statut special. Prin urmare, având în vedere raţiunile ce au stat la baza recunoaşterii acestei compensaţii, statul nu are posibilitatea de a interveni ulterior pe cale legislativă pentru anihilarea unei pensii speciale aflate în plată, întrucât, la momentul acordării acesteia, nu a fost condiţionată de existenţa resurselor financiare ale statului.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010.

Se susţine că prevederile de lege criticate contravin următoarelor dispoziţii din Constituţie; art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii civile şi art. 44 alin. (1) privind proprietatea privată.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că s-a mai pronunţat cu privire la conformitatea actului normativ criticat în raport cu prevederile Constituţiei referitoare la dreptul de proprietate şi principiul neretroactivităţii legii civile, în acest sens fiind Decizia nr. 1.270 din 27 septembrie 2011. Cu acel prilej, Curtea a reţinut, în esenţă, că pensiile de serviciu sunt compuse din două elemente, indiferent de modul de calcul specific stabilit de prevederile legilor speciale, şi anume: pensia contributivă şi un supliment din partea statului care, prin adunarea cu pensia contributivă, să reflecte cuantumul pensiei de serviciu stabilit în legea specială. Acordarea acestui supliment, neavând ca temei contribuţia la sistemul de asigurări sociale, ţine de politica statului în domeniul asigurărilor sociale şi nu se subsumează dreptului constituţional la pensie, ca element constitutiv al acestuia. Prin urmare, dobândirea dreptului la pensie specială nu poate fi considerată ca instituind o obligaţie ad aeternum a statului de a acorda acest drept, singurul drept câştigat reprezentând doar prestaţiile deja realizate până la intrarea în vigoare a noii reglementări şi asupra cărora legiuitorul nu ar putea interveni decât prin încălcarea dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Constituţie. Conformându-se dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Constituţie, textele de lege criticate afectează pensiile speciale doar pe viitor, şi numai în ceea ce priveşte cuantumul acestora. Celelalte condiţii privind acordarea acestora, respectiv stagiul efectiv de activitate în acea profesie şi vârsta eligibilă, nu sunt afectate de noile reglementări. De asemenea, legea privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor nu se răsfrânge asupra prestaţiilor deja obţinute anterior intrării sale în vigoare, care constituie fada praeterita.

Curtea a mai statuat că partea necontributivă a pensiei de serviciu, chiar dacă poate fi încadrată, potrivit interpretării pe care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dat-o art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, în noţiunea de „bun”, ea reprezintă totuşi, din această perspectivă, un drept câştigat numai cu privire la prestaţiile de asigurări sociale realizate până la data intrării în vigoare a noii legi, iar suprimarea acestora pentru viitor nu are semnificaţia exproprierii.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, considerentele şi soluţia deciziei amintite îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALA

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, excepţie ridicată, din oficiu, de Curtea de Apel Craiova - Secţia a II-a civilă şi pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarele acesteia nr. 3.655/104/2010, nr. 3.445/104/2010, nr. 3.500/104/2010, nr. 3.741/104/2010, nr. 2.903/104/2010 şi nr. 3.475/104/2010.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 2 februarie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 106

din 9 februarie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. c), art. 2 şi art. 3 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. c), art. 2 şi art. 3 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, excepţie ridicată de Rozalia Gorea în Dosarul nr. 5.230/97/2010 al Tribunalului Hunedoara - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 663D/2011.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată faţă de jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, făcând referire la Decizia nr. 1.286 din 29 septembrie 2011.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 9 mai 2011, pronunţată în Dosarul nr. 5.230/97/2010, Tribunalul Hunedoara - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor.

Excepţia a fost ridicată de Rozalia Gorea cu prilejul soluţionării contestaţiei formulate împotriva unei decizii de recalculare a pensiei de serviciu ce a fost stabilită în temeiul Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate aduc atingere principiului neretroactivităţii legilor, întrucât se aplică şi persoanelor deja pensionate în condiţiile în care acestea ar fi trebuit să vizeze numai persoanele care se vor înscrie la pensie după intrarea în vigoare a legii menţionate. Totodată, se arată că drepturile câştigate au intrat definitiv în patrimoniul unei persoane şi fac aşadar parte din dreptul său de proprietate; or, pensia în sine constituie un „bun” în sensul art. 1 din Protocolul adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, astfel încât reducerea acesteia echivalează cu încălcarea dreptului de proprietate privată reglementat de art. 44 din Constituţie. De asemenea, recalcularea pensiilor speciale are un caracter discriminatoriu, aducând această categorie socială într-o situaţie dezavantajată în raport cu militarii, şi chiar faţă de pensionarii din sistemul public, cel puţin în privinţa celor care au fost pensionaţi fără îndeplinirea criteriului vârstei minime de pensionare şi care au obţinut un punctaj şi respectiv o pensie net inferioară, datorită stagiului de cotizare mult mai mic decât stagiul complet utilizat la recalculare, metodologia de recalculare a pensiilor de serviciu trebuind să fie aceeaşi atât pentru militari, cât şi pentru auxiliarii din justiţie, fiind astfel încălcat principiul nediscriminării reglementat de aii. 16 alin. (1) din Constituţie.

