MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 738/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 738         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 1 noiembrie 2012

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

188. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2011 privind unele masuri pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de Supraveghere

 

656. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2011 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere

 

190. - Lege privind răspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian

 

658. - Decret pentru promulgarea Legii privind răspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian

 

663. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor

 

664. - Decret privind încetarea mandatului unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

 

665. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor

 

666. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 

667.- Decret privind conferirea unor ordine naţionale

 

668. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

955.- Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Orăştie-Sibiu”

 

1.019. - Hotărâre privind unele măsuri referitoare la derularea proceselor de privatizare pentru unele societăţi comerciale la care Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri este acţionar şi pentru filialele acestora

 

1.040.- Hotărâre pentru modificarea art. 3 alin. (7) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.120. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru aprobarea Regulamentului privind iniţierea, elaborarea, conţinutul-cadru şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente investiţiilor publice imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2011 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21 din 23 februarie 2011 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 2 martie 2011, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 31 august 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

«1. Articolele 30 si 31 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar

Art. 30. - (1) Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar, denumit în continuare Consiliul de supraveghere, este organizat şi funcţionează ca structură fără personalitate juridică în cadrul Consiliului Concurenţei.

(2) Consiliul de supraveghere este independent din punct de vedere organizatoric, juridic, decizional şi în ceea ce priveşte deciziile de ordin financiar faţă de administratorii infrastructurii feroviare, organismele de tarifare a infrastructurii feroviare, organismele de alocare a capacităţilor de infrastructură feroviară, precum si faţă de operatorii de transport feroviar. Din punct de vedere funcţional, acest organism este independent faţă de orice autoritate competentă implicată în acordarea unui contract de servicii publice.

(3) Consiliul de supraveghere este format din 5 membri. Aceştia sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului o singură dată. Preşedintele Consiliului de supraveghere este numit dintre membrii Plenului Consiliului Concurenţei.

(4) Membrii Consiliului de supraveghere nu se subordonează ierarhic din punct de vedere administrativ în ceea ce priveşte exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de membru în Consiliul de supraveghere.

(5) Membrii Consiliului de supraveghere trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie cetăţeni români cu o experienţă de cel puţin 5 ani în unul dintre domeniile: economic, juridic, feroviar, administraţie publică;

b) să nu deţină acţiuni sau părţi sociale, directori indirect, la administratorii infrastructurii feroviare, organismele de tarifarea infrastructurii feroviare, organismele de alocare a capacităţilor de infrastructură feroviară şi/sau la operatorii de transport feroviar;

c) să nu facă parte din consiliul de administraţie şi/sau din adunarea generală a acţionarilor ale întreprinderilor prevăzute la lit. b);

d) să nu aibă raporturi de muncă sau să nu desfăşoare activităţi remunerate pentru oricare dintre întreprinderile, acţionarii sau asociaţii întreprinderilor prevăzute la lit. b);

e) să nu îndeplinească sarcini care au legătură cu atribuirea contractelor de servicii publice de transport feroviar;

f) să nu deţină alte funcţii sau demnităţi publice, cu excepţia celor din cadrul Consiliului Concurenţei şi a funcţiilor sau activităţilor didactice din învăţământul superior.

(6) Mandatul de membru al Consiliului de supraveghere încetează:

a) la expirarea duratei;

b) prin demisie;

c) prin deces;

d) prin revocare, conform prevederilor alin. (7).

(7) Revocarea din funcţie a unui membru al Consiliului de supraveghere se dispune prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei în următoarele cazuri:

a) imposibilitate de a-şi îndeplini mandatul mai mult de 120 de zile calendaristice consecutive dintr-un interval de 140 de zile;

b) condamnare penală prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru care nu a intervenit reabilitarea;

c) nerespectarea termenului de 15 zile pentru ieşirea din starea de incompatibilitate, prevăzut la alin. (8);

d) la survenirea unei situaţii de conflict de interese în sensul alin. (9).

(8) Orice membru care în momentul numirii sau pe parcursul mandatului se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (5) are la dispoziţie un termen de cel mult 15 zile pentru ieşirea din starea de incompatibilitate. În caz de nerespectare a acestui termen, mandatul celui aflat în această situaţie încetează, urmând a fi numit un alt membru.

(9) Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana care exercită funcţia de membru al Consiliului de supraveghere are un interes personal de natură patrimonială sau un interes care rezultă din calitatea de reprezentant ai statului în cadrul organelor de conducere ale administratorilor infrastructurii feroviare din România şi/sau afle operatorilor de transport de călători ori de marfă, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin.

(10) Ordinul de revocare din funcţie a membrilor Consiliului de supraveghere poate fi atacat la instanţele de contencios administrativ sau instanţele competente, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data aducerii sale la cunoştinţa persoanei revocate.

(11) în caz de vacanţă a unui loc în componenţa Consiliului de supraveghere pentru una dintre situaţiile prevăzute la alin. (6) lit. b)-d) se va proceda, conform prevederilor alin. (3), la numirea unui nou membru pentru durata rămasă din mandat, în funcţia devenită vacantă. Membrii Consiliului de supraveghere ale căror mandate au expirat rămân în funcţie până la numirea succesorilor lor.

(12) Pentru activitatea depusă, membrii Consiliului de supraveghere au dreptul la o indemnizaţie lunară, stabilită prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, care nu poate depăşi 20% din indemnizaţia lunară a funcţiei de secretar de stat.

(13) Consiliul de supraveghere deliberează şi decide valabil în cvorum de 3 membri, dintre care unul trebuie să fie preşedintele sau reprezentantul său desemnat.

(14) Deciziile Consiliului de supraveghere se adoptă cu majoritatea de voturi a membrilor prezenţi. Fiecare membru dispune de un vot. În caz de paritate de voturi, prevalează soluţia votată de preşedinte sau, după caz, de reprezentantul care îl înlocuieşte.

Atribuţiile Consiliului de supraveghere

Art. 31. - (1) Consiliul de supraveghere analizează şi se pronunţă, prin decizie, cu privire la plângerea formulată de orice solicitant care consideră că a fost tratat inechitabil, a fost discriminat sau nedreptăţit în orice fel şi, în special, prin deciziile adoptate de către administratorul infrastructurii sau de către operatorul de transport feroviar în ceea ce priveşte:

a) documentul de referinţă al reţelei;

b) criteriile conţinute în documentul de referinţă al reţelei;

c) procedura de alocare a capacităţilor de infrastructură şi rezultatele acesteia;

d) sistemul de tarifare;

e) nivelul sau structura tarifelor de utilizare a infrastructurii care i se cer sau i se pot cere a fi plătite;

f) măsurile privind accesul în condiţii transparente şi nediscriminatorii, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Consiliul de supraveghere are competenţa de a monitoriza activitatea pieţelor de servicii feroviare şi de a dispune prin decizie, din proprie iniţiativă, măsurile necesare pentru remedierea situaţiei cu privire la aspectele menţionate la alin. (1)în vederea prevenirii discriminării unor solicitanţi.

(3) în cazul în care se formulează o plângere împotriva unui refuz de alocare a capacităţilor de infrastructură sau împotriva modalităţilor unei propuneri de capacităţi de infrastructură, Consiliul de supraveghere fie confirmă că nu este cazul să se modifice decizia luată de gestionarul infrastructurii, fie solicită modificarea deciziei care face obiectul plângerii conform indicaţiilor date de Consiliul de supraveghere.

(4) Consiliul de supraveghere se asigură că tarifele stabilite de către administratorul infrastructurii sunt în conformitate cu cap. II şi sunt nediscriminatorii. Negocierile dintre solicitant şi administratorul infrastructurii cu privire la nivelul tarifelor de utilizare a infrastructurii sunt permise numai dacă sunt purtate sub supravegherea acestui consiliu. Consiliul de supraveghere intervine dacă negocierile sunt susceptibile să contravină prevederilor prezentului act normativ.

(5) Consiliul de supraveghere e obligat să se pronunţe asupra plângerilor formulate conform alin. (1) şi să adopte măsurile necesare pentru remedierea situaţiei semnalate, într-un termen de maximum două luni de la primirea tuturor informaţiilor necesare. Deciziile luate de Consiliul de supraveghere au un caracter obligatoriu pentru toate părţile implicate, fără a aduce atingere prevederilor art. 313.

(6) Consiliul de supraveghere, conform art. 30 alin. (1), este abilitat să formuleze recomandări pentru adoptarea de măsuri care să asigure caracterul nediscriminatoriu al tarifelor, al accesului la infrastructura feroviară şi care să faciliteze dezvoltarea pieţei serviciilor de transport feroviar.

(7) Consiliul de supraveghere îşi elaborează şi îşi adoptă regulamentul de organizare, funcţionare şi procedură. În ceea ce priveşte exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul de supraveghere adoptă regulamente şi instrucţiuni, care urmează a fi puse în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei.”

2. După articolul 31 se introduc patru noi articole, articolele 311-314, cu următorul cuprins:

„Cooperarea cu instituţii şi autorităţi publice

Art. 311. - (1) în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul de supraveghere colaborează cu autorităţile publice.

(2) Consiliul de supraveghere analizează periodic respectarea cadrului legal în domeniul său de competenţă şi face propuneri pentru îmbunătăţire, în concordanţă cu reglementările Uniunii Europene.

Exercitarea atribuţiilor Consiliului de supraveghere

Art. 312. - (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale. Consiliul de supraveghere are competenţa să ceară informaţii şi documente administratorului infrastructurii, solicitanţilor şi oricărei alte părţi implicate. Informaţiile şi documentele solicitate vor fi furnizate fără întârziere.

(2) Consiliul de supraveghere acţionează fără a aduce atingere competenţelor Consiliului Concurenţei de a aplica dispoziţiile Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în domeniul transportului feroviar.

(3) în scopul îndeplinirii atribuţiilor sale legale, Consiliul de supraveghere va putea exercita puterile de inspecţie prevăzute de Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Personalul abilitat cu puteri de inspecţie, potrivit art. 36 din Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, poate aplica amenzi conform dispoziţiilor art. 55 alin. (2) din acelaşi act normativ, care se aplică în mod corespunzător.

Contestarea deciziilor şi măsurilor dispuse de Consiliul de supraveghere

Art. 313. - (1) Deciziile adoptate de către Consiliul de supraveghere pot fi contestate la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare. Hotărârea Curţii de Apel Bucureşti se poate ataca cu recurs la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia contencios administrativ şi fiscal în termen de 15 zile de la comunicare. Instanţa poate dispune, la cerere, suspendarea executării deciziei atacate.

(2) Procesele-verbale prin care se constată şi se aplică sancţiuni pentru obstrucţionarea inspecţiei realizate conform art. 312 alin. (3) pot fi contestate la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în termen de 15 zile de la comunicare. Hotărârea judecătoriei se poate ataca cu recurs la Tribunalul Bucureşti - Sec^a contencios administrativ, în termen de 15 zile de la comunicare.

Cooperarea cu organisme de supraveghere din alte state

Art. 314. - Consiliul de supraveghere efectuează schimburi de informaţii cu organisme de supraveghere similare din statele membre ale Uniunii Europene şi din statele candidate la aderare cu privire la activitatea lor, la principiile şi practicile lor decizionale, astfel încât principiile decizionale ale acestuia să fie armonizate cu cele ale organismelor de supraveghere din statele membre ale Uniunii Europene.”

3. Articolele 33 fi 34 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Răspunderea

Art. 33. - Încălcarea prevederilor prezentului act normativ atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi.

Contravenţii

Art. 34. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează următoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (5) şi (6), cu amendă cuprinsă între 0,1% şi 0,4% din cifra de afaceri realizată de întreprinderea în cauză;

b) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (5) şi art. 10 alin. (2), cu amendă cuprinsă între 0,1% şi 0,4% din cifra de afaceri realizată de întreprinderea în cauză;

c) furnizarea de informaţii inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate potrivit prevederilor art. 312 alin. (1), cu amendă cuprinsă între 0,04% şi 0,1% din cifra de afaceri realizată de întreprinderea în cauză în anul financiar anterior sancţionării;

d) obstrucţionarea inspecţiei realizate pentru îndeplinirea atribuţiilor Consiliului de supraveghere, cu amendă cuprinsă între 0,04% şi 0,1% din cifra de afaceri realizată de întreprinderea în cauză în anul financiar anterior sancţionării;

e) nerespectarea măsurilor dispuse prin decizie a Consiliului de supraveghere, cu amendă cuprinsă între 0,1% şi 0,4% din cifra de afaceri realizată de întreprinderea în cauză în anul financiar anterior sancţionării;

f) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (2), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi e) se fac de către Consiliul de supraveghere, prin decizie.

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. d) se fac prin proces-verbal întocmit de către personalul abilitat cu puteri de inspecţie prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei.

(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. f) se fac de către personalul împuternicit prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.

(5) Individualizarea sancţiunilor care se aplică de Consiliul de supraveghere se face ţinând seama de gravitatea şi durata faptei, în conformitate cu instrucţiunile adoptate în acest sens de Consiliul de supraveghere şi aprobate prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei. Sumele reprezentând sancţiuni aplicate de Consiliul de supraveghere se fac venit la bugetul de stat, în condiţiile legii.

(6) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. f) li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 5, 8, 28,29,32 şi 34.”

4. După articolul 34 se introduc două noi articole, articolele 341 şi 342, cu următorul cuprins:

„Amenzi cominatorii

Art. 341. - Consiliul de supraveghere poate obliga, prin decizie, întreprinderile sau asociaţiile de întreprinderi la plata unor amenzi cominatorii, în sumă de până la 3% din cifra de afaceri zilnică medie din anul financiar anterior sancţionării, pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită prin decizie, pentru a le determina:

a) să se conformeze măsurilor dispuse prin decizie a Consiliului de supraveghere în îndeplinirea atribuţiilor sale;

b) să furnizeze în mod complet şi corect informaţie care le-au fost cerute conform prevederilor art. 312 alin. (1), în situaţia în care nefurnizarea informaţiilor solicitate persistă chiar şi după un nou termen de răspuns stabilit de către Consiliul de supraveghere;

c) să se supună inspecţiei realizate pentru îndeplinirea atribuţiilor Consiliului de supraveghere.

Comunicarea activităţii Consiliului de supraveghere

Art. 342. - (1) Deciziile Consiliului de supraveghere vor fi comunicate părţilor în cauză şi vor fi publicate pe pagina de internet a acestuia. La publicarea deciziilor, se va ţine seama de interesele legitime ale întreprinderilor în cauză, astfel încât secretul de afaceri să nu fie divulgat.

(2) Consiliul de supraveghere întocmeşte şi publică anual, pe pagina sa de internet, raportul privind activitatea desfăşurată.”»„

2. Articolele II, HI şi IV se abrogă.

3. La articolul V, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Resursele financiare necesare în vederea funcţionării Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar se cuprind în bugetul Consiliului Concurenţei.”

Art. II. - (1) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar adoptă regulamentul de organizare, funcţionare şi procedură. Acesta va fi pus în aplicare de îndată, prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei.

(2) De la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (1), Hotărârea Guvernului nr. 812/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, atribuţiile şi finanţarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar, publicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 724 din 10 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

Bucureşti, 30 octombrie 2012.

Nr. 188.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2011 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2011 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 26 octombrie 2012.

Nr. 656.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind răspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian

 

Având în vedere prevederile art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 550/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 privind prestarea de servicii de navigaţie aeriană în cerul unic european şi ale pct. 7 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.035/2011 al Comisiei din 17 octombrie 2011 de stabilire a cerinţelor comune pentru furnizarea de servicii de navigaţie aeriană şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 482/2008 şi (UE) nr. 691/2010,

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Obiectul prezentei legi îl constituie reglementarea răspunderii civile pentru repararea prejudiciilor produse unei terţe părţi în spaţiul aerian naţional sau pe teritoriul naţional, care au survenit ca urmare a unei acţiuni ori inacţiuni culpabile a furnizorului de servicii de trafic aerian, aşa cum sunt definite aceste servicii în Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european.

Art. 2. - În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

a) furnizor de servicii de trafic aerian - orice operator economic, persoană juridică română sau străină, certificat şi desemnat, în conformitate cu reglementările specifice aplicabile în România, să furnizeze servicii de trafic aerian în spaţiul aerian naţional;

b) spaţiu aerian naţional - coloana de aer situată deasupra teritoriului de suveranitate al României, până la limita inferioară a spaţiului extraatmosferic; în aplicarea prezentei legi este asimilat spaţiului aerian naţional şi spaţiul aerian situat deasupra zonei internaţionale a Mării Negre alocat României de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale, în baza acordurilor regionale de navigaţie;

c) teritoriu naţional - teritoriul de suveranitate al României; în aplicarea prezentei legi este asimilată teritoriului naţional şi zona internaţională a Mării Negre aferentă spaţiului aerian alocat României de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale, în baza acordurilor regionale de navigaţie;

d) drepturi speciale de tragere, denumite în continuare DST- unitatea de contabilitate definită de Fondul Monetar Internaţional, utilizată de acesta pentru propriile tranzacţii şi operaţiuni;

e) prejudiciu - efectul negativ suferit de persoana păgubită prin producerea unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de răspundere civilă;

f) terţă parte - orice persoană fizică sau persoană juridică, alta decât furnizorul de servicii de trafic aerian.

 

CAPITOLUL II

Regimul răspunderii civile pentru repararea prejudiciilor

 

Art. 3. - Furnizorul de servicii de trafic aerian este direct răspunzător pentru repararea prejudiciilor produse unei terţe părţi în spaţiul aerian naţional sau pe teritoriul naţional care au survenit ca urmare a unei acţiuni ori inacţiuni culpabile a furnizorului de servicii de trafic aerian sau a prepuşilor ori a mandatarilor acestuia.

Ari 4. - Acţiunile în răspundere civilă pentru repararea prejudiciilor prevăzute la art. 3 se introduc la instanţele judecătoreşti competente pe teritoriul României, potrivit legii.

Art. 5. - Prezenta lege se aplică fără a aduce atingere normelor privind răspunderea care derivă din tratatele internaţionale la care România este parte şi din legislaţia Uniunii Europene.

Art. 6. - Prezenta lege, în măsura în care nu dispune altfel, se completează cu dispoziţiile Codului civil şi ale Codului de procedură civilă.

 

CAPITOLUL III

Asigurări

 

Art. 7. - Furnizorul de servicii de trafic aerian are obligaţia să încheie şi să deţină, pe toată perioada furnizării serviciilor de trafic aerian, un contract de asigurare care să îi acopere răspunderea civilă pentru repararea prejudiciilor prevăzute la art. 3.

Art. 8. - Suma minimă asigurată, în cazul contractului de asigurare prevăzut la art. 1, este echivalentul în lei a 700 milioane DST, pentru fiecare eveniment care a condus la producerea unor prejudicii.

Art. 9. - Furnizorul de servicii de trafic aerian are obligaţia de a depune la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii copia legalizată a contractului de asigurare obligatorie, încheiat în condiţiile prezentei legi.

 

CAPITOLUL IV

Sancţiuni şi dispoziţii finale

 

Art. 10. - (1) Furnizarea de servicii de trafic aerian în spaţiul aerian naţional fără a deţine un contract de asigurare în vigoare, încheiat în condiţiile prezentei legi, constituie contravenţie.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenţia prevăzută la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei.

(3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute în prezentul articol se fac de către persoanele împuternicite în acest scop de ministrul transporturilor şi infrastructurii.

(4) Prevederile prezentului articol se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 11. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2013.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 30 octombrie 2012,

Nr. 190.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind răspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind răspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 26 octombrie 2012.

