MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 764/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 764         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marţi, 13 noiembrie 2012

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

198. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială

 

673. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.037. - Ordin al ministrului sănătăţii, interimar, pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor În cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

1.156/746. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii si al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1 723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010

 

1.489. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna noiembrie 2012

 

1.725/1.458/2.373. - Ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială ICEMENERG SERVICE - S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

 

5.756. – Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113 din 21 decembrie 2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 23 decembrie 2011, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul 6 alineatul (1), litera v) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„v) realizează selecţia, stabileşte planul de formare profesională continuă a personalului propriu, inclusiv în domeniul inspecţiei sociale, şi este responsabilă de punerea lui în aplicare.”

2. La articolul 6 alineatul (2), litera c) se abrogă.

3. La articolul 6 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) propune instituţiilor controlate luarea măsurilor legale pentru remedierea deficienţelor constatate în urma activităţii de inspecţie, stabilirea răspunderii juridice a persoanelor vinovate şi sesizează organele de urmărire penală competente, după caz. Sesizarea organelor de urmărire penală se face de către directorul executiv al agenţiilor teritoriale, la propunerea inspectorului social, în urma efectuării controalelor, în cazul în care există suspiciuni de fraudă şi corupţie;”.

4. La articolul 6 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

„c1) dispune autorităţilor administraţiei publice care au stabilit drepturile sociale la reevaluarea anchetei sociale reanalizarea dosarelor beneficiarilor de beneficii de asistenţă socială şi de servicii sociale, în cazul în care există suspiciuni de eroare, fraudă şi corupţie, şi sesizează organele de urmărire penală competente;.

5. La articolul 6 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:

,,e1) efectuează activităţi de investigare cu privire la acordarea serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenţă socială, pentru a identifica situaţiile de eroare, fraudă şi corupţie, şi transmite organelor competente probele şi informaţiile rezultate în urma controalelor efectuate, în scopul declanşării anchetei penale;”.

6. La articolul 6 alineatul (3), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

„k) sesizează instituţiile abilitate în situaţia constatării cazurilor de coluziune.”

7. La articolul 16 alineatul (2), litera c) se abrogă.

8. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, persoanele fizice sau juridice, publice ori private, inspectate au obligaţia de a pune la dispoziţia inspectorilor sociali orice document sau informaţie necesară şi relevantă activităţii de inspecţie, în termenul precizat de aceştia.

(2) încălcarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) se poate penaliza cu 20 de lei pentru fiecare zi de întârziere.”

Art. II. - (1) în termen de 30 de zile de !a data intrării în vigoare a prezentei legi, atribuţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) iii c) şi la art. 16 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aşa cum au fost prevăzute înainte de modificările aduse prin prezenta lege, se preiau de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile sale teritoriale.

(2) în termenul prevăzut la alin. (1), Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială teritoriale predau pe bază de protocol de predare-primire documentele şi înregistrările privind ucenicia la locui de muncă.

Art. III. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale supune spre aprobare Guvernului hotărârea privind statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

Art. IV. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 23 decembrie 2011, CU modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 1 noiembrie 2012.

Nr. 198.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 31 octombrie 2012.

Nr. 673.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei farmaceutice şi dispozitive medicale nr. 348 din 19 octombrie 2012,

având în vedere art. 210 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii» interimar, emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 şi 609 bis din 30 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii, interimar,

Raed Arafat,

subsecretar de stat

 

Bucureşti, 19 octombrie 2012.

Nr. 1.037.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul a Regiei Autonome .Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 


 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 1.156 din 9 noiembrie 2012

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 746 din 8 noiembrie 2012

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. RA44 din 2012 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 2.617 din 8 noiembrie 2012 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în temeiul prevederilor:

- art. 217 alin. (5) din titlul VIII „Asigurările sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012t cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 şi nr. 922 bis din 27 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 10, literele B şi F de la finalul anexei se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„B. Pentru fiecare criteriu/subcriteriu se stabileşte numărul total de puncte obţinut prin însumarea numărului de puncte Obţinut de fiecare furnizor, cu excepţia numărului total de puncte obţinut de laboratoarele de analize medicale/punctele de lucru ale acestora organizate ca urmare a procedurii de externalizare şi a numărului total de puncte obţinut de furnizorii de servicii medicale spitaliceşti care efectuează investigaţii medicale paraclinice - analize medicale de laborator în regim ambulatoriu, inclusiv pentru laboratoarele din centrele de sănătate multifuncţionale fără personalitate juridică din structura acestora pentru care numărul total de puncte se calculează distinct.

