MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 766/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 766         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 14 noiembrie 2012

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

199. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

 

674. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.049. - Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

250. - Ordin al ministrului administraţiei şi internelor privind organizarea angajării, lichidării, ordonanţării şi plăţii cheltuielilor din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite în cazul operaţiunilor privind gestionarea şi implementarea asistenţei financiare nerambursabile alocate Programului operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative” şi pentru modificarea anexelor nr. 2, 2a), 3, 3a), 4 şi 4a) la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei pentru dezvoltarea capacităţii administrative, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei si internelor nr. 133/2012

 

1.179/1.457/1.684. - Ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială TELETRANS - S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

 

1.775. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind calculul şi alcătuirea constructivă a planşeelor compuse lemn-beton la clădiri vechi şi noi”, indicativ GP 116-2011

 

ACTE ALE COMISIEI NAŢIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

133. - Ordin privind aprobarea Regulamentului nr. 9/2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital

 

Regulamentul nr. 9/2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82 din 29 septembrie 2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 30 septembrie 2011, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul 1, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Agenţia are în structura sa o unitate centrală şi filiale teritoriale fără personalitate juridică, ce pot avea în alcătuire unităţi de administrare organizate la nivelul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau al grupurilor de amenajări de îmbunătăţiri funciare. Guvernul poate aproba, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca filialele teritoriale să aibă personalitate juridică.

(4) Numărul maxim de posturi al Agenţiei şi filialelor teritoriale este de 1.500.”

2. La articolul 1, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) Numărul filialelor teritoriale, competenţa teritorială a acestora şi relaţiile funcţionale cu Agenţia se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei.”

3. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Activitatea fiecărei filiale teritoriale este supravegheată de un consiliu de filială, iar activitatea fiecărei unităţi de administrare este supravegheată de un consiliu de unitate de administrare.”

4. La articolul 5, litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,m) coordonează şi îndrumă metodologic controlul tehnic de calitate al exploatării, întreţinerii şi reparaţiilor amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, efectuat de filialele teritoriale;”.

5. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Agenţia exploatează, administrează, întreţine şi repară amenajările de îmbunătăţiri funciare din domeniul public sau privat al statului declarate de utilitate publică şi pe cele prevăzute la art. 39 alin. (6) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

6. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Beneficiarii terenurilor deţinute în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosinţă în amenajările de îmbunătăţiri funciare sau în afara acestora, care beneficiază direct sau indirect de lucrările de îmbunătăţiri funciare, sunt obligaţi să achite Agenţiei un tarif de îmbunătăţiri funciare, denumit în continuare tarif IF, corespunzător următoarelor componente/categorii de lucrări:

a) administrarea amenajărilor de irigaţii;

b) administrarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea amenajărilor de desecare cu evacuare a apei prin pompare;

c) administrarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea amenajărilor de desecare cu evacuare gravitaţională a apei;

d) administrarea, întreţinerea şi repararea lucrărilor de combatere a eroziunii solului.

Tariful IF se calculează şi se plăteşte distinct pentru fiecare dintre cele 4 componente/categorii de lucrări.

(2) Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu avizul Consiliului Concurenţei, se aprobă modul de calcul şi de colectare, precum şi termenele de plată aferente tarifului IF.

(3) Cuantumul tarifului IF se aprobă anual de către Agenţie, până la data de 31 august a fiecărui an pentru anul următor, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a.

(4) Cuantumul tarifului IF pentru anul 2013 se transmite pentru publicare în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, în termen de 5 zile de la aprobare.

(5) Soldul tarifului IF rămas neutilizat la finele anului se evidenţiază într-un cont distinct, se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.

(6) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Agenţia procedează la compensarea debitelor, reprezentând tariful IF, constatate de Agenţie, cu sumele cuvenite beneficiarilor prevăzuţi la alin. (1) cu titlu de susţinere financiară a agriculturii de către stat, prevăzute anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi având ca sursă de finanţare exclusiv bugetul de stat.

(7) Modalitatea de compensare se stabileşte prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (2).”

7. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Pentru realizarea atribuţiilor sale, Agenţia contractează cu terţi elaborarea de studii, prestarea de servicii de proiectare, executarea de lucrări de construcţii, exploatare, întreţinere şi reparaţii, inclusiv achiziţionarea sau închirierea echipamentului necesar desfăşurării activităţilor sale, precum şi a echipamentelor de intervenţie pentru a face faţă situaţiilor de urgenţă, inclusiv pentru lucrările de întreţinere curentă în amenajările de îmbunătăţiri funciare de utilitate publică, cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice.”

8. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Serviciile de exploatare şi întreţinere curente prevăzute la alin. (1) se pot realiza şi cu personalul propriu al Agenţiei.”

9. La articolul 11, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) tariful IF şi tarife percepute beneficiarilor activităţilor de îmbunătăţiri funciare;”.

10. La articolul 12, după litera k) se introduce o nouă literă, litera k1), cu următorul cuprins:

,,k1) scoaterea din funcţiune a lucrărilor din amenajările de îmbunătăţiri funciare sau părţi de amenajare cărora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publică;”.

11. Articolul 13 se modificaşi va avea următorul cuprins:

„Al. 13. - (1) Conducerea Agenţiei este asigurată de un consiliu de conducere compus din 7 membri, care îşi desfăşoară activitatea potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei.

(2) Preşedintele consiliului de conducere şi membrii acestuia sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(3) Componenţa, atribuţiile şi competenţele consiliului de conducere sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei.

(4) Consiliul de conducere îşi numeşte un secretar, care nu este membru al acestuia.

(5) Membrii consiliului de conducere nu sunt salariaţii Agenţiei.

(6) Membrii consiliului de conducere se numesc, la propunerea autorităţilor din care fac parte, prin ordin al ministrului, pentru o perioadă de 5 ani, cu excepţia celor nominalizaţi de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care vor fi membri ai consiliului de conducere pe perioada cât deţin funcţia din minister.

(7) Membrii consiliului de conducere şi secretarul acestuia vor primi o indemnizaţie de şedinţă, care se plăteşte din veniturile proprii ale Agenţiei. Cuantumul indemnizaţiei de şedinţă se aprobă prin ordin al ministrului, la propunerea consiliului de conducere, şi va fi de până la 20% din salariul directorului general.

(8) Conducerea activităţii curente a Agenţiei este asigurată de către directorul general, ajutat de un director general adjunct, numiţi prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale la propunerea consiliului de conducere.

(9) Drepturile salariale ale directorului general şi directorului general adjunct se stabilesc în ordinul de numire în funcţie, cu respectarea prevederilor legale în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar.

(10) Directorul general al Agenţiei are calitatea de ordonator terţiar de credite.

(11) Atribuţiile directorului general se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei.

(12) Activitatea curentă a filialelor teritoriale este condusă de directori, numiţi prin decizie a directorului general, ca urmare a promovării concursului organizat, potrivit legii.

(13) Personalul Agenţiei este angajat pe bază de contract individual de muncă şi se salarizează potrivit reglementărilor legale aplicabile personalului plătit din fonduri publice.”

12. La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Cuantumul tarifelor, stabilite în condiţii concurenţiale, pentru serviciile de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale acestei infrastructuri, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se aprobă de către directorul general al Agenţiei.”

13. La articolul 19, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul V, cu următorul cuprins:

„P. Articolul 25 va avea următorul cuprins: «Art. 25. - (1) Dizolvarea, lichidarea şi repartizarea bunurilor rămase în urma dizolvării, precum şi reorganizarea organizaţiilor şi federaţiilor şi modificarea statutului acestora se fac potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi, cu avizul Oficiului de reglementare.

(2) în cazul dizolvării organizaţiei sau federaţiei, bunurile obţinute conform prevederilor art. 27 şi cele achiziţionate ori edificate din bani publici şi rămase în urma lichidării se vor repartiza de către lichidator Agenţiei, pe bază de proces-verbal de predare-preluare. Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare.

(3) Celelalte bunuri rămase în patrimoniul organizaţiei sau federaţiei vor fi repartizate conform dispoziţiilor art. 60 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.»„

14. La articolul 19, după punctul 5 se introduc două noi puncte, punctele 51 şi 52, cu următorul cuprins:

„51. La anexa nr. 1, poziţia a şaptea va avea următorul cuprins:

«Amenajare de îmbunătăţiri funciare declarată de utilitate publică - o amenajare de îmbunătăţiri funciare din domeniul public sau privat al statului, care este exploatată, întreţinută şi reparată de Agenţie, în conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare.»

52. La anexa nr. 2, punctul 2 va avea următorul cuprins:

«2. Bunurile din amenajările de desecare şi drenaj, formate din canalele la lucrările de desecare gravitaţională şi cu pompare, inclusiv staţiile de pompare aferente acestora.»„

15. La articolul 19, punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„7. În tot cuprinsul legii, precum şi în actele normative în vigoare, sintagma «sucursală teritorială/sucursale teritoriale» se înlocuieşte cu sintagma «filială teritorială/filiale teritoriale», după caz, iar sintagma «Administraţia/Administraţie» se înlocuieşte cu sintagma «Agenţia/Agenţie», după caz.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 1 noiembrie 2012.

Nr. 199.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 31 octombrie 2012.

Nr. 674.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 din Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării naţionale,

Dan Tătaru,

secretar de stat

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 24 octombrie 2012.

Nr. 1.049.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961, denumite în continuare norme, reglementează modul de stabilire a calităţii de fost cadru militar activ, îndepărtat abuziv din armată sau din comandamentele şi din unităţile de jandarmi şi grăniceri, denumit în continuare îndepărtat abuziv, în vederea recunoaşterii dreptului la reparaţii morale şi materiale conform art. 1 şi 9 din Legea nr. 226/2011.

Art. 2. - În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) fost cadru militar activ - persoana care a intrat în armata regală română sau în comandamentele şi unităţile de jandarmi şi grăniceri, până cel târziu la 30 decembrie 1947, care a fost îndepărtat abuziv în perioada 23 august 1944 la 31 decembrie 1961 şi care, la data trecerii în rezervă ori direct în retragere, deţinea grad militar corespunzător corpurilor de cadre militare;

b) solicitant - îndepărtatul abuziv, soţia supravieţuitoare a acestuia, precum şi reprezentantul legal al îndepărtatului abuziv ori al soţiei supravieţuitoare a îndepărtatului abuziv, în numele şi pe seama titularului dreptului, în baza mandatului primit.

Art. 3. - (1) Calitatea de îndepărtat abuziv se determină de către comisiile constituite în acest scop la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, respectiv al Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumite în continuare comisii, în termenul prevăzut la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 226/2011.

(2) Comisiile îşi au sediile după cum urmează:

a) pentru Ministerul Apărării Naţionale: str. Drumul Taberei nr. 7-9, sectorul 6, Bucureşti;

b) pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor: Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sectorul 1, Bucureşti.

 

CAPITOLUL II

Procedura de determinare a calităţii de îndepărtat abuziv de către comisia constituită la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, respectiv al Ministerului Administraţiei şi Internelor

 

Art. 4. - (1) Determinarea calităţii de îndepărtat abuziv se realizează pe baza unei cereri, formulate de solicitant.