Nr. 658.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale, în semn de înaltă apreciere pentru contribuţia excepţională avută în procesul de modernizare a Armatei României, pentru sprijinul preţios acordat în procesul de dezvoltare a parteneriatului strategic dintre Statele Unite ale Americii şi România în domeniul forţelor pentru operaţii speciale (FOS),

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Comandor, cu însemn pentru militari, domnului amiral McRaven William Harry „Bill”, comandant al Comandamentului Forţelor pentru Operaţii Speciale al Statelor Unite ale Americii.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 30 octombrie 2012.

Nr. 663.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind încetarea mandatului unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

În temeiul art. 94 lit. c) şi al art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 6 din Legea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Mandatul domnului Daniei Petru Funeriu de membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român încetează ca urmare a demisiei sale din această funcţie.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 30 octombrie 2012.

Nr. 664.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Aşi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere pentru promovarea activă a relaţiilor politico-economice dintre România şi landul Bavaria, pentru intensificarea cooperării bilaterale în privinţa combaterii criminalităţii organizate şi a cercetării din domeniul mediului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Comandor doamnei Emilia Muller, ministru de stat al Bavariei pentru afaceri federale şi europene, copreşedinte al Comisiei mixte guvernamentale România-Bavaria.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 30 octombrie 2012.

Nr. 665.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

în semn de apreciere pentru susţinerea activă a dezvoltării relaţiilor politice, economice şi culturale româno-germane, pentru sprijinul constant acordat cercetării şi educaţiei româneşti, precum şi pentru implicarea în derularea mai multor proiecte sociale şi de conservare a patrimoniului cultural naţional,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, categoria F „Promovarea culturii”, domnului dr. Rainer Seele, consul onorific al României la Kassel.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 30 octombrie 2012.

Nr. 666.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea unor ordine naţionale

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Aşi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere pentru contribuţia deosebită avută la consolidarea spiritualităţii şi culturii româneşti din Europa Centrală şi de Nord, pentru dăruirea cu care s-au implicat în păstrarea identităţii comunităţilor româneşti din afara graniţelor ţării,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler Înaltpreasfinţiei Sale dr. Serafim Joantă, Arhiepiscop de Berlin şi Mitropolit pentru Germania, Europa Centrală şi de Nord - Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei de la Numberg.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincioşi grad de Cavaler Părintelui Ieromonah Clement (Florin) Lodroman, Biserica Ortodoxă Română „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Berlin.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 30 octombrie 2012.

Nr. 667.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. Aşi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

în semn de apreciere pentru excelenţa de care au dat dovada în întreaga lor carieră, pentru dăruirea cu care s-au implicat în afirmarea şi promovarea valorilor româneşti în mediile culturale germane, precum şi pentru contribuţia avută la strângerea legăturilor dintre cetăţenii germani originari din România,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, categoria F „Promovarea culturii:

- domnului Richard Wagner, scriitor şi jurnalist;

- domnului Ernest Wichner, scriitor şi editor, director al Casei Literaturii din Berlin.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria D „Arta spectacolului”, doamnei Alexandra Maria Lara (Riley), actriţă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 30 octombrie 2012.

Nr. 668.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Orăştie-Sibiu”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) şi art. 11 alin. (6) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Hotărârii Guvernului nr. 562/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Autostrada Orăştie-Sibiu”,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Orăştie-Sibiu”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 16 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 se completează potrivit anexei nr. 1*), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. După articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 32, cu următorul cuprins:

Art. 32. - Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (2), situate pe raza localităţilor Vinţu de Jos, Şibot, Săliştea, Sebeş, Pianu, Şpring, Câlnic din judeţul Alba, a localităţilor Geoagiu, Romos din judeţul Hunedoara şi a localităţilor Miercurea Sibiului, Apoldu de Jos, Cristian, Sibiu, Şura Mică, Sălişte din judeţul Sibiu, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.”

3. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2**), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

4. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art. II. - Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Orăştie-Sibiu”, completat conform art. I pct. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România- S.A.

Art. III. - (1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie condorul de expropriere al lucrării de utilitate publică, prevăzute la art. II, situate pe raza localităţilor Vinţu de Jos, Şibot, Săliştea, Sebeş, Pianu, Şpring, Câlnic din judeţul Alba, a localităţilor Geoagiu, Romos din judeţul Hunedoara şi a localităţilor Miercurea Sibiului, Apoldu de Jos, Cristian, Sibiu, Şura Mică, Sălişte din judeţul Sibiu, sunt în cuantum total de 7.453 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie conform legilor bugetare anuale, la capitolul 84,01 „Transporturi”, titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, poziţia „Programe din fonduri de coeziune”.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) sunt aferente imobilelor cuprinse în anexa nr. 2.

(3) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. II, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

(4) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

(5) Planul cu amplasamentul lucrării se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliului local respectiv şi prin afişarea pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 26 septembrie 2012.

Nr. 955.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării În Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţi topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

**) Anexa nr. 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome .Monitorul Oficial”, şos. Panduri nr. 1.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri referitoare la derularea proceselor de privatizare pentru unele societăţi comerciale la care Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri este acţionar şi pentru filialele acestora

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Alineatul (1) al articolului 13 din Hotărârea Guvernului nr. 546/2005 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud” - SA, a unor măsuri pentru punerea în aplicare a strategiei, precum şi privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării acestei societăţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 7 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Comisia pentru coordonarea privatizării Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie si Furnizare a Energiei Electrice «Electrica Muntenia Sud» - S.A., este alcătuită din 7 membri, după cum urmează:

1. ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri sau un secretar de stat desemnat prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, având funcţia de preşedinte;

2. şeful Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie sau un reprezentant desemnat prin decizie a şefului acestei instituţii;

3. un reprezentant al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri desemnat prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri;

4. un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;

5. un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;

6. un reprezentant al Ministerului Mediului şi Pădurilor;

7. preşedintele Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice «Electrica» - SA”

Art. II. - Alineatul (2) al articolului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 827/2010 pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor acţiuni emise de Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” -S.A. Mediaş prin metode specifice pieţei de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 27 august 2010, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Comisia pentru coordonarea procesului de vânzare a acţiunilor prin ofertă publică de vânzare are următoarea componenţă:

a) ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri sau un secretar de stat desemnat prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, având funcţia de preşedinte;

b) un reprezentant din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, numit de primul-ministru;

c) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;

d) şeful Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie sau un reprezentant desemnat prin decizie a şefului acestei instituţii;

e) un reprezentant al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri desemnat prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri.”

Art. III. - Alineatul (2) al articolului 5 din Hotărârea Guvernului nr. 831/2010 privind aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică a Societăţii Naţionale de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Mediaş şi a mandatului instituţiei publice implicate în derularea acestui proces, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 23 august 2010, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Comisia pentru coordonarea procesului de vânzare de acţiuni prin ofertă publică secundară iniţială are următoarea componenţă:

a) ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri sau un secretar de stat desemnat prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, având funcţia de preşedinte;

b) un reprezentant din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, numit de primul-ministru;

c) un reprezentant a! Ministerului Finanţelor Publice;

d) şeful Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie sau un reprezentant desemnat prin decizie a şefului acestei instituţii;

e) un reprezentant al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri desemnat prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri;

f) directorul general al Societăţii Naţionale de Gaze Naturale «Romgaz» - S.A. Mediaş.”

Art. IV. - Alineatul (2) al articolului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 832/2010 pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor acţiuni emise de Societatea Comercială „OMV Petrom”- S.A. Bucureşti prin metode specifice pieţei de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 27 august 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Comisia pentru coordonarea procesului de vânzare a acţiunilor are următoarea componenţă:

a) ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri sau un secretar de stat desemnat prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, având funcţia de preşedinte;

b) un reprezentant din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, numit de primul-ministru;

c) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;

d) şeful Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie sau un reprezentant desemnat prin decizie a şefului acestei instituţii;

e) un reprezentant al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri desemnat prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri.”

Art. V. - Alineatul (2) al articolului 6 din Hotărârea Guvernului nr. 38/2012 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” - S.A. Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 25 ianuarie 2012, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Comisia pentru coordonarea procesului de privatizare are următoarea componenţă:

a) ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri sau un secretar de stat desemnat prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, având funcţia de preşedinte;

b) un reprezentant din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, numit de primul-ministru;

c) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;

d) şeful Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie sau un reprezentant desemnat prin decizie a şefului acestei instituţii;

e) un reprezentant al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri desemnat prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri;

f) directorul general al Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale «Hidroelectrica» - S.A. Bucureşti;

g) un reprezentant al Societăţii Comerciale Fondul «Proprietatea» - S.A., în calitate de acţionar minoritar semnificativ.”

Art. VI. - Alineatul (2) al articolului 6 din Hotărârea Guvernului nr. 39/2012 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii Naţionale „Nuclearelectrica” - S.A. Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 25 ianuarie 2012, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Comisia pentru coordonarea procesului de privatizare are următoarea componenţă:

a) ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri sau un secretar de stat desemnat prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, având funcţia de preşedinte*

b) un reprezentant din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, numit de primul-ministru;

c) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;

d) şeful Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie sau un reprezentant desemnat prin decizie a şefului acestei instituţii;

e) un reprezentant al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri desemnat prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri;

f) directorul general al Societăţii Naţionale «Nuclearelectrica» - S.A. Bucureşti;

g) un reprezentant al Societăţii Comerciale Fondul «Proprietatea» - S.A., în calitate de acţionar minoritar semnificativ.”

Art. VII. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor prevăzute la art. I-VI se aprobă prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 17 octombrie 2012.

Nr. 1.019.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 3 alin. (7) din anexa nr. 1 Ea Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Alineatul (7) al articolului 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”, publicată în Monitorul Oficia! al României. Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(7) Pentru finanţările garantate acordate din plafonul prevăzut la alin. (6), finanţatorii pot modifica nivelul costurilor totale şi pot adăuga variantele de creditare atât în lei, cât şi în euro la ofertele comunicate în aplicarea prevederilor art. VII alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 119/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului «Prima casă», cu condiţia încadrării în limitele prevăzute la art. 2 lit. b) şi la art. 21 lit. b) din anexa nr. 2 şi cu înştiinţarea prealabilă a FNGCIMM şi a Ministerului Finanţelor Publice.”

Art. II. - Modificarea nivelului costurilor totale ale finanţărilor garantate şi completarea variantelor de creditare în condiţiile art. 3 alin. (7) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică exclusiv pentru finanţările acordate începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

 

Bucureşti, 24 octombrie 2012.

Nr. 1.040.

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind iniţierea, elaborarea, conţinutul-cadru şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente investiţiilor publice imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale

 

Având în vedere Avizul nr. 35.004/1.M. din 27 iunie 2012 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Avizul nr. 363.324 din 27 august 2012 al Ministerului Finanţelor Publice,

pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. r) şi t) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, şi ale art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind iniţierea, elaborarea, conţinutul-cadru şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente investiţiilor publice imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale, prevăzut în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 18/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind iniţierea, elaborarea, conţinutul-cadru şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investiţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 3 martie 2009.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 martie 2013.

 

Ministrul apărării naţionale,

Corneliu Dobritoiu

 

Bucureşti, 12 octombrie 2012.

Nr. M.120.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind iniţierea, elaborarea, conţinutul-cadru şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente investiţiilor publice imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte regulile şi responsabilităţile privind iniţierea, elaborarea, conţinutul-cadru şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investiţii publice imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale.

Art. 2. - Semnificaţia termenilor utilizaţi în prezentul regulament este cea prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 3. - Proprietăţile imobiliare întâlnite în mediul militar şi sub denumirea de cazărmi/baze/instalaţii militare sunt definite la art. 7 din Regulamentul proprietăţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.91/2008.

Art. 4. - (1) Construcţiile sunt clasificate în:

a) construcţii cu caracter provizoriu;

b) construcţii cu caracter definitiv.

(2) Construcţiile cu caracter provizoriu sunt construcţii autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate, care, prin specificul funcţiunii adăpostite, au o durată de existenţă limitată, precizată şi prin autorizaţia de construire.

(3) De regulă, construcţiile cu caracter provizoriu se realizează din materiale şi alcătuiri care permit demontarea rapidă în vederea aducerii terenului la starea iniţială - confecţii metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea - şi sunt de dimensiuni reduse.

(4) Dobândirea, relocarea, precum şi intervenţia asupra acestora nu constituie investiţie imobiliară.

(5) Construcţiile cu caracter definitiv sunt construcţiile menite să adăpostească activităţi specifice şi a căror realizare sau intervenţie asupra acestora constituie investiţie imobiliara şi se poate face numai în baza unui proiect de investiţie imobiliară.

Art. 5. - (1) Proiectul de investiţie imobiliară constă în realizarea unui/unei imobil/construcţii/obiectiv nou/noi sau în intervenţia asupra unui/unei imobil/construcţii/obiectiv existent/existente şi poartă numele generic de investiţie publică.

(2) Lucrările de intervenţii asupra unor imobile/construcţii/obiective existente sunt asimilate lucrărilor de investiţii şi se iniţiază numai după expertiza rea tehnică de calitate ori cu avizul proiectantului iniţial şi/sau raportul de audit energetic al imobilului/construcţiei/obiectivului, după caz, fiind efectuate în scopul asigurării cerinţelor esenţiale de calitate ale imobilelor/construcţiilor/obiectivelor respective.

Art. 6. - (1) Proiectele de investiţii imobiliare ce se realizează în imobilele aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale, indiferent de sursa de finanţare, se supun prezentului regulament.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), proiectele de investiţii imobiliare finanţate prin Programul de investiţii în securitate al NATO, denumite în continuare proiecte NSIP în România, se supun cadrului juridic, tehnic, financiar şi administrativ al NATO, în toate etapele de dezvoltare a acestora, indiferent de sursa de finanţare.

(3) Documentaţiile tehnico-economice aferente proiectelor NSIP în România se supun avizării Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apărării Naţionale, denumit în continuare GTE, în forma şi conţinutul prevăzute de documentele NATO, atât în limba engleză, cât şi în limba română, prin grija directorului de program major.

(4) Pentru proiectele de investiţii imobiliare ce se realizează în cooperare/colaborare multinaţională, naţională ori integral de partenerii străini ca urmare a tratatelor şi/sau acordurilor internaţionale la care România este parte, documentele şi/sau informaţiile prevăzute în prezentul regulament vor fi solicitate numai în măsura în care nu contravin prevederilor tratatelor/acordurilor şi/sau procedurilor stabilite cu organismele internaţionale,

Art. 7. - Activităţile specifice privind dobândirea terenurilor, altfel decât în cadrul proiectelor de investiţii imobiliare, nu fac obiectul prezentului regulament.

Art. 8. - (1) în calitate de ordonator principal de credite, ministrul apărării naţionale este responsabil de realizarea obiectivelor de investiţii incluse în programele de investiţii publice ale Ministerului Apărării Naţionale.

(2) Obiectivele de investiţii şi cheltuielile asimilate investiţiilor se cuprind în programele de investiţii publice ale Ministerului Apărării Naţionale, anexă la buget, numai dacă, în prealabil, documentaţiile tehnico-economice. respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investiţiilor, au fost elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale.

Art. 9. - (1) Iniţierea, elaborarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, aferente proiectelor de investiţii imobiliare, precum şi implementarea acestora se fac prin grija structurilor desemnate, delegate prin prezentul regulament.

(2) Directorul de program major asigură susţinerea financiară a obiectivului de investiţie imobiliară şi este responsabil de planificarea prin buget a fondurilor necesare realizării fiecăruia dintre stadiile de dezvoltare a obiectivului de investiţie, aşa cum sunt definite în prezentul regulament.

Art. 10. - (1) Elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrări la obiective/proiecte de investiţii noi şi pentru lucrări de intervenţie Sa construcţii/proprietăţi imobiliare existente se face în următoarele faze:

a) nota de fundamentare - NF;

b) studiul de prefezabilitate - SPF:

c) studiul de fezabilitate - SF;

d) documentaţia tehnică pentru implementarea proiectului de investiţie imobiliară - DT.

(2) Documentaţia tehnică pentru implementarea proiectului de investiţie imobiliară cuprinde următoarele:

a) documentaţia tehnică pentru autorizarea construirii - DTAC şi documentaţia tehnică pentru organizarea execuţiei - DTOE, precum şi, acolo unde este cazul, documentaţia tehnică pentru autorizarea desfiinţării construcţiilor - DTAD;

b) proiectul tehnic - PT;

c) detaliile de execuţie - DDE.

(3) Soluţiile tehnice constructive şi/sau tehnologice propuse, precum şi modificarea acestora pe parcursul implementării obiectivului de investiţie imobiliară se analizează în cadrul şedinţelor Consiliului tehnic al specialiştilor - CTS, ori de câte ori este nevoie.

(4) Pentru studierea şi rezolvarea problemelor apărute, toate documentaţiile tehnico-economice, cu excepţia celei de la alin. (1) lit. a), se prezintă şi se furnizează de către autor/elaborator în mod obligatoriu în format electronic editabil pe suport magnetic şi tipărite, îndosariate sau, după caz, în mape, în termen de maximum 10 zile înainte de recepţia acestora.

(5) Primele pagini din flecare dosar/mapă/volum sunt destinate cuprinsului şi fişei responsabilităţilor, completată şi semnată.

 

CAPITOLUL II

Nota de fundamentare şi studiul de prefezabilitate

 

SECŢIUNEA 1

Elaborarea, avizarea şi aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţie imobiliară

 

Art. 11. - (1) în scopul reducerii duratei de realizare a proiectelor de investiţii imobiliare, unitatea militară utilizatoare iniţiază raportul de necesitate şi înaintează documentul ierarhic, la data anticipării nevoilor de facilităţi, statului major al categoriei de forţe ale armatei sau, după caz, comandamentului de armă/similar, respectiv structurii centrale/subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale - beneficiar de investiţie.

(2) Conţinutul-cadru al Raportului de necesitate pentru intervenţia asupra unei construcţii/pentru realizarea unor construcţii noi este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 12. - (1) La primirea raportului de necesitate, şeful statului major al categoriei de forţe ale armatei/comandamentului de armă/similar, respectiv şeful structurii centrale/subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale - beneficiar de investiţie - dispune măsuri privind structura din subordine care, împreună cu reprezentantul centrului de domenii şi infrastructuri ce asigură exercitarea drepturilor şi obligaţiilor ce revin Ministerului Apărării Naţionale în calitate de administrator/proprietar pentru proprietatea imobiliară aflată în patrimoniu, verifică:

a) dacă cerinţele exprimate reprezintă o nevoie actuală şi de perspectivă;

b) modul în care este asigurată în prezent acea facilitate;

c) perspectiva imediată, pe termen mediu şi lung, a acelei nevoi de facilităţi;

d) dacă facilitatea solicitată corespunde cerinţelor exprimate de unitatea militară utilizatoare iniţiatoare;

e) dacă nu este disponibilă o altă facilitate convenabilă;

f) dacă cerinţele obiectivului de investiţie necesită mutarea/relocarea temporară a personalului şi asigurarea facilităţilor specifice, precum şi a bunurilor şi dacă iniţiatorul raportului de necesitate a înaintat şi propuneri în acest sens.

(2) în funcţie de concluziile rezultate din actul de constatare, întocmit în urma verificării, secţia/biroul/compartimentul de domenii şi infrastructuri din statul majorai categoriei de forţe ale armatei/comandamentul de armă/similar, respectiv structura centrală/subordonată nemijlocit ministrului apărării naţionale - beneficiar de investiţie - face analiza completă a cerinţelor formulate de unitatea militară utilizatoare, propune declanşarea acţiunii de elaborare a notei de fundamentare şi desemnează structura care va întocmi această documentaţie.

