MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 775/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 775         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 16 noiembrie 2012

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.164/747. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Metodologiei privind condiţiile şi modalitatea de stingere a obligaţiilor de plată ale unităţilor sanitare publice cu paturi înregistrate peste termenul de scadenţă mai vechi de 90 de zile şi neachitate până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

199.- Decizie privind revocarea Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 287/2011 privind accesul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor la sistemul informatic al organismelor de gestiune colectivă

 

REPUBLICĂRI

 

Hotărârea birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 1/2006 pentru aprobarea Normelor privind modul de utilizare şi justificare a sumei forfetare aferente cheltuielilor efectuate de deputaţi şi senatori în circumscripţiile electorale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 1.164 din 14 noiembrie 2012

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 747 din 8 noiembrie 2012

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind condiţiile şi modalitatea de stingere a obligaţiilor de plată ale unităţilor sanitare publice cu paturi înregistrate peste termenul de scadenţă mai vechi de 90 de zile şi neachitate până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

 

Văzând Referatul de aprobare nr. RA 160/2012 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 2.622/2012 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul prevederilor art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Metodologia privind condiţiile şi modalitatea de stingere a obligaţiilor de plată ale unităţilor sanitare publice cu paturi înregistrate peste termenul de scadenţă mai vechi de 90 de zile şi neachitate până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, respectiv până la data de 29 octombrie 2012, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Stingerea obligaţiilor de plată restante, reprezentând bunuri şi servicii achiziţionate care au depăşit cu peste 90 de zile termenul contractual de plată la data de 29 octombrie 2012, se realizează pentru unităţile sanitare publice cu paturi, indiferent de reţeaua sanitară din care fac parte. Au prioritate spitalele din reţeaua regională de spitale de urgenţă, definite în conformitate cu art. 100 alin. (1) şi art. 101 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. Lista spitalelor din reţeaua regională de spitale de urgenţă este cea aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.085/2012 privind măsuri de organizare şi funcţionare a spitalelor regionale de urgenţă şi a unităţilor funcţionale regionale de urgenţă.

Art. 2. - Plata obligaţiilor se efectuează în limita sumei de 150.000 mii lei aprobată în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, casele de asigurări de sănătate, precum şi unităţile sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Raed Arafat

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Doru Bădescu

 

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind condiţiile şi modalitatea de stingere a obligaţiilor de plată ale unităţilor sanitare publice cu paturi înregistrate

peste termenul de scadenţă mai vechi de 90 de zile şi neachitate până la data intrării în vigoare a Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

 

1. În sensul prezentei metodologii, obligaţiile restante la plată cuprind sumele datorate furnizorilor de medicamente, de materiale sanitare, altor furnizori de bunuri şi servicii achiziţionate de unităţile sanitare publice cu paturi, indiferent de reţeaua sanitară din care fac parte, ale căror facturi au depăşit cu peste 90 de zile termenul contractual de plată la data de 29 octombrie 2012, data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012. Au prioritate la plată obligaţiile restante ale spitalelor din reţeaua regională de spitale de urgenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.085/2012 privind măsuri de organizare şi funcţionare a spitalelor regionale de urgenţă şi a unităţilor funcţionale regionale de urgenţă.

2. Sunt recunoscute ca obligaţii de plată contravaloarea produselor, bunurilor şi serviciilor care au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice şi sunt evidenţiate în contabilitatea unităţilor sanitare publice cu paturi pe baza documentelor justificative, avizate şi aprobate de persoanele în drept, la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012. Din sumele primite pentru stingerea obligaţiilor de plată restante nu se pot efectua angajamente legale noi la nivelul unităţilor sanitare cu paturi. Nu se cuprind obligaţiile de plată peste termenul de scadenţă provenite din cheltuielile de administrare şi funcţionare, respectiv bunuri şi servicii, investiţii, reparaţii capitale, consolidări, extinderi, modernizări, dotări cu echipamente medicale ale unităţilor sanitare, alocate în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie din bugetele locale.

3. Plata obligaţiilor restante ale unităţilor sanitare publice cu paturi se realizează în limita sumei de 150.000 mii lei, încheindu-se în acest sens acte adiţionale, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012, după cum urmează:

a) în limita serviciilor medicale efectuate în anul 2011 peste valoarea de contract, respectiv în limita serviciilor medicale efectuate în anul 2012 peste valoarea de contract până la data de 30 septembrie 2012, încheindu-se în acest sens acte adiţionale la contractele încheiate cu menţionarea serviciilor medicale ce urmează a fi contractate din cadrul celor efectuate peste valoarea de contract în anul 2011, respectiv în anul 2012 până la data de 30 septembrie 2012. Datele se prezintă potrivit machetei prevăzute în anexa nr. 1.1, care face parte integrantă din prezenta metodologie;

b) pentru unităţile sanitare publice cu paturi care nu se încadrează în prevederile lit. a), pe răspunderea ordonatorului principal de credite cu privire la faptul că obligaţiile de plată sunt mai vechi de 90 de zile la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012, reprezintă bunuri şi servicii care au fost achiziţionate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice, sunt evidenţiate în contabilitatea unităţilor sanitare publice cu paturi pe baza documentelor justificative şi se încadrează în bugetul aprobat pe anul 2011, respectiv pe anul 2012. Datele se prezintă potrivit machetei prevăzute în anexa nr. 1.2, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

4. Unităţile sanitare cu paturi care îndeplinesc condiţiile menţionate la pct. 2 şi 3 au obligaţia ca, în termen de 5 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, să prezinte casei de asigurări de sănătate teritoriale situaţia pe furnizori a facturilor prezentate în ordine cronologică, reprezentând obligaţiile de plată restante cu termen de scadenţă mai vechi de 90 de zile, înregistrate în evidenţa contabilă şi rămase neachitate până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012, precum şi valoarea serviciilor medicale efectuate în anul 2011 peste valoarea de contract, respectiv în limita serviciilor medicale efectuate în anul 2012 peste valoarea de contract până la data de 30 septembrie 2012. Datele se prezintă potrivit machetei prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

5. Situaţiile menţionate la pct. 3 şi 4 se întocmesc potrivit modelului prevăzut în anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2, pe răspunderea managerului, a conducătorului compartimentului financiar-contabil de la nivelul fiecărei unităţi sanitare publice cu paturi şi, după caz, a ordonatorului principal de credite, care vor semna pentru exactitatea şi realitatea datelor transmise, certificând prin semnătura acestora că produsele, bunurile şi serviciile au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice şi în cadrul prevederilor bugetare aprobate şi sunt evidenţiate în contabilitatea unităţilor sanitare publice cu paturi pe baza documentelor justificative.

6. La nivelul fiecărui judeţ, în termen de 3 zile calendaristice de la data depunerii situaţiilor de către unităţile sanitare cu paturi, o comisie mixtă constituită din directorul coordonator al direcţiei de sănătate publică şi, respectiv, preşedintele-director general al casei de asigurări de sănătate teritoriale, în calitate de preşedinţi ai comisiei, precum şi din 1-2 specialişti de la nivelul celor două instituţii va analiza:

- dacă situaţiile menţionate la pct. 3 şi 4 transmise de flecare unitate sanitară cu paturi au fost avizate şi certificate prin semnătură de persoanele menţionate la pct. 5, atestându-se faptul că sunt îndeplinite condiţiile în vederea efectuării plăţilor;

- dacă spitalele publice au prezentat situaţia din care rezultă că valoarea obligaţiilor de plată se încadrează/nu se încadrează în valoarea serviciilor medicale efectuate în anul 2011 peste valoarea de contract, încheiat cu casa de asigurări de sănătate teritorială, respectiv în limita serviciilor medicale efectuate în anul 2012 peste valoarea de contract, încheiat cu casa de asigurări de sănătate, până la data de 30 septembrie 2012, în conformitate cu modelul prevăzut în anexele nr. 1.1 şi 1.2;

- dacă unităţile sanitare cu paturi din judeţ au întocmit la termenul stabilit situaţia obligaţiilor de plată mai vechi de 90 de zile peste termenul de scadenţă, pe categorii de furnizori, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2;

- managerul şi conducătorul compartimentului financiar-contabil al fiecărei unităţi sanitare cu paturi au semnat situaţiile mai sus menţionate, certificând realitatea şi exactitatea datelor;

- managerul şi conducătorul compartimentului financiar-contabil, respectiv ordonatorul principal de credite au certificat pe propria răspundere că produsele, bunurile şi serviciile din situaţia prezentată au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice şi în cadrul prevederilor bugetare aprobate.

