MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 750/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 750         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 7 noiembrie 2012

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

200. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2011, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la măsurile de protecţie a informaţiilor militare secrete de stat, încheiat la Washington D.C. la 21 iunie 1995

 

Acord între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la măsurile de protecţie a informaţiilor militare secrete de stat, încheiat la Washington D.C. la 21 iunie 1995

 

675. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2011, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la măsurile de protecţie a informaţiilor militare secrete de stat, încheiat la Washington D.C. la 21 iunie 1995

 

201. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2012 pentru ratificarea Protocolului privind amendarea şi prelungirea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, semnat la Bucureşti la 5 iulie 2012

 

676. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2012 pentru ratificarea Protocolului privind amendarea şi prelungirea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, semnat la Bucureşti la 5 iulie 2012

 

683. - Decret pentru numirea unui membru al Guvernului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.072. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru judeţul Bistriţa-Năsăud

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.460. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, de aplicare a prevederilor art. 35 alin. (11)-(26) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2011, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la măsurile de protecţie a informaţiilor militare secrete de stat, încheiat la Washington D.C. la 21 iunie 1995

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2011, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la măsurile de protecţie a informaţiilor militare secrete de stat, încheiat la Washington D.C. la 21 iunie 1995, ratificat prin Legea nr. 128/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 28 decembrie 1995.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alineatul (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 1 noiembrie 2012.

Nr. 200.

 

ACORD

între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la măsurile de protecţie a informaţiilor militare secrete de stat, încheiat la Washington D.C. la 21 iunie 1995

 

Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, denumite în continuare părţi,

luând în considerare prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la măsurile de protecţie a informaţiilor militare secrete de stat, încheiat la Washington D.C. la 21 iunie 1995, denumit în continuare Acord, au convenit să modifice Acordul după cum urmează:

 

ARTICOLUL I

 

(1) în articolul 1, „Aplicabilitatea Acordului”, alineatul C, a doua, a treia, a patra şi a cincea propoziţie vor fi eliminate şi înlocuite cu următoarele:

 

„Clasificările de securitate şi echivalenţele lor pentru părţi sunt:

 

Pentru România

Pentru Statele Unite ale Americii

STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ

TOP SECRET

STRICT SECRET

SECRET

SECRET

CONFIDENŢIAL

SECRET DE SERVICIU

(fără echivalent)

 

Informaţiile militare clasificate în România SECRET DE SERVICIU vor fi protejate ca informaţii clasificate în Statele Unite ca FOR OFFICIAL USE ONLY şi vor fi transmise în conformitate cu prevederile articolului 7.”

(2) în articolul 6, „Securitatea fizică”, alineatul A va fi eliminat şi înlocuit cu următoarele:

„A. Părţile vor asigura securitatea fizică a tuturor informaţiilor militare clasificate ale celeilalte părţi în timpul tranzitului sau stocării acestora pe teritoriul lor.”

(3) în articolul 7, „Transmiterea informaţiilor”, alineatul B, paragraful (3) va fi eliminat şi înlocuit cu următoarele:

„(3) Transmisiile electronice:

Informaţiile militare clasificate transmise pe căi electronice vor fi protejate în timpul transmiterii prin folosirea metodelor de criptare corespunzătoare nivelului de clasificate al informaţiilor respective. Sistemele de informaţii care prelucrează, stochează sau transmit informaţii militare clasificate vor primi acreditare de securitate din partea autorităţii corespunzătoare a părţii care foloseşte sistemul.”

(4) în articolul 10, „Distrugerea”, următorul alineat C va fi adăugat:

„C. Informaţiile militare clasificate în Statele Unite ca TOP SECRET şi în România ca STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ nu vor fi distruse, ci returnate părţii care Ie-a generat.”

(5) în articolul 13, „Furnizarea de informaţii către contractanţi”, alineatele B şi C vor fi eliminate şi înlocuite cu următoarele, respectiv:

„(B) Se asigură că întreprinderii respective îi este acordat un certificat de securitate corespunzător.

(C) Se asigură că certificate de securitate corespunzătoare sunt acordate personalului ale cărui responsabilităţi necesită acces la informaţii.”

 

ARTICOLUL II

 

Acest amendament va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări scrise prin care părţile se informează reciproc, prin canale diplomatice, că cerinţele legislaţiei naţionale pentru intrarea acestuia în vigoare au fost îndeplinite.

Semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2011, în două exemplare originale, fiecare dintre ele în limbile română şi engleză, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Gabriel Oprea,

ministrul apărării naţionale

Pentru Guvernul Statelor Unite ale Americii,

Mark H. Gitenstein,

ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2011, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la măsurile de protecţie a informaţiilor militare secrete de stat, încheiat la Washington D.C. la 21 iunie 1995

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2011, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la măsurile de protecţie a informaţiilor militare secrete de stat, încheiat la Washington D.C. la 21 iunie 1995, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 31 octombrie 2012.

Nr. 675.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2012 pentru ratificarea Protocolului privind amendarea şi prelungirea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, semnat la Bucureşti la 5 iulie 2012

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42 din 5 iulie 2012 pentru ratificarea Protocolului privind amendarea şi prelungirea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, semnat la Bucureşti la 5 iulie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 5 iulie 2012.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

PETRU FILIP

 

Bucureşti, 1 noiembrie 2012.

Nr. 201.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2012 pentru ratificarea Protocolului privind amendarea şi prelungirea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, semnat la Bucureşti la 5 iulie 2012

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2012 pentru ratificarea Protocolului privind amendarea şi prelungirea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, semnat la Bucureşti la 5 iulie 2012, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 31 octombrie 2012.

Nr. 676.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru numirea unui membru al Guvernului

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2), ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 10 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea primului-ministru,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se numeşte în funcţia de membru al Guvernului domnul Raed Arafat, ministru al sănătăţii.

