MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 729/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 729         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 29 octombrie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

790. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale PISCICOLA - SA. Călăraşi

 

1.000 - Hotărâre privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia

 

1.005 - Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu

 

1.018.- Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, precum şi privind actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

1.033. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 566/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi-Ungheni”

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

633. - Ordin pentru aprobarea structurii informaţiilor înscrise pe cardul naţional de asigurări sociale de sănătate

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale PISCICOLA - S.A. Călăraşi

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale PISCICOLA - S.A. Călăraşi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 25 iulie 2012.

Nr. 790.

 

ANEXĂ*)

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Operatorul economic: Societatea Comercială PISCICOLA - S.A. Călăraşi

Sediul/Adresa: Şos. Călăraşi - Bucureşti km 6

Cod unic de înregistrare ROI 923799

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2012

0

 

2

3

6

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

560

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

559

 

 

a)

din producţia vândută

3

0

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

0

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0

 

 

 

 

subvenţii cf prevederilor legale în vigoare

6

0

 

 

 

 

transferuri cf prevederilor legale în vigoare

7

0

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

0

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

559

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

1

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

0

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0

 

 

c)

din dobânzi

13

1

 

 

d)

alte venituri financiare

14

0

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd 17+48+51)

16

499

 

1

 

Cheltuieli do exploatare, din care:

17

499

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

35

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energic şi apă)

19

25

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

0

 

 

d)

cheltuieli cu personalul , din care

21

279

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

202

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

58

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

43

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurării pt. şomaj

25

1

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

13

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aderente fondului de salarii

27

1


 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

19

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

0

 

 

 

 

tichete de creşă. cf. Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

30

0

 

 

 

 

tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2005. cu modificările şi completările ulterioare

31

0

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

19

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

0

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

0

 

 

f)

ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

0

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

20

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

70

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care

38

70

 

 

 

i1) contract ce mandat

39

0

 

 

 

i2) ch. de protocol din care

40

0

 

 

 

 

cu modificările şi completările ulterioare

41

0

 

 

 

i3) ch. de reclamă ş; publicitate din care

42

0

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare

43

0

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing. studiul pieţei, promovarea pe pieţe ex atente sau noi. potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

0

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

0

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea din exploatarea resurselor minerale

46

0

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

70

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

0

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

0

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

61

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

9,76

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: *)

54

51,24


 

1

 

Rezerve legale

55

3,05

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

56

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capitel, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

48,19

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizai la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

4,81

 

8

 

Minimum 85% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/campaniilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

40,96

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pcL1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

2,42

VI.

 

 

SURSE OE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

64

22,42

 

1

 

Surse proprii

65

22,42

 

2

 

Alocaţii de la buget

66

0

 

3

 

Credite bancare

67

0

 

 

a)

- interne

68

0

 

 

b)

- externe

69

0

 

4

 

Alte surse

70

0

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care;

71

c

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

72

c

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

73

0

 

 

a)

interne

74

0

 

 

b)

externe

75

c

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

76

8,27

 

1

 

Rezerve legale

77

5.85


 

2

 

Rezerve statutare

78

0

 

3

 

Alte rezerve

79

2,42

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

0

 

1

 

Venituri totale

81

560

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

499

 

3

 

Nr. prognoza! de personal la finele anului

83

8

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

84

8

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala fa+b+c), din care:

85

221

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

202

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

0

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri în bani si/sau natura

88

19

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

89

2104

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţai de bonificaţiile si bonusurile în lei si/sau natură

90

2302

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoana)(rd.81/84) 

91

70000

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(rd.81/84 x ICP)

92

70000

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

93

0

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 -(rd.16/rd.1)x1000

94

891,07

 

11

 

Plaţi restante

95

0

 

 

a)

preţuri curente

96

0

 

 

b)

preţuri comparabile

97

0

 

12

 

Creanţe restante

98

24,8

 

 

a)

preţuri curente

99

24,8

 

 

b)

preţuri comparabile

100

0


*) Repartizarea profitului se face cu respectarea prevederilor OUG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale si societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare, fără reflectarea provizionului în realizări/program, constituit potrivit normelor contabile.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, se reorganizează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, cu competenţe în implementarea la nivel naţional a politicilor, strategiilor şi a legislaţiei în domeniul protecţiei mediului.

(2) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului are sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6.

Art. 2. - (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului are în subordine 42 de agenţii judeţene pentru protecţia mediului, instituţii publice cu personalitate juridică, finanţate integral de la bugetul de stat.

(2) Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului au statut de servicii publice deconcentrate.

(3) Instituţiile publice cu personalitate juridică ce funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, finanţate integral de la bugetul de stat, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

 

CAPITOLUL II

Funcţiile şi atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 

Art. 3. - Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, ca autoritate de execuţie şi implementare, în subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, are următoarele funcţii în domeniul protecţiei mediului:

a) funcţia de suport tehnic pentru fundamentarea proiectelor de acte cu caracter normativ, a strategiilor şi politicilor sectoriale, precum şi a planurilor de acţiune în domeniul protecţiei mediului;

b) funcţia de implementare a politicilor, strategiilor şi legislaţiei din domeniul protecţiei mediului, la nivel naţional;

c) funcţia de coordonare, monitorizare şi control al activităţii agenţiilor pentru protecţia mediului din subordine;

d) funcţia de autoritate care emite acte de reglementare, potrivit prevederilor legale;

e) funcţia de instruire şi perfecţionare continuă a personalului aparţinând agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului din subordine;

f) funcţia de reprezentare în domeniul său de activitate, în relaţiile interne şi externe, conform mandatului acordat de către conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

Art. 4. - În realizarea funcţiilor sale, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului are următoarele atribuţii principale:

1. atribuţii pentru realizarea funcţiei de suport tehnic pentru fundamentarea proiectelor actelor cu caracter normativ, a strategiilor şi a politicilor sectoriale, precum şi a planurilor de acţiune în domeniul protecţiei mediului;

a) asigură suportul tehnic privind consolidarea sistemului statistic de mediu, propune şi participă la elaborarea sistemului indicatorilor statistici ai dezvoltării durabile, sub coordonarea autorităţii centrale pentru protecţia mediului:

b) asigură suport tehnic pentru elaborarea documentelor din domeniul protecţiei mediului care derivă din obligaţiile României ca stat membru al Uniunii Europene sau ca parte la convenţii internaţionale;

c) asigură suport tehnic privind stabilirea condiţiilor, metodelor şi mijloacelor utilizate pentru monitorizarea calităţii factorilor de mediu;