Tribunalul Hunedoara - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale apreciază că sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate a excepţiei de neconstituţionalitate şi, contrar art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, nu şi-a exprimat opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate invocată este neîntemeiată. În acest sens invocă deciziile Curţii Constituţionale nr. 871 şi 873 din 25 iunie 2010, precum şi Decizia nr. 1.612 din 15 decembrie 2010.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum rezultă din încheierea de sesizare, îl constituie dispoziţiile Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010. În realitate, din motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, se observă că autoarea excepţiei critică numai dispoziţiile art. 1 lit. c), art. 2 şi art. 3 din Legea nr. 119/2010, texte asupra cărora Curtea, potrivit jurisprudenţei sale, urmează a se pronunţa. Acestea au următorul cuprins:

- Art. 1 lit. c): „Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, următoarele categorii de pensii, stabilite pe baza legislaţiei anterioare, devin pensii în înţelesul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare:

[…]

c) pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea;”;

- Art. 2: „(1) Pensiile de serviciu anticipate şi anticipate partale dintre cele prevăzute la art. 1 devin pensii pentru limită de vârstă în înţelesul Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Pensiile anticipate de serviciu dintre cele prevăzute la art. 11U. c) şi f) devin pensii pentru limită de vârstă în înţelesul Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Pensiile de invaliditate şi pensiile de urmaş dintre cele prevăzute la aii. 1 devin pensii de invaliditate, respectiv pensii de urmaş, în înţelesul Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Pensiile de serviciu, altele decât cele menţionate la alin. (1)-(3), dintre cele prevăzute la art. 1, devin pensii pentru limită de vârstă în înţelesul Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.;

- Art. 3: „(1) Pensiile prevăzute la art. 1, stabilite potrivit prevederilor legilor cu caracter special, cuvenite sau aflate în plată, se recalculează prin determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii, utilizând algoritmul de calcul prevăzut de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în situaţia pensiilor dintre cele prevăzute la alin. (1), care au fost stabilite în baza legilor speciale, pensia din sistemul public se determină considerându-se a fi îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se elaborează metodologia de recalculare a pensiilor prevăzute la art. 1, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului”.

Autorul excepţiei susţine că prevederile de lege criticate contravin următoarelor dispoziţii din Constituţie: art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivităţii legii, art. 16 alin. (1) care consacră principiul nediscriminării şi art. 44 privind dreptul de proprietate privată. Totodată, sunt invocate în susţinerea excepţiei şi dispoziţiile art. 1 din Protocolul adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale cu privire la protecţia proprietăţii.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile legale criticate au mai fost supuse controlului instanţei de contencios constituţional prin raportare la critici similare precum cele formulate în prezenta cauză, în acest sens fiind Decizia nr. 1.286 din 29 septembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 29 noiembrie 2011, Decizia nr. 1.380 din 18 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 29 noiembrie 2011.

Cu aceste prilejuri, Curtea a statuat că textele de lege criticate, conformându-se dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Constituţie, afectează pensiile speciale doar pe viitor şi numai în ceea ce priveşte cuantumul acestora. Celelalte condiţii privind acordarea acestora, respectiv stagiul efectiv de activitate în acea profesie şi vârsta eligibilă, nu sunt afectate de noile reglementări. De asemenea, legea privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor nu se răsfrânge asupra prestaţiilor deja obţinute anterior intrării sale în vigoare, care constituie facta praeterita.

Având în vedere că pensiile speciale nu reprezintă un privilegiu, ci au o justificare obiectivă şi raţională, Curtea a considerat că acestea pot fi eliminate doar dacă există o raţiune, o cauză suficient de puternică spre a duce în final la diminuarea prestaţiilor sociale ale stalului sub forma pensiei. Or, în cazul legii privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, o atare cauză o reprezintă necesitatea reformării sistemului de pensii, reechilibrarea sa, eliminarea inechităţilor existente în sistem şi, nu în ultimul rând, situaţia de criză economică şi financiară cu care se confruntă statul, deci atât bugetul de stat, cât şi cel al asigurărilor sociale de stat. Astfel, această măsură nu poate fi considerată ca fiind arbitrară; de asemenea, Curtea a observat că măsura nu impune o sarcină excesivă asupra destinatarilor ei, ea aplicându-se tuturor pensiilor speciale, nu selectiv, nu prevede diferenţieri procentuale pentru diversele categorii cărora i se adresează pentru a nu determina ca una sau alta să suporte mai mult ori mai puţin măsura de reducere a venitului obţinut dintr-o atare pensie.

Curtea a statuat că partea necontributivă a pensiei de serviciu, chiar dacă poate fi încadrată, potrivit interpretării pe care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dat-o art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, în noţiunea de „bun”, ea reprezintă totuşi, din această perspectivă, un drept câştigat numai cu privire la prestaţiile de asigurări sociale realizate până la data intrării în vigoare a noii legi, iar suprimarea acestora pentru viitor nu are semnificaţia exproprierii.

În privinţa pretinsei încălcări a dispoziţiilor art. 16 din Constituţie, Curtea s-a mai pronunţat în sensul că stabilirea stagiilor de cotizare şi a metodologiei de calcul al pensiei pentru diferitele categorii profesionale prevăzute la art. 1 din Legea nr. 119/2010 este de competenţa exclusivă a legiuitorului, care, ţinând cont de particularităţile activităţii desfăşurate de către acestea, reglementează reguli specifice, fapt ce nu constituie o discriminare.

Curtea, în privinţa cadrelor militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, a reţinut că aceştia au beneficiat şi continuă să beneficieze de un statut aparte, justificat de natura activităţii desfăşurate, care creează condiţiile unei uzuri corporale accentuate prin expunere la pericole de vătămare corporală şi chiar de ameninţare a vieţii. Principiul egalităţii, aşa cum s-a arătat în mod constant în jurisprudenţa Curţii Constituţionale, nu presupune uniformitate, ci, dimpotrivă, situaţii obiectiv diferite justifică si chiar impun instituirea unui tratament juridic diferenţiat.

