MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 686/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 686         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 4 octombrie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

35. - Hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de senator

                 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

919. - Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 5 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2002

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

913/632.- Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 209/385/2011 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării unui mandat de senator

 

Având în vedere demisia din calitatea de senator a domnului Mang Ioan, ales în Circumscripţia electorală nr. 5 Bihor, Colegiul uninominal nr. 4,

în temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, ale art. 7 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 48 alin. (16) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 194 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Senatul constată încetarea calităţii de senator a domnului Mang Ioan, începând cu data de 9 iulie 2012, şi declară vacant locul de senator în Circumscripţia electorală nr. 5 Bihor, Colegiul uninominal nr. 4.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 octombrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 2 octombrie 2012.

Nr. 35.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului adiţional nr. 5 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2002

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 31 alin. (3) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Actul adiţional nr. 5 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 8 iulie 2002, cu modificările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru mediul de afaceri,

Mihai Alexandru Voicu

p. Ministrul mediului şi pădurilor,

Corneliu Mugurel Cozmanciuc

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

 

Bucureşti, 5 septembrie 2012.

Nr. 919.

 

ANEXĂ

 

ACT ADIŢIONAL Nr. 5

la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2002

 

Părţile

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, autoritatea competentă care reprezintă interesele statului în domeniul petrolier conform art. 2 pct. 3 din Legea petrolului nr. 238/2004 (denumită Agenţie), organizată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009, cu sediul în Bucureşti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, cod poştal 010366, telefon 021/317 00 18, fax 021/317 07 80, cod fiscal 4192790, cont nr. RO66TREZ7015032XXX000377, deschis la Direcţia de Trezorerie a Statului, Sector 1, Bucureşti, reprezentată legal prin preşedinte, domnul Gheorghe Duţu,

şi

Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş, societate organizată legal conform Hotărârii Guvernului nr. 334/2000 (denumită titular), cu sediul în Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş nr. 1, judeţul Sibiu, cod poştal 551130, unitate cu personalitate juridică înregistrată cu nr. J 32/301/2000, cod unic de înregistrare RO13068733, telefon 0269/803333, fax 0269/839029, cont bancar nr. RO09RNCB0231019525310001, deschis la B.C.R. Mediaş, reprezentată legal prin director general, domnul Ioan Rusu

Premise

Având în vedere clauza 5.14 din Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 8 iulie 2002, şi Referatul privind modul de realizare a Programului minimal al investiţiilor privind modernizarea şi dezvoltarea Sistemului naţional de transport gaze în perioada 2007-2011 şi pentru aprobarea Programului minimal al investiţiilor privind modernizarea şi dezvoltarea Sistemului naţional de transport gaze în perioada 2012-2016 nr. 402.876 din 10 iulie 2012 al Direcţiei generale inspecţie şi supraveghere teritorială a activităţilor miniere şi a operaţiunilor petroliere, ţinând seama de faptul că prin Adresa nr. DD/17.271 din 6 iulie 2012 Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş a înaintat spre aprobare Programul minimal al investiţiilor privind modernizarea şi dezvoltarea Sistemului Naţional de Transport Gaze în perioada 2012-2016,

luând în considerare faptul că situaţia constând în necesitatea realizării investiţiilor privind modernizarea şi dezvoltarea Sistemului naţional de transport al gazelor naturale în perioada 2012-2016 nu a putut fi prevăzută la încheierea Acordului de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Temei legal

În temeiul art. 31 alin. (3) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 22 alin. (2) lit. g) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5.14 din Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2002, părţile au agreat actualizarea programului minimal prevăzut de clauza 5.13 din Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2002, cu modificările şi completările ulterioare, scop în care convin încheierea prezentului act adiţional cu următoarele clauze:

Art. I. - Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 8 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După clauza 5.13.1 se va introduce o nouă clauză, clauza 5.13.2, având următorul cuprins:

„5.13.2. Titularul va executa în perioada 2012-2016 Programul minimal al investiţiilor privind modernizarea şi dezvoltarea Sistemului Naţional de Transport Gaze în perioada 2012-2016, prevăzut în anexa 4B.”

2. După clauza 23.4.1 se introduce o nouă clauză, clauza

23.4.2, cu următorul cuprins:

„23.4.2. Programul minimal al investiţiilor privind modernizarea şi dezvoltarea Sistemului Naţional de Transport Gaze în perioada 2012-2016 (anexa 4B).”

3. După anexa 4A se introduce o nouă anexă, anexa 4B, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezentul act adiţional.

Art. II. - Anexa face parte integrantă din prezentul act adiţional.

Art. III. - Prezentul act adiţional intră în vigoare la data aprobării prin hotărâre a Guvernului şi intrarea în vigoare a acestei hotărâri.

Prezentul act adiţional a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale astăzi, 10 iulie 2012, la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.

 

Din partea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

Gheorghe Duţu,

preşedinte

Din partea Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale„Transgaz” - S.A. Mediaş

Ioan Rusu,

director general

D.G.I.S.T.A.M.O.P

Director general,

Mihaela Baicu

 

DEPARTAMENTUL DEZVOLTARE

Director,

Ion Tătaru

D.E.F.R.U.A.