(3) Conţinutul-cadru al actului de constatare privind declanşarea acţiunii de elaborare a notei de fundamentare pentru intervenţia asupra unei construcţii şi/sau instalaţii sau pentru realizarea unor construcţii şi/sau instalaţii noi este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 13. - Nota de fundamentare este documentaţia tehnico-economică ce cuprinde justificarea/argumentarea necesităţii şi oportunităţii obiectivului de investiţie imobiliară, precum şi determinarea şi definirea cerinţelor militare de construcţii/instalaţii/amenajări pentru îndeplinirea misiunilor, având la bază următoarele:

a) documentul cu nevoile misiunii;

b) documentul cu cerinţele operaţionale.

Art. 14. - (1) Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţie imobiliară se întocmeşte în 4 exemplare originale, de către structura desemnată de statul major al categoriei de forţe ale armatei/comandamentul de armă/similar, respectiv structura centrală/subordonata nemijlocit ministrului apărării naţionale - beneficiar de investiţie -, prin secţia/biroul/compartimentul de domenii şi infrastructuri propriu, şi se repartizează astfel: două exemplare la Direcţia domenii şi infrastructuri şi câte un exemplar la directorul de program major şi la unitatea militară utilizatoare.

(2) Conţinutul-cadru al notei de fundamentare pentru realizarea unei/unor construcţii noi este prevăzut în anexa nr. 4.

(3) Conţinutul-cadru al notei de fundamentare pentru intervenţia asupra unei/unor construcţii existente este prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 15. - (1) La formularea cerinţei de construcţii, instalaţii aferente şi amenajări, autorul notei de fundamentare are în vedere, după caz, asigurarea întregului complex de facilităţi principale şi de susţinere specifice staţionării, instruirii şi antrenării forţelor:

a) comandament;

b) săli de pregătire, studiu, internet, bibliotecă, laboratoare şi simulatoare;

c) terenuri/platouri pentru instrucţie, antrenament şi paradă;

d) săli de sport şi pregătire fizică;

e) bazin de înot;

f) spaţii de pregătire/servire hrană;

g) căi de comunicaţie adiacente rutiere, feroviare, aeriene, navale şi impactul sporirii traficului pe acestea;

h) parcaje adecvate pentru numărul şi tipurile de vehicule tactice şi nontactice;

i) împrejmuiri, porţi de acces şi puncte de control acces;

j) zone de parcare necesare pentru vehiculele angajaţilor proprii şi pentru cele ale vizitatorilor;

k) mentenanţă pentru armament, echipamente, vehicule şi infrastructură;

l) platforme, ateliere, hangare şi depozite pentru materiale, piese de schimb, carburanţi lubrifianţi, armament şi muniţii;

m) staţii de alimentare cu carburanţi;

n) asistenţă medicală generală, dentară şi farmacie;

o) servicii socioculturale şi religioase;

p) sală multifuncţională, cluburi, bibliotecă, săli de jocuri, creşă, grădiniţă, terenuri de sport şi parcuri de joacă pentru copii;

q) cazare pentru personal şi familiile acestuia, în spaţii cu dotare completă;

r) zone comerciale cu magazine alimentare, pentru bunuri de uz personal, casnic şi gospodăresc, restaurant, cofetărie, telefon, poştă, bancă, salon de frizerie, coafor şi fitness;

s) furnizare de utilităţi cu contorizare separată pe funcţiuni/grupuri de funcţiuni.

(2) Pentru fiecare dintre clădirile, construcţiile şi/sau amenajările propuse se înscriu în mod obligatoriu:

a) destinaţia;

b) capacitatea fiecărui obiect;

c) numărul, destinaţia şi suprafaţa necesară ale încăperilor;

d) numărul minim şi maxim al persoanelor pe schimb/serie şi numărul schimburilor zilnice;

e) dacă poate fi utilizată separat sau în comun de către personalul unităţii şi de către familiile acestuia;

f) numărul de persoane pe unitatea de cazare;

g) soluţia tehnică identificată ca potrivită, dacă este cazul; h) restricţionările sau particularităţile pe destinaţii, etaje sau zone;

i) tipul comunicaţiilor şi al sistemelor de securitate;

j) vibraţiile şi şocurile mecanice provenite de la echipamentul din dotare, precum şi din greutatea materialelor/pieselor depozitate;

k) volumul şi tipul materialelor, accesul şi modul de manipulare/distribuire;

l) numărul de benzi şi viteze de circulaţie pe drumurile din incintă;

m) tipul şi numărul echipamentelor/mijloacelor auto cu gabaritul, numărul de osii, greutatea pe roată şi razele de virare, frecvenţa trecerilor sau a aterizărilor;

n) suprafeţele şi numărul terenurilor/platourilor de instrucţie/paradă;

o) suprafeţele de parcare;

p) destinaţiile pentru garaje, ateliere, adăposturi/remize încălzite.

(3) Pentru fiecare clădire, construcţie şi/sau amenajare cerută se vor specifica branşamentele, cu sau fără contorizare, la utilităţi şi tipul utilajelor tehnologice, echipamentelor tactice/nontactice şi sistemelor integrate de comunicaţii şi de securitate din dotare, consumatoare de utilităţi, şi consumul specific al acestora.

(4) Autorul notei de fundamentare precizează expres dacă cerinţele exprimate necesită sau nu mutarea/relocarea temporară a beneficiarului de folosinţă. În cazul în care este necesară mutarea/relocarea temporară, acesta prezintă soluţii viabile privind asigurarea spaţiilor provizorii şi a facilităţilor specifice.

(5) Soluţiile viabile privind asigurarea spaţiilor provizorii şi a facilităţilor specifice acestora sunt introduse ca informaţii h nota de fundamentare.

Art. 16.- Autorul notei de fundamentare anexează, în copie, la documentaţia elaborată:

a) planurile cadastrale ale imobilului, aprobate de autoritatea de cadastru şi publicitate imobiliară, dacă imobilul este intabulat, sau planul cadastral al zonei;

b) schiţele/planurile de situaţie cu obiectele propuse;

c) planurile reţelelor de utilităţi existente în cazarmă;

d) raportul de expertiză tehnică de calitate a clădirii/construcţiei şi, după caz, raportul de audit energetic, pentru intervenţii la imobilele/construcţiile existente;

e) orice alte documente edificatoare necesare elaborării temei/ghidului de proiectare a documentaţiei tehnico-economice în faza de studiu de fezabilitate.

Art. 17. - Pentru a nu se ajunge la întârzieri/dereglări în implementarea proiectului şi la dificultăţi/neajunsuri în utilizarea construcţiilor finalizate trebuie avută în vedere o anticipare corespunzătoare a nevoilor de spaţii şi/sau utilităţi, în etapa de elaborare a notei de fundamentare.

Art. 18. - (1) Nota de fundamentare se prezintă comandantului/şefului unităţii militare utilizatoare iniţiatoare a proiectului pentru însuşire, centrului de domenii şi infrastructuri pentru avizare tehnică, apoi se promovează, pentru aprobare, directorului programului major - beneficiar de investiţie.

(2) După aprobarea notei de fundamentare, statul major al categoriei de forţe ale armatei/similar, respectiv structura centrală/subordonată nemijlocit ministrului apărării naţionale - beneficiar de investiţie - obţine avizul privind capacitatea de finanţare a implementării proiectului în următorii 4 ani de la Direcţia planificarea integrată a apărării şi de la Direcţia financiar-contabilă.

(3) După aprobarea notei de fundamentare, statul major al categoriei de forţe ale armatei/similar - beneficiar de investiţie - obţine avizul de necesitate şi de oportunitate şi de la Direcţia logistică.

(4) Notele de fundamentare aprobate se transmit în două exemplare, în original şi în format electronic editabil pe suport magnetic, împreună cu avizele, Secretariatului permanent al CTE, microstructură ce funcţionează în cadrul Direcţiei domenii şi infrastructuri, cu propunerea de a fi introduse pe ordinea de zi a CTE, pentru prezentare, susţinere şi avizare.

Art. 19. - (1) Cererea de avizare, pentru realizarea unui/unei imobil/construcţii/obiectiv nou/noi sau pentru intervenţia asupra unui/unei imobil/construcţii/obiectiv existent/existente, se formulează de către beneficiarul de investiţie şi se adresează Direcţiei domenii şi infrastructuri.

(2) Odată cu transmiterea cererii, structura promovează şi nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţie imobiliară, avizată şi aprobată conform prevederilor prezentului regulament.

Art. 20. - (1) Secretariatul permanent al CTE analizează fiecare documentaţie, solicitând, după caz, completarea, corectarea sau refacerea acesteia pentru furnizarea de informaţii complete detaliate, apoi atribuie şi înscrie pe nota de fundamentare codul obiectivului de investiţie imobiliară şi o înregistrează în baza de date.

(2) Secretariatul permanent al CTE întocmeşte lista cu notele de fundamentare ce se supun avizării şi iniţiază convocarea CTE.

Art. 21. - Aprobarea concluziilor şedinţei CTE de către ministrul apărării naţionale şi avizul CTE favorabil emis în consecinţă constituie temeiul legal pentru introducerea proiectului de investiţie imobiliară într-un program şi planificarea în buget a fondurilor necesare elaborării studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiţie.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Elaborarea, avizarea şi aprobarea studiului de prefezabilitate privind necesitatea si oportunitatea obiectivului de investiţie imobiliară

 

Art. 22. - (1) în situaţia în care la întocmirea notei de fundamentare nu pot fi identificate, definite, determinate, cuantificate şi înscrise cerinţele complete privind caracteristicile/specificaţiile tehnice ale facilităţilor sau funcţiunilor ce trebuie asigurate de construcţiile propuse ori necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţie imobiliară nu pot fi definite concret, în detaliu, beneficiarul de investiţie solicită, concomitent cu promovarea notei de fundamentare, elaborarea studiului de prefezabilitate.

(2) Studiul de prefezabilitate este documentaţia tehnico-economică ce completează necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţie imobiliară în baza datelor tehnice şi economice.

(3) Achiziţionarea sau, după caz, elaborarea studiului de prefezabilitate se face de către Direcţia domenii şi infrastructuri sau structurile delegate.

(4) Conţinutul-cadru al studiului de prefezabilitate privind necesitatea şi oportunitatea realizării unei/unor construcţii noi este prevăzut în anexa nr. 6.

(5) Recepţia documentaţiei, faza studiu de prefezabilitate, se realizează astfel:

a) în cazul în care documentaţia este obţinută prin achiziţie publică iniţiată de Direcţia domenii şi infrastructuri, aceasta convoacă comisia de recepţie formată din reprezentanţii săi, ai beneficiarului de investiţie, ai unităţii militare utilizatoare şi ai centrului de domenii şi infrastructuri, în cadrul unei întâlniri comune, organizată şi desfăşurată în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la verificarea şi acceptarea documentaţiei de către autoritatea contractantă delegată;

b) în cazul în care documentaţia este elaborată de către Centrul de studii şi proiectare construcţii militare, proiectantul o prezintă spre însuşire şi recepţionare unei comisii formate din reprezentanţi ai Direcţiei domenii şi infrastructuri, ai beneficiarului de investiţie, ai unităţii militare utilizatoare şi ai centrului de domenii şi infrastructuri, în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la notificarea privind finalizarea documentaţiei, în cadrul unei întâlniri comune ce se organizează de către Direcţia domenii şi infrastructuri;

c) pentru documentaţia tehnico-economică achiziţionată de alte autorităţi contractante decât Direcţia domenii şi infrastructuri şi structurile subordonate acesteia, reprezentanţii Direcţiei domenii şi infrastructuri participă la recepţia acestora în calitate de experţi externi, la solicitarea autorităţii contractante.

(6) în situaţia în care comisia prevăzută la alin. (5) constată că documentaţia este incompletă, aceasta se returnează elaboratorului spre refacere/completare, stabilindu-se un nou termen.

Art. 23. - Procesul de verificare, avizare şi aprobare a studiului de prefezabilitate este similar cu cel descris în prezentul regulament pentru studiul de fezabilitate.

Art. 24. - Cheltuielile pentru elaborarea studiului de prefezabilitate, aferente obiectivelor de investiţii care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice se cuprind în bugetul cheltuielilor de capital la poziţia „C- Alte cheltuieli de investiţii”, pct. „c”.

Ari 25. - Pentru repararea capitală sau consolidarea construcţiilor existente nu este necesară elaborarea studiului de prefezabilitate, necesitatea şi oportunitatea justificându-se în nota de fundamentare, pe baza expertizei tehnice.

 

CAPITOLUL III

Elaborarea, avizarea şi aprobarea studiului de fezabilitate pentru Implementarea/realizarea unul proiect de Investiţie aprobat

 

Art. 26. - (1) Studiul de fezabilitate este documentaţia tehnico-economică ce cuprinde termenii de referinţă, scopul investiţiei, soluţii le funcţionale, tehnologice, constructive, tehnice şi economice identificate/analizate şi justificarea soluţiei recomandate, impactul investiţiei asupra mediului, devizul general, indicatorii fizici şi valorici, sursele de finanţare, graficul fizic şi valoric de eşalonare trimestrială şi anuală a costului estimat, durata normală de utilizare a fiecărei construcţii sau amenajări şi cheltuielile de operare/funcţionare aferente, sistemul de administrare şi mentenanţă recomandat ca optim, precum şi analiza cost-beneficiu.

(2) Studiul de fezabilitate pentru intervenţiile la construcţiile existente cuprinde şt concluziile rapoartelor de expertiză tehnică sau, după caz, concluziile auditului energetic.

(3) Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate pentru intervenţiile la construcţiile existente este similar şi se supune aceluiaşi proces de elaborare/avizare/aprobare ca şi studiul de fezabilitate pentru investiţii noi.

(4) Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate pentru proiectul complex, care cuprinde atât lucrări de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii noi, inclusiv extinderi, cât şi lucrări de construcţii pentru realizarea intervenţiilor ia construcţii existente, inclusiv instalaţiile aferente, asimilate obiectivelor de investiţii, este similar şi se supune aceluiaşi proces de elaborare/avizare/aprobare ca şi studiul de fezabilitate pentru investiţii noi, cu includerea elementelor specifice lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, inclusiv instalaţiile aferente.

(5) Studiul de fezabilitate trebuie să cuprindă toate datele şi informaţiile tehnice şi tehnologice necesare întocmirii specificaţiilor tehnice ale caietului de sarcini pentru realizarea/implementarea obiectivului de investiţie prin achiziţie publică, astfel încât construcţiile/instalaţiile/amenajările rezultate să se situeze cel puţin la nivelul cerinţelor exprimate în nota de fundamentare sau, după caz, în studiul de prefezabilitate.

(6) Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate pentru implementarea/realizarea obiectivului de investiţie imobiliară este prevăzut în anexa nr. 7.

Art. 27. - (1) Studiul de fezabilitate se achiziţionează/elaborează prin grija Direcţiei domenii şi infrastructuri, pe baza notei de fundamentare/studiului de prefezabilitate avizată/avizat de către CTE.

(2) Obiectele şi valoarea investiţiei, stabilite în faza de proiectare studiu de fezabilitate, pot fi diferite de estimările din nota de fundamentare/studiul de prefezabilitate, în baza unei argumentări prezentate de proiectantul elaborator în memoriul de fezabilitate din care să rezulte motivaţia care a condus la modificarea temei iniţiale, iar continuarea proiectului se face fără a fi necesară corectarea sau reavizarea/reaprobarea acelor documentaţii.

(3) Proiectantul, elaborator al studiului de fezabilitate, va pune la dispoziţia unităţii militare utilizatoare documentaţia necesară obţinerii avizelor de principiu de la furnizorii de utilităţi, în conformitate cu cerinţele certificatului de urbanism, care are obligaţia obţinerii şi transmiterii acestora proiectantului.

Art. 28. - Cheltuielile pentru elaborarea/achiziţionarea studiului de fezabilitate aferente obiectivelor de investiţii care se finanţează potrivit legii din fondurile publice se cuprind în bugetul cheltuielilor de capital la poziţia „C - Alte cheltuieli de investiţii”, pct. „c”.

Art. 29. - (1) Recepţia documentaţiei, faza studiu de fezabilitate, se realizează astfel:

a) în cazul în care documentaţia este obţinută prin achiziţie publică, achizitorul convoacă comisia de recepţie formată din reprezentanţi ai Direcţiei domenii şi infrastructuri, ai beneficiarului de investiţie, ai unităţii militare utilizatoare şi ai centrului de domenii şi infrastructuri, în cadrul unei întâlniri comune, organizată şi desfăşurată în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la verificarea şi acceptarea documentaţiei de către autoritatea contractantă delegată;

b) în cazul în care documentaţia este elaborată de către Centrul de studii şi proiectare construcţii militare, proiectantul o prezintă spre însuşire şi recepţionare unei comisii formate din reprezentanţi ai Direcţiei domenii şi infrastructuri, ai beneficiarului de investiţie, ai unităţii militare utilizatoare şi ai centrului de domenii şi infrastructuri în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la notificarea privind finalizarea documentaţiei, în cadrul unei întâlniri comune ce se organizează de către Direcţia domenii şi infrastructuri;

c) din comisiile de la lit. a) şi b) pot face parte şi reprezentaţi ai directorului de program major;

d) pentru documentaţia care este achiziţionată de alte autorităţi contractante decât Direcţia domenii şi infrastructuri şi structurile subordonate acesteia, reprezentanţii Direcţiei domenii şi infrastructuri participă la recepţia acesteia în calitate de experţi, la solicitarea achizitorului.

(2) În situaţia în care comisia de recepţie prevăzută la alin. (1) constată că documentaţia este incompletă, aceasta se returnează elaboratorului spre refacere/completare, stabilindu-se un nou termen.

(3) După aprobarea procesului-verbal de recepţie, studiul de fezabilitate se transmite directorului de program major, care, după semnare, îl promovează prin Secretariatul permanent al CTE, spre avizare şi aprobare.

Art. 30. - (1) Secretariatul permanent al CTE întocmeşte lista studiilor de fezabilitate, le înregistrează în baza de date, le analizează şi iniţiază convocarea consiliului.

(2) Avizul favorabil dat în şedinţa CTE pentru studiul de fezabilitate şi aprobarea concluziilor CTE de către ministrul apărării naţionale constituie temeiul transmiterii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie imobiliară către Inspectoratul de Stat în Construcţii, denumit în continuare ISC, potrivit legii, pentru avizare tehnică,

(3) Documentaţia necesară pentru obţinerea avizului ISC se întocmeşte de către elaboratorul studiului de fezabilitate, în conformitate cu reglementările ISC, se transmite şi se susţine de către:

a) Centrul de studii şi proiectare construcţii militare pentru documentaţiile elaborate prin grija acestuia;

b) structurile subordonate Direcţiei medicale pentru documentaţiile elaborate prin grija acestora;

c) chiriaşul/concesionarul/cocontractantul pentru documentaţiile elaborate prin grija acestora.

(4) Avizul tehnic ISC favorabil obţinut constituie temeiul promovării studiului de fezabilitate de către Direcţia domenii şi infrastructuri, spre aprobare, potrivit legii.

(5) După aprobarea studiului de fezabilitate, în baza ordinului de distribuţie emis de Direcţia domenii şi infrastructuri, unitatea militară utilizatoare ridică/primeşte documentaţia, pe bază de act de primire de la Centrul de studii şi proiectare construcţii militare şi dispune înregistrarea acesteia în evidenţa contabilă.

Art. 31. - Este interzisă elaborarea de documentaţii tehnico-economice la o construcţie sau o amenajare cuprinsă ca obiect în alt obiectiv de investiţie.

