MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 698/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 698         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 11 octombrie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

969. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.467/2008 privind acordarea unor măsuri de sprijin familiilor afectate de explozia care a avut loc în data de 15 noiembrie 2008 la Exploatarea Minieră Petrila, judeţul Hunedoara

 

970. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.073/2010 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap „Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane adulte cu handicap prin înfiinţarea de servicii sociale alternative de tip rezidenţial pentru persoanele adulte cu handicap”

 

971. - Hotărâre privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării, şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

490. - Decizie privind acordarea calităţii de consilier onorific al primului-ministru domnului Giuseppe Arlacchi

 

491. - Decizie privind acordarea calităţii de consilier onorific al primului-ministru domnului Florea Voinea

 

492 - Decizie privind eliberarea domnului Lucaciu Marcel-Sorin din funcţia de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

 

493. - Decizie privind împuternicirea domnului general de brigadă cu o stea Baş Ioan pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

299. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare

 

992/5.948. - Ordin al ministrului sănătăţii, interimar, şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 25 noiembrie 2012

 

994. - Ordin al ministrului sănătăţii, interimar, pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 949/2012 privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 25 noiembrie 2012

 

3.299. - Ordin al ministrului mediului şi pădurilor pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

799. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

891. - Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale MOTECO SCONT IFN - S.A.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.467/2008 privind acordarea unor măsuri de sprijin familiilor afectate de explozia care a avut loc în data de 15 noiembrie 2008 la Exploatarea Minieră Petrila, judeţul Hunedoara

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.467/2008 privind acordarea unor măsuri de sprijin familiilor afectate de explozia care a avut ioc în data de 15 noiembrie 2008 la Exploatarea Minieră Petrila, judeţul Hunedoara, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 din 21 noiembrie 2008, cu completările ulterioare, după numărul curent 16 se introduce un nou număr curent, numărul curent 17, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Data naşterii

Prenumele şi numele părinţilor

„17.

Bîlbă Rareş - Alexandru

7 septembrie 2008

Sorin-Mihai şi Silvia- Adriana Bîlbă”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul educaţiei, cercetării,

tineretului şi sportului,

Gigei Paraschiv,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 3 octombrie 2012.

Nr. 969.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.073/2010 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap „Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane adulte cu handicap prin înfiinţarea de servicii sociale alternative de tip rezidenţial pentru persoanele adulte cu handicap”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.073/2010 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap „Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane adulte cu handicap prin înfiinţarea de servicii sociale alternative de tip rezidenţial pentru persoanele adulte cu handicap”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 9 noiembrie 2010, cu modificările ulterioare, poziţia „Perioadă de derulare” şi poziţia „Buget” se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Perioadă de derulare

Programul se derulează pe o perioadă de 5 ani, respectiv 2010-2014.

Buget

Bugetul aferent acestui program de interes naţional este de 5.322 mii lei, din care:

- 4.322 mii lei pentru anul 2013;

- 1.000 mii lei pentru anul 2014.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 3 octombrie 2012.

Nr. 970.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării, şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, ale art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi ale art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, situate în municipiul Suceava, Bd. 1 Mai nr. 9, judeţul Suceava, reevaluate conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor menţionate la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora, în condiţiile legii.

Art. 3. - După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 3 octombrie 2012.

Nr. 971.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor care se transmit din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora

 

Cod de clasificaţie

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile tehnice ale construcţiilor care trec în domeniul privat al statului

Număr de inventar M.F.P.

8.19.01

 

 

 

 

 

 

Municipiul Suceava, judeţul Suceava

 

 

 

 

 

 

Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Suceava 4244482

 

 

 

 

 

 

Construcţia 33.01.04 - sală de sport

Suprafaţa construită = 113,00 mp

Suprafaţa desfăşurată = 113,00 mp

Valoarea contabilă = 10.455,00 lei

34.827 parţial

Construcţia 33.01.08 - depozit de lubrifianţi

Suprafaţa construită = 45,00 mp

Suprafaţa desfăşurată = 45,00 mp

Valoarea contabilă = 11.336,70 lei

 

 

Construcţia 33.01.09 - maternitate pentru scroafe

Suprafaţa construită = 62,00 mp

Suprafaţa desfăşurată = 62,00 mp

Valoarea contabilă = 7.021,44 lei

 

 

Construcţia 33.01.12 - vestiare, grupuri sanitare şi echipament sportiv

Suprafaţa construită = 150,00 mp

Suprafaţa desfăşurată = 150,00 mp

Valoarea contabilă = 13.001,37 lei

 

 

Construcţia 33.01.14 – garaj

Suprafaţa construită = 18,00 mp

Suprafaţa desfăşurată = 18,00 mp

Valoarea contabilă = 3.159,65 lei

 

 

Construcţia 33.01.15 - magazie de materiale

Suprafaţa construită = 32,00 mp

Suprafaţa desfăşurată = 32,00 mp

Valoarea contabilă = 1.600,00 lei

 

 

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind acordarea calităţii de consilier onorific al primului-ministru domnului Giuseppe Arlacchi

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Se acordă calitatea de consilier onorific al primului-ministru domnului Giuseppe Arlacchi.

Art. 2. - Activitatea domnului Giuseppe Arlacchi este neremunerată.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 10 octombrie 2012.

Nr. 490.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind acordarea calităţii de consilier onorific al primului-ministru domnului Florea Voinea

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Se acordă calitatea de consilier onorific al primului-ministru domnului Florea Voinea.

Art. 2. - Activitatea domnului Florea Voinea este neremunerată.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Morarii

 

Bucureşti, 10 octombrie 2012.

Nr. 491.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Lucaciu Marcel-Sorin din funcţia de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

 

Având în vedere propunerea formulată prin Adresa ministrului administraţiei şi internelor nr. 13.913 din 10 octombrie 2012, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/21.114 din 10 octombrie 2012,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 14 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectorului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Lucaciu Marcel-Sorin se eliberează din funcţia de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 10 octombrie 2012.

Nr. 492.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind împuternicirea domnului general de brigadă cu o stea Baş Ioan pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

 

Având în vedere propunerea formulată prin Adresa ministrului administraţiei şi internelor nr. 13.914 din 10 octombrie 2012, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/21.115 din 10 octombrie 2012,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 14 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul general de brigadă cu o stea Baş Ioan se împuterniceşte pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 10 octombrie 2012.

Nr. 493.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare

 

Având în vedere art. 13 şi art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă licenţa de dare în administrare pentru explorare nr. 15.725/2012 privind explorarea resurselor de apă minerală terapeutică din perimetrul Ghineşti - Sonda 5, judeţul Mureş, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Comuna Neaua, judeţul Mureş, în calitate de administrator.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

 

Bucureşti, 3 octombrie 2012.

Nr. 299.

 


MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 992 din 5 octombrie 2012

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII TINERETULUI ŞI SPORTULUI

Nr. 5.948 din 5 octombrie 2012

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 25 noiembrie 2012

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale resurse umane şi certificare din cadrul Ministerului Sănătăţii nr. 20/V.V.P. din 5 octombrie 2012,

având în vedere prevederile art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 22 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii, interimar, şi ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 25 noiembrie 2012, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală resurse umane şi certificare, Direcţia generală economică, Serviciul achiziţii publice din cadrul Ministerului Sănătăţii, ministerele cu reţea sanitară proprie şi universităţile de medicină şi farmacie din Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, laşi, Târgu Mureş şi, respectiv, Timişoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii, interimar,

Raed Arafat,

subsecretar de stat

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului

Ecaterina Andronescu

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 25 noiembrie 2012

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Ministerul Sănătăţii organizează concurs de intrare în rezidenţiat pe post şi rezidenţiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie la data de 25 noiembrie 2012. Concursul se desfăşoară în centrele universitare:

- Bucureşti: pentru posturile publicate în Bucureşti şi judeţele Argeş, Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Prahova, Teleorman, Tulcea şi pentru locurile publicate în centrele universitare Bucureşti şi Constanţa;

- Cluj-Napoca: pentru posturile publicate în judeţele Alba, Bihor, Cluj, Maramureş, Sălaj, Satu Mare şi pentru locurile publicate în centrele universitare Cluj-Napoca şi Oradea;

- Craiova: pentru posturile publicate în judeţele Braşov, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea şi pentru locurile publicate în centrele universitare Craiova şi Braşov;

- laşi: pentru posturile publicate în judeţele Bacău, Botoşani, Galaţi, laşi, Neamţ, Suceava, Vaslui, Vrancea şi pentru locurile publicate în centrele universitare laşi şi Galaţi;

- Târgu Mureş: pentru posturile publicate în judeţele Bistriţa-Năsăud, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu şi pentru locurile publicate în centrele universitare Târgu Mureş şi Sibiu;

- Timişoara: pentru posturile publicate în judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş şi pentru locurile publicate în centrele universitare Timişoara şi Arad.

Candidaţii de la ministerele cu reţea sanitară proprie şi cei care concurează pe locurile publicate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului conform art. 4 alin. (7) vor susţine concursul numai în centrul universitar Bucureşti.

Art. 2. - (1) Unităţile şi specialităţile pentru care se organizează rezidenţiat pe post sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.

(2) Cifra de şcolarizare pe domenii şi specialităţi este aprobată prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

(3) Numărul de locuri şi posturi pe domenii şi specialităţi se stabileşte defalcat pe centre universitare, inclusiv pentru centrele universitare cu facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie, în funcţie de capacităţile de pregătire pe specialităţi ale acestora, de către Ministerul Sănătăţii şi Asociaţia Universităţilor de Medicină şi Farmacie din România şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.

Art. 3. - (1) Pentru organizarea concursului de rezidenţiat este desemnată o comisie centrală de rezidenţiat, formată din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, ai Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi ai universităţilor de medicină şi farmacie din România, aprobată prin ordin comun al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii.

(2) La nivelul centrelor universitare care organizează concursul se desemnează comisii locale de concurs, aprobate prin act administrativ al rectorului universităţii.

(3) întreaga responsabilitate privind organizarea şi desfăşurarea concursului, alcătuirea clasificărilor şi alegerea locurilor/posturilor aparţine comisiei locale de rezidenţiat.

(4) în cazul în care într-un centru universitar se vor constata încălcări flagrante ale prezentei metodologii sau vicierea rezultatelor de concurs, Ministerul Sănătăţii îşi rezervă dreptul de a anula rezultatele concursului din centrul universitar respectiv, situaţie în care concursul va fi reluat în acelaşi centru, pe cheltuiala universităţii de medicină şi farmacie respective.

Art. 4. - (1) Concursul se desfăşoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări, pe o durată de 4 ore.

(2) Punctajul minim de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu.

(3) Punctajul minim de promovare prevăzut la alin. (2) se calculează la nivelul fiecărui centru universitar în care se organizează concursul.

(4) Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obţinut, pe fiecare centru universitar, în limita locurilor/posturilor publicate pentru fiecare domeniu în centrul universitar respectiv, alcătuindu-se o singură clasificare pentru fiecare domeniu.

(5) Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care devin rezidenţi pe locuri încheie un contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidenţiatului, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidenţiat.

(6) Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care devin rezidenţi pe post încheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară publică ce a publicat postul respectiv, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012.

(7) Candidaţii cetăţeni de origine etnică română din Republica Moldova, Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina şi Ungaria şi etnicii români cu domiciliul stabil în străinătate, posesori ai diplomei de medic, medic dentist sau farmacist obţinute în România ori într-un alt stat membru al Uniunii Europene, susţin concursul în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, însă concurează pe locurile publicate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, care va distribui aceste locuri pe centrele universitare.

Art. 5. - Rezidenţii au obligaţia să efectueze pregătirea şi să susţină examenul de specialist în specialitatea pentru care au optat, în maximum 5 ani de la data încheierii programului de pregătire.

Art. 6. - În baza prevederilor art. 35 din Legea nr. 53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, rezidenţii pot efectua cumul de funcţii numai în condiţiile respectării integrale a curriculei şi a programului de pregătire stabilit pentru toţi rezidenţii în cursul dimineţii.

Art. 7. - Informaţiile generale importante despre concursul de rezidenţiat sunt făcute publice prin presă, radio, tv, iar cele de detaliu pe paginile de internet ale universităţilor de medicină şi farmacie din România, prin publicare în ziarul „Viaţa medicală”, precum şi prin internet, la adresa www.rezidentiat.info

 

CAPITOLUL II

Tematică, bibliografie, întrebări

 

Art. 8. - Tematicile concursului de rezidenţiat şi bibliografia aferentă sunt diferite pe domenii. Acestea sunt avizate de Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentişti din România, respectiv Colegiul Farmaciştilor din România, sunt aprobate de ministrul sănătăţii şi au fost publicate în ziarul „Viaţa medicală” nr. 11 din 18 martie 2011 pentru domeniul medicină dentară şi domeniul farmacie (inclusiv cu completarea din anul 2012). Pentru domeniul medicină, tematica şi bibliografia au fost publicate în ziarul „Viaţa medicală” nr. 16 din 20 aprilie 2012. Tematicile pot fi accesate pe paginile de internet www.rezidentiat.info, www.ms.ro şi, respectiv, pe paginile de internet ale universităţilor de medicină şi farmacie din România.

Art. 9. - (1) întrebările sunt diferite, în funcţie de domeniu. Fiecare dintre seturile de întrebări este creat de grupuri de lucru diferite, aflate într-un sediu securizat. Coordonatorul fiecărui grup de lucru este desemnat de preşedintele comisiei locale de rezidenţiat din centrul universitar respectiv, iar numele lui este făcut public doar după închiderea concursului.

(2) Coordonatorul fiecărui grup răspunde de corectitudinea formulării întrebării, de alegerea răspunsurilor corecte, de păstrarea secretului întrebării şi răspunsului corect, precum şi de răspunsul la contestaţii. Coordonatorul fiecărui grup de lucru semnează pentru setul de întrebări formulate de grupul de lucru respectiv.

(3) Coordonatorul dă avizul „bun de tipar” pentru multiplicarea caietelor cu întrebări.

 

CAPITOLUL III

Înscrierea candidaţilor

 

Art. 10. - (1) La concurs se pot prezenta:

a) candidaţii care au diplomă de licenţă în profil medico-farmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta;

b) rezidenţii aflaţi în pregătire, cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012;

c) specialiştii care doresc să efectueze pregătire în cea de-a două specialitate, cu respectarea prevederilor legale. Specialiştii care au efectuat programul de pregătire prin rezidenţiat, forma pe post, pot obţine a două specialitate după îndeplinirea condiţiei din actul adiţional încheiat la contractul de muncă;

d) candidaţii care îndeplinesc condiţiile privind cetăţenia stabilite de Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi au diplomă de licenţă în profil medico-farmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta.

(2) Candidaţii trebuie să fie apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea activităţii în domeniul pentru care candidează.

Art. 11. - A două specialitate se poate obţine numai în regim cu taxă. Taxa anuală pentru efectuarea celei de-a două specializări prin concurs de rezidenţiat este aceeaşi cu cea prevăzută pentru a două specialitate fără concurs de rezidenţiat.

Art. 12. - (1) înscrierile se fac la direcţiile de sănătate publică, respectiv la ministerele cu reţea sanitară proprie, din momentul apariţiei în presă a publicaţiei de concurs până la data de 22 octombrie 2012 inclusiv.

(2) Publicaţia de concurs cuprinde:

a) data, locul şi ora desfăşurării concursului;

b) condiţiile de participare;

c) locul şi perioada de înscriere;

d) numărul de locuri pe specialităţi şi centre de pregătire;

e) lista posturilor;

f) informaţii generale.

(3) Candidaţii cetăţeni de origine etnică română din Republica Moldova, Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina şi Ungaria şi etnicii români cu domiciliul stabil în străinătate se înscriu la concurs la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu respectarea prevederilor publicaţiei de concurs, prin Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti.

Art. 13. - (1) Dosarul de înscriere al candidatului trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs, cu numele de familie, iniţiala tatălui şi toate prenumele înscrise în buletinul/cartea de identitate/paşaport, centrul universitar şi domeniul pentru care concurează (cu excepţia candidaţilor de la ministerele cu reţea sanitară proprie şi cei care concurează pe locurile publicate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului conform art. 4 alin. (7), pentru care concursul se susţine numai în centrul universitar Bucureşti). În cerere candidaţii vor menţiona acordul pentru folosirea numelui şi pentru afişarea rezultatului pe internet.

b)xerocopia buletinului/cărţii de identitate sau a paşaportului (paginile din care reies numele şi prenumele candidatului, precum şi data naşterii);

c) copia legalizată a diplomei de licenţă de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist. Absolvenţii promoţiei 2012 pot prezenta adeverinţă privind promovarea examenului de licenţă;

d) adeverinţa eliberată de unitatea în care este încadrat, din care să reiasă specialitatea în care este confirmat şi tipul

 

Nr. crt.

DSP

Domeniul

(M, D, F)

Numele, iniţiala tatălui, prenumele

Promoţia

UMF absolvită

Locul actual de muncă

Centrul universitar în care solicită să susţină concursul

Nr. chitanţei de plată a taxei de concurs

CNP

Observaţii privind starea de sănătate

Acordul pentru folosirea numelui pe internet

funcţia

unitatea

 

LEGENDĂ:

DSP - direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti (se foloseşte indicativul auto; de exemplu: BZ pentru Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Buzău, B pentru Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti)

Domeniu:

M- pentru domeniul medicină;

D - pentru domeniul medicină dentară;

F- pentru domeniul farmacie.

Locul actual de muncă - pentru cei neîncadraţi se trece „FP” în rubrica „unitatea”, iar rubrica „funcţia” se lasă necompletată.

Observaţii privind starea de sănătate - se completează numai cu „Apt” sau „Inapt”.

Acordul pentru folosirea numelui pe internet - se va completa „DA” sau „NU”, după caz.

 

NOTĂ:

Codul numeric personal (CNP) se va utiliza strict numai pentru validarea înscrierilor. Se interzice publicarea listelor care să conţină CNP.

Art. 15. - (1) Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, respectiv ministerele cu reţea sanitară proprie, după centralizarea şi verificarea tabelelor cu candidaţii înscrişi, redactează, în ordine alfabetică, lista finală cu candidaţii înscrişi la concurs, pe domenii, pe care o vor comunica Ministerului Sănătăţii în cel mult două zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.

(2) Ministerul Sănătăţii va centraliza listele cu candidaţii şi le va defalca pe centre universitare, conform opţiunii candidaţilor, respectiv conform arondării aprobate pentru posturi. Până la data de 26 octombrie 2012 Ministerul Sănătăţii va comunica universităţilor de medicină şi farmacie numărul de candidaţi pentru fiecare domeniu din centrul universitar respectiv, urmând ca, până la data de 30 octombrie 2012, să transmită în format electronic listele nominale ale acestor candidaţi.

(3) Repartizarea candidaţilor pe săli se face diferenţiat, pe domeniile pentru care s-au înscris, de către fiecare universitate de medicină şi farmacie.

(4) La data de 22 noiembrie 2012, candidaţii pot afla sala şi ora începerii probei de concurs vizitând paginile de internet ale universităţilor de medicină şi farmacie sau site-ul www.rezidentiat.info

(5) Cu cel puţin 24 de ore înainte de concurs, la fiecare sală se afişează lista candidaţilor repartizaţi în sala respectivă.

 

CAPITOLUL IV

Desfăşurarea concursului

 

Art. 16. - (1) Concursul se desfăşoară în ziua de duminică, 25 noiembrie 2012.

(2) în dimineaţa zilei de concurs, la ora 7,30, şeful de sală şi supraveghetorii lipesc în dreptul fiecărui loc din sală o legitimaţie de bancă cu numărul de ordine al candidatului respectiv, număr corespunzător cu cel aflat în listele candidaţilor.

(3) începând cu ora 8,30, candidaţii pot intra în sala în care au fost repartizaţi. La intrare se legitimează în faţa şefului de sală cu buletinul/cartea de identitate sau paşaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiţi în sala de concurs.

Art. 17. - (1) Candidaţii sunt aşezaţi în sală în ordine alfabetică, conform listelor finale afişate, cu excepţia perechilor soţ - soţie, fraţi - surori, care au obligaţia, sub sancţiunea anulării lucrării şi eliminării din concurs, să semnaleze şefului de sală aceste situaţii, pentru a putea fi aşezaţi separat. Candidaţii aflaţi în sală pot declara, sub semnătură, situaţiile menţionate mai sus. Fiecare candidat se aşază la locul indicat prin legitimaţia de bancă. Candidaţii ocupă numai locurile indicate de organizatori şi nu au voie să le schimbe între ei. În cazul în care locul desemnat iniţial nu este corespunzător, candidatul poate fi mutat pe un loc disponibil, dar numai la indicaţia şefului de sală.

(2) Candidaţii sunt aşezaţi în sală în aşa fel încât să rămână cel puţin un loc liber între 2 candidaţi.

(3) în prezenţa candidaţilor, şefii de sală citesc instrucţiunile privind modul de desfăşurare a concursului.

Art. 18. - (1) începând cu ora 9,00 se împart candidaţilor grilele pentru răspuns şi câte o carioca neagră pentru completarea grilei (atât pentru completarea răspunsurilor considerate corecte, cât şi pentru completarea datelor de identitate). Cele 4 tipuri de grile pentru răspuns se împart după algoritmul următor:

- rândul 1 primeşte grile tip A şi B, conform următoarei scheme:

A- B- A- B- A- B - etc.

- rândul 2 primeşte grile tip C şi D conform următoarei scheme:

C - D - C - D - C - D - etc.

- rândul 3 primeşte grile tip A şi B conform următoarei scheme:

B- A- B- A- B- A- etc.

- rândul 4 primeşte grile tip C şi D conform următoarei scheme:

D - C - D - C - D - C - etc.

Începând cu rândul 5 se repetă schema de mai sus (rândul 5= rândul 1, rândul 6 = rândul 2 etc.) până ce toţi candidaţii vor primi o grilă de răspuns.

(2) Se procedează la verificarea de către fiecare candidat a grilei, pentru a se identifica eventualele greşeli de tipărire, caz în care grila respectivă este înlocuită. Fiecare candidat completează apoi datele personale în spaţiul special de pe grilă, cu litere majuscule.

(3) Şeful de sală şi supraveghetorii verifică corectitudinea datelor înscrise, confruntându-le cu actul de identitate al candidatului şi cu legitimaţia de bancă. După această operaţiune, actul de identitate al fiecărui candidat rămâne pe bancă pe toată durata probei scrise. Candidaţii poartă întreaga responsabilitate asupra datelor personale înscrise pe grilă.

(4) Sacii sigilaţi conţinând caietele cu întrebări sunt aduşi la săli în jurul orei 9,30. Integritatea acestor saci este constatată de şeful de sală şi de 3 candidaţi din sala respectivă. La ora 10,00 se desigilează sacii în toate sălile de concurs din toate centrele universitare. Se împart apoi candidaţilor caietele cu întrebări, ţinându-se cont de tipul de grilă primit anterior. Din momentul în care în sala de concurs a fost distribuit ultimul caiet începe măsurarea timpului de concurs, care este de 4 ore. Şeful de sală notează la loc vizibil (fie prin scriere pe tablă, fie pe o hârtie, care este afişată) şi informează candidaţii despre ora de începere şi ora de terminare a concursului.

(5) Fiecare candidat verifică caietul cu întrebări, fiind schimbate caietele cu greşeli de tipărire, precum şi corespondenţa între caietul cu întrebări şi tipul de grilă primit anterior.

(6) întreaga responsabilitate asupra corespondenţei dintre tipul de grilă şi cel al caietului cu întrebări revine candidatului.

(7) Candidaţii care nu sunt prezenţi în sală în momentul deschiderii sacilor cu caietele cu întrebări (ora 10,00) nu mai au acces în sala de concurs.

(8) în timpul concursului candidaţii nu au voie să consulte niciun fel de materiale, să discute cu ceilalţi candidaţi, să copieze sau să aibă asupra lor aparatură electronică de comunicare. Materialele documentare sunt depozitate într-un colţ al sălii, unde candidaţii nu au acces până la terminarea concursului. Tot aici se vor depozita şi telefoanele mobile, închise pe toată durata probei de concurs.

(9) La terminarea concursului candidaţii predau şefului de sală, sub semnătură, grila de răspuns. Caietul cu întrebări rămâne în posesia candidaţilor, cu excepţia celor care, din indiferent ce motiv, părăsesc sala în primele 3 ore de concurs.

(10) Candidaţii absenţi şi cei care se retrag din concurs sunt menţionaţi ca atare în procesul-verbal (nominal). Cei care se retrag predau grila de răspuns şi caietul cu întrebări, sub semnătură, şi pot părăsi sala doar după expirarea primelor 30 de minute de la începerea concursului. Şeful de sală scrie pe grila lor „Retras din concurs”. Aceste grile sunt preluate, constituind documente pe baza cărora, în lista finală, pentru candidatul care s-a retras, se face menţiunea „Retras din concurs”. După părăsirea sălii, niciunui candidat nu îi este permisă revenirea (pe perioada desfăşurării probei) pentru niciun motiv, cu excepţia situaţiei în care un candidat are necesităţi fiziologice, caz în care este însoţit de 2 supraveghetori şi poate lipsi din sală maximum 10 minute. Timpul absenţei din sală nu prelungeşte durata probei pentru candidatul respectiv.

(11) Grilele de răspuns bune de corectat se predau de către candidaţi, sub semnătură, şefului de sală. Corectura acestor grile se face în mod electronic, în sala de concurs, în prezenţa autorului şi a încă 2 candidaţi din sala respectivă, care vor fi nominalizaţi în procesul-verbal al sălii şi care vor semna pe acesta şi pe grilele candidaţilor. După anunţarea punctajului tuturor candidaţilor din sala respectivă, şeful de sală, în prezenţa a 3 candidaţi, ambalează şi sigilează plicul cu grilele corectate şi unităţile de memorie externă (memory stick). Pe durata corectării lucrărilor candidaţii rămân pe locurile stabilite la intrarea în sală.

(12) Grilele de răspuns cu menţiunea „Retras din concurs” se ambalează separat.

(13) Grilele de răspuns greşite şi cele nefolosite sunt ambalate separat şi poartă menţiunea „Anulat”.

(14) Pe fiecare plic cu grile (grile corectate, grile cu menţiunea „Retras din concurs” şi grile „Anulat*) se menţionează sala, numărul de candidaţi, numărul de grile corectate, respectiv „Retras din concurs”, „Anulat”.

(15) Şefii de sală completează un proces-verbal privind numărul de candidaţi înscrişi, candidaţi prezenţi, grile de răspuns, caiete cu întrebări şi unităţile de memorie externă (memory stick) returnate. Procesele-verbale sunt semnate de şefii de sală, supraveghetori şi 3 candidaţi.

(16) Coletele şi procesele-verbale sunt puse în saci, care sunt sigilaţi la rândul lor şi predaţi reprezentanţilor comisiei locale de rezidenţiat. Pentru sigilare se folosesc cleşti speciali, care se găsesc la reprezentantul desemnat de comisia locală de rezidenţiat, răspunzător de locaţia respectivă de concurs.

(17) Sacii sunt transportaţi la sediul comisiei locale de rezidenţiat. Camerele în care se depozitează sacii sunt sigilate de preşedintele comisiei locale de rezidenţiat şi sunt puse sub pază.

 

CAPITOLUL V

Clasificarea candidaţilor

 

Art. 19. - Preşedintele comisiei locale de rezidenţiat împreună cu colectivele care au alcătuit întrebările de concurs sunt prezenţi în ziua concursului, începând cu ora 11,00, la sediul comisiei. Grilele cu răspunsuri sunt multiplicate în prezenţa membrilor comisiei locale de rezidenţiat şi sunt transmise în săli prin delegaţi însoţiţi de personal de pază (2-3 persoane pentru fiecare corp de clădire), în plicuri sigilate. Plicul este înmânat şefului de sală de către delegaţi la expirarea celor 4 ore de concurs şi după predarea de către candidaţi a grilelor pentru corectat.

Art. 20. - (1) Eventualele contestaţii privind răspunsurile corecte sunt depuse de candidaţi în termen de 24 de ore din momentul transmiterii grilelor în sălile de concurs. Contestaţiile se depun la sediul comisiei locale de concurs stabilit de către universitatea de medicină şi farmacie organizatoare.

(2) Comisia locală de rezidenţiat analizează şi comunică răspunsurile corecte rămase definitive, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Comunicarea grilei corecte rămase definitivă se face prin publicarea pe pagina de internet a universităţii de medicină şi farmacie şi prin afişarea la sediul comisiei locale de concurs şi constituie răspuns la contestaţiile primite.

(3) în urma analizării contestaţiilor şi stabilirii grilei corecte rămase definitive, punctajele comunicate în săli pot suferi modificări.

(4) Dacă în urma contestării întrebărilor, comisia apreciază că există întrebări care prezintă vicii de formulare, aceste întrebări sunt anulate (hotărârea luată urmând a fi consemnată într-un proces-verbal semnat de toţi responsabilii grupurilor de lucru). Anularea întrebărilor duce la anularea punctelor acordate la întrebările respective, pentru toţi candidaţii.

Art. 21. - (1) Prelucrarea rezultatelor stabilite în urma aplicării grilei corecte rămase definitive se face de către o comisie de specialişti propuşi de comisia locală de rezidenţiat şi desemnaţi de rector. Membrii acestei comisii nu au voie să introducă sau să scoată în/din sala respectivă niciun fel de material. În sala respectivă nu au acces decât persoanele care formează comisia menţionată.

(2) Grila corectă rămasă definitivă este aplicată tuturor candidaţilor de la domeniul respectiv, indiferent dacă au contestat sau nu grila cu răspunsuri anunţată în sălile de concurs.

Art. 22. - Înainte de alcătuirea clasificărilor, comisia desemnată la art. 21 alin. (1) procedează la desfacerea sacilor şi la verificarea conţinutului fiecărui colet, semnalând într-un proces-verbal eventualele neconcordanţe.

Art. 23. - (1) Clasificarea pe domenii rezultă prin unificarea electronică a rezultatelor stabilite în urma aplicării grilei corecte rămase definitivă. Clasificarea se face pe domenii, pe fiecare centru universitar în care a fost organizat concursul.

(2) Universităţile de medicină şi farmacie au obligaţia de a transmite, în format electronic, Ministerului Sănătăţii cu cel puţin 24 de ore înainte de afişare clasificările definitive, în vederea emiterii ordinului ministrului sănătăţii de confirmare a rezultatelor.

 

CAPITOLUL VI

Rezultate.

Alegerea postului sau a locului în specialitate şi a centrelor de pregătire

 

Art. 24. - (1) Data afişării clasificărilor pe domenii este anunţată în timp util prin mass-media şi pe paginile de internet ale universităţilor de medicină şi farmacie din România şi pe site-ul www.rezidentiat.info

(2) Clasificările, data şi locul alegerii locurilor/posturilor în specialitate şi a centrelor de pregătire pot fi accesate pe paginile de internet ale universităţilor de medicină şi farmacie din România şi pe site-ul www.rezidentiat.info

Art. 25. - Alegerea locurilor/posturilor în specialitate şi a centrelor de pregătire se face în aceeaşi zi, pe baza punctajului şi a clasificărilor, la o dată stabilită de comun acord de universităţile de medicină şi farmacie, în intervalul orar 9,00- 21,00. Candidaţii se vor prezenta în centrul universitar unde au susţinut concursul de rezidenţiat. Dacă repartiţia nu se finalizează în prima zi, va continua în ziua următoare, în acelaşi interval orar, iar locurile şi posturile rămase disponibile se vor afişa pe pagina de internet la sfârşitul primei zile de repartiţie. În urma alegerii locului/postului şi a centrului de pregătire în specialitate se vor înainta Ministerului Sănătăţii listele nominale, inclusiv în format electronic, privind locurile/posturile, specialităţile şi centrele alese şi procesele-verbale ale sesiunii de alegeri (cu semnăturile candidaţilor) în termen de 3 zile lucrătoare.

Art. 26. - (1) Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi la data, ora şi locul fixate pentru alegerea postului ori a locului în specialitate şi a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs.

(2) Locurile şi posturile rămase neocupate în urma finalizării alegerilor nu se vor putea redistribui altor candidaţi, acestea urmând a fi ocupate numai printr-un alt concurs de rezidenţiat.

 

CAPITOLUL VII

Exemplificări privind tipurile de întrebări şi modul de punctare

 

Art. 27. - Caietele de concurs au un număr de 200 de întrebări pentru fiecare domeniu. Toate întrebările de concurs sunt elaborate de comisiile de specialişti stabilite de comisiile locale de rezidenţiat şi sunt diferite de cele deja publicate.

Art. 28. - (1) Cele 200 de întrebări de concurs sunt de două tipuri, astfel:

a) 25% din total sunt întrebări tip complement simplu, cu un singur răspuns corect posibil din 5; se notează fiecare întrebare cu răspuns corect cu 4 puncte; dacă la aceste întrebări candidaţii marchează mai mult sau mai puţin de un răspuns corect, întrebarea se anulează (punctaj 0);

b) 75% din total sunt întrebări tip complement multiplu cu 2-4 răspunsuri corecte; fiecare întrebare cu răspunsuri corecte este notată cu 5 puncte; dacă la aceste întrebări candidatul marchează mai puţin de două sau mai mult de 4 răspunsuri, întrebarea se anulează (punctaj 0).

(2) în caietul de concurs se precizează întrebările de tip complement simplu şi întrebările de tip complement multiplu.

Exemplu de punctare:

A B C D E = întrebare cu două răspunsuri corecte Aşi C

- în cazul în care candidatul marchează corect A şi C, acesta primeşte 5 puncte, astfel:

ABCDE X X 11111 = 5 puncte

- în cazul în care candidatul marchează A şi B, acesta primeşte 3 puncte, astfel:

ABCDE

XX

10 0 11 = 3 puncte

(3) Departajarea candidaţilor cu punctaj egal se face pe baza punctajului ponderat, care reprezintă calculul statistic în funcţie de răspunsurile corecte date de toţi candidaţii la întrebarea considerată cu gradul de dificultate cel mai mare.

(4) Departajarea candidaţilor care au obţinut punctajul maxim posibil se face prin susţinerea unei probe suplimentare de departajare. Această probă constă în 100 de întrebări din

tematica şi bibliografia aprobate, de tip complement multiplu, alcătuite cu 24 de ore înainte de susţinerea probei, într-un sediu securizat. Această probă are loc în ziua de sâmbătă, 1 decembrie 2012, în centrul universitar în care s-a desfăşurat concursul. Corectura se face în mod electronic în sala de concurs, în prezenţa candidaţilor. Rezultatele sunt folosite pentru alcătuirea unei ierarhizări a candidaţilor care au obţinut punctajul maxim posibil. Candidaţii care nu se prezintă la proba de departajare figurează în clasificare în ordine alfabetică, după ierarhizarea candidaţilor care au susţinut proba de departajare. (5) Pentru susţinerea probei de departajare nu se percepe taxă.

 

CAPITOLUL VIII

Probleme de organizare

 

Art. 29. - Pentru buna desfăşurare a concursului de rezidenţiat se stabilesc grupuri de lucru pentru îndeplinirea următoarelor obligaţii:

a) publicarea tematicii şi a bibliografiei de concurs, precum şi a metodologiei de desfăşurare a concursului;

b) stabilirea numărului de locuri şi de posturi pe domenii şi centre de pregătire, conform prevederilor legale;

c) rezolvarea problemelor financiare (propunerea taxei şi încasarea acesteia, cheltuieli pentru chirii, materiale, plata personalului care a contribuit la concurs etc.).

Art. 30. - Pentru buna desfăşurare a concursului de rezidenţiat, la nivel local se stabilesc grupuri de lucru pentru îndeplinirea următoarelor obligaţii:

a) închirierea sălilor pentru concurs, prezentarea unui tabel cu locul, numele şi capacitatea fiecărei săli, avându-se grijă să rămână în fiecare sală 1-3 locuri libere (în funcţie de capacitatea sălii), şi verificarea cu o săptămână înainte a condiţiilor de lucru în sala respectivă (căldură, lumină, aerisire, scaune bune etc.) - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat;

b) asigurarea materialelor necesare întregii sesiuni [hârtie, carioci de culori diferite, hârtie de împachetat, plicuri pentru grile, sfoară, unităţile de memorie externă (memory stick), cleşti pentru sigilat etc] - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat;

c) organizarea supravegherii concursului - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat, care are următoarele atribuţii:

- asigurarea unui număr suficient de supraveghetori (un supraveghetor la 25 de candidaţi cu un minim de 3 persoane pentru o sală);

- desemnarea şefilor de clădire, de sală şi a supraveghetorilor pe locuri de concurs;

- instruirea acestora cu o săptămână înainte de concurs;

d) întocmirea şi tipărirea listelor cu candidaţi, a legitimaţiilor de bancă şi împărţirea candidaţilor pe săli în funcţie de capacitatea fiecăreia, afişarea acestora şi transmiterea spre webmaster pentru publicare pe internet - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat;

e) elaborarea şi tipărirea instrucţiunilor pentru şefii de clădire, de sală, supraveghetori şi candidaţi - coordonator este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat;

f) elaborarea şi tipărirea documentelor nesecrete [procese-verbale, diferenţiate pentru şefii de clădiri şi de sală, de predare-primire a sacilor cu caiete cu întrebări şi de predare-primire de la sfârşitul concursului, pentru plicuri cu grile corectate, unităţile de memorie externă (memory stick), plicuri cu grile anulate sau nefolosite, grile „Retras din concurs”, caiete cu întrebări nefolosite, atât ale şefilor de sală către şefii de clădire, cât şi ale şefilor de clădire către comisia locală de rezidenţiat; procese-verbale privind derularea concursului, completate şi semnate de şefii de sală şi de supraveghetori, grile de răspuns]- responsabilă este comisia locală de rezidenţiat;

g) tipărirea caietelor cu întrebări într-un sediu securizat (personalul care va lucra în acest sediu nu are voie să comunice cu exteriorul şi nici să părăsească sediul până în ziua de 25 noiembrie 2012, ora 11,00 şi va semna o declaraţie de confidenţialitate conform modelului transmis de Ministerul Sănătăţii) - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat;

h) transportul caietelor cu întrebări la sălile de concurs şi apoi al grilelor corectate la locul stabilit de comisia locală de rezidenţiat, pregătirea maşinilor şi a personalului de însoţire - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat;

i) pregătirea pentru corectură, după aducerea la săli a aparaturii electronice şi asigurarea personalului necesar, altul decât şefii de sală sau supraveghetorii - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat;

j) instruirea personalului care va asigura corectura grilelor prin scanare - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat;

k) citirea grilelor prin scanare (pe baza softului pus la dispoziţie de Ministerul Sănătăţii) - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat;

l) stabilirea grilei de răspuns - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat;

m) stabilirea clasificărilor finale în ordinea descrescătoare a punctajelor, cu departajare conform prevederilor art. 28 alin. (3)-(5), pe domenii - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat;

n) afişarea clasificărilor finale - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat;

o) crearea unei pagini web pe internet în care se publică toate informaţiile nesecrete legate de concurs (distribuţia pe săli a candidaţilor, locul de afişare a acestor date, instrucţiuni pentru candidaţi, punctaje obţinute, cataloagele finale în ordinea clasificării etc.) - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat;

p) alegerea posturilor şi a locurilor publicate la rezidenţiat şi a centrelor de pregătire - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat.

Art. 31. - (1) Pregătirea materialelor necesare desfăşurării concursului presupune realizarea grilelor pentru răspuns, pregătirea sacilor cu materiale nesecrete şi realizarea caietelor cu întrebări.

(2) Grilele pentru răspuns se tipăresc până la data de 12 noiembrie 2012, într-un număr dublu faţă de numărul candidaţilor înscrişi pe liste plus o rezervă de 10% din fiecare tip, pentru a preîntâmpina posibilele dificultăţi generate de distribuţia diferită a fiecărui tip de grilă în săli. Grilele sunt de 4 tipuri, notate cu A, B, C şi D, pentru fiecare domeniu, corespunzător cu notarea caietelor cu întrebări, astfel încât în săli candidaţii care au locurile apropiate să aibă grile şi caiete de tipuri diferite.

(3) Pregătirea sacilor pentru săli conţinând toate materialele nesecrete necesare (cu excepţia caietelor cu întrebări) se face de comisia locală de rezidenţiat, în săptămâna premergătoare concursului. Fiecare sac, pe care se scriu domeniul, clădirea, sala, precum şi conţinutul sacului, cuprinde următoarele materiale:

- colete sigilate cu grile pentru răspuns; numărul grilelor pentru răspuns este dublu faţă de numărul candidaţilor din sala respectivă (+ 10%), în aşa fel încât să se asigure posibilitatea schimbării grilei cu una de acelaşi tip, o dată pentru fiecare candidat, în cazul în care candidatul a făcut greşeli şi solicită schimbarea grilei; pe fiecare colet se scriu sala, numărul de candidaţi din sala respectivă, numărul de grile pentru răspuns conţinute de colet (numărul candidaţilor din sala respectivă x 2 + 10%);

- pixuri-cariocă negre pentru completarea grilei de răspuns; numărul pixurilor-cariocă este corespunzător numărului candidaţilor din sala respectivă + 30% rezervă;

- plicuri format C4 pentru împachetarea grilelor corectate;

- coli albe format A4 pentru protejarea grilelor ce se introduc în plicuri;

- plicuri format C5 conţinând plumbii şi sârma pentru sigilat sacii;

- bandă adezivă pentru sigilarea plicurilor cu grilele corectate şi coletelor cu grile anulate şi retrase din concurs;

- sfoară pentru legarea coletelor cu grile;

- hârtie de împachetat pentru coletele cu grile anulate şi retrase din concurs;

- sârme cu plumbi;

- pixuri-cariocă de culoare roşie;

- prelungitoare pentru aparatura electronică;

- ştampilă de concurs, conform modelului transmis de Ministerul Sănătăţii, care se aplică inclusiv pe grilele candidaţilor (în spaţiul special desemnat) şi pe materiale din sala de concurs.

(4) Sacii cu materialele nesecrete sigilaţi sunt depozitaţi la nivelul comisiei locale de rezidenţiat, cu două zile înainte de concurs. Sediul este sigilat. În dimineaţa zilei de concurs, sacii sigilaţi, conţinând cele de mai sus, separat pentru fiecare sală de concurs, sunt transportaţi de comisiile special desemnate la locurile de desfăşurare a concursului.

(5) Pentru crearea şi multiplicarea caietelor cu întrebări se desfăşoară următoarele activităţi:

a) preşedintele comisiei locale de rezidenţiat împreună cu coordonatorul colectivului desemnat pentru stabilirea întrebărilor pentru concurs îşi aleg grupurile de lucru pentru conceperea întrebărilor. Aceste grupuri de lucru sunt făcute publice în ziua concursului;

b) întrebările sunt create după tematica şi bibliografia deja anunţate. Ele sunt prezentate în anumite condiţii de punere în pagină şi/sau pe dischetă pe un anumit tipar;

c) caietele cu întrebări sunt alcătuite şi multiplicate de colectivul special desemnat care lucrează într-un loc de unde nu are nicio legătură cu exteriorul şi nu părăseşte locul respectiv decât după minimum o oră de la începerea probei scrise (nu mai devreme de ora 11,00). La locul respectiv, comisia locală desemnată dispune de toate materialele şi echipamentele necesare multiplicării caietelor cu întrebări şi ambalării lor în sacii ce vor fi sigilaţi. Caietele sunt multiplicate într-un număr stabilit în funcţie de numărul candidaţilor din fiecare sală, plus o rezervă de 20% pentru înlocuire, în cazul unor eventuale greşeli de tipărire şi pentru preîntâmpinarea dificultăţilor legate de distribuţia diferită a fiecărui tip în sală. Caietele sunt multiplicate pe 4 tipuri, notate A, B, C şi D pentru fiecare domeniu. Caietele conţin aceleaşi întrebări, dar ordinea acestor întrebări este diferită pentru fiecare dintre cele 4 tipuri de caiete;

d) după multiplicarea caietelor într-un număr corespunzător din fiecare tip, acestea sunt împachetate, pachetele sunt sigilate cu bandă adezivă şi ştampilate (ştampila este emisă de comisia locală), puse în saci, iar sacii sunt sigilaţi cu cleştii transmişi de comisia locală. Rezerva de caiete pentru fiecare tip este pusă în sacul desemnat pentru fiecare sală de concurs;

e) în dimineaţa zilei de concurs, sacii sigilaţi, separat pentru fiecare sală de concurs, sunt transportaţi la locul de desfăşurare a concursului de comisiile special desemnate. În fiecare maşină se vor găsi minimum 2 însoţitori (dintre care o persoană de pază -jandarm);

f) după terminarea operaţiunilor de multiplicare, toate materialele rămase (rebuturi, plusuri, matriţe din copiatoare etc.) sunt împachetate separat, sigilate şi transportate la sediul comisiei locale de rezidenţiat, unde se păstrează până după alegerea posturilor, a locurilor în specialitate şi a centrelor de pregătire.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 949/2012 privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară si farmacie, sesiunea 25 noiembrie 2012

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale resurse umane şi certificare nr. VVR53/2012,

în temeiul dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin

Legea nr. 103/2012, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii, interimar, emite prezentul ordin.

Art. I. - Alineatul (1) al articolului 1 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 949/2012 privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 25 noiembrie 2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 3 octombrie 2012, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Cuantumul taxei de participare la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 25 noiembrie 2012, se stabileşte la suma de 360 lei/participant.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii, interimar,

Raed Arafat,

subsecretar de stat

 

Bucureşti, 8 octombrie 2012.

Nr. 994.

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă

 

În baza art. 7 lit. e) şi f) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător,

în temeiul art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor,

ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă metodologia de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă, în mod unitar, pe întreg teritoriul ţării, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi ale convenţiilor internaţionale în domeniu la care România este parte.

Art. 2. - (1) Inventarul privind emisiile de poluanţi în atmosferă la nivel naţional, denumit în continuare inventar naţional, stă la baza întocmirii rapoartelor către organismele europene şi internaţionale şi stabilirii conformării cu obligaţiile României privind emisiile de poluanţi în atmosferă.

(2) Inventarul prevăzut la alin. (1) se elaborează şi se transmite anual pentru anul încheiat cu 2 ani înaintea celui curent.

Art. 3. - (1) Inventarele privind emisiile de poluanţi în atmosferă la nivel local cuprind datele colectate la nivel local în scopul evaluării calităţii aerului prin modelarea dispersiei poluanţilor în aer, denumite în continuare inventare locale.

(2) Inventarele locale se elaborează anual pentru anul anterior anului curent.

(3) Inventarele locale realizate în conformitate cu prezentul ordin stau la baza elaborării de studii privind dispersia poluanţilor în atmosferă, inclusiv cele care fac parte din documentaţiile necesare obţinerii actelor de reglementare în domeniul protecţiei mediului.

Art. 4. - Procedura pentru realizarea inventarelor locale de emisii şi a inventarului naţional în conformitate cu cerinţele Ghidului EMEP/EEAeste prevăzută în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Procedura de asigurare şi control al calităţii inventarelor de emisii este prevăzută în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Chestionarele utilizate pentru colectarea datelor specifice fiecărei categorii de activităţi şi, după caz, specifice fiecărei surse de date identificate sunt prevăzute în anexa nr. 3*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Elaborarea inventarelor locale se realizează în conformitate cu următoarele termene:

a) autorităţile locale pentru protecţia mediului transmit operatorilor economici anual, până la data de 15 ianuarie, chestionarele prevăzute în anexa nr. 3 specifice fiecărei categorii de activităţi desfăşurate de aceştia şi, după caz, fiecărei surse de date identificate;

b) operatorii economici transmit autorităţilor locale pentru protecţia mediului chestionarele completate cu datele solicitate pentru anul anterior, până la data de 15 martie;

c) autorităţile locale pentru protecţia mediului elaborează inventarele locale de emisii şi le transmit Centrului de Evaluare a Calităţii Aerului, structură în cadrul instituţiei publice cu competenţe în implementarea politicilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului, până la data de 31 mai, utilizând formatele stabilite în anexa nr. 4*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului elaborează anual inventarul naţional şi îl transmite autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, respectând formatele de raportare puse la dispoziţie de organismele internaţionale în domeniu, în conformitate cu următoarele termene:

a) până la data de 1 decembrie a fiecărui an inventarul naţional final de emisii de dioxid de sulf SO2, oxizi de azot NOx, compuşi organici volatili COV şi amoniac NH3 al anului încheiat cu 2 ani înaintea anului curent, respectiv inventarul naţional preliminar de emisii de SO2, NOx, COV şi NH3 pentru anul anterior anului curent;

b) până la data de 1 februarie a fiecărui an inventarul naţional de emisii de dioxid de sulf SO2, oxizi de azot NOx, amoniac NH3, compuşi organici volatili nemetanici COVnm, metan CH4, monoxid de carbon CO, pulberi (PM2.5, PM10, TSP), metale grele (cadmiu Cd, plumb Pb, mercur Hg, arsen As, crom Cr, cupru Cu, nichel Ni, seleniu Se, zinc Zn), poluanţi organici persistenţi [dioxine şi furani, hidrocarburi policiclice aromatice PAH - benzo(a)pyrene, benzo(b)fluoranthene, benzo(k) fluoranthene, indeno(1,2,3-cd)pyrene, hexaclorbenzen HCB, hexaclorciclohexan HCH, bifenil policlorinat PCBs], pentru anul încheiat cu 2 ani înaintea anului curent.

Art. 9. - (1) Inventarele locale şi inventarele naţionale care sunt raportate la Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu, Convenţia privind poluarea atmosferică transfrontieră pe distanţe lungi, Convenţia privind poluanţii organici persistenţi adoptată la Stockholm, Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice se corelează între ele, luând în considerare metodologia aprobată prin prezentul ordin.

(2) Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului şi celelalte structuri din cadrul autorităţii publice centrale cu competenţe în implementarea politicilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului şi autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului au obligaţia de a aplica metodologia de realizare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă la elaborarea raportărilor către organismele europene şi internaţionale prevăzute la alin. (1) pe care le au în responsabilitate.

Art. 10. - Anexele se actualizează, se modifică şi se completează, după caz, în scopul adaptării la modificările survenite în reglementările europene şi internaţionale în domeniu, prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor.

Art. 11. - Ministerul Mediului şi Pădurilor, autoritatea publică centrală cu competenţe în implementarea politicilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului şi autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 28 august 2012.

Nr. 3.299.


*) Anexele nr. 1-4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006

 

Având în vedere dispoziţiile art. 43-47 şi ale art. 106 lit. f) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 6 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Pot participa la concursul de promovare în funcţii de execuţie vacante sau pe loc judecătorii şi procurorii care îndeplinesc la data susţinerii probelor scrise condiţiile de vechime prevăzute la art. 44 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care la ultima evaluare au avut calificativul «foarte bine» şi nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani.”

2. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - La medii egale au prioritate, în următoarea ordine: candidaţii care au titlul ştiinţific de doctor în drept, cei care au vechime mai mare în funcţia de judecător sau de procuror, cei care au calitatea de doctorand, candidaţii care au absolvit cursuri de masterat sau care au absolvit cursuri postuniversitare ori candidaţii care au activitate publicistică în specialitate, iar în cazul în care egalitatea se păstrează după aplicarea acestor criterii vor fi avute în vedere în următoarea ordine: nota obţinută la proba scrisă tip grilă pentru verificarea cunoştinţelor practice, vechimea la instanţa/parchetul al cărei/cărui grad profesional îl deţine judecătorul/procurorul, media obţinută la ultima evaluare, media obţinută la examenul de capacitate.”

3. La articolul 30, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - (1) Judecătorii şi procurorii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 27, dar care nu au fost promovaţi ca urmare a lipsei posturilor vacante pot fi promovaţi în posturile ce se vacantează la instanţele şi parchetele pentru care au optat la înscriere, în termen de 3 luni de la data validării concursului.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Alina Nicoleta Ghica

 

Bucureşti, 18 septembrie 2012.

Nr. 799.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale MOTECO SCONT IFN - S.A.

 

Având în vedere solicitarea privind radierea din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale MOTECO SCONT IFN - S.A., formulată în baza art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, prin Scrisoarea înregistrată la Banca Naţională a României cu nr. 19.834 din 10 august 2012, şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune radierea din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare, ţinut la Banca Naţională a României, a Societăţii Comerciale MOTECO SCONT IFN - SA, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Mărăşti nr. 59, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J40/9576/2007, cod unic de înregistrare 21753443, înscrisă în Registrul general al instituţiilor financiare nebancare, ţinut la Banca Naţională a României, la secţiunea k) „Activităţi multiple de creditare” cu nr. RG-PJR-41-110130.

 

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 18 septembrie 2012.

Nr. 891.