Director,

Alia Mekkaoui

DEPARTAMENTUL ECONOMIC

Director,

Radu Costică Moldovan

 

 

 

COMPARTIMENTUL JURIDIC

Ninel Păiajen

 

DIRECŢIA JURIDICĂ,

Director,

Olga Idu

D.G.I.S.T.A.M.O.P

C.T.T.R.,

Daniela Dainoff

 

 

ANEXA 4B

la actul adiţional

 

PROGRAMUL MINIMAL

al investiţiilor privind modernizarea şi dezvoltarea Sistemului Naţional de Transport Gaze în perioada 2012-2016

 

Denumirea lucrărilor

Caracteristici tehnice

2012

2013

2014

2015

2016

 

 

Fizic (km)

Fizic (km)

Fizic (km)

Fizic (km)

Fizic (km)

 

Valoric (mii. lei)

Valoric (mii. lei)

Valoric (mii. lei)

Valoric (mii. lei)

Valoric (mii. lei)

Valoric (mii. lei)

1. LUCRĂRI PRIVIND DEZVOLTAREA SNT

1.1. Conducte de transport pentru alimentarea cu gaze naturale a noi zone de consum

1.1.1. Conducta de transport gaze Biharia-Aleşd

Dn 400 x 6 km

4,00

2,00

0,00

0,00

0,00

 

6,00

4,00

2,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2. Conducta de transport gaze Aghireşu-Huedin-Aleşd

Dn 400 x 85 km

30,00

10,00

10,00

10,00

10,00

 

69,00*

23,00

8,50

8,50

8,50

8,50

1.1.3. Conducta de transport gaze Lieşti-Focşani (Mărăşeşti-Focşani)

Dn 400 x 30 km

0,00

0,00

0,00

8,00

16,00

 

18,00*

0,00

0,00

0,00

5,00

10,00

1.1.4. Conducta de transport gaze Craiova-Segarcea-Băileşti-Calafat

Dn 500x114 km

0,00

0,00

0,00

12,00

16,00

 

86,50*

0,00

0,00

0,00

15,00

20,00

1.1.5. Conducta de transport gaze Negru Vodă-Pecineaga-Techirghiol- Constanţa (tronson Pecineaga-Techirghiol-Constanţa)

Dn 300 x 59 km

0,00

0,00

0,00

10,00

12,00

 

30,00*

0,00

0,00

0,00

5,00

10,00

1.1.6. Conducta de transport gaze Câmpulung Moldovenesc-Vatra Dornei

Dn 250 x 38 km

2,00

15,00

10,00

11,00

0,00

 

20,00

1,00

8,00

5,00

6,00

0,00

Total 1.1.

188,00

36,00

27,00

20,00

51,00

54,00

 

148,00

28,00

18,50

13,50

39,50

48,50

1.2. Conducte de transport gaze naturale pentru optimizarea regimurilor tehnologice

1.2.1. Conducta de transport gaze Hârlău-Bucecea

Dn 400x1,5 km

1,50

0,00

0,00

0,00

0,00

 

3,50

2,50

1,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2. Conducta de transport gaze Vaslui-laşi

Dn 400 x 36 km

10,00

13,00

13,00

0,00

0,00

 

30,50

8,50

11,00

11,00

0,00

0,00

1.2.3. Conducta de transport gaze Filipeşti-Butimanu

Dn 700x19 km

19,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.4. Conducta de transport gaze Găneşti-Coroi

Dn 700x15 km

0,00

5,00

5,00

5,00

0,00

 

24,00

0,00

8,00

8,00

8,00

0,00

1.2.5. Conducta de transport gaze Masloc-Recaş-Haţeg

Dn 600x140 km

2,00

18,00

30,00

30,00

30,00

 

195,00*

3,00

25,00

42,00

42,00

42,00

Total 1.2.

181,50

32,50

36,00

48,00

35,00

30,00

 

227,00

29,00

45,00

61,00

50,00

42,00

1.3. Instalaţii tehnologice aferente SNT

1.3.1. Staţii de comprimare (buc.)

2,00

-

-

-

1,00

1,00

 

29,00

0,00

0,00

0,00

15,00

14,00

1.3.2. Noduri tehnologice (buc.)

7,00

2,00

1,00

1,00

1,00

2,00

 

39,20

11,20

5,00

3,00

5,00

15,00

1.3.3. SRM-uri şi PM-uri (buc.)

8,00

1,00

3,00

1,00

2,00

1,00

 

51,60

5,00

25,60

5,00

10,00

6,00

1.3.4. Staţii de protecţie catodică (buc.)

25,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

 

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1.3.5. Instalaţii de odorizare (buc.)

30,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

 

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Total 1.3.