Art. 32. - (1) După aprobarea studiului de fezabilitate potrivit competenţelor de aprobare, modificarea/completarea acestuia se face conform celor stabilite la alin. (2) şi (3).

(2) Schimbarea pe parcursul implementării obiectivului de investiţie a soluţiilor tehnice constructive şi/sau tehnologice, prevăzute în studiul de fezabilitate aprobat, care nu conduce la modificarea indicatorilor economici, se face cu acordul directorului de program major şi se aprobă de către şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri.

(3) Schimbarea soluţiilor tehnice constructive şi/sau tehnologice ori modificarea cerinţelor, pe parcursul implementării proiectului de investiţie imobiliară, prevăzute în studiul de fezabilitate aprobat, care conduce la modificarea indicatorilor tehnico-economici, se face cu acordul directorului de program major şi se aprobă de către ministrul apărării naţionale sau Guvernul României, după caz, pe baza unei propuneri bine fundamentate, prezentată şi susţinută în şedinţa de avizare a CTE sau a Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe, de către proiectant şi beneficiarul de investiţie.

 

CAPITOLUL IV

Elaborarea şi aprobarea devizului general

 

Art. 33. - (1) Devizul general, anexă la studiul de fezabilitate, este documentaţia economică prin care se stabileşte valoarea totală estimativă a cheltuielilor necesare realizării/implementării obiectivului de investiţie.

(2) Devizul general se întocmeşte începând cu faza de studiu de fezabilitate.

Art. 34. - (1) Devizul general se structurează pe capitole şi subcapitole de cheltuieli.

(2) în cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu obiectele investiţiei sau natura cheltuielilor.

(3) Valoarea fiecărui obiect este determinată prin întocmirea devizului obiectului respectiv.

(4) Valoarea fiecărei cheltuieli este determinată prin întocmirea devizului financiar aferent.

Art. 35. - (1) Elaborarea devizului general pentru obiectivele/proiectele de investiţii se face conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 8.

(2) Structura devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie este prevăzută în anexa nr. 9.

(3) în cazul intervenţiilor asupra construcţiilor în care se disting atât lucrări de natura consolidării, cât şi lucrări de altă natură - modernizare, reparaţii capitale şi altele asemenea -, estimarea cheltuielilor se evidenţiază distinct în devizul general, pe fiecare capitol/subcapitol de cheltuieli, atât în lei, cât şi în euro.

(4) Pentru proiectele complexe de investiţii, întocmirea devizului general se face cu evidenţierea distinctă pe capitole şi subcapitole de cheltuieli a valorii aferente lucrărilor de investiţii şi lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, inclusiv instalaţii aferente.

Art. 36. - Devizul general al proiectelor de investiţii se aprobă, după caz, de către ministrul apărării naţionale sau şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri, potrivit competenţelor de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale.

Art. 37. - Compensarea, pe parcursul derulării investiţiei, a cheltuielilor între capitolele/subcapitolele de cheltuieli/obiectele cuprinse în devizul general, în cadrul aceleiaşi valori totale, se face cu acordul beneficiarului de investiţie, prin actualizarea acestei documentaţii de către şeful centrului de domenii şi infrastructuri.

Art. 38. - (1) Devizul general întocmit în faza de proiectare studiu de fezabilitate se actualizează pe baza indicilor lunari ai preţurilor de consum - total, publicaţi/comunicaţi de către Institutul Naţional de Statistică, prin grija şefului centrului de domenii şi infrastructuri/autorităţii contractante ori de câte ori este necesar, dar cel puţin în următoarele situaţii:

a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate;

b) la data organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică pentru implementarea/realizarea obiectivului de investiţie;

c) după încheierea contractului de achiziţie, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie/lucrărilor de intervenţie;

d) la data solicitării autorizaţiei de construire, dacă este cazul;

e) la data introducerii în lista obiectivelor de investiţii, anexă la buget, sau a modificării acesteia de către ordonatorul principal de credite, potrivit legii, atât pentru obiective de investiţii noi, cât şi în continuare;

f) la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi la data recepţiei finale, după caz.

(2) Devizele generale actualizate ale proiectelor de investiţii se aprobă de către ordonatorul principal de credite.

Art. 39. - Obiectul este o parte a obiectivului de investiţie, cu funcţionalitate distinctă în cadrul ansamblului acestuia.

Art. 40. - Delimitarea obiectelor în cadrul obiectivului de investiţie se face la faza de proiectare studiu de fezabilitate, de către proiectant, iar valoarea unui obiect se estimează prin devizul obiectului.

Art. 41. - Structura devizului obiectului este prevăzută în anexa nr. 10.

Art. 42. - (1) Devizul obiectului este sintetic şi valoarea sa se obţine prin însumarea valorilor categoriei de lucrări ce compun obiectul.

(2) Valoarea categoriei de lucrări din devizul obiectului se stabileşte estimativ, la faza studiu de fezabilitate, pe baza cantităţilor de lucrări şi a preţurilor acestora.

Art. 43. - (1) Devizele obiectelor şi devizele financiare ale cheltuielilor stau la baza întocmirii şi aprobării devizului general.

(2) Devizul obiectului, întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate, se reface avându-se în vedere preţurile pe categorii de lucrări, rezultate în urma aplicării procedurilor de achiziţie publică.

(3) Şeful centrului de domenii şi infrastructuri/autorităţii contractante prin grija căruia se implementează obiectivul de investiţie este responsabil de actualizarea devizelor obiectelor odată cu actualizarea devizelor generale.

 

CAPITOLUL V

Implementarea obiectivului de Investiţie Imobiliară

 

SECŢIUNEA 1

Etapele implementării obiectivului de investiţie imobiliară

 

Art. 44. - Realizarea fizică efectivă a obiectelor de investiţie cuprinse în studiul de fezabilitate aprobat pentru proiectul de investiţie imobiliară începe dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

a) documentaţia tehnică este elaborată, verificată şi aprobată în condiţiile legii;

b) obiectivul de investiţie a fost cuprins în Programul de investiţii publice, anexă la legea bugetului de stat, şi are finanţare asigurată;

c) a fost obţinută autorizaţia de construire.

Art. 45. - (1) Studiul de fezabilitate aprobat este documentaţia tehnico-economică prevăzută de lege pentru fundamentarea, de către beneficiarul de investiţie, în proiectul de buget anual, a fondurilor necesare realizării/implementării proiectului.

(2) Introducerea obiectivului de investiţie în lista-anexă la bugetul anual şi asigurarea finanţării, conform indicatorilor tehnico-economici aprobaţi prin studiul de fezabilitate, sunt în responsabilitatea directorului de program major.

(3) Nominalizarea obiectivului de investiţie imobiliară în listele de investiţii-anexă la bugetul anual aprobat şi existenţa în bugetul Direcţiei domenii şi infrastructuri a fondurilor necesare constituie baza legală pentru realizarea/implementarea obiectivului de investiţie imobiliara

(4) Direcţia domenii şi infrastructuri emite ordinul de distribuţie în baza căruia unitatea militară utilizatoare predă, pe bază de act de predare-primire, studiul de fezabilitate centrului de domenii şi infrastructuri delegat pentru implementarea proiectului imobiliar.

(5) Actul de predare-primire constituie temeiul legal pentru scăderea din contabilitatea beneficiarului de investiţie a contravalorii documentaţiei elaborate şi totodată baza pentru înregistrarea în contabilitatea centrului de domenii şi infrastructuri a valorii acesteia.

Art. 46. - (1) Direcţia domenii şi infrastructuri asigură managementul implementării/reali2ării proiectelor de investiţii imobiliare şi exercită atribuţiile de autoritate contractantă delegată, investitor şi, temporar, de beneficiar de investiţie, direct sau prin unităţile din subordine, până la recepţia la terminarea lucrărilor.

(2) Organizarea, coordonarea, conducerea, controlul şi evaluarea realizării programelor/proiectelor de investiţii se asigură de către Direcţia domenii şi infrastructuri, prin personal specializat.

Art. 47. - (1) Implementarea unui obiectiv de investiţie imobiliară se realizează prin achiziţia de servicii de proiectare pentru elaborarea documentaţiei tehnice şi achiziţia de lucrări.

(2) Achiziţionarea ori, după caz, elaborarea documentaţiei tehnice se face de către Direcţia domenii şi infrastructuri sau structurile delegate.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru anumite obiective de investiţii, achiziţia se poate realiza la pachet „proiectare şi execuţie lucrări” în situaţii temeinic justificate, condiţionate de termenul de punere în funcţiune a obiectivului de investiţie şi cu asigurarea integrală a resurselor financiare.

(4) Implementarea proiectului de investiţie imobiliară se realizează de către centrul de domenii şi infrastructuri şi cuprinde două etape:

a) etapa I - elaborarea/dezvoltarea documentaţiei tehnico-economice în faza proiect tehnic, verificarea acestuia pe specialităţi de către personal atestat şi autorizarea construirii;

b) etapa a II-a - edificarea/realizarea fizică efectivă a obiectelor investiţiei, respectiv a clădirilor, construcţiilor şi/sau amenajărilor cuprinse în documentaţia tehnico-economică aprobată.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Elaborarea şi aprobarea proiectului tehnic

 

Art. 48. - (1) După emiterea autorizaţiei de construire, documentaţia tehnică pentru autorizarea construirii - DTAC, vizată spre neschimbare, se dezvoltă prin proiectul tehnic şi constituie parte integrantă a acestuia, fiind interzisă modificarea prevederilor acesteia, sub sancţiunea nulităţii autorizaţiei de construire.

(2) Proiectul tehnic este documentaţia tehnico-economică ce cuprinde, în principal, prezentarea soluţiilor de arhitectură şi de amplasare, a funcţionalităţii şi conformării planimetrice şi spaţiale a obiectelor obiectivului de investiţie, a soluţiilor inginereşti de structură, de instalaţii interioare şi exterioare, devizul general şi devizele obiectelor, caietele de sarcini şi documentaţia de consultanţă pentru urmărirea execuţiei de lucrări.

Art. 49. - (1) Proiectul tehnic constituie, după recepţionare, verificare, anexă la contractul încheiat pentru realizarea obiectivului de investiţie.

(2) Proiectul tehnic trebuie să fie elaborat clar şi să asigure informaţii complete, astfel încât:

a) autoritatea contractantă delegată să obţină date tehnice şi economice complete privind realizarea obiectivului de investiţie;

b) să răspundă cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului de investiţie şi ale utilizatorului;

c) antreprenorul/furnizorul de lucrări, după elaborarea proiectului tehnic, să poată analiza toate datele şi informaţiile complete, tehnice şi tehnologice, necesare execuţiei lucrărilor;

d) să se poată elabora, în etapa realizării fizice efective a obiectelor, detaliile de execuţie, în conformitate cu materialele şi tehnologia de execuţie propusă, dar cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic.

(3) Caietele de sarcini sunt complementare între ele, se elaborează de către proiectant, fac parte integrantă din proiectul tehnic, dezvoltă, în scris, pe baza planşelor, elementele tehnice menţionate în planşe, prezintă informaţii, precizări şi prescripţii complementare planşelor şi se organizează, de regulă, în broşuri distincte, pe specialităţi.

(4) Elaborarea caietelor de sarcini se face, pe baza breviarelor de calcul şi a planşelor, separat pentru fiecare categorie de lucrări, iar exprimările trebuie să fie clare, concise şi sistematizate.

(5) Forma de prezentare a caietelor de sarcini trebuie să fie amplă şi clară, să conţină şi să clarifice precizările din planşe, să definească calităţile materialelor cu trimitere la standarde, să definească calitatea execuţiei lucrărilor de construcţii şi montaj,

cu trimitere la normative şi prescripţii tehnice în vigoare, şi să permită determinarea costului materialelor, forţei de muncă, utilajelor, transporturilor şi dotării necesare execuţiei lucrărilor.

(6) Conţinutul-cadru al proiectului tehnic este prevăzut în anexa nr. 11.

Art. 50. - (1) Structura desemnată responsabilă cu implementarea etapei prevăzute la art. 47 alin. (4) lit. a) urmăreşte ca în sarcina elaboratorului proiectului tehnic să fie stabilită, în condiţiile legii, şi obligaţia întocmirii şi susţinerii documentaţiilor modificatoare pentru indicatorii tehnico-economici ai proiectului de investiţie cuprinşi în documentaţia iniţială.

(2) Obligaţia întocmirii şi susţinerii documentaţiilor modificatoare prevăzute la alin. (1) se îndeplineşte atunci când în procesul de elaborare se poate constata necesitatea modificării unor obiecte, cheltuieli şi/sau valori ale investiţiei estimate prin studiul de fezabilitate/devizul general deja aprobat, dar continuarea implementării proiectului este permisă numai după modificarea devizului general şi, după caz, după reavizarea şi reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiţie cuprinşi în documentaţia iniţială.

Art. 51. - Proiectul tehnic se verifică din punctul de vedere al calităţii de către verificatori de proiecte atestaţi, alţii decât specialiştii elaboratori ai documentaţiei, în vederea realizării şi menţinerii, pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor, a cerinţelor esenţiale de calitate prevăzute de lege, şi anume:

a) rezistenţă mecanică şi stabilitate;

b) securitate la incendiu;

c) igienă, sănătate şi mediu;

d) siguranţă în exploatare;

e) protecţie împotriva zgomotului;

f) economie de energie şi izolare termică.

Art. 52. - (1) Cheltuielile pentru întocmirea proiectului tehnic, prevăzute în devizul general, fac parte din valoarea totală a investiţiei şi se cuprind în bugetul cheltuielilor de capital la poziţia „B - Obiective noi de investiţii”.

(2) Finanţarea cheltuielilor de întocmire a proiectului tehnic se face din devizul general aprobat şi actualizat potrivit legii, în limita prevăzută în contractul de achiziţie.

(3) Finanţarea cheltuielilor de consultanţă pentru realizarea obiectivului de investiţie publica se face din devizul general aprobat şi actualizat potrivit legii, în limita prevăzută în contractul de achiziţie pentru acel serviciu.

Art. 53. - (1) La elaborarea proiectului tehnic, specificaţiile tehnice pentru materiale, confecţii, utilaje tehnologice, echipamente şi altele asemenea vor fi definite prin parametri, performanţe şi caracteristici.

(2) Este interzis a se face referiri ori trimiteri la mărci de fabrică, producători sau comercianţi ori alte asemenea recomandări sau precizări, care să indice preferinţe ori să restrângă concurenţa.

(3) Caracteristicile tehnice şi parametrii funcţionali vor fi prezentaţi, pe cât posibil, în cadrul unor limite rezultate din breviarele de calcul şi nu vor fi stabiliţi în scopul favorizării unui anumit furnizor, producător sau comerciant.

Art. 54. - (1) Recepţia documentaţiei tehnice, faza proiect tehnic, se realizează astfel:

a) în cazul în care documentaţia este obţinută prin achiziţie publică, autoritatea contractantă delegată convoacă comisia de recepţie formată din reprezentanţi ai Direcţiei domenii şi infrastructuri, ai beneficiarului de investiţie, ai unităţii militare utilizatoare şi ai centrului de domenii şi infrastructuri, în cadrul unei întâlniri comune, organizată şi desfăşurată în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la verificarea şi acceptarea documentaţiei de către autoritatea contractantă delegată;

b) în cazul în care documentaţia este elaborată de către Centrul de studii şi proiectare construcţii militare, proiectantul o prezintă spre însuşire şi recepţionare unei comisii formate din reprezentanţi ai Direcţiei domenii şi infrastructuri, ai beneficiarului de investiţie, ai unităţii militare utilizatoare şi ai centrului de domenii şi infrastructuri, organizată şi desfăşurată în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la notificarea privind finalizarea documentaţiei, în cadrul unei întâlniri comune ce se organizează de către Direcţia domenii şi infrastructuri;

c) din comisiile de recepţie prevăzute la lit. a) şi b) pot face parte şi reprezentanţi ai directorului de program major;

d) pentru documentaţia achiziţionată de alte autorităţi contractante decât Direcţia domenii şi infrastructuri şi structurile subordonate acesteia, reprezentanţii Direcţiei domenii şi infrastructuri participă la recepţia acesteia în calitate de experţi, la solicitarea achizitorului.

(2) în situaţia în care comisiile prevăzute la alin. (1) constată că documentaţia este incompletă, aceasta se returnează elaboratorului spre refacere/completare, stabilindu-se un nou termen.

(3) Pentru documentaţia tehnică elaborată/dezvoltată în faza proiect tehnic, achiziţionată prin grija centrului de domenii şi infrastructuri, acesta asigură verificarea tehnică de calitate prin verificatori de proiecte atestaţi.

(4) După verificarea proiectului tehnic de către verificatorii de proiecte atestaţi, procesul-verbal de recepţie a proiectului tehnic se aprobă de către comandantul/şeful structurii care a convocat recepţia.

(5) După aprobarea procesului-verbal de recepţie, în conformitate cu prevederile legislaţiei, se obţine autorizaţia de construire şi se începe edificarea obiectelor prevăzute în documentaţia tehnică aprobată.

(6) Un exemplar al proiectului tehnic verificat se transmite, în scopul urmăririi stadiului lucrărilor, unităţii militare utilizatoare, prin beneficiarul de investiţie, urmând ca la finalizarea lucrărilor documentaţia să se utilizeze pentru cartea tehnică a construcţiei.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 55. - Documentaţiile tehnico-economice respinse la aprobare sau care nu se continuă cu celelalte faze de proiectare, în cel mult 5 ani de la aprobare, se casează, cu aprobarea ordonatorului principal sau secundar de credite, după caz, cu scăderea cheltuielilor din evidenţă după efectuarea cercetării administrative, potrivit legii.

Art. 56. - (1) Direcţia domenii şi infrastructuri, în calitate de structură de specialitate şi autoritate în domeniu a Ministerului Apărării Naţionale pentru managementul proprietăţii, programelor, proiectelor şi acţiunilor imobiliare, coordonează implementarea şi aplicarea prezentului regulament.

(2) în aplicarea prezentului regulament, şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri poate emite precizări tehnice.

Art. 57. - Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

GLOSAR

 

1. Beneficiar de investiţie - statul major al categoriei de forţe ale armatei/comandamentul de armă/similar, structura centrală/subordonată nemijlocit ministrului apărării naţionale, în beneficiul căruia se realizează investiţia. Pe parcursul implementării obiectivului de investiţie imobiliară, beneficiar de investiţie este Direcţia domenii şi infrastructuri prin centrele de domenii şi infrastructuri.

2. Consolidare - intervenţia asupra unei construcţii existente care constă în lucrări prin care se repară, se reface şi/sau se suplimentează structura de rezistenţă, inclusiv refacerea finisajelor şi a instalaţiilor aferente afectate de consolidare, pentru ca activul fix corporal să fie adus la un nivel de asigurare a gradului de rezistenţă mecanică, stabilitate şi siguranţă potrivit normativelor tehnice în vigoare la data aprobării documentaţiei pentru efectuarea acestor lucrări

3. Consultanţă - activitatea/serviciul calificat de sprijin managerial şi tehnic al factorilor de decizie, acordat de obicei în baza unui contract

4. Consultant - persoana/persoanele care asigură/furnizează serviciul de consultanţă

5. Criterii de prioritizare - categoriile selective folosite în evaluarea proiectelor, prin care se stabilesc, prin acordarea de puncte, ordinea şi ritmul de realizare a investiţiilor ce urmează a fi cuprinse în programele de investiţii publice

6. Detalii de execuţie - documentaţiile tehnice cuprinzând reprezentări grafice realizate la scările 1:2, 1:5. 1:10, 1:20 sau, după caz, la alte scări grafice, în funcţie de necesităţile de redactare, precum şi piese scrise pentru explicitarea reprezentărilor grafice, elaborate în baza proiectului tehnic şi cu respectarea strictă a prevederilor acestuia, care detaliază soluţiile tehnice de alcătuire, asamblare, executare, montare şi alte asemenea operaţiuni, privind părţi/elemente de construcţie ori de instalaţii aferente acesteia şi care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, precum şi legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiţii. Detaliile de execuţie, elaborate în condiţiile legii şi verificate pentru cerinţele esenţiale de calitate în construcţii de către verificatori de proiecte atestaţi în condiţiile legii, detaliază proiectul tehnic, în vederea executării lucrărilor de construcţii autorizate.

