MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 793/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 793         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 26 noiembrie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.111. - Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

177. - Ordin al directorului Serviciului de Informaţii Externe privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe

 

1.423. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) şi art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă includerea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, ca urmare a punerii în funcţiune a unei investiţii, în condiţiile legii, având datele de identificare prevăzute la poziţia nr. 1 din anexa nr. 1, precum şi a altor intrări potrivit prevederilor legale în vigoare pentru bunuri de natura celor aparţinând domeniului public al statului, având datele de identificare prevăzute la poziţiile nr. 2-11 din anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin majorarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii puse în funcţiune, în condiţiile legii.

Art. 3. - Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a retrocedărilor către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii.

Art. 4. - Serviciul Român de Informaţii, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de

Informaţii,

George Cristian Maior

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor

publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 14 noiembrie 2012.

Nr. 1.111.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se includ în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

 

Cod fiscal

Denumirea

1. Ordonator principal de credite

4204305

Serviciul Român de Informaţii

2. Ordonator secundar de credite

 

3. Ordonator terţiar de credite

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)

Elementele de identificare

Numai pentru bunuri închiriate, concesionate sau date cu titlu gratuit

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Tipul bunului (mobil/ imobil)

Denumirea

Descrierea tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul

dobândirii/

dării în

folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică

Situaţia actuală:

închiriere/

concesiune/

date cu titlu

gratuit

Baza legală şi datele de

identificare ale celui

care închiriază/ concesionează/ primeşte

Descrierea

Perioada

Baza legală

Administrare/ Concesiune

H.G.

Datele de identificare

1.

-

8.19.01.

Imobil

Bloc locuinţe de intervenţie

 

 

Municipiul Bucureşti

2011

21.580.204

Hotărârea Guvernului nr. 1.228/2002; Autorizaţie de construire nr. 4 din 7.08.2008;

Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.048

din 27.04.2011

Administrare

-

-

-

-

-

2.

-

8.19.01.

Imobil

Sediu

 

 

Judeţul Bihor

2011

174.000

Contract de vânzare-cumpărare nr. 3.304 din 25.10.2011

Administrare

-

-

-

-

-

3.

-

8.19.01.

Imobil

Cabinet medical

 

 

Judeţul Constanţa

2011

324.265

Contract de vânzare-cumpărare nr. 4.092 din 27.10.2011

Administrare

-

-

-

-

-

4.

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Judeţul Galaţi

2010

115.833

Contract de donaţie nr. 2.140 din 22.12.2010

Administrare

-

-

-

-

-

5.

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Judeţul laşi

2011

218.790

Contract de vânzare-cumpărare nr. 2.128 din 29.11.2011

Administrare

-

-

-

-

-

6.

-

8.19.01.

Imobil

Cabinet medical

 

 

Judeţul laşi

2011

432.690

Contract de vânzare-cumpărare nr. 576 din 30.11.2011

Administrare

-

-

-

-

-

7.

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Judeţul Neamţ

2010

73.000

Contract de donaţie nr. 3.050 din 17.12.2010

Administrare

-

-

-

-

-


 

Cod fiscal

Denumirea

1. Ordonator principal de credite

4204305

Serviciul Român de Informaţii

2. Ordonator secundar de credite

 

3. Ordonator terţiar de credite

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)

Elementele de identificare

Numai pentru bunuri închiriate, concesionate sau date cu titlu gratuit

Nr. crt.

 

 

Nr. M.F.P.

 

 

Codul de clasificare

 

 

Tipul bunului (mobil/imobil)

 

 

Denumirea

 

 

Descrierea tehnică

 

 

Vecinătăţi

 

 

Adresa

 

 

Anul dobândirii/

dării în

folosinţă

 

 

Valoarea de inventar

- lei -

 

 

Situaţia juridică

Situaţia actuală:

închiriere/ concesiune/ date cu titlu gratuit

 

 

Baza legală şi datele de identificare ale celui care închiriază/ concesionează/

primeşte

Descrierea

Perioada

Baza legală

Administrare/ Concesiune

H.G.

Datele de identificare

8.

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Judeţul Prahova

2001

34.924

Hotărârea Guvernului nr. 1.224/2001

Administrare

-

-

-

-

-

9.

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Judeţul Satu Mare

1994

29.153

Contract de vânzare-cumpărare nr. 16.486 din 29.12.1994

Administrare

-

-

-

-

-

10.

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Judeţul Satu Mare

1995

31.948

Contract de vânzare-cumpărare nr. 4.444 din 14.11.1995

Administrare

-

-

-

-

-

11.

-

8.19.01.

Imobil

Sediu

 

 

Judeţul Vâlcea

1996

143.000

Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.454 din 13.05.1996

Administrare

-

-

-

-

-

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor la care se majorează valorile cuprinse în inventar ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii puse în funcţiune

 

 

Cod fiscal

Denumirea

 

1. Ordonator principal de credite

4204305

Serviciul Român de Informaţii

 

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

 

Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)

 

Elementele de identificare

Numai pentru bunuri închiriate, concesionate sau date cu titlu gratuit

 

Nr. crt.

 

 

Nr. M.F.P.

 

 

Codul de clasificare

 

 

Tipul bunului (mobil/ imobil)

 

 

Denumirea

 

 

Descrierea tehnică

 

 

Vecinătăţi

 

 

Adresa

 

 

Anul dobândirii/

dării în

folosinţă

 

 

Valoarea de inventar

- lei -

 

 

Situaţia juridică

Situaţia actuală:

închiriere/ concesiune/ date cu titlu gratuit

 

 

Baza legală şi datele de identificare ale celui care închiriază/ concesionează/

primeşte

Descrierea

Perioada

 

Baza legală

Administrare/ Concesiune

H.G.

Datele de identificare

 

1.

105946

8.19.01.

Imobil

Sediu

 

 

Judeţul Giurgiu

 

31.128.727

Procese-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.010 din 11.09.2009, nr. 4.016 din 4.03.2010, nr. 4.017 din

5.03.2010, nr. 4.018 din 5.03.2010 si nr. 4.051 din 11.07.2011

Administrare

-

-

-

-

-

 

2.

105235

8.19.01.

Imobil

Sediu

 

 

Judeţul Arad

 

3.207.608

Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.038

din 21.10.2010

Administrare

-

-

-

-

 

 

3.

153302

8.19.01.

Imobil

Sediu

 

 

Judeţul Botoşani

 

11.839.030

Autorizaţie de construire nr. 3 din 1.07.2008; Proces-verbal de recepţie ia terminarea lucrărilor nr. 4.027 din

11.06.2010

Administrare

-

-

-

-

-

 

4.

105551

8.19.01.

Imobil

Sediu

 

 

Judeţul Gorj

 

2.697.216

Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.058

din 21.11.2011

Administrare

-

-

-

-

-

 

5.

105905

8.19.01.

Imobil

Sediu

 

 

Judeţul Vâlcea

 

1.161.566

Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.055

din 4.11.2011

Administrare

-

-

-

-

-

 

6.

153300

8.19.01.

Imobil

Sediu

 

 

Judeţul Timiş

 

17.820.325

Autorizaţie de construire nr. 8 din 14.09.2009; Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.059 din 16.12.2011

Administrare

-

-

-

-

-

 

7.

105976

8.19.01.

Imobil

Cămin

de garni­zoană

 

 

Judeţul Prahova

 

3.300.545

Autorizaţie de construire nr. 12 din 29.12.2009; Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.050 din

9.06.2011

Administrare

-

-

-

-

-

 

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedărilor către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii

 

Nr. crt.

Codul unic de identificare/ Numărul atribuit de către Ministerul Finanţelor Publice/ Codul de clasificaţie

Denumirea bunului

Valoarea de inventar - lei -

Temeiul legal în baza căruia se scoate bunul din domeniul public al statului

Ordonatorul/ Administratorul de la care se scoate

bunul din domeniul public al statului

1.

4204305/ 105.932/ 8.19.01

Spital

2.004.175

Sentinţa civilă nr. 1.938 din 14.112011 a Tribunalului Bucureşti, definitivă şi irevocabilă;

Decizia nr. 57 din 28.12.2011 a directorului Serviciului Român de Informaţii, definitivă

Serviciul Român de Informaţii

2.

4204305/ 105.944/ 8.19.01

Sediu

2.673.220

Decizia civilă nr. 285 din 5.06.2003 a Curţii de Apel Bucureşti, definitivă, investită cu

formulă executorie

Serviciul Român de Informaţii

3.

4204305/ 105.313 (parţial)/ 8.19.01

Teren

196.794

Sentinţa civilă nr. 813 din 2.06.2010 a Tribunalului Bucureşti, definitivă şi irevocabilă;

Dispoziţia nr. 58 din 19.03.2012 a directorului Serviciului Român de Informaţii, definitivă

Serviciul Român de Informaţii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE

 

ORDIN

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe

 

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1, art. 4 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) din Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, cu modificările ulterioare,

directorul Serviciului de Informaţii Externe emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 1 decembrie 2012 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, ofiţerilor prevăzuţi în anexa nr. 1.

Art. 2. - La data de 1 decembrie 2012 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, ofiţerilor prevăzuţi în anexa nr. 2.

Art. 3. - La data de 1 decembrie 2012 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, ofiţerilor prevăzuţi în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul Serviciului de Informaţii Externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

 

Bucureşti, 20 noiembrie 2012.

Nr. 177.


*) Anexele nr. 1-3 nu se publică, fiind informaţii clasificate.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial

 

În baza prevederilor art. 5 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 19 lit. d) şi e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 5 iulie 2011, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:

„(2) Stadiul implementării şi dezvoltării sistemelor de control intern/managerial la nivelul entităţilor publice, precum şi situaţiile deosebite, constatate în acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică, derulate de structurile prevăzute la art. 3 alin. (1), fac obiectul informării, prin întocmirea de situaţii semestriale/anuale, pe formatul-model prezentat în anexa nr. 3, care se transmit entităţilor publice ierarhic superioare, la termenele stabilite de acestea.

(3) Instituţiile publice în care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special transmit Ministerului Finanţelor Publice, Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control, prin controlorii delegaţi numiţi la acestea de către ministrul finanţelor publice, situaţii centralizatoare ale situaţiilor semestriale/anuale, prevăzute la alin. (2), întocmite pe formatul-model prezentat în anexa nr. 3, până la data de 25 a lunii următoare fiecărui semestru încheiat, respectiv până la 20 februarie a anului următor, pentru anul precedent.”

2. Anexele nr. 3 şi 4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se afişează pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Florin Georgescu

 

București, 30 octombrie 2012.

Nr. 1.423.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 946/2005)

 

Entitatea publică .....................

Aprobat

Preşedintele structurii,

........................

(numele, prenumele/funcţia/semnătura/data)

 

SITUAŢIE CENTRALIZAOARE

semestrială/anuală privind stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control intern/managerial la data de1) .................................................

 

CAPITOLUL I

Informaţii generale 2)

 

Nr. crt.

Specificaţii

Total

(număr)

din care, aferent:

 

Observaţii

Aparatului propriu

Entităţi publice subordonate

0

1

2

3

4

5

1.

Entităţi publice

 

X

X

 

2.

Entităţi publice în care s-a constituit structura cu atribuţii de monitorizare,  coordonare şi îndrumare metodologică a sistemului de control intern/managerial

 

 

 

 

3.

Entităţi publice în care s-a elaborat şi aprobat programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial

 

 

 

 

4.

Entităţi publice care şi-au stabilit obiectivele generale

 

 

 

 

5.

Obiective generale stabilite de către entităţile publice de la pct. 4

 

 

 

 

6.

Entităţi publice care şi-au inventariat activităţile procedurabile

 

 

 

 

7.

Activităţi procedurabile inventariate de către entităţile publice de la pct. 6

 

 

 

 

8.

Entităţi publice care au elaborat proceduri

 

 

 

 

9.

Proceduri elaborate de către entităţile publice de la pct. 8

 

 

 

 

10.

Entităţi publice care au inventariat funcţiile sensibile

 

 

 

 

11.

Funcţii sensibile inventariate de către entităţile publice de la pct. 10

 

 

 

 

12.

Entităţi publice care au elaborat indicatori asociaţi obiectivelor generale şi specifice

 

 

 

 

13.

Indicatori asociaţi obiectivelor generale şi specifice de către entităţile publice de la pct. 12

 

 

 

 

14.

Entităţi publice care au identificat, analizat şi gestionat riscuri

 

 

 

 

15.

Riscuri înregistrate în Registrul riscurilor de către entităţile publice de la pct. 14

 

 

 

 

 

CAPITOLUL II

Stadiul implementării standardelor de control intern/managerial, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 20..3)

 

Denumirea standardului

Numărul de entităţi publice care raportează că standardul este:

din care:

Observaţii

Aparat propriu

Entităţi publice subordonate

I

PI

NI

I

PI

NI

I

PI

NI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I. MEDIUL DE CONTROL

Standardul 1 - Etica, integritatea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardul 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardul 3 - Competenţă, performanţă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardul 4 - Funcţii sensibile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardul 5 - Delegarea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardul 6 - Structura organizatorică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PERFORMANŢA ŞI MANAGEMENTUL RISCULUI

Standardul 7 - Obiective

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardul 8 - Planificarea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardul 9 - Coordonarea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardul 10 - Monitorizarea performanţelor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardul 11 - Managementul riscului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardul 15 - Ipoteze, reevaluări

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. INFORMAREA ŞI COMUNICAREA

Standardul 12 - Informarea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardul 13 - Comunicarea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardul 14 - Corespondenţa şi arhivarea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardul 16 - Semnalarea neregularităţilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ACTIVITĂŢI DE CONTROL

Standardul 17 - Proceduri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardul 18 - Separarea atribuţiilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardul 19 - Supravegherea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardul 20 - Gestionarea abaterilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardul 21 - Continuitatea activităţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardul 22 - Strategii de control

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardul 23 - Accesul la resurse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. AUDITAREAŞI EVALUAREA

Standardul 24 - Verificarea şi evaluarea controlului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardul 25 - Auditul intern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele de control intern/managerial se prezintă astfel:

- (nr. ) entităţi au sisteme conforme;

- (nr. ) entităţi au sisteme parţial conforme;

- (nr. ) entităţi au sisteme neconforme.

 

Elaborat:

Secretariatul structurii cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică


1) Data situaţiei centralizatoare şi transmiterea acesteia:

- cap. I „Informaţii generale” se întocmeşte semestrial şi se transmite Ministerului Finanţelor Publice - Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control, prin controlorii delegaţi, până la data de 25 a lunii următoare fiecărui semestru încheiat, iar data situaţiei este, după caz,

30 iunie sau 31 decembrie;

- cap. II „Stadiul implementării standardelor de control intern/managerial, conform rezultatelor autoevaluării”, se întocmeşte anual, data situaţiei fiind

31 decembrie, şi se transmite până la data de 20 februarie a anului următor pentru anul precedent.

2) La cap. I se fac următoarele precizări:

- în coloanele 2, 3 şi 4 se înscriu date cumulative corespunzătoare stării reale/mărimii indicatorilor specificaţi în coloana 1 pe rândurile 1-15 la data situaţiei centralizatoare, respectiv 30 iunie sau 31 decembrie;

- numărul total de entităţi publice subordonate, care se înscrie pe rândul 1 coloana 2, cuprinde entităţile subordonate ordonatorului principal de credite, conduse de ordonatori secundari sau, după caz, terţiari de credite, precum şi entităţile din subordinea ordonatorilor secundari de credite;

- entităţile publice subordonate, care se înscriu pe rândurile 2, 3, 4, 6, 8,10, 12,14 coloana 4, se referă la entităţile subordonate ordonatorului principal de credite, conduse de ordonatori secundari sau, după caz, terţiari de credite, precum şi entităţile din subordinea ordonatorilor secundari de credite;

- activitate procedurabilă reprezintă totalitatea atribuţiilor de o anumită natură care determină procese de muncă cu un grad de complexitate şi omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli şi metode de lucru general valabile în vederea îndeplinirii, în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă, a obiectivelor compartimentului/entităţii publice;

- în coloana 5 se înscriu inclusiv menţiuni cu privire la situaţiile deosebite, constatate în acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică, derulate de structura constituită şi investită cu astfel de atribuţii în cadrul entităţii publice.

3) La cap. II se fac următoarele precizări:

- abrevierile „I”, „PI” şi „NI”, corespunzătoare coloanelor 2-10, au următoarele semnificaţii: „I” - implementat; „PI” - parţial implementat; „NI” - neimplementat;

- coloanele 8 - 10 se completează de ordonatorul principal de credite, prin cumularea informaţiilor conţinute în coloana 6 din anexa nr. 4.2 la instrucţiuni „Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării”, transmise de entităţile publice direct subordonate ordonatorului principal de credite, conduse de ordonatori secundari (care transmit inclusiv pentru entităţile aflate în subordine) sau, după caz, terţiari de credite.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 946/2005)

 

INSTRUCŢIUNI

privind întocmirea, aprobarea şi prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial

 

1. Prevederi generale

1.1. În conformitate cu dispoziţiile art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conducătorul fiecărei entităţi publice elaborează anual un raport asupra sistemului de control intern/managerial, denumit în continuare raport, întocmit potrivit formatului prevăzut în anexa nr. 4.3, care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni.

1.2. Raportul constituie forma oficială de asumare a responsabilităţii manageriale de către conducătorul entităţii publice cu privire la sistemul de control intern/managerial şi este documentul prin care instituţiile publice în care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special furnizează Ministerului Finanţelor Publice informaţiile necesare elaborării raportului prevăzut de lege, care se prezintă Guvernului.

1.3. Responsabilitatea managerială defineşte un raport juridic de obligaţie a îndeplinirii sarcinilor de către managerul entităţii publice sau al unei structuri organizatorice a acesteia, care presupune să exercite managementul în limitele unor determinări interne şi externe, în scopul realizării eficace, eficiente şi în conformitate cu dispoziţiile legale a obiectivelor stabilite, să comunice şi să răspundă pentru neîndeplinirea obligaţiilor manageriale în conformitate cu răspunderea juridică. Răspunderea managerială derivă din responsabilitatea managerului pentru toate cele 5 componente ale controlului intern/managerial în sectorul public: mediul de control; performanţa şi managementul riscului; informarea şi comunicarea; activităţi de control; auditarea şi evaluarea.

1.4. Sintagma „entitate publică” este utilizată în înţelesul definit la art. 2 lit. m) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: „entitate publică - autoritate publică, instituţie publică, companie/societate naţională, regie autonomă, societate comercială la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar majoritar, cu personalitate juridică, care utilizează/administrează fonduri publice şi/sau patrimoniu public”.

1.5. Raportul cuprinde declaraţii ale conducătorului entităţii publice cu privire la sistemul de control intern/managerial al entităţii, existent la data închiderii exerciţiului financiar.

1.6. Declaraţiile formulate de conducătorul entităţii publice se întemeiază pe datele, informaţiile şi constatările rezultate din operaţiunea de autoevaluare a stării sistemului de control intern/managerial, controalele ex-post, rapoartele de audit intern, precum şi din recomandările rezultate din rapoartele de audit extern.

1.7. În vederea elaborării raportului, conducătorul entităţii publice dispune programarea şi efectuarea de către conducătorii de compartimente aflaţi în subordine a operaţiunii de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial.

1.8. Realizarea autoevaluării constituie principala formă de implementare a regulii de management definită de standardul 24 „Verificarea şi evaluarea controlului” din Codul controlului intern/managerial, conform căreia entitatea publică trebuie să instituie o funcţie de evaluare a propriului sistem de control intern/managerial, a cărei exercitare este în responsabilitatea fiecăreia dintre persoanele care ocupă o funcţie de conducere în entitatea publică. Această funcţie de autoevaluare nu poate fi nici confundată şi nici substituită de evaluarea sistemului de control intern/managerial pe care o realizează compartimentul de audit public intern, pe baza unei metodologii specifice, în aplicarea standardului 25 „Auditul intern” şi a normelor care reglementează activitatea în acest domeniu.

1.9. Pentru pregătirea autoevaluării, conducătorul entităţii publice poate recurge la capacitatea de consiliere a compartimentului de audit intern, în condiţiile prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.702/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi exercitarea activităţii de consiliere desfăşurate de către auditorii interni din cadrul entităţilor publice, dar şi a altor structuri cu rol de îndrumare metodologică a implementării sistemului de control intern/managerial, şi, după caz, la consilierea de către controlorul delegat numit de ministrul finanţelor publice să îşi exercite atribuţiile la respectiva entitate publică.

1.10. Operaţiunea de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial al entităţii se realizează prin programarea şi efectuarea următoarelor acţiuni:

a) convocarea unei reuniuni a structurii cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică privind sistemul propriu de control intern/managerial, denumită în continuare Structură, constituită prin act de decizie internă a conducătorului entităţii publice, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din ordin, având ca obiect stabilirea măsurilor de organizare şi realizare a operaţiunii de autoevaluare;

b) completarea de către fiecare compartiment din organigrama entităţii publice a „Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial”, prevăzut în anexa nr. 4.1, care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni, şi asumarea de către conducătorul de compartiment a realităţii datelor, informaţiilor şi constatărilor înscrise în acesta;

c) întocmirea de către Structură a Situaţiei sintetice a rezultatelor autoevaluării, prevăzută în anexa nr. 4.2, care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni, prin centralizarea informaţiilor din chestionarele de autoevaluare, semnate şi transmise de conducătorii de compartimente;

d) aprecierea gradului de conformitate a sistemului propriu de control intern/managerial cu standardele de control intern/managerial, în raport cu numărul de standarde implementate, care se realizează astfel:

- sistemul este conform dacă sunt implementate toate cele 25 de standarde;

- sistemul este parţial conform dacă sunt implementate între 13 şi 24 de standarde;

- sistemul este neconform dacă sunt implementate mai puţin de 13 standarde.

1.11. Entitatea publică are obligaţia să elaboreze şi să păstreze pe o perioadă de cel puţin 5 ani documentaţia relevantă cu privire la organizarea şi funcţionarea sistemului de control intern/managerial propriu şi pe cea referitoare la operaţiunea de autoevaluare a acestuia.

2. Conţinutul raportului

2.1. Formatul de raport cuprinde declaraţiile minimal obligatorii pe care trebuie să le formuleze conducătorul entităţii publice.

2.2. Conducătorul entităţii publice poate include în raport şi alte informaţii referitoare la anumite elemente ale sistemului de control intern/managerial propriu, cum ar fi:

a) informaţii şi constatări care să permită formularea unor aprecieri în legătură cu eficacitatea sistemului în exerciţiul financiar următor;

b) prezentarea unor elemente considerate relevante în programul şi activitatea compartimentului de audit intern;

c) stadiul implementării măsurilor/acţiunilor/etapelor prevăzute în programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial;

d) formularea unor rezerve privind eficacitatea sistemului de control intern/managerial, prin menţionarea uneia sau mai multor slăbiciuni semnificative ale sistemului, existente la data închiderii exerciţiului financiar, caz în care este obligatorie prezentarea măsurilor destinate înlăturării acestora, precum şi termenele de realizare aferente;

e) analiza raportului cost/beneficiu la stabilirea şi aplicarea măsurilor de control intern/managerial.

3. Aprobarea şi prezentarea raportului

3.1. Raportul se aprobă prin semnarea acestuia de către titularul de drept al competenţei sau de către titularul unei competenţe delegate în condiţiile legii, în conformitate cu principiul responsabilităţii manageriale.

3.2. Raportul conducătorului entităţii publice se transmite odată cu situaţia financiară anuală şi se prezintă organului ierarhic superior la termenele stabilite de acesta, în cadrul termenului prevăzut de lege.

3.3. Au obligaţia de a prezenta Ministerului Finanţelor Publice - Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control rapoarte anuale, întocmite conform prezentelor instrucţiuni, numai conducătorii entităţilor publice în care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special.

 

ANEXA Nr. 4.1

la instrucţiuni

 

Compartiment..........................................

 

Conducător de compartiment,

………………………………………………..

(numele, prenumele, funcţia/semnătura/data)

 

CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE

a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial

 

Criterii generale de evaluare a stadiului implementării standardului1)

Răspuns şi explicaţii2)

La nivelul compartimentului standardul este4):

 

Da/Nu3)

Explicaţie asociată răspunsului

I/PI/NI

1

2

3

4

I. MEDIUL DE CONTROL

Standardul 1 - Etică, integritate

 

A fost comunicat personalului un cod de conduită, care stabileşte reguli de comportament etic în realizarea atribuţiilor de serviciu, aplicabil atât personalului de conducere, cât şi celui de execuţie din cadrul compartimentului?

 

 

Salariaţii beneficiază de consiliere etică şi li se aplică un sistem de monitorizare a respectării normelor de conduită?

 

 

Standardul 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini

 

Personalului îi sunt aduse la cunoştinţă documentele actualizate privind misiunea entităţii, regulamentele interne şi fişele posturilor?

 

 

Sarcinile/atribuţiile asociate posturilor sunt stabilite în concordanţă cu competenţele decizionale necesare realizării acestora?

 

 

Standardul 3 - Competenţă, performanţă

 

Au fost analizate şi stabilite cunoştinţele şi aptitudinile necesar a fi deţinute în vederea îndeplinirii sarcinilor/atribuţiilor asociate fiecărui post?

 

 

Sunt identificate nevoile de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului?

 

 

Sunt elaborate şi realizate programe de pregătire profesională a personalului, conform nevoilor de perfecţionare identificate anterior?

 

 

Standardul 4 - Funcţii sensibile

 

A fost întocmit inventarul funcţiilor sensibile?

 

 

Este stabilită o politică adecvată de rotaţie a salariaţilor din funcţiile sensibile?

 

 

Standardul 5 - Delegarea

 

Sunt stabilite şi comunicate limitele competenţelor şi responsabilităţilor care se deleagă?

 

 

Delegarea/subdelegarea de competenţă se realizează în baza unor proceduri specifice aprobate?

 

 

 


1

2

3

4

Standardul 6 - Structura organizatorică

 

Sunt efectuate analize, la nivelul principalelor activităţi, în scopul identificării eventualelor disfuncţionalităţi în fixarea sarcinilor de lucru individuale prin fişele posturilor şi în stabilirea atribuţiilor compartimentului?

 

 

Structura organizatorică asigură funcţionarea circuitelor şi fluxurilor informaţionale necesare supravegherii şi realizării activităţilor proprii?

 

 

II. PERFORMANŢAŞI MANAGEMENTUL RISCULUI

Standardul 7 - Obiective

 

Sunt stabilite obiectivele specifice la nivelul compartimentului?

 

 

Obiectivele sunt astfel stabilite încât să răspundă pachetului de cerinţe S.M.A.R.T.? (Unde: S - precise; M - măsurabile şi verificabile; A - necesare; R- realiste; T-cu termen de realizare.)

 

 

Sunt stabilite activităţile individuale pe fiecare salariat, care să conducă la atingerea obiectivelor specifice compartimentului?

 

 

Standardul 8 - Planificarea

 

Resursele alocate sunt astfel repartizate încât să asigure activităţile necesare realizării obiectivelor specifice compartimentului?

 

 

în cazul modificării obiectivelor specifice, sunt stabilite măsurile necesare pentru încadrarea în resursele repartizate?

 

 

Standardul 9 - Coordonarea

 

Sunt adoptate măsuri de coordonare a deciziilor şi activităţilor compartimentului cu cele ale altor compartimente, în scopul asigurării convergenţei şi coerenţei acestora?

 

 

în compartiment se realizează consultarea prealabilă, în vederea coordonării activităţilor?

 

 

Standardul 10 - Monitorizarea performanţelor

 

Este instituit un sistem de monitorizare şi raportare a performanţelor, pe baza indicatorilor asociaţi obiectivelor specifice?

 

 

Atunci când necesităţile o impun, se efectuează o reevaluare a relevanţei indicatorilor asociaţi obiectivelor specifice, în scopul operării corecţiilor cuvenite?

 

 

Standardul 11 - Managementul riscului

 

Sunt identificate şi evaluate principalele riscuri, proprii activităţilor din cadrul compartimentului?

 

 

Sunt stabilite măsuri de gestionare a riscurilor identificate şi evaluate la nivelul activităţilor din cadrul compartimentului?

 

 

Este asigurată completarea/actualizarea registrului riscurilor?

 

 

Standardul 15 - Ipoteze, reevaluări

 

Stabilirea obiectivelor specifice are la bază formularea de ipoteze/premise, acceptate prin consens?

 

 

Sunt reevaluate obiectivele specifice atunci când se constată modificări ale ipotezelor/premiselor care au stat la baza fixării acestora?

 

 

III. INFORMAREAŞI COMUNICAREA

Standardul 12 - Informarea

 

Au fost stabilite tipurile de informaţii, conţinutul, calitatea, frecvenţa, sursele şi destinatarii acestora, astfel încât personalul de conducere şi cel de execuţie, prin primirea şi transmiterea informaţiilor, să îşi poată îndeplini sarcinile de serviciu?

 

 

Colectarea, prelucrarea şi centralizarea informaţiilor se realizează în sistem informatizat?

 

 


1

2

3

4

Standardul 13 - Comunicarea

 

Circuitele informaţionale (traseele pe care circulă informaţiile) asigură o difuzare rapidă, fluentă şi precisă a informaţiilor, astfel încât acestea să ajungă la timp la utilizatori?

 

 

Sunt stabilite canale adecvate de comunicare prin care managerii şi personalul de execuţie din cadrul unui compartiment să fie informaţi cu privire ia proiectele de decizii sau iniţiative, adoptate la nivelul altor compartimente, care le-ar putea afecta sarcinile şi responsabilităţile?

 

 

Standardul 14 - Corespondenţa şi arhivarea

 

Sunt aplicate proceduri pentru primirea/expedierea, înregistrarea şi arhivarea corespondenţei?

 

 

Reglementările legale în vigoare cu privire la manipularea şi depozitarea informaţiilor clasificate sunt cunoscute şi aplicate în practică?

 

 

Standardul 16 - Semnalarea neregularităţilor

 

A fost comunicată salariaţilor procedura aplicabilă în cazul semnalării unor neregularităţi?

 

 

În cazul semnalării unor neregularităţi, conducătorul de compartiment a întreprins cercetările adecvate în scopul elucidării acestora şi a aplicat măsurile care se impun?

 

 

IV. ACTIVITĂŢI DE CONTROL

Standardul 17 - Proceduri

 

Pentru activităţile proprii au fost elaborate/actualizate proceduri operaţionale?

 

 

Procedurile operaţionale comunicate salariaţilor sunt aplicate?

 

 

Standardul 18 - Separarea atribuţiilor

 

Funcţiile de iniţiere, verificare şi aprobare a operaţiunilor sunt funcţii separate şi exercitate de persoane diferite?

 

 

Conceperea şi aplicarea procedurilor asigură separarea atribuţiilor?

 

 

Standardul 19 - Supravegherea

 

Managerii supraveghează şi supervizează activităţile care intră în responsabilitatea lor directă?

 

 

Supervizarea unor activităţi care implică un grad ridicat de expunere la risc se realizează pe baza unor proceduri prestabilite?

 

 

Standardul 20 - Gestiunea abaterilor

 

în situaţia în care, din cauza unor circumstanţe deosebite, apar abateri faţă de procedurile stabilite, se întocmesc documente adecvate, aprobate la nivel corespunzător, înainte de efectuarea operaţiunilor?

 

 

Se efectuează o analiză periodică a circumstanţelor şi a modului în care au fost gestionate abaterile în vederea desprinderii, pentru viitor, a unor concluzii de bună practică?

 

 

Standardul 21 - Continuitatea activităţii

 

Sunt inventariate situaţiile generatoare de întreruperi în derularea unor activităţi?

 

 

Sunt stabilite şi aplicate măsuri pentru asigurarea continuităţii activităţii, în cazul apariţiei unor situaţii generatoare de întreruperi?

 

 

Standardul 22 - Strategii de control

 

Au fost elaborate strategii de control adecvate pentru atingerea obiectivelor specifice?

 

 

Strategiile de control aplicate furnizează o asigurare rezonabilă cu privire la atingerea obiectivelor specifice?

 

 


1

2

3

4

Standardul 23 - Accesul la resurse

 

Sunt emise acte administrative de reglementare a accesului salariaţilor din compartiment la resursele materiale, financiare şi informaţionale?

 

 

Accesul personalului la resurse se realizează cu respectarea strictă a normelor cuprinse în actele administrative de reglementare cu acest obiect?

 

 

V.AUDITAREAŞI EVALUAREA

Standardul 24 - Verificarea şi evaluarea controlului

 

Conducătorul compartimentului realizează anual operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial existent la acest nivel?

 

 

Operaţiunile de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial au drept rezultat date, informaţii şi constatări pertinente necesare luării de decizii operaţionale, precum şi raportării?

 

 

Standardul 25 - Auditul intern

 

Compartimentul de audit intern execută, în afara misiunilor de asigurare, planificate şi aprobate de manager, şi misiuni de consiliere privind pregătirea procesului de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial al compartimentului?

 

 

Compartimentul de audit intern dispune de suficient personal pentru a realiza integral programul anual de audit?

 

 

Concluzii cu privire la stadiul de implementare a standardelor de control intern/managerial …………………………………………………………………………………………………………………………….

Măsuri de adoptat..........................................................................................................................................................................


1) Pe lângă criteriile generale de evaluare a stadiului implementării standardului, Structura poate defini şi include în chestionarul de autoevaluare şi criterii specifice proprii.

2) Fiecare răspuns la criteriile generale de evaluare din coloana 1 a chestionarului se motivează în coloana 3 „Explicaţie asociată răspunsului” şi se probează cu documente justificative corespunzătoare.

3) În cazul criteriilor generale de evaluare aferente standardelor, neaplicabile unui anumit compartiment, în coloana 2 se precizează „neaplicabil” în dreptul fiecărui criteriu general de evaluare al acelui standard, prin acronimul „NA”, şi se motivează în coloana 3 „Explicaţie asociată răspunsului”. La nivelul unui compartiment pot fi considerate neaplicabile numai standardele: 4 „Funcţii sensibile” şi 25 „Auditul intern”, cu respectarea condiţiei ca la nivelul entităţii toate standardele să fie aplicabile.

4) Un standard aplicabil la nivelul compartimentului se consideră a fi:

- implementat (I), atunci când la fiecare dintre criteriile generale de evaluare aferente standardului s-a răspuns cu „Da”;

- parţial implementat (PI), atunci când la cel puţin unul din criteriile generale de evaluare aferente standardului s-a răspuns cu „Da”;

- neimplementat (NI), atunci când la fiecare dintre criteriile generale de evaluare aferente standardului s-a răspuns cu „Nu”.

 

ANEXA Nr. 4.2

la instrucţiuni

 

Entitatea publică..........................................

 

Aprobat

Preşedintele structurii,

…………………………………………..

(numele, prenumele/funcţia/semnătura/data)

 

SITUAŢIA SINTETICĂ

a rezultatelor autoevaluării

 

Denumirea standardului

Numărul compartimentelor în care standardul este aplicabil

din care compartimente în care standardul este:

La nivelul entităţii publice standardul este:

I*)

PI

NI

I/PI/NI

1

2

3

4

5

6

Total număr compartimente =

I. MEDIUL DE CONTROL

Standardul 1 - Etica, integritatea

 

 

 

 

 

Standardul 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini

 

 

 

 

 

Standardul 3 - Competenţă, performanţă

 

 

 

 

 

Standardul 4 - Funcţii sensibile

 

 

 

 

 

Standardul 5 - Delegarea

 

 

 

 

 

Standardul 6 - Structura organizatorică

 

 

 

 

 

II. PERFORMANŢAŞI MANAGEMENTUL RISCULUI

Standardul 7 - Obiective

 

 

 

 

 

Standardul 8 - Planificarea

 

 

 

 

 

Standardul 9 - Coordonarea

 

 

 

 

 

Standardul 10 - Monitorizarea performanţelor

 

 

 

 

 

Standardul 11 - Managementul riscului

 

 

 

 

 

Standardul 15 - Ipoteze, reevaluări

 

 

 

 

 

III. INFORMAREAŞI COMUNICAREA

Standardul 12 - Informarea

 

 

 

 

 

Standardul 13 - Comunicarea

 

 

 

 

 

Standardul 14 - Corespondenţa şi arhivarea

 

 

 

 

 

Standardul 16 - Semnalarea neregularităţilor

 

 

 

 

 

IV. ACTIVITĂŢI DE CONTROL

Standardul 17 - Proceduri

 

 

 

 

 

Standardul 18 - Separarea atribuţiilor

 

 

 

 

 

Standardul 19 - Supravegherea

 

 

 

 

 

Standardul 20 - Gestionarea abaterilor

 

 

 

 

 

Standardul 21 - Continuitatea activităţii

 

 

 

 

 

Standardul 22 - Strategii de control

 

 

 

 

 

Standardul 23 - Accesul la resurse

 

 

 

 

 

VAUDITAREAŞI EVALUAREA

 

 

 

 

 

Standardul 24 - Verificarea şi evaluarea controlului

 

 

 

 

 

Standardul 25 - Auditul intern

 

 

 

 

 

Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele ...........................................................................................................................................................................

Măsuri de adoptat............................................................................................................................................................................

 

Elaborat:

Secretariatul structurii cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică


*) La nivelul entităţii publice, un standard de control intern/managerial se consideră că este:

- implementat (I), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acelui standard, reprezintă cel puţin 90% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe acelaşi rând;

- parţial implementat (PI), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acelui standard, reprezintă între 41% şi 89% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe acelaşi rând; de asemenea, un standard se consideră parţial implementat şi în cazul în care raportul coloana 4/coloana 2 = 100%;

- neimplementat (NI), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acelui standard, nu depăşeşte 40% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe acelaşi rând.

 

ANEXA Nr. 4.3

la instrucţiuni

 

Denumirea entităţii publice.............................

Nr. ................./data.......................................

 

RAPORT

asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 20...

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul.........................(numele si prenumele), în calitate de.....................(denumirea funcţiei de conducător al entităţii publice), declar că ..........(denumirea entităţii publice) dispune de un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere şi aplicare........................(permit/permit parţial/nu permit) conducerii.................(şi, după caz, consiliului de administraţie) să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice au fost utilizate în condiţii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţă şi economicitate.

Această declaraţie se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă şi demnă de încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entităţii, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern/managerial................(cuprinde/cuprinde parţial/nu cuprinde) mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creşterea eficacităţii acestuia................(are/nu are) la bază evaluarea riscurilor.

Precizez ca declaraţiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilităţii manageriale şi au drept temei datele, informaţiile şi constatările consemnate în documentaţia aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, deţinută în cadrul................(denumirea entităţii publice), precum şi în rapoartele de audit intern şi extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucţiunile privind întocmirea, aprobarea şi prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 20................sistemul de control intern/managerial al.............(denumirea entităţii publice) este ................... (conform/parţial conform/neconform) cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemelor de control intern/managerial transmise ordonatorului.........(principal/secundar) de credite de către ordonatorii........(secundari şi/sau terţiari) de credite, direct subordonaţi, rezultă că:

- (nr. ) entităţi au sisteme conforme;

- (nr. ) entităţi au sisteme parţial conforme;

- (nr. ) entităţi au sisteme neconforme.

(funcţia) (numele şi prenumele) (semnătura şi ştampila)

 

NOTĂ:

Declaraţiile conducătorului entităţii publice trebuie să fie corelate atât între ele, cât şi cu conţinutul anexelor nr. 3, nr. 4.1 la instrucţiuni şi nr. 4.2 la instrucţiuni.