Faţă de cele de mai sus comisia stabileşte că au fost îndeplinite condiţiile pentru ca unităţilor sanitare să li se aloce fondurile aferente plăţii obligaţiilor peste termenul de scadenţă.

7. Constatările comisiilor ca urmare a analizei efectuate vor fi consemnate în procese-verbale de constatare pentru sumele de plată, denumite în continuare procese-verbale.

8. Procesele-verbale vor fi întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta metodologie, şi vor fi semnate de preşedinţii şi membrii comisiei mixte de la nivelul razei de competenţă a fiecărei case de asigurări de sănătate teritoriale.

9. Procesele-verbale se emit în 4 exemplare originale şi se transmit după cum urmează;

- un exemplar Ministerului Sănătăţii;

- un exemplar Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

- un exemplar rămâne la nivelul casei de asigurări de sănătate teritoriale, însoţit de situaţiile menţionate la pct. 3 şi 4;

- un exemplar rămâne la nivelul comisiei mixte.

10. Procesele-verbale transmise caselor de asigurări de sănătate teritoriale, însoţite de situaţiile menţionate la pct. 3 şi 4, sunt documente care stau la baza actelor adiţionale la contractele de furnizare a serviciilor spitaliceşti care se încheie între casele de asigurări de sănătate teritoriale şi unităţile sanitare publice cu paturi.

11. Procesele-verbale transmise Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate stau la baza solicitărilor lunare de deschidere de credite bugetare.

12. În limita creditelor bugetare deschise, pe baza documentelor menţionate şi a actelor adiţionale încheiate, casele de asigurări de sănătate teritoriale virează în contul unităţii sanitare cu paturi sumele aferente efectuării plăţilor către furnizori.

13. Unităţile sanitare cu paturi au obligaţia să prezinte caselor de asigurări de sănătate teritoriale, în termen de 48 de ore de la data efectuării plăţilor, situaţia pe furnizori a obligaţiilor stinse, copii ale ordinelor de plată şi ale extraselor de cont

14. Lunar, până la sfârşitul acestei acţiuni, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va transmite Ministerului Sănătăţii situaţia centralizatoare pe judeţe a plăţilor efectuate pentru stingerea obligaţiilor.

15. Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin direcţiile de sănătate publică şi casele de asigurări de sănătate teritoriale, supraveghează modul de

derulare şi de stingere a obligaţiilor de plată ale unităţilor sanitare publice cu paturi către furnizorii de bunuri şi servicii peste termenul de scadenţă mai vechi de 90 de zile şi neachitate la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012.

 

ANEXA Nr. 1.1

la metodologie

 

SPITALUL.........................

 

SITUAŢIA

privind valoarea obligaţiilor de plată restante cu termen mai vechi de 90 de zile de la data scadenţei şi neachitate la data de 29 octombrie 2012 - În limita serviciilor medicale realizate peste valoarea de contract cu casele de asigurări de sănătate teritoriale

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea unităţii sanitare

Valoarea serviciilor medicale realizate peste valoarea de contract cu casele de asigurări de sănătate teritoriale în anul 2011

Valoarea serviciilor medicale realizate peste  valoarea de contract cu casele de asigurări de sănătate teritoriale în anul 2012 la dala de 30 septembrie 2012

Valoarea obligaţilor de plată restante cu termen mai vechi de 90 de zile de la data scadenţei şi neachitate la data de 29 octombrie 2012, din care:

Aferente angajamentelor legale ale  anului 2011, încheiate în limita prevederilor bugetare aprobate

Aferente angajamentelor legale ale anului 2012, încheiate în limita prevederilor bugetare aprobate

Valoarea obligaţiilor de plată restante cu termen

mai vechi de 90 de zile de la data scadenţei şi neachitate la data de 29 octombrie 202 în limita   serviciilor medicale realizate peste valoarea de contract

1

2

3

4

5 = 6 + 7

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.

Certificăm pe propria răspundere că produsele, bunurile şi serviciile cuprinse în prezenta situaţie au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile, sunt evidenţiate în contabilitatea unităţilor sanitare publice cu paturi pe baza documentelor justificative şi se încadrează în bugetul aprobat pe anul 2011, respectiv pe anul 2012.

 

Manager,

………………………………………………………

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

………………………………………………………

 

ANEXA Nr. 12

la metodologie

 

SPITALUL...............................

 

Se aprobă

Ordonator principat,

………………………………………………………

 

SITUAŢIA

privind valoarea obligaţiilor de plată restante cu termen mai vechi de 90 de zile de la data scadenţei şi neachitate la data de 29 octombrie 2012 - pentru care nu se înregistrează servicii medicale realizate peste valoarea de contract cu casele de asigurări de sănătate teritoriale

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

 

 

 

Denumirea unităţii sanitare

Valoarea obligaţiilor de plată restante cu termen mai vechi de 90 de zile de ia data scadentei si neachitate la data de 29 octombrie 2012, din care:

Aferente angajamentelor legale ale anului 2011, încheiate în limita prevederilor bugetare

 

 

Aferente angajamentelor legale ale anului 2012, încheiate în limita prevederilor bugetare aprobate

 

 

Valoarea obligaţiilor de plată restante cu termen mai vechi de 90 de zile de la data scadentei si neachitate la data de

29 octombrie 2012 a căror plată se efectuează pe răspunderea ordonatorului principal de credite si reprezintă bunuri si servicii care au fost achiziţionate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice, sunt evidenţiate în contabilitatea unităţilor sanitare publice cu paturi pe baza documentelor justificative şi se încadrează în bugetul aprobat pe anul 2011, respectiv pe anul 2012

1

2

3=4 + 5

4

5

6

 

Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.

Certificăm pe propria răspundere că produsele, bunurile şi serviciile cuprinse în prezenta situaţie au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile, sunt evidenţiate în contabilitatea unităţilor sanitare publice cu paturi pe baza documentelor justificative şi se încadrează în bugetul aprobat pe anul 2011, respectiv pe anul 2012.

 

Manager,

………………………………………………………

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

………………………………………………………

 

NOTĂ:

Pentru unităţile sanitare publice cu paturi care nu au realizate servicii medicale peste valoarea de contract încheiat cu casa de asigurări de sănătate, plata obligaţiilor restante se efectuează pe răspunderea ordonatorului principal de credite cu privire la faptul că obligaţiile de plată sunt mai vechi de 90 de zile la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, reprezintă bunuri şi servicii care au fost achiziţionate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice, sunt evidenţiate în contabilitatea unităţilor sanitare publice cu paturi pe baza documentelor justificative şi se încadrează în bugetul aprobat pe anul 2011, respectiv pe anul 2012.

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

SPITALUL.......................

Judeţul........................

 

SITUAŢIA

obligaţiilor restante la plată cu termen de scadenţă la plată mai vechi de 90 de zile la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, pe categorii de furnizori

 

Nr. crt.

