MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 792/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 792         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 26 noiembrie 2012

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

69. - Ordonanţă de urgenţă privind asigurarea unei contribuţii suplimentare a României la nivelul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL prin detaşarea ofiţerilor de poliţie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.190. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 261/2010 privind aprobarea organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Institutului Naţional de Sănătate Publică Bucureşti

 

1.519. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, pentru aprobarea Ghidului privind aplicarea sistemului TVA la încasare

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

privind asigurarea unei contribuţii suplimentare a României la nivelul Organizaţiei Internaţionale de Politie Criminală – INTERPOL prin detaşarea ofiţerilor de poliţie

 

Având în vedere statutul României de stat membru (stat fondator) în cadrul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL, angajamentele internaţionale asumate de România prin Ministerul Administraţiei şi Internelor în cadrul vectorului de asigurare a unui spaţiu european de libertate, securitate şi justiţie, precum şi de implicare în efortul internaţional de combatere a criminalităţii organizate şi terorismului,

ţinând seama de următoarele considerente:

- România este singurul stat membru fondator şi singurul stat membru al Uniunii Europene care nu este reprezentat în posturi la nivelul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL;

- avantajele operaţionale aduse de asigurarea contribuţiei României prin detaşarea unor ofiţeri de poliţie la această organizaţie internaţională, în condiţiile în care persoanele date în urmărire internaţională de către autorităţile judiciare din România reprezintă aproximativ 12% din totalul mondial al persoanelor date în urmărire, ceea ce conduce la un volum semnificativ de date şi informaţii procesate la nivelul Secretariatului General al Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL cu scopul de a facilita localizarea şi aducerea lor în faţa justiţiei;

- activitatea desfăşurată în ultimii ani la nivelul Poliţiei Române şi nu numai este caracterizată printr-o creştere substanţială a indicatorilor în ceea ce priveşte fluxul informaţional operativ, ceea ce demonstrează angajarea deplină a Ministerului Administraţiei şi Internelor în combaterea fenomenului infracţional transfrontalier;

- schimbul de mesaje referitor la infracţiunile săvârşite de cetăţenii români în străinătate a crescut în mod considerabil, astfel s-a ajuns în anul 2010, dar şi în 2011, la peste 200.000 de mesaje operative cu parteneri străini atât prin intermediul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL, cât şi prin celelalte canale de cooperare poliţienească internaţională, faţă de peste 110.000 în 2009, dintre acestea peste 50% având loc prin intermediul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL;

- autorităţile de aplicare a legii din România sunt al treilea mare utilizator european al bazelor de date gestionate de Secretariatul General al Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL, mai ales în condiţiile în care acestea reprezintă un important aport operaţional în demersul de securizare a frontierelor externe ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Schengen;

- avantajele strategice şi de reprezentare la nivelul celei mai mari organizaţii de aplicare a legii la nivel mondial;

- existenţa unei comunicări oficiale a Secretariatului General al Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL cu privire la participarea şi selecţionarea unui ofiţer de poliţie român la nivelul Secretariatului General al Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL pentru a îndeplini o funcţie cu atribuţii funcţionale de coordonare a managementului datelor şi informaţiilor, care să fie detaşată la Organizaţia Internaţională de Poliţie Criminală - INTERPOL în perioada imediat următoare;

- necesitatea identificării urgente a unei soluţii legislative care să permită detaşarea unor ofiţeri de poliţie români la nivelul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL,

luând în considerare că în cazul neadoptării acestui act normativ sub forma ordonanţei de urgenţă se preconizează şi următoarele consecinţe negative:

- crearea unui deserviciu de imagine autorităţilor române de aplicare a legii şi, implicit, Ministerului Administraţiei şi Internelor prin imposibilitatea stabilirii cu celeritate a unei soluţii legale pentru asigurarea detaşării, la nivelul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL, a unor ofiţeri de poliţie români, în condiţiile unei comunicări oficiale punctuale a Secretariatului General al Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL cu privire la selecţionarea unui ofiţer de poliţie român la nivelul Secretariatului General al Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL pentru a îndeplini o funcţie cu atribuţii funcţionale de coordonare a managementului datelor şi informaţiilor, care să fie detaşată la Organizaţia Internaţională de Poliţie Criminală - INTERPOL în perioada imediat următoare;

- pierderea oportunităţii creării şi menţinerii unui beneficiu de imagine în favoarea României, prin implicarea directă şi la un nivel internaţional a instituţiei în eforturile europene şi internaţionale de combatere a criminalităţii transfrontaliere şi de creare a unui spaţiu comun de libertate, securitate şi justiţie;

- neexploatarea completă a posibilităţilor oferite de Secretariatul General al Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL, România fiind unul dintre cei mai mari beneficiari ai instrumentelor informaţionale puse la dispoziţie de organizaţie, detaşarea unor ofiţeri de poliţie creând premisele unei mai bune utilizări a resurselor Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL pentru realizarea intereselor de siguranţă publică atât ale organizaţiei, cât şi ale României;

- România ar rămâne singurul stat fondator şi singurul stat membru al Uniunii Europene care nu asigură o participare prin personal specializat la nivelul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL, în considerarea faptului că neadoptarea de urgenţă a unor măsuri de ordin legislativ ar conduce la pierderea postului pentru care a fost selecţionat un ofiţer de poliţie şi ar putea avea consecinţe grave asupra reprezentării intereselor României la nivel internaţional, dar şi asupra gestionării activităţii de cooperare poliţienească internaţională, elemente care vizează interesul general public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - România asigură o contribuţie suplimentară la Organizaţia Internaţională de Poliţie Criminală - INTERPOL, denumită în continuare INTERPOL, prin detaşarea la această organizaţie internaţională a ofiţerilor de poliţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor sau al instituţiilor şi structurilor aflate în subordine.

Art. 2. - (1) Detaşarea ofiţerilor de poliţie la INTERPOL se dispune de către ministrul administraţiei şi internelor, în funcţie de resursele financiare aprobate prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru o perioadă de timp determinată potrivit cerinţelor INTERPOL.

(2) Perioada iniţială a detaşării poate fi prelungită de către ministrul administraţiei şi internelor în funcţie de solicitarea INTERPOL şi de resursele financiare aprobate prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Art. 3. - (1) Pot fi detaşaţi la INTERPOL numai ofiţerii de poliţie care au fost selectaţi de INTERPOL pentru posturi de experţi detaşaţi, potrivit procedurilor proprii.

(2) Detaşarea la INTERPOL a ofiţerilor de poliţie se poate face cu acordul acestora.

(3) Ofiţerii de poliţie trimişi în misiune permanentă în străinătate sunt detaşaţi la INTERPOL, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, numai după încheierea misiunii în străinătate.

(4) Ofiţerii de poliţie aflaţi în perioada de stagiu sau de probă, potrivit reglementărilor legale în vigoare, nu pot fi detaşaţi la INTERPOL.

Art. 4. - (1) Pe timpul detaşării la INTERPOL, ofiţerii de poliţie beneficiază de următoarele drepturi plătite din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor:

a) salariul lunar în valută similar ataşaţilor de afaceri interne, o indemnizaţie lunară în valută pentru soţia/soţul aflată/aflat în întreţinere permanentă în străinătate, precum şi o indemnizaţie lunară în valută pentru copiii minori aflaţi în întreţinere permanentă în străinătate, conform Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare;

b) cheltuielile de chirie, alte cheltuieli conexe acestora şi cheltuieli de întreţinere a locuinţei, cheltuielile de transport la instalare/retragere a ofiţerului de poliţie detaşat la/de la INTERPOL, precum şi cheltuielile pentru transportul bagajelor personale, în limita a 250 de kilograme, în sensul Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Ofiţerii de poliţie detaşaţi la INTERPOL beneficiază de concediu de odihnă conform reglementărilor stabilite la nivelul INTERPOL. Pe perioada concediului de odihnă efectuat în ţară, ofiţerii de poliţie detaşaţi la INTERPOL beneficiază de salariul corespunzător funcţiei de ataşat de afaceri interne, pe care sunt încadraţi în ţară, actualizat potrivit reglementărilor în vigoare.

(3) Salariul ofiţerului de poliţie detaşat la INTERPOL, precum şi contribuţiile sociale obligatorii prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru angajator şi angajat, soţul/soţia care îl însoţeşte se plătesc, respectiv se reţin şi se plătesc de către Ministerul Administraţiei şi Internelor.

(4) Ofiţerii de poliţie detaşaţi la INTERPOL, precum şi membrii de familie ai acestora care îi însoţesc beneficiază de asigurare medicală, al cărei cost este asigurat de Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu excepţia situaţiei în care aceasta este asigurată de INTERPOL.

(5) în sensul alin. (4) sunt consideraţi membri de familie şotul/şotia si copiii minori care însoţesc ofiţerul de politie detaşat la Interpol.

(6) Ofiţerul de poliţie detaşat la INTERPOL are obligaţia de a transmite lunar, în copie la data de întâi a fiecărei luni şi în original până la data de 20 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, documente justificative privind activităţile generatoare de cheltuieli prevăzute la alin. (1) lit. b), precum şi documentele doveditoare care să ateste efectuarea activităţii pentru INTERPOL.

(7) Ofiţerul de poliţie detaşat la INTERPOL are obligaţia de a informa Ministerul Administraţiei şi Internelor cu privire la perioada/perioadele de efectuare a concediului de odihnă.

Art. 5. - Pe întreaga durată a detaşării, Ministerul Administraţiei şi Internelor are obligaţia să aducă la cunoştinţa ofiţerului de poliţie detaşat şi a INTERPOL-ului modificările situaţiilor de drept sau de fapt care stau la baza detaşării şi care privesc ministerul.

Art. 6. - (1) Pe perioada detaşării la INTERPOL, ofiţerii de poliţie îşi păstrează raporturile de serviciu cu Ministerul Administraţiei şi Internelor.

(2) în vederea detaşării la INTERPOL, ofiţerii de poliţie sunt mutaţi în interesul serviciului la Direcţia generală management resurse umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor şi se încadrează în statul de organizare al posturilor pentru încadrarea personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor care desfăşoară misiuni în afara teritoriului ţării, înfiinţat la nivelul acestei structuri.

Art. 7. - În situaţia în care detaşarea ofiţerului de poliţie încetează, înaintea expirării duratei stabilite iniţial, din iniţiativa acestuia sau a INTERPOL-ului, ofiţerul de poliţie în cauză are obligaţia informării Ministerului Administraţiei şi Internelor în termen de 10 zile de la data iniţierii demersurilor privind încetarea detaşării.

Art. 8. - (1) La încetarea detaşării, ofiţerii de poliţie sunt mutaţi în interesul serviciului din statul de organizare prevăzut la art. 6 alin. (2) în unitatea de la care au plecat, pentru a fi încadraţi în funcţiile pe care le-au ocupat anterior detaşării, dacă acestea sunt vacante, sau, cu acordul lor, în funcţii echivalente celor ocupate anterior.

(2) în situaţia în care ulterior aplicării prevederilor alin. (1) nu s-a realizat numirea în funcţie, ofiţerii de poliţie se pun la dispoziţia unităţii de la care au plecat, în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare, pentru identificarea unei funcţii în vederea numirii, cu respectarea următoarei ordini de priorităţi:

a) în altă unitate a Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru a fi încadraţi în funcţii echivalente celor ocupate anterior, cu acordul lor;

b) în unitatea de la care au plecat sau în altă unitate, pe funcţii corespunzătoare gradelor profesionale deţinute, cu acordul lor;

c) în unitatea de la care au plecat sau în altă unitate a Ministerului Administraţiei şi Internelor, pe funcţii inferioare gradului profesional pe care îl deţin, în condiţiile art. 22 alin. (6) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. - (1) Pe întreaga perioadă a detaşării, ofiţerii de poliţie îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea şi instrucţiunile INTERPOL, în vederea îndeplinirii intereselor şi atingerii obiectivelor stabilite de către INTERPOL.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) este obligat să respecte reglementările interne ale INTERPOL.

Art. 10. - Perioada în care ofiţerul de poliţie detaşat îşi desfăşoară activitatea la INTERPOL constituie vechime în serviciu şi în specialitatea studiilor absolvite, după caz.

Art. 11. - (1) Promovarea şi avansarea în gradul profesional următor a ofiţerilor de poliţie detaşaţi care îşi desfăşoară activitatea la INTERPOL se fac potrivit legislaţiei în vigoare.

(2) Rezultatele evaluării profesionale anuale a ofiţerilor de poliţie detaşaţi la INTERPOL realizate de către INTERPOL pe durata detaşării sunt echivalate rezultatelor evaluării anuale a performanţelor profesionale realizate de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, potrivit procedurilor în vigoare.

Art. 12. - (1) în vederea aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, se aprobă norme metodologice pentru stabilirea competenţelor structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor sau ale instituţiilor şi structurilor aflate în subordine.

(2) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor prevăzut la alin. (1) se emite în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 20 noiembrie 2012.

Nr. 69.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 261/2010 privind aprobarea organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Institutului Naţional de Sănătate Publică Bucureşti

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei organizare şi politici salariale nr. RA367 din 2012,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 „Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Sănătate Publică Bucureşti” la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 261/2010 privind aprobarea organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Institutului Naţional de Sănătate Publică Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 12 aprilie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 10, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Deciziile Consiliului de coordonare se iau cu majoritatea simplă.”

2. La articolul 11 alineatul (1), literele b) şi h) se abrogă.

3. Articolul 343 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 343. - (1) CNSISP asigură coordonarea tehnică profesională şi managementul sistemului de statistică pe plan naţional ale Institutului, exercitând următoarele atribuţii generale:

a) organizarea, coordonarea, îndrumarea profesională şi verificarea din punct de vedere tehnic şi metodologic, pe întregul teritoriu al ţării, a sistemului informaţional în domeniul sănătăţii;

b) organizarea şi administrarea bazei naţionale de date privind statisticile de sănătate;

c) colectarea, analizarea şi diseminarea datelor privind starea de sănătate a populaţiei;

d) colectarea şi difuzarea indicatorilor specifici de evaluare a stării de sănătate şi a eficienţei reţelei sanitare;

e) participarea la elaborarea sintezei stării de sănătate a populaţiei în baza datelor centralizate şi analizei acestora;

f) elaborarea şi stabilirea metodologiei de culegere, înregistrare şi prelucrare a datelor;

g) efectuarea de analize, studii şi anchete privind starea de sănătate a populaţiei, sondaje de opinie privind calitatea asistenţei medicale, precum şi prognoze pentru deciziile bazate pe dovezi;

h) coordonarea organizării, împreună cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, a activităţilor de definire, actualizare şi urmărire a strategiei şi a priorităţilor de informatizare a sistemului sanitar din România;

i) participarea la definirea, selectarea, coordonarea şi realizarea unor proiecte de informatizare în sănătate;

j) comunicarea şi transmiterea datelor statistice din domeniul sănătăţii către organizaţiile internaţionale (OMS, Eurostat, ONU etc.), conform legii;

k) organizarea de cursuri de pregătire în domeniul statisticii medicale;

l) realizarea evidenţei, întreţinerea şi exploatarea fondului arhivistic al Ministerului Sănătăţii;

m) coordonarea activităţii informatice din cadrul Ministerului Sănătăţii;

n) elaborarea materialelor de sinteză şi periodice privind demografia, morbiditatea şi mortalitatea, statistică şi economie sanitară, statistică matematică, utilizarea informaticii în domeniul sănătăţii, pentru unităţile sanitare şi personalul de specialitate interesat;

o) îndeplinirea altor atribuţii din domeniul său de activitate, rezultate din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea Ministerului Sănătăţii, în cadrul legii.

(2) în exercitarea atribuţiei prevăzute la alin. (1) lit. m), CNSISP desfăşoară următoarele activităţi specifice:

a) asigură administrarea şi configurarea reţelei de calculatoare a Ministerului Sănătăţii şi întocmeşte tabele cu nume de utilizatori, parole şi drepturi acordate;

b) oferă asistenţă tehnică privind dezvoltarea, înzestrarea, investiţiile şi aprovizionarea tehnico-materială pentru reţeaua de calculatoare a Ministerului Sănătăţii;

c) participă, la solicitarea Ministerului Sănătăţii, la grupurile de lucru organizate de Comisia Europeană pentru implementarea proiectelor din domeniul Tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor; cheltuielile legate de participare se suportă din fondurile alocate de Ministerul Sănătăţii în acest sens;

d) asigură suport în administrarea sistemului electronic de management al documentelor Lotus Notes-Domino;

e) participă la activitatea comisiilor de achiziţie şi oferă suport de specialitate la elaborarea caietelor de sarcini, evaluare, oferte etc;

f) acordă asistenţă tehnică privind tehnologia informaţiei structurilor din Ministerul Sănătăţii;

g) oferă suport tehnic în dezvoltarea aplicaţiilor informatice şi proiectarea bazelor de date pentru programele prioritare ale Ministerului Sănătăţii;

h) administrează şi actualizează site-ul www.ms.gov.ro şi colaborează cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale în vederea proiectării noilor secţiuni.”

4. La articolul 53, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli se elaborează de către Biroul buget-finanţe împreună cu directorul general adjunct economic şi se înaintează spre aprobare Ministerului Sănătăţii, cu semnătura directorului general al Institutului.”

5. La articolul 54, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Tarifele pentru prestaţiile (determinări, examene, analize şi altele) prevăzute la alin. (2) sunt stabilite conform prevederilor legale şi se încasează, se utilizează şi se contabilizează de către Institut, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 59/2003 privind înfiinţarea de către Ministerul Sănătăţii a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu completările ulterioare.”

6. La articolul 55, alineatele (2), (3) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) încadrarea funcţiilor de directori ai centrelor naţionale şi de medici şefi ai centrelor regionale se face prin decizie a directorului general, cu avizul Consiliului de coordonare, pe bază de concurs organizat de Institut, în condiţiile legii.

(3) Ocuparea funcţiilor de medic şef secţie din CRSP se face prin concurs organizat de Institut, în condiţiile legii.

(6) Eliberarea din funcţiile de conducere pentru funcţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) se face prin decizie a directorului general, cu avizul Consiliului de coordonare, după evaluarea rezultatelor activităţii.”

Art. II. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Raed Arafat

 

Bucureşti, 21 noiembrie 2012.

Nr. 1.190.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului privind aplicarea sistemului TVA la încasare

 

În baza prevederilor pct. 162 alin. (24) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Ghidul privind aplicarea sistemului TVA la încasare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Referirile la Codul fiscal din Ghidul privind aplicarea sistemului TVA la încasare reprezintă referiri la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Normele metodologice reprezintă referiri la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2013.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 19 noiembrie 2012.

Nr. 1.519.

 

ANEXA

 

GHID

privind aplicarea sistemului TVA la încasare

 

I. Aspecte reglementate prin legislaţia fiscală

Pentru a oferi o imagine comprehensivă necesară aplicării de către contribuabili a sistemului TVA la încasare, acest ghid reuneşte prevederile legale din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare (normele metodologice), din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 208/2012 (Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012), precum şi din ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.).

1. Art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012

(1) în anul 2013, persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România conform art. 1251 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a cărei cifră de afaceri în perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012 inclusiv, determinată în funcţie de elementele prevăzute la art. 1342 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei aplică sistemul TVA la încasare prevăzut la art. 1342 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2013.

(2) în scopul aplicării prevederilor alin. (1), persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013 are obligaţia să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 octombrie 2012 inclusiv, o notificare din care să rezulte că cifra de afaceri realizată în perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei. Dispoziţiile art. 1342 alin. (3)lit. b), alin. (4)-(8), alin. (10) şi (11), precum şi ale art. 1563 alin. (12) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi de către aceste persoane impozabile. În situaţia în care persoana impozabilă nu depune notificarea prevăzută la prima teză, aceasta va fi înregistrată din oficiu de organele fiscale competente în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, prevăzut la art. 1563 alin. (13) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 1 ianuarie 2013, urmând a aplica sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013.

(3) înscrierea în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, prevăzut la art. 1563 alin. (13) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, a persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013 se face de către organele fiscale competente până la data de 1 ianuarie 2013 pe baza notificărilor prevăzute la alin. (2)”.

2. Prevederile din Codul fiscal şi din normele metodologice referitoare la aplicarea sistemului TVA la încasare

Codul fiscal:

„Exigibilitatea pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii

Art. 1342. - (1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), exigibilitatea taxei intervine:

a) la data emiterii unei facturi, înainte de data la care intervine faptul generator;

b) la data la care se încasează avansul, pentru plăţile în avans efectuate înainte de data la care intervine faptul generator. Avansurile reprezintă plata parţială sau integrală a contravalorii bunurilor şi serviciilor, efectuată înainte de data livrării ori prestării acestora;

c) la data extragerii numerarului, pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii realizate prin maşini automate de vânzare, de jocuri sau alte maşini similare.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi alin. (2) lit. a) se aplică sistemul TVA la încasare, respectiv exigibilitatea taxei intervine la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii, astfel:

a) în cazul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care au sediul activităţii economice în România conform art. 1251 alin. (2) lit. a), a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei. Persoana impozabilă care în anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la încasare, dar a cărei cifră de afaceri pentru anul respectiv este inferioară plafonului de 2.250.000 lei aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a două perioade fiscale din anul următor celui în care nu a depăşit plafonul. Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, precum şi a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, conform art. 132 şi 133, realizate în cursul unui an calendaristic;

b) în cazul persoanelor impozabile, care au sediul activităţii economice în România conform art. 1251 alin. (2) lit. a), care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 153 în cursul anului calendaristic curent, începând cu data înregistrării în scopuri de TVA.

(4) Dacă în cursul anului calendaristic curent cifra de afaceri a persoanelor impozabile prevăzute la alin. (3) depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, sistemul TVA la încasare se aplică până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depăşit.

(5) în cazul în care persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului TVA la încasare nu au încasat contravaloarea integrală sau parţială a livrării de bunuri ori a prestării de servicii în termen de 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, calculate conform dispoziţiilor Codului de procedură civilă, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neîncasate intervine în cea de-a 90-a zi calendaristică, de la data emiterii facturii. În situaţia în care factura nu a fost emisă în termenul prevăzut de lege, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neîncasate intervine în cea de-a 90-a zi calendaristică de la termenul-limită prevăzut de lege pentru emiterea facturii, calculată conform dispoziţiilor Codului de procedură civilă.

(6) Aplicarea prevederilor sistemului de TVA la încasare este obligatorie pentru persoanele impozabile prevăzute la alin. (3), dar nu se aplică de persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic conform prevederilor art. 127 alin. (8). Sistemul TVA la încasare se aplică numai pentru operaţiuni pentru care locul livrării, conform prevederilor art. 132, sau locul prestării, conform prevederilor art. 133, se consideră a fi în România. Persoanele impozabile care au obligaţia aplicării sistemului TVA la încasare nu aplică sistemul pentru următoarele operaţiuni care intră sub incidenţa regulilor generale privind exigibilitatea TVA:

a) în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care beneficiarul este persoana obligată la plata taxei conform art. 150 alin. (2)-(6), art. 1523 alin. (10) sau art. 160;

b) în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii care sunt scutite de TVA;

c) în cazul operaţiunilor supuse regimurilor speciale prevăzute la art. 1521-1523;

d) în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii a căror contravaloare este încasată, parţial sau total, cu numerar de către persoana impozabilă eligibilă pentru aplicarea sistemului

TVA la încasare de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice înregistrate în scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber-profesionişti şi asocieri fără personalitate juridică. În cazul în care, ulterior emiterii facturii, se încasează în numerar o parte sau contravaloarea integrală a acesteia, pentru taxa aferentă acestor sume nu se aplică regulile de exigibilitate prevăzute la alin. (1) şi alin. (2) lit. a);

e) în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care beneficiarul este o persoană afiliată furnizorului/ prestatorului potrivit art. 7 alin. (1) pct. 21.

(7) în cazul facturilor emise de persoanele impozabile înainte de intrarea sau ieşirea în/din sistemul de TVA la încasare se aplică următoarele reguli:

a) în cazul facturilor pentru contravaloarea totală a livrării de bunuri ori a prestării de servicii emise înainte de data intrării în sistemul de TVA la încasare, indiferent dacă acestea sunt sau nu încasate, pentru care faptul generator de taxă intervine după intrarea în sistemul TVA la încasare, nu se aplică prevederile alin. (3) şi (5). În cazul facturilor pentru contravaloarea parţială a livrării de bunuri sau a prestării de servicii emise înainte de data intrării în sistemul de TVA la încasare, care au fost ori nu încasate, pentru care faptul generator de taxă intervine după data intrării persoanei impozabile în sistem, se vor aplica prevederile alin. (3) şi (5) pentru diferenţele care vor fi facturate după data intrării în sistemul de TVA la încasare al persoanei impozabile;

b) în cazul facturilor pentru contravaloarea totală a livrării de bunuri sau a prestării de servicii emise înainte de data ieşirii din sistemul de TVA la încasare, indiferent dacă acestea sunt ori nu încasate, pentru care faptul generator de taxă intervine după ieşirea din sistemul TVA la încasare, se continuă aplicarea sistemului, respectiv exigibilitatea taxei intervine conform alin. (3) şi (5). În cazul facturilor pentru contravaloarea parţială a livrării de bunuri sau a prestării de servicii emise înainte de data ieşirii din sistemul de TVA la încasare, pentru care faptul generator de taxă intervine după data ieşirii persoanei impozabile din sistemul TVA la încasare, se vor aplica prevederile alin. (3) şi (5) numai pentru taxa aferentă contravalorii parţiale a livrărilor/prestărilor facturate înainte de ieşirea din sistem a persoanei impozabile.

(8) Pentru determinarea taxei aferente încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii, care devine exigibilă potrivit prevederilor alin. (3), fiecare încasare totală sau parţială se consideră că include şi taxa aferentă, aplicându-se următorul mecanism de calcul pentru determinarea sumei taxei, respectiv 24 x 100/124, în cazul cotei standard, şi 9 x 100/109 ori 5 x 100/105, în cazul cotelor reduse. Aceleaşi prevederi se aplică corespunzător şi pentru situaţiile prevăzute la alin. (5).

(9) în cazul evenimentelor menţionate la art. 138, taxa este exigibilă la data la care intervine oricare dintre evenimente, iar regimul de impozitare, cotele aplicabile şi cursul de schimb valutar sunt aceleaşi ca şi ale operaţiunii de bază care a generat aceste evenimente.

(10) În situaţia livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru se aplică sistemul TVA la încasare, în cazul evenimentelor menţionate la art. 138, regimul de impozitare, cotele aplicabile şi cursul de schimb valutar sunt aceleaşi ca şi ale operaţiunii de bază care a generat aceste evenimente, dar pentru stabilirea exigibilităţii taxei se aplică următoarele prevederi:

a) pentru situaţia prevăzută la art. 138 lit. a): 1. În cazul în care operaţiunea este anulată total înainte de livrare/prestare, exigibilitatea taxei intervine la data anulării operaţiunii, pentru contravaloarea pentru care a intervenit exigibilitatea taxei. Pentru contravaloarea pentru care nu a intervenit exigibilitatea taxei se operează anularea taxei neexigibile aferente;

2. În cazul în care operaţiunea este anulată parţial înainte de livrare/prestare, se operează reducerea taxei neexigibile aferente contravalorii pentru care nu a intervenit exigibilitatea taxei, iar în situaţia în care cuantumul taxei aferente anulării depăşeşte taxa neexigibilă, pentru diferenţă exigibilitatea taxei intervine la data anulării operaţiunii;

b) pentru situaţia prevăzută la art. 138 lit. b) se aplică corespunzător prevederile lit. a);

c) pentru situaţia prevăzută la art. 138 lit. c) se aplică corespunzător prevederile lit. a) pct. 2;

d) pentru situaţia prevăzută la art. 138 lit. d) se operează anularea taxei neexigibile aferente;

e) pentru situaţia prevăzută la art. 138 lit. e) se aplică corespunzător prevederile lit. a).

(11) În situaţia livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru se aplică sistemul TVA la încasare, dacă evenimentele menţionate la art. 138 intervin după cea de-a 90-a zi de la data emiterii facturii sau, după caz, de la data termenului-limită pentru emiterea acesteia, taxa este exigibilă la data la care intervine evenimentul.”

Norme metodologice:

„162. (1) Sistemul TVA la încasare prevăzut la art. 1342 alin. (3)-(8) din Codul fiscal se aplică numai de către persoanele impozabile care sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal şi care au sediul activităţii economice în România conform art. 1251 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

(2) Persoanele impozabile stabilite în România care fac parte dintr-un grup fiscal unic conform prevederilor art. 127 alin. (8) din Codul fiscal, persoanele impozabile nestabilite în România care sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, direct sau prin reprezentant fiscal, precum şi persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sediu fix conform art. 1251 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, nu aplică sistemul TVA la încasare prevăzut la art. 1342 alin. (3)-(8) din Codul fiscal.

(3) Persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului TVA la încasare aplică sistemul TVA la încasare prevăzut la art. 1342 alin. (3)-(8) din Codul fiscal pentru toate operaţiunile realizate, cu excepţia operaţiunilor care nu au locul livrării/prestării în România conform prevederilor art. 132 şi 133 din Codul fiscal, precum şi a operaţiunilor prevăzute la art. 1342 alin. (6) lit. a)-e) din Codul fiscal, pentru care se aplică regulile generale privind exigibilitatea TVA prevăzute la art. 1342 alin. (1) şi (2) din Codul fiscal. Potrivit prevederilor art. 155 alin. (19) lit. p) din Codul fiscal, pe facturile emise de persoanele care aplică sistemul TVA la încasare este obligatorie menţiunea «TVA la încasare», cu excepţia operaţiunilor pentru care persoanele respective au obligaţia să aplice regulile generale de exigibilitate prevăzute la prima teză.

(4) La determinarea cifrei de afaceri care serveşte drept referinţă pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei prevăzut la art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, se au în vedere baza de impozitare înscrisă pe rândurile din decontul de taxă prevăzut la art. 1562 din Codul fiscal corespunzătoare operaţiunilor taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, conform prevederilor art. 132 şi 133 din Codul fiscal, precum şi rândurile de regularizări aferente, în cazul persoanei impozabile care a aplicat regimul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal şi care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, nu sunt luate în calculul cifrei de afaceri livrările de bunuri/prestările de servicii realizate în perioada în care persoana impozabilă nu a avut un cod de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.

(5) Persoana impozabilă a cărei cifră de afaceri în perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012 inclusiv, determinată în funcţie de elementele prevăzute la art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, conform prevederilor art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013, dacă la această dată este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal şi nu face parte dintr-un grup fiscal unic. În cazul acestor persoane nu se aplică pentru anul 2013 prevederile referitoare la plafonul cifrei de afaceri din anul precedent prevăzut la art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, respectiv nu se vor lua în considerare operaţiunile realizate după data de 1 octombrie 2012 pentru determinarea plafonului. Aceste persoane trebuie să depună la organele fiscale competente o notificare până la data de 25 octombrie 2012 inclusiv din care să rezulte că nu au depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 lei, conform prevederilor art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012. Nu au obligaţia să depună această notificare persoanele impozabile care la data la care intervine obligaţia depunerii notificării nu mai sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal sau fac parte dintr-un grup fiscal unic. Persoana impozabilă care are obligaţia depunerii notificării şi nu o depune în termenul prevăzut la prima teză va fi înregistrată din oficiu de organele fiscale competente în Registrul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare. În situaţia în care persoana impozabilă a cărei cifră de afaceri în perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, dar nu mai este înregistrată în scopuri de TVA la data de 31 decembrie 2012, ca urmare a anulării înregistrării în scopuri de TVA potrivit legii, sau face parte dintr-un grup fiscal unic, aceasta nu va mai fi înregistrată de organele fiscale competente în Registrul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare ori va fi radiată din acest registru, dacă a fost deja înregistrată.

(6) Aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a două perioade fiscale din anul 2013 persoana impozabilă care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) din Codul fiscal în perioada 30 septembrie - 31 decembrie 2012, a cărei cifră de afaceri nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, determinată conform art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, de la momentul înregistrării în scopuri de TVA până la finele anului 2012 şi care nu face parte dintr-un grup fiscal unic. În acest sens persoana impozabilă trebuie să depună la organele fiscale competente o notificare, până la data de 25 ianuarie 2013 inclusiv, din care să rezulte că nu a depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 lei, conform prevederilor art. 1563 alin. (11) din Codul fiscal. Persoana impozabilă care nu depune notificarea în termenul prevăzut la teza anterioară va fi înregistrată din oficiu de organele fiscale competente în Registrul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare, conform prevederilor art. 1563 alin. (11) din Codul fiscal. În perioada cuprinsă între data la care persoana impozabilă avea obligaţia aplicării sistemului TVA la încasare şi data înregistrării din oficiu de către organele fiscale competente în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, se aplică prevederile art. 1563 alin. (11) din Codul fiscal. Aceste prevederi se aplică corespunzător în anii următori în cazul persoanelor care nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent şi care îndeplinesc condiţiile pentru aplicarea sistemului.

(7) în cazul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA este anulată din oficiu de organele fiscale competente conform art. 153 alin. (9) lit. a)-f) din Codul fiscal şi ulterior sunt înregistrate conform art. 153 alin. (91) din Codul fiscal, se aplică următoarele reguli:

a) în situaţia în care organele fiscale competente au anulat din oficiu înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal şi au radiat persoana impozabilă din Registrul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare, iar înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (91) din Codul fiscal are loc în acelaşi an, organele fiscale competente înregistrează din oficiu persoana impozabilă în Registrul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare dacă la data înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (91) din Codul fiscal, cifra de afaceri realizată în anul respectiv, determinată potrivit prevederilor art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei. Nu sunt luate în calculul acestui plafon livrările/prestările efectuate în perioada din anul respectiv în care persoana impozabilă nu a avut un cod valabil de TVA;

b) în situaţia în care înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (91) din Codul fiscal, are loc în alt an decât cel în care organele fiscale competente au anulat din oficiu înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal, organele fiscale competente înregistrează din oficiu persoana impozabilă în Registrul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare, dacă la data înregistrării cifra de afaceri din anul precedent, determinată potrivit prevederilor art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei. Nu sunt luate în calculul acestui plafon livrările/prestările efectuate în perioada în care persoana respectivă nu a avut un cod valabil de TVA;

c) prin excepţie de la prevederile lit. a) şi b), în situaţia în care organele fiscale competente au anulat din oficiu înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal, iar înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (91) din Codul fiscal are loc în cursul anului 2012:

1. dacă înregistrarea în scopuri de TVA are loc înainte de data de 1 octombrie 2012, exclusiv, se aplică corespunzător prevederile alin. (5). Nu sunt luate în calculul plafonului realizat în perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012 livrările/prestările efectuate în perioada în care persoana respectivă nu a avut un cod valabil de TVA;

2. dacă înregistrarea în scopuri de TVA are loc după data de 1 octombrie 2012, inclusiv, se aplică corespunzător prevederile alin. (6). Nu sunt luate în calculul plafonului realizat în cursul anului 2012 livrările/prestările efectuate în perioada în care persoana respectivă nu a avut un cod valabil de TVA.

(8) începând cu data de 1 ianuarie 2013, persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) din Codul fiscal au obligaţia, conform prevederilor art. 1342 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, să aplice sistemul TVA la încasare începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, cu excepţia persoanelor impozabile exceptate de la aplicarea sistemului prevăzute la alin. (2). Organele fiscale competente înregistrează din oficiu aceste persoane în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, conform prevederilor art. 1563 alin. (13) din Codul fiscal.

(9) Persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare şi care depăşeşte în cursul anului calendaristic curent plafonul de 2.250.000 lei aplică sistemul TVA la încasare până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depăşit. În cazul acestor persoane impozabile se aplică corespunzător prevederile art. 1563 alin. (12) din Codul fiscal.

(10) Exemple:

1. O persoană impozabilă aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013 şi are perioada fiscală trimestrul, dar în trimestrul al II-lea al anului 2013 depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei. În consecinţă, persoana impozabilă are obligaţia să depună o notificare până la data de 25 iulie 2013 pentru ieşirea din sistem şi nu va mai aplica sistemul TVA la încasare din prima zi a celei de-a două perioade fiscale următoare celei în care a depăşit plafonul, respectiv din data de 1 octombrie 2013. Dacă în anul 2014 această persoană impozabilă nu va depăşi plafonul de 2.250.000 lei, din anul 2015 va intra sub incidenţa prevederilor art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal şi va depune o notificare conform prevederilor art. 1563 alin. (11) din Codul fiscal până la data de 25 ianuarie 2015 în vederea aplicării sistemului TVA la încasare începând cu data de 1 aprilie 2015, dacă va avea perioada fiscală trimestrul, sau începând cu data de 1 februarie 2015, dacă va avea perioada fiscală luna.

2. O persoană impozabilă care se înregistrează în scopuri de TVA la data de 1 martie 2013 aplică sistemul TVA la încasare începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, fiind înregistrată din oficiu de organele fiscale în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. În situaţia în care respectiva persoană impozabilă are perioada fiscală luna calendaristică şi depăşeşte în luna iunie 2013 plafonul de 2.250.000 lei, aplică sistemul TVA la încasare până la sfârşitul lunii iulie 2013. Această persoană impozabilă are obligaţia să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 inclusiv a lunii iulie 2013, o notificare pentru ieşirea din sistem, conform art. 1563 alin. (12) din Codul fiscal, din care să rezulte că cifra de afaceri realizată este de peste 2.250.000 lei.

(11) În sensul art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal, prin încasarea contravalorii livrării de bunuri sau a prestării de servicii se înţelege orice modalitate prin care furnizorul/prestatorul obţine contrapartida pentru aceste operaţiuni de la beneficiarul său ori de la un terţ, precum plata în bani, plata în natură, compensarea, cesiunea de creanţe, utilizarea unor instrumente de plată.

(12) În situaţia în care are loc o cesiune de creanţe:

a) dacă furnizorul/prestatorul cesionează creanţele aferente unor facturi emise pentru livrări de bunuri/prestări de servicii, se consideră că la data cesiunii creanţelor, indiferent de preţul cesiunii creanţelor, este încasată întreaga contravaloare a facturilor neîncasate până la momentul cesiunii. În cazul în care cedentul este o persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare pentru respectivele operaţiuni, exigibilitatea taxei intervine la data cesiunii creanţelor, dacă cesiunea are loc înainte de expirarea termenului de 90 de zile calendaristice de la data prevăzută la art. 1342 alin. (5) din Codul fiscal. Indiferent de faptul că furnizorii/prestatorii au cesionat creanţele, în cazul beneficiarilor care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi al celor care achiziţionează bunuri/servicii de la persoane care au aplicat sistemul TVA la încasare pentru respectivele operaţiuni, dreptul de deducere a taxei este amânat până la data la care taxa aferentă bunurilor/serviciilor achiziţionate a fost plătită;

b) dacă persoana care achiziţionează bunuri/servicii cesionează furnizorului/prestatorului, drept plată a acestor achiziţii, orice creanţe, inclusiv cesiunea dreptului de rambursare a TVA prevăzută la art. 30 din Codul de procedură fiscală, data cesiunii este data la care se consideră că beneficiarul a efectuat plata, respectiv că furnizorul a încasat contravaloarea livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii la nivelul creanţei cesionate. În cazul în care cesionarul este o persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare pentru respectivele operaţiuni, exigibilitatea taxei aferente livrărilor/prestărilor efectuate în beneficiul cedentului creanţei intervine la data cesiunii creanţei şi corespunzător valorii creanţei cesionate, dacă cesiunea are loc înainte de expirarea termenului de 90 de zile calendaristice de la data prevăzută la art. 1342 alin. (5) din Codul fiscal. La expirarea termenului de 90 de zile, în situaţia în care contravaloarea livrării/prestării este mai mare decât valoarea creanţei cesionate şi nu a mai avut loc nicio altă încasare, intervine exigibilitatea pentru diferenţa neachitată. În cazul în care beneficiarul livrării/prestării este cedentul creanţei şi este o persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare sau achiziţionează bunuri/servicii de la o persoană care a aplicat sistemul TVA la încasare pentru respectivele operaţiuni, dreptul de deducere a taxei intervine la data cesiunii creanţei corespunzător valorii creanţei cesionate, iar dreptul de deducere a taxei aferente eventualei diferenţe între contravaloarea achiziţiilor de bunuri/servicii şi contravaloarea creanţei cesionate este amânat până la data la care taxa aferentă diferenţei respective este plătită.

Exemplu pentru situaţia prevăzută la lit. a)

Societatea A, având perioada fiscală luna calendaristică, care aplică sistemul TVA la încasare, a emis o factură pentru livrarea unui bun în sumă de 124.000 lei (inclusiv TVA) la data de 10 februarie 2013 către societatea B. TVA în sumă de 24.000 lei a fost înregistrat în creditul contului 4428 «TVA neexigibilă», nefiind încasată de la beneficiar în perioada fiscală respectivă. La data de 15 martie 2013 societatea A cesionează către societatea N creanţa aferentă acestei facturi, care nu este încasată de la beneficiarul B. Preţul cesiunii este de 80.000 lei şi este încasat în data de 20 aprilie 2013. În ceea ce priveşte factura pentru livrarea de bunuri din data de 10 februarie 2013 se consideră că aceasta este încasată şi exigibilitatea TVA intervine la data de 15 martie 2013, societatea A având obligaţia să colecteze TVA în sumă de 24.000 lei, respectiv va evidenţia suma TVA de 24.000 lei în debitul contului 4428 «TVA neexigibilă» şi concomitent în creditul contului 4427 «TVA colectată».

Exemplu pentru situaţia prevăzută la lit. b)

Societatea B, care aplică sistemul TVA la încasare, a livrat la data de 11 februarie 2013 către societatea A bunuri (cărţi supuse cotei de TVA de 9%) a căror valoare, inclusiv TVA, este de 109.000 lei. În data de 10 mai 2013 societatea A a cesionat societăţii B dreptul său de rambursare conform art. 30 din Codul de procedură fiscală, în sumă de 100.000 lei. La data cesiunii, respectiv 10 mai 2013, se consideră că societatea A a plătit/societatea B a încasat suma de 100.000 lei din factura de 109.000 lei. La această dată:

- societatea A va putea să deducă taxa aferentă achiziţiei astfel: 100.000 x 9/109 = 8.257 lei. Diferenţa de 743 lei rămasă în contul 4428 «TVA neexigibilă» va putea fi dedusă la momentul plăţii;

- societatea B va colecta TVA aferentă livrării corespunzător creanţei care i-a fost cesionată, respectiv 8.257 lei. Pentru diferenţa de 743 lei rămasă în contul 4428 «TVA neexigibilă», exigibilitatea va interveni în cea de-a 90-a zi, conform art. 1342 alin. (5) din Codul fiscal, dacă presupunem că A nu a mai făcut nicio plată până la data respectivă.

(13) În cazul compensării datoriilor aferente unor facturi pentru livrări de bunuri/prestări de servicii se consideră că furnizorul/prestatorul a încasat, respectiv beneficiarul a plătit contravaloarea bunurilor/serviciilor, la data la care se sting total sau parţial datoriile, respectiv:

a) în cazul compensărilor între persoane juridice, la data compensării realizate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2001, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenţă ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar şi a pierderilor din economie, şi a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenţă ale contribuabililor, persoane juridice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) în cazul compensărilor în care cel puţin una dintre părţi nu este persoană juridică, la data semnării unui proces-verbal de compensare care să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: denumirea părţilor, codul de înregistrare în scopuri de TVA sau, după caz, codul de identificare fiscală, numărul facturii, data emiterii facturii, valoarea facturii, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, valoarea compensată, semnătura părţilor şi data semnării procesului-verbal de compensare.

(14) În situaţia în care compensările prevăzute la alin. (13) se realizează după expirarea termenului de 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii:

a) dacă furnizorul/prestatorul este o persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare, exigibilitatea taxei intervine, potrivit prevederilor art. 1342 alin. (5) din Codul fiscal, în cea de-a 90-a zi calendaristică de la data emiterii facturii;

b) dacă furnizorul/prestatorul este o persoană impozabilă care nu aplică sistemul TVA la încasare, exigibilitatea taxei intervine potrivit regulilor generale de exigibilitate prevăzute la art. 1342 alin. (1) şi (2) din Codul fiscal;

c) în cazul beneficiarului care aplică sistemul TVA la încasare sau al celui care face achiziţii de la un furnizor/prestator care aplică sistemul TVA la încasare, dreptul de deducere a taxei este amânat până la data la care taxa aferentă bunurilor/serviciilor achiziţionate se consideră că a fost plătită prin compensare, indiferent de perioada de 90 de zile de la data emiterii facturii, conform prevederilor art. 145 alin. (11) din Codul fiscal.

(15) În cazul încasărilor prin bancă de tipul transfer-credit, data încasării contravalorii totale/parţiale a livrării de bunuri/prestării de servicii de către persoana care aplică sistemul TVA la încasare este data înscrisă în extrasul de cont sau în alt document asimilat acestuia.

(16) În cazul în care încasarea se efectuează prin instrumente de plată de tip transfer-debit, respectiv cec, cambie şi bilet la ordin, data încasării contravalorii totale/parţiale a livrării de bunuri/prestării de servicii de către persoana care aplică sistemul TVA la încasare este:

a) data înscrisă în extrasul de cont sau alt document asimilat acestuia, în situaţia în care furnizorul/prestatorul care aplică sistemul TVA la încasare nu girează instrumentul de plată, ci îl încasează/scontează. În cazul scontării instrumentului de plată, se consideră că persoana respectivă a încasat contravaloarea integrală a instrumentului de plată;

b) data girului, în situaţia în care furnizorul/prestatorul care aplică sistemul TVA la încasare girează instrumentul de plată altei persoane. În acest scop se păstrează o copie de pe instrumentul de plată care a fost girat, în care se află menţiunea cu privire la persoana către care a fost girat instrumentul de plată.

(17) Data încasării în situaţia în care plata s-a efectuat prin cârduri de debit sau de credit de către cumpărător este data înscrisă în extrasul de cont ori în alt document asimilat acestuia.

(18) În cazul plăţii în natură, data încasării este data la care intervine faptul generator de taxă pentru livrare/prestarea obţinută drept contrapartidă pentru livrarea/prestarea efectuată.

(19) Livrările de bunuri/Prestările de servicii a căror contravaloare este încasată parţial sau total cu numerar de către persoana eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare de la alte categorii de beneficiari decât cele prevăzute la art. 1342 alin. (6) lit. d) din Codul fiscal nu sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la încasare. Nu sunt considerate încasări/plăţi în numerar sumele în numerar depuse de beneficiar direct în contul bancar al furnizorului/prestatorului. În sensul art. 1342 alin. (6) lit. d) din Codul fiscal, furnizorul/prestatorul care este obligat la aplicarea sistemului TVA la încasare exclude de la aplicarea sistemului TVA la încasare acele sume dintr-o factură care sunt încasate în numerar de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice înregistrate în scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber profesionişti şi asocieri fără personalitate juridică.

(20) În sensul art. 1342 alin. (6) lit. e) din Codul fiscal, se exclud de la aplicarea sistemului TVA la încasare livrările de bunuri/prestările de servicii dacă, la momentul emiterii facturii sau, după caz, la data termenului-limită prevăzut de lege pentru emiterea facturii în situaţia în care factura nu a fost emisă în termenul prevăzut de lege, beneficiarul este o persoană afiliată furnizorului/prestatorului potrivit art. 7 alin. (1) pct. 21 din Codul fiscal.

(21) În scopul aplicării prevederilor art. 1342 alin. (7) din Codul fiscal:

a) pentru facturile parţiale emise de către persoana impozabilă înainte de intrarea în sistemul TVA la încasare, care nu au fost încasate integral înainte de intrarea în sistem, orice sumă încasată/plătită după intrarea furnizorului/prestatorului în sistemul TVA la încasare se atribuie mai întâi părţii din factură neîncasate/neplătite până la intrarea în sistem, atât la furnizor cât şi la beneficiar;

b) pentru facturile parţiale emise de către persoana impozabilă înainte de ieşirea din sistemul TVA la încasare, care nu au fost încasate integral înainte de ieşirea din sistem, orice sumă încasată/plătită după ieşirea furnizorului/prestatorului din sistemul TVA la încasare se atribuie mai întâi părţii din factură neîncasate/neplătite până la ieşirea din sistem, atât la furnizor cât şi la beneficiar.

(22) În scopul aplicării prevederilor art. 1342 alin. (8) din Codul fiscal, persoana impozabilă care încasează parţial o factură cuprinzând contravaloarea unor livrări de bunuri/prestări de servicii care conţin mai multe cote de TVA şi/sau mai multe regimuri de impozitare are dreptul să aleagă bunurile/serviciile care consideră că au fost încasate parţial pentru a determina suma taxei încasate în funcţie de cote, respectiv regimul aplicabil.

(23) Persoana impozabilă care este scoasă din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA la cerere sau din oficiu de către organele fiscale, potrivit legii, este radiată din oficiu de organele fiscale competente şi din Registrul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare. Persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare şi care intră într-un grup fiscal unic este radiată din oficiu de organele fiscale competente din Registrul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare de la data la care intră în vigoare implementarea grupului fiscal unic conform prevederilor pct. 4 alin. (8).

Comentarii:

Normele metodologice conţin prevederi importante referitoare la organizarea informaţiilor din lege cu privire la persoanele care vor aplica sistemul TVA la încasare, astfel:

a) de la 1 ianuarie 2013, conform prevederilor art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012, vor aplica sistemul TVA la încasare persoanele impozabile a căror cifră de afaceri, în perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012, este inferioară plafonului de 2.250.000 lei. Faţă de prevederile generale de la art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal, care se referă la cifra de afaceri din anul precedent ca referinţă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, prevederile art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 cuprind o altă perioadă de referinţă, respectiv perioada 1 octombrie 2011- 30 septembrie 2012. Datorită acestei perioade de referinţă diferite, în cazul acestor contribuabili nu va fi luată în calcul şi cifra de afaceri realizată după data de 1 octombrie 2012;

b) contribuabilii a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată din oficiu de organele fiscale conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal şi care vor fi reînregistraţi înainte de data de 30 septembrie 2012 vor aplica sistemul TVA la încasare în situaţia în care nu au depăşit plafonul de 2.250.000 lei în perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012, în perioada în care aveau un cod valabil de TVA.

Aceste persoane vor depune până la data de 25 octombrie 2012 o notificare la organele fiscale competente pentru a fi înregistrate în Registrul persoanelor care aplică TVA la încasare;

c) contribuabilii care s-au înregistrat în scopuri de TVA după data de 1 octombrie 2012 vor aplica prevederile generale (cifra de afaceri din anul precedent) de la art. 1342 alin. (3) lit. a) şi de la art. 1563 alin. (11) din Codul fiscal, respectiv vor depune o notificare până pe data de 25 ianuarie 2013 dacă nu au depăşit plafonul de 2.250.000 lei în anul 2012 şi vor aplica sistemul TVA la încasare începând cu 1 februarie 2013, cei care au perioadă fiscală luna, sau începând cu 1 aprilie 2013, cei care au perioadă fiscală trimestrul;

d) contribuabilii care au fost scoşi din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal, iar înregistrarea în scopuri de TVA a avut loc după data de 1 octombrie 2012, vor depune notificare până pe 25 ianuarie 2013 dacă nu au depăşit plafonul de 2.250.000 lei în anul 2012 şi vor aplica sistemul TVA la încasare, începând cu 1 februarie 2013, cei care au perioadă fiscală luna sau, începând cu 1 aprilie 2013, cei care au perioadă fiscală trimestrul. Nu sunt luate în calculul plafonului realizat în cursul anului 2012 livrările/prestările efectuate în perioada în care persoana respectivă nu a avut un cod valabil de TVA;

e) după data de 1 ianuarie 2013, nu vor depune notificări, ci vor fi înregistraţi din oficiu de organul fiscal competent în Registrul persoanelor care aplică TVA la încasare, următoarele categorii de contribuabili:

- contribuabilii care se înregistrează ca plătitori de TVA în cursul anului conform art. 153 alin. (1) din Codul fiscal, de la data înregistrării în scopuri de TVA;

- contribuabilii care sunt scoşi din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal şi reînregistrate în scopuri de TVA.

Clarificări importante din normele metodologice referitoare la persoane excluse de la aplicarea sistemului TVA la încasare, indiferent de cifra de afaceri realizată [art. 1342 alin. (3) lit. a) şi alin. (6) din Codul fiscal]:

- persoanele care au sediul activităţii economice în afara României, înregistrate în scopuri de TVA în România direct, prin reprezentant fiscal, sau prin sediu fix fără personalitate juridică cum sunt sucursalele;

- persoanele care fac parte dintr-un grup fiscal unic;

- persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în România şi care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.

Având în vedere că, potrivit prevederilor art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal, contribuabilii care vor aplica TVA la încasare vor amâna colectarea taxei aferente vânzărilor până la data încasării [dar nu mai mult de 90 de zile de la emiterea facturii conform art. 1342 alin. (5) din Codul fiscal], normele metodologice tratează în detaliu documentele pe baza cărora se va considera că încasarea a fost efectuată în funcţie de modalităţile de plată, respectiv plata prin bancă, compensarea, cesiunea de creanţe, utilizarea instrumentelor de plată de tip cambie, cec, bilet la ordin. Sunt inserate, de asemenea, exemple necesare înţelegerii corecte a prevederilor legale.

În cazul compensării între persoane juridice se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenţă ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar şi a pierderilor din economie, şi a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenţă ale contribuabililor, persoane juridice, cu modificările şi completările ulterioare, menţionate în normele metodologice, care stabilesc documentele şi procedura de urmat astfel:

1. pentru facturi cu sume restante mai vechi de 30 de zile şi care au o valoare individuală mai mare de 10.000 lei, compensarea trebuie realizată pe baza ordinul de compensare emis de IMI (Institutul de Management şi Informatică)

2. pentru facturi cu sume mai noi de 30 de zile, cu o valoare individuală mai mică de 10.000 lei:

(i) în cazul în care persoanele juridice optează să intre în sistemul de compensare prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 685/1999, cu modificările şi completările ulterioare, compensarea se va realiza prin IMI, conform pct. 1;

(ii) în cazul în care persoanele juridice nu optează să intre în sistemul de compensare prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 685/1999, cu modificările şi completările ulterioare, compensarea se realizează pe baza documentelor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 685/1999, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul încasării în numerar a contravalorii facturii, în sensul art. 1342 alin. (6) lit. d) din Codul fiscal, furnizorul/prestatorul care este obligat la aplicarea sistemului TVA la încasare exclude de la aplicarea sistemului TVA la încasare acele sume dintr-o factură care sunt încasate în numerar până în ziua emiterii facturii, inclusiv, de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice înregistrate în scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber profesionişti şi asocieri fără personalitate juridică.

Pentru eventualele diferenţe neachitate până la data emiterii facturii, furnizorul/prestatorul aplică sistemul TVA la încasare şi înscrie menţiunea prevăzută la art. 155 alin. (19) lit. p) din Codul fiscal, cu excepţia situaţiei în care livrarea/prestarea se încadrează în altă categorie exceptată prevăzută la art. 1342 alin. (6) din Codul fiscal.

Exemplu:

Societatea A, care aplică sistemul TVA la încasare, livrează piese de schimb în valoare de 1.000 lei către societatea B în data de 12 martie 2013. Factura în valoarea de 1.000 lei plus 240 lei TVA este emisă în data de 12 martie, dată până la care societatea A a încasat deja 500 lei în numerar de la societatea B. Pe factura emisă, societatea A va menţiona separat valoarea care a fost încasată în numerar şi a TVA aferentă, respectiv 403 lei plus 97 lei TVA pentru care se aplică regimul normal de exigibilitate, şi, separat, diferenţa de 597 lei plus 143 lei TVA în dreptul căreia se înscrie menţiunea „TVA la încasare”.

Dacă în data de 20 aprilie 2013 societatea B va face o altă plată în numerar de 300 lei, la societatea A exigibilitatea TVA aferente acestei sume încasate în numerar, respectiv 58 lei, intervine la data de 20 aprilie 2013.

La societatea B exigibilitatea taxei aferente acestei plăţi intervine de asemenea în data de 20 aprilie 2013, respectiv B va deduce TVA în sumă de 58 lei în decontul lunii aprilie 2013.

Totodată, în normele metodologice se prevede în mod expres că persoanele obligate la aplicarea sistemului TVA la încasare trebuie să înscrie în factură menţiunea „TVA la încasare” conform prevederilor art. 155 alin. (19) din Codul fiscal, pentru a permite beneficiarilor să cunoască faptul că exigibilitatea taxei este amânată până la data plăţii numai pentru operaţiunile pe care nu trebuie să le excludă de la aplicarea TVA la încasare prevăzute la art. 1342 alin. (6) din Codul fiscal.

3. În cazul reducerilor de preţ, al anulărilor totale sau parţiale de facturi şi al celorlalte evenimente menţionate la art. 138 din Codul fiscal au fost introduse prevederi la pct. 20 din normele metodologice, care au în vedere prevederile specifice ajustării bazei impozabile în cazul operaţiunilor supuse TVA la încasare de la art. 1342 alin. (10) din Codul fiscal:

Codul fiscal:

„Ajustarea bazei de impozitare

Art. 138. - Baza de impozitare se reduce în următoarele situaţii:

a) dacă a fost emisă o factură şi, ulterior, operaţiunea este anulată total sau parţial, înainte de livrarea bunurilor sau de prestarea serviciilor;

b) în cazul refuzurilor totale sau parţiale privind cantitatea, calitatea ori preţurile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, precum şi în cazul anulării totale ori parţiale a contractului pentru livrarea sau prestarea în cauză ca urmare a unui acord scris între părţi sau ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile sau în urma unui arbitraj;

c) în cazul în care rabaturile, remizele, risturnele şi celelalte reduceri de preţ prevăzute la art. 137 alin. (3) lit. a) sunt acordate după livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor;

d) în cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa din cauza falimentului beneficiarului. Ajustarea este permisă începând cu data pronunţării hotărârii judecătoreşti de închidere a procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă;

e) în cazul în care cumpărătorii returnează ambalajele în care s-a expediat marfa, pentru ambalajele care circulă prin facturare.”

Norme metodologice:

„20. (1) în situaţiile prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, furnizorii de bunuri şi/sau prestatorii de servicii îşi ajustează baza impozabilă a taxei după efectuarea livrării/prestării sau după facturarea livrării/prestării, chiar dacă livrarea/prestarea nu a fost efectuată, dar evenimentele prevăzute la art. 138 din Codul fiscal intervin ulterior facturării şi înregistrării taxei în evidenţele persoanei impozabile. În acest scop furnizorii/prestatorii trebuie să emită facturi cu valorile înscrise cu semnul minus când baza de impozitare se reduce sau, după caz, fără semnul minus, dacă baza de impozitare se majorează, care vor fi transmise şi beneficiarului. Prevederile acestui alineat se aplică şi pentru livrări intracomunitare.

(11) În cazul în care persoanele obligate la aplicarea sistemului TVA la încasare se află în situaţiile prevăzute la alin. (1), se aplică prevederile art. 1342 alin. (10) şi (11) din Codul fiscal. În acest scop furnizorii/prestatorii trebuie să emită facturi cu valorile înscrise cu semnul minus, când baza de impozitare se reduce, ori, după caz, fără semnul minus, dacă baza de impozitare se majorează, care vor fi transmise şi beneficiarului, indiferent dacă taxa aferentă este sau nu exigibilă.

(2) Beneficiarii au obligaţia să ajusteze dreptul de deducere exercitat iniţial, potrivit prevederilor art. 148 alin. (1) lit. b) şi art. 149 alin. (4) lit. e) din Codul fiscal, numai pentru operaţiunile prevăzute la art. 138 lit. a)-c) şi e) din Codul fiscal. Prevederile acestui alineat se aplică şi pentru achiziţiile intracomunitare.

(21) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul achiziţiilor realizate de/de la persoanele obligate la aplicarea sistemului TVA la încasare, se aplică corespunzător prevederile art. 1342 alin. (10) din Codul fiscal în situaţiile prevăzute la art. 138 lit. a)-c) şi e) din Codul fiscal.

Exemplu:

Societatea A, care aplică sistemul TVA la încasare, emite către beneficiarul B o factură pentru o livrare de bunuri la data de 10 ianuarie 2013, în valoare de 5.000 lei plus TVA 1.200 lei, total factură 6.200 lei. TVA în sumă de 1.200 lei se înregistrează în creditul contului 4428 «TVA neexigibilă». La data de 20 februarie 2013 încasează suma de 2.000 lei de la beneficiarul său. TVA aferentă acestei încasări se determină astfel: 2000 x 24/124 = 387 lei şi se evidenţiază în debitul contului 4428 «TVA neexigibilă» şi concomitent în creditul contului 4427 «TVA colectată». În data de 25 martie 2013, societatea A acordă o reducere de preţ beneficiarului B de 10% din contravaloarea bunurilor livrate.

Societatea A emite o factură în care înscrie cu semnul minus baza de impozitare, respectiv 5.000 x 10/100 = 500 lei şi TVA aferentă, respectiv 1.200 x 10/100 = 120 lei. Conform prevederilor art. 1342 alin. (10) din Codul fiscal, în luna martie 2013 societatea A va diminua TVA neexigibilă în cuantum de 813 lei cu suma de 120 lei.

Beneficiarul B, la primirea facturii pentru reducerea de preţ de la societatea A, va diminua «TVA neexigibilă» în cuantum de 813 lei cu suma de 120 lei.

Dacă presupunem că la data de 20 februarie 2013 societatea A ar fi încasat de la societatea B suma de 5.000 lei, TVA aferentă acestei încasări se determină astfel: 5.000 x 24/124 = 968 lei şi se evidenţiază în debitul contului 4428 «TVA neexigibilă» şi concomitent în creditul contului 4427 «TVA colectată». În data de 25 martie 2013, societatea A acordă o reducere de preţ beneficiarului B de 25% din contravaloarea bunurilor livrate. Societatea A emite o factură în care înscrie cu semnul minus baza de impozitare, respectiv 5.000 x 25/100 = 1.250 lei şi TVA aferentă, respectiv 1.200 x 25/100 = 300 lei. Conform prevederilor art. 1342 alin. (10) din Codul fiscal, în luna martie 2013 societatea Ava anula TVA neexigibilă în cuantum de 232 lei şi va diminua taxa colectată cu suma de 68 lei. În această situaţie, societatea B va anula TVA neexigibilă de 232 lei şi va diminua TVA dedusă cu suma de 68 lei.

(3) Ajustarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 138 lit. d) din Codul fiscal, este permisă numai în situaţia în care data declarării falimentului beneficiarilor a intervenit după data de 1 ianuarie 2004, inclusiv pentru facturile emise înainte de această dată, dacă contravaloarea bunurilor livrate/serviciilor prestate ori taxa pe valoarea adăugată aferentă consemnată în aceste facturi nu se poate încasa din cauza falimentului beneficiarului, inclusiv în cazul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare în situaţia în care falimentul beneficiarului intervine după cea de-a 90-a zi de la data emiterii facturii, sau, după caz, de la data termenului-limită pentru emiterea acesteia. În cazul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare şi falimentul beneficiarului intervine înainte de cea de-a 90-a zi de la data emiterii facturii sau, după caz, de la data termenului-limită pentru emiterea acesteia, se aplică prevederile art. 1342 alin. (10) lit. d) din Codul fiscal, respectiv se operează anularea taxei neexigibile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii realizate.

Comentarii:

Astfel cum rezultă din normele metodologice, în situaţii precum reduceri de preţuri, anularea totală sau parţială a unui contract, alte evenimente prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, care intervin ulterior facturării, contribuabilii vor emite facturi în care înscriu cu semnul minus baza impozabilă şi TVA aferentă acestor operaţiuni, chiar dacă TVA nu a devenit exigibilă la data respectivă. Ca regulă, atât la beneficiar, cât şi la furnizor/prestator se ajustează mai întâi taxa neexigibilă şi doar în situaţia în care nu mai există diferenţe de taxă neexigibilă se ajustează taxa colectată la furnizor/prestator, respectiv taxa deductibilă la beneficiar.

4. Cursul de schimb valutar aplicabil pentru determinarea bazei de impozitare a TVA

Codul fiscal:

„Cursul de schimb valutar

Art. 1391. - (1) Dacă elementele folosite la stabilirea bazei de impozitare a unui import de bunuri se exprimă în valută, cursul de schimb valutar se stabileşte conform prevederilor comunitare care reglementează calculul valorii în vamă.

(2) Dacă elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operaţiuni, alta decât importul de bunuri, se exprimă în valută, cursul de schimb care se aplică este ultimul curs de schimb comunicat de Banca Naţională a României sau ultimul curs de schimb publicat de Banca Centrală Europeană ori cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectuează decontările, valabil la data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operaţiunea în cauză, iar, în cazul operaţiunilor supuse sistemului TVA la încasare prevăzut la art. 1342 alin. (3)-(8), la data la care ar fi intervenit exigibilitatea taxei pentru operaţiunea în cauză dacă nu ar fi fost supusă sistemului TVA la încasare. În situaţia în care se utilizează cursul de schimb publicat de Banca Centrală Europeană, conversia între monede, altele decât moneda euro, se realizează prin intermediul cursului de schimb al monedei euro pentru fiecare dintre monede. În contractele încheiate între părţi trebuie menţionat dacă pentru decontări va fi utilizat cursul de schimb al unei bănci comerciale, în caz contrar aplicându-se cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României sau cursul de schimb publicat de Banca Centrală Europeană.”

Norme metodologice:

„22. (1) în sensul art. 1391 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Naţională a României se înţelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară şi care este valabil pentru operaţiunile care se vor desfăşura în ziua următoare.

(2) în sensul art. 1391 alin. (2) din Codul fiscal, în cazul emiterii de facturi înainte de livrarea de bunuri sau prestarea de servicii ori de încasarea unui avans, cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adăugată la data emiterii acestor facturi va rămâne neschimbat la data definitivării operaţiunii, respectiv la data regularizării operaţiunii, inclusiv în cazul operaţiunilor pentru care se aplică sistemul TVA la încasare. În cazul încasării de avansuri pentru care factura este emisă ulterior încasării avansului, cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adăugată la data încasării avansurilor va rămâne neschimbat la data definitivării operaţiunii, respectiv atunci când se fac regularizările avansurilor încasate.

Exemplul nr. 3:

Compania A livrează bunuri în valoare de 7.000 euro către compania B, la data de 20 februarie 2013. Compania A aplică sistemul TVA la încasare, iar factura este emisă la data de 10 martie 2013. Cursul de schimb valutar valabil în data de 20 februarie 2013 este de 4,5 lei/euro. Societatea A încasează contravaloarea integrală a facturii în data de 15 mai 2013, la cursul de 4,4 lei/euro. Societatea A va înregistra ca taxă neexigibilă aferentă livrării suma de 7.560 lei, calculată astfel:

- baza impozabilă: 7.000 euro x 4,5 lei/euro = 31.500 lei,

- TVA neexigibilă aferentă livrării: 31.500 lei x 24% = 7.560 lei.

Exigibilitatea TVA aferentă livrării intervine la data încasării, respectiv 15 mai 2013, dată la care societatea A trebuie să colecteze TVA în sumă de 7.560 lei.

[...]

(6) Pentru operaţiunile în interiorul ţării, dacă baza impozabilă este stabilită în valută, transformarea în lei se va efectua la cursul din data la care intervine exigibilitatea taxei conform prevederilor art. 134-1342 alin. (1) şi (2) din Codul fiscal. Prin excepţie, în cazul operaţiunilor supuse sistemului TVA la încasare prevăzut la art. 1342 alin. (3)-(8), transformarea în lei se efectuează la cursul din data la care ar fi intervenit exigibilitatea taxei pentru operaţiunea în cauză dacă nu ar fi fost supusă sistemului TVA la încasare, respectiv conform prevederilor art. 134-1342 alin. (1) si (2) din Codul fiscal.

Comentarii:

La data emiterii unei facturi pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în cazul în care baza impozabilă este stabilită în valută, aceasta trebuie convertită în lei la cursul de schimb din data exigibilităţii TVA. În cazul operaţiunilor supuse TVA la încasare, deoarece la data emiterii facturii este posibil ca taxa să nu fie încă exigibilă, nefiind încasată, a fost necesară stabilirea unei reguli pentru a determina TVA aferentă operaţiunii respective, chiar dacă taxa este neexigibilă. Regula este stabilită de Codul fiscal şi prevede că se va aplica acelaşi curs de schimb valutar pentru conversie ca şi în situaţia în care operaţiunea nu ar fi fost supusă TVA la încasare. Prin normele metodologice s-a exemplificat această prevedere legală.

5. Cota de TVA aplicabilă

Codul fiscal:

„Cotele

Art. 140

[...]

(3) Cota aplicabilă este cea în vigoare la data la care intervine faptul generator, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 1342 alin. (2), pentru care se aplică cota în vigoare la data exigibilităţii taxei.

(31)în cazul operaţiunilor supuse sistemului TVA la încasare, cota aplicabilă este cea în vigoare la data la care intervine faptul generator, cu excepţia situaţiilor în care este emisă o factură sau este încasat un avans, înainte de data livrării/prestării, pentru care se aplică cota în vigoare la data la care a fost emisă factura ori la data la care a fost încasat avansul.

(4) în cazul schimbării cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cota în vigoare la data livrării de bunuri sau prestării de servicii, pentru cazurile prevăzute la art. 1342 alin. (2), precum si în situaţia prevăzută la alin. (31).

Comentarii:

Prin Codul fiscal au fost stabilite reguli de aplicare a cotei de TVA, inclusiv în situaţia în care ar apărea modificări legislative de schimbare a cotei de TVA.

În cazul operaţiunilor supuse TVA la încasare, dacă factura este emisă înainte de data livrării/prestării, nu există nici fapt generator de taxă şi nici exigibilitate dacă factura nu este încasată. Din acest motiv, prin lege au fost stabilite reguli de determinare a cotei aplicabile la data emiterii unei facturi pentru operaţiuni supuse TVA la încasare, care sunt redate la art. 140 alin. (31) din Codul fiscal. În ce priveşte situaţia în care se schimbă cotele de TVA, în principiu regula este aceeaşi ca în cazul operaţiunilor supuse regimului normal de exigibilitate, respectiv orice factură emisă înainte de data livrării/prestării va fi regularizată pentru a se aplica cota în vigoare la data livrării/prestării.

6. Deducerea TVA

Codul fiscal:

„Sfera de aplicare a dreptului de deducere Art. 145. - (1) Dreptul de deducere ia naştere la momentul exigibilităţii taxei.

(11) Dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de o persoană impozabilă de la o persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare conform prevederilor art. 1342 alin. (3)-(8) este amânat până în momentul în care taxa aferentă bunurilor şi serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost plătită furnizorului/ prestatorului său.

(12) Dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de o persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare conform prevederilor art. 1342 alin. (3)-(8) este amânat până în momentul în care taxa aferentă bunurilor şi serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost plătită furnizorului/prestatorului său, chiar dacă o parte din

operaţiunile realizate de persoana impozabilă sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la încasare conform art. 1342 alin. (6). Aceste prevederi nu se aplică pentru achiziţiile intracomunitare de bunuri, pentru importuri, pentru achiziţiile de bunuri/servicii pentru care se aplică taxare inversă potrivit prevederilor art. 150 alin. (2)-(6), art. 1523 alin. (10) sau art. 160.”

Norme metodologice:

„45. [...]

(8) Prevederile art. 145 alin. (11) din Codul fiscal se aplică numai în cazul operaţiunilor taxabile, pentru care furnizorul/prestatorul este obligat să aplice sistemul TVA la încasare şi să înscrie în factură această menţiune conform prevederilor art. 155 alin. (19) lit. p) din Codul fiscal, dar nu se aplică în cazul operaţiunilor pentru care furnizorul/prestatorul nu trebuie să aplice sistemul TVA la încasare potrivit prevederilor art. 1342 alin. (6) din Codul fiscal care sunt supuse la furnizor/prestator regulilor generale de exigibilitate conform prevederilor art. 1342 alin. (1) şi (2) şi prevederilor art. 145 alin. (1) din Codul fiscal la beneficiar. În situaţia în care furnizorul/prestatorul este înscris în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare la data emiterii unei facturi, dar omite să înscrie menţiunea «TVA la încasare», deşi operaţiunea respectivă nu este exclusă de la aplicarea sistemului TVA la încasare conform prevederilor art. 1342 alin. (6) din Codul fiscal, beneficiarul are obligaţia să exercite dreptul de deducere în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (11) din Codul fiscal.

(9) Prevederile art. 145 alin. (11) din Codul fiscal se aplică inclusiv de către beneficiarii persoane impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, dar care sunt înregistrate în România în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent dacă sunt sau nu stabilite în România conform art. 1251 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

(10) Prevederile art. 145 alin. (11) şi (12) din Codul fiscal referitoare la amânarea dreptului de deducere până în momentul în care taxa aferentă bunurilor/serviciilor este plătită furnizorului/prestatorului se aplică numai pentru taxa care ar fi deductibilă potrivit prevederilor art. 145 alin. (2)-(41), art. 1451, 147 şi 1471 din Codul fiscal. Persoanele impozabile care se află în situaţiile prevăzute la art. 145 alin. (11)şi (12) din Codul fiscal şi achiziţionează bunuri/servicii pentru care taxa nu este deductibilă conform art. 145 alin. (2)-(5), art. 1451 şi 147 din Codul fiscal nu vor reflecta ca taxă neexigibilă taxa nedeductibilă, indiferent dacă taxa aferentă este sau nu achitată.

(11) Pentru determinarea taxei deductibile în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (11) şi (12) din Codul fiscal aferente plăţii contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii se aplică procedeul de calcul prevăzut la art. 1342 alin. (8) din Codul fiscal.

Exemplu:

Societatea A, care aplică sistemul TVA la încasare, având perioada fiscală luna calendaristică, emite o factură pentru o livrare de bunuri în valoare de 3.000 lei plus TVA 720 lei în data de 14 mai 2013 către societatea B. Dacă taxa nu se achită în aceeaşi perioadă fiscală se înregistrează în contul 4428 «TVA neexigibilă». În data de 5 iulie 2013, societatea B plăteşte parţial prin extras bancar suma de 1.300 lei. Taxa deductibilă aferentă acestei plăţi se calculează astfel: 1.300 x 24/124 = 252 lei şi se evidenţiază în debitul contul 4426 «TVA deductibilă», concomitent cu evidenţierea în creditul contului 4428 «TVA neexigibilă».

(12) În sensul art. 145 alin. (11) şi (12) din Codul fiscal, se consideră că taxa a fost plătită furnizorului/prestatorului în situaţia în care se stinge obligaţia de plată către furnizor/prestator, chiar dacă plata este făcută către un terţ.

(13) În scopul aplicării prevederilor art. 145 alin. (11) şi (12) din Codul fiscal:

a) în cazul în care plata se efectuează prin instrumente de plată de tip transfer-debit, respectiv cec, cambie şi bilet la ordin, data plăţii contravalorii totale/parţiale a achiziţiilor de bunuri/prestării de servicii efectuate de la/de persoana care aplică sistemul TVA la încasare este:

1. data înscrisă în extrasul de cont sau alt document asimilat acestuia în situaţia în care cumpărătorul este emitentul instrumentului de plată, indiferent dacă încasarea este efectuată de furnizor/prestator ori de altă persoană;

2. data girului către furnizor/prestator, în situaţia în care cumpărătorul nu este emitentul instrumentului de plată, în acest scop fiind obligatorie păstrarea unei copii a instrumentului de plată în care este menţionată şi persoana către care a fost girat instrumentul de plată;

b) în situaţia în care plata s-a efectuat prin cârduri de debit sau de credit de către cumpărător, data plăţii este data înscrisă în extrasul de cont ori alt document asimilat acestuia. Indisponibilizarea sumelor, evidenţiată în extrasul de cont, nu este considerată plată;

c) în cazul plăţilor prin bancă de tipul transfer-credit, data plăţii contravalorii totale/parţiale a achiziţiilor de bunuri/servicii de la/de persoana care aplică sistemul TVA la încasare este data înscrisă în extrasul de cont sau alt document asimilat acestuia;

d) în cazul cesiunii de creanţe şi a compensării, se aplică corespunzător prevederile pct. 162 alin. (12), respectiv pct. 162 alin. (13)-(14), pentru a determina data plăţii;

e) în cazul plăţii în natură, data plăţii este data la care intervine faptul generator de taxă pentru livrare/prestarea care reprezintă contrapartidă pentru achiziţia de bunuri/servicii efectuată.”

Comentarii:

Alături de prevederile art. 1342 alin. (3)-(8), cele ale art. 145 alin. (11) şi (12) din Codul fiscal sunt deosebit de importante, oferind o imagine completă a drepturilor şi obligaţiilor ce revin persoanelor care aplică TVA la încasare şi celor care fac achiziţii de la aceste persoane.

Prevederile art. 145 alin. (11) din Codul fiscal amână deducerea TVA pentru achiziţiile efectuate de orice contribuabil de la un contribuabil care aplică TVA la încasare, până la momentul plăţii totale sau parţiale a facturii.

Prevederile art. 145 alin. (12) din Codul fiscal amână deducerea TVA pentru achiziţiile efectuate de contribuabilul care aplică TVA la încasare, până la momentul plăţii totale sau parţiale a facturii către furnizor/prestator.

Având în vedere că pentru a deduce TVA este necesară plata facturii, normele metodologice tratează în detaliu documentele pe baza cărora se va considera că plata a fost efectuată în funcţie de modalităţile de plată, respectiv plata prin bancă, compensarea, cesiunea de creanţe, utilizarea instrumentelor de plată de tip cambie, cec, bilet la ordin.

7. Justificarea deducerii taxei

Codul fiscal:

„Condiţii de exercitare a dreptului de deducere

Art. 146. - (1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) pentru taxa datorată sau achitată, aferentă bunurilor care i-au fost ori urmează să îi fie livrate ori serviciilor care i-au fost ori urmează să îi fie prestate în beneficiul său de către o persoană impozabilă, să deţină o factură emisă în conformitate cu prevederile art. 155, precum şi dovada plăţii în cazul achiziţiilor efectuate de către persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului TVA la încasare, respectiv de

către persoanele impozabile care achiziţionează bunuri/servicii de la persoane impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare;

[...]”

Norme metodologice:

„46. (1) Justificarea deducerii taxei se face numai pe baza exemplarului original al documentelor prevăzute la art. 146 alin. (1) din Codul fiscal care să conţină cel puţin informaţiile prevăzute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal şi cu dovada plăţii în cazul achiziţiilor prevăzute la art. 145 alin. (12) din Codul fiscal efectuate de către persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului TVA la încasare, respectiv de către persoanele impozabile care achiziţionează bunuri/servicii prevăzute la art. 145 alin. (11) din Codul fiscal de la persoane impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare. Facturile emise în condiţiile prevăzute la art. 155 alin. (11), (12) şi (20) din Codul fiscal constituie documente justificative în vederea deducerii taxei numai în situaţia în care au înscris şi codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului. În cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii exemplarului original al facturii, beneficiarul va solicita emitentului un duplicat al facturii, pe care se va menţiona că înlocuieşte factura iniţială. În cazul facturilor emise pe suport hârtie, duplicatul poate fi o factură nouă emisă de furnizor/prestator, care să cuprindă aceleaşi date ca şi factura iniţială, şi pe care să se menţioneze că este duplicat şi că înlocuieşte factura iniţială sau o fotocopie a facturii iniţiale, pe care să se aplice ştampila furnizorului/prestatorului şi să se menţioneze că este duplicat şi că înlocuieşte factura iniţială. În cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii exemplarului original al declaraţiei vamale pentru import ori al documentului pentru regularizarea situaţiei, persoana impozabilă va solicita un duplicat certificat de organele vamale.”

Comentarii:

În corelare cu prevederile art. 145 alin. (11) şi (12) din Codul fiscal, pentru justificarea deducerii TVA se prevede la art. 146 din Codul fiscal obligativitatea prezentării documentului de plată alături de factură.

8. Ajustarea TVA prevăzută la art. 148 din Codul fiscal pentru alte bunuri decât cele de capital

Norme metodologice:

„53. [...]

(2) în baza prevederilor art. 148 lit. a) din Codul fiscal, persoana impozabilă poate să ajusteze taxa nededusă aferentă serviciilor neutilizate, bunurilor de natura stocurilor şi activelor corporale fixe, altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 149 din Codul fiscal, activelor corporale fixe în curs de execuţie, constatate pe bază de inventariere, în situaţia în care persoana impozabilă câştigă dreptul de deducere a taxei. Ajustarea în acest caz reprezintă exercitarea dreptului de deducere şi se evidenţiază în decontul de taxă aferent perioadei fiscale în care a intervenit evenimentul care a generat ajustarea sau, după caz, într-un decont de taxă ulterior. Persoana impozabilă realizează aceste ajustări ca urmare a unor situaţii cum ar fi:

a) modificări legislative;

b) modificări ale obiectului de activitate;

c) alocarea de bunuri/servicii pentru operaţiuni care nu dau drept de deducere şi ulterior alocarea acestora pentru realizarea de operaţiuni care dau drept de deducere. Se includ în această categorie şi vehiculele pentru care a fost limitat dreptul de deducere conform art. 1451 din Codul fiscal, în situaţia în care fac obiectul unei livrări taxabile s au are loc o modificare de destinaţie, respectiv sunt utilizate exclusiv pentru activităţi exceptate de la limitarea dreptului de deducere prevăzute la art. 1451 din Codul fiscal. Aceste ajustări nu pot fi aplicate pentru vehiculele al căror drept de deducere a fost limitat 100% care sunt ulterior livrate, întrucât este obligatorie aplicarea scutirii de TVA prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal.

(3) în situaţiile prevăzute la alin. (2), taxa nededusă aferentă serviciilor neutilizate, bunurilor de natura stocurilor şi activelor corporale fixe, altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 149 din Codul fiscal, activelor corporale fixe în curs de execuţie, achiziţionate de persoane impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, altele decât achiziţiile intracomunitare de bunuri, importurile şi achiziţiile de bunuri/servicii pentru care se aplică taxare inversă potrivit prevederilor art. 150 alin. (2)-(6), art. 1523 alin. (10) sau art. 160 din Codul fiscal, precum şi cele achiziţionate de beneficiari de la persoane impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, altele decât cele prevăzute la art. 1342 alin. (6) lit. a)-e) din Codul fiscal, se ajustează la data la care intervine evenimentul care generează ajustarea, pentru taxa deductibilă, respectiv pentru taxa care a fost plătită furnizorului/prestatorului, iar în cazul activelor corporale fixe se aplică şi prevederile alin. (14). În situaţia în care la data la care intervine evenimentul care generează ajustarea nu a fost achitată integral taxa aferentă achiziţiei, pe măsură ce se plăteşte diferenţa de taxă, persoana impozabilă îşi exercită dreptul de deducere a taxei respective cu excepţia situaţiei în care la data plăţii bunurile/serviciile nu sunt utilizate pentru operaţiuni care dau drept de deducere a taxei. În cazul activelor corporale fixe amortizabile, pe măsură ce se plăteşte diferenţa de taxă, persoana impozabilă deduce partea din taxa plătită corespunzătoare valorii rămase neamortizate la momentul la care intervine evenimentul care a generat ajustarea. Dacă apar şi alte evenimente care generează ajustarea TVA până la data plăţii TVA, în favoarea statului sau în favoarea persoanei impozabile, în cazul activelor corporale fixe amortizabile, suma taxei de dedus se determină în funcţie de valoarea rămasă neamortizată la data fiecărui eveniment care generează ajustarea taxei. Taxa aferentă achiziţiilor intracomunitare de bunuri, importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii pentru care se aplică taxare inversă potrivit prevederilor art. 150 alin. (2)- (6), art. 1523 alin. (10) sau art. 160 din Codul fiscal, efectuate de persoane impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi taxa aferentă achiziţiilor de bunuri/servicii prevăzute la art. 1342 alin. (6) lit. a)-e) din Codul fiscal efectuate de beneficiari de la persoane impozabile care aplică sistemul TVA la încasare se ajustează potrivit regulilor generale prevăzute la alin. (2).

(4) în cazul în care persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire, prevăzut la art. 152 din Codul fiscal, se înregistrează potrivit legii în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, precum şi în cazul în care persoana înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal solicită scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 152 alin. (7) din Codul fiscal, se aplică ajustările de taxă prevăzute la pct. 61 şi 62. Persoanele care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi cele care au achiziţionat bunuri/servicii de la persoane impozabile care aplică sistemul TVA şi trec la regimul special de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal aplică în mod corespunzător prevederile alin. (8).

(5) Conform art. 148 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, se ajustează taxa deductibilă, în situaţii precum:

a) cazurile prevăzute la art. 138 lit. a)-c) şi e) din Codul fiscal;

b) când pro rata definitivă, calculată la sfârşitul anului, diferă de pro rata provizorie utilizată în cursul anului;

c) cazul în care persoana impozabilă în mod eronat a dedus o sumă de taxă mai mare decât avea dreptul sau mai mică.

(6) În baza art. 148 alin. (1) lit. a) şi c) din Codul fiscal, persoana impozabilă trebuie să ajusteze, ia data modificării intervenite, taxa deductibilă aferentă bunurilor de natura stocurilor, serviciilor neutilizate, activelor corporale fixe în curs de execuţie, activelor corporale fixe, altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 149 din Codul fiscal, în situaţia în care persoana impozabilă pierde dreptul de deducere a taxei. Ajustarea reprezintă în această situaţie anularea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată deduse iniţial şi se evidenţiază în decontul de taxă aferent perioadei fiscale în care a intervenit evenimentul care a generat ajustarea. Persoana impozabilă realizează aceste ajustări ca urmare a unor situaţii cum ar fi:

a) modificări legislative;

b) modificări ale obiectului de activitate;

c) alocarea de bunuri/servicii pentru operaţiuni care dau drept de deducere şi ulterior alocarea acestora pentru realizarea de operaţiuni care nu dau drept de deducere. Se includ în această categorie şi vehiculele pentru care nu a fost limitat dreptul de deducere conform art. 1451, în situaţia în care are loc o modificare de destinaţie, respectiv sunt utilizate pentru activităţi care impun limitarea dreptului de deducere la 50% conform art. 1451 din Codul fiscal;

d) bunuri lipsă în gestiune din alte cauze decât cele prevăzute la art. 148 alin. (2) din Codul fiscal. În cazul bunurilor lipsă din gestiune care sunt imputate, se efectuează ajustarea taxei, sumele imputate nefiind considerate contravaloarea unor operaţiuni în sfera de aplicare a TVA.

(7) în situaţiile prevăzute la alin. (6), taxa deductibilă aferentă serviciilor neutilizate, bunurilor de natura stocurilor şi activelor corporale fixe, altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 149 din Codul fiscal, activelor corporale fixe în curs de execuţie, achiziţionate de persoane impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, altele decât achiziţiile intracomunitare de bunuri, importurile şi achiziţiile de bunuri/servicii pentru care se aplică taxare inversă potrivit prevederilor art. 150 alin. (2)-(6), art. 1523 alin. (10) sau art. 160 din Codul fiscal, precum şi cele achiziţionate de beneficiari de la persoane impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, altele decât cele prevăzute la art. 1342 alin. (6) din Codul fiscal, se ajustează la data la care intervine evenimentul care generează ajustarea, pentru taxa deductibilă, respectiv pentru taxa care a fost plătită furnizorului/prestatorului, iar în cazul activelor corporale fixe se aplică şi prevederile alin. (14). În situaţia în care la data la care intervine evenimentul care generează ajustarea nu a fost achitată integral taxa aferentă achiziţiei, pe măsură ce se plăteşte diferenţa de taxă, persoana impozabilă nu îşi exercită dreptul de deducere a taxei respective cu excepţia situaţiei în care la data plăţii bunurile/serviciile sunt utilizate pentru operaţiuni care dau drept de deducere a taxei. În cazul activelor corporale fixe amortizabile, pe măsură ce se plăteşte diferenţa de taxă, persoana impozabilă nu deduce partea din taxa plătită corespunzătoare valorii rămase neamortizate la momentul la care intervine evenimentul care a generat ajustarea. Dacă apar şi alte evenimente care generează ajustarea TVA până la data plăţii TVA, în favoarea statului sau în favoarea persoanei impozabile, în cazul activelor corporale fixe amortizabile, suma taxei de dedus se determină în funcţie de valoarea rămasă neamortizată la data fiecărui eveniment care generează ajustarea taxei. Taxa aferentă achiziţiilor intracomunitare de bunuri, importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii pentru care se aplică taxare inversă potrivit prevederilor art. 150 alin. (2)- (6), art. 1523 alin. (10) sau art. 160 din Codul fiscal, efectuate de o persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi taxa aferentă achiziţiilor de bunuri/servicii prevăzute la art. 1342 alin. (6) din Codul fiscal efectuate de beneficiar de la o persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare se ajustează potrivit regulilor generale prevăzute la alin. (6).

Exemplu:

Societatea A, care aplică sistemul TVA la încasare (sau a cumpărat bunuri de la o persoană care a aplicat TVA la încasare) a achiziţionat în ianuarie 2013 un activ corporal fix amortizabil în valoare de 10.000 lei plus TVA 2.400 lei. La data achiziţiei societatea A plăteşte furnizorului suma de 6.200 lei, din care TVA 1.200 lei, care se deduce. Bunul este alocat unei activităţi cu drept de deducere integral.

- în luna martie 2014, apare primul eveniment care generează ajustarea taxei, respectiv bunul este alocat unei activităţi fără drept de deducere a TVA. Societatea A trebuie să efectueze ajustarea taxei deduse astfel:

- valoarea neamortizată a bunului este de 7.000 lei (reprezintă 70% din valoarea bunului);

- TVA dedusă 1.200 lei;

- ajustarea calculată în funcţie de valoarea rămasă neamortizată: 1.200 x 70% = 840 lei, în favoarea statului.

- în luna iunie 2014 societatea A mai plăteşte furnizorului suma de 2.583 lei, din care 500 lei reprezintă TVA. Taxa de dedus se determină proporţional cu valoarea rămasă neamortizată la momentul la care a intervenit evenimentul care a generat ajustare, astfel: 500 x 70% = 350 lei - taxă care nu se deduce. Diferenţa de 150 lei (500 -J350) se deduce.

- în luna septembrie 2014, apare al doilea eveniment care generează ajustarea taxei, respectiv bunul este alocat unei activităţi cu drept de deducere.

- Valoarea rămasă neamortizată este de 6.000 lei (reprezentând 60% din valoarea bunului);

- TVA achitată: 1.200 lei + 500 lei = 1.700 lei;

- ajustarea calculată în funcţie de valoarea rămasă neamortizată: 1.700 x 60% = 1.020 lei în favoarea persoanei impozabile.

- în luna decembrie 2014 societatea A plăteşte furnizorului suma de 3.617 lei, din care TVA reprezintă 700 lei. Taxa de dedus se determină în funcţie de valoarea rămasă neamortizată la data fiecărui eveniment care generează ajustarea taxei, astfel: 700 x 70% - 700 x 60% = 490 - 420 = 70 lei nu se deduc, iar diferenţa de 630 lei (700 - 70) se deduce.

(14) În cazul activelor corporale fixe, care nu sunt amortizate integral, altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 149 din Codul fiscal, ajustarea taxei conform art. 148 din Codul fiscal se face pentru valoarea rămasă neamortizată. Ajustarea se efectuează în funcţie de cota de taxă în vigoare la data achiziţiei activului corporal fix. În sensul prezentelor norme, prin valoare rămasă neamortizată se înţelege valoarea de înregistrare în contabilitate diminuată cu amortizarea contabilă.”

Comentarii:

Modificarea utilizării unui bun după achiziţia acestuia, respectiv utilizarea pentru operaţiuni cu sau fără drept de deducere, conduce la efectuarea unor ajustări de TVA prin care trebuie să se asigure că persoana impozabilă va beneficia de deducerea TVA pentru bunul respectiv în măsura în care acesta este utilizat pentru operaţiuni care dau drept de deducere. Problema devine mai complicată în cazul persoanelor care au achiziţionat bunuri de la persoane care aplică TVA la încasare, precum şi al achiziţiilor efectuate de persoanele care aplică TVA la încasare, şi care nu au achitat integral TVA, diferenţa de taxă neachitată fiind neexigibilă. Prin normele metodologice s-au dat exemple pentru a clarifica modul în care vor proceda persoanele care efectuează ajustări de TVA, în special în cazul activelor corporale fixe, care nu sunt bunuri de capital, în vederea respectării principiului enunţat în cazul taxei neexigibile care devine deductibilă sau nedeductibilă pe măsura plăţii.

9. Ajustarea TVA prevăzută de art. 149 din Codul fiscal pentru bunuri de capital

Norme metodologice:

„54. [...]

(17) În cazul bunurilor de capital pentru care persoana impozabilă a aplicat prevederile art. 145 alin. (11) şi (12) din Codul fiscal, perioada de ajustare începe la data prevăzută la art. 149 alin. (3) din Codul fiscal.

(18) Taxa deductibilă aferentă bunurilor de capital, achiziţionate de persoane impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, altele decât achiziţiile intracomunitare de bunuri, importurile şi achiziţiile de bunuri/servicii pentru care se aplică taxare inversă potrivit prevederilor art. 150 alin. (2)-(6), art. 1523 alin. (10) sau art. 160 din Codul fiscal, precum şi a bunurilor de capital achiziţionate de beneficiari de la persoane impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, altele decât cele prevăzute la art. 1342 alin. (6) din Codul fiscal, se ajustează la data la care intervine evenimentul care generează ajustarea conform art. 149 alin. (4) lit. a), c) şi d) din Codul fiscal, astfel:

a) în situaţia în care ajustarea este în favoarea statului, se ajustează taxa efectiv dedusă aferentă sumei plătite, corespunzătoare perioadei rămase din perioada de ajustare;

b) în situaţia în care ajustarea este în favoarea persoanei impozabile se ajustează taxa nededusă dar plătită furnizorului/prestatorului, corespunzătoare perioadei rămase din perioada de ajustare.

(19) În situaţia prevăzută la alin. (18), dacă la data la care intervine un eveniment care generează ajustarea nu a fost achitată integral taxa aferentă achiziţiei, pe măsură ce se plăteşte diferenţa de taxă, se determină taxa care ar fi deductibilă sau nedeductibilă corespunzător utilizării bunului de capital pentru operaţiuni cu ori fără drept de deducere în cadrul perioadei de ajustare şi se evidenţiază în decontul de taxă aferent perioadei fiscale în care taxa a fost plătită. Taxa aferentă achiziţiilor intracomunitare de bunuri, importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii pentru care se aplică taxare inversă potrivit prevederilor art. 150 alin. (2)-(6), art. 1523 alin. (10) sau art. 160 din Codul fiscal, efectuate de o persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi taxa aferentă achiziţiilor de bunuri/servicii prevăzute la art. 1342 alin. (6) din Codul fiscal efectuate de beneficiar de la o persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare se ajustează potrivit regulilor generale prevăzute la alin. (1)-(16).

Exemplu:

O persoană impozabilă B cumpără un bun de capital (o clădire) de la persoana impozabilă A. Ambele persoane aplică sistemul TVA la încasare. Valoarea bunului de capital este de 100.000 lei şi TVA aferentă este de 24.000 lei. Prin contractul dintre părţi se stabilesc următoarele: bunul de capital va fi pus la dispoziţia persoanei impozabile B la data de 20.07.2013, urmând ca plata să se facă în 4 tranşe egale de 25.000 lei + TVA aferentă, care devin scadente la plată corespunzător, prima tranşă la data punerii bunului la dispoziţia persoanei impozabile B (20.07.2013), a două tranşă la 31.12.2013, a treia tranşă la 30.06.2014 şi ultima tranşă la 31.12.2014. Plăţile se efectuează cu respectarea prevederilor contractuale.

Perioada de ajustare începe de la 1 ianuarie a anului în care bunul de capital este pus la dispoziţia persoanei impozabile B, respectiv 1 ianuarie 2013.

Situaţia 1:

În perioada 20.07.2013-31.07.2014 bunul de capital este utilizat în scopul operaţiunilor taxabile ale persoanei impozabile B, respectiv operaţiunilor de închiriere în regim de taxare cu TVA prin opţiune conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.

Începând cu 1.08.2014 bunul de capital este alocat în integralitate pentru realizarea de operaţiuni de închiriere în regim de scutire de TVA fără drept de deducere în sensul art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal.

- Perioada de ajustare (20 de ani): 1.01.2013-31.12.2032

- TVA aferentă achiziţiei bunului de capital: 24.000 lei.

- TVA dedusă conform plăţilor efectuate până la data la care intervine evenimentul care generează ajustarea: 18.000 lei, corespunzător celor 3 tranşe de plată efectuate.

- Ajustarea taxei deduse la data evenimentului care generează ajustarea: 18.000 x 19/20 = 17.100 lei, în favoarea statului. Diferenţa de 900 de lei reprezintă taxa dedusă pentru anul 2013, în care bunul a fost utilizat pentru operaţiuni taxabile.

La 31.12.2014 se plăteşte şi ultima tranşă, TVA aferentă fiind de 6.000 lei.

Se determină la momentul efectuării plăţii cuantumul TVA deductibile în funcţie de modul de utilizare a bunului de capital în perioada de ajustare, astfel: 6.000 lei x 19/20 ani = 5.700 lei care nu se poate deduce, întrucât corespunde celor 19 ani rămaşi din perioada de ajustare, iar bunul de capital este deja alocat operaţiunilor scutite fără drept de deducere. Suma de 5.700 lei se scade din contul 4428 «TVA neexigibilă» fiind înregistrată în conturile de cheltuieli.

Suma de 300 lei aferentă anului 2013 se va deduce în decontul lunii decembrie 2014 şi se înscrie în decont la rândurile corespunzătoare de taxă dedusă.

La data de 3.03.2016 bunul de capital începe să fie utilizat în integralitate pentru operaţiuni taxabile.

- TVA de ajustat: 24.000 x 17/20 = 20.400 lei, în favoarea persoanei impozabile.

Situaţia 2:

În perioada 20.07.2013-31.07.2014 bunul de capital este utilizat în scopul operaţiunilor taxabile ale persoanei impozabile B, respectiv pentru operaţiuni de închiriere în regim de taxare cu TVA în sensul art. 141 alin. (3) din Codul fiscal. Începând cu 1.08.2014 bunul de capital este alocat parţial (20%) pentru realizarea de operaţiuni de închiriere în regim de scutire de TVA fără drept de deducere în sensul art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal.

- Perioada de ajustare (20 ani): 1.01.2013-31.12.2032

- TVA dedusă conform plăţilor efectuate până la data la care intervine evenimentul care generează ajustarea: 18.000 lei, corespunzător celor 3 tranşe de plată efectuate.

- Ajustarea taxei deduse la data evenimentului care generează ajustarea: 18.000 x 19/20 x 20% = 3.420 lei în favoarea statului.

La 31.12.2014 se plăteşte şi ultima tranşă, TVA aferentă fiind de 6.000 lei.

Se determină la momentul efectuării plăţii cuantumul TVA deductibile în funcţie de modul de utilizare a bunului de capital în perioada de ajustare, astfel: 6.000 lei x 19/20 x 20% = 1.140 lei, care nu se pot deduce, întrucât corespund celor 19 ani rămaşi din perioada de ajustare, iar bunul de capital este deja alocat operaţiunilor scutite fără drept de deducere în proporţie de 20%.

În decontul lunii decembrie 2014 se înscrie la rândurile corespunzătoare de taxă dedusă suma de 4.860 lei (6.000 -1.140).

La data de 3.03.2016 bunul de capital începe să fie utilizat în integralitate pentru operaţiuni taxabile.

- TVA dedusă: 24.000 -3.420 - 1.140 = 19.440 lei

- TVA nededusă: 1.140 lei

- TVA dedusă iniţial şi ajustată în favoarea statului: 3.420 lei

- TVA de ajustat - 17 ani - în favoarea persoanei impozabile B: 24.000 x 17/20 x 20% = 4.080 lei

(20) Pentru cazul prevăzut la art. 149 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, taxa deductibilă aferentă bunurilor de capital, achiziţionate de persoane impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, altele decât achiziţiile intracomunitare de bunuri, importurile şi achiziţiile de bunuri/servicii pentru care se aplică taxare inversă potrivit prevederilor art. 150 alin. (2)-(6), art. 1523 alin. (10) sau art. 160 din Codul fiscal, precum şi a bunurilor de capital achiziţionate de beneficiari de la persoane impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, altele decât cele prevăzute la art. 1342 alin. (6) din Codul fiscal, se ajustează conform alin. (9), ţinând cont de plăţile efectuate astfel:

a) în anul achiziţiei se ajustează taxa aferentă sumelor efectiv plătite conform pro rata definitivă din acest an;

b) de câte ori se mai efectuează o plată în anii următori din perioada de ajustare se deduce taxa aferentă plăţilor efectuate în funcţie de pro rata definitivă din anul achiziţiei, în decontul perioadei fiscale în care s-a efectuat plata;

c) la finele fiecărui an se ajustează o cincime sau o douăzecime din taxa dedusă corespunzătoare plăţilor efectuate, în funcţie de pro rata definitivă;

d) în situaţia în care se efectuează ajustarea prevăzută la lit. c) şi ulterior se mai efectuează plăţi, la fiecare plată se recalculează taxa ajustată conform lit. c), în funcţie de plăţile efectuate, diferenţa rezultată înscriindu-se în decontul aferent perioadei fiscale în care s-a efectuat fiecare plată.

Exemplu:

O persoană impozabilă cu regim mixt care aplică sistemul TVA la încasare cumpără un utilaj la data de 1 martie 2013, în valoare de 200.000 lei, plus 24% TVA, adică 48.000 lei. Conform contractului plata utilajului se efectuează astfel: 50% din valoare la data achiziţiei, respectiv 124.000 lei (din care TVA24.000 lei), iar diferenţa în două rate de câte 62.000 lei (din care TVA 12.000 lei), plătibile în luna ianuarie a următorilor doi ani. Pro rata provizorie pentru anul 2013 este 30%.

La data achiziţiei persoana impozabilă deduce taxa aferentă sumei achitate corespunzător pro rata provizorie astfel:

24.000 lei x 30% = 7.200 lei, taxă care se deduce în decontul aferent lunii martie 2013.

Pro rata definitivă calculată la sfârşitul anului 2013 este de 40%.

La sfârşitul anului 2013 se realizează ajustarea taxei pe baza pro rata definitivă, respectiv 24.000 lei x 40% = 9.600 lei taxă de dedus, care se compară cu taxa dedusă pe baza pro rata provizorie (7.200 lei), iar diferenţa de 2.400 lei se înscrie în decontul din luna decembrie ca taxă deductibilă.

Anul 2014

Pro rata provizorie utilizată în anul 2014 este de 50%.

În luna ianuarie din anul 2014 se efectuează plata sumei de 62.000 lei (din care TVA 12.000 lei).

La data plăţii, se calculează taxa de dedus, ţinând cont de pro rata definitivă din anul 2013, anul achiziţiei utilajului:

12.000 lei x 40% = 4.800 lei, taxă care se deduce în decontul aferent lunii ianuarie 2014.

Pro rata definitivă pentru anul 2014 calculată la sfârşitul anului este de 60%.

La sfârşitul anului 2014 se fac următoarele calcule:

Taxa deductibilă corespunzătoare plăţilor efectuate se împarte la 5 (perioada de ajustare):

24.000 lei + 12.000 lei = 36.000 lei: 5 = 7.200 lei

Deducerea autorizată, respectiv taxa care poate fi dedusă pentru anul 2014 se calculează astfel:

7.200 lei x 60% = 4.320 lei

Taxa deja dedusă corespunzătoare unui an, respectiv anului 2014, se calculează astfel:

9.600 lei (dedusă în anul 2013) + 4.800 lei (dedusă în anul 2014) = 14.400 lei: 5 = 2.880 lei.

Se compară deducerea autorizată cu taxa deja dedusă pentru anul 2014, iar diferenţa de 1.440 lei (4.320 lei - 2.880 lei) reprezintă taxa de dedus suplimentar care se înscrie în decontul lunii decembrie.

Anul 2015

Pro rata provizorie utilizată în anul 2015 este de 60%.

În luna ianuarie 2015 se efectuează plata sumei de 62.000 lei (din care TVA 12.000 lei).

La data plăţii, se calculează taxa de dedus, ţinând cont de pro rata definitivă din anul 2013, anul achiziţiei utilajului:

12.000 lei x 40% = 4.800 lei, taxă care se deduce în decontul aferent lunii ianuarie 2015.

Ca urmare a efectuării acestei plăţi se recalculează taxa deductibilă aferentă anului 2014 astfel:

Taxa deductibilă corespunzătoare plăţilor efectuate se împarte la 5 (perioada de ajustare):

24.000 lei + 12.000 lei + 12.000 lei = 48.000 lei: 5 = 9.600 lei.

Deducerea autorizată, respectiv taxa care poate fi dedusă pentru anul 2014 ca urmare a acestei plăti se calculează astfel:

9.600 lei x 60% = 5.760 lei.

Taxa deja dedusă corespunzătoare unui an este:

9.600 lei (dedusă în anul 2013) + 4.800 lei (dedusă în anul 2014) + 4.800 lei (dedusă în anul 2015) = 19.200 lei: 5 = 3.840 lei.

Se compară deducerea autorizată cu taxa dedusă efectiv (5.760 lei - 3.840 lei), iar diferenţa de 1.920 lei este taxa care se poate deduce pentru anul 2014.

Întrucât în decembrie 2014 s-a dedus suma de 1.440 lei, se va deduce suplimentar în ianuarie 2015 (luna în care s-a achitat ultima rată) suma de 480 lei (1.920 lei - 1.440 lei).

În luna decembrie 2015 se efectuează ajustarea corespunzătoare acestui an în funcţie de pro rata definitivă, care este de 30%, astfel:

Taxa deductibilă corespunzătoare plăţilor efectuate se împarte la 5 (perioada de ajustare):

24.000 lei + 12.000 lei + 12.000 lei = 48.000 lei: 5 = 9.600 lei.

Deducerea autorizată conform pro rata definitivă pentru acest an este de 2.880 lei (9.600 lei x 30%).

Se determină taxa deja dedusă pentru acest an:

9.600 lei + 4.800 lei+ 4.800 lei = 19.200 lei: 5 = 3.840 lei.

Întrucât s-a dedus mai mult, în decontul lunii decembrie ar trebui să se efectueze o ajustare în favoarea statului, dar în cazul prezentat fiind o sumă mai mică de 1.000 lei, respectiv de 960 lei (3.840 lei - 2.880 lei), ajustarea nu se efectuează.

Anul 2016

- pro rata definitivă pentru anul 2016 este de 35%;

- deducere autorizată: 9.600 lei x 35% = 3.360 lei;

- deja dedusă: 3.840 lei;

- ajustare în favoarea statului: 3.840 - 3.360 lei = 480 lei - nu se efectuează, fiind sub nivelul minim de 1.000 lei prevăzut la alin. (16).

În ultimul an al perioadei de ajustare, respectiv anul 2017, ajustarea se va efectua similar celei de la sfârşitul anului 2016.

(21) Persoanele care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi cele care au achiziţionat bunuri/servicii de la persoane impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi trec la regimul special de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal aplică în mod corespunzător prevederile alin. (17) şi alin. (18) lit. a).”

Comentarii:

La fel ca şi în cazul celorlalte bunuri, în cazul modificării utilizării unui bun de capital după achiziţia acestuia, respectiv utilizarea pentru operaţiuni cu sau fără drept de deducere, conduce la efectuarea unor ajustări de TVA prin care trebuie să se asigure că persoana impozabilă va beneficia de deducerea TVA pentru bunul respectiv în măsura în care acesta este utilizat pentru operaţiuni care dau drept de deducere. În cazul persoanelor care au achiziţionat bunuri de capital de la persoane care aplică TVA la încasare, precum şi al achiziţiilor de bunuri de capital efectuate de persoanele care aplică TVA la încasare, şi care nu au achitat integral TVA, prin normele metodologice s-a stabilit modul de realizare a ajustării taxei aferente, inclusiv a regularizărilor care trebuie efectuate pe măsura plăţii diferenţelor de TVA care au fost neexigibile la momentul la care a intervenit evenimentul care a generat ajustarea.

10. Prevederi referitoare la micile întreprinderi

Codul fiscal:

„Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici

Art. 152. - (1) Persoana impozabilă stabilită în România conform art. 1251 alin. (2) lit. a), a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 65.000 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 220.000 lei, poate aplica scutirea de taxă, denumită în continuare regim special de scutire, pentru operaţiunile prevăzute la art. 126 alin. (1), cu excepţia livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).

(2) Cifra de afaceri care serveşte drept referinţă pentru aplicarea alin. (1) este constituită din valoarea totală, exclusiv taxa, în situaţia persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfăşurate de o mică întreprindere, a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit. b), a operaţiunilor scutite cu drept de deducere şi a celor scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f), dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor:

a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3, efectuate de persoana impozabilă;

b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).

(3) Persoana impozabilă care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1) pentru aplicarea regimului special de scutire poate opta oricând pentru aplicarea regimului normal de taxă. În cazul persoanelor impozabile care ar fi obligate pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, în cifra de afaceri prevăzută la alin. (1) se cuprind operaţiunile prevăzute la alin. (2) în funcţie de data la care ar interveni exigibilitatea taxei fără aplicarea sistemului TVA la încasare.”

Norme metodologice:

,,61.[...]

(2) La determinarea cifrei de afaceri prevăzute la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal se cuprind inclusiv facturile emise pentru avansuri încasate sau neîncasate şi alte facturi emise înainte de data livrării/prestării pentru operaţiunile prevăzute la art. 152 alin. (2) din Codul fiscal. Prevederile art. 1342 alin. (3)-(8) din Codul fiscal nu se aplică în cazul persoanelor impozabile care aplică regimul special de scutire. Chiar dacă aceste persoane ar fi eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, acestea determină cifra de afaceri prevăzută la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal în funcţie de data la care ar interveni exigibilitatea taxei fără aplicarea sistemului TVA la încasare pentru operaţiunile realizate, conform prevederilor art. 152 alin. (3) din Codul fiscal.

Comentarii:

Prevederea de la art. 153 alin. (3) din Codul fiscal şi de la pct. 61 alin. (2) din normele metodologice subliniază faptul că persoanele impozabile care aplică regimul special de scutire nu aplică prevederile referitoare la sistemul TVA la încasare, respectiv determină cifra de afaceri prevăzută la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal în funcţie de data la care ar interveni exigibilitatea taxei fără aplicarea sistemului TVA la încasare pentru operaţiunile realizate.

11. Prevederi referitoare la jurnalele pentru cumpărări şi vânzări

Norme metodologice:

„79. [...]

(3) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care aplică sistemul TVA la încasare au obligaţia să menţioneze în jurnalele pentru vânzări facturile emise pentru livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care este obligatorie aplicarea sistemului TVA la încasare, chiar dacă exigibilitatea taxei nu intervine în perioada fiscală în care a fost emisă factura. În plus faţă de cele prevăzute la alin. (2), în jurnalele pentru vânzări se înscriu şi următoarele informaţii în cazul acestor operaţiuni:

a) numărul şi data documentului de încasare sau, după caz, data la care a expirat termenul-limită de 90 de zile prevăzut la art. 1342 alin. (5) din Codul fiscal;

b) valoarea integrală a contravalorii livrării de bunuri/prestării de servicii, inclusiv TVA;

c) baza impozabilă şi taxa pe valoarea adăugată aferentă;

d) valoarea încasată, inclusiv TVA, precum şi baza impozabilă şi TVA exigibilă corespunzătoare sumei încasate sau, după caz, la expirarea termenului-limită de 90 de zile prevăzut la art. 1342 alin. (5) din Codul fiscal se evidenţiază dacă există diferenţe de sume neîncasate, care devin exigibile, precum şi baza impozabilă şi TVA exigibilă corespunzătoare sumei respective;

e) diferenţa reprezentând baza impozabilă şi TVA neexigibilă.

(4) în cazul jurnalelor pentru vânzări prevăzute la alin. (3), facturile care au TVA neexigibilă integral sau parţial vor fi preluate în fiecare jurnal pentru vânzări până când toată taxa aferentă devine exigibilă ori ca urmare a încasării sau, după caz, la expirarea termenului-limită de 90 de zile prevăzut la art. 1342 alin. (5) din Codul fiscal, cu menţionarea informaţiilor prevăzute la alin. (3) lit. a)-e). În cazul informaţiei de la alin. (3) lit. d) se va menţiona numai suma încasată în perioada fiscală pentru care se întocmeşte jurnalul pentru vânzări sau, după caz, baza impozabilă şi TVA care devine exigibilă ca urmare a expirării termenului-limită de 90 de zile prevăzut la art. 1342 alin. (5) din Codul fiscal.

(5) Persoanele impozabile care fac achiziţii de bunuri/servicii de la persoane care aplică sistemul TVA la încasare înregistrează în jurnalul pentru cumpărări facturile primite pentru livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care este obligatorie aplicarea sistemului TVA la încasare, chiar dacă exigibilitatea, respectiv deductibilitatea taxei, nu intervine în perioada fiscală în care a fost emisă factura. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care aplică sistemul TVA la încasare înregistrează în jurnalul pentru cumpărări facturile primite pentru livrări de bunuri/prestări de servicii chiar dacă taxa nu este deductibilă în perioada fiscală în care a fost emisă factura. În plus faţă de cele prevăzute la alin. (2), în jurnalele pentru cumpărări se menţionează şi următoarele informaţii:

a) numărul şi data documentului de plată;

b) valoarea integrală a contravalorii achiziţiei de bunuri/prestării de servicii, inclusiv TVA;

c) baza impozabilă şi taxa pe valoarea adăugată aferentă;

d) valoarea plătită, inclusiv TVA şi corespunzător baza impozabilă şi TVA exigibilă;

e) diferenţa reprezentând baza impozabilă şi TVA neexigibilă.

(6) În cazul jurnalelor pentru cumpărări prevăzute la alin. (5), facturile care au TVA neexigibilă integral sau parţial vor fi preluate în fiecare jurnal pentru cumpărări până când toată taxa aferentă devine exigibilă ca urmare a plăţii, cu menţionarea informaţiilor prevăzute la alin. (5) lit. a)-e). În cazul informaţiei de la alin. (5) lit. d) se va menţiona numai suma plătită în perioada fiscală pentru care se întocmeşte jurnalul pentru cumpărări.

(7) Documentele prevăzute la alin. (2)-(6) nu sunt formulare tipizate stabilite de Ministerul Finanţelor Publice. Fiecare persoană impozabilă poate să îşi stabilească modelul documentelor pe baza cărora determină taxa colectată şi taxa deductibilă conform specificului propriu de activitate, dar acestea trebuie să conţină informaţiile minimale stabilite la alin. (2)-(6) şi să asigure întocmirea decontului de taxă prevăzut la art. 1562 din Codul fiscal.”

Comentarii:

Jurnalele pentru vânzări şi cele pentru cumpărări ale persoanei care aplică TVA la încasare, precum şi jurnalele pentru cumpărări ale persoanelor care fac achiziţii de la persoane care aplică TVA la încasare trebuie adaptate pentru a permite contribuabililor să urmărească în fiecare perioadă fiscală diferenţele de taxă neexigibile, atât în ce priveşte taxa colectată, cât şi în ce priveşte taxa deductibilă. În acest sens, prin normele metodologice au fost prevăzute informaţiile minime necesare pentru aceste operaţiuni. Aceste informaţii sunt necesare şi în scopul verificării de către organele fiscale a acestor contribuabili.

12. Notificarea înregistrării/ieşirii în/din Registrul persoanelor care aplică TVA la încasare

Codul fiscal:

„Decontul special de taxă şi alte declaraţii

Art. 1563

(11) Persoana impozabilă prevăzută la art. 1342 alin. (3) lit. a), care trebuie să aplice sistemul TVA la încasare potrivit prevederilor art. 1342 alin. (3)-(8), are obligaţia să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 ianuarie inclusiv, o notificare din care să rezulte că cifra de afaceri din anul calendaristic precedent, determinată potrivit prevederilor art. 1342 alin. (3), nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei. Nu are obligaţia să depună notificarea prevăzută la prima teză persoana impozabilă care a aplicat sistemul TVA la încasare în anul calendaristic precedent şi care este obligată să continue aplicarea sistemului TVA la încasare ca urmare a faptului că cifra sa de afaceri nu a depăşit în anul calendaristic precedent plafonul de 2.250.000 lei. În situaţia în care persoana impozabilă prevăzută la art. 1342 alin. (3) lit. a), care trebuie să aplice sistemul TVA la încasare, nu depune notificarea prevăzută la prima teză, aceasta va fi înregistrată din oficiu de organele fiscale competente în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, prevăzut la alin. (13). În perioada cuprinsă între data la care persoana impozabilă avea obligaţia aplicării sistemului TVA la încasare şi data înregistrării din oficiu de către organele fiscale competente în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de persoana impozabilă este amânat până în momentul în care taxa aferentă bunurilor şi serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost plătită furnizorului/prestatorului său, în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (12), iar pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de persoana impozabilă în perioada respectivă se aplică regulile generale privind exigibilitatea taxei, prevăzute la art. 1342 alin. (3)-(8).

(12) Persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare şi care depăşeşte în cursul anului calendaristic curent plafonul de 2.250.000 lei are obligaţia să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a depăşit plafonul, o notificare din care să rezulte cifra de afaceri realizată, determinată potrivit prevederilor art. 1342 alin. (3), în vederea schimbării sistemului aplicat potrivit prevederilor art. 1342 alin. (4). În situaţia în care persoana impozabilă care depăşeşte plafonul nu depune notificarea prevăzută la prima teză, aceasta va fi radiată din oficiu de organele fiscale competente din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, prevăzut la alin. (13), începând cu data înscrisă în decizia de radiere din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. Pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de persoana impozabilă în perioada cuprinsă între data la care persoana impozabilă avea obligaţia de a nu mai aplica sistemul TVA la încasare şi data radierii din oficiu de către organele fiscale competente din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, se aplică regulile generale privind exigibilitatea taxei, prevăzute la art. 1342 alin. (1) şi (2), iar dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de persoana impozabilă în perioada respectivă se exercită în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1).

(13) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală organizează Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare conform art. 1342 alin. (3)-(8). Registrul este public şi se afişează pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Înscrierea şi radierea în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare se face de către organul fiscal competent, pe baza notificărilor depuse de persoanele impozabile potrivit alin. (11) şi (12), până la data de 1 a perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea, sau din oficiu în condiţiile prevăzute la alin. (11) şi (12). Prin excepţie, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în cursul anului calendaristic, prevăzute la art. 1342 alin. (3) lit. b), sunt înregistrate din oficiu de către organele fiscale competente în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, de la data înregistrării acestora în scopuri de TVA.”

Comentarii:

Conform prevederilor legale menţionate, persoanele eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare trebuie să depună notificări până la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru a fi înregistrate în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. Aşa cum rezultă şi din normele metodologice de aplicare a art. 1342 alin. (3)-(8) din Codul fiscal, în anul 2013 vor depune notificări pe data de 25 ianuarie numai persoanele care au fost înregistrate în scopuri de TVA după data de 1 octombrie 2012 şi care sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare. Numai începând cu anul 2014 se vor mai depune pe data de 25 ianuarie notificări privind intrarea în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, pe de o parte datorită sistemului tranzitoriu prevăzut la art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012, care a inclus în acest registru persoanele impozabile eligibile în funcţie de cifra de afaceri realizată în perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012, iar pe de altă parte datorită faptului că orice persoane care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului vor fi înregistrate din oficiu de organele fiscale în registrul respectiv. Persoanele care au aplicat sistemul TVA la încasare în anul 2013, dar au depăşit plafonul

de eligibilitate în cursul anului 2013, iar în anul 2014 se situează sub plafonul de eligibilitate, respectiv 2.250.000 lei, vor fi în anul 2015 în situaţia prevăzută la art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal, respectiv nu vor fi depăşit plafonul de eligibilitate şi, prin urmare, vor depune notificări pentru intrarea în sistemul TVA la încasare.

Conform aceloraşi prevederi de la art. 1563 din Codul fiscal, persoanele impozabile care în cursul anului vor depăşi plafonul de 2.250.000 lei trebuie să depună notificare pentru ieşirea din sistemul TVA la încasare.

Exemple:

1. O persoană impozabilă aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013 şi are perioada fiscală trimestrul, dar în trimestrul al II-lea al anului 2013 depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei. În consecinţă, persoana impozabilă are obligaţia să depună o notificare până la data de 25 iulie 2013 pentru ieşirea din sistem şi nu va mai aplica sistemul TVA la încasare din prima zi a celei de-a două perioade fiscale următoare celei în care a depăşit plafonul, respectiv din data de 1 octombrie 2013. Dacă în anul 2014 această persoană impozabilă nu va depăşi plafonul de 2.250.000 lei, din anul 2015 va intra sub incidenţa prevederilor art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal şi va depune o notificare conform prevederilor art. 1563 alin. (11) din Codul fiscal până la data de 25 ianuarie 2015 în vederea aplicării sistemului TVA la încasare începând cu data de 1 aprilie 2015, dacă va avea perioada fiscală trimestrul, sau începând cu data de 1 februarie 2015, dacă va avea perioada fiscală luna.

În ipoteza în care societatea nu ar depune notificarea până pe data de 25 ianuarie 2015, iar organele fiscale ar sesiza în luna iunie 2015 că persoana respectivă trebuia să aplice sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 februarie 2015 (presupunând că perioada sa fiscală va fi luna), pentru perioada februarie-iunie 2015, dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de persoana impozabilă în perioada respectivă este amânat până în momentul în care taxa aferentă bunurilor şi serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost plătită furnizorului/prestatorului său, iar pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de persoana impozabilă în perioada respectivă se aplică sistemul TVA la încasare prevăzut la art. 1342 alin. (3)-(8) din Codul fiscal.

2. O persoană impozabilă care se înregistrează în scopuri de TVA la data de 1 martie 2013 aplică sistemul TVA la încasare începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, fiind înregistrată din oficiu de organele fiscale în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. În situaţia în care respectiva persoană impozabilă are perioada fiscală luna calendaristică şi depăşeşte în luna iunie 2013 plafonul de 2.250.000 lei, aplică sistemul TVA la încasare până la sfârşitul lunii iulie 2013. Această persoană impozabilă are obligaţia să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 inclusiv a lunii iulie 2013, o notificare pentru ieşirea din sistem, conform art. 1563 alin. (12) din Codul fiscal, din care să rezulte că cifra de afaceri realizată este de peste 2.250.000 lei.

În ipoteza în care societatea nu ar depune notificarea până pe data de 25 iulie 2013, iar organele fiscale ar radia din oficiu persoana respectivă din Registrul persoanelor impozabile care aplică TVA la încasare de la data de 1 octombrie 2013, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate în perioada august-septembrie 2013 aplică regulile generale privind exigibilitatea taxei, prevăzute la art. 1342 alin. (1)şi (2) din Codul fiscal, iar pentru achiziţiile efectuate în aceeaşi perioadă îşi exercită dreptul de deducere a TVA în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1) din Codul fiscal.

II. Aspecte de ordin procedural date în aplicarea prevederilor referitoare la sistemul TVA la încasare

Sunt redate instrucţiunile şi formularele reglementate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală referitoare la decontul de TVA adaptat pentru sistemul TVA la încasare, precum şi notificările care trebuie depuse pentru intrarea/ieşirea în/din sistemul TVA la încasare

1. Formularul 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată” - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.790/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 26 noiembrie 2012.

 

ANEXA Nr. 2

 

Instrucţiuni pentru completarea formularului (300) «Decont de taxă pe valoarea adăugată»

 

Formularul (300) «Decont de taxă pe valoarea adăugată» se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal.

Persoanele impozabile care conduc evidenţa contabilă, potrivit legii, pentru operaţiunile realizate pe bază de contract de asociere în participaţiune declară inclusiv datele şi informaţiile privind taxa pe valoarea adăugată rezultate din astfel de operaţiuni.

Formularul (300) «Decont de taxă pe valoarea adăugată» se depune la organul fiscal competent, la următoarele termene:

a) lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscală este luna calendaristică, potrivit prevederilor art. 1561 din Codul fiscal;

b) trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul următor celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 1561 din Codul fiscal;

c) semestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni din semestrul următor celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioadă fiscală semestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 1561 alin. (7) din Codul fiscal şi ale pct. 80 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI „Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Norme metodologice;

d) anual, până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile prevăzute la pct. 80 alin. (4) din Normele metodologice şi de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioadă fiscală anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 1561 alin. (7) din Codul fiscal şi ale pct. 80 alin. (2) din Normele metodologice;

e) până la data de 25 a celei de-a treia luni a trimestrului calendaristic, pentru primele două luni ale aceluiaşi trimestru calendaristic, de persoanele impozabile care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare intervine în a două lună a respectivului trimestru. Decontul se va depune pentru luna a două a trimestrului, dar va cuprinde şi operaţiunile realizate în prima lună a acestuia. În situaţia în care exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare intervine în prima sau în a treia lună a trimestrului calendaristic, sunt aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile lit. a).

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal depun formularul (300)

«Decont de taxă pe valoarea adăugată» în format PDF, cu fişier XML ataşat, la organul fiscal competent, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat, sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii. Formularele se completează cu ajutorul programelor de asistenţă existente pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, secţiunea «Asistenţă contribuabili» sau secţiunea «Declaraţii electronice». ATENŢIE! Nu se înscriu în decont:

- taxa pe valoarea adăugată din facturile de executare silită, de către persoanele abilitate prin lege să efectueze vânzarea bunurilor supuse executării silite;

- taxa pe valoarea adăugată pentru care se află în derulare o înlesnire la plată.

Completarea formularului se face astfel:

Perioada de raportare

«Perioada de raportare» poate fi luna calendaristică, trimestrul calendaristic, semestrul calendaristic sau anul calendaristic, în condiţiile art. 1561 din Codul fiscal şi ale pct. 80 alin. (2) şi (4) din Normele metodologice.

Se înscrie cu cifre arabe numărul perioadei de raportare (de exemplu: 01 pentru ianuarie, 03 pentru trimestrul I, 06 pentru semestrul I, 12 pentru an).

Anul pentru care se completează declaraţia se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu, 2012).

Secţiunea «Date de identificare a persoanei impozabile»

Caseta «Cod de identificare fiscală» se completează astfel:

- contribuabilii persoane juridice, cu excepţia comercianţilor, asociaţiile sau alte entităţi fără personalitate juridică înscriu codul de înregistrare fiscală;

- comercianţii, inclusiv sucursalele comercianţilor care au sediul principal al comerţului în străinătate, înscriu codul unic de înregistrare;

- contribuabilii persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere înscriu codul de înregistrare fiscală;

- contribuabilii persoane fizice, cu excepţia persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau care exercita profesii libere, înscriu codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 din Codul fiscal;

- contribuabilii persoane impozabile care nu sunt stabilite în România, conform art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal, şi sunt înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată în România, potrivit art. 153 din acelaşi act normativ, înscriu codul de înregistrare în scopuri de TVA.

Reprezentantul fiscal desemnat de o persoană impozabilă stabilită în străinătate înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile străine, care este diferit de codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit pentru activitatea proprie a reprezentantului.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta «Denumire» se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociaţiei sau a entităţii fără personalitate juridică ori cu numele şi prenumele persoanei fizice, după caz.

În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate care şi-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta «Denumire» se înscriu informaţiile de identificare înscrise pe certificatul de înregistrare fiscală a reprezentării (denumirea persoanei impozabile stabilite în străinătate, reprezentată fiscal prin reprezentantul fiscal desemnat în condiţiile legii).

Caseta «Domiciliu fiscal» se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate, înregistrate direct în scopuri de TVA în România, se înscrie adresa din România la care pot fi examinate evidenţele şi documentele ce trebuie păstrate, în conformitate cu prevederile pctx66 alin. (7) lit. a) din Normele metodologice.

În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate, care şi-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta «Domiciliu fiscal» se înscrie domiciliul fiscal al reprezentantului fiscal.

În cazul persoanelor impozabile care au sediul activităţii economice în afara României şi sunt stabilite în România printr-unul sau mai multe sedii fixe fără personalitate juridică, conform art. 1251 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, în caseta «Domiciliu fiscal» se înscrie domiciliul fiscal al sediului fix desemnat să depună decontul de taxă şi să fie responsabil pentru toate obligaţiile în scopuri de TVA, conform pct. 66 alin. (5) din Normele metodologice.

În rubrica «Pro rata de deducere» se înscrie pro rata determinată potrivit art. 147 din Codul fiscal.

Secţiunea «Taxa pe valoarea adăugată colectată»

Rândul 1 - se înscriu informaţiile preluate din jurnalul de vânzări*), privind baza de impozitare pentru livrările intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. a) şi d) din Codul fiscal, şi pentru livrările intracomunitare de bunuri cu cod T, efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare de cumpărătorul revânzător, prevăzute la art. 1321 alin. (5) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare**), inclusiv sumele din facturile pentru încasări de avansuri parţiale pentru livrările intracomunitare de bunuri scutite. Se înscriu, de asemenea, ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin. (9) din Codul fiscal.

Rândul 2 - se înscriu regularizările ulterioare datorate unor evenimente care determină modificarea datelor declarate la rândul 1 din decont în altă perioadă, precum: modificarea preţului generată de alte situaţii decât cele prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, nedeclararea din eroare a livrării intracomunitare în perioada în care intervine exigibilitatea etc.

Rândul 3 - se înscriu informaţiile preluate din jurnalul de vânzări*), privind baza de impozitare pentru livrările de bunuri/prestările de servicii care nu sunt impozabile în România pentru că nu au locul livrării/prestării stabilit, conform art. 132 şi 133 din Codul fiscal, în România, precum şi pentru livrările intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) şi c) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare**), inclusiv sumele din facturile pentru încasări de avansuri parţiale pentru aceste livrări intracomunitare de bunuri, scutite. Se înscriu, de asemenea, ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin. (9) din Codul fiscal, precum şi orice alte regularizări ulterioare, cu excepţia celor referitoare la serviciile intracomunitare care se înscriu la rândul 4.

Rândul 3.1 - se înscriu informaţiile preluate din jurnalul de vânzări*), privind baza de impozitare pentru serviciile pentru care se aplică prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile, prestate către persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Comunitatea Europeană, pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare, precum şi ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin. (9) din Codul fiscal.

Rândul 4 - se înscriu regularizările ulterioare datorate unor evenimente care determină modificarea datelor declarate la rândul 3.1 din decont în altă perioadă, precum: modificarea preţului generată de alte situaţii decât cele prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, nedeclararea din eroare a operaţiunilor respective în perioada în care intervine exigibilitatea etc.

Rândul 5 - se înscriu informaţiile preluate din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare pentru achiziţiile intracomunitare de bunuri taxabile în România, precum şi baza de impozitare pentru achiziţiile de bunuri efectuate de către beneficiarul unei livrări ulterioare efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, pentru care acesta este obligat la plata taxei conform art. 150 alin. (4) din Codul fiscal, şi taxa pe valoarea adăugată aferentă, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare**), inclusiv sumele din facturile primite pentru plăţi de avansuri parţiale pentru achiziţii intracomunitare de bunuri. Se înscriu şi ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin. (9) din Codul fiscal.

Rândul 6 - se înscriu achiziţiile intracomunitare de bunuri a căror exigibilitate a intervenit în altă perioadă, dar respectiva achiziţie nu a fost declarată, regularizările privind achiziţiile intracomunitare declarate în perioade anterioare şi datorate unor evenimente care determină modificarea datelor declarate iniţial, precum:

- modificarea preţului bunurilor care au fost declarate ca achiziţie intracomunitară pe bază de autofactură, în condiţiile legii, ulterior factura primită de la furnizor având un preţ mai mare sau mai mic, altele decât situaţiile când această modificare a preţului a rezultat ca urmare a unuia dintre evenimentele prevăzute la art. 138 din Codul fiscal în perioada de raportare;

- declararea achiziţiei intracomunitare pe bază de autofactură, în condiţiile legii, într-o perioadă ulterioară, la primirea facturii de la furnizor, constatându-se că exigibilitatea achiziţiei intracomunitare intervenea într-o perioadă anterioară;

- modificarea bazei impozabile a achiziţiei intracomunitare şi a taxei aferente ca urmare a modificării cursului valutar de referinţă aplicabil, datorată unor neconcordanţe între data primirii facturii de la furnizor şi data declarării achiziţiei intracomunitare;

- orice alte evenimente de natură să modifice datele declarate iniţial, cu excepţia ajustărilor bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, atunci când acestea au ioc ulterior, într-o altă perioadă decât cea în care a intervenit exigibilitatea pentru achiziţiile intracomunitare respective.

Rândul 7 - se înscriu informaţiile preluate din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare şi taxa pe valoarea adăugată pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pentru care beneficiarul din România este persoană obligată la plata TVA conform art. 150 alin. (2)-(6) şi pentru importurile de bunuri cărora le sunt aplicabile prevederile art. 157 alin. (4) şi (5) din Codul fiscal, a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare. Se înscriu, de asemenea, ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin. (9) din Codul fiscal, precum şi orice alte regularizări ulterioare, cu excepţia celor referitoare la serviciile intracomunitare care se înscriu la rândul 8.

Rândul 7.1 - se înscriu informaţiile preluate din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare şi taxa pe valoarea adăugată pentru achiziţiile de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul din România este persoană obligată la plata TVA conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, precum şi ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin. (9) din Codul fiscal.

Rândul 8 - se înscriu regularizările ulterioare datorate unor evenimente care determină modificarea datelor declarate la rândul 7.1 din decont în altă perioadă, precum: modificarea preţului generată de alte situaţii decât cele prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, nedeclararea din eroare a operaţiunilor respective în perioada în care intervine exigibilitatea etc.

Rândul 9 - se înscriu informaţiile preluate din jurnalul de vânzări*) pentru operaţiuni a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare, privind:

- baza de impozitare şi taxa pe valoarea adăugată colectată pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile cu cota de 24%, inclusiv pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii asimilate;

- baza de impozitare şi taxa pe valoarea adăugată colectată pentru operaţiunile supuse regimurilor speciale de taxă pe valoarea adăugată determinate pe baza situaţiilor de calcul întocmite în acest scop;

- ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin. (9)-(11), după caz, din Codul fiscal, dacă au fost generate de operaţiuni pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată este de 24%.

Rândul 10 - se înscriu informaţiile preluate din jurnalul de vânzări*), pentru operaţiuni a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare, privind baza de impozitare şi taxa pe valoarea adăugată colectată pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile cu cota de 9%, inclusiv pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii asimilate.

Se înscriu, de asemenea, ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin. (9)-(11), după caz, din Codul fiscal, pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată este de 9%, potrivit dispoziţiilor art. 1342 alin. (9)-(11), după caz, din Codul fiscal.

Rândul 11 - se înscriu informaţiile preluate din jurnalul de vânzări*), pentru operaţiuni a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare, privind baza de impozitare şi taxa pe valoarea adăugată colectată pentru livrările de bunuri taxabile cu cota de 5%.

Se înscriu, de asemenea, ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin. (9)-(11), după caz, din Codul fiscal, pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată este de 5%, potrivit dispoziţiilor art. 1342 alin. (9)-(11), după caz, din Codul fiscal.

Rândul 12 - se înscriu informaţiile preluate din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare şi taxa colectată pentru achiziţiile de bunuri şi de servicii, a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare, de către beneficiarii care aplică măsurile de simplificare prevăzute la art. 160 din Codul fiscal.

Rândul 13 - se înscriu informaţiile preluate din jurnalul de vânzări*), privind baza de impozitare pentru livrările/prestările efectuate, pentru care furnizorii/prestatorii aplică măsurile de simplificare prevăzute la art. 160 din Codul fiscal, pentru operaţiuni a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare sau în perioade fiscale anterioare.

Rândul 14 - se înscriu informaţiile preluate din jurnalul de vânzări*), pentru operaţiuni a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare sau în perioade fiscale anterioare, privind:

- baza de impozitare pentru livrările de bunuri/prestările de servicii scutite cu drept de deducere, prevăzute la art. 143 alin. (1), art. 144 şi 1441 din Codul fiscal;

- baza de impozitare pentru operaţiuni scutite de taxă, conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 1-5 şi lit. b) din Codul fiscal, în cazul în care cumpărătorul sau clientul este stabilit în afara Uniunii Europene sau în cazul în care aceste operaţiuni sunt în legătură directă cu bunuri care vor fi exportate, precum şi în cazul operaţiunilor efectuate de intermediari care acţionează

În numele şi în contul altei persoane, atunci când aceştia intervin în derularea unor astfel de operaţiuni.

Rândul 15 - se înscriu informaţiile preluate din jurnalul de vânzări*), privind baza de impozitare pentru livrările de bunuri scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 din Codul fiscal.

Rândul 16 - se evidenţiază sumele rezultate din corectarea informaţiilor de la rândurile 9, 10, 11 şi 12 din deconturile anterioare, ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin. (9)-(11), după caz, din Codul fiscal, dar care au fost generate de operaţiuni pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată a fost de 19%, sumele rezultate din regularizările prevăzute de art. 140 alin. (4) din Codul fiscal datorate modificării cotelor de TVA, precum şi orice alte sume rezultate din regularizările prevăzute de legislaţia în vigoare datorate unor evenimente, cu excepţia celor prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, care determină modificarea datelor declarate iniţial, cum ar fi nedeclararea din eroare a operaţiunii în perioada în care intervine exigibilitatea.

Secţiunea «Taxa pe valoarea adăugată deductibilă»

Rândul 18 - se înscriu aceleaşi informaţii declarate la rândul 5.

Rândul 18.1 - se înscriu aceleaşi informaţii declarate la rândul 5.1.

Rândul 19 - se înscriu aceleaşi informaţii declarate la rândul 6.

Rândul 20 - se înscriu aceleaşi informaţii declarate la rândul 7.

Rândul 20.1 - se înscriu aceleaşi informaţii declarate la rândul 7.1.

Rândul 21 - se înscriu aceleaşi informaţii declarate la rândul 8.

Rândul 22 - se înscriu informaţiile din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare şi taxa pe valoarea adăugată deductibilă aferentă achiziţiilor din ţară de bunuri şi servicii taxabile cu cota de 24%, altele decât cele înscrise la rândul 25, precum şi baza de impozitare şi taxa aferentă importurilor care nu se încadrează în prevederile art. 157 alin. (4) şi (5) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare.

Se înscriu de asemenea şi ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin. (9)-(11), după caz, din Codul fiscal, dacă au fost generate de operaţiuni pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată este de 24%.

Rândul 23 - se înscriu informaţiile din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare şi taxa pe valoarea adăugată deductibilă aferentă achiziţiilor din ţară de bunuri şi servicii taxabile cu cota de 9%, precum şi taxa aferentă importurilor care nu se încadrează în prevederile art. 157 alin. (4) şi (5) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare.

Se înscriu, de asemenea, ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin. (9)-(11), după caz, din Codul fiscal, pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată este de 9%, potrivit dispoziţiilor art. 1342 alin. (9)-(11), după caz, din Codul fiscal.

Rândul 24 - se înscriu informaţiile din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare şi taxa pe valoarea adăugată deductibilă aferentă achiziţiilor din ţară de bunuri taxabile cu cota de 5%.

Se înscriu, de asemenea, ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin. (9)-(11), după caz, din Codul fiscal, pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată este de 5%, potrivit dispoziţiilor art. 1342 alin. (9)-(11), după caz, din Codul fiscal.

Rândul 25 - se înscriu informaţiile preluate din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare şi taxa deductibilă pentru achiziţiile de bunuri şi de servicii, a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare, de către beneficiarii care aplică măsurile de simplificare prevăzute la art. 160 din Codul fiscal.

Se înscriu aceleaşi informaţii declarate la rândul 12.

Rândul 26 - se înscriu informaţiile din jurnalul de cumpărări*), privind:

- contravaloarea achiziţiilor de bunuri şi servicii a căror livrare/prestare a fost scutită de taxă, neimpozabilă sau supusă unui regim special de taxă;

- contravaloarea achiziţiilor de bunuri şi servicii din alte state membre pentru care nu se datorează taxa pe valoarea adăugată în România;

- contravaloarea achiziţiilor intracomunitare de bunuri scutite de taxă sau neimpozabile în România;

- contravaloarea achiziţiilor de servicii intracomunitare scutite de taxa pe valoarea adăugată;

- contravaloarea importurilor scutite de taxa pe valoarea adăugată.

Nu este obligatorie înscrierea în decont a sumelor care nu sunt incluse în baza impozabilă.

Rândul 26.1 - se înscriu informaţiile din jurnalul de cumpărări*), privind achiziţiile de servicii intracomunitare scutite de taxa pe valoarea adăugată.

Rândul 28 - se înscrie taxa pe valoarea adăugată efectiv dedusă pentru achiziţiile prevăzute la rândurile 18-25:

- conform art. 145 şi 1451 din Codul fiscal, în cazul persoanelor care efectuează numai operaţiuni cu drept de deducere. Nu se preia în acest rând taxa pentru care nu se permite exercitarea dreptului de deducere conform art. 1451 din Codul fiscal;

- conform art. 1451 şi 147 din Codul fiscal, în cazul persoanelor impozabile cu regim mixt, respectiv taxa preluată din coloanele jurnalului pentru cumpărări*), în funcţie de destinaţia achiziţiilor, astfel:

- taxa aferentă achiziţiilor destinate realizării de operaţiuni cu drept de deducere, cu excepţia achiziţiilor pentru care nu se permite exercitarea dreptului de deducere conform art. 1451 din Codul fiscal;

- taxa dedusă conform pro rata pentru achiziţiile destinate realizării atât de operaţiuni cu drept de deducere, cât şi de operaţiuni fără drept de deducere, cu excepţia achiziţiilor pentru care nu se permite exercitarea dreptului de deducere conform art. 1451 din Codul fiscal;

- taxa aferentă achiziţiilor destinate realizării operaţiunilor care nu dau drept de deducere nu se preia în acest rând.

Totalul rândului 28 poate fi mai mic sau egal cu totalul de la rândurile 18-25, cu excepţia celor de la rândurile 18.1 şi 20.1.

Rândul 29 - se înscriu sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată efectiv restituită, în baza art. 143 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, cumpărătorilor persoane fizice care nu sunt stabilite în Comunitatea Europeană, de către persoanele impozabile autorizate în acest sens, inclusiv comisionul perceput pentru activitatea de restituire a taxei.

Rândul 30 - se evidenţiază sumele rezultate din corectarea informaţiilor de la rândurile 22, 23, 24 şi 25 din deconturile anterioare, ajustările prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, a căror exigibilitate este ulterioară datei de 1 iulie 2010, dar care au fost generate de operaţiuni pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată a fost de 19%, potrivit dispoziţiilor art. 1342 alin. (9)-(11), după caz, din Codul fiscal, precum şi orice alte sume rezultate din regularizările prevăzute de legislaţia în vigoare datorate unor evenimente, cu excepţia celor prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, care determină modificarea datelor declarate iniţial, cum ar fi nedeclararea din eroare a operaţiunii în perioada în care intervine exigibilitatea.

Rândul 31 - se înscriu diferenţele de taxă pe valoarea adăugată rezultate ca urmare a ajustării anuale pe bază de pro rata definitivă, prevăzute la art. 147 din Codul fiscal, diferenţele de taxă pe valoarea adăugată rezultate ca urmare a regularizării erorilor constatate ulterior în calculul pro rata definitivă, conform pct. 47 alin. (5) din Normele metodologice, precum şi diferenţele de taxă pe valoarea adăugată rezultate ca urmare a ajustării taxei deductibile pentru bunurile de capital prevăzute la art. 149 şi 161 din Codul fiscal, cu semnul plus sau minus, după caz.

Secţiunea «Regularizări conform art. 1473 din Codul fiscal»

Rândul 35 - se preia suma prevăzută la rândul 41 din decontul perioadei precedente celei de raportare, din care se scad sumele achitate până la data depunerii decontului. Pentru primul decont de taxă pe valoarea adăugată, depus după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor instrucţiuni, se preia suma prevăzută la rândul 39 din decontul perioadei precedente, din care se scad sumele achitate.

Rândul 36 - se preia suma reprezentând diferenţa de TVA de plată stabilită de organele de inspecţie fiscală prin decizie comunicată persoanei impozabile, dar neachitată până la data depunerii decontului de TVA.

Rândul 38 - se preia suma prevăzută la rândul 42 din decontul perioadei precedente celei de raportare, pentru care nu s-a solicitat rambursarea, prin bifarea casetei corespunzătoare din decontul anterior. Pentru primul decont de taxă pe valoarea adăugată, depus după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor instrucţiuni, se preia suma prevăzută la rândul 40 din decontul perioadei precedente, pentru care nu s-a solicitat rambursarea.

Rândul 39 - se preia suma reprezentând diferenţa negativă de TVA stabilită de organele de inspecţie fiscală prin decizie comunicată persoanei impozabile până la data depunerii decontului de TVA.

Secţiunea «Facturi emise după inspecţia fiscală, conform art. 159 alin. (3) din Codul fiscal»

Se completează cu informaţiile preluate din facturile de corecţie emise către beneficiari în urma inspecţiei fiscale, astfel cum este prevăzut la art. 159 alin. (3) din Codul fiscal, facturi care se evidenţiază într-o rubrică separată din jurnalul pentru vânzări, conform pct. 811 alin. (4) din Normele metodologice.

Secţiunea «Informaţii privind taxa pe valoarea adăugată neexigibilă sau nedeductibilă»

Rândul A- se înscriu informaţii privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate atât în perioada de raportare, cât şi în perioadele anterioare, a căror taxă pe valoarea adăugată aferentă a rămas neexigibilă, existentă în sold la sfârşitul perioadei de raportare, ca urmare a aplicării sistemului TVA la încasare şi care urmează să devină exigibilă în perioadele ulterioare, în condiţiile prevăzute de art. 1342 din Codul fiscal.

Rândul B - se înscriu informaţii privind achiziţiile de bunuri şi servicii efectuate atât în perioada de raportare, cât şi în perioadele anterioare, pentru care nu s-a exercitat dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente, conform prevederilor art. 145 alin. (11) şi (12) din Codul fiscal, existentă în sold la sfârşitul perioadei de raportare, şi care urmează să devină exigibilă în perioadele ulterioare, în condiţiile prevăzute de art. 145 din Codul fiscal.

Nu se admit întocmirea şi depunerea de deconturi rectificative pentru corectarea datelor din deconturile anterioare.

În ceea ce priveşte achiziţiile intracomunitare de bunuri, pe lângă legislaţia naţională, organele fiscale şi contribuabilii vor ţine cont de art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 1.777/2005 al Consiliului din 17 octombrie 2005 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 77/388/CEE privind sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată.


*) Prin jurnale de vânzări şi jurnale de cumpărări se înţelege orice jurnale, registre, evidenţe sau alte documente similare pe care persoanele impozabile au obligaţia să le întocmească în conformitate cu prevederile art. 156 din Codul fiscal şi ale pct. 79 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI «Taxa pe valoarea adăugată» din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Prin ordin al ministrului finanţelor publice se propun modele de jurnale de vânzări şi cumpărări, utilizarea acestor modele de către persoanele impozabile fiind opţională.

**) Pentru a se evita orice neconcordanţă între livrările intracomunitare de bunuri, scutite de TVA, care se includ în decontul de TVA şi în declaraţia recapitulativă pentru astfel de livrări în statul membru de origine, şi achiziţiile intracomunitare evidenţiate în decontul de TVA şi în declaraţia recapitulativă pentru achiziţii intracomunitare, în statul membru de destinaţie, momentul exigibilităţii taxei pentru achiziţiile intracomunitare intervine:

- în a 15-a zi a lunii următoare celei în care a avut loc faptul generator, respectiv livrarea;

- la data emiterii facturii, dacă factura este emisă înainte de data de 15 a lunii următoare celei în care a intervenit faptul generator, respectiv livrarea.”

 

ANEXA Nr. 1

 

Modelul formularului 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”*)

 

DECONT

de taxa pe valoarea adăugată

 


*) Modelul formularului este reprodus în facsimil.

 

2. Formularul (097) „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare” - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.529/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097) „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 16 octombrie 2012.

 

ANEXA Nr. 2

 

Instrucţiuni de completare a formularului (097) «Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare»

 

Formularul (097) «Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare» se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, care au obligaţia să notifice organelor fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la încasare sau cu privire la încetarea aplicării acestui sistem, în condiţiile prevăzute de art. 1563 alin. (11) şi (12) din Codul fiscal.

Formularul (097) «Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare» se utilizează şi în situaţia prevăzută de art. II alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003

privind Codul fiscal, respectiv pentru solicitările de aplicare a sistemului TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013. În vederea aplicării sistemului TVA la încasare, formularul (097) «Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare» nu se depune de:

a) persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA începând cu 1 ianuarie 2013, aceste persoane fiind înregistrate, din oficiu de organele fiscale, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare cu data înregistrării acestora în scopuri de TVA;

b) persoanele impozabile a căror cifră de afaceri, calculată potrivit dispoziţiilor art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, din perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012, depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei;

c) persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent şi care continuă aplicarea sistemului ca urmare a faptului că cifra de afaceri nu a depăşit în anul calendaristic precedent plafonul de 2.250.000 lei.

Formularul (097) «Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare» se depune la organul fiscal competent, la termenele prevăzute de lege:

a) pentru intrarea în sistem;

- până pe 25 octombrie 2012 inclusiv - persoanele impozabile care, în perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012 inclusiv, au realizat o cifră de afaceri care nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei;

- până pe 25 ianuarie 2013 inclusiv - persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în perioada 1 octombrie 2012-31 decembrie 2012 şi a căror cifră de afaceri realizată nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei în perioada în care au fost înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal;

- până pe 25 ianuarie inclusiv - persoanele impozabile care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei şi nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent;

b) pentru ieşirea din sistem - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depăşit plafonul.

Formularul se completează înscriindu-se cu majuscule, citeţ, corect şi complet, toate datele prevăzute de acesta. Formularul se întocmeşte în două exemplare, din care:

- un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă, cu confirmare de primire;

- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă. Completarea formularului se face astfel:

Secţiunea «I. Felul notificării»

Se marchează cu «X» pct. 1 sau 2, după caz.

Secţiunea «II. Date de identificare a persoanei impozabile»

Caseta «Denumire/Nume, prenume» se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociaţiei sau a entităţii fără personalitate juridică ori cu numele şi prenumele persoanei fizice, după caz, stabilite în România.

Caseta «Cod de înregistrare în scopuri de TVA» se completează cu codul de înregistrate în scopuri de TVA atribuit potrivit art. 153 din Codul fiscal, înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile care are obligaţia de a notifica organul fiscal.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta «Domiciliul fiscal» se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile.

Secţiunea «III. Reprezentare prin împuternicit/reprezentant fiscal» se completează de către împuternicitul desemnat potrivit art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, şi se înscriu numărul şi data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, la organul fiscal sau de către reprezentantul fiscal desemnat în condiţiile legii.

Caseta «Nume, prenume/Denumire» se completează cu datele privind numele şi prenumele sau denumirea împuternicitului/reprezentantului fiscal.

Caseta «Cod de identificare fiscală» se completează cu codul de identificare fiscală atribuit împuternicitului/ reprezentantului fiscal.

Secţiunea «IV. Aplicarea sistemului TVA la încasare» se completează de către persoana impozabilă care trebuie să

aplice sistemul TVA la încasare, potrivit prevederilor legale, şi care are obligaţia să notifice organului fiscal faptul că cifra de afaceri realizată, calculată potrivit dispoziţiilor art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, după cum urmează:

a) persoana impozabilă a cărei cifră de afaceri din perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013, potrivit dispoziţiilor art. II alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012. Notificarea se depune, în această situaţie, până la data de 25 octombrie 2012 inclusiv;

b) persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) din Codul fiscal, în perioada 1 octombrie 2012-31 decembrie 2012, a cărei cifră de afaceri de la momentul înregistrării în scopuri de TVA până la sfârşitul anului 2012 nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a două perioade fiscale din anul 2013. Notificarea se depune, în această situaţie, până la data de 25 ianuarie 2013 inclusiv;

c) persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (91) din Codul fiscal, în perioada 1 octombrie 2012-31 decembrie 2012, a cărei cifră de afaceri, realizată în cursul anului 2012 în perioada în care a fost înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a două perioade fiscale din anul 2013. Notificarea se depune, în această situaţie, până la data de 25 ianuarie 2013 inclusiv;

d) persoana impozabilă a cărei cifră de afaceri realizată în anul calendaristic precedent nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a două perioade fiscale din anul următor celui în care nu a depăşit plafonul, potrivit dispoziţiilor art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal. Notificarea se depune, în această situaţie, până la data de 25 ianuarie inclusiv, potrivit art. 1563 alin. (11) din Codul fiscal. Persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013, întrucât cifra de afaceri din perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012 nu depăşeşte plafonul, nu aplică pentru anul 2013 prevederile referitoare la plafonul cifrei de afaceri din anul precedent, respectiv nu iau în considerare operaţiunile realizate după data de 1 octombrie 2012 pentru determinarea plafonului pentru anul 2012, aceste persoane fiind obligate să depună notificarea în condiţiile lit. a).

Secţiunea «V. Încetarea aplicării sistemului TVA la încasare» se completează de către persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare şi a cărei cifră de afaceri, calculată potrivit dispoziţiilor art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, depăşeşte în cursul anului calendaristic curent plafonul de 2.250.000 lei. Notificarea se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a depăşit plafonul, potrivit art. 1563 alin. (12) din Codul fiscal. Persoana impozabilă aplică sistemul până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depăşit.”

 

ANEXA Nr. 1

 

Modelul formularului 097*)

 

NOTIFICARE


*) Modelul formularului 097 este reprodus în facsimil.