MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 726/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 726         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 26 octombrie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

820. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Avioane Craiova” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

1.030. - Hotărâre privind numirea unui consul general

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

233. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis „îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în spaţiul rural prin folosirea si gospodărirea durabilă a terenurilor prin împădurire”

 

2.480. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „A”, a imobilului „Ruine zona hala centrală”, situat la intersecţia str. Anastasie Panu cu str. Sf. Lazăr, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Avioane Craiova” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială .Avioane Craiova” - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială „Avioane Craiova” - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Gelu Ştefan Diaconii,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 31 iulie 2012.

Nr. 820.

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic: Societatea Comercială .Avioane Craiova” - S.A.

Adresa: Comuna Gherceşti, Str. Aviatorilor nr. 10, judeţul Dolj

Cod unic de înregistrare 2326144

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

 

 

 

 

 

 

 

mii lei

 

 

 

 

 

Nr. rd.

2011

BVC2012

 

INDICATORI

 

Realizat

Conform OUG 79/2008

0

1

2

3

4

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2+RcL10+Rd.15)

1

8,180

7.705

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

8040

7565

 

 

a)

din producţia vânduta

3

4.061

4.271

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

139

278

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

c2

transferuri, cf prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

 

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

3.840

3.016

 

 

 

 

- venituri conform OUG 95/2002

9a

3,491

3.016

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

140

140

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

c)

din dobânzi

13

 

 

 

 

d)

alte venituri financiare

14

140

140

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

20.216

12.832

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

20.058

12,692

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

439

930

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

515

236

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

96

120

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

5488

5 100

 

 

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

4224

3.917

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

1,224

1.143

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

893

829


 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

32

29

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

255

237

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

44

48

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

40

40

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

40

40

 

 

 

 

- tichete de creşă cf Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

 

 

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţa

33

 

 

 

 

 

 

d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

 

 

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

704

1.502

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

456

434

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

12.360

4.370

 

 

 

i1) contract de mandat

39

63,0

80.3

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

 

0

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

 

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 


 

 

 

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 si cheltuieli şomaj tehnic

47a

5885

3.823

 

 

 

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special,etc.

47b

20

24

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

158

140

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

158

140

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

-12.036

-5.127

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

 

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

 

 

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd .55, 56, 57, 58 şi 59.

60

0

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

0

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

0

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pctl-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

0

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

 


VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

 

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

 

b>

cheltuieli salariale

67

 

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

2

 

 

1

 

Surse proprii

72

2

 

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

 

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

 

5

 

Alte surse

78

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

2

 

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

2

 

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 

 

 

 

a)

interne

82

 

 

 

 

b)

externe

83

 

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

 

 

XI.

1

 

Rezerve legale

85

0

 

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

 

1

 

Venituri totale

89

4.689

4689

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

16.725

9.816

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

296

321

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total în activitate

92

121

126

 

4a

 

Nr. mediu de salariaţi total în nucleu conform OUG 95/2002

92a

150

125

 

5

 

Cheltuieli de natura salariata (a+b+c), din care:

93

4.263

3957

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

4.219

3.912

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

4

5

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri în bani si/sau natura

96

40

40


 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) <Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

2.906

2,587

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

2 936

2617

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoana)(Rd.89/92)

99

39

37

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

40

37

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu {unităţi fizice/persoana)

101

 

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000

102

2471

1.665

 

11

 

Plaţi restante

103

 

 

 

 

a)

preturi curente

104

69.836

61.456

 

 

b)

preţuri comparabile

105

72071

61.456

 

12

 

Creanţe restante

106

 

 

 

 

a)

preţuri curente

107

278

245

 

 

b)

preţuri comparabile

! >

287

245

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consul general

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Anton Niculescu se numeşte consul general, şef al Consulatului General al României la Munchen, Republica Federală Germania.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Tltus Corlăţean

 

Bucureşti, 24 octombrie 2012.

Nr. 1.030.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis „îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în spaţiul rural prin folosirea şi gospodărirea durabilă a terenurilor prin împădurire”

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 60.766 din 3 octombrie 2012, întocmit de Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR,

în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi ale anexei nr. 11 la Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR),

ţinând cont de prevederile măsurii 221 - Prima împădurire a terenurilor agricole din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. CE (2008) 3.831 din 16 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 1, 22 şi 23 din Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (3} din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.

În baza prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis,

în temeiul art. 7 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Schema de ajutor de minimis, aferentă măsurii 221 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR), cu titlul „îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în spaţiul rural prin folosirea şi gospodărirea durabilă a terenurilor prin împădurire”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 19 octombrie 2012.

Nr. 233.

