MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 739         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 1 noiembrie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

989. - Hotărâre privind modificarea Listei cuprinzând statele terţe care impun cerinţe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2008

 

1.055. - Hotărâre privind revenirea de drept a unor imobile din domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIE! PUBLICE CENTRALE

 

1.075. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Măgura Ilvei, judeţul Bistriţa-Năsăud

 

1.302.- Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea Listei cuprinzând statele terţe care impun cerinţe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2008

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Lista cuprinzând statele terţe care impun cerinţe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 20 noiembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor,

Neculae Plăiaşu

 

Bucureşti, 10 octombrie 2012.

Nr. 989.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2008)

 

LISTA*)

cuprinzând statele terţe care impun cerinţe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism

 

Următoarele state terţe sunt recunoscute în prezent deţinând sisteme de combatere a spălării banilor/finanţării terorismului echivalente la nivelul Uniunii Europene. Lista poale fi revizuită, în special, în lumina rapoartelor de evaluare publice, adoptate de către Grupul de acţiune financiară, denumit în continuare FATF (Financial Action Task Force - FATF), organismele regionale de tip FATF (FATF Style regional bodies - FSRB), Fondul Monetar Internaţional (FIVII) sau Banca Mondială, în conformitate cu recomandările şi Metodologia FATF revizuite în anul 2003 şi cu Metodologia de evaluare:

- Australia;

- Republica Federativă a Braziliei;

- Canada;

- Hong Kong;

- Republica India;

- Japonia;

- Republica Coreea;

- Statele Unite Mexicane;

- Republica Singapore;

- Confederaţia Elveţiană;

- Republica Africa de Sud;

- Statele Unite ale Americii;

- Teritoriile franceze de peste mări (Mayotte, Noua Caledonie, Polinezia Franceză, Saint Pierre şi Miquelon şi Wallis şi Futuna),

- Aruba, Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius şi Saba;

- Dependenţele Coroanei Britanice (Jersey, Guernsey, Insula Man).


*) Lista nu se aplică statelor membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European care beneficiază de jure de recunoaştere reciprocă prin implementarea Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi al finanţării terorismului.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind revenirea de drept a unor imobile din domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi având în vedere prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 867/2010 privind transmiterea unor părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Imobilul având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, transmis în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa, revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa.

(2) Imobilele având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, transmise în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa, revin de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Se aprobă înscrierea imobilelor prevăzute la art. 1 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Administraţiei şi Internelor va efectua modificarea, în mod corespunzător, a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1,705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

p. Ministrul delegat pentru administraţie,

Constantin Cătălin Chiper,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 30 octombrie 2012.

Nr. 1.055.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unui imobil care revine de drept din domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa

 

Denumirea şi locul unde este situat imobilul

Persoana juridică în a cărei administrare se află imobilul

Persoana juridică în a cărei administrare trece imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de înregistrare la Ministerul Finanţelor Publice şi codul de clasificare

Imobil 15-119 Bd. Regele Carol I nr. 49,

municipiul Târgovişte,

judeţul Dâmboviţa

Consiliul Judeţean

Dâmboviţa CUI: 4280205

Ministerul Administraţiei si Internelor CUI: 4267095 - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa CUI: 4279790

Suprafaţă construită = 8.513 mp

Suprafaţă desfăşurată = 9.937 mp

Suprafaţa totală a terenului,

inclusiv construcţiile = 43.194 mp CF: 71861

Cod de clasificare: 8.19.01

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor imobile care revin de drept din domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa

 

Denumirea şi locul unde este situat imobilul

Persoana juridică în a cărei administrare se afla imobilele

Persoana juridică în a cărei administrare trec imobilele

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

Numărul de înregistrare la Ministerul Finanţelor Publice şi codul de clasificare

Imobil 1

Bd. Regele Carol 1 nr. 49,

municipiul Târgovişte,

judeţul Dâmboviţa

Consiliul Judeţean Dâmboviţa

CUI: 4280205

Ministerul Administraţiei şi Internelor CUI: 4267095 - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa CUI: 4280000

Suprafaţă construită - 685 mp

Suprafaţă desfăşurată - 685 mp

Suprafaţă totală -11.783 mp

CF-71862

Cod de clasificare: 8.19.01

Imobil II

Bd. Regele Carol 1 nr. 49,

municipiul Târgovişte,

judeţul Dâmboviţa

Consiliul Judeţean Dâmboviţa

CUI: 4280205

Ministerul Administraţiei şi Internelor CUI: 4267095 - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa CUI: 4280000

Suprafaţă construită - 3.179 mp

Suprafaţă desfăşurată - 3.179 mp

Suprafaţă totală -210.090 mp

CF-71865

Cod de clasificare: 8.19.01

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

GUVERNUL ROMÂNIEI

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Măgura Ilvei, judeţul Bistriţa-Năsăud

 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin,

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Măgura Ilvei, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Marius Arthur Ursu

 

Bucureşti, 22 octombrie 2012.

Nr. 1.075.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţi lor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe

 

Având în vedere dispoziţiile:

- Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe, aprobată prin Legea nr. 2/2012,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 16 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe, aprobată prin Legea nr. 2/2012,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe, aprobate prin Legea nr. 2/2012, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 4 octombrie 2012.

Nr. 1.302.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum si a contribuţiei naţionale aferente acestei asistente

 

CAPITOLUL I

Programarea bugetară a fondurilor aferente proiectelor sau măsurilor finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe

 

Art. 1. - (1) Sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor sau măsurilor se cuprind conform art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe, aprobată prin Legea nr. 2/2012, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011, repartizate pe ani, pe toată perioada de implementare a proiectelor sau a măsurilor.

(2) în vederea cuprinderii în bugetul propriu a sumelor menţionate la alin. (1), beneficiarii de proiecte sau măsuri prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 au obligaţia să completeze fişa de fundamentare a proiectului ori a măsurii propus(e) la finanţare sau finanţat(e) în cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, conform Formularului 1 din prezentele norme metodologice.