Art. 2. - La data prezentului decret încetează efectele Decretului nr. 616/2012 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 3 octombrie 2012.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 7 noiembrie 2012.

Nr. 683.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru judeţul Bistriţa-Năsăud

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, a sumei de 1.000 mii lei bugetului local al oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru finanţarea lucrărilor la obiectivul de investiţii „Reabilitare sediu primărie din oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud”.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2012.

Nr. 1.072.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

de aplicare a prevederilor art. 35 alin. (11)-(26) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

 

În baza prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 35 alin. (27) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1. - Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. f) şi alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, repartizate de Ministerul Finanţelor Publice potrivit art. 2, se utilizează pe destinaţiile prevăzute la art. 35 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012, potrivit normelor metodologice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, după caz.

Art. 2. - Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. f) şi alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012, se repartizează pe judeţe de Ministerul Finanţelor Publice, potrivit prevederilor art. 35 alin. (15)-(19) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 şi ale normelor metodologice prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 3. - În înţelesul prezentului ordin, plăţile restante înregistrate în contabilitatea instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sunt numai plăţile restante aferente cheltuielilor care pot fi finanţate din bugetele locale.

Art. 4. - Se aprobă următoarele formulare:

a) Cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobată la art. 35 alin. (1) lit. f) şi alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4;

b) Situaţia obligaţiilor de plată restante către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit prevederilor art. 35 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5;

c) Acordul încheiat pentru stingerea obligaţiilor de plată/fiscale conform prevederilor art. 35 alin. (12) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6;

d) Cererea privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, conform prevederilor art. 35 alin. (16) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7.

Art. 5. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 5 noiembrie 2012.

Nr. 1.460.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME METODOLOGICE

de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante ale unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local pe destinaţiile prevăzute la art. 35 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

 

Art. 1. - (1) În vederea alocării sumelor prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. f) şi alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, unităţile administrativ-teritoriale prezintă direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene în a căror rază teritorială îşi au sediul, până la data de 20 noiembrie 2012, Cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobată la art. 35 alin. (1) lit. f) şi alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, denumită în continuare cerere, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

(2) Cererea va cuprinde suma care se solicită pentru achitarea obligaţiilor de plată restante prevăzute la art. 35 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012.

(3) Cererea se depune însoţită de următoarele documente: a) Situaţia obligaţiilor de plată restante către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit prevederilor art. 35 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, denumită în continuare situaţia obligaţiilor de plată restante, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin;

b) certificatele de atestare fiscală ale unităţilor administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări, după caz, emise de organele fiscale, pentru care se solicită stingerea obligaţiilor fiscale restante ale acestora către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;

c) acordurile încheiate pentru stingerea obligaţiilor de plată/fiscale conform prevederilor art. 35 alin. (12) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, denumite în continuare acorduri, întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6 la ordin.

(4) Certificatele de atestare fiscală se emit de organul fiscal competent, în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, la solicitarea unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile prevăzute la art. 35 alin. (20) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012. În certificatele de atestare fiscală sunt cuprinse obligaţiile fiscale principale şi accesorii, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale, stabilite prin declaraţii şi/sau decizii emise de organele fiscale competente, comunicate conform art. 44 din Codul de procedură fiscală.

(5) Acordurile se încheie de unităţile administrativ-teritoriale cu fiecare furnizor de bunuri, servicii şi lucrări faţă de care unitatea administrativ-teritorială/instituţiile publice finanţate integral din bugetul local are/au obligaţii de plată restante, pentru stingerea obligaţiilor fiscale restante prevăzute la art. 35 alin. (12) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012, şi vor conţine obligatoriu următoarele elemente, care sunt corelate cu datele înscrise în certificatele de atestare fiscală:

a) suma aferentă obligaţiilor de plată restante ale unităţii administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, care vor face obiectul cererii;

b) suma aferentă obligaţiilor fiscale restante ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, care vor face obiectul cererii;

c) sumele prevăzute la lit. a) şi b) trebuie să fie egale cu suma aferentă stingerii obligaţiilor prevăzute la art. 35 alin. (12) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 care face obiectul cererii.

(6) Răspunderea pentru respectarea realităţii şi exactităţii sumelor care fac obiectul cererilor depuse, precum şi a sumelor înscrise în situaţia obligaţiilor de plată restante către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale revine ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale.

Art. 2. - (1) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene înregistrează în ordinea primirii cererile depuse de unităţile administrativ-teritoriale potrivit art. 1 alin. (1). În termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea cererilor, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene analizează şi verifică cel puţin următoarele:

a) dacă cererea este însoţită de documentele prevăzute la art. 1 alin. (3);

b) dacă cererea şi documentele anexate acesteia sunt întocmite şi respectă prevederile art. 35 alin. (14) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 şi prezentele norme metodologice;

c) dacă suma din cerere corespunde cu totalul sumelor din acorduri, la care se adaugă, după caz, şi suma necesară achitării plăţilor restante ale unităţilor administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;

d) dacă suma din cerere corespunde cu totalul obligaţiilor fiscale restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale din certificatele de atestare fiscală;

e) dacă suma stabilită prin acord este mai mică sau egală cu:

- suma obligaţiilor de plată restante ale unităţii administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local către furnizorul de bunuri, servicii şi lucrări cu care s-a încheiat acordul;

- suma din certificatul de atestare fiscală al furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări cu care s-a încheiat acordul.

(2) în termen de maximum două zile lucrătoare de la depunerea cererilor, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene analizează documentele depuse, iar în situaţia în care sunt respectate prevederile alin. (1) şi prevederile art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012, procedează potrivit prevederilor din anexa nr. 3 la ordin.

