MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 763/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 763         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marţi, 13 noiembrie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.088. - Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui mijloc fix, aflat în administrarea Spitalului General Căi Ferate Ploieşti, unitate aflată în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

 

1.091. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

523. - Decizie privind eliberarea domnului Sorin Dan Mihalache din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 

524. - Decizie privind numirea doamnei Ioana-Andreea Lambru în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

226. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 84/2011 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de examinare a soiurilor pentru care se solicită înscrierea în Catalogul oficial naţional al soiurilor de plante de cultură din România şi în Lista recomandată a soiurilor, precum şi pentru verificarea purităţii varietale a soiurilor multiplicate

 

1.449. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.157/2006 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor nerezidenţi care nu au pe teritoriul României un sediu permanent

 

1.584 - Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind aprobarea Reglementărilor specifice de numerotare a trenurilor pe reţeaua căilor ferate române

 

1.635. - Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2012 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

12. - Ordin pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili

 

14. - Regulament pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui mijloc fix, aflat în administrarea Spitalului General Căi Ferate Ploieşti, unitate aflată în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

 

Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Spitalul General Căi Ferate Ploieşti, unitate aflată în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui mijloc fix, aflat în administrarea Spitalului General Căi Ferate Ploieşti, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării mijlocului fix prevăzut la art. 2, după caz, în condiţiile legii.

Art. 4. - Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2012.

Nr. 1.088.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului, a căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării şi care se află în administrarea Spitalului General Căi Ferate Ploieşti, unitate aflată în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 

1. Administrator (ministere sau autorităţi ale administraţiei centrale)

13633330

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

2844375

Spitalul General Căi Ferate Ploieşti

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, instituţii naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul

dobândirii/

dării în

folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tipul bunului

Descrierea tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/

închiriat/

Dat cu titlu

gratuit

26495

8.25.01

Teren

S= 12.986 mp

CF Nr. 121340/19.06.2012

N - str. Domnişori S - Rafinăria 9 Mai E, V-bloc de locuinţe, punct termic

Ţara: România, judeţul Prahova, municipiul Ploieşti; str. Domnişori nr. 93

1980

3.566.752

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991 Hotărârea Guvernului nr. 235/1991 Rap. ev. nr. 4.732/30.11.2011

În administrare

-

imobil

26496

8.25.01

Clădire spital + Policlinica OF. Ploieşti + corp de legătură

Clădire spital - D+P+4 şi anexe;

Sc = 1.092,11 mp,

Sd = 5.171,36 mp; H= 18 mp;

corp de legătură - D+P+5;

Su = 1.060,36 mp; Se = 182 mp;

Sd = 1.272mp;H = 22m

Policlinică - D+P+3;

Sc = 679,48 mp; Sd = 2.847,30 mp;

H=15m

Total: Sd =8.018,66 mp

Nr. total paturi: 177

CF nr. 121340/19.06.2012

N - str. Domnişori S - Rafinăria 9 Mai E, V-bloc de locuinţe, punct termic

Ţara: România, judeţul Prahova, municipiul Ploieşti; str. Domnişori nr. 93

1983

10.025.936

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991 Hotărârea Guvernului nr. 235/1991 Rap. ev. nr. 4.732/30.11.2011

În administrare

-

imobil

26497

8.25.07

Clădire bloc alimentar + spălătorie

Parter, din beton Su= 402,63 mp; H = 7m Sc. = 241 mp; Sd = 483 mp CF nr. 121340/19.06.2012

N - corp spital

S - centrală abur, staţie oxigen

E, V-bloc de locuinţe

Ţara: România, judeţul Prahova, municipiul Ploieşti; str. Domnişori nr. 93

1983

403.106

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991 Hotărârea Guvernului nr. 235/1991 Rap. ev. nr. 4.732/30.11.2011

În administrare

-

imobil

26498

8.25.07

Clădire, centrală abur + staţie oxigen + crematoriu (împrejmuire, parcare, drumuri de acces incintă, cabină poartă, post trafo)

Din beton şi armături din fier-beton Se = 197,19 mp; Sd = 394,38 mp H = 4,5m CF nr. 121340/19.06.2012

N - bloc alimentar şi spălătorie

S - Rafinăria 9 Mai

E - trafo,

grup electrogen

Ţara: România, judeţul Prahova, municipiul Ploieşti; str. Domnişori nr. 93

1983

323.987

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991 Hotărârea Guvernului nr. 235/1991 Rap. ev. nr. 4.732/30.11.2011