F. Criteriile şi modalitatea de calcul se aplică în acelaşi mod şi pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice pentru laboratoarele/punctele de lucru ale acestora organizate ca urmare a procedurii de externalizare şi care efectuează investigaţii medicale paraclinice - analize medicale de laborator în regim ambulatoriu, precum şi pentru furnizorii de servicii medicale spitaliceşti care efectuează investigaţii medicale paraclinice - analize medicale de laborator în regim ambulatoriu, inclusiv pentru laboratoarele din centrele de sănătate multifuncţionale fără personalitate juridică din structura acestora pentru care numărul total de puncte se calculează distinct.

Valoarea unui punct obţinută pentru fiecare dintre criteriile/subcriteriile prevăzute la lit. Ase înmulţeşte cu numărul de puncte obţinut de un furnizor corespunzător fiecărui criteriu/subcriteriu, rezultând sumele aferente fiecărui criteriu/subcriteriu pentru fiecare furnizor.

Sumele care rezultă pentru aceşti furnizori se contractează şi se decontează din fondul alocat pentru asistenţa medicală spitalicească.”

2. În anexa nr. 11, literele B şi F de la finalul anexei se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„B. Pentru fiecare criteriu se stabileşte numărul total de puncte obţinut prin însumarea numărului de puncte obţinut de fiecare furnizor la cele 3 criterii, cu excepţia numărului total de puncte obţinut de laboratoarele de radiologie şi imagistică medicală/punctele de lucru ale acestora organizate ca urmare a procedurii de externalizare şi de furnizorii de servicii medicale spitaliceşti care efectuează investigaţii de radiologie şi imagistică medicală în regim ambulatoriu, inclusiv pentru laboratoarele din centrele de sănătate multifuncţionale fără personalitate juridică din structura acestora pentru care numărul total de puncte se calculează distinct.

F. Criteriile şi modalitatea de calcul se aplică în acelaşi mod şi pentru furnizorii de servicii paraclinice de radiologie-imagistică pentru laboratoarele/punctele de lucru ale acestora organizate ca urmare a procedurii de externalizare şi care efectuează investigaţii paraclinice de radiologie-imagistică în regim ambulatoriu, precum şi pentru furnizorii de servicii medicale spitaliceşti care efectuează investigaţii paraclinice de radiologie-imagistică în regim ambulatoriu, inclusiv pentru laboratoarele din centrele de sănătate multifuncţionale fără personalitate juridică din structura acestora pentru care numărul total de puncte se calculează distinct.

Valoarea unui punct obţinută pentru fiecare dintre criteriile/subcriteriile prevăzute la lit. A se înmulţeşte cu numărul de puncte obţinut de un furnizor corespunzător fiecărui criteriu, rezultând sumele aferente fiecărui criteriu pentru fiecare furnizor.

Sumele care rezultă pentru aceşti furnizori se contractează şi se decontează din fondul alocat pentru asistenţa medicală spitalicească.”

3. În anexa nr. 12, la punctul I „Părţile contractante”, după ultima teză se introduc două noi teze, cu următorul cuprins:

„- Centrul de sănătate multifuncţional - unitate cu personalitate juridică......................................, având sediul în municipiul/oraşul.....................................str. ...................nr. .....bl...... sc. ...., et. ...., ap.....Judeţul/sectorul....................................... telefon fix/mobil............., adresa de e-mail..............., fax............, reprezentat prin........................................................;

- Centrul de sănătate multifuncţional - unitate fără personalitate juridică din structura Spitalului....................................... având sediul în municipiul/oraşul........................str. ...................nr. .....bl...... sc. .....et. .....ap......judeţul/sectorul..................... telefon fix/mobil..............adresa de e-mail................fax.............reprezentat prin.........................................................în calitate de reprezentant legal al spitalului din care face parte.”

4. În anexa nr. 12, la articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Clauze speciale - se completează pentru fiecare cabinet medical*) şi fiecare medic de specialitate din componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul:

a) Medic

Numele:........................................Prenumele:.....................................

Gradul profesional:................................................................................

Specialitatea/Atestat de studii complementare/Competenţă:................

Cod numeric personal:..........................................................................

Codul de parafă al medicului:...............................................................

Program zilnic de activitate.........................................................ore/zi

b) Medic

Numele:.......................................Prenumele:....................................

Gradul profesional:...............................................................................

Specialitatea/Atestat de studii complementare/Competenţă:................

Cod numeric personal:...........................................................................

Codul de parafă al medicului:.................................................................

Program zilnic de activitate.............................................................ore/zi

c)............................................................................................................


*) În cazul cabinetelor din ambulatoriul integrat al spitalului si al cabinetelor de specialitate din centrele de sănătate multifuncţionale organizate în structura spitalului, se va completa cu programul de lucru stabilit pentru cabinetele respective, precum şi cu datele aferente tuturor medicilor de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în sistem integrat şi în centrul de sănătate multifuncţional fără personalitate juridică din structura spitalului.”