(3) Fişa de fundamentare a proiectului sau a măsurii este completată de structura responsabilă cu propunerea la finanţare ori implementare a proiectului sau măsurii şi va fi semnată de conducătorul acesteia.

(4) Structura abilitată cu elaborarea proiectului de buget din cadrul ordonatorului de credite în calitate de beneficiar de proiecte sau măsuri, prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011, va cuprinde în buget sumele menţionate la alin. (1) numai dacă fişa de fundamentare a proiectului ori a măsurii prevăzut(e) la alin. (2), cât şi a proiectelor sau a măsurilor aflate în implementare este avizată de principiu, conform art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011, de către Unitatea Naţională de Coordonare, rol îndeplinit de către Direcţia generală pregătire ECOFIN şi asistenţă comunitară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

(5) Beneficiarii de proiecte sau măsuri au obligaţia ca, la semnarea acordului de implementare a proiectului ori acordului aferent măsurii, încheiat cu Unitatea Naţională de Coordonare sau organismul intermediar, dacă este cazul, să depună o copie a formularului bugetar „Fişa proiectului”, anexă la bugetul ordonatorului principal de credite.

(6) în cazul proiectelor sau măsurilor propuse la finanţare în anul bugetar curent, pentru care acordurile de implementare a proiectelor cri acordurile aferente măsurilor nu au fost încheiate, precum şi în cazul necesităţii angajării unor cheltuieli neeligibile aferente proiectelor sau măsurilor aflate în implementare, compartimentul de specialitate din cadrul ordonatorului de credite prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 solicită structurii responsabile cu propunerea la finanţare a proiectului note justificative pentru angajarea cheltuielilor care se efectuează înainte de data semnării acordului de implementare a proiectului ori acordului aferent măsurii sau pentru angajarea cheltuielilor neeligibile.

(7) Notele justificative prevăzute la alin. (6) vor cuprinde informaţii privind categoriile de cheltuieli şi necesitatea angajării acestora pentru implementarea proiectului sau măsurii.

(8) Cheltuielile angajate înainte de data semnării acordurilor de implementare a proiectelor sau acordurilor aferente măsurilor sunt neeligibile şi nu vor fi solicitate la rambursare în cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţi lor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.

Art. 2. - (1) Sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor sau măsurilor se cuprind în bugetele beneficiarilor de proiecte ori măsuri prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011, repartizate pe ani, pe toată perioada de implementare a proiectelor sau măsurilor şi se aprobă conform Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ori cu ocazia rectificărilor bugetare.

(2) în vederea cuprinderii în buget a sumelor menţionate la alin. (1), beneficiarii de proiecte sau măsuri prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 au obligaţia să completeze fişa de fundamentare a proiectului ori a măsurii propus(e) la finanţare sau finanţat(e) în cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, conform Formularului 1 din prezentele norme metodologice, fără a mai solicita avizul de principiu al Direcţiei generale pregătire ECOFIN si asistenţă comunitară în calitate de unitate naţională de coordonare.

(3) Beneficiarii de proiecte sau măsuri prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 au obligaţia ca, la semnarea acordului de implementare încheiat cu Unitatea Naţională de Coordonare sau organismul intermediar, dacă este cazul, să depună o copie a formularului bugetar „Fişa proiectului”, anexă la bugetul ordonatorului principal de credite, întocmit în baza fişei de fundamentare menţionate la alin. (2), aferentă proiectului ori măsurii propus(e) sau aprobat(e) la finanţare în cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, semnat şi ştampilat de ordonatorul principal de credite.

(4) în cazul proiectelor sau măsurilor propuse la finanţare în anul bugetar curent, pentru care acordurile de implementare a proiectelor ori acordurile aferente măsurilor nu au fost încheiate, precum şi în cazul necesităţii angajării unor cheltuieli neeligibile aferente proiectelor sau măsurilor aflate în implementare, compartimentul de specialitate din cadrul ordonatorului de credite beneficiar prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 solicită structurii responsabile cu propunerea la finanţare a proiectului note justificative pentru angajarea cheltuielilor care se efectuează înainte de data semnării acordului de implementare a proiectului ori acordului aferent măsurii sau pentru angajarea cheltuielilor neeligibile.

(5) Notele justificative prevăzute la alin. (4) vor cuprinde informaţii privind categoriile de cheltuieli şi necesitatea angajării sumei respective pentru implementarea proiectului sau a măsurii.

(6) Cheltuielile angajate înainte de data semnării acordurilor de implementare a proiectelor sau acordurilor aferente măsurilor sunt neeligibile şi nu vor fi solicitate la rambursare în cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.

(7) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia să asigure integral şi cu prioritate atât sumele necesare implementării proiectelor sau măsurilor proprii propuse la finanţare ori finanţate în cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, cât şi cele necesare implementării proiectelor sau măsurilor ai căror beneficiari de proiecte ori măsuri sunt instituţii publice locale finanţate integral sau parţial din bugetul local.

(8) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia de a deschide şi repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor sau măsurilor ai căror beneficiari de proiecte ori măsuri sunt instituţiile publice din subordine finanţate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor rambursate de autoritatea de plată, ca urmare a cererii de plată transmise de către beneficiarii de proiecte sau măsuri {conform Formularului 5).

Art. 3. - (1) Sumele cuprinse în bugetul Ministerului Finanţelor Publice, prevăzute la art. 6 alin. (3) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011, precum şi sumele cuprinse în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale”, prevăzute la art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011, sunt gestionate de autoritatea de plată, rol îndeplinit de Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

(2) Sumele cuprinse în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale”, prevăzute la art. 6 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011, reprezintă minimum 5% din valoarea proiectelor sau măsurilor finanţate prin Programul de cooperare elveţiano-roman vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.

Art. 4. - (1) Valoarea subvenţiei acordate beneficiarilor de proiecte sau măsuri finanţaţi parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale poate cuprinde sumele aferente contravalorii fondurilor externe nerambursabile din cadrul proiectelor sau măsurilor finanţate prin Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, care vor fi rambursate de către autoritatea de plată, conform acordului de implementare a fiecărui proiect ori acordului fiecărei măsuri.