În administrare

-

imobil

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului imobil, mijloc fix, aflat în administrarea Spitalul General Căi Ferate Ploieşti, unitate aflată în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

 

1. Administrator (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

13633330

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

2844375

Spitalul General Căi Ferate Ploieşti

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, instituţii naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul

dobândirii/

dării în

folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tipul bunului

Descrierea tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Baza legală

în administrare/ concesiune

Concesiune/

închiriat/

Dat cu titlu

gratuit

26499

8.25.07

Trafo - grup electrogen

Marca WARSZAVA

Capacitate = 125 CP

Sc= 113,07 mp; Sd = 113,0 mp

H = 5,5 mp

CF nr. 121340

N - corp policlinică S - Rafinăria 9 Mai E - centrală abur + staţie oxigen + crematoriu

Ţara: România, judeţul Prahova, municipiul Ploieşti; str. Domnişori nr. 93

1980/ 1983

90.694

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991 Hotărârea Guvernului nr. 235/1991

în administrare

-

-

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 30 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 43, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) centre de sănătate multifuncţionale cu sau fără personalitate juridică, autorizate şi evaluate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.”

2. La articolul 44, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (111), cu următorul cuprins:

„(111) Pentru laboratoarele de investigaţii medicale paraclinice organizate în cadrul centrelor de sănătate multifuncţionale fără personalitate juridică, casele de asigurări de sănătate contractează şi decontează serviciile medicale paraclinice în condiţiile contractului-cadru şi ale normelor, serviciile realizate conform contractului încheiat fiind decontate din fondul aferent asistenţei medicale spitaliceşti. Valoarea contractată pentru aceşti furnizori se stabileşte în aceleaşi condiţii ca şi pentru ceilalţi furnizori de servicii medicale paraclinice, utilizându-se metodologia prevăzută în norme.”

3. La articolul 45, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:

„(6) Medicii de specialitate din specialităţile clinice şi de recuperare-reabilitare a sănătăţii, care se regăsesc într-un contract de furnizare de servicii medicale sau, după caz, într-un act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti, aflat în derulare cu casa de asigurări de sănătate pentru activitatea desfăşurată în cabinetele medicale de specialitate din ambulatoriul integrat al spitalului, pot desfăşura activitate şi într-un cabinet organizat în centrul de sănătate multifuncţional fără personalitate juridică din structura aceluiaşi spital, pentru un program de lucru distinct, în baza contractului în derulare, repartizarea pe zile fiind stabilită de medicul-şef al centrului de sănătate multifuncţional şi aprobat de managerul spitalului, afişat la loc vizibil, cu respectarea legislaţiei muncii.

(7) Medicii de specialitate din specialităţile paraclinice, care se regăsesc într-un act adiţional de furnizare de servicii medicale paraclinice la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti aflat în derulare cu casa de asigurări de sănătate pentru activitatea desfăşurată în laboratoarele de investigaţii medicale paraclinice care furnizează servicii medicale paraclinice în regim ambulatoriu, pot desfăşura activitate şi în laboratoarele organizate în cadrul centrului de sănătate multifuncţional fără personalitate juridică din structura aceluiaşi spital, pentru un program de lucru distinct, în baza actului adiţional în derulare, cu respectarea legislaţiei muncii.”

4. La articolul 48, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Cabinetele medicale de specialitate din specialităţile clinice, de medicină dentară şi de recuperare-reabilitare organizate în ambulatoriile integrate ale spitalelor şi în centrele multifuncţionale fără personalitate juridică organizate în structura spitalelor intră în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate astfel:

a) pentru cabinetele de specialitate care asigură un program de minimum 35 de ore pe săptămână în specialitatea respectivă, reprezentantul legal încheie contract distinct pentru servicii medicale din specialitatea respectivă, acordate în ambulatoriu, care sunt decontate din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii de specialitate, respectiv asistenţa medicală dentară şi asistenţa medicală de recuperare-reabilitare în ambulatoriu. Condiţiile decontării serviciilor medicale sunt stabilite prin norme;

b) pentru cabinetele de specialitate care asigură un program sub 35 de ore pe săptămână în specialitatea respectivă, reprezentantul legal încheie act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti, care sunt decontate din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti. Condiţiile decontării serviciilor medicale sunt stabilite prin norme.”

5. La articolul 48, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) şi (42), cu următorul cuprins:

„(41) Pentru cabinetele medicale de specialitate din specialităţile clinice, inclusiv de recuperare-reabilitare şi de medicină dentară din structura spitalelor, reprezentantul legal încheie un singur contract şi, după caz, un singur act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti cu casa de asigurări de sănătate pentru cabinetele organizate în ambulatoriul integrat al spitalelor şi în centrul de sănătate multifuncţional fără personalitate juridică, cu respectarea prevederilor alin. (4).

