MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 760/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 760         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 12 noiembrie 2012

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

203. - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 

692. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.057. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2012, la titlul 10 „Cheltuieli de personal” şi titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

253/1.468. - Ordin al ministrului delegat pentru administraţie şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 286/2.987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2012, repartizat pe judeţe şi municipiu! Bucureşti

 

1.085. - Ordin al ministrului sănătăţii, interimar, privind măsuri de organizare şi funcţionare a spitalelor regionale de urgenţă şi a unităţilor funcţionale regionale de urgenţă

 

2.429. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

 

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, punctele 6 şi 21 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„6. autovehicul - orice vehicul echipat, prin construcţie, cu un motor cu propulsie, în scopul deplasării pe drum. Mopedele, troleibuzele şi tractoarele rutiere sunt considerate autovehicule. Vehiculele care se deplasează pe şine, denumite tramvaie, tractoarele folosite exclusiv în exploatările agricole şi forestiere, precum şi vehiculele destinate pentru efectuarea de servicii sau lucrări, denumite maşini autopropulsate, care se deplasează numai ocazional pe drumul public, nu sunt considerate autovehicule;

21. moped  - vehicul, cu două sau trei roţi, a cărui viteză maximă prin construcţie este mai mare de 25 km/h, dar nu depăşeşte 45 km/h şi care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depăşeşte 50 cm3 sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depăşeşte 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric. Este asimilat mopedului cvadriciclul uşor, astfel cum este definit la pct. 6 partea A din anexa nr. 1 la secţiunea 4 din Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare;”.

2. La articolul 6, după punctul 32 se introduce un nou punct, punctul 321, cu următorul cuprins:

„321. triciclu cu motor - autovehicul cu trei roţi dispuse simetric, a cărui viteză maximă prin construcţie depăşeşte 45 km/h, care este echipat cu un motor având o cilindree de peste 50 cm3, în cazul unui motor cu ardere internă, sau cu un motor electric cu putere nominală continuă ce depăşeşte 4 kW;”.

3. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Pentru a fi înmatriculate, înregistrate sau admise în circulaţie, autovehiculele, remorcile şi tramvaiele trebuie să fie omologate în condiţiile legii.”

4. La articolul 15, alineatul (2) se abrogă.

5. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 20. - (1) Pentru a conduce pe drumurile publice autovehicule, tramvaie, tractoare folosite exclusiv la exploatările agricole şi forestiere sau maşini autopropulsate, conducătorii acestora trebuie să posede permis de conducere corespunzător. (2) Permisele de conducere se eliberează pentru următoarele categorii de vehicule: AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb sau Tv.

(3) Descrierea categoriilor de vehicule prevăzute la alin. (2), pentru care se eliberează permise de conducere, este prevăzută în anexa nr. 1.

(4) Vârsta minimă pentru obţinerea permisului de conducere este de:

a) 16 ani împliniţi, pentru categoriile de vehicule AM, A1 şi B1;

b) 18 ani împliniţi, pentru categorice de vehicule A2, B, BE, C1, CIE şi Tr;

c) 20 de ani împliniţi, dacă persoana are o experienţă de cel puţin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria A2, sau 24 de ani împliniţi, pentru motocicletele din categoria A;

d) 21 de ani pentru categoriile de vehicule C, CE, D1 şi D1E, precum şi pentru triciclurile cu motor din categoria A;

e) 24 de ani pentru categoriile de vehicule D, DE, Tb şi Tv.”

6. La articolul 23, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(9) Examenul pentru obţinerea permisului de conducere constă în susţinerea unei probe teoretice de verificare a cunoştinţelor şi a unei probe practice de verificare a aptitudinilor şi comportamentului, corespunzător categoriei de permis solicitat. Proba practică pentru categoria AM constă numai în verificarea aptitudinilor în poligoane special amenajate. Condiţiile de obţinere a permisului de conducere se stabilesc prin regulament.”

7. Articolul 231 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 231. - (1) Persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în România ori care dovedesc că se află la studii în România pentru o perioadă de cel puţin 6 luni pot solicita obţinerea permisului de conducere autorităţilor competente să le examineze.

(2) Dovada existenţei uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) se face cu documentele prevăzute de actele normative care reglementează domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau regimul străinilor în România, după caz.”

8. La articolul 24, alineatele (1), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere şi eliberarea acestuia se realizează de către autoritatea competentă pe raza căreia solicitanţii îşi au domiciliul ori reşedinţa sau, în cazul celor aflaţi la studii în România, de către autoritatea competentă pe raza căreia se află instituţia de învăţământ.