(2) Cererile se adresează comisiilor şi se depun direct la sediul acestora sau la centrul militar zonal, judeţean ori al sectoarelor municipiului Bucureşti, denumite în continuare centre militare.

Art. 5. - (1) Cererea este însoţită de un dosar, cuprinzând acte, în funcţie de calitatea persoanei care depune cererea.

(2) Pentru îndepărtatul abuziv, actele prevăzute la alin. (1) sunt:

a) act de identitate sau paşaport, emis de autorităţile române, aflat în termen de valabilitate, în copie;

b) adeverinţe, în original, sau copii certificate ale actelor care să ateste situaţia militară, eliberate de instituţiile deţinătoare de arhivă;

c) livret militar sau orice alte documente din care să rezulte situaţia militară, în copie autentificată conform legii;

d) extrasul ordinului de trecere în rezervă ori direct în retragere sau în cadrul disponibil;

e) extrasul actului pe baza căruia s-a fundamentat îndepărtarea abuzivă, în situaţia în care acesta există, în original sau în copie certificată de autoritatea emitentă ori autentificat conform legii;

f) declaraţie formulată pe propria răspundere, autentificată potrivit legii, din care să rezulte că nu s-a aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (3) din Legea nr. 226/2011;

g) acte din care să rezulte că nu au beneficiat de despăgubirile prevăzute de Legea nr. 433/1946 pentru crearea cadrului disponibil al armatei, pentru cei care au solicitat trecerea în cadrul disponibil al armatei, în original sau în copie certificată de autoritatea emitentă ori autentificate conform legii;

h) declaraţie formulată pe propria răspundere şi autentificată potrivit legii în situaţia constatării, de către instituţiile deţinătoare de arhivă, a inexistenţei actelor prevăzute la lit. g), caz în care solicitantul trebuie să depună la dosar dovada constatării inexistenţei actelor;

i) certificate de stare civilă, în copie autentificată conform legii, în situaţia în care şi-a schimbat numele.

(3) Pentru soţia supravieţuitoare a îndepărtatului abuziv, actele prevăzute la alin. (1) sunt:

a) act de identitate sau paşaport, aflat în termen de valabilitate, în copie;

b) certificate de stare civilă, inclusiv certificatul de deces al îndepărtatului abuziv, în copie autentificată conform legii;

c) declaraţia formulată pe propria răspundere, din care să rezulte că nu s-a recăsătorit după decesul îndepărtatului abuziv, autentificată conform legii;

d) actele prevăzute la alin. (2) lit. b)-e) şi g);

e) acte din care să rezulte că îndepărtatul abuziv nu s-a aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (3) din Legea nr. 226/2011.

(4) Pentru reprezentantul legal al îndepărtatului abuziv ori al soţiei supravieţuitoare a îndepărtatului abuziv, actele prevăzute la alin. (1) sunt:

a) act de identitate sau paşaport, aflat în termen de valabilitate, în copie;

b) împuternicirea avocaţială sau procura specială, autentificată conform legii şi tradusă în limba română, în cazul în care acestea sunt redactate în altă limbă, prin care îndepărtatul abuziv ori soţia supravieţuitoare a acestuia împuterniceşte o terţă persoană să îl/o reprezinte în faţa comisiilor;

c) actul administrativ de desemnare a curatorului îndepărtatului abuziv sau al soţiei supravieţuitoare a acestuia ori hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă, prin care aceştia au fost puşi sub interdicţie judecătorească, în copie conform cu originalul şi tradus/tradusă în limba română, în cazul în care acestea sunt redactate în altă limbă;

d) actele prevăzute la alin. (2) sau (3), după caz.

(5) Pentru stabilirea calităţii de îndepărtat abuziv, la cererea comisiilor sau la iniţiativa solicitantului, dosarul poate cuprinde şi acte, altele decât cele prevăzute la alin. (1)-(4), din care să rezulte una dintre situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 226/2011.

(6) Actele prevăzute la alin. (1)-(5) se depun de către solicitant, direct la sediul autorităţilor prevăzute la art. 4 alin. (2), după caz, sau prin corespondenţă, cu confirmare de primire.

(7) Centrele militare au obligaţia de a transmite, în mod corespunzător, cererile şi dosarele către comisii, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestora.

(8) Comisiile pot solicita şi înscrisuri în original în vederea confruntării corectitudinii datelor din copii.

Art. 6. - (1) Termenul de 45 de zile prevăzut la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 226/2011 curge de la data înregistrării cererii şi a dosarului la comisie.

(2) în cazul în care comisia sesizată constată lipsa competenţei ca urmare a calităţii îndepărtatului abuziv, rezultată din situaţia militară, aceasta are obligaţia să trimită cererea şi dosarul comisiei competente, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare, comunicând totodată solicitantului despre aceasta. Termenul de 45 de zile prevăzut la alin. (1) curge de la data înregistrării cererii şi dosarului la comisia competentă.

(3) Solicitantul care nu dispune de actele prevăzute la art. 5, iar în urma demersurilor de identificare a acestora i s-a comunicat, de instituţiile deţinătoare de arhivă, prin dovadă scrisă, că actele nu pot fi eliberate din cauza inexistenţei sau distrugerii arhivelor, se poate adresa comisiei de reconstituire cu martori din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, respectiv celei din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, după caz.

 

CAPITOLUL III

Procedura de determinare a calităţii de îndepărtat abuziv de către comisiile de reconstituire cu martori

 

Art. 7. - (1) Reconstituirea cu martori se realizează de către comisiile de reconstituire cu martori constituite în acest scop la Ministerul Apărării Naţionale, respectiv la Ministerul Administraţiei şi Internelor.

(2) Comisiile de reconstituire cu martori îşi au sediile după cum urmează:

a) pentru Ministerul Apărării Naţionale: str. Drumul Taberei nr. 7-9, sectorul 6, Bucureşti;

b) pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor: Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sectorul 1, Bucureşti.

(3) Persoanele aflate în situaţia prevăzută la art. 3 alin. (6) din Legea nr. 226/2011 se pot adresa comisiilor de reconstituire cu martori, atât direct, cât şi la recomandarea comisiilor sesizate iniţial cu soluţionarea cererii.

Art. 8. - (1) Procedura de reconstituire cu martori se desfăşoară la cererea formulată de solicitant, cu respectarea prevederilor art. 4.

(2) Reconstituirea cu martori se efectuează pe baza actelor din dosar, în măsura existenţei acestora, care se completează cu informaţii rezultate din proba cu martori.

(3) Proba cu martori presupune identificarea, de către solicitant, a cel puţin 2 martori şi prezentarea acestora, prin grija solicitantului, în faţa comisiei de reconstituire cu martori, în vederea intervievării.

(4) Martorii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să aibă cunoştinţă despre situaţia îndepărtatului abuziv care face obiectul analizei în comisia de reconstituire cu martori şi să poată furniza informaţii relevante pentru completarea dosarului;

b) să nu fie, potrivit declaraţiei pe propria răspundere autentificate conform legii, în una dintre situaţiile prevăzute la art. 189 din Codul de procedură civilă.

Art. 9. - (1) Cererea privind reconstituirea cu martori va fi însoţită de un dosar, cuprinzând, obligatoriu, acte în funcţie de calitatea persoanei care depune cererea.

(2) Pentru îndepărtatul abuziv actele prevăzute la alin. (1) sunt:

a) act de identitate sau paşaport, emis de autorităţile române, aflat în termen de valabilitate, în copie;

b) dovada scrisă, eliberată de instituţiile deţinătoare de arhivă, din care să rezulte că actele solicitate nu pot fi eliberate, din cauza inexistenţei sau distrugerii arhivelor;

c) declaraţia şi actele prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. f)-h);

d) certificate de stare civilă, în copie autentificată conform legii, în situaţia în care şi-a schimbat numele.

(3) Pentru soţia supravieţuitoare a îndepărtatului abuziv, actele prevăzute la alin. (1) sunt:

a) act de identitate sau paşaport, aflat în termen de valabilitate, în copie;

b) certificate de stare civilă, inclusiv certificatul de deces al îndepărtatului abuziv, în copie autentificată conform legii;

c) dovada prevăzută la alin. (2) lit. b);

d) declaraţia formulată pe propria răspundere, din care să rezulte că nu s-a recăsătorit după decesul îndepărtatului abuziv, autentificată conform legii;

e) actele prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. e).

(4) Pentru reprezentantul legal al îndepărtatului abuziv ori al soţiei supravieţuitoare a îndepărtatului abuziv, actele prevăzute la alin. (1) sunt:

a) act de identitate sau paşaport, aflat în termen de valabilitate, în copie;

b) dovada prevăzută la alin. (2) lit. b);

c) actele prevăzute la art. 5 alin. (4) lit. b) şi c);

d) actele prevăzute la alin. (2) sau (3), după caz.

(5) Pentru martori, actele prevăzute la alin. (1) sunt:

a) acte de identitate sau paşapoarte, aflate în termen de valabilitate, în copie;

b) declaraţii pe propria răspundere, autentificate conform legii, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 8 alin. (4);

c) cazier judiciar, aflat în termen de valabilitate, pentru fiecare martor;

d) orice act doveditor din care să rezulte îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 8 alin. (4) lit. a), dacă acesta există.

(6) Solicitantul poate prezenta la dosar orice alte acte prevăzute la art. 5, după caz.

 

CAPITOLUL IV

Componenţa comisiei de reconstituire cu martori şi procedura de lucru în cadrul acesteia

 

Art. 10. - (1) Comisiile de reconstituire cu martori prevăzute la art. 7 au următoarea compunere:

a) pentru Ministerul Apărării Naţionale: locţiitorul şefului Direcţiei calitatea vieţii personalului, în calitate de preşedinte, un consilier juridic din cadrul Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică şi câte un reprezentant de la Direcţia management resurse umane, Direcţia personal şi mobilizare, Serviciul istoric al armatei, în calitate de membri şi şeful Secţiei calitatea vieţii personalului în rezervă/retragere şi reconversie profesională din cadrul Direcţiei calitatea vieţii personalului, în calitate de secretar;

b) pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor: secretarul general adjunct al Ministerului Administraţiei şi Internelor, în calitate de preşedinte, şeful serviciului Gestiune personal în rezervă/retragere şi acte publice din cadrul Direcţiei generale management resurse umane, un reprezentant al Direcţiei generale financiare, un reprezentant al Direcţiei generale management operaţional, un reprezentant al Direcţiei medicale, în calitate de membri, şi un reprezentant al Secretariatului General al Ministerului Administraţiei şi Internelor, în calitate de secretar.

(2) în cazul în care preşedintele şi/sau membrii titulari se află în misiuni sau delegaţii, după caz, ordonate în afara garnizoanei ori în străinătate, în concediu de odihnă, concediu medical sau în alte concedii prevăzute de actele normative în vigoare ori în alte situaţii temeinic motivate, şefii structurilor din care provin aceştia desemnează înlocuitori în acest scop.

(3) în cadrul comisiei de reconstituire cu martori poate participa, cu statut de invitat permanent, câte un reprezentant al Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război şi al Uniunii Foştilor Ofiţeri Activi Oprimaţi Politic din România, cu rol consultativ şi fără drept de vot.

