MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 682/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 682         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marţi, 2 octombrie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

953. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timiş în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 Timişoara şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

954. - Hotărâre privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior  al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

956. - Hotărâre privind revenirea de drept a unui imobil din domeniul public al municipiului Braşov şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional „Poiana Braşov”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

232. - Ordin al ministrului administraţiei şi internelor privind aprobarea alocării unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor, conform programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

547. - Decizie privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii Comerciale „Eficient Asig Broker de Asigurare” - S.R.L.

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

801. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari

 

803. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri informaticieni din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 184/2007

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontieră Timiş în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 Timişoara şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului aparţinând domeniului public al statului, înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 104.811, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timiş în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 Timişoara, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Bazin de înot olimpic acoperit cu amenajări exterioare şi lucrări edilitare”.

Art. 3. - Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 26 septembrie 2012.

Nr. 953.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timiş, a cărui valoare de inventar se actualizează

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Adresa

Anul dobândirii/dării în folosinţă

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

Tipul bunului

104.811

8.19.01

49-239

Municipiul Timişoara, judeţul Timiş

1962

2.493.876,99

imobil

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timiş în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 Timişoara

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Datele de identificare ale imobilului care se transmite

Codul de clasificare

Nr. M.F.P.

Municipiul Timişoara, judeţul Timiş

Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timiş Cod unic de identificare (CUI) 4250638

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 Timişoara Cod unic de identificare (CUI) 4358134

Suprafaţa terenului = 34.524 mp

Nr. cadastral: 29863

C.F. 409004

Valoarea de inventar actualizată =

2.493.876,99 lei

8.19.01

104.811

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 43 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei pe anul 2012 cu suma de 21.400 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publicaşi siguranţă naţională”, titlul 10”Cheltuieli de personal”, şi cu suma de 128 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale”.

Art. 2. - Se aprobă suplimentarea bugetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pe anul 2012 cu suma de 798 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale”.

Art. 3. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 2012 cu suma de 9.450 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale”.

Art. 4. - Se aprobă suplimentarea bugetului Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2012 cu suma de 226 mii lei, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, şi cu suma de 52 mii lei, la capitolul 65.01 „învăţământ”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale”.

Art. 5. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.

Art. 6. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Mona Maria Pivniceru

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 26 septembrie 2012.

Nr. 954.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind revenirea de drept a unui imobil din domeniul public al municipiului Braşov şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional „Poiana Braşov”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 88/2012 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional „Poiana Braşov”, precum şi trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional „Poiana Braşov” în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Imobilul având datele de identificare prevăzute în anexă, transmis în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional „Poiana Braşov”.

(2) Predarea-preluarea imobilului prevăzut la alin. (1), împreună cu mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotarea acestuia, se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Preluarea imobilului menţionat la alin. (1) se face împreună cu activul şi pasivul acestuia, conform balanţei de verificare întocmite la data preluării imobilului.

Art. 2. - Se aprobă înscrierea imobilului prevăzut la art. 1 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional „Poiana Braşov”.

Art. 3. - La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va efectua modificarea, în mod corespunzător, a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 26 septembrie 2012.

Nr. 956.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care revine de drept din domeniul public al municipiului Braşov şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov în domeniul public al statului în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional „Poiana Braşov”

 

Nr. MFP

Persoana juridică în a cărei administrare

se află imobilul

Persoana juridică în a cărei administrare trece imobilul

Locul unde este situat imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

 

Consiliul Local Braşov (CUI 4384206)

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Complexul Sportiv Naţional „Poiana Braşov” (CUI 4317711)

Localitatea: Poiana Braşov,

municipiul Braşov, judeţul Braşov

8.097 mp,

identificat în CF nr. 124384, nr. cadastral 124384

 

Consiliul Local Braşov (CUI 4384206)

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Complexul Sportiv Naţional „Poiana Braşov” (CUI 4317711)

Localitatea: Poiana Braşov,

municipiul Braşov, judeţul Braşov

Sală haltere,

identificată în CF nr. 124384, nr. 124384-C1

 

Consiliul Local Braşov (CUI 4384206)

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Complexul Sportiv Naţional „Poiana Braşov” (CUI 4317711)

Localitatea: Poiana Braşov,

municipiul Braşov, judeţul Braşov

Tribune -

identificate în CF nr. 124384, nr. 124384-C3

36681

Consiliul Local Braşov (CUI 4384206)

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Complexul Sportiv Naţional „Poiana Braşov” (CUI 4317711)

Localitatea: Poiana Braşov,

municipiul Braşov, judeţul Braşov

Grup de refacere fizică şi medicală,

identificat în CF nr. 124384, nr. 124384-C2

36675

Consiliul Local Braşov (CUI 4384206)

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Complexul Sportiv Naţional „Poiana Braşov” (CUI 4317711)

Localitatea: Poiana Braşov,

municipiul Braşov, judeţul Braşov

Patinoar -

identificat în CF nr. 124384, nr. 124384-C4

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind aprobarea alocării unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor, conform programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”

 

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort” şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012,

luând în considerare cele hotărâte de către Comisia interministerială de coordonare a programului „Termoficare 2006- 2015 căldură şi confort”, conform Procesului-verbal nr. 13 încheiat la data de 25 septembrie 2012,

în temeiul art. 7 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor, conform programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Sumele prevăzute la art. 1 se transferă bugetelor locale de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei si Internelor.

Art. 3. - Cuantumul sumelor alocate de la bugetul de stat este stabilit în baza solicitărilor de finanţare, a proiectelor depuse, precum şi a valorii contribuţiei proprii a autorităţilor administraţiei publice locale beneficiare.

Art. 4. - Utilizarea sumelor se va face cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort” şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului, republicată, cu modificările ulterioare, si ale Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 124/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”, componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 193/2012 privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor, conform programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 7 august 2012.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 1 octombrie 2012.

Nr. 232.

 

ANEXA

 

Sume alocate pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor, conform programului

„Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea obiectivului de investiţii

Cofinanţare buget de stat

- mii lei -

1

Arad

1- Arad

Modernizare reţele termice etapa a II-a - lotul I + II + III

1.000

2

Argeş

2-Piteşti

Reabilitarea SACET din municipiul Piteşti prin transformarea punctelor termice în centrale termice

3.461

3

Bacău

3-Bacău

1. Racordarea la SACET a Societăţii Comerciale „Aerostar Bacău”

2. Dezvoltarea pieţei de energie termică - racordarea la SACET a instituţiilor publice din municipiul Bacău - 39 de obiective

3.500

4

Botoşani

4-Botoşani

Reabilitare reţea transport agent termic primar din municipiul Botoşani - obiect: I - 5,1 - 6, II - 6, II - 7, II - 8, II - 9

2.000

5

Braşov

5-Braşov

Interconexiune reţea de transport apă fierbinte zona nord Braşov

3.200

6

Buzău

6-Buzău

1. Reabilitare PT şi reţele termice aferente (PT12, PT B11)

2. Eficientizarea producţiei de energie termică în cogenerare în CT 3 interconectat

1.600

7

Dolj

7-Craiova

Modernizare puncte termice urbane din municipiul Craiova - 43 PT prin înlocuirea tuturor utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor existente în punctele termice, automatizare si dispecerizare (etapa a III-a)

2.800

8

Galaţi

8-Galaţi

Reabilitare şi modernizare puncte termice pentru 10 PT

3.400

9

Harghita

9-Miercurea-Ciuc

Reabilitarea întregului sistem de alimentare cu energie termică în municipiul Miercurea-Ciuc

1.000

 

 

 

 

10-Odorheiu Secuiesc

Modernizarea centralelor termice, schimbarea reţelei termice prin folosirea punctelor termice de scară sau de bloc în cartierul Beclean I

1.000

10

laşi

11-Iaşi

Reabilitarea şi modernizarea reţelelor de termoficare din municipiul laşi

400

11

Tulcea

12-Tulcea

Reabilitarea reţelelor termice secundare etapa a VI-a - municipiul Tulcea

2.000

12

Vâlcea

13-Municipiul Râmnicu Vâlcea

Reabilitare reţele termice PT 1 bloc C5, A3, A4, A5

1.600

 

 

 

 

14-Judeţul Vâlcea

Modernizarea instalaţiei de desprăfuire electrică de la cazanul nr. 7 din CET Govora în vederea creşterii performanţelor de desprăfuire la maximum 50 mg/Nm3 la ieşirea din electrofiltre

3.500

13

Vrancea

15-Panciu

Reţele termice de la C.T.T. la blocuri, în oraşul Panciu

2.000

TOTAL:

32.461

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii Comerciale „Eficient Asig Broker de Asigurare” - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 28 august 2012, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea Comercială „Eficient Asig Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul social

în municipiul Bucureşti, Str. Turturelelor nr. 22, ap. 1, sectorul 3, înmatriculată în Registrul Comerţului cu numărul de ordine J40/11542/27.09.2011, codul unic de înregistrare nr. 29152767/27.09.2011, autorizată ca broker de asigurare prin Decizia nr. 1.081/2011 şi înmatriculată în Registrul Brokerilor de Asigurare cu numărul RBK-706/22.12.2011, reprezentată de domnul Damaschin Raoul Mircea, în calitate de administrator,

a constatat următoarele:

- Prin Adresa înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 16.795 din 29 mai 2012, Societatea Comercială „Eficient Asig Broker de Asigurare” - S.R.L. a solicitat suspendarea activităţii societăţii pe o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu data de 1 iunie 2012.

- La data controlului, Societatea Comercială „Eficient Asig Broker de Asigurare” - S.R.L. nu mai avea director executiv şi nici personal propriu, iar în Registrul personalului propriu şi Jurnalul asistenţilor în brokeraj deschis la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor nu mai figura nicio persoană.

- începând cu data de 9 mai 2012, Societatea Comercială „Eficient Asig Broker de Asigurare” - S.R.L. nu a mai desfăşurat activitate de intermediere în asigurări.

- Societatea Comercială „Eficient Asig Broker de Asigurare” - S.R.L. a notificat societăţilor de asigurare decizia de suspendare a activităţii;

- Societatea Comercială „Eficient Asig Broker de Asigurare” - S.R.L. a notificat asiguraţilor decizia de suspendare a activităţii, solicitându-le acestora ca, începând cu data de 1 iunie 2012, toate operaţiunile privind plata primelor, gestionarea şi derularea poliţelor de asigurare în vigoare să se deruleze numai către asigurători.

- Societatea Comercială „Eficient Asig Broker de Asigurare” - S.R.L. nu înregistrează prime de asigurare încasate şi nedecontate către societăţile de asigurare.

- Societatea Comercială „Eficient Asig Broker de Asigurare” - S.R.L. nu are reclamaţii/litigii cu societăţi de asigurare, alţi intermediari, asiguraţi şi/sau terţe persoane fizice sau juridice.

- Societatea Comercială „Eficient Asig Broker de Asigurare” - S.R.L. nu figurează cu datorii către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în contul taxei de funcţionare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării dreptului asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Se aprobă cererea de suspendare a activităţii de broker de asigurare desfăşurată de Societatea Comercială „Eficient Asig Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, Str. Turturelelor nr. 22, ap. 1, sectorul 3, înmatriculată în Registrul Comerţului cu numărul de ordine J40/11542/27.09.2011, codul  unic de înregistrare nr. 29152767/27.09.2011, autorizată ca broker de asigurare prin Decizia nr. 1.081/2011 şi înmatriculată în Registrul Brokerilor de Asigurare cu numărulRBK-706/22.12.2011, reprezentată de domnul Damaschin Raoul Mircea, în calitate de administrator, pe o perioadă de 3 ani, în conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de suspendare a activităţii de broker de asigurare prevăzută la art. 1, Societăţii Comerciale „Eficient Asig Broker de Asigurare” - S.R.L. i se interzic atât desfăşurarea activităţii de intermediere în asigurări, respectiv negocierea, încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare ori acordarea de asistenţă înainte şi pe durata derulării contractelor sau în legătură cu regularizarea daunelor, după caz, cât şi desfăşurarea oricăror altor operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Societatea Comercială „Eficient Asig Broker de Asigurare” - S.R.L. are obligaţia să îşi notifice clienţii, în termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare, până la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - (1) Cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, Societatea Comercială „Eficient Asig Broker de Asigurare” - S.R.L. este obligată să comunice Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor fie reluarea activităţii de asigurare, fie încetarea activităţii de broker de asigurare.

(2) Reluarea activităţii se va dispune prin decizie motivată a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

 

Bucureşti, 25 septembrie 2012.

Nr. 547.

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari

 

Având în vedere dispoziţiile art. 70 alin. (2) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Alina Nicoleta Ghica

 

Bucureşti, 18 septembrie 2012.

Nr. 801.

 

ANEXA

 

REGULAMENT

privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Inspecţia Judiciară este o structură cu personalitate juridică în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cu sediul în municipiul Bucureşti.

(2) Inspectorii din cadrul Inspecţiei Judiciare sunt numiţi în funcţie de către inspectorul-şef, în urma unui concurs organizat în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului regulament.

Art. 2. - (1) Concursul pentru numirea în funcţia de inspector judiciar se organizează, ori de câte ori este necesar, de către Inspecţia Judiciară.

(2) Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de inspector judiciar se anunţă cu cel puţin 3 luni înaintea primei probe de concurs.

(3) Concursul se organizează cu cel puţin 3 luni înainte de data expirării mandatului de inspector judiciar.

(4) Data, locul, tematica şi bibliografia concursului se aprobă prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea inspectorului-şef, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se afişează pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Inspecţiei Judiciare.

(5) Concursul constă în susţinerea următoarelor probe: a) probă scrisă; b) interviu.

 

CAPITOLUL II

Înscrierea la concurs

 

Art. 3. - Pot participa la concurs judecătorii şi procurorii care au o vechime de cel puţin 8 ani în magistratură, care au cel puţin grad de tribunal sau de parchet de pe lângă tribunal şi care au avut calificativul „foarte bine” la ultima evaluare.

Art. 4. - Judecătorii şi procurorii îşi depun candidaturile în termen de 15 zile de la publicarea datei concursului, la Inspecţia Judiciară.

Art. 5. - (1) Candidaturile vor fi însoţite de următoarele documente:

a) curriculum vitae;

b) 10 lucrări întocmite de către candidat, hotărâri judecătoreşti cu obiect diferit sau, după caz, acte întocmite de procurori, inclusiv hotărâri judecătoreşti desfiinţate sau casate ori acte ale procurorului infirmate. Lucrările depuse vor fi reprezentative pentru activitatea profesională desfăşurată în ultimii 3 ani.

(2) De asemenea, pot fi depuse lucrări de specialitate întocmite sau articole publicate, precum şi orice alte înscrisuri pe care candidatul le consideră relevante.

 

CAPITOLUL III

Organizarea şi desfăşurarea concursului

 

SECŢIUNEA 1

Comisiile de concurs

 

Art. 6. - (1) Toate comisiile de concurs sunt numite prin ordin al inspectorului-şef.

(2) în comisiile de concurs sunt desemnaţi şi membri supleanţi, care, în baza hotărârii preşedintelui comisiei, înlocuiesc de drept membrii comisiei care nu îşi pot exercita atribuţiile din motive obiective.

(3) Desemnarea membrilor comisiilor se realizează pe baza consimţământului scris exprimat anterior şi are loc într-un termen de natură a asigura desfăşurarea în bune condiţii a probelor pentru care sunt constituite.

(4) Nu pot fi numite în comisiile de concurs persoanele care au soţul sau soţia, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor. Dacă incompatibilitatea se iveşte ulterior desemnării membrilor comisiilor, persoana în cauză are obligaţia să se retragă şi să comunice de îndată această situaţie preşedintelui comisiei, în vederea înlocuirii sale.

(5) O persoană nu poate face parte decât dintr-o singură comisie din concurs.

(6) Modalităţile de plată şi atribuţiile ce le revin membrilor comisiilor de concurs se stabilesc prin contracte de participare încheiate în 3 exemplare între aceştia şi Inspecţia Judiciară.

(7) Declaraţiile şi contractele de participare în comisii se centralizează de comisia de organizare a concursului şi se păstrează alături de celelalte documente de concurs.

Art. 7. - Comisia de organizare a concursului se compune dintr-un număr impar de membri şi este formată din:

- preşedinte: inspectorul-şef adjunct, iar în lipsa acestuia, un alt inspector desemnat de către inspectorul-şef;

- vicepreşedinte: un inspector judiciar;

- membri: consilieri şi personal auxiliar din cadrul Inspecţiei Judiciare.

Art. 8. - (1) Comisia de organizare a concursului are, în principal, următoarele atribuţii:

1. centralizează cererile de înscriere la concurs, întocmeşte listele de înscriere, verifică îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor legale de participare la concurs, întocmeşte şi afişează lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concurs şi afişează lista finală a candidaţilor;

2. controlează şi îndrumă acţiunile privind organizarea şi desfăşurarea concursului, constând, în principal, în: identificarea spaţiilor adecvate pentru susţinerea probelor de concurs, asigurarea pazei necesare pentru păstrarea ordinii publice la centrele de concurs şi a asistenţei medicale pe parcursul desfăşurării concursului, dacă este cazul, în funcţie de numărul candidaţilor, procurarea necesarului de rechizite;

3. asigură securizarea subiectelor şi a lucrărilor scrise la sediul Inspecţiei Judiciare şi în timpul transportului acestora, precum şi păstrarea ordinii publice la centrul de concurs;

4. asigură confecţionarea ştampilelor-tip pentru concurs, numerotate;

5. instruieşte, cu 24-48 de ore înaintea datei concursului, responsabilii de sală numiţi prin hotărâre a preşedintelui comisiei de organizare a concursului;

6. repartizează candidaţii în ordine alfabetică, pentru testarea scrisă şi pentru susţinerea interviului, dispune afişarea listelor pe uşile sălilor în care se desfăşoară probele, precum şi publicarea acestora pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Inspecţiei Judiciare, cu cel puţin 24 de ore înainte de susţinerea probelor;

7. preia de la comisia de elaborare a subiectelor subiectele pentru proba scrisă şi baremele de notare, în plicuri distincte, închise şi sigilate;

8. păstrează, în condiţii de siguranţă deplină, subiectele şi baremele de notare la sediul Inspecţiei Judiciare;

9. coordonează multiplicarea subiectelor pentru proba scrisă, imediat după extragerea variantei de concurs, în funcţie de numărul candidaţilor, sigilând apoi plicurile care conţin necesarul de subiecte pentru fiecare sală;

10. le distribuie candidaţilor subiectele multiplicate pentru proba scrisă;

11. afişează baremul de notare la centrul de concurs, după încheierea probei scrise, şi asigură publicarea acestuia, precum şi a subiectelor de concurs, pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi a Inspecţiei Judiciare;

12. organizează transportul lucrărilor scrise de la centrul de concurs la centrul de corectare şi răspunde de securitatea acestora;

13. predă comisiei de corectare, în ziua desfăşurării concursului, lucrările scrise, subiectele şi baremele de notare;

14. ia măsuri pentru ca în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea comisiile de concurs şi în care se desfăşoară probele de concurs să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de comisie sau neprevăzute de prezentul regulament;

15. primeşte de la comisia de corectare lucrările scrise, borderourile individuale de notare şi borderoul centralizator, precum şi documentaţia aferentă de la interviu;

16. calculează mediile finale şi întocmeşte listele finale cu rezultatele concursului;

17. asigură publicarea listelor cu rezultatele concursului pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi a Inspecţiei Judiciare;

18. analizează desfăşurarea şi rezultatele concursului, prezentând concluziile inspectorului-şef;

19. informează de îndată inspectorul-şef cu privire la orice situaţie deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament, precum şi cu privire la orice situaţie care impune anularea unor subiecte, cum ar fi pierderea, deteriorarea ori desecretizarea unui subiect;

20. propune inspectorului-şef eventualele modificări cu privire la modul de organizare ori de desfăşurare a concursului;

21. Îndeplineşte orice alte atribuţii necesare bunei desfăşurări a concursului.

(2) Preşedintele comisiei de organizare a concursului ia toate măsurile necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (1). În acest scop, preşedintele comisiei de organizare a concursului stabileşte fişa de atribuţii pentru vicepreşedintele şi membrii comisiei.

Art. 9. - (1) Comisia de elaborare a subiectelor pentru testarea scrisă, denumită în continuare comisia de elaborare a subiectelor, este formată din 3 inspectori judiciari şi este condusă de un preşedinte, numit de inspectorul-şef dintre membrii comisiei.

(2) Comisia de corectare a lucrărilor elaborate în cadrul testării scrise, denumită în continuare comisia de corectare, şi comisia de soluţionare a contestaţiilor rezultatelor obţinute la testarea scrisă, denumită în continuare comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru testarea scrisă, se constituie potrivit prevederilor alin. (1).

Art. 10. - (1) Comisia de elaborare a subiectelor are, în principal, următoarele atribuţii:

1. elaborarea subiectelor de concurs şi a baremelor, cu respectarea următoarelor reguli:

a) asigurarea concordanţei cu tematica şi bibliografia aprobate de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii la propunerea inspectorului-şef şi publicate de Consiliul Superior al Magistraturii şi de Inspecţia Judiciară;

b) asigurarea cuprinderii echilibrate a materiei studiate şi a gradului de complexitate corespunzător conţinutului tematicii şi a bibliografiei, pentru a fi tratate în timpul stabilit;

c) evitarea repetării subiectelor de la concursurile anterioare;

d) asigurarea condiţiei ca timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depăşească timpul alocat desfăşurării probei de concurs;

e) indicarea, pentru fiecare subiect, atât a punctajului prevăzut în barem, cât şi a timpului recomandat pentru rezolvare;

f) evitarea, pe cât posibil, a subiectelor ce conţin probleme controversate în doctrină şi în practică sau, în cazul unor astfel de situaţii, punctarea tuturor soluţiilor a căror corectitudine din punct de vedere legal poate fi argumentată logic şi coerent;

g) punerea accentului în notarea lucrărilor pe motivarea soluţiei alese de candidat; în barem pot să fie punctate modalităţi alternative de motivare a soluţiei alese de candidat;

2. predarea subiectelor şi baremelor de notare în plicuri distincte, închise şi sigilate către comisia de organizare a concursului, cu cel puţin 12 ore înaintea desfăşurării probei scrise;

3. elaborarea pentru testarea scrisă a 3 variante de subiecte.

(2) Comisia de corectare examinează, sub coordonarea preşedintelui comisiei, contestaţiile la barem, adoptă baremul definitiv care va fi publicat pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Inspecţiei Judiciare şi corectează lucrările scrise.

(3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru testarea scrisă are, în principal, atribuţii de recorectare a lucrărilor şi de stabilire a rezultatului definitiv la testarea scrisă.

Art. 11. - (1) Comisia de concurs pentru proba de interviu, denumită în continuare comisia de examinare, este formată din 5 inspectori judiciari şi un psiholog, care are vot consultativ.

(2) Comisia de examinare este condusă de un preşedinte, numit de inspectorul-şef dintre membrii comisiei.

(3) Cu cel puţin 48 de ore înainte de începerea interviului, comisia de examinare întocmeşte pentru fiecare candidat un raport a cărui structură este cuprinsă în anexa nr. 1 şi care va cuprinde în mod obligatoriu:

a) traseul profesional al judecătorului sau al procurorului;

b) rezultatul verificărilor efectuate de către inspectorii judiciari desemnaţi de comisia de examinare cu privire la reputaţia profesională şi alte aspecte relevante din activitatea şi conduita candidaţilor;

c) analiza calităţii lucrărilor întocmite de candidaţi în activitatea profesională, efectuată de membrii comisiei de examinare, pe baza a 10 lucrări prezentate de candidaţi, precum şi pe baza a 10 lucrări selectate în mod aleatoriu de inspectorii judiciari desemnaţi de comisia de examinare, inclusiv hotărâri judecătoreşti desfiinţate sau casate ori acte ale procurorului infirmate.

(4) Raportul va fi avut în vedere de comisia de examinare în cadrul probei interviului.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Desfăşurarea concursului

 

Art. 12. - Procedura de selecţie a candidaţilor la funcţia de inspector judiciar are loc pe baza unui concurs constând într-o probă scrisă şi un interviu.

Art. 13. - (1) în termen de 10 zile de la data expirării termenului de depunere a candidaturilor, listele cu candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concurs se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Inspecţiei Judiciare.

(2) Candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţii, în termen de 24 de ore de la publicare. Contestaţiile se depun la Inspecţia Judiciară şi se soluţionează de către secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) După pronunţarea hotărârii secţiei Consiliului Superior al Magistraturii, se întocmeşte lista finală a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, listă care se aduce la cunoştinţa publică prin modalitatea prevăzută la alin. (1).

Art. 14. - În termen de două zile de la afişarea listei finale a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, comisia de examinare va solicita Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii date privind traseul profesional al candidatului, în vederea întocmirii raportului prevăzut la art. 11. La întocmirea documentaţiei corespunzătoare vor fi avute în vedere aspectele personale şi de carieră profesională ale magistratului, prevăzute la pct. I din anexa nr. 1.

Art. 15. - Testarea scrisă are loc pe baza unor subiecte de tip sinteză, care vor urmări verificarea cunoştinţelor privind legile, regulamentele şi orice alte reglementări în materia organizării şi funcţionării instanţelor, a parchetelor şi a Inspecţiei Judiciare, precum şi a celor privind dispoziţiile Codului de procedură penală sau ale Codului de procedură civilă, în funcţie de specializarea judecătorului sau a procurorului candidat.

Art. 16. - (1) Cu 48 de ore înainte de desfăşurarea testării scrise, comisia de elaborare a subiectelor stabileşte un set de 3 variante de subiecte.

(2) Subiectele şi baremele de notare se predau în plicuri distincte, închise şi sigilate de către comisia prevăzută la alin. (1) comisiei de organizare a concursului, cu cel puţin 12 ore înainte de data şi ora susţinerii testării scrise. Plicurile se deschid în ziua concursului, în prezenţa unor reprezentanţi ai candidaţilor, după expirarea termenului de acces în sălile de concurs.

Art. 17. - (1) Accesul candidaţilor în sala de concurs este permis pe baza actului de identitate, în ordinea afişată, la ora stabilită, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probelor. În mod excepţional, pot fi admişi candidaţi în sală şi cu mai puţin de 30 de minute înainte de începerea probelor, dar nu şi după deschiderea plicului cu subiecte.

(2) înainte de aducerea subiectelor în săli, responsabilii de sală aduc la cunoştinţa candidaţilor modul de desfăşurare a probelor şi modul de completare a datelor personale pe teza de concurs tipizată.

Art. 18. - (1) Li se interzice candidaţilor să deţină asupra lor pe timpul desfăşurării testării scrise orice fel de lucrări care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi orice mijloc electronic de comunicare. Candidaţii pot folosi în timpul concursului acele materiale a căror posibilitate de utilizare este menţionată explicit în bibliografia de concurs. Supraveghetorii verifică respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în săli. Nerespectarea acestor dispoziţii duce la eliminarea din sală a candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost sau nu au fost folosite.

(2) Candidaţii ocupă locurile în sala de concurs în ordine alfabetică, conform listelor afişate. Candidaţii primesc teze de concurs tipizate, pe care îşi scriu cu majuscule numele şi prenumele şi completează citeţ celelalte date de pe colţul paginii ce urmează a fi lipit, precum şi coli obişnuite pentru ciorne, marcate cu ştampila de concurs.

(3) Colţul tezei de concurs tipizate se lipeşte şi se ştampilează la momentul predării lucrării, numai după ce persoanele care supraveghează în sală au verificat identitatea candidaţilor şi completarea corectă a tuturor datelor prevăzute şi după ce responsabilii de sală semnează în interiorul porţiunii din pagina care urmează să fie sigilată.

(4) înscrierea numelui candidatului pe foile tipizate în afara rubricii care se sigilează şi orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării atrag anularea lucrării scrise respective.

(5) Frauda dovedită atrage eliminarea candidatului din concurs. Se consideră fraudă şi încălcarea dispoziţiilor alin. (1) şi (4). În aceste cazuri, responsabilul de sală consemnează într-un proces-verbal faptele constatate şi măsurile luate, iar lucrarea scrisă se anulează cu menţiunea „fraudă”. Procesul-verbal se comunică atât comisiei de organizare a concursului, cât şi candidatului respectiv.

Art. 19. - (1) Prin tragere la sorţi, un reprezentant al candidaţilor alege varianta de subiecte dintre cele 3 variante stabilite de comisia de elaborare a subiectelor.

(2) După extragerea variantei de subiecte, preşedintele comisiei de organizare a concursului şi persoana care a efectuat extragerea semnează pe subiectul extras.

(3) Niciun membru al comisiei de elaborare a subiectelor nu poate părăsi centrul de concurs şi nu poate comunica conţinutul subiectelor de concurs până la încheierea testării scrise.

(4) Responsabilii de săli primesc plicurile cu subiecte de la preşedinte, vicepreşedinte sau un membru al comisiei de organizare a concursului, după care verifică integritatea plicurilor, le deschid şi distribuie subiectele multiplicate fiecărui candidat.

(5) Pe parcursul desfăşurării testării scrise, membrii comisiei de organizare a concursului şi supraveghetorii de săli nu pot da candidaţilor indicaţii referitoare la rezolvarea subiectelor şi nu pot aduce modificări subiectelor sau baremelor. Orice nelămurire legată de subiecte se discută direct cu comisia de elaborare a subiectelor. Pe toată durata desfăşurării testării scrise, în sălile de concurs au acces numai membrii comisiilor de elaborare a subiectelor şi de organizare a concursului, care supraveghează desfăşurarea concursului.

(6) Punctajul acordat şi timpul recomandat pentru rezolvare, pentru fiecare subiect, stabilite de comisia de elaborare a subiectelor, se transmit candidaţilor odată cu subiectele, iar baremul de notare se afişează la centrul de concurs, la încheierea testării scrise.

(7) în termen de 24 de ore de la afişare, candidaţii pot formula contestaţii la barem, care se soluţionează în 48 de ore. Soluţia se motivează în termen de cel mult 3 zile de la expirarea termenului de 48 de ore prevăzut pentru soluţionarea contestaţiilor. Baremul de notare definitiv, stabilit în urma soluţionării contestaţiilor, se publică de îndată pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Inspecţiei Judiciare.

Art. 20. - (1) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte niciun candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia. Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine testarea scrisă.

(2) în cazuri excepţionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de una dintre persoanele care supraveghează, până la înapoierea în sala de concurs.

(3) Timpul destinat elaborării lucrării scrise, stabilit de comisia de elaborare a subiectelor, nu poate depăşi 4 ore şi se socoteşte din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.

(4) Pentru elaborarea lucrării scrise, candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare neagră. Nu se foloseşte altă hârtie decât cea distribuită candidaţilor de către supraveghetori. Rezolvarea subiectelor se efectuează exclusiv pe teza de concurs tipizată, iar soluţiile scrise pe ciorne sau pe foaia cu subiecte nu se iau în considerare.

(5) Fiecare candidat primeşte atâtea teze de concurs tipizate şi atâtea coli de ciornă câte îi sunt necesare.

(6) Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul apreciat ca fiind greşit cu o linie orizontală.

(7) în cazul în care, din diferite motive, cum ar fi corectări numeroase sau greşeli care ar putea fi interpretate drept semne de recunoaştere, unii candidaţi doresc să îşi transcrie lucrarea fără să depăşească timpul stabilit, aceştia primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de responsabilul de sală în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite iniţial se anulează pe loc de responsabilul de sală, menţionându-se pe ele „anulat”, se semnează şi se păstrează în condiţiile stabilite pentru documentele de concurs.

Art. 21. - (1) Pe măsură ce îşi încheie lucrările, candidaţii le predau supraveghetorilor.

(2) La expirarea timpului acordat, candidaţii predau lucrările în faza în care se află, sub semnătură, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Dacă sunt mai mulţi candidaţi, ultimii 2 rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

(3) La predarea lucrărilor, supraveghetorii barează spaţiile nescrise, verifică numărul de pagini şi îl trec în procesele-verbale de predare-primire de sală, pe care le semnează candidaţii, precum şi în rubrica special prevăzută pe prima pagină a lucrării.

(4) Pentru fiecare sală se întocmeşte un proces-verbal.

(5) Lucrările anulate se strâng separat şi se păstrează de comisia de organizare a concursului alături de celelalte documente de concurs.

(6) Supraveghetorii predau lucrările scrise, sub semnătură, preşedintelui sau vicepreşedintelui comisiei de organizare a concursului, care le amestecă şi le numerotează, după care le predau preşedintelui comisiei de organizare a concursului, pe bază de proces-verbal de predare-primire.

Art. 22. - (1) Fiecare lucrare va fi corectată de toţi membrii comisiei de corectare şi va fi apreciată de către fiecare dintre aceştia, separat, cu note de la 0 la 7, cu două zecimale, pe o scală de notare de la 0 la 7, respectându-se baremul de notare. Corectarea şi notarea pe baza baremului se înregistrează în borderouri de notare separate de către corectori, semnate de aceştia pe fiecare pagină.

(2) Nota la testarea scrisă reprezintă media aritmetică a notelor acordate de către fiecare dintre membrii comisiei.

(3) Pe timpul corectării, colţul lucrării nu se desigilează. Notele acordate se înscriu în borderou sub semnătura celor care le-au acordat şi apoi pe lucrare, în rubrica specială a foii de concurs, cu cerneală neagră, sub semnătură, de către un membru al comisiei de organizare a concursului. După efectuarea acestor operaţiuni, colţul sigilat al lucrării se desface în prezenţa preşedintelui sau a vicepreşedintelui comisiei de organizare a concursului şi se corelează numărul lucrării cu numele candidatului. Notele finale se înregistrează imediat în borderourile de concurs.

(4) Sunt declaraţi admişi la această probă candidaţii care au obţinut cel puţin nota 5 (cinci).

(5) Rezultatele obţinute la testarea scrisă se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Inspecţiei Judiciare şi se afişează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii. Ora publicării pe site, menţionată pe borderoul de concurs, reprezintă momentul de la care curge termenul de contestaţii.

Art. 23. - (1) Candidatul nemulţumit de nota obţinută la testarea scrisă poate formula contestaţie în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Inspecţiei Judiciare.

(2) Contestaţiile se depun personal ori se transmit prin fax Inspecţiei Judiciare şi pot viza doar notarea propriei lucrări.

(3) Lucrările scrise se recorectează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru testarea scrisă.

(4) În vederea soluţionării contestaţiilor, lucrările scrise vor fi renumerotate şi resigilate, fiind înscrise într-un borderou separat. Fiecare lucrare va fi corectată de toţi membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru testarea scrisă. Nota finală la această probă este reprezentată de media aritmetică a notelor acordate de către fiecare dintre membrii comisiei.

(5) Nota obţinută în urma contestaţiei este definitivă şi nu poate fi mai mică decât nota contestată.

(6) Rezultatele în urma contestaţiilor se afişează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii şi se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Inspecţiei Judiciare.

Art. 24. - (1) Candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă susţin un interviu în faţa comisiei de examinare, din care fac parte 5 inspectori judiciari şi un psiholog.

(2) în cadrul probei interviului, comisia de examinare evaluează aspecte referitoare la conduita, deontologia şi integritatea candidaţilor, precum şi abilităţile ori aptitudinile necesare pentru funcţia de inspector judiciar, în funcţie de criteriile stabilite în anexa nr. 2.

(3) Comisia de examinare va avea în vedere şi raportul prevăzut la art. 11 întocmit de către comisia de examinare.

(4) Aprecierea şi notarea interviului se fac, pe baza grilei de evaluare, cu note de la 0 la 3, cu două zecimale, pe o scală de notare de la 0 la 3.

(5) Nota obţinută la această probă reprezintă media aritmetică a celor 5 note acordate de membrii inspectori judiciari ai comisiei de examinare. Nota astfel obţinută este definitivă.

(6) Sunt declaraţi admişi la această probă candidaţii care au obţinut cel puţin nota 2.

(7) Rezultatele de la proba constând în interviul candidaţilor se afişează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii şi se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Inspecţiei Judiciare.

Art. 25. - (1) Cu cel puţin 24 de ore înainte de desfăşurarea interviului, comisia de organizare a concursului întocmeşte lista alfabetică a candidaţilor, cu precizarea orei la care trebuie să se prezinte grupele de candidaţi, şi dispune publicarea listelor candidaţilor pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Inspecţiei Judiciare.

(2) Accesul candidaţilor în sala de concurs este permis pe baza unui act de identitate, în ordinea afişată, respectându-se ora prevăzută pentru fiecare grupă.

(3) înregistrarea probelor orale este obligatorie, cel puţin prin mijloace tehnice audio.

(4) înregistrările se păstrează timp de un an, după care se distrug.

Art. 26. - (1) Nota finală obţinută la concurs este suma notelor obţinute în cele două etape, calculată în raport cu următoarea pondere: nota de la proba scrisă - 70% şi nota de la interviu - 30%.

(2) Pe baza notelor finale se întocmeşte tabelul de clasificare a candidaţilor, care se afişează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii şi se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Inspecţiei Judiciare.

(3) Posturile de inspector judiciar scoase la concurs vor fi ocupate în ordinea descrescătoare a notelor finale obţinute de candidaţi.

(4) în cazul în care mai mulţi candidaţi obţin note finale egale, departajarea acestora se face în funcţie de nota obţinută la testarea scrisă, iar, dacă şi acestea sunt egale, vor fi avute în vedere, în ordine, următoarele criterii: gradul profesional cel mai mare, vechimea cea mai mare în funcţia de judecător sau de procuror, titlul de doctor în drept şi calitatea de doctorand.

Art. 27. - (1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii validează rezultatul concursului pentru numirea în funcţia de inspector judiciar.

(2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate invalida, în tot sau în parte, concursul în cazurile în care constată că nu au fost respectate condiţiile prevăzute de lege ori de regulament cu privire la organizarea ori la desfăşurarea concursului sau că există dovada săvârşirii unei fraude.

Art. 28. - Candidaţii declaraţi admişi sunt numiţi în funcţie de către inspectorul-şef pentru un mandat de 6 ani.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 29. - (1) Toate documentele întocmite pentru concurs se păstrează în arhiva Inspecţiei Judiciare.

(2) Originalele documentelor care au fost transmise prin fax se comunică în maximum 5 zile Inspecţiei Judiciare şi se arhivează la mapele de concurs.

(3) Datele şi informaţiile referitoare la desfăşurarea concursului se păstrează pe pagina de internet a Inspecţiei Judiciare timp de 30 de zile de la data validării rezultatului concursului pentru numirea în funcţia de inspector judiciar de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 30. - Toate termenele stabilite în regulament se calculează potrivit normelor de procedură civilă.

Art. 31. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

Conţinutul raportului comisiei de examinare a candidaţilor la funcţia de inspector judiciar în cadrul Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii

 

Numele şi prenumele candidatului

 

I.

Aspecte privind persoana şi cariera magistratului

 

1.

Funcţia, gradul

 

2.

Locul exercitării funcţiei

 

3.

Data şi locul naşterii

 

4.

Domiciliul

 

5.

Starea civilă

 

6.

Studiile

 

7.

Data şi rezultatul:

a) examenului de admitere în magistratură;

b) examenelor de promovare;

c) altor examene

 

8.

Calificativul obţinut la ultima evaluare profesională

 

9.

Aspecte relevante în ultimul raport de evaluare a activităţii profesionale

 

10.

Sancţiuni disciplinare

 

11.

Cariera în magistratură:

a) domeniul de activitate: (felul şi durata activităţii ca judecător/procuror de la momentul numirii);

b) funcţii de conducere: (preşedinte sau vicepreşedinte de instanţă, respectiv conducător sau conducător adjunct de parchet, preşedinte de secţie la instanţă sau şef secţie la parchet)

 

12.

Activitate profesională în alte profesii juridice (felul, durata, angajator)

 

13.

Participarea la cursuri de formare continuă (conferinţe, simpozioane, mese rotunde, masterat, cursuri postuniversitare, doctorat etc.)

 

14.

Alte aspecte (cunoaşterea unei limbi străine, cunoştinţe de operare PC etc.)

 

II.

Analiza calităţii lucrărilor întocmite de candidat:

a) cunoştinţe profesionale:

- cunoştinţe teoretice;

- aptitudinea de a pune în practică cunoştinţele dobândite;

- cunoaşterea jurisprudenţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;

- cunoaşterea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului;

b) capacitatea de analiză şi sinteză:

- capacitatea de a verifica şi de a interpreta un volum mare de informaţii;

- capacitatea de a rezuma situaţii de fapt complexe;

- capacitatea de a identifica şi valorifica elementele esenţiale ale cauzei;

c) capacitatea de a raţiona, de a face conexiuni, logica juridică a magistratului:

- capacitatea de a interpreta situaţia de fapt şi de a trage concluzii logice;

- capacitatea de a face conexiuni;

- argumentaţia clară şi logică;

d) modalitatea de exprimare în scris:

- claritatea, acurateţea, coerenţa, accesibilitatea şi concizia exprimării;

- capacitatea de convingere

 

III.

Analiza datelor despre activitatea candidatului în ultimul an, cum ar fi: număr de lucrări soluţionate, prin raportare la media încărcăturii pentru aceeaşi secţie/instanţă/parchet; operativitatea în soluţionarea cauzelor; respectarea termenului legal de redactare a lucrărilor; rezolvarea în termen legal a altor atribuţii stabilite prin ordinul de serviciu etc.

 

IV.

Evaluarea altor activităţi desfăşurate pe baza unor dispoziţii din legi şi regulamente, cum ar fi: frecvenţa verificărilor efectuate la compartimentul sau, după caz, instituţia respectivă; soluţionarea corespunzătoare a deficienţelor constatate; întocmirea în teren şi verificarea corespunzătoare a lucrărilor etc.

 

V.

Rezultatul verificărilor cu privire la aspectele privind reputaţia profesională şi a altor aspecte relevante din activitatea şi conduita acestuia

 

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

Rezultatul evaluării abilităţilor şi aptitudinilor specifice funcţiei de inspector judiciar şi a aspectelor privind conduita, deontologia şi integritatea profesională

 

Nr. crt.

I. Aptitudini

Punctaj alocat

Punctaj acordat

1.

Gândire independentă/critică

(capacitatea de a găsi soluţii la problemele cu care se confruntă în mod independent, fără a simţi nevoia de suport/sprijin; capacitatea de a asimila rapid informaţii noi, de a le organiza în mod logic, precum şi de a le valorifica în rezolvarea sarcinilor specifice; capacitatea de a interpreta în mod independent o stare de fapt, precum şi de a ajunge la concluzii pertinente pornind de la aceasta)

0,3 puncte

 

2.

Capacitatea de a lua decizii

(capacitatea de analiză raţională a soluţiilor posibile, precum şi de identificare în mod independent a celei optime pentru rezolvarea unei stări de fapt; capacitatea de a manifesta hotărâre în procesul decizional, respectiv de a opta pentru o soluţie atunci când variantele posibile sunt clar specificate; capacitatea de a da dovadă de empatie - înţelegerea situaţiei de fapt - în luarea deciziilor, precum şi de gestionare eficientă a autorităţii în îndeplinirea sarcinilor specifice; capacitatea rapidă de decizie, de organizare şi autoperfecţionare)

0,3 puncte

 

 

II. Abilităţi

 

 

3.

Capacitatea de comunicare

(capacitatea de a argumenta logic opiniile, precum şi de a le susţine cu diplomaţie într-un cadru colocvial, fără a se lăsa influenţat cu uşurinţă; capacitatea de a înţelege informaţii de specialitate, precum şi de a opera corect cu acestea, atât în limbaj scris cât şi oral, în susţinerea punctelor de vedere; capacitatea de a asculta activ, precum şi de a formula întrebări pertinente la situaţia de fapt expusă)

0,3 puncte

 

4.

Capacitatea de lucru în echipă

(capacitatea de a se adapta uşor la colective noi, precum şi de a coopera cu ceilalţi în procesul de organizare a muncii; capacitatea de a gestiona relaţii interpersonale în cadrul colectivelor de lucru, precum şi de a manifesta interes pentru părerile şi drepturile celorlalţi; capacitatea de a se implica cu idei şi soluţii în atingerea obiectivelor comune, precum şi de a colabora cu ceilalţi pe baza unor relaţii de încredere reciprocă)

0,3 puncte

 

5.

Capacitatea de susţinere a efortului voluntar

(capacitatea de a planifica şi organiza propria activitate, astfel încât lucrările să fie realizate în termenele fixate; capacitatea de a da dovadă de perseverenţă în atingerea obiectivelor stabilite, precum şi de a se mobiliza activ pentru a face faţă volumului de activitate; capacitatea de a pătrunde problemele de fapt cu simţul răspunderii, temeinic, precum şi de a da dovadă de încredere profesională în soluţionarea sarcinilor repartizate; capacitatea de identificare cu valorile specifice profesiei, precum şi de susţinere intrinsecă a actului profesional, fără a fi influenţat de obţinerea unor recunoaşteri/merite)

0,3 puncte

 

6.

Rezistenţa la stres

(capacitatea de a manifesta autocontrol, în plan comportamental şi emoţional, în situaţii tensionate, fără a prezenta manifestări neconforme cu situaţia; capacitatea de a manifesta încredere în forţele proprii, fără a prezenta emoţii negative asociate actului profesional - pesimism, nelinişte, preocupare exagerată, teamă de eşec, sensibilitate etc; capacitatea de a accepta deschis criticile celorlalţi, precum şi de a manifesta o bună abilitate de a gestiona situaţiile tensionate într-o manieră constructivă; capacitatea de a face faţă unui program de muncă prelungit şi schimbător care presupune deplasări frecvente în teritoriu)

0,3 puncte

 

7.

Sensibilitate şi probitate profesională

(capacitatea de a recunoaşte limitele de exercitare a funcţiei în activitatea de control, astfel încât să nu fie încălcat principiul independenţei profesionale; capacitatea de a sesiza eventuale neconformităţi în exercitarea funcţiei, precum şi de a depune diligentele necesare în vederea soluţionării lor; capacitatea de a manifesta un comportament demn, marcat de onestitate şi adeziune faţă de respectarea standardelor etice şi morale ale profesiei; capacitatea de a gestiona situaţiile în care normele deontologice ale profesiei au fost încălcate)

0,3 puncte

 

8.

Conduita

(conduita profesională în timpul exercitării activităţii profesionale şi relaţia cu justiţiabilii, avocaţii, experţii, interpreţii ori cu alte persoane cu care intră în contact în calitate oficială; relaţiile cu colegii, cu grefierii, cu celălalt personal al organului judiciar la care au funcţionat sau al celor superioare ori inferioare ierarhic; respect şi bună-credinţă în relaţiile de serviciu în cadrul colectivelor din care fac parte; aspecte privind conduita şi comportamentul în societate)

0,3 puncte

 

9.

Deontologia profesională

(respectarea standardelor de conduită conforme cu onoarea şi demnitatea profesiei, stabilite de Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor; lipsa unor hotărâri de stabilire a încălcării Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor)

0,3 puncte

 

10.

Integritatea

(imparţialitatea, lipsa sancţiunilor disciplinare rămase irevocabile; respectarea dispoziţiilor legale privind depunerea declaraţiilor prevăzute de lege, regimul juridic al incompatibilităţilor, primirea cadourilor în virtutea funcţiei, evitarea conflictelor de interese de orice natură, repartizarea lucrărilor, semnalarea neregularităţilor în materie de integritate; modul în care se raportează la valori precum independenţa şi imparţialitatea justiţiei)

0,3 puncte

 

 

Punctaj total:

3 puncte

 

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri informaticieni din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 184/2007

 

Având în vedere art. 8 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 23 alin. (1) şi art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri informaticieni din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 184/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 16 aprilie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor plăti o taxă care se stabileşte anual de către preşedintele instanţei sau conducătorul parchetului care organizează concursul, la propunerea colegiului de conducere. Cuantumul taxei de concurs se stabileşte în funcţie de cheltuielile privind închirierea sălilor de concurs, plata membrilor comisiilor, precum şi orice alte cheltuieli ocazionate de activităţile de organizare a concursului.”

2. La articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) La cererea de înscriere se anexează următoarele acte: copii de pe certificatul de naştere şi, după caz, certificatul de căsătorie, copii de pe actul de identitate şi diploma de licenţă, certificatul de cazier judiciar, certificatul de cazier fiscal şi chitanţa de plată a taxei de înscriere. În cazul prevăzut la art. 2 alin. (2), candidaţii anexează la cererea de înscriere şi acte doveditoare din care să rezulte că au urmat în timpul studiilor universitare sau postuniversitare cursuri de informatică.”

3. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu următorul cuprins:

„Art. 151. - Rezultatele concursului organizat în condiţiile prezentului regulament pot fi valorificate pentru ocuparea posturilor ce se vacantează în termen de un an de la data afişării şi publicării acestora, potrivit art. 12 alin. (4).”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Alina Nicoleta Ghica

 

Bucureşti, 18 septembrie 2012.

Nr. 803.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.