 

5. În anexa nr. 13, la punctul I „Părţile contractante”, după ultima teză se introduc două noi teze, cu următorul cuprins:

„- Centrul de sănătate multifuncţional - unitate cu personalitate juridică.......................................având sediul în municipiul/oraşul............................................str. ................... nr. .....bl...... sc. ...., et. .....ap.......judeţul/sectorul..................... telefon fix/mobil............., adresa de e-mail................ fax............. reprezentat prin........................................................;

- Centrul de sănătate multifuncţional - unitate fără personalitate juridică din structura Spitalului....................................... având sediul în municipiul/oraşul........................str. ...................nr. .....bl...... sc. .....et. ....., ap.......judeţul/sectorul...........,......... telefon fix/mobil............... adresa de e-mail...............fax.............reprezentat prin........................................................în calitate de reprezentant legal al unităţii sanitare din care face parte.”

6. În anexa nr. 14, la punctul I „Părţile contractante”, după ultima teză se introduce o nouă teză, cu următorul cuprins:

„- Centrul de sănătate multifuncţional...............................................având sediul în municipiul/oraşul............................ str. ................... nr. ...., bl...... sc. .....et. ...., ap......judeţul/sectorul........................................telefon fix/mobil............................. adresa de e-mail................, fax............, reprezentat prin.......................................................”

7. În anexa nr. 15, la punctul I „Părţile contractante”, după ultima teză se introduc două noi teze, cu următorul cuprins:

„- Centrul de sănătate multifuncţional - unitate cu personalitate juridică......................................, având sediul în municipiul/oraşul......................................, str. ...................nr. .....bl...... sc. .....et. ......ap.......judeţul/sectorul..................... telefon fix/mobil..............adresa de e-mail ..............., fax.............reprezentat prin.......................................................;

- Centrul de sănătate multifuncţional - unitate fără personalitate juridică din structura Spitalului....................................... având sediul îh municipiul/oraşul........................str. ...................nr. ......bl....... sc. ......et. ......ap......Judeţul/sectorul..................... telefon fix/mobil............., adresa de e-mail................fax.............reprezentat prin.........................................................în calitate de reprezentant legal al unităţii sanitare din care face parte.”

8. În anexa nr. 15, la articolul 11, nota corespunzătoare asteriscului de la alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„*) În cazul cabinetelor din ambulatoriul integrat al spitalului şi al cabinetelor de specialitate din centrul de sănătate multifuncţional fără personalitate juridică organizat în structura spitalului, se va completa cu programul de lucru stabilit pentru cabinetele respective, precum ş cu datele aferente tuturor medicilor de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în sistem integrat şi în centrul de sănătate multifuncţional fără personalitate juridică din structura spitalului.”

9. În anexa nr. 16, la capitolul I litera B, partea introductivă de la punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2. Serviciile medicale de tip spitalicesc - spitalizare de zi ce se pot acorda în unităţi sanitare autorizate de Ministerul Sănătăţii să efectueze aceste servicii, inclusiv în centrele de sănătate multifuncţionale cu personalitate juridică, sunt cele prevăzute la pct. 1.2, precum şi serviciile medicale de mai jos cu tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate, aferente:”.

10. În anexa nr. 17, la articolul 3, prima teză se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Serviciile medicale spitaliceşti ce se pot acorda în regim de spitalizare de zi în unităţile sanitare care nu încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în spitalizare continuă, autorizate de Ministerul Sănătăţii, inclusiv în centrele de sănătate multifuncţionale cu personalitate juridică, fac obiectul unui contract pentru furnizare de servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi.”

11. În anexa nr. 17, la articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Spitalele vor prezenta, în vederea contractării, defalcarea cazurilor de spitalizare estimate pe fiecare secţie şi pe tip de bolnavi: urgenţă, acut, cronic. În vederea contractării serviciilor spitaliceşti efectuate prin spitalizare de zi, spitalele prezintă distinct numărul serviciilor medicale (cazurilor) estimate a se efectua în camera de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor, altele decât spitalele de urgenţă, pentru cazurile neinternate, precum şi numărul serviciilor medicale (cazurilor) estimate a se efectua prin spitalizare de zi în cadrul centrelor multifuncţionale fără personalitate juridică din structura proprie.”

12. În anexa nr. 17, la articolul 5 alineatul (1), literele e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,e) suma pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în: oncologie medicală, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, în cabinete de planificare familială în care îşi desfăşoară activitatea medici cu specialitatea obstetrică-ginecologie şi în cabinete de boli infecţioase care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi în cabinete medicale de specialitate din ambulatoriul integrat al spitalului şi cabinete de specialitate din centrele de sănătate multifuncţionale fără personalitate juridică organizate în structura spitalului, finanţate din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii de specialitate, pentru specialităţile clinice, conform anexei nr. 8 la ordin, respectiv din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti, pentru cabinetele prevăzute la art. 48 alin. (4) lit. b) din Contractul-cadru;

f) suma pentru investigaţii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, inclusiv cele efectuate în laboratoarele din centrele multifuncţionale fără personalitate juridică organizate în structura spitalelor, finanţată din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti, stabilită conform prevederilor din anexa nr. 8 la ordin;”.