Denumirea furnizorului

Codul fiscal

Nr. şi data facturii

Data scadenţei facturii

Valoarea facturii - lei --)

Categoria de produse, bunuri şi servicii livrate

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

X

X

X

X

 

X


*) Total col. 6 = col. 8 din anexa nr. 1.1 la metodologie f col. 6 din anexa nr. 1.2 la metodologie.

 

Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.

 

NOTE:

În coloana 7 se vor menţiona produsele, bunurile şi serviciile livrate, grupate în 3 categorii, după cum urmează: medicamente, materiale sanitare, alte bunuri şi servicii.

În situaţie nu se cuprind obligaţiile de plată peste termenul de scadenţă provenite din cheltuielile de administrare şi funcţionare, respectiv bunuri şi servicii, investiţii, reparaţii capitale, consolidări, extinderi, modernizări, dotări cu echipamente medicale ale unităţilor sanitare, alocate în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie din bugetele locale.

Certificăm pe propria răspundere că produsele, bunurile şi serviciile cuprinse în prezenta situaţie au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice, sunt evidenţiate în contabilitatea unităţilor sanitare publice cu paturi pe baza documentelor justificative şi se încadrează în bugetul aprobat pe anul 2011, respectiv pe anul 2012.

 

Manager,

………………………………………………………

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

………………………………………………………

 

ANFXA Nr. 3

la metodologie

 

Comisia mixtă a judeţului.............

Proces-verbal de constatare pentru sumele de plată încheiat astăzi...................

Comisia mixtă formată din doamna/domnul..................................preşedinte-director general al Casei de Asigurări de Sănătate ..............., şi doamna/domnul.........................., director coordonator al Direcţiei de Sănătate Publică.................., în calitate de preşedinţi ai comisiei, precum şi doamna/domnul......................., din partea Casei de Asigurări de Sănătate.................... şi doamna/domnul..........................., din partea Direcţiei de Sănătate Publică........................, în calitate de membri ai comisiei, în urma analizei situaţiei obligaţiilor de plată înregistrate peste termenul de scadenţă mai vechi de 90 de zile la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 au constatat următoarele;

- spitalele publice au prezentat situaţia din care rezultă că valoarea obligaţiilor de plată se încadrează/nu se încadrează în valoarea serviciilor medicale efectuate în anul 2011 peste valoarea de contract, încheiat cu casa de asigurări de sănătate teritorială, respectiv în limita serviciilor medicale efectuate în anul 2012 peste valoarea de contract, încheiat cu casa de asigurări de sănătate teritorială, până la data de 30 septembrie 2012, în conformitate cu modelul prevăzut m anexele nr. t.1 şi 1.2 la metodologie;

- unităţile sanitare cu paturi din judeţ au întocmit la termenul stabilit situaţia obligaţiilor de plată mai vechi de 90 de zile peste termenul de scadenţă, pe categorii de furnizori, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2 la metodologie;

- managerul şi conducătorul compartimentului financiar-contabil ai fiecărei unităţi sanitare cu paturi au semnat situaţiile mai sus menţionate, certificând realitatea şi exactitatea datelor;

- managerul şi conducătorul compartimentului financiar-contabil, respectiv ordonatorul principal de credite au certificat pe propria răspundere că produsele, bunurile şi serviciile din situaţia prezentată au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice şi în cadrul prevederilor bugetare aprobate.

Faţă de cele de mai sus comisia stabileşte că au fost îndeplinite condiţiile pentru ca următoarelor unităţi sanitare să li se aloce fondurile aferente plăţii obligaţiilor peste termenul de scadenţă:

1. Spitalul................, total obligaţii de plată..............lei, din care:

- valoarea obligaţiilor de plată în limita serviciilor medicale realizate peste valoarea de contract cu casa de asigurări de sănătate teritorială...............lei;

- valoarea obligaţiilor restante a căror plată se efectuează pe răspunderea ordonatorului principal de credite...............lei.

2. Spitalul...................total obligaţii de plată..............lei, din care:

- valoarea obligaţiilor de plată în limita serviciilor medicale realizate peste valoarea de contract cu casa de asigurări de sănătate teritorială...............lei;

- valoarea obligaţiilor restante a căror plată se efectuează pe răspunderea ordonatorului principal de credite...............lei.

3. Spitalul............!......

Total judeţ obligaţii în sumă de.............lei, din care:

- valoarea obligaţiilor de plată în limita serviciilor medicale realizate peste valoarea de contract cu casa de asigurări de sănătate teritorială...............lei, conform anexei nr. 1.1 la metodologie, centralizată pe unităţi sanitare cu paturi;

- valoarea obligaţiilor restante a căror plată se efectuează pe răspunderea ordonatorului principal de credite...............lei,

conform anexei nr. 1.2 la metodologie, centralizată pe unităţi sanitare cu paturi.

 

Alte menţiuni*):.............................................................

Comisia mixtă a judeţului............................................Semnătura:.................................................................

Doamna/Domnul........................................................

preşedinte-director general al Casei de Asigurări de Sănătate.............................

Doamna/Domnul.......................................,................

director coordonator al Direcţiei de Sănătate Publică..............................

Doamna/Domnul.......................................,................

din partea Casei de Asigurări de Sănătate...............

Doamna/Domnul.......................................,................

din partea Direcţiei de Sănătate Publică......................

Data..................


*) Se vor enumera cazurile sau situaţiile în care comisia constată că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru alocarea parţială sau totală a sumelor aferente plăţii obligaţiilor peste termenul de scadenţă.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind revocarea Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 287/2011 privind accesul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor la sistemul informatic al organismelor de gestiune colectivă

 

Ţinând cont de Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RG 11/10.318 din 12 noiembrie 2012,

în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se revocă Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 287/2011 privind accesul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor la sistemul informatic al organismelor de gestiune colectivă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 29 noiembrie 2011.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Adriana Donţu

 

Bucureşti, 12 noiembrie 2012.

Nr. 199.

 

REPUBLICĂRI

 

HOTĂRÂREA

birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 1/2006 pentru aprobarea Normelor privind modul de utilizare şi justificare a sumei forfetare aferente cheltuielilor efectuate de deputaţi şi senatori în circumscripţiile electorale*)

 

Art. 1. - Se aprobă Normele privind modul de utilizare şi justificare a sumei forfetare aferente cheltuielilor efectuate de deputaţi şi senatori în circumscripţiile electorale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare pentru Camera Deputaţilor începând cu data de 30 mai 2006, iar pentru Senat începând cu data de 1 iulie 2006.

Începând cu data de 30 mai 2006 se abrogă Hotărârea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor nr. 23/2004, iar cu data de 30 iunie 2006 se abrogă cap. IV din anexa A la Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 6/2005.


*) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 3/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 1/2006 pentru aprobarea Normelor privind modul de utilizare şi justificare a sume forfetare aferente cheltuielilor efectuate de deputaţi ş senatori în circumscripţiile electorale, publicată în Montorul Oficial al Românie, Partea I, nr. 378 din 4 iunie 2007.

Hotărârea birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 1/2006 pentru aprobarea Normelor privind modul de utilizare şi justificare a sumei forfetare aferente cheltuielilor efectuate de deputaţi şi senatori în circumscripţiile electorale a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 8 iunie 2006.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind modul de utilizare şi justificare a sumei forfetare aferente cheltuielilor efectuate de deputaţi şi senatori în circumscripţiile electorale

În temeiul art. 38 alin. (1) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi ai senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, „în scopul exercitării mandatului în circumscripţiile electorale, deputaţii şi senatorii primesc lunar o sumă forfetară din bugetul Camerei Deputaţilor şi, respectiv, al Senatului, echivalentă cu o indemnizaţie şi jumătate brută a deputatului, respectiv a senatorului”.