7. Director de program major - şeful structurii responsabile de generarea de capabilităţi, având în responsabilitate elaborarea şi execuţia unui program major

8. impact - efectul pe termen lung, primar/secundar, pozitiv/negativ, produs în urma unei intervenţii în mod direct sau indirect, intenţionat ori neintenţionat

9. implementare - punerea în practică/aplicarea a ceva ce a fost aprobat sau asupra căruia s-a decis

10. Implementarea unui obiectiv de investiţie - punerea în practică/realizarea unui obiectiv de investiţie aprobat, acţiune care cuprinde elaborarea documentaţiei tehnice şi autorizarea construirii/dezvoltarea documentaţiei tehnico-economice în fazele proiect tehnic şi detalii de execuţie, realizarea fizică efectivă şi recepţia obiectelor de investiţie

11. Intervenţii asupra construcţiilor/imobilelor/proprietăţilor existente - extinderea, modernizarea, transformarea, consolidarea, demolarea parţială, modificarea, reabilitarea,

reconstruirea sau repararea capitală, precum şi înlăturarea efectelor cutremurelor, inundaţiilor ori alunecărilor de teren

12. investiţii publice - totalitatea cheltuielilor de capital, iniţiale ori ulterioare, destinate realizării de active fixe corporale de natura domeniului public şi/sau privat al statului finanţate total ori parţial din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare

13. Lucrări de construcţii-montaj - totalitatea lucrărilor prevăzute la cap./subcap. 1.2,1.3,2,4.1,4.2 şi 5.1.1 din devizul general, respectiv lucrări pentru amenajarea terenului, protecţia mediului, aducerea la starea iniţială a terenului şi asigurarea utilităţilor necesare obiectivului, lucrări de construcţii, instalaţii şi montaj utilaj tehnologic pentru realizarea Investiţiei de bază, precum şi lucrări de construcţii pentru organizarea de şantier

14. Manager proiecte de investiţii imobiliare - persoana stabilită de către şi la nivelul Direcţiei domenii şi infrastructuri, cu scopul de a asigura organizarea, coordonarea, conducerea, controlul şi evaluarea proiectelor de investiţii imobiliare

15. Mentenanţă - ansamblul de lucrări de construcţii şi instalaţii care se execută preventiv şi care au ca scop menţinerea construcţiei în stare de utilizare, în limita parametrilor tehnici iniţiali proiectaţi

16. Modernizare - intervenţia asupra unei construcţii existente, care constă în lucrări de adaptare a construcţiei pentru retehnologizare

17. Modificare - lucrări de intervenţii asupra elementelor constructive, structurale şi/sau nestructurale, având ca efect modificarea totală ori în parte a acestora

Lucrările de modificare pot fi:

a) lucrări de modificare structurală, din care fac pale, în principal, lucrările de consolidare, de supraetajare şi/sau de extindere a construcţiei;

b) lucrări de modificare nestructurală, din care fac parte, în principal, lucrările de amenajări interioare şi recompartimentări uşoare, care nu afectează în mod semnificativ structura de rezistenţă a construcţiei şi pentru care este necesar avizul prealabil al unui proiectant autorizat.

Pentru executarea lucrărilor de modificare, cu excepţia lucrărilor de compartimentare provizorii, nestructurale, este necesară emiterea unei autorizaţii de construire în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor legale privind calitatea în construcţii.

18. Obiectiv de investiţie - rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizării unuia seu mai multor obiecte situate pe un amplasament distinct delimitat care asigură satisfacerea în totalitate a cerinţelor formulate de beneficiarul de investiţie

19. Program de investiţii publice - un ansamblu coerent de acţiuni, proiecte/obiective de investiţii ale ordonatorului principal de credite, care se desfăşoară pe o perioadă mai mare de un an, evaluate şi selectate pe baza criteriilor de prioritizare în vederea finanţării

20. Proiect NSIP în România - proiectul de investiţii realizat pe teritoriul României prin Programul de investiţii în securitate al NATO

21. Reabilitare - orice fel de lucrări de intervenţii necesare pentru îmbunătăţirea performanţelor de siguranţă şi exploatare a construcţiilor existente, inclusiv a instalaţiilor aferente, în scopul prelungirii duratei de exploatare prin aducerea acestora la nivelul cerinţelor esenţiale de calitate prevăzute de lege

22. Reparaţie/Reparare capitală - intervenţia asupra unei construcţii existente, care se realizează pe durata normală de utilizare a acelui activ, la termenele prevăzute de proiectant în documentaţia cu privire la exploatarea construcţiei, intervenţie care odată realizată duce la îmbunătăţirea parametrilor tehnici iniţiali ai construcţiei şi conduce la reducerea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare

23. Unitate militară utilizatoare - unitatea sau formaţiunea militară care ia în primire terenurile, construcţiile şi instalaţiile aferente aflate în patrimoniul imobiliar al armatei, le înregistrează în evidenţa contabilă, le foloseşte în scopul desfăşurării activităţii specifice, răspunde de corecta lor folosire, le întreţine şi răspunde de integritatea acestora

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

CONŢINUTUL-CADRU

al raportului de necesitate pentru intervenţia asupra unei construcţii/pentru realizarea unor construcţii noi

 

ROMÂNIA

NESECRET

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Exemplarul nr.

 

Şefului Unităţii Militare........

 

RAPORT DE NECESITATE

Nr...................din................

Raportează: comandantul/şeful Unităţii Militare......

 

Nr. crt.

Cuprinsul

Hotărârea

1.

SUBIECT: Convocarea comisiei pentru întocmirea actului de constatare privind necesitatea realizării unei facilităţi imobiliare

 

 

2.

 

BAZĂ: - nevoile misiunii;

- cerinţele operaţionale;

- Regulamentul privind iniţierea, elaborarea, conţinutul-cadru şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investiţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.120/2012

 

 

3.

APROBĂRI; Convocarea comisiei pentru întocmirea actului de constatare a nevoii de facilitate imobiliară

 

 

4.

ARGUMENTE: În îndeplinirea misiunii asumate, unitatea are nevoie de asigurare/reabilitare a următoarelor facilităţi imobiliare:

Exemplu:

- asigurarea spaţiului necesar pentru desfăşurarea activităţii pentru un număr de …..... persoane;

- asigurarea spaţiului necesar pentru adăpostirea tehnicii din dotare, astfel: .... autovehicule.....utilaje …..tehnică militară etc.

- reabilitarea pavilionului …..

 

 

5.

anexe la raportul de necesitate:

- documentele privind nevoile misiunii, cerinţele operaţionale şi altele asemenea, după caz;

- posibilităţile de asigurare a utilităţilor;

- necesarul de spaţii şi amenajări;

- principalele utilaje ce vor intra în dotarea construcţiilor (centrale termice, instalaţii de hidrofor, ascensoare, platforme, instalaţii de stingere a incendiului, puţuri, boilere, pompe, bazine cu apă şi altele asemenea);

- elementele funcţionale necesare;

- situaţia cu numărul de persoane ce urmează să îşi desfăşoare activitatea în noile spaţii;

- destinaţiile spaţiilor;

- nivelul de dotare cu obiecte de inventar şi active fixe;

- necesitatea relocării personalului şi bunurilor materiale.

 

 

Comandantul/Şeful Unităţi Militare,

………………………………………

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

(Clasificarea documentului se face după completare.)

 

CONŢINUTUL-CADRU

al actului de constatare privind declanşarea acţiunii de elaborare a notei de fundamentare pentru intervenţia asupra unei construcţii şi/sau instalaţii sau pentru realizarea unor construcţii şi/sau instalaţii noi

 

 

Aprob

Şeful statului major al categoriei de forţe ale armatei/Comandantul comandamentului de armă/similar/şeful structurii centrale/subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale

(Beneficiarul de investiţie),

………………………………..

De acord, rog a aproba

Comandantul/Şeful eşalonului superior al unităţii militare utilizatoare,

………………………………..

 

 

De acord

Comandantul/Şeful unităţii militare utilizatoare,

………………………………..

 

ACT DE CONSTATARE

privind declanşarea acţiunii de elaborare a notei de fundamentare pentru intervenţia asupra unei construcţii şi/sau instalaţii sau pentru realizarea unor construcţii şi/sau instalaţii noi

 

Încheiat astăzi,.........................

 

Comisia formată din:

- ..................................................................................................

- ..................................................................................................

- ..................................................................................................

a analizat raportul de necesitate al comandantului/şefului Unităţii Militare ...............................referitor la.....................

........................................................................................................................................................................................................

În urma analizei au rezultat următoarele (se vor consemna date privind:......):

a) amplasamentul:

judeţul............................................................................,

localitatea.......................................................................

strada..............................................................................

nr. ....................................................................................

alte date de identificare...............................................;

b) scopul realizării investiţiei:.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

c) necesitatea lucrărilor solicitate:............................................................................................................................................;

.......................................................................................................................................................................................................;

d) posibilităţile de asigurare a utilităţilor:

energie electrica........................................................,

energie termică …………………………………….;

apă, canal..................................................................;

e) necesarul de spaţii şi amenajări anexe:................................................................................................................................;

.......................................................................................................................................................................................................;

f) principalele utilaje ce vor intra în dotarea construcţiilor (centrale termice, instalaţii de hidrofor, ascensoare, platforme, instalaţii de stingere a incendiului, puţuri, boilere, pompe, bazine cu apă şi altele asemenea):

.......................................................................................................................................................................................................;

.......................................................................................................................................................................................................;

g) elementele funcţionale necesare:..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................;

h) numărul de persoane ce urmează a-şi desfăşura activitatea în noile spaţii:....................................................................

.......................................................................................................................................................................................................;

i) destinaţiile spaţiilor:.................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................;

j) nivelul de dotare cu obiecte de inventar şi active fixe:.......................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................;

k) alte informaţii:..........................................................................................................................................................................;

- necesitatea relocării personalului şi bunurilor materiale;

l) orice alte elemente care pot duce la o analiză economică/tehnică pertinentă.

Concluzii şi propuneri:...................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................;

Comisia:

...................................................

...................................................

...................................................

 

ANEXA Nr. 4

/a regulament

 

(Clasificarea documentului se face după completare.)

 

CONŢINUTUL-CADRU

al notei de fundamentare pentru realizarea unei/unor construcţii noi

 

 

Aprob

Director de program major,

………………………………..

De acord, rog a aproba

Comandantul/Şeful eşalonului superior al unităţii militare utilizatoare,

………………………………..

 

 

De acord

Comandantul/Şeful unităţii militare utilizatoare,

………………………………..

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţie imobiliară

 

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

 

Codul proiectului......................

 

CAPITOLUL I

Date generale

 

1.1. Ordonatorul principal/Directorul de program major prin: ................................................................................................................................................................................................................................ (denumirea în clar a unităţii)

cu sediul în judeţul..........................................localitatea..................................................................., str........................................... nr. .........telefon/fax ............................... e-mail ...................................

1.2. Beneficiarul de investiţie (statul majorai categoriei de forţe ale armatei/comandamentul de armă sau similar/structura centrală/structura subordonată nemijlocit ministrului apărării naţionale): ............................................................................................ (denumirea în clar a unităţii) cu sediul în judeţul........................................., localitatea............................................................... str. .............................. nr. ......... telefon/fax............................., e-mail...............................................

1.3. Unitatea militară utilizatoare iniţiatoare:......................................................................................................................... (denumirea în clara unităţii) cu sediul în judeţul .................................localitatea.................................... str. .............................................................. nr. ............. telefon/fax............................., e-mail................................................

1.4. Administratorul proprietăţii imobiliare: Centrul de domenii şi infrastructuri nr. .................................................................. cu sediul în judeţul..........................................., localitatea ........................................... str. ...................................................... nr. ...... telefon.............................fax...................................e-mail...............................

1.5. Elaboratorul documentaţiei:............................................................................cu sediul în judeţul......................... localitatea...................... str. ........................... nr. ........ telefon ....................... fax......................... e-mail.........................................

 

CAPITOLUL II

Descrierea proiectului

 

2.1. Descrierea sumară a obiectivului de investiţie imobiliară:..................................................................................................

2.2. Valoarea estimată a obiectivului de investiţie imobiliară:..................mii lei, adică..............mii euro, calculată la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României de...............lei/1 euro valabil la data de......................................

2.3. Durata estimată a obiectivului de investiţie imobiliară:......................................

2.4. Data estimată a începerii şi finalizării implementării/realizării obiectivului de investiţie imobiliară:...............................

 

CAPITOLUL III

Justificarea obiectivului de investiţie imobiliară

(prezentarea datelor din care rezultă necesitatea şi oportunitatea proiectului)

 

3.1. Nevoile misiunii şi cerinţele operaţionale fundamentale:..............................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

3.1.1. Specific:.............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

3.1.2. Funcţiuni:..........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

3.1.3. Tehnologii:.......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

3.1.4. Cerinţe funcţionale:.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

3.1.5. Relaţia cu funcţiunile/unităţile adiacente:....................................................................................................................

3.2. Necesitatea proiectului (prezentarea situaţiei existente - tabele, hărţi, grafice, planşe desenate, fotografii etc. -, care să expliciteze situaţia existentă şi necesitatea investiţiei, deficienţele majore ale situaţiei actuale privind necesarul de dezvoltare a cazărmii/bazei/instalaţiei militare, prognoze pe termen mediu şi lung şi altele asemenea):

3.2.1. Nevoia actuală de facilităţi:............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

3.2.2. Nevoia de facilităţi în perspectivă:................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

3.2.3. Modul în care sunt asigurate în prezent acele facilităţi:............................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

3.2.4. Perspectiva imediată, pe termen mediu şi lung a acelei nevoi de facilităţi:.............................................................

3.2.5. Măsura în care facilitatea solicitată va corespunde cerinţelor exprimate de unitatea militară utilizatoare iniţiatoare a proiectului:

......................................................................................................................................................................................................

3.2.6. Existenţa unei alte facilităţi, convenabilă, disponibilă:..............................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

3.2.7. Contribuţia la calitatea vieţii ocupanţilor:...................................................................................................................

3.3. Oportunitatea proiectului (încadrarea obiectivului în politicile de modernizare şi dezvoltare imobiliară):

3.3.1. Crearea unei organizări eficiente şi sigure:..................................................................................................................

3.3.2. Sarcini/Misiuni care generează cerinţa în prezent:.....................................................................................................

3.3.3. Sarcini/Misiuni care generează cerinţa în perspectivă:.............................................................................................

3.3.4. Proiecte de investiţii imobiliare conexe:.......................................................................................................................

3.3.5. Alte acţiuni complementare care favorizează proiectul de investiţie:

.....................................................................................................................................................................................................

3.4. Baza legală (actul normativ/ordinul aprobator care reglementează domeniul investiţiei şi/sau acordul internaţional care obligă partea română să îndeplinească anumite standarde în cooperarea, pregătirea sau acţiunile militare):

.....................................................................................................................................................................................................

3.5. Propuneri şi aprobări privind asigurarea cu spaţii temporare, mutare/relocare pe parcursul desfăşurării/implementării obiectivului de investiţie imobiliară. Ordinea de execuţie propusă a cerinţelor exprimate:.....................................................................

......................................................................................................................................................................................................

3.6. Rezultatul verificării în teren:............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

3.7. Concluziile analizei complete:...........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

3.8. Alte date:.............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

 

CAPITOLUL IV

Amplasamentul posibil identificat

 

4.1. Descrierea amplasamentului:............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

4.2. Situaţia juridico-cadastrală a terenului:...........................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

4.3. Natura şi stratificata solului, pânza de apă freatică (caracteristicile generale geofizice ale terenului din amplasament privind zona seismică de calcul şi perioada de colţ, natura terenului de fundare, nivelul maxim al apelor freatice, datele din studiile topografice preliminare existente, datele climatice ale zonei în care este situat amplasamentul):

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

4.4. Căi şi mijloace de acces la amplasament:........................................................................................................................

4.5. Planuri:

- de amplasament şi delimitarea corpului de proprietate, vizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;

- plan de încadrare în zonă;

- planurile reţelelor de utilităţi existente în cazarmă, după caz.

 

CAPITOLUL V

Obiectele de bază cuprinse în proiectul de investiţie

(descrierea tipului şi caracteristicilor construcţiilor şi a instalaţiilor aferente necesare, a utilajelor, echipamentelor cu montaj şi a dotărilor aferente, precum şi a restricţionărilor/limitărilor, pe funcţiuni/grupuri de funcţiuni, cu precizarea duratei normale de folosinţă pentru fiecare obiect)

 

5 1. Operare şi instruire:

......................................................................................................................................................................................................

5.2. Administrativ:

......................................................................................................................................................................................................

5.3. Mentenanţă:

......................................................................................................................................................................................................

5.4. Servicii comunitare:

......................................................................................................................................................................................................

5.5. Cazare de trupe şi familii:

......................................................................................................................................................................................................

5.6. Reţele de utilităţi:

......................................................................................................................................................................................................

5.7. Asistenţă medicală:

......................................................................................................................................................................................................

5.8. Alte funcţiuni/grupuri de funcţiuni:

......................................................................................................................................................................................................

 

CAPITOLUL VI

Racordarea noilor consumatori la reţelele proprii/comunităţii civile de utilităţi

 

(estimări privind consumurile de utilităţi, soluţii de racordare identificate, precum şi utilajele, echipamentele cu montaj şi dotările aferente)

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

 

CAPITOLUL VII

Construcţii propuse pentru demolare

 

7.1. Construcţiile propuse:.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

7.2. Valoarea de înregistrare în contabilitate:.........................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

7.3. Durata normală de funcţionare:........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

7.4. Valoarea rămasă neamortizată (după trecerea acestora din domeniul public al statului în domeniul privat al statului):

......................................................................................................................................................................................................

7.5. Stadiul întocmirii documentaţiilor de scoatere din funcţiune:.....................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

 

CAPITOLUL VIII

Resurse locale identificate

 

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

 

CAPITOLUL IX

Capacităţi, suprafeţe de teren şi utilităţi ce pot fi puse la dispoziţia furnizorului/antreprenorului pentru organizarea şantierului

 

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

 

CAPITOLUL X

Avize şi acorduri de principiu obţinute de la furnizorii de utilităţi

(Se înscriu avizele de principiu obţinute de la furnizorii de utilităţi, dacă va creşte consumul de utilităţi, precum şi contractele existente de furnizare a utilităţilor, documente care se anexează în copie la nota de fundamentare.)

 

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

 

 

CAPITOLUL XI

Surse de finanţare identificate

(constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite)

 

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

 

CAPITOLUL XII

Costul estimat pentru operare şi mentenanţă

 

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

 

 

CAPITOLUL XIII

Alte informaţii

 

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

 

 

CAPITOLUL XIV

Preţul estimat al clădirilor, construcţiilor şi/sau amenajărilor noi, propuse

 

 

 

 

 

 

 

(mii lei)

Obiectele de investiţie şi cheltuielile conexe

Ad

(U.M. = mp)

L(U.M. = m)

Indice cost

(mii lei/U.M.)

