MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 755/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 755         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 9 noiembrie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.009. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei „Transelectrica” - SA, ca urmare a inventarierii anuale

 

1.075. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 74/2011 privind siguranţa jucăriilor

 

1.077. - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Republica Croaţia, semnat ia Bucureşti la 2 iulie 2012

 

Protocol de cooperare între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Republica Croaţia

 

1.078.- Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei „Siguranţa Auto” ca fiind de utilitate publică

 

1.081.- Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţie „Consolidare DN 67 D km 76 + 830-108 + 390 (cu întreruperi) Valea Cernei-Băile Herculane”, judeţele Mehedinţi şi Caraş-Severin

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.095. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Bustuchin, judeţul Gorj

 

1.203/1.412/1.924. - Ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord” - SA - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

1.623. - Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind desemnarea personalului cu atribuţii de control, împuternicit de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii în scopul constatării contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor pentru nerespectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, referitoare la amplasarea de construcţii şi instalaţii în zona drumului public

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei „Transelectrica” - S.A., ca urmare a inventarierii anuale

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică ca urmarea inventarierii anuale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti,17 octombrie 2012.

Nr. 1.009.

 

ANEXA

 

A. Modificări ale valorilor de Inventar ale bunurilor ce aparţin domeniului public al statului

 

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul de

clasificare

Sucursala

Denumirea

Descrierea tehnică şi economică după măsurători

(pe scurt)

 

 

Vecinătăţi

(după caz)

Adresa

Anul

dobândirii/

dării în

folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Baza legală

Situaţia juridică

Tipul bunului

1

62102

8.14.01

Sibiu + Piteşti + Craiova

LEA 400 kV

Ţânţăreni-Sibiu

LEA 400 kV Ţânţăreni-Sibiu

LEA 400 kV Ţânţăreni-Sibiu

LEA 400 kV Ţânţăreni-Sibiu

LEA 400kV S.C. Tronson Slatina-Arefu

LEA 400kV S.C. Tronson Slatina-Arefu

LEA 400kV S.C. Tronson Arefu-Sibiu

Lungime: 255,48 km; 513 stâlpi;

teren domeniul public: 108.383,52 mp

 

8.616.394

0

0

16.656.199

94.463

6.616.767

 

 

31.983.823

 

Ţara: România;

judeţ

1976

31.963.823

H.G. 365/1998;

H.G. 407/2007;

H.G. 1.427/2009;

H.G. 1.184/2011

concesionat

imobil

2

62107

8.14.01

Cluj

LEA 400 kV

SC Roşiori-Gădălin

LEA 400 kV Gădălin-Roşiori

LEA 400 kV Roşiori-Gădălin

LEA 400 kV Gădălin-Roşiori

LEA 400 kV Roşiori-Gădălin

LEA 400 kV Roşiori-Gădălin

LEA 400 kV Roşiori-Gădălin

LEA 400 kV Gădălin-Roşiori

LEA 400 kV Gădălin-Roşiori

Lungime: 121,13 km; 307 stâlpi;

teren domeniul public: 59.417,37 mp

 

897.360

7.640.746

201.023

5.649.120

85.398

19.128

24.675

110.162

 

 

14.627.612

 

Ţara: România;

judeţ

1963

14.627.612

H.G. 365/1998;

H.G. 407/2007;

H.G. 1.427/2009;

H.G. 1.184/2011

concesionat

imobil

3

62119

8.14.01

Piteşti

LEA 220kV DC

Bradu-Târgovişte

LEA 220kV D.C. Bradu-Târgovişte

Modernizare LEA 220 kV Bradu-Târgovişte

(fibra optică) 53,412 km; 176 stâlpi; teren 123.622

domeniul public: 3.018,03 mp

 

7.954.599

 

 

 

8.078.221

 

Ţara: România;

judeţ

1975

8.078.221

HG 365/1998;

HG 407/2007;

HG 1.427/2009;

