MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 693/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 693         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marţi, 9 octombrie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

943. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Lechinţa, judeţul Bistriţa-Năsăud

 

952. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Vitomireşti, judeţul Olt

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

224. - Ordin al ministrului delegat pentru administraţie privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 131/2010 pentru aprobarea modelului certificatelor de atestare a absolvirii programelor de formare specializată şi a programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, precum şi pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală

 

225. - Ordin al ministrului delegat pentru administraţie privind modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 98/2011 pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de formare specializată şi a certificatelor de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, în asociere cu alţi furnizori de formare înfiinţaţi potrivit legii

 

2.028. - Ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru stabilirea formularului unic al Uniunii Europene utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitară

 

5.891. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru modificarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii „Apollonia” din Iaşi, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.633/2010

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

17. - Ordin pentru modificarea Normelor privind utilizarea formularului Constatare amiabilă de accident, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 21/2008

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Lechinţa,

judeţul Bistriţa-Năsăud

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Lechinţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 19 septembrie 2012.

Nr. 943.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

comunei Lechinţa, judeţul Bistriţa-Năsăud

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Lechinţa,

judeţul Bistriţa-Năsăud

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1 la hotărâre, stema comunei Lechinţa se compune dintr-un scut triunghiular, cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.

În partea dreaptă, în câmp roşu, se află 7 spice de grâu de argint, dispuse în evantai.

În partea stângă, în câmp albastru, se află o vacă de argint, orientată spre dreapta.

În vârful scutului, în câmp de argint, se află un ciorchine de strugure.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Spicele de grâu fac referire la cele 7 sate componente ale localităţii.

Vaca reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, zootehnia.

Strugurele simbolizează bogăţia viticolă a zonei.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Vitomireşti, judeţul Olt

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Vitomireşti, judeţul Olt, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 26 septembrie 2012.

Nr. 952.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

comunei Vitomireşti, judeţul Olt

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Vitomireşti,

judeţul Olt

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Vitomireşti se compune dintr-un scut triunghiular, cu marginile rotunjite, scartelat.

În partea superioară, în dreapta, în câmp roşu, se află o cruce treflată de aur.

În partea superioară, în stânga, în câmp albastru, se află o căprioară de argint, orientată spre dreapta, cu privirea în faţă.

În vârful scutului, în dreapta, în câmp albastru, se află un măr roşu cu două frunze verzi.

În vârful scutului, în stânga, în câmp roşu, se află 6 frunze de stejar verzi, dispuse 3:2:1.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Crucea face referire la lăcaşurile de cult din localitate.

Mărul, frunzele de stejar şi căprioara simbolizează bogăţia pomicolă, silvică şi cinegetică a zonei.

Numărul frunzelor de stejar arată numărul satelor componente ale unităţilor administrativ-teritoriale.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 131/2010 pentru aprobarea modelului certificatelor de atestare a absolvirii programelor de formare specializată şi a programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, precum şi pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală

 

Având în vedere:

- prevederile art. 6 alin. (2) şi art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1), art. 9 alin. (5) şi (6) şi art. 23 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici,

în temeiul art. 7 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru administraţie emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 131/2010 pentru aprobarea modelului certificatelor de atestare a absolvirii programelor de formare specializată şi a programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, precum şi pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de centrele regionale deformare continuă pentru administraţia publică locală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 15 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. La anexa nr. 4 la punctul 1, după a treia liniuţă se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:

„- seria D, cu numerotare succesivă (4 cifre), începând cu numărul 0001, pentru certificatele de atestare a absolvirii programului de formare specializată organizat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pentru obţinerea statutului de manager public (de tip T4)”.

3. La anexa nr. 4, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2. Seria generică CRx va fi adaptabilă fiecărui centru:

- seria CRB, pentru Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală (CRFCAPL) Bucureşti;

- seria CRCJ, pentru CRFCAPL Cluj-Napoca;

- seria CRIS, pentru CRFCAPL Iaşi;

- seria CRTM, pentru CRFCAPL Timişoara.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 14 septembrie 2012.

Nr. 224.

 

ANEXĂ*)

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 131/2010)

 

CERTIFICAT

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

MINISTERULADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 98/2011 pentru aprobarea modelului

certificatului de atestare a absolvirii programelor de formare specializată şi a certificatelor de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, în asociere cu alţi furnizori de formare înfiinţaţi potrivit legii

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) şi art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru administraţie emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 98/2011 pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de formare specializată şi a certificatelor de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, în asociere cu alţi furnizori de formare înfiinţaţi potrivit legii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 23 mai 2011, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 3 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. La anexa nr. 4, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Seria generică CRx va fi adaptabilă fiecărui centru:

- seria CRB, pentru Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală (CRFCAPL) Bucureşti;

- seria CRCJ, pentru CRFCAPL Cluj-Napoca;

- seria CRIS, pentru CRFCAPL Iaşi;

- seria CRTM, pentru CRFCAPL Timişoara.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 14 septembrie 2012.

Nr. 225.

 

ANEXĂ*)

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 98/2011)

 

CERTIFICAT

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR

 

ORDIN

pentru stabilirea formularului unic al Uniunii Europene utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitară

 

Ţinând cont de:

- dispoziţiile art. 156 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieşirea din Comunitate;

- concluziile Consiliului Uniunii Europene ca urmare a raportului de evaluare a implementării Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului privind controlul numerarului la intrarea sau ieşirea din Comunitate (document 17343/10 UD 331 EF 198 ECOFIN 807, Bruxelles, 2 decembrie 2010);

- Notificarea Comisiei Europene nr. DG TAXUD/B1/D/D (2012),

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor, cu modificările şi completările ulterioare,

vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Formularul unic al Uniunii Europene utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitară, conform art. 156 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi conform Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieşirea din Comunitate, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Formularul conţine instrucţiuni de completare şi este redactat în limbile română şi engleză.

Art. 3. - Birourile vamale de frontieră pun gratuit la dispoziţia persoanelor fizice, la solicitarea acestora, formularul de declarare prevăzut la art. 1.

Art. 4. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 7.541/2007 privind stabilirea formularului utilizat pentru declararea numerarului la frontieră şi a instrucţiunilor de completare şi utilizare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 10 august 2007.

Art. 5. - Direcţia economică, investiţii şi administrarea serviciilor din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor va lua măsuri pentru tipărirea formularelor şi transmiterea lor la birourile vamale de frontieră.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării.

 

Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Dorel Fronea

 

Bucureşti, 19 septembrie 2012.

Nr. 2.028.

 

ANEXĂ1)

 

FORMULAR PENTRU DECLARAREA NUMERARULUI

 


1) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

INFORMAŢII GENERALE:

Obligaţia de declarare a numerarului la intrarea sau la ieşirea din Uniunea Europeană face parte din strategia Uniunii Europene de prevenire a spălării banilor şi de combatere a finanţării terorismului.......dacă este cazul, pentru statele membre care au obligaţia de a declara mişcările de numerar în interiorul UE: a se face trimitere la legislaţia naţională aplicabilă.

Aveţi obligaţia de a completa acest formular dacă intraţi sau ieşiţi din Uniunea Europeană cu o sumă de 10 000 EUR sau mai mult în numerar (sau echivalentul în alte monede) [Regulamentul (CE) nr. 1889/2005, articolul 3 (1)] si... dacă este cazul, pentru statele membre care au obligaţia de a declara mişcările de numerar în interiorul UE: a se face trimitere la legislaţia naţională aplicabilă.

Potrivit Regulamentului (CE) nr. 1889/2005 articolul 2 (2), aveţi obligaţia de a declara:

a) instrumente negociabile la purtător, inclusiv instrumente monetare la purtător, precum cecuri de călătorie, instrumente negociabile (inclusiv cecuri, bilete la ordin şi mandate poştale), care sunt fie la purtător, andosate fără restricţii, întocmite pe numele unui beneficiar fictiv, fie într-o astfel de formă încât proprietatea asupra acestora este transferată în momentul transmiterii, precum şi instrumente incomplete (inclusiv cecuri, bilete la ordin şi mandate poştale) semnate, dar cu numele beneficiarului omis;

b) valută (bancnote şi monede în circulaţie, ca mijloc de schimb).

a se menţiona cerinţele naţionale suplimentare privind alte obiecte de valoare, dacă este cazul

În cazul în care informaţiile furnizate sunt false, incorecte sau incomplete, se va considera că semnatarul nu a respectat obligaţia de mai sus şi este pasibil de sancţiuni sau de reţinerea sau confiscarea numerarului de către autorităţile competente în conformitate cu ...trimitere la legislaţia naţională aplicabilă şi cu Regulamentul (CE) nr. 1889/2005, articolele 3 (1) şi 9(1). Informaţiile şi datele personale se înregistrează şi prelucrează de către autorităţile competente [Regulamentul (CE) nr. 1889/2005, articolul 5 (1)] şi se pun la dispoziţia autorităţilor menţionate la articolul 22 din Directiva 2005/60/CE. Datele vor fi tratate conform regulilor aplicabile în materie de protecţie a datelor cu caracter personal. trimitere la legislaţia naţională privind protecţia datelor dacă este cazul

 

NOTE EXPLICATIVE

 

FORMULAR PENTRU DECLARAREA NUMERARULUI

 

GENERAL INFORMATION:

 

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii „Apollonia” din Iaşi,

aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.633/2010

 

În baza prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate şă funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013, şi al Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia de monitorizare specială a Universităţii „Apollonia” din Iaşi, aprobată prin Ordinul ministrului, educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.633/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 2 iulie 2010, se modifică după cum urmează:

- La articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Instituţiile de învăţământ superior de stat care pot fi solicitate să nominalizeze profesori universitari şi conferenţiari universitari pentru comisiile de finalizare a studiilor sunt următoarele: Universitatea de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» din Bucureşti, Universitatea de Medicină şi Farmacie «Grigore T. Popa» din Iaşi, Universitatea de Medicină şi Farmacie «Iuliu Haţieganu» din Cluj-Napoca, Universitatea de Medicină şi Farmacie «Victor Babeş» din Timişoara, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, Universitatea din Bucureşti, Universitatea «Transilvania» din Braşov, Universitatea «Babeş-Bolyai» din Cluj-Napoca, Universitatea «Al. I. Cuza» din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Craiova şi Universitatea «Lucian Blaga» din Sibiu.”

Art. II. - Direcţia generală învăţământ superior, Direcţia generală juridică, precum şi, după caz, alte direcţii de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Universitatea „Apollonia” din Iaşi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, Ecaterina Andronescu

 

Bucureşti, 27 septembrie 2012.

Nr. 5.891.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor privind utilizarea formularului Constatare amiabilă de accident,

puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 21/2008

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) şi (27), art. 5 lit. c), art. 8 alin. (1) şi ale art. 47 pct. 2 lit. k) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 12 septembrie 2012, prin care s-a adoptat modificarea Normelor privind utilizarea formularului Constatare amiabilă de accident, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 21/2008,

preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 1 şi 2 la Normele privind utilizarea formularului Constatare amiabilă de accident, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 21/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 24 decembrie 2008, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Asigurătorii, precum şi direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

 

Bucureşti, 25 septembrie 2012.

Nr. 17.


*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la norme)

 

 

CONSTATARE AMIABILĂ DE ACCIDENT

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la norme)

 

CONSTATARE AMIABILĂ EUROPEANĂ