-

-

-

-

-

-

 

129,80

18,20

32,60

10,00

32,00

37,00

1.4. Sistem automat de colectare, dispecerizare (SCADĂ)

134,00

34,00

100,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL 1

638,80

109,20

196,10

84,50

121,50

127,50

2. Lucrări privind reabilitarea şi creşterea siguranţei în exploatare a obiectivelor aparţinând SNT

2.1. Lucrări de reabilitare conducte (km)

195,00

35,00

40,00

40,00

40,00

40,00

 

270,00

50,00

55,00

55,00

55,00

55,00

2.2. Reparaţii conducte (km)

80,00

15,00

20,00

20,00

15,00

10,00

 

105,00

20,00

25,00

25,00

20,00

15,00

2.3. Reparaţii sisteme de protecţie catodică (buc.)

25,00

15,00

10,00

0,00

0,00

0,00

 

2,50

1,50

1,00

0,00

0,00

0,00

2.4. Reparaţii staţii de comprimare gaze (buc.)

6,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

 

8,50

2,50

1,50

1,50

1,50

1,50

TOTAL 2

386,00

74,00

82,50

81,50

76,50

71,50

3. MODERNIZARE INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE AFERENTE SNT

3.1. Staţii de comprimare gaze (buc.)

6,00

2,00

2,00

2,00

0,00

0,00

 

2,10

0,70

0,70

0,70

0,00

0,00

3.2. Modernizare SRM mai mari de 10.000 Nmc/h (buc.)

3,00

1,00

0,00

0,00

2,00

0,00

 

18,70

0,70

0,00

0,00

8,00

10,00

3.3. Sisteme informatice

25,00

5,00

4,00

4,00

5,00

7,00

TOTAL 3

45,80

6,40

4,70

4,70

13,00

17,00

TOTAL (MIL. LEI)

1.070,60

189,60

283,30

170,70

211,00

216,00

 

N OTĂ:

Pentru aceste obiective lucrările de execuţie vor fi demarate în perioada 2012-2016, urmând a se finaliza în anii următori.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 913 din 27 septembrie 2012

CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 632 din 14 septembrie 2012

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 209/385/2011 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ

 

Văzând Referatul de aprobare al Ministerului Sănătăţii nr. CV. 4.263/2012 şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. D.G. 2.286/2012,

având în vedere prevederile:

- art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor:

- art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 209/385/2011 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 7 aprilie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, tabelele 6.3.1, 6.3.2 şi 6.3.3 se modifică şi se înlocuiesc cu tabelele prevăzute în anexa nr. 1.

2. În anexa nr. 1, tabelele 9.1, 9.2, 9.3 şi 9.4 se modifică şi se înlocuiesc cu tabelele prevăzute în anexa nr. 2.

3. În anexa nr. 1, primul tabel „Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ” pentru unităţile sanitare se modifică şi se înlocuieşte cu tabelul prevăzut în anexa nr. 3.

4. În anexa nr. 1, tabelul al doilea „Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ” pentru casele de asigurări de sănătate se abrogă.

5. În anexa nr. 2, tabelele 6.3.1, 6.3.2 şi 6.3.3 se modifică şi se înlocuiesc cu tabelele prevăzute în anexa nr. 4.

6. În anexa nr. 2, tabelele 9.1, 9.2, 9.3 şi 9.4 se modifică şi se înlocuiesc cu tabelele prevăzute în anexa nr. 5.

7. În anexa nr. 2, după tabelul 12.2 se introduce tabelul prevăzut în anexa nr. 6.

Art. II. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, unităţile sanitare nominalizate de Ministerul Sănătăţii să deruleze programe/subprograme naţionale de sănătate cu scop curativ, farmaciile cu circuit deschis prin care se eliberează medicamentele specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice, medicamentele specifice antidiabetice (insuline şi antidiabetice orale) şi testele de automonitorizare pentru bolnavii cu diabet zaharat, medicamentele pentru tratamentul stării posttransplant şi medicamentele specifice pentru unele boli rare (mucoviscidoză, scleroză laterală amiotrofică, epidermoliză buloasă, sindromul Prader WiMi), precum şi furnizorii privaţi de servicii de dializă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Vasile Cepoi

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

Dom Bădescu

 

ANEXA Nr. 1

 

Tabel 6.3.1. Situaţia bolnavilor cu boli rare trataţi (medicamente/materiale sanitare eliberate prin farmacii cu circuit închis)

 

Nr. de bolnavi cu boli rare cărora li s-au eliberat medicamente/materiale sanitare pentru:

Boli neurologice degenerative/

inflamator-imune forme cronice

Boli neurologice degenerative/

inflamator-imune forme acute

Osteogeneză imperfectă

Boala Fabry

Boala Pompe

Tirozinemie

Mucopolizaharidoză tip II

(sindromul Hunter)

Mucopolizaharidoză tip I

(sindromul Hurler)

Afibrinogenemie congenitală

Sindrom de

imunodeficienţă

primară

HTPA

Epidermoliză buloasă

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6.3.2. Situaţia cheltuielilor aferente bolnavilor cu boli rare (lei) (medicamente/materiale sanitare eliberate prin farmacii cu circuit închis)

 

Cheltuieli pentru medicamente/materiale sanitare pentru boli rare:

Boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme cronice

Boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme acute

Osteogeneză imperfectă

Boala Fabry

Boala Pompe

Tirozinemie

Mucopolizaharidoză

tip II

(sindromul Hunter)

Mucopolizaharidoză

tip I

(sindromul Hurler)

Afibrinogenemie congenitală

Sindrom de

imunodeficienţă

primară

HTPA

Epidermoliză buloasă

Total cheltuieli

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13 = C1+...+C12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6.3.3. Situaţia stocului de medicamente/materiale sanitare (lei)

 

Medicamente pentru:

