MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 781/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 781         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marţi, 20 noiembrie 2012

 

SUMAR

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

1. – Rezoluţie

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

43. - Hotărâre privind alegerea unui membru în Consiliul Superior al Magistraturii ca reprezentant al societăţii civile

 

44. - Hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de senator

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

43. - Hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de deputat

 

DECRETE

 

712. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

713. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.095. - Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului la bugetul Grupării europene de cooperare teritorială ..Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism” în perioada 2012-2013

 

1.104.- Hotărâre pentru aprobarea Acordului privind cooperarea dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii din Republica Azerbaidjan, semnat la Baku la 18 aprilie 2011

 

Acord privind cooperarea dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii din Republica Azerbaidjan

 

1.105. - Hotărâre pentru completarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

 

1.108. - Hotărâre privind aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil situat în localitatea Agigea, judeţul Constanţa, şi darea acestuia în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa

 

1 109. - Hotărâre privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Unitatea Militară 0260 Bucureşti şi Unitatea Militară 0925 Suceava, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

1.110. - Hotărâre privind încadrarea unui drum judeţean, trecut în domeniul public al statului, în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, precum şi darea unui sector din acesta în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.658. - Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru aprobarea Normelor privind organizarea parcurilor reci de nave şi a Normelor privind organizarea iernaticelor de nave

 

2.368/1.058/1.501. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului, al ministrului afacerilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor, privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe” din cadrul axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere” a Programului operaţional regional 2007-2013

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

REZOLUŢIE

 

1. Parlamentul României consideră că România trebuie să continue să promoveze obţinerea unor alocări importante pentru politica de coeziune şi politica agricolă comună în cadrul negocierilor pentru viitorul buget al Uniunii Europene 2014- 2020.

2. Parlamentul României susţine propunerile formulate pentru viitorul exerciţiu bugetar al Uniunii Europene de către preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Durao Barroso, precum şi de preşedintele Parlamentului European, Martin Schulz, care răspund obiectivelor urmărite de România „n ceea ce priveşte politica de coeziune şi politica agricolă comună.

3. Parlamentul României consideră că Preşedintele României trebuie să apere ferm şi fără echivoc interesul ţării noastre la Consiliul European, susţinând propunerile venite dinspre Comisia Europeană şi Parlamentul European, şi îl asigură de întreg sprijinul majorităţii parlamentare în acest sens. Parlamentul României consideră că textul propus, la acest moment, de Preşedintele Consiliului European nu reflectă obiectivele urmărite de către România.

Criteriile fundamentale pe care noul buget al Uniunii Europene trebuie să se construiască sunt solidaritatea, reducerea decalajelor economice şi creşterea convergenţei dintre statele membre. Acestea sunt criterii care trebuie urmărite şi susţinute şi de România. Orice element care introduce o discriminare între statele membre nu trebuie acceptat.

Parlamentul consideră politica de coeziune şi politica agricolă comună drept elemente fundamentale ale proiectului european, în acord cu valorile Uniunii Europene.

 

Această rezoluţie a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din data de 20 noiembrie 2012.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU ŞTEFAN ZGONEÂ

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Nr. 1.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind alegerea unui membru în Consiliul Superior al Magistraturii ca reprezentant al societăţii civile

În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 şi 20 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul o alege, în calitate de reprezentant al societăţii civile în Consiliul Superior al Magistraturii, pe doamna Ciochină Daniela, pentru un mandat ce va expira la data de 6 ianuarie 2017.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 noiembrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 20 noiembrie 2012.

Nr. 43.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării unui mandat de senator

 

Având în vedere demisia din calitatea de senator a domnului Grosu Corneliu, ales în Circumscripţia electorală nr. 28 Mureş, Colegiul uninominal nr. 4,

în temeiul prevederilor art. 7Q alin. (2) din Constituţia României, republicată, ale art. 7 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 48 alin. (16) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 188 alin. (2) şi ale art. 194 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Senatul constată încetarea calităţii de senator a domnului Grosu Comeliu, începând cu data de 13 noiembrie 2012, şi declară vacant locul de senator în Circumscripţia electorală nr. 28 Mureş, Colegiul uninominal nr. 4.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 noiembrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 20 noiembrie 2012.