HG 1.184/2011

concesionat

imobil

4

62121

8.14.01

Piteşti

LEA 220kV

S.C. Bradu-Stupărei

LEA220kVS.C.Bradu-Stupărei

Modernizare LEA 220 kV Bradu-Stupărei (fibră

optică), Lungime: 70,71 km; 237 stâlpi; teren 85.491

domeniul public: 6.015,27 mp

 

9.031.136

 

 

 

9.116.627

 

Ţara: România;

judeţ

1975

9.116.627

HG 365/1998;

HG 407/2007;

HG 1.427/2009

concesionat

imobil

5

62154

8.14.01

Constanţa

Staţia 750/400 kV Isaccea

Celule 400kV Staţia 750 Isaccea public

Celule Staţia Conexiuni 750kV ET 11

Celule 400kV Staţia 750kV Isaccea public

Celule 750 kV Staţia 750 Isaccea

Teren domeniul public: 179.479,14 mp

 

63.222

10.302.832

1.600.753

15.859.722

 

27.826.529

 

Ţara: România;

judeţ: Tulcea,

oraş: Isaccea

1932

27.826.529

HG 365/1998;

HG 407/2007;

HG 1.427/2009;

HG 1.184/2011

concesionat

imobil

6

62159

8.14.01

Constanţa

Staţia 400/110 kV

Medgidia Sud

Celula 400 kV Staţia Cernavodă

Celula 400 kV Staţia Medg. S

Teren domeniul public: 42.800,11 mp

 

51.329

207.138

 

258.467

 

Ţara: România;

judeţ: Constanţa;

municipiul: Medgidia

1978

258.467

HG 365/1998;

HG 407/2007;

HG 1.427/2009;

HG 1.18472011

concesionat

imobil

7

62191

8.14.01

Timişoara

Staţia 400/220/ 110 kV

Arad

Celule LEA 220 kV Timişoara

Celule LEA 220 kV Săcălaz

Panou protecţii Celula 220 kV Timişoara

Panou protecţii Celula 220 kV Săcălaz

Bobină compensare

Teren domeniul public: 44.783 mp

 

269 364

269.364

112.991

112.991

2.536.597

 

3.301.307

 

Ţara: România;

judeţ: Arad;

DJ. 709, km1

1974

3.301.307

HG 365/1998;

HG 407/2007;

HG 1.427/2009;

HG 1.18472011

concesionat

imobil

8

62206

8.14.01

Sibiu

Staţia 220/110 kV

Gheorghieni

Clădire Cabina Relee 220kV Gheorghieni-103470

Clădire Cabină Relee 220kV Gheorghieni-103480

Clădire Cabină Relee 220kV Gheorghieni-105530

Clădire Cabină Relee 220kV Gheorghieni-105540

Echipam. Staţia 220kV Gheorghieni-320030

Autotrafo 200MVA AT3 S=94402-339188

AT-1 200MVA 220/110/10,5 S=95429-347480

AT-1 200MVA 220/110 S=95429-347480 LEG 9

Bobine Blocaj BB 032 LEA 22-F-NELE-366980

Celula 220kV Gheorghieni

Teren domeniul public: 27.405 mp

 

4.054

4.054

3.611

3.611

1.051.945

417.345

1.207,898

243.719

22.864

263.184

 

3.222.285

 

Ţara: România;

judeţ: Harghita;

municipiul: Gheorghieni

1961

3.222.285

HG 365/1998;

HG 407/2007;

HG 1.427/2009;

HG 1.184/2011

concesionat

imobil

9

62208

8.14.01

Cluj

Staţia 400/110 kV

Cluj-Est

Celula Exterior 400 kV Cluj-Est

Celula 400 kV Cluj-Est

Teren domeniul public: 24.469 mp

 

588.314

236.315

 

824.629

 

Tara: România;

judeţ: Cluj;

municipiul: Cluj-Napoca

1983

824.629

HG 365/1998;