 

ANEXĂ

 

SCHEMA

de ajutor de minimis „îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în spaţiul rural prin folosirea şi gospodărirea durabilă a terenurilor prin împădurire”

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prin prezenta schemă se acordă un ajutor de minimis transparent beneficiarilor eligibili conform fişei tehnice a măsurii 221 - Prima împădurire a terenurilor agricole, din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, care nu cad sub incidenţa schemei de ajutor de stat notificată la Comisia Europeană cu nr. SA 34.207/2012.

Art. 2. - (1) În cadrul prezentei scheme, acordarea de alocări financiare nerambursabile destinate beneficiarilor se face cu respectarea criteriilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 379 din 28 decembrie 2006, denumit în continuare Regulament.

(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), prin Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (AM-PNDR), este autoritatea responsabilă pentru această schemă, iar implementarea prezentei scheme se asigură prin Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit {APDRP), Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) şi inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic (ITRSV).

Art. 3. - În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:

a) întreprindere - entitate implicată într-o activitate economică, indiferent de forma juridică a acesteia, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 364/2004 al Comisiei din 25 februarie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001 privind extinderea sferei de aplicare a acestuia la ajutoarele pentru cercetare şi dezvoltare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 63 din 28 februarie 2004;

b) întreprinderi în dificultate, în sensul prevederilor Comunicării Comisiei Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate1, reprezintă:

(i) societatea cu răspundere limitată, când se constată pierderea a mai mult de jumătate din capitalul social şi a mai mult de un sfert din capital în ultimele 12 luni;

(ii) societatea în care cel puţin o parte din asociaţi răspunde nelimitat de datoriile întreprinderii, atunci când s-a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din evidenţele contabile ale societăţii, şi când mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut în decursul ultimelor 12 luni;

(iii) orice întreprindere, indiferent de forma juridică, care întruneşte condiţiile pentru a fi supusă unei proceduri prevăzute de legislaţia privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului.

Chiar în cazul în care niciuna dintre condiţiile prevăzute la pct. (i), (ii) sau (iii) nu este îndeplinită, o firmă este considerată în dificultate când prezintă simultan următoarele simptome: cifra de afaceri este în scădere, înregistrează pierderi, acumulează datorii, scade fluxul de numerar;

c) Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - documentul programatic în baza căruia, potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), vor fi accesate sumele alocate pentru România pentru perioada de programare 2007-2013, denumit în continuare PNDR;

d) Ghidul solicitantului - set de instrucţiuni cu privire la evaluarea, selectarea, contractarea şi plata proiectelor, elaborat pentru fiecare măsură din PNDR, disponibil la nivel local şi central şi pe site-ul APDRP şi MADR;

e) fişa tehnică a măsurii - mijlocul prin care se implementează o prioritate, asigurând cadrul cofinanţării proiectelor atât din FEADR, cât şi din bugetul naţional.

 

CAPITOLUL II

Obiectivul schemei de ajutor de minimis

 

Art. 4. - Obiectivul general al prezentei scheme este cel din Planul naţional strategic pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi vizează îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în spaţiu! rural prin folosirea şi gospodărirea durabilă a terenului prin împădurire. Această măsură este destinată prevenirii pagubelor produse de factorii naturali dăunători, reducerii eroziunii solurilor, îmbunătăţirii capacităţii de retenţie a apei, creşterii calităţii aerului, producerii de biomasă, inclusiv masă lemnoasă de calitate, prin menţinerea, sau, după caz, creşterea biodiversităţii.

Art. 5. - Obiectivul specific al prezentei scheme vizează creşterea suprafeţei de pădure cu rol de protecţie a apei, solurilor, a pădurilor cu rol de protecţie împotriva factorilor naturali si antropici dăunători, precum si de asigurare a funcţiilor recreative, pe baza rolului multifuncţional al acesteia.

 

CAPITOLUL III

Necesitatea implementării schemei

 

Art. 6. - (1) Prin promovarea acestei scheme se are în vedere creşterea suprafeţelor împădurite, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor globale cu privire la reducerea emisiilor de C02 pentru atenuarea schimbărilor climatice şi la creşterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabilă. Totodată, prin funcţiile de natură ecologică, socială şi economică, pădurile furnizează şi alte bunuri şi servicii pentru societate, cum ar fi produsele lemnoase şi nelemnoase, spaţiu de recreere, înfrumuseţarea peisajului etc, care completează raţionamentul intervenţiei prin această schemă.

(2) Sprijinul financiar acordat prin prezenta schemă de ajutor de minimis are un caracter compensatoriu, este destinat deţinătorilor legali de teren agricol ce se angajează să înfiinţeze o plantaţie forestieră, să execute lucrările tehnice de întreţinere şi să păstreze pădurea formată până ce atinge vârsta exploatabilităţii şi constă în următoarele:

a) o primă pentru lucrările de înfiinţare a planaţiilor forestiere;

b) o primă anuală pentru lucrările de întreţinere a plantaţiei pe o perioadă de 5 ani (începând cu anul înfiinţării plantaţiei);

c) o primă compensatorie anuală pe hectar, pentru pierderea de venit ca urmare a împăduririi, fixă pentru o perioadă de 15 ani (începând cu anul în fim ţării plantaţiei).

 

CAPITOLUL IV

Domeniul de aplicare

 

Art. 7. - (1) Prezenta schemă vizează împădurirea terenurilor agricole la nivelul întregii ţări, cu excepţia pajiştilor naturale permanente, iar elaborarea proiectului şi a lucrărilor de împădurire se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 (2) Prezenta schemă respectă criteriile şi condiţiile prevăzute în fişa tehnică a măsurii 221 din cadrul axei 2 a PNDR, precum şi cele din Ghidul solicitantului aferent măsurii 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole”.


1 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 244 din 1 octombrie 2004, p. 2.

 

CAPITOLUL V

Criterii de eligibilitate privind beneficiarii

 

Art. 8. - Categoriile de beneficiari eligibili pentru ajutorul de minimis prin această schemă sunt:

a) deţinătorii privaţi de teren agricol, pentru înfiinţarea plantaţiei forestiere şi executarea lucrărilor de întreţinere pe o perioadă de 5 ani, precum şi o primă compensatorie pentru pierderea de venit prin împădurire, stabilită pe an şi pe hectar, pentru o perioadă de 15 ani;

b) autorităţile publice locale deţinătoare de teren agricol, numai pentru înfiinţarea plantaţiei. Dacă terenul agricol destinat împăduririi este concesionat de o persoană fizică sau juridică, primele pentru întreţinerea plantaţiei şi cele compensatorii, prevăzute la lit. a), pot fi de asemenea acordate.

Art. 9. - După activitatea desfăşurată sunt eligibili solicitanţii clasificaţi ca fermieri, precum şi alţi deţinători de teren agricol.

Art. 10. - După statutul juridic sunt eligibili solicitanţii clasificaţi ca:

a) persoanele fizice (inclusiv persoane fizice autorizate);

b) persoanele juridice;

c) grupurile sau asociaţiile de persoane fizice ori juridice;

d) autorităţile publice locale deţinătoare de teren agricol.

Art. 11. - Beneficiarii ajutorului de minimis acordat prin prezenta schemă respectă următoarele condiţii:

a) nu sunt „întreprinderi în dificultate” conform Comunicării Comisiei „Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate”;

b) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;

c) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate beneficiarilor pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro;

d) îndeplinesc condiţiile specifice prevăzute în fişa măsurii 221 din PNDR, precum şi în Ghidul solicitantului aferent acestei măsuri.

 

CAPITOLUL VI

Criterii de eligibilitate privind terenurile agricole

 

Art. 12, - Suprafaţa terenului agricol propus pentru împădurire va fi de minimum 0,5 ha,

Art. 13. - Solicitantul trebuie sa facă dovada deţinerii de teren agricol eligibil pentru împădurire.

Art. 14. - Terenul agricol eligibil destinat împăduririi trebuie Să fi fost declarat la APIA în urmă cu cel puţin 2 ani, iar pentru acest teren să fi fost respectate. În această perioadă, Bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC).

Art. 15. - Următoarele categorii de terenuri nu sunt eligibile pentru sprijin prin prezenta schemă de ajutor de minimis:

a) terenurile care nu au folosinţă agricolă;

b) terenuri grevate de sarcini” şi gajuri cu deposedare în favoarea unei terţe părţi, conform evidenţelor cadastrale locale;

c) terenuri a căror situaţie juridică este neclară;

d) terenuri menţionate în programe sau planuri naţionale ori locale de amenajare a teritoriului ca deservind un interes public major;

e) terenuri deţinute în devălmăşie (indiviziune) sau în altă formă colectivă (asociativă), dacă oricare dintre deţinătorii acestora se opune împăduririi;

f) pajişti naturale permanente.

 

CAPITOLUL VII

Criterii de eligibilitate privind lucrările de împădurire

 

Art. 16. - Lucrările de împădurire se execută în baza unui proiect de împădurire, care trebuie să respecte Normele tehnice privind compoziţiile, schemele şi tehnologiile de regenerare a pădurilor şi de împădurire a terenurilor degradate, aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1.648/2000*), şi care trebuie să fie elaborat de persoane fizice ori persoane juridice de specialitate atestate de autoritatea naţională în domeniul silviculturii pentru proiectarea şi/sau executarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic.

Art. 17. - Cuprinsul standard al unui proiect de împădurire este prezentat în anexa nr. 2 la Ghidul solicitantului aferent măsurii 221 din PNDR.

Art. 18. - Plantaţiile forestiere trebuie să fie constituite, în funcţie de zona geografică, din speciile prezentate în fişa tehnică a măsurii 221 din PNDR şi în Ghidul solicitantului aferent acestei măsuri.

Art. 19. - Prin prezenta schemă nu se oferă sprijin financiar pentru:

a) înfiinţarea culturilor de pomi de Crăciun;

b) înfiinţarea de plantaţii din specii cu creştere rapidă.

Art. 20. - Criteriile de eligibilitate prevăzute în cadrul cap. V-VII sunt extinse şi detaliate în fişa tehnică a măsurii 221 din PNDR, precum şi în Ghidul solicitantului aferent acestei măsuri.

Art. 21. - Verificarea criteriilor de eligibilitate se realizează de către APDRP, APIA şi ITRSV, înainte de acordarea ajutorului.

 

CAPITOLUL VIII

Cheltuieli eligibile, modalităţi de acordare a ajutorului de minimis şi valoarea maximă a finanţării

 

Art. 22. - (1) Prin prezenta schemă vor fi acoperite 80% din costurile standard (cheltuieli) de înfiinţare a plantaţiei forestiere în zonele defavorizate sau în zonele Natura 2000 şi 70% din costurile standard de înfiinţare a plantaţiei forestiere în celelalte zone, costuri descrise în proiectul de împădurire elaborat de persoane fizice ori persoane juridice de specialitate atestate de autoritatea naţională în domeniul silviculturii pentru proiectarea şi/sau executarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic şi întocmit în baza Normelor tehnice privind compoziţiile, schemele şi tehnologiile de regenerare a pădurilor şi de împădurire a terenurilor degradate, aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1.648/2000.

(2) Costurile standard pentru înfiinţarea plantaţiei forestiere sunt diferenţiate pe zone geografice şi vor fi maxim:

 

Zona geografică

Cost standard la hectar (euro)

Câmpie

1.900

Deal

1.660

Munte

1.560


*) Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1.648/2000 nu a fost publicat în Monitorul Oficia al României, Partea I.

 

Art. 23. - (1) Prin prezenta schemă vor fi acoperite în proporţie de 100% costurile standard (cheltuieli) de întreţinere a plantaţiei forestiere pe o perioadă de 5 ani, începând cu anul înfiinţării plantaţiei.

(2) Costurile standard pentru întreţinerea plantaţiei forestiere sunt diferenţiate pe zone geografice şi vor fi maximum:

 

Cost standard ia nectar (auro)

Câmpie

Deal

Munte

An 1*

270

210

130

An 2

616

536

436

An 3

180

210

130

An 4

180

105

65

An 5

90

105

65


*Anul 1 este anul înfiinţării plantaţiei.

 

Art. 24. - (1) Prin prezenta schemă se va acorda o primă compensatorie anuală pe hectar, pentru pierderea de venit agricol ca urmare a împăduririi, fixă pentru o perioada de 15 ani (începând cu anul înfiinţării plantaţiei).

(2) Prima compensatorie pentru pierderea de venit agricol se diferenţiază în funcţie de tipul beneficiarilor în „fermieri” şi „alţi deţinători de terenuri agricole” (nonfermieri). Astfel, se acordă 80% din (209,5 + PD) euro - unde PD este plata directă pe suprafaţă acordată în cadrul schemei de plată implementată în anul de campanie - pe an şi pe hectar pentru fermieri şi 50% din nivelul primei compensatorii pentru pierderea de venit agricol acordată fermierilor, pe an şi pe hectar, pentru nonfermieri. Nivelul primei compensatorii pentru pierderea de venit va fi actualizat pe perioada de implementare a proiectului, în conformitate cu modificările PNDR.

Art. 25. - Cheltuielile cu întocmirea proiectului tehnic de împădurire se suportă din sprijinul acordat prin prezenta schemă şi nu poate depăşi 10% din valoarea eligibilă a proiectului, în limita plafoanelor stabilite. Cheltuielile eligibile pentru realizarea proiectului tehnic de împădurire nu trebuie să depăşească 70 euro/ha pentru suprafeţe de până la 50 ha, 50 euro pentru suprafeţe între 50 ha (inclusiv) şi 150 ha (inclusiv) sau 30 euro pentru suprafeţe mai mari de 150 ha.

Art. 26 - Pădurea realizată în condiţiile prezentei scheme de ajutor de minimis trebuie menţinută cel puţin până la atingerea vârstei exploatabilităţii, precizată în proiectul de împădurire.

Art. 27. - (1) Cheltuielile neeligibile ale proiectului sunt suportate integral de către beneficiarul ajutorului de minimis.

(2) În cadrul prezentei scheme, ajutorul de minimis se acordă sub formă de finanţare nerambursabilă, eşalonat, pe etape de implementare a proiectului conform prevederilor art. 22-25, iar plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat se va raporta la suprafaţa de 0,5 ha teren agricol propus pentru împădurire.

Art. 28. - (1) Pentru a beneficia de finanţare nerambursabilă în cadrul prezentei scheme, solicitantul completează o declaraţie privind ajutoarele de minimis primite în acel an fiscal şi alte ajutoare de minimis primite în ultimii 2 ani fiscali, fie din bugetul de stat sau al unităţilor administrativ-teritoriale, fie din bugetul Uniunii Europene.

(2) APDRP acordă ajutorul de minimis după ce verifică, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a beneficiarului, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din bugetul de stat sau al unităţilor administrativ-teritoriale, fie din bugetul Uniunii Europene, nu depăşeşte pragul de 200.000 euro, echivalent în lei.

(3) în cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unui beneficiar pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte pragul de 200.000 euro, echivalent în lei, solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte acest plafon.

(4) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se cumulează cu alte ajutoare de stat, în sensul art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, acordate pentru aceleaşi cheltuieli eligibile, dacă un astfel de cumul generează o intensitate a ajutorului de stat care depăşeşte intensitatea maximă stabilită în fiecare caz în parte printr-un regulament privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană.

Art. 29. - APDRP va informa în scris beneficiarii cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme şi caracterul de minimis al acestuia2.

 

CAPITOLUL IX

Bugetul schemei

 

Art. 30. - (1) Bugetul maxim estimat al prezentei scheme de ajutor de minimis, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, respectiv de la data aprobării acesteia, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2012, este de până la 1.200.000 euro cont-ibuţie publică, din care 984,000 euro provenind din FEADR şi 216.000 euro de la bugetul naţional. Sprijinul public nerambursabil se compune din 82% contribuţie comunitară - FEADR şi 18% contribuţie naţională de la bugetul de stat.

(2) Numărul maxim estimat al beneficiarilor de sprijin financiar în cadrul acestei scheme este de 31.

 

CAPITOLUL X

Procedura de implementare a schemei

 

Art. 31. - (1) Pentru a beneficia de ajutorul acordat prin prezenta schemă, solicitantul depune la APDRP o cerere de finanţare, însoţită de documentele solicitate în Ghidul solicitantului aferent măsurii 221 din PNDR, iar acordarea sprijinului financiar prevăzut în cadrul acestei scheme se face în baza unui contract de finanţare încheiat între APDRP şi beneficiar.

(2) Pentru contractele aflate în derulare, APDRP va demara procedura de încheiere a actelor adiţionale prin care beneficiarii îşi asumă obligaţia respectării prevederilor prezentei scheme de ajutor de minimis.

Art. 32. - (1) Cererea de finanţare este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere prin care beneficiarul certifică faptul că nu este îndeplinită nicio condiţie pentru a fi considerat „firmă în dificultate”, conform Comunicării Comisiei „Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate”, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(2) APDRP verifică respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (1), potrivit datelor privind situaţia financiară prezentată de beneficiar.

(3) Solicitantul depune, de asemenea, o declaraţie pe propria răspundere, referitoare la ajutoarele de minimis primite conform Regulamentului şi la alte ajutoare de stat primite pentru aceleaşi cheltuieli eligibile, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2. APDRP are obligaţia de a verifica respectarea regulii de minimis.

(4) APDRP ace obligaţia de a verifica îndeplinirea tuturor condiţiilor de eligibilitate, atât cele referitoare la solicitant, cât şi cele referitoare la proiectul de împădurire finanţat.

(5) Ajutorul de minimis se acordă dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în prezenta schemă.

(6) APDRP îşi rezervă dreptul de a nu achita ajutorul de minimis sau de a solicita recuperarea ajutorului de minimis deja acordat, în cazul în care documentele şi informaţiile furnizate de către beneficiar în documentele depuse se dovedesc a fi incorecte şi/sau false.

Art. 33. - Detalierea modalităţii de derulare a măsurii din prezenta schemă se regăseşte în Ghidul solicitantului aferent măsurii 221 din PNDR, acesta fiind publicat pe site-urile www.madr.ro şi www.apdrp.ro


2 Aşa cum este prevăzut a art. 3 din Regulament.

 

CAPITOLUL XI

Reguli privind raportarea, monitorizarea şi păstrarea evidenţelor ajutoarelor

 

Art. 34. - Monitorizarea, raportarea şi păstrarea evidenţelor ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.

Art. 35. - (1) APDRP păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină informaţii necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.

(2) APDRP transmite în timp util la MADR toate informaţiile necesare raportării ajutoarelor de stat către Consiliul Concurenţei/Comisia Europeană.

Art. 36. - (1) MADR şi APDRP au obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

(2) MADR, pe baza datelor şi informaţiilor primite de la APDRP, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, toate datele şi” informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.

(3) în cazul în care MADR nu are date definitive privind valoarea ajutorului de stat, acesta va transmite valori estimative.

(4) MADR va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.

Art. 37. - Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia APDRP/MADR, în formatul şi în termenul solicitate de către aceasta/acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce revin ca responsabilitate APDRP/MADR, conform art. 36.

 

CAPITOLUL XII

Dispoziţii finale

 

Art. 38. - Textul prezentei scheme de ajutor de minimis este publicat integral pe pagina web a Direcţiei Generale Dezvoltare Rurală - Autoritate de Management pentru PNDR din cadrul MADR, la adresa http://www.madr.ro/pages/page.php?self=03&sub=0305

Art. 39. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta schemă.

 

ANEXA Nr.1

!a schemă

 

Model de Declaraţie pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria „firme în dificultate”

(Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare.)

 

DECLARAŢIE

 

1. Date de identificare a solicitantului

Numele sau denumirea întreprinderii......................................................................................................................................

Adresa (domiciliul sau sediul social).....................................................................cod poştal...............................................

Telefon.........................Fax......................

E-mail........................................................

Data înregistrării întreprinderii...................

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului..............................

Codul de identificare fiscală...................................................................

Codul IBAN în care se solicită transferarea alocaţiei specifice individuale (lei).......,.....................................deschis la

Trezoreria....................................................................................................

Forma juridică.................................................................................

Capitalul social...........................................lei, deţinut de:

- persoane fizice:.......%;

-IMM:1........%

Obiectul principal de activitate...............................................

Cod CAEN.......................

Obiectul secundar de activitate2...........................................

Cod CAEN.......................

Numărul mediu scriptic anual de personal (în anul fiscal anterior).................................

Cifra de afaceri (conform ultimului bilanţ contabil anual aprobat)..............................lei

Valoare active totale (conform ultimei situaţii financiare aprobate)3...........................lei


11MM - urile sunt definite ca societăţi comerciale cu numărul mediu scriptic de personal până la 249 (inclusiv), raportat în anul anterior, şi care realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în ei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate. Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

2 Se completează dacă finanţarea se solicită pentru unul dintre obiectivele secundare de activitate.

3 Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

 

2. O întreprindere este considerată în dificultate dacă se încadrează în unul din cazurile de mai jos. (în toate cazurile prezentate, N reprezintă anul anterior depunerii cererii de finanţare, cu exerciţiu financiar complet).

A) 1. Pentru societăţile cu răspundere limitată şi societăţile pe acţiuni: Capitalul social (CS) scade în anul N faţă de anul N-2 cu mai mult de 50% (CSN-2-CSN > 50% x CSN-2) din tabel şi în anul N faţă de anul N-1 cu mai mult de 25% (CSN-2-CSN > 50% x CSN-2) - pct. 1 din tabel;

2. Pentru societăţile cu răspundere nelimitată (societate în nume colectiv, societate în comandită simplă etc.): Total capitaluri (TC) scade în anul N faţă de anul N-2 cu mai mult de 50% (TCn-2-TCN > 50% x TCn_2) din tabel şi în anul N faţă de anul N-1 cu mai mult de 25% (TCN-1-TCN > 25%* TCN-1) - pct. 2 din tabel;

3. Pentru toate tipurile de întreprinderi, în cazul în care acestea se află în procedură de insolvenţă.

B) Chiar dacă niciuna din condiţiile de mai sus nu se îndeplineşte, o firmă este considerată în dificultate dacă sunt îndeplinite simultan condiţiile de mai jos:

1. Cifra de afaceri (CA) scade în anul N faţă de anul N-2 cu mai mult de 50% (CAN-2-CAN > 50% x CAN-2) - pct. 3 din tabel;

2. Datoriile (D) cresc în anul N faţă de anul N-2 cu mai mult de 50% (DN-DN-2 > 50% X DN-2) - pct. 4 din tabel;

3. Rezultatul net (pierderea netă) creste în anul N faţă de anul N-2 cu mai mult de 50% (PN-PN-2 > 50% X PN-2) - pct. 5 din tabel.

Date economico-financiare ale solicitantului:

 

Indicator

31 dec. N-2

(lei)

31 dec. N-1

(lei)

31 dec. N

(lei)

Indicator 1

 

Indicator 2

 

Indicator

 

Indicator

 

Indicator final

 

 

A

B

C

D=A-C

E=B-C

F=50% x A

G=25% x B

D > F?

E > G ?

1. Capital social subscris şi vărsat

(simultan D>F şi E>G)

Rând 20, coloana 1 din bilanţ

Rând 20, coloana 2 din bilanţ

Rând 20 coloana 2 din bilanţ

 

 

 

 

Da/Nu

Da/Nu

2. Total capitaluri

Rând 34, coloana 1 din bilanţ

Rând 34, coloana 2 din bilanţ

Rând 34, coloana 2 din bilanţ

 

 

 

 

Da/Nu

Da/Nu

3. Cifra de afaceri

Rând 01, coloana 1 din CPP

Rând 01, coloana 2 din CPP

Rând 01, coloana 2 din CPP

 

 

 

X

Da/Nu

 

 

 

 

 

D=C- A

E=C-B

F=50% x A

G=25% x B

 

 

4. Total datorii

Rând 11 + Rând 14, coloana 1 din bilanţ

Rând 11 +Rând 14. coloana 2 din bilanţ

Rând 11 + Rând 14, coloana 2 din bilanţ

 

 

 

X

Da/Nu

 

5. Rezultatul (pierderea) net/ă

Rând 65, coloana 1 din CPP pentru pierdere

Rând 65, coloana 2 din CPP pentru

pierdere

Rând 65, coloana 2 din CPP pentru pierdere

 

 

 

X

Da/Nu

 

 

Explicaţii:

a) Bilanţ reprezintă formularul de Bilanţ prescurtat - Formularul 10 din Situaţiile financiare anuale.

b) CPP reprezintă Contul de Profit şi Pierdere - Formularul 20 din Situaţiile financiare anuale.

c) Dacă pentru indicatorii de la pct. 3,4 şi 5 din tabel răspunsurile la întrebările din coloanele „Indicator final” sunt afirmative, atunci întreprinderea este în dificultate; pentru indicatorii de la poziţiile 1 şi 2 răspunsurile din coloanele D>F şi E>G trebuie fie afirmative simultan pentru a considera că întreprinderea este în dificultate.

d) Pentru societăţile care raportează pe bilanţ detaliat, pentru indicatorul Total capitaluri se va avea în vedere rândul 85 coloana 1(2) din bilanţ, pentru indicatorul Total datorii se vor avea în vedere rândurile 45+56 coloana 1(2) din bilanţ.

În cazul societăţilor care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi start-up şi, totodată, nu au 3 exerciţii financiare încheiate, se completează tabelul de mai jos:

 

Indicator

31 dec. N-1

(lei)

31 dec. N

(lei)

Indicator 2

Indicator

Indicator

Indicator final

 

B

C

E=B-C

F=50%xB

G=25%xB

E>F ?

E>G ?

1. Capital social subscris şi vărsat (E>G)

Rând 20, coloana 2 din bilanţ

 

 

X

 

X

Da/Nu

2. Total capitaluri

Rând 34, coloana 2 din bilanţ

Rând 34, coloana 2 din bilanţ

 

X

 

X

Da/Nu

3. Cifra de afaceri

Rând 01, coloana 2 din CPP

Rând 01, coloana 2 din CPP

 

 

X

Da/Nu

 

 

 

 

E=C-B

F=50%xB

 

 

 

4. Total Datori

Rând 11+ Rând 14, coloana 2 din bilanţ

Rând 11+ Rând 14, coloana 2 din bilanţ

 

 

X

Da/Nu

 

5. Rezultatul (pierderea) net/ă

Rând 65, coloana 2 din CPP pentru pierdere

 

 

 

X

Da/Nu

 

 

Explicaţii:

Pentru indicatorii de la poziţiile 1 şi 2 răspunsurile din coloana E>G trebuie să fie afirmative pentru a considera că întreprinderea este în dificultate. Dacă pentru indicatorii de la pct. 3, 4 şi 5 din tabel răspunsurile la întrebările din coloana „Indicator final” (E>F) sunt simultan afirmative, atunci întreprinderea este în dificultate.

De asemenea, se declară pe propria răspundere următoarele:

3.1. Nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu are activităţile suspendate sau alte situaţii similare reglementate de lege.

3.2. La data depunerii cererii de finanţare nu înregistrează debite ia bugetul de stat, respectiv la bugetele locale, sau provenind din neplata contribuţiilor de asigurări sociale, a contribuţiilor de asigurări pentru şomaj, a contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi nici a contribuţiilor pentru asigurările sociale de sănătate.

3.3. Nu a fost emis un ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii anterioare, iar acest ordin nu a fost deja executat.

Subsemnatul (a),...........................................identificară) cu B.I./C.I. seria ........nr. .................eliberat(ă) de.................. la data de................, cu domiciliul în localitatea ............................. str. .............................. nr. .........bl........, sc......, ap........ sectorul/judeţul.......................funcţia................................în calitate de reprezentant legal al întreprinderii .............................

declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.

Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

 

Numele..............................

Funcţia...............................

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului4...........................

Data semnării.........................


4 Toate cererile depuse pentru această măsură vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

 

ANEXA Nr. 2

la schemă

 

Model de Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis

(Se completează de solicitant, în limba română, prin tehnoredactare.)

 

DECLARAŢIE

 

1. Date de identificare a solicitantului

Numele sau denumirea întreprinderii.......................................................................

Adresa (domiciliul sau sediul social).........................................................................., codul poştal..............

Telefon........,................Fax........................

E-mail...........................................................

Data înregistrării întreprinderii...................

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului.................................

Codul de identificare fiscală.....................................................................

Codul IBAN în care se solicită transferarea alocaţiei specifice individuale (lei).............................................deschis la

Trezoreria................................

Forma juridică...........................

Capitalul social.........................lei, deţinut de:

- persoane fizice:.......%;

- microîntreprindere:........%.

Codul CAEN al activităţii finanţate prin proiect.......................

Numărul mediu scriptic anual de personal (în anul fiscal anterior).................................

Cifra de afaceri (conform ultimei situaţii financiare anuale)..............................lei

Valoarea activelor totale (conform ultimei situaţii financiare anuale)1........................lei


1 Activele totale sunt elemente patrimoniale (bunurile întreprinderi) formate din: active imobilizate (fixe), active circulante şi financiare.

 

2. Date privind ajutoarele de minimis

|_| 1. Nu am mai beneficiat de ajutor de minimis din surse locale, naţionale, comunitare sau din alte surse.

|_| 2. Am beneficiat de:

- alte ajutoare de minimis, primite în ultimii 3 ani (ultimii 2 ani fiscali şi anul fiscal curent):

 

Nr. crt.

Data contractării ajutorului de minimis

(an/lună/zi)

Costurile eligibile care au făcut obiectul ajutorului de minimis

Forma ajutorului de minimis*

Furnizorul ajutorului de minimis

Sursa şi actul normativ în baza căruia a beneficiat de finanţare

Suma acordată

(euro)

0

*

2

3

4

5

6

 

* Includ şi facilităţile privind creditele primite {de exemplu: dobânzi subvenţionate, garanţi bancare etc).

 

Beneficiarul declară că prin cumulul ajutoarelor de minimis prevăzute la pct. 2. cu cele acordate în cadrul prezentei scheme nu se depăşeşte suma de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru activităţi din sectorul transportului rutier.

Beneficiarul declară că va notifica APDRP dacă, în perioada de la depunerea proiectului până la publicarea pe site a Raportului de selecţie, a obţinut un ajutor de minimis, în vederea corectării sprijinului primit, în sensul încadrării acestuia în suma şi intensitatea maxime admise.

Beneficiarul declară că va notifica APDRP dacă, pentru realizarea investiţiei, pe întreaga perioadă de derulare a implementării proiectului, va beneficia de alte ajutoare de stat (garanţii, dobânzi subvenţionate etc.) în vederea corectării sprijinului primit, în sensul încadrării acestuia în suma şi intensitatea maxime admise.

3, Date de identificare a reprezentantului legal

Subsemnatul(a)............................................identificat(â) cu B.I./C.I. seria.......nr...................eliberat(ă) de.................. la data de.................cu domiciliul în localitatea..............................., str....................................... nr........., bl.........se......, ap........ sectorul/judeţul.............................funcţia................................în calitate de reprezentant legal al întreprinderii.............................

declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.

Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

 

Numele.....................................

Funcţia...........................,..........

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului2 ...........................

Data semnării.........................

2 Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

 

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „A”, a imobilului „Ruine zona hala centrală”, situat la intersecţia str. Anastasie Panu cu str. Sf. Lazăr, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare nr. 4.524/CM din 3 septembrie 2012,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 1 lit. c) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul „Ruine zona hala centrală1, situat la intersecţia str. Anastasie Panu cu str. Sf. Lazăr, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, se clasează ca monument istoric, grupa valorică „A”, cod în Lista monumentelor istorice IS-il-m- A-21021.

Art. 2. - Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Iaşi pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Iaşi va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Puiu Haşotti

 

Bucureşti, 13 septembrie 2012.

Nr. 2.480.