Mai mult, pentru raţiuni ce vizează uniformitatea reglementării în domeniul pensiilor, art. 8 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevede la alin. (2) un stagiu complet de cotizare pentru femei şi bărbaţi, în acord cu prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea E, nr. 852 din 20 decembrie 2010, şi care, după anul 2015, în privinţa femeilor, gradual până îi anul 2030, va fi la un nivel egal cu ce! al bărbaţilor, respectiv de 35 de ani. însă art. 8 alin. (3) din aceeaşi anexă prevede că se va lua în considerare stagiul de cotizare utilizat la deschiderea drepturilor iniţiale de pensie, astfel cum a fost reglementat în legislaţia în vigoare la data stabilirii acestora, în măsura în care acest stagiu de cotizare este mai favorabil beneficiarului, respectiv 25 de ani în privinţa grefierilor, astfel cum reiese din art. 68 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, publicată în Monitorul Oficiai al Rumâniei, Partea i, nr. 1.T97 din Î4 decembrie 2004. În consecinţă, rezultă că, de principiu, în privinţa grefierilor stagiul de cotizare de la alin. (3) anterior referit este mai favorabil datorită numărului mai mic de ani ai stagiului complet de cotizare, astfel încât în privinţa lor se va putea aplica acest text legal.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, considerentele şi soluţia deciziilor amintite îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. c), art. 2 şi art. 3 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, excepţie ridicată de Rozalia Gorea în Dosarul nr. 5.230/97/2010 al Tribunalului Hunedoara - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 9 februarie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 107

din 9 februarie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, excepţie ridicată, din oficiu, de Curtea de Apel Craiova - Secţia a l!-a civilă şi pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale în Dosarul acesteia nr. 11.831/63/2010, şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 873D/2011,

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată faţă de jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, făcând referire la Decizia nr. 1.270 din 27 septembrie 2011.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 20 iunie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 11.831/63/2010, Curtea de Apel Craiova - Secţia a II-a civilă şi pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor.

Excepţia a fost ridicată de Curtea de Apel Craiova - Secţia a II-a civilă şi pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale, din oficiu, cu prilejui soluţionării unei contestaţii privind decizia de pensionare.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată, în esenţă, că legea criticată aduce atingere modalităţii în care legea anterioară a constituit dreptul la pensie, cu consecinţe drastice asupra cuantumului pensiei. Aşa fiind, este încălcat principiul neretroactivităţii legii civile, întrucât noua reglementare se aplică unei situaţii juridice născute anterior, deoarece nu afectează numai cuantumul prestaţiilor ce vor fi plătite contestatoarei în viitor, ci chiar tipul de pensie acordat acesteia, drept născut sub imperiul legii vechi şi asupra căruia nu s-ar putea extinde prevederile reglementând modalitatea de calcul din noua lege. De asemenea, arată că decizia de pensionare reprezintă un titlu de creanţă asupra statului, precum şi faptul că partea necontributivă a pensiei de serviciu constituie o compensaţie acordată pentru a contrabalansa interdicţiile şi îngrădirile unor categorii socio-profesionale cu un statut special. Prin urmare, având în vedere raţiunile ce au stat la baza recunoaşterii acestei compensaţii, statul nu are posibilitatea de a interveni ulterior pe cale legislativă pentru anihilarea unei pensii speciale aflată în plată, întrucât, la momentul acordării acesteia, nu a fost condiţionată de existenţa resurselor financiare ale statului.

În acelaşi context, aminteşte că, potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, pensia reprezintă un „bun”, intrând astfel în sfera de protecţie a art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Astfel, afectarea cuantumului pensiei prin recalculare dobândeşte semnificaţia unei încălcări a dreptului de proprietate privată.

În sfârşit, susţine că Legea nr. 119/2010, prin modalitatea de stabilire a drepturilor de pensie, creează, cu ocazia recalculării, o discriminare între militari, poliţişti şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor şi ceilalţi beneficiari de pensii speciale, datorită folosirii unui stagiu complet de cotizare diferit, cu mult mai redus în favoarea militarilor, cărora li s-a păstrat stagiul complet reglementat anterior, faţă de ceilalţi beneficiari ai pensiei de serviciu, de exemplu faţă de grefieri, care aveau anterior un stagiu complet de 25 de ani sau folosirea unor venituri diferite luate în calcul.

În acest sens, arată că persoanele prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) din lege se bucură de un mod de recalculare a pensiei mai avantajos în raport cu celelalte categorii de persoane prevăzute de art. 1, prin aceea că punctajul mediu anual realizat se determină prin împărţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale a!e persoanelor la 20 de ani reprezentând stagiul complet de cotizare, iar pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare şi pentru care nu pot fi dovedite venituri de natură salarială, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează salariul mediu brut pe economie din perioadele respective. Din contră, pentru celelalte categorii socio-profesionale, stagiul complet de cotizare este calculat în funcţie de data naşterii, aşa cum se prevede în anexa nr. 3 din Legea nr. 19/2000, iar pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare şi nu pot fi dovedite se utilizează salariul minim pe ţară, aşa cum prevede art. 161 alin. (2) din Legea nr. 19/2000.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010.

Se susţine că prevederile de lege criticate contravin următoarelor dispoziţii din Constituţie: art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivităţii legii, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi a cetăţenilor şi art. 44 alin. (1) privind dreptul de proprietate privată.

De asemenea, invocă dispoziţiile art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, prin Hotărârea din 28 mai 1985 pronunţată în Cauza Abdulaziz, Cabales şi Balkandali împotriva Regatului Unit, Hotărârea din 15 iunie 1999 pronunţată în Cauza Domalewski împotriva Poloniei, Hotărârea din 26 noiembrie 2002 pronunţată în Cauza Buchen împotriva Cehiei, Hotărârea din 12 octombrie 2004 pronunţată în Cauza K/arian Ásmundsson împotriva Islandei, Hotărârea din 5 martie 2009 pronunţată în Cauza Sandra Janković împotriva Croaţiei şi Hotărârea din 28 aprilie 2009 pronunţată în Cauza Rasmussen împotriva Poloniei.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine următoarele:

În jurisprudenţa sa, Curtea s-a mai pronunţat cu privire la conformitatea actului normativ criticat în raport cu prevederile Constituţiei referitoare la dreptul de proprietate şi principiul neretroactivităţii legii civile. Astfel, prin deciziile nr. 871 şi nr. 873 din 25 iunie 2010, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, Curtea a reţinut, în esenţă, că pensiile de serviciu sunt compuse din două elemente, indiferent de modul de calcul specific stabilit de prevederile legilor speciale, şi anume: pensia contributivă şi un supliment din partea statului care, prin adunarea cu pensia contributivă, să reflecte cuantumul pensiei de serviciu stabilit în legea specială. Acordarea acestui supliment, neavând ca temei contribuţia la sistemul de asigurări sociale, ţine de politica statului în domeniul asigurărilor sociale şi nu se subsumează dreptului constituţional la pensie, ca element constitutiv al acestuia. Prin urmare, dobândirea dreptului la pensie specială nu poate fi considerată ca instituind o obligaţie ad aeternum a statului de a acorda acest drept, singurul drept câştigat reprezentând doar prestaţiile deja realizate până la intrarea în vigoare a noii reglementări şi asupra cărora legiuitorul nu ar putea interveni decât prin încălcarea dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Constituţie. Conformându-se dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Constituţie, textele de lege criticate afectează pensiile speciale doar pe viitor, şi numai în ceea ce priveşte cuantumul acestora. Celelalte condiţii privind acordarea acestora, respectiv stagiul efectiv de activitate în acea profesie şi vârsta eligibilă nu sunt afectate de noile reglementări. De asemenea, legea privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor nu se răsfrânge asupra prestaţiilor deja obţinute anterior intrării sale în vigoare, care constituie fada praeterita.

Cu acelaşi prilej, Curtea a statuat că partea necontributivă a pensiei de serviciu, chiar dacă poate fi încadrată, potrivit interpretării pe care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dat-o art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, în noţiunea de „bun”, ea reprezintă totuşi, din această perspectivă, un drept câştigat numai cu privire la prestaţiile de asigurări sociale realizate până la data intrării în vigoare a noii legi, iar suprimarea acestora pentru viitor nu are semnificaţia exproprierii.

În privinţa pretinsei încălcări a dispoziţiilor art. 16 din Constituţie, Curtea s-a mai pronunţat, în acest sens fiind Decizia nr. 1.380 din 18 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea J, nr. 847 din 29 noiembrie 2011, prilej cu care a reţinut că stabilirea stagiilor de cotizare şi a metodologiei de calcul al pensiei pentru diferitele categorii profesionale prevăzute la art. 1 din Legea nr. 119/2010 este de competenţa exclusivă a legiuitorului, care, ţinând cont de particularităţile activităţii desfăşurate de către acestea, reglementează reguli specifice, fapt ce nu constituie o discriminare.

Prin Decizia nr. 1.237 din 6 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 24 noiembrie 2010, Curtea, în privinţa cadrelor militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, a statuat că aceştia au beneficiat şi continuă să beneficieze de un statut aparte, justificat de natura activităţii desfăşurate, care creează condiţiile unei uzuri corporale accentuate prin expunere la pericole de vătămare corporală şi chiar de ameninţare a vieţii. Principiul egalităţii, aşa cum s-a arătat în mod constant în jurisprudenţa Curţii Constituţionale, nu presupune uniformitate, ci, dimpotrivă, situaţii obiectiv diferite justifică şi chiar impun instituirea unui tratament juridic diferenţiat.

Mai mult, pentru raţiuni ce vizează uniformitatea reglementării în domeniul pensiilor, art. 8 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c) - h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 30 iunie 2011, prevede la alin. (2) un stagiu complet de cotizare pentru femei şi bărbaţi, în acord cu prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitarele pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, şi care, după anul 2015, în privinţa femeilor, gradual până în anul 2030, va fi la un nivel egal cu cel al bărbaţilor, respectiv de 35 de ani. Însă art. 8 alin. (3) din aceeaşi anexă prevede că se va lua în considerare stagiul de cotizare utilizat la deschiderea drepturilor iniţiale de pensie, astfel cum a fost reglementat în legislaţia în vigoare la data stabilirii acestora, în măsura în care acest stagiu de cotizare este mai favorabil beneficiarului, respectiv 25 de ani în privinţa persoanelor prevăzute de art. 68 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004. În consecinţă, rezultă că, de principiu, în privinţa grefierilor stagiul de cotizare de la alin. (3) anterior referit este mai favorabil datorită numărului mai mic de ani ai stagiului complet de cotizare, astfel încât în privinţa lor se va putea aplica acest text legal.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, soluţia şi considerentele deciziilor amintite îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

De altfel, Curtea observă că în cauza pendinte contestatorul a deţinut calitatea de executor judecătoresc până în anul 1996, când s-a pensionat pentru limită de vârstă, nebeneficiind la data respectivă de pensie de serviciu. Potrivit Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, în vigoare la data pensionării contestatorului, statutul executorilor judecătoreşti era reglementat de art. 138-139 din Titlul VIII - Personalul auxiliar <te specialitate, economic, administrativ şi de serviciu al legii amintite. Ulterior, statutul executorilor judecătoreşti a fost reglementat prin Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti potrivit căreia aceştia sunt învestiţi să îndeplinească un serviciu de interes public. Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 567/2004, contestatorul a beneficiat, potrivit art. 68 din lege, de pensia de serviciu, iar drepturile cuvenite acestuia au fost recalculate succesiv, cuantumul pensiei sale ajungând la suma de 1.783 lei. În urma apariţiei Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, pensia contestatorului a fost recalculată, cuantumul acesteia fiind redus de la 1.783 lei la 1.128 lei. Prin urmare, Curtea observă că încă de la momentul deschiderii drepturilor de pensie contestatorul nu beneficia de pensie de serviciu, şi după cum transformarea acesteia în pensie de serviciu nu a fost contrară dispoziţiilor din Constituţie invocate în prezenta excepţie de neconstituţionalitate, nici revenirea la pensia de drept comun nu poate fi supusă unor asemenea critici de neconstituţionalitate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, excepţie ridicată, din oficiu, de Curtea de Apel Craiova - Secţia a II-a civilă şi pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale în Dosarul acesteia nr. 11.831/63/2010.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 9 februarie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

Nr. 3.461 din 6 martie 2012

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 269 din 23 martie 2012

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr.5.298/1.668/2011

 

În baza art. 83 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare, al Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi ministrul sănătăţii emit prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 1 „Atribuţiile personalului implicat în asistenţa medicală şi de medicină dentară acordată preşcolarilor şi elevilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos şi a educaţiei pentru sănătate” la Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 5.298/1.668/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 12 ianuarie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La punctul I „Atribuţiile medicului şcolar/medicului, după caz” titlul „Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor” tipul de servicii „Evaluarea stării de sănătate”, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,g) Examinează preşcolarii şi elevii care vor participa la concursuri, olimpiade şcolare (cu excepţia celor sportive) şi în vacanţe. În diferite tipuri de tabere, eliberând avizul epidemiologie, în care se va menţiona şi patologia cronică a copilului.”

