MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 703/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 703         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 12 octombrie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

979. - Hotărâre privind transmiterea unui sector de drum naţional, proprietate publica a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, judeţul Bihor, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., în vederea reabilitării acestuia

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

62. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare si pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007

 

217. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru struguri de vin, vin şi produse pe bază de vin - recolta anului de comercializare 2012/2013

 

225. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui sector de drum naţional, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, judeţul Bihor, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., în vederea reabilitării acestuia

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 21 alin. (1) şi art. 221 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui sector de drum naţional, proprietate publică a statului, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, judeţul Bihor, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., în vederea reabilitării acestuia, în condiţiile legii.

Art. 2. - Predarea-preluarea sectorului de drum naţional prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Nicolae Căbulea,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 10 octombrie 2012.

Nr. 979.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a sectorului de drum naţional, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, judeţul Bihor, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., în vederea reabilitării acestuia

 

Denumirea şi locul unde este situat sectorul de drum naţional

Persoana juridică de la care se transmite sectorul de drum naţional

Persoana juridică la care se transmite sectorul de drum naţional

 

Caracteristicile tehnice ale sectorului de drum naţional

Indicativul vechi

Indicativul nou

DN79

poziţia 107+ 745112+ 045,

municipiul Oradea,

judeţul Bihor

Domeniul public al statului şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, judeţul Bihor - CUI 4230487

Domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii - CU113633330

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA -CUI 116054368

Lungime tronson - 4,30 km

Cod de clasificare 8.12.04

Nr. MFP -12273 parţial

DN79

DN79

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢAALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 882 din 29 august 2012, întocmit de către Direcţia de coordonare tehnică a institutelor de referinţă, LSVSA, reglementare şi controlul activităţii farmaceutice veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (1) şi (3)r precum şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Norma sanitară veterinară privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 şi 804 bis din 26 noiembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) produsele să nu conţină substanţe a căror utilizare să necesite control veterinar; nu se aplică derogări pentru produsele imunologice;”.

2. La articolul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„AH 31. - (1) După emiterea unei autorizaţii de come reia! i za re, deţinătorul acesteia trebuie ca pentru metodele de fabricaţie şi control prevăzute la art. 12 alin. (5) lit. d) şi i) să ţină cont de progresul ştiinţific şi tehnic şi să introducă toate modificările care se impun pentru ca produsul medicinal veterinar să fie fabricat şi controlat prin intermediul unor metode ştiinţifice general acceptate; aceste modificări trebuie autorizate de către Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar.”

3. La articolul 463, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Evaluatorul solicită verificarea metodelor de control utilizate de producător şi descrise în specificaţiile de calitate ale produsului finit, pentru a se asigura că sunt corespunzătoare; în acest caz, solicitantul transmite, în vederea verificărilor de laborator, mostre de produs finit prezentate în ambalajele în care urmează a fi comercializate sau în machete ale ambalajelor, în cantităţile necesare pentru a permite verificarea metodei de control; dacă produsul medicinal veterinar este prezentat în mai multe mărimi de ambalaj, controlul de laborator se efectuează pe produsul prezentat în ambalajul cu cea mai mică mărime.”

4. La articolul 62 alineatul (6), după litera c) se adaugă trei noi litere, literele d), e) şi f), cu următorul cuprins:

,,d) se eliberează fără prescripţie medicală (OTC);

e) produsul medicinal veterinar conţine o substanţă narcotică;

f) produsul medicinal veterinar conţine o substanţă psihotropă.”

5. În anexa nr. 1, la titlul I partea I litera A, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3. Solicitantul trebuie să specifice numărul şi titlurile volumelor documentaţiei prezentate în sprijinul cererii şi să indice probele prezentate.”

Art. II. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor controlează modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Mihai Ţurcanu

 

Bucureşti, 4 octombrie 2012.

Nr. 62.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru struguri devin, vin şi produse pe bază de vin - recolta anului de comercializare 2012/2013

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 68.939 din 6 septembrie 2012 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii,

în baza prevederilor art. 6 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2008 privind înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 29/2009,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se recunoaşte de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Acordul interprofesional pentru struguri de vin, vin şi produse pe bază de vin - recolta anului de comercializare 2012/2013, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Contractele de producere, cumpărare, livrare şi plată a strugurilor de vin destinaţi procesării din recolta anului de comercializare 2012/2013, încheiate între producătorii de struguri de vin şi societăţile comerciale producătoare de vin, vor respecta condiţiile stabilite în Acordul interprofesional pentru struguri de vin, vin şi produse pe bază de vin - recolta anului de comercializare 2012/2013.

Art. 3. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurala, prin Direcţia generală politici agricole şi strategii, şi Organizaţia Interprofesională pentru Produsele Agroalimentare vor urmări şi vor controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 septembrie 2012.

Nr. 217.

 

ANEXĂ

 

ACORD INTERPROFESIONAL

pentru struguri de vin, vin si produse pe bază de vin - recolta anului de comercializare 2012/2013

 

Membrii semnatari ai prezentului acord interprofesional, şi anume asociaţiile membre a!e Organizaţiei Naţionale Interprofesionale Vitivinicole, denumită în continuare O.N.I.V., constituită în conformitate cu prevederile Statutului O.N.I.V. şi ale art. 1, 5 şi 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2008 privind înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale pentru produse agroalimentare. aprobată cu modificări prin Legea nr. 29/2009, precum şi ale art. 1, 6 şi 9 din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009 privind organizarea şi funcţionarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare şi pentru aprobarea criteriilor de reprezentare, a procedurii de acordare şi retragere a recunoaşterii, de control şi monitorizare a acestora, precum şi delegarea de atribuţii, respectiv Asociaţia Degustătorilor Autorizaţi din România (ADAR), Asociaţia Profesională Vitivinicolă Dealu Mare (APV Dealu Mare), Asociaţia Producătorilor şi Exportatorilor de Vinuri din România (APEV), Asociaţia Profesională Vitivinicolă Panciu (AV Panciu), Asociaţia Consultanţilor Oenologi din România (ASCER), Asociaţia Profesională Vitis Transilvania (AP Vitis Transilvania Jidvei), Asociaţia Profesională Domeniile Cotnari (AP Domeniile Cotnari), Asociaţia Vie Vin Recaş (AVV Recaş), Asociaţia Interprofesională Vitivinicolă Vrancea - Pietroasa (AIVV Pietroasa), Asociaţia Profesională a Producătorilor de Material Săditor Viticol din România (APMSV), Asociaţia Profesională a Producătorilor şi Importatorilor de Echipamente, Ambalaje şi Alte Materiale pentru Producţia de Vin şi Băuturi Alcoolice (APIEAM), Asociaţia Profesională a Viticultorilor din Podgoria Miniş Măderat (APV Miniş), Asociaţia Producătorilor şi Comercianţilor de Vinuri cu Denumire de Origine Tohani (APCVDO Tohani), Asociaţia Profesională Vitivinicolă Terasele Dunării Ostrov (APV Terasele Du nard Ostrov), Asociaţia Profesionala Vitivinicola” Viile Teleormanului Zimnicea (APV Viile Teleormanului Zimnicea), Centrul de Studii Vitivinicole şi Analiză Senzorială (CSVAS), Asociaţia Profesională a Producătorilor de Vinuri însurăţei (APV însurăţei), Asociaţia Profesională Vitivinicolă Colinele Dobrogei (APV Colinele Dobrogei), Asociaţia Profesională a Distribuitorilor şi Importatorilor de Pesticide din Ardeal (ADIPA), Asociaţia Nonprofit a Viticultorilor din Cărei, Asociaţia Vinţeler Bihor (APMSV), Asociaţia Provitis Arad, Asociaţia Cavalerii Vinului Sfântul Orban, au încheiat prezentul acord interprofesional, denumit în continuare A.I.P., privind producerea, cumpărarea, livrarea şi plata strugurilor de vin din recolta anului de comercializare 2012/2013, destinată producerii vinurilor.

A.I.P. a luat în considerare regulamentele şi prevederile europene recente în domeniu, îndeosebi Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP*) şi Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008 privind organizarea comună a pieţei vitivinicole, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999, a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 şi a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.392/86 şi a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999.

 

ARTICOLUL 1

Obiectivele şi durata A.I.P.

 

1.1. A.I.P. Îşi propune să reglementeze într-o manieră unitară, la nivel naţional, relaţiile dintre parteneri (producători/furnizori şi beneficiari/procesatori).

1.2. A.I.P. Îşi propune să asigure contractul de bază privind producerea, cumpărarea, livrarea şi plata strugurilor de vin, denumit în continuare C.P.C.L.P., precum şi clauzele generale ale acestuia, respectând interesele generale ale partenerilor din filiera vitivinicolă.

1.3. A.I.P. Îşi propune să asigure cadrul general de funcţionare şi dezvoltare a sectorului vitivinicol din România şi integrarea acestuia în structurile europene, precum şi organizarea comună de piaţă, bazată pe principii concurenţiale, cu reguli tehnice şi administrative armonizate, în sectorul vitivinicol pentru struguri de vin, vin şi produse pe bază de vin.

1.4. Organizarea comună de piaţă în sectorul vitivinicol se referă la realizarea producţiei de struguri de vin, de la plantare până la obţinerea produsului final - vinul. Acest cadru reprezintă sistemul de legătură dintre producători, prin carnetul de viticultor, procesatori, prin retragerea obligatorie sub control a subproduselor, şi distribuitori ai grupei de produse vitivinicole.

1.5. Filiera de produs cuprinde organismele administrative, publice şi private din sectorul vitivinicol, precum şi sistemul de relaţii funcţionale dintre acestea şi producătorii, procesatorii, transportatorii, depozitarii, distribuitorii, comercianţii care au atribuţii în producerea, certificarea, controlul şi protejarea vinurilor cu denumire de origine controlată, denumite în continuare vinuri cu D.O.C., şi vinurilor cu indicaţie geografică, denumite în continuare vinuri cu I.G., în scopul comercializării şi/sau consumului.

1.6. A.I.P. este valabil pentru campania vitivinicolă din anul de comercializare 1 august 2012 - 31 iulie 2013, clauzele generale putând fi modificate prin negocieri între membrii semnatari şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare M.A.D.R., până cel mai târziu la 15 iulie 2012.

1.7. Clauzele prezentului A.I.P. sunt obligatorii pentru toţi membrii afiliaţi structurilor profesionale semnatare şi este opozabil şi nemembrilor din filiera vitivinicolă.

1.8. A.I.R este aprobat de către M.A.D.R. şi pus în aplicare prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării ruralo.

1.9. M.A.D.R., prin consilierii cu atribuţie de inspecţie de stat din teritoriu, precum şi membrii O.N.I.V. vor verifica respectarea prevederilor C.P.C.L.P.

 

ARTICOLUL 2

Clauze generale

 

2.1. Conform clauzelor generale ale A.I.P., C.P.C.L.P. se încheie între producătorii de struguri şi procesatori, persoane fizice şi/sau juridice.

2.2. C.P.C.L.P. stipulează suprafeţele plantate cu viţă-de-vie nobilă, producţiile nete de plată care vor fi predate beneficiarului, precum şi preţul de vânzare/cumpărare, conform anexei care face parte integrantă din prezentul A.I.P.

2.3. C.P.C.L.P. este documentul în care se stabilesc clauze contractuale pentru strugurii de vin din soiuri nobile, materia primă pentru vin pe clase de calitate: vin cu D.O.C., vin cu I.G. şi vin.

2.4. Comercializarea strugurilor de vin din soiuri nobile se efectuează numai însoţită de carnetul de viticultor, vizat de direcţiile agricole judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare D.A.J., şi completat pentru fiecare transport care circulă între producător şi procesator.

2.5. C.P.C.L.P se încheie până la data de 1 august a anului de comercializare şi se semnează de toţi partenerii.

2.6. Partenerii pot denunţa în caz de litigiu doar clauzele din C.P.C.L.P, cu excepţia clauzelor A. I.P.

 

ARTICOLUL 3

Modul de aplicare a A.I.P.

 

3.1. Prezentul A.I.P. reprezintă voinţa partenerilor asociaţi în structuri profesionale reprezentative pe filiera vitivinicolă din cele 8 regiuni viticole, clauzele acestuia fiind obligatorii din momentul semnării lui.

3.2. A.I.P. poate fi modificat prin negocieri între partenerii semnatari, până la data de 15 iulie a anului de comercial zare.

3.3. Membrii semnatari vor supraveghea aplicarea A.I.P. În toate cazurile în care unul sau mai mulţi membri ai structurii profesionale reprezentative sunt implicaţi într-o activitate contractuală derivată din prezentul A.I.P. şi pasibilă de atingerea într-o manieră păgubitoare a uneia dintre părţi.

3.4. C.P.C.L.P. poate cuprinde clauze complementare specifice, care au caracter limitat la partenerii semnatari, care nu anulează stipulaţiile A.I.P. nici în litera şi nici în spiritul lor şi care nu modifică convenţia de bază privind respectarea intereselor generale ale partenerilor.

3.5. Clauzele speciale ale C.P.C.L.P. sunt negociate între parteneri şi pot fi modificate de către aceştia prin acte adiţionale, pentru clauzele care nu afectează parametrii de producţie. Clauzele speciale ale C.P.C.L.P. nu pot fi extinse asupra A.I.P. aferent campaniei din care acesta a fost derivat.

3.6. În termen de 90 de zile de la aplicarea reglementărilor A.I.P corespunzător anului de comercializare, O.N.I.V. prezintă membrilor săi bilanţul realizării acestora.

 

ARTICOLUL 4

Direcţiile de negociere a A.I.P.

 

4.1. Direcţiile de negociere a A.I.P. stabilesc cadrul general privind clauzele contractuale ale C.P.C.L.P.

4.2. Direcţiile de negociere a A.I.P. stabilesc cuantumul preţului indicativ, preţului de bază sau al preţului de referinţă, în funcţie de clasa de calitate, soi, zonă şi regiune viticolă.

4.3. Direcţiile de negociere a A.I.P. stabilesc norme tehnice de producere a vinurilor cu DOC. şi I.G. şi prevederile caietului de sarcini pentru acestea, proceduri pentru măsura de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole.

4.4. Direcţiile de negociere a A.I.P. urmăresc respectarea obiectivelor strategiei de dezvoltare durabilă a viticulturii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.432/2005 privind măsurile şi instrumentele de reglementare a filierei vitivinicole.

4.5. Direcţiile de negociere a A.I.P. urmăresc adaptarea ofertei la cererea pieţei produselor vitivinicole.

4.6. A.I.P. se avizează de către semnatarii lui şi se recunoaşte de către M.A.D.R până la data de 15 iulie a anului de comercializare, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ARTICOLUL 5

Producerea strugurilor din soiuri nobile pentru vin

 

5.1. C.P.C.L.P. stabileşte suprafaţa cultivată cu viţă-de-vie cu soiuri nobile şi producţia pe fiecare parcelă şi soi.

5.2. Strugurii din soiuri nobile pentru vin se livrează pe bază contractuală C.P.C.L.P. Între producător/furnizor şi procesator/beneficiar.

5.3. Viticultorii producători de struguri din soiuri nobile pentru vin se obligă să respecte tehnologia stabilită pentru clasa de calitate (D.O.C., I.G., vin) în conformitate cu prevederile caietelor de sarcini.

5.4. Producătorii/Furnizorii şi procesatorii/beneficiarii - persoane fizice sau juridice, care predau şi comercializează struguri din soiuri nobile pentru vin, sunt obligaţi să permită accesul reprezentanţilor beneficiarilor pentru monitorizarea culturii viţei-de-vie şi se obligă să execute lucrările tehnologice la termenele stabilite.

5.5. Producătorii/Furnizorii şi procesatorii/beneficiarii de struguri din soiuri nobile pentru vin se obligă să transmită atât organizaţiei interprofesionale, cât şi organismelor îndreptăţite datele statistice din sectorul vitivinicol, conform legislaţiei în vigoare.

 

ARTICOLUL 6

Recoltarea strugurilor de vin din soiuri nobile

 

6.1. Recoltarea strugurilor de vin din soiuri nobile se execută de producători, în funcţie de soi, după acumularea conţinutului de zahăr, potrivit zonei viticole din care fac parte şi în conformitate cu prevederile Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, republicată, cu modificările ulterioare.

6.2. Începerea recoltării se notifică beneficiarilor cu 5 zile înainte de începere.

6.3. Producătorul, împreună cu beneficiarul/procesatorul, va stabili graficul de recoltare pe zile, soi, cantităţi, mod de ambalare, punct de recepţie.

6.4. Condiţiile de recepţie cantitativă şi calitativă se vor stabili de către semnatarii C.P.C.L.P.

 

ARTICOLUL 7

Transportul strugurilor de vin din soiuri nobile

 

7.1. Transportul strugurilor de vin din soiuri nobile se suportă şi se asigură, de regulă, de beneficiar/procesator.

7.2. C.P.C.L.P. poate deroga de ia prevederile pct. 7.1, sub rezerva convenţiilor particulare încheiate înainte de începerea campaniei de recoltare 2012, răspunzând regulilor sau tradiţiei locale.

 

ARTICOLUL 8

Preţul strugurilor de vin din soiuri nobile

 

8.1. Părţile au stabilit ca pentru recolta 2012/2013 preţul de livrare al strugurilor de vin din soiuri nobile să fie stabilit prin negociere directă între producător/furnizor şi beneficiar/procesator, în funcţie de soi. regiune viticolă, centru viticol, podgorie, calitatea materiei prime etc, potrivit legislaţiei în vigoare.

8.2. Condiţiile de calitate ale strugurilor de vin din soiuri nobile se vor stipula în C.P.C.L.P.

8.3. Preţul pentru struguri de vin din soiuri nobile se negociază, fără încălcarea principiului concurenţei.

 

ARTICOLUL 9

Plata strugurilor de vin din soiuri nobile

 

9.1. Modalitatea şi condiţiile de plată se negociază între părţi şi sunt stipulate în C.P.C.L.P.

9.2. Termenul integral de plată nu poate depăşi data de 31 decembrie a campaniei vitivinicole în cauză.

9.3. În cazul solicitării producătorilor de struguri de vin din soiuri nobile, plata se poate face prin cotă de avans sau în echivalent vin.

9.4. C.P.C.L.P. poate deroga de la prevederile pct. 9.1-9.3, sub rezerva convenţiilor particulare încheiate înainte de începerea campaniei de recoltare 2012, răspunzând regulilor sau tradiţiei locale.

 

ARTICOLUL 10

Concurenţă şi restricţii

 

A.I.P. urmăreşte adaptarea ofertei la cererea pieţei prin măsura de restructurare-reconversie şi a obiectivelor din strategia de dezvoltare durabilă a viticulturii pentru grupa de produse struguri de vin, vin şi produse pe bază de vin şi nu poate comporta restricţii în ceea priveşte stabilirea segmentului de piaţă, ameliorarea calităţii, limitarea capacităţilor de producţie, accesul noilor operatori, situaţiile de criză, diversificarea produselor, asigurarea produselor şi menţinerea activităţii economice în zonele rurale.

 

ARTICOLUL 11

Forţa majoră

 

În caz de forţă majoră, prezentul A.I.P, încetează parţial sau total să producă efecte. Forţa majoră poate fi invocată de către oricare dintre părţi, trebuie justificată prin documente constatatoare emise de autorităţile competente şi se răsfrânge şi asupra C.P.C.L.P.

 

ARTICOLUL 12

Concilierea şi arbitrajul

 

Litigiile referitoare la aplicarea prezentului A.I.P. şi a C.P.C.L.P. se supun reglementărilor în vigoare referitoare la conciliere şi arbitraj. Părţile convin ca litigiile să fie soluţionate pe cale amiabilă şi să se adreseze instanţei numai după epu zarea procedurilor de conciliere.

 

ARTICOLUL 13

Taxe şi alte obligaţii financiare

 

13.1. Părţile semnatare se obligă să plătească la timp şi în cuantumul cerut taxele sau alte obligaţii financiare care provin din aplicarea politicilor agricole ale Uniunii Europene şi care vor fi stipulate de regulamentele europene şi legislaţia naţională în vigoare.

13.2. C.P.C.L.P. trebuie să prevadă modul de colectare şi repartizare a acestor obligaţii financiare, în conformitate cu prevederile legale şi/sau potrivit înţelegerii dintre părţi.

 

ARTICOLUL 14

Definiţii

 

An de comercializare - anul de comercializare 2012/2013 începe la data de 1 august 2012 si se termină la data de 31 iulie 2013.

Struguri pentru vin înseamnă toate cantităţile de struguri pentru vin din soiuri nobile destinate obţinerii vinului de calitate, respectiv vin cu D.O.C., vin cu I.G. şi vin.

Vin este produsul obţinut exclusiv prin fermentarea alcoolică, totală sau parţială, a strugurilor proaspeţi, presaţi sau nepresaţi, ori a mustului de struguri.

Încheiat astăzi, 27 iulie 2012, în două exemplare.

 

Preşedintele O.N.I.V.,

Claudiu Necşulescu

 

ANEX

 la acordul interprofesional

 

- model –

 

CONTRACT

privind producerea, cumpărarea, livrarea şi plata strugurilor de vin (C.P.C.L.P.)

 

Prezentul C.P.C.L.P. este încheiat în baza pct. 1.2 din Acordul interprofesional pentru struguri de vin, vin şi produse pe bază de vin - recolta anului de comercializare 201272013.

Între:

Beneficiar: Societatea Comercială..............................................................................cu sediul în localitatea......................................judeţul.........................................str.........................................nr........,

reprezentată prin......................................................................................................................................... (numele, prenumele, funcţia)

în calitate de furnizor, având contul................................., deschis la....................................înregistrată în registrul comerţului cu nr......................................

şi

Furnizor: Societatea Comercială......................................................................................cu sediul în localitatea......................................judeţul.........................................str.........................................nr.........

reprezentată prin......................................................................................................................................... (numele, prenumele, funcţia)

în calitate de beneficiar, având contul..............................., deschis la................................, înregistrată în registrul comerţului cu nr.....................................,

a intervenit următorul C.P.C.L.P., cu valoare de contract bilateral, privind producerea, cumpărarea. livrarea şi plata strugurilor pentru vinificaţie.

1.1. Strugurii proaspeţi utilizaţi în vinificaţie trebuie să fie bine copţi, până la uşor stafidiţi, specifici soiului, şi pot fi zdrobiţi sau presaţi.

1.2. Furnizorul se obligă să livreze de pe o suprafaţă plantată cu viţă-de-vie nobilă de............ha, din soiurile.....................în scopul realizării unei producţii nete de plată de............tone, care va fi predată în contul beneficiarului la centrul de vinificare/cramă indicat/indicată de acesta....................................

1.3. La recoltare, strugurii de vinificaţie trebuie să aibă un conţinut în zahăr de minimum 165 g/kg. În funcţie de soi şi de zona viticolă.

1.4. Beneficiarul se obligă să cumpere de la furnizor cantitatea de.................tone struguri de vinificaţie, la preţul de..............lei/kg, livrată conform condiţiilor tehnice de calitate corespunzătoare soiului.

1.5. Beneficiarul se angajează să cumpere şi cantităţile de struguri de vinificaţie ce depăşesc cantitatea contractată, în aceleaşi condiţii.

1.6. Livrarea strugurilor de vin din soiuri nobile se va efectua pe baza carnetului de viticultor vizat de Direcţia pentru agricultură judeţeană sau a municipiului Bucureşti şi completat pentru fiecare transport.

 

Recepţia cantitativă şi controlul calităţii strugurilor pentru vin

Recepţia cantitativă şi controlul calităţii strugurilor pentru vin se fac la............................................ de către...........................................prin metoda..................................., în prezenţa...............................

Datele se vor consemna/înregistra în.............................................................................

 

Livrarea strugurilor pentru vin

Furnizorul va livra, iar beneficiarul va primi o cantitate de struguri pentru vin din soiuri nobile în următoarele condiţii:.............................................................................................

 

Plata taxelor şi obligaţiilor financiare

……………………………………………………………….

Furnizorul/Producătorul de struguri pentru vin îl mandatează pe beneficiar ca la plata strugurilor pentru vin să îi reţină cotizaţia de membru al .........şi să verse aceste sume în contul şi pe cheltuiala.............................

Noi, semnatarii prezentului C.P.C.L.P., declarăm că avem cunoştinţă de stipulaţiile Acordului interprofesional pentru struguri de vin, vin şi produse pe bază de vin - recolta anului de comercializare 2012/2013 şi ne angajăm să le respectăm în spiritul şi litera legii.

Încheiat astăzi.....................în......exemplare. toate cu valoare de original.

 

Beneficiar,

.............................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

Furnizor,

.............................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 69.336/04/10/2012 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii,

având în vedere prevederile art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 25 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (4) va avea următorul cuprins: „(4) Forma asociativă legal constituită trebuie să deţină acceptul fiecărui membru pentru a solicita aceste plăţi în conformitate cu actul constitutiv şi/sau statutul asociaţiei şi să îşi asume responsabilitatea asupra cerinţelor care condiţionează plăţile.”

2. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) Documentele prevăzute la art. 4 şi 5 se încheie până la data depunerii cererii de plată şi/sau a modificării acesteia, în conformitate cu prevederile art. 124 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi sunt valabile până la data de 1 decembrie a anului de cerere, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (2) din acelaşi regulament.”

3. La articolul 10 alineatul (3), litera g) va avea următorul cuprins:

,,g) producătorul agricol/grupul de producători depune la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al A.P.I.A., după caz, până la data de 1 mai a anului următor recoltării, declaraţia de livrare a tutunului livrat, care trebuie să conţină viza reprezentantului desemnat al direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru atestarea calităţii tutunului livrat; lipsa vizei pe declaraţia de livrare determină neeligibilitate la plată pentru pachetul PNDC 4 - tutun.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 9 octombrie 2012.

Nr. 225.