Nr. 44.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării unui mandat de deputat

 

Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului Trăşculescu Alin Silviu, ales în Circumscripţia electorală nr. 41 Vrancea, Colegiul uninominal nr. 5, precum şi declararea de către preşedintele Camerei Deputaţilor a locului vacant, în şedinţa publică din data de 20 noiembrie 2012,

în temeiul art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, al art. 7 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 48 alin. (16) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 210 şi art. 211 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputaţilor constată încetarea calităţii de deputat a domnului Trăşculescu Alin Silviu, începând cu data de 20 noiembrie 2012, şi declară vacant locul de deputat în Circumscripţia electorală nr. 41 Vrancea, Colegiul uninominal nr. 5.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 20 noiembrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 20 noiembrie 2012.

Nr. 43.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 856/2012,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Preda-Popescu Florentina, judecător la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2012.

Nr. 712.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având În vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 857/2012,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Iacob Ioana, judecător la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

REŞEDINŢELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2012.

Nr.713.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului la bugetul Grupării europene de cooperare teritorială „Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism” în perioada 2012-2013

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială, aprobată cu modificări prin Legea nr. 52/2008,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (1) lit. b), art. 9 alin. (2) lit. e) şi art. 11 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.082/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT), coroborat cu art. 12.1 din Statutul Grupării Europene de Cooperare Teritorială „Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism”,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contribuţiei financiare a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului la bugetul Grupării europene de cooperare teritorială „Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism” în perioada 2012-2013, în cuantum de 35.000 euro pe an.

Art. 2. - (1) Suma prevăzută la art. 1 se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, titlul 55 „Alte transferuri” - 55.02.01 - „Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale”, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie.

(2) Suma prevăzută la art. 1 se calculează pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plăţii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Cristian Gheorghe Barhalescu,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2012.

Nr. 1.095.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului privind cooperarea dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii din Republica Azerbaidjan, semnat la Baku la 18 aprilie 2011

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul privind cooperarea dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii din Republica Azerbaidjan, semnat la Baku la 18 aprilie 2011.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 14 noiembrie 2012.

Nr. 1.104.

 

ACORD

privind cooperarea dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii din Republica Azerbaidjan

 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii din Republica Azerbaidjan, în continuare denumite părţi contractante,

în vederea extinderii colaborării economice şi tehnico-ştiinţifice prin intensificarea cooperării în domeniul agriculturii, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Părţile contractante vor întreprinde activităţi comune în următoarele direcţii, în scopul întăririi cooperării bilaterale în domeniul agriculturii şi industriei alimentare:

1. schimb de mostre de soiuri noi şi existente de plante de câmp, legume şi fructe şi cooperare în domeniul producţiei de seminţe şi material săditor;

2. Însămânţare artificială; creşterea animalelor şi selecţie în zootehnie;

3. schimb de materiale genetice şi biologice utilizate în cultura vegetală si zootehnie;

4. schimb de informaţii cu privire la producerea, certificarea şi comercializarea produselor agroalimentare ecologice;

5. schimb de experienţă asupra utilizării eficiente a pământului, îmbunătăţiri funciare, aplicarea măsurilor agrotehnice şi a metodelor avansate de irigare;

6. schimb de informaţii asupra înfiinţării de întreprinderi de servicii agricole, sisteme noi de maşini şi tehnologii agricole;

7. Încurajarea investiţiilor reciproce în producerea, procesarea şi comercializarea produselor agricole cu utilizarea de tehnologii moderne, precum şi în infrastructură şi în marketingul produselor agricole şi sprijinirea înfiinţării de întreprinderi mixte;

8. cooperare în domeniul cercetării ştiinţifice agricole prin sprijinirea stabilirii de relaţii directe între unităţile de cercetare ştiinţifică din sectorul agricol;

9. sprijinirea participării operatorilor economici şi a specialiştilor din domeniul agroalimentar la simpozioane, seminare, conferinţe, misiuni economice, târguri şi expoziţii din domeniul agricol organizate în România şi în Republica Azerbaidjan.

 

ARTICOLUL 2

 

Părţile contractante vor organiza consultări pentru rezolvarea problemelor care ar putea să apară din aplicarea prezentului acord. Locul, data şi agenda acestor consultări vor fi stabilite de comun acord.

Fiecare parte contractantă va acoperi cheltuielile pentru propria sa delegaţie.

În cazul în care consultările nu au dat rezultate, divergenţele vor fi soluţionate pe cale diplomatică.

 

ARTICOLUL 3

 

Prezentul acord nu afectează drepturile şi angajamentele părţilor contractante care decurg din alte acorduri internaţionale încheiate anterior.

Prezentul acord nu afectează drepturile şi angajamentele României ce decurg din statutul de membru al Uniunii Europene.