2. atribuţii pentru realizarea funcţiei de implementare a politicilor, strategiilor şi legislaţiei din domeniul protecţiei mediului, la nivel naţional:

a) urmăreşte stadiul şi asigură implementarea legislaţiei naţionale şi europene în domeniul protecţiei mediului şi chimicalelor şi întocmeşte periodic şi la solicitarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului rapoarte privind stadiul realizării acesteia;

b) urmăreşte îndeplinirea cerinţelor legislaţiei de mediu din actele de reglementare, constată neconformităţile şi ia măsurile care se impun în conformitate cu competenţele stabilite de legislaţia în vigoare;

c) elaborează rapoartele în formatele stabilite de Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu, Agenţia Europeană pentru Chimicale, EUROSTAT şi de către secretariatele convenţiilor şi protocoalelor în domeniul protecţiei mediului la care România este parte, cu excepţia rapoartelor prevăzute de legislaţia din domeniul zgomotului ambiant, şi le supune spre avizare autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului în vederea raportării acestora;

d) administrează sistemul informaţional pentru domeniile sale de activitate;

e) asigură funcţionarea Biroului de asistenţă tehnică în domeniul chimicalelor şi corespondenţa cu baza de date a Agenţiei Europene pentru Chimicale, prin intermediul REACH IT;

f) emite avizul de mediu pentru produse de protecţia plantelor, respectiv pentru autorizarea îngrăşămintelor, conform prevederilor legale în vigoare;

g) administrează la nivel naţional Registrul european al poluanţilor emişi şi transferaţi;

h) administrează Registrul naţional al producătorilor şi importatorilor de echipamente electrice şi electronice şi Registrul naţional al producătorilor de baterii şi acumulatori;

i) asigură funcţionarea laboratoarelor naţionale de referinţă pentru aer, deşeuri, zgomot şi vibraţii, radioactivitate şi organisme modificate genetic (OMG);

j) elaborează anual rapoarte privind starea mediului la nivel teritorial şi naţional şi le aduce la cunoştinţa publicului, în condiţiile legii;

k) elaborează, actualizează şi monitorizează implementarea planurilor de acţiune pentru protecţia mediului;

l) poate delega, conform prevederilor legale, în totalitate sau în parte, instituţiilor din subordine parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, precum şi a celei de evaluare adecvată, cu excepţia emiterii actelor de reglementare;

m) asigură realizarea anuală a Inventarului Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră, denumit în continuare INEGES, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare în domeniul Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, reglementate prin Protocolul de la Kyoto (SNEEGHG), pe care îl supune aprobării autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului în vederea transmiterii acestuia la Secretariatul Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice (UNFCCC), la Comisia Europeană, precum şi la Agenţia Europeană de Mediu;

n) asigură realizarea anuală a inventarelor de emisii industriale în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare, pe care le supune aprobării autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului în vederea transmiterii acestora la Comisia Europeană şi la Agenţia Europeană de Mediu;

o) este administratorul naţional al conturilor din Registrul naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră al Uniunii Europene, aflate sub jurisdicţia statului român, conform prevederilor legale naţionale, ale Uniunii Europene şi ale reglementărilor internaţionale în vigoare;

p) participă la implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, sub coordonarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în condiţiile legii;

q) elaborează inventarele naţionale de emisii de poluanţi în atmosferă, în conformitate cu prevederile Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi (CLRTAP) şi ale legislaţiei europene din domeniu;

r) colaborează la elaborarea şi monitorizarea planurilor de gestionare a deşeurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

s) evaluează şi analizează hărţile strategice de zgomot şi planurile de acţiune pentru reducerea nivelului de zgomot, în cadrul comisiilor pe care le organizează la nivel teritorial;

ş) asigură secretariatul Comisiei pentru securitate biologică, organism ştiinţific interdisciplinar cu rol în evaluarea riscurilor asupra sănătăţii umane şi a mediului datorate organismelor modificate genetic, comisie înfiinţată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2009;

t) monitorizează activitatea de administrare a ariilor naturale protejate şi poate delega, în condiţiile legii, instituţiilor din subordine activităţile corespunzătoare managementului ariilor naturale protejate;

ţ) implementează şi/sau sprijină implementarea politicilor şi strategiilor privind educaţia ecologică şi conştientizarea publicului în domeniul ariilor protejate;

u) asigură accesul publicului la informaţia de mediu, consultarea şi participarea acestuia la luarea deciziilor privind mediul, în condiţiile legislaţiei specifice;

v) asigură implementarea sistemului de control managerial intern;

3. atribuţii pentru realizarea funcţiei de coordonare, monitorizare şi control al activităţii agenţiilor pentru protecţia mediului din subordine:

a) coordonează activitatea laboratoarelor agenţiilor pentru protecţia mediului;

b) coordonează desfăşurarea procesului de planificare de mediu la nivel teritorial şi realizarea planurilor de acţiune pentru mediu;

c) organizează şi coordonează secretariatele tehnice, la nivel naţional, şi secretariatele comisiilor, constituite ia propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, şi asigură accesul publicului la informaţia de mediu, precum şi participarea acestuia la luarea deciziilor privind mediul;

d) coordonează administrarea ariilor naturale protejate care nu sunt atribuite în custodie;

e) atribuie administrarea ariilor naturale protejate, pe baza convenţiilor de custodie, conform legislaţiei în vigoare;

f) coordonează sistemul naţional de monitorizare a factorilor de mediu;

g) coordonează activităţile specifice desfăşurate de agenţiile judeţene pentru protecţia mediului în scopul inventarierii, investigării, evaluării riscului şi remedierii zonelor în care solul şi subsolul sunt contaminate;

h) urmăreşte îndeplinirea cerinţelor legislaţiei de mediu din actele de reglementare, constată neconformităţile şi ia masurile care se impun în conformitate cu competenţele stabilite de legislaţia în vigoare;

i) realizează controlul previzional şi operativ asupra activităţii agenţiilor pentru protecţia mediului din subordine;

j) evaluează rezultatele controlului şi prefigurează măsuri de reglare a activităţii;

4. atribuţii pentru realizarea funcţiei de autoritate care emite acte de reglementare, potrivit prevederilor legale:

a) emite acte de reglementare, potrivit competenţelor stabilite în actele normative în vigoare, şi coordonează aplicarea unitară a acestora, la nivel naţional;

b) asigură coordonarea procedurilor de emitere a actelor de reglementare;

c) constată neconformităţile din actele de reglementare emise de instituţiile din subordine, în urma controlului propriu sau la sesizare, şi dispune măsurile legale ce se impun;

d) poate delega, conform prevederilor legale, instituţiilor din subordine parcurgerea procedurilor de reglementare;

5. atribuţii pentru realizarea funcţiei de instruire şi perfecţionare:

a) asigură instruirea personalului aparţinând instituţiilor publice din subordine cu privire la implementarea legislaţiei din domeniul protecţiei mediului şi a măsurilor din planurile şi programele de acţiune pentru protecţia mediului;

b) asigură instruirea personalului aparţinând instituţiilor publice din subordine cu privire la elaborarea de proiecte pentru protecţia mediului la nivel local, precum şi pentru elaborarea oricăror rapoarte sau documente solicitate;

6. atribuţii pentru realizarea funcţiei de reprezentare în domeniul său de activitate, în relaţiile interne şi externe:

a) colaborează, în exercitarea atribuţiilor sale, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţii publice, precum şi cu alte organisme interesate;

b) colaborează cu agenţii naţionale sau federale similare şi desfăşoară acţiuni de cooperare internaţională în limitele mandatului acordat de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului;

c) participă la programe şi proiecte naţionale şi internaţionale, cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;

d) asigură legătura cu Agenţia Europeană de Mediu, prin centrele naţionale de referinţă desemnate la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;

e) îndeplineşte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, conform prevederilor legale în vigoare;

7. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate ori de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, în condiţiile legii.