(4) în cazul cetăţenilor străini şi al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene care îşi stabilesc domiciliul ori reşedinţa în România sau, după caz, se află la studii în România, examinarea la proba teoretică pentru obţinerea permisului de conducere se poate efectua, la cerere, într-o limbă de circulaţie internaţională.

(5) Valabilitatea administrativă a permiselor de conducere, pe categorii de vehicule, este următoarea:

a) 5 ani pentru permisele de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb şi Tv;

b) 10 ani pentru permisele de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile AM, A1, A2, A, B, Bl şi BE.”

9. La articolul 24, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (51)-(53), cu următorul cuprins:

„(51) În cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permiselor de conducere ori al schimbării numelui titularului, autorităţile competente eliberează, după caz, un duplicat a cărui valabilitate nu poate depăşi valabilitatea administrativă a documentului înlocuit sau alt permis de conducere.

(52) Eliberarea unui nou permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă se realizează la expirarea valabilităţii documentului, după efectuarea examinării medicale prevăzute la art. 22.

(53) În cazurile prevăzute la alin. (51) şi (52), eliberarea permiselor de conducere respective se realizează fără susţinerea unui nou examen, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

10. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 241, cu următorul cuprins:

„Art. 241. - (1) Permisele de conducere se eliberează după cum urmează:

a) pentru categoriile C1, C, D1 şi D - conducătorilor auto care deţin permis de conducere categoria B şi care au promovat examenul corespunzător categoriei solicitate;

b) pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E şi DE - conducătorilor auto care deţin permis de conducere pentru categoriile B, C1, C, D1, respectiv D şi care au promovat examenul corespunzător categoriei solicitate.

(2) Permisele de conducere dau dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, după cum urmează:

a) permisele de conducere eliberate pentru categoriile C1E, CE, D1E sau DE sunt valabile pentru ansamblurile de vehicule din categoria BE;

b) permisele de conducere eliberate pentru categoria CE sunt valabile pentru categoria DE, dacă titularii deţin permis de conducere pentru categoria D;

c) permisele de conducere eliberate pentru categoria CE, respectiv categoria DE sunt valabile pentru ansamblurile de vehicule din categoria C1E, respectiv categoria D1E;

d) permisele de conducere eliberate pentru orice categorie sunt valabile pentru vehiculele din categoria AM;

e) permisele de conducere eliberate pentru categoria A2 sunt valabile şi pentru categoria A1;

f) permisele de conducere eliberate pentru categoriile A, B, C sau D sunt valabile pentru categoriile A1, A2, B1, C1, respectiv D1;

g) permisele de conducere eliberate pentru categoria B sunt valabile pentru triciclurile cu motor având o putere de peste 15 kW, cu condiţia ca deţinătorii permiselor să aibă vârsta de 21 de ani împliniţi.

(3) Persoanele care posedă permis de conducere categoria B au dreptul de a conduce ansamblurile de vehicule prevăzute la lit. f) pct. 3 din anexa nr. 1, în cazul în care ansamblul depăşeşte 3.500 kg, numai dacă fac dovada că au absolvit un curs de formare în cadrul unei unităţi autorizate de pregătire a conducătorilor de vehicule.”

11. La articolul 41, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Dacă un drum este prevăzut cu o pistă specială destinată circulaţiei bicicletelor, acestea vor fi conduse numai pe pista respectivă.”

12. Articolul 73 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 73. - Regulile privind circulaţia pe drumurile publice a bicicletelor, vehiculelor cu tracţiune animală, a conducătorilor de coloane militare, cortegii, grupuri organizate, precum şi de animale se stabilesc prin regulament.”

13. La articolul 80, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 80. - (1) Proprietarul, deţinătorul mandatat sau conducătorul auto al cărui autovehicul, remorcă ori tramvai a fost avariat în alte împrejurări decât într-un accident de circulaţie este obligat să se prezinte în 24 de ore de la constatare la unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs evenimentul, pentru întocmirea documentelor de constatare.”

14. La articolul 101 alineatul (1), punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„8. nerespectarea normelor privind circulaţia bicicletelor;”.

15. La articolul 133, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 133. - (1) Modelele indicatoarelor, marcajelor şi semnalelor luminoase, precum şi semnalele poliţiştilor rutieri sunt prevăzute în anexa nr. 2.”

16. Articolul 137 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 137. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.”

17. După articolul 137 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, anexa existentă devenind anexa nr. 2.

18. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma „subcategorii de vehicule” se înlocuieşte cu sintagma „categorii de vehicule”.