(42) Pentru laboratoarele de investigaţii medicale paraclinice organizate în cadrul spitalului care furnizează servicii medicale paraclinice în regim ambulatoriu, reprezentantul legal încheie un singur act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti pentru laboratoarele din structura sa, inclusiv cel din centrul de sănătate multifuncţional fără personalitate juridică, în condiţiile prevăzute în norme.”

6. La articolul 62, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Fiecare medic de specialitate care acordă servicii medicale de specialitate într-un spital îşi desfăşoară activitatea în baza unui singur contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiat cu casa de asigurări de sănătate, cu excepţia zonelor/localităţilor deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de o anumită specialitate, situaţie în care un medic poate acorda servicii medicale spitaliceşti în cadrul a două spitale sau poate acorda servicii medicale spitaliceşti în cadrul unui spital şi într-un centru de sănătate multifuncţional cu personalitate juridică pentru activitatea desfăşurată în regim de spitalizare de zi, cu respectarea legislaţiei muncii.”

7. La articolul 63, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în unităţile sanitare autorizate de Ministerul Sănătăţii, inclusiv centrele de sănătate multifuncţionale cu personalitate juridică, se pot acorda servicii medicale de tip spitalicesc - spitalizare de zi pentru asiguraţii care nu necesită internare continuă, suportate din fondurile aferente asistenţei medicale spitaliceşti, prin tarif pe serviciu medical şi/sau tarif pe caz rezolvat, stabilit prin norme şi în condiţiile prevăzute în norme.”

8. La articolul 65 alineatul (2), literele e), f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,e) sume pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în oncologie medicală, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, în cabinetele de planificare familială în care îşi desfăşoară activitatea medici cu specialitatea obstetrică-ginecologie şi în cabinetele de boli infecţioase care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi pentru serviciile medicale efectuate în cabinetele de specialitate din ambulatoriul integrat al spitalului şi cabinetele de specialitate din centrele de sănătate multifuncţionale fără personalitate juridică organizate în structura spitalului, finanţate din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii de specialitate, pentru specialităţile clinice, respectiv din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti, pentru cabinetele prevăzute la art. 48 alin. (4) lit. b);

f) sume pentru investigaţii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, inclusiv cele efectuate în laboratoarele din centrele multifuncţionale fără personalitate juridică organizate în structura spitalelor, în condiţiile stabilite prin norme, finanţate din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti;

g) sume pentru serviciile medicale de tip spitalicesc, efectuate în regim de spitalizare de zi, inclusiv cele efectuate în centrele multifuncţionale fără personalitate juridică organizate în structura spitalelor, finanţate din fondul alocat pentru asistenţa medicală spitalicească, în condiţiile prevăzute prin norme, a căror plată se face prin tarif pe serviciu medical, respectiv prin tarif pe caz rezolvat.”

9. La articolul 70 alineatul (2), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,c) sume pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în oncologie medicală, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, boli infecţioase şi în cabinetele de planificare familială în care îşi desfăşoară activitatea medici cu specialitatea obstetrică-ginecologie, care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi pentru serviciile medicale efectuate în cabinetele de specialitate integrate ale spitalului şi cabinetele de specialitate din centrele de sănătate multifuncţionale fără personalitate juridică organizate în structura spitalului, finanţate din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii de specialitate, pentru specialităţile clinice, în condiţiile stabilite prin norme, respectiv din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti, pentru cabinetele prevăzute la art. 48 alin. (4) lit. b);

d) sume pentru investigaţii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, inclusiv cele efectuate în centrele multifuncţionale fără personalitate juridică organizate în structura spitalelor, finanţate din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti, în condiţiile stabilite prin norme.”

10. La articolul 71 alineatul (1), literele e), f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,e) sumele pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în oncologie medicală, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, boli infecţioase şi în cabinetele de planificare familială în care îşi desfăşoară activitatea medici cu specialitatea obstetrică-ginecologie, efectuate în regim ambulatoriu, precum şi pentru serviciile medicale efectuate în cabinetele de specialitate integrate ale spitalului şi cabinetele de specialitate din centrele de sănătate multifuncţionale fără personalitate juridică organizate în structura spitalului se decontează în condiţiile specifice ambulatoriului de specialitate;

f) suma pentru investigaţii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, inclusiv cele efectuate în centrele multifuncţionale fără personalitate juridică organizate în structura spitalelor, se decontează în condiţiile prevederilor specifice ambulatoriului pentru specialităţi paraclinice, în limita sumei contractate;

g) suma pentru serviciile medicale de tip spitalicesc, efectuate în regim de spitalizare de zi, inclusiv cele efectuate în centrele multifuncţionale fără personalitate juridică organizate în structura spitalelor, finanţate din fondul alocat pentru asistenţa medicală spitalicească, în condiţiile prevăzute prin norme, se decontează în limita sumei contractate;”.