(2) Beneficiarii de proiecte sau măsuri finanţaţi parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale restituie, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării, sumele rambursate de către autoritatea de plată conform art. 7, în conturile de cheltuieli bugetare ale ordonatorilor principali de credite din care au fost acordate subvenţiile prevăzute la alin. (1).

(3) în cazul în care restituirea subvenţiei menţionate la alin. (2) se efectuează în anul bugetar următor celui în care au fost primite subvenţiile, se aplică prevederile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.199/2008 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008.

Art. 5. - Sumele reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile aferente Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse se cuprind de către Unitatea Naţională de Coordonare, la nivel de credite de angajament şi credite bugetare, pe tipuri de finanţare, în anexa la bugetul Ministerului Finanţelor Publice, în conformitate cu art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011, pentru proiectele şi măsurile aferente tipurilor de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), c) si d) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 62/2011.

 

CAPITOLUL II

Fluxuri financiare şi evidenţă contabilă

 

Art. 6. - (1) în cazul beneficiarilor de proiecte sau măsuri prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. a) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011, care au în implementare proiecte ori măsuri finanţate în cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse:

a) sunt considerate cheltuieli definitive din bugetele acestora cheltuielile efectuate corespunzător contravalorii fondurilor externe nerambursabile aferente Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse şi contribuţiei proprii;

b) sumele aferente rambursării cotei părţi din cheltuielile eligibile efectuate, corespunzătoare finanţării fondurilor externe nerambursabile aferente Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, se virează de către autoritatea de plată, cu respectarea termenului stabilit în acordul de implementare a proiectului sau în acordul aferent măsurii în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanţate proiectele ori măsurile respective, deschise pe:

b1) codurile de identificare fiscală ale beneficiarilor de proiecte sau măsuri prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 62/2011, la unităţile Trezoreriei Statului prin care aceştia îşi desfăşoară activitatea;

b2) codurile de identificare fiscală ale unităţilor administrativ-teritoriale în cazul beneficiarilor de proiecte sau măsuri care au calitatea de ordonatori principali de credite ai bugetului local, precum şi în cazul în care beneficiarii de proiecte ori măsuri sunt entităţi finanţate integral din bugetul local, prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 62/2011, la unităţile Trezoreriei Statului prin care îşi desfăşoară activitatea.

(2) Autoritatea de plată notifică în scris beneficiarii de proiecte sau măsuri prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. a) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011, cu privire la sumele virate în conturile de venituri, utilizând Formularul 2.

Art. 7. - În cazul beneficiarilor de proiecte sau măsuri, alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. a) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011, care au în implementare proiecte ori măsuri finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, autoritatea de plată virează, din conturile de disponibil prevăzute la art. 22, sumele aferente rambursării cheltuielilor eligibile efectuate, corespunzătoare finanţării din fonduri externe nerambursabile aferente Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, conform acordului de implementare a proiectului sau acordului aferent măsurii, în conturile de disponibilităţi ale beneficiarilor de proiecte ori măsuri prin care se gestionează bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora.

Art. 8. - Transferul fondurilor externe nerambursabile aferente Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, prevăzute la art. 6 şi 7, din conturile autorităţii de plată în conturile beneficiarilor de proiecte sau măsuri, se realizează în condiţiile şi pe baza documentelor prevăzute prin acordul de implementare a proiectului ori prin acordul privind măsura, după certificarea cheltuielilor eligibile de către autoritatea de plată, potrivit prevederilor legale aplicabile Programului, şi primirea de la SECO a fondurilor externe nerambursabile.

Art. 9. - Prin acordurile de implementare a proiectelor sau prin acordurile privind măsurile se stabilesc termenele şi condiţiile privind implementarea proiectelor ori măsurilor şi derularea operaţiunilor financiare, inclusiv:

a) clauzele minimale pentru fiecare tip de contract necesar a fi incluse în contractele care vor fi încheiate între beneficiari şi contractanţi în vederea achiziţionării bunurilor, serviciilor, lucrărilor prevăzute pentru implementarea proiectelor;

b) termenul maxim de efectuare a plăţilor către beneficiarii de proiecte sau măsuri aferente rambursării cheltuielilor eligibile;

c) documentele justificative necesare rambursării cotei părţi din cheltuielile eligibile efectuate, corespunzătoare finanţării fondurilor externe nerambursabile aferente Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse;

d) obligaţia ca fiecare raport intermediar sau final de proiect, transmis de beneficiarii de proiecte ori măsuri prevăzuţi la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011, să aibă anexată o situaţie care să reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate de aceştia, conform Formularului 3;

e) prevederea conform căreia beneficiarii de proiecte sau măsuri, care efectuează plăţi în valută în cadrul proiectului, solicită la rambursare contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naţionale a Românei, valabil la data efectuării plăţii în valută;

f) sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării termenelor şi condiţiilor stabilite prin acordurile de implementare a proiectelor sau prin acordurile privind măsurile;

g) modalităţile şi termenele de recuperare a sumelor plătite necuvenit, conform legislaţiei aplicabile şi procedurilor specifice;

h) cursul Băncii Naţionale a României valabil la data iniţierii acordurilor de implementare a proiectelor sau ale acordurilor privind măsurile, precum şi data iniţierii acordurilor de implementare a proiectelor ori acordurilor privind măsurile.

Art. 10. - (1) Beneficiarii de proiecte sau măsuri finanţate în cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţi lor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse au obligaţia să ţină pentru fiecare proiect ori măsură o evidenţă contabilă distinctă, folosind în contabilitatea proprie conturi analitice distincte.

(2) Beneficiarii de proiecte sau măsuri, instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat şi instituţiile publice de subordonare locală finanţate integral din bugetul local, înregistrează în evidenţa extracontabilă rambursările de cheltuieli aferente fondurilor externe nerambursabile primite în cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţi lor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse pe baza notificărilor primite de la autoritatea de plată.