Art. 11. - (1) Prevederile art. 6 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

(2) în cazul în care comisia de reconstituire cu martori sesizată constată lipsa competenţei ca urmare a calităţii îndepărtatului abuziv, rezultată din situaţia militară, aceasta are obligaţia să trimită cererea şi dosarul comisiei competente, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare, comunicând totodată solicitantului despre aceasta. Termenul de soluţionare curge de la data înregistrării cererii şi dosarului la comisia competentă.

(3) Comisiile de reconstituire cu martori desfăşoară următoarele activităţi:

a) examinează documentele prezentate;

b) stabilesc data intervievării martorilor şi o comunică, în scris, solicitantului;

c) intervievează individual martorii, precizându-le, în prealabil, consecinţele privind infracţiunea de mărturie mincinoasă prevăzută la art. 260 din Codul penal;

d) se pronunţă asupra cererii de stabilire a calităţii de îndepărtat abuziv, prin emiterea unei hotărâri motivate de admitere sau de respingere.

(4) Comisia de reconstituire cu martori este legal constituită şi emite hotărâri în prezenţa tuturor membrilor titulari sau a înlocuitorilor desemnaţi.

(5) Hotărârea comisiei de reconstituire cu martori se adoptă şi se motivează în conformitate cu votul majorităţii membrilor acesteia, respectiv jumătate plus unu din numărul total de membri, şi se semnează de toţi aceştia.

(6) Membrii comisiei care fac opinie separată au obligaţia de a-şi motiva decizia în scris.

Art. 12. - Pentru desfăşurarea activităţii comisiei de reconstituire cu martori, în subordinea acesteia se constituie secretariatul permanent, denumit în continuare secretariat.

Art. 13. - Cererile şi dosarele depuse de solicitanţi direct la comisia de reconstituire cu martori sau transmise de centrele militare se analizează de secretariat, care are următoarele responsabilităţi:

a) întocmirea referatului, în cel mult 15 zile de la înregistrarea cererii şi dosarului la comisia de reconstituire cu martori, din care să rezulte solicitările care îndeplinesc sau nu îndeplinesc condiţiile legale, pentru a fi supuse analizării comisiei de reconstituire cu martori;

b) redactarea proceselor-verbale ale şedinţelor comisiei de reconstituire cu martori şi a hotărârilor adoptate de către aceasta;

c) efectuarea tuturor demersurilor privind convocarea şedinţelor comisiei, planificarea prezentării solicitanţilor şi a martorilor la comisie, precum şi desfăşurarea altor activităţi de natură organizatorică, potrivit dispoziţiei preşedintelui comisiei.

Art. 14. - Hotărârile comisiei de reconstituire cu martori sunt aduse la cunoştinţa solicitantului, în scris, în termen de 15 zile calendaristice de la pronunţarea acestora.

Art. 15. - Împotriva hotărârilor comisiei de reconstituire cu martori, persoanele în cauză pot face contestaţie, potrivit dispoziţiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 16. - Declaraţiile pe propria răspundere, prevăzute în prezentele norme metodologice, pot fi cuprinse într-un singur act autentic, iar cele formulate în faţa autorităţilor străine trebuie să fie apostilate conform legii.

Art. 17. - (1)0 copie a hotărârilor prin care s-a determinat calitatea de îndepărtat abuziv se transmite, de către comisii, în termen de 15 zile calendaristice, şi structurilor financiar-contabile din Ministerul Apărării Naţionale, respectiv din Ministerul Administraţiei şi Internelor.

(2) Hotărârile care cuprind şi propuneri de înaintare în grad se comunică şi structurilor cu competenţe pe această linie din Ministerul Apărării Naţionale, respectiv din Ministerul Administraţiei şi Internelor.

Art. 18. - (1) Comisia aplică ştampile specifice pe hotărârile pronunţate.

(2) Ştampilele prevăzute la alin. (1) vor fi confecţionate de structurile cu atribuţii în domeniu din Ministerul Apărării Naţionale, respectiv din Ministerul Administraţiei şi Internelor, conform normelor interne.

(3) Ştampilele vor fi de tipul: rotunde, cu stemă, cu diametrul de 30 de milimetri, având înscrise denumirea Ministerului Apărării Naţionale, respectiv a Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi a comisiei, respectiv a comisiei de reconstituire cu martori.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

 

ORDIN

privind organizarea angajării, lichidării, ordonanţării şi plăţii cheltuielilor din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite în cazul operaţiunilor privind gestionarea şi implementarea asistenţei financiare nerambursabile alocate Programului operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative” şi pentru modificarea anexelor nr. 2, 2a), 3, 3a), 4 şi 4a) la Regulamentul de organizare si funcţionare a Direcţiei pentru dezvoltarea capacităţii administrative, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 133/2012

 

Având în vedere:

- Decizia CE nr. 5.748/2007 de adoptare a Programului operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative”;

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv propriu, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 133/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei pentru dezvoltarea capacităţii administrative,

în temeiul art. 7 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite în cazul operaţiunilor privind gestionarea şi implementarea asistenţei financiare nerambursabile alocate Programului operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative”, denumit în continuare PO DCA, se organizează şi se execută în cadrul Direcţiei pentru dezvoltarea capacităţii administrative, denumită în continuare D.D.C.A., cu rol de autoritate de management.

Art. 2. - (1) Contractele de finanţare încheiate cu beneficiarii PODCA, cheltuielile cu sumele reprezentând acordarea prefinanţării, cheltuielile eligibile rambursate către aceştia, provenite din asistenţa financiară nerambursabilă şi cofinanţarea naţională, precum şi cheltuielile cu sumele reprezentând debite datorate utilizării necorespunzătoare a fondurilor comunitare şi a sumelor de cofinanţare aferente sunt considerate angajamente legale şi bugetare şi reprezintă acţiuni multianuale.

(2) Documentele aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se întocmesc în cadrul D.D.C.A. astfel:

a) în cadrul Compartimentului de contractare şi monitorizare a implementării proiectelor din cadrul Biroului de contractare şi monitorizare a implementării proiectelor se întocmesc proiectele de angajamente legale şi propunerile de angajare a unei cheltuieli, potrivit anexei nr. 1 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Norme metodologice;

b) în cadrul Unităţii de plăţi şi contabilitate din cadrul Serviciului management financiar se întocmeşte angajamentul bugetar global, potrivit anexei nr. 2 la Normele metodologice;

c) în cadrul Unităţii de plăţi şi contabilitate din cadrul Serviciului management financiar se întocmesc ordonanţările de plată privind acordarea de prefinanţare, ordonanţările de plată privind cheltuielile validate în scopul efectuării plăţilor către beneficiari, în cadrul contractelor de finanţare încheiate, precum şi ordonanţările de plată privind redistribuirea debitelor recuperate de la beneficiarii PO DCA ca urmare a utilizării necorespunzătoare a fondurilor comunitare şi a sumelor de cofinanţare aferente, în conturile din care au fost plătite iniţial, potrivit anexei nr. 3 la Normele metodologice;

d) în cadrul Unităţii de plăţi şi contabilitate din cadrul Serviciului management financiar se întocmesc ordinele de plată pentru acordarea prefinanţării, pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, pentru plata TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile ce nu poate fi recuperat, precum şi pentru sumele reprezentând debite datorate utilizării necorespunzătoare a fondurilor comunitare şi a sumelor de cofinanţare aferente.

(3) Specimenele de semnături ale persoanelor care întocmesc documentele prevăzute la alin. (2), înlocuitorii acestora, precum şi specimenele de semnături ale înlocuitorilor se stabilesc prin dispoziţie a directorului D.D.C.A, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 3. - Persoanele delegate să acorde viza pentru „Bun de plată” sunt directorul adjunct implementare şi şeful Biroului de contractare şi monitorizare a implementării proiectelor.

Art. 4. - Persoanele desemnate să semneze ordinele de plată sunt directorul D.D.C.A. şi coordonatorul Unităţii de plăţi şi contabilitate.

Art. 5. - Şeful Serviciului management financiar conduce evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

Art. 6. - Documentele utilizate în cadrul operaţiunilor privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice, compartimentele de specialitate sau persoanele responsabile în fiecare fază a execuţiei bugetare sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - (1) în procesul execuţiei bugetare, persoana delegată de către ordonatorul principal de credite cu atribuţii pentru „Bun de plată” certifică verificarea îndeplinirii condiţiilor de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative - solicitarea de acordare a prefinanţării, cererea de rambursare şi anexele acestora - şi atestă operaţiunile respective, prin aplicarea sigiliului cu menţiunea „Bun de plată”.

(2) După obţinerea certificării prevăzute la alin. (1), documentele se prezintă de către compartimentul de specialitate persoanei delegate de către ordonatorul principal de credite cu atribuţii pentru acordarea vizei de control financiar preventiv propriu.

Art. 8. - Creditele bugetare se evidenţiază în contul 8060 „Credite bugetare”.

Art. 9. - Angajamentele bugetare se evidenţiază în contul 8066 „Angajamente bugetare”.

Art. 10. - Angajamentele legale se evidenţiază în contul 8067 „Angajamente legale”.

Art. 11. - Evidenţa formularelor prevăzute în anexele nr. 1-3 la Normele metodologice se ţine de către compartimentele de specialitate în registre de evidenţă, iar la Serviciul management financiar, în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv propriu.

Art. 12. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 601/2008 privind organizarea angajării, lichidării, ordonanţării şi plăţii cheltuielilor din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite în cazul operaţiunilor privind gestionarea şi implementarea asistenţei financiare nerambursabile alocate Programului operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 12 septembrie 2008, se abrogă.

Art. 13. - Anexele nr. 2, 2a), 3, 3a), 4 şi 4a) la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei pentru dezvoltarea capacităţii administrative, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 133/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 15 iunie 2012, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 2-7 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 14. - Direcţia pentru dezvoltarea capacităţii administrative va lua măsuri de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 15. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul administraţiei şi internelor

Ioan-Nicolae Căbulea,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 31 octombrie 2012.

Nr. 250.

 

ANEXA Nr. 1

 

DOCUMENTELE UTILIZATE

în cadrul operaţiunilor privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice, compartimentele de specialitate sau persoanele responsabile în fiecare fază a execuţiei bugetare

 

Nr. crt.

Fazele execuţiei bugetare

Documentele utilizate

Compartiment de specialitate/ persoane responsabile

Roluri/Semnificaţie

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angajarea cheltuielilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angajamentul bugetar global

 

 

 

Serviciul management financiar - Unitatea de plăţi şi contabilitate

(Compartimentul de specialitate)

Întocmeşte şi semnează angajamentul bugetar global prin care se rezervă, în prima lună a anului bugetar, în totalitate, creditele bugetare prevăzute în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite.

Controlul financiar preventiv propriu

Avizează proiectul de angajament bugetar global după ce a verificat îndeplinirea condiţiilor privind legalitatea, regularitatea şi încadrarea în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament disponibile la subdiviziunea corespunzătoare din bugetul aprobat, prin aplicarea semnăturii şi a sigiliului personal.

Ordonatorul principal de credite

Semnează pentru a certifica existenţa unor credite bugetare şi/sau de angajament disponibile şi punerea în rezervă a creditelor aferente unei cheltuieli, potrivit destinaţiei prevăzute în buget.