Valoarea medicamentelor/materialelor sanitare în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor/materialelor sanitare intrate în cursul perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor/materialelor sanitare consumate în cursul perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor/materialelor sanitare în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C0

C1

C2

C3

C4=C1+C2-C3

Boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme cronice

 

 

 

 

Boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme acute

 

 

 

 

Osteogeneză imperfectă

 

 

 

 

Boala Fabry

 

 

 

 

Boala Pompe

 

 

 

 

Tirozinemie

 

 

 

 

Mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)

 

 

 

 

Mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)

 

 

 

 

Afibrinogenemie congenitală

 

 

 

 

Sindrom de imunodeficienţă primară

 

 

 

 

HTPA

 

 

 

 

Epidermoliză buloasă

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

C3 Boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice = C1 din tabelul 6.3.2

C3 Boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute = C2 din tabelul 6.3.2

C3 Osteogeneză imperfectă = C3 din tabelul 6.3.2

C3 Boala Fabry = C4 din tabelul 6.3.2

C3 Boala Pompe = C5 din tabelul 6.3.2

C3 Tirozinemie = C6 din tabelul 6.3.2

C3 Mucopolizaharidoză tip II (sindrom Hunter) = C7 din tabelul 6.3.2

C3 Mucopolizaharidoză tip I (sindrom Hurler) = C8 din tabelul 6.3.2

C3 Afibrinogenemie congenitală = C9 din tabelul 6.3.2

C3 Sindrom de imunodeficienţă primară = C10 din tabelul 6.3.2

C3 HTPA= C11 din tabelul 6.3.2

C3 Epidermoliză buloasă = C12 din tabelul 6.3.2

C3 TOTAL = C13 din tabelul 6.3.2

 

ANEXA Nr. 2

 

Tabel 9.1. Situaţia numărului de bolnavi beneficiari ai programului

 

Nr. de endoproteze

Nr. de bolnavi

cu endoproteze

Nr. de bolnavi cu

endoproteze

tumorale

Nr. de bolnavi

cu implant segmentar de coloană

Nr. de bolnavi trataţi

prin chirurgie spinală

Nr. total de bolnavi

program

proteză totală şold cimentată

proteză totală şold cimentată tip luxaţie congenitală

proteză totală şold necimentată

proteză bipolară şold cimentată

proteză Moore

proteză totală

genunchi cimentată fără stabilizare

posterioară

proteză totală genunchi cimentată cu stabilizare

posterioară

proteză unicompartimentală genunchi

proteză totală şold cimentată

REVIZIE

proteză totală şold necimentată

REVIZIE

elemente de ranforsare cotil şi metafizodiafizară femur

proteză totală genunchi cimentată

REVIZIE

proteză totală umăr

proteză parţială umăr

proteză totală cot

alte endoproteze

Total cheltuieli pentru endoproteze

Total, din care:

copii

adulţi

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17 = C1+... + C16

C18

C19

C20 = C21 + C22

C21

C22

C23

C24 = C18 + C19 +

C20 + C23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 9.2. Situaţia cheltuielilor pe tipuri de endoproteze şi implant segmentar de coloană (lei)

 

Cheltuieli pentru endoproteze

Cheltuieli

pentru

endoproteze

tumorale

Cheltuieli

pentru implant segmentar

de coloană

 

Cheltuieli

pentru chirurgie

spinală

 

Cheltuieli totale program

proteză totală şold cimentată

 

proteză totală şold cimentată tip luxaţie congenitală

proteză totală şold necimentată

proteză bipolară şold cimentată

proteză Moore

proteză totală

genunchi cimentată fără stabilizare

posterioară

proteză totală genunchi cimentată cu stabilizare

posterioară

proteză unicompartimentală genunchi

proteză totală şold cimentată

REVIZIE

proteză totală şold necimentată

REVIZIE

elemente de ranforsare cotil şi metafizodiafizară femur

proteză totală genunchi cimentată

REVIZIE

proteză totală umăr

proteză parţială umăr

proteză totală cot

alte endoproteze

Total cheltuieli pentru endoproteze

Total, din care:

copii

adulţi

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17 = C1 + ... + C16

C18

C19 = C20 + C21

C20

C21

C22

C23 = C17 + C18 + C19 + C22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Cheltuiala pentru cimentul utilizat va fi raportată în cheltuială endoprotezării pe tip de endoproteză. De exemplu, în col. C1 se va raporta cheltuiala aferentă protezelor totale de şold cimentate şi cimentului utilizat pentru implantarea acestora.

 

Tabel 9.3. Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)

 

Materiale sanitare

Valoarea materialelor sanitare în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoarea materialelor sanitare intrate în cursul perioadei de raportare

Valoarea materialelor sanitare consumate în cursul perioadei de raportare

Valoarea materialelor sanitare în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C0

C1

C2

C3

C4 = C1 + C2 - C3

endoproteze + ciment

 

 

 

 

endoproteze tumorale

 

 

 

 

implant segmentar

 

 

 

 

chirurgie spinală

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

C3 endoproteze = C17 din tabelul 9.2 C3 endoproteze tumorale = C18 din tabelul 9.2 C3 implant segmentar = C19 din tabelul 9.2 C3 chirurgie spinală = C22 din tabelul 9.2 C3 TOTAL = C23 din tabelul 9.2

 

NOTĂ:

Materiale sanitare = endoproteze, ciment, endoproteze tumorale şi instrumentaţie segmentară de coloană.