Art. 5. - În sensul prezentei hotărâri, actele de reglementare au semnificaţia prevăzută la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Conducerea şi structura organizatorică a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 

Art. 6. - (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat.

(2) Preşedintele şi vicepreşedintele sunt numiţi şi revocaţi din funcţie, în condiţiile legii, prin decizie a primului-ministru, la propunerea conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

(3) Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului numeşte şi eliberează din funcţie personalul acesteia, în condiţiile legii şi ale prezentei hotărâri.

(4) în exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite decizii şi aprobă instrucţiuni tehnice sau metodologice, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(5) Preşedintele conduce activitatea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi îndeplineşte funcţia de ordonator secundar de credite.

(6) Preşedintele reprezintă Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului în relaţiile cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu persoane juridice şi fizice române şi străine, precum şi în justiţie.

(7) Vicepreşedintele este înlocuitorul de drept al preşedintelui când acesta nu îşi poate exercita temporar atribuţiile curente şi îndeplineşte atribuţiile stabilite prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu avizul conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

(8) Prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului se stabilesc atribuţiile şi sarcinile direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

(9) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului este aprobat prin decizie a preşedintelui acesteia, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, şi se supune actualizării periodice.

Art. 7. - (1) Structura organizatorică a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Structura organizatorică a aparatului propriu al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, detaliată la nivel de servicii, birouri şi compartimente, precum şi statul de funcţii sunt aprobate prin decizie a preşedintelui acesteia.

(3) Personalul din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului are calitatea de funcţionar public, cu excepţia personalului care exercită activităţi de secretariat sau administrative.

(4) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului se stabilesc prin fişa postului, în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

(5) Salarizarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului se face potrivit reglementărilor legale în vigoare,

 

CAPITOLUL IV

Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile instituţiilor din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 

Art. 8. - (1) Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului îndeplinesc atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului de implementare a politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului la nivel judeţean, precum şi la nivelul municipiului Bucureşti.

(2) Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului au următoarele atribuţii principale:

a) emit acte de reglementare în conformitate cu competenţele stabilite prin prezenta hotărâre şi prin alte acte normative în vigoare din domeniul protecţiei mediului sau de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului;

b) parcurg procedurile şi emit avize de mediu pentru planurile care urmează a fi implementate pe teritoriul judeţului sau al municipiului Bucureşti, cu informarea prealabilă a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;

c) stabilesc În actele de reglementare valori-limită pentru emisiile poluanţilor în mediul înconjurător în funcţie de gradul de poluare existent, precum şi metodele de măsurare ale acestora;

d) gestionează funcţionarea la nivel local a laboratoarelor pentru analiza aerului, deşeurilor, zgomotului şi vibraţiilor, precum şi a radioactivităţii mediului, aflate în structura proprie;

e) implementează şi menţin un sistem de management adecvat pentru activitatea laboratoarelor şi staţiilor prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

f) pot efectua, la cerere, măsurări şi analize de laborator ale calităţii factorilor de mediu;

g) efectuează şi derulează activităţi de monitorizare a calităţii mediului înconjurător la nivel teritorial, prin operarea echipamentelor, colectarea şi validarea datelor şi transmiterea acestora către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului;

h) asigură colectarea şi validarea datelor primare necesare evaluării calităţii aerului, pe care le transmit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;

i) elaborează periodic rapoarte privind starea factorilor de mediu la nivel local;

j) verifică modul de implementare a proiectelor de tip „implementare în comun” (JI) în baza Protocolului de la Kyoto;

k) elaborează, împreună cu titularul de activitate şi cu autorităţile implicate, planurile de acţiune pe termen scurt în domeniul calităţii aerului;

l) participă la elaborarea planurilor de menţinere a calităţii aerului şi a planurilor de calitate a aerului şi le avizează;

m) elaborează rapoarte privind stadiul şi efectele realizării măsurilor din planurile de calitate a aerului, din planurile de menţinere a calităţii aerului şi din planurile de acţiune pe termen scurt;

n) asigură implementarea la nivel teritorial a prevederilor legislaţiei naţionale referitoare la compuşii organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină;

o) nominalizează reprezentanţi în cadrul comisiilor pentru evaluarea şi analizarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune pentru reducerea nivelului de zgomot;

p) realizează colectarea, centralizarea, validarea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor de mediu la nivel judeţean pentru elaborarea unitară a inventarelor şi rapoartelor de emisii de poluanţi atmosferici şi de gaze cu efect de seră;

q) participă la elaborarea planurilor de gestionare a deşeurilor şi la monitorizarea realizării obiectivelor stabilite prin aceste planuri;

r) aprobă planurile elaborate de operatorii economici în vederea eliminării echipamentelor care conţin sau sunt contaminate cu bifenili policloruraţi (PCB), conform legislaţiei în vigoare;

s) aprobă transportul deşeurilor periculoase pe teritoriul României, conform legislaţiei în vigoare;

ş) emit avizul de împrăştiere a nămolului conform legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului şi, în special, a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură;

t) realizează colectarea, validarea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor în domeniul gestionării deşeurilor şi a celor privind chimicalele la nivel judeţean;

ţ) asigură identificarea, promovarea şi monitorizarea implementării proiectelor prioritare din Planul naţional de acţiune pentru protecţia mediului; elaborează şi actualizează planul local de acţiune pentru mediu;

u) atribuie administrarea ariilor naturale protejate, pe baza convenţiilor de custodie, conform legislaţiei în vigoare;

v) asigură administrarea ariilor naturale protejate care nu sunt atribuite în custodie;

w) monitorizează activitatea de administrare a ariilor naturale protejate;

x) elaborează măsuri minime de conservare pentru ariile naturale protejate de interes comunitar care nu sunt atribuite în custodie;

y) implementează şi/sau sprijină implementarea politicilor şi strategiilor privind educaţia ecologică şi conştientizarea publicului în domeniul ariilor protejate;

z) derulează procedura de evaluare adecvată pentru planuri/proiecte susceptibile să genereze un impact semnificativ asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

aa) realizează lista siturilor contaminate/potenţial contaminate, decide asupra necesităţii realizării investigării şi evaluării preliminare şi/sau de detaliu a zonelor contaminate, analizează şi aprobă programele de remediere a zonelor în care solul şi subsolul sunt afectate;

bb) asigură accesul publicului la informaţia de mediu, consultarea şi participarea acestuia la luarea deciziilor privind mediul, în condiţiile legislaţiei specifice;

ce) participă la programe şi proiecte naţionale şi internaţionale, cu consultarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;

dd) elaborează propuneri privind delimitarea ariilor naturale protejate de interes naţional, a căror limite nu sunt aprobate printr-un act normativ;

ee) îndeplinesc atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, conform prevederilor legale în vigoare;

ff) asigură implementarea sistemului de control managerial intern;

gg) derulează procedura de evaluare a impactului asupra mediului, procedura de evaluare a rapoartelor de securitate şi procedura de evaluare adecvată pentru proiectele care intră sub incidenţa legislaţiei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării;

hh) derulează procedura de autorizare integrată de mediu şi de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

ii) urmăresc îndeplinirea cerinţelor legislaţiei de mediu din actele de reglementare emise şi, în cazul constatării unor neconformităţi, iau măsurile care se impun, potrivit competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare;

jj) gestionează inventarierea instalaţiilor ce intră sub schema de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră, pentru perioada 2013-2020;

kk) asigură funcţionarea secretariatelor de risc de la nivel local;

II) urmăresc aplicarea la nivel teritorial a programelor şi măsurilor pentru respectarea convenţiilor acordurilor şi tratatelor internaţionale în domeniu la care România este parte;

mm) asigură consilierea şi coordonarea procedurilor de emitere a actelor de reglementare;

nn) îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin actele normative pentru domeniul său de activitate ori de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, în condiţiile legii.