2. La punctul I titlul „Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor” tipul de servicii „Evaluarea stării de sănătate”, după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins:

,,g1) Examinează preşcolarii şi elevii care vor participa la activităţi/lecţii de educaţie fizică şi !a concursuri/competiţii sportive cu caracter de masă, eliberând avizul medical cu specificaţia «clinic sănătos», menţionându-se, după caz, şi patologia cronică a copilului. Pentru participările la evenimentele sportive destinate elevilor care practică sportul de performanţă este necesar avizul medicilor specialişti de medicină sportivă.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Cătălin Ovidiu Baba

Ministrul sănătăţii

Ritli Ladislau

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2011, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democrată Maghiară din România

 

1. Total donaţii încasate în anul 2011: 914.315,09 lei, din care:

- confidenţiale: 343.571,33 lei:

- persoane fizice: 343.061,33 lei;

- persoane juridice: 510 lei;

- neconfidenţiale: 570.743,76 lei:

- persoane fizice: 447.943,76 lei;

- persoane juridice: 122.800,00 lei.

 

1 .a. Lista donaţiilor neconfidenţiale de la persoane fizice în anul 2011

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

CNP

Cetăţenia

Felul donaţiei

Valoarea

Data donaţiei

1

 Ács Vasile

1400412264361

română

bani

6.000,00

15.11.2011

2

 Antal Csilla-Beáta

2850727314018

română

bani

4.900,00

3.05.2011

3

Antal Istvan

18062319270

română

bani

19.275,00

10.01, 25.01, 10.02, 18.02, 10.03, 24.03, 11.04, 20.04, 15.05.2011

4

Antal Lehel

1680905267403

română

bani

1.100,00

26.10, 17.11.2011

5

Aszalos Gábor

1520919261454

română

bani

2.198,00

10.03.2011

6

Balogh Alexandru

1750129804008

română

bani

500,00

22.03.2011

7

Bántó Adela Ėva

2530128120663

română

bani

3.600,00

14.03.2011

8

Banyai Krisztina

2770908300020

română

bani

50,00

25.07.2011

9

Banyai Zoltán

1800522303074

română

bani

50,00

25.07.2011

10

Barany Tunde

2760424050027

română

bani

600,00

03.03.2011

11

Bántó László

1581207194354

română

bani

6.000,00

10.10.2011

12

Bende Barna Gavrii

1631210054651

română

bani

450,00

26.08.2011

13

Benedek Arpad Csaba

1730808192487

română

bani

300,00

22.06.2011

14

Benki Csaba

1590225194357

română

bani

6.000,00

15.11.2011

15

Berki Julianna

2590219194362

română

bani

6.000,00

18.11.2011

16

Berki Săndor

1570401194356

română

bani

6.000.00

18.11.2011

17

Bimbo Sszuhai Tibor

1440123054657

română

bani

76,00

19.12.2011

18

Biro Barna-Botond

1850212194042

română

bani

5.000,00

21.12.2011

19

Biró János

1790222261451

română

bani

2.000,00

10.03.2011

20

Bodor Andrei Ioan

1360418400061

română

bani

6.000,00

18.11.2011

21

Borbath Istvan

1560611192461

română

bani

1.672,00

5.01, 15.02, 5.04.2011

22

Bothazi Nandor

1820627055058

română

bani

1.000,00

8.08.2011

23

Boloni Gyorgy

1580527020029

română

bani

1.000,00

30.03.2011

24

Buleandra Mihail

1740925433029

română

bani

2.150,00

13.12.2011

25

Bunta Levente Zoltán

1630209192465

română

bani

5.000,00

8.04.2011

26

Burjan Grigorie

1580325201006

română

bani

150,00

5.04.2011

27

Bute Pal

1571228301024

română

bani

600,00

19.01.2011


28

Chirila Zsolt

1850506265801

română

bani

5.800,00

12.12.2011

29

Chis Izabella

2830816303941

română

bani

30,00

6.09.2011

30

Cintos Attila

1651007054654

română

bani

60,00

19.12.2011

31

Ciupleu Monika

2710406054706

română

bani

10.000,00

9.02.2011

32

Costin Eniko

2770926060763

română

bani

1.335,00

3.02, 29.03, 4.05, 9.05, 23.05, 15.06, 23.08, 14.10, 22.11.2011

33

Cucuiat Attila

1811219303076

română

bani

50,00

6.09.2011

34

Cucuiat Janos

1500406301975

română

bani

15,00

6.09.2011

35

Cucuiat Sara

2570113301962

română

bani

15,00

6.09.2011

36

Csehi Arpad Szabólcs

1750408302011

română

bani

500,00

22.03.2011

37

Dáné Károly

1560206264365

română

bani

5.000,00

18,05.2011

38

Detorean Juliu

1650815054660

română

bani

1.000,00

7.07.2011

39

Demeter Iosif

1550613205025

română

bani

500,00

12.08.2011

40

Derzsi Akos

1621102120663

română

bani

10.000,00

9.02.2011

41