(3) Cererile, împreună cu documentele anexate, care nu respectă prevederile alin. (1) şi prevederile art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012, precum şi cererile pentru care Ministerul Finanţelor Publice nu a repartizat sume potrivit prevederilor din anexa nr. 3 la ordin se restituie unităţilor administrativ-teritoriale.

(4) Unităţile administrativ-teritoriale cărora le-au fost restituite cererile ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) pot depune o nouă cerere în cadrul termenului prevăzut la art. 1 alin. (1).

(5) în termen de o zi lucrătoare de la primirea comunicării de la Ministerul Finanţelor Publice, potrivit prevederilor din anexa nr. 3 la ordin, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene repartizează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 pe unităţi administrativ-teritoriale, prin decizie a directorului executiv, cu încadrarea în sumele comunicate şi cu respectarea solicitărilor din cererile pentru care Ministerul Finanţelor Publice a repartizat sume potrivit prevederilor art. 35 alin. (17) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012.

(6) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene vor transmite unităţilor Trezoreriei Statului la care îşi au deschise conturile unităţile administrativ-teritoriale copii ale deciziilor directorului executiv, însoţite de copii ale cererilor şi certificatelor de atestare fiscală aferente acestora, în prima zi lucrătoare de la aprobarea deciziilor.

(7) în limita sumelor repartizate potrivit alin. (5), unităţile administrativ-teritoriale/instituţiile finanţate integral de la bugetul local prezintă unităţilor Trezoreriei Statului la care îşi au conturile deschise, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, documentele prevăzute la art. 35 alin. (23) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012. Sumele care se achită în contul obligaţiilor fiscale ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări şi sumele care reprezintă obligaţii fiscale restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local se virează de către acestea în contul 50.86.11 „Disponibil pentru stingerea creanţelor fiscale conform art. 35 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012”, codificat cu codul de identificare fiscală al furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări ale căror obligaţii fiscale restante se sting/codul de identificare fiscală al unităţilor administrativ-teritoriale sau al instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local, după caz, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale competente în administrarea furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări respectivi ori a unităţilor administrativ-teritoriale sau a instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local, după caz.

(8) Ordinele de plată prin care se achită obligaţiile fiscale restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se întocmesc de către unităţile administrativ-teritoriale şi, respectiv, instituţiile publice finanţate integral din bugetul local, în termenul prevăzut la art. 35 alin. (23) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012, conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), cu modificările şi completările ulterioare. În ordinele de plată, în rubricile „Plătitor” şi „Cod de identificare fiscală” al plătitorului se vor înscrie denumirea şi, respectiv, codul de identificare fiscală ale unităţii administrativ-teritoriale sau ale instituţiei publice finanţate integral din bugetul local care dispune plata, în rubricile „Beneficiar” şi „Cod de identificare fiscală” al beneficiarului se vor înscrie denumirea furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări/unităţii administrativ-teritoriale sau instituţiei publice finanţate integral din bugetul local ale cărui/cărei obligaţii fiscale se achită şi, respectiv, codul de identificare fiscală al acestuia/acesteia, iar în rubrica „Cod IBAN beneficiar” se înscrie codul IBAN aferent contului prevăzut la alin. (7).

(9) La data primirii ordinelor de plată, unităţile Trezoreriei Statului verifică următoarele:

- întocmirea acestora potrivit prevederilor alin. (8);

- sumele din ordinele de plată trebuie să fie egale sau inferioare sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, repartizate conform prevederilor alin. (5);

- sumele din ordinele de plată trebuie să se încadreze în creditele bugetare aprobate în bugetele locale majorate în condiţiile art. 35 alin. (23) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 şi în creditele bugetare deschise şi repartizate cu această destinaţie.

(10) Ordinele de plată pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (9) se restituie unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea refacerii în prima zi lucrătoare de la primirea acestora.

(11) Ordinele de plată pentru care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (9) se transmit cu adresă organelor fiscale, împreună cu copii ale certificatelor de atestare fiscală, în vederea confirmării acestora.

(12) Organele fiscale competente, în ziua primirii documentelor prevăzute la alin. (11), comunică unităţilor Trezoreriei Statului, prin adresă scrisă, în ordinea primirii acestora, dacă sumele care fac obiectul ordinelor de plată corespund creanţelor fiscale existente la data primirii documentelor, respectiv dacă acestea sunt egale sau mai mici decât creanţele fiscale. În cazul în care organele fiscale competente constată că sumele care fac obiectul documentelor de plată sunt mai mari decât obligaţiile fiscale actualizate, acestea restituie unităţilor Trezoreriei Statului documentele primite, indicând în adresa de restituire care sunt erorile constatate.

(13) În cazul în care organele fiscale competente în administrarea furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări ale căror obligaţii fiscale se sting se află în alte judeţe decât cele în care se află unităţile Trezoreriei Statului la care au fost depuse documentele prevăzute la alin. (11), acestea vor fi transmise spre confirmare, scanate, prin organele fiscale în cadrul cărora funcţionează unităţile Trezoreriei Statului. Adresa de confirmare/Adresa de restituire se remite unităţii Trezoreriei Statului de organul fiscal competent în administrarea furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări, scanată, în cadrul aceleiaşi zile, prin organul fiscal de la care au fost primite documentele respective.

(14) în ziua primirii documentelor prevăzute la alin. (12) şi (13) de la organele fiscale, unităţile Trezoreriei Statului vor proceda astfel:

a) pentru ordinele de plată confirmate de organele fiscale, virează suma corespunzătoare în contul de venituri ale bugetelor locale 21.11.02.06 „Veniturile bugetului local - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale”, concomitent cu decontarea ordinelor de plată respective;

b) restituie, cu adresă, unităţilor administrativ-teritoriale ordinele de plată care nu au fost confirmate de organele fiscale, împreună cu o copie a adresei în care au fost identificate erorile constatate, în scopul refacerii acestora. Ordinele de plată refăcute de unităţile administrativ-teritoriale/instituţiile publice finanţate integral din bugetul local se depun în termenul prevăzut la art. 35 alin. (24) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012.