Preţ C+M

Preţ utilaje, dotări şi echipamente

Costuri conexe

Preţ total estimat

1. Comandament unitate

......mp

 

 

 

 

 

2. Platou instrucţie şi paradă

......mp

 

 

 

 

 

3. Poligon acoperit, îngropat

......mp

 

 

 

 

 

4. Sală sport multifuncţională

......mp

 

 

 

 

 

5. Bazin înot

......mp

 

 

 

 

 

6. Sală mese cu 1.000 de locuri

......mp

 

 

 

 

 

7. Parcare vehicule tactice

......mp

 

 

 

 

 

8. Parcare vehicule nontactice

......mp

 

 

 

 

 

9. Hangar mentenanţă

......mp

 

 

 

 

 

10. Drumuri în incintă

......m

 

 

 

 

 

11. Bloc cazare trupe

......mp

 

 

 

 

 

12. Bloc cazare familii

.... mp

 

 

 

 

 

13. Reţea electrică JT în incintă

......m

 

 

 

 

 

14. Reţea apă în incintă

......m

 

 

 

 

 

.................................................................................................

 

 

 

 

 

 

.................................................................................................

 

 

 

 

 

 

.................................................................................................

 

 

 

 

 

 

.................................................................................................

 

 

 

 

 

 

.................................................................................................

 

 

 

 

 

 

.................................................................................................

 

 

 

 

 

 

Valoarea obiectelor de bază

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli obţinere şi amenajare teren

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli asigurare utilităţi necesare obiectivului

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli proiectare şi asistenţă tehnică

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli probe, teste şi predare

 

 

 

 

 

 

Alte cheltuieli

 

 

 

 

 

 

Valoarea cheltuielilor conexe

 

 

 

 

 

 

VALOAREA PROIECTULUI

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit

Şeful biroului/compartimentului de domenii şi infrastructuri

(din unitatea militară utilizatoare sau, după caz, din eşalonul superior),

..................................................................................................................................

Verificat

Şeful secţiei/biroului domenii şi infrastructuri

(din statul major al categoriei de forte ale armatei/comandamentul de armă/similar),

..................................................................................................................................

Avizat tehnic

Şeful Centrului de domenii şi infrastructuri nr. ...,

..................................................................................................................................

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

(Clasificarea documentului se face după completare.)

 

CONŢINUTUL-CADRU

al notei de fundamentare pentru intervenţia asupra unei/unor construcţii existente

 

 

Aprob

Director de program major,

………………………………..

De acord, rog a aproba

Comandantul/Şeful eşalonului superior al unităţii militare utilizatoare,

………………………………..

 

 

De acord

Comandantul/Şeful unităţii militare utilizatoare,

………………………………..

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţie imobiliară pentru intervenţia

la......................................................................................................

Codul proiectului............................

 

CAPITOLUL I

Date generale

 

1.1. Ordonatorul principal/Titularul investiţiei.......................................................................................................................... (denumirea în clar a unităţii), cu sediul în judeţul ........................................., localitatea.................................... str. .................................................... nr. ......... telefon/fax..............................e-mail.................................

1.2. Beneficiarul de investiţie (statul major al categoriei de forţe ale armatei/comandamentul de armă sau similar/structura centrală/structura subordonată nemijlocit ministrului apărării naţionale) .......................................................................................... (denumirea în clar a unităţii), cu sediul în judeţul..........................................localitatea.................................... str. ...................................................... nr. ......... telefon/fax............................., e-mail............................

1.3. Unitatea militară utilizatoare iniţiatoare.............................................................................................................................. (denumirea în clar a unităţii), cu sediul în judeţul ..........................................localitatea.................................... str. ........................................................ nr. ......... telefon/fax..............................e-mail............................

1.4. Administratorul proprietăţii imobiliare: Centrul de domenii şi infrastructuri nr. .............................................cu sediul în judeţul...................................., localitatea ......................................... str. ...................................... nr. .....telefon........................... fax.........................e-mail...............................

1.5. Elaboratorul documentaţiei..................................., cu sediul în judeţul...................................., localitatea..................... str. ............................ nr. ........ telefon ....................... fax ........................, e-mail .........................................

 

CAPITOLUL II

Descrierea proiectului

 

2.1. Descrierea sumară a obiectivului de investiţie imobiliară.................................................................................................

2.2. valoarea estimată a obiectivului de investiţie imobiliară..................mii lei, adică..............mii euro, calculată la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României de...............lei/1 euro valabil la data de........................

2.3. Durata estimată a obiectivului de investiţie imobiliară...............................................

2.4. Data estimată a începerii şi finalizării implementării/realizării obiectivului de investiţie imobiliară...............................

 

CAPITOLUL III

Justificarea obiectivului de investiţie imobiliară

(prezentarea datelor din care rezultă necesitatea şi oportunitatea proiectului)

 

3.1. Nevoile misiunii şi cerinţele operaţionale fundamentale:..............................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

3.1.1. Specific:............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

3.1.2. Funcţiuni:..........................................................................................................................................................................

3.1.3. Tehnologii:.......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

3.1.4. Cerinţe funcţionale:.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

3.1.5. Relaţia cu funcţiunile/unităţile adiacente:....................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

3.2. Necesitatea proiectului (prezentarea situaţiei existente, deficienţele majore ale situaţiei actuale privind necesarul de dezvoltare a cazărmii/bazei/instalaţiei militare, tabele, hărţi, grafice, planşe desenate, fotografii etc. care să expliciteze situaţia existentă şi necesitatea investiţiei, prognoze pe termen mediu şi lung şi altele asemenea):

3.2.1. Starea tehnică (din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, potrivit legii):

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

3.2.2. Concluziile raportului de expertiză tehnică şi/sau ale raportului de audit energetic (prezentarea a cel puţin două soluţii/opţiuni şi recomandarea expertului/auditorului energetic asupra soluţiei optime din punct de vedere tehnic şi economic):

3.2.3. Nevoia actuală de facilităţi:.............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

3.2.4. Nevoia de facilităţi în perspectivă:................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

3.3. Oportunitatea proiectului (încadrarea obiectivului în politicile de modernizare şi dezvoltare imobiliară):

3.3.1. Actul doveditor al forţei majore, dacă este cazul:.......................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

3.3.2. Crearea unei organizări eficiente şi sigure:..................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

3.3.3. Sarcini/Misiuni care generează cerinţa în prezent:.....................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

3.3.4. Sarcini/Misiuni care generează cerinţa în perspectivă:..............................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

3.3.5. Proiecte de investiţii imobiliare conexe:.......................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

3.3.6. Alte acţiuni complementare care favorizează proiectul de investiţie:......................................................................

......................................................................................................................................................................................................

3.4. Baza legală (actul normativ/ordinul aprobator):............................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

3.5. Rezultatul verificării în teren:............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

3.6. Concluziile analizei complete:...........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

3.7. Alte date (indicatori de apreciere a eficienţei economice şi analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţie faţă de valoarea de inventar şi faţă de valoarea de înlocuire a construcţiilor respective):

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

 

CAPITOLUL IV

Amplasamentul obiectului/obiectelor propuse pentru intervenţie

 

4.1. Descrierea amplasamentului:............................................................................................................................................

4.2. Situaţia juridico-cadastrală a terenului:...........................................................................................................................

4.3. Natura şi stratificaţia solului, pânza de apă freatică (Caracteristicile generale geofizice ale terenului din amplasament privind zona seismică de calcul şi perioada de colţ, natura terenului de fundare, nivelul maxim al apelor freatice, datele din studiile topografice preliminare existente, datele climatice ale zonei în care este situat amplasamentul):

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

4.4. Căi şi mijloace de acces la amplasament:.........................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

4.5. Planuri:

- de amplasament şi delimitarea corpului de proprietate, vizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;

- plan de încadrare în zonă;

- planurile reţelelor de utilităţi existente în cazarmă, după caz.

 

CAPITOLUL V

Obiectele de bază cuprinse în proiectul de Investiţie

(clădirile, construcţiile şi/sau amenajările existente, pe funcţiuni/grupuri de funcţiuni, propuse pentru intervenţie, cu valoarea de înregistrare în contabilitate, durata de folosinţă normală/îndeplinită şi valoarea rămasă de amortizat pentru cele care aparţin domeniului privat al statului, cu descrierea lucrărilor de bază de construcţii şi instalaţii şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază şi, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spaţiile consolidate/reabilitate/reparate, precum şi a utilajelor, echipamentelor cu montaj şi a dotărilor aferente, cu precizarea duratei normale de folosinţă după realizarea intervenţiei, pentru fiecare obiect)

 

5.1. Operare şi instruire:

......................................................................................................................................................................................................

5.2. Administrativ:

......................................................................................................................................................................................................

5.3. Mentenanţă:

......................................................................................................................................................................................................

5.4. Servicii comunitare:

......................................................................................................................................................................................................

5.5. Cazare trupe şi familii:

......................................................................................................................................................................................................

5.6. Reţele utilităţi:

......................................................................................................................................................................................................

5.7. Asistenţă medicală:

......................................................................................................................................................................................................

5.8. Alte funcţiuni/grupuri de funcţiuni:

......................................................................................................................................................................................................

 

 

CAPITOLUL VI

Racordarea consumatorilor la reţelele proprii/comunităţii civile de utilităţi

(necesarul de utilităţi rezultate, după caz, în situaţia cererii unor lucrări de modernizare şi/sau estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi, soluţii de racordare identificate, precum şi utilajele, echipamentele cu montaj şi dotările aferente)

 

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

 

CAPITOLUL VII

Construcţii propuse pentru demolare

 

7.1. Construcţiile propuse:.......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

7.2. Valoarea de înregistrare în contabilitate:........................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

7.3. Durata normală de funcţionare:.......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

7.4. Valoarea rămasă neamortizată (după trecerea acestora din domeniul public al statului în domeniul privat al statului):

.....................................................................................................................................................................................................

7.5. Stadiul întocmirii documentaţiilor de scoatere din funcţiune:....................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

 

CAPITOLUL VIII

Resurse locale identificate

 

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

 

CAPITOLUL IX

Capacităţi/Suprafeţe de teren/Utilităţi ce pot fi puse la dispoziţia furnizorului/antreprenorului pentru organizarea şantierului

 

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

 

CAPITOLUL X

Surse de finanţare identificate

(constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite)

 

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

 

CAPITOLUL XI

Alte informaţii

 

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

 

CAPITOLUL XII

Preţul estimat al lucrărilor identificate şi propuse pentru intervenţia asupra clădirilor, construcţiilor şi/sau amenajărilor existente

 

(mii lei)

Obiectele de investiţie şi cheltuielile conexe

Ad

(U.M.=mp)

L

(UM.=m)

Indice cost

(mii Iei/U.M.)

Preţ C+M

 

 

Preţ utilaje, dotări şi echipamente

 

 

Costuri conexe

 

 

Preţ total estimat

 

 

1. Comandament unitate

- refacere săli de pregătire;

- înlocuire tâmplărie lemn;

- înlocuire pardoseală în sălile de pregătire tactică;

- refacere integrala grupuri sanitare:

- refacere pardoseli, vopsitorii şi zugrăveli în zona administrativă;

- refacere acoperiş şarpantă

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

………………………………………………

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

10. Drumuri incintă administrativă

- refacere rigole colectare ape pluviale;

- refacere strat rezistenţă şi strat de uzură la drumurile de acces prin PC2;

- refacere strat uzură la parcajul pentru vizitatori;

- alei pietonale noi, adiacente drumurilor de acces

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

………………………………………………

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

15. Valoarea obiectelor de bază

 

 

…………..

…………..

 

…………..

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

 

 

 

 

…………..

…………..

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

 

 

 

 

…………..

…………..

Cheltuieli de proiectare şi asistenţă tehnică

 

 

 

 

…………..

…………..

Cheltuieli cu probe, teste şi predare

 

 

 

 

…………..

…………..

Alte cheltuieli

 

 

 

 

…………..

…………..

16. Valoarea cheltuielilor conexe

 

 

 

 

…………..

…………..

VALOARE PROIECT

 

 

…………..

…………..

…………..

…………..

 

Întocmit

Şeful biroului/compartimentului de domenii şi infrastructuri

(din unitatea militară utilizatoare sau, după caz, din eşalonul superior),

Verificat

Şeful secţiei/biroului domenii şi infrastructuri

(din statul major al categoriei de forţe ale armatei/comandamentul de armă/similar),

Avizat tehnic

Şeful Centrului de domenii şi infrastructuri nr. ....

 

ANEXA Nr. 6

la regulament

 

(Clasificarea documentului se face după completare.)

 

CONŢINUTUL-CADRU

al studiului de prefezabilitate privind necesitatea şi oportunitatea realizării unei/unor construcţii noi

 

 

 

Aprob

Ministrul apărării naţionale sau, după caz, şeful Direcţiei domenii si infrastructuri,

………………………………..

De acord, rog a aproba

Director de program major,

………………………………..

 

 

Rog a aproba

Şeful statului major al categoriei de forţe ale armatei/Comandantul comandamentului de armă/similar/Şeful structurii centrale/subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale (Beneficiarul de investiţie),

………………………………..

 

STUDIU DE PREFEZABILITATE

privind necesitatea şi oportunitatea realizării unei/unor construcţii noi

 

A. Piese scrise Date generale:

1. denumirea obiectivului de investiţii;

2. amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul);

3. titularul investiţiei;

4. beneficiarul investiţiei;

5. elaboratorul studiului. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei:

1. Necesitatea investiţiei:

a) scurtă prezentare privind situaţia existentă, din care să rezulte necesitatea investiţiei;

b) tabele, hărţi, grafice, planşe desenate, fotografii etc, care să expliciteze situaţia existentă şi necesitatea investiţiei;

c) deficienţele majore ale situaţiei actuale privind necesarul de dezvoltare a zonei;

d) prognoze pe termen mediu şi lung.

2. Oportunitatea investiţiei:

a) încadrarea obiectivului în politicile de investiţii generale, sectoriale sau regionale;

b) actele legislative care reglementează domeniul investiţiei, după caz;

c) acorduri internaţionale ale statului care obligă partea română la realizarea investiţiei, după caz.

Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse:

1. scenarii propuse (minimum două);

2. scenariul recomandat de către elaborator;

3. avantajele scenariului recomandat.

Date privind amplasamentul şi terenul pe care urmează să se amplaseze obiectivul de investiţie

Informaţii despre terenul din amplasament:

1. situaţia juridică privind proprietatea asupra terenului care urmează a fi ocupat - definitiv şi/sau temporar - de obiectivul de investiţii;

2. suprafaţa estimată a terenului;

3. caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament determinate în baza studiului geotehnic realizat special pentru obiectivul de investiţii privind:

a) zona seismică de calcul şi perioada de colţ;

b) datele preliminare asupra naturii terenului de fundare şi presiunea convenţională;

c) nivelul maxim al apelor freatice.

4. studiile topografice preliminare;

5. datele climatice ale zonei în care este situat amplasamentul.

Costul estimativ al investiţiei

1. Cheltuieli pentru elaborarea documentaţiei tehnico-economice:

a) cheltuieli pentru elaborarea documentaţiilor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, expertiză tehnică, proiect tehnic şi detalii de execuţie), după caz;

b) cheltuieli pentru activitatea de consultanţa şi asistenţă tehnică;

c) cheltuieli pentru obţinerea avizelor şi acordurilor de principiu necesare elaborării studiului de prefezabilitate;

d) cheltuieli pentru pregătirea documentelor privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de lucrări şi a contractului de servicii de proiectare, urbanism, inginerie, alte servicii tehnice, conform prevederilor legale (instrucţiuni pentru ofertanţi, publicitate, onorarii şi cheltuieli de deplasare etc.).

2. Valoarea totală estimată a investiţiei

Avize şi acorduri de principiu, după caz

B. Piese desenate:

1. plan de amplasament şi delimitarea corpului de proprietate, vizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;

2. plan de încadrare în zonă.

Întocmit

.........................................................................................

(numele operatorului economic, numele şi prenumele conducătorului organizaţiei, semnătura autorizată şi ştampila operatorului economic)

 

ANE/A Nr. 7

la regulament

(Clasificarea documentului se face după completare.)

 

CONŢINUTUL-CAD RU

al studiului de fezabilitate pentru implementarea/realizarea obiectivului de investiţie imobiliară

 

Aprob

Ministrul apărării naţionale sau, după caz, şeful Direcţiei domenii si infrastructuri,

………………………………..

 

 

De acord, rog a aproba

Director de program major,

………………………………..

 

Rog a aproba

Şeful statului major al categoriei de forţe ale armatei/Comandantul comandamentului de armă/similar/Şeful structurii centrale/subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale (Beneficiarul de investiţie),

………………………………..

 

STUDIUL DE FEZABILITATE

pentru implementarea/realizarea obiectivului de investiţie imobiliară

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

 

Codul proiectului........................

 

CAPITOLUL I

Date generale

 

1.1. Ordonatorul principal/Directorul de program major ……………………............................................................................... (denumirea în clar a unităţii), cu sediul în judeţul........................................., localitatea................................................, str. ......................................... nr. ......... telefon/fax..............................e-mail............................

1.2. Beneficiarul de investiţie (statul major al categoriei de forţe ale armatei/comandamentul de armă sau similar/structura centrală/structura subordonată nemijlocit ministrului apărării naţionale):.............................................................................................. (denumirea în clar a unităţii), cu sediul în judeţul..........................................localitatea.................................... str. ...................................................... nr. ......... telefon/fax............................., e-mail............................

1.3. Unitatea militară utilizatoare iniţiatoare:.................................................................................................................... (denumirea în clar a unităţii), cu sediul în judeţul..........................................localitatea.................................... str. ....................................................... nr. ......... telefon/fax..............................e-mail............................

1.4. Administratorul proprietăţii imobiliare: Centrul de domenii şi infrastructuri nr. ........................................., cu sediul în judeţul......................................., localitatea.........................................................., str. .......................................................... nr. ..... telefon...........................................fax...................................e-mail...............................

1.5. Elaboratorul documentaţiei:....................................cu sediul în judeţul..........................localitatea............................ str. .................................................................... nr. ........telefon......................, fax..........................e-mail.........................................

1.6. Implementarea obiectivului de investiţie se asigură de către Direcţia domenii şi infrastructuri prin Centrul de domenii şi infrastructuri nr. ...........................................cu sediul în judeţul........................................, localitatea......................................... str. ................................................... nr. .......telefon/fax.........................., e-mail...............................

 

CAPITOLUL II

Descrierea proiectului

 

2.1. Descrierea sintetică a obiectivului de investiţie imobiliară

2.2. Valoarea estimată a obiectivului de investiţie imobiliară (în mii lei şi în mii euro, calculată la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României de......................lei/1 euro, valabil la data de...............................)

2.3. Durata estimată a obiectivului de investiţie imobiliară (în luni)

2.4. Data estimată a începerii implementării/realizării obiectivului de investiţie imobiliară (luna.......................................... anul..........)

2.5. Data estimată a finalizării implementării/realizării obiectivului de investiţie imobiliară (luna............................................. anul..........)

 

CAPITOLUL III

Justificarea obiectivului de investiţie imobiliară

 

Se prezintă, în rezumat, datele din care rezultă necesitatea şi oportunitatea proiectului.

3.1. Necesitatea obiectivului de investiţie

3.2. Baza legală

3.3. Rezultatul verificării în teren

3.4. Concluziile analizei complete

3.5. Alte date

 

CAPITOLUL IV

Amplasamentul

 

4.1. Descrierea amplasamentului (descrierea variantelor de amplasare, cu trimitere la planurile de amplasare prezentate)

4.2. Situaţia juridico-cadastrală a terenului (inclusiv pe categorii de folosinţă, intravilan/extravilan şi altele)

4.3. Relieful, natura şi stratificaţia solului, pânza de apă freatică (Se prezintă rezultatele studiilor topografice, geotehnice, hidrogeologice. precum şi ale altor studii de specialitate necesare, după caz.)

4.4. Căi şi mijloace de acces la amplasament

 

CAPITOLUL V

Scenariile tehnico-economice prin care scopul obiectivului de investiţie poate fi atins

(Se prezintă minimum două scenarii, scenariul recomandat de către elaborator, precum şi avantajele scenariului recomandat.)

 

CAPITOLUL VI

Descrierea obiectelor de investiţie cuprinse în proiect

(descrierea tipului şi a caracteristicilor principale ale construcţiilor, a specificaţiilor şi restricţiilor impuse prin tema/ghidul de proiectare, a concluziilor/soluţiilor din rapoartele de expertiză/audit energetic, dacă este cazul, a soluţiilor tehnice, constructive şi tehnologice de edificare analizate şi recomandate, datele referitoare la deschideri, travee, număr de niveluri, arie construită, arie desfăşurată, instalaţii de iluminat, forţă, curenţi slabi, apă, canalizare, încălzire, ventilare, gaze, precum şi utilajele, echipamentele cu montaj şi dotările aferente, pe funcţiuni/grupuri de funcţiuni, cu precizarea duratei normale de folosinţă pentru fiecare obiect, după cum sunt prezentate în continuare)

6.1. Operare şi instruire:

......................................................................................................................................................................................................

 

6.2. Administrativ:

......................................................................................................................................................................................................

6.4. Servicii comunitare:

......................................................................................................................................................................................................

6.5. Cazare de trupe şi familii:

......................................................................................................................................................................................................

6.6. Reţele utilităţi:

......................................................................................................................................................................................................

6.7. Asistenţă medicală:

......................................................................................................................................................................................................

6.8. Alte funcţiuni/grupuri de funcţiuni:

......................................................................................................................................................................................................

 

CAPITOLUL VII

Racordarea noilor consumatori la reţelele de utilităţi

(Se prezintă situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum pentru stabilirea necesarului de utilităţi pentru fiecare obiect în varianta recomandată, cu caracteristicile principale, descrierea soluţiilor tehnice şi a modului de racordare, cu/fără contorizare, a fiecărui nou consumator la reţelele proprii şi/sau ale comunităţii civile de utilităţi, cu precizarea materialelor, diametrelor, lungimilor, lăţimilor, a condiţiilor de pozare, precum şi utilajele/echipamentele cu montaj şi dotările aferente.)

 

CAPITOLUL VIII

Construcţii propuse pentru demolare

 

8.1. Construcţiile propuse

8.2. Valoarea de înregistrare în contabilitate

8.3. Durata de folosinţă normată/îndeplinită

8.4. Valoarea rămasă de amortizat (după trecerea acestora din domeniul public al statului în domeniul privat al statului)

8.5. Stadiul întocmirii documentaţiilor de scoatere din funcţiune

 

CAPITOLUL IX

Resurse locale Identificate

 

CAPITOLUL X

Capacităţi/Suprafeţe de teren/Utilităţi ce pot fi puse la dispoziţia furnizorului/antreprenorului şi organizarea şantierului

 

CAPITOLUL XI

Costul estimat al lucrărilor la clădirile, construcţiile şi/sau amenajările propuse

(Costurile pe fiecare categorie de lucrări se estimează într-un formular, pe baza indicilor tehnico-economici aferenţi capitolelor de lucrări/stadiilor fizice definite pentru fiecare obiect, în această fază de proiectare, conform exemplului de mai jos.)

 

Obiectul.................................................................

 

COD

Categoriile de lucrări şi capitolele de lucrări/stadiile fizice

U.M.

Cantitatea

(volume construite, suprafeţe desfăşurate, lungimi, greutăţi sau bucăţi)

Preţul

(mii lei)

Valoarea

(mii lei)

Explicaţii

TS

Terasamente, din care:

 

 

 

 

 

1

Săpătură generală

100 mc

 

 

 

 

2

Umplutură compactată

100 mc

 

 

 

 

C

Construcţii, din care:

 

 

 

 

 

1

Structură rezistenţă din beton armat

mp

 

 

 

 

2

Arhitectură

mp

 

 

 

 

E

Instalaţii electrice, din care:

 

 

 

 

 

1

Cablare circuit electric de joasă tensiune

mp

 

 

 

 

2

Cablare circuit electric cu curenţi slabi

mp

 

 

 

 

3

Echipare cu aparataj electric şi corpuri de iluminat

buc.

 

 

 

 

4

Tablouri electrice

buc.

 

 

 

 

I

Instalaţii încălzire, din care:

 

 

 

 

 

1

Montare de utilaj şi echipament tehnologic

buc.

 

 

 

 

2

Instalaţie de încălzire

mc

 

 

 

 

….

….

 

 

 

 

 

7

Probe

buc.

 

 

 

 

8

Izolare de ţevi, utilaje şi aparate

buc.

 

 

 

 

S

Instalaţii sanitare, din care:

 

 

 

 

 

1

Montare de utilaj şi echipament tehnologic

buc.

 

 

 

 

2

Instalaţie de apă

mp

 

 

 

 

3

Instalaţie de canalizare

mp

 

 

 

 

4

Probe

buc.

 

 

 

 

5

Izolare de ţevi, utilaje şi aparate

buc.

 

 

 

 

V

Instalaţii ventilare, din care:

 

 

 

 

 

1

Aparate şi agregate ventilare-climatizare

buc.

 

 

 

 

2

Instalaţie de ventilare-climatizare

mp

 

 

 

 

3

Probe şi reglări

buc.

 

 

 

 

4

Izolaţii

buc.

 

 

 

 

 

TOTAL COST ESTIMAT AL LUCRĂRILOR PE OBIECT

 

 

 

(Costurile/Cheltuielile conexe necesare, conform structurii devizului general, pentru consultanţă, proiectare, avizare, autorizare, organizare, edificare, recepţionare, probe şi punere în funcţiune a obiectivului/obiectelor se determină prin devize financiare care se prezintă în aceeaşi formă cu exemplul de mai sus.)

 

CAPITOLUL XII

Costul estimat pentru operare fi mentenanţă

(Se precizează condiţiile normale de utilizare/exploatare şi se estimează costurile de operare/funcţionare şi mentenanţă pe ani a fiecărei construcţii/instalaţii/amenajări cuprinse ca obiect în studiul de fezabilitate, în funcţie de calitatea resurselor înglobate, a finisărilor, a echipamentelor şi dotărilor, precum şi de lucrările de întreţinere, reparare curentă şi reparare capitală necesare şi periodicitatea acestora, pe toată durata normală de funcţionare, în sistem de administrare şi/sau mentenanţă cu forţe proprii şi externalizat.)

 

CAPITOLUL XIII

Devizul general şi devizele obiectelor

(Se prezintă devizul general şi devizele obiectelor, conform conţinutului aprobat: se prezintă ca anexă la studiul de fezabilitate.)

 

CAPITOLUL XIV

Surse de finanţare identificate

(Se prezintă sursele de finanţare identificate, constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.)

 

CAPITOLUL XV

Forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei

(Se estimează, pe baza productivităţii medii pentru lucrările manuale, mecanizate şi de transport, numărul de locuri de muncă create temporar pentru personalul ocupat în faza de execuţie a lucrărilor.)

 

CAPITOLUL XVI

Avize şi acorduri necesare, solicitate şi obţinute

(Se anexează toate avizele şi acordurile de principiu privind asigurarea utilităţilor prevăzute în certificatul de urbanism, precum şi cele necesare ca urmare a soluţiilor tehnice, constructive şi tehnologice, adoptate în studiul de fezabilitate, inclusiv cu prezentarea impactului asupra mediului - punctul de vedere al autorităţii de mediu sau acordul de mediu, după caz. Avizele se vor obţine de către unitatea militară utilizatoare în baza documentaţiei elaborate de proiectant.)

 

CAPITOLUL XVII

Durata de realizare şi etapele principale

 

17.1. Graficul de eşalonare a investiţiei

(Se definesc etapele principale ale obiectivului de investiţie şi eşalonarea desfăşurării acestora pe trimestre şi ani.)

17.2. Eşalonarea costurilor

(Se eşalonează costurile, pe structura devizului generai, coroborat cu graficul de eşalonare a investiţiei, pe trimestre şi ani.)

17.3. Puncte-cheie ale dezvoltării proiectului

17.4. Procedee de control pe etapele succesive de realizare a proiectului

 

CAPITOLUL XVIII

Analiza cost-beneficiu

(Se analizează, dacă se pot cuantifica, variantele fără investiţie, cu investiţie medie şi cu investiţie maximă, pe an, pe perioada de referinţă şi pe total perioadă normală de utilizare a obiectelor, precum şi toate impacturile posibile ale investiţiei, în vederea determinării costurilor şi beneficiilor, corespunzătoare financiare sau, după caz, sociale, tactice ori strategice. Pentru proiectele de investiţii ale căror necesitate şi oportunitate sunt justificate de raţiuni tactice sau strategice naţionale ori de cooperare în acţiuni militare cu armatele ţărilor cu care România a semnat tratate, înţelegeri sau acorduri de alianţă, parteneriat ori cooperare, analiza cost-beneficiu poate fi înlocuită cu o analiză bazată pe criteriul eficientă şi/sau optim, după caz.)

 

18.1. Identificarea investiţiei, definirea obiectivelor şi specificarea perioadei de referinţă

(Obiectivele generale şi specifice ale investiţiei vor fi definite astfel încât să existe coerenţă cu obiectivele politicilor de investiţii naţionale, sectoriale, regionale şi/sau locale relevante, inclusiv măsura în care obiectivele specifice ale investiţiei propuse vor contribui la atingerea rezultatelor acestor politici, iar perioada de referinţă se referă la numărul maxim de ani pentru care se realizează previziuni în cadrul analizei cost-beneficiu. Previziunile vor fi realizate pentru o perioadă apropiată de viaţa economică a investiţiei, dar suficient de îndelungată pentru a permite manifestarea impactului pe termen mediu şi lung al acesteia. Exemple de perioade de referinţă pe sectoare: energie 15-25 de ani, apă şi mediu 30 de ani, căi ferate 30 de ani, porturi şi aeroporturi 30 de ani, drumuri 25-30 de ani, industrie 10 ani, alte servicii 15 ani.)

18.2. Analiza opţiunilor

(Analiza opţiunilor se realizează, pentru identificarea alternativei care asigură atingerea obiectivelor stabilite la un cost total minim, parcurgându-se următoarele etape:

a) stabilirea unei liste lungi de alternative care fac posibilă atingerea obiectivelor specifice;

b) analizarea listei lungi în funcţie de o serie de criterii calitative stabilite pe baza orientărilor politicilor de investiţii şi/sau a consideraţiilor tehnice şi stabilirea unei liste scurte de alternative potrivite şi fezabile;

c) ierarhizarea alternativelor din lista scurtă, utilizându-se analiza economică sau metodologia celui mai scăzut cost;

d) analizarea faptului dacă alternativele diferă între ele în ceea ce priveşte impactul extern posibil asupra societăţii;

e) dacă sunt identificate diferenţe ale impactului extern al alternativelor, se va ajusta metodologia celui mai scăzut cost pentru a încorpora externalităţiie identificate.)

18.3. Analiza financiară

(Analiza financiară are ca obiectiv determinarea indicatorilor performanţei şi sustenabilităţii financiare a investiţiei propuse-valoarea financiara actuala netă, rata internă de rentabilitate financiară, raportul cost-beneficiu, fluxul de numerar cumulat, pe parcursul perioadei de referinţă, cu scopul de a stabili cea mai potrivită structură de finanţare a acesteia, şi trebuie să parcurgă următoarele etape:

a) estimarea veniturilor şi costurilor investiţiei, precum şi implicaţiile acestora din punctul de vedere al fluxului de numerar;

b) definirea structurii de finanţare a investiţiei şi profitabilitatea sa financiară;

c) verificarea capacităţii fluxului de numerar proiectat pentru a se asigura funcţionarea adecvată a investiţiei şi îndeplinirea obligaţiilor.)

18.4, Analiza economică

(Obiectivul analizei economice este de a demonstra că investiţia are o contribuţie pozitivă netă pentru societate şi, în consecinţă, aceasta merită să fie finanţată din fonduri publice. Pentru alternativa selectată, beneficiile investiţiei trebuie să depăşească costurile acesteia şi, mai specific, valoarea actualizată a beneficiilor sale economice trebuie să depăşească valoarea actualizată a costurilor economice, indicatorii de performanţă economică pentru investiţie fiind: valoarea economică actuală netă, rata internă de rentabilitate economică şi raportul cost-beneficiu.)

18.5, Analiza de senzitivitate

(Analiza de senzitivitate are ca obiectiv identificarea variabilelor critice şi impactul potenţial asupra modificării indicatorilor de performanţă financiară şi economică relevanţi - rata internă de rentabilitate financiară a investiţiei şi valoarea financiară actuală netă - şi trebuie să parcurgă următorii paşi:

a) identificarea variabilelor care sunt considerate critice pentru durabilitatea beneficiilor proiectului - se realizează prin modificarea procentuala a unui set de variabile ale investiţiei şi apoi calcularea valorii indicatorilor de performanţă financiară şi economică;

b) calculul valorilor variabilei critice identificate care determină ca valoarea indicatorului de performanţă analizat să fie egală cu zero.

În cazul investiţiilor publice majore, analizele vor avea în vedere şi rata internă a rentabilităţii economice şi valoarea economică actuală netă.)

18.6, Analiza de risc

(Analiza de risc vizează estimarea distribuţiei de probabilitate a modificărilor indicatorilor de performanţă financiară şi economică, iar rezultatele acesteia se pot exprima ca medie estimată şi deviaţie standard a acestor indicatori.)

 

CAPITOLUL XIX

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei

 

19.1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA...........................(mii lei)

(în preţuri - luna.............anul...............1 euro =..................lei),

din care:

Construcţii-montaj (C+M)...................................................(mii lei)

19.2. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M):

Anul I (INV/C+M)................................................................(mii lei)

Anul II (INV/C+M)...............................................................(mii lei)

Anul III (INV/C+M)..............................................................(mii lei)

19.3. Durata de realizare.................luni

19.4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice)

19.5. Alţi indicatori (specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz)

 

CAPITOLUL XX

Riscuri şi Implicaţii

 

20.1. Riscuri

20.2. Implicaţii

20.3. Impactul asupra comunităţii

20.4. Impactul asupra mediului

 

CAPITOLUL XXI

Alte informaţii

 

Întocmit

(numele operatorului economic, numele şi prenumele conducătorului organizaţiei, semnătura autorizată şi ştampila operatorului economic)

 

CAPITOLUL XXII

Piese desenate

 

22.1. Planuri de amplasare în zonă (1:25.000-1: 5.000)

22.2. Plan general (1:2.000-1:500)

22.3. Planuri şi secţiuni generale (de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului)

22.4. Planuri speciale (profiluri longitudinale, profiluri transversale, după caz)

 

ANEXA Nr. 8

la regulament

 

METODOLOGIE

privind elaborarea devizului general pentru obiectivele/proiectele de investiţii

 

Devizul general se structurează pe capitole şi subcapitole de cheltuieli.

În cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu obiectele de investiţie (la cap. 4 şi, după caz, cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 3.1, 5.1) ori natura cheltuielilor (la celelalte capitole/subcapitole).

În capitolele/subcapitolele devizului general se cuprind următoarele cheltuieli:

a) cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;

b) cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;

c) cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;

d) cheltuieli pentru investiţia de bază;

e) cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar;

f) alte cheltuieli.

 

CAPITOLUL I

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

 

1.1. Obţinerea terenului

Subcapitolul conţine cheltuielile necesare pentru cumpărarea de terenuri, plata concesiunii - redevenţei - pe durata realizării lucrărilor, exproprierile, despăgubirile, schimbarea regimului juridic al terenului, scoaterea temporară sau definitivă din circuitul agricol, precum şi alte cheltuieli de aceeaşi natură.

1.2. Amenajarea terenului

Amenajarea terenului cuprinde cheltuielile necesare la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuizmente, exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază, devieri de cursuri de apă, strămutări de localităţi sau monumente istorice şi altele asemenea.

1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială

Se estimează cheltuielile necesare pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajarea spaţiilor verzi şi reintroducerea în circuitul agricol a suprafeţelor scoase temporar din uz.

 

CAPITOLUL II

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare Obiectivului

 

Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii, drumuri de acces, căi ferate industriale, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi.

 

CAPITOLUL III

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

 

3.1. Studii de teren

Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeologice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie.

3.2. Obţinere de avize, acorduri, autorizaţii Se includ cheltuielile pentru:

a) obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;

b) obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare;

c) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie şi altele asemenea;

d) obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă;

e) întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară;

f) obţinerea acordului de mediu;

g) obţinerea avizului de securitate la incendiu - AÎI;

h) alte avize, acorduri şi autorizaţii.

3.3. Proiectare şi inginerie

Se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic şi detalii de execuţie -, pentru plata verificării tehnice a proiectării şi pentru plata elaborării certificatului de performanţă energetică a clădirii, precum şi pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie - documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic şi altele asemenea.

Pentru lucrările de intervenţii la construcţii existente sau pentru continuarea lucrărilor la obiective începute şi neterminate se includ cheltuielile efectuate pentru expertizarea tehnică.

Pentru lucrările de creştere a performanţei energetice a clădirilor ca urmare a modernizărilor/reabilitărilor se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic.

3.4. Organizarea procedurilor de achiziţie

Se includ cheltuielile aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice, precum: cheltuielile aferente întocmirii documentaţiei de atribuire şi multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanţi); cheltuielile cu onorariile, transportul, cazarea şi diurna membrilor desemnaţi în comisiile de evaluare; anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire a contractelor, corespondenţă prin poştă, fax, poştă electronică etc, în legătură cu procedurile de achiziţie publică,

3.5. Consultanţă

Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

a) plata serviciilor de consultanţă la elaborarea studiilor de piaţă, de evaluare etc;

b) plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie.

3.6. Asistenţa tehnică

Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

a) asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului);

b) plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă delegată, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii.

 

CAPITOLUL IV

Cheltuieli pentru investiţia de bază

 

4.1. Construcţii şi instalaţii

Se cuprind cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, AÎl, telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului.

Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant.

Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcţie sunt estimate prin devizul obiectului.

4.2. Montajul utilajelor tehnologice

Se cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora.

Cheltuielile se desfăşoară pe obiectele investiţiei.

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj Se cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale.

Cheltuielile se desfăşoară pe obiectele investiţiei.

4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport

Se includ cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, precum şi a echipamentelor de transport tehnologic.

Cheltuielile se desfăşoară pe obiectele investiţiei.

4.5. Dotări

Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe sau obiecte de inventar, precum: mobilier, dotări P.S.I., dotări de uz gospodăresc, dotări privind securitatea şi sănătatea în muncă.

Cheltuielile se desfăşoară pe obiectele investiţiei.

4.6. Active necorporale

Se cuprind cheltuielile cu achiziţionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate.

La „Total” şi „Total general” din devizul general se precizează partea de cheltuieli care reprezintă construcţii-montaj (C + M). Lucrările de construcţii-montaj sunt cele prevăzute la cap./subcap. 1.2,1.3,2,4.1,4.2 şi 5.1.1 din devizul general.

 

CAPITOLUL V

Alte cheltuieli

 

5.1. Organizare de şantier

Se cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului în vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii-montaj.