 

CAPITOLUL III

Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor efectuate în cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

 

Art. 11. - În cadrul fazei de angajare a cheltuielilor se efectuează următoarele operaţiuni:

a) Unitatea Naţională de Coordonare iniţiază formularul „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament”, anexa nr. 1a} la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi completează cu suma propusă a fi angajată în limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi angajate din creditele de angajament reflectate în anexa la bugetul Ministerului Finanţelor Publice, conform art. 5 din prezentele norme metodologice. Unitatea Naţională de Coordonare completează la rubricile Compartiment de specialitate şi Compartiment de contabilitate din cadrul formularului „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament”, care este supus vizei de control financiar preventiv propriu din cadrul Unităţii Naţionale de Coordonare şi, ulterior, aprobat de către ordonatorul principal de credite;

b) în vederea completării de către Unitatea Naţională de Coordonare a rubricilor aferente Compartimentului de contabilitate din cadrul formularului „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament”, Unitatea Naţională de Coordonare solicită autorităţii de plată periodic, cel puţin cu ocazia iniţierii acordurilor de implementare a proiectelor sau acordurilor privind măsurile, înregistrările în contabilitatea autorităţii de plată referitoare la sumele angajate în cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, în vederea reconcilierii cu evidenţele proprii;

c) ordonatorul principal de credite semnează acordurile de implementare a proiectelor sau acordurile privind măsurile cu beneficiarii de proiecte ori măsuri, acestea fiind supuse anterior vizei de control financiar preventiv propriu din cadrul Unităţii Naţionale de Coordonare, împreună cu formularele, iniţiate de Unitatea Naţională de Coordonare, „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament” şi „Angajament bugetar individual”, anexele nr. 1a) şi 2 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prezentate împreună cu Lista de verificare aferentă;

d) acordurile de implementare a proiectelor sau acordurile privind măsurile se încheie în franci elveţieni (CHF) şi echivalentul în lei la cursul Băncii Naţionale a României valabil la data iniţierii acestora, dată care este indicată şi la rubrica .Compartimentul de specialitate” din cadrul formularelor „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament” şi „Angajament bugetar individual”, prevăzute la lit. c);

e) angajamentele bugetare individuale şi angajamentele legale se înregistrează în contabilitate în franci elveţieni şi respectiv în lei, la cursul Băncii Naţionale a României valabil la data iniţierii acestora;

f) angajamentele bugetare individuale (contul 8066), angajamentele legale (contul 8067), creditele bugetare aprobate (contul 8060), creditele de angajament aprobate (contul 8071) şi creditele de angajament angajate (contul 8072) se înregistrează în contabilitatea Ministerului Finanţelor Publice, prin autoritatea de plată, în baza formularelor „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament” şi „Angajament bugetar individual” şi acordurile de implementare a proiectelor sau acordurile privind măsurile menţionate la lit. c) şi a listei de inventariere menţionate la lit. g) transmise de Unitatea Naţională de Coordonare;

g) pentru toate angajamentele legale semnate înainte de intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, Unitatea Naţională de Coordonare întocmeşte, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme, o listă de inventariere a acestora, în vederea determinării soldului disponibil pentru a fi angajat conform prevederilor prezentului articol;

h) în cazul în care Unitatea Naţională de Coordonare a delegat organismului intermediar angajarea cheltuielilor, conform art. 11 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011, prin acordul de delegare de atribuţii se stabilesc limitele competenţelor acestuia. Organismul intermediar trebuie să comunice Unităţii Naţionale de Coordonare şi autorităţii de plată angajamentele legale încheiate, în vederea înregistrării în contabilitatea Ministerului Finanţelor Publice, prin autoritatea de plată.

Art. 12. - (1) în cazul în care Unitatea Naţională de Coordonare a delegat o parte din operaţiunile specifice fazei de lichidare a cheltuielilor, organismul intermediar efectuează următoarele operaţiuni:

a) verifică şi aprobă rapoartele intermediare, respectiv finale ale proiectului sau măsurii, verifică existenţa documentelor justificative anexate, primite de la beneficiarii de proiecte ori măsuri, conform prevederilor din acordurile de implementarea proiectelor sau din acordurile privind măsurile, a rapoartelor de audit, dacă este cazul;

b) verifică existenţa menţiunii „Bun de plată pentru suma de...” sau „Se refuză la plată suma de...”, respectiv a menţiunii „Certificat în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii” acordate de beneficiarii de proiecte ori măsuri pe facturile sau documentele cu valoare echivalentă, existenţa documentelor justificative, inclusiv a documentelor din care rezultă efectuarea plăţilor de către beneficiarii de proiecte ori măsuri, precum şi eligibilitatea costurilor cuprinse în cererile de plată;

c) se asigură că beneficiarii nu au solicitat rambursarea cheltuielilor din alte surse de finanţare;

d) se asigură că beneficiarii nu au recuperat şi nu pot recupera TVA din altă parte, potrivit prevederilor legale în vigoare;

e) se asigură că beneficiarii au îndeplinit prevederile acordurilor de implementare a proiectelor sau ale acordurilor privind măsurile, cu privire la procentul de cofinanţare;

f) în urma verificărilor efectuate, aprobă cererile de plată, întocmite în lei, primite de la beneficiarii de proiecte sau măsuri (în formatul prezentat în Formularul 5), prin emiterea Notei de aprobare la plată (Formularul 6);

g) transmite autorităţii de plată cererile de plată, împreună cu rapoartele intermediare, respectiv finale aprobate, nota de aprobare la plată, rapoartele de audit, dacă este cazul, copii certificate „Conform cu originalul” ale facturilor şi documentelor justificative aferente, inclusiv ale documentelor din care rezultă efectuarea plăţilor de către beneficiarii de proiecte sau măsuri.

(2) în cazul fazei de lichidare, autoritatea de plată este responsabilă cu înregistrarea în contabilitate a cererilor de plată.

Art. 13. - În cazul în care nicio parte din operaţiunile specifice fazei de lichidare a cheltuielilor nu a fost delegată organismului intermediar şi Unitatea Naţională de Coordonare a decis menţinerea acestora la nivelul său, Unitatea Naţională de Coordonare are responsabilitatea realizării operaţiunilor prevăzute la art. 12 alin. (1).

Art. 14. - (1) Autoritatea de plată realizează următoarele operaţiuni asupra documentelor transmise, conform art. 12 alin. (1) Iii. g), de către organismul intermediar sau Unitatea Naţională de Coordonare:

a) verifică conformitatea şi legalitatea cererii de plată cu acordul de implementare a proiectului sau acordul privind măsura;

b) verifică existenţa rapoartelor intermediare, respectiv finale aprobate de organismul intermediar sau Unitatea Naţională de Coordonare, a notei de aprobare la plată întocmite de organismul intermediar ori Unitatea Naţionala de Coordonare, a rapoartelor de audit, dacă este cazul, a copiilor certificate „Conform cu originalul” ale facturilor cu menţiunea „Bun de plată pentru suma de ....” sau „Se refuză la plată suma de ...”, respectiv cu menţiunea „Certificat în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii” acordat de beneficiarii de proiecte ori măsuri, şi a documentelor justificative aferente, inclusiv a documentelor din care rezultă efectuarea plăţilor de către beneficiarii de proiecte sau măsuri;

c) confirmă dacă partea de cofinanţare a fost furnizată conform acordului de implementare a proiectului sau conform acordului privind măsura.

(2) Autoritatea de plată certifică sumele solicitate prin cererile de plată în urma verificărilor enumerate la alin. (1) cu menţiunea „Se certifică suma de ...”.

(3) Pe baza sumelor certificate, autoritatea de plată întocmeşte cererea de rambursare pentru fiecare proiect sau măsură în franci elveţieni, utilizând cursul de schimb al Băncii Naţionale a României de Ea data întocmirii acesteia, şi o transmite SECO. Pe cererea de rambursare se va menţiona şi suma în lei.

Art. 15. - (1) După încasarea fondurilor de la SECO, autoritatea de plată procedează la ordonanţarea şi plata sumelor aprobate şi transferate de SECO în conturile deschise în lei, conform art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011, de beneficiarii de proiecte sau măsuri, în termenele stabilite.

(2) Ordonanţarea cheltuielilor se face la nivelul autorităţii de plata, folosind formularul „Ordonanţare de plată”, conform anexei nr. 3 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare. La înscrierea informaţiilor în coloana 1 „Disponibil înaintea efectuării plăţii” din formularul „Ordonanţare de plată” se va ţine cont de angajamentele bugetare evidenţiate în contul 8066 „Angajamente bugetare”, precum şi de plăţile efectuate din contul 770 „Finanţarea de la buget” sau din alte conturi de disponibilităţi, după caz, dar şi de cheltuielile care au fost angajate, lichidate şi ordonanţate anterior şi care nu au apărut decontate în extrasul de cont la momentul întocmirii formularului „Ordonanţare de plată”.

Art. 16. - În vederea efectuării reconcilierii contabile bianuale între conturile contabile ale autorităţii de plată şi cele ale beneficiarilor de proiecte sau măsuri pentru operaţiunile gestionate în cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, beneficiarii de proiecte ori măsuri au obligaţia transmiterii Formularului 4, din care să rezulte sumele primite de la autoritatea de plată şi cele restituite acesteia.

 

CAPITOLUL IV

Finanţarea cheltuielilor neeligibile, a cheltuielilor cu TVA şi a cheltuielilor conexe Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

 

Art. 17. - Asigurarea sumelor necesare plăţii cheltuielilor neeligibile, inclusiv a cheltuielilor menţionate la art. 1 alin. (8) şi la art. 2 alin. (6), este responsabilitatea beneficiarilor de proiecte sau măsuri finanţate în cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse şi aceste sume nu pot fi solicitate la rambursare.

Art. 18. - Sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile sunt considerate cheltuieli eligibile numai dacă sunt suportate efectiv şi definitiv de către beneficiar şi dacă nu pot fi recuperate în conformitate cu prevederile legale.

Art. 19. - Alte comisioane, impozite şi taxe aferente cheltuielilor eligibile sau legate de cheltuielile eligibile, în special impozitele directe şi contribuţiile de securitate socială aferente salariilor şi remuneraţiilor eligibile, vor reprezenta cheltuieli eligibile doar dacă sunt suportate efectiv şi definitiv de către beneficiar.

Art. 20. - Cheltuielile cuprinse la art. 18, respectiv la art. 19 aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate de către SECO vor fi finanţate din fonduri externe nerambursabile.

 

CAPITOLUL V

Recuperarea fondurilor utilizate necorespunzător

 

Art. 21. - (1) Fondurile nerambursabile utilizate necorespunzător în implementarea proiectelor sau măsurilor finanţate în cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse urmează să fie recuperate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor specifice prezentului capitol.

(2) în cazul în care, în urma verificării documentelor justificative aferente cheltuielilor eligibile, autoritatea de plată constată efectuarea unor plăţi susceptibile a fi neeligibile, aceasta informează Unitatea Naţională de Coordonare sau organismul intermediar cu privire la neincluderea sumelor în cererea de rambursare ce urmează a fi trimisă către SECO şi solicită acestora să reexamineze cheltuielile respective. Aceasta notificare cuprinde următoarele informaţii:

a) aria de concentrare, măsura-suport, proiectul în cadrul cărora au fost efectuate respectivele cheltuieli susceptibile a fi neeligibile;

b) numele beneficiarului de proiect sau măsură care a efectuat plata cheltuielilor susceptibile a fi neeligibile;

c) numele operatorului economic către care s-a efectuat plata;

d) numărul şi data documentelor justificative care atestă efectuarea tranzacţiei (factură, ordin de plată, extras de cont etc.);

e) suma susceptibilă a fi plătită pentru cheltuieli neeligibile;

f) categoria de cheltuieli susceptibile a fi neeligibile.

(3) Dacă în urma reexaminării se confirmă neeligibilitatea cheltuielilor, autoritatea de plată nu va include respectivele sume în cadrul cererii de rambursare.

(4) Dacă în urma reexaminării nu se confirmă neeligibilitatea cheltuielilor există următoarele situaţii:

a) autoritatea de plată este de acord cu rezultatul reexaminării, caz în care transmite SECO cererea de rambursare în vederea asigurării fondurilor;

b) autoritatea de plată nu este de acord cu rezultatul reexaminării, caz în care invită la reconciliere reprezentanţii Unităţii Naţionale de Coordonare, organismului intermediar şi ai beneficiarilor de proiecte sau măsuri.

(5) Unitatea Naţională de Coordonare şi, respectiv autoritatea de plată, în calitate de beneficiari din cadrul Ministerului Finanţelor Publice ai măsurilor finanţate din fondul pentru asistenţă tehnică, întreprind măsuri pentru cuprinderea în bugetul Ministerului Finanţelor Publice a sumelor prevăzute la art. 6 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 62/2011.

(6) Autoritatea de plată întreprinde măsuri pentru cuprinderea în bugetul Ministerului Finanţelor Publice a sumelor prevăzute la art. 6 alin. (3) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011

(7) Autoritatea de plată întreprinde măsuri pentru cuprinderea în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale” a sumelor prevăzute la art. 6 alin. (4) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011.

(8) Autori ta tea de plată este responsabilă pentru constatarea şi recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit din asistenţa financiara nerambursabilă prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. a), c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011.

 

CAPITOLUL VI

Conturile aferente implementării proiectelor sau măsurilor în cadru! Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

 

Art. 22. - (1) în vederea derulării operaţiunilor financiare determinate de gestionarea fondurilor externe nerambursabile aferente Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011, se deschid conturi distincte la Trezoreria Statului, respectiv ia Banca Naţională a României.

(2) Pe numele Ministerului Finanţelor Publice, ca ordonator principal de credite, se deschid la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti conturi pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor externe nerambursabile. Aceste conturi, gestionate de Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, în calitate de autoritate de plată, sunt următoarele:

a) contul 54.06.01.45 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse” pentru:

a1) încasarea sumelor transferate de autoritatea de plată din contul Băncii Naţionale a României, gestionat de autoritatea de plată, reprezentând contravaloarea în lei a sumelor primite în valută de la SECO;

a2) încasarea sumelor în lei de la bugetul de stat reprezentând sume necesare pentru finanţarea cheltuielilor menţionate la art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011;

a3) încasarea sumelor în lei din contul 54.06.05.45 reprezentând creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate în vederea restituirii acestora SECO;

a4) plata sumelor în lei transferate de titularul contului în conturile corespunzătoare de venituri bugetare sau de disponibilităţi ale beneficiarilor de proiecte ori măsuri;

a5) plata sumelor reprezentând creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli, recuperate, ce urmează a fi restituite SECO;

a6) restituirea eventualelor sume rămase neutilizate la sfârşitul Programului către SECO;

b) contul 54.06.04.45 «Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând finanţarea altor cheltuieli decât cele eligibile - Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse” pentru:

bl) încasarea sumelor de Sa bugetul de stat pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor cuprinse în bugetul Ministerului Finanţelor Publice pentru finanţarea cheltuielilor menţionate la art. 6 alin. (3) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011;

b2) încasarea sumelor în lei virate din contul 54.06.05.45 reprezentând creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli, recuperate, aferente cheltuielilor efectuate de la bugetul de stat;

b3) plata sumelor reprezentând finanţarea cheltuielilor menţionate la art. (6) alin. (3) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011;

b4) plata sumelor în lei la bugetul de stat reprezentând restituirea sumelor neutilizate la sfârşitul Programului;

c) contul 54.06.05.45 „Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse” pentru:

d) încasarea sumelor în lei virate de beneficiarii de proiecte sau măsuri reprezentând creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli apărute în gestionarea proiectelor sau măsurilor finanţate în cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse;

c2) plata sumelor în lei transferate în contul 54.06.01.45 reprezentând creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli, recuperate, în vederea restituirii acestora SECO;

c3) plata sumelor în lei transferate în contul 54.06.04.45 în vederea reîntregirii contului din care au fost plătite creanţele bugetare.

(3) Pe numele Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale”, ca ordonator principal de credite, se deschide la Trezoreria Operativă Centrală contul de cheltuieli

23.....Cheltuieli ale bugetului de stat.....”, în conformitate cu art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011, din care se dispun plăţi în contul de disponibil ai Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE menţionat ia art. 22 aţin. (2) fit a).

(4) Pe numele Ministerului Finanţelor Publice ca ordonator principal de credite se deschide la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti contul 23... „Cheltuieli ale bugetului de stat...” în conformitate cu art. 6 alin. 3 lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011, din care se dispun plăţi în contul de disponibil menţionat la art. 22 alin. (2) lit. b).

(5) Ministerul Finanţelor Publice, prin autoritatea de plată, deschide la Banca Naţională a României un cont distinct, în CHF, pentru gestionarea fondurilor externe nerambursabile primite de la SECO, aferente Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţi lor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, pentru:

a) încasarea sumelor transferate de SECO, reprezentând contravaloarea cererilor de rambursare aprobate de SECO;

b) încasarea echivalentului în CHF al sumelor în lei transferate de autoritatea de plată din contul 54.06.01.45 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţi lor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse”, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, în vederea restituirii sumelor neutilizate sau neeligibile ori recuperate către SECO;

c) restituirea sumelor neutilizate sau neeligibile ori recuperate către SECO.

