MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 754/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 754         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 9 noiembrie 2012

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

197. - Lege privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

 

672. - Decret pentru promulgarea Legii privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.063.- Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisorile semnate la Bucureşti la 15 decembrie 2011 şi la Paris la 20 decembrie 2011, între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reconstrucţia drum uri lor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, semnat la Bucureşti la 23 august 2007 si la Paris la 50 august 2007

 

1.064. - Hotărâre privind recunoaşterea asociaţiei „O şansă pentru viitor” ca fiind de utilitate publică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

319. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea unei licenţe de explorare

 

1.220/1.419/1.921. - Ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „HIDROSERV” BISTRIŢA - S.A. Piatra-Neamţ - filiala a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice „HIDROELECTRICA” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei. Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

911. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează procesul de evaluare, certificare, monitorizare şi control pentru asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.

(2) Prevederile prezentei legi se aplică tuturor serviciilor sociale, precum şi furnizorilor de servicii sociale, publici şi privaţi, care funcţionează pe teritoriul României, denumiţi în continuare furnizori.

(3) Serviciile sociale constituie o componentă a sistemului naţional de asistenţă socială şi au drept scop sprijinirea persoanelor vulnerabile pentru depăşirea situaţiilor de dificultate, prevenirea şi combaterea riscului de excluziune socială, creşterea calităţii vieţii şt promovarea incluziunii sociale a acestora.

(4) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale este responsabil de organizarea, coordonarea, implementarea procesului privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, precum şi de realizarea controlului în domeniu.

Art. 2. - (1) Calitatea în domeniu! serviciilor sociale reprezintă ansamblul de cerinţe şi condiţii ce sunt îndeplinite de furnizori şi de serviciile sociale acordate de aceştia pentru a răspunde nevoilor şi aşteptărilor beneficiarilor.

(2) Calitatea în domeniul serviciilor sociale reprezintă o preocupare permanentă pentru furnizori, pentru personalul serviciilor sociale, precum şi pentru autorităţile publice.

Art. 3. - (1) Evaluarea şi monitorizarea calităţii în domeniul serviciilor sociale se realizează în baza unor standarde, criterii şi indicatori.

(2) La elaborarea standardelor, criteriilor şi indicatorilor prevăzuţi la alin. (1) se au în vedere principiile calităţii în domeniul serviciilor sociale, axate, cu precădere, pe aspecte referitoare la;

a) acordarea serviciilor sociale; asigurarea, fără niciun fel de discriminare, a unor servicii sociale eficace, accesibile, comprehensive, sustenabile, centrate pe nevoile individuale ale beneficiarului;

b) relaţia dintre furnizori şi beneficiarii acestora: utilizarea de mijloace de informare şi comunicare corecte, transparente şi accesibile, asigurarea confidenţialităţii şi securităţii datelor şi informaţiilor personale, utilizarea mecanismelor de prevenţie şi combatere a riscului de abuz fizic, psihologic sau financiar asupra beneficiarului;

c) participarea beneficiarilor: implicarea activă a beneficiarilor şi a familiilor acestora în planificarea, acordarea şi evaluarea serviciilor sociale;

d) relaţia dintre furnizori şi autorităţile administraţiei publice, partenerii sociali şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile de la nivelul comunităţii: coordonarea eficientă dintre sectorul public şi privat, încurajarea parteneriatelor pentru asigurarea sustenabilităţii şi continuităţii serviciilor sociale, promovarea dezvoltării serviciilor sociale de proximitate/comunitare şi a integrării acestora cu serviciile de sănătate, educaţie şi alte servicii de interes general;

e) dezvoltarea resurselor umane implicate în acordarea serviciilor sociale şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă: recrutarea de personal calificat şi asigurarea formării continue a acestuia, implicarea voluntarilor, asigurarea condiţiilor de lucru adecvate şi a echipamentelor specifice activităţilor derulate, asigurarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă.

(3) Standardele, criteriile şi indicatorii, elaboraţi cu respectarea prevederilor alin. (2), conţin elemente cu caracter general, precum şi elemente specifice, în funcţie de tipul serviciilor sociale şi de categoriile de beneficiari.

Art. 4. - (1) Asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale este centrată pe beneficiar, soluţionarea nevoilor şi respectarea drepturilor acestuia fiind prioritare.

(2) în înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) asigurarea calităţii cuprinde totalitatea activităţilor de dezvoltare, planificare, implementare şi îmbunătăţire permanentă a activităţilor aferente serviciilor sociale şi presupune un proces continuu de analiză, evaluare, certificare, monitorizare şi control din partea autorităţilor statului şi a furnizorilor de servicii sociale;

b) evaluarea calităţii constă în analiza modului în care furnizorii şi serviciile sociale îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, precum şi cerinţele specifice de calitate, evidenţiate printr-un set de standarde, criterii şi indicatori;

c) monitorizarea calităţii cuprinde activităţile de colectare şi înregistrare a datelor privind rezultatele evaluării, urmărirea acestora în scopul verificării menţinerii nivelului de calitate constatat şi a gradului de satisfacţie a beneficiarilor, precum şi pentru întreprinderea acţiunilor de îmbunătăţire continuă a serviciilor sociale;

d) controlul asigurării calităţii în domeniul serviciilor sociale cuprinde activităţi şi tehnici operaţionale, planificate şi derulate sistematic, în scopul verificării respectării standardelor, criteriilor şi indicatorilor care au stat la baza acreditării furnizorilor şi serviciilor social», precum si a recunoaşterii nivelelor de calitate;

e) acreditarea, ca parte a asigurării calităţii, reprezintă totalitatea activităţilor de evaluare şi certificare a respectării criteriilor şi standardelor reglementate;

f) furnizor de servicii sociale acreditat este furnizorul, definit la art. 37 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, căruia i se recunoaşte dreptul de a acorda servicii sociale;

g) serviciul social acreditat este serviciul, definit la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, căruia i se conferă dreptul de a funcţiona;

h) standardele de calitate în domeniul serviciilor sociale reprezintă un ansamblu de norme ce conţin criterii măsurabile de structură, de proces şi de rezultate, în baza cărora se stabileşte nivelul de calitate a serviciului social.

Art. 5. - (1) În domeniul serviciilor sociale se acreditează atât furnizorii, cât şi serviciile sociale, în condiţiile prezentei legi.

(2) Acreditarea furnizorilor se realizează în baza criteriilor specifice, denumite în continuare criterii, ce reprezintă cerinţele de bază prin care se evidenţiază capacitatea acestora de a înfiinţa, a administra şi a acorda servicii sociale. Respectarea criteriilor este atestată prin certificat de acreditare.

(3) Acreditarea serviciilor sociale se realizează în baza standardelor minime de calitate, ce reprezintă cerinţele minimale privind eficacitatea şi eficienţa activităţilor desfăşurate în raport cu nevoile beneficiarilor, obiectivele asumate, rezultatele aşteptate. Standardele minime de calitate, denumite în continuare standarde minime, constituie nivelul de referinţă a calităţii serviciilor sociale, iar îndeplinirea acestora este obligatorie şi se atestă prin licenţă de funcţionare.

Art. 6. - (1) Nivelul de calitate a serviciilor sociale se evaluează în baza unor indicatori de performanţă, pornind de la nivelul de referinţă, reprezentat de standardele minime definite la art. 5 alin. (3), corespunzător clasei a III-a, până la clasa I, care reprezintă cel mai înalt nivel de calitate şi se evidenţiază prin încadrarea în clase de calitate.

(2) Nivelele de calitate se atestă printr-o siglă distinctivă corespunzătoare fiecăreia din cele 3 clase prevăzute la alin. (1).

(3) încadrarea în clasele de calitate II-I atestă gradul de excelenţă a serviciului social şi este opţională.

Art. 7. - Scopul prezentei legi este de a contribui la:

a) respectarea drepturilor beneficiarilor de servicii sociale;

b) asigurarea, menţinerea şi îmbunătăţirea permanentă a calităţii serviciilor sociale;

c) promovarea celor mai bune practici, a performanţei, precum şi a concurenţei dintre furnizori;

d) facilitarea accesului beneficiarilor la servicii sociale de calitate;

e) asigurarea tratamentului egal şi nediscriminatoriu al beneficiarilor;

f) asigurarea gestionării eficiente a fondurilor publice, precum şi a resurselor umane şi materiale;

g) respectarea principiului transparenţei privind calitatea serviciilor sociale.

 

CAPITOLUL II

Acreditarea furnizorilor de servicii sociale

 

Art. 8. - {1) Furnizorii pot acorda servicii sociale numai dacă deţin certificat de acreditare.

(2) Serviciile sociale pot funcţiona pe teritoriul României numai dacă deţin licenţă de funcţionare.

(3) Furnizorii şi serviciile sociale, acreditaţi în condiţiile prezentei legi, se înscriu în sistemul de evidenţă a serviciilor sociale, prevăzut la art. 43 alin. (2) din Legea nr. 292/2011, denumit Registrul electronic unic al serviciilor sociale.

Art. 9. - (1) Criteriile şi standardele minime care stau la baza acreditării furnizorilor şi a serviciilor sociale acordate de aceştia se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi, după caz, al conducătorilor autorităţilor administraţiei publice centrale care au atribuţii de reglementare şi/sau de organizare a unor anumite tipuri de servicii sociale.

(2) Criteriile utilizate în vederea acreditării furnizorilor privesc, în principal, următoarele:

a) date de identificare privind furnizorul;

b) informaţii privind cunoştinţele în managementul serviciilor sociale;

c) condiţii prevăzute de Legea nr. 292/2011, obligatorii pentru înfiinţarea, administrarea, funcţionarea şi finanţarea serviciilor sociale.

(3) Standardele minime utilizate pentru acreditarea serviciilor sociale au în vedere, în principal, următoarele aspecte:

a) scopul serviciilor sociale şi specificul activităţilor derulate;

b) nevoile de bază ale beneficiarilor;

c) calitatea vieţii şi siguranţa beneficiarilor,

d) calitatea managementului şi competenţa personalului de specialitate;

e) respectarea disciplinei economico-financiare.

(4) Pentru evaluarea, în vederea acreditării furnizorului şi a serviciului social, se solicită, după caz, documente justificative, fişă de autoevaluare şi se realizează vizite de evaluare în teren.

(5) Fişa de autoevaluare prevăzută la alin. (4) reprezintă un formular standard în care se înscriu de către solicitantul acreditării datele şi punctajul estimat de acesta cu privire la gradul de îndeplinire a standardelor minime.

Art. 10. - (1) Acreditarea furnizorului presupune următoarele etape:

a) evaluarea furnizorului în baza criteriilor definite la art. 5 alin. (2);

b) aprobarea sau respingerea cererii de acreditare a furnizorului;

c) eliberarea certificatului de acreditare sau, după caz, a notificării de respingere a cererii de acreditare;

d) înregistrarea furnizorului acreditat în Registrul electronic unic al serviciilor sociale, constituit şi administrat, conform legii, de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(2) Evaluarea furnizorului constă în verificarea îndeplinirii criteriilor, pe baza documentelor justificative.

(3) Acreditarea furnizorului se realizează la cererea acestuia şi numai dacă, la data depunerii cererii, are înfiinţate servicii sociale sau se angajează că, în termen de maximum 3 ani de la data obţinerii certificatului de acreditare, va înfiinţa şi acorda servicii sociale.

(4) Furnizorul acreditat are obligaţia de a informa Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale asupra oricăror schimbări privind datele înscrise în documentele justificative prevăzute la alin. (2). Neîndeplinirea acestei obligaţii poate conduce la retragerea acreditării.

(5) Certificatul de acreditare se acordă pe perioadă nedeterminată.

(6) în situaţia în care, în primii 3 ani de la data eliberării certificatului de acreditare, furnizorul nu a înfiinţat servicii sociale sau niciunul dintre serviciile sociale înfiinţate de acesta nu a primit licenţă de funcţionare, acreditarea furnizorului este retrasă din oficiu şi acesta este radiat din Registrul electronic unic al serviciilor sociale.

(7) De la data retragerii acreditării, furnizorul poate depune o nouă solicitare de acreditare numai după o perioadă de minimum 2 ani.

Art. 11. - (1) Acreditarea serviciului social presupune următoarele etape:

a) evaluarea serviciului social în baza standardelor minime definite la art. 5 alin. (3);

b) aprobarea sau respingerea cererii de acreditare a serviciului social;

c) eliberarea licenţei de funcţionare provizorie/licenţei de funcţionare sau, după caz, a notificării de respingere a cererii de acreditare;

d) înscrierea serviciului social acreditat în Registrul electronic unic al serviciilor sociale.

(2) Pentru a solicita acreditarea serviciilor sociale, furnizorul trebuie să deţină obligatoriu certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale, acordat în condiţiile art. 10.

(3) Acreditarea serviciilor sociale se defineşte şi se realizează în funcţie de următoarele situaţii:

a) acreditarea iniţială, în cazul serviciilor sociale care solicită pentru prima oară acreditarea sau al celor care solicită acreditare după retragerea acesteia;

b) reacreditarea, în cazul serviciilor sociale cărora le expiră perioada de acreditare.

(4) Acreditarea serviciilor sociale se realizează la cererea furnizorului, pentru fiecare serviciu social în parte. Furnizorul are obligaţia de a solicita acreditarea/reacreditarea serviciului social respectiv cu 60 de zile înainte de darea în funcţiune a serviciului social/de expirarea licenţei de funcţionare.

(5) Acreditarea iniţială a serviciului social presupune:

a) verificarea documentelor justificative şi a fişei de autoevaluare depuse de furnizor şi acordarea licenţei de funcţionare provizorie pe o perioadă de maximum un an; fişa de autoevaluare se completează obligatoriu cu date conforme cu realitatea din teren;

b) în cadrul perioadei prevăzute la lit. a) se realizează evaluarea în teren şi, dacă se constată că sunt respectate standardele minime, se eliberează licenţa de funcţionare:

c) în situaţia în care, în urma realizării evaluării în teren, se constată că standardele minime sunt îndeplinite în proporţie de 75%, fără a se aduce atingere vieţii şi siguranţei beneficiarului, se propune menţinerea licenţei de funcţionare provizorie până la expirarea perioadei de un an, timp în care furnizorul are obligaţia de a realiza demersurile necesare pentru îndeplinirea în totalitate a standardelor minime;

d) în situaţia în care, la evaluarea în teren, se constată că standardele minime nu sunt îndeplinite conform datelor înscrise în fişa de autoevaluare şi nu se respectă cel puţin procentul prevăzut la lit. c), se aplică sancţiuni contravenţionale, se retrage licenţa de funcţionare provizorie şi se operează radierea serviciului social respectiv din Registrul electronic unic al serviciilor sociale.

(6) Reacreditarea serviciilor sociale cărora le expiră licenţa de funcţionare presupune:

a) evaluarea serviciului social, în baza documentelor justificative depuse de furnizor şi a raportului de evaluare în teren, realizat în cadrul procesului de monitorizare a respectării standardelor minime;

b) eliberarea licenţei de funcţionare, numai dacă raportul de evaluare în teren confirmă îndeplinirea în totalitate a standardelor minime;

c) în situaţia în care în raportul de evaluare în teren sunt reţinute aspecte care privesc neîndeplinirea standardelor minime, iar acestea nu sunt remediate în termenele stabilite, măsura propusă poate fi suspendarea funcţionării serviciului social sau, după caz, retragerea licenţei de funcţionare, urmată de radierea serviciului din Registrul electronic unic al serviciilor sociale.

(7) înscrierea serviciilor sociale acreditate în Registrul electronic unic al serviciilor sociale se realizează la data eliberării licenţei de funcţionare provizorie şi se completează cu datele privind acordarea licenţei de funcţionare.

(8) Licenţa de funcţionare se eliberează pe o perioadă de 5 ani pentru toate tipurile de servicii sociale.

(9) Perioada de acordare a licenţei de funcţionare provizorie se include în perioada de acordare a licenţei de funcţionare a serviciului social respectiv.

(10) în termen de 30 de zile de la închiderea sau desfiinţarea, prin decizia furnizorului, a unui serviciu social acreditat, acesta are obligaţia de a notifica Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale decizia luată, în vederea radierii serviciului social respectiv din Registrul electronic unic al serviciilor sociale.

Art. 12. - Certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale şi licenţa de funcţionare a serviciul ui social se tipăresc în formate tipizate, cu semne distinctive de identificare.

Art. 13. - Procedura de acreditare a furnizorilor şi serviciilor sociale, documentele justificative solicitate, etapele de evaluare şi termenele aferente, modelul fişei de autoevaluare, al raportului de evaluare în teren, al certificatului de acreditare şi al licenţei de funcţionare se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

CAPITOLUL III

Nivelele de calitate

 

Art. 14. - (1) Furnizorii pot solicita evaluarea calităţii serviciilor sociale, în scopul încadrării în clasele de calitate prevăzute la art. 6 alin. (3).

(2) Procedura de evaluare pentru stabilirea nivelelor de calitate şi încadrarea serviciilor sociale în cele două clase superioare nivelului de referinţă reprezentat de standardele minime parcurg următoarele etape:

a) evaluarea serviciilor sociale pe baza indicatorilor de performanţă, denumiţi în continuare indicatori;

b) stabilirea nivelelor de calitate pentru încadrarea în clasele de calitate corespunzătoare, în baza cărora a fost acreditat serviciul social respectiv;

c) înscrierea claselor de calitate în Registrul electronic unic al serviciilor sociale.

(3) Evaluarea pentru încadrarea serviciilor sociale în clase de calitate se realizează la cererea furnizorului acreditat şi constă în verificarea documentelor justificative şi evaluare de teren.

(4) Odată cu stabilirea nivelului de calitate se acordă dreptul furnizorului de a utiliza sigla, prevăzută la art. 6 alin. (2), corespunzătoare clasei de calitate, atât pe toate documentele de prezentare şi informare aferente serviciului social, cât şi pe clădirea în care funcţionează acesta.

(5) Furnizorul are obligaţia de a notifica orice modificare care ar determina schimbarea clasei de calitate acordate într-o clasă inferioară şi de a solicita reevaluarea serviciului social.

(6) în situaţia în care, în cadrul procesului de monitorizare sau, după caz, în urma acţiunilor de control, se constată că serviciul social nu mai îndeplineşte indicatorii care au stat la baza încadrării în una dintre cele două clase de calitate superioare nivelului de referinţă reprezentat de standardele minime, încadrarea în clasă se revizuieşte şi se înscrie în mod corespunzător în Registrul electronic unic al serviciilor sociale.

(7) Furnizorul are obligaţia de a face publică încadrarea în clasele de calitate, precum şi de a schimba sigla corespunzătoare clasei de încadrare, dacă aceasta s-a modificat.

Art. 15. - (1) încadrarea în clase de calitate a serviciilor sociale are în vedere doar acele servicii sociale pentru care se pot elabora indicatori detaliaţi pentru stabilirea mai multor nivele de calitate.

(2) La elaborarea indicatorilor se au în vedere prevederile art. 9 alin. (3), cu raportare la nivelul de referinţă reprezentat de standardul minim de calitate.

(3) Categoriile de servicii sociale şi indicatorii în baza cărora se evaluează nivelele de calitate a acestora se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.

Art. 16. - Încadrarea în clase de calitate a serviciilor sociale prevăzute la art. 15 alin. (1) constituie un criteriu pentru calcularea cuantumului contribuţiei beneficiarului, prevăzută la art. 132 lit. f) din Legea nr. 292/2011, în funcţie de gradul de performanţă/excelenţă a serviciului social respectiv.

Art. 17. - Pentru evaluarea în teren a serviciilor sociale în scopul stabilirii nivelelor de calitate, furnizorii asigură din bugetul propriu cheltuielile de deplasare ale personalului prevăzut la art. 21 alin. (1) lit. b).

Art. 18. - Procedura de evaluare a nivelelor de calitate şi încadrarea în clasele corespunzătoare, documentele solicitate, etapele şi termenele de evaluare, modelul siglei aferente clasei de calitate se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

CAPITOLUL IV

Certificarea, evaluarea, monitorizarea şi controlul calităţii

 

SECŢIUNEA 1

Certificarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

 

Art. 19. - În cadrul procesului de certificare a calităţii în domeniul serviciilor sociale, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale are responsabilitatea organizării şi derulării activităţilor de standardizare şi de acreditare.

Art. 20. - (1) Principalele activităţi în domeniul standardizării sunt următoarele:

a) elaborarea şi publicarea procedurilor utilizate în cadrul procesului de acreditare, a instrucţiunilor şi ghidurilor metodologice, a materialelor informative;

b) elaborarea/revizuirea criteriilor, indicatorilor şi standardelor minime care stau la baza acreditării furnizorilor şi serviciilor sociale, precum şi pentru recunoaşterea nivelelor de calitate ale acestora;

c) relaţionarea şi colaborarea permanentă cu furnizorii, publici şi privaţi, în scopul elaborării şi revizuirii criteriilor, standardelor minime şi indicatorilor, precum şi pentru facilitarea comunicării şi asigurarea transparenţei în domeniu.

(2) Principalele activităţi în domeniul acreditării sunt următoarele:

a) analizarea documentaţiei prevăzute de lege în vederea acreditării iniţiale/reacreditării furnizorilor şi serviciilor sociale, precum şi a stabilirii nivelelor de calitate;

b) întocmirea dosarelor de acreditare/reacreditare, înaintarea spre aprobare conducerii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a propunerii de acordare a certificatului de acreditare pentru furnizori, a licenţei de funcţionare şi încadrarea în clasele de calitate pentru serviciile sociale;

c) redactarea deciziilor, completarea şi eliberarea documentelor de certificare a calităţii;

d) relaţionarea permanentă cu furnizorii în scopul eficientizării derulării procesului de acreditare, asigurarea de consiliere şi îndrumare metodologică;

e) participarea la realizarea evaluării în teren pentru încadrarea în clase de calitate a serviciilor sociale;

f) realizarea de activităţi de monitorizare a furnizorilor şi serviciilor sociale acreditate, precum şi a menţinerii nivelelor de calitate ale serviciilor sociale şi administrarea Registrului electronic unic al serviciilor sociale.

Art. 21. - (1) Activitatea de evaluare în teren, prevăzută la art. 11 alin. (5) lit. b) şi art. 14 alin. (3), se realizează după cum urmează:

a) de inspectorii sociali, în cazul serviciilor sociale pentru care se solicită acreditarea/reacreditarea;

b) de o echipă constituită din inspectori sociali şi personal cu experienţă în domeniu din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, nominalizat în acest scop prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, în cazul serviciilor sociale pentru care se solicită încadrarea în clase de calitate.

(2) Responsabilitatea privind veridicitatea datelor din rapoartele de evaluare şi monitorizare privind respectarea condiţiilor de acreditare, precum şi a recomandărilor efectuate aparţine persoanelor care le-au întocmit şi semnat.

Art. 22. - Deciziile de acordare/respingere a acreditării, a celor de încadrare în clase de calitate, precum şi certificatul de acreditare şi licenţa de funcţionare se semnează de ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale sau de persoana desemnată de acesta.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Evaluarea, monitorizarea şi controlul calităţii în domeniul serviciilor sociale

 

Art. 23. - În cadrul procesului de asigurare a calităţii în domeniul serviciilor sociale, inspectorii sociali au următoarele atribuţii:

a) verificarea sistematică, în baza unor proceduri clare şi transparente de evaluare, monitorizare şi control, a respectării criteriilor şi standardelor minime care au stat la baza acreditării furnizorilor şi serviciilor sociale, precum şi a indicatorilor aferenţi nivelelor de calitate;

b) realizarea propunerilor de suspendare sau de retragere a acreditării şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezenta lege;

c) efectuarea de inspecţii tematice în cadrul procesului de monitorizare a asigurării calităţii în domeniul serviciilor sociale.

Art. 24. - (1) Principalele activităţi derulate de inspectorii sociali pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 23 sunt următoarele:

a) planificarea anuală a misiunilor de control şi monitorizare, în conformitate cu termenele prevăzute de prezenta lege;

b) efectuarea, în termenele stabilite, a acţiunilor de monitorizare şi control, precum şi a celor de evaluare privind respectarea condiţiilor de acreditare şi de încadrare în clase de calitate;

c) elaborarea rapoartelor de evaluare, monitorizare şi control;

d) dispunerea măsurilor de remediere a neregulilor constatate, cu termene şi responsabilităţi precise;

e) aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege, în caz de nerespectare a prevederilor legale în domeniu;

f) propunerea suspendării sau retragerii acreditării, a revizuirii încadrării în clasele de calitate;

g) aplicarea măsurilor stabilite prin decizia de suspendare sau de retragere a acreditării.

(2) Pentru fiecare serviciu social acreditat, pe perioada pentru care a fost acordată licenţa de funcţionare, sunt planificate obligatoriu cel puţin două misiuni de inspecţie, reacreditarea serviciului social realizându-se în baza raportului de monitorizare din cadrul celei mai recente misiuni de inspecţie.

(3) Inspectorii sociali pot demara acţiuni de control în regim de urgenţă, la sesizarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, a beneficiarilor de servicii sociale sau a altor persoane fizice ori juridice interesate.

Art. 25. - După caz, pentru realizarea atribuţiilor de evaluare/monitorizare derulate de inspectorii sociali, echipele de inspecţie se completează cu personal de specialitate, cu atribuţii în realizarea activităţilor de standardizare şi acreditare, din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Art. 26. - Activităţile de evaluare, monitorizare şi control privind respectarea criteriilor de acreditare, standardelor minime de calitate şi indicatorilor se realizează în baza unor ghiduri standard, aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Suspendarea şi retragerea acreditării

 

Art. 27. - (1) Suspendarea acreditării serviciului social reprezintă interzicerea funcţionării acestuia pe o perioadă determinată de maximum 3 luni şi se dispune în următoarele situaţii:

a) nerespectarea recomandărilor şi termenelor-limită stabilite pentru remedierea neregulilor constatate şi consemnate în rapoartele de evaluare, monitorizare şi control privind asigurarea calităţii serviciilor sociale;

b) neacceptarea controlului sau refuzul colaborării cu organele de control în efectuarea acestuia;

c) la recomandarea expresă a altor organisme cu atribuţii de control din domeniul sănătăţii publice, al pazei contra incendiilor, al sănătăţii şi securităţii în muncă.

(2) Retragerea acreditării serviciului social reprezintă interzicerea funcţionării acestuia şi se dispune în următoarele situaţii:

a) dacă la expirarea termenului de suspendare nu au fost remediate neregulile constatate care au condus la măsura respectivă;

b)în situaţia prevăzută la art. 11 alin. (5) lit. d);

c) dacă, din cauza gravităţii faptelor constatate, se apreciază că se încalcă drepturile fundamentale ale beneficiarilor.

Art. 28. - În căzu! furnizorului se dispune retragerea acreditării, după cum urmează:

a) în situaţia în care furnizorul nu mai îndeplineşte criteriile care au stat la baza acordării certificatului de acreditare;

b) în situaţiile prevăzute la art. 10 alin. (4) şi (6).

Art. 29. - Deciziile privind suspendarea sau retragerea acreditării se pot contesta potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL V

Răspunderea juridică

 

Art. 30. - Acordarea serviciilor sociale, precum şi funcţionarea acestora în alte condiţii decât cele prevăzute de prezenta lege atrag răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Art. 31. - Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:

a) nerespectarea dispoziţiilor art. 8 alin. (2), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;

b) nerespectarea dispoziţiilor art. 8 alin. (1), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (5) lit. d), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;

d) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 11 alin. (10) şi art. 14 alin. (5) şi (7), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;

e) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 10 alin. (4) şi art. 11 alin. (4), cu amendă de la 250 lei la 500 lei;

f) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 35 alin. (1), cu amendă de la 200 lei la 400 lei.

Art. 32. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 31 se realizează astfel:

a) pentru contravenţiile prevăzute la lit. a)-c), de către inspectorii sociali;

b) pentru contravenţiile prevăzute la lit. d)-f), de către personalul responsabil cu activitatea de acreditare din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(2) Sumele obţinute din aplicarea amenzilor se constituie venit la bugetul de stat.

(3) Limitele amenzilor contravenţionale se pot actualiza cu rata inflaţiei prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Art. 33. - Dispoziţiile aii. 31 referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 34. - Furnizorii au obligaţia de a elabora şi de a aplica propriile proceduri în vederea evaluării interne a respectării prevederilor prezentei legi privind asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale aflate în administrare.

Art. 35. - (1) Furnizorii acreditaţi conform Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, cu modificările ulterioare, au obligaţia de a depune cererile de acreditare în vederea eliberării certificatului de acreditare ca furnizor de servicii sociale şi a licenţei de funcţionare a serviciilor acordate, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Pentru furnizorii care se încadrează în situaţia prevăzută la alin. (1), evaluarea în vederea acreditării furnizorului şi serviciilor sociale conform prevederilor prezentei legi se realizează până la data de 31 decembrie 2014.

(3) Până la data eliberării, cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (2), a certificatului de acreditare şi a licenţei de funcţionare, perioada de valabilitate a certificatului de acreditare eliberat conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004, cu modificările ulterioare, se prelungeşte de drept.

Art. 36. - Dispoziţiile art. 31, cu excepţia lit. e), se aplică furnizorilor prevăzuţi la art. 35 numai în cazul în care faptele contravenţionale sunt constatate ulterior datei la care aceştia au fost acreditaţi în condiţiile prezentei legi.

Art. 37. - De la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale:

a) elaborează, în termen de 45 de zile, normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

b) elaborează, în termen de 45 de zile, proiectul de act normativ de completare a Hotărârii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, cu atribuţiile referitoare la activităţile de standardizare şi acreditare prevăzute la art. 20.

Art. 38. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2013, cu excepţia dispoziţiilor art. 37, care intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 39. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) art. 114-117 şi art. 148 alin. (5) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004, cu modificările ulterioare;

b) art. 51 alin. (6) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;

c) art. 3 alin. (1) pct. 246 şi 2411 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 23 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare;

d) Hotărârea Guvernului nr. 1.024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2004, cu modificările ulterioare;

e) Hotărârea Guvernului nr. 1.440/2004 privind condiţiile şi procedura de licenţiere şi de inspecţie a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873 din 24 septembrie 2004, cu modificările ulterioare;

f) art. 11 alin. (6) şi art. 47 alin. (1)-(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 30 august 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 1 noiembrie 2012.

Nr. 197

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 31 octombrie 2012.

Nr. 672.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisorile semnate la Bucureşti la 15 decembrie 2011 şi la Paris la 20 decembrie 2011, între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, semnat la Bucureşti la 23 august 2007 şi la Paris la 30 august 2007

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 89/2008 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 23 august 2007 şi la Paris la 30 august 2007, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul*) convenit prin scrisorile semnate la Bucureşti la 15 decembrie 2011 şi la Paris la 20 decembrie 2011, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, semnat la Bucureşti la 23 august 2007 şi la Paris la 30 august 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 89/2008, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 octombrie 2012.

Nr. 1.063.


*) Traducere.

 

[sigla Ministerului Finanţelor Publice]

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Secretar de stat

 

Strada Apolodor nr. 17

Sectorul 5, Bucureşti

Telefon: +21 319 97 39

Fax: +21312 20 11

 

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Domnul Thierry Poirel

director general pentru împrumuturi

 

15 decembrie 2011

 

Ref.: „Reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi reabilitarea torentelor mici din zonele forestiere”

 

Stimate domn,

Referitor la împrumutul F/P 1556 „Reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi reabilitarea torentelor mici din zonele forestiere”, în valoare de 48.000.000 EUR

Aşa cum este precizat în anexa 1 la Acordul de împrumut, cu modificările aduse în 2009, data finală a împrumutului este în prezent 31 decembrie 2011.

Stadiul actual al implementării arată faptul că obiectivele proiectului pot fi îndeplinite doar parţial până la data menţionată anterior. Acest lucru este datorat în principal perioadei scurte de executare a lucrărilor, aproximativ 7-8 luni pe an, ca urmare a condiţiilor meteorologice din zona montană. În plus, unele dintre investiţiile finanţate în cadrul proiectului au fost în continuare afectate de inundaţii, în aşa fel încât sunt necesare lucrări suplimentare pentru protejarea acestor zone şi înlăturarea efectelor inundaţiilor.

Mai mult, ca urmare a majorării valorii totale a investiţiilor care au fost deja aprobate, va fi necesară reluarea tuturor demersurilor legale prevăzute de legislaţia din România cu privire la aprobarea investiţiilor.

În acelaşi timp, datorită faptului că unele dintre obiectivele iniţiale au fost retrase din proiect, precum şi ca urmare a economiilor rezultate din procesul de achiziţie, Ministerul Mediului şi Pădurilor ar dori introducerea unor obiective noi pentru suma neangajată de aproximativ 8 milioane EUR.

Date fiind consideraţiile de mai sus, precum şi în lumina progreselor înregistrate în implementare în cursul anului trecut, care au fost de altfel confirmate de Misiunea tehnică a CEB care a avut loc în luna septembrie, la solicitarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, vă rugăm să fiţi de acord cu prelungirea datei finale a împrumutului de la 31 decembrie 2011 până la 31 decembrie 2014.

 

Cu respect,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

[semnătura]

 

[sigla CEB]

COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK

BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU CONSEIL DE LEUROPE

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

 

Direcţia Generală pentru împrumuturi

 

Domnului Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

Ministerul Finanţelor Publice

Str. Apolodor nr. 17,

Bucureşti, sectorul 5

România

 

Paris, 20 decembrie 2011

 

Subiect: F/P 1556 (2006) „Reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi reabilitarea torentelor mici din zonele forestiere”

 

Stimate domnule Drăgoi,

 

Referitor la solicitarea dumneavoastră care a fost transmisă pe fax în data de 15 decembrie 2011 privitor la prelungirea perioadei lucrărilor

Dată fiind întârzierea lucrărilor datorată condiţiilor de vreme nefavorabilă din zonele de implementare a proiectului, stricăciunilor cauzate de inundaţii şi necesităţii unor lucrări suplimentare decurgând de aici, demersurilor legale de aprobare a majorării costurilor proiectului, precum şi sporirii obiectivelor proiectului prin adăugarea unor subproiecte noi, avem plăcerea de a vă informa despre faptul că, în conformitate cu Hotărârea 1.480, perioada lucrărilor va fi prelungită până în data de 7 septembrie 2013.

 

Aşteptăm cu plăcere continuarea strânsei cooperări cu dumneavoastră în implementarea acestui proiect.

 

Cu sinceritate al dumneavoastră,

Thierry Poirel,

director general

[semnătura]

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoaşterea asociaţiei „O şansă pentru viitor” ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaşte asociaţia „O şansă pentru viitor”, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Prof. dr. Anibal Teohari nr. 22, sectorul 5, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Mona Maria Pivniceru

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 30 octombrie 2012.

Nr. 1.064.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

pentru aprobarea unei licenţe de explorare

 

Având în vedere prevederile art. 13 şi art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Licenţa de explorare nr. 15.818/2012 privind explorarea resurselor de apă geotermală din perimetru/ PJLU, judeţul Arad, încheiata între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială SI FEE ATLAS POWER - SRL., municipiul Sibiu, în calitate de concesionar.

Art. 2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

 

Bucureşti, 5 noiembrie 2012.

Nr. 319.

 

 


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Nr. 1.220 din 3 iulie 2012

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.419 din 29 octombrie 2012

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI Şl PROTECŢIEI SOCIALE

Nr. 1.921 din 6 iulie 2012

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „HIDROSERV” BISTRIŢA - S.A. Piatra-Neamţ - filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice „HIDROELECTRICA” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „HIDROSERV” BISTRIŢA- S.A. Piatra-Neamţ - filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate Societatea Comercială „HIDROSERV” BISTRIŢA- S.A. Piatra-Neamţ poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministru! muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

 

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic: Societatea Comercială „HIDROSERV BISTRIŢA” - S.A. Piatra-Neamţ

Sediul/Adresa: Piatra-Neamţ, str. Locotenent Drăghiescu nr. 2-4

Cod unic de înregistrare: RO 14934080

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2012

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

 

 

 

Nr. rd.

2011

BVC 2012

 

INDICATORI

 

Preliminat / Realizat)

Propuneri

0

1

2

3

4

b

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

58.101

50 133

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

58 013

50122

 

 

a)

din producţia vândută

3

57,866

49.932

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care

5

 

 

 

 

 

c1

subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

c2

transferuri, cf prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

 

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

147

190

 

 

 

 

. venituri conform OUG95:2002

9a

 

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

71

11

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

c)

din dobânzi

13

 

 

 

 

d)

alte venituri financiare

14

71

11

 

3

 

Venituri extraordinare

15

17

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE

16

56.595

49.838

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

56,544

49773

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

11.632

7.812

 

 

b)

alte Cheltuieli externe (cu energie şi apa)

19

303

375

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

15 940

16319

 

 

 

d1

ch. cu salariile(Rd 22=Rd.94+Rd.95)

22

11692

11944

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia sociala şi alte obligaţii legale, din care:

23

3330

3 429

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

2.448

2.521

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

58

60

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

612

630

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

212

218

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

918

946

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

241

239


 

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

31

44

45

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

537

553

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

 

 

 

 

 

 

d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

140

144

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

70

400

 

 

F1)

ch. Pregătire ucenici(inclusiv contribuţii)

35a

0

0

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

818

850

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

27 567

23 719

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

214

298

 

 

 

i1 ) contract de mandat

39

80,3

80,3

 

 

 

i2) ch. de protocol din care

40

18

18

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din

42

15

15

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

 

14) ch. cu sponsorizarea

45

20

20

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

 

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

 

 

 

 

 

18) cheltuieli aferente restructuram. privatizării, administrator special, etc.

47b

0

100

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

34

65

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

34

65

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

 

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

17

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT

52

1.506

295

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

339

49

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPÂ DEDUCEREA IMPOZITULUIPE PROFIT, din care:

54

1.167

246


 

 

1

 

Rezerve legale

5b

75

15

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

1092

231

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

55

12

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integra! sau majoritar de stat

62

982

208

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute ta pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

55

11

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

54

 

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

 

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

1 100

905

 

1

 

Surse proprii

72

1 100

905

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

 

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

 

5

 

Alte surse

78

 

 

IX

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

1.100

905


 

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

1.100

905

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 

 

 

 

a)

interne

82

 

 

 

 

b)

externe

33

 

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

 

 

XI.

1

 

Rezerve legale

85

75

15

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

 

1

 

Venituri totale

89

58.101

50 133

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

56-595

49 838

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

295

310

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

291

310

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c). din care:

93

12 273

12 542

 

 

a)

fond de salam aferent personalului angajat pe baza de contract

94

11.688

11 940

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

4

4

 

 

c)

alte bonificaţii si tonusuri m bani si/sau natura

96

581

598

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană)(Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

3 347

3210

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (tei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.S3/Rd.S2)/12*1000

98

3515

3372

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoana)(Rd.89/92)

99

200

162

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile(lei/persoana)(Rd.89/92 x ICP)

100

 

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

101

2034

1760

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000=<Rd.16/rd.1)x1000

102

974,1

994,1

 

11

 

Plaţi restante

103

 

 

 

 

a)

preţuri curente

104

1 533

1456

 

 

b)

preţuri comparabile

105

1585

1456

 

12

 

Creanţe restante

106

 

 

 

 

a)

preţuri curente

107

5 09S

4844

 

 

b)

preţuri comparabile

108

5 272

4844

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006

 

Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, şi ale art. 60 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 12 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) în scopul informării judecătorilor şi procurorilor care intenţionează să formuleze cereri de transfer, în prima zi lucrătoare a lunii în care urmează a se soluţiona aceste solicitări se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii lista posturilor vacante de execuţie de la toate instanţele şi parchetele, precum şi a posturilor care urmează a se vacanta. Posturile vacante de conducere nu se ocupă prin transfer, ci potrivit procedurilor speciale stabilite prin lege şi regulament.”

2. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Prin posturi ce urmează a se vacanta se înţelege acele posturi cu privire la care s-a decis, anterior publicării listei sau cel târziu la data publicării acesteia, promovarea la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, promovarea la instanţele şi parchetele superioare, transferul, numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător ori eliberarea din funcţie.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Alina Nicoleta Ghica

 

Bucureşti, 8 octombrie 2012,

Nr. 911.