În prezentele norme această sumă se denumeşte fondul de cheltuieli pentru activitatea deputaţilor şi senatorilor în circumscripţiile electorale, prescurtat fond.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Suma forfetară lunară, în cuantumul stabilit de lege, este destinată să acopere cheltuielile ocazionate de activitatea deputaţilor şi senatorilor în circumscripţiile electorale, potrivit legii.

(2) Modul de constituire, utilizare şi justificare a acesteia se stabileşte prin prezentele norme.

 

CAPITOLUL II

Constituirea fondului

 

Art. 2. - (1) Fondul este prevăzut anual în bugetul Camerei Deputaţilor şi Senatului, reprezentând o indemnizaţie şi jumătate brută a deputaţilor şi senatorilor, pe perioada unui an, inclusiv perioada vacanţelor parlamentare.

(2) Fondul se majorează de la data indexării sau majorării indemnizaţiei de deputat ori de senator, corespunzător cu suma ce reprezintă indexarea sau majorarea indemnizaţiei de deputat ori de senator.

(3) Fondul este prevăzut în bugetul Camerei Deputaţilor şi al Senatului la capitolul „Cheltuieli curente - Cheltuieli de personal”.

(4) Fondul prevăzut în bugetul anual se defalcă pe lunile anului bugetar. Economiile realizate în luna anterioară se reportează pentru luna următoare; economiile realizate la sfârşitul anului se varsă la bugetul de stat.

Art. 3. - (1) Fondul se constituie lunar, global şi separat pentru fiecare deputat sau senator, ţinându-se seama de numărul deputaţilor sau al senatorilor din luna respectivă.

(2) Constituirea fondului se face din fondul global, începând cu data întrunirii legale a Camerei Deputaţilor/Senatului, sub condiţia validării alegerii şi a depunerii jurământului; deputaţilor/senatorilor care intră în exercitarea mandatului în cursul legislaturii li se constituie fondul de cheltuieli de la data validării şi depunerii jurământului.

(3) Fondul nu se mai constituie pentru deputatul sau senatorul care pierde calitatea în caz de demisie, de pierdere a drepturilor electorale, de incompatibilitate ori deces, începând cu luna următoare celei în care are loc evenimentul respectiv.

Art. 4. - Evidenţa constituirii şi utilizării fondului se ţine pe fiecare deputat sau senator de către Direcţia decontări pentru deputaţi din cadrul Secretariatului general al Camerei Deputaţilor, respectiv Direcţia birouri senatoriale din cadrul Secretariatului general al Senatului.

 

CAPITOLUL III

Organizarea activităţii în circumscripţiile electorale

 

Art. 5. - (1) Deputaţii şi senatorii pot organiza birouri parlamentare în circumscripţiile electorale, potrivit legii, după cum urmează:

a) prin asocierea deputaţilor, respectiv a senatorilor aleşi în aceeaşi circumscripţie electorală, pe baza criteriilor stabilite de aceştia;

b) separat, fiecărui deputat sau senator,

c) în alte circumscripţii electorale, la solicitarea partidelor politice pe lista cărora au candidat, cu aprobarea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi al Senatului.

(2) Asocierea se face pe baza unui contract scris, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, convenit între deputaţii, respectiv senatorii care se asociază; contractul de asociere se încheie pe perioada anului bugetar.

(3) Contractul de asociere poate înceta, înainte de expirarea duratei pentru care s-a încheiat, numai în cazuri justificate, cu informarea şi avizarea prealabilă a chestorului desemnat de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, respectiv al Senatului.

(4) Un exemplar original al contractului de asociere se predă Direcţiei decontări pentru deputaţi, respectiv Direcţiei birouri senatoriale pentru senatori.

Art. 6. - (1) Deputaţii şi senatorii pot înfiinţa unul sau mai multe birouri parlamentare în circumscripţiile electorale în care au fost aleşi, indiferent de forma de organizare prevăzută la art. 5.

(2) Birourile pot funcţiona în orice localitate de pe teritoriul circumscripţiei electorale respective. Localităţile în care funcţionează birouri se stabilesc de către deputaţi, respectiv senatori.

(3) Deputaţii care reprezintă organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale îşi pot organiza birouri parlamentare şi în alte circumscripţii electorale decât cele în care au fost aleşi.

(4) Localităţile în care funcţionează birourile parlamentare se comunică în scris Direcţiei decontări pentru deputaţi, de către deputat sau asociaţi, după caz, respectiv Direcţiei birouri senatoriale, de către senator sau de către asociaţi, după caz.

(5) Birourile vor funcţiona în localităţile stabilite pe perioada mandatului, cu excepţia cazurilor prevăzute ia art. 3 alin. (3), când pot interveni modificări în structura deputaţilor sau senatorilor pe circumscripţiile electorale.

(6) Birourile parlamentare nu pot fi organizate în locuinţele deputaţilor şi senatorilor sau ale rudelor acestora până la gradul JV inclusiv.

(7) în cadrul birourilor se poate angaja personal cu contract de muncă pe perioadă determinată, potrivit nomenclatorului funcţiilor prevăzut în anexa nr. 5, sau colaboratori, pe bază de contract civil, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, cărora li se stabilesc atribuţii şi răspunderi potrivit legii. În cazul angajării pe baza unui contract de muncă pe perioadă determinată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 şi statutului deputaţilor şi senatorilor, încadrarea se face prin ordin al secretarului general al Camerei Deputaţilor/Senatului, după caz, la propunerea deputaţilor/senatorilor în cauză. Cererea de încadrare în muncă pe durată determinată vizată de secretarul general al Camerei Deputaţilor/Senatului se va depune la Direcţia resurse umane, respectiv la Direcţia recrutare, administrare resurse umane şi pregătire profesională, anterior începerii raporturilor de muncă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.

(8) Contractele de muncă şi cele civile, pentru birourile parlamentare ale deputaţilor, vor fi vizate de Serviciul juridic şi se depun la Direcţia resurse umane şi la Direcţia de salarizare din cadrul Camerei Deputaţilor, iar contractele de muncă şi cele civile pentru birourile parlamentare ale senatorilor vor fi vizate de Biroul contencios şi se depun la Direcţia recrutare, administrare resurse umane şi pregătire profesională şi la Direcţia salarizare din cadrul Senatului.

(9) Contractul de muncă al personalului biroului deputatului/senatorului încetează la cererea deputatului/ senatorului, în cazul în care titularului mandatului îi încetează calitatea de deputat/senator, potrivit legii.

Art. 7. - Fondul lunar se acordă în funcţie de opţiunea fiecărui deputat sau senator, astfel:

a) în numerar la casieria Camerei Deputaţilor, respectiv a Senatului;

b) prin alte modalităţi de plată, potrivit instrucţiunilor de plată transmise de deputaţi şi senatori.

 

CAPITOLUL IV

Efectuarea cheltuielilor

 

Art. 8. - Orice plată sau cheltuieli se efectuează pe baza documentelor justificative, potrivit anexelor nr. 1-3.

Art. 9. - (1) Aprobarea efectuării cheltuielilor se dă de către deputat, respectiv senator sau de către deputaţii ori senatorii desemnaţi (în cazul asocierii).

(2) Confirmarea realităţii şi legalităţii efectuării se face de către deputat, respectiv senator sau de către deputaţii, respectiv senatorii desemnaţi (în cazul asocierii), după caz, conform legii.

Art. 10. - (1) Cheltuielile de personal se pot efectua prin angajarea personalului cu contract de muncă pe perioadă determinată care să nu depăşească perioada mandatului deputatului sau senatorului. Contractul de muncă va conţine clauze care să permită încetarea raporturilor de muncă înainte de expirarea perioadei normale a mandatului pentru situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (3).