Art. 23. - (1) în cazul beneficiarilor de proiecte sau măsuri prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011, conturile de venituri în care se virează sumele aferente rambursării cheltuielilor eligibile corespunzătoare finanţării din fonduri externe nerambursabile aferente Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse sunt:

a) conturile de venit ale bugetului de stat în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri externe nerambursabile aferente Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse;

a1) 20.45.01.19.01 „Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

a2) 20.45.01.19.02 „Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

b) conturile de venit ale bugetului asigurărilor sociale de stat în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri externe nerambursabile aferente Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse:

bl) 22.45.03.19.01 „Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

b2) 22.45.03.19.02 „Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

c) conturile de venit a!e bugetului asigurărilor pentru şomaj în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri externe nerambursabile aferente Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse:

d) 28.45.04.19.01 «Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent;

c2) 28.45.04.19.02 «Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

d) conturile de venit ale bugetului fondului naţional de asigurări sociale de sănătate în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri externe nerambursabile aferente Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse:

d1) 26.45.05.19.01 „Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

d2) 26.45.05.19.02 „Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”.

(2) în cazul instituţiilor publice prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011, conturile de venituri în care se virează sumete aferente rambursării cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului sunt:

a1) 21.45.02.19.01 ..Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

a2) 21.45.02.19.02 „Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”.

(3) Pentru conturile de venituri bugetare de la alin. (1) Trezoreria Statului eliberează extrase de cont beneficiarilor de proiecte sau măsuri, după caz, pe ale căror coduri de identificare fiscală sunt deschise aceste conturi.

(4) Pentru conturile de venituri bugetare prevăzute la alin. (2), Trezoreria Statului eliberează extrase de cont unităţilor administrativ-teritoriale pe ale căror coduri de identificare fiscală sunt deschise conturile respective, atât pentru sumele cuvenite unităţilor administrativ-teritoriale în calitate de beneficiari de proiecte sau măsuri, cât şi pentru sumele cuvenite entităţilor finanţate integral din bugetele acestora.

(5) Beneficiarii de proiecte sau măsuri, alţii decât cei prevăzuţi la art. 6, alin. (1) lit. a) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011, încasează sumele aferente rambursărilor de cheltuieli eligibile prin conturile de disponibilităţi prin care îşi gestionează bugetele de venituri şi cheltuieli,

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii care îşi gestionează sumele prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli prin mai multe conturi de disponibilităţi (instituţii de învăţământ superior, spitale publice, instituţii sanitare publice etc.) sau operatorii economici ori organismele neguvernamentale nonprofit care au calitatea de beneficiari încasează sumele aferente rambursării cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse în următoarele conturi de disponibilităţi, după caz:

a) 50.47.20 „Disponibil aferent proiectelor sau măsurilor finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse”;

b) 50.98.13 „Disponibil al operatorilor economici aferent proiectelor sau măsurilor finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţi lor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse”;

c) 50.98.14 „Disponibil al organismelor neguvernamentale nonprofit aferent proiectelor sau măsurilor finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţi lor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse”.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 24. - Dispoziţiile prezentelor norme metodologice se aplică pentru tipurile de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011.

Art. 25. - Formularele 1-6 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

 

Formularul 1

 

Ordonator de credite beneficiar:.......

Departament (care propune/implementează proiectul):.....

Bugetul (propriu) din care este finanţat OC:............(bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor

speciale, buget local etc.)

I - Credite de angajament (CA)

II - Credite bugetare (CB)

 

Fişă de fundamentare

Proiect propus la finanţare/finanţat din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

 

Denumirea proiectului.............

şi/sau

Nr./data contractului/deciziei/ordinului de finanţare..............

(proiect individual/în parteneriat)

Program/Instrument/Facilitate...............

Tipul fondului extern nerambursabil (FEN) postaderare...........................

 

 

 

mii lei

Perioada de implementare

CA/ CB

Bugetul proiectului (realizat/estimat)

 

 

Total

Cheltuieli eligibile*

Alte cheltuieli decât cele eligibile aferente proiectului/activităţilor proprii

 

 

 

FEN postaderare

Buget propriu

Total

din care: TVA

 

 

 

 

activităţi proprii

cofinanţare proiect

buget propriu

 

0

 

1=2+3+4+5

2

3

4

5

6

... (anul 1) (realizat/estimat)

I

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

...(anul 2) (realizat/estimat)

I

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

... (anul 3)

I

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

... (anul n)

I

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

TOTAL

I

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

din care:

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli curente.....

I

 

X

X

X

X

X

 

II

 

X

X

X

X

X

Cheltuieli de capital......

I

 

X

X

X

X

X

 

II

 

X

X

X

X

X

 

Descrierea activităţilor eligibile:

 

 

 

Descrierea cheltuielilor, altele decât cele eligibile:

 

 

 

Departament/Direcţie (beneficiar)

Avizat **

 

 

Autoritate de management/gestiune/coordonare

Director general/Director,

Director general/Director,

 

Date de contact beneficiar proiect:

Nume:.............................

Tel.:................................

Fax/e-mail:......................

 

 

 

 

 

Data avizării:


* Pentru proiectele implementate în parteneriat vor fi luate în considerare numai activităţile proprii desfăşurate în cadrul proiectului şi, dacă este cazul, contribuţia la cofinanţarea naţionala angajata conform acordului de parteneriat. anexa la contractul de finanţare.

** Numai pentru ordonatorii de credite prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobata cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 6 alin (l)lit. a)-b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62V2011, aprobată prin Legea nr. 2/2012.

 

Formularul 2

 

Notificare cu privire la sumele virate în conturile de venituri corespunzătoare rambursării cheltuielilor aferente fondurilor externe nerambursabile în cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale În cadrul Uniunii Europene extinse

Nr. .....din data de............

 

De la: Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE

 

Către:........................................................

(beneficiarul proiectului/măsurii)

 

Referitor:

Proiectul/Măsura......................................................................................................................................................

(numărul acordului de implementare/acordului privind măsura) Rambursare cotă-parte cheltuieli eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile în cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, ca urmare a

Raportului intermediar/final de proiect/aferent măsurii nr. ...............din data de....................

 

Vă informăm că în data de...........a fost virată suma de.....,,..............lei, reprezentând rambursarea cotei-părţi din

cheltuielile eligibile, aferentă fondurilor externe nerambursabile în cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.