13. În anexa nr. 17, la articolul 5 alineatul (1) litera g), prima teză se modifică şi va avea următorul cuprins:

„g) suma pentru serviciile medicale spitaliceşti efectuate în regim de spitalizare de zi, inclusiv cele efectuate în centrele multifuncţionale fără personalitate juridică organizate în structura spitalelor, pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical/caz rezolvat, şi care se determină prin înmulţirea numărului negociat şi contractat de servicii medicale spitaliceşti pe tipuri/cazuri rezolvate cu tariful aferent acestora.”

14. În anexa nr. 17, la articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) La contractarea serviciilor medicale spitaliceşti casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere 94% din fondurile aprobate cu această destinaţie la nivelul casei de asigurări de sănătate după ce s-a dedus suma aferentă serviciilor medicale paraclinice ce se pot efectua în ambulatoriu de către unităţile sanitare cu paturi, inclusiv în centrele de sănătate multifuncţionale fără personalitate juridică din structura acestora, şi de către furnizorii de servicii medicale - investigaţii paraclinice în laboratoarele/punctele de lucru din structura acestora organizate ca urmare a procedurii de externalizare.”

15. În anexa nr. 17, articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Sumele pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi de unităţile sanitare autorizate de Ministerul Sănătăţii să efectueze aceste servicii, inclusiv centrele de sănătate multifuncţionale cu personalitate juridică, şi care nu încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în spitalizare continuă se determină prin înmulţirea numărului de servicii medicale spitaliceşti/cazuri rezolvate cu tarifele negociate aferente acestora. Tarifele sunt stabilite conform prevederilor art. 3.”

16. În anexa nr. 17, la articolul 9 alineatul (1), literele f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,f) suma pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în: oncologie medicală, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, cabinete de boli infecţioase şi în cabinete de planificare familială în care îşi desfăşoară activitatea medici cu specialitatea obstetrică-ginecologie, care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi în cabinete medicale de specialitate din ambulatoriul integrat al spitalului şi cabinete de specialitate din centrele de sănătate multifuncţionale fără personalitate juridică organizate în structura spitalului, decontată din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii de specialitate, pentru specialităţile clinice, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 8 la ordin, respectiv din Fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti, pentru cabinetele prevăzute la art. 48 alin. (4) lit. b) din Contractul-cadru;

g) suma pentru investigaţii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, inclusiv cele efectuate în centrele multifuncţionale fără personalitate juridică organizate în structura spitalelor, decontată din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti, stabilită conform prevederilor din anexa nr. 8 la ordin, în limita sumei contractate;”.

17. În anexa nr. 17, la articolul 9 alineatul (1) litera h), prima teză se modifică şi va avea următorul cuprins:

„h) suma pentru serviciile medicale spitaliceşti efectuate în regim de spitalizare de zi, inclusiv cele efectuate în centrele multifuncţionale fără personalitate juridică organizate în structura spitalelor, pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical/caz rezolvat, în limita sumei contractate, şi care se determină prin înmulţirea numărului negociat şi contractat de servicii medicale spitaliceşti pe tipuri/cazuri rezolvate cu tariful aferent acestora. Tariful pe serviciu medical se negociază între spitale şi casele de asigurări de sănătate şi nu poate fi mai mare decât tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate, prevăzute în anexa nr. 16 la ordin.”

18. În anexa nr. 17, după articolul 12 se Introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:

„Art. 121. - (1) Unităţile sanitare care acordă servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare de zi autorizate de Ministerul Sănătăţii sunt obligate să suporte pentru asiguraţii internaţi în regim de spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective, inclusiv pentru medicamente, materiale sanitare şi investigaţii paraclinice.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi centrelor de sănătate multifuncţionale cu personalitate juridică pentru asiguraţii internaţi în regim de spitalizare de zi.”

19. În anexa nr. 20, la articolul 7 alineatul (1) litera e), ultima teză se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Suma contractată pentru cazurile contractate în regim de spitalizare de zi acordate în camera de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalului, în cazul în care acesta nu este spital de urgenţă, şi neinternate prin spitalizare continuă, precum şi pentru cazurile contractate în regim de spitalizare de zi acordate în centrul de sănătate multifuncţional fără personalitate juridică din cadrul spitalului se stabileşte prin înmulţirea numărului de cazuri cu tariful negociat conform prevederilor de mai sus. Aceste sume se evidenţiază distinct în prezentul contract.”