Art. 9. - (1) Conducerea agenţiei pentru protecţia mediului este asigurată de un director executiv, numit prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în condiţiile legii.

(2) Directorul executiv al agenţiei pentru protecţia mediului îndeplineşte funcţia de ordonator terţiar de credite.

(3) Directorul executiv al agenţiei pentru protecţia mediului numeşte şi eliberează din funcţie personalul de conducere al acesteia, cu avizul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în condiţiile legii.

(4) Directorul executiv al agenţiei pentru protecţia mediului numeşte şi eliberează din funcţie personalul de execuţie al acesteia, în condiţiile legii şi ale prezentei hotărâri.

(5) Structurile organizatorice, statele de funcţii şi regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale agenţiilor pentru protecţia mediului se aprobă prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(6) Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al agenţiilor pentru protecţia mediului este supus actualizării periodice.

(7) Personalul de conducere şi de execuţie din cadrul agenţiilor pentru protecţia mediului are calitatea de funcţionar public, cu excepţia personalului care exercită activităţi de secretariat şi administrative.

(8) Prin decizie a directorului executiv al agenţiei pentru protecţia mediului şi cu aprobarea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în cadrul structurii organizatorice se pot organiza colective temporare, fără modificarea structurii organizatorice, în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 10. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului este de 368 de posturi, iar pentru agenţiile pentru protecţia mediului din subordinea acesteia este de 1.801 posturi.

(2) Posturile prevăzute la alin. (1) pentru agenţiile pentru protecţia mediului se repartizează pentru fiecare agenţie în parte, prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

(3) Parcul auto necesar desfăşurării activităţii Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a agenţiilor pentru protecţia mediului din subordine sunt prevăzute în anexa nr. 3. Repartizarea parcului de mijloace de transport pentru instituţiile publice din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului se face prin decizie a preşedintelui acesteia.

(4) Norma de consum lunar este stabilită conform prevederilor legale în vigoare.

(5) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi ale agenţiilor pentru protecţia mediului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

(6) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi instituţiile publice din subordine pot beneficia de granturi, vărsăminte, donaţii şi asistenţă financiară din partea unor organisme internaţionale, în condiţiile legii.

Art. 11. - (1) Agenţiile regionale pentru protecţia mediului se desfiinţează. În judeţele unde au funcţionat acestea se înfiinţează agenţii judeţene pentru protecţia mediului.

(2) Personalul din cadrul agenţiilor regionale pentru protecţia mediului desfiinţate este preluat de către agenţiile judeţene nou-înfiinţate în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Personalul din cadrul agenţiilor regionale pentru protecţia mediului desfiinţate este încadrat pe funcţii echivalente celor deţinute şi îşi păstrează drepturile salariale, cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal.

(4) Atribuţiile agenţiilor regionale pentru protecţia mediului, care se desfiinţează, sunt preluate de către agenţiile pentru protecţia mediului nou-înfiinţate sau de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, după caz.

(5) Atribuţiile referitoare la emiterea actelor de reglementare pentru proiecte/activităţi care se desfăşoară pe două sau mai multe judeţe sunt preluate şi coordonate de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

(6) Patrimoniile agenţiilor regionale pentru protecţia mediului desfiinţate sunt preluate de către agenţiile judeţene nou-înfiinţate, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(7) Creditele bugetare neutilizate aferente agenţiilor regionale pentru protecţia mediului care se desfiinţează vor fi redistribuite de către preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în calitatea sa de ordonator secundar de credite, către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi către agenţiile pentru protecţia mediului nou-înfiinţate.

(8) Prin decizia preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului se stabilesc orice alte măsuri de lichidare organizatorică şi patrimonială a fostelor agenţii regionale pentru protecţia mediului care se desfiinţează, în condiţiile legii.

(9) Drepturile şi obligaţiile procesuale decurgând din litigiile aflate pe rolul instanţelor de judecată, în care agenţiile regionale pentru protecţia mediului desfiinţate au calitate procesuală, vor fi preluate de către agenţiile judeţene pentru protecţia mediului nou-înfiinţate.

(10) Orice referire din actele normative la agenţiile regionale pentru protecţia mediului va fi considerată a fi făcută la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, respectiv la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, după caz, în funcţie de atribuţiile care au fost preluate de acestea.

Art. 12. - Alineatul (2) al articolului 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 707 din 5 august 2004, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Competenţa de emitere a avizului de mediu revine agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului, pentru planurile şi programele locale şi judeţene, şi autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, pentru planurile şi programele naţionale şi regionale.”

Art. 13. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 918/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 15 septembrie 2010, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 17 octombrie 2012.

Nr. 1.000.

 

ANEXA Nr. 1*1

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Instituţiile publice cu personalitate juridică ce funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, finanţate integral de la bugetul de stat

 

41 de agenţii judeţene pentru protecţia mediului (APM)

21.APMGorj

şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti

22. APM Harghita

1. APM Arad

23. APM Hunedoara

2. APM Argeş

24. APM Ialomiţa

3. APM Alba

25. APM Iaşi

4. APM Bacău

26. APM Ilfov

5. APM Botoşani

27. APM Maramureş

6. APM Bucureşti

28. APM Mehedinţi

7. APM Bihor

29. APM Mureş

8. APM Bistriţa-Năsăud

30. APM Neamţ

9. APM Braşov

31. APM Olt

10. APM Brăila

32. APM Prahova

11. APM Buzău

33. APM Satu Mare

12. APM Caraş-Severin

34. APM Sălaj

13. APM Călăraşi

35. APM Sibiu

14. APM Cluj

36. APM Suceava

15. APM Constanta

37. APM Teleorman

16.APMCovasna

38. APM Timiş

17. APM Dâmboviţa

39. APM Tulcea

18. APM Dolj

40. APM Vaslui

19. APM Galaţi

41. APM Vâlcea

20. APM Giurgiu

42. APM Vrancea

 

ANEXA Nr. 3

 

Parcul auto necesar desfăşurării activităţii Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice din subordine

 

Nr. crt.

Numărul maxim de autovehicule

1.

191 de autoturisme

2.

58 de autoutilitare/auto laboratoare

3.

17 ambarcaţiuni

4.

9 altele (remorci, peridoc etc.)