Suma menţionată anterior corespunde categoriilor de cheltuieli eligibile cuprinse în raportul intermediar/final de proiect/aferent măsurii mai sus menţionat si a fost virată în conturile de venituri după cum urmează:

 

 

 

 

 

(lei)

 

Suma solicitată la rambursare

Suma virată în contul de venituri

Nr. contului de venit *

Nr. ordinului de plată

Anul 1

 

 

 

 

Anul 2

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

……………………………

Director

Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE,

 

*Conturile de venituri corespund anilor 1h care au fost efectuate cheltuielile solicitate la rambursare.

 

Formularul 3

 

Anexă la Raportul intermediar/final de proiect/aferent măsurii nr. ............din data de.........

 

De la:..........................................................................

(beneficiarul proiectului/măsurii)

 

Către: Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE

 

Referitor: Proiectul/Măsura..........................................................................................

(numărul acordului de implementară/acordului aferent măsurii)

 

 

 

Luna 1*

Luna 2*

Luna n*

Total

Anul 1

Cheltuieli efectuate (lei)

 

 

 

 

 

 

 

Anul 2

Cheltuieli efectuate (lei)

 

 

 

 

 

 

 

Total sumă solicitată la rambursare (lei)

 

 

Întocmit: Beneficiarul proiectului/măsurii

(reprezentant legal)

...............................................................

(numele, data, semnătura şi ştampila)

 

Verificat şi aprobat: Unitatea Naţională de Coordonare/organismul intermediar

(reprezentant legal)

...............................................................

(numele, data, semnătura şi ştampila)


*Suma coincide cu cea aferentă lunii respective, conform raportului intermediar/final de proiect.

 

Formularul 4

 

Notificare cu privire la reconcilierea contabilă bianuală

 

De la:...........................................................................

(beneficiarul proiectului/măsurii)

 

Către: Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE

 

Referitor: Proiectul/Măsura...............................................................................................................

(numărul acordului de implementare/acordului aferent măsurii)

Vă informăm că la data de...............situaţia încasărilor/plăţilor a fost următoarea;

- sume încasate de la Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE:....................conform:

- OP nr./data............., suma................., reprezentând...................;

- OP nr./data..............suma................, reprezentând.....................;

………………………………………………….

- sume plătite (restituite) către Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE:................., conform:

- OP nr./data..............suma.................reprezentând....................;

- OP nr./data............., suma.................reprezentând...................;

- ……………………………………………………………………

Beneficiarul proiectului/măsurii

(reprezentant legal)

...............................................................

(numele, data, semnătura şi ştampila)

 

Formularul 5

 

Cerere de plată

Nr. ............................data............................

De la:..........................................................................

(numele, CUI şi adresa beneficiarului proiectului/măsurii)

 

Către: Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE

 

Referitor: Proiectul/Măsura.......................................................................................

(numărul acordului de implementare/acordului aferent măsurii)

 

Perioada acoperită de cererea de plată

 

Stimată doamnă/Stimate domn,

 

Solicităm prin prezenta rambursarea cheltuielilor eligibile în sumă de......* (lei)

 

Ataşăm prezentei cereri de plată următoarele documente justificative: Raportul intermediar/final Raportul de audit Documentele justificative

Alte documente, conform acordului de implementare privind proiectul/acordului aferent măsurii (de precizat documentele respective)...............

Suma declarată eligibilă în raportul de audit este următoarea:.....................

 

Plata va fi efectuată în contul **:............................

Întocmit:         Beneficiarul proiectului/măsurii

 (reprezentant legal)

...............................................................

(numele, data, funcţia, semnătura şi ştampila)

Verificat şi aprobat: Organismul intermediar/Unitatea Naţională de Coordonare

Se certifică legalitatea, realitatea si regularitatea operaţiunilor, (numele în clar, funcţia, data, semnătura şi ştampila)


* Suma coincide cu cea raportată în raportul intermediar/final de proiect.

** Se vor completa codul IBAN şi banca/trezoreria.

 

Antetul organismului intermediar/Unităţii Naţionale de Coordonare

 

Formularul 6

 

Nota de aprobare la plată a sumei solicitate de beneficiar

 

Aprobat: Organismul intermediar/Unitatea Naţională de Coordonare

........................................................................................................................

(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila reprezentantului legal)

Data aprobării

Programul de cooperare elveţiano-roman vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse:

Proiectul.................................................................................

(numărul acordului de implementare/acordului aferent măsurii)

Titlul proiectului:

Valoarea acordului de implementare (CI IF, respectiv lei):...............din care;................(grant) şi..................(cofinanţare)

Beneficiar:

Codul fiscal al beneficiarului:

 

Cerere de plată intermediară

 

Cerere de plată finală

 

Nr. şi data cererii de plată

 

Cheltuieli solicitate de beneficiar (RON)

 

Cheltuieli eligibile aprobate de organismul intermediar/Unitatea Naţională de Coordonare aferente cererii de plată (RON)

 

 

 

 

Total

Grant

Cofinanţare

Total cheltuieli eligibile, din care:

RON

%

RON

%

RON

%

Valoarea cheltuielilor eligibile înainte de cererea de plată curentă

 

 

 

 

 

 

Valoarea cheltuielilor eligibile aprobate de organismul Intermediar/Unitatea Naţională de Coordonare pentru cererea de plată curentă

 

 

 

 

 

 

 

Numele trezoreriei/băncii beneficiarului*:

Adresa trezoreriei/băncii beneficiarului:

Cod IBAN:

 

Ca urmare a verificării cererii de plată a beneficiarului mai sus menţionat, a raportului intermediar/final ataşat şi a celorlalte documente conexe, se constată că au fost îndeplinite condiţiile de implementare a proiectului/măsurii, în conformitate cu prevederile condiţiilor de finanţare. În urma verificării, se aprobă plata sumei de.........RON.

 

Întocmit:

Verificat:

Aprobat:


* În conformitate cu prevederile legale.