HG 407/2007;

HG 1.427/2009;

HG 1.184/2011

concesionat

imobil

10

99722

8.14.01

Constanţa

Staţia 400/220/ 110 kV

Cernavodă

Celula de 400kV-TRAFO 1 Gura Ialomiţei 1

Celula de 400 kV-U5 Pelicanu

Celula de 400 kV-U4 Gura Ialomiţei 2

Celula de 400 kV-U2 Constanţa Nord

Celula de 400 kV - Gura Ialomiţei 1

Celula de 400 kV - Constanţa Nord

Celula 400 kV Pelicanu

Celula 400 kV Gura Ialomiţei II

Celula de 400 kV-U1 Medgidia Sud

Celula de 400 kV - Medgidia Sud

Teren domeniul public: 81.233,47 mp

 

1.268.210

1.327.303

1.289.201

1.559.692

2.219.161

2.175.307

2.372.898

2.189.707

1.699.328

2.644.871

 

18.745.678

 

Ţara: România;

judeţ: Constanţa;

oraş: Cernavodă,

Str. Medgidiei nr.1

1994

18.745.678

HG 365/1998;

HG 407/2007;

HG 1.427/2009;

HG 1.184/2011

concesionat

imobil

11

99861

8.14.01

Cluj

LEA 400 kV

Roşiori-Oradea

LEA400 kV Roşiori - Oradea

LEA400 kV Roşiori - Oradea

LEA400 kV Roşiori - Oradea Sud

Lungime: 133,33 km: 378 stâlpi;

teren domeniul public: 50.777,16 mp

 

12.058.407

5.633.736

209.914

 

 

17.902.057

 

Ţara: România;

judeţ

1977

17.902.057

HG 365/1998;

HG 407/2007;

HG 1.427/2009;

HG 1.184/2011

concesionat

imobil

12

99961

8.14.01

Sibiu

LEA 220kV

DC Sibiu-Lotru

Circ 1+2

LEA 220kV Sibiu-Lotru

Lungime: 85,153 km; 279 stâlpi;

teren domeniul public: 7.021,5 mp

 

63.793.076

 

 

63.793.076

 

Ţara: România;

judeţ

1972

63.793.076

HG 365/1998;

HG 407/2007;

HG 1.427/2009;

HG 534/2010;

HG 1.184/2011

concesionat

imobil

13

99962

8.14.01

Cluj

LEA 220kV

Roşiori-Vetiş

LEA 220 kV Roşiori-Vetiş

LEA 220 kV Roşiori-Vetiş

Lungime: 34,09 km; 113 stâlpi;

teren domeniul public: 2.321,41 mp

 

3,354.625

53.986

 

 

3.408.611

 

Ţara: România;

judeţ

1981

3.408.611

HG 365/1998;

HG 407/2007;

HG 1.427/2009;

HG 1.184/2011

concesionat

imobil

 

B. Modificările descrierilor tehnice ale bunurilor ce aparţin domeniului public al statului

 

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul de

clasificare

Sucursala

Denumirea

Descrierea tehnică şi economică după măsurători (pe scurt)

Vecinătăţi (după caz)

Adresa

Anul

dobândirii/

dării în

folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Baza legală

Situaţia juridică

Nr. crt.

1

62100

8.14.01

Sibiu+ Piteşti

LEA 400 kV

S.C. Bradu-Braşov

LEA 400 kV S.C. Bradu-Braşov

LEA 400 kV Bradu-Braşov

Lungime 150,54 km, 456 stâlpi,

teren domeniul public: 55.261,82 mp

 

21.451.422

9.366.871

 

 

30.818.293

 

 

 

 

Ţara: România;

judeţ

1980

30.818.293

HG 365/1998;

HG 407/2007;

HG 1.427/2009;

HG 1.184/2011

concesionat

imobil

2

62179

8.14.01

Craiova

Staţia 220/110 kV

Craiova Nord

Celule 220 kV - 2 buc. - Işalniţa 1, Işalniţa 2

Celule 220 kV 4 buc. - Sărdăneşti, Turnu Măgurele, Slatina 1, Slatina 2

Panouri Staţia 220/110 kV Craiova Nord

Instalaţie TIF ST 220/110 kV Craiova Nord – Bobină blocare BB 0,32

Instalaţie TIF Staţia 220/110 kV Craiova - Filtru acord

Instalaţie TIF Staţia 220/110 kV Craiova Nord - Filtru clupaj

Teren domeniul public: 47.084,26 mp

 

45.078

212.385

 

32.795

 

1.414

1.414

1.414

 

294.500

 

Ţara: România;

judeţ: Dolj;

municipiul: Craiova

1975

294.500

HG 365/1998;

HG 407/2007;

HG 1.427/2009;

HG 1.184/2011

concesionat

imobil

3

62187

8.14.01

Craiova

Staţia 220/110 kV

Calafat

Instalaţie TIF Staţia 220 kV Calafat - Bobina blocare BB 0,32 Instalaţie TIF Staţia 220 kV Calafat - Bobină blocare BB 0.32 Instalaţie TIF Staţia 220 kV Calafat - Filtru cuplaj FCIT - 3

Instalaţie TIF Staţia 220 kV Calafat - Filtru cuplaj FCIT- 3

Instalaţie TIF Staţia 220 kV Calafat - Filtru acord

Instalaţie TIF Staţia 220 kV Calafat - Filtru acord

Teren domeniul public: 20.858,57 mp

 

164

164

164

164

164

164

 

984

 

Ţara: România;

judeţ: Dolj;

localitate: Calafat

1982

984

HG 365/1998;

HG 407/2007;

HG 1.427/2009;

HG 1.184/2011;

concesionat

imobil

4

62199

8.14.01

Sibiu

Staţia 400 kV

Dârste

Cabină Relee Staţia 400kV Dârste-110477

Cabină Relee Staţia 400kV Dârste-110478

Cabină Relee Staţia 400kV Dârste-110479

Celula 400kV bobină Staţia Dârste-300008

Celule (3)400kV Staţia Dârste-333525

Celula 400 kV Brazi 333526

Celula 400kVBrazi

Celula 400kV Braşov 333528

Celula 400kV Braşov

Trafo 250000kVA 400/110kV S=107781-335069

Teren domeniul public: 60.083 mp

 

3.287

3.287

3.287

959.223

1.494.647

249.108

142.185

249.108

142.185

1.227.257

 

4.473.574

 

Ţara: România;

judeţ: Braşov

1977

4.473.574

HG 365/1998;

HG 407/2007;

HG 1.427/2009;

HG 1.184/2011

concesionat

imobil

5

99712

8.14.01

Craiova

LEA 220 kV

Işalniţa - Kozlodui (Bulgaria)

Teren domeniul public: 7.316 mp

 

0

 

 

0

 

Ţara: România,

judeţ

1967

0

HG 365/1998;

HG 407/2007;

HG 1.427/2009;

HG 1.184/2011

concesionat

imobil

6

99931

8.14.01

Craiova

LEA 220 kV DC+S.C. Porţile de Fier, Turnu Severin Circuitul 1+2 (67 stâlpi)

LEA 220 kV DC+S.C. Porţile de Fier-Turnu Severin Circuitul 1+2 (67 stâlpi)

Lungime: 11,52 km; 67 stâlpi;

Teren domeniul public: 1,522,89 mp

 

2.673.714

 

 

 

2.673.714

 

Ţara: România;

judeţ

1970

2.673.714

HG 365/1998;

HG 407/2007;

HG 1.427/2009;

HG 1.184/2011

concesionat

imobil

7

147207

8.14.01

Timişoara

Staţia 220 kV

Paroşeni

Teren domeniul public: 14.460 mp

0

 

Ţara: România;

judeţ: Hunedoara;

municipiul Vulcan;

localitatea Jiu - Paroşeni;

str. Paroşeni nr.20

 

 

HG 365/1998;

HG 116/2004;

HG 432/2006;

HG 407/2007;

HG 1.427/2009;

HG 1.184/2011

 

 

 

NOTĂ

Se exclud din listă nr. MFP 99913, 99914 şi 99918.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 74/2011 privind siguranţa jucăriilor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 74/2011 privind siguranţa jucăriilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 18 februarie 2011, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, punctul 5 va avea următorul cuprins:

u5. Trotinete şi alte mijloace de transport sportive sau care sunt destinate utilizării pentru deplasarea pe şosele sau drumuri publice”.

2. La anexa nr. 1, punctul 9 va avea următorul cuprins:

„9. Puşti şi pistoale cu gaz comprimat, cu excepţia puştilor şi a pistoalelor cu apă, precum şi arcuri cu săgeţi a căror coardă în stare detensionată are o lungime totală mai mare de 120 cm”.

3. La anexa nr. 2 partea III punctul 13, în tabel, rubrica „cadmiu” va avea următorul cuprins:

 

„Cadmiu

1.3

0.3

17”

 

4. La anexa nr. 2 partea V, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. O jucărie destinată utilizării de către copiii mai mici de 36 de luni trebuie să fie proiectată şi fabricată astfel încât să poată fi curăţată. O jucărie textilă trebuie, în acest scop, să fie lavabilă, cu excepţia cazului în care conţine un mecanism care ar putea fi deteriorat dacă se spală prin scufundare în apă. Jucăria trebuie să continue să îndeplinească cerinţele de siguranţă şi după ce a fost curăţată în conformitate cu prezentul punct şi cu instrucţiunile producătorului.”

5. La anexa nr. 5 partea B punctul 1, al doilea paragraf va avea următorul cuprins:

„«Nerecomandat copiilor mai mici de 36 de luni» sau «Nerecomandat copiilor mai mici de 3 ani».”

Art. II. - În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 74/2011, sintagmele „destinate adulţilor”, „destinate copiilor” şi, respectiv , „destinat uzului de către..” se înlocuiesc cu sintagmele „destinate utilizării de către adulţi”, „destinate utilizării de către copii” şi, respectiv „destinat utilizării de către...”.

Art. III. - Prevederile art. I pct. 3 intră în vigoare la data de 20 iulie 2013.

*

Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 2012/7/UE a Comisiei din 2 martie 2012 de modificare, în scopul adaptării la progresele tehnice, a părţii III din anexa II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind siguranţa jucăriilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 64 din 3 martie 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Gelu-Ştefan Diaconu,

secretar de stat

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2012.

Nr. 1.075.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Republica Croaţia, semnat la Bucureşti la 2 iulie 2012

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Protocolul de cooperare dintre Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Republica Croaţia, semnat la Bucureşti la 2 iulie 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Mona Maria Pivniceru

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2012.

Nr. 1.077.

 

PROTOCOL

de cooperare între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Republica Croaţia

 

Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Republica Croaţia (denumite în continuare părţi),

având în vedere complexitatea şi dinamismul fenomenului juridic, precum şi faptul că schimbul de informaţii şi experienţă în domeniul juridic este în interesul ambelor state,

fiind conştiente de importanţa cooperării internaţionale şi de necesitatea armonizării legislaţiei naţionale cu standardele internaţionale şi europene,

dorind să contribuie la cooperarea regională prin dezvoltarea relaţiilor dintre cele două ministere,

reafirmându-şi hotărârea de a contribui constructiv şi substanţial la procesul de integrare europeană şi la dezvoltarea relaţiilor bilaterale,

dorind să intensifice şi să îmbunătăţească buna cooperare în domeniul justiţiei între cele două ţări şi ţinând cont de legislaţia internă şi competenţele părţilor,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Scop

 

Părţile cooperează în domeniile ce intră în competenţa lor, inclusiv prin schimbul cuprinzător şi semnificativ de experienţă şi practici, În vederea:

1. armonizării legislaţiei naţionale cu standardele internaţionale şi europene;

2. modernizării sistemului judiciar;

3. educării şi pregătirii profesionale a personalului;

4. Îmbunătăţirii activităţilor din domeniul administraţie penitenciare;

5. facilitării cooperării internaţionale, inclusiv în lupta împotriva formelor grave ale criminalităţii;

6. dezvoltării altor domenii dacă acestea au legătură cu scopul prezentului protocol şi cu atribuţiile părţilor.

Părţile acordă o atenţie deosebită în promovarea politicii şi tendinţelor integrării europene în cadrul aranjamentelor lor de cooperare.

 

ARTICOLUL 2

Măsuri

 

În vederea îndeplinirii scopului prezentului protocol, părţile:

1. elaborează bianual programe concrete de cooperare;

2. Îşi acordă asistenţă reciprocă pentru armonizarea legislaţiei cu normele internaţionale şi europene;

3. organizează schimburi periodice de experienţă la nivelul personalului propriu;

4. organizează seminare şi sesiuni ştiinţifice pe probleme juridice de interes comun.

 

ARTICOLUL 3

Cooperarea în domeniul administraţiei penitenciare

 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor, aflată în subordinea Ministerului Justiţiei din România, şi Direcţia pentru sistemul penitenciar din cadrul Ministerului Justiţiei din Republica Croaţia acordă o atenţie deosebită cooperării în cadrul reformei şi modernizării administraţiei penitenciare, în conformitate cu standardele internaţionale şi europene.

 

ARTICOLUL 4

Alte forme de cooperare

 

Părţile colaborează strâns în scopul facilitării aplicării tratatelor internaţionale privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, civilă şi comercială la care statele lor sunt parte.

Părţile acţionează, în limitele competenţei lor, în vederea schimbului reciproc de informaţii privind eforturile lor pentru prevenirea şi combaterea formelor grave ale criminalităţii.

 

ARTICOLUL 5

Cheltuieli

 

Pe bază de reciprocitate, părţile suportă toate cheltuielile ocazionate de aplicarea prezentului protocol, pentru activităţile care au loc pe teritoriile statelor lor, după cum urmează:

- partea primitoare acoperă cheltuielile referitoare la şederea şi transportul pe teritoriul statului său;

- partea trimiţătoare acoperă cheltuielile referitoare la transportul internaţional.

 

ARTICOLUL 6

Consultări

 

Părţile organizează, dacă este necesar, consultări periodice în vederea soluţionării eventualelor probleme şi a găsirii soluţiilor de eficientizare a aplicării prezentului protocol.

 

ARTICOLUL 7

Intrarea în vigoare

 

Prezentul protocol se poate modifica în orice moment prin acordul scris al părţilor.

Prezentul protocol intră în vigoare la 30 de zile de la primirea ultimei notificări prin care părţile îşi comunică reciproc îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea sa în vigoare şi continuă a-şi produce efectele până când oricare dintre părţi îl denunţă prin notificare scrisă adresată celeilalte părţi, cu cel puţin 3 luni înainte de a-şi înceta valabilitatea.

Semnat la Bucureşti la data de 2 iulie 2012, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, croată şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de diferenţe de interpretare, versiunea în limba engleză va prevala.

 

Pentru Ministerul Justiţiei din România,

Titus Corlăţean,

ministrul justiţiei

Pentru Ministerul Justiţiei din Republica Croaţia

Orsat Miljenić,

ministrul justiţiei

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoaşterea Asociaţiei „Siguranţa Auto” ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaşte Asociaţia „Siguranţa Auto”, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Secuilor nr. 3, bl. B27, sc. 3, ap. 41, sectorul 4, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei si internelor,

Mircea Duşa

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2012.

Nr. 1.078.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-a con o mi ci aferenţi obiectivului de investiţie „Consolidare DN 67 D km 76 + 830-108 + 390 (cu întreruperi) Valea Cernei-Băile Herculane”, judeţele Mehedinţi şi Caraş-Severin

 

În conformitate cu art. 11 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare, şi cu art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiei publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de investiţii,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Consolidare DN 67 D km 76 + 830- 108 + 390 (cu întreruperi) Valea Cernei-Băile Herculane”, judeţele Mehedinţi şi Caraş-Severin, din cadrul Proiectului de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea lucrărilor de intervenţii menţionate la art. 1 se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Cristian Gheorghe Barhalescu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2012.

Nr. 1.081.

 

ANEXĂ

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

aferenţi obiectivului de investiţie „consolidare DN 67D km 76 + 830-108 + 390 (cu întreruperi) Valea Cernei – Băile Herculane”, judeţele Mehedinţi şi Caraş-Severin

 

Titular: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri

Amplasament: judeţele Caraş-Severin şi Mehedinţi

Indicatori tehnico-economici

 

Valoarea totală a investiţiei

 

173.157*) mii lei

(1 euro = 4,3447 lei la data de 1 februarie 2012),

 

 

din care C + M (inclusiv TVA) :

 

151.904 mii lei

Eşalonarea investiţiei:

 

 

Anul I

INV

69.263 mii lei

 

C + M

60.762 mii lei

Anul II

INV

103.894 mii lei

 

C + M

91.142 mii lei

Durata de realizare a investiţiei:

 

24 de luni

Capacităţi:

 

 

- lungime drum proiectat

 

30,084 km

- lăţime platformă

 

8,00 m

- lăţime parte carosabilă

 

6,00 m

- lăţime acostamente,

 

2x1,00m

din care: benzi de încadrare consolidate

 

2 x 0,50 m

- ziduri de sprijin

 

12.099 m

- rigole

 

27.044 m

- parapet deformabil de tip greu

 

23.392 m

- Înlocuire podeţe

 

74 buc.

- podeţe noi

 

3 buc.

 

Factori de risc:

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei:

Finanţarea lucrărilor de intervenţii se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARA

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Bustuchin, judeţul Gorj

 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Bustuchin, judeţul Gorj.

Art. 2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Marius Arthur Ursu

 

Bucureşti, 30 octombrie 2012.

Nr. 1.095.

  


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Nr. 1.203 din 2 iulie 2012

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.412 din 29 octombrie 2012

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

Nr. 1.924 din 6 iulie 2012

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord” - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, şi a art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord” - SA - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica11 - SA, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord” - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic: Societatea Comercială „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord” - S.A.

Sediul/Adresa: Ploieşti, str. Mărăşeşti nr. 44

Cod unic de înregistrare: R014506181

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

2011

BVC2012

Realizat

Propuneri

0

1

2

3

5

6

1.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

734.703

755.285

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

722.266

747.785

 

a)

din producţia vândută

3

685 199

711.965

b)

din vânzarea mărfurilor

4

542

700

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0

0

 

c1

subvenţii cf prevederilor legale în vigoare

6

 

 

c2

transferuri. cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

1.569

1.600

e)

alte venituri din exploatare

9

34.956

33.519

 

 

- venituri conform OUG 95/2002

9a

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

12.437

7.500

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

c)

din dobânzi

13

7 565

3 600

d)

alte venituri financiare

14

4 872

3 900

3

 

Venituri extraordinare

15

0

0

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

655.943

674.187

A

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

649.860

666.687

 

a)

cheltuieli materiale

18

219.311

237.693

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

2.100

2.500

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

321

517

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

126.328

130.029

 

d1

ch. cu salariile

22

91.698

93.114

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

26.595

27.257

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

19 600

20 042

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

469

482

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

4 758

4911

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

1.768

1.822

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

8.035

9.657

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care

29

1.358

1.700

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

4093

4.233

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţa

33

0

0

 

 

 

 

d3.4) alte drepturi de personal cf prevederilor legale

33a

2489

2.574

 

 

 

 

d3.5) asigurări voluntare de sănătate

33b

95

1.150

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

0

0

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

0

0

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

80.755

83.000

 


 

 

INDICATORI

Nr.

rd.