Angajamentul legal

(Contractul de finanţare)

Directorul Direcţiei pentru dezvoltarea capacităţii administrative (D.D.C.A.)

Semnează contractul de finanţare în calitate de reprezentant al autorităţii de management.

Direcţia generală juridică

Acordă avizul pentru legalitate.

Controlul financiar preventiv propriu

Avizează proiectul de angajament legal după ce a verificat îndeplinirea condiţiilor privind legalitatea, regularitatea si încadrarea în limitele si destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament disponibile la subdiviziunea corespunzătoare din bugetul aprobat în limita disponibilului de credite de angajament pentru acţiuni multianuale, prin aplicarea semnăturii şi a sigiliului personal.

Ordonatorul principal de credite

Aprobă angajamentul legal (contractul de finanţare) cu asigurarea că au fost rezervate fondurile publice necesare contractării, respectiv plăţii acestuia şi că valoarea angajamentului legal nu poate depăşi creditele de angajament aprobate în buget.

Propunerea de angajare a unei cheltuieli

Compartimentul de contractare şi monitorizare a implementării proiectelor

Întocmeşte şi semnează propunerea de angajare a unei cheltuieli prin care se rezervă fonduri publice unei

anumite destinaţii, în limita disponibilului de credite de angajament.

Unitatea de plăţi şi contabilitate

Verifică, completează în coloanele (1), (2), (3) şi (8) şi semnează propunerea de angajare a unei cheltuieli pentru corectitudinea sumelor înscrise în coloanele menţionate (creditele de angajament aprobate, creditele de angajament ce au fost angajate, disponibilul de credite ce mai poate fi angajat, precum şi disponibilul de credite rămas de angajat).

Controlul financiar preventiv propriu

Avizează propunerea de angajare a cheltuielii după ce a verificat îndeplinirea condiţiilor privind legalitatea, regularitatea şi încadrarea în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament disponibile la subdiviziunea corespunzătoare din bugetul aprobat, prin aplicarea semnăturii şi a sigiliului personal.

Ordonatorul principal de credite

Aprobă propunerea de angajare a unei cheltuieli, cu respectarea încadrării în creditele bugetare şi/sau de angajament înscrise în angajamentul bugetar individual.

2.

Lichidarea cheltuielilor

Solicitarea de acordare a prefinanţării

Compartimentul de contractare şi monitorizare a implementării proiectelor

Verifică şi semnează solicitarea de acordare a prefinanţării cu privire la: existenţa angajamentelor, realitatea sumei datorate, precum şi condiţiile de exigibilitate ale angajamentului legal, pe baza documentelor justificative (se verifică dacă solicitarea de acordare a prefinanţării a beneficiarului este întocmită corect şi se bazează pe contractele semnate de beneficiar cu autoritatea de management, respectiv contractele semnate cu un terţ si respectă cerinţele din Ghidul aplicantului).

Avizează pentru conformitate din punct de vedere tehnic.

Unitatea de validare

Verifică solicitarea de acordare a prefinanţării din punct de vedere financiar.

Directorul adjunct implementare

Semnează şi aplică sigiliul pentru „Bun de plată” – se certifică existenta unui contract de finanţare încheiat între autoritatea de management şi beneficiar, a unui contract încheiat între beneficiar si un terţ, precum si existenţa unei obligaţii de plată certe.

Cererea de rambursare

(însoţită de documentele justificative)

Unitatea de plăţi şi contabilitate

Verifică cererea de rambursare din punctul de vedere al corectitudinii sumelor solicitate la rambursare; verifică înregistrările contabile aferente cererii de rambursare.

Compartimentul de contractare si monitorizare a implementării proiectelor

Certifică conformitatea din punct de vedere administrativ a cererii de rambursare: respectarea prevederilor din Ghidul solicitantului, faptul că activităţile derulate şi plătite prin facturile şi celelalte documente justificative anexate sunt în conformitate cu contractul de finanţare, precum şi faptul că documentele justificative însoţitoare cuprind date reale şi exacte.

Unitatea verificare achiziţii publice

Certifică conformitatea achiziţiilor publice aferente cheltuielilor solicitate la rambursare cu reglementările naţionale şi comunitare în domeniul achiziţiilor publice.

Raportul de validare

Unitatea de validare

Întocmeşte fisa de calcul aferentă cererii de rambursare pentru determinarea cheltuielilor eligibile, a TVA-ului aferent, ţinând cont de eventualele recuperări/deduceri/reţineri aferente prefinanţării acordate, debitelor datorate/corecţiilor stabilite şi raportul de validare prin care se confirmă eligibilitatea cheltuielilor ce au fost realizate şi pentru care plata poate fi efectuată. Verifică şi semnează fişa de calcul şi raportul de validare.

Directorul adjunct implementare

Semnează şi aplică sigiliul pentru „Bun de plată” - se certifică faptul că activităţile au fost efectuate conform contractului semnat între autoritatea de management şi beneficiar, există o obligaţie de plată certă şi se respectă condiţiile cu privire la legalitatea operaţiunii.

Aprobă raportul de validare în vederea rambursării către beneficiari a cheltuielilor eligibile din contribuţia Fondului Social European şi din contribuţia de la bugetul de stat, precum şi a TVA-ului aferent.

3.

Ordonanţarea cheltuielilor

Ordonanţarea de plată

Unitatea de plăţi şi contabilitate

Întocmeşte şi semnează ordonanţarea de plată, în baza documentelor justificative prezentate (solicitarea de acordare a prefinanţării, raportul de validare aferent cererii de rambursare, nota privind debitele de redistribuit). Completează în coloanele (1) şi (3) ale ordonanţării de plată şi semnează (disponibilul de credite bugetare înainte de efectuarea plăţii, precum şi disponibilul de credite bugetare după efectuarea plăţii).

Controlul financiar preventiv propriu

Avizează ordonanţarea de plată după ce a verificat îndeplinirea condiţiilor privind legalitatea, regularitatea şi încadrarea în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament disponibile la subdiviziunea corespunzătoare din bugetul aprobat, prin aplicarea semnăturii şi a sigiliului.

Ordonatorul principal de credite

Aprobă ordonanţarea de plată, prin care dă dispoziţie Unităţii de plăţi si contabilitate să întocmească instrumentele de plată a cheltuielilor.

4.

Plata cheltuielilor

Ordinul de plată

Unitatea de plăţi şi contabilitate

Verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru efectuarea plăţii şi întocmeşte ordinul de plată.

Semnează ordinul de plată pentru efectuarea plăţii cheltuielilor eligibile, atât din fonduri comunitare, cât si din surse de cofinanţare naţională, precum şi TVA-ul aferent.

Directorul D.D.C.A.

Autorizează efectuarea plăţii cheltuielii eligibile, atât din fonduri comunitare, cât şi din surse de cofinanţare naţională, precum şi TVA-ul aferent.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la regulament)

 

MINISTERULADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Direcţia pentru dezvoltarea capacităţii administrative

 

 

Aprob

Ministrul delegat pentru administraţie,

…………………………………………..

 

FISA POSTULUI

Nr. 1

 

Informaţii generale privind postul

1. Denumirea postului: director

2. Nivelul postului: funcţie publică de conducere

3. Scopul principal al postului:

- îndeplineşte activităţi specifice utilizării fondurilor structurale;

- coordonează, îndrumă, verifică şi răspunde de întreaga activitate desfăşurată de personalul Direcţiei pentru dezvoltarea capacităţii administrative.

 

Condiţii specifice privind ocuparea postului

1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, sau, după caz, studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare

2. Perfecţionări (specializări): managementul fondurilor europene

3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Windows, Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, Microsoft Outlook - nivel mediu

4. Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): o limbă de circulaţie internaţională - nivel avansat

5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

- capacitatea de adaptare la activităţi complexe în continuă modificare;

- aptitudini deosebite de analiză şi sinteză şi de întocmire a rapoartelor;

- abilităţi pentru susţinerea de prezentări;

- capacitatea de a lucra atât în echipă, cât şi independent;

- spirit constructiv în abordarea problemelor;

- corectitudine, disciplină şi un angajament clar în administrarea fondurilor publice.

6. Cerinţe specifice:

- cunoaşterea procesului de utilizare a fondurilor structurale, atitudine proactivă în raport cu atribuţiile postului;

- disponibilitate pentru călătorii, delegări în ţară şi peste hotare;

- capacitate de comunicare eficientă;

- ocupantul postului are acces la informaţii clasificate secret de stat, nivel secret.

7. Competenţă managerială:

- capacitate de a coordona, a organiza, a conduce, a controla, a delega, în gestionarea resurselor umane, de a dezvolta abilităţile personalului, abilităţi în domeniul instruirii, de mediere şi negociere, obiectivitate în apreciere.

 

Atribuţii specifice gestionării asistenţei financiare nerambursabile - reprezintă 100 % din totalul atribuţiilor de serviciu:

a) coordonează eventualele modificări aduse documentelor strategice pentru fundamentarea accesării fondurilor europene: Programul operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative” (PO DCA), precum şi Documentul-cadru de implementare (DCI);

b) organizează, îndrumă şi controlează activitatea direcţiei în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;

c) negociază, în baza mandatului acordat, eventualele modificări ale PO DCA cu reprezentanţii Comisiei Europene;

d) urmăreşte identificarea şi pregătirea listei de proiecte care vor fi incluse în PO DCA;

e) coordonează activitatea de resurse umane la nivelul direcţiei;

f) coordonează elaborarea rapoartelor anuale şi a raportului final privind implementarea tehnică şi financiară a PO DCA;

g) face parte din Comitetul de monitorizare a PO DCA;

h) participă la reuniunile comitetelor de monitorizare ale altor programe operaţionale ca membru titular sau supleant;

i) coordonează actualizarea documentelor strategice, potrivit recomandărilor din rapoartele de monitorizare şi evaluare;

j) dispune identificarea măsurilor ce trebuie întreprinse în vederea remedierii eventualelor nereguli constatate prin rapoartele de monitorizare şi evaluare;

k) aprobă raportul direcţiei privind neregulile, în vederea transmiterii acestuia la Ministerul Finanţelor Publice - Autoritatea de certificare şi plată;

l) realizează sinteze şi raportări solicitate de către şefii ierarhici;

m) asigură stabilirea, documentarea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii;

n) analizează, ori de câte ori este necesar, modul în care sunt îndeplinite obiectivele şi atribuţiile persoanelor din subordine, prevăzute prin fişele posturilor, şi dispune măsurile necesare.

 

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului

1. Denumire: director

2. Clasa: I

3. Vechimea în specialitate necesară: 3 ani

 

Sfera relaţională a titularului postului

1. Sfera relaţională internă:

a) relaţii ierarhice:

- subordonat nemijlocit faţă de secretarul de stat coordonator şi direct faţă de ministrul delegat pentru administraţie;

- superior personalului din cadrul direcţiei;

b) relaţii funcţionale: cu celelalte direcţii/direcţii generale din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare minister;

c) relaţii de control: îndrumă şi controlează activităţile personalului din subordine;

d) relaţii de reprezentare: reprezintă direcţia şi, după caz, pe bază de mandat, ministerul în relaţia cu alte instituţii, autorităţi şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale.

2. Sfera relaţională externă:

a) cu autorităţi şi instituţii publice: reprezintă direcţia şi, după caz, pe bază de mandat, şi ministerul;

b) cu şeful de misiune desemnat pentru managementul Fondului Social European de la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;

c) în relaţie cu organizaţii internaţionale: reprezintă direcţia şi, după caz, pe bază de mandat, ministerul.

3. Limite de competenţă: îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în fişa postului şi a sarcinilor primite de la conducerea departamentului, ministerului

4. Delegarea de atribuţii şi competenţă: în lipsa titularului postului, atribuţiile din prezenta fişă vor fi preluate de către persoana desemnată prin dispoziţie a directorului

 

Întocmit de:

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului:

Numele şi prenumele:

…………………………

Funcţia publică de conducere:

Secretar de stat

 

Semnătura:.......................

Data întocmirii:..................

Numele şi prenumele:

…………………………

Funcţie publică de conducere:

Director

 

Semnătura:....................

Data:...........................

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 2a) la regulament)

 

MINISTERULADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Direcţia pentru dezvoltarea capacităţii administrative

 

Neclasificat

Nr. ............

din..........

Exemplar nr. ..........

Bucureşti

FIŞA POSTULUI

 

A. Identificarea postului

1. Denumirea şi codul postului: director

2. Poziţia postului în statul de organizare: 1

3. Relaţii cu alte posturi:

a) ierarhice: se subordonează nemijlocit secretarului de stat coordonator şi direct ministrului delegat pentru administraţie;

b) funcţionale: cu celelalte direcţii/direcţii generale din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare minister;

c) de control: îndrumă şi controlează activităţile personalului din cadrul direcţiei;

d) de reprezentare: reprezintă direcţia şi, după caz, pe bază de mandat, ministerul în relaţia cu alte instituţii, autorităţi şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale;

e) cu autorităţi şi instituţii publice: reprezintă direcţia şi ministerul, după caz, pe bază de mandat;

f) cu organizaţii internaţionale: reprezintă direcţia şi ministerul, după caz, pe bază de mandat.

4. Definirea sumară a atribuţiilor postului: îndeplineşte activităţi specifice utilizării fondurilor structurale; coordonează, îndrumă, verifică şi răspunde de întreaga activitate desfăşurată de către personalul direcţiei.

 

B. Cerinţele postului

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie

2. Gradul profesional şi clasa necesară ocupantului postului: inspector principal de poliţie Pregătirea necesară ocupantului postului:

2.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, sau, după caz, studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare;

2.2. pregătire de specialitate: studii de masterat sau studii postuniversitare ori, după caz, studii universitare de lungă durată în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management şi cursuri de pregătire profesională în managementul proiectelor;

2.3. alte cunoştinţe: cultură generală, management, capacitate de adaptare la activităţi complexe, în continuă modificare, aptitudini deosebite de analiză şi sinteză şi de întocmire a rapoartelor, abilităţi pentru susţinerea de prezentări, corectitudine, disciplină şi angajament clar în administrarea fondurilor publice, legislaţia muncii, informatică;

2.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: autorizaţie de acces la informaţii clasificate secret de stat - nivel secret;

2.5. limbi străine: o limbă de circulaţie internaţională - nivel avansat

3. Experienţă:

3.1. vechime în muncă: 7 ani;

3.2. vechime în specialitate: 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

3.3. vechime în funcţii de conducere: 4 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale ministerului;

3.4. perioada pentru acomodare la cerinţele postului: 6 luni.

4. Aptitudini şi abilităţi necesare: capacitate de planificare organizatorică, de analiză şi sinteză, de redactare a materialelor; spirit de observaţie, capacitate de a lucra în echipă; operativitate în luarea deciziilor legale şi oportune; capacitatea de a lucra sub presiunea timpului şi de a-i motiva pe ceilalţi

5. Atitudini necesare/comportament: spirit analitic, raţionament analogic (analiză, sinteză, comparaţie), atenţie, fermitate, corectitudine, capacitate de comunicare, sociabilitate, comportament adecvat, inteligenţă, flexibilitate a gândirii şi trăsături pozitive de caracter

6. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere

7. Trăsături psihice şi de personalitate: apt pentru funcţii de conducere

 

C. Condiţii specifice de muncă

1. Locul de muncă: sediul direcţiei şi al unităţilor la care se efectuează verificări/cercetări sau exterioare acestora, în funcţie de sarcinile dispuse

2. Programul de lucru: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, cu posibilitatea prelungirii programului în situaţii deosebite, în condiţiile legii

3. Deplasări curente: în unităţile centrale ale ministerului în ţară şi în străinătate

4. Condiţii deosebite de muncă: stres, activitate statică de birou şi dinamică de teren, ritm alert de lucru, prezenţa noxelor, expunere la radiaţii electromagnetice

5. Riscuri implicate de post: stres, oboseală fizică şi psihică, boli profesionale

6. Compensări: indemnizaţie de comandă, sporuri salariale, încadrare în condiţii speciale de muncă, concediu de odihnă suplimentar, alte recompense în condiţiile legii

 

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului

Munca desfăşurată în fiecare zi - specifică gestionării asistenţei financiare nerambursabile - reprezintă 100 % din totalul atribuţiilor de serviciu:

a) coordonează eventualele modificări aduse documentelor strategice pentru fundamentarea accesării fondurilor europene: Programul operaţional dezvoltarea capacităţii administrative (PODCA), precum şi Documentul-cadru de implementare (DCI);

b) organizează, îndrumă şi controlează activitatea direcţiei în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;

c) negociază, în baza mandatului acordat, eventualele modificări ale PO DCA cu reprezentanţii Comisiei Europene;

d) urmăreşte identificarea şi pregătirea listei de proiecte care vor fi incluse în PO DCA;

e) coordonează activitatea de resurse umane la nivelul direcţiei;

f) coordonează elaborarea rapoartelor anuale şi a raportului final privind implementarea tehnică şi financiară a PO DCA;

g) face parte din Comitetul de monitorizare a PO DCA;

h) participă la reuniunile comitetelor de monitorizare ale altor programe operaţionale ca membru titular sau supleant;

i) coordonează actualizarea documentelor strategice, potrivit recomandărilor din rapoartele de monitorizare şi evaluare;

j) dispune identificarea măsurilor ce trebuie întreprinse în vederea remedierii eventualelor nereguli constatate prin rapoartele de monitorizare şi evaluare;

k) aprobă raportul direcţiei privind neregulile în vederea transmiterii acestuia la Ministerul Finanţelor Publice - Autoritatea de certificare şi plată;

l) realizează sinteze şi raportări solicitate de către şefii ierarhici;

m) asigură stabilirea, documentarea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii;

n) analizează, ori de câte ori este necesar, modul în care sunt îndeplinite obiectivele şi atribuţiile persoanelor din subordine, prevăzute prin fişele posturilor, şi dispune măsurile necesare.

Săptămânal/Ocazional/Temporar:

a) participă la sesiuni/seminare/reuniuni pe teme de administraţie publică şi conexe;

b) diseminează informaţii generale în domeniul administraţiei publice.

 

E. Standarde de performanţă asociate postului

1. Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin postului

2. Indicatori calitativi: asigură realizarea eficientă şi la termen a obiectivelor, acţiunilor şi măsurilor stabilite, conform prevederilor legale şi ordinelor primite

3. Costuri: îşi desfăşoară activitatea cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare, aprobate în acest scop

4. Timp: îndeplineşte atribuţiile ce-i revin în timpul programului de lucru, acordând mai mult timp pentru activităţi de concepţie, analiză, control, documentare şi studiu

5. Utilizarea resurselor: foloseşte raţional resursele umane, materiale şi financiare la dispoziţie

6. Mod de realizare: individual şi în echipă (colectiv); conduce prin exemplul personal, se implică nemijlocit în rezolvarea problemelor

 

Ministrul delegat pentru administraţie,

…………………………………………….

 

.............................201.....

Secretar de stat,

…………………………………………….

 

.............................201.....

Titularul postului

Director,

…………………………………………….

 

.............................201.....

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 3 la regulament)

 

MINISTERULADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Direcţia pentru dezvoltarea capacităţii administrative

 

Aprob

Ministrul delegat pentru administraţie,

…………………………………………….

 

FISA POSTULUI

Nr. 2

 

Informaţii generale privind postul

1. Denumirea postului: director adjunct implementare

2. Nivelul postului: funcţie publică de conducere

3. Scopul principal al postului:

- îndeplinirea unor activităţi specifice utilizării fondurilor structurale;

- asigurarea funcţionării şi utilizării sistemului de implementare.

 

Condiţii specifice privind ocuparea postului

1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, sau, după caz, studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare

2. Perfecţionări (specializări): managementul fondurilor europene

3. Cunoştinţe de operare calculator: Windows, Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, utilizare programe specifice de e-mail - nivel mediu

4. Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): o limbă de circulaţie internaţională - nivel mediu;

5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

- abilităţi de a lucra cu resursele umane disponibile;

- capacitatea de adaptare la activităţi complexe în continuă modificare;

- aptitudini deosebite de analiză şi sinteză;

- abilităţi de reprezentare a compartimentului pe care îl conduce şi comunicare;

- capacitatea de a coordona activităţile personalului din subordinea echipei, cât şi independent;

- spirit constructiv în abordarea problemelor;

- corectitudine, disciplină şi un angajament clar în administrarea fondurilor publice.

6. Cerinţe specifice:

- cunoaşterea procesului de utilizare a fondurilor structurale, atitudine proactivă în raport cu atribuţiile postului;

- disponibilitate pentru călătorii, delegări în ţară şi peste hotare;

- capacitate de comunicare eficientă;

- ocupantul postului are acces la informaţii clasificate secret de stat, nivel secret.

7. Competenţă managerială:

- capacitate de a coordona, a organiza, a conduce, a controla, a delega, a gestiona resursele umane, de a dezvolta abilităţile personalului, abilităţi în domeniul instruirii, de mediere şi negociere, obiectivitate în apreciere.

 

Atribuţii specifice gestionării asistenţei financiare nerambursabile - reprezintă 100% din totalul atribuţiilor de serviciu:

- coordonează modul de îndeplinire a activităţilor personalului din subordine;

- coordonează elaborarea manualelor şi procedurilor privind evaluarea, selecţia şi monitorizarea proiectelor, precum şi a instrucţiunilor aferente;

- coordonează elaborarea manualelor şi a procedurilor privind procesul de comunicare şi cel de tehnologia informaţiei;

- analizează, ori de câte ori este necesar, modul în care sunt îndeplinite obiectivele şi atribuţiile persoanelor din subordine, prevăzute prin fişele posturilor, şi dispune măsurile necesare;

- asigură schimbul de informaţii privind aspectele tehnice ale implementării programului cu direcţiile implicate din cadrul Comisiei Europene;

- notifică conducerii direcţiei orice modificare de procedură;

- coordonează activitatea de elaborare a criteriilor de selecţie şi transmiterea lor spre aprobare Comitetului de monitorizare;

- asigură respectarea criteriilor de selecţie, monitorizare, raportare şi comunicare stabilite în Programul operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative” (PO DCA);

- asigură derularea unui proces de selecţie şi contractare rapid, simplu, eficient şi flexibil;

- coordonează monitorizarea constantă a proiectelor selectate (contractelor), pentru a se asigura respectarea legislaţiei şi a regulilor naţionale şi comunitare;

- are competenţe în faza de lichidare a cheltuielilor din cadrul execuţiei bugetare prin semnarea şi aplicarea sigiliului pentru „Bun de plată” pe solicitările de acordare a prefinanţării şi rapoartele de validare, prin care se certifică faptul că activităţile au fost efectuate conform contractului semnat între Autoritatea de management şi beneficiar, există o obligaţie de plată certă şi se respectă condiţiile cu privire la legalitatea operaţiunii;

- îndrumă promovarea eficientă a PO DCA şi sprijinirea corespunzătoare a potenţialilor beneficiari;

- coordonează punerea la dispoziţie a documentaţiei necesare exercitării atribuţiilor Comitetului de monitorizare (inclusiv oferă date de implementare pentru elaborarea rapoartelor anuale şi finale);

- îndrumă activitatea de administrare a sistemului IT şi coordonează managementul Sistemului unic de management al informaţiei din cadrul direcţiei;

- participă la reuniunile comitetelor de monitorizare ale altor programe operaţionale ca membru titular sau supleant;

- realizează sinteze şi raportări solicitate de şefii ierarhici;

- îndeplineşte alte atribuţii necesare bunei funcţionări a direcţiei, în limita competenţelor dispuse de superiorul ierarhic.

 

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului

1. Denumire: director adjunct

2. Clasa: I

3. Vechime în specialitate necesară: 3 ani

 

Sfera relaţională a titularului postului

1. Sfera relaţională internă:

a) relaţii ierarhice: subordonat nemijlocit faţă de directorul Direcţiei pentru dezvoltarea capacităţii administrative şi direct faţă de secretarul de stat coordonator;

b) relaţii funcţionale: cu experţii din cadrul direcţiei şi cu personalul din celelalte direcţii de specialitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare minister,

c) relaţii de control: îndrumă şi controlează activităţile personalului din subordine;

d) relaţii de reprezentare: reprezintă direcţia şi, după caz, pe bază de mandat, ministerul în relaţia cu alte instituţii naţionale.

2. Sfera relaţională externă:

a) cu autorităţi şi instituţii publice: reprezintă direcţia şi, după caz, pe bază de mandat, ministerul;

b) cu organizaţii internaţionale: reprezintă direcţia şi, după caz, pe bază de mandat, ministerul.

3. Limite de competenţă:

- îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în fişa postului şi a sarcinilor primite de la conducerea direcţiei, departamentului, ministerului

4. Delegarea de atribuţii şi competenţă:

- în lipsa titularului postului, atribuţiile din prezenta fişă vor fi preluate de către persoana desemnată prin dispoziţie.

 

Întocmit de:

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului:

Contrasemnează:

Numele şi prenumele:

…………………………

 

Funcţia publică de conducere:

Director

 

Semnătura:.......................

Data întocmirii:..................

Numele şi prenumele:

…………………………

 

Funcţie publică de conducere:

Director adjunct implementare

 

Semnătura:....................

Data:...........................

Numele şi prenumele:

…………………………

 

Funcţia:

Secretar de stat

 

Semnătura:.......................

Data:..................................

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 3a) la regulament)

 

MINISTERULADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Direcţia pentru dezvoltarea capacităţii administrative

 

Neclasificat

Nr. ............

din..........

Exemplar nr. ..........

Bucureşti

 

FIŞA POSTULUI

A. Identificarea postului

1. Denumirea şi codul postului: director adjunct implementare

2. Poziţia postului în statul de organizare: 2

3. Relaţii cu alte posturi:

a) ierarhice: este subordonat nemijlocit directorului direcţiei şi direct secretarului de stat coordonator; coordonează în mod direct activitatea Biroului contractare şi monitorizare a implementării proiectelor, format din Unitatea de evaluare şi programare şi Compartimentul contractare şi monitorizare a implementării proiectelor, precum şi Unitatea de comunicare, Sistemul unic de management al informaţiei - SMIS şi Tehnologia informaţiei - IT;

b) funcţionale: conduce întreaga activitate a structurilor pe care le coordonează;

c) de control: controlează activitatea structurilor cărora le coordonează nemijlocit activitatea;

d) de colaborare: colaborează cu şefii structurilor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare minister, şi cu celelalte autorităţi sau instituţii publice, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă al direcţiei, potrivit legii;

e) de reprezentare: reprezintă direcţia în raporturile cu conducerea ministerului sau cu structurile acestuia, cu celelalte autorităţi şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, din ţară sau străinătate, pe baza delegaţiei de reprezentare.

4. Definirea sumară a atribuţiilor postului: îndeplinirea unor activităţi specifice utilizării fondurilor structurale şi asigurarea funcţionării şi utilizării sistemului de implementare

 

B. Cerinţele postului

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: inspector principal de poliţie Pregătirea necesară ocupantului postului:

2.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, sau, după caz, studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare;

2.2. pregătire de specialitate: studii de maşter sau studii postuniversitare ori, după caz, studii universitare de lungă durată în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management şi cursuri de pregătire profesională în managementul proiectelor;

2.3. alte cunoştinţe: cultură generală, management, capacitate de adaptare la activităţi complexe, în continuă modificare, aptitudini deosebite de analiză şi sinteză şi de întocmire a rapoartelor, abilităţi pentru susţinerea de prezentări, corectitudine, disciplină şi angajament clar în administrarea fondurilor publice, legislaţia muncii, informatică;

2.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: autorizaţie de acces la informaţii clasificate secret de stat, nivel secret;

2.5. limbi străine: cel puţin o limbă de circulaţie internaţională - nivel avansat.

3. Experienţă:

3.1. vechime în muncă: 7 ani;

3.2. vechime în specialitate: 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

3.3. vechime în funcţii de conducere: 4 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale ministerului;

3.4. perioada pentru acomodare la cerinţele postului: 6 luni.

Aptitudini şi abilităţi necesare: capacitate de planificare organizatorică, de analiză şi sinteză, de redactare a materialelor; spirit de observaţie, capacitate de a lucra în echipă; operativitate în luarea deciziilor legale şi oportune; capacitatea de a lucra sub presiunea timpului şi de a-i motiva pe ceilalţi, abilităţi de mediere şi negociere, obiectivitate în apreciere, cunoaşterea procesului de utilizare a fondurilor structurale, atitudine proactivă în raport cu atribuţiile postului

4. Atitudini necesare/Comportament: spirit analitic, raţionament analogic (analiză, sinteză, comparaţie), atenţie, fermitate, corectitudine, capacitate de comunicare, sociabilitate, comportament adecvat, inteligenţă, flexibilitate a gândirii şi trăsături pozitive de caracter, disponibilitate pentru călătorii, delegări în ţară şi peste hotare

5. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere

6. Trăsături psihice şi de personalitate: apt pentru funcţii de conducere

 

C. Condiţii specifice de muncă

1. Locul de muncă: sediul direcţiei şi al unităţilor la care se efectuează verificări/cercetări sau exterioare acestora, în funcţie de sarcinile dispuse

2. Programul de lucru: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, cu posibilitatea prelungirii programului în situaţii deosebite, în condiţiile legii

3. Deplasări curente: în unităţile centrale ale ministerului, în ţară şi în străinătate

4. Condiţii deosebite de muncă: stres, activitate statică de birou şi dinamică de teren, ritm alert de lucru, prezenţa noxelor, expunere la radiaţii electromagnetice

5. Riscuri implicate de post: stres, oboseală fizică şi psihică, boli profesionale

6. Compensări: indemnizaţie de comandă, sporuri salariale, încadrare în condiţii speciale de muncă, concediu de odihnă suplimentar, alte recompense în condiţiile legii

 

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului

Munca desfăşurată în fiecare zi - specifică gestionării asistenţei financiare nerambursabile - reprezintă 100% din totalul atribuţiilor de serviciu:

a) coordonează modul de îndeplinire a activităţilor personalului din subordine;

b) coordonează elaborarea manualelor şi procedurilor privind evaluarea, selecţia şi monitorizarea proiectelor, precum şi a instrucţiunilor aferente;

c) coordonează elaborarea manualelor şi a procedurilor privind procesul de comunicare şi cel de tehnologia informaţiei;

d) analizează, ori de câte ori este necesar, modul în care sunt îndeplinite obiectivele şi atribuţiile persoanelor din subordine, prevăzute prin fişele posturilor, şi dispune măsurile necesare;

e) asigură schimbul de informaţii privind aspectele tehnice ale implementării programului cu direcţiile implicate din cadrul Comisiei Europene;

f) notifică conducerii direcţiei orice modificare de procedură;

g) coordonează activitatea de elaborare a criteriilor de selecţie şi transmiterea lor spre aprobare Comitetului de monitorizare;

h) asigură respectarea criteriilor de selecţie, monitorizare, raportare şi comunicare stabilite în Programul operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative” (PO DCA);

i) asigură derularea unui proces de selecţie şi contractare rapid, simplu, eficient şi flexibil;

j) coordonează monitorizarea constantă a proiectelor selectate (contractelor) pentru a se asigura respectarea legislaţiei şi regulilor naţionale şi comunitare;

k) are competenţe în faza de lichidare a cheltuielilor din cadrul execuţiei bugetare prin semnarea şi aplicarea sigiliului pentru „Bun de plată” pe solicitările de acordare a prefinanţării şi rapoartele de validare, prin care se certifică faptul că activităţile au fost efectuate conform contractului semnat între

Autoritatea de management şi beneficiar, există o obligaţie de plată certă şi se respectă condiţiile cu privire la legalitatea operaţiunii;

l) îndrumă promovarea eficientă a PO DCA şi sprijinirea corespunzătoare a potenţialilor beneficiari;

m) coordonează punerea la dispoziţie a documentaţiei necesare exercitării atribuţiilor Comitetului de monitorizare (inclusiv oferă date de implementare pentru elaborarea rapoartelor anuale şi finale);

n) îndrumă activitatea de administrare a sistemului IT şi coordonează managementul SMIS din cadrul direcţiei;

o) participă la reuniunile comitetelor de monitorizare ale altor programe operaţionale ca membru titular sau supleant;

p) realizează sinteze şi raportări solicitate de şefii ierarhici;

q) îndeplineşte alte atribuţii necesare bunei funcţionări a direcţiei, în limita competenţelor dispuse de superiorul ierarhic.

Săptămânal/Ocazional/Temporar:

- participă la sesiuni/seminarii/reuniuni pe teme de administraţie publică şi conexe;

- diseminează informaţii generale în domeniul administraţiei publice.

 

E. Standarde de performanţă asociate postului

1. Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin postului

2. Indicatori calitativi: asigură realizarea eficientă şi la termen a obiectivelor, acţiunilor şi măsurilor stabilite, conform prevederilor legale şi ordinelor primite

3. Costuri: îşi desfăşoară activitatea cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop

4. Timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru, acordând mai mult timp pentru activităţi de concepţie, analiză, control, documentare şi studiu

5. Utilizarea resurselor: foloseşte raţional resursele umane, materiale şi financiare la dispoziţie

6. Mod de realizare: individual şi în echipă (colectiv); conduce prin exemplul personal, se implică nemijlocit în rezolvarea problemelor

 

Secretar de stat,

…………………………………………….

 

.............................201.....

Director,

…………………………………………….

 

.............................201.....

Titularul postului

Director adjunct implementare,

…………………………………………….

 

.............................201.....

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 4 la regulament)

 

 

Aprob

Ministrul delegat pentru administraţie,

…………………………………………….

Avizat

Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă

Director general,

…………………………………………….

 

 

MINISTERULADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Direcţia pentru dezvoltarea capacităţii administrative

 

 

FISA POSTULUI Nr. 3

Informaţii generale privind postul

1. Denumirea postului: director adjunct financiar şi control

2. Nivelul postului: funcţie publică de conducere

3. Scopul principal al postului:

- îndeplinirea unor activităţi specifice gestionării fondurilor structurale;

- asigurarea funcţionării şi utilizării sistemului de gestionare financiar-contabilă şi de control al operaţiunilor finanţate şi derulate prin Programul operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative” (PO DCA).

 

Condiţii specifice privind ocuparea postului

1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, sau, după caz, studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare

2. Perfecţionări (specializări): managementul fondurilor europene

3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Windows, Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, Microsoft Outlook - nivel mediu

4. Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): engleză - nivel avansat

5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

- capacitatea de adaptare la activităţi complexe în continuă modificare;

- aptitudini deosebite de analiză şi sinteză şi de întocmire a rapoartelor;

- abilităţi pentru susţinerea de prezentări;

- capacitatea de a lucra atât în echipă, cât şi independent;

- spirit constructiv în abordarea problemelor;

- corectitudine, disciplină şi un angajament clar în administrarea fondurilor publice.

6. Cerinţe specifice:

- cunoaşterea procesului de utilizare a fondurilor structurale, atitudine proactivă în raport cu atribuţiile postului;

- disponibilitate pentru călătorii, delegări în ţară şi peste hotare;

- capacitate de comunicare eficientă;

- autorizaţie de acces la informaţii clasificate secret de stat, nivel secret.

7. Competenţă managerială:

- capacitate de a coordona, a organiza, a conduce, a controla, a delega, a gestiona resursele umane, de a dezvolta abilităţile personalului, abilităţi în domeniul instruirii, de mediere şi negociere, obiectivitate în apreciere.

 

Atribuţii specifice gestionării asistenţei financiare nerambursabile - reprezintă 100 % din totalul atribuţiilor de serviciu:

- coordonează, îndrumă şi verifică activităţile desfăşurate de personalul din cadrul Biroului control şi antifraudă şi Serviciului management financiar;

- asigură coordonarea sistemului financiar-contabil al operaţiunilor finanţate şi derulate prin PO DCA;

- coordonează activităţile privind controlul la faţa locului al operaţiunilor desfăşurate de beneficiari;

- avizează şi supune aprobării conducerii direcţiei previziunile fluxurilor de numerar (lunare) şi plăţi (trimestriale) înaintate de Autoritatea de management către Autoritatea de certificare şi plată;

- avizează informarea privind plăţile de prefinanţare efectuate, respectiv declaraţia privind eligibilitatea cheltuielilor la nivel de axă prioritară a PO DCA;

- coordonează elaborarea procedurilor privind managementul financiar şi sistemul de control;

- analizează, ori de câte ori este necesar, modul în care sunt îndeplinite obiectivele şi atribuţiile personalului din subordine, prevăzute prin fişele posturilor, şi dispune măsurile necesare;

- coordonează elaborarea rapoartelor periodice şi finale privind implementarea financiară a programului;

- notifică conducerii direcţiei orice modificare de procedură şi se asigură că au fost luate toate măsurile necesare bunei funcţionări a direcţiei;

- coordonează activitatea de informare financiară către Autoritatea de certificare şi plată, Comisia Europeană şi alte organe abilitate, la solicitarea acestora;

- realizează sinteze şi raportări solicitate de către şefii ierarhici;

- îndeplineşte orice alte atribuţii, în conformitate cu activităţile de management financiar şi control, solicitate de şefii ierarhici;

- participă la sesiuni/seminare/reuniuni pe teme de administraţie publică şi conexe;

- îndeplineşte atribuţii specifice funcţionarului de securitate:

a) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia;

b) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;

c) asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

d) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;

e) consiliază conducerea unităţii în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;

f) informează conducerea unităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

g) acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;

h) organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;

i) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;

j) actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;

k) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare;

l) prezintă conducătorului unităţii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă;

m) efectuează, cu aprobarea conducerii unităţii, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;

n) exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii.

 

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului

1. Denumire: director adjunct

2. Clasa: I

3. Vechimea în specialitate necesară: 3 ani

 

Sfera relaţională a titularului postului

1. Sfera relaţională internă:

a) relaţii ierarhice: subordonat nemijlocit faţă de directorul Direcţiei pentru dezvoltarea capacităţii administrative şi direct faţă de secretarul de stat coordonator;

b) relaţii funcţionale: cu personalul direcţiei şi celelalte direcţii/direcţii generale din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare minister;

c) relaţii de control: îndrumă şi controlează activităţile personalului din subordine;

d) relaţii de reprezentare: reprezintă direcţia şi, după caz, pe bază de mandat, ministerul în relaţia cu alte instituţii naţionale.

2. Sfera relaţională externă:

a) cu autorităţi şi instituţii publice: reprezintă direcţia şi, după caz, pe bază de mandat, ministerul;

b) cu organizaţii internaţionale: reprezintă direcţia şi, după caz, pe bază de mandat, ministerul.

3. Limite de competenţă:

a) îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în fişa postului şi a sarcinilor primite de la conducerea direcţiei, departamentului, ministerului;

b) în relaţie cu organizaţii internaţionale: reprezintă direcţia şi, după caz, pe bază de mandat, ministerul.

4. Delegarea de atribuţii şi competenţă:

- în lipsa titularului postului, atribuţiile din prezenta fişă vor fi preluate de către persoana desemnată prin dispoziţie.

 

Întocmit de:

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului:

Contrasemnează:

Numele şi prenumele:

…………………………

 

Funcţia publică de conducere:

Director

 

Semnătura:.......................

Data întocmirii:..................

Numele şi prenumele:

…………………………

 

Funcţie publică de conducere:

Director adjunct financiar şi control

 

Semnătura:....................

Data:...........................

Numele şi prenumele:

…………………………

 

Funcţia:

Secretar de stat

 

Semnătura:.......................

Data:..................................

 

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 4a) la regulament)

 

MINISTERULADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Direcţia pentru dezvoltarea capacităţii administrative

 

 

Neclasificat

Nr. ............

din..........

Exemplar nr. ..........

Bucureşti

 

FIŞA POSTULUIA. Identificarea postului

1. Denumirea şi codul postului: director adjunct financiar şi control

2. Poziţia postului în statul de organizare: 3

3. Relaţii cu alte posturi:

a) ierarhice: este subordonat nemijlocit directorului direcţiei şi direct secretarului de stat coordonator; coordonează în mod nemijlocit activitatea Serviciului management financiar, Biroului control şi antifraudă; are în subordine nemijlocită şefii structurilor pe care le coordonează;

b) funcţionale: conduce întreaga activitate a structurilor pe care le coordonează;

c) de control: controlează activitatea structurilor cărora le coordonează nemijlocit activitatea;

d) de colaborare: colaborează cu şefii structurilor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare minister, şi cu celelalte autorităţi sau instituţii publice, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă al direcţiei, potrivit legii;

e) de reprezentare: reprezintă direcţia în raporturile cu conducerea ministerului sau cu structurile acestuia, cu celelalte autorităţi şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, din ţară sau din străinătate, pe baza delegaţiei de reprezentare.

4. Definirea sumară a atribuţiilor postului: îndeplineşte activităţi specifice utilizării fondurilor structurale; asigură funcţionarea şi utilizarea sistemului de gestionare financiar-contabilă şi de control al operaţiunilor finanţate şi derulate prin Programul operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative” (PO DCA); îndeplineşte atribuţiile prevăzute în fişa postului şi sarcinile primite de la conducerea direcţiei, ministerului.

 

B. Cerinţele postului

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: inspector principal de poliţie Pregătirea necesară ocupantului postului:

2.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, sau, după caz, studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare;

2.2. pregătire de specialitate: studii de maşter sau studii postuniversitare ori, după caz, studii universitare de lungă durată în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management şi cursuri de pregătire profesională în managementul proiectelor;

2.3. alte cunoştinţe: cultură generală, management, capacitate de adaptare la activităţi complexe, în continuă modificare, aptitudini deosebite de analiză şi sinteză şi de întocmire a rapoartelor, abilităţi pentru susţinerea de prezentări, corectitudine, disciplină şi angajament clar în administrarea fondurilor publice, legislaţia muncii, informatică;

2.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: autorizaţie de acces ia informaţii clasificate secret de stat, nivel secret;

2.5. limbi străine: engleză - nivel avansat.

3. Experienţă:

3.1. vechime în muncă: 7 ani;

3.2. vechime în specialitate: 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

3.3. vechime în funcţii de conducere: 4 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale ministerului;

3.4. perioada pentru acomodare la cerinţele postului: 6 luni.

4. Aptitudini şi abilităţi necesare: capacitate de planificare organizatorică, de analiză şi sinteză, de redactare a materialelor; spirit de observaţie, capacitate de a lucra în echipă; operativitate în luarea deciziilor legale şi oportune; capacitatea de a lucra sub presiunea timpului şi de a-i motiva pe ceilalţi, abilităţi de mediere şi negociere, obiectivitate în apreciere, cunoaşterea procesului de utilizare a fondurilor structurale, atitudine proactivă în raport cu atribuţiile postului

5. Atitudini necesare/Comportament: spirit analitic, raţionament analogic (analiză, sinteză, comparaţie), atenţie, fermitate, corectitudine, capacitate de comunicare, sociabilitate, comportament adecvat, inteligenţă, flexibilitate a gândirii şi trăsături pozitive de caracter, disponibilitate pentru călătorii, delegări în ţară şi peste hotare

6. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere

7. Trăsături psihice şi de personalitate: apt pentru funcţii de conducere

 

C. Condiţii specifice de muncă

1. Locul de muncă: sediul direcţiei şi al unităţilor la care se efectuează verificări/cercetări sau exterioare acestora, în funcţie de sarcinile dispuse

2. Programul de lucru: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, cu posibilitatea prelungirii programului în situaţii deosebite, în condiţiile legii

3. Deplasări curente: în unităţile centrale ale ministerului, în ţară şi în străinătate

4. Condiţii deosebite de muncă: stres, activitate statică de birou şi dinamică de teren, ritm alert de lucru, prezenţa noxelor, expunere la radiaţii electromagnetice

5. Riscuri implicate de post: stres, oboseală fizică şi psihică, boli profesionale

6. Compensări: indemnizaţie de comandă, sporuri salariale, încadrare în condiţii speciale de muncă, concediu de odihnă suplimentar, alte recompense în condiţiile legii

 

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului

Munca desfăşurată în fiecare zi - specifică gestionării asistenţei financiare nerambursabile - reprezintă 100 % din totalul atribuţiilor de serviciu:

a) coordonează, îndrumă şi verifică activităţile desfăşurate de personalul din cadrul Biroului control şi antifraudă şi Serviciului management financiar;

b) asigură coordonarea sistemului financiar-contabil al operaţiunilor finanţate şi derulate prin PO DCA;

c) coordonează activităţile privind controlul la faţa locului al operaţiunilor desfăşurate de beneficiari;

d) avizează şi supune aprobării conducerii direcţiei previziunile fluxurilor de numerar (lunare) şi plăţi (trimestriale) înaintate de Autoritatea de management către Autoritatea de certificare şi plată;

e) avizează informarea privind plăţile de prefinanţare efectuate, respectiv declaraţia privind eligibilitatea cheltuielilor la nivel de axă prioritară a PO DCA;

f) coordonează elaborarea procedurilor privind managementul financiar şi sistemul de control;

g) analizează, ori de câte ori este necesar, modul în care sunt îndeplinite obiectivele şi atribuţiile personalului din subordine, prevăzute prin fişele posturilor, şi dispune măsurile necesare;

h) coordonează elaborarea rapoartelor periodice şi finale privind implementarea financiară a programului;

i) notifică conducerii direcţiei orice modificare de procedură şi se asigură că au fost luate toate măsurile necesare bunei funcţionări a direcţiei;

j) coordonează activitatea de informare financiară către Autoritatea de certificare şi plată, Comisia Europeană şi alte organe abilitate, la solicitarea acestora;

k) realizează sinteze şi raportări solicitate de către şefii ierarhici;

l) îndeplineşte orice alte atribuţii, în conformitate cu activităţile de management financiar şi control, solicitate de şefii ierarhici.

Săptămânal/Ocazional/Temporar:

- participă la sesiuni/seminarii/reuniuni pe teme de administraţie publică şi conexe;

- diseminează informaţii generale în domeniul administraţiei publice;

- îndeplineşte atribuţii specifice funcţionarului de securitate:

a) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia;

b) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;

c) asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

d) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;

e) consiliază conducerea unităţii în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;

f) informează conducerea unităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

g) acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;

h) organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;

i) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;

j) actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;

k) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare;

l) prezintă conducătorului unităţii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă;

m) efectuează, cu aprobarea conducerii unităţii, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;

n) exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii.

 

E. Standarde de performanţă asociate postului

1. Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin postului

2. Indicatori calitativi: asigură realizarea eficientă şi la termen a obiectivelor, acţiunilor şi măsurilor stabilite, conform prevederilor legale şi ordinelor primite

3. Costuri: îşi desfăşoară activitatea cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare, aprobate în acest scop

4. Timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru, acordând mai mult timp pentru activităţi de concepţie, analiză, control, documentare şi studiu

5. Utilizarea resurselor: foloseşte raţional resursele umane, materiale şi financiare la dispoziţie

6. Mod de realizare: individual şi în echipă (colectiv); conduce prin exemplul personal, se implică nemijlocit în rezolvarea problemelor

 

Secretar de stat,

…………………………………………….

 

.............................201.....

Director,

…………………………………………….

 

.............................201.....

Titularul postului

Director adjunct financiar şi control,

…………………………………………….

 

.............................201.....

Avizat

Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă

Director general,

…………………………………………….

 

 

 

 


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Nr. 1.179 din 26 iunie 2012

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.457 din 5 noiembrie 2012

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

Nr. 1.684 din 25 iunie 2012

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială TELETRANS - S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială TELETRANS - S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială TELETRANS - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic: Societatea Comercială TELETRANS - S.A.

Sediul/Adresa: Bd. Hristo Botev nr. 16-18, sectorul 3

Cod unic de înregistrare: RO 15061510

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

 

 

 

Nr. rd.

2011

BVC2012

 

INDICATORI

 

Realizat

Propuneri

0

1

2

3

4

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

54.150

59.221

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

53.561

58.821

 

 

a)

din producţia vândută

3

52.335

58.321

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

31

0

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0

0

 

 

 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

0

0

 

 

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

0

0

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

23

ol

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

1.172

500|

 

 

 

 

- venituri conform OUG 95/2002

9a

0

0

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

588

400

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

0

0

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0

0

 

 

c)

din dobânzi

13

246

200

 

 

d)

alte venituri financiare

14

342

200

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

47.978

52.461

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

47.660

52.132

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

3.615

6.109

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

300

342

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

31

0

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

18.276

18.824

 

 

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

13.622

14.032

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

3.906

4.023

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

2.924

2.9511

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

69

70

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

842

929

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

71

73

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

747

769

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

273

281

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

0

0

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

0

0

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

463

477

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

0

0

 

 

 

 

d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

11

11

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

0

0

 

 

f)

ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

6

0

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

3.600

4.555

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

20.537

20.952

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

1.295

1.350

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,3

80,3

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

37

37

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

0

0

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

50

48

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

0

0


 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

0

0

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

63

0

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0

0

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

0

0

 

 

 

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

0

0

 

 

 

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special,etc.

47b

0

150

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

318

329

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

0

0

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

318

329

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

0

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

6.172

6.760

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

1.149

1.082

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

5.023

5.678

 

1

 

Rezerve legale

55

178

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

0

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

0

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

0

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

0

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

4.845

5.678

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

183

426

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

4.360

4.827

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

484

426

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

0

0

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

519

680

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

 

b)

cheltuieli salariate

67

 

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

519

680

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

6.063

4.084

 

1

 

Surse proprii

72

3.163

4.084

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

 

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

 

5

 

Alte surse

78

2.900

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

6.063

4.084

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

6.063

4.084

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 

 

 

 

a)

interne

82

 

 

 

 

b)

externe

83

 

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

178

0

 

1

 

Rezerve legale

85

178

0

XI.

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

 

1

 

Venituri totale

89

54.150

59.221

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

47.978

52.461

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

246

246

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

243

246

 

o

 

Cheltuieli de natura salariata (a+b+c), din care:

93

14.359

14.790

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

13.602

14.010

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

21

22

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri în bani si/sau natura

96

736

758

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

4.665

4.746

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

4.924

5.010

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

223

241

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

0

0

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (kbit/s/persoana)

101

131

138

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000

102

886

886

 

11

 

Plăţi restante

103

 

 

 

 

a)

preţuri curente

104

74

73

 

 

b)

preţuri comparabile

105

76

73

 

12

 

Creanţe restante

106

 

 

 

 

a)

preţuri curente

107

842

841

 

 

b)

preţuri comparabile

108

867

841

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind calculul şi alcătuirea constructivă a planşeelor compuse lemn-beton la clădiri vechi şi noi”, indicativ GP 116-2011

 

Având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 22/2012 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 5 „Structuri pentru construcţii” şi Procesul-verbal de avizare nr. 3/2011 al Comitetului tehnic de coordonare generală,

în conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 5 pct. II lit. e) şi al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică „Ghid privind calculul şi alcătuirea constructivă a planşeelor compuse lemn-beton la clădiri vechi şi noi”, indicativ GP 116-2011, elaborată de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC, Sucursala Timişoara, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

*

Reglementarea tehnică aprobată prin prezentul ordin a fost adoptată cu respectarea Procedurii de notificare nr. RO/655/2011 din 22 martie 2012, prevăzută de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 204 din 21 iulie 1998, modificată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iulie 1998, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L217 din 5 august 1998.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Marcel Ioan Boloş,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 septembrie 2012.

Nr. 1.775.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE COMISIEI NAŢIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului nr. 9/2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi art. 7 alin. (1), (3), (10) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât, în şedinţa din data de 7 noiembrie 2012, emiterea următorului ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul nr. 9/2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 17 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Regulamentul menţionat la art. 1 intră în vigoare la data publicării acestuia şi a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicat şi în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

 

p. Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,

Gheorghe Albu

 

Bucureşti, 7 noiembrie 2012.

Nr. 133.

 

REGULAMENTUL Nr. 9/2012

pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital

 

Articol unic. - Regulamentul nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 17 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 32, alineatele (1), (4), (6) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) Operatorii şi specialiştii pentru piaţa de capital autorizaţi de CNVM au obligaţia să urmeze anual cel puţin 20 de ore de formare profesională continuă, începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost autorizaţi.

(4) Programul de formare profesională continuă nu este obligatoriu în anul în care persoanele prevăzute la alin. (1) au susţinut un examen pentru dobândirea unei calităţi pe piaţa de capital, autorizată de CNVM, în baza certificatului de absolvire emis de un organism de formare profesională.

(6) Programul de formare profesională continuă se poate desfăşura în oricare dintre următoarele forme:

a) cursuri în săli de curs;

b) cursuri în sistem online (sistemul e-learning);

c) participarea la acţiuni cu caracter ştiinţific şi profesional, cu posibilitatea transmiterii în sistem online a acestora.

(12) Prevederile alin. (6) se aplică şi în cazul acţiunilor organizate de CNVM.”

2. La articolul 34, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 34. - (1) Conducătorii entităţilor autorizate de CNVM au obligaţia de a urma minimum 20 de ore de formare profesională continuă, cu o periodicitate de 24 de luni, începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost autorizaţi în această calitate.”

3. La articolul 35, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 35. - (1) Neparticiparea la programul de formare profesională continuă constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit prevederilor art. 49.”

4. La articolul 371, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 371. - (1) Programul de formare profesională se va finaliza cu susţinerea unui examen de către absolvenţii acestuia, în vederea obţinerii unui certificat de formare profesională continuă eliberat de organismul de formare profesională, întocmit conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezentul regulament.”

5. La articolul 44, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) specialiştii care au o experienţă de minimum 5 ani în funcţii de conducere la operatorii de piaţă, operatorii de sistem, depozitarii centrali şi casele de compensare.”

6. După articolul 44 se introduce un nou articol, articolul 441, cu următorul cuprins:

„Art. 441. - CNVM poate acorda, la cerere, fără absolvirea de cursuri şi promovarea de examene, atestate profesionale corespunzătoare pentru agenţi pentru servicii de investiţii financiare, pentru personalul compartimentului de control intern şi pentru consultanţi de investiţii, persoanelor care nu se află în relaţii de muncă cu CNVM şi care fac dovada unor competenţe de specialitate de nivel înalt, ca urmare a experienţei profesionale, a studiilor de specialitate şi/sau a activităţii didactice în domeniul financiar (experienţă profesională de specialitate de minimum 10 ani în instituţii financiare, studii de doctorat în domeniul financiar, studii postuniversitare de specialitate recunoscute internaţional, activitate didactică universitară în domeniul financiar de minimum 5 ani).”

7. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 45. - În vederea eliberării atestatelor profesionale pentru persoanele prevăzute la art. 43, 44 şi 441, persoana fizică va depune un dosar ce va cuprinde:

a) cerere pentru eliberarea atestatului profesional;

b) curriculum vitae cu detalierea experienţei profesionale;

c) documente prin care face dovada că îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 43, 44 şi 441, respectiv o declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, că îndeplineşte condiţiile prevăzute la aceste articole, după caz;

d) actul de identitate, în copie;

e) dovada achitării în contul CNVM a tarifului de eliberare a atestatului profesional, conform anexei la Regulamentul nr. 7/2006, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia persoanelor prevăzute la art. 43 şi la art. 44 lit. a).”