(2) Salariile stabilite pentru personalul angajat în birourile parlamentare nu pot depăşi salariile personalului cu funcţii similare din Secretariatul general al Camerei Deputaţilor sau Secretariatul general al Senatului, după caz.

(3) Contractele civile pentru colaboratori se încheie pe perioade determinate sau pentru executarea unor lucrări. În aceste cazuri, plata se face cu ora, conform statului de plată, dar nu mai mult de 170 de ore/lună, Documentele necesare întocmirii acestor contracte civile se transmit, anterior începerii activităţii, Direcţiei resurse umane şi Direcţiei de salarizare, respectiv Direcţiei generale resurse umane şi salarizare.

(4) Cuantumul sumei de plată se stabileşte în funcţie de natura atribuţiilor sau a lucrărilor de executat, utilizându-se funcţiile din nomenclatorul prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 11. - Diurna, cazarea sau transportul personalului angajat şi al colaboratorilor pentru deplasările în circumscripţii şi la Parlament se decontează pe bază de documente justificative (ordin de deplasare, factură fiscală şi chitanţă de plată pentru cazare, bilete pentru transport etc.). Diurna se decontează în cuantumul stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile bugetare.

Art. 12. - (1) Se stabilesc limitele maxime, din suma forfetară, pentru următoarele cheltuieli:

a) 20% pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari transportului cu autoturismul;

b) 15% pentru furnituri de birou şi consumabile;

c) 7% pentru cheltuieli de protocol efectuate cu ocazia primirii invitaţilor străini şi români;

d) 4% pentru materiale de curăţenie.

(2) Economiile realizate la cheltuielile prevăzute la alin. (1) pot fi utilizate şi pentru alte feluri de cheltuieli prevăzute în prezentele norme.

(3) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) se justifică pe baza declaraţiei pe propria răspundere a deputatului, respectiv a senatorului, conform anexei nr. 2, care constituie document justificativ pentru decontare.

Art. 13. - (1) Cheltuielile de întreţinere şi gospodărire (încălzit, apă, canal, salubritate, abonamente presă scrisă, radio-TV, cablu TV, abonament internet, pagină web, prestări de servicii gospodăreşti etc.) se justifică pe baza contractelor sau convenţii lor încheiate cu prestatorul de servicii şi a documentelor justificative de plată.

(2) Limita valorică a cheltuielilor supuse rambursării, potrivit art. 45 din Legea nr. 96/2006, republicată, cu modificările ulterioare, se va stabili anual de birourile permanente ale celor două Camere în şedinţă comună.

(3) Chiriile se justifică pe baza contractelor de închiriere, subînchiriere sau convenţiilor şi a documentelor justificative de plată. În cazul în care spaţiile necesare birourilor parlamentare nu pot fi asigurate de autorităţile administraţiei locale, acestea se pot închiria de la alte persoane juridice sau fizice.

(4) Cheltuielile pentru reparaţii curente efectuate la sediile birourilor parlamentare se justifică pe bază de contracte civile pentru colaboratori, facturi fiscale şi, de la caz la caz, cu deviz de lucrări.

(5) Numărul maxim de linii telefonice fixe directe ce pot fi instalate de biroul parlamentar:

a) 1 linie telefonică pentru 1-5 deputaţi şi 1-3 senatori;

b) 2 linii telefonice pentru 6-12 deputaţi şi 2-4 senatori;

c) 3 linii telefonice pentru peste 12 deputaţi şi peste 4 senatori.

(6) Fiecare deputat sau senator are dreptul la un abonament de telefonie mobilă, decontarea făcându-se conform hotărârilor birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor, respectiv Senatului.

(7) Decontarea facturilor pentru posturile telefonice fixe şi mobile se va face numai pentru convorbirile interne.

Art. 14. - În exercitarea mandatului, deputaţii şi senatorii vor mai putea efectua din suma forfetară cheltuieli privind serviciile medicale la angajarea personalului din cadrul birourilor parlamentare, cheltuieli pentru multiplicare documente, anunţuri în mass-media, precum si pentru alte prestaţii similare.

Art. 15. - (1) Din suma forfetară se pot achiziţiona obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată, bunuri pentru dotarea autoturismelor de serviciu, definite potrivit legii.

(2) Deputaţii şi senatorii vor face propuneri privind achiziţionarea de mijloace fixe, propuneri care vor fi supuse aprobării birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor, respectiv Senatului, în vederea cuprinderii în bugetele instituţiilor pe anul următor.

Art. 16. - Chiria aferentă spaţiilor, cheltuielile de întreţinere şi gospodărire, drepturile băneşti ale persoanelor angajate în birourile parlamentare ale deputaţilor şi ale senatorilor şi alte cheltuieli aferente exercitării mandatului se asigură din suma forfetară alocată deputaţilor şi senatorilor.

Art. 17, - Fondul poate fi utilizat şi pentru alte cheltuieli, numai dacă acestea sunt prevăzute în normele legale şi nu contravin prezentelor norme.

 

CAPITOLUL V

Evidenţa şi decontarea cheltuielilor

 

Art. 18. - (1) Documentele justificative se îndosariază şi se transmit lunar, împreună cu decontul de cheltuieli, Direcţiei decontări pentru deputaţi a Camerei Deputaţilor, respectiv Direcţiei birouri senatoriale a Senatului.

(2) Pentru perioada vacanţei parlamentare de vară (iulie, august) documentele justificative şi decontul de cheltuieli se transmit cumulat, până la data de 15 septembrie.

(3) Centralizatorul deconturilor de cheltuieli pentru deputaţi, verificate de Serviciul decontări, avizate de controlul financiar propriu şi aprobate de directorul Direcţiei decontări pentru deputaţi, se transmite Direcţiei financiar-contabile pentru înregistrarea în contabilitatea Camerei Deputaţilor.

(4) Centralizatorul deconturilor de cheltuieli pentru senatori, verificate la Direcţia birouri senatoriale, avizate de controlul financiar preventiv propriu şi aprobat de directorul Direcţiei birouri senatoriale, se transmite Direcţiei buget-finanţe şi contabilitate pentru înregistrarea în contabilitatea Senatului.

Art. 19. - (1) Cheltuielile efectuate cu activitatea în circumscripţiile electorale se decontează lunar, întocmindu-se decontul de cheltuieli, conform modelului prezentat în anexa nr. 3, care cuprinde:

a) decontul de cheltuieli;

b) documentele justificative de cheltuieli.

(2) Decontul de cheltuieli, potrivit alin. (1), se prezintă de către deputaţi la Serviciul decontări din cadrul Direcţiei decontări pentru deputaţi, iar de către senatori la Direcţia birouri senatoriale, care verifică:

a) exactitatea calculelor şi corectitudinea înregistrărilor;

b) legalitatea cheltuielilor şi a altor operaţiuni patrimoniale efectuate,

Art. 20. - (1) Decontul de cheltuieli se prezintă cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare, pentru luna expirată.

(2) Nedepunerea în termen a decontului atrage neeliberarea sumei cuvenite pentru perioada următoare.

Art. 21. - Sumele neutilizate, prevăzute la art. 12, vor fi reportate pentru lunile următoare pentru aceleaşi categorii de cheltuieli.

Art. 22. - (1) Sumele neutilizate la sfârşitul anului vor fi restituite la casieria Camerei Deputaţilor, respectiv a Senatului, până cel mai târziu la data de 25 decembrie a anului bugetar.

{2) Pentru nedepunerea la termen a sumelor prevăzute la alin. {1) se aplică majorări de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, conform reglementărilor legale în vigoare, care se suportă de deputat sau de senator, după caz.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 23. - Camera Deputaţilor şi Senatul vor pune la dispoziţia fiecărui deputat şi senator câte o ştampilă cu însemnele Camerei Deputaţilor, respectiv Senatului şi numărul de legitimaţie a deputatului, respectiv a senatorului.