Dezsi Edith Laura

2790628204097

română

bani

4.700,00

29.09.2011

42

Dimeny Emese

2820217303723

română

bani

720,00

31.08.2011

43

Domokos József- Attila

1720703260018

română

bani

400,00

31.03.2011

44

Dongolo Csaba

1630401125174

română

bani

450,00

27.07.2011

45

DR. Feher Istvan

1540729192466

română

bani

586,00

15.02, 20,04, 3.05, 7.06, 7.07.2011

46

DR. Verestoy Attila

1540301400818

română

bani

25.250,00

10.01, 17.01,3.03, 10.03, 18.05, 20.05, 4.07, 6.07, 9.08.2011

47

Duna József

1590724054682

română

bani

43,00

19.12.2011

48

Eana Marin

1440808400114

română

bani

5.000,00

18.05.2011

49

Elekes Alexandru

1450318054676

română

bani

1.000,00

7.07.2011

50

Erdei D. Istvan

1550501301968

română

bani

574,00

3.03, 17.06, 22.08, 20.10.2011

51

Fandly Marius

1740918300011

română

bani

48,00

19.12.2011

52

FarkasAnna Lili

2550402080056

română

bani

400,00

25.11.2011

53

Fazakas Kinga

2760303264365

română

bani

60,00

19.12.2011

54

Ferenczi Jenő Zoltán

1850509260026

română

bani

6.000,00

12,12.2011

55

Fodor Istvan

1530213301971

română

bani

500,00

28.03.2011

56

Fodre Gabriela

2730511054679

română

bani

500,00

1.02,20.12.2011

57

Forro Eniko

2600512054689

română

bani

1.401,90

24.03, 16/08/2011

58

Fűlőp Kinga

2770111191333

română

bani

41,00

14.03.2011

59

Gollért Uona

2670611120658

română

bani

3.000,00

18.01.2011

60

Gencsy Gheorghina

2481031054674

română

bani

1.100,00

7.07.2011

61

Gherghima Alexandru

1810607430037

română

bani

1.612,00

21.12.2011

62

Grűman Rdbert

1811027142595

română

bani

4.500,00

30.05.2011

63

Guruita Eniko

2831110303930

română

bani

30,00

25.07.2011

64

Gyorgy Ervin

1630309141057

română

bani

2.000,00

25.03.2011

65

HaaszTiberiu

1560102021877

română

bani

1.380,00

3.10.2011

66

Hajdu Gizella Irén

2540723205028

română

bani

5.000,00

 17.03.2011

67

Halmagyi Ştefan Vasile

1500328126198

română

bani

76,00

 11.09.2011

68

Haschi Andrei-Peter

1721225302011

română

bani

5.000,00

 15.12.2011

69

Hochauser Ronald

1670709054617

română

bani

48,00

 27.09.2011

70

Huszar Istvan

1680102054682

română

bani

270,00

 11.02.2011

71

Ilyés-Tóth Sándor

1661012264407

română

bani

2.000,00

 10.03.2011

72

Ionas Leila

2701050103198

română

natură

0,00

 14.07.2011

73

Janota László

1761006054656

română

bani

650,00

 3.01.2011

74

Kacso Ėva

2600518192466

română

bani

900,00

 1.09.2011

75

Kacso Roland Eduard

1721124205024

română

bani

2.260,00

 12.08, 16.08, 15.10, 11.11,12.11,16.12.2011

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

CNP

Cetăţenia

Felul donaţiei

Valoarea

Data donaţiei

66

Hajdú Gizella Irén

2540723205028

română

bani

5.000,00

17.03.2011

67

Halmagyi Stefan Vasile

1500328126198

română

bani

76,00

11.09.2011

68

Haschi Andrei-Péter

1721225302011

română

bani

5.000,00

15.12.2011

69

Hochauser Ronald

1670709054617

română

bani

48,00

27.09.2011

70

Huszár István

1680102054682

română

bani

270,00

11.02.2011

71

Ilyés-Tóth Sándor

1661012264407

română

bani

2.000,00

10.03.2011

72

Ionas Leila

2701050103198

română

natură

0,00

14.07.2011

73

Janota László

1761006054656

română

bani

650,00

3.01.2011

74

Kacsó Eva

2600518192466

română

bani

900,00

1.09.2011

75

Kacsó Roland Eduard

1721124205024

română

bani

2.260,00

12.08,16.08,15.10, 11.11,12.11,16.12.2011

76

Kadar Katalin

2780909264415

română

bani

6.000,00

15.11.2011

77

Kádár Levente

1720106264249

română

bani

6.000,00

10.10.2011

78

Kalmar Erzsebet

2550302054699

română

bani

4076,86

10.10. 20.10, 15.06.2011

79

Karona Edit

2610822264401

română

bani

4.900,00

12.07.2011

80

Kecse Gabriella

2720711054661

română

bani

1.000,00

7.07.2011

81

Kerekes Aurora

2590126010315

română

bani

3.000,00

1.07.2011

82

Kerekes Csaba

1731218060764

română

bani

300,00

8.12.2011

83

Kerekes József

1701229054725

română

bani

3,00

19.12.2011

84

Keresztes Tiberiu

1591115203145

română

bani

2.000,00

30.12.2011

85

Keresztesi Zsolt

1850821265801

română

bani

6.300,00

18.11.2011

86

Kilin Zoltán

1740621120661

română

bani

4.900,00

8.03.2011

87

Kindle Walter

1681024054661

română

bani