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicata, şi al art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Garda Naţională de Mediu, denumită în continuare GNM, este instituţie publică şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, în subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

(2) GNM este un corp specializat de inspecţie şi control, iar comisarii sunt funcţionari publici cu statut specific care pot lua măsuri de sancţionare, de suspendare/sistare a activităţii ca urmare a poluării şi deteriorării mediului sau pentru nerespectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare şi a măsurilor stabilite în notele de constatare şi în rapoartele de inspecţie şi control.

(3) Personalul GNM cu atribuţii de control este învestit cu autoritatea publică a statului, pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor, precum şi a obligaţiilor de serviciu.

Art. 2. - (1) GNM este responsabilă de asigurarea controlului implementării profesioniste, uniforme şi integrate a politicii Guvernului de aplicare a legislaţiei naţionale armonizate cu cea comunitară în domeniul protecţiei mediului.

(2) GNM are atribuţii în aplicarea politicii Guvernului în materia prevenirii, constatării şi sancţionării încălcării prevederilor legale privind protecţia mediului, inclusiv a nerespectării reglementărilor prevăzute în legile specifice domeniului controlului poluării industriale şi managementului riscului, substanţelor şi preparatelor periculoase, biodiversităţii şi ariilor naturale protejate, fondului de mediu şi altor domenii prevăzute de legislaţia specifică în vigoare.

Art. 3. - (1) GNM îndeplineşte un rol activ pentru asigurarea securităţii mediului prin acţiuni de prevenire a riscurilor şi limitarea ameninţărilor de ordin ecologic, respectiv poluarea resurselor de apă, a aerului, diminuarea fertilităţii solului, poluarea transfrontalieră şi altele.

(2) Pentru identificarea ameninţărilor şi riscurilor la adresa securităţii mediului, GNM dezvoltă cooperarea transfrontalieră la toate nivelurile, în scopul adoptării măsurilor comune privind prevenirea şi diminuarea impactului în cazul accidentelor majore şi al situaţiilor excepţionale, precum şi informarea şi atragerea publicului în soluţionarea problemelor ce ţin de ameninţările securităţii mediului.

(3) GNM participă împreună cu celelalte autorităţi si Instituţii publice ale statului, după caz, la consilierea, educarea şi informarea populaţiei pentru asigurarea unei protecţii proactive şi responsabile a mediului şi editează publicaţii de specialitate în domeniul protecţiei mediului.

(4) GNM poate sprijini asociaţiile/organizaţiile care au ca obiect de activitate protecţia mediului în acţiunea de înfiinţare şi funcţionare a centrelor de consultanţă, informare şi educare a cetăţenilor.

Art. 4. - (1) În exercitarea atribuţiilor sale, GNM cooperează cu autorităţi şi instituţii publice ale statului ale administraţiei publice centrale şi locale, cu reprezentanţi ai societăţii civile, cu persoane juridice şi/sau fizice, în limitele prevederilor legale în vigoare, şi îşi desfăşoară activitatea în mod independent sau în colaborare şi cooperare cu acestea, pe baza protocoalelor încheiate.

(2) GNM cooperează cu instituţii cu atribuţii similare din alte state, pe baza tratatelor internaţionale la care România este parte, a protocoalelor încheiate sau pe bază de reciprocitate, precum şi cu organisme internaţionale de drept public şi/sau privat din cadrul Uniunii Europene în cauzele de interes comun sau în ceea ce priveşte derularea proiectelor/programelor internaţionale.

Art. 5. - (1) Comisarul este funcţionar public cu statut specific, care poartă, de regulă, uniformă şi exercită atribuţiile stabilite pentru GNM.

(2) Comisarul îşi desfăşoară activitatea profesională în interesul şi în scopul protecţiei mediului, exclusiv pe baza şi în aplicarea prevederilor legale în domeniu, cu respectarea principiilor prevenţiei, imparţialităţii, nediscriminării, proporţionalităţii şi gradualităţii.

 

CAPITOLUL II

Organizarea GNM

 

Art. 6. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu şi structurile teritoriale ale GNM este de 889.

(2) Posturile prevăzute la alin. (1) se repartizează prin decizie a comisarului general al GNM pentru aparatul central şi pentru fiecare structură teritorială din subordine.

 

SECŢIUNEA 1

Comisariatul General

 

Art. 7. - (1) GNM are sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Unirii nr. 78, bl. J2, sectorul 3, sediu în care funcţionează aparatul central al acesteia, denumit Comisariat General. Structura organizatorică a GNM este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Comisariatul General îndrumă şi controlează activitatea tuturor comisariatelor judeţene şi desfăşoară acţiuni operative pe întreg teritoriul ţării, în baza sarcinilor şi atribuţiilor stabilite de comisarul general.

(3) Comisariatul General elaborează şi asigură realizarea strategiei de inspecţie şi control pentru GNM.

(4) Comisariatul General, prin conducerea şi structurile sale, urmăreşte modul de realizare a atribuţiilor încredinţate comisariatelor judeţene şi stabileşte toate măsurile operative pentru optimizarea activităţii de control.

(5) Comisarii din cadrul structurilor tehnice de specialitate ale Comisariatului General şi conducătorii acestora au atribuţii de inspecţie şi control, precum şi de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul de activitate, pe întreg teritoriul ţării.

Art. 8. - (1) GNM este condusă de un comisar general, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

(2) Comisarul general are calitatea de ordonator secundar de credite şi exercită atribuţiile legale în această calitate pentru GNM.

(3) Comisarul general reprezintă GNM în relaţiile cu terţii.

(4) Comisarul general emite decizii, aprobă instrucţiuni, regulamente, norme de lucru, proceduri şi alte dispoziţii specifice necesare pentru îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor personalului GNM.

(5) în cadrul structurii organizatorice prevăzute în anexa nr. 1, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la propunerea comisarului general, se pot organiza servicii, birouri şi compartimente, potrivit legii, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.

Art. 9. - (1) Structura organizatorică detaliată a Comisariatului General al GNM, structura organizatorică a comisariatelor judeţene ale GNM, regulamentul de organizare şi funcţionare şi statul de funcţii se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la propunerea comisarului general al GNM.

(2) Comisarul general al GNM are în subordine 2 comisari generali adjuncţi, cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

(3) Domeniile de responsabilitate ale comisarilor generali adjuncţi se stabilesc prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, ia propunerea comisarului general al GNM.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Comisariatele judeţene

 

Art. 10. - (1) Comisariatul General al GNM are în subordine 41 de comisariate judeţene, Comisariatul Municipiului Bucureşti şi Comisariatul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, organizate ca structuri fără personalitate juridică, la nivel de serviciu.

(2) Comisariatele judeţene, Comisariatul Municipiului Bucureşti şi Comisariatul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” sunt conduse de un comisar-şef, funcţie publică specifică de conducere, asimilată ca salarizare funcţiei publice de şef serviciu.

(3) Funcţia publică specifică de conducere de comisar-şef se va ocupa în condiţiile legii.

(4) Comisarii-şefi sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a comisarului general, în condiţiile legii.