Art. 24. - (1) Obiectele de inventar achiziţionate din fond intră în patrimoniul Camerei Deputaţilor, respectiv al Senatului.

{2) Casarea sau declasarea obiectelor de inventar se face de Comisia de casare numită prin ordin de secretarul general al Camerei Deputaţilor, respectiv de secretarul general al Senatului, în condiţiile stabilite de lege.

Art. 25. - (1) Comisia specială prevăzută la art. 60 din Legea nr. 96/2006, republicată, cu modificările ulterioare, va soluţiona litigiile referitoare ia aplicarea prezentelor norme, care nu sunt de competenţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din Camera Deputaţilor, a Comisiei juridice de numiri, disciplină, imunităţi şi validări din Senat şi, respectiv, a instanţelor judecătoreşti.

(2) Comisia este învestită prin sesizarea deputaţilor sau senatorilor interesaţi, a preşedintelui Senatului sau al Camerei Deputaţilor, a biroului permanent al uneia dintre cele două Camere, a unui grup parlamentar, a unei comisii permanente şi a Secretariatului general al Senatului sau al Camerei Deputaţilor. Comisia se poate sesiza şi din oficiu.

(3) Hotărârile comisiei sunt definitive şi executorii.

Art. 26. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

CHELTUIELILE

ce se efectuează din fondul pentru activitatea deputaţilor şi senatorilor în circumscripţiile electorale şi documentele justificative ale acestora

 

Nr. crt.

Natura cheltuielilor

Documente justificative

0

1

2

1.

 

Salariile personalului angajat pe perioadă determinată

a) Contract individual de muncă

b) Stat de plată a salariilor întocmit de:

- Direcţia de salarizare, pentru deputaţi;

- Direcţia salarizare, pentru senatori

2.

Indemnizaţiile colaboratorilor în circumscripţiile electorale

a) Contract civil de colaborare

b) Stat de plată a indemnizaţiilor colaboratorilor, întocmit de:

- Direcţia de salarizare, pentru deputaţi;

- Direcţia salarizare, pentru senatori

3.

Contribuţiile angajatorului la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, la fondul de şomaj, la fondul de sănătate etc, conform prevederilor legale în vigoare

Ordine de plată întocmite de:

- Direcţia de salarizare, pentru deputaţi;

- Direcţia salarizare, pentru senatori

4.

Contribuţiile individuale ale personalului la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, la fondul de şomaj, la fondul de sănătate etc, conform prevederilor legale în vigoare

Ordine de plată întocmite de:

- Direcţia de salarizare, pentru deputaţi;

- Direcţia salarizare, pentru senatori

5.

Diurna de deplasare, cazare şi transport în circumscripţiile electorale şi la Parlamentul României, pentru personalul angajat şi pentru colaboratori

Ordin de deplasare

6.

Contravaloarea carburanţilor şi lubrifianţilor auto

Declaraţie sub semnătură proprie

7.

Cheltuieli de întreţinere şi gospodărire pentru spaţiul administrativ (încălzire, iluminat şi forţă motrice, apă, canal salubritate, telefon, abonament radio-TV, internet şi ISDN, poştă, chirii etc.)

Contracte de închiriere sau subînchiriere, pentru prestări de servicii, precum şi alte contracte, după caz, convenţie, factură fiscală şi chitanţă

8.

Furnituri de birou, consumabile şi materiale de curăţenie

Declaraţie sub semnătură proprie

9.

Obiecte de inventar de mică valoare sau de scurtă durate

Factură fiscală şi chitanţă

10.

Reparaţii curente ale spaţiilor birourilor parlamentare

Contract civil de colaborare, factură fiscală, deviz de lucrări

11.

Abonamente presă

Factură fiscală, chitanţă

12.

Multiplicare documente, anunţuri în mass-media

Factură fiscală, chitanţă

13.

Protocol

Declaraţie sub semnătură proprie

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul............................................deputat/senator în Circumscripţia electorală....................., legitimaţia nr. .........., declar pe propria răspundere că în luna................................am efectuat, conform art. 12 din Normele privind modul de utilizare justificare a sumei forfetare aferente cheltuielilor efectuate de deputaţi şi senatori în circumscripţiile electorale, cheltuieli în sumă tală de..................................lei, reprezentând:

- contravaloarea cheltuielilor pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari transportului cu autoturismul.....................lei*);

- contravaloarea cheltuielilor pentru furnituri de birou şi consumabile..........................lei**);

- contravaloarea cheltuielilor de protocol efectuate pentru primirea invitaţilor străini şi români............................lei***);

- contravaloarea cheltuielilor pentru materiale de curăţenie........................lei****).

 

Data....................

Deputat/Senator,

..............................................

 

 

*) Maximum 20% din suma forfetară lunară pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari transportului cu autoturismul. **) Maximum 15% din suma forfetară necesară pentru furnituri de birou şi consumabile. ***) Maximum 7% din suma forfetară lunară pentru cheltuieli de protocol efectuate pentru primirea invitaţilor străini şi români. ***) Maximum 4% din suma forfetara lunară pentru materiale de curăţenie.

 

ANE/A Nr. 3

la norme

 

Deputatul/Senatorul.............................

Legitimaţia nr. ......................................

 

DECONT DE CHELTUIELI

pe luna........................

 

Data

Documentul

Explicaţii

Suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CHELTUIELI:

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Fondul de cheltuieli

TOTAL........................................................................

din care:

- sume rămase din luna precedentă .......................................................................

- sume nerepartizate şi primite în luna curentă ........................................................................

II. Cheltuieli efectuate .......................................................................

III. Sume rămase disponibile {I-II) .......................................................................

IV. Sume cuvenite pe luna.................... .......................................................................

V. Fond disponibil de cheltuit (III + IV) .......................................................................

 

Verificat

Camera Deputaţilor:

Serviciul decontări

 

…………………….

Senat:

Direcţia birouri senatoriale

………………………………

Data.......................

 

Semnătura deputatului/senatorului,

……………………………………………………..

 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

CONTRACT DE ASOCIERE

(model)

 

Între subsemnaţii:

1........................................ deputat/senator în Circumscripţia electorală .............................. cu domiciliul în

...............................legitimat cu B.I./C.I. seria...........nr. ..........., eliberat/eliberată de..........................la data de....................

2...............................................................................................

3...............................................................................................

4...............................................................................................

În temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 5 din Normele privind modul de utilizare şi justificare a sumei forfetare aferente cheltuielilor efectuate de deputaţi şi senatori în circumscripţiile electorale, aprobate prin Hotărârea birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 1/2006, republicată, a intervenit prezentul contract de asociere.

 

CAPITOLUL I

Obiectul contractului

 

Art. 1. - Obiectul prezentului contract de asociere îl constituie organizarea şi desfăşurarea activităţii privind exercitarea mandatului în circumscripţia electorală de către deputaţi/senatori, efectuarea cheltuielilor ocazionate de această activitate din fondul destinat în acest scop, potrivit legii.

 

CAPITOLUL II

Valoarea contractului

 

Art. 2. - (1) Fondul de cheltuieli lunar al fiecărui deputat/senator se constituie în fondul de cheltuieli al deputaţilor/senatorilor asociaţi, în sumă de....................lei pe lună.

(2) în anul..........fondul de cheltuieli al asociaţiei este în sumă de.........................lei.

(3) în anul...........fondul de cheltuieli al asociaţiei este în sumă de.........................lei.

(4) n cazul majorării sau indexării indemnizaţiei lunare brute a deputaţilor/senatorilor, fondul de cheltuieli va fi majorat corespunzător.