 

Tabel 9.4. Situaţia numărului de endoproteze, implanturi segmentare de coloană şi sisteme de sinteză şi reconstrucţie vertebrală/discală rămase în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

 

Număr de endoproteze

Număr de implanturi segmentare

de coloană

Număr de sisteme

de sinteză şi reconstrucţie

vertebrală/discală

Număr de endoproteze tumorale

proteză totală şold cimentată

proteză totală şold cimentată tip luxaţie congenitală

proteză totală şold necimentată

proteză bipolară şold cimentată

proteză Moore

proteză totală

genunchi cimentată fără stabilizare

posterioară

proteză totală genunchi cimentată cu stabilizare

posterioară

proteză unicompartimentală genunchi

proteză totală şold cimentată

REVIZIE

proteză totală şold necimentată

REVIZIE

elemente de ranforsare cotil şi metafizodiafizară femur

proteză totală genunchi cimentată

REVIZIE

proteză totală umăr

proteză parţială umăr

proteză totală cot

alte endoproteze

Total endoproteze în luna de raportare

Total, din care:

copii

adulţi

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17=C1+...+C16

C18

C19

C20

C21

C22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Numărul de proteze se va raporta astfel: o endoproteză, respectiv un implant segmentar, respectiv un sistem de sinteză şi reconstrucţie vertebrală/discală = ansamblul necesar rezolvării unui caz.

 

ANEXA Nr. 3

 

UNITATEA SANITARA...................................

Raportare pentru...................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

 

SITUAŢIA INDICATORILOR SPECIFICI

aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ

 

Programul/Subprogramul de sănătate

Indicatorii fizici

Indicatorii de eficienţă

 

Denumirea indicatorului fizic

Valoarea

(nr.)

Denumirea indicatorului de eficienţă

Valoarea

(lei)

Subprogramul de tratament al persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere

Număr de persoane infectate HIV/SIDA tratate

 

cost mediu/bolnav HIV/SIDA tratat

 

Număr de persoane postexpunere tratate

 

cost mediu/persoană tratată postexpunere

 

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză

Număr de bolnavi de tuberculoză trataţi

 

cost mediu/bolnav de tuberculoză tratat

 

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice

Număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi

 

cost mediu/bolnav tratat

 

Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT

Număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice monitorizaţi prin PET-CT

 

cost mediu/investigaţie PET-CT

 

Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)

Număr de bolnavi cu implant cohlear

 

cost mediu/bolnav cu implant cohlear

 

Număr de bolnavi cu proteză BAHA

 

cost mediu/bolnav cu proteză BAHA

 

Număr de bolnavi cu proteză VIBRANT

 

cost mediu/bolnav cu proteză VIBRANT

 

Programul naţional de diabet zaharat

Număr de bolnavi cu diabet zaharat trataţi

 

cost mediu/bolnav tratat

 

Număr de bolnavi cu diabet zaharat evaluaţi prin dozarea HbA1c

 

cost mediu/bolnav cu diabet zaharat evaluat prin dozarea HbA1c

 

Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare

Număr de bolnavi cu scleroză multiplă trataţi

 

cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat

 

Numărul de bolnavi cu hemofilie fără intervenţie chirurgicală majoră

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie fără intervenţie chirurgicală majoră

 

Număr de bolnavi cu hemofilie care necesită intervenţii chirurgicale majore pentru artropatii invalidante

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu intervenţie chirurgicală majoră

 

Număr de bolnavi cu talasemie

 

cost mediu/bolnav cu talasemie

 

Număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme cronice

 

cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme cronice

 

Număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme acute

 

cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme acute

 

Număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă

 

cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă

 

Număr de bolnavi cu boala Fabry

 

cost mediu/bolnav cu boala Fabry

 

Număr de bolnavi cu boala Pompe

 

cost mediu/bolnav cu boala Pompe

 

Număr de bolnavi cu tirozinemie

 

cost mediu/bolnav cu tirozinemie

 

Număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip II (sindrom Hunter)

 

cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip II (sindrom Hunter)

 

Număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip 1 (sindrom Hurler)

 

cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip 1 (sindrom Hurler)

 

Număr de bolnavi cu afibrinogenemie congenitală

 

cost mediu/bolnav cu afibrinogenemie congenitală

 

Număr de bolnavi cu sindrom de imunodeficienţă primară

 

cost mediu/bolnav cu sindrom de imunodeficienţă primară

 

Număr total de bolnavi cu HTPA trataţi

 

cost mediu/bolnav cu HTPA

 

Număr de bolnavi cu epidermoliză buloasă

 

cost mediu/bolnav cu epidermoliză buloasă

 

Programul naţional de boli endocrine

Număr de bolnavi cu osteoporoză

 

cost mediu/bolnav cu osteoporoză

 

Număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod

 

cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod

 

Număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne

 

cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne

 

Programul naţional de ortopedie

Număr de bolnavi cu afecţiuni articulare endoprotezaţi

 

cost mediu/bolnav endoprotezat

 