 

ARTICOLUL 4

 

Se pot aduce completări şi modificări la prezentul acord cu acordul ambelor părţi contractante. Astfel de completări şi modificări vor fi făcute sub formă de protocoale separate care vor face parte integrantă din prezentul acord şi vor intra în vigoare conform articolului 5.

 

ARTICOLUL 5

 

Prezentul acord intră în vigoare la data primirii celei de-a două notificări prin care părţile contractante se informează reciproc despre îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

Acordul va rămâne în vigoare pe o durată de 5 ani, care poate fi reînnoită în mod tacit, dacă niciuna dintre părţile contractante nu comunică pe cale diplomatică celeilalte părţi contractante, cu cel puţin 6 luni înainte de data expirării perioadei respective, decizia sa de a termina prezentul acord.

 

Semnat la Baku la 18 aprilie 2011, în două exemplare originale, în limbile română, azeră și engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergență de interpretare, versiunea engleză va prevala.

 

 

Pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România,

Ion Ariton,

ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri

Pentru Ministerul Agriculturii din Republica Azerbaidjan,

Ismat Abasov,

ministrul agriculturii

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 311/2003

privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

a unei activități finanțate integral din venituri proprii

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La articolul 1 alineatul (1) din Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a unei activități finanțate integral din venituri proprii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 31 martie 2003, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:

„l) activități privind selecția, acțiuni de pregătire sportivă și realizare de competiții sportive ale copiilor și juniorilor mici, precum și ale persoanelor cu dizabilități, în baza unor proiecte și programe ale federațiilor sportive naționale, cu scopul de a forma performeri.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,

Ecaterina Andronescu

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Florin Georgescu

 

București, 14 noiembrie 2012.

Nr. 1.105.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil situat în localitatea Agigea, judeţul Constanţa, şi darea acestuia în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa

 

Având în vedere prevederile art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniului public al statului şi darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa a imobilului situat în localitatea Agigea, judeţul Constanţa, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art. 2. - Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 14 noiembrie 2012.

Nr. 1.108.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului ce face obiectul înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și al dării

în administrarea Ministerului Administrației și Internelor prin Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța

 

Codul de

clasificație

Adresa imobilului

Persoana juridică

cu drept de

proprietate

Persoana juridică cu

drept de administrare

asupra imobilului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea de inventar a

imobilului

(lei)

Numărul de înregistrare în

inventarul bunurilor

din domeniul public

8.19.01

 

Localitatea Agigea, Aleea

Paltinului nr. 23, județul Constanța

 

Statul român

 

Ministerul Administrației

și Internelor, Inspectoratul de

Poliție al Județului

Constanța

C.U.I. 4300965

- teren intravilan în

suprafață de 308,00 mp

(din măsurători: 310,00 mp);

- construcție în suprafață

construită de 95,00 mp și

suprafață totală utilă de

319,45 mp, regim S+P+1+M;

- nr. cadastral: 102859

- C.F. Constanța: 102859

565.003,94

Ministerul Finanțelor

Publice urmează să atribuie număr de înregistrare în inventarul

bunurilor aparținând

domeniului public al statului

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Unitatea Militară 0260 Bucureşti şi Unitatea Militară 0925 Suceava, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii situate în municipiul Bucureşti, respectiv oraşul Gura Humorului, judeţul Suceava, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Unitatea Militară 0260 Bucureşti, respectiv Unitatea Militară 0925 Suceava, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, în condiţiile legii.

Art. 3. - După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Bucureşti, 14 noiembrie 2012.

Nr. 1.109.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a construcțiilor aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, care se transmit din domeniul public

al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora

 

Codul de

clasificație

Adresa imobilului

Persoana juridică

cu drept de

proprietate

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea contabilă

(lei)

Numărul de înregistrare în

inventarul bunurilor

din domeniul public

8.19.01

Municipiul București

 

Ministerul Administrației și

Internelor – Unitatea Militară 0260

București

CUI 4192774

CF 239631

1. Pavilion 45-01-87:

Sc = 303,00 mp;

Sd = 303,00 mp

33.011,87

28456

(parțial)

8.19.01

Orașul Gura

Humorului, județul

Suceava

Ministerul

Administrației și

Internelor - Unitatea

Militară 0925 Suceava

- cod fiscal

13589936

CF 32804

1. Pavilion 45-287-03

(parțial)

Sc = 106,94 mp;

Sd = 106,94 mp

101.474

(parțial)

32.098,50

 

 

101.474

(parțial)

2. Pavilion 45-287-05:

Sc = 25,20 mp;

Sd = 25,20 mp

38.088,24

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încadrarea unui drum judeţean, trecut în domeniul public al statului, în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, precum şi darea unui sector din acesta în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 12 alin. (1) şi art. 221 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”,aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea unui drum judeţean, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 162/2012, în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, precum şi darea unui sector din acesta în lungime de 23,892 km, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. â activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, în condiţiile legii.

Art. 2. - Predarea-preluarea sectorului de drum judeţean prevăzut la art. 1 se va face pe bază de protocol, încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, se va modifica în mod corespunzător.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 şi 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se vor modifica în mod corespunzător.

 

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

 

București, 14 noiembrie 2012.

Nr. 1.110.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale drumului județean, trecut în domeniul public al statului, care se încadrează în categoria funcțională a drumurilor

de interes național, și a sectorului de drum județean aferent care se dă în administrarea Ministerului Transporturilor

și Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România -

S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale

 

Denumirea drumului județean

care se încadrează în categoria

funcțională a drumurilor de interes național

Denumirea sectorului de drum

județean care se dă

în administrare

Persoana juridică de la care se dă în administrare

sectorul de drum județean

Persoana juridică

la care se dă în administrare

sectorul de drum județean

Lungimea totală a drumului județean care se încadrează

în categoria funcțională a drumurilor de interes național

- km -

Lungimea totală a sectorului

de drum național care se dă

în administrare

- km -

Indicativ

nou

DJ 192

Satu Mare

(DN 19) - Odoreu - Apa - DN1C

/

km 0+000 - km 25+652

DJ 192

Satu Mare

(DN 19) - Odoreu - Apa - DN1C

/

km 1+760 - km 25+652

Consiliul Județean

Satu Mare

CUI 3897378

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin Compania Națională de Autostrăzi

și Drumuri Naționale din România - S.A.

CUI - MTI 13633330

CUI CNADNR - S.A.

RO 16054368

L = 25,652

L = 23,892

DN 19F

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind organizarea parcurilor reci de nave şi a Normelor privind organizarea iernaticelor de nave

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 12 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind organizarea parcurilor reci de nave, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Normele privind organizarea iernaticelor de nave, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Autoritatea Navală Română şi proprietarii/operatorii de nave vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 333/1996*) îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Răducu Valentin Preda,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 noiembrie 2012.

Nr. 1.658.


*) Ordinul ministrului transporturilor nr. 333/1996 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME

privind organizarea parcurilor reci de nave

 

CAPITOLUL I

Generalităţi

 

1. Prezentele norme prezintă măsurile ce trebuie luate de proprietarii/operatorii de nave pentru construirea parcurilor reci şi staţionarea navelor în aceste parcuri.

Proprietarii/Operatorii de nave pot organiza parcuri reci de nave care nu mai efectuează transporturi navale ca urmare a restrângerii activităţii, nave în conservare, nave în aşteptare pentru reparaţii, nave scoase din exploatare.

2. Parcurile reci se organizează la solicitarea proprietarilor/operatorilor de nave, cu avizul autorităţilor portuare/autorităţilor de căi navigabile, urmând ca acestea să funcţioneze numai după primirea avizului din partea Autorităţii Navale Române, denumită în continuare ANR.

ANR emite aviz către navigatori prin care se comunică celor interesaţi amplasamentele în care funcţionează parcurile reci.

 

CAPITOLUL II

Amenajarea locurilor de staţionare în parcurile reci

 

3. Amenajarea locurilor de staţionare a navelor constituite în parcul rece revine în sarcina proprietarilor/operatorilor de nave.

4. Locurile pentru organizarea parcului rece de nave vor fi astfel alese încât să ofere condiţii pentru staţionarea în siguranţă a acestora şi să nu împiedice desfăşurarea normală a navigaţiei în zonă.

 

CAPITOLUL III

Pregătirea navelor pentru introducerea în parcul rece

 

5. Navele care intră în parcul rece vor acosta în locurile stabilite de comun acord de proprietarul/operatorul de nave, autoritatea portuară şi căpitănia portului din zona de jurisdicţie unde se organizează parcul respectiv.

6. Înainte de intrarea în parcul rece se îndepărtează de pe nave toate resturile menajere, reziduurile de hidrocarburi, apele uzate şi se sigilează refulările peste bord prin care s-ar putea produce poluarea de orice fel a apelor parcului.

7. Înainte de intrarea în parcul rece, tancurile de marfă ale navelor destinate transportului de mărfuri periculoase vor fi degazate, proprietarii/operatorii de nave fiind obligaţi să prezinte „Certificatul de gaz liber” - care să ateste acest lucru - pentru fiecare navă.

8. La intrarea în parcul rece, proprietarii/operatorii de nave vor completa o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că navele sunt etanşe şi nu prezintă infiltraţii. Această declaraţie va fi depusă la căpitănia de port din zona de jurisdicţie unde se organizează parcul rece respectiv.

Proprietarul/Operatorul de nave va asigura din punct de vedere tehnic instalaţiile şi echipamentele care concură la asigurarea vitalităţii şi siguranţei navei.

 

CAPITOLUL IV

Măsuri de siguranţă a navelor în parcul rece

 

9. Proprietarul/Operatorul de nave care organizează parcul rece are răspunderea întregului parc rece în ceea ce priveşte accesul la bordul navelor, ordinea, disciplina şi organizarea serviciilor de pază, prevenirea şi stingerea incendiilor şi siguranţa navelor.

10. Proprietarii/Operatorii de nave vor proceda la numirea unui responsabil al parcului rece.

Persoana desemnată să exercite această funcţie se va numi din cadrul echipajului minim de siguranţă al uneia dintre navele aflate în parcul rece.

11. Serviciul de pază şi siguranţă pe parcul rece se va efectua astfel:

a) paza parcului rece va fi asigurată prin echipe de pază pe parcul de nave, care vor fi instruite de proprietarii/operatorii de nave în vederea respectării şi aplicării întocmai şi la timp a tuturor dispoziţiilor privind paza, siguranţa şi prevenirea incendiilor;

b) această echipă de pază efectuează serviciul pe parcul rece şi personalul desemnat să execute acest serviciu se va stabili de proprietarul/operatorul parcului rece de nave şi va fi supus vizei căpităniei portului;

c) la dispoziţia echipei de pază şi siguranţă pe parcul rece va fi instalat un radiotelefon sau un mijloc de comunicare corespunzător care să permită legătura radio cu nava de siguranţă şi cu căpitănia portului în caz de necesitate.

12. Se interzic cu desăvârşire întrebuinţarea focului deschis la bordul navelor, precum şi utilizarea oricăror mijloace de încălzire electrice improvizate la bordul navelor.

13. La navele în conservare sau în parcurile reci aflate pe braţele nenavigabile ale Dunării, în nişe ori canale de aducţiune, serviciul de pază şi siguranţă va fi organizat la opţiunea proprietarului/operatorului de nave, căruia îi revine întreaga răspundere pentru siguranţa navelor din aceste locuri.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

14. În fiecare parc se vor organiza rolurile de incendiu, gaură de apă, om la apă, care vor fi afişate la loc vizibil, urmărindu-se cunoaşterea acestora de către întreg personalul.

15. Fiecare parc rece va fi prevăzut cu o magazie în care se vor păstra materialele de vitalitate, cu posibilităţi de acces al echipelor de intervenţie.

16. Se interzice introducerea în parcurile reci a materialelor inflamabile.

17. În fiecare parc rece se va înfiinţa un registru de predare/primire a serviciului de gardă pe parcul rece de nave.

18. Accesul persoanelor străine în incinta parcului rece se va face numai cu aprobarea proprietarului/operatorului de nave care a organizat parcul rece sau a responsabilului de parc rece.

19. Schimbarea danei în parcul rece, precum şi ieşirea navelor din parcul rece se vor face cu informarea căpităniei de port.

20. Nerespectarea prezentelor norme se sancţionează conform art. 3 lit. r) din Hotărârea Guvernului nr. 876/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la regimul transporturilor navale, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANFXA Nr. 2

 

NORME

privind organizarea iernaticelor de nave

 

CAPITOLUL I

Generalităţi

 

1. Prezentele norme stabilesc măsurile pentru pregătirea şi staţionarea navelor în iernatice. Respectarea acestor norme este obligatorie pentru toţi proprietarii/operatorii de nave şi comandanţii navelor.

2. Prin iernatice se înţelege puncte naturale sau special amenajate, capabile să primească un anumit număr de nave pentru a fi puse la adăpost, în scopul prevenirii avariilor ce s-ar putea produce ca urmare a condiţiilor hidrometeorologice nefavorabile, precum şi a apariţiei sloiurilor şi îngheţului.

3. Organizarea operativă se realizează de către administraţiile portuare şi de căi navigabile, cu avizul Autorităţii Navale Române, denumită în continuare ANR. Supravegherea şi controlul iernaticelor se efectuează de către ANR, prin căpităniile de port.

4. În fiecare an, până la 1 noiembrie, ANR va face publice iernaticele, prin avize către navigatori.

 

CAPITOLUL II

Organizarea iernaticelor

 

5. Organizarea operativă a iernaticelor revine administraţiilor portuare şi de căi navigabile în a căror zonă de jurisdicţie se află iernaticul.

Până la data de 1 noiembrie a fiecărui an se vor executa următoarele lucrări pregătitoare:

a) căpităniile de port vor convoca reprezentanţii proprietarilor/operatorilor de nave, ai administraţiei portului şi ai căii navigabile în vederea stabilirii, în funcţie de specificul şi capacitatea iernaticului, a numărului navelor şi a locului unde urmează a fi adăpostite navele ce vor intra în iernatic, precum şi a măsurilor organizatorice şi de siguranţă a navelor pe timpul staţionării în iernatic;

b) se va întocmi un plan al iernaticului, desemnându-se pentru fiecare proprietar/operator de nave în parte locul unde acesta îşi va amplasa navele;

c) se va face un plan pentru siguranţa navelor contra gheţii şi a incendiilor şi pentru paza iernaticului;

d) se vor stabili locul de staţionare a navelor ce transportă mărfuri periculoase şi măsurile de siguranţă.

 

CAPITOLUL III

Amenajarea iernaticelor

 

6. Administraţiile portuare şi de căi navigabile în colaborare cu căpităniile de port vor lua măsuri ca până la data de 1 noiembrie a fiecărui an zonele stabilite pentru organizarea iernaticului să fie amenajate corespunzător.

7. Pregătirea locurilor pentru asigurarea iernaticelor se va face din timp spre a se asigura:

- adâncimea minimă de siguranţă;

- semnalizarea corespunzătoare a zonei respective;

- stabilirea drumurilor de acces.

 

CAPITOLUL IV

Măsurile ce trebuie luate în perioada premergătoare îngheţului şi la apariţia sloiurilor

 

8. Căpitănia portului, în funcţie de situaţia hidrometeorologică, hotărăşte intrarea navelor în iernatic.

9. Navele care se vor afla în porturi sau în drum spre iernatice sunt obligate să respecte dispoziţiile căpităniei de port.

10. După data la care căpitănia portului stabileşte intrarea în iernatic, continuarea navigaţiei se va face pe riscul şi răspunderea proprietarilor/operatorilor de nave.

11. În cazul în care navele sunt surprinse de sloiuri în timpul voiajului, comandanţii vor deplasa navele spre cel mai apropiat iernatic amenajat, anunţând proprietarul/operatorul de nave şi căpitănia de port în a cărei zonă de jurisdicţie se află iernaticul despre locul adăpostirii şi măsurile de siguranţă luate.

12. Se interzice navelor surprinse de sloiuri să se adăpostească după ostroave sau după curbe pronunţate ale malurilor, cu excepţia cazurilor când, după toate încercările făcute, nu s-a putut ajunge la cel mai apropiat iernatic. În acest caz, comandantul navei propulsoare va lua măsurile necesare de asigurare a convoiului şi va informa căpitănia de port din zona de jurisdicţie despre această situaţie.

13. Proprietarii/Operatorii de nave şi comandanţii se vor îngriji ca, pe perioada staţionării în iernatic, navele să fie aprovizionate corespunzător cu materiale, combustibil şi alimente.

 

CAPITOLUL V

Intrarea navelor în iernatic şi repartizarea lor

 

14. Intrarea navelor în iernatic se va face conform dispoziţiilor proprietarului/operatorului de nave.

15. Pentru evitarea aglomerării de nave care intră în iernatic sub ameninţarea unui îngheţ imediat se vor lua măsuri ca navele staţionate în port să fie parcate din timp, urmând ca cele aflate în navigaţie să fie introduse treptat, pe măsura sosirii.

16. Navele care transporta mărfuri periculoase vor fi parcate separat, ţinându-se cont de caracteristicile mărfurilor.

17. Din momentul dispunerii efective a navelor în iernatic se va/vor stabili de către proprietarii/operatorii de nave nava sau navele ce va/vor rămâne în serviciu „la cald”, iar această informaţie va fi comunicată căpităniei portului.

18. Gruparea navelor se va face cât se poate de strâns, astfel încât schelele de legătură cu uscatul şi cele dintre nave să fie în număr cât mai redus.

19. Navele cu propulsie vor avea combustibilul necesar, astfel încât să fie asigurată punerea lor în marş, fără a fi nevoie de alimentare.

20. Schelele de acces vor fi suficient de robuste, prevăzute cu balustradă şi vor fi iluminate pe timpul nopţii.

21. Personalul îmbarcat va sonda periodic adâncimea în jurul fiecărei nave.

 

CAPITOLUL VI

Măsuri de siguranţă a navelor în iernatic

 

22. În fiecare iernatic se vor lua următoarele măsuri de siguranţă:

a) proprietarul/operatorul de nave care are nave în iernatic ia toate măsurile ca pe timpul staţionării în iernatic navele să aibă echipaj minim de siguranţă, carburanţi, hrană, apă şi materiale de întreţinere şi intervenţie pentru ca navele să nu fie afectate de condiţiile hidrometeorologice sau de gheaţă;

b) proprietarii/operatorii de nave au întreaga responsabilitate a siguranţei navelor, echipajelor şi bunurilor de la bordul navelor pe toată durata staţionării acestora în iernatic.

23. Organizarea măsurilor de pază a navelor şi prevenire a incendiilor va fi făcută de comandanţii navelor, conform instrucţiunilor căpităniei portului şi administraţiei portuare competente.

24. Proprietarii/Operatorii de nave vor lua măsurile necesare pentru asigurarea iluminatului, funcţionării mijloacelor de comunicare, a echipamentelor şi instalaţiilor de siguranţă ale navelor.

25. Pentru prevenirea avarierii navelor din cauza gheţii şi a zăpezii, echipajele tuturor navelor din parc vor acţiona periodic pentru spargerea gheţii în jurul navei şi înlăturarea zăpezii. Evenimentele şi intervenţiile vor fi consemnate de comandantul de navă şi vor fi raportate căpităniei de port din zona de jurisdicţie în care se află iernaticul.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

26. Se interzice introducerea în iernatic a materialelor inflamabile, cu excepţia celor necesare pentru desfăşurarea activităţilor de reparaţii ale navelor aflate în iernatic.

27. Folosirea mijloacelor de încălzire improvizate la bordul navelor din iernatic este interzisă.

28. Se interzice cu desăvârşire introducerea în iernatic a băuturilor alcoolice sau prezentarea ia bordul navelor a membrilor echipajelor ori a altor persoane sub influenţa băuturilor alcoolice.

29. Ieşirea navelor din iernatic ori schimbarea iernaticului sau a locului de staţionare în cadrul iernaticului se face numai cu aprobarea căpităniei portului.

30. Reprezentanţii căpităniei portului vor verifica modul de respectare a prevederilor prezentelor norme.

31. Nerespectarea prezentelor norme se sancţionează conform art. 3 lit. r) din Hotărârea Guvernului nr. 876/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la regimul transporturilor navale, cu modificările şi completările ulterioare.

 


 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI

Nr. 2.368 din 30 octombrie 2012

 

MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE

Nr. 1.058 din 1 noiembrie 2012

 

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Nr. 1.501 din 15 noiembrie 2012

 

ORDIN

privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe” din cadrul axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere” a Programului operaţional

regional 2007-2013

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, ale Hotărârii Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi turismului, ministrul afacerilor europene şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Cheltuielile din cadrul proiectului/proiectelor incluse în cererea de finanţare sunt eligibile începând cu 24 august 2012.

(2) Cheltuielile privind elaborarea sau actualizarea/revizuirea documentaţiei tehnico-economice a proiectului/proiectelor incluse în cererea de finanţare sunt eligibile dacă sunt efectiv plătite după data de 24 august 2012.

(3) Cheltuielile privind actualizarea/revizuirea documentaţiei tehnico-economice sunt eligibile dacă documentaţia nu este mai veche de 24 august 2010 şi îndeplineşte condiţia prevăzută la alin. (2).

(4) Procedurile de achiziţie derulate pentru efectuarea cheltuielilor menţionate la alin. (1) se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice.

Art. 2. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile legate de proiectare şi asistenţă tehnică.

(2) Pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii sunt considerate eligibile cheltuielile efectuate pentru:

a) obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism, precum şi toate taxele pentru avizele cerute prin certificatul de urbanism, taxa pentru obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire, conform prevederilor legale în vigoare;

b) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie;

c) obţinerea acordului de mediu;

d) obţinerea avizului PSI.