Art. II. - Categoriile şi subcategoriile de vehicule pentru care au fost emise permise de conducere anterior datei de 19 ianuarie 2013 se echivalează cu categoriile de vehicule pentru care se eliberează permise de conducere potrivit dispoziţiilor art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, după cum urmează:

a) categoria A cu categoria A;

b) categoria B cu categoria B;

c) categoria BE cu categoria BE;

d) categoria C cu categoria C;

e) categoria CE cu categoria CE;

f) categoria D cu categoria D;

g) categoria DE cu categoria DE;

h) categoria Tb cu categoria Tb;

i) categoria Tv cu categoria Tv;

j) categoria Tr cu categoria Tr;

k) subcategoria A1 cu categoria A1;

l) subcategoria B1 cu categoria B1;

m) subcategoria C1 cu categoria C1;

n) subcategoria C1E cu categoria C1E;

o) subcategoria D1 cu categoria D1;

p) subcategoria D1E cu categoria D1E.

Art. III. - Permisele de conducere eliberate anterior datei de 19 ianuarie 2013 pentru categoriile de vehicule echivalente celor prevăzute la art. 24 alin. (5) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, îşi păstrează valabilitatea administrativă până la data expirării menţionată în acestea.

Art. IV. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 19 ianuarie 2013.

Art. V. - În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, Guvernul va adopta hotărârea de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările ulterioare, corespunzător modificărilor şi completărilor aduse prin prezenta lege.

*

Prezenta lege transpune următoarele prevederi din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L403 din 30 decembrie 2006:

- art. 4 alin (1)-(3) şi alin. (4) lit. b)-k);

- art. 6 alin. (1), alin. (2) lit. a)-f) şi alin. (3) lit. a);

- art. 7 alin. (1) lit. (e), alin. (2) si (3);

- art. 12;

- art. 13.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 9 noiembrie 2012.

Nr. 203.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002)

 

Categorii de vehicule pentru care se eliberează permisul de conducere

Categoriile de vehicule pentru care se eliberează permisul de conducere, prevăzute la art. 20 alin. (2), se definesc astfel:

a) categoria AM: mopede;

b) categoria A1:

1. motociclete cu cilindree maximă de 125 cm3r cu puterea maximă de 11 kW si cu un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg;

2. tricicluri cu motor cu puterea maximă de 15 kW;

c) categoria A2: motociclete cu puterea maximă de 35 kW, cu un raport putere/greutate care nu depăşeşte 0,2 kW/kg şi care nu sunt derivate dintr-un vehicul având mai mult de dublul puterii sale;

d) categoria A: motociclete cu sau fără ataş şi tricicluri cu motor cu puterea de peste 15 kW;

e) categoria B1: cvadricicluri a căror masă proprie nu depăşeşte 400 kg (550 kg pentru vehiculele destinate transportului de mărfuri), neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculelor electrice şi care sunt echipate cu motor cu ardere internă a cărui putere netă maximă nu depăşeşte 15 kW sau cu motor electric a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 15 kW;

f) categoria B:

1. autovehiculul a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi al cărui număr de locuri pe scaune, în afara conducătorului, nu este mai mare de 8;

2. ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

3. ansamblul de vehicule a căror masă totală maximă autorizata nu depăşeşte 4.250 kg, format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depăşeşte 750 kg;

g) categoria BE: ansamblul de vehicule a căror masă totală maximă autorizată depăşeşte 4.250 kg, format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorca sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg;

h) categoria C1: autovehiculul, altul decât cel din categoria D sau D1, a cărui masă totală maximă autorizată depăşeşte 3.500 kg, dar nu mai mare de 7.500 kg, şi care este proiectat şi construit pentru transportul a maximum 8 pasageri în afară de conducătorul auto. Autovehiculului din această categorie i se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

i) categoria C1E:

1. ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C1 şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depăşească 12.000 kg;

2. ansamblurile de vehicule în care vehiculul trăgător face parte din categoria B, iar remorca sau semiremorca sa are o masă totală maximă autorizată de peste 3.500 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depăşească 12.000 kg;

j) categoria C:

1. autovehiculul, altul decât cele din categoria D sau D1, a cărui masă totală maximă autorizată este mai mare de 3.500 kg şi care este proiectat şi construit pentru transportul a maximum 8 pasageri în afara conducătorului auto;

2. ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

k) categoria CE: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg;

l) categoria D1:

1. autovehiculul proiectat şi construit pentru transportul a maximum 16 pasageri în afară de conducătorul auto şi a cărui lungime maximă nu depăşeşte 8 m;

2. ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul trăgător din categoria D1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

m) categoria D1E: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria D1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie să fie destinată transportului de persoane;

n) categoria D: autovehiculul destinat transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului. Autovehiculului din această categorie j se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

o) categoria DE: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria D şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie să fie destinată transportului de persoane;

p) categoria Tr: tractor, maşini şi utilaje autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrări;

r) categoria Tb: troleibuz;

s) categoria Tv: tramvai.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 7 noiembrie 2012.