20. În anexa nr. 20, la articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Spitalele vor prezenta, în vederea contractării, defalcarea cazurilor de spitalizare estimate pe fiecare secţie şi pe tip de bolnavi: urgenţă, acut, cronic, în vederea contractării serviciilor spitaliceşti efectuate prin spitalizare de zi, spitalele prezintă distinct numărul serviciilor medicale (cazurilor) estimate a se efectua în camera de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor, altele decât spitalele de urgenţă, pentru cazurile neinternate, precum şi numărul serviciilor medicale (cazurilor) estimate a se efectua prin spitalizare de zi în cadrul centrelor multifuncţionale fără personalitate juridică din structura proprie.”

21. În anexa nr. 1 la Contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti, prevăzut în anexa nr. 20, la punctul I „Acte adiţionale”, prima teză de la punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în: oncologie medicală, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, în cabinete de planificare familială în care îşi desfăşoară activitatea medici cu specialitatea obstetrică-ginecologie şi cabinete de boli infecţioase care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi în cabinete de specialitate integrate ale spitalului şi cabinete de specialitate din centrele de sănătate multifuncţionale fără personalitate juridică organizate în structura spitalului, finanţate din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii de specialitate, pentru specialităţile clinice, respectiv din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti, pentru cabinetele prevăzute la art. 48 alin. (4) lit. b) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările şi completările ulterioare.”

22. În anexa nr. 1 la Contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti, prevăzut în anexa nr. 20, la punctul I „Acte adiţionale”, prima teză de la punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Pentru investigaţii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, inclusiv în laboratorul/laboratoarele din centrul de sănătate multifuncţional fără personalitate juridică din structura spitalului, finanţate din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti.”

23. În anexa nr. 1 la Contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti, prevăzut în anexa nr. 20, punctul II se modifică şi va avea următorul cuprins:

„II. Pentru serviciile medicale spitaliceşti ce se pot acorda în regim de spitalizare de zi în unităţile sanitare care nu încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în spitalizare continuă, autorizate de Ministerul Sănătăţii, inclusiv în centrele de sănătate multifuncţionale cu personalitate juridică, se încheie contract pentru furnizare de servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi.

Contractul se adaptează după modelul de contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti.”

24. În anexa nr. 33, articolul 7 se modifică şt va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Pe toată perioada de închiriere a dispozitivului medical, furnizorul, care rămâne proprietarul dispozitivului medical, va monitoriza utilizarea acestuia, având obligaţia ca în cazul recuperării dispozitivului după încetarea perioadei de închiriere la termen/înainte de termen să anunţe în termen de 15 zile lucrătoare casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract.

(2) Casele de asigurări de sănătate decontează parţial suma de închiriere a dispozitivului medical proporţional cu numărul de zile calendaristice de utilizare a dispozitivului medical din luna respectivă, în cazul decesului asiguratului în cursul unei luni.”

25. În anexa nr. 34, la articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Casele de asigurări de sănătate decontează parţial suma de închiriere a dispozitivului medical proporţional cu numărul de zile calendaristice de utilizare a dispozitivului medical din luna respectivă, în cazul decesului asiguratului în cursul unei luni.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Raed Arafat

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

Doru Bădescu

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna noiembrie 2012

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,

viceprim-ministrul. ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice se aprobă prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro, în valoare nominală totală de 150.000.000 euro, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2, - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 noiembrie 2012.

Nr. 1.489.

 

ANEXĂ

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna noiembrie 2012

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice, Ministerul Finanţelor Publice anunţă redeschiderea emisiunii de obligaţiuni de stat cu cupon denominate în euro, cu următoarele caracteristici:

 

Cod ISIN*)

Data licitaţiei

Data emisiunii

Data scadenţei

Maturitate iniţială

Nr. ani

Rată cupon - % -

Dobânda acumulată

- euro/titlu -

Valoarea nominală totală

- euro -

RO1114DBE010

16.11.2012

20.11.2012

06.05.2014

3

4,50

1.220,55

150.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală totală a emisiunii de obligaţiuni de stat cu cupon denominate în euro poate fi majorată prin redeschideri ulterioare ale acesteia.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat cu cupon denominate în euro este de 50,000 euro.

Art. 4. - Dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.936/2011 privind prospectul de emisiune al obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna mai 2011, fiind determinată conform formulei:

 

D = VN* r/frecvenţa anuală a cuponului,

în care:

D = dobânda (cupon)

VN = valoarea nominală

r = rata cuponului

Art. 5. - Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.

Art. 6. - Obligaţiunile de stat cu cupon denominate în euro pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite

oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice,

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, Cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 13/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunii anunţate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 50.000 euro.

Art. 8. - Ofertele de cumpărare se transmit Băncii Naţionale a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.

Art. 9. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Art. 10. - Plata obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro se va efectua la data emisiunii, până cel târziu la ora 15,00 - ora României, prin transferarea de către dealerul primar şi/sau de către instituţiile de credit, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari, deţinători înregistraţi, în contul în euro al Băncii Naţionale a României din sistemul TARGET2 (participant BIC: NBORROBUXXX), a sumei reprezentând costul obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro aferent tranşelor adjudecate.

Art. 11. - Răscumpărarea obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro se va efectua la data scadenţei, prin creditarea conturilor corespondente în euro ale dealerilor primari şi/sau ale instituţiilor de credit, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari, deţinători înregistraţi, comunicate oficial Băncii Naţionale a României cu cel puţin două zile lucrătoare anterior datei scadenţei, cu suma reprezentând valoarea nominală a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro, inclusiv cuponul aferent acestora.

Art. 12. - Evenimentele de plată aferente obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 13. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 14. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.


*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.231/2006 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacţionate ş pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială .Bursa de Valori Bucureşti”- SA. această serie se poate tranzacţiona simultan pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială .Bursa de Valori Bucureşti” - S.A.

 

 

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Nr. 1.725 din 6 septembrie 2012

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.458 din 5 noiembrie 2012

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI Şl PROTECŢIEI SOCIALE

Nr. 2.373 din 13 septembrie 2012

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială ICEMENERG SERVICE - S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială ICEMENERG SERVICE - S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şt cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială ICEMENERG SERVICE - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Gelu-Ştefan Diaconu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

 

ANEXĂ*)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic: Societatea Comercială ICEMENERG SERVICE - S.A.

Sediul/Adresa: Bd. Energeticienilor nr. 8

Cod unic de înregistrare 15689117

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

 

 

 

Nr. rd.

2011

BVC 2012

 

INDICATORI

 

Realizat

Propuneri

0

1

2

3

4

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

4685

3.230

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

4 662

3.210

 

 

a)

din producţia vânduta

3

4529

2 280

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete. din care:

5

 

 

 

 

 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

c2

transferuri, cf prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

 

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

133

330

 

 

 

 

- venituri conform OUG 95/2002

9a

 

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

23

20

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

c)

din dobânzi

13

23

20

 

 

d)

alte venituri financiare

14

 

 

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

15 099

3220

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

15 099

3 220

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

459

459

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

137

137

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

1252

1252

 

 

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

964

964

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

288

288

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

214

214

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

7

7

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

61

61

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

6

6

 

 

 

d3

alte cheltuieli CU personalul,din care:

28

 

 

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

 

 

 

 

 

 

tichete de creşă cf. Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

 

tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masa

32

 

 

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţa

33

 

 

 

 

 

 

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

 

 

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

269

260

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

157

160

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

12825

952

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80

80

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate din care:

42

 

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclama şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

 

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

 

 

 

 

 

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special etc.

47b

 

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

 

 

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

 

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

 

 

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

-10.414

10

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

 

2

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

 

8

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

8

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

 

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţa

61

 

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

63

 

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

 

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

 

 

 

1

 

Surse proprii

72

 

 

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

 

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

 

5

 

Alte surse

78

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

 

 

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

 

 

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 

 

 

 

a)

interne

82

 

 

 

 

b)

externe

83

 

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

34

 

 

XI.

1

 

Rezerve legale

85

 

 

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

 

1

 

Venituri totale

89

4685

3.230

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

15 099

3220

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

45

45

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

46

46

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c). din care:

93

964

964

 

 

a)

fond de salam aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

866

866

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

98

98

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri în bani si/sau natura

96

0

0

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

1.569

1.569

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

1.747

1.747

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoana)(Rd.89/92)

99

102

72

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoana)(Rd.89/92 x ICP)

100

102

72

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

101

 

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.1B/rd.1)x1000

102

3.220

997

 

11

 

Plăţi restante

103

 

 

 

 

a)

preţuri curente

104

30.697

29947

 

 

b)

preţuri comparabile

105

31.741

29.947

 

12

 

Creanţe restante

106

 

 

 

 

a)

preţuri curente

107

752

750

 

 

b)

preţuri comparabile

108

778

750

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) şi ale art. 94 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Acordului dintre Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Regatul Spaniei cu privire la înfiinţarea şi funcţionarea secţiilor bilingve româno-spaniole în liceele din România şi la organizarea examenului de bacalaureat în aceste licee, semnat la Bucureşti la 26 martie 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 997/2007,

în baza prevederilor art. 22 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Metodologia prevăzută la art. 1 se aplică începând cu anul şcolar 2012-2013.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.218/2010 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 695 din 18 octombrie 2010, se abrogă.

Art. 4, - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare şi conducerile unităţilor de învăţământ implicate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu,

 

Bucureşti, 18 septembrie 2012.

Nr. 5.756.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole

 

I. Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta metodologie se referă la absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, organizate în conformitate cu prevederile Acordului dintre Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Regatul Spaniei cu privire la înfiinţarea şi funcţionarea secţiilor bilingve româno-spaniole în liceele din România şi la organizarea examenului de bacalaureat în aceste licee, semnat la Bucureşti la 26 martie 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 997/2007 (Acord), denumite în continuare secţii bilingve româno-spaniole.

Art. 2. - (1) Absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole au dreptul să obţină, pe lângă diploma română de bacalaureat naţional, şi diploma spaniolă de bacalaureat.

(2) Pentru obţinerea diplomei spaniole de bacalaureat, absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole trebuie să susţină şi să promoveze probele prevăzute de reglementările în vigoare pentru examenul de bacalaureat românesc şi să îndeplinească următoarele condiţii:

a) susţin proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal la limba spaniolă;

b) susţin o probă suplimentară de cultură spaniolă;

c) îndeplinesc, pentru probele menţionate la lit. a} şi b), condiţiile prevăzute de prezenta metodologie.

Art. 3. - (1) Comisiile de bacalaureat care evaluează şi examinează absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole sunt organizate în conformitate cu reglementările în vigoare pentru bacalaureatul românesc, respectând prevederile specifice Acordului:

a) preşedintele comisiei din centrul de examen este ales, de regulă, dintre cadrele didactice cunoscătoare ale limbii spaniole;

b) din comisii fac parte 2 reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Culturii şi Sportului din Regatul Spaniei, din care unul este numit vicepreşedinte de comisie pentru probele care se desfăşoară în limba spaniolă.

(2) Reprezentanţii Ministerului Educaţiei, Culturii şi Sportului din Regatul Spaniei participă, cu drept de notare, la probele specifice ale bacalaureatului susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole.

(3) Pentru a permite participarea celor 2 reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Culturii şi Sportului din Regatul Spaniei la proba de evaluare a competenţei lingvistice în limba spaniolă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate stabili un calendar specific al probei orale din cadrul probei de evaluare a competenţei lingvistice în limba spaniolă pentru candidaţii proveniţi de la secţiile bilingve româno-spaniole.

II. Proba de evaluare a competenţelor lingvistice în limba spaniolă

Art. 4. - (1) Proba de evaluare a competenţelor lingvistice în limba spaniolă se desfăşoară în conformitate cu metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, respectând prevederile specifice menţionate în prezenta metodologie.

(2) Proba de evaluare a competenţelor lingvistice în limba spaniolă se desfăşoară în perioada prevăzută în calendarul examenului de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C.

(3) Proba de evaluare a competenţelor lingvistice în limba spaniolă este organizată de comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale din unitatea de învăţământ liceal.

Art. 5. - Evaluarea competenţelor lingvistice în limba spaniolă se face prin 3 tipuri de probe:

a) proba scrisă, cu durata de 120 de minute;

b) proba orală, cu durata de 10-15 minute;

c) proba de înţelegere a textului audiat, cu durata de 20 de minute.

Art. 6. - (1) Subiectele pentru cele 3 tipuri de proba sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în colaborare cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei, Culturii şi Sportului din Regatul Spaniei,

(2) Subiectele pentru proba scrisă sunt specifice absolvenţilor secţiilor bilingve româno-spaniole şi evaluează atât competenţa lingvistică, cât şi cunoştinţele de literatură spaniolă.

Art. 7. - (1) Proba de evaluare a competenţelor lingvistice în limba spaniolă, susţinută de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, reprezintă pentru aceşti elevi proba de evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, prevăzută de metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - proba C.

(2) în urma susţinerii probei de evaluare a competenţelor lingvistice în limba spaniolă se obţine un certificat de competenţă în care se menţionează nivelul de competenţă lingvistică în limba spaniolă, în conformitate cu Cadrul european comun de referinţă pentru limbi.

(3) În urma promovării examenului de bacalaureat, nivelul de competenţă lingvistică în limba spaniolă, menţionat la alin. (2), se trece pe diploma de bacalaureat românească, în conformitate cu metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului.

Art. 8 - (1) Candidaţilor care doresc să obţină şi diploma spaniolă de bacalaureat li se acordă şi note la proba de evaluare a competenţei lingvistice în limba spaniolă.

(2) Notarea candidaţilor menţionaţi la alin. (1) se face atât de cei 2 evaluatori români, cât şi de cei 2 reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Culturii şi Sportului din Regatul Spaniei.

(3) Nota finală a candidatului la proba de evaluare a competenţelor lingvistice în limba spaniolă este media aritmetică a notelor celor 4 evaluatori, calculată cu două zecimale, fără rotunjire.

III. Proba de cultură spaniolă

Art. 9. - (1) Proba de cultură spaniolă este probă scrisă şi se susţine în perioada prevăzută de calendarul examenului de bacalaureat pentru proba scrisă la limba şi literatura maternă - proba B.

(2) Proba scrisă de cultură spaniolă este organizată de comisia de bacalaureat din centrul de examen la care este arondată unitatea de învăţământ liceal.

(3) Un candidat care nu a obţinut cel puţin nivelul B2 la proba de evaluare a competenţelor lingvistice în limba spaniolă nu poate participa la proba scrisă de cultură spaniolă.

Art. 10. - (1) Proba de cultură spaniolă se susţine în limba spaniolă, cu subiecte din Istoria Spaniei, Geografia Spaniei şi Istoria culturii şi civilizaţiei spaniole.

(2) Subiectele pentru proba specifică de cultură spaniolă sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în colaborare cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei, Culturii şi Sportului din Regatul Spaniei, în conformitate cu programa şcolară aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 4.354/2009 privind desfăşurarea bacalaureatului bilingv spaniol susţinut de elevii de la secţiile bilingve spaniole.

Art. 11. - (1) Proba scrisă de cultură spaniolă este evaluată atât de cei 2 evaluatori români, cât şi de cei 2 reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Culturii şi Sportului din Regatul Spaniei.

(2) Nota finală a candidatului la proba scrisă de cultură spaniolă este media aritmetică a notelor celor 4 evaluatori, calculată cu două zecimale, fără rotunjire.

(3) Nota obţinută la proba scrisa de cultură spaniolă nu intră în calculul mediei generale a examenului de bacalaureat românesc şi nu se trece pe diploma de bacalaureat românească.

IV. Dispoziţii finale

Art. 12. - (1) Pentru obţinerea diplomei spaniole de bacalaureat, candidaţii de la secţiile bilingve româno-spaniole care au susţinut probele specifice trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să obţină la proba de evaluare a competenţelor lingvistice în limba spaniolă cel puţin nivelul B2, stabilit conform Cadrului european comun de referinţă pentru limbi;

b) să obţină, în baza rezultatelor obţinute la probele menţionate la art. 2 alin. (2), evaluarea scrisă pozitivă a celor 2 reprezentanţi spanioli care fac parte din comisia de bacalaureat.

(2) Evaluarea scrisă pozitivă, menţionată la alin. (1), este consemnată într-un certificat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. II la Acord.

(3) Certificatul menţionat la alin. (2) permite solicitarea eliberării diplomei spaniole de bacalaureat, în conformitate cu prevederile Acordului.

Art. 13. - În situaţia în care un absolvent al secţiilor bilingve româno-spaniole este declarat admis la examenul de bacalaureat, conform prevederilor metodologiei de organizare şi desfăşurare a bacalaureatului în vigoare în România, dar nu îndeplineşte una sau ambele condiţii menţionate la art. 12 alin. (1), acesta obţine diploma română de bacalaureat, dar nu şi diploma spaniolă de bacalaureat.

Art. 14. - În situaţia în care un absolvent al secţiilor bilingve româno-spaniole este declarat respins la examenul de bacalaureat, conform prevederilor metodologiei de organizare şi desfăşurare a bacalaureatului în vigoare în România, acesta nu poate obţine diploma spaniolă de bacalaureat, chiar dacă îndeplineşte condiţiile menţionate la art. 12 alin. (1).

Art. 15. - Nu se admit contestaţii la probele specifice ale examenului de bacalaureat bilingv spaniol.

Art. 16. - (1) Comisiile de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti transmit Comisiei Naţionale de Bacalaureat, în termen de 10 zile de la încheierea sesiunii respective a examenului, un raport separat referitor la organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat pentru clasele bilingve româno-spaniole.

(2) Raportul menţionat la alin. (1) conţine în anexă lista nominală a elevilor participanţi la probele specifice ale bacalaureatului bilingv spaniol şi rezultatele obţinute de aceştia la examenul de bacalaureat, inclusiv la probele specifice ale acestuia: situaţia promovării examenului de bacalaureat românesc, rezultatul evaluării probei de evaluare a competenţelor lingvistice în limba spaniolă, nota la proba scrisă de cultură spaniolă, rezultatul participării la examenul de bacalaureat bilingv spaniol (admis/respins).

(3) Comisia Naţională de Bacalaureat transmite o copie a rapoartelor menţionate la alin. (1) Ambasadei Spaniei la Bucureşti.

Art. 17. - Respectarea întocmai a metodologiei de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul bacalaureatului bilingv spaniol este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate.