MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 804/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 804         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 29 noiembrie 2012

 

SUMAR

 

DECRETE

 

718. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Informaţii Externe

 

786. - Decret privind înaintarea în gradul profesional de chestor-şef de poliţie a unui chestor principal de poliţie din Ministerul Administraţiei şi Internelor

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 766 din 25 septembrie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.123. - Hotărâre pentru stabilirea zilelor de 24 şi 31 decembrie 2012 ca zile libere

 

1.147.- Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicapa aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

264. - Ordin al ministrului administraţiei si internelor privind conferirea Semnului onorific în Serviciul Patriei unor ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri

 

265. - Ordin al ministrului administraţiei şi internelor privind conferirea Semnului onorific în Serviciul Patriei unor maiştri militari, subofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri

 

1.614. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2012

 

1.679. - Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la Instrucţiunile din 2006 privind proiectarea şi construcţia navelor de aprovizionare în larg [Rezoluţia MSC.235(82)], adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC,335(90) a Comitetului Securităţii Maritime din 22 mai 2012

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE AASIGURĂRILOR

 

695. - Decizie privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare şi încetarea activităţii de broker de asigurare a Societăţii Comerciale „B&P COMPANY Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

33. - Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 100 de ani de la naşterea lui George Emil Palade

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.712/C/2009

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Informaţii Externe

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Informaţii Externe şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 87/2012

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel menţionat în anexa*) care face parte integrantă din prezentul decret i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2012.

Nr. 718.


*) Anexa conţine informaţii clasificate, potrivit legii, şi urmează regimul juridic prevăzut de Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind înaintarea în gradul profesional de chestor-şef de poliţie a unui chestor principal de poliţie din Ministerul Administraţiei şi Internelor

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administraţiei şi internelor,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul chestor principal de poliţie Tobă Gheorghe Petre se înaintează în gradul profesional de chestor-şef de poliţie.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2012.

Nr. 786.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 766

din 25 septembrie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin,

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (22) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, excepţie ridicată de Maria Manea, prin mandatar Constantin Manea, în Dosarul nr. 43.455/3/2010 {nr. vechi 3.862/2011) al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 128D/2012.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. Astfel, în ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate extrinsecă, arată că dispoziţiile art. 115 alin. (1) din Constituţie se referă doar la ordonanţele simple, nefiind aplicabile şi ordonanţelor de urgenţă. Referitor la critica de neconstituţionalitate intrinsecă, consideră că sunt valabile cele statuate de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 261/2012.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 5 octombrie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 43.455/3/2010 {nr. vechi 3.862/2011), Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (22) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Excepţia a fost ridicată de Maria Manea, prin mandatar Constantin Manea, cu prilejul soluţionării contestaţiei formulate împotriva deciziei de pensionare.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia arată că textul de lege criticat, care prevede că pensionarii care obţin venituri din pensie ce depăşesc suma de 740 lei lunar sunt obligaţi la plata unei contribuţii de asigurări sociale de sănătate de 5,5% din aceste venituri, este contrar prevederilor art. 47 alin. (1) din Constituţie referitor la dreptul la un nivel de trai decent. Astfel, consideră că, în realitate, se instituie o dublă impozitare a pensiei, având în vedere că până la pensionare a cotizat atât pentru asigurările sociale de sănătate, cât şi pentru pensie. De asemenea, susţine că este încălcat art. 115 alin. (1) din Constituţie, întrucât reglementările ce fac obiectul legilor organice, aşa cum sunt cele criticate, nu pot fi adoptate pe calea ordonanţelor de urgenţă.

Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată. În acest sens, arată că dispoziţiile de lege criticate nu constituie domeniu de reglementare al legii organice. Totodată, dispoziţiile art. 115 alin. (1) din Constituţie se referă la ordonanţele simple, nu la ordonanţele de urgenţă. De asemenea, consideră că nu se instituie o dublă impozitare. În plus, reglementarea avută în vedere reprezintă o opţiune a legiuitorului care dispune de o marjă de apreciere destul de largă asupra relaţiilor sociale pe care le reglementează şi care nu poate fi sancţionată din punctul de vedere al constituţionalităţii potrivit art. 47 din Legea fundamentală, dacă standardul dincolo de care contribuţia criticată este datorată nu coboară sub o anumită limită, care să facă imposibilă sau deosebit de dificilă din punct de vedere material existenţa individului.

În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Potrivit încheierii de sesizare, obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 257 alin. (22)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830din 10 decembrie 2010. În realitate, Curtea constată că obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. I pct. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010, dispoziţii care introduc alin. (22) la art. 257 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu următorul conţinut: „Pensionarii ale căror venituri din pensii depăşesc 740 de lei datorează contribuţia lunară pentru asigurările sociale de sănătate calculată potrivit prevederilor art. 259 alin, (2).”

Autorul excepţiei consideră că textul de lege criticat încalcă următoarele prevederi din Constituţie: art. 47 alin. (1) referitor la dreptul la un nivel de trai decent şi art. 115 alin. (1) privind condiţiile emiterii ordonanţelor.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, ulterior sesizării sale cu excepţia de neconstituţionalitate, prevederile art. 257 alin. (22) din Legea nr. 95/2006 au fost modificate prin dispoziţiile art. II pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 8 mai 2012. Această modificare a intervenit pentru a pune de acord dispoziţiile Legii nr. 95/2006 referitoare la contribuţia datorată de pensionari la fondul asigurărilor sociale de sănătate cu cele constatate de instanţa de contencios constituţional prin deciziile nr. 223 şi nr. 224 din 13 martie 2012, publicate în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 256 din 18 aprilie 2012, în care s-a arătat că „dispoziţiile art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii sunt constituţionale în măsura în care se interpretează în sensul că procentul de 5,5 se aplică numai asupra veniturilor din pensii care depăşesc 740 de lei.” Astfel, în prezent, art. 257 alin. (22) din Legea nr. 95/2006 are următoarea redactare: „Pensionarii ale căror venituri din pensii depăşesc 740 lei datorează contribuţia lunară pentru asigurările sociale de sănătate calculată potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.”

Curtea apreciază că, din perspectiva criticii de neconstituţionalitate formulate în prezenta cauză, dispoziţiile modificate ale art. 257 alin. (22) din Legea nr. 95/2006 păstrează soluţia legislativă criticată.

Astfel, o primă critică formulată de autorul excepţiei priveşte neconstituţionalitate a extrinsecă a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010, sens în care sunt invocate prevederile art. 115 alin. (1)din Constituţie.

Faţă de această critică, Curtea reţine că prevederile constituţionale invocate reglementează condiţiile în care Guvernul poate adopta ordonanţe simple, iar nu ordonanţe de urgenţă, aşa cum interpretează autorul excepţiei. În plus, dispoziţiile de lege criticate nu fac obiectul exclusiv de reglementare al legii organice.

Prin urmare, Curtea constată că este neîntemeiată critica de neconstituţionalitate raportată la dispoziţiile art. 115 alin. (1) din Constituţie.

O a două critică vizează neconstituţionalitatea intrinsecă a textului de lege supus analizei Curţii Constituţionale. Astfel, această critică priveşte obligaţia ce revine pensionarilor de a plăti contribuţia de asigurare de sănătate, autorul excepţiei considerând că astfel se instituie o dublă impozitare de vreme ce, înainte de pensionare, a contribuit atât la constituirea fondurilor publice de pensii, cât şi a celor de asigurări de sănătate.

Referitor la această critică. Curtea reţine că sistemul public de pensii şi sistemul public de asigurări sociale de sănătate reprezintă două sisteme diferite de asigurări sociale ce vizează drepturi diferite. Astfel, sunt irelevante aspectele invocate de autorul excepţiei referitoare la contribuţia sa la sistemul public de pensii înainte de pensionarea sa.

Cât priveşte obligaţia de a contribui la sistemul de asigurări sociale de sănătate, Curtea a arătat în mod constant în jurisprudenţa sa că aceasta este expresia principiului solidarităţii sistemului asigurărilor sociale de sănătate, principiu consacrat în art. 208 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 95/2006. Astfel, datorită solidarităţii celor care contribuie, acest sistem îşi poate realiza obiectivul principal, respectiv cel de a asigura un minimum de asistenţă medicală pentru populaţie, inclusiv pentru acele categorii de persoane care se află în imposibilitatea de a contribui la constituirea fondurilor de asigurări de sănătate.

De asemenea, Curtea a reţinut că dispoziţiile art. 56 din Constituţie prevăd obligaţia cetăţenilor de a contribui prin impozite şi prin taxe la cheltuielile publice. În cazul sistemului public de sănătate, aceste cheltuieli publice vizează însăşi îndeplinirea obligaţiei constituţionale a statului de a asigura ocrotirea sănătăţii şi protecţia socială a cetăţenilor. Implicarea deopotrivă a statului şi a cetăţeni lor în realizarea acestui obiectiv este reflectată în chiar dispoziţiile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, în care se arată că „Asistenţa de sănătate publică reprezintă efortul organizat al societăţii în vederea protejării şi promovării sănătăţii populaţiei. Asistenţa de sănătate publică se realizează prin ansamblul măsurilor politico-legislative, al programelor şi strategiilor adresate determinanţilor stării de sănătate, precum şi prin organizarea instituţiilor pentru furnizarea tuturor serviciilor necesare”.

În sensul celor arătate sunt şi Decizia nr. 934 din 14 decembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2007, Decizia nr. 775 din 12 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 2 iulie 2009, ori Decizia nr. 343 din 10 martie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 2 iunie 2011.

Prin urmare, obligaţia de a contribui la fondul asigurărilor sociale de sănătate este independentă de calitatea de pensionar a asiguratului şi nu poate fi considerată ca reprezentând în sine o atingere adusă dreptului la un nivel de trai decent. Cu toate acestea, statul, în temeiul articolului pe care însuşi autorul excepţiei l-a invocat, respectiv art. 47 alin. (1) din Constituţie, dar şi al prevederilor art. 1 alin. (3) referitoare la statul social, poate institui anumite măsuri de protecţie reprezentând reduceri ori scutiri de la obligaţia de contribuţie la fondul asigurărilor sociale de sănătate, având în vedere situaţia obiectiv deosebită a anumitor categorii sociale. În acest sens este şi dispoziţia potrivit cărora pensionarii ale cărora venituri din pensii nu depăşesc suma de 740 lei lunar nu sunt ţinuţi de plata obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Desigur, este firesc ca orice persoană să tindă la un nivel de trai cât mai ridicat, iar orice demers al legiuitorului care are ca efect diminuarea veniturilor unei persoane ar putea fi privit din perspectiva acelei persoane ca o atingere adusă nivelului de trai decent. Cu toate acestea, în ceea ce priveşte capacitatea statului de a răspunde acestor aşteptări, trebuie amintit, potrivit celor statuate în Decizia nr. 765 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 din 6 iulie 2011, că „stabilirea acelui standard al nivelului de trai care poate fi considerat ca fiind decent trebuie apreciată de la caz la caz, în funcţie de o serie de factori conjuncturali. Situaţia economică a ţării, resursele de care dispune statul în vederea atingerii acestui obiectiv, dar şi nivelul de dezvoltare al societăţii, gradul de cultura şi civilizaţia la un anumit moment  şi modul de organizare a societăţii reprezintă deopotrivă coordonate care trebuie luate în considerare atunci când se evaluează nivelul «decent» al vieţii. În concluzie, aprecierea modului şi a măsurii în care statul reuşeşte să ducă la îndeplinire obligaţia de a asigura un nivel de trai decent trebuie să fie raportată la aceşti factori, nefiind posibilă stabilirea unui standard fix, imuabil”.

Având în vedere toate aceste aspecte, Curtea apreciază că textul de lege criticat nu poate fi considerat ca fiind contrar prevederilor art. 47 alin. (1) din Constituţie.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al ari. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, excepţie ridicată de Maria Manea, prin mandatar Constantin Manea, în Dosarul nr. 43.455/3/2010 (nr. vechi 3.862/2011) al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 25 septembrie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea zilelor de 24 şi 31 decembrie 2012 ca zile libere

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. a) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Pentru salariaţii din sectorul public, zilele de 24 şi 31 decembrie 2012 se stabilesc ca zile libere.

(2) Zilele stabilite ca zile libere potrivit alin. (1) se vor recupera în data de 12 ianuarie 2013, respectiv 19 ianuarie 2013.

(3) Prestarea muncii potrivit alin. (2) nu conferă acordarea de timp liber corespunzător.

Art. 2. -. Prevederile art. 1 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii.

Art. 3. - (1) Dispoziţiile art. 1 nu se aplică magistraţilor şi celorlalte categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti implicate în soluţionarea proceselor cu termen în data de 24, respectiv 31 decembrie 2012 şi nici participanţilor în aceste procese.

(2) Dispoziţiile art. 1 nu se aplică personalului din cadrul Trezoreriei Statului care desfăşoară în zilele respective activităţi stabilite prin Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Art. 4. - Dispoziţiile prezentei hotărâri pot fi aplicate şi angajaţilor din sectorul privat, în măsura în care partenerii sociali stabilesc astfel.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

ion Moraru

Ministrul justiţiei,

Mona Maria Pivniceru

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2012.

Nr. 1.123.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 54. - (1) Organizaţiile prevăzute la art. 98 din lege pot primi sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale, potrivit bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate anual, denumite în continuare sume.

(2) Sumele se vor utiliza pentru următoarele cheltuieli necesare funcţionării organizaţiilor:

a) cheltuieli de administrare;

b) cheltuieli pentru activităţi specifice de interes general.

(3) Cheltuielile de administrare prevăzute la alin. (2) lit. a) sunt următoarele:

a) cheltuieli de personal, în limita a două posturi la nivel de filială şi 5 posturi la nivel central;

b) cheltuieli de întreţinere, cu excepţia chiriilor, care reprezintă cheltuielile cu utilităţi: energie electrică, apă, canal, salubrizare, energie termică, cablu TV şi internet, două abonamente de telefonie, unul telefax şi unul mobil de grup la nivel central, şi câte unul telefax pentru fiecare filială.”

2. După articolul 54 se introduc patru noi articole, articolele 541-Ş4”3, cu următorul cuprins:

„Art. 541. - (1) în sensul prezentelor norme metodologice, activitatea specifică de interes general reprezintă activitatea de importanţă socială sau utilă unei colectivităţi/unui grup, desfăşurată în conformitate cu misiunea, scopul şi obiectivele stabilite prin statutul organizaţiei sau în interesul membrilor pe care aceasta îi reprezintă.

(2) Caracteristicile activităţii specifice de interes general sunt următoarele;

a) este definitorie pentru organizaţia care solicită suma, conform statutului său;

b) concură la îndeplinirea obiectivelor proprii;

c) se adresează unui anumit tip de beneficiari reprezentativi pentru grupul-ţintă specificat în statutul organizaţiei care solicită suma;

d) satisface nevoile şi interesele acestor beneficiari, este utilă celor cărora îi este destinată;

e) diminuează riscul de excludere socială a acestora şi creşte gradul de incluziune socială;

f) implică beneficiarii direcţi şi membrii comunităţii în organizare şi derulare, facilitând coeziunea şi solidaritatea socială;

g) nu urmăreşte obţinerea unui profit.

Art. 542. (1) Activităţile specifice de interes general pot fi:

a) activităţi cu caracter permanent;

b) activităţi de tip eveniment.

(2) Activităţile specifice de interes general cu caracter permanent sunt servicii indispensabile vieţii de zi cu zi a persoanelor cu handicap, specifice fiecărui tip de handicap în parte şi se clasifică după cum urmează:

a) tipărituri Braille, înregistrări de carte audio, masterizare de carte audio, publicaţii în format Braille, în format audio, în format vizual cu caractere mărite şi în format vizual obişnuit, tehnici de audio descripţie a documentarelor filmate şi a filmelor artistice româneşti, servicii şi programe sportive, servicii de cercetare şi identificare a handicapului vizual în rândul populaţiei, specifice tipului de handicap vizual;

b) servicii de comunicare în limba] mimico-gestual, publicaţii în scriere obişnuită, specifice tipului de handicap auditiv;

c) servicii de identificare şi cercetare a tuturor situaţiilor de handicap şi a condiţiilor de sănătate handicapante, servicii de informare, consiliere şi promovare a persoanelor cu handicap, specifice Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România, organizaţie de tip federaţie.

(3) Activităţile specifice de interes general de tip eveniment sunt activităţi cu desfăşurare limitată în timp, valabile pentru toate tipurile de handicap: seminare, expoziţii, cursuri, workshopuri, concursuri, conferinţe, spectacole.

Art. 543. - (1) Cheltuielile pentru activităţile specifice de interes general prevăzute la art. 54 alin. (2) lit. b) sunt aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, pentru fiecare organizaţie, la solicitarea motivată a acesteia, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei de către aceasta, în baza evaluării de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a proiectului activităţilor specifice depus de organizaţii la registratura acestuia, iar sumele aferente acestora se plătesc astfel:

a) lunar pentru luna precedentă, dar nu mai târziu de data de 27 a lunii, pe baza documentelor justificative de cheltuieli, pentru activităţi specifice de interes general cu caracter permanent;

b} după încheierea lor, pe baza documentelor justificative de cheltuieli, pentru activităţile specifice de interes general tip eveniment.

(2) în vederea obţinerii sumelor, organizaţiile depun la registratura Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în fiecare an, după aprobarea bugetului acestuia, un dosar care cuprinde următoarele documente:

a) adresa de înaintare a documentaţiei pentru obţinerea sumelor;

b) statutul organizaţiei, însoţit de actele adiţionale;

c) raportul de activitate pe anul anterior, aprobat de adunarea generală a membrilor organizaţiei;

d) statul de funcţii;

e) contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli;

f) bilanţul contabil şi dovada depunerii acestuia la administraţia financiară;

g) proiectul programelor organizaţiei, denumit în continuare proiectul, care cuprinde o descriere detaliată a activităţilor specifice de interes general ale acesteia, propuse pentru a fi suportate din sume, aprobat de adunarea generală a membrilor organizaţiei;

h) centralizatorul cu privire la repartizarea cheltuielilor aprobate prin buget pe cheltuieli administrative şi cheltuieli cu activităţile specifice de interes general.

(3) Descrierea activităţilor specifice de interes general cuprinde obligatoriu, pentru fiecare activitate, următoarele:

a) denumirea activităţii;

b) obiectivele urmărite;

c) o scurtă motivaţie a organizării/derulării activităţii respective;

d) rezultatele aşteptate;

e) costurile implicate de activitatea respectivă, atât cele suportate de organizaţie, cât şi cele solicitate din sume, defalcate pe tipuri de cheltuieli;

f) perioada de desfăşurare a activităţii;

g) statul de funcţii pentru fiecare dintre activităţile specifice de interes general.

(4) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) documentele menţionate la lit. c) şi f), care trebuie depuse până la data de 15 mai a anului pentru care s-au solicitat sumele.

(5) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. b) şi d) se depun în copii conforme cu originalele, certificate prin semnătură de către reprezentantul legal al organizaţiei.

Art. 544. - (1) în vederea planificării bugetare, organizaţiile depun la registratura Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale proiectul activităţilor specifice şi estimarea cheltuielilor de administrare pentru anul următor, aprobate de adunarea generală a membrilor organizaţiei, până la data de 31 iulie a fiecărui an.

(2) Pot fi finanţate din sume cheltuieli pentru activităţile specifice de interes general, astfel:

a) pentru activităţi educative, culturale, sportive, concursuri şi seminare: transport şi cazare numai pentru persoanele cu handicap şi însoţitorii acestora, în conformitate cu limitele stabilite pentru personalul bugetar; taxe de participare, pentru persoanele cu handicap şi însoţitorii acestora; taxe de intrare la muzee şi săli de spectacol, pentru persoanele cu handicap şi însoţitorii acestora, în străinătate; plata arbitrului, instructorului, contravaloarea închirierii sălii, amenajării şi sonorizării; mediatizarea activităţii prin afişe, pliante şi anunţuri; materiale consumabile necesare desfăşurării activităţii; combustibilul pentru transportul persoanelor şi/sau al materialelor necesare desfăşurării activităţii cu autoturismul aflat în dotarea organizaţiei sau autoturisme proprietate personală pentru transportul de persoane, conduse de însoţitori, cu condiţia ca însoţitorii să fie angajaţi permanenţi ai organizaţiei, conform limitelor de consum stabilite potrivit legislaţiei în vigoare;

b) pentru activităţi tip seminar/workshop: transport şi cazare;

c) pentru activităţi de informare şi creştere a gradului de accesibilizare la mediul informaţional şi comunicaţional - publicaţii, interpreţi de limbaj mimico-gestual şi surdocecitate: materiale consumabile necesare realizării obiectivelor activităţii - hârtie, carton, cleiuri, hârtie specială Braille, sisteme de legătorie, casete video, casete audio, CD-uri, DVD-uri, cerneluri; servicii şi materiale de întreţinere pentru aparatura de tipografie şi multiplicare; taxe poştale în vederea transmiterii publicaţiilor către membrii organizaţiei; servicii prestate de către persoane fizice sau juridice autorizate, în scopul realizării obiectivelor acestor activităţi; salarii pentru persoanele care participă la realizarea obiectivelor acestor activităţi, precum şi pentru interpreţii de limbaj mimico-gestual, cu condiţia ca aceştia să fie autorizaţi sau calificaţi.

(3) Cheltuielile ce pot fi susţinute din sume trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

a) să fie indispensabile desfăşurării activităţilor respective;

b) să aibă o valoare în conformitate cu preţul de pe piaţă al bunului/serviciului respectiv;

c) să respecte prevederile legale în vigoare cu privire la limitele de cheltuieli utilizate în sistemul bugetar.”

Art. II. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2012.

Nr. 1.147.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

 

ORDIN

privind conferirea Semnului onorific în Serviciul Patriei unor ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri

 

Având în vedere prevederile art. 1 şi art. 4 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific în Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - La data de 1 decembrie 2012 se conferă Semnul onorific în Serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate şi rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, ofiţerilor şi funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, prevăzuţi în anexa nr. 1* la prezentul ordin.

Art. 2. - La data de 1 decembrie 2012 se conferă Semnul onorific în Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate şi rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, ofiţerilor şi funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, prevăzuţi în anexa nr. 2* la prezentul ordin.

Art. 3. - La data de 1 decembrie 2012 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 25 de ani de activitate şi rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, ofiţerilor şi funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, prevăzuţi în anexa nr. 3* !a prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2012.

Nr. 264

 

„Anexele nr. 1-3 conţin informaţii clasificate şi urmează regimul Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind conferirea Semnului onorific în Serviciul Patriei unor maiştri militari, subofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri

 

Având în vedere prevederile art. 1 şi art. 4 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific în Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - La data de 1 decembrie 2012 se conferă Semnul onorific în Serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate şi rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, maiştrilor militari, subofiţerilor şi funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, prevăzuţi în anexa nr. 1* la prezentul ordin.

Art. 2. - La data de 1 decembrie 2012 se conferă Semnul onorific în Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate şi rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, maiştrilor militari, subofiţerilor şi funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, prevăzuţi în anexa nr. 2* la prezentul ordin.

Art. 3. - La data de 1 decembrie 2012 se conferă Semnul onorific în Serviciul Patriei, pentru 25 de ani de activitate şi rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, maiştrilor militari, subofiţerilor şi funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, prevăzuţi în anexa nr. 3* la prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2012.

Nr. 265.

 

* Anexele nr. 1-3 conţin Informaţii clasificate şi urmează regimul Legii nr. 182/2002 privind protecţia Informaţiilor clasificate, cu modificările ş completările ulterioare.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2012

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna decembrie 2012, se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 3.100 milioane lei, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2012.

Nr. 1.614.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna decembrie 2012

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi Finanţelor Publice anunţă lansarea de emisiuni de certificate de refinanţării datoriei publice în luna decembrie 2012, Ministerul trezorerie cu discont, astfel:

 

Codul ISIN

Data licitaţiei

Data emisiunii

Data scadenţe

Nr. de zile

Valoarea emisiunii - lei -

RO1213CTN0R1

3.12.2012

5.12.2012

4.12.2013

364

 500.000.000

RO1213CTN0S9

10.12.2012

12.12.2012

11.12.2013

364

 500.000.000

RO1213CTN0T7

17.12.2012

19.12.2012

18.12.2013

364

 700.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc la datele menţionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 [a Normele Băncii Naţionale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Numărul de tranşe valorice, la rate diferite ale randamentului, nu este restricţionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari. 0011590

(5) în cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 13/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecărei emisiuni anunţate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 6. - Preţul şi randamentul se vor determina utilizând următoarele formule;

P=1 – d x r / 360

Y = r/P,

în care:

P = preţul titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale;

d = numărul de zile până la scadenţă;

r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;

y = randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - Ofertele de cumpărare se transmit Băncii Naţionale a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.

Art. 8. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna decembrie 2012

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna decembrie 2012, Ministerul Finanţelor Publice anunţă redeschiderea

emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 2, 3, 5 şi 15 ani, cu următoarele caracteristici:

 

Codul ISIN*)

Data licitaţiei

Data emisiuni

Data scadenţei

Maturitate Nr. de ani

Rata cuponului - % -

Dobânda acumulată - lei/titlu -

Valoarea nominală totală

- lei -

RQ1227DBNQ11

6.12.2012

10.12.2012

26.07.2Q27

15

5,80

217,70

 100.0QQ.000

RO1214DBN068

6.12.2012

10.12.2012

28.07.2014

2

5,85

216,37

 4Q0.000.000

RO1217DBN046

13.12.2012

17.12.2012

26.07.2017

5

5,90

232,77

 200.000.000

RQ1214DBNQ68

13.12.2012

17.12.2Q12

28.07.2Q14

2

5,85

227,59

 400.0QQ.OOo

RO1215DBN073

20.12.2012

24.12.2012

26.10.2015

3

5^80

93,75

300.000.000

 

*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucureşti - SA, aceste serii se tranzacţionează simultan pe piaţa secundara administrată de Banca Naţională a României şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucureşti” - SA

 

Art. 2. - Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.

Art. 4. - {1) Pentru obligaţiunile de stat cu scadenţă la 2 ani, dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 917/2012 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente funii iulie 2012, pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark cu scadenţă la 3 ani, dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1,272/2012 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2012, pentru obligaţiunile de stat cu scadenţă la 5 ani, dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 415/2012 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2012, iar pentru obligaţiunile de stat cu scadenţă la 15 ani, dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 107/2012 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2012.

(2) Dobânda se determină conform formulei:

D = VN*r/frecvenţa anuală a cuponului (1),

în care:

D = dobânda (cupon);

VN = valoarea nominală;

R = rata cuponului.

Art. 5. - Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc la datele menţionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă procentuală, cu 4 zecimale.

Art. 6. - Obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

(2) în cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.

{4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2QQ7, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

(5) în cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 13/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale aferente fiecărei emisiuni anunţate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 8. - Ofertele de cumpărare se transmit Băncii Naţionale a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.

Art. 9. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Art. 10, - Evenimentele de plată aferente obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentelor la Instrucţiunile din 2006 privind proiectarea şi construcţia navelor de aprovizionare în larg [Rezoluţia MSC.235(82)], adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC. 335(90) a Comitetului Securităţii Maritime din 22 mai 2012

 

Având în vedere paragraful 1.4.6 din Codul pentru efectuarea în siguranţă a transportului mărfurilor şi persoanelor de către navele de aprovizionare {Codul OSV), adoptat de Adu narea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.863{20) la Londra la 27 noiembrie 1997, amendat prin Rezoluţia MSC.237(82) a Comitetului Securităţii Maritime din 1 decembrie 2006 şi acceptat în legislaţia naţională prin Legea nr. 66/2005,

luând în considerare Instrucţiunile din 2006 privind proiectarea şi construcţia navelor de aprovizionare în larg, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.235(82) a Comitetului Securităţii Maritime din 1 decembrie 2006, acceptate în legislaţia naţională prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 213/2010,

în temeiul prevederilor art. 3 din Legea nr. 66/2005 privind acceptarea Codului pentru efectuarea în siguranţă a transportului mărfurilor şi persoanelor de către navele de aprovizionare (Codul OSV), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.863(20) la Londra la 27 noiembrie 1997 şi ale art. 2 pct. 18 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Instrucţiunile din 2006 privind proiectarea şi construcţia navelor de aprovizionare în larg [Rezoluţia MSC.235(82)], adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.335(90) a Comitetului Securităţii Maritime din 22 mai 2012, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Răducu Valentin Preda,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 noiembrie 2012.

Nr. 1.679.

 

ANEXA

 

REZOLUŢIA MSC.335(90)

(Adoptată la 22 mai 2012} Adoptarea amendamentelor la Instrucţiunile din 2006 privind proiectarea şi construcţia navelor de aprovizionare în larg

[Rezoluţia MSC.235(82)]

 

Comitetul Securităţii Maritime,

Amintind articolul 28(b) din Convenţia privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitatului,

amintind de asemenea Rezoluţia A.469(XII) prin care Adunarea a adoptat Instrucţiunile privind proiectarea şi construcţia navelor de aprovizionare în larg (Instrucţiuni OSV),

amintind în plus Rezoluţia MSC.235(82) prin care Comitetul a adoptat, la cea de-a optzeci şi două sesiune a sa, Instrucţiunile din 2006 privind proiectarea şi construcţia navelor de aprovizionare în larg (Instrucţiuni OSV din 2006.), anulând Instrucţiunile OSV adoptate prin Rezoluţia Â.469(XII),

recunoscând necesitatea actualizării standardului privind stabilitatea în caz de avarie pentru navele de aprovizionare în larg mai mari,

luând în considerare, la cea de-a nouăzecea sesiune a sa, amendamentele la Instrucţiunile OSV din 2006, care au fost propuse de către Subcomitetul pentru stabilitate şi linii de încărcare şi pentru siguranţa navelor de pescuit la cea de-a cincizeci şi patra sesiune a sa,

1. adoptă amendamentele la Instrucţiunile din 2006 privind proiectarea şi construcţia navelor de aprovizionare în larg, al căror text este dat în anexa la prezenta rezoluţie;

2. invită guvernele să ia măsurile corespunzătoare pentru a da efect amendamentelor la Instrucţiunile OSV din 2006, anexate.

 

ANEXA

la Rezoluţia MSC.335(90)

 

AMENDAMENTE

la Instrucţiunile din 2006 privind proiectarea şi construcţia navelor de aprovizionare în larg [REZOLUŢIA MSC.235(82)]

 

Secţiunea 1.2 - Definiţii

1. În paragraful 1.2.4 cuvintele „lăţimea (B) a unei nave” se introduc după cuvintele „lungimea (L) a unei nave”.

Secţiunea 3.2 - Ipoteze de avarie

2. Paragrafele 3.2.2 şi 3.2.3 se înlocuiesc după cum urmează:

„3.2.2 Dimensiunile ipotetice ale avariei trebuie să fie următoarele: .1 extinderea longitudinală:

.1 în cazul unei nave a cărei chilă este pusă sau care se află într-un stadiu similar de construcţie* înainte de 22 noiembrie 2012: cu lungimea (L) de cel mult 43 m: 10% din L;

şi

cu lungimea (L) mai mare de 43 m: 3 m plus 3% din L;

.2 în cazul unei nave a cărei chilă este pusă sau care se află într-un stadiu similar de construcţie la 22 noiembrie 2012 sau după această dată: cu lungimea (L) de cel mult 43 m: 10% din L;

şi

cu lungimea (L) mai mare de 43 m şi mai mică de 80 m:

3 m plus 3% din L; şi

cu lungimea (L) de ia 80 m la 100 m: 1/3L23; .2 extinderea transversală:

.1 în cazul unei nave a cărei chilă este pusă sau care se află într-un stadiu similar de construcţie înainte de 22 noiembrie 2012: trebuie considerată la 760 mm, măsurată de la suprafaţa interioară a bordajului exterior, perpendicular pe planul diametral al navei la nivelul liniei de încărcare de vară;

.2 în cazul unei nave a cărei chilă este pusă sau care se află într-un stadiu similar de construcţie la 22 noiembrie 2012 sau după această dată:

cu lungimea (L) mai mică de 80 m: 760 mm; şi cu lungimea (L) de la 80 m la 100 m: B/20, dar nu mai mică de 760 mm.

Extinderea transversală a avariei trebuie măsurată de la suprafaţa interioară a bordajului exterior, perpendicular pe planul diametral al navei la nivelul liniei de încărcare de vară; şi

.3 extinderea pe verticală:

măsurată de la faţa inferioară a punţii de marfă sau a prelungirii sale pe toată înălţimea navei.

3.2.3 în cazul unei nave a cărei chilă este pusă sau care se află într-un stadiu similar de construcţie:

.1 înainte de 22 noiembrie 2012:

Un perete transversal etanş la apă care se extinde de la bordul navei la o distanţă spre interior de 760 mm sau mai mult, la nivelul liniei de încărcare de vară, care uneşte pereţii longitudinali etanşi, se poate considera ca perete transversal etanş la apă în scopul efectuării calculelor de avarie.

.2 la 22 noiembrie 2012 sau după această dată: în cazul unei nave cu lungimea (L) mai mică de 80 m, un perete transversal etanş la apă care se extinde de la bordul navei pe o distanţă spre interior de 760 mm sau mai mult, la nivelul liniei de încărcare de vară, care uneşte pereţii longitudinali etanşi, se poate considera ca perete transversal etanş la apă în scopul efectuării calculelor de avarie. În cazul unei nave cu lungimea (L) de ia 80 m la 100 m, un perete transversal etanş ia apă care se extinde din bordul navei pe o distanţă spre interior de B/20 sau mai mult (dar nu mai puţin de 760 mm), la nivelul liniei de încărcare de vara, care uneşte pereţii longitudinali etanşi ia apă, se poate considera ca perete transversal etanş la apă în scopul efectuării calculelor de avarie.”

 

* Un stadiu similar de construcţie înseamnă stadiul în care:

.1 construcţia începe să fie identificabilă cu o anumită navă; şi

.2 a început asamblarea navei, incluzând ce puţin 50 tone sau 1% din masa estimată a întregului material de construcţie, luându-se în considerare valoarea mai mică dintre acestea.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare şi încetarea activităţii de broker de asigurare a Societăţii Comerciale „B&P COMPANY Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurări lor, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 6 noiembrie 2012, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea Comercială „B&P COMPANY Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, bd. Bucureştii Noi nr. 183-185, sectorul 1, înmatriculată în registrul comerţului cu numărul de ordine J40/2570/08.02.2007, codul unic de înregistrare 21027149/08.02.2007, înmatriculată în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-408/17.05.2007, reprezentată de domnul Mircea Coman, în calitate de director general/administrator,

a constatat următoarele:

1. La data controlului societatea nu are personal şi nu are înscris personal propriu şi asistenţi în brokeraj în Registrul intermediarilor.

2. La data controlului societatea a reziliat toate contractele de intermediere (brokeraj) încheiate cu societăţile de asigurare şi/sau reasigurare şi a notificat clienţilor/asiguraţilor că începând cu data de 1 iulie 2012 trebuie să se îndrepte către asigurători în ceea ce priveşte plata primelor de asigurare, gestionarea şi derularea poliţelor în vigoare.

3. Societatea a predat toate documentele cu regim special, iar primele de asigurare au fost achitate de asiguraţi direct în contul asigurătorilor.

4. La data controlului nu au fost identificate litigii pe rolul instanţelor de judecată ale brokerului de asigurare cu societăţile de asigurare şi/sau reasigurare, cu foştii clienţi (asiguraţi), cu salariaţii şi cu foştii colaboratori.

5. Societatea nu are datorii către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în contul taxei de funcţionare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, având în vedere şi cererea de retragere a autorizaţiei de funcţionare formulată de Societatea Comercială „B&P COMPANY Broker de Asigurare-Reasigurare” - SRL., înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 19,094 din 7 iunie 2012, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) coroborate cu prevederile art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, retragerea autorizaţiei de funcţionare şi încetarea activităţii de broker de asigurare a Societăţii Comerciale „B&P COMPANY Broker de Asigurare-Reasigurare” -- S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, bd. Bucureştii Noi nr. 183-185, sectorul 1, înmatriculată în registrul comerţului cu numărul de ordine J40/2570/08.02.2007, codul unic de înregistrare 21027149/08.02.2007, înmatriculată în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-408/17.05.2007, reprezentată de domnul Mircea Coman, în calitate de director general/administrator.

Art. 2. - După data retragerii autorizaţiei, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, CU modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Societatea are obligaţia să îşi notifice clienţii în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contracte, anterior comunicării prezentei decizii.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea f, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Daniel George Tudor

 

Bucureşti, 23 noiembrie 2012.

Nr. 695.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 100 de ani de la naşterea lui George Emil Palade

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, Banca Naţională a României va pune în circulaţie, în scop numismatic, începând cu data de 19 noiembrie 2012, o monedă din argint dedicată aniversării a 100 de ani de la naşterea lui George Emil Palade.

Art. 2. - Caracteristicile monedei sunt următoarele:

 

Valoare nominală

10 lei

Metal

argint

Titlu

999%o

Formă

rotundă

Diametru

37 mm

Greutate

31,103 g

Calitate

proof

Cant

zimţat

 

Aversul monedei prezintă imaginea clădirii spitalului Colţea, unde George Emil Palade a desfăşurat un stagiu de practică medicală, precum şi o compoziţie sugerând activitatea ştiinţifică a savantului; anul de emisiune ,2012”, stema României, inscripţia „România” şi valoarea nominală ,10 lei”.

Reversul monedei redă, în prim-plan, portretul savantului George Emil Palade şi, în plan secund, o compoziţie simbolizând biologia celulară; la exterior, în arc de cerc, inscripţia „George Emil Palade” şi anii între care a trăit „1912- 2008”.

Art. 3. - Monedele din argint, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de broşuri de prezentare a emisiunii numismatice, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central.

Art. 4. - Monedele din argint dedicate aniversării a 100 de ani de la naşterea lui George Emil Palade au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulaţie, în scop numismatic, a acestor monede din argint se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, laşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 9 noiembrie 2012.

Nr. 33.

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.712/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 26 iunie 2009, se face următoarea rectificare:

- în anexă, la poziţia 12, în loc de. „12. Shapira Tamar, fiica lui Segal Yacov şi Rozalia, născută la data de 15 februarie 1970 în localitatea Haifa, Israel, cetăţean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Derch. Hatarfat nr. 54/A. (2.100/2008)” se va citi: ,.12. Shapira Tamar, fiica lui Yacov şi Rozalia, născută la data de 15 februarie 1970 în localitatea Haifa, Israel, cetăţean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Derch. Hatarfat nr. 54/A. (2.100/2008)”.