11. După articolul 73 se introduce un nou articol, articolul 731, cu următorul cuprins:

„Art. 731. - (1) Unităţile sanitare care acordă servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare de zi autorizate de Ministerul Sănătăţii sunt obligate să suporte pentru asiguraţii internaţi în regim de spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective, inclusiv pentru medicamente, materiale sanitare şi investigaţii paraclinice.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi centrelor de sănătate multifuncţionale pentru asiguraţii internaţi în regim de spitalizare de zi.”

12. La articolul 116, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Casele de asigurări de sănătate decontează parţial suma de închiriere a dispozitivului medical, proporţional cu numărul de zile calendaristice de utilizare a dispozitivului medical din luna respectivă, în cazul decesului asiguratului în cursul unei luni.”

13. Articolul 127 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 127. - (1) Casele de asigurări de sănătate încheie contracte cu reprezentanţii legali ai centrelor de sănătate multifuncţionale înfiinţate ca unităţi cu personalitate juridică, separat pentru fiecare tip de asistenţă medicală, potrivit structurii aprobate, conform prevederilor contractului-cadru şi ale normelor.

(2) Casele de asigurări de sănătate încheie contracte de furnizare de servicii medicale şi acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale spitaliceşti cu reprezentanţii legali ai spitalelor pentru centrele de sănătate multifuncţionale fără personalitate juridică din structura acestora, separat pentru fiecare tip de asistenţă medicală, potrivit structurii aprobate pentru centrul de sănătate multifuncţional, conform prevederilor contractului-cadru si ale normelor.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătăţii, interimar,

Raed Arafat,

subsecretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2012.

Nr. 1.091.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind eliberarea domnului Sorin Dan Mihalache din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

În temeiul art. 15 lit. b), art. 19 şi art. 22 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Sorin Dan Mihalache se eliberează din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului

Ion Moraru

 

Bucureşti, 13 noiembrie 2012.

Nr. 523.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Ioana-Andreea Lambru în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

În temeiul art. 15 lit. b), art. 19 şi art. 22 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Ioana-Andreea Lambru se numeşte în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 13 noiembrie 2012.

Nr. 524.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 84/2011 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de examinare a soiurilor pentru care se solicită înscrierea în Catalogul oficial naţional al soiurilor de plante de cultură din România şi în Lista recomandată a soiurilor, precum şi pentru verificarea purităţii varietale a soiurilor multiplicate

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 7.170 din 6 septembrie 2012 al Institutului de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor,

în baza prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 84/2011 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de examinare a soiurilor pentru care se solicită înscrierea în Catalogul oficial naţional al soiurilor de plante de cultură din România şi în Lista recomandată a soiurilor, precum şi pentru verificarea purităţii varietale a soiurilor multiplicate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 20 aprilie 2011, se completează după cum urmează:

- în tabelul „Tarifele de testare pe specii (lei/an de testare, soi şi localitate)”, după ultima poziţie „Raport testare D.U.S.**” se introduce o nouă poziţie, cu următorul cuprins:

 

„Tarif anual de menţinere a soiurilor în conservare în Catalogul oficial naţional

90 lei”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 octombrie 2012.

Nr. 226.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.157/2006 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor nerezidenţi care nu au pe teritoriul României un sediu permanent

În temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.157/2006 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor nerezidenţi care nu au pe teritoriul României un sediu permanent, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.053 din 29 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 3, litera k se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 1 noiembrie 2012.

Nr. 1.449.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind aprobarea Reglementărilor specifice de numerotare a trenurilor pe reţeaua căilor ferate române

În temeiul prevederilor art. 7 alin (3) lit. b) şi j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 12. lit. b) şi n) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 5 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementările specifice de numerotare a trenurilor pe reţeaua căilor ferate române, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplică Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” - S.A., gestionarilor de infrastructură feroviară care gestionează secţiile neinteroperabile, precum şi tuturor operatorilor de transport feroviar din România.

Art. 3. - Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” - S.A., gestionarii de infrastructură feroviară care gestionează secţiile neinteroperabile, precum şi operatorii de transport feroviar din România vor asigura instruirea întregului personal cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei trenurilor, privind aplicarea prevederilor Reglementărilor specifice de numerotare a trenurilor pe reţeaua căilor ferate române.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 547/2003 privind aprobarea Reglementărilor specifice de numerotare a trenurilor pe reţeaua căilor ferate române*), precum şi Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.221/2008 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 547/2003 privind aprobarea Reglementărilor specifice de numerotare a trenurilor pe reţeaua căilor ferate române**) îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 octombrie 2012.

Nr. 1.584.


*) Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 547/2003 privind aprobarea Reglementărilor specifice de numerotare a terenurilor pe reţeaua căilor ferate române nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

**) Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.221/2008 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 547/2003 privind aprobarea Reglementărilor specifice de numerotare a terenurilor pe reţeaua căilor ferate române nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXA

 

REGLEMENTĂRI SPECIFICE

de numerotare a trenurilor pe reţeaua căilor ferate române

 

CAPITOLUL I

Reguli generale

 

SECŢIUNEA 1

Reguli generale privind sistemul de numerotare a trenurilor pe reţeaua căilor ferate române

 

Art. 1. - (1) Sistemul de numerotare a trenurilor asigură în principal:

a) identificarea numerică a trenurilor internaţionale şi interne de călători şi de marfă pe întregul parcurs;

b) înlesnirea informării călătorilor pentru traficul de călători şi facilitarea gestionării electronice centralizate a traficului de călători şi marfă;

c) informarea prin structura sa analitică a personalului de cale ferată asupra caracteristicilor trenurilor;

d) posibilitatea prelucrării electronice a datelor, furnizând un criteriu precis de identificare în toate domeniile de activitate feroviară (circulaţie, rezervări de locuri, statistici etc.).

(2) Numărul analitic de tren este format din maximum 5 cifre.

(3) Fiecărui tren i se atribuie un număr stabilit prin graficul de circulaţie al trenurilor.

(4) Pentru trenurile neprevăzute în graficul de circulaţie al trenurilor numerele se atribuie prin dispoziţia de punere în circulaţie.

Art. 2. - (1) Regula generală în numerotarea trenurilor este:

a) în sensul de la Bucureşti, număr fără soţ;

b) în sensul spre Bucureşti, număr cu soţ.

În anumite cazuri, numerele trenurilor pot fi precedate sau urmate de un indicativ sau o denumire.

(2) Trenurile de călători şi de marfă circulă pe întreaga rută cu un singur număr.

(3) Pe secţiile de circulaţie pe care numărul trenului nu corespunde cu sensul de circulaţie în vigoare la C.F.R., la numărul trenului se adaugă după acesta cifra „1” pentru sensul impar sau cifra „2” pentru sensul par. Între numărul trenului şi cifra care indică sensul pe reţeaua C.F.R. (1 sau 2) se introduce „-” (linie).

 

SECŢIUNEA a 2-a

Reguli generale privind numerotarea trenurilor internaţionale conform fişelor UIC nr. 419-1, 419-2

 

Art. 3. - (1) Fişele UIC nr. 419-1, 419-2 definesc principiile şi condiţiile de aplicare ale unui sistem analitic de numerotare a trenurilor internaţionale de călători şi marfă.

(2) Numerotarea trenurilor internaţionale se va adapta în permanenţă, în conformitate cu modificările fişelor UIC 419-1, 419-2.

Art. 4. - Caracteristicile numerelor trenurilor internaţionale:

a) Numărul analitic de tren este format din maximum 5 cifre.

b) Semnificaţia cifrelor din cadrul numărului unui tren internaţional de călători este următoarea:

- cifra unităţilor arată sensul de mers;

- cifra zecilor arată relaţia de mers;

- cifra sutelor arată categoria trenului;

- cifra miilor arată categoria trenului şi caracterul permanent sau nu al trenului;

- cifra zecilor de mii arată caracterul permanent sau nu al trenului.

c) Semnificaţia cifrelor din cadrul numărului unui tren internaţional de marfă:

- cifra unităţilor arată sensul de mers;

- cifra zecilor arată o specificare suplimentară la relaţia principală de trafic;

- cifra sutelor arată relaţia principală de trafic;

- cifra miilor arată categoria trenului;

- cifra zecilor de mii este cifra 4.

Art. 5. - (1) Pentru trenurile internaţionale de călători şi de marfă numărul se atribuie în cadrul Conferinţelor de coordonare şi armonizare a traseelor trenurilor internaţionale de călători şi marfă ale Forum Train Europe - FTE. Excepţie fac trenurile internaţionale de călători şi marfă în traficul de frontieră limitrof, pentru care se pot stabili de comun acord cu căile ferate din ţările vecine şi alte criterii de numerotare.

(2) Trenurile internaţionale de marfă primesc numere de la 40.000 la 49.999, conform fişei UIC 419-2, numerele rămase disponibile afectându-se trenurilor de marfă din traficul intern.

 

CAPITOLUL II

Numerotarea trenurilor de călători şi marfă în trafic intern

 

SECŢIUNEA 1

Numerotarea trenurilor de călători în trafic intern

 

Art. 6. - (1) Numerele ce indică zonele de circulaţie pe baza cărora se atribuie numerele trenurilor de călători în trafic intern sunt:

a) Zona 2 - Braşov-Curtici, prin Făgăraş;

b) Zona 3 - Bucureşti-Episcopia Bihor, prin Sighişoara şi Cluj-Napoca;

c) Zona 4 - Braşov-Satu Mare, prin Siculeni şi Baia Mare;

d) Zona 5 - Ploieşti Sud-Vicşani, prin Bacău;

e) Zona 6 - Făurei-Iaşi, prin Tecuci;

f) Zona 7 - Bucureşti-Galaţi, prin Urziceni;

g) Zona 8 - Bucureşti-Constanţa;

h) Zona 9 - Bucureşti-Timişoara Nord, prin Roşiori Nord.

(2) Secţiile de circulaţie adiacente fiecărei zone de circulaţie se stabilesc de Serviciul mersuri de tren, din cadrul Direcţiei trafic.

Art. 7. - (1) Trenurile de călători în trafic intern primesc numere pereche pe relaţia dus-întors în funcţie de ultima zonă de circulaţie parcursă în sensul fără soţ. În principiu perechile de trenuri sunt caracterizate prin numere consecutive. Toate trenurile care circulă pe aceeaşi relaţie, începând cu ora 0.00, primesc numere în ordine crescătoare.

(2) Trenurile de călători garnituri goale, care circulă între staţia de îndrumare sau sosire a trenului şi staţia de formare şi pregătire tehnico-sanitară, se numerotează cu numărul trenului precedat de litera „G”.

(3) Numărul trenului compus numai din locomotive izolate de călători va fi precedat de litera „L”.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Numerotarea trenurilor de marfă în trafic intern

 

Art. 8. - (1) Numerele alocate trenurilor de marfă indică:

a) operatorul de transport feroviar;

b) tipul trenului (trenuri de containere, trenuri navete, trenuri locale, trenuri convoaie, trenuri de serviciu etc.);

c) circulaţia acestora pe una sau mai multe sucursale regionale de cale ferată.

(2) Toate trenurile de marfă care circulă pe aceeaşi relaţie, începând cu ora 0.00, primesc numere consecutive în ordine crescătoare.

(3) Numărul trenului compus numai din locomotive izolate de marfă va fi precedat de litera „L”.

(4) Numărul trenurilor de serviciu va fi precedat de litera „S”.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

Art. 9. - Gamele de numere pentru trenurile de călători şi marfă se stabilesc în funcţie de rangul acestora de către CFR pentru fiecare plan de mers. În acest sens, în funcţie de cerinţele de exploatare se vor actualiza plajele de numere, iar modul de repartizare al acestora va fi cuprins în dispoziţia de punere în aplicare a planului de mers.

Art. 10. - Stabilirea numerelor trenurilor se face astfel:

a) Serviciul mersuri de tren din cadrul Direcţiei trafic pentru toate trenurile de călători de rang II - Inter City, III - Inter Regio şi IV - Regio, pentru trenurile de marfă în trafic internaţional şi în trafic intern interregional şi pentru trenurile de serviciu în trafic interregional;

b) diviziile trafic din cadrul sucursalelor CNCF „CFR”- S.A. pentru trenurile de marfă în trafic regional şi trenurile de serviciu în trafic regional, pe baza plajelor de numere puse la dispoziţie de către Direcţia trafic - Serviciul mersuri de tren.

Art. 11. - Din plaja de numere primită şi rămasă neutilizată la elaborarea planului de mers, diviziile trafic din cadrul sucursalelor CNCF „CFR” - S.A. repartizează regulatoarelor de circulaţie plajele de numere necesare trenurilor suplimentare care vor circula pe raza regulatorului de circulaţie.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2012 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 352/2003, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2012 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, finanţată din venituri proprii şi alocaţii de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor şi infrastructurii.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 205/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 16 martie 2012, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Răducu Valentin Preda,

secretar de stat

 

Bucureşti, 7 noiembrie 2012.

Nr. 1.635.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

rectificat pe anul 2012 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

 

 

 

 

 

- mii lei -

Cap./ Titlu

Subcap./ Articol

Paragraf/ Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2012

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

16.999,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

9.000,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

9.000,00

33.00

10

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

9.000,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

9.000,00

 

08

 

Venituri din prestări servicii

2.740,00

 

17

 

Venituri din org. cursuri calificare şi conversie profesională specializare şi perfecţionare

5.800,00

 

50

 

Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi

460,00

39.10

 

 

II.VENITURI DIN CAPITAL

-

 

01

 

Venituri din valorificare unor bunuri ale instituţiilor publice

-

 

 

 

VENITURI DIN ALOCAŢII DE LA BUGET

7.999,00

 

 

 

 

 

84.10

 

 

CHELTUIELI TOTAL, din care:

18.260,00

 

 

 

Venituri proprii

10.261,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

7.999,00

| 01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

14.206,00

 

 

 

Venituri proprii

9.121,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

5.085,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

5.570,00

 

 

 

Venituri proprii

3.370,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

2.200,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

4.170,00

 

 

 

Venituri proprii

2.510,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

1.660,00

 

 

01

Salarii de bază

3.600,00

 

 

 

Venituri proprii

2.150,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

1.450,00

 

 

03

Indemnizaţie de conducere

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

04

Spor de vechime

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

06

Alte sporuri

530,00

 

 

 

Venituri proprii

320,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

210,00

 

 

08

Fond de premii

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

14,00

 

 

 

Venituri proprii

14,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

13

Indemnizaţii de delegare

20,00

 

 

 

Venituri proprii

20,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

6,00

 

 

 

Venituri proprii

6,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

10.03

 

Contribuţii

1.400,00

 

 

 

Venituri proprii

860,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

540,00

 

 

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

1.105,00


 

 

 

Venituri proprii

675,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

430,00

 

 

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

21,00

 

 

 

Venituri proprii

17,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

4,00

 

 

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

226,00

 

 

 

Venituri proprii

139,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

87,00

 

 

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

10,00

 

 

 

Venituri proprii

6,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

4,00

 

 

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

38,00

 

 

 

Venituri proprii

23,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

15,00

20

 

 

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

8.636,00

 

 

 

Venituri proprii

5.751,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

2.885,00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

4.904,00

 

 

 

Venituri proprii

3.100,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

1.804,00

 

 

01

Furnituri de birou

40,00

 

 

 

Venituri proprii

40,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

50,00

 

 

 

Venituri proprii

50,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

03

încălzit, iluminat şi forţă motrică

534,00

 

 

 

Venituri proprii

450,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

84,00

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

30,00

 

 

 

Venituri proprii

30,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

2.700,00

 

 

 

Venituri proprii

1.400,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

1.300,00

 

 

06

Piese de schimb

368,00

 

 

 

Venituri proprii

200,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

168,00

 

 

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

130,00

 

 

 

Venituri proprii

130,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

768,00

 

 

 

Venituri proprii

600,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

168,00

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

284,00

 

 

 

Venituri proprii

200,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

84,00

 

20.02

 

Reparaţii curente

710,00

 

 

 

Venituri proprii

400,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

310,00

 

20.03

 

Hrana

600,00

 

 

 

Venituri proprii

600,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

01

Hrană pentru oameni

600,00

 

 

 

Venituri proprii

600,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

20.04

 

Medicamente şi materiale sanitare

10,00

 

 

 

Venituri proprii

10,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

01

Medicamente

10,00

 

 

 

Venituri proprii

10,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

60,00

 

 

 

Venituri proprii

60,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-


 

 

01

Uniforme şi echipament

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

30

Alte obiecte de inventar

60,00

 

 

 

Venituri proprii

60,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

60,00

 

 

 

Venituri proprii

60,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

01

Deplasări interne, detaşări, transferări

20,00

 

 

 

Venituri proprii

20,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

02

Deplasări în străinătate

40,00

 

 

 

Venituri proprii

40,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

5,00

 

 

 

Venituri proprii

5,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

20.12

 

Consultanţă şi expertiză

80,00

 

 

 

Venituri proprii

80,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

20.13

 

Pregătire profesională

25,00

 

 

 

Venituri proprii

25,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

20.30

 

Alte cheltuieli

2.182,00

 

 

 

Venituri proprii

1.411,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

771,00

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.054,00

 

 

 

Venituri proprii

1.140,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

2.914,00

71

 

 