(3) în categoria cheltuielilor eligibile pentru proiectare şi inginerie se includ cheltuielile efectuate pentru:

a) elaborarea documentelor - expertiză tehnică, audit energetic, documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, proiect tehnic, detalii de execuţie;

b) plata verificării tehnice a proiectului şi pentru plata elaborării certificatului de performanţă energetică a clădirii;

c) elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie.

(4) Cheltuielile eligibile privind serviciile de consultanţă includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

a) plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului proiectului/proiectelor incluse în cererea de finanţare;

b) plata asistenţei/consultanţei juridice, în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică.

(5) în categoria cheltuielilor eligibile privind asistenţa tehnică se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

a) asistenţă tehnică din partea proiectantului, în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectării;

b) asigurarea supravegherii execuţiei prin diriginţii de şantier desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 3. - Cheltuielile menţionate la art. 2 sunt considerate eligibile într-un procent de 7% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Art. 4. - (1) Cheltuielile eligibile efectuate pentru construcţii şi instalaţii cuprind cheltuielile aferente execuţiei obiectivului investiţiei, şi anume cheltuieli de lucrări de intervenţie la blocurile de locuinţe pentru:

a) lucrările de reabilitare termică a anvelopei;

b) lucrările de reabilitare a sistemului de încălzire.

(2) Cheltuielile pentru lucrările de reabilitare termică a anvelopei cuprind:

a) cheltuieli privind izolarea termică a faţadei, inclusiv termohidroizolarea terasei;

b) cheltuieli pentru înlocuirea tâmplăriei existente, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie termoizolantă.

(3) Cheltuielile prevăzute la alin. (2) lit. a) cuprind:

a) cheltuieli pentru lucrări de intervenţie la faţadă - parte opacă, inclusiv termohidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, cu sisteme termoizolante;

b) cheltuieli pentru lucrări de intervenţie la faţadă - parte vitrată, înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie termoizolantă, tâmplărie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă;

c) închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor;

d) cheltuieli pentru lucrări de intervenţie la planşeul peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter.

(4) Cheltuielile pentru lucrările de reabilitare a sistemului de încălzire cuprind:

a) cheltuieli pentru lucrări de intervenţie/înlocuirea cazanului şi/sau arzătorului din centrala termică de bloc/scară fără schimbarea tipului de combustibil;

b) cheltuieli pentru repararea/refacerea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire şi apă caldă menajeră din subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a conductelor de distribuţie, cuprinse între punctul de racord şi planşeul peste subsol/canal termic al blocului/scării;

c) montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare şi a robinetelor de presiune diferenţială la baza coloanelor de încălzire.

(5) Sunt eligibile cheltuielile conexe pentru elemente nestructurale ale clădirii (lucrări de demontare a instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică), sisteme de ventilare a apartamentelor, sisteme de colectare a apelor meteorice.

(6) Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie, iar delimitarea obiectelor de construcţie în cadrul obiectivului de investiţii se face de către proiectant.

(7) Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcţie sunt determinate prin devizul pe obiect.

Art. 5. - (1) Sunt eligibile cheltuielile privind organizarea de şantier, lucrările de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier, activităţile conexe organizării de şantier şi cotele legale.

(2) Pentru realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier, cheltuielile considerate eligibile sunt cele efectuate, aferente construirii provizorii sau amenajării, la construcţii existente, de vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, depozite pentru materiale, branşarea la utilităţi, racorduri, panouri de prezentare, pichete de incendiu (după caz).

(3) Sunt eligibile cheltuielile de desfiinţare a şantierului.

(4) Cheltuielile eligibile aferente activităţilor conexe organizării de şantier includ cheltuielile pentru:

a) obţinerea autorizaţiei de construire/de desfiinţare a lucrărilor de organizare de şantier;

b) taxe de amplasament;

c) contractele temporare cu furnizorii de utilităţi şi cu unităţile de salubrizare;

d) taxă depozit ecologic;

e) chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public;

f) costurile apei şi energiei electrice utilizate în incinta organizării de şantier;

g) montajul utilajelor şi echipamentelor necesare desfăşurării activităţii.

(5) Cheltuielile considerate eligibile pentru cote egale cuprind, după caz: cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor.

Art. 6. - Sunt eligibile cheltuielile cu publicitatea şi informarea, cu respectarea prevederilor contractului de finanţare.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Ioan Marcel Boloş,

secretar de stat

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu