MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 715/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 715         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 22 octombrie 2012

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

181. - Lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea  dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993, şi a Protocolului adiţional la acesta, semnate la Luxemburg la 4 octombrie2011

 

Protocol de modificare a Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993

 

648. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de modificare a Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993, şi a Protocolului adiţional la acesta, semnate la Luxemburg la 4 octombrie 2011

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

60. - Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul electroenergetic naţional şi de energie termică, precum şi/sau energie termică pentru populaţie, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici

 

933. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.058/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.022/699. - Ordin al ministrului sănătăţii, interimar, şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru  realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 537/175/2012

 

4.040. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice şi pentru aprobarea modelului-cadru de stat de funcţii

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 

12. - Hotărâre privind susţinerea examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal – sesiunea noiembrie 2012

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Protocolului de modificare  a Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993, şi a Protocolului adiţional la acesta, semnate la Luxemburg la 4 octombrie 2011

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Protocolul de modificare a Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993, ratificată prin Legea nr. 85/1994, şi Protocolul adiţional la acesta, semnate la Luxemburg la 4 octombrie 2011.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 18 octombrie 2012.

Nr. 181.

 

PROTOCOL

de modificare a Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993

 

România şi Marele Ducat de Luxemburg,

dorind să încheie un protocol de modificare a Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993 (denumită în continuare „Convenţie*),

au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

Articolul 28 („Schimb de informaţii*) din Convenţie se abrogă şi se înlocuieşte cu următorul text:

 

„ARTICOLUL 28

SCHIMBUL DE INFORMAŢII

 

1. Autorităţile competente ale statelor contractante vor schimba acele informaţii care se consideră că sunt relevante pentru aplicarea prevederilor prezentei Convenţii sau pentru administrarea ori implementarea legislaţiilor interne privitoare la impozitele de orice fel şi natură percepute

În numele statelor contractante sau al unităţilor administrativ-teritoriale ori al autorităţilor locale ale acestora, în măsura în care impozitarea la care se referă nu este contrară Convenţiei. Schimbul de informaţii nu este limitat de articolele 1 şi 2.

2. Orice informaţie obţinută conform paragrafului 1 de un stat contractant va fi tratată ca fiind secretă, în acelaşi mod ca informaţia obţinută în baza legislaţiei interne a acelui stat, şi va fi dezvăluită numai persoanelor sau autorităţilor (inclusiv instanţelor judecătoreşti şi organelor administrative) însărcinate cu stabilirea, încasarea, aplicarea, urmărirea sau soluţionarea contestaţiilor cu privire la impozitele care fac obiectul paragrafului 1 ori cu supravegherea acţiunilor menţionate anterior. Asemenea persoane sau autorităţi vor folosi informaţia numai în astfel de scopuri. Acestea pot dezvălui informaţia în procedurile judecătoreşti sau în deciziile judiciare.

3. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 nu vor fi în niciun caz interpretate ca impunând unui stat contractant obligaţia:

a) de a lua măsuri administrative contrare legislaţiei şi practicii sale administrative sau a celuilalt stat contractant;

b) de a furniza informaţii care nu pot fi obţinute în baza legislaţiei sau în cadrul practicii sale administrative normale sau a celuilalt stat contractant;

c) de a furniza informaţii care ar dezvălui un secret comercial, de afaceri, industrial sau profesional ori un procedeu de fabricaţie sau informaţii a căror divulgare ar fi contrară ordinii publice.

4. Dacă un stat contractant solicită informaţii în conformitate cu acest articol, celălalt stat contractant va utiliza măsurile sale de culegere a informaţiilor pentru a obţine informaţiile solicitate, chiar dacă celălalt stat nu are nevoie de astfel de informaţii în scopurile sale fiscale proprii. Obligaţia prevăzută în propoziţia anterioară este supusă limitărilor prevăzute de paragraful 3, însă aceste limitări nu vor fi în niciun caz interpretate ca permiţând unui stat contractant să refuze furnizarea de informaţii doar pentru faptul că acesta nu are niciun interes naţional faţă de informaţiile respective.

5. Prevederile paragrafului 3 nu vor fi în niciun caz interpretate ca permiţând unui stat contractant să refuze furnizarea de informaţii la cerere doar pentru faptul că informaţiile sunt deţinute de o bancă, de o altă instituţie financiară, de un împuternicit sau de o persoană care acţionează ca agent ori în calitate fiduciară sau pentru că acestea se referă la drepturile de proprietate deţinute în cadrul unei persoane.”

 

ARTICOLUL 2

 

1. Prezentul protocol va fi supus ratificării în conformitate cu procedurile aplicabile în România si în Luxemburg. Statele contractante se vor notifica reciproc în scris, pe cale diplomatică, cu privire la îndeplinirea respectivelor proceduri aplicabile ale acestora.

2. Protocolul va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări menţionate la paragraful 1. Prevederile prezentului protocol vor produce efecte pentru anii fiscali care încep la sau după 1 ianuarie a anului calendaristic imediat următor anului în care intră în vigoare prezentul protocol.

Drept care subsemnaţii, autorizaţi în bună şi cuvenită formă, au semnat prezentul protocol.

Semnat la Luxemburg la 4 octombrie 2011, în două exemplare originale, în limbile română şi franceză, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru România,

Gheorghe Ialomiţianu,

ministrul finanţelor publice

Pentru Marele Ducat de Luxemburg

Luc Frieden,

ministrul finanţelor

 

PROTOCOL ADIŢIONAL

 

La momentul semnării Protocolului de modificare a Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993, subsemnaţii au convenit că următoarele prevederi vor face parte integrantă din protocol:

1. Se înţelege că autoritatea competentă a statului solicitat va furniza, la cererea autorităţii competente a statului solicitant, informaţii în scopul articolului 28.

2. Autoritatea competentă a statului solicitant va furniza următoarele informaţii autorităţii competente a statului solicitat, atunci când va face o solicitare de informaţii în baza Convenţiei, pentru a demonstra relevanţa informaţiilor pentru solicitare:

a) identitatea persoanei verificate sau investigate;

b) o declaraţie privind informaţiile solicitate, inclusiv natura lor şi forma în care statul solicitant doreşte să primească informaţiile de la statul solicitat;

c) scopul fiscal pentru care sunt solicitate informaţiile;

d) motivele care au condus la presupunerea că informaţiile solicitate sunt prezente în statul solicitat sau se află în posesia ori controlul unei persoane din jurisdicţia statului solicitat;

e) în măsura în care sunt cunoscute, numele şi adresa oricărei persoane care se presupune că se află în posesia informaţiilor solicitate;

f) o declaraţie din care să rezulte că statul solicitant a urmat toate căile posibile de obţinere a informaţiilor de pe teritoriul său, cu excepţia celor care ar fi dat naştere unor dificultăţi majore.

3. Chiar dacă paragraful 2 conţine cerinţe procedurale importante, subparagrafele a)- f) ale acelui paragraf nu vor fi totuşi interpretate ca împiedicând schimbul efectiv de informaţii.

Drept care subsemnaţii, autorizaţi în bună şi cuvenită formă, au semnat prezentul protocol adiţional. Semnat la Luxemburg la 4 octombrie 2011, în două exemplare originale, în limbile română şi franceză, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru România,

Gheorghe Ialomiţianu,

ministrul finanţelor publice

Pentru Marele Ducat de Luxemburg

Luc Frieden,

ministrul finanţelor

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de modificare a Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993, şi a Protocolului adiţional la acesta, semnate la Luxemburg la 4 octombrie 2011

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Protocolului de modificare a Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993, şi a Protocolului adiţional la acesta, semnate la Luxemburg la 4 octombrie 2011, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 17 octombrie 2012.

Nr. 648.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul electroenergetic naţional şi de energie termică, precum şi/sau energie termică pentru populaţie, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici

 

Întrucât capacitatea utilă reală de stocare din centrale este ocupată în proporţie de 70% la cărbune, respectiv 50% la păcură de stocurile rezervă de stat, astfel încât capacităţile proprii utile reale ale centralelor devin insuficiente asigurării unei funcţionări în bune condiţii pe perioada de iarnă,

având în vedere faptul că pornirea instalaţiilor de termoficare pentru asigurarea cu agent termic a populaţiei, precum şi creşterea consumului prognozat de energie electrică pe perioada iernii vor determina creşterea consumurilor medii zilnice şi lunare de cărbune şi păcură, afectând astfel procesul de aprovizionare cu combustibili, precum şi prognoza de creştere, prevăzută în programul de iarnă, a consumului de energie electrică faţă de anul precedent, se impune asigurarea necesarului de cărbune şi păcură pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a Sistemului electroenergetic naţional.

Ţinând cont de faptul că necesitatea asigurării consumului de energie electrică, precum şi a agentului termic pentru populaţie pentru perioada friguroasă constituie o situaţie extraordinară şi vizează interesul general şi imediat,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 54 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă scoaterea din rezerva de stat, cu titlu de împrumut, până la data de 31 octombrie 2013, a cantităţilor de cărbune energetic şi păcură prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, care vor fi acordate pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul electroenergetic naţional şi de energie termică, precum şi/sau energie termică pentru populaţie, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri sau în administrarea consiliilor judeţene ori locale.

Art. 2. - (1) în cazul nerestituirii împrumutului prevăzut la art. 1, operatorii economici vor suporta, pentru primele 30 de zile, penalităţi de întârziere de 0,25% pe zi din valoarea produsului prevăzută în contractul de împrumut, după care Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale va emite facturi pentru valoarea produselor calculate la preţurile pieţei, exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată luând naştere, prin derogare de la prevederile art. 1342 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, la încasarea parţială sau totală a facturii.

(2) Până la dezdăunarea integrală a Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, operatorii economici debitori vor suporta majorări de întârziere la plată la nivelul celor prevăzute de lege pentru creanţele bugetare, precum şi dobânda de referinţă stabilită de Banca Naţională a României, percepute pe toată durata derulării împrumutului.

(3) Restituirea cantităţilor de păcură ce vor fi împrumutate se va face ca produs cu conţinut de sulf sub 1%, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Pentru cantităţile de combustibili ce vor fi împrumutate în baza prezentei ordonanţe de urgenţă, potrivit art. 1, precum şi, după caz, în situaţia aplicării prevederilor art. 2 alin. (1), se va percepe dobânda de referinţă stabilită de Banca Naţională a României.

(2) Dobânda de referinţă stabilită de Banca Naţională a României va fi percepută la valoarea de piaţă a combustibililor la data încheierii contractului de împrumut şi este scutită de taxa pe valoarea adăugată.

(3) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale va utiliza, pentru fiecare operator economic, o rată a dobânzii situată la nivelul ratei dobânzii de politică monetară practicate de Banca Naţională a României, la care se adaugă 4 puncte procentuale şi se rambursează integral la termenul prevăzut la art. 1.

Art. 4. - Împrumutul cantităţilor de cărbune energetic pentru Societatea Comercială „C.E.T. Bacău” - S.A. şi Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare, respectiv de păcură pentru Societatea Comercială „Electrocentrale Oradea” - S.A., Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare, Societatea Comercială „Acvacalor” - S.A. Brad, prevăzute în anexă, se poate face până la data de 31 martie 2013, numai după restituirea cantităţilor de combustibili aprobate şi împrumutate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici, aprobată prin Legea nr. 137/2012.

Art. 5. - Pentru cantităţile de combustibili împrumutate şi nerestituite de unii operatori economici, termenul prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011, aprobată prin Legea nr. 137/2012, se prorogă până la data de 31 mai 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,

Cătălin Zisu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 17 octombrie 2012.

Nr. 60.

 

ANEXĂ

 

CANTITĂŢILE DE COMBUSTIBILI

ce vor fi împrumutate din rezervele de stat de operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul electroenergetic naţional şi de energie termică, precum şi/sau energie termică pentru populaţie

 

Nr. crt.

Operatorul economic

Cantitatea ce va fi împrumutată

(tone)

 

 

Cărbune energetic

Păcură

1.

Societatea Comercială „Termoelectrica” - S.A.

-

10.000,000

2.

Societatea Comercială „Electrocentrale Galaţi” - S.A.

-

15.500,000

3.

Societatea Comercială „Electrocentrale Bucureşti” - S.A.

-

50.000,000

4.

Societatea Comercială „Complexul Energetic Oltenia” - S.A.

450.000,000

6.500,000

5.

Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare

377.000,000*)

12.429,715*)

6.

Societatea Comercială „C.E.T Arad” -S.A.

100.000,000

-

7.

Societatea Comercială „C.E.T Hidrocarburi” - S.A. Arad

-

3.000,000

8.

Societatea Comercială „C.E.T. Bacău” -S.A.

250.000,000*)

5.000,000

9.

Societatea Comercială „Uzina Termoelectrica Giurgiu” - S.A.

-

2.100,000

10.

Societatea Comercială „C.E.T. Govora” -S.A.

250.000,000

5.000,000

11.

Societatea Comercială „Dalkia Termo Iaşi” - S.A.

-

8.274,194

12.

Societatea Comercială „Electrocentrale Oradea” - S.A.

60.000,000

6.500,000*)

13.

Societatea Comercială „Dalkia Termo Prahova” - S.R.L.

-

14.000,000

14.

Societatea Comercială „Compania Locală de Termoficare Colterm” - S.A. Timişoara

100.000,000

1.000,000

15.

Societatea Comercială „Modern Calor” - S.A. Botoşani

-

3.000,000

16.

Societatea Comercială „Acvacalor” - S.A. Brad

-

4.500,000*)

 

TOTAL:

1.587.000,000*)

146.803,909*)


*) Cu condiţia restituirii cantităţilor aprobate la împrumut prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici, aprobată prin Legea nr. 137/2012.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.058/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă”

În conformitate cu art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.058/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 12 septembrie 2007, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, de la titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare» şi de la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă», conform Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003, ratificat prin Legea nr. 250/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi Contractului de finanţare nr. 41 din 9 decembrie 2010 al proiectului din cadrul POS-T 2007-2013 Construcţia autostrăzii Arad-Timişoara (inclusiv varianta de ocolire Arad) din Fondul de coeziune.”

2. Anexa se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Eduard Hellvig

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 12 septembrie 2012.

Nr. 933.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.058/2007)

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă”

 

Titular: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara

Amplasament: judeţul Arad

Indicatorii tehnico-economici

 

Valoarea totală a investiţiei (1 euro = 4,1208 lei/31 mai 2011) (inclusiv TVA)

mii lei

788.109*

din care C+M (inclusiv TVA)

mii lei

582.265

Valoarea restului de lucrări de executat (la 1 iunie 2011) (1 euro = 4,1208 lei/31mai 2011) (inclusiv TVA)

mii lei

468.996*

din care C+M (inclusiv TVA)

mii lei

440.505

Capacităţi:

 

 

- lungime totală traseu variantă

 

12,250 km

- profil transversal platformă autostradă

 

26,00 m

- profil transversal carosabil autostradă

 

2 x 7,50 m

- profil transversal platformă bretele bidirecţionale

 

9,00 m

- profil transversal platformă bretele unidirecţionale

 

6,00 m

- profil transversal carosabil bretele bidirecţionale

 

7,00 m

- profil transversal carosabil bretele unidirecţionale

 

4,00 m

- poduri şi pasaje ale autostrăzii

 

9 buc/787 m

- pasaje peste autostradă

 

4 buc/295 m

- noduri rutiere

 

4 buc.

Durata de realizare a investiţiei

 

34 luni

din care durata de realizare a restului de lucrări de executat

 

10 luni


* Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare” şi de la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă”, conform Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003, ratificat prin Legea nr. 250/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi Contractului de finanţare nr. 41 din 9 decembrie 2010 al proiectului din cadrul POS-T 2007-2013 Construcţia autostrăzii Arad-Timişoara (inclusiv varianta de ocolire Arad) din Fondul de coeziune.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 1.022 din 17 octombrie 2012

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 699 din 9 octombrie 2012

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 537/175/2012

 

Văzând Referatul de aprobare nr. WP 279 din 17 octombrie 2012 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 2.464 din 9 octombrie 2012 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, având în vedere:

- art. 48 alin. (3) şi art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor:

- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 17 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii, interimar, şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 537/175/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 13 iunie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Furnizorii de servicii medicale din cadrul subprogramului sunt reprezentaţi de unităţile sanitare cu paturi care au în autorizaţia sanitară de funcţionare cabinete de specialitate în obstetrică-ginecologie şi laborator de analize medicale în domeniul citologiei şi care fac dovada organizării unei reţele de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, constituită din următoarele structuri sanitare:

a) centre de informare şi consiliere a femeilor privind măsurile de prevenire a cancerului de col uterin şi de mobilizare a populaţiei eligibile pentru testarea Babeş-Papanicolaou;

b) centre de recoltare a materialului celular cervical;

c) laboratoare de analize medicale în domeniul citologiei cervicale;

d) centre de diagnostic şi tratament al leziunilor precursoare sau incipiente depistate în cadrul subprogramului.”

2. La articolul 13 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera C), cu următorul cuprins:

,,c1) cabinete medicale din ambulatoriul de specialitate în care sunt furnizate servicii medicale de către medici de specialitate obstetrică-ginecologie angajaţi ai unităţii sanitare cu paturi care a organizat reţeaua;”.

3. La articolul 20, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,f) să centralizeze indicatorii specifici subprogramului, prevăzuţi la art. 28 lit. a) pct. 5 şi lit. b) pct. 1, pe care îi raportează lunar, trimestrial şi anual, cumulat de la începutul anului, în primele 15 zile lucrătoare de la încheierea perioadei pentru care se face raportarea la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, conform machetei de raportare prevăzute în anexa nr. 61;”.

4. În anexa nr. 1, la capitolul V litera A articolul 5, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,f) să centralizeze indicatorii specifici subprogramului, prevăzuţi la art. 28 lit. a) pct. 5 şi lit. b) pct. 1 din Normele metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 537/175/2012, pe care îi raportează lunar, trimestrial şi anual, cumulat de la începutul anului, în primele 15 zile lucrătoare de la încheierea perioadei pentru care se face raportarea la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, conform machetei de raportare prevăzute în anexa nr. 61 la aceleaşi norme metodologice;”.

5. În anexa nr. 1, la capitolul VI, după articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

„Art. 71. - Valoarea contractului în anul ........ este de ....................lei.”

