MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 704/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 704         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 15 octombrie 2012

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

167. - Lege pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital

 

630. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 785 din 26 septembrie 2012 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 248/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale „Petromidia”- S.A. Constanţa

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

63. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standardele minime privind protecţia păsărilor în fermă şi în timpul transportului

 

1.026. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 309/2010

 

1.655. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului pentru aprobarea reglementării tehnice „Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor”, indicativ CR 1-1-3/2012

 

1.751. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului pentru aprobarea reglementării tehnice „Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor”, indicativ CR 1-1-4/2012

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

819. - Hotărâre pentru completarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori şi a personalului conex, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185/2007

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

 

70. - Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 15/2012 privind componenţa Comisiei superioare de disciplină a Colegiului Medicilor Dentişti din România

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Al. 6. - (1) Societăţile de servicii de investiţii financiare, denumite în continuare S.S.I.F., sunt persoane juridice române, constituite sub forma unor societăţi pe acţiuni, emitente de acţiuni nominative, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) S.S.I.F. funcţionează numai în baza autorizaţiei C.N.V.M. şi prestează cu titlu profesional, în limita autorizaţiei acordate, serviciile şi activităţile de investiţii, precum şi serviciile conexe prevăzute la art. 5 şi alte activităţi care, potrivit reglementărilor ce vor fi emise de C.N.V.M. sau potrivit dispoziţiilor art. 776 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, pot fi desfăşurate de S.S.I.F.

(3) Activităţile care, potrivit reglementărilor ce vor fi emise de C.N.V.M. sau potrivit dispoziţiilor art. 776 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, sunt supuse unor autorizări, aprobări sau avize pot fi desfăşurate de S.S.I.F. numai după obţinerea acestor autorizări.

(4) C.N.V.M. supraveghează S.S.I.F. numai cu privire la obiectul de activitate autorizat de către aceasta.”

2. Articolul 125 va avea următorul cuprins:

„Art. 125. - O piaţă reglementată este un sistem pentru tranzacţionarea instrumentelor financiare, astfel cum au fost definite la art. 2 alin. (1) pct. 11, şi a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, definite potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru licitaţiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră realizate în conformitate cu legislaţia europeană în vigoare şi care:

a) funcţionează regulat;

b) este caracterizată de faptul că reglementările emise şi supuse aprobării C.N.V.M. definesc condiţiile de funcţionare, de

acces pe piaţă, condiţiile de admitere la tranzacţionare a unui instrument financiar şi a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră;

c) respectă cerinţele de raportare şi transparenţă în vederea asigurării protecţiei investitorilor stabilite de prezenta lege, precum şi reglementările emise de C.N.V.M., potrivit legislaţiei europene.”

3. La articolul 126 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) obiectul exclusiv de activitate, constând în administrarea pieţelor reglementate, precum şi a activităţilor conexe în legătură cu aceasta;”.

4. La articolul 253, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:

„Art. 253. - (1) Prevederile prezentului titlu se vor aplica oricărui instrument financiar, precum şi certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România sau dintr-un stat membru ori pentru care a fost înregistrată o cerere de admitere la tranzacţionare, indiferent dacă tranzacţia a avut loc sau nu în cadrul respectivei pieţe reglementate, precum şi licitaţiilor de certificate de emisii de gaze cu efect de seră realizate în conformitate cu legislaţia europeană în vigoare.

………………………………………………………………….

(3) Interdicţiile şi dispoziţiile prevăzute în prezentul titlu se vor aplica:

a) operaţiunilor derulate în România sau în străinătate cu instrumente financiare şi certificate de emisii de gaze cu efect de seră care sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată situată sau operând în România ori pentru care există o cerere de admitere la tranzacţionare pe respectiva piaţă;

b) operaţiunilor derulate în România cu instrumente financiare şi certificate de emisii de gaze cu efect de seră care sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România sau dintr-un stat membru ori pentru care există o cerere de admitere la tranzacţionare pe o astfel de piaţă.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 9 octombrie 2012.

Nr. 167.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 8 octombrie 2012.

Nr. 630.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 785

din 26 septembrie 2012

referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 248/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale „Petromidia” - S.A. Constanţa

 

1. În temeiul prevederilor art. 146 lit. a) din Constituţie şi al art. 15 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările ulterioare, la data de 2 iulie 2012, Preşedintele României a solicitat Curţii Constituţionale să se pronunţe asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 248/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale „Petromidia” - S.A. Constanţa.

Obiecţia de neconstituţionalitate a fost înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 2.920 din 2 iulie 2012 şi constituie obiectul Dosarului nr. 1.171A/2012.

2. În motivarea obiecţiei de neconstituţionalitate Preşedintele României apreciază că Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 248/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale „Petromidia” - S.A. Constanţa încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectării

Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, precum şi pe cele ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi.

În acest sens se susţine că transferul dreptului de proprietate asupra pachetului de acţiuni reprezentând 69,991% în vederea finalizării privatizării Societăţii Comerciale „Petromidia” - S.A. Constanţa s-a realizat prin încălcarea principiului egalităţii de tratament, respectiv prin conversia datoriilor în acţiuni, tratament de care nu au beneficiat şi alte societăţi comerciale.

De asemenea, se mai arată că aceste facilităţi fiscale la plata obligaţiilor bugetare restante au fost acordate prin hotărâre a Guvernului şi nu printr-un act normativ cu valoare superioară.

Totodată, în obiecţia de neconstituţionalitate se mai arată că Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 248/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale „Petromidia” - S.A. Constanţa, a fost adoptată de Parlamentul României potrivit procedurilor constituţionale specifice legilor ordinare, iar la data de 21 martie 2011, Preşedintele României a solicitat Parlamentului reexaminarea acestei legi, în temeiul art. 77 alin. (2) din

Constituţia României. În urma reexaminării, Parlamentul a transmis Preşedintelui României, în vederea promulgării, legea de aprobare în forma iniţială.

3. În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, sesizarea a fost transmisă preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului, pentru a-şi formula punctele de vedere asupra obiecţiei de neconstituţionalitate.

Preşedintele Senatului, preşedintele Camerei Deputaţilor şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând obiecţia de neconstituţionalitate, raportul întocmit de judecătorul-raportor, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

4. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. a) din Constituţie, precum şi ale art. 1, 10, 15 şi 18 din Legea nr. 47/1992, republicată, să soluţioneze obiecţia de neconstituţionalitate.

5. Obiectul controlului de constituţionalitate, astfel cum rezultă din sesizarea formulată, îl constituie dispoziţiile Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 248/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale „Petromidia” - S.A. Constanţa.

Chiar dacă din susţinerile autorului obiecţiei de neconstituţionalitate rezultă că acesta critică din punct de vedere intrinsec Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 248/2000, Curtea reţine că, potrivit jurisprudenţei sale, în cadrul controlului a priori de constituţionalitate, în cazul legilor de aprobare a ordonanţelor se poate contesta atât extrinsec, cât şi intrinsec soluţia cuprinsă în ordonanţa astfel aprobată, întrucât „ordonanţele Guvernului aprobate de Parlament prin lege, în conformitate cu art. 115 alin. (7) din Constituţie, încetează să mai fie acte normative de sine stătătoare şi devin, ca efect al aprobării de către autoritatea legiuitoare, acte normative cu caracter de lege, chiar dacă din raţiuni de tehnică legislativă, alături de datele legii de aprobare, conservă şi elementele de identificare atribuite la adoptarea lor de către Guvern” (a se vedea în acest sens Decizia nr. 95 din 8 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 23 februarie 2006).

Dispoziţiile constituţionale pretins încălcate sunt cele ale art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, precum şi cele ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi.

6. Examinând obiecţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine următoarele:

6.1. Societatea Comercială „Petromidia” - S.A. Constanţa a fost înfiinţată în temeiul pct. 95 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.176/1990 privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în industrie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 bis din 21 ianuarie 1991, şi emisă în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, prin preluarea integrală a patrimoniului Combinatului Petrochimic Midia.