(15) La virarea sumei corespunzătoare în contul de venituri ale bugetului local 21.11.02.06 „Veniturile bugetului local - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale”, unităţile Trezoreriei Statului au obligaţia de a verifica respectarea prevederilor art. 35 alin. (24) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012.

Art. 3. - (1) Unităţile Trezoreriei Statului transmit în sistem informatic organelor fiscale sumele încasate zilnic în contul 50.86.11 „Disponibil pentru stingerea creanţelor fiscale conform art. 35 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012”, în scopul distribuirii acestora în contul obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 35 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012.

(2) Distribuirea în conturile corespunzătoare de venituri bugetare a sumelor încasate în contul 50.86.11 „Disponibil pentru stingerea creanţelor fiscale conform art. 35 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012” se efectuează de organele fiscale în sistem informatic, cel târziu în prima zi lucrătoare de la încasarea acestora. Organele fiscale vor înştiinţa contribuabilii în legătură cu obligaţiile fiscale stinse potrivit prevederilor alin. (1), în termen de 10 zile lucrătoare de la efectuarea distribuirii sumelor.

Art. 4. - (1) înregistrarea în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale şi a instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local a stingerii obligaţiilor fiscale restante, potrivit procedurii aprobate prin prezentele norme metodologice, se efectuează pe baza extraselor de cont eliberate de unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului şi a înştiinţărilor primite de la organele fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2).

(2) înregistrarea în contabilitatea furnizorilor de bunuri, lucrări şi servicii a stingerii creanţelor de natură comercială şi a obligaţiilor fiscale restante, potrivit procedurii aprobate prin prezentele norme metodologice, se efectuează pe baza copiilor de pe extrasele de cont şi de pe documentele de plată, care se transmit acestora de unităţile administrativ-teritoriale/instituţiile publice finanţate integral din bugetul local, şi a înştiinţărilor primite de la organele fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2).

 

ANEXA Nr. 2

 

NORME METODOLOGICE

de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale pentru destinaţiile prevăzute la art. 35 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

 

Art. 1. - (1) În vederea alocării sumelor prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. f) şi alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, unităţile administrativ-teritoriale prezintă direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene în a căror rază teritorială îşi au sediul, până la data de 20 noiembrie 2012, Cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobată la art. 35 alin. (1) lit. f) şi alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, denumită în continuare cerere, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

(2) Cererea va cuprinde suma care se solicită pentru achitarea obligaţiilor de plată restante ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, prevăzute la art. 35 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012. Cererile aferente obligaţiilor de plată restante ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice se întocmesc distinct de cererile prevăzute în anexa nr. 1 la ordin.

(3) Cererea se depune însoţită de următoarele documente:

a) Situaţia obligaţiilor de plată restante către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit prevederilor art. 35 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, denumită în continuare situaţia obligaţiilor de plată restante, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin;

b) certificatele de atestare fiscală ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări, după caz, emise de organele fiscale, pentru care se solicită stingerea obligaţiilor fiscale restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;

c) acordurile încheiate pentru stingerea obligaţiilor de plată/fiscale conform prevederilor art. 35 alin. (12) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, denumite în continuare acorduri, întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6 la ordin.

(4) Certificatele de atestare fiscală se emit de organul fiscal competent, în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, la solicitarea unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile prevăzute la art. 35 alin. (20) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012. În certificatele de atestare fiscală sunt cuprinse obligaţiile fiscale principale şi accesorii, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale, stabilite prin declaraţii şi/sau decizii emise de organele fiscale competente, comunicate conform art. 44 din Codul de procedură fiscală.

(5) Acordurile se încheie de unităţile administrativ-teritoriale cu fiecare furnizor de bunuri, servicii şi lucrări faţă de care instituţiile publice finanţate parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale au obligaţii de plată restante, pentru stingerea obligaţiilor fiscale restante prevăzute la art. 35 alin. (12) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012, şi vor conţine obligatoriu următoarele elemente, care sunt corelate cu datele înscrise în certificatele de atestare fiscală:

a) suma aferentă obligaţiilor de plată restante ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, care vor face obiectul cererii;

b) suma aferentă obligaţiilor fiscale restante ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, care vor face obiectul cererii;

c) sumele prevăzute la lit. a) şi b) trebuie să fie egale cu suma aferentă stingerii obligaţiilor prevăzute la art. 35 alin. (12) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 care face obiectul cererii.

(6) Răspunderea pentru respectarea realităţii şi exactităţii sumelor care fac obiectul cererilor depuse, precum şi a sumelor înscrise în situaţia obligaţiilor de plată restante către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale revine ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale.

Art. 2. - (1) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene înregistrează în ordinea primirii cererile depuse de unităţile administrativ-teritoriale potrivit art. 1 alin. (1). În termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea cererilor, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene analizează şi verifică cel puţin următoarele:

a) dacă cererea este însoţită de documentele prevăzute la art. 1 alin. (3);

b) dacă cererea şi documentele anexate acesteia sunt întocmite şi respectă prevederile art. 35 alin. (14) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 şi prezentele norme metodologice;

c) dacă suma din cerere corespunde cu totalul sumelor din acorduri, la care se adaugă, după caz, şi suma necesară achitării plăţilor restante ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;

d) dacă suma din cerere corespunde cu totalul obligaţiilor fiscale restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale din certificatele de atestare fiscală;

e) dacă suma stabilită prin acord este mai mică sau egală cu:

- suma obligaţiilor de plată restante ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale către furnizorul de bunuri, servicii şi lucrări cu care s-a încheiat acordul;

- suma din certificatul de atestare fiscală al furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări cu care s-a încheiat acordul.