(5) Fişa postului şi atribuţiile comisarilor judeţeni se stabilesc prin decizie a comisarului general al GNM, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 11. - (1) Comisarii din cadrul comisariatelor judeţene, al Comisariatului Municipiului Bucureşti şi al Comisariatului Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” au atribuţii de inspecţie şi control, precum şi de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul de activitate, pe teritoriul judeţului în care funcţionează, al municipiului Bucureşti, respectiv pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”.

(2) Prin decizie a comisarului general, comisarii din structura GNM pot exercita atribuţii de inspecţie şi control, precum şi de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul de activitate, pe întreg teritoriul ţării.

Art. 12. - (1) Spaţiile necesare desfăşurării activităţii structurilor, respectiv sediul central al GNM şi sediile comisariatelor judeţene, Comisariatului Municipiului Bucureşti şi Comisariatului Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, se preiau în administrare sau se închiriază în condiţiile legii.

(2) GNM, în limitele bugetului aprobat pentru fiecare exerciţiu financiar, poate achiziţiona, amenaja sau construi spaţiile şi utilităţile necesare desfăşurării activităţii, cu respectarea prevederilor legale.

 

CAPITOLUL III

Atribuţiile GNM, respectiv ale Comisariatului General şi ale structurilor teritoriale subordonate

 

Art. 13. - (1) GNM are următoarele atribuţii principale:

a) elaborează, promovează şi reactualizează periodic, împreună cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, după caz, reglementări, ghiduri şi norme tehnice privind activitatea de control şi inspecţie;

b) elaborează planul anual de activităţi, prin stabilirea obiectivelor, sarcinilor şi modalităţilor concrete de acţiune;

c) constată faptele ce constituie contravenţii şi aplică sancţiunile în domeniul protecţiei mediului, sesizează organele de urmărire penală competente şi colaborează cu acestea la constatarea faptelor care, potrivit legislaţiei de mediu, constituie infracţiuni;

d) participă în mod direct la acţiuni de prevenire şi combatere a faptelor de natură infracţională în domeniul său de activitate, împreună cu organele competente, prin personalul împuternicit în acest sens, în baza protocoalelor de colaborare încheiate;

e) controlează respectarea cerinţelor legale în emiterea actelor de reglementare, avize, acorduri, autorizaţii de mediu/autorizaţii integrate de mediu, şi are acces la întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii acestora, la solicitarea conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;

f) propune organului emitent suspendarea şi/sau anularea acordului/avizului/autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu, după caz, emis/emisă cu nerespectarea prevederilor legale;

g) îndeplineşte un rol activ în cadrul reţelelor de inspecţie europene şi internaţionale, cooperează cu celelalte autorităţi şi organisme internaţionale şi participă la proiecte şi programe derulate în domeniul protecţiei mediului;

h) verifică depunerea de către persoanele fizice şi juridice la Administraţia Fondului pentru Mediu a declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu;

i) verifică sesizările cu privire la încălcarea actelor normative în domeniu;

j) controlează aplicarea reglementărilor privind comercializarea şi/sau utilizarea îngrăşămintelor chimice şi a produselor de protecţie a plantelor, pentru evitarea poluării mediului de către acestea;

k) verifică la deţinătorii cu orice titlu/administratorii de terenuri îndeplinirea obligaţiilor stabilite de legislaţia în vigoare privind întreţinerea perdelelor forestiere şi a aliniamentelor de protecţie, spaţiilor verzi, parcurilor şi a gardurilor vii şi aplică sancţiunile corespunzătoare;

l) controlează investiţiile care necesită aviz/acord de mediu în toate fazele de execuţie, având acces la întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii avizului/acordului de mediu, monitorizându-le până la definitivarea acestora, inclusiv lucrările cu impact asupra zonelor de habitat natural, de conservare a ecosistemelor, a florei, faunei sălbatice şi acvaculturii;

m) controlează respectarea prevederilor legale privind gestionarea, depozitarea şi valorificarea deşeurilor provenite în urma activităţii de creştere şi îngrăşare a animalelor şi păsărilor, de prelucrare şi industrializare a produselor animaliere şi cerealiere, precum şi activitatea de neutralizare a deşeurilor de origine animalieră;

n) controlează măsurile luate de operatorii economici privind prevenirea poluărilor accidentale;

o) constată prejudiciul asupra mediului, eventualele ameninţări iminente cu un astfel de prejudiciu şi identifică operatorul responsabil;

p) solicită date şi documente persoanelor angajate în unitatea controlată, care prin natura atribuţiilor au tangenţă cu obiectul controlului, din care să rezulte modul de respectare a normelor legale în vigoare;

q) stabileşte măsuri şi termene, în conformitate cu dispoziţiile legale, obligatorii pentru unităţile controlate, în vederea înlăturării deficienţelor constatate, şi urmăreşte modul în care aceste măsuri şi termene au fost îndeplinite sau respectate;

r) propune/participă la elaborarea de proiecte de acte normative în domeniul protecţiei mediului;

s) răspunde la solicitarea expresă de instruire a personalului de specialitate al administraţiei publice centrale şi locale în domeniul său de competenţă, colaborează cu instituţiile de specialitate în activităţile de pregătire a specialiştilor în domeniul protecţiei mediului;

ş) participă la schimbul rapid de informaţii cu instituţiile şi organele competente, naţionale şi internaţionale, privind produsele, substanţele, tehnologiile care reprezintă risc pentru sănătatea şi securitatea cetăţenilor şi a mediului;

t) fundamentează şi propune în proiectul de buget resursele financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniul său de competenţă;

ţ) efectuează controale tematice dispuse de conducerea sănătate

u) organizează acţiuni de promovare către populaţie a legislaţiei de mediu din domeniul său de activitate;

v) îndeplineşte orice alte atribuţii de inspecţie şi control prevăzute de lege şi aplică măsurile corespunzătoare.

(2) GNM are următoarele atribuţii specifice:

A. În domeniul controlului poluării:

a) controlează activităţile cu impact asupra mediului şi aplică, după caz, sancţiuni contravenţionale persoanelor fizice sau juridice care le desfăşoară;

b) controlează modul în care sunt respectate prevederile actelor de reglementare privind protecţia mediului şi verifică măsurile stabilite prin programele de conformare sau planurile de acţiuni pentru activităţile economico-sociale;

c) exercită controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore şi/sau impact semnificativ transfrontalier asupra mediului, în vederea prevenirii şi limitării riscurilor de poluare, împreună cu organele competente, după caz, şi ia măsurile corespunzătoare, potrivit legii;

d) participă la stabilirea cauzelor poluării asupra factorilor de mediu şi aplică sancţiunile prevăzute de lege, inclusiv încetarea şi/sau suspendarea unor activităţi pe perioade determinate de timp, în cazul în care este pusă în pericol sănătatea populaţiei sau în căzui în care se constată depăşirea concentraţiilor poluanţilor peste limitele admise de legislaţia în vigoare;

e) controlează realizarea importului, exportului şi tranzitului de deşeuri, în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare referitoare la transportul peste frontieră al deşeurilor şi cu cele ale convenţiilor internaţionale din acest domeniu la care România este parte;

f) controlează realizarea importului, exportului şi tranzitului de substanţe şi preparate periculoase, în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare şi cu cele ale convenţiilor internaţionale din acest domeniu la care România este parte;

g) controlează pe întreg teritoriul ţării respectarea de către persoanele juridice sau fizice a legilor şi reglementărilor în vigoare din domeniul gospodăririi calitative şi cantitative a apelor;

h) controlează modul în care lucrările construite sau în curs de execuţie pe ape sau având legătură cu apele sunt realizate, exploatate şi întreţinute, în conformitate cu prevederile avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor şi ale celorlalte reglementări din domeniul apelor;

i) controlează respectarea dispoziţiilor legale în activitatea de exploatare a materialelor din albiile minore şi majore ale cursurilor de apă;

j) controlează operatorii economici sau persoanele fizice în ceea ce priveşte folosirea, transportul, manipularea sau depozitarea de materiale ori de substanţe de orice fel, antrenabile în apele de suprafaţă sau subterane;

k) controlează modul în care utilizatorii de apă îşi îndeplinesc obligaţiile legale privind modificarea tehnologiilor de fabricare, în vederea reducerii consumului de apă şi a volumului de ape uzate, micşorării nocivităţii acestora şi recuperării substanţelor utile pe care le conţin;

l) controlează modul de funcţionare a staţiilor de epurare şi respectarea condiţiilor de calitate a apelor uzate evacuate în emisare, potrivit reglementărilor în vigoare;

m) dispune, în condiţiile prevăzute de lege, încetarea activităţii unităţilor sau instalaţiilor, în caz de poluare a factorilor de mediu şi/sau în cazul producerii de disconfort populaţiei.

B. În domeniul substanţelor şi preparatelor periculoase:

a) solicită şi primeşte informaţii despre proprietăţile substanţelor sau ale preparatelor periculoase, inclusiv despre compoziţia chimică a acestora;

b) monitorizează producătorii, importatorii şi distribuitorii de substanţe şi preparate periculoase;

c) efectuează controlul desfăşurării operaţiunilor cu substanţele care sunt folosite în mod frecvent la fabricarea ilicită a drogurilor - precursori din categoria III;

d) efectuează controlul respectării cerinţelor speciale în vederea comercializării substanţelor ca atare, în preparat sau în articol;

e) constată şi sancţionează încălcarea prevederilor reglementărilor în domeniul substanţelor şi al preparatelor periculoase şi stabileşte măsurile de remediere şi termenele pentru îndeplinirea acestora;

f) verifică respectarea obligaţiei de înregistrare a substanţelor ca atare sau în compoziţia preparatelor şi de notificare a substanţelor aflate în compoziţia articolelor, precum şi de preînregistrare a substanţelor care beneficiază de un regim tranzitoriu;

g) verifică conformitatea fişelor cu date de securitate;

h) verifică respectarea obligaţiilor utilizatorilor din aval de a comunica informaţii referitoare la utilizarea specială a unei substanţe deja înregistrate de un operator din amontele lanţului de aprovizionare;

i) verifică respectarea condiţiilor specifice prevăzute în autorizaţiile eliberate de Agenţia Europeană pentru Produse Chimice pentru substanţele incluse în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21 /CE ale Comisiei;

j) verifică respectarea prevederilor privind restricţiile la producerea, introducerea pe piaţă şi utilizarea anumitor substanţe periculoase ca atare, în compoziţia unor preparate sau articole;

k) verifică respectarea prevederilor privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor periculoase;

l) verifică respectarea obligaţiilor referitoare la comunicarea informaţiilor necesare elaborării inventarului clasificării şi etichetării;

m) verifică respectarea prevederilor privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite vopsele, lacuri şi în produsele de refinisare a suprafeţelor vehiculelor;

n) verifică respectarea prevederilor privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice;

0) verifică transmiterea de către operatorii economici a datelor şi informaţiilor privind evaluarea şi controlul riscurilor prezentate de substanţele existente;

p) controlează existenţa şi respectarea limitei de gudron şi monoxid de carbon, înscrisă pe ambalajul produselor din tutun, conform legislaţiei în domeniu;

q) controlează respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 privind detergenţii;

r) controlează respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 304/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind exportul şi importul de produse chimice periculoase;

s) controlează respectarea prevederilor legislaţiei specifice privind substanţele care epuizează stratul de ozon;

ş) verifică respectarea prevederilor legale referitoare la aplicarea principiilor de bună practică de laborator

C. În domeniul controlului biodiversităţii şi al ariilor naturale protejate:

a) verifică respectarea regimului de administrare a reţelei naţionale de arii naturale protejate, precum şi a prevederilor din regulamentele şi planurile de management ale acestora;

b) controlează respectarea prevederilor legislaţiei specifice privind ariile naturale protejate, parcurile şi rezervaţiile naturale, organizând acţiuni comune împreună cu reprezentanţii acestora în vederea protejării habitatelor naturale;

c) controlează modul de respectare a legislaţiei privind ariile naturale protejate, siturile Natura 2000, conservarea habitatelor naturale, a florei, faunei sălbatice şi acvaculturii;

d) asigură controlul şi inspecţia activităţilor care implică organisme vii modificate genetic, obţinute prin tehnicile biotehnologiei moderne, respectiv: utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic, introducerea deliberată în mediu şi pe piaţă a organismelor vii modificate genetic, importul şi exportul organismelor vii/microorganismelor modificate genetic, precum şi activităţile de testare, cultivare, comercializare, transport, import-export, depozitare de plante superioare modificate genetic;

e) controlează autorizaţiile şi modul de desfăşurare a activităţii de pescuit şi de protecţie a fondului piscicol din apele naturale ce aparţin domeniului public;

f) verifică respectarea de către cultivatorii de plante superioare modificate genetic a prevederilor din autorizaţiile obţinute şi a cerinţelor legale privind înregistrarea activităţilor la direcţiile agricole, trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic;

g) controlează respectarea reglementărilor privind importul/exportul de plante şi animale din flora şi fauna sălbatică;

h) controlează respectarea măsurilor de conservare, cu scopul menţinerii sau refacerii ecologice a suprafeţelor terestre şi acvatice aflate într-o arie naturală protejată;

i) controlează activităţile de recoltare, capturare şi/sau de achiziţie şi comercializare pe piaţa internă a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică, terestră şi acvatică, sau a unor părţi ori produse ale acestora, în stare vie, proaspătă ori semiprelucrată;

j) controlează legalitatea deţinerii în captivitate a animalelor sălbatice de către persoane fizice sau juridice, precum şi condiţiile de viaţă asigurate acestora;

k) controlează modul de valorificare a resurselor biologice de floră şi faună sălbatică, a fondului piscicol din apele naturale şi a animalelor sălbatice de interes vânătoresc;