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

4.054,00

 

 

 

Venituri proprii

1.140,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

2.914,00

 

71.01

 

Active fixe

240,00

 

 

 

Venituri proprii

240,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

01

Construcţii

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

240,00

 

 

 

Venituri proprii

240,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

71.03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

3.814,00

 

 

 

Venituri proprii

900,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

2.914,00

 

 

 

REZULTAT FINANCIAR

 

 

 

 

VENITURI TOTALE

16.999,00

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE

18.260,00

 

 

 

a) Excedent

 

 

 

 

b) Deficit

1.261,00

 

 

 

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului

1.261,00

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012:

1) Număr mediu de personal : 96 persoane

2) Câştigul mediu brut lunar: 3.567 lei(RON)/salariat;

3) în câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 70 mii lei), suma destinată membrilor consiliului de conducere (14 mii lei), precum si indemnizaţiile pentru delegări (suma de 20 mii lei).

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 862 din 20 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) în cazul licitaţiilor la rată fixă şi la rată variabilă, ofertele vor conţine cel puţin o opţiune, cu excepţia licitaţiilor la rată fixă pentru swap valutar şi pentru atragere de depozite, caz în care ofertele vor conţine o singură opţiune.

(2) în cazul licitaţiilor la rată variabilă, ofertele vor conţine, pentru fiecare rată a dobânzii/randament/puncte swap, suma ce urmează a fi tranzacţionată.

(3) Sumele vor fi exprimate în lei, cu două zecimale, ratele dobânzilor/randamentelor vor fi exprimate în termeni anualizaţi şi vor conţine două zecimale, iar punctele swap vor conţine 6 zecimale.”

2. Nota de subsol din cadrul anexei nr. 2 „Oferta de participare la licitaţia din data de ............... pentru cumpărări/ vânzări reversibile de active eligibile - repo/reverse repo” şi al anexei nr. 5 „Oferta de participare la licitaţia din data de............pentru credit colateralizat cu active eligibile” va avea următorul cuprins:

„NOTĂ:

În cazul licitaţiei la rată fixă şi la rată variabilă, oferta va conţine cel puţin o opţiune. Numărul de opţiuni prezentat în forma grafică a prezentei anexe este cu titlu de exemplu.”

3. Nota de subsol din cadrul anexei nr. 8 „Oferta de participare la licitaţia din data de ...........pentru swap valutar” şi al anexei nr. 9 „Oferta de participare la licitaţia din data de.........pentru constituire de depozite la B.N.R.” va avea următorul cuprins:

„NOTĂ:

În cazul licitaţiei la rată fixă, oferta va conţine o singură opţiune. În cazul licitaţiei la rată variabilă, oferta va conţine cel puţin o opţiune. Numărul de opţiuni prezentat în forma grafică a prezentei anexe este cu titlu de exemplu.”

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 12 noiembrie 2012,

Nr. 12.

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) şi ale art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 2 alin. (2) lit. a), art. 5 şi art. 6 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 şi al art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Participanţii eligibili cu care Banca Naţională a României desfăşoară operaţiuni de piaţă monetară şi cărora le acordă facilităţi permanente sunt: băncile, băncile de credit ipotecar, casele centrale ale cooperativelor de credit, băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit din state membre, respectiv din state terţe, cu excepţia sucursalelor din România ale instituţiilor de credit emitente de monedă electronică, care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:

- sunt supuse regimului rezervelor minime obligatorii, în conformitate cu prevederile reglementărilor Băncii Naţionale a României;

- se încadrează în prevederile reglementărilor Băncii Naţionale a României privind indicatorii de solvabilitate, în cazul băncilor, al băncilor de credit ipotecar, al caselor centrale ale cooperativelor de credit şi al băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ, persoane juridice române;

- se încadrează în prevederile reglementărilor de prudenţă bancară în vigoare emise de către autoritatea de supraveghere bancară din ţara de origine, în cazul sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state membre, respectiv din state terţe, cu excepţia sucursalelor din România ale instituţiilor de credit emitente de monedă electronică. Autorităţile de supraveghere bancară din ţara de origine certifică, cel puţin anual, încadrarea instituţiei de credit străine de care aparţin sucursalele din România în prevederile reglementărilor de prudenţă bancară în vigoare în ţara respectivă.”

2. La articolul 34, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 34. - (1) Ofertele prezentate de către participanţii eligibili la licitaţii vor conţine opţiuni pentru sume şi/sau rate ale dobânzii/randamente/puncte swap diferite.”

Art. II. - Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 12 noiembrie 2012.

Nr. 14.