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier

Se cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii sau amenajării la construcţii existente pentru cazare, hrănire, vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundaţii pentru macarale, reţele electrice de iluminat şi forţă, căi de acces - auto şi căi ferate -, branşamente/racorduri la utilităţi, împrejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu şi altele asemenea. Se includ, de asemenea, cheltuielile de desfiinţare de şantier.

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier

Se cuprind cheltuielile pentru: obţinerea autorizatei de construire/desfiinţare aferente lucrărilor de organizare de şantier, taxe de amplasament, închirieri de semne de circulaţie, întreruperea temporară a reţelelor de transport sau distribuţie de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulaţiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene, contractele de asistenţă cu poliţia rutieră, contract temporar cu furnizorul de energie electrică, cu unităţi de salubrizare, taxe de depozit ecologic, taxe locale; chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public, costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de execuţie a lucrărilor, costul transportului muncitorilor nelocalnici şi/sau cazarea acestora, paza şantierului, asigurarea pompierului autorizat şi altele asemenea.

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Se cuprind, după caz: cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, valoarea primelor de asigurare, taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/desfiinţare, precum şi alte cheltuieli de aceeaşi natură din sarcina autorităţii contractante, stabilite în condiţiile legii. În costul creditului se cuprind comisioanele şi dobânzile aferente creditului pe durata execuţiei obiectivului.

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute

a) Estimarea acestora se face procentual din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 3 şi 4 ale devizului general, în funcţie de natura şi complexitatea lucrărilor.

b) în cazul obiectivelor de investiţii noi, precum şi al intervenţiilor la construcţii şi instalaţii existente, mai puţin consolidările, se aplică un procent de până la 10%.

c)în cazul lucrărilor de intervenţie de natura consolidărilor la construcţii existente şi instalaţiile aferente, precum şi în cazul lucrărilor pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi/sau calamităţi naturale, se aplică un procent de până la 20%, în funcţie de natura şi complexitatea lucrărilor.

d) Din procentul stabilit se acoperă, după caz, cheltuielile rezultate în urma modificărilor de soluţii tehnice, cantităţile suplimentare de lucrări, utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul derulării investiţiei, precum şi cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii execuţiei din cauze independente de autoritatea contractantă delegată.

 

CAPITOLUL VI

Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar

 

6.1. Pregătirea personalului de exploatare

Se cuprind cheltuielile necesare instruirii/şcolarizării personalului în vederea utilizării corecte şi eficiente a utilajelor şi tehnologiilor.

6.2. Probe tehnologice şi teste

Se cuprind cheltuielile aferente execuţiei probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepţie, omologărilor şi altele.

În situaţia în care se obţin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea rezultată prin diferenţa dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor si veniturile realizate din acestea.

 

ANEXA Nr. 9

la regulament

 

(Clasificarea documentului se face după completare.)

 

STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL

pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie

 

 

Aprob

Ministrul apărării naţionale sau, după caz, şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri,

...........................................................

De acord, rog a aproba

Şeful Statului major al categoriei de forţe ale armatei/Comandantul comandamentului de armă/similar/Şeful structurii centrale/ subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale (Beneficiarul de investiţie),

...........................................................

 

 

DEVIZUL GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării ...*)

 

În mii lei/euro la cursul …………. lei/euro din data de.......

 

Nr. crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea fără TVA

TVA

Valoarea cu TVA

 

 

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

8

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

1.1.

Obţinerea terenului

 

 

 

 

 

 

1.2.

Amenajarea terenului

 

 

 

 

 

 

1.3.

Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială

 

 

 

 

 

 

Total capitol 1:

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Total capitol 2:

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

3.1.

Studii de teren

 

 

 

 

 

 

3.2.

Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii

 

 

 

 

 

 

3.3.

Proiectare şi inginerie

 

 

 

 

 

 

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziţie

 

 

 

 

 

 

3.5.

Consultanţă

 

 

 

 

 

 

3.6.

Asistenţă tehnică

 

 

 

 

 

 

Total capitol 3:

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1.

Construcţii şi instalaţii

 

 

 

 

 

 

4.2.

Montaj utilaj tehnologic

 

 

 

 

 

 

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj

 

 

 

 

 

 

4.4.

Utilaje fără montaj şi echipamente de transport

 

 

 

 

 

 

4.5.

Dotări

 

 

 

 

 

 

4.6.

Active necorporale

 

 

 

 

 

 

Total capitol 4:

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de şantier

5.1.1. Lucrări de construcţii

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier

 

 

 

 

 

 

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

 

 

 

 

 

 

5.3.

Cheltuieli diverse şi neprevăzute

 

 

 

 

 

 

Total capitol 5:

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste, precum şi predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

 

 

 

 

 

 

6.2.

Probe tehnologice şi teste

 

 

 

 

 

 

Total capitol 6:

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

 

 

 

 

 

Din care C+M

 

 

 

 

 

 

Se scad cheltuielile pentru.......................**)

 

 

 

 

 

 

Din care C+M

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL RÂMAS DE FINANŢAT

 

 

 

 

 

 

Din care C+M

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit

……………………………………………………

(Se înscriu numele operatorului economic, numele şi prenumele conducătorului organizaţiei, se semnează şi se ştampilează.)

 

*) Se înscriu codul şi denumirea în clar ale proiectului/obiectivului de investiţie.

**) Proiectarea documentaţiei în faza de studiu de fezabilitate şi/sau alte cheltuieli deja efectuate, după caz.

 

ANEXA Nr. 10

la regulament

 

(Clasificarea documentului se face după completare.)

 

Structura devizului obiectului

 

DEVIZUL obiectului.................*)

În mii lei/mii euro la cursul...............lei/euro din data de.......

Nr. crt.

Categoriile de lucrări

Valoarea fără TVA

TVA

Valoarea cu TVA

 

 

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

I. Lucrări de construcţii

1.

Terasamente

 

 

 

 

 

 

2.

Construcţii

 

 

 

 

 

 

3.

Izolaţii

 

 

 

 

 

 

4.

Instalaţii electrice

 

 

 

 

 

 

5.

Instalaţii sanitare

 

 

 

 

 

 

6.

Instalaţii de încălzire

 

 

 

 

 

 

7.

Instalaţii de ventilare

 

 

 

 

 

 

8.

Instalaţii de alimentare cu gaze naturale

 

 

 

 

 

 

9.

Instalaţii de telecomunicaţii

 

 

 

 

 

 

10.

Instalaţii şi cablări structurate de curenţi slabi pentru radio-tv, intranet şi pentru managementul clădirii

 

 

 

 

 

 

……………………………

 

 

 

 

 

 

TOTAL I:

 

 

 

 

 

 

II. Lucrări de montaj

 

Montaj de utilaje şi echipamente tehnologice

 

 

 

 

 

 

TOTAL II:

 

 

 

 

 

 

III. Procurare de utilaje, echipamente şi dotări

 

Utilaje şi echipamente tehnologice

 

 

 

 

 

 

 

Utilaje şi echipamente de transport

 

 

 

 

 

 

 

Dotări

 

 

 

 

 

 

TOTAL III:

 

 

 

 

 

 

TOTAL OBIECT:

(TOTAL I + TOTAL II +TOTAL III):

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit

……………………………………………………

(Sa înscriu numele operatorului economic, numele şi prenumele conducătorului organizaţiei, se semnează şi se ştampilează.)

 

*) Se înscriu codul şi denumirea obiectului.

 

ANEXA Nr. 11

la regulament

 

(Clasificarea documentului se face după completare.)

 

CONŢINUTUL-CADRU

al proiectului tehnic

 

PROIECTUL TEHNIC

pentru realizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiţie imobiliară

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

 

Codul proiectului.......................

 

Ordonatorul principal/Titularul investiţiei............................................................................................................................... (denumirea în clar a unităţii), cu sediul în judeţul....................................................., localitatea..................................., str. .............................................. nr. ........, telefon/fax..............................e-mail............................

Beneficiarul de investiţie (statul major al categoriei de forţe ale armatei/comandamentul de armă/similar/structura centrală/structura subordonată nemijlocit ministrului apărării naţionale)............................................................................................ (denumirea în clar a unităţii), cu sediul în judeţul......................................................, localitatea...................................., str. .......................................... nr. ......... telefon/fax................................e-mail.................................

Unitatea militară utilizatoare iniţiatoare.................................................................................................................................. (denumirea în clara unităţii), cu sediul în judeţul..........................................localitatea................................... str. ...................................................... nr. ......... telefon/fax..............................e-mail.....................................

Administratorul proprietăţii imobiliare: Centrul de domenii şi infrastructuri nr. .........., cu sediul în judeţul.......................... localitatea............................, str. ..................................................... nr. ........telefon..............................fax................................. e-mail.....................

Elaboratorul documentaţiei ................................................ cu sediul în judeţul ............................................... localitatea..................................................., str. .................................................. nr. .........telefon.........................., fax.................. e-mail............................................

Managerul de proiect...................................................................................din Direcţia domenii şi infrastructuri, cu sediul în judeţul............................................, localitatea....................................., str. ......................................................................nr. .,......... telefon/fax............................................., e-mail..................................................

Implementarea obiectivului de investiţie se asigură de către Direcţia domenii şi infrastructuri prin Centrul de domenii şi infrastructuri nr. ........, cu sediul în judeţul....................................................................., localitatea......................................................... str. ................................................. nr. ............telefon/fax........................................e-mail................................................

 

A. PĂRŢILE SCRISE

1. Descrierea lucrărilor

 

1.1. Descrierea lucrărilor de bază

Descrierea lucrărilor de bază se elaborează de către proiectant şi cuprinde referiri asupra următoarelor elemente:

1.1.1. amplasamentul;

1.1.2. topografia;

1.1.3. clima şi fenomenele naturale specifice zonei;

1.1.4. geologia, hidrologia, seismicitatea;

1.1.5. prezentarea, pe specialităţi, a soluţiilor tehnice adoptate, corespunzătoare clasei de importanţă, tipului construcţiei, categoriei şi duratei normale de folosinţă a fiecărui obiect;

1.1.6. prezentarea documentaţiei în volume, pe obiecte, părţi de obiecte, specialităţi, categorii de lucrări şi capitole de lucrări/stadii fizice;

1.1.7. memoriile tehnice, pe obiecte, cu descrierea lucrărilor pe specialităţi/categorii de lucrări, inclusiv pentru căile de acces/comunicaţii, utilităţile necesare sau devierea şi protejarea reţelelor de utilităţi afectate;

1.1.8. trasarea lucrărilor;

1.1.9. măsurarea lucrărilor;

1.1.10. condiţiile de calitate, toleranţele admisibile şi laboratoarele/testele/probele/încercările care cad în sarcina antreprenorului/furnizorului de lucrări;

1.1.11. programul general de execuţie a lucrărilor (se prezintă: graficul general de execuţie a lucrărilor, cu măsurile specifice de lucru în anotimpurile cu temperaturi extreme, programul de urmărire pe şantier a calităţii lucrărilor, programul de recepţie şi altele necesare coordonării şi desfăşurării tuturor activităţilor specifice)

1.1.12. avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare, obţinute şi de obţinut pentru realizarea/executarea lucrărilor de bază.

1.2. Descrierea lucrărilor de organizare a şantierului

Documentaţia lucrărilor de organizare a şantierului se elaborează de către proiectant şi cuprinde referiri asupra următoarelor elemente:

1.2.1. descrierea organizării şantierului, demolări, devieri de reţele etc;

1.2.2. căile de acces provizorii;

1.2.3. sursele şi traseele de utilităţi definitive şi pentru organizarea de şantier;

1.2.4. căile de acces, căile de comunicaţii etc. definitive şi pentru organizarea de şantier;

1.2.5. magaziile/zonele de depozitare temporară/prelucrare a materialelor, precum şi pentru prefabricarea confecţiilor;

1.2.6. protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier;

1.2.7. curăţenia în şantier;

1.2.8. serviciile sanitare;

1.2.9. serviciile de locuire/cazare temporară;

1.2.10. avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare, obţinute şi de obţinut pentru realizarea/executarea lucrărilor de organizare a şantierului.

 

2. Caietele de sarcini

 

2.1. Condiţii ce trebuie îndeplinite

Caietele de sarcini sunt generale, care se referă la lucrări curente şi acoperă majoritatea categoriei de lucrări, putând fi sistematizate pe categorii şi capitole de lucrări şi speciale, care se referă la lucrări specifice şi care sunt elaborate independent pentru fiecare lucrare.

2.2. Întocmirea caietelor de sarcini

Caietele de sarcini se întocmesc separat, astfel:

a) caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor;

b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, utilaje, echipamente şi confecţii diverse;

c) caiete de sarcini pentru recepţii, teste, probe, verificări şi puneri în funcţiune;

d) caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor, mentenanţa acestora pe durata de viaţă şi conţinutul cărţii tehnice a construcţiei.

2.3. Conţinutul caietelor de sarcini

Caietul de sarcini, pentru fiecare categorie de lucrări, trebuie să cuprindă:

2.3.1. descrierea scrisă a lucrărilor;

2.3.2. breviarele de calcul pentru dimensionarea fiecărui element de construcţii şi de instalaţii;

2.3.3. nominalizarea planşelor care guvernează lucrarea;

2.3.4. nivelul de performanţă al lucrărilor, descrierea soluţiilor tehnice şi tehnologice folosite, care să asigure exigenţele de performanţă calitative ale fiecărei construcţii pe durata normală de utilizare a acesteia, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de toleranţe şi altele de aceeaşi natură, care să garanteze îndeplinirea exigenţelor de calitate şi de performanţă solicitate;

2.3.5. proprietăţile fizice, chimice, de aspect, caracteristicile, calitatea, toleranţele, probele, testele şi altele, pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea standardelor şi normativelor tehnice, precum şi a metodelor de verificare;

2.3.6. lucrările care se execută şi modul de realizare;

2.3.7. dimensiunea, forma, aspectul şi descrierea execuţiei lucrărilor;

2.3.8. ordinea de execuţie şi de montaj;

2.3.9. calitatea, probele, testele şi verificările lucrărilor şi ordinea acestora;

2.3.10. standardele, normativele şi alte prescripţii, care trebuie respectate la materiale, utilaje, confecţii, execuţie, montaj, probe, teste, verificări;

2.3.11. condiţiile de măsurare, aspectul, culorile, toleranţele, recepţia şi altele, pentru fiecare capitol/stadiu fizic/element ce este înscris/descris/definit în listele de lucrări;

2.3.12. aspectul final al construcţiilor/instalaţiilor/amenajărilor;

2.3.13. responsabilităţile pentru calităţile materialelor şi ale lucrărilor şi responsabilităţile pentru teste, verificări, probe;

2.3.14. instrucţiunile şi normele de utilizare şi operare/funcţionare a construcţiilor, instalaţiilor, utilajelor cu montaj, echipamentelor şi dotărilor;

2.3.15. măsurile şi acţiunile pentru utilizarea fiecărei construcţii după expirarea duratei normale de funcţionare proiectate, de demontare, demolare, inclusiv reintegrarea în mediul natural a deşeurilor - postutilizarea.

 

3. Listele lucrărilor

 

3.1. Listele lucrărilor vor cuprinde toate elementele necesare estimării valorice şi a duratei de execuţie a investiţiei, cu exprimarea pe fiecare obiect/parte de obiect a categoriei de lucrări, capitolelor/stadiilor fizice, a elementelor/etapelor definitorii şi a preţului, conform modelului de mai jos:

OBIECTIVUL 05-4-5678

OBIECTUL Bloc administrativ - tronson C

 

Lista lucrărilor

 

COD

Categoriile de lucrări şi capitolele de lucrări/stadiile fizice

Preţ (lei)

Explicaţii

C

Construcţii, din care:

 

 

1.

Infrastructură beton armat

 

 

2.

Suprastructură beton armat

 

 

3.

închidere exterioară din zidărie

 

 

4.

Acoperiş terasă

 

 

…..

………………….

 

 

10.

Compartimentare interioară zidărie

 

 

11.

Compartimentare interioară gips-carton

 

 

12.

Finisare interioară

 

 

…..

………………….

 

 

19.

Finisare exterioară

 

 

E

Instalaţii electrice, din care:

 

 

1.

Cablare circuit electric de joasă tensiune

 

 

2.

Cablare circuit electric cu curenţi slabi

 

 

3.

Echipare cu aparataj electric şi corpuri de iluminat

 

 

4.

Tablouri electrice

 

 

I

Instalaţii încălzire, din care:

 

 

1.

Montare de utilaj şi echipament tehnologic

 

 

2.

Instalaţie de încălzire

 

 

…..

………………….

 

 

7.

Probe

 

 

8.

Izolare de ţevi, utilaje şi aparate

 

 

S

Instalaţii sanitare, din care:

 

 

1.

Montare de utilaj şi echipament tehnologic

 

 

2.

Instalaţie apă

 

 

3.

Instalaţie canalizare

 

 

4.

Probe

 

 

5.

Izolare de ţevi, utilaje şi aparate

 

 

V

Instalaţii ventilare, din care:

 

 

1.

Aparate şi agregate ventilare-climatizare

 

 

2.

Instalaţie de ventilare-climatizare

 

 

3.

Probe şi reglări

 

 

4.

Izolaţii

 

 

 

TOTAL COST ESTIMAT LUCRĂRI PE OBIECT

 

 

 

NOTĂ:

Lucrările pot fi departajate/definite pe corpuri/tronsoane şi/sau niveluri, în funcţie de mărimea şi modul de dezvoltare, pe orizontală sau verticală, a obiectelor.

3.2. Listele de utilaje, echipamente tehnologice şi dotări, pe fiecare obiect şi categorie de lucrări, însoţite de specificaţiile/fişele tehnice.

4. Devizul general şi devizele obiectelor

4.1. Devizul general al obiectivului de investiţie imobiliară

4.2. Devizele obiectelor

5. Graficele de eşalonare

5.1. Graficul de eşalonare a investiţiei

Subcapitolul cuprinde graficul de eşalonare a investiţiei, aprobat la faza de studio de fezabilitate, actualizat cu toate informaţiile existente la data elaborării proiectului tehnic.

5.2. Graficul fizic şi valoric de eşalonare a construirii

Graficul fizic şi valoric de eşalonare a construirii cuprinde lucrările ce trebuie realizate în ordinea tehnologică, normală, de execuţie şi se elaborează conform machetei de mai jos, cu eşalonare pe fiecare an calendaristic, defalcat pe trimestre şi luni, până la recepţia la terminarea lucrărilor.

OBIECTIVUL 05-4-5678

OBIECTUL Bloc administrativ - tronson C

 

Graficul fizic şi valoric de eşalonare a construirii

 

COD

Categorii de lucrări

Valoarea (mii lei),

Anul 2008

Nr. crt.

Capitole de lucrări/ Stadii fizice

din care

Trimestrul I

Trimestrul II

Trimestrul III

Trimestrul IV

 

 

 

Ian.

Febr.

Mart.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

C

Construcţii, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Infrastructură beton armat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Suprastructură beton armat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

închidere exterioară din zidărie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Acoperiş terasă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

……………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Compartimentare interioară zidărie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Compartimentare interioară gips-carton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Finisare interioară

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

……………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Faţade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

Instalaţii electrice, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cablare circuit electric de joasă tensiune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Cablare circuit electric cu curenţi slabi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Echipare cu aparataj electric şi corpuri de iluminat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Tablouri electrice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Instalaţii încălzire, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Montare de utilaj şi echipament tehnologic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Instalaţie de încălzire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

……………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Probe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Izolare de ţevi, utilaje şi aparate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

Instalaţii sanitare, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Montare de utilaj şi echipament tehnologic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Instalaţie de apă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Instalaţie de canalizare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Probe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Izolare de ţevi, utilaje şi aparate