Astfel cum rezultă din nota de fundamentare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1998, după o încercare nereuşită de privatizare a Societăţii Comerciale „Petromidia” - S.A. Constanţa în anul 1997, Fondul Proprietăţii de Stat a reluat procesul prin publicarea ofertei de vânzare în 30 iulie 1998, cu termen-limită de depunere a ofertelor 26 octombrie 1998.

Având în vedere situaţia precară a societăţii, precum şi necesitatea continuării procesului de privatizare, a fost adoptată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/1998 în vederea acordării unor facilităţi la plata preţului acţiunilor reprezentând 65,323% din capitalul social al Societăţii Comerciale „Petromidia” - S.A. Constanţa şi la plata unor obligaţii bugetare, Fondul Proprietăţii de Stat fiind mandatat de Guvern, potrivit art. 2 din ordonanţa de urgenţă, să negocieze şi să încheie contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni, împuternicirea a fost acordată prin Hotărârea Guvernului nr. 985/1998 privind aprobarea mandatului Fondului Proprietăţii de Stat referitor la privatizarea Societăţii Comerciale „Petromidia” - S.A. Constanţa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 31 decembrie 1998.

Adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1998 a avut drept scop facilitarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a pachetului de acţiuni şi totodată stimularea revigorării economice a Societăţii Comerciale „Petromidia” - S.A. Constanţa.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale „Petromidia” - S.A. Constanţa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998, prevedea la art. 1 că „în vederea privatizării Societăţii Comerciale «Petromidia» - S.A. Constanţa, Fondul Proprietăţii de Stat va negocia şi va încheia contractul de vânzare-cumpărare a unui pachet de acţiuni reprezentând 65,323% din capitalul social al acestei societăţi comerciale, cu acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor datorii bugetare, facilităţi care vor fi stabilite prin derogare de la prevederile cap. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, ale cap. V din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/1997, printr-un mandat acordat de Guvern Fondului Proprietăţii de Stat.”

În anul 2000 a fost adoptată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 248/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale „Petromidia” - S.A. Constanţa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 12 decembrie 2000, prin care a fost modificată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/1998. Din nota de fundamentare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 248/2000 rezultă că aceasta a fost adoptată ca urmare a modificării structurii acţionariatului, care a fost luată în considerare la data întocmirii proiectului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1998, ca urmare a includerii unor terenuri în capitalul social. Astfel, structura acţionariatului s-a modificat prin includerea unor terenuri în capitalul social şi, ca urmare, ponderea acţiunilor deţinute de Fondul Proprietăţii de Stat a crescut de la 65,323%, astfel cum era prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/1998, la 69,991%.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 248/2000, care face obiectul legii de aprobare supuse controlului de constituţionalitate, prevede în articolul unic că „În vederea finalizării privatizării Societăţii Comerciale «Petromidia» - S.A. Constanţa şi transferului dreptului de proprietate asupra pachetului de acţiuni reprezentând 69,991% din capitalul social al acestei societăţi comerciale către investitorul cu care Fondul Proprietăţii de Stat a negociat şi a încheiat contractul de vânzare-cumpărare având ca obiect respectivul pachet de acţiuni, se vor acorda prin hotărâre a Guvernului facilităţi la plata unor obligaţii bugetare şi a altor obligaţii către Ministerul Finanţelor, prin derogare de la prevederile cap. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, ale cap. V din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/1997, cu modificările şi completările ulterioare.”

Ulterior, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/1998 a fost aprobată prin Legea nr. 502/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 18 iulie 2002, fără a fi însă încorporate, potrivit dispoziţiilor art. 62 din Legea nr. 24/2000, în actul aprobat şi modificările aduse în anul 2000 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 248/2000.

În acest context legislativ a fost adoptată Legea de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 248/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale „Petromidia” - S.A. Constanţa, care reglementează regimul juridic al finalizării procesului de privatizare a Societăţii Comerciale „Petromidia” - S.A. Constanţa ca urmare a încheierii contractului de vânzare-cumpărare a pachetului de acţiuni cu investitorul cu care Fondul Proprietăţii de Stat a negociat tranzacţia şi care face obiect al controlului a priori de constituţionalitate.

6.2. Curtea reţine că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 248/2000, obiect al legii de aprobare supuse controlului de constituţionalitate, se acordă, în vederea finalizării procesului de privatizare a societăţii amintite, prin hotărâre a Guvernului, doar facilităţi la plata unor obligaţii bugetare şi a altor obligaţii către Ministerul Finanţelor, Guvernul nemaifiind abilitat să acorde investitorului facilităţi la plata preţului acţiunilor.

Se observă că autorul obiecţiei de neconstituţionalitate critică Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 248/2000 prin prisma faptului că acest act normativ instituie posibilitatea convertirii în acţiuni a datoriilor bugetare ale Societăţii Comerciale „Petromidia” - S.A. Constanta. Însă conţinutul normativ al acestei ordonanţe de urgenţă nu cuprinde nicio asemenea dispoziţie, problemele ridicate de autorul obiecţiei vizând, cel mult, procedura de aplicare concretă a legii de către Guvern, ca reprezentant al statului în relaţia cu investitorul Societăţii Comerciale „Petromidia” - S.A. Constanţa.

În ceea ce priveşte conversia datoriilor în acţiuni, aceasta nu face obiectul reglementării criticate, ci, eventual, al unei reglementări anterioare în baza căreia s-a încheiat contractul de privatizare, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/1998, act normativ cu care însă Curtea Constituţională nu a fost sesizată. Or, analiza unor atari critici care vizează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/1998 excedează obiectului controlului de constituţionalitate exercitat în temeiul art. 146 lit. a) din Constituţie.

6.3. Fără a antama fondul obiecţiei de neconstituţionalitate, Curtea reţine că drepturile fundamentale prevăzute în Constituţie îi privesc doar pe cetăţeni, iar în ceea ce priveşte persoanele juridice, acestea se bucură de protecţia lor numai în măsura în care, printr-o anumită reglementare privind aceste persoane, sunt afectate indirect drepturile fundamentale ale cetăţenilor.

Curtea, în jurisprudenţa sa, de exemplu prin Decizia nr. 657 din 9 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 1 noiembrie 2006, a statuat că persoanele juridice nu se bucură de drepturi cetăţeneşti. Or, dacă s-ar accepta aplicabilitatea art. 16 din Constituţie şi acestor persoane, legiuitorul nu ar mai putea reglementa, în mod distinct, regimul lor juridic.

Or, în speţă, reglementarea nu vizează drepturi fundamentale ale cetăţenilor, ci o serie de avantaje în scopul finalizării procesului de privatizare. Regimul acordării facilităţilor reprezintă strict o problemă de politică economică, pe care legiuitorul originar sau delegat este îndreptăţit să o adopte în funcţie de interesele naţionale, legate de procesul de privatizare, în funcţie de situaţia concretă a fiecărei societăţi supuse procesului de privatizare. Or, problema uniformităţii diferitelor politici de privatizare legate de strategia naţională de privatizare nu este o problemă de ordin constituţional, ci de politică economică, astfel încât în cauză nu poate fi reţinută incidenţa art. 16 din Constituţie.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. a) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 11 alin. (1) lit. A.a), al art. 15 alin. (1) şi al art. 18 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 248/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale „Petromidia” - S.A. Constanţa.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Preşedintelui României şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Dezbaterile au avut loc la data de 19 septembrie 2012 şi 26 septembrie 2012 şi la acestea au participat: Augustin Zegrean, preşedinte, Acsinte Gaspar, Petre Lăzăroiu, Mircea Ştefan Minea, Iulia Antoanella Motoc, Ion Predescu, Puskás Valentin Zoltán şi Tudorel Toader, judecători.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standardele minime privind protecţia păsărilor în fermă şi în timpul transportului

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 4.018 din 9 august 2012, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa lanţului alimentar din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară care stabileşte standardele minime privind protecţia păsărilor în fermă şi în timpul transportului, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Mihai Ţurcanu

 

Bucureşti, 10 octombrie 2012.

Nr. 63.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

care stabileşte standardele minime privind protecţia păsărilor în fermă si în timpul transportului

 

Art. 1. - Prezenta normă sanitară veterinară stabileşte standardele minime pentru protecţia păsărilor în fermă şi în timpul transportului.

 

CAPITOLUL I

Standarde minime privind protecţia şi transportul găinilor ouătoare - ouă pentru consum

 

SECŢIUNEA 1

Exploataţii care deţin peste 350 de găini ouătoare

 

Art. 2. - (1) Păsările trebuie să fie îngrijite de personal suficient, care deţine cunoştinţe adecvate, capabil:

a) să recunoască dacă păsările au sau nu au o stare de sănătate bună;

b) să înţeleagă semnificaţia modificărilor intervenite în comportamentul păsărilor;

c) să aprecieze caracterul adecvat al mediului în ansamblu sau pentru sănătatea şi bunăstarea păsărilor.

(2) în situaţia în care păsările trebuie capturate, această operaţiune se efectuează cu atenţie şi numai de către personal instruit şi competent.

Art. 3. - (1) Toate păsările ţinute în ferme trebuie inspectate cel puţin o dată pe zi; aceste inspecţii se efectuează independent de orice echipament de supraveghere automată.

(2) Pentru realizarea inspecţiei este necesară prezenţa unei surse de lumină, fixă sau mobilă, pentru observarea amănunţită a păsărilor în orice moment.

(3) Pentru inspecţia atentă a efectivului sau a grupului de păsări, se acordă o atenţie deosebită condiţiei fizice, mişcărilor, respiraţiei, aspectului penajului, ochilor, ciocului, picioarelor şi ghearelor şi, dacă este necesar, crestei, prezenţei paraziţilor externi, excrementelor, consumului de apă şi hrană, sporului în greutate, precum şi producţiei de ouă.

(4) Se recomandă ca în fiecare hală să existe o boxă de tratament dotată cu hrănitoare, adăpătoare şi aşternut corespunzător, unde să fie cazate păsările bolnave aflate în tratament.

(5) Trebuie asigurată asistenţă sanitar-veterinară în cazul în care se constată că una sau mai multe păsări sunt bolnave.

(6) în mod special, în cazul păsărilor crescute pe sol, inspecţia se realizează începând cu primele zile de la populare, astfel încât să nu creeze un disconfort suplimentar păsărilor, iar acestea să se obişnuiască cu prezenţa personalului.

(7) în primele săptămâni după populare trebuie observat modul în care păsările se adaptează noilor condiţii din adăpost - lumină, aşternut, ventilaţie, temperatură.

(8) Fiecare operator economic care desfăşoară activitate în domeniul creşterii păsărilor trebuie să deţină o procedură scrisă referitoare la modul de ucidere, în caz de boală a acestora.

Art. 4. - (1) Spaţiul disponibil pentru păsări trebuie evaluat în raport cu următoarele cerinţe: hibrid, vârstă, sex şi nevoile de a manifesta un anumit comportament.

(2) Densitatea lotului trebuie să fie stabilită în funcţie de următoarele criterii:

a) evitarea apariţiei şi dezvoltării unor tulburări de comportament sau a unor leziuni de altă natură;

b) menţinerea în adăpost a unui microclimat corespunzător, în mod deosebit a unei ventilaţii şi temperaturi adecvate.

Art. 5. - (1) în adăposturile păsărilor, podelele, stinghiile şi cuibarele trebuie să fie proiectate şi construite din materiale corespunzătoare, care să nu provoace disconfort sau rănirea păsărilor, să nu aibă margini ascuţite ori proeminente şi să permită inspecţia amănunţită a tuturor păsărilor.

(2) în măsura în care este posibil, nivelul de zgomot trebuie să fie redus la minimum şi se vor evita zgomotele bruşte sau permanente; ventilatoarele, utilajele de hrănire ori alte echipamente trebuie construite, amplasate, utilizate şi întreţinute astfel încât să producă cât mai puţin zgomot posibil, atât direct, în interiorul adăpostului, cât şi indirect, prin structura adăpostului în sine.

(3) în cazul în care bunăstarea şi sănătatea păsărilor depind de sisteme automate sau de alte sisteme de ventilaţie mecanică, trebuie instalat în adăpost un sistem de alarmă eficient, care să semnalizeze, în timp util, o defecţiune a instalaţiilor de electricitate.

(4) Clădirile trebuie dotate cu sisteme de iluminat care să asigure o intensitate luminoasă de cel puţin 20 lucşi, măsurată la nivelul ochiului păsării.

(5) Regimul de iluminare trebuie să prevină problemele de sănătate şi pe cele legate de comportament; prin urmare, trebuie să urmeze un ciclu de 24 de ore şi să includă perioade neîntrerupte de întuneric, astfel încât păsările să se odihnească şi să evite apariţia imunosupresiei şi a anomaliilor oculare.

(6) Se recomandă ca trecerea la perioada de întuneric să se facă treptat, prin crearea unei perioade cu lumina difuză similară înserării şi răsăritului.

(7) Concentraţia maximă de NH3 din adăpost nu trebuie să depăşească 20 ppm, iar concentraţia maximă de C02 din adăpost nu trebuie să depăşească 3.000 ppm.

Art. 6. - (1) Păsările trebuie să aibă acces la hrană la intervale de timp corespunzătoare necesităţilor fiziologice.

(2) Conţinutul maxim de micotoxine din furajele administrate păsărilor nu trebuie să depăşească următoarele niveluri:

a) deoxinivalenol: 8 mg/kg pentru cereale şi produse cerealiere, 12 mg/kg pentru produse din porumb şi 5 mg/kg pentru furaje combinate;

b) zearalenonă: 2 mg/kg pentru cereale şi produse cerealiere şi 3 mg/kg pentru produse din porumb;

c) ochratoxină A: 0,25 mg/kg pentru cereale şi produse cerealiere şi 0,1 mg/kg pentru furaje combinate;

d) fumonisină: 60 mg/kg pentru porumb şi produse din porumb şi 20 mg/kg pentru furaje combinate.

(3) Nu se pot administra alte substanţe în afara celor administrate în scopuri terapeutice sau profilactice, cu excepţia cazului în care a fost demonstrat, prin expertiză ştiinţifică ori prin experienţa dobândită, faptul că efectul substanţei nu este în detrimentul bunăstării, inclusiv al sănătăţii animalelor.

(4) Toate păsările trebuie să aibă acces la o cantitate suficientă de apă de o calitate adecvată, recomandându-se ca, din punct de vedere fizico-chimic, nivelul maxim al nitraţilor + nitriţilor să nu depăşească 100 mg/litru, iar nivelul maxim al nitriţilorsă nu depăşească 1 mg/litru.

Art. 7. - (1) Debecarea este permisă atunci când sunt epuizate toate măsurile pentru prevenirea picajului şi canibalismului.

(2) Debecarea se efectuează asupra puilor care au mai puţin de 10 zile, la recomandarea şi sub supravegherea medicului veterinar şi numai de către persoane instruite, şi presupune secţionarea vârfului ciocului sau a primei treimi din valva superioară.

(3) Este interzisă inducerea năpârlirii la găinile ouătoare.

Art. 8. - (1) Proprietarul sau deţinătorul păsărilor trebuie să păstreze o evidenţă a tuturor tratamentelor medicale efectuate şi a numărului de păsări moarte găsite la fiecare inspecţie.

(2) Evidenţele trebuie să fie păstrate pentru o perioadă de cel puţin 3 ani şi trebuie să fie puse la dispoziţia autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente atunci când se efectuează o inspecţie oficială sau la cerere.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Transportul găinilor ouătoare la sfârşitul perioadei de ouat

 

Art. 9. - Păsările trebuie să fie transportate cu mijloace de transport înregistrate/autorizate sanitar-veterinar, dotate cu cuşti de transport care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să aibă o deschidere suficient de largă pentru a reduce riscul de rănire a păsărilor;

b) să fie suficient de rezistente ca să suporte greutatea păsărilor şi construite în aşa fel încât păsările să nu poată scăpa şi să preîntâmpine crearea de leziuni la cap, la picioare sau la aripi;

c) să permită inspecţia păsărilor şi menţinerea unei ventilaţii adecvate pentru păsările din interior;

d) să fie securizate pentru a se preveni deplasarea lor în timpul transportului; de asemenea, trebuie astfel fixate încât să permită circulaţia aerului printre acestea;

e) înălţimea cuştilor de transport variază în funcţie de greutatea păsărilor astfel:

1. găini de aproximativ 1 kg: 10 cm;

2. găini între 1 şi 4 kg: 24-33 cm;

f) la sfârşitul perioadei de ouat, găinile sunt predispuse la fracturi osoase, mai ales atunci când sunt scoase din baterii şi introduse în cuştile pentru transport; din acest motiv, cuştile de transport trebuie amplasate cât mai aproape de baterii, atunci când se foloseşte sistemul de creştere în baterii;

g) găinile trebuie mutate una câte una, iar în timpul acestei operaţiuni se protejează pieptul acestora şi aripile, astfel încât să nu se lovească de corpuri ascuţite;

h) pentru sistemul de creştere la sol, se aplică acelaşi sistem de manipulare, iar înainte de prindere se scot adăpătorile şi hrănitoarele fixe sau mobile.

 

CAPITOLUL II

Standarde minime privind protecţia şi transportul găinilor de reproducţie rase grele

 

SECŢIUNEA 1

Exploataţii care deţin peste 500 de capete de femele cu masculii aferenţi - 10% din numărul femelelor, pentru găinile de reproducţie rase grele

 

Art. 10. - (1) Păsările trebuie să fie îngrijite de personal suficient, care deţine cunoştinţe adecvate, capabil:

a) să recunoască dacă păsările au sau nu au o stare de sănătate bună;

b) să înţeleagă semnificaţia modificărilor de comportament;

c) să aprecieze caracterul adecvat al mediului în ansamblu sau pentru sănătatea şi bunăstarea păsărilor.

(2) în situaţia în care păsările trebuie capturate, această operaţiune se efectuează cu atenţie şi numai de către personalul instruit şi competent.

Art. 11. - (1) Toate păsările ţinute în ferme trebuie inspectate cel puţin o dată pe zi; aceste inspecţii se efectuează independent de orice echipament de supraveghere automată.

(2) Pentru realizarea inspecţiei este necesară prezenţa unei surse de lumină, fixă sau mobilă, pentru observarea amănunţită a păsărilor în orice moment.

(3) Pentru inspecţia atentă a efectivului sau grupului de păsări se acordă o atenţie deosebită condiţiei fizice, mişcărilor,

respiraţiei, aspectului penajului, ochilor, ciocului, picioarelor şi ghearelor şi, dacă este necesar, crestelor, prezenţei paraziţilor externi, excrementelor, consumului de apă şi hrană, sporului în greutate şi producţiei de ouă.

(4) Se recomandă ca în fiecare hală să existe o boxă de tratament dotată cu hrănitoare, adăpătoare şi aşternut corespunzător unde să fie cazate păsările bolnave aflate în tratament.

(5) Trebuie asigurată asistenţă sanitară veterinară în cazul în care se constată că una sau mai multe păsări sunt bolnave.

(6) Inspecţia se realizează începând cu primele zile de la populare, astfel încât să nu creeze un disconfort suplimentar păsărilor, iar acestea să se obişnuiască cu prezenţa personalului.

(7) în primele săptămâni după populare trebuie observat modul în care păsările se adaptează noilor condiţii din adăpost (lumină, aşternut, ventilaţie, temperatură).

(8) Fiecare operator economic care desfăşoară activitate în domeniul creşterii păsărilor trebuie să deţină o procedură scrisă referitoare la modul de ucidere în caz de boală a acestora.

Art. 12. - (1) Spaţiul disponibil pentru păsări trebuie evaluat în raport cu următoarele cerinţe: specie, hibrid, vârstă, sex şi nevoile de a manifesta un anumit comportament.

(2) Densitatea lotului trebuie să fie stabilită în funcţie de următoarele criterii:

a) evitarea apariţiei şi dezvoltării unor tulburări de comportament sau a unor leziuni de altă natură;

b) menţinerea în adăpost a unui microclimat corespunzător, în mod deosebit a unei ventilaţii şi temperaturi adecvate.

(3) Pentru găinile de reproducţie rase grele, densitatea maximă de populare nu trebuie să depăşească 25 kg/m2.

Art. 13. - (1) în adăposturile păsărilor, podelele, stinghiile şi cuibarele trebuie să fie proiectate şi construite din materiale corespunzătoare care să nu provoace disconfort sau rănirea păsărilor, să nu aibă margini ascuţite ori proeminente şi să permită inspecţia amănunţită a tuturor păsărilor.

(2) în măsura în care este posibil, nivelul de zgomot trebuie să fie redus la minimum şi se vor evita zgomotele bruşte sau permanente; ventilatoarele, utilajele de hrănire ori alte echipamente trebuie construite, amplasate, utilizate şi întreţinute astfel încât să producă cât mai puţin zgomot posibil, atât direct, în interiorul adăpostului, cât şi indirect, prin structura adăpostului în sine.

(3) în cazul în care bunăstarea şi sănătatea păsărilor depind de sisteme automate sau de alte sisteme de ventilaţie mecanică, trebuie instalat în adăpost un sistem de alarmă eficient, care să semnalizeze în timp util o defecţiune a instalaţiilor de electricitate.

(4) Clădirile trebuie dotate cu sisteme de iluminat care să asigure o intensitate luminoasă de cel puţin 20 lucşi, măsurată la nivelul ochiului păsării.

(5) Regimul de iluminare trebuie să prevină problemele de sănătate şi pe cele legate de comportament; prin urmare, trebuie să urmeze un ciclu de 24 de ore şi să includă perioade neîntrerupte de întuneric, astfel încât păsările să se odihnească şi să evite apariţia imunosupresiei şi a anomaliilor oculare.

(6) Se recomandă ca trecerea la perioada de întuneric să se facă treptat, prin crearea unei perioade cu lumină difuză similară înserării şi răsăritului.

(7) Concentraţia maximă de NH3 din adăpost nu trebuie să depăşească 20 ppm, iar concentraţia maximă de CO2 din adăpost nu trebuie să depăşească 3.000 ppm.

Art. 14. - (1) Păsările trebuie să aibă acces la hrană la intervale de timp corespunzătoare necesităţilor fiziologice.

(2) Conţinutul maxim de micotoxine din furajele administrate păsărilor nu trebuie să depăşească următoarele niveluri:

a) deoxinivalenol: 8 mg/kg pentru cereale şi produse cerealiere, 12 mg/kg pentru produse din porumb şi 5 mg/kg pentru furaje combinate;

b) zearalenonă: 2 mg/kg pentru cereale şi produse cerealiere şi 3 mg/kg pentru produse din porumb;

c) ochratoxină A: 0,25 mg/kg pentru cereale şi produse cerealiere şi 0,1 mg/kg pentru furaje combinate;

d) fumonisină: 60 mg/kg pentru porumb şi produse din porumb şi 20 mg/kg pentru furaje combinate.

(3) Nu se pot administra alte substanţe în afara celor administrate în scopuri terapeutice sau profilactice, cu excepţia cazului în care a fost demonstrat, prin expertiza ştiinţifică ori prin experienţa dobândită, faptul că efectul substanţei nu este în detrimentul bunăstării, inclusiv al sănătăţii animalelor.

(4) Toate păsările trebuie să aibă acces la o cantitate suficientă de apă de o calitate adecvată, recomandându-se ca, din punct de vedere fizico-chimic, nivelul maxim al nitraţilor + nitriţilor să nu depăşească 100 mg/litru, iar nivelul maxim al nitriţilorsă nu depăşească 1 mg/litru.

Art. 15. - (1) Debecarea este permisă atunci când sunt epuizate toate măsurile pentru prevenirea picajului şi canibalismului.

(2) Debecarea se efectuează asupra puilor care au mai puţin de 10 zile, la recomandarea şi sub supravegherea medicului veterinar şi numai de către persoane instruite, şi presupune secţionarea vârfului ciocului sau a primei treimi din valva superioară.

(3) Este permisă, în cazul păsărilor de reproducţie de sex masculin, îndepărtarea pintenilor în primele 72 de ore de viaţă.

Art. 16. - (1) Proprietarul sau deţinătorul păsărilor trebuie să păstreze o evidenţă a tuturor tratamentelor medicale efectuate şi a numărului de păsări moarte găsite la fiecare inspecţie.

(2) Evidenţele trebuie să fie păstrate pentru o perioadă de cel puţin 3 ani şi trebuie să fie puse la dispoziţia autorităţii competente atunci când se efectuează o inspecţie oficială sau la cerere.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Transportul găinilor de reproducţie rase grele la sfârşitul perioadei de exploatare

 

Art. 17. - Păsările trebuie să fie transportate cu mijloace de transport înregistrate/autorizate sanitar-veterinar, dotate cu cuşti de transport care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să aibă o deschidere suficient de largă pentru a reduce riscul de rănire a păsărilor;

b) să fie suficient de rezistente ca să suporte greutatea păsărilor şi construite astfel încât păsările să nu poată scăpa şi să preîntâmpine crearea de leziuni la cap, picioare sau aripi;

c) să permită inspecţia păsărilor şi menţinerea unei ventilaţii adecvate pentru păsările din interior;

d) să fie securizate pentru a se preveni deplasarea lor în timpul transportului; de asemenea, trebuie astfel fixate încât să permită circulaţia aerului printre acestea;

e) înălţimea cuştilor de transport variază în funcţie de greutatea păsărilor astfel:

1. găini între 1 şi 4 kg: 24-33 cm;

2. găini mai mari de 4 kg: peste 34 cm;

f) la sfârşitul perioadei de ouat, găinile sunt predispuse la fracturi osoase şi, din acest motiv, trebuie mutate una câte una, iar în timpul acestei operaţiuni se protejează pieptul acestora şi aripile astfel încât să nu se lovească de corpuri ascuţite;

g) înainte de prindere, se scot adăpătorile şi hrănitoarele fixe sau mobile.

 

CAPITOLUL III

Standarde minime privind protecţia şi transportul puilor destinaţi producţiei de carne

 

SECŢIUNEA 1

Exploataţii care deţin peste 500 de pui destinaţi producţiei de carne

 

Art. 18. - (1) Păsările trebuie să fie îngrijite de personal suficient, care deţine cunoştinţe adecvate, capabil:

a) să recunoască dacă păsările au sau nu au o stare de sănătate bună;

b) să înţeleagă semnificaţia modificărilor de comportament;

c) să aprecieze caracterul adecvat al mediului în ansamblu sau pentru sănătatea şi bunăstarea păsărilor.

(2) în situaţia în care pasările trebuie capturate, această operaţiune se efectuează cu atenţie şi numai de către personal instruit şi competent.

Art. 19. - (1) Toate păsările ţinute în ferme trebuie inspectate cel puţin o dată pe zi; aceste inspecţii se efectuează independent de orice echipament de supraveghere automată.

(2) Pentru realizarea inspecţiei este necesară prezenţa unei surse de lumină, fixă sau mobilă, pentru observarea amănunţită a păsărilor în orice moment.

(3) Pentru inspecţia atentă a efectivului sau grupului de păsări se acordă o atenţie deosebită condiţiei fizice, mişcărilor, respiraţiei, aspectului penajului, ochilor, ciocului, picioarelor şi ghearelor şi, dacă este necesar, crestelor, prezenţei paraziţilor externi, excrementelor, consumului de apă şi hrană şi sporului în greutate.

(4) Se recomandă ca în fiecare hală să existe o boxă de tratament dotată cu hrănitoare, adăpătoare şi aşternut corespunzător unde să fie cazate păsările bolnave aflate în tratament.

(5) Trebuie asigurată asistenţă sanitară veterinară în cazul în care se constată că una sau mai multe păsări sunt bolnave.

(6) Inspecţia este realizată începând cu primele zile de la populare, astfel încât să nu creeze un disconfort suplimentar păsărilor, iar acestea să se obişnuiască cu prezenţa personalului.

(7) în primele săptămâni după populare trebuie observat modul în care păsările se adaptează noilor condiţii din adăpost - lumină, aşternut, ventilaţie, temperatură.

(8) Fiecare operator economic care desfăşoară activitate în domeniul creşterii păsărilor trebuie să deţină o procedură scrisă referitoare la modul de ucidere în caz de boală a acestora.

Art. 20. - (1) Spaţiul disponibil pentru păsări trebuie evaluat în raport cu următoarele cerinţe: specie, hibrid, vârstă, sex, greutatea estimată la livrare şi nevoile de a manifesta un anumit comportament.

(2) Densitatea lotului trebuie să fie stabilită în funcţie de următoarele criterii:

a) evitarea apariţiei şi dezvoltării unor tulburări de comportament sau a unor leziuni de altă natură;

b) menţinerea în adăpost a unui microclimat corespunzător, în mod deosebit a unei ventilaţii şi temperaturi adecvate.

Art. 21. - (1) în adăposturile păsărilor, podelele şi stinghiile trebuie să fie proiectate şi construite din materiale corespunzătoare, care să nu provoace disconfort sau rănirea păsărilor, să nu aibă margini ascuţite ori proeminente şi să permită inspecţia amănunţită a tuturor păsărilor.

(2) în măsura în care este posibil, nivelul de zgomot trebuie să fie redus la minimum şi se vor evita zgomotele bruşte sau permanente; ventilatoarele, utilajele de hrănire ori alte echipamente trebuie construite, amplasate, utilizate şi întreţinute în aşa fel încât să producă cât mai puţin zgomot posibil, atât direct, în interiorul adăpostului, cât şi indirect, prin structura adăpostului în sine.

(3) în cazul în care bunăstarea şi sănătatea păsărilor depind de sisteme automate sau de alte sisteme de ventilaţie mecanică trebuie instalat în adăpost un sistem de alarmă eficient, care să semnalizeze în timp util o defecţiune a instalaţiilor de electricitate.

(4) Clădirile trebuie dotate cu sisteme de iluminat care să asigure o intensitate luminoasă de cel puţin 20 lucşi, măsurată la nivelul ochiului păsării.

(5) Regimul de iluminare trebuie să prevină problemele de sănătate şi pe cele legate de comportament. Prin urmare, trebuie să urmeze un ciclu de 24 de ore şi să includă perioade neîntrerupte de întuneric, astfel încât păsările să se odihnească şi să evite apariţia imunosupresiei şi anomaliile oculare.

(6) Se recomandă ca trecerea la perioada de întuneric să se facă treptat, prin crearea unei perioade cu lumina difuză similară înserării şi răsăritului.

(7) Concentraţia maximă de NH3 din adăpost nu trebuie să depăşească 20 ppm, iar concentraţia maximă de CO2 din adăpost nu trebuie să depăşească 3.000 ppm.

Art. 22. - (1) Păsările trebuie să aibă acces la hrană la intervale de timp corespunzătoare necesităţilor fiziologice.

(2) Conţinutul maxim de micotoxine din furajele administrate păsărilor nu trebuie să depăşească următoarele niveluri:

a) deoxinivalenol: 8 mg/kg pentru cereale şi produse cerealiere, 12 mg/kg pentru produse din porumb şi 5 mg/kg pentru furaje combinate;

b) zearalenonă: 2 mg/kg pentru cereale şi produse cerealiere şi 3 mg/kg pentru produse din porumb;

c) ochratoxină A: 0,25 mg/kg pentru cereale şi produse cerealiere şi 0,1 mg/kg pentru furaje combinate;

d) fumonisină: 60 mg/kg pentru porumb şi produse din porumb şi 20 mg/pentru furaje combinate.

(3) Nu se pot administra alte substanţe în afara celor administrate în scopuri terapeutice sau profilactice, cu excepţia cazului în care a fost demonstrat, prin expertiză ştiinţifică ori prin experienţa dobândită, faptul că efectul substanţei nu este în detrimentul bunăstării, inclusiv al sănătăţii animalelor.

(4) Toate păsările trebuie să aibă acces la o cantitate suficientă de apă de o calitate adecvată, recomandându-se ca, din punct de vedere fizico-chimic, nivelul maxim al nitraţilor + nitriţilor să nu depăşească 100 mg/litru, iar nivelul maxim al nitriţilorsă nu depăşească 1 mg/litru.

Art. 23. - (1) Debecarea este permisă atunci când sunt epuizate toate măsurile pentru prevenirea picajului şi canibalismului.

(2) Debecarea se efectuează asupra puilor care au mai puţin de 10 zile, la recomandarea şi sub supravegherea medicului veterinar, numai de către persoane instruite, şi presupune secţionarea vârfului ciocului sau a primei treimi din valva superioară.

Art. 24. - (1) Proprietarul sau deţinătorul păsărilor trebuie să păstreze o evidenţă a tuturor tratamentelor medicale efectuate şi a numărului de păsări moarte găsite la fiecare inspecţie.

(2) Evidenţele trebuie să fie păstrate pentru o perioadă de cel puţin 3 ani şi trebuie să fie puse la dispoziţia autorităţii competente atunci când se efectuează o inspecţie oficială sau la cerere.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Transportul puilor destinaţi producţiei de carne

 

Art. 25. - (1) Păsările trebuie să fie transportate cu mijloace de transport înregistrate/autorizate sanitar-veterinar, dotate cu cuşti de transport care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să aibă o deschidere suficient de largă pentru a reduce riscul de rănire a păsărilor;

b) să fie suficient de rezistente ca să suporte greutatea păsărilor şi construite în aşa fel încât păsările să nu poată scăpa şi să preîntâmpine crearea de leziuni la cap, picioare sau aripi;

c) să permită inspecţia păsărilor şi menţinerea unei ventilaţii adecvate pentru păsările din interior;

d) să fie securizate pentru a se preveni deplasarea lor în timpul transportului; de asemenea, trebuie astfel fixate încât să permită circulaţia aerului printre acestea;

e) înălţimea cuştilor de transport variază în funcţie de greutatea păsărilor astfel:

1. pui de aproximativ 1 kg: 10 cm;

2. pui între 1 şi 4 kg: 24-33 cm.

(2) Prinderea mecanică a puilor destinaţi producţiei de carne se utilizează numai dacă se demonstrează că reduce stresul şi rănirea accidentală.

 

CAPITOLUL IV

Standarde minime privind protecţia şi transportul curcanilor destinaţi producţiei de carne

 

SECŢIUNEA 1

Exploataţii care deţin peste 300 de curcani destinaţi producţiei de carne

 

Art. 26. - (1) Păsările trebuie să fie îngrijite de personal suficient, care deţine cunoştinţe adecvate, capabil:

a) să recunoască dacă păsările au sau nu au o stare de sănătate bună;

b) să înţeleagă semnificaţia modificărilor de comportament;

c) să aprecieze caracterul adecvat al mediului în ansamblu sau pentru sănătatea şi bunăstarea păsărilor.

(2) în situaţia în care pasările trebuie capturate şi manipulate, aceasta operaţiune se efectuează cu atenţie şi numai de către personalul instruit şi competent.

Art. 27. - (1) Toate păsările ţinute în ferme trebuie inspectate cel puţin o dată pe zi; aceste inspecţii se efectuează independent de orice echipament de supraveghere automată.

(2) Pentru realizarea inspecţiei este necesară prezenţa unei surse de lumină, fixă sau mobilă, pentru observarea amănunţită a păsărilor în orice moment.

(3) Pentru inspecţia atentă a efectivului sau grupului de păsări se acordă o atenţie deosebită condiţiei fizice, mişcărilor, respiraţiei, aspectului penajului, ochilor, ciocului, picioarelor şi ghearelor şi, dacă este necesar, crestelor, prezenţei paraziţilor externi, excrementelor, consumului de apă şi hrană şi sporului în greutate.

(4) Se recomandă ca în fiecare hală să existe o boxă de tratament dotată cu hrănitoare, adăpătoare şi aşternut corespunzător unde să fie cazate păsările bolnave aflate în tratament.

(5) Trebuie asigurată asistenţă sanitar-veterinară în cazul în care se constată că una sau mai multe păsări sunt bolnave.

(6) Inspecţia va fi realizată începând cu primele zile de la populare, astfel încât să nu creeze un disconfort suplimentar păsărilor, iar acestea să se obişnuiască cu prezenţa personalului.

(7) în primele săptămâni după populare trebuie observat modul în care păsările se adaptează noilor condiţii din adăpost - lumină, aşternut, ventilaţie, temperatură.

(8) Fiecare operator economic care desfăşoară activitate în domeniul creşterii păsărilor trebuie să deţină o procedură scrisă referitoare la modul de ucidere în caz de boală a acestora.

Art. 28. - (1) Spaţiul disponibil pentru păsări trebuie evaluat în raport cu următoarele cerinţe: specie, hibrid, vârstă, sex, greutatea estimată la livrare, în cazul păsărilor crescute pentru producţia de carne, şi nevoile de a manifesta un anumit comportament.

(2) Densitatea lotului trebuie să fie stabilită în funcţie de următoarele criterii:

a) evitarea apariţiei şi dezvoltării unor tulburări de comportament sau a unor leziuni de altă natură;

b) menţinerea în adăpost a unui microclimat corespunzător, în mod deosebit a unei ventilaţii şi temperaturi adecvate.

(3) în cazul curcanilor destinaţi producţiei de carne, densitatea maximă de populare nu trebuie să depăşească 50 kg/m2 pentru femele şi 55 kg/m2 pentru masculi.

Art. 29. - (1) în adăposturile păsărilor, podelele şi stinghiile trebuie să fie proiectate şi construite din materiale corespunzătoare, care să nu provoace disconfort sau rănirea păsărilor, să nu aibă margini ascuţite ori proeminente şi să permită inspecţia amănunţită a tuturor păsărilor.

(2) în măsura în care este posibil, nivelul de zgomot trebuie să fie redus la minimum şi se vor evita zgomotele bruşte sau permanente; ventilatoarele, utilajele de hrănire ori alte echipamente trebuie construite, amplasate, utilizate şi întreţinute astfel încât să producă cât mai puţin zgomot posibil, atât direct, în interiorul adăpostului, cât şi indirect, prin structura adăpostului în sine.

(3) în cazul în care bunăstarea şi sănătatea păsărilor depind de sisteme automate sau de alte sisteme de ventilaţie mecanică, trebuie instalat în adăpost un sistem de alarmă eficient, care să semnalizeze în timp util o defecţiune a instalaţiilor de electricitate.

(4) Clădirile trebuie dotate cu sisteme de iluminat care să asigure o intensitate luminoasă de cel puţin 20 lucşi, măsurată la nivelul ochiului păsării.

(5) Regimul de iluminare trebuie să prevină problemele de sănătate şi pe cele legate de comportament; prin urmare, trebuie să urmeze un ciclu de 24 de ore şi să includă perioade neîntrerupte de întuneric, astfel încât păsările să se odihnească şi să evite apariţia imunosupresiei şi a anomaliilor oculare.

(6) Se recomandă ca trecerea la perioada de întuneric să se facă treptat, prin crearea unei perioade cu lumina difuză similară înserării şi răsăritului.

(7) Concentraţia maximă de NH3 din adăpost nu trebuie să depăşească 20 ppm, iar concentraţia maximă de CO2 din adăpost nu trebuie să depăşească 3.000 ppm.

Art. 30. - (1) Păsările trebuie să aibă acces la hrană la intervale de timp corespunzătoare necesităţilor fiziologice.

(2) Conţinutul maxim de micotoxine din furajele administrate păsărilor nu trebuie să depăşească următoarele niveluri:

a) deoxinivalenol: 8 mg/kg pentru cereale şi produse cerealiere, 12 mg/kg pentru produse din porumb şi 5 mg/kg pentru furaje combinate;

b) zearalenonă: 2 mg/kg pentru cereale şi produse cerealiere şi 3 mg/kg pentru produse din porumb;

c) ochratoxină A: 0,25 mg/kg pentru cereale şi produse cerealiere şi 0,1 mg/kg pentru furaje combinate;

d) fumonisină: 60 mg/kg pentru porumb şi produse din porumb şi 20 mg/kg pentru furaje combinate.

(3) Nu se pot administra alte substanţe în afara celor administrate în scopuri terapeutice sau profilactice, cu excepţia cazului în care a fost demonstrat, prin expertiza ştiinţifică ori prin experienţa dobândită, faptul că efectul substanţei nu este în detrimentul bunăstării, inclusiv al sănătăţii animalelor.

(4) Toate păsările trebuie să aibă acces la o cantitate suficientă de apă, de o calitate adecvată, recomandându-se ca, din punct de vedere fizico-chimic, nivelul maxim al nitraţilor + nitriţilor să nu depăşească 100 mg/litru, iar nivelul maxim al nitriţilorsă nu depăşească 1 mg/litru.

Art. 31. - (1) Debecarea este permisă atunci când sunt epuizate toate măsurile pentru prevenirea picajului şi canibalismului.

(2) Debecarea se efectuează asupra puilor care au mai puţin de 10 zile, la recomandarea şi sub supravegherea medicului veterinar, numai de către persoane instruite, şi presupune secţionarea vârfului ciocului sau a primei treimi din valva superioară.

(3) Este interzisă deplumarea curcanilor vii.

Art. 32. - (1) Proprietarul sau deţinătorul păsărilor trebuie să păstreze o evidenţă a tuturor tratamentelor medicale efectuate şi a numărului de păsări moarte găsite la fiecare inspecţie.

(2) Evidenţele trebuie să fie păstrate pentru o perioadă de cel puţin 3 ani şi trebuie să fie puse la dispoziţia autorităţii competente atunci când se efectuează o inspecţie oficială sau la cerere.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Transportul curcanilor destinaţi producţiei de carne

 

Art. 33. - Păsările trebuie să fie transportate cu mijloace de transport înregistrate/autorizate sanitar-veterinar, dotate cu cuşti de transport care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să aibă o deschidere suficient de largă pentru a reduce riscul de rănire a păsărilor;

b) să fie suficient de rezistente ca să suporte greutatea păsărilor şi construite în aşa fel încât păsările să nu poată scăpa şi să preîntâmpine crearea de leziuni la cap, picioare sau aripi;

c) să permită inspecţia păsărilor şi menţinerea unei ventilaţii adecvate pentru păsările din interior;

d) să fie securizate pentru a se preveni deplasarea lor în timpul transportului; de asemenea, trebuie astfel fixate încât să permită circulaţia aerului printre acestea;

e) înălţimea cuştilor de transport se recomandă să fie de peste 60 cm;

f) în timpul capturării curcanilor trebuie să se evite lovirea capetelor şi a aripilor de obiecte solide - adăpători, hrănitori;

g) având în vedere greutatea acestora la depopulare, se recomandă ca păsările să nu fie ridicate de un singur picior, ci contenţionate de un picior şi de aripa diagonal opusă;

h) curcanii trebuie capturaţi şi manipulaţi cu atenţie şi numai de către personalul instruit şi competent.

GUVERNUL ROMÂNIEI

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

 

ORDIN

pentru aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 309/2010

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (31) şi (32) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (7) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 5 din 25 septembrie 2012, prin care a fost aprobat Actul adiţional nr. 2 la Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (8) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Actul adiţional nr. 2 la Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 309/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 9 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Marius Arthur Ursu

 

Bucureşti, 4 octombrie 2012.

Nr. 1.026.

 

ANEXĂ

 

UNIUNEA NAŢIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

Nr. 3.574 din 2 octombrie 2012

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARA

Nr. 13.955 din 1 octombrie 2012

 

ACT ADIŢIONAL Nr. 2

la Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România (UNNPR), cu sediul în municipiul Bucureşti, str. General Berthelot nr. 41, sectorul 1, reprezentată de domnul notar public dr. Dumitru Viorel Mănescu, preşedinte,

şi

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 202 A, et. 1, sectorul 6, reprezentată de domnul Marius Arthur Ursu, director general,

denumite în continuare părţi,

având în vedere prevederile art. 3 alin. (31) şi (32) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum acestea au fost introduse prin Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996,

încheie următorul act adiţional la Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 309/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 9 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. I. - La capitolul III „Atribuţiile ANCPI prin oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară”, prima liniuţă de la punctul 4 se modifică şi va avea următorul conţinut:

„ - să elibereze la cerere notarilor publici extrase sau, după caz, copii ale cărţilor funciare ori certificate de sarcini. Atât cererea, cât şi certificatele, extrasele şi copiile pot fi transmise între notarul public şi birourile de cadastru şi publicitate imobiliară prin fax, e-mail, on-line sau prin orice altă modalitate de comunicare care asigură confirmarea de primire. Eliberarea documentelor solicitate nu va fi condiţionată de primirea cererilor în original. În cazul în care extrasul de carte funciară a fost transmis prin fax, e-mail, on-line, originalul acestuia va fi comunicat prin poştă numai la solicitarea expresă a biroului notarial; oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară vor primi cererile de înscriere în cartea funciară şi actele ataşate la acestea, transmise de către notarii publici şi prin fax, e-mail sau on-line.”

Art. II. - După capitolul IV „Atribuţiile ce revin UNNPR şi notarilor publici” se introduce un nou capitol, capitolul IV1, cu următorul cuprins:

„IV1. Procedura comunicării on-line a actelor între notarii publici şi oficiile teritoriale

1. Dispoziţii generale

1.1. ANCPI, prin oficiile teritoriale, va asigura notarilor publici, denumiţi în cuprinsul prezentului capitol utilizatori, posibilitatea înregistrării on-line a cererilor, prin acces la modulul «Registrul General de Intrare» (RGI) al sistemului informatic.

1.2. Accesul şi retragerea dreptului de acces al notarului public la platforma informatică vor fi asigurate la cererea UNNPR. În situaţia nerespectării procedurilor de lucru convenite, ANCPI va limita accesul notarului public la platforma informatică, cu acordul prealabil al UNNPR.

2. Acces şi securitate

Accesul notarilor publici la platforma informatică se face pe bază de parolă statică sau certificat digital. Responsabilitatea acţiunilor realizate în sistemul informatic, a corectitudinii datelor introduse şi a efectelor juridice produse de acestea, precum şi asigurarea confidenţialităţii elementelor de acces în sistem aparţin exclusiv utilizatorului.

3. Implementare

Implementarea accesului notarilor publici la modulul RGI se va face la nivelul camerelor notarilor publici, în etape, după un grafic stabilit de comun acord. ANCPI, prin oficiile teritoriale, va coordona acţiunile şi activităţile de implementare, cu sprijinul şi colaborarea efectivă a camerelor notarilor publici.

4. Disponibilitatea sistemului

4.1. Sistemul va fi disponibil notarilor publici pentru cereri de eliberare a extraselor pentru autentificare şi pentru cereri de înscriere în cartea funciară în programul de lucru al birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară (BCPI) convenit prin protocol încheiat cu camerele notarilor publici. Pentru furnizarea celorlalte servicii sistemul va fi disponibil permanent.

4.2. Mentenanţa sistemului se realizează cu precădere în zilele nelucrătoare. Platforma informatică va fi indisponibilă în perioadele alocate mentenanţei sistemului, cu notificarea prealabilă a UNNPR cu 48 de ore înainte, dacă se realizează într-o zi lucrătoare. În perioada alocată mentenanţei sistemului, notarii publici pot folosi celelalte mijloace de comunicare.

4.3. Până la data de 31 decembrie 2012, ANCPI va asigura mijloacele tehnice pentru acordarea accesului permanent al notarilor publici, în mod gratuit, la consultarea cărţilor funciare în format electronic, în aplicarea art. 3 alin. (32) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care cărţile funciare solicitate sunt disponibile numai în format hârtie, acestea vor fi convertite în vederea prestării serviciului solicitat.

În mod similar, UNNPR va asigura ANCPI acces gratuit la registrele naţionale electronice notariale a căror consultare este justificată pentru buna desfăşurare a activităţii ANCPI, după o procedură stabilită cu administratorul registrelor naţionale de evidenţă informatizată a unor proceduri şi acte notariale.

5. Fluxuri de lucru

5.1. Notarul public poate înregistra în sistemul informatic toate tipurile de cereri pentru furnizarea serviciilor de cadastru şi publicitate imobiliară, conform codurilor aferente acestora, stabilite prin ordinul privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI şi unităţile sale subordonate. Notarul public este considerat persoană abilitată prin lege specială să solicite eliberarea certificatului de identificare a numărului topografic/cadastral după numele/denumirea proprietarului.

5.2. În vederea înregistrării unei cereri în aplicaţia RGI se completează câmpul «solicitant» cu: numele/prenumele solicitantului, CNP/CUI, judeţ, localitate (unitate administrativ teritorială - UAT). Câmpul «deponent» se completează automat de către aplicaţia informatică cu datele de identificare ale biroului notarial/notarului public.

5.3. Se selectează serviciile solicitate, identificate cu codurile principale, respectiv cele asociate acestora, precum şi tipul de act ce justifică cererea, dacă este cazul.

5.4. Se selectează UAT, judeţul, BCPI în a cărui rază teritorială se situează imobilul, precum şi identificatorii acestuia: număr de carte funciară, număr cadastral/număr topografic.

5.5. Se selectează modalitatea de plată, conform opţiunilor generate de aplicaţia informatică.

5.6. În urma înregistrării cererii de înscriere în cartea funciară în sistem, aplicaţia generează număr unic de înregistrare a acesteia, asigurând rangul înscrierilor. În mod corelativ, se completează integral cererea de înscriere şi în format hârtie, conform modelelor standard din regulamentul aprobat prin ordin al directorului general al ANCPI.

5.7. În cazul în care se ataşează cererii de înscriere înregistrate on-line o versiune scanată în format .pdf sau .tif a dosarului cererii, sistemul alocă termen de soluţionare, iar cererea se soluţionează de către persoanele desemnate la nivelul BCPI, încheierea şi extrasul de carte funciară de informare eliberându-se numai după primirea dosarului original al cererii, cu excepţiile prevăzute mai jos.

În vederea comunicării încheierii şi a extrasului de carte funciară de informare, dosarul original, împreună cu nota de înregistrare întocmită în dublu exemplar, va fi predat biroului teritorial competent nu mai târziu de termenul de soluţionare stabilit. Dosarul original al cererii nu va fi predat biroului teritorial în termenul de soluţionare stabilit, în situaţia în care acesta a fost comunicat prin utilizarea unei semnături electronice, în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Comunicarea dosarelor originale ale cererilor de înscriere în cartea funciară se va face în acest caz la sfârşitul fiecărei luni.

Referatele de completare emise se vor comunica de îndată, prin fax, e-mail sau on-line, notarului public, fără a se aştepta împlinirea termenului de soluţionare a cererii.

ANCPI va notifica UNNPR cu privire la momentul în care aplicaţia va permite comunicarea documentelor cu semnătură electronică şi se angajează să întreprindă toate demersurile în acest sens, pentru ca aplicaţia să fie funcţională cel mai târziu până la data de 31 ianuarie 2013.

Dovada predării dosarului original este reprezentată de nota de înregistrare semnată şi restituită notarului public sau delegatului notarial de către referentul din cadrul registraturii BCPI care a primit dosarul.

5.8. Pentru cererile având ca obiect eliberarea unui extras de carte funciară pentru informare/autentificare sau eliberarea copiilor de pe documente din arhiva BCPI, aplicaţia RGI alocă număr de înregistrare şi termen de soluţionare. În acest caz, eliberarea extraselor de carte funciară pentru informare, pentru autentificare sau eliberarea de copii de către BCPI nu va fi condiţionată de primirea cererilor în original.

6. Instruirea utilizatorilor

ANCPI se obligă să pună la dispoziţia birourilor notariale interesate material didactic actualizat (manuale, filme de prezentare etc.) şi să organizeze sesiuni de instruire pentru personalul desemnat de birourile notariale în vederea asimilării procedurilor practice de lucru în aplicaţia informatică. Stabilirea numărului sesiunilor de instruire, a periodicităţii acestora, respectiv a numărului de participanţi se va efectua de comun acord de camerele notarilor publici şi de oficiile teritoriale, în funcţie de capacitatea tehnică şi de personal a celor din urmă.

7. Suport tehnic

În vederea soluţionării eficiente a problemelor de natură tehnică ce pot să apară în utilizarea platformei, ANCPI va pune la dispoziţia utilizatorilor un mecanism de suport tehnic şi canalele de comunicaţie aferente. Prin intermediul acestui mecanism se vor transmite instrucţiuni pentru depăşirea problemelor şi vor fi colectate informaţii necesare îmbunătăţirii sistemului. Utilizatorii sistemului au obligaţia să folosească exclusiv sistemul de suport în vederea depăşirii impedimentelor.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare dintre părţile semnatare, şi va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

UNIUNEA NAŢIONALĂA NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

Preşedinte,

dr. Dumitru Viorel Mănescu,

notar public

AGENŢIA NAŢIONALA DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

Director general,

Marius Arthur Ursu

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice „Cod de proiectare.

Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor”, indicativ CR 1-1-3/2012

 

Având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 42/2011 al Comitetului Tehnic de Specialitate nr. 4 „Acţiuni asupra construcţiilor” şi Procesul-verbal de avizare nr. 3/2011 al Comitetului Tehnic de Coordonare Generală,

în conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea

schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 5 pct. II lit. e) şi al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică „Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor”, indicativ CR 1-1-3/2012, elaborată de Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Reglementarea tehnică „Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor”, indicativ CR 1-1-3-2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.228/2005, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 148 şi 148 bis din 16 februarie 2006, cu modificările ulterioare, se abrogă.

- Reglementarea tehnică aprobată prin prezentul ordin fost adoptată cu respectarea procedurii de notificare nr. RO/248/2012 din 20 iulie 2012, prevăzută de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 204 din 21 iulie 1998, modificată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iulie 1998, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 217 din 5 august 1998.

 

p. Ministrul dezvoltam regionale şi turismului,

Marcel Ioan Boloş,

secretar de stat

 

Bucureşti, 5 septembrie 2012.

Nr. 1.655.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice „Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor”, indicativ CR 1-1-4/2012

 

În conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi Statele Membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 43/2011 al Comitetului Tehnic de Specialitate nr. 4 „Acţiuni asupra construcţiilor” şi Procesul-verbal de avizare nr. 3/2011 al Comitetului Tehnic de Coordonare Generală,

în temeiul art. 5 pct. II lit. e) şi al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si turismului emite prezentul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică „Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor”, indicativ CR 1-1-4/2012, elaborată de Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 zile de la data publicării.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Reglementarea tehnică „Cod de proiectare. Bazele proiectării şi acţiuni asupra construcţiilor. Acţiunea vântului”, indicativ NP 082-04, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 165/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 25 aprilie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

*

Reglementarea tehnică aprobată prin prezentul ordin a fost adoptată cu respectarea procedurii de notificare nr. RO/249/2012 din 20 iulie 2012, prevăzută de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L 204, din 21 iulie 1998, modificată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iulie 1998, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L 217, din 5 august 1998.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Marcel Ioan Boloş,

secretar de stat

 

Bucureşti, 21 septembrie 2012.

Nr. 1.751.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori şi a personalului conex, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185/2007

 

Având în vedere art. 36 alin. (1) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 23 alin. (1) şi ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori şi a personalului conex, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 17 aprilie 2007, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor plăti o taxă care se stabileşte anual de către preşedintele instanţei sau conducătorul parchetului care organizează concursul, la propunerea colegiului de conducere. Cuantumul taxei de concurs se stabileşte în funcţie de cheltuielile privind închirierea sălilor de concurs, plata membrilor comisiilor, precum şi orice alte cheltuieli ocazionate de activităţile de organizare a concursului.”

2. La articolul 8 alineatul (2), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

,,j) chitanţa de plată a taxei de înscriere.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

Judecător Alina Nicoleta Ghica

 

Bucureşti, 18 septembrie 2012.

Nr. 819.

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 15/2012 privind componenţa Comisiei superioare de disciplină a Colegiului Medicilor Dentişti din România

În temeiul art. 500, 526, 532 şi 546 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 34 şi 35 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007,

Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România adoptă următoarea decizie:

Art. I. - Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 15/2012 privind componenţa Comisiei superioare de disciplină a Colegiului Medicilor Dentişti din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2012, se modifică după cum urmează:

- La articolul 1, punctul 4 va avea următorul cuprins:

„4. Dr. Emilian Imbri”.

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din România,

Ecaterina Ionescu

 

Bucureşti, 29 septembrie 2012.

Nr. 70.