MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 712/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 712         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 18 octombrie 2012

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

175. - Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/2008 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007

 

642. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/2008 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007

 

176. - Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2007 pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr. 351/2004

 

643. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2007 pentru modificarea si completarea Legii gazelor nr. 351/2004

 

177. - Lege pentru modificarea art. 34 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

644. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 34 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

992. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

497. - Decizie pentru numirea domnului Radu-Ionel Puchiu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.206/1.321/1.926. - Ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

1.390/1.320/2.077. - Ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV Porţile de Fier - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

4.189. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, seria a II-a de admitere

 

4.190. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru aprobarea Calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, seria a III-a de admitere

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

3H. - Hotărâre privind interpretarea dispoziţiilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/2008 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 172 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 25 noiembrie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 18 octombrie 2012.

Nr. 175.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/2008 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/2008 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 17 octombrie 2012.

Nr. 642.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2007 pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr. 351/2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122 din 31 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 7 noiembrie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 18 octombrie 2012.

Nr. 176.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2007 pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr. 351/2004

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2007 pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr. 351/2004 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 17 octombrie 2012.

Nr. 643.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 34 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La articolul 34 alineatul (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură au obligaţia de a declara şi de a plăti impozitul pe profit anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul;”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

 

Bucureşti, 18 octombrie 2012.

Nr. 177.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 34 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 34 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 17 octombrie 2012.

Nr. 644.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 968 din 21 octombrie 2004, se completează după cum urmează:

1. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Prin ordin al prefectului, cu avizul Direcţiei Generale de Paşapoarte, se pot înfiinţa puncte de lucru ale serviciului public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, pentru preluarea, în condiţiile legii, a cererilor de eliberare a paşapoartelor simple electronice, în altă localitate decât cea în care îşi are sediul serviciul public comunitar respectiv.

(2) Modalitatea de desfăşurare şi organizare a activităţilor de preluare a cererilor de eliberare a paşapoartelor simple electronice la nivelul punctelor de lucru se stabileşte prin dispoziţia directorului general al Direcţiei Generale de Paşapoarte.”

2. La articolul 7, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

„(3) Concursurile pentru ocuparea funcţiilor vacante de poliţişti şi personal contractual din cadrul serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple se organizează la sediul Direcţiei Generale de Paşapoarte.

(4) Comisiile de concurs şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor constituite în vederea ocupării funcţiilor vacante de poliţişti şi personal contractual se stabilesc prin dispoziţii ale directorului general al Direcţiei Generale de Paşapoarte şi sunt formate din specialişti ai acestei instituţii şi reprezentanţi ai instituţiei prefectului.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan-Nicolae Căbulea,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 10 octombrie 2012.

Nr. 992.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea domnului Radu-Ionel Puchiu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

În temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Radu-Ionel Puchiu se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 18 octombrie 2012.

Nr. 497.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI Şl MEDIULUI DE AFACERI

Nr. 1.206 din 2 iulie 2012

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.321 din 9 octombrie 2012

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI Şl PROTECŢIEI SOCIALE

Nr. 1.926 din 6 iulie 2012

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri

 

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei si protecţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic: Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE - S.A.

Sediul/Adresa: Şoseaua Ştefan cel Mare nr. 1A, sectorul 1, municipiul Bucureşti

Cod unic de înregistrare 28909028

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

 

 

Nr. rd.

2011

BVC2012

 

INDICATORI

 

Preliminat 12 luni

Propuneri

0

1

2

3

4

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE jRd.2+Rd.10+Rd.15)

1

4.326.126

4.422.084

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

4.325.752

4.421.709

 

 

a)

din producţia vândută

3

4.125.821

4.163.291

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

 

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

199.931

258.418

 

 

 

| - venituri conform OUG 95/2002

9a

 

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

374

375

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

c)

din dobânzi

13

226

225

 

 

d)

alte venituri financiare

14

148

150

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

4.325.097

4.420.491

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

4.313.807

4.409.674

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

2.571.029

2.582.651

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

1.853

1.857

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

74.814

79.301

 

 

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

53.647

56.864

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

15.607

16.543

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

11.587

12.282

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

278

295

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

3.168

3.358

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

574

608

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

5.560

5.894

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

1.073

1.137

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

0

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

 

0

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

2.890

3.063

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

 

0

 

 

 

 

d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

1.597

1.693

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

500

500

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

8.230

8.628

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

1.482.712

1.511.718

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

174.669

225.019

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80

80

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

33

32

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

539

490

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 


 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

 

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

 

 

 

 

 

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special,etc.

47b

310

310

 

2

 

Cheltuieli financiare, d n care:

48

11.290

10.817

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

10.991

10.517

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

299

300

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

1.029

1.593

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

156

242

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

873

1.351

 

1

 

Rezerve legale

55

51

80

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

821

1.271

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

0

0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

 

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

0

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

 

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

8.230

13.538

 

1

 

Surse proprii

72

8.230

8.628

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

 

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

 

5

 

Alte surse

78

 

4.910

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

8.230

13.538

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

7.184

12.533

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

1.046

1.005

 

 

a)

interne

82

1.046

1.005

 

 

b)

externe

83

 

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

51

80

XI.

1

 

Rezerve legale

85

51

80

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

 

1

 

Venituri totale

89

4.326.126

4.422.084

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

4.325.097

4.420.491


 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

1.203

1.243

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

1.178

1.228

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

93

59.207

62.757

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

53.602

56.816

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

45

48

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri în bani si/sau natura

96

5.560

5.894

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

3.792

3.856

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

4.188

4.259

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

 

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

 

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitatea de energie electrica furnizată/persoana)

101

7.844

8.629

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1 )x1000

102

999,76

999,64

 

11

 

Plăţi restante

103

 

 

 

 

a)

preţuri curente

104

186.997

164.557

 

 

b)

preţuri comparabile

105

193.355

164.557

 

12

 

Creanţe restante

106

 

 

 

 

a)

preţuri curente

107

1.276.577

1.251.586

 

 

b)

preţuri comparabile

108

1.319.981

1.251.586

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Nr. 1.390 din 26 iulie 2012

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.320 din 9 octombrie 2012

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECŢIEI SOCIALE

Nr. 2.077 din 1 august 2012

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV Porţile de Fier - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008

privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei si protecţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV Porţile de Fier - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură, reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice si Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială HIDROSERV Porţile de Fier - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic Societatea Comercială HIDROSERV Porţile de Fier - S.A.

Sediul/Adresa: Drobeta-Turnu Severin, str. Aurelian nr. 27, judeţul Mehedinţi

Cod unic de înregistrare 14936693

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2 012

 

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC Realizat 2011

BVC Aprobat 2012

0

 

5

3

4

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

95466

76358

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

95421

76328 |

 

 

a)

din producţia vândută

3

95116

76023

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

84

84

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

 

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

221

221

 

 

 

 

- venituri conform OUG 95/2002

9a

 

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

45

30

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

c)

din dobânzi

13

15

10

 

 

d)

alte venituri financiare

14

30

20

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

94496

75598

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

94300

75398

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

18544

8250 |

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

225

250

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

84

84

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

36875

37527

 

 

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

26697

27498

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

8045

8042

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

6088

6230

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

136

140

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

1659

1521

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

162

151

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

2133

1987


 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

698

550

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

1139

1130

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

 

 

 

 

 

 

d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

296

305

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

0

0

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

0

100

 

 

q)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

1753

1800

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

36529

27097

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

290

290

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,3

80,3

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

1,79

1,79

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

6,73

6,73

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

10

9,9

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

 

\7) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

 

 

 

 

 

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special,etc.

47b

0

75

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

196

200

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

129

130

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

67

70

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

970

760

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

648

116

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

322

644


 

1

 

Rezerve legale

55

48,5

38

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumutur

58

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

274

606

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

14

30

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

246

516

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

14

61

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

 

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

1753

1800

 

1

 

Surse proprii

72

1753

1800

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

 

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

 

5

 

Alte surse

78

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

1753

1800


 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

1753

1800

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 

 

 

 

a)

interne

82

 

 

 

 

b)

externe

83

 

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

 

 

XI.

1

 

Rezerve legale

85

49

38

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

 

1

 

Venituri totale

89

95466

76358

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

94496

75598

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

575

575

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

575

575

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

93

27971

28810

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

26690

27491

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

7

7

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri în bani si/sau natura

96

1274

1312

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

3868

3984

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

4054

4175

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

 

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

 

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (ore manopera/salariat)

101

2166

2274

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000

102

990

990

 

11

 

Plăţi restante

103

 

 

 

 

a)

preţuri curente

104

200

190

 

 

b)

preţuri comparabile

105

206,8

190

 

12

 

Creanţe restante

106

 

 

 

 

a)

preţuri curente

107

300

290

 

 

b)

preţuri comparabile

108

310,2

290

 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI

 

ORDIN

privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, seria a II-a de admitere

 

Având în vedere:

- prevederile art. 6 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 26 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 59/2012 privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare, a numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, a componenţei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, precum şi a modalităţilor privind plata taxei de participare la program, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 21 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă modalitatea de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, seria a II-a de admitere, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

Eugen Coifan

 

Bucureşti, 17 octombrie 2012.

Nr. 4.189.

 

ANEXĂ

 

MODALITATEA DE DESFĂŞURARE

a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, seria a II-a de admitere

 

Nr. crt.

Module

Durata

(zile/ore)

(3 zile/24 ore)

Perioadele de desfăşurare

Seria I

(3 grupe/joi - sâmbătă)

Seria a II-a

(2 grupe/joi - sâmbătă)

1.

Managementul resurselor umane în administraţia publică

24

10-12.01.2013

17-19.01.2013

2.

Management financiar şi bugetar

24

24-26.01.2013

31.01-2.02.2013

3.

Comunicare şi imagine publică

24

7-9.02.2013

14-16.02.2013

4.

Administraţia publică în contextul integrării în Uniunea Europeană

24

21-23.02.2013

28.02-2.03.2013

5.

Management strategic şi politici publice

24

7-9.03.2013

14-16.03.2013

6.

Management public şi abilităţi manageriale

24

21-23.03.2013

28-30.03.2013

7.

Management de proiect şi fonduri structurale

24

4-6.04.2013

11-13.04.2013

8.

Administraţie publică modernă şi eficientă

24

18-20.04.2013

25-27.04.2013

9.

Total ore program (24 zile)

192

 

 

10.

- Evaluarea finală

 

13-15.

05.2013

11.

- Restanţe

 

20.05

.2013

 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI

 

ORDIN

pentru aprobarea Calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, seria a III-a de admitere

 

Având în vedere:

- prevederile art. 2 alin. (2) şi (3) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 6 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 1 din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 59/2012 privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare, a numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, a componenţei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, precum şi a modalităţilor privind plata taxei de participare la program, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 21 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Calendarul de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, seria a III-a de admitere, denumit în continuare program, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Pentru seria a III-a de admitere la program în anul 2012, numărul comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, componenţa nominală a acestora, tematica pentru concurs şi modalităţile pentru plata taxei de participare la program sunt şi rămân cele aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 59/2012 privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare, a numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, a componenţei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, precum şi a modalităţilor privind plata taxei de participare la program, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

Eugen Coifan

 

Bucureşti, 17 octombrie 2012.

Nr. 4.190.

 

ANEXĂ

 

CALENDARUL

de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, seria a III-a de admitere

 

Nr. crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfăşurare

1.

înscrierea candidaţilor

19.11.2012-23.11.2012

2.

Prima probă a concursului: selectarea dosarelor de concurs

26.11.2012-27.11.2012

3.

Afişarea rezultatelor

28.11.2012

4.

Contestarea rezultatelor

29.11.2012

5.

Afişarea:

- rezultatelor contestaţiilor

- listelor nominale ale candidaţilor admişi

- programului desfăşurării interviului

3.12.2012

6.

A două probă a concursului: interviul

5.12.2012-6.12.2012

7.

Afişarea rezultatelor

7.12.2012

8.

Contestarea rezultatelor

10.12.2012

9.

Afişarea:

- rezultatelor contestaţiilor

- rezultatelor finale ale concursului

11.12.2012

10.

Completarea dosarului personal şi achitarea taxei de şcolarizare de către candidaţii admişi

12.12.2012-27.12.2012

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

PENTRU ALEGEREA CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI A SENATULUI DIN ANUL 2012

 

HOTĂRÂRE

privind interpretarea dispoziţiilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 

Având în vedere dispoziţiile art. 2 pct. 7 şi art. 91 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare faptul că prevederile art. 16 alin. (5) din aceeaşi lege nu reglementează modalitatea de desemnare în birourile electorale de circumscripţie a reprezentanţilor alianţelor electorale şi politice compuse din partide politice parlamentare şi partide politice neparlamentare,

aplicând, prin analogie, prevederile art. 34 alin. (2) din actul normativ menţionat, potrivit cărora alianţele politice sau electorale ce cuprind cel puţin un partid politic parlamentar fac parte din aceeaşi categorie cu partidele politice parlamentare şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului,

în temeiul prevederilor art. 15 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăşte:

Articol unic. - La completarea birourilor electorale de circumscripţie şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare, alianţele electorale sau politice care cuprind cel puţin un partid politic parlamentar sunt asimilate alianţelor politice/electorale dintre partidele politice parlamentare.

 

Preşedintele Biroului Electoral Central, judecător

Paula Pantea

 

Bucureşti, 16 octombrie 2012.

Nr. 3H.