(2) în termen de maximum două zile lucrătoare de la depunerea cererilor, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene analizează documentele depuse, iar în situaţia în care sunt respectate prevederile alin. (1) şi prevederile art. 35 din

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012, procedează potrivit prevederilor din anexa nr. 3 la ordin.

(3) Cererile, împreună cu documentele anexate, care nu respectă prevederile alin. (1) şi prevederile art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012, precum şi cererile pentru care Ministerul Finanţelor Publice nu a repartizat sume potrivit prevederilor din anexa nr. 3 la ordin se restituie unităţilor administrativ-teritoriale.

(4) Unităţile administrativ-teritoriale cărora le-au fost restituite cererile ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) pot depune o nouă cerere în cadrul termenului prevăzut la art. 1 alin. (1).

(5) în termen de o zi lucrătoare de la primirea comunicării de la Ministerul Finanţelor Publice, potrivit prevederilor din anexa nr. 3 la ordin, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene repartizează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 pe unităţi administrativ-teritoriale, prin decizie a directorului executiv, cu încadrarea în sumele comunicate şi cu respectarea solicitărilor din cererile pentru care Ministerul Finanţelor Publice a repartizat sume potrivit prevederilor art. 35 alin. (17) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012.

(6) în scopul alimentării bugetelor locale cu sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale aferente obligaţiilor de plată restante ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, unităţile administrativ-teritoriale vor prezenta unităţilor Trezoreriei Statului la care îşi au conturile deschise, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, următoarele documente:

a) bugetele locale majorate cu sumele repartizate sau rectificate, după caz, în care sunt cuprinse şi sumele repartizate pentru instituţiile publice finanţate parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale;

b) cererile pentru deschiderea de credite bugetare aferente cheltuielilor bugetare privind stingerea obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 35 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012;

c) ordinele de plată prin care virează sumele aferente obligaţiilor de plată restante în contul instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local 50.10.04 „Disponibil din sume primite de ia bugetul local de instituţiile publice finanţate parţial din bugetul local conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012” şi, respectiv, în contul spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale 50.47.22 „Disponibil din sume primite de la bugetul local de spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012”, care să corespundă cu sumele din ordinele de plată prevăzute la alin. (7).

(7) Concomitent cu depunerea de către unităţile administrativ-teritoriale a documentelor prevăzute la alin. (6), instituţiile publice finanţate parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale au obligaţia de a prezenta unităţilor Trezoreriei Statului ordinele de plată prin care se achită sumele în contul 50.86.11 „Disponibil pentru stingerea creanţelor fiscale conform art. 35 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012”, codificat cu codul de identificare fiscală al furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări/instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale ale căror obligaţii fiscale restante se sting, deschis ia unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale competente în administrarea furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări/instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale.

(8) Ordinele de plată prin care se achită obligaţiile fiscale la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se întocmesc de către instituţiile publice finanţate parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), cu modificările şi completările ulterioare. În ordinele de plată, în rubricile „Plătitor” şi „Cod de identificare fiscală” al plătitorului se vor înscrie denumirea şi, respectiv, codul de identificare fiscală ale instituţiei publice finanţate parţial din bugetul local/spitalului public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale care dispune plata, în rubricile „Beneficiar” şi „Cod de identificare fiscală” ai beneficiarului se vor înscrie denumirea furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări/instituţiei publice finanţate parţial din bugetul local/spitalului public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale ale cărui/cărei obligaţii fiscale se achită şi, respectiv, codul de identificare fiscală al acestuia/acesteia, iar în rubrica „Cod IBAN beneficiar” se înscrie codul IBAN al contului 50.86.11 „Disponibil pentru stingerea creanţelor fiscale conform art. 35 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012”.

(9) La data primirii ordinelor de plată, unităţile Trezoreriei Statului verifică următoarele:

- întocmirea ordinelor de plată prezentate de către instituţiile publice finanţate parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale potrivit prevederilor alin. (8);

- sumele din ordinele de plată, care trebuie să fie egale sau inferioare sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, repartizate conform prevederilor alin. (5);

- sumele din ordinele de plată întocmite de unităţile administrativ-teritoriale, care trebuie să fie egale cu sumele din ordinele de plată prezentate de către instituţiile publice finanţate parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale;

- sumele din ordinele de plată întocmite de unităţile administrativ-teritoriale, care trebuie să se încadreze în creditele bugetare aprobate în bugetele locale majorate sau rectificate în condiţiile art. 35 alin. (23) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 şi în creditele bugetare deschise şi repartizate cu această destinaţie.

(10) Ordinele de plată pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (9) se restituie unităţilor administrativ-teritoriale, în scopul refacerii în prima zi lucrătoare de la primirea acestora. În cadrul aceluiaşi termen, unităţile administrativ-teritoriale vor lua măsurile necesare pentru refacerea ordinelor de plată întocmite de instituţiile publice finanţate parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (9).

(11) Ordinele de plată întocmite de instituţiile publice finanţate parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale pentru care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (9) se transmit, cu adresă, organelor fiscale, împreună cu copii ale certificatelor de atestare fiscală, în vederea confirmării acestora.

(12) Organele fiscale competente, în ziua primirii documentelor prevăzute la alin. (11), comunică unităţilor Trezoreriei Statului, prin adresă scrisă, în ordinea primirii acestora, dacă sumele care fac obiectul ordinelor de plată corespund creanţelor fiscale existente la data primirii documentelor, respectiv dacă acestea sunt egale sau mai mici decât creanţele fiscale. În cazul în care organele fiscale competente constată că sumele care fac obiectul documentelor de plată sunt mai mari decât obligaţiile fiscale actualizate, acestea restituie unităţilor Trezoreriei Statului documentele primite, indicând în adresa de restituire care sunt erorile constatate.

(13) în cazul în care organele fiscale competente în administrarea furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări ale căror obligaţii fiscale se sting se află în alte judeţe decât cele în care se află unităţile Trezoreriei Statului la care au fost depuse documentele prevăzute la alin. (11), acestea vor fi transmise spre confirmare, scanate, prin organele fiscale în cadrul cărora funcţionează unităţile Trezoreriei Statului. Adresa de confirmare/Adresa de restituire se remite unităţii Trezoreriei Statului de organul fiscal competent în administrarea furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări, scanată, în cadrul aceleiaşi zile, prin organul fiscal de la care au fost primite documentele respective.

(14) în termen de două zile lucrătoare de la primirea documentelor prevăzute la alin. (12) şi (13) de la organele fiscale, unităţile Trezoreriei Statului vor proceda astfel:

a) pentru ordinele de plată confirmate de organele fiscale, virează suma corespunzătoare în contul de venituri ale bugetelor locale 21.11.02.06 „Veniturile bugetului local - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale”, concomitent cu decontarea ordinelor de plată prevăzute la alin. (6) lit. c) şi, respectiv, alin. (7);

b) restituie, cu adresă, unităţii administrativ-teritoriale ordinele de plată întocmite de instituţiile publice finanţate parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale care nu au fost confirmate de organele fiscale, inclusiv cele pentru care nu au fost depuse de instituţiile publice finanţate parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale bugetele rectificate, împreună cu ordinele de plată prevăzute la alin. (6) lit. c) şi cu o copie a adresei în care au fost identificate erorile constatate, în scopul refacerii acestora. Ordinele de plată refăcute de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice finanţate parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale se depun la unităţile Trezoreriei Statului în termenul prevăzut la art. 35 alin. (24) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012.

Art. 3. - (1) Unităţile Trezoreriei Statului transmit în sistem informatic organelor fiscale sumele încasate zilnic în contul 50.86.11 „Disponibil pentru stingerea creanţelor fiscale conform art. 35 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012”, în scopul distribuirii acestora în contul obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 35 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012.

(2) Distribuirea în conturile corespunzătoare de venituri bugetare a sumelor încasate în contul 50.86.11 „Disponibil pentru stingerea creanţelor fiscale conform art. 35 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012” se efectuează de organele fiscale în sistem informatic, cel târziu în prima zi lucrătoare de la încasarea acestora. Organele fiscale vor înştiinţa contribuabilii în legătură cu obligaţiile fiscale stinse potrivit prevederilor alin. (1), în termen de 10 zile lucrătoare de ia efectuarea distribuirii sumelor.

Art. 4. - (1) înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale a stingerii obligaţiilor fiscale restante, potrivit procedurii aprobate prin prezentele norme metodologice, se efectuează pe baza extraselor de cont eliberate de unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului şi a înştiinţărilor primite de la organele fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2).

(2) înregistrarea în contabilitatea furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări a stingerii creanţelor de natură comercială şi a obligaţiilor fiscale restante, potrivit procedurii aprobate prin prezentele norme metodologice, se efectuează pe baza copiilor de pe extrasele de cont şi de pe documentele de plată, care se transmit acestora de unităţile administrativ-teritoriale, şi a înştiinţărilor primite de la organele fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2).

 

ANEXA Nr. 3

 

NORME METODOLOGICE

de repartizare a sumelor potrivit prevederilor art. 35 alin. (15)-(19) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

 

Art. 1. - (1) Zilnic, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, pe baza cererilor care se încadrează în prevederile art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, ale art. 2 alin. (1) din anexa nr. 1 la ordin şi ale art. 2 alin. (1) din anexa nr. 2 la ordin, întocmesc situaţia centralizatoare care conţine suma necesară a fi repartizată pe unităţile administrativ-teritoriale care au depus cererile.

(2) în prima zi lucrătoare de la întocmirea situaţiei centralizatoare prevăzute la alin. (1), direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene întocmesc Cererea privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, conform prevederilor art. 35 alin. (16) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7 la ordin.

(3) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene pot întocmi cererea prevăzută la alin. (2) pentru sumele din cererile prevăzute în anexa nr. 1 la ordin şi, respectiv, pentru sumele din cererile prevăzute în anexa nr. 2 la ordin, distinct sau prin cumularea sumelor aferente cererilor depuse, potrivit ambelor anexe, după caz.

(4) Suma care se înscrie în cererea transmisă Ministerului Finanţelor Publice cuprinde, după caz, suma totală care face obiectul situaţiei centralizatoare sau, în situaţia în care suma solicitată anterior şi repartizată de Ministerul Finanţelor Publice nu a fost virată în totalitate în contul unităţilor administrativ-teritoriale, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene diminuează suma din cerere cu eventualele sume solicitate prin cererile anterioare şi nevirate în contul unităţilor administrativ-teritoriale potrivit art. 35 alin. (25) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012.

(5) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene răspund de faptul că sumele solicitate prin cererile transmise Ministerului Finanţelor Publice respectă prevederile alin. (4) şi ale art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012.

(6) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene transmit cererile privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, scanate, prin e-mail, Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare.

(7) Până cel târziu la data de 8 noiembrie 2012, Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare comunică direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene adresele de e-mail la care urmează a fi transmise cererile privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, prevăzute la alin. (6). Până la aceeaşi dată, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene comunică Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare adresele de e-mail de la care urmează a fi transmise de către acestea cererile privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, prevăzute la alin. (6).

(8) La data primirii prin e-mail a cererilor privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, prevăzute la alin. (6), Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare confirmă prin e-mail direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene primirea acestora, precizând în e-mailul transmis data şi ora primirii, precum şi numărul de înregistrare alocat.

(9) Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare înregistrează cererile privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, prevăzute la alin. (6), primite de la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, în ordinea cronologică a primirii acestora.

Art. 2. - (1) Repartizarea sumelor solicitate pe fiecare judeţ se efectuează în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea cererilor privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, prevăzute la art. 1 alin. (6), în limita sumelor prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. f) şi alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012.

(2) Pentru sumele repartizate potrivit prevederilor alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare întocmeşte adrese către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, pe care le transmite acestora scanate, prin e-mail, la adresele comunicate potrivit prevederilor art. 1 alin. (7).

(3) La data primirii adreselor prevăzute la alin. (2), direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene confirmă, prin e-mail, Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare primirea acestora, precizând în e-mailul transmis data şi ora primirii.

(4) Cererile privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, prevăzute la art. 1 alin. (6), pentru care nu mai există sume de repartizat din suma aprobată la art. 35 alin. (1) lit. f) şi alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012, se restituie direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene de către Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare, însoţite de o comunicare scrisă. Comunicarea scrisă se transmite la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi scanată prin e-mail la adresele comunicate potrivit prevederilor art. 1 alin. (7). La data primirii comunicării, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene confirmă prin e-mail Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare primirea acesteia, precizând în e-mail-ul transmis data şi ora primirii.

(5) Pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, aprobate pentru a fi repartizate pe judeţe, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (18) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012, să introducă modificările în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2012.

 

Judeţul.......................................

Unitatea administrativ-teritorială

Adresa ........................................

Telefon/fax/adresa de e-mail......

 

ANEXA Nr. 4

 

CEREREA

privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobată la art. 35 alin. (1) lit. f) şi alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

 

Subsemnatul, ....................1), în calitate de ordonator principal de credite al ................2), judeţul .............................3), identificat prin codul de identificare fiscală .......................... 4), având conturile deschise la unitatea Trezoreriei Statului ........................, solicit alocarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 pentru achitarea obligaţiilor de plată restante conform art. 35 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, în valoare de.......................................lei.

Suma solicitată este aferentă achitării obligaţiilor de plată restante ale următoarelor instituţii publice:

- unitatea administrativ-teritorială................................................................................, cu codul de identificare fiscală ..............................................., suma de...................................lei, din care pentru stingerea obligaţiilor prevăzute la art. 35 alin. (12) lit. a)..............................................lei, respectiv la art. 35 alin. (12) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 .......................................lei;

- instituţia publică finanţată integral din bugetul local ................................, cu codul de identificare fiscală ..............................................., suma de............................................lei, din care pentru stingerea obligaţiilor prevăzute la art. 35 alin. (12) lit. a).......................................................lei, respectiv la art. 35 alin. (12) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012.......................................lei;

- instituţia publică finanţată integral din bugetul local ................................, cu codul de identificare fiscală .........................................................., suma de....................................lei, din care pentru stingerea obligaţiilor prevăzute la art. 35 alin. (12) lit. a)..........................................................lei, respectiv la art. 35 alin. (12) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012.......................................lei;

- instituţia publică finanţată parţial din bugetul local ................................, cu codul de identificare fiscală ..................................................., suma de.......................................lei, din care pentru stingerea obligaţiilor prevăzute la art. 35 alin. (12) lit. a).......................................................lei, respectiv la art. 35 alin. (12) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012.......................................lei;

- instituţia publică finanţată parţial din bugetul local ................................, cu codul de identificare fiscală ......................................................., suma de.....................................lei, din care pentru stingerea obligaţiilor prevăzute la art. 35 alin. (12) lit. a).......................................................lei, respectiv la art. 35 alin. (12) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012.......................................lei;

- …………………………………………………………………………..

- spitalul public din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale.........................................................., cu codul de identificare fiscală......................................suma de...................................lei, din care pentru stingerea obligaţiilor prevăzute la art. 35 alin. (12) lit. a)..............................................lei, respectiv la art. 35 alin. (12) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012.......................................lei;

- spitalul public din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale................................................, cu codul de identificare fiscală........................................................, suma de...................................lei, din care pentru stingerea obligaţiilor prevăzute la art. 35 alin. (12) lit. a)..............................................lei, respectiv la art. 35 alin. (12) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012.......................................lei;

- …………………………………………………………………………..

Declar pe propria răspundere că datele prezentate în documentaţia anexată şi sumele solicitate prin prezenta cerere sunt conforme realităţii şi au fost determinate şi înscrise în conformitate cu prevederile art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 şi, respectiv, ale Normelor metodologice de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante ale unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local pe destinaţiile prevăzute la art. 35 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, prevăzute în anexa nr. 1, şi, după caz, ale Normelor metodologice de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale pentru destinaţiile prevăzute la art. 35 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.460/2012 de aplicare a prevederilor art. 35 alin. (11)-(26) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012.

 

 

L.S.

 

 

 

Ordonator principal de credite,

………………………………………………………………………..2)

………………………………………………………………………..3)

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

(prenumele şi numele)

 

Anexez la prezenta cerere următoarele documente5):

 


1) Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal.

2) Se înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale solicitante.

3) Se înscrie denumirea judeţului.

4) Se înscrie codul de identificare fiscală al unităţii administrativ-teritoriale.

5) Se vor înscrie detaliat documentele anexate întocmite potrivit prevederilor art. 35 alin. (14) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 şi potrivit prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.460/2012.

 

ANEXA Nr. 5

 

Judeţul..................................................................1)

Unitatea administrativ-teritorială...........................2)

Adresa ..................................................................

Telefon/fax/adresa e-mail.....................................

 

SITUAŢIA

obligaţiilor de plată restante către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit prevederilor art. 35 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

lei

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale /instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, subordonate/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale

Codul de identificare fiscală al unităţii administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, subordonate/ spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale

Denumirea furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări

Codul de identificare fiscală al furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări

Obligaţiile de plată către furnizorul de bunuri, servicii şi lucrări

Obligaţiile de plată ale unităţii administrativ-teritoriale/ instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, subordonate/ spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

………….

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

X

X

X

X

 

 

 

L.S.

Ordonator principal de credite,

..............................................

.............................................2)

.............................................3)

Avizat, conducător instituţie publică 1,

......................................................................

Avizat, conducător instituţie publică 2,

.......................................................................


1) Se înscrie denumirea judeţului.

2)  Se înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale solicitante.

3) Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal.

 

ANEXA Nr. 6

 

Unitatea administrativ-teritorială

..............................................................

Furnizor de bunuri, servicii şi lucrări

..............................................................

Nr. .........................../....................

Nr. .........................../....................

 

ACORD

încheiat pentru stingerea obligaţiilor de plată/fiscale conform prevederilor art. 35 alin. (12) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

 

Unitatea administrativ-teritorială..............................................., reprezentată prin domnul/doamna........................, în calitate de ordonator principal de credite, şi furnizorul de bunuri, servicii şi lucrări, cod de identificare fiscală............................., reprezentat prin ............................, în calitate de......................................................................................., suntem de acord cu stingerea obligaţiilor de plată şi obligaţiilor fiscale restante prin plata acestora de către unitatea administrativ-teritorială/instituţii publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, în condiţiile art. 35 alin. (12) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, după cum urmează:

1. obligaţiile de plată ale unităţii administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale către furnizorul de bunuri, servicii şi lucrări

......................................................................, care se cuprind în cererea de alocare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, în sumă de.......................................................lei*), din care:

- unitatea administrativ-teritorială .............................................................., cu codul de identificare fiscală ............................................................., suma de...............................lei;

- instituţia publică finanţată integral din bugetul local .............................................., cu codul de identificare fiscală .................................................., suma de................................lei;

- instituţia publică finanţată integral din bugetul local .............................................., cu codul de identificare fiscală .................................................., suma de................................lei;

- instituţia publică finanţată parţial din bugetul local ................................................, cu codul de identificare fiscală .................................................., suma de................................lei;

- instituţia publică finanţată parţial din bugetul local ................................................, cu codul de identificare fiscală .................................................., suma de................................lei;

- …………………………………………………………………………..

- spitalul public din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale............................................., cu codul de identificare fiscală.........................., suma de.............................lei;

- spitalul public din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale............................................., cu codul de identificare fiscală.........................., suma de..............................lei;

- …………………………………………………………………………..

2. obligaţiile fiscale restante ale furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări....................................................................., în sumă totală de..............lei*).

 

În cazul în care suma achitată va fi diminuată în condiţiile art. 35 alin. (25) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012, unitatea administrativ-teritorială va comunica furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări atât suma cu care se diminuează suma totală reprezentând obligaţii de plată prevăzute la pct. 1 pe fiecare unitate administrativ-teritorială/instituţie publică finanţată integral sau parţial din bugetul local/spital public din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale, cât şi obligaţiile fiscale restante convenite a fi stinse potrivit prevederilor prezentului acord.

Prezentul acord este valabil numai în următoarele condiţii:

- alocarea de către Ministerul Finanţelor Publice şi direcţiile generale ale finanţelor publice a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012;

- încadrarea sumei din acord în limita sumei alocate;

- este întocmit cu respectarea prevederilor art. 35 alin. (14) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 şi, respectiv, ale Normelor metodologice de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante ale unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local pe destinaţiile prevăzute la art. 35 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, prevăzute în anexa nr. 1, şi, după caz, ale Normelor metodologice de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale pentru destinaţiile prevăzute la art. 35 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.460/2012 de aplicare a prevederilor art. 35 alin. (11)-(26) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012.

Stingerea obligaţiilor fiscale prevăzute la pct. 2 se efectuează de către organele fiscale potrivit reglementărilor legale în vigoare.

 

Ordonatorul principal de credite,

…………………………………………………………………………..

Reprezentantul legal al furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări

…………………………………………………………………………..

 

Avizat,

pentru datele prevăzute la pct. 1

Instituţia publică..................................

Ordonator de credite,

…………………………………………

Instituţia publică..................................

Ordonator de credite,

…………………………………………

Instituţia publică...................................

Ordonator de credite,

…………………………………………

 

Spitalul public.....................................

Ordonator de credite,

…………………………………………

Spitalul public.....................................

Ordonator de credite,

…………………………………………


*) Sumele înscrise în câmpurile respective trebuie să aibă valoare egală.

 

ANEXA Nr. 7

 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului.....................................

Adresa .......................................................................................................

Telefon/fax/adresă e-mail.........................................................................

Nr. ................./Data.......................

 

CERERE

privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, conform prevederilor art. 35 alin. (16) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

 

În baza prevederilor art. 35 alin. (16) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, solicităm repartizarea pentru judeţul ......................................... a sumei de .......................... mii lei*), reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, aprobate potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. f) şi alin. (13) din acelaşi act normativ.

Suma solicitată este rezultată pe baza cererilor depuse de unităţile administrativ-teritoriale cu respectarea prevederilor art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 şi analizate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului..........

Suma de..............mii lei*) cuprinde suma totală care face obiectul situaţiei centralizatoare întocmite în baza prevederilor art. 35 alin. (16) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012.

Suma de................mii lei*) este diminuată cu suma de...................mii lei*), provenită din sume solicitate anterior şi nevirate în contul unităţilor administrativ-teritoriale.

 

 

L.S.

Director executiv,

........................................................

........................................................

(prenumele şi numele)

........................................................


*) Suma se poate înscrie cu două zecimale.