1) controlează respectarea măsurilor de prevenire şi combatere a unor acţiuni de distrugere a habitatelor naturale prin arderea miriştilor, stufului sau vegetaţiei forestiere, prin

desecări sau devieri ale cursurilor de apă ori activităţi de turism necontrolat şi neorganizat, acţiuni care au ca efect distrugerea condiţiilor de conservare a florei şi faunei sălbatice;

m) controlează respectarea prevederilor legale privind gestionarea, depozitarea şi valorificarea deşeurilor provenite din prelucrarea materialului lemnos;

n) controlează respectarea măsurilor de menţinere şi ameliorare a fondului peisagistic natural şi antropic în elaborarea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;

o) exercită controlul privind modul de administrare a substanţelor toxice dăunătoare florei, faunei şi sectorului piscicol, precum şi modul de recoltare a plantelor din sectorul agricol;

p) colaborează, în baza protocoalelor încheiate cu autorităţile din domeniu, la acţiunile de verificare a stării de fapt a vegetaţiei şi faunei sălbatice de interes naţional;

q) controlează respectarea obligaţiilor ce le revin proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri, cu/sau fără titlu, de a proteja flora şi fauna sălbatică existente pe acestea, în scopul menţineri] echilibrului ecologic şi conservării biodiversităţii;

r) menţine legătura permanent cu fundaţiile care au ca obiect de activitate ocrotirea florei şi faunei sălbatice,

 

CAPITOLUL IV

Drepturile şi obligaţiile comisarilor şi ale personalului GNM

 

Art. 14. - (1) Personalul GNM beneficiază de protecţia legii şi este apărat de orice ingerinţă sau amestec în activitatea sa, de natură să îi influenţeze libertatea de apreciere, de execuţie, de decizie sau de control.

(2) Comisarii şi personalul cu alte atribuţii din GNM beneficiază de salariu lunar, stabilit potrivit legii privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, asistenţă medicală şi psihologică, după caz.

(3) în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, personalul cu atribuţii de control din cadrul GNM are următoarele drepturi:

a) la uniformă şi echipament specific;

b) să aibă acces deplin, în condiţiile legii, în orice situaţie, în amplasamentele şi incintele în care se desfăşoară sau se prezumă că se desfăşoară o activitate generatoare de impact negativ asupra mediului;

c) să legitimeze, în vederea stabilirii identităţii, persoanele care încalcă sau sunt suspecte că au încălcat dispoziţiile legale din domeniile de competenţă ale GNM;

d) să conducă, numai împreună cu cadrele de poliţie sau jandarmi, la sediul organelor competente, persoanele a căror identitate nu a putut fi stabilită şi care au săvârşit sau sunt suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale din domeniul de competenţă al GNM;

e) să efectueze, în condiţiile legii, controale ale mijloacelor de transport, când există indicii cu privire la săvârşirea unor contravenţii sau infracţiuni în domeniul protecţiei mediului;

f) să participe, la solicitarea organelor competente, la efectuarea cercetării persoanelor suspecte de săvârşirea unor infracţiuni prevăzute în legislaţia de mediu;

g) să reţină, în vederea confiscării, pe baza constatărilor efectuate, bunurile şi mijloacele de transport folosite, destinate sau rezultate în urma săvârşirii faptelor ilegale;

h) să participe, la solicitarea organelor competente, la controlul specific în punctele de trecere a frontierei;

i) să fie însoţit obligatoriu la acţiunile de inspecţie şi control cu grad sporit de periculozitate de ofiţeri, agenţi şi subofiţeri din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, conform protocoalelor încheiate în acest sens, sau de membri ai subunităţilor specializate de intervenţie rapidă ale poliţiei ori de jandarmi, după caz;

j) să dispună măsuri cu privire la confiscarea, în condiţiile legii, a bunurilor a căror fabricaţie, depozitare, transport, desfacere sau dobândire este ilicită şi au legătură cu protecţia mediului;

k) alte drepturi conferite de legislaţia în vigoare.

Art. 15. - (1) întreg personalul GNM are următoarele obligaţii:

a) să îndeplinească dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici privind activitatea lor profesională;

b) să răspundă, în condiţiile legii, pentru modul în care îşi exercită şi îşi îndeplinesc atribuţiile de serviciu;

c) să acorde sprijin colegilor în executarea atribuţiilor de serviciu;

d) să nu îşi exercite autoritatea în interes personal sau în cazuri de conflict de interese, aşa cum sunt ele prevăzute în lege;

e) să păstreze confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;

f) să nu fructifice datele confidenţiale obţinute în calitatea lor oficială;

g) să aibă o conduită corectă, să nu abuzeze de calitatea oficială şi să nu compromită, prin activitatea !or publică ori privată, prestigiul funcţiei sau al instituţiei din care fac parte.

(2) La acţiunile de control vor participa minimum 2 comisari.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 16. - (1) Comisarii GNM, în exercitarea atribuţiilor proprii, încheie acte de control pe baza tematicilor, sesizărilor, autosesizărilor sau inopinat, constată prin proces-verbal contravenţiile săvârşite şi aplică sancţiunile legale.

(2) Modelul procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii este prevăzut în anexa nr. 2.

(3)împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate formula plângere potrivit prevederilor legale în vigoare.

(4) Bunurile provenite din confiscările efectuate de GNM ca urmare a activităţii specifice se valorifică potrivit prevederilor legale în vigoare.

(5) Pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, comisarii şi personalul GNM folosesc autovehicule, ambarcaţiuni şi elicopter, după caz, dotate corespunzător, în condiţiile legii.

(6) Normele de dotare, însemnele distinctive şi modelele uniformelor comisarilor sunt prevăzute în anexele nr. 3-9.

(7) Mijloacele tehnice şi echipamentele de comunicare, de transport şi de protecţie cu care sunt dotate structurile GNM sunt prevăzute în lista din anexa nr. 10.

Art. 17. - Încadrarea, salarizarea şi acordarea altor drepturi, inclusiv premieri, comisarilor si personalului GNM, funcţionari publici şi/sau personal contractual, se fac în conformitate cu prevederile dispoziţiilor legale, cu menţinerea drepturilor salariale deţinute la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 18. - (1) Numărul maxim al mijloacelor de transport şi consumul normat de carburanţi pentru activităţile GNM sunt prevăzute în anexa nr. 11.

(2) Mijloacele de transport şi de intervenţie terestre, navale şi aeriene din dotarea GNM pot fi prevăzute cu însemne şi dispozitive de avertizare acustică şi luminoasă, cu sisteme de avertizare vocală, care sunt utilizate numai în situaţiile ce impun acest lucru.

(3) Modelul legitimaţiei speciale de control este prevăzut în anexa nr. 12.

Art. 19. - (1) Normele tehnice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de control şi inspecţie în domeniul protecţiei mediului, prin care se transpune Recomandarea 2001/331/CE, se actualizează prin ordin al ministrului mediului, la propunerea motivată a Comisariatului General al GNM.

(2) Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 20. - Personalul comisariatelor regionale va fi preluat în cadrul comisariatelor judeţene în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. În condiţiile legii, cu menţinerea drepturilor salariale.

Art. 21. - Comisariatul general preia de la comisariatele regionale desfiinţate, pe bază de protocol de predare-preluare, toate drepturile şi obligaţiile, clădirile, spaţiile şi terenurile aferente, precum şi toate celelalte bunuri aflate în patrimoniu, necesare desfăşurării activităţii specifice, inclusiv fondurile financiare, existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