840,00

12.01, 10.04, 30.09, 27.12.2011

88

Kis Gábor

1671203054673

română

bani

1.000,00

6.04.2011

89

Kis Tiberiu

1510811120658

română

bani

3.500,00

14.03.2011

90

Kiss Ecaterina

2540220125179

română

bani

450,00

27.07.2011

91

Kiss Sándor

1520325054683

română

bani

12.500,00

19.01.9.02.2011

92

Kocsik losif

1370214020058

română

bani

4.000,00

10.10.2011

93

Kofity Zoltán

1811101205007

română

bani

2.500,00

30.05.2011

94

Kollo Csaba

1491012090695

română

bani

1.000,00

8.08.2011

95

Konglovits Eva

2680823300018

română

bani

400,00

2.06.2011

96

Konya Ladislau Stefan

1450725301960

română

bani

500,00

22.03.2011

97

Kopenetz Loránd

1760827125177

română

bani

287,00

2.03.2011

98

Koszorús Zoltán

1370103060768

română

bani

52,00

11.04, 6.12/2011

99

Kovács Attila

1741227080049

română

bani

5.000,00

8.12.2011

100

Kovács Erzsébet-Márta

2640829312952

română

bani

4.900,00

3.05.2011

101

Kovács Irina

2670105201008

română

bani

2.000,00

30.05.2011

102

Kovács Jeno

1570101302072

română

bani

200,00

1.05.2011

103

Kovács Zoltán

1530808057893

română

bani

100,00

21.11.2011

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

CNP

Cetăţenia

Felul donaţiei

Valoarea

Data donaţiei

104

Kovats Krisztián

1640731010339

română

bani

770,00

27.01,1.11.2011

105

Koza Adalbert

1470319054667

română

bani

1.000,00

23.08.2011

106

Kővári Viorica

2530424264365

română

bani

6.000,00

11.11.2011

107

Labancz Laszlo

1690409050034

română

bani

1.000,00

8.08.2011

108

Ládányi Kinga

2700507192464

română

bani

400,00

2.05, 23.05, 4.07, 25.07.2011

109

Lőrincz Csilla

2761004191327

română

bani

1.000,00

19.05.2011

110

Lőrincz Miklós

1801208260030

română

bani

5.000,00

1.07.2011

111

Lőrincz Zsuzsanna

2801108260055

română

bani

5.100,00

13.07.2011

112

Lukacs Gabor

1760727300013

română

bani

50,00

6.09.2011

113

Lukacs Gyöngyi

2761014302029

română

bani

50,00

25.07.2011

114

Lukács Vilmos

1600819191327

română

bani

5.000,00

13.12.2011

115

Máté József

1851218314008

română

bani

4.800,00

3.05.2011

116

Mathe István

1511107060026

română

bani

50,00

2.06.2011

117

Mészáros Szilárd

1730323060785

română

bani

120,00

6.04.2011

118

Miheler István

1711014052870

română

bani

48,00

19.12.2011

119

Mike Pál

1760810312971

română

bani

300,00

13.12.2011

120

Molnár Csaba

1600314301994

română

bani

500,00

23.03.2011

121

Molnár Ida

2500307010310

română

bani

2.000,00

30.05.2011

122

Molnár Mihály

1430729054672

română

bani

48,00

27.09, 19 12.2011

123

Molnár Róbert

1870125142591

română

bani

2.150,00

15.12.2011

124

Muzsi Anikó

2460419060787

română

bani

670.00

7.02, 2 03, 6.04, 23.08, 20.10, 19.12,2011

125

Muzsi Annabella

2710806060786

română

bani

90,00

3.01.2011

126

Nagy Mária

2670524010322

română

bani

2.200,00

1.07.2011

127

Nagy Marta

2780917054670

română

bani

48,00

19.12.2011

128

Nagy Péter Tamás

1800716260038

română

bani

6.000,00

5.12.2011

129

Olah Zoltán

1750311052859

română

bani

48,00

11.12.2011

130

Orbán László Levente

1751216264366

română

bani

750,00

24.02.2011

131

Pá Ifi Mihály

1630619267395

română

bani

2.000,00

6.04.2011

132

Papp Emeric

1581104057899

română

bani

100,00

22.08.2011

133

Para Lóránt

1760719141031

română

bani

9,800,00

 

134

Perei Lajos

1700401054654

română

bani

48,00

19.12.2011

135

Pető Csilla

2570430054703

română

bani

10.000,00

9.02.2011

136

Polyanki Tibor

1600910054694

română

bani

80,00

14,10, 24.11.2011

137

Pongrácz losif

1450331120737

română

bani

5.000,00

8.03.2011

138

Pongrácz Zsolt

1780903120707

română

bani

5.000,00

8.03.2011

139

Poosz Szabolcs

1751201300010

română

bani

400,00

14.06.2011

140

Popi Alexandru

1551225054693

română

bani

1.000,00

30.09.2011

141

Rácz Márta-Ilona

2660529302002

română

bani

5.000,00

5.04.2011

142

Rőmer-Ambrus Izabella- Ágnes

2770528080080

română

bani

3.000,00

25.01.2011

143

Sauer András

1431130054699

română

bani

1.000,00

22.02, 30.09.2011

144

Schmied Maria

2570325302014

română

bani

30,00

25.07.2011

145

Scholtz Bela

1670819302004

română

bani

500,00

28.03.2011

 