Număr de bolnavi cu endoprotezare articulară tumorală

 

cost mediu/bolnav cu endoprotezare articulară tumorală

 

Număr de bolnavi cu implant segmentar de coloană, din care:

 

cost mediu/bolnav cu implant segmentar de coloană

 

Număr de bolnavi copii

 

cost mediu/copil cu implant segmentar de coloană

 

Număr de bolnavi adulţi

 

cost mediu/adult cu implant segmentar de coloană

 

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

Număr de bolnavi cu transplant hepatic trataţi pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB

 

cost mediu/bolnav tratat pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB

 

Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică

Număr de bolnavi trataţi prin hemodializă convenţională

 

cost mediu/şedinţă de hemodializă convenţională

 

Număr de bolnavi trataţi prin hemodiafiltrare intermitentă on-line

 

cost mediu/şedinţă de hemodiafiltrare intermitentă on-line

 

Număr de bolnavi trataţi prin dializă peritoneală continuă

 

cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală continuă

 

Număr de bolnavi trataţi prin dializă peritoneală automată

 

cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală automată

 

Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

Număr de bolnavi trataţi prin epurare extrahepatică

 

cost mediu/bolnav tratat prin epurare extrahepatică

 

 

ANEXA Nr. 4

 

Tabel 6.3.1. Situaţia bolnavilor cu boli rare trataţi (medicamente/materiale sanitare eliberate prin farmacii cu circuit închis)

 

Nr. de bolnavi cu boli rare cărora li s-au eliberat medicamente/materiale sanitare pentru:

Boli neurologice

degenerative/

inflamator-imune forme

cronice

Boli neurologice

degenerative/

inflamator-imune forme

acute

Osteogeneză imperfectă

Boala Fabry

Boala Pompe

Tirozinemie

Mucopoli-zaharidoză

Tipi II

(sindromul Hunter)

Mucopoli-zaharidoză

Tip I

(sindromul Hurler)

Afibrino-

genemie congenitală

Sindrom de imuno-

deficienţă primară

HTPA

Epidermoliză buloasă

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6.3.2. Situaţia cheltuielilor aferente bolnavilor cu boli rare (lei) (medicamente/materiale sanitare eliberate prin farmacii cu circuit închis)

 

Cheltuieli pentru medicamente/materiale sanitare pentru boli rare:

Boli neurologice

degenerative/

inflamator-imune forme

cronice

Boli neurologice

degenerative/

inflamator-imune forme

acute

Osteogeneză imperfectă

Boala Fabry

Boala Pompe

Tirozinemie

Mucopoli-zaharidoză

Tip II

(sindromul Hunter)

Mucopoli-zaharidoză

Tip I

(sindromul Hurler)

Afibrino-genemie

congenitală

Sindrom de imuno-

deficienţă primară

HTPA

Epidermoliză buloasă

Total cheltuieli

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13 = C1 + ... + C12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6.3.3. Situaţia stocului de medicamente/materiale sanitare (lei)

 

Medicamente pentru:

Valoarea medicamentelor/materialelor sanitare în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor/materialelor sanitare intrate în cursul perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor/materialelor sanitare consumate în cursul perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor/materialelor sanitare în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C0

C1

C2

C3

C4 = C1+C2-C3

Boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice

 

 

 

 

Boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute

 

 

 

 

Osteogeneză imperfectă

 

 

 

 

Boala Fabry

 

 

 

 

Boala Pompe

 

 

 

 

Tirozinemie

 

 

 

 

Mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)

 

 

 

 

Mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)

 

 

 

 

Afibrinogenemie congenitală

 

 

 

 

Sindrom de imunodeficienţă primară

 

 

 

 

HTPA

 

 

 

 

Epidermoliză buloasă

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

C3 Boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice = C1 din tabelul 6.3.2

C3 Boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute = C2 din tabelul 6.3.2

C3 Osteogeneză imperfectă = C3 din tabelul 6.3.2

C3 Boala Fabry = C4 din tabelul 6.3.2

C3 Boala Pompe = C5 din tabelul 6.3.2

C3 Tirozinemie = C6 din tabelul 6.3.2

C3 Mucopolizaharidoză tip II (sindrom Hunter) = C7 din tabelul 6.3.2

C3 Mucopolizaharidoză tip I (sindrom Hurler) = C8 din tabelul 6.3.2

C3 Afibrinogenemie congenitală = C9 din tabelul 6.3.2

C3 Sindrom de imunodeficienţă primară = C10 din tabelul 6.3.2

C3 HTPA= C11 din tabelul 6.3.2

C3 Epidermoliză buloasă = C12 din tabelul 6.3.2

C3 TOTAL = C13 din tabelul 6.3.2

 

ANEXA Nr. 5

 

Tabel 9.1. Situaţia numărului de bolnavi beneficiari ai programului

 

Nr. de endoproteze

Nr. de bolnavi cu endoproteze

Nr. de bolnavi cu endoproteze tumorale

Nr. de bolnavi cu implant segmentar de coloană

Nr. de bolnavi trataţi

prin chirurgie spinală

Nr. total de bolnavi

program

proteză totală şold cimentată

proteză totală şold cimentată tip luxaţie congenitală

proteză totală şold necimentată

proteză bipolară şold cimentată

proteză Moore

proteză totală genunchi cimentată fără stabilizare posterioară

proteză totală genunchi cimentată cu stabilizare posterioară

proteză unicompartimentală genunchi

proteză totală sold cimentată REVIZIE

proteză totală sold necimentată REVIZIE

elemente de ranforsare cotii şi metafizodiafizară femur

proteză totală genunchi cimentată REVIZIE

proteză totală umăr

proteză parţială umăr

proteză totală cot

alte endoproteze

Total endoproteze în luna de raportare

Total, din care:

copii

adulţi

C1

C2

C3

C4

Cb

C6

C/

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

01b

C1B

C17 = C1 + ...+ C16

C18

C19

C20 = 021 + C22

C21

C22

C23

C24=C18 + C19 +C20 + C23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 9.2. Situaţia cheltuielilor pe tipuri de endoproteze şi implant segmentar de coloană (lei)

 

Cheltuieli pentru endoproteze

Cheltuieli pentru

endoproteze

tumorale

Cheltuieli pentru implant segmentar de coloană

Cheltuieli pentru chirurgie spinală

Cheltuieli totale program

Total, din care:

copii

adulţi

proteză totală şold cimentată

proteză totală şold cimentată tip luxaţie congenitală

proteză totală şold necimentată

proteză bipolară şold cimentată

proteză Moore

proteză totală genunchi cimentată fără stabilizare posterioară

proteză totală genunchi cimentată cu stabilizare posterioară

proteză unicompartimentală genunchi

proteză totală sold cimentată REVIZIE

proteză totală sold necimentată REVIZIE

elemente de ranforsare cotii şi metafizodiafizară femur

proteză totală genunchi cimentată REVIZIE

proteză totală umăr

proteză parţială umăr

proteză totală cot

alte endoproteze

Total endoproteze în luna de raportare

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

011

C12

C13

C14

C15

ci6

C17 = C1 + ... + C16

C18

C19 = C20 + C21

C20

C21

C22

C23 = C17 + C18 + C19 + C22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Cheltuiala pentru cimentul utilizat va fi raportată în cheltuiala endoprotezării pe tip de endoproteză. De exemplu, în col. C1 se va raporta cheltuiala aferentă w protezelor totale de şold cimentate şi cimentului utilizat pentru implantarea acestora.

 

Tabel 9.3. Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)

 

Materiale sanitare

Valoarea materialelor sanitare în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoarea materialelor sanitare intrate în cursul perioadei de raportare

Valoarea materialelor sanitare consumate în cursul perioadei de raportare

Valoarea materialelor sanitare în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C0

C1

C2

C3

C4 = C1 + C2-C3

endoproteze + ciment

 

 

 

 

endoproteze tumorale

 

 

 

 

implant segmentar

 

 

 

 

chirurgie spinală

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

C3 endoproteze = C17 din tabelul 9.2 C3 endoproteze tumorale = C18 din tabelul 9.2 C3 implant segmentar = C19 din tabelul 9.2 C3 chirurgie spinală = C22 din tabelul 9.2 C3 TOTAL = C23 din tabelul 9.2

 

NOTĂ:

Materiale sanitare = endoproteze, ciment, endoproteze tumorale şi instrumentaţie segmentară de coloană.

 

Tabel 9.4. Situaţia numărului de endoproteze, implanturi segmentare de coloană şi sisteme de sinteză şi reconstrucţie vertebrală/discală rămase în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

 

Număr de endoproteze

Număr de implanturi segmentare de coloană

Număr de sisteme de sinteză şi reconstrucţie

vertebrală/discală

 

 

Număr de

endoproteze

tumorale

 

 

proteză totală şold cimentată

proteză totală şold cimentată tip luxaţie congenitală

proteză totală şold necimentată

proteză bipolară şold cimentată

proteză Moore

proteză totală genunchi cimentată fără stabilizare posterioară

proteză totală genunchi cimentată cu stabilizare posterioară

proteză unicompartimentală genunchi

proteză totală sold cimentată REVIZIE

proteză totală sold necimentată REVIZIE

elemente de ranforsare cotii şi metafizodiafizară femur

proteză totală genunchi cimentată REVIZIE

proteză totală umăr

proteză parţială umăr

proteză totală cot

alte endoproteze

Total endoproteze în luna de raportare

Total, din care:

copii

adulţi

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17 = C1 + ...+ C16

C18

C19

C20

C21

C22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Numărul de proteze se va raporta astfel: o endoproteză, respectiv un implant segmentar, respectiv un sistem de sinteză şi reconstrucţie vertebrală/discală = ansamblul necesar rezolvării unui caz.

 

ANEXA Nr. 6

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE...................................

Raportare pentru...................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

 

SITUAŢIA INDICATORILOR SPECIFICI

aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ

 

Programul/Subprogramul de sănătate

Indicatorii fizici

Indicatorii de eficienţă

Denumirea indicatorului fizic

Valoarea

(nr.)

Denumirea indicatorului de eficienţă

Valoarea

(lei)

Subprogramul de tratament al persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere

Număr de persoane infectate cu HIV/SIDA tratate

 

cost mediu/bolnav HIV/SIDA tratat

 

Număr de persoane postexpunere tratate

 

cost mediu/persoană tratată postexpunere

 

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză

Numărul de bolnavi de tuberculoză trataţi

 

cost mediu/bolnav de tuberculoză tratat

 

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice

Număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi

 

cost mediu/bolnav tratat

 

Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-Ct

Număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice monitorizaţi prin PET-CT

 

cost mediu/investigaţie PET-CT la bolnav cu afecţiuni oncologice monitorizat

 

Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)

Număr de bolnavi cu implant cohlear

 

cost mediu/bolnav cu implant cohlear

 

Număr de bolnavi cu proteză BAHA

 

cost mediu/bolnav cu proteză BAHA

 

Număr de bolnavi cu proteză VIBRANT

 

cost mediu/bolnav cu proteză VIBRANT

 

Programul naţional de diabet zaharat

Număr de bolnavi cu diabet zaharat trataţi

 

cost mediu/bolnav tratat

 

Număr de bolnavi cu diabet zaharat evaluaţi prin dozarea HbA1c

 

cost mediu/bolnav cu diabet zaharat evaluat prin dozarea HbA1c

 

Număr de copii cu diabet zaharat automonitorizati

 

cost mediu/copil cu diabet zaharat automonitorizat

 

Număr de adulţi cu diabet zaharat automonitorizati

 

cost mediu/adult cu diabet zaharat automonitorizat

 

Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare

Număr de bolnavi cu scleroză multiplă trataţi

 

cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat

 

Număr de bolnavi cu hemofilie fără intervenţie chirurgicală majoră

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie fără intervenţie chirurgicală majoră

 

Număr de bolnavi cu hemofilie care necesită intervenţii chirurgicale majore pentru artropatii invalidante

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu intervenţie chirurgicală majoră

 

Număr de bolnavi cu talasemie

 

cost mediu/bolnav cu talasemie

 

Număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme cronice

 

cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme cronice

 

Număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme acute

 

cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme acute

 

Număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă

 

cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă

 

Număr de bolnavi cu boala Fabry

 

cost mediu/bolnav cu boala Fabry

 

Număr de bolnavi cu boala Pompe

 

cost mediu/bolnav cu boala Pompe

 

Număr de bolnavi cu tirozinemie

 

cost mediu/bolnav cu tirozinemie

 

Număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip II (sindrom Hunter)

 

cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip II (sindrom Hunter)

 

Număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip I (sindrom Hurler)

 

cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip I (sindrom Hurler)

 

Număr de bolnavi cu afibrinogenemie congenitală

 

cost mediu/bolnav cu afibrinogenemie congenitală

 

Număr de bolnavi cu sindrom de imunodeficienţă primară

 

cost mediu/bolnav cu sindrom de imunodeficienţă primară

 

Număr total de bolnavi cu HTPA trataţi

 

cost mediu/bolnav cu HTPA

 

Număr de copii cu mucoviscidoză

 

cost mediu/copil cu mucoviscidoză

 

Număr de adulţi cu mucoviscidoză

 

cost mediu/adult cu mucoviscidoză

 

Număr de bolnavi cu scleroză laterală amiotrofică

 

cost mediu/bolnav cu scleroză laterală amiotrofică

 

Număr de bolnavi cu epidermoliză buloasă

 

cost mediu/bolnav cu epidermoliză buloasă

 

Număr de bolnavi cu sindrom Prader Willi

 

cost mediu/bolnav cu sindrom Prader Willi

 

Programul naţional de boli endocrine

Număr de bolnavi cu osteoporoză

 

cost mediu/bolnav cu osteoporoză

 

Număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod

 

cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod

 

Număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne

 

cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne

 

Programul naţional de ortopedie

Număr de bolnavi cu afecţiuni articulare endoprotezaţi

 

cost mediu/bolnav endoprotezat

 

Număr de bolnavi cu endoprotezare articulară tumorală

 

cost mediu/bolnav cu endoprotezare articulară tumorală

 

Număr de bolnavi cu implant segmentar de coloană, din care:

 

cost mediu/bolnav cu implant segmentar de coloană

 

Număr de bolnavi copii

 

cost mediu/copil cu implant segmentar de coloană

 

Număr de bolnavi adulţi

 

cost mediu/adult cu implant segmentar de coloană

 

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

Număr de bolnavi trataţi pentru stare posttransplant

 

cost mediu/bolnav tratat pentru stare posttransplant

 

Număr de bolnavi cu transplant hepatic trataţi pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB

 

cost mediu/bolnav tratat pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB

 

Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică

Număr de bolnavi trataţi prin hemodializă convenţională

 

cost mediu/şedinţă de hemodializă convenţională

 

Număr de bolnavi trataţi prin hemodiafiltrare intermitentă bn-line

 

cost mediu/şedinţă de hemodiafiltrare intermitentă on-line

 

Număr de bolnavi trataţi prin dializă peritoneală continuă

 

cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală continuă

 

Număr de bolnavi trataţi prin dializă peritoneală automată

 

cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală automată

 

Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

Număr de bolnavi trataţi prin epurare extrahepatică

 

cost mediu/bolnav tratat prin epurare extrahepatică

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.