2011

BVC 2012

Realizat

Propuneri

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

189.233

193.552

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

31.812

19.396

 

i1) contract de mandat

39

80.3

441

i2) ch de protocol, din care

40

82

80

 

- tichete cadou potrivii lega nr 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

30

25

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Leg» nr 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivii Legii nr 193/2006 cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

50

45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

0

 

 

 

i7) cheltuieli conform OUG 95/'2002 si/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

0

 

 

 

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special,etc.

47b

83

465

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

6.083

7.500

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

682

3600

b)

alte cheltuieli financiare

50

 

3900

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

0

III

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

78.760

81.098

IV

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

11 344

12.976

V

 

 

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

67.416

68.123

 

1

 

Rezerve legale

 

3.938

4.055

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

55.290

64.068

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru   proiectele cofinanţate din împrumut un externe, precum pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturilor

58

0

0

5

 

Alte repartizări prevăzut de lege

59

0

0

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

0

0

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

0

0

 

8

 

Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor /companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

8.187

0

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

0

0

VI

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

 

VII

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

0

0

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

 

VIII

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

121.767

110.576

 

1

 

Surse proprii

72

80.755

83 000

2

 

Alocaţii de la buget

73

0

0

3

 

Credite bancare

74

0

0

 

a)

- interne

75

0

0

b)

- externe

76

0

0

4

 

Fonduri europene

77

0

0

5

 

Alte surse

78

41.012

27.576


 

 

INDICATORI

Nr. rd.

2011

BVC 2012

Realizat

Propuneri

IX

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

109.133

110.576

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

74.950

80.000

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

34.183

30.576

 

a)

interne

82

34.183

30576

b)

externe

83

0

0

X

 

 

REZERVE, din care:

84

3.938

4.055

XI

1

 

Rezerve legale

85

3.938

4.055

2

 

Rezerve statutare

86

0

0

3

 

Alte rezerve

87

0

0

XII

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

 

1

 

Venituri totale

89

734.703

755.285

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

655.943

6T 4 187

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

2.156

2.156

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

2.156

2.156

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

93

99.730

102.771

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

91.562

92.964

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

137

150

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri in bani si/sau natura

96

8.035

9.657

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

 

3.539

3.593

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile in lei si sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

3.850

3.967

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)(rd.89/92)

99

341

350

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri compatibile (lei/persoană)(rd.89/92 x ICP)

100

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

101

55,2

58,5

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

102

892.80

892.63

13

 

Plăţi restante

103

4.535

4.335

 

a)

preţuri curente

104

4.535

4.335

b)

preţuri comparabile

105

4.535

4.335

14

 

Creanţe restante

106

36.865

35.022

 

a)

preţuri curente

107

36.865

35.022

 

b)

preţuri comparabile

108

36.865

35.022

 

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind desemnarea personalului cu atribuţii de control, împuternicit de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii în scopul constatării contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor pentru nerespectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, referitoare la amplasarea de construcţii şi instalaţii în zona drumului public

 

Având în vedere prevederile art. 46 şi art. 61 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 612 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România-SA. (C.NA.D.N.R. - SA.) desemnează personalul cu atribuţii de control, împuternicit de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii în scopul constatării contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor pentru nerespectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la amplasarea de construcţii şi instalaţii în zona drumului public,

Art. 2. - Nominalizarea persoanelor care exercită atribuţiile de control, potrivit art. 1, se face prin decizie a directorului general al C.N.A.D.N.R. - S.A.

Art. 3. - C.N.A.D.N.R. - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 2 noiembrie 2012.

Nr. 1.623.