6. După anexa nr. 6 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 61, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, precum şi instituţiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii, interimar,

Raed Arafat,

subsecretar de stat

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

Doru Bădescu

 

ANEXA

(Anexa nr. 61 la normele metodologice)

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE...................................

Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin

MACHETĂ DE RAPORTARE

pentru...............................

(perioada de raportare)

 

Numărul de cazuri testate Babeş-Papanicolaou cu formular FS1 completat în integralitate

Cost/testare Babes-Papanicolaou

(lei)

Cheltuieli cazuri testate

(lei)

C1

C2

C3=C1*C2

 

 

 

 

Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.

 

Preşedinte - director general,

……………………………………

Director economic,

……………………………………

Medic-şef,

……………………………………

 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI

 

ORDIN

privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice şi pentru aprobarea modelului-cadru de stat de funcţii

 

Având în vedere prevederile art. 107 alin. (6) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă lista documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi modalitatea de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modelul-cadru de stat de funcţii, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

Mircea Jorj,

subsecretar de stat

 

Bucureşti, 4 octombrie 2012.

Nr. 4.040.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi modalitatea de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice

 

Art. 1. - Documentele necesare în vederea obţinerii avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, denumită în continuare Agenţia, sunt următoarele:

a) adresă de solicitare a avizului Agenţiei, emisă de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;

b) proiectul de act administrativ sau, după caz, actul administrativ în situaţia prevăzută la art. 107 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) instrumentul de prezentare şi motivare al proiectului de act administrativ prin care se fundamentează stabilirea de funcţii publice sau, după caz, modificarea structurii de funcţii publice, cu evidenţierea modificărilor intervenite pentru fiecare funcţie publică în parte şi pe fiecare subdiviziune organizatorică, precum şi indicarea temeiului legal aplicabil;

d) structura organizatorică a autorităţii sau instituţiei publice;

e) statul de funcţii care cuprinde funcţiile identificate prin denumire, clasă, grad profesional, gradul sau treapta profesională, nivelul studiilor, după caz, cu indicarea acestora în structura organizatorică a autorităţii ori instituţiei publice, regimul de ocupare al postului şi precizarea titularului, după caz, conform modelului-cadru, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

Art. 2. - (1) Documentele prevăzute la art. 1 trebuie să poarte semnătura conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, precum şi ştampila autorităţii ori instituţiei publice. Acestea se pot transmite astfel:

a) prin depunere la registratura Agenţiei;

b) prin poştă, cu confirmare de primire;

c) prin fax;

d) prin poştă electronică.

(2) în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) documentele se transmit în două exemplare originale.

 

ANEXA Nr. 2

 

- Model-cadru –

 

STAT DE FUNCŢII AUTORITATEA/INSTITUŢIA PUBLICĂ SOLICITANTĂ

 

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCŢIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcţia publică

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcţia contractuală

Treapta

profesională

/grad

Nivelul studiilor

Numele, prenumele/

vacant, temporar

vacant, după caz

 

 

înalt funcţionar

public

de conducere *

de execuţie

de conducere

de execuţie

 

DEMNITARI

primar/ viceprimar/ ministru etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartiment audit

 

 

 

auditor

I

principal

S

 

 

 

 

 

 

SECRETAR/ SECRETAR GENERAL

 

secretar general

secretar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALA …..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

director general

 

 

I/II

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

director/director executiv

 

 

I/II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

director/director executiv adjunct

 

 

I/II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consilier

I

asistent

S

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL..............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

şef serviciu

 

 

I/II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consilier

I

asistent

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consilier juridic

I

principal

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

expert

I

debutant

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inspector

I

superior

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

referent

III

principal

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

referent de specialitate

II

superior

SSD

 

 

 

 

 

 

BIROUL............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

şef birou

 

 

I/II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consilier

I

superior

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

referent de specialitate

II

asistent

SSD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

referent

III

debutant

M

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENTUL ……..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

expert

I

principal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inspector

debutant

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

referent

II

M

 

 

 

Nr. total de funcţii publice

 

 

 

Nr. total de înalţi funcţionari publici

 

 

 

Nr. total de funcţii publice de conducere

 

 

 

Nr. total de funcţii publice de execuţie

 

 

 

Nr. total de funcţii contractuale de conducere

 

 

 

Nr. total de funcţii contractuale de execuţie

 

 

 

Nr. total de posturi potrivit art. III alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare

 

Numele şi prenumele, funcţia deţinută şi

semnătura şi ştampila (în original)

conducătorului autorităţii/instituţiei publice solicitante

 

Nr. total de funcţii în instituţie

 

 

 

 

* Sub fiecare şef de structură se vor trece toate funcţiile publice şi tot personalul contractual.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Fiecare instituţie îşi va adapta modelul în funcţie de situaţia concretă.

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 

CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI

 

HOTĂRÂRE

privind susţinerea examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal - sesiunea noiembrie 2012

 

În baza prevederilor Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 4/2007, cu completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 lit. a1) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 18 octombrie 2012, hotărăşte:

Art. 1. - (1) Examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal va avea loc în municipiul Bucureşti la data de 24 noiembrie 2012.

(2) Locul de desfăşurare a examenului se va publica pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali până la data de 19 noiembrie 2012.

Art. 2. - Examenul prevăzut la art. 1 va fi susţinut din tematica şi bibliografia pentru examen, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi va consta într-o probă scrisă sub formă de test-grilă.

Art. 3. - (1) înscrierile la examenul prevăzut la art. 1 se fac în perioada 24 octombrie-12 noiembrie 2012 pe site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro şi dosarele se transmit, în aceeaşi perioadă, prin servicii poştale cu confirmare de primire sau direct, pe adresa str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, Bucureşti.

(2) Dosarul de înscriere va conţine cererea de înscriere la examen, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi documentele corespunzătoare prevăzute la art. 5 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 4/2007, cu completările ulterioare.

Art. 4. - Direcţia de învăţământ şi Secretariatul general vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Toni Teau

 

Bucureşti, 18 octombrie 2012.

Nr. 12.

 

ANEXA Nr. 1

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal - sesiunea noiembrie 2012

 

1. Noţiuni de drept comercial şi drept civil:

- constituirea şi funcţionarea societăţilor comerciale;

- reorganizări, fuziuni, divizări şi lichidări;

- profesionişti;

- exploatarea întreprinderii.

2. Noţiuni generale privind finanţele publice şi principiile generale ale fiscalităţii:

- cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi responsabilităţile instituţiilor publice implicate în procesul bugetar;

- principiile generale ale fiscalităţii.

3. Impozitul pe profit:

- contribuabili şi sfera de cuprindere;

- contribuabili scutiţi de la plata impozitului pe profit;

- determinarea profitului impozabil pentru organizaţiile nonprofit;

- determinarea bazei de calcul a impozitului (venituri supuse impozitării, venituri neimpozabile, cheltuieli efectuate în

scopul realizării de venituri, cheltuieli care se deduc limitat, cheltuieli nedeductibile);

- rezerve şi provizioane fiscale;

- regimul fiscal al cheltuielilor cu dobânzile;

- amortizarea fiscală;

- termene de plată şi de declarare a impozitului;

- pierderi fiscale;

- facilităţi fiscale;

- reguli fiscale privind reorganizările juridice (fuziuni, divizări, divizări parţiale, schimburi de titluri de participare), în context transfrontalier;

- reguli fiscale aplicabile dividendelor distribuite de filiale din state membre ale Uniunii Europene persoanelor juridice române, societăţi-mamă, respectiv sediilor permanente din România ale persoanelor juridice rezidente în state membre ale Uniunii Europene (societăţi-mamă);

- aspecte fiscale internaţionale (sediul permanent; impunerea persoanelor juridice străine care realizează venituri din sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România ori din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o

persoană juridică română; creditul fiscal, pierderi fiscale externe);

- reguli fiscale pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară.

4. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor:

- definiţia microîntreprinderii;

- opţiunea de a plăti impozit pe veniturile microîntreprinderii;

- baza impozabilă;

- plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale.

5. Impozitul pe venit:

- contribuabili şi sfera de cuprindere;

- categorii de venituri impozabile;

- venituri neimpozabile;

- cote de impozit;

- determinarea bazei de calcul a impozitului pe categorii de venit;

- plăţi anticipate în contul impozitului pe venit;

- obligaţiile plătitorilor de venituri şi ale contribuabililor;

- venitul net anual impozabil;

- venituri supuse impozitului final cu reţinere la sursă;

- termene de plată;

- aspecte fiscale internaţionale;

- reguli privind asociaţiile fără personalitate juridică.

6. Contribuţii sociale:

- persoane asigurate;

- categorii de contribuabili;

- baza de calcul a contribuţiei individuale şi a celei datorate de angajator;

- termene de plată a contribuţiilor;

- modalităţi şi termene de declarare a contribuţiilor.

7. Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România:

- contribuabili;

- sfera de cuprindere a impozitului;

- venituri impozabile obţinute din România;

- scutiri;

- coroborarea prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale convenţiilor de evitare a dublei impuneri;

- certificatele de atestare a rezidenţei fiscale şi certificatele de atestare a impozitului plătit de nerezidenţi în România;

- impozitul pe reprezentanţe (cuantum, termen de plată şi depunerea declaraţiei fiscale);

- impunerea veniturilor din dobânzi şi redevenţe plătite între societăţi asociate din state membre diferite: sfera de aplicare, definiţia dobânzilor şi redevenţelor, definiţia întreprinderilor asociate;

- chestionare pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanelor fizice la sosirea în România sau la plecarea din România.

8. Impozite şi taxe locale:

- baza de impozitare;

- contribuabili;

- modul de calcul;

- termene de plată;

- reduceri şi scutiri;

- modul de declarare a proprietăţilor.

9. Taxa pe valoarea adăugată:

- sfera de aplicare;

- persoane impozabile;

- operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată;

- locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată;

- faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată;

- baza de impozitare;

- cote de taxă pe valoarea adăugată;

- operaţiuni scutite;

- regimul deducerilor;

- persoanele obligate la plata taxei pe valoarea adăugată;

- obligaţii;

- regimuri speciale pentru: întreprinderi mici, agenţii de turism, bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi; aurul de investiţii; persoanele impozabile nestabilite în Comunitatea Europeană, care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile;

- ajustarea taxei deductibile;

- măsuri de simplificare;

- răspunderea pentru plata taxei pe valoarea adăugată;

- dispoziţii tranzitorii.

10. Accize:

a) regimul accizelor armonizate:

- sfera de aplicare, fapt generator, eliberare pentru consum, exigibilitate, calculul accizelor, termenul de plată, plătitori de accize;

- regimul de antrepozitare fiscală:

- reguli generale;

- autorizarea antrepozitelor fiscale;

- condiţii de autorizare;

- obligaţiile antrepozitarilor autorizaţi;

- anularea, revocarea, suspendarea autorizaţiei;

- destinatar înregistrat, expeditor înregistrat;

- deplasarea şi primirea produselor accizabile, în regim suspensiv de accize;

- deplasarea intracomunitară a produselor cu accize plătite;

- vânzarea la distanţă a produselor cu accize plătite;

- scutiri şi exceptări de la plata accizelor;

- restituiri de accize;

- sistemul de marcare;

b) alte produse accizabile:

- sfera de aplicare;

- calculul accizelor;

- plătitori;

- exigibilitatea;

- termenul de plată;

- scutiri de la plata accizelor.

11. Taxele vamale:

- tariful vamal şi clasificarea tarifară a mărfurilor;

- originea mărfurilor (originea nepreferenţială şi originea preferenţială);

- regimuri suspensive şi regimuri vamale economice (tranzit, antrepozitare vamală, perfecţionare activă, transformare sub control vamal, admitere temporară, perfecţionare pasivă);

- datoria vamală (garantarea cuantumului datoriei vamale, naşterea datoriei vamale, stingerea datoriei vamale, rambursarea şi remiterea drepturilor);

- categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale.

12. Contabilitate:

- obligaţiile ce revin, potrivit legii, persoanelor juridice, pe linia organizării şi conducerii contabilităţii;

- contabilitatea activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii;

- contabilitatea veniturilor, cheltuielilor şi a rezultatului exerciţiului financiar;

- forma şi conţinutul situaţiilor financiare anuale.

13. Sancţiuni şi căi de contestare:

- sancţionarea contravenţiilor la legislaţia fiscală;

- contestarea sancţiunilor aplicate de organul fiscal, precum şi a deciziilor de impunere.

14. Aspecte privind procedura fiscală:

- principii generale de conduită în administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat;

- creditori fiscali, debitori, plătitori ai obligaţiilor fiscale;

- domiciliul fiscal;

- competenţa organului fiscal, actele emise de organele fiscale, administrarea şi aprecierea probelor;

- înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite, taxe şi contribuţii;

- obligaţia de a depune declaraţii fiscale, conţinutul declaraţiei fiscale, termene de declarare, corectarea declaraţiilor fiscale şi sancţiuni pentru nedepunerea acestora;

- procedura de stabilire a impozitelor şi taxelor;

- procedura de colectare a creanţelor fiscale;

- soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale;

- inspecţia fiscală;

- stabilirea preţului de piaţă al tranzacţiilor între persoane afiliate;

- acordul de preţ în avans şi soluţia fiscală individuală anticipată;

- procedura de începere, derulare şi finalizare a inspecţiei fiscale;

- stabilirea condiţiilor şi declararea contribuabililor inactivi;

- termene de prescripţie;

- stingerea creanţelor fiscale prin executare silită şi prin alte modalităţi;

- recuperarea în România a unor creanţe stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene;

- contravenţii şi sancţiuni prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

BIBLIOGRAFIE

 

1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;

6. Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control;

10. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

11. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

12. Codul comercial, cu modificările şi completările ulterioare;

13. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;

14. Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

15. Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

16. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

17. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;

18. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

19. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

20. Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările ulterioare;

21. Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările ulterioare;

22. Convenţie privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate 90/436/CEE;

23. Codul de conduită privind documentaţia preţurilor de transfer, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 176/1 din 28 iulie 2006;

24. Liniile directoare privind preţurile de transfer emise de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică;

25. Convenţia model - emisă de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică;

26. Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

27. Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;

28. Hotărârea Guvernului nr. 529/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate şi a acordului de preţ în avans;

29. Ordinul ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”;

30. Hotărârea Guvernului nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010;

31. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu;

32. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.346/2006 privind aprobarea Procedurii de atribuire a codului de înregistrare fiscală pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, a Procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi a modelului unor formulare;

33. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 419/2007 pentru aprobarea procedurii de schimbare a sediului social, precum şi pentru aprobarea formularului „Decizie de înregistrare a sediului social şi a domiciliului fiscal”, cu completările ulterioare;

34. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.410/2007 privind aspecte de natură contabilă şi fiscală referitoare la practicienii în insolvenţă, persoane fizice sau juridice, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă;

35. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, cu modificările şi completările ulterioare;

36. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare;

37. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu completările ulterioare;

38. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor şi al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 3.483/144/2008 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obţinut de persoanele fizice, cu modificările ulterioare;

39. Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 2.086/4.504/2010 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil;

40. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 222/2008 privind conţinutul dosarului preţurilor de transfer;

41. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.347/2011 pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 781 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, cu modificările şi completările ulterioare;

42. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.165/2009 privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare;

43. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de către persoanele impozabile stabilite în România pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene;

44. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene;

45. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii;

46. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

47. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare;

48. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, cu modificările şi completările ulterioare;

49. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.436/2012 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare;

50. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 225/2012 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual;

51. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, cu modificările ulterioare;

52. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.875/2011 privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri comerciale, cu completările ulterioare;

53. Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului şi al ministrului finanţelor publice nr. 22/28/2012 privind criteriile de stabilire a normei anuale de venit corespunzătoare unei camere de închiriat în scop turistic situate în locuinţa proprietate personală;

54. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 247/2012 privind procedura unitară pentru aplicarea prevederilor art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

55. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 74/2012 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa fiscală în România a persoanelor fizice;

56. Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 190/2009 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea şi plata impozitului pe veniturile băneşti din agricultură realizate prin valorificarea produselor vândute către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare, cu modificările ulterioare;

57. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 881/2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară;

58. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 74/2012 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa fiscală în România a persoanelor fizice;

59. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 144/2012 pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor cuprinse în declaraţiile fiscale în cazul depunerii de către contribuabili a unei declaraţii rectificative.

 

ANEXA Nr. 2

 

Nr. de înregistrare/................

Loc foto

 

 

CERERE

de înscriere la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal - sesiunea noiembrie 2012

 

Subsemnatul(a),................................................................., născut(ă) la data de............................ în localitatea........................Judeţul............................, legitimat(ă) cu B.I./C.I./paşaport seria......nr...................., eliberat(ă)de......................, la data de........................., CNP.................................., cetăţenia....................,

domiciliat(ă) în ............................., str.................................... nr......, bl......, sc......, et......, ap......, judeţul/sectorul .........................., telefon fix................................., telefon mobil ..................................,

solicit înscrierea la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, organizat de Camera Consultanţilor Fiscali, sesiunea noiembrie 2012.

Anexez la prezenta cerere curriculum vitae însoţit de următoarele documente, conform art. 5 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 4/2007, cu completările ulterioare:

- B.I./C.I./paşaport, în copie;

- diploma de studii superioare (profil economic), sesiunea........., seria........nr........., emisă de ....................la data de..............., în copie legalizată;

- carnetul de muncă seria..............nr..............., emis de......................la data de...................., în copie certificată de angajator sau în copie legalizată;

- certificatul de naştere seria..............nr.............., emis de....................la data de................, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;

- certificatul de căsătorie seria.............nr............., emis de....................la data de................, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;

- certificatul de cazier judiciar seria............nr........., emis de....................la data de................, în perioada de valabilitate;

- certificatul de cazier fiscal seria............nr.........., emis de....................la data de................, în perioada de valabilitate;

- adeverinţa medicală seria...........nr..............., emisă de...................la data de...................; - 3 fotografii de 2/3 cm.

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal, că am desfăşurat activităţile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 4/2007, cu completările ulterioare, astfel:

 

Unitatea

Activitatea desfăşurată

Perioada - de la ... până la ... -

Nr. de luni

Funcţia

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total perioadă

 

 

 

 

 

Data.....................

Semnătura............................