Nr. 692.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2012, la titlul 10 „Cheltuieli de personal” şi titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 43 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aproba suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2012 cu suma de 1.065 mii lei, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare”, titlul 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 851 mii lei şi titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” cu suma de 214 mii lei, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului aprobat acestuia pe anul 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 30 octombrie 2012.

Nr. 1.057.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Nr. 253 din 9 noiembrie 2012

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.468 din 7 noiembrie 2012

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 286/2.987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2012, repartizat pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru administraţie şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:

Art. I. - Nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2012, repartizat pe judeţe şi municipiul Bucureşti, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 286/2.987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2012, repartizat pe judeţe şi municipiul Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 23 decembrie 2011, cu modificările ulterioare, pentru unele judeţe şi municipiul Bucureşti, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

ANEXĂ

(Anexa Ia Ordinul nr. 286/2.987/2011)

 

NIVELUL MAXIM

al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2012, repartizat pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 

- mii lei -

Nr. crt.

Judeţul

Nivelul maxim al cheltuielilor de personal aprobat

Influenţe

Nivelul maxim al cheltuielilor de personal rectificat

1.

Alba

313.972

5.500

319.472

2.

Arad

356.040

-7.000

349.040

3.

Argeş

501.458

8.000

509.458

4.

Bacău Bihor

513.586

2.600

516.186

5.

 

540.862

-10.500

530.362

6.

Bistriţa-Năsăud

254.398

3.000

257.398

7.

Botoşani

387.466

-13.000

374.466

8.

Braşov

459.898

-3.000

456.898

9.

Brăila

276.044

3.500

279.544

10.

Caraş-Severin

256.545

7.500

264.045

11.

Călăraşi

218.256

-8.500

209.756

12.

Cluj

545.169

3.000

548.169

13.

Constanţa

525.823

-13.000

512.823

14.

Covasna

191.147

7.500

198.647

15.

Dâmboviţa

375.443

1.900

377.343

16.

Dolj

477.228

2.300

479.528

17.

Giurgiu

190.520

-9.000

181.520

18.

Gorj

353.281

1.000

354.281

19.

Harghita

300.042

3.000

303.042

20.

Hunedoara

413.429

4.000

417.429

21.

Ialomiţa

207.800

-6.500

201.300

22.

Iaşi

678.040

-2.700

675.340

23.

Ilfov

196.300

-11.200

185.100

24.

Maramureş

414.372

9.000

423.372

25.

Mehedinţi

233.660

9.000

242.660

26.

Mureş

458.923

9.000

467.923

27.

Neamţ

396.161

4.500

400.661

28.

Prahova

591.358

-7.500

583.858

29.

Satu Mare

325.781

4.500

330.281

30.

Sălaj

208.960

8.000

216.960

31.

Sibiu

364.068

-4.000

360.068

32.

Suceava

548.994

-10.000

538.994

33.

Timiş

563.527

-2.500

561.027

34.

Vaslui

387.875

-12.000

375.875

35.

Vâlcea

341.787

10.000

351.787

36.

Bucureşti

1.267.228

25.000

1.292.228

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind măsuri de organizare şi funcţionare a spitalelor regionale de urgenţă şi a unităţilor funcţionale regionale de urgenţă

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice nr. WR 626/2012,

având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) şi art. 100-102 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 lit. a) şi c) şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii, Interimar, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se desemnează în categoria spitalelor clinice regionale de urgenţă cu nivel de competenţă I A unităţile spitaliceşti prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se desemnează în categoria spitalelor clinice regionale de urgenţă cu nivel de competenţă I B unităţile spitaliceşti prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Unităţile funcţionale regionale de urgenţă cu nivel de competenţă I A sunt entităţi interspitaliceşti fără personalitate juridică, constituite din spitalele clinice judeţene de urgenţă sau spitalele clinice cu toate specialităţile chirurgicale şi medicale din structura acestora, împreună cu infrastructura pentru investigaţii clinice şi paraclinice şi orice altă structură de specialitate unică, cu caracter de urgenţă majoră, aflată în afara structurii spitalului judeţean sau a spitalului clinic respectiv, în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniu! sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Se constituie unităţile funcţionale regionale de urgenţă cu nivel de competenţă I A, prevăzute în anexa nr. 3.

(3) Unităţile funcţionale regionale de urgenţă cu nivel de competenţă I A îndeplinesc, cu caracter temporar, rolul de spitale regionale de urgenţă cu nivel de competenţă IA până la construirea unor spitale noi sau până la atingerea nivelului de dezvoltare pentru actualele unităţi spitaliceşti care să permită respectarea integrală a prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.764/2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenţă locale, judeţene şi regionale din punctul de vedere al competenţelor, resurselor materiale şi umane şi al capacităţii lor de a asigura asistenţa medicală de urgenţă şi îngrijirile medicale definitive pacienţilor aflaţi în stare critică.