146

Silai Sandor

1630403060802

română

bani

54,00

23.02, 4.05.2011

147

Simonfi Mária

2600520312954

română

bani

5.100,00

6.05.2011

148

Sipos Gyorgy

1520927090059

română

bani

1.300,00

14.06.2011

149

Stanescu Gabriela

2781125461511

română

bani

2.150,00

15.12.2011

150

Ştefan Elisabeta

2400217400659

română

bani

5.000,00

18.03.2011

151

Stier Peter Gabriel

1800217303928

română

bani

500,00

23.03.2011

152

Szabó Gizella

2560904264391

română

bani

6.000,00

10.10.2011

153

Szabó Gyula

1570925192475

română

bani

300,00

3.05, 14.07.2011

154

Szabó Sândor

1511112264374

română

bani

6.000,00

15.11.2011

155

Szabó Ştefan

1440218126195

română

bani

76,00

13.05.2011

156

Szakacs Imre

1491013301992

română

bani

50,00

6.09.2011

157

Szakacs Vilma

2490312302029

română

bani

15,00

6.09.2011

158

Szebeni Csongor

1740408052874

română

bani

100,00

13.12.2011

159

Szilágyi Rudolf- Andor

1771109120715

română

bani

4.900,00

6.05.2011

160

Szocs Peter

1740912192488

română

bani

500,00

23.03.2011

161

Szocs Domokos

1550527190691

română

bani

500,00

18.03,21.04, 18.05 18.08, 20.09, 17.10, 15.11, 16.12.2011

162

Takács Maria

2570315052863

română

bani

7.661,00

27.01, 22.02, 26.04, 6/05, 3/06, 29/06, 28/07, 25/08, 26/09/2011

163

Tordai Eugen

1680310126221

română

bani

600,00

13.12.2011

164

Torpai Levente

1681107264456

română

bani

6000,00

18.11.2011

165

Toryai Ildikó

2650605261451

română

bani

2.050,00

19.01.2011

166

Toth Csaba

1780525020018

română

bani

1.000,00

30.03.2011

167

Tőrők László-Ferenc

1741014120698

română

bani

4.000,00

8.03.2011

168

Tukacs József

1580925300027

română

bani

400,00

24.06.2011

169

Tunyogi Katalin

2611213054684

română

bani

1.000,00

7.07.2011

170

Uhelszki Erzsebet

2670723060771

română

bani

433.00

21.02.2011

171

Urban Petru

1480612120689

română

bani

3.500,00

14.03.2011

172

Vajda Zsombor

1800426410043

română

bani

5.000,00

21.12.2011

173

Vasas Ştefan

1570619125171

română

bani

450,00

27.07.2011

174

VerDa Ėva

2421105020068

română

bani

5.000,00

10.10.2011

175

Vida Noémi Erika

2700217240033

română

bani

4.800,00

19.05.2011

176

Vizi Gherasim

1700727430010

română

bani

5.000,00

18.03.2011

177

Wersanski Eduard

1501010205025

română

bani

170,00

8.02.2011

178

Winkler Iuliu

1640314203144

română

bani

3.000,00

18.08.2011

 

TOTAL donaţii neconfidenţiale ale de la persoane fizice încasate în anul 2011:

447.943,76

 

 

1.b. Lista donaţiilor neconfidenţiale de la persoane juridice în anul 2011

 

Nr. crt.

Denumirea societăţii

Adresa

Cetăţenia

CF

Administrator

Felul donaţiei

Valoarea

Data donaţiei

1

B.N.P.A. Juhasz Andrei

Marghita, Calea Republicii nr. 57

română

28212852

Juhasz Andrei

bani

150,00

13/12/11

2

Duna Ştefan

Marghita, Str. Republicii nr. 82A

română

R012080595

Duna Ştefan

bani

50,00

13/12/11

3

LI. Takacs Maria

Marghita, Calea Republicii nr. 67

română

22585259

Takacs Maria

bani

100,00

18/05/11

4

S.C. Ardealul Cărei - S.R.L.

Cărei, str. Al. Cuza nr. 24

română

R0646347

Diana Lupsica

bani

1.500,00

24/01/11

5

S.C. Rombianca Prestcom -S.R.L.

Cluj-Napoca, Piaţa Unirii nr. 20/3

română

R08781993

Rus Vasile

bani

75.000,00

15/05/11

6

S.C. Zoi Erwandy - S.R.L.

Deva, Aleea Romanilor, bl. 20, ap. 62

română

R018704629

Borsai Zoltán

bani

1.000,00

13/12/11

7

Lotus Center

Oradea, Str. Nufărului nr. 30

română

R025576727

Mudura Alexandru

bani

45.000,00

28/02/2011

 

TOTAL donaţii neconfidenţiale de la persoane juridice încasate în anul 2011

 

 

 

122.800,00

 

 

2. Cuantumul total al cotizaţiilor încasate în anul 2011:1.048.972,81 lei, din care:

- cotizaţii ce depăşesc 10 salarii minime brute pe ţară pe anul 2011: 28.253,00 lei;

- cotizaţii ce nu depăşesc 10 salarii minime brute pe ţară pe anul 2011: 1.020.719,81 lei

2.a. Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2011 cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Cetăţenia

CNP

Valoarea totală a cotizaţiei

1

Erdei D. Istvan

româna

1550501301968

8.171,00

2

Faragó Péter

română

1771106020050

11.182,00

3

Králik Lóránd

română

1650617054669

8.900,00

 

 

TOTAL:

 

28.253,00

 

3. Cuantumul total încasat din alte venituri în anul 2011: 60.700,77 lei

3.a. Situaţia anuală privind alte venituri in anul 2011

 

Venituri realizate conform art. 12 din Legea nr. 334/2006

Suma

Editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură politică proprii

6.349,00

Organizarea de întruniri şi seminare cu tematică politică, economică sau sociala

0,00

Acţiunile culturale, sportive şi distractive, dobândă

3.397,46

închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale şi pentru organizarea birourilor parlamentare

42.734,31

Înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu, dar numai cel puţin după 10 ani de la înregistrarea în patrimoniu, cu excepţia partidelor politice aflate în curs de dizolvare

0,00

Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu, numai dacă nu reprezintă acte de comerţ

8.220,00

TOTAL:

60.700,77

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2011, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţilor partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia pe ţară

 

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii: 3.614 lei

2. Cuantumul total al veniturilor din donaţii: 10.250 lei

3. Nu s-au înregistrat în anul 2011 situaţii în care persoane fizice să fi făcut donaţii a căror valoare însumată să depăşească 10 salarii minime brute pe ţară.

4. Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2011 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară:

 

Denumirea

Sediul

Naţionalitatea

CUI

Valoarea

Felul donaţiei

Data

Fundaţia Ştefan Jáger

 300229

Timişoara, str. Prot. George Dragomir nr. 2

română

9022495

10.250

lei

21.06

 

5. Cuantumul total al veniturilor provenite din alte surse: 389.822 lei

 

a) dobânzi de plasament:

22.756 lei

b) venituri din acţiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului:

3.336 lei

c) venituri din diferenţe de curs valutar:

137 lei

d) alte venituri din activităţile fără scop patrimonial (amortizare reluată la venituri)

7.044 lei

e) venituri din activităţi economice (editare ziar):

356.549 lei

Total venituri (1+2+5): 403.686 lei

 

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2011, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Judeţeană Cluj

 

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii: 2.495,00 lei

2. Cuantumul total al veniturilor din donaţii: 4.459,98 lei

3. Cuantumul total al veniturilor din alte surse:

a) dobânzi bancare: 22,86 lei

b) diferenţe de curs de schimb valutar: 1,832,90 lei

c) înscriere bibliotecă: 40,00 lei

Total venituri: 8.850,74 lei

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2011, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Civic Maghiar - Magyar Polgári Párt

 

- Cuantumul total al cotizaţiilor încasate în anul 2011 de la membrii partidului: 50.222 lei


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.