 

CAPITOLUL III

Durata contractului

 

Art. 3. - (1) Contractul de asociere se încheie pe perioada

(2) în această perioadă contractul de asociere nu poate fi modificat decât în cadrul reglementărilor legale.

(3) Contractul de asociere poate înceta înainte de expirarea duratei pentru care s-a încheiat numai în cazuri justificate şi cu aprobarea chestorului desemnat de biroul permanent.

(4) Contractul de asociere poate fi prelungit pe următorul an, în mod tacit sau expres.

 

CAPITOLUL IV

Organizarea internă a asociaţiei

 

Art. 4. - Deputaţii/Senatorii asociaţi organizează biroul cu sediul în localitatea...............................,str. .......................................... nr. ............

Art. 5. - Pentru efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi, deputaţii/senatorii asociaţi vor/nu vor deschide un cont la Banca

Art. 6. - (1) Hotărârile privind modul de utilizare a fondului de cheltuieli constituit de asociaţie se iau în adunarea generală a deputaţilor/senatorilor asociaţi.

(2) Hotărârile se consemnează în Registrul de procese-verbale al adunării generale.

(3) Hotărârile se iau cu majoritatea simplă a deputaţilor/senatorilor asociaţi.

Art. 7. - Pentru efectuarea cheltuielilor, angajarea personalului, aprobarea documentelor justificative şi semnarea documentelor bancare în conformitate cu hotărârile adunării generale a deputaţilor/senatorilor asociaţi se împuternicesc:

a) cu semnătura 1 următorii deputaţi/senatori:

1...............................................................................................;

2...............................................................................................;

3..............................................................................................;

b) cu semnătura a II-a:

1......................................funcţia (deputat/senator, salariat);

2......................................funcţia (deputat/senator, salariat).

 

CAPITOLUL V

Retragerea, dizolvarea

 

Art. 8. - (1) Deputaţii/Senatorii se pot retrage din asociaţie numai după încheierea anului bugetar, respectiv 31 decembrie.

(2) Deputatul/Senatorul care se retrage din asociaţie nu poate emite pretenţii asupra bunurilor dobândite în comun. Bunurile respective rămân în patrimoniul Camerei Deputaţilor/Senatului.

Art. 9. - (1) Dizolvarea asociaţiei se face pe baza hotărârii adunării generale a deputaţilor/senatorilor asociaţi, luată cu majoritatea de două treimi din numărul deputaţilor/senatorilor asociaţi sau prin acordul părţilor.

(2) Bunurile achiziţionate din suma forfetară în perioada anterioară dizolvării nu pot fi împărţite între deputaţii/senatorii asociaţi. Bunurile respective rămân în patrimoniul Camerei Deputaţilor/Senatului.

 

CAPITOLUL VI

Litigii

 

Art. 10. - Orice litigiu intervenit între deputaţii/senatorii asociaţi, cu privire la rezilierea prezentului contract, pentru care părţile nu au ajuns la o înţelegere pe cale amiabilă, va fi soluţionat de adunarea generală a deputaţilor/senatorilor asociaţi. Hotărârea se adoptă cu majoritate simplă şi este definitivă.

Încheiat astăzi.....................................în..........exemplare originale, dintre care unul se transmite la Direcţia decontări pentru deputaţi din cadrul Camerei Deputaţilor/Direcţiei birouri senatoriale din cadrul Senatului.

 

Semnături:

 

ANEXA Nr. 5

la norma

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR/SENATUL

 

NOMENCLATORUL FUNCŢIILOR

privind încadrarea personalului din circumscripţiile electorale

 

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

0

1

2

1.

Consilier

S

2.

Expert

S

3.

Consultant

S

4.

Şef birou deputat/senator, stenodactilograf, şef cabinet, referent

S - SSD

5.

Şef birou deputat/senator, stenodactilograf, şef cabinet, referent

PL

6.

Şef birou deputat/senator, stenodactilograf, şef cabinet, referent

M

7.

Secretar cabinet, secretar-dactilograf

M

8.

Referent de specialitate gradul III

S

9.

Referent de specialitate gradul IV

S

10.

Subinginer gradul IA

SSD

11.

Subinginer gradul I

SSD

12.

Referent IA

M

13.

Referent I

M

14.

Referent II

M

15.

Secretar-dactilograf, dactilograf IA

M

16.

Secretar-dactilograf, dactilograf I

M, G

17.

Secretar-dactilograf, dactilograf II

MS

18.

Secretar-dactilograf, dactilograf debutant

M, G

19.

Funcţionar, arhivar I

M

20.

Funcţionar, arhivar II

M

21.

Funcţionar, arhivar debutant

M

22.

Şofer treapta IA

 

23.

Şofer treapta I

 

24.

Şofer treapta II

 

25.

Muncitor calificat I

 

26.

Muncitor calificat II

 

27.

Muncitor calificat III

 

28.

Muncitor necalificat, îngrijitor

 

 

NOTĂ:

Nivelul salariilor se comunică birourilor parlamentare ori de câte ori intervin modificări ale acestora.

 

ANEXA Nr.6

la norma

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR/SENATUL

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

încheiat şi înregistrat cu nr. ............. din......................

 

(model)

În temeiul art. 12 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 38 alin. (6) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare

Părţile contractului:

Camera Deputaţilor/Senatul, cu sediul în municipiul Bucureşti, Palatul Parlamentului, .......................... reprezentată/reprezentat legal prin secretarul general, în calitate de angajator, pe de o parte, şi

Domnul/Doamna..............................................................., domiciliat/domiciliată în localitatea....................................... judeţul (sectorul)..............str. .......................nr. .........bl..........ap..........B.I./C.I. seria........nr. ...........eliberat/eliberată de ........................................la data de..............................., cod numeric personal..........................................în calitate de salariat, pe de altă parte,

încheie prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora au convenit:

A. Obiectul contractului

Prestarea muncii de către salariat în condiţiile fişei postului şi salarizarea acestuia de către angajator conform muncii prestate.

B. Durata contractului

a) determinată, de......................luni, pe perioada cuprinsă între data de..........................şi data de..........................;

b) salariatul va efectua o perioadă de probă de...............luni.

C. Domnul/Doamna..........................................va îndeplini funcţia de......................................

D. Atribuţiile postului

Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la prezentul contract.

E. Locul de muncă

Activitatea se desfăşoară în Circumscripţia electorală nr. .......... - Biroul parlamentar al deputatului/senatorului (asociaţia).....................din.........................

F. Condiţii de muncă

Activitatea se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/ speciale.............potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.*)

G. Durata muncii:

1.0 normă întreagă, durata timpului de lucru fiind în medie de 8 ore/zi şi de 40 de ore/săptămână;

2. o fracţiune de norma de......ore/zi (cel puţin două ore), .........ore/săptămână:

a) repartizarea programului de lucru se face după cum urmează:....................;

b) nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră ori pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora;

3. programul de lucru este inegal şi se desfăşoară conform regulamentului intern.

H. Drepturi salariate

1. Salariul brut lunar corespunzător funcţiei de execuţie este de.........................lei, la care se adaugă (numai pentru funcţii de conducere) o indemnizaţie de conducere de ............ %, reprezentând......................lei.

2. Sporuri la salariu:

- sporul pentru vechime în muncă;

- alte sporuri.

3. Drepturile salariale se plătesc lunar, în numerar, până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face plata.

I. Concediul

Durata concediului anual de odihnă, stabilită potrivit prevederilor regulamentului intern, se acordă proporţional cu activitatea prestată şi va fi de...........................zile lucrătoare.

J. Alte clauze

Perioada de preaviz în cadrul concedierii este de.................. zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările ulterioare, şi regulamentului intern.

Perioada de preaviz în cadrul demisiei este de...........zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările ulterioare, şi regulamentului intern.