Art. 4. - (1) Coordonarea operativă a activităţii unităţilor funcţionale regionale de urgenţă se realizează de către managerul şi directorul medical ai spitalului clinic judeţean de urgenţă sau al spitalului clinic, iar conducerea colectivă se realizează de un consiliu de conducere format din membrii conducerii operative şi din managerii spitalelor din care provin structurile din alcătuirea unităţilor funcţionale regionale de urgenţă.

(2) Responsabilităţile şi atribuţiile coordonării operative şi a conducerii colective se stabilesc pe baza unui protocol încheiat între unităţile spitaliceşti care participă la constituirea unităţii funcţionale de urgenţă cu nivel de competenţă I A, în conformitate cu modelul-cadru prevăzut în anexa nr. 4.

(3) Nesemnarea protocolului prevăzut la alin. (2) şi nerespectarea prevederilor acestuia constituie contravenţie, faţă de care se aplică sancţiunile prevăzute la art. 25 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, pentru managerii şi pentru unităţile spitaliceşti în culpă. Art. 5. - (1) Unităţile prevăzute în anexele nr. 1,2 şi 3, care îndeplinesc doar parţial criteriile minime obligatorii şi sunt clasificate provizoriu, au obligaţia atâta prezentării unui plan de conformare cu responsabilităţi şi termene de implementare precis specificate, cât şi de a încheia un protocol de colaborare cu alte spitale sau unităţi regionale pentru acoperirea deficienţelor în îndeplinirea criteriilor de clasificare.

(2) Planul de conformare se înaintează Ministerului Sănătăţii în termen de 7 zile de la publicarea prezentului ordin, de către managerul spitalului clinic judeţean de urgenţă sau al spitalului clinic şi se aprobă de ministrul sănătăţii.

(3) Duratele de conformare pentru îndeplinirea totală a criteriilor de clasificare pentru unităţile prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 5.

(4) în situaţia în care duratele prevăzute la aţin. (3) nu sunt respectate, unitatea este declasificată şi suportă consecinţele economico-financiare generate de această modificare a clasificării.

Art. 6. - (1) Spitalele clinice regionale de urgenţă şi unităţile funcţionale regionale de urgenţă sunt priorităţi naţionale pentru sistemul de sănătate din punctul de vedere al finanţării din fonduri publice a serviciilor medicale, a investiţiilor şi a dotărilor materiale, precum şi din punctul de vedere al asigurării resurselor umane, în scopul asigurării îndeplinirii tuturor criteriilor prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.764/2006 pentru clasificarea în categoria IA sau I B.

(2) Unităţile sanitare cu paturi prevăzute în anexa nr. 5 sunt spitalele de urgenţă care asigură asistenţa medicală de urgenţă pentru primirea, investigarea şi tratamentul definitiv pentru cazurile critice la nivelul unei zone cuprinzând cel puţin două judeţe din cadrul regiunii respective, în conformitate cu prevederile art. 1 pct. 3 şi 4 din Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.764/2006, sub coordonarea metodologică a spitalelor regionale de urgenţă sau a unităţilor funcţionale regionale de urgenţă.

(3) Spitalele prevăzute la alin. (2) sunt priorităţi pentru sistemul de sănătate din punctul de vedere al finanţării din fonduri publice a servicii/or medicale, a investitor şi a dotărilor materiale, precum şi din punctul de vedere al asigurării resurselor umane, în scopul asigurării îndeplinirii tuturor criteriilor prevăzute pentru clasificarea în categoria IIA sau II B.

(4) Spitalele de urgenţă prevăzute în anexele nr. 1,2, 3 şi 6 constituie componenta de interes strategic a reţelelor regionale de unităţi spitaliceşti de urgenţă.

(5) Relaţiile ierarhice de îndrumare metodologică între unităţile sanitare cu paturi din cadrul reţelei regionale de spitale de urgenţă sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

Art. 7. - (1) Activitatea unităţilor sanitare cu paturi prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3 este evaluată anual de o comisie constituită în acest scop prin ordin al ministrului sănătăţii.

(2) în baza rezultatelor evaluării prevăzute la alin. (1) şi aprobate de ministrul sănătăţii, nivelul de competenţă poate fi menţinut sau modificat.

Art. 8. - În termen de 7 zile de la publicarea prezentului ordin, direcţiile de sănătate publică judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti transmit spre aprobare, către Ministerul Sănătăţii, clasificarea spitalelor de urgenţă din judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti, altele decât cele prevăzute la art. 7, în conformitate cu criteriile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.764/2006.

Art. 9. - (1) Activitatea unităţilor sanitare cu paturi prevăzute la art. 8 este evaluată anual de o comisie constituită în acest scop de direcţiile de sănătate publică judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, care transmit spre aprobare rezultatele evaluării către Ministerul Sănătăţii.

(2) în baza rezultatelor evaluării prevăzute la alin. (1) şi aprobate de ministrul sănătăţii, nivelul de competenţă poate fi menţinut sau modificat.

Art. 10. - Direcţiile de sănătate publică judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, spitalele de urgenţă şi structurile din Ministerul Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 11. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii, interimar,

Raed Arafat,

subsecretar de stat

 

Bucureşti, 26 octombrie 2012.

Nr. 1.085.

 

ANEXA Nr.1

 

SPITALE CLINICE REGIONALE DE URGENŢĂ

cu nivel de competenţă IA

 

Centrul Regional de Urgenţă Mureş

1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş - clasificare provizorie

Centrul Regional de Urgenţă Constanţa

2. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa - clasificare provizorie

 

ANEXA Nr. 2

 

SPITALE CLINICE REGIONALE DE URGENŢĂ

cu nivel de competentă IB

 

Bucureşti

1. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. CC. Iliescu” Bucureşti

2. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu” Bucureşti

3. Spitalul Clinic de Urgenţă - Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri Bucureşti

4. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „M. S. Curie” Bucureşti

5. Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. dr. M. Balş” Bucureşti

6. Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar- Arseni” Bucureşti

7. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „Prof. Dr. A. Rusescu” Bucureşti

8. Spitalul Clinic „Filantropia” Bucureşti

9. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Prof. Dr. P. Sârbu” Bucureşti

10. Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti

Cluj

1. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca

2. Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „N. Stăncioiu” Cluj-Napoca

Timiş

1. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „L Ţurcanu” Timişoara

2. Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara

Iaşi

1. Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi

2. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria” Iaşi

3. Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. G.I.M. Georgescu” Iaşi

4. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Cuza Vodă” Iaşi

 

UNITĂŢILE FUNCŢIONALE REGIONALE DE URGENŢĂ

cu nivel de competenţă I A, situate în centrele regionale de urgenţă

 

Centrul Regional de Urgenţă Bucureşti

Unitatea funcţională regională de urgenţă Bucureşti 1- clasificare provizorie

1. Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti

2. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă pentru copii din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „G. Alexandrescu” Bucureşti

3. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în profilurile obstetrică-ginecologie şi neonatologie din cadrul Institutului pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „Prof. Dr. A. Rusescu” Bucureşti

4. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă în chirurgie toracică şi terapie intensivă din cadrul Institutului de Pneumoftiziologie „M. Nasta” Bucureşti

5. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă în chirurgie orală şi maxilo-facială şi terapie intensivă din cadrul Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof. Dr. D. Teodorescu” Bucureşti

6. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă în ORL şi terapie intensivă din cadrul Institutului de Fonoaudiologieşi Chirurgie Funcţională ORL „Praf. Dr. D. Horiotă” Bucureşti

Unitatea funcţională regională de urgenţă Bucureşti 2- clasificare provizorie

1. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti

2. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă pentru copii din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „M. S. Curie” Bucureşti

3. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în cardiologie şi chirurgie cardiovasculară din cadrul Centrului Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare „Acad. Vasile Cândea” Bucureşti

Centrul Regional de Urgenţă Cluj

Unitatea funcţională regională de urgenţă Cluj-Napoca

1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca

2. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă pentru copii din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca

3. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în cardiologie şi chirurgie cardiovasculară din cadrul Institutului Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „N. Stăncioiu” Cluj-Napoca

4. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în chirurgie toracică din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca

5. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în gastroenterologie din Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. O. Fodor” Cluj-Napoca

Centrul Regional de Urgenţă Craiova

Unitatea funcţională regională de urgenţă Craiova - clasificare provizorie

1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

2. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în cardiologie din cadrul Centrului de Cardiologie Craiova

Centrul Regional de Urgenţă Iaşi

Unitatea funcţională regională de urgenţă Iaşi

1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon”

2. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă pentru copii din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria” Iaşi

3. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în neurologie şi neurochirurgie din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi

4. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în cardiologie şi chirurgie cardiovasculară din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. G.I.M. Georgescu” Iaşi

5. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în obstetrică-ginecologie şi neonatologie din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Cuza Vodă” Iaşi

Centrul Regional de Urgenţă Timişoara

Unitatea funcţională regională de urgenţă Timişoara

1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara

2. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă pentru copii din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „L. Ţurcanu” Timişoara

3. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în cardiologie şi chirurgie cardiovasculară din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timişoara

4. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în chirurgie toracică, chirurgie orală şi maxilo-facială din Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

 

ANEXA Nr. 4

 

MODEL-CADRU DE PROTOCOL DE COLABORARE

pentru stabilirea responsabilităţilor şi atribuţiilor conducerii operative şi a conducerii colective a Unităţii funcţionale regionale de urgenţă....................................................................

Încheiat astăzi,....................................

În vederea:

- îndeplinirii criteriilor prevăzute de Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.764/2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenţă locale, judeţene şi regionale din punctul de vedere al competentelor, resurselor materiale şi umane şi al capacităţii lor de a asigura asistenţa medicală de urgenţă şi îngrijirile medicale definitive pacienţilor aflaţi în stare critică,

- îndeplinirii prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.085/2012 privind măsuri de organizare şi funcţionare a spitalelor regionale de urgenţă şi a unităţilor funcţionale regionale de urgenţă, denumit în continuare ordin, referitoare la constituirea şi funcţionarea Unităţii funcţionale regionale de urgenţă cu nivel de competenţă I A situate în Centrul Regional de urgenţă ..............................................................

între:

1..................................................................................................................., cu sediul în:....................................................... reprezentată prin manager;.........................................................şi director medical;......................................................................;

2..................................................................................................................., cu sediul în:....................................................... reprezentată prin manager:.................................;

3..................................................................................................................., cu sediul în:....................................................... reprezentată prin manager:..................................

(Vor fi completate de toate spitalele/institutele prevăzute în anexa nr. 3 la ordin.)

Se încheie prezentul protocol de colaborare, prin care unităţile sanitare semnatare convin asupra următoarelor prevederi ce vor reglementa îndeplinirea criteriilor prevăzute de Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.764/2006 şi a prevederilor din ordin referitoare la constituirea şi funcţionarea unităţilor funcţionale regionale de urgenţă cu nivel de competenţă IA situate în centrele regionale de urgenţă, astfel:

Art. 1. - Se constituie la data semnării prezentului protocol de colaborare Unitatea funcţională regională de urgenţă cu nivel de competenţă IA situată în..................................................., formată din;

1......................................................................................, cu sediul în:....................................................reprezentată prin manager...............................................;

2. structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă din cadrul...................................................................... cu sediul în:...................................................., reprezentată prin manager:................................................;

3. structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă din cadrul...................................................................... cu sediul în:.....................................................reprezentată prin manager:.................................................

(Vor fi completate toate spitalele/institutele care alcătuiesc Unitatea funcţională regională de urgenţă cu nivel de competenţă I A prevăzute în ordin.)

Art. 2. - Se constituie la data semnării prezentului protocol de colaborare consiliul de conducere în vederea conducerii

colective a Unităţii funcţionale regionale de urgenţă cu nivel de competenţă I A situata în...................................................., format din:

1. manager:...............................................şi director medical:......................................al................................................. cu sediul în:....................................................................;

2. manager:..............................................al.............................................., cu sediul în:.........................................................;

3. manager:..............................................al.............................................., cu sediul în:.......................................................

(Vor fi completate pentru spitalele/institutele care alcătuiesc Unitatea funcţională regională de urgenţă cu nivel de competenţă IA prevăzute în ordin.)

Art. 3. - Coordonarea operativă este asigurată de manager: .................................................... şi director medical:

................................................al............................................................cu sediul în:.....................................................................

Art. 4. - Atribuţiile consiliului de conducere sunt reprezentate de stabilirea regulilor de colaborare şi cooperare pentru primirea tuturor categoriilor de urgenţe critice: traumatice, chirurgicale, cardiovasculare, neurologice şi neonatologice, inclusiv în cazul arsurilor etc, pentru investigarea şi tratamentul definitiv al pacienţilor critici şi, doar în mod excepţional pentru transferul către o altă unitate sanitară pentru efectuarea tratamentului definitiv, astfel:

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

Art. 5. - Atribuţiile coordonării operative sunt reprezentate de implementarea măsurilor necesare pentru aplicarea şi monitorizarea regulilor stabilite de consiliul de conducere privind colaborarea şi cooperarea pentru primirea tuturor categoriilor de urgenţe critice: traumatice, chirurgicale, cardiovasculare, neurologice şi neonatologice, inclusiv în cazul arsurilor etc, pentru investigarea şi tratamentul definitiv al pacienţilor critici şi doar în mod excepţional pentru transferul către o altă unitate sanitară pentru efectuarea tratamentului definitiv, astfel:

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

Art. 6. - Prezentul protocol de colaborare a fost încheiat în........exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, şi încă un exemplar care va fi transmis Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice din cadrul Ministerului Sănătăţii.

 

Manager,

...............................................

Director medical,

...............................................

Manager,

...............................................

Manager,

...............................................

 

ANEXA Nr. 5

 

DURATELE DE CONFORMARE

pentru îndeplinirea totală a criteriilor de clasificare

 

Art. 1. - Duratele de conformare pentru îndeplinirea totală a criteriilor de clasificare prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.764/2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenţă locale, judeţene şi regionale din punctul de vedere al competenţelor, resurselor materiale şi umane şi al capacităţii lor de a asigura asistenţa medicală de urgenţă şi îngrijirile medicale definitive pacienţilor aflaţi în stare critică referitoare la structură, personal şi activitate pentru unităţile prevăzute în anexele nr. 1 si 3 sunt următoarele:

1. Spital Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş - până la 31 decembrie 2012

2. Spital Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa - 12 luni

3. Unitatea funcţională regională de urgenţă Bucureşti 1 - 6 luni

4. Unitatea funcţională regională de urgenţă Bucureşti 2 - 3 luni

5. Unitatea funcţională regională de urgenţă Craiova - 18 luni

Art. 2. - Durata de conformare pentru îndeplinirea totală a criteriilor de clasificare prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.764/2006 referitoare la dotări pentru unităţile din anexele nr. 1, 2 şi 3 este până la 30 septembrie 2013.

 

ANEXA Nr. 6

 

SPITALE DE URGENŢĂ

care asigură asistenţa medicală de urgenţă pentru primirea, investigarea şi tratamentul definitiv pentru cazurile critice la nivelul unei zone cuprinzând cel puţin două judeţe din cadrul regiunii

 

Arad

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad

Argeş

1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti

2. Spitalul de Pediatrie Piteşti

Bacău

Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău

Braşov

1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov

2. Spitalul Clinic de Copii Braşov

Bihor

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea

Bucureşti

1. Institutul Clinic Fundeni

2. Spitalul Universitar de Urgenţă Elias

3. Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Ioan”

4. Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon”

Galaţi

1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi

2. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan” Galaţi

Hunedoara

Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva

Maramureş

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. C. Opriş” Baia Mare

Prahova

1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti

2. Spitalul de Pediatrie Ploieşti

Sibiu

1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu

2. Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

Suceava

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Ioan cel Nou” Suceava

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

 

Având în vedere referatul de aprobare al bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti pe anul 2012, avizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Finanţelor Publice,

în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/20Q9 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti, din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2) în cazul în care, în execuţie, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T Bucureşti va efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti, din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Ioan Marcel Boloş,

secretar de stat

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2012.

Nr. 2.429.

 

ANEXA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2012

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

2.255

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

2.255

a) Venituri din activitatea de bază *)

03

2.175

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

50

c) Alte venituri din exploatare

05

30

2. VENITURI FINANCIARE

06

0

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care :

08

2.232

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

2.229

a) Bunuri şi servicii

10

285

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

1 826

- cheltuieli cu salariile, din care:

12

1.332

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

130

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

120

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

277

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

7

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

69

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

2

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

11

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

3

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

125

- tichete de masa

23

52

- deplasări, detaşări

24

73

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările. provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

85

d) Cheltuieli de protocol

26

5

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

0

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

g). Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:

29

3

h) Alte cheltuieli

30

25

2. Cheltuieli financiare din care:

31

3

- cheltuieli privind dobânzile

32

0

- alte cheltuieli financiare

33

3

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

III. REZULTATUL BRUT (profit /pierdere)

35

23

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

0

V. REZULTATUL NET

37

23

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

23

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

0

a), pentru cointeresarea personalului

40

0

b). pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

0

c). pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

0

IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

90

1. Surse proprii

44

0

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

90

3. Credite bancare pentru investiţii

46

0

- interne

47

0

- externe

48

0

4 Alte resurse

49

0

X. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

90

1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

90

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

- interne

53

0

- externe

54

0

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1 Venituri totale (rd. 01)

55

2.255

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd 08)

56

2 232

3 Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

23

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

25

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

59

19

5 Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

3.757

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare - dezvoltare - lei/persoană/lună

61

3.776

7 Rentabilitatea (rd 57/rd 56* 100)

62

1,03

8. Rata rentabilităţii financiare (Rd 37*100 / capital propriu)

63

4,31

10. Plăţi restante

64

82

11. Creanţe de încasat

65

260


*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării. Tineretului şi Sportului / Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din finanţarea instituţională de bază şi din finanţarea instituţională complementară după caz. sunt în sumă de 542.94 mii lei, încheiate până la data de 15 septembrie 2012, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.