K. Obligaţiile generale ale părţilor

1. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

a) să îşi îndeplinească cu bună-credinţă obligaţiile generale şi cele specifice postului ocupat:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………;

b) să răspundă de integritatea bunurilor cu care este dotat biroul din circumscripţia electorală respectivă, precum şi de utilizarea corespunzătoare a acestora;

c) să respecte disciplina muncii;

d) să respecte prevederile cuprinse în regulamentul intern şi în contractul individual de muncă;

e) să nu prejudicieze în nici un fel activitatea şi patrimoniul instituţiei;

f) să păstreze confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea şi acţiunile instituţiei la care participă sau despre care are cunoştinţa;

g) să se preocupe de perfecţionarea pregătirii sale profesionale;

h) să declare angajatorului locul unde exercită funcţia pe care o consideră de bază, în cazul în care cumulează mai multe funcţii;

i) să respecte măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate.

2. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

Obligaţiile biroului parlamentar:

a) informează salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;

b) asigură salariatului condiţiile corespunzătoare de muncă, acordă drepturile salariale şi alte drepturi cuvenite, în conformitate cu legea şi în raport cu munca prestată, din suma forfetară acordată în temeiul art. 38 alin. (5) din Legea nr. 96/2006, republicată, cu modificările ulterioare;

c) organizează instruirea angajatului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

d) asigură măsurile necesare pentru protejarea securităţii şi sănătăţii salariatului, inclusiv prin activităţi de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale şi acordarea echipamentului de protecţie, de lucru şi a alimentatei de protecţie, conform prevederilor legale.

Obligaţiile Camerei Deputaţilor/Senatului:

a) să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariat şi biroul parlamentar;

b) să elibereze, la cerere, documentele care atestă calitatea de salariat;

c) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor.

L. Dispoziţii finale

Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările ulterioare, ale contractului colectiv de muncă aplicabil şi ale Regulamentului intern al Secretariatului general al Camerei Deputaţilor/Senatului.

Părţile contractante se angajează reciproc să respecte drepturile şi obligaţiile ce le revin din dispoziţiile legale în vigoare referitoare la angajarea şi promovarea în muncă, precum şi cele prevăzute în regulamentul intern şi celelalte reglementări interne.

Modificările prevederilor din prezentul contract individual de muncă se fac cu acordul părţilor, prin încheierea unui act adiţional.

Încetarea prezentului contract individual de muncă se face în condiţiile legii.

Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, din care un exemplar se păstrează la Direcţia

resurse umane din cadrul Camerei Deputaţilor/ Direcţia resurse umane din cadrul Senatului şi un exemplar se înmânează salariatului.

M. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii.

 

CAMERA DEPUTAŢILOR/SENATUL

SECRETAR GENERAL

Salariat

 

AVIZAT

Deputat/Senator.................................................................................................................................................................................

Direcţia resurse umane/Direcţia recrutare, administrare resurse umane şi pregătire profesională........................................

Serviciul juridic/Biroul contencios..................................................................................................................................................

 

La data de........................prezentul contract individual de muncă încetează în temeiul art. .....din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările ulterioare, în urma îndeplinirii procedurii legale.

 

Camera Deputaţilor/Senatul

Secretar general,

.............................................................

 


*) Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a fost abrogată prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010.

 

ANEXA Nr. 7

la norme

 

Biroul parlamentar nr. .............

Localitatea..............................

Judeţul....................................

 

CONTRACT CIVIL

Nr. ............. din......................

 

(model)

În temeiul prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale Normelor privind modul de utilizare şi justificare a sumei forfetare aferente cheltuielilor efectuate de deputaţi si senatori în circumscripţiile electorale, aprobate prin Hotărârea birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 1/2006, republicată

Între:

.......................................deputat/senator în Circumscripţia electorală (sau deputaţi/senatori asociaţi, după caz) nr. .......... legitimaţia nr. ...........cu biroul parlamentar având sediul în ........................................ în calitate de beneficiar, pe de o parte,

şi

.................................domiciliat în judeţul............................localitatea.................................str. ........................nr. ......... bl........, sc .........ap........născut la data de.......................în localitatea ............................... judeţul..................................de profesie..........................studii..........................(conform actelor de studii anexate în copie), posesor al B.I./C.I. seria................ nr. ...................eliberat/eliberată de..........................la data de......................., cod numeric personal..........................................

În calitate de prestator, pe de altă parte, s-a încheiat prezentul contract civil, în următoarele condiţii stabilite de comun acord:

I. Obiectul contractului

Activităţile care urmează să fie prestate.....................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………;

II. Plata serviciilor

Pentru executarea corespunzătoare a prestaţiei/prestaţiilor ce face/fac obiectul prezentului contract, părţile convin un tarif brut de ........................... lei/oră, corespunzător funcţiei de

Acest tarif se va modifica corespunzător reglementărilor legale ulterioare.

III. Durata contractului

Prezentul contract se încheie pe o perioadă determinată, începând cu data de.........................................până la data de ……………………………..

IV. Obligaţiile părţilor

Beneficiarul se obligă:

- să stabilească programul de lucru şi alte reguli necesare desfăşurării activităţii pentru care a fost încheiat prezentul contract cu partea contractantă;

- să plătească lunar, până la data de ............ a lunii următoare, drepturile băneşti cuvenite conform cap. II;

- să reţină şi să vireze către bugetul statului impozitul aferent;

- să asigure condiţiile necesare pentru efectuarea lucrării/lucrărilor care face/fac obiectul prezentului contract, cu respectarea normelor de protecţie a muncii.

Prestatorul se obligă:

- să execute lucrarea/lucrările ce face/fac obiectul prezentului contract, la timp şi la nivelul calitativ stabilit de beneficiar;

- să respecte programul de lucru şi regulile stabilite de comun acord cu beneficiarul;

- să răspundă pentru respectarea confidenţialităţii lucrărilor;

- să respecte normele de protecţie a muncii specifice activităţii.

V. Sancţiuni

Pentru nerespectarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor ce decurg din obiectul prezentului contract, beneficiarul este în drept să aplice următoarele sancţiuni:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………;

Prezentul contract împreună cu documentele de constatare constituie titlu executoriu pentru eventualele pagube produse din vina prestatorului.

Prestatorul răspunde civil şi, după caz, penal pentru faptele sale şi pagubele produse beneficiarului în exercitarea atribuţiilor prevăzute de prezentul contract.

VI. Dispoziţii finale

Cazul fortuit şi forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii.

Orice neînţelegere decurgând din executarea prezentului contract se va soluţiona pe cale amiabilă şi numai în cazul în care soluţionarea pe această cale a devenit imposibilă partea nemulţumită se poate adresa instanţei competente, în vederea soluţionării divergenţei.

Modificările în prezentul contract se fac numai cu acordul scris al ambelor părţi, prin act adiţional.

Prezentul contract s-a încheiat în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi unul Direcţiei resurse umane din cadrul Camerei Deputaţilor/Direcţiei recrutare, administrare resurse umane şi pregătire profesională din cadrul Senatului.

Încheiat astăzi..............................

 

Beneficiar,

………………………………

Prestator,

………………………………

 

Se anexează:

- copie xerox a actelor de studii sau de calificare;

- copie xerox a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);

- copie B.I./C.I.

 

ANEXA Nr. 8

la norme

 

CERERE

de încadrare în muncă pe durată determinată

 

(model)

 

Subsemnatul/Subsemnata......................................................deputat/senator în Circumscripţia electorală nr. .................

în conformitate cu art. 38 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, solicit să fie încadrat/încadrată în muncă domnul (doamna)..........................................în funcţia de..........................., cu un salariu de.......................................lei/lunar, pe perioada...............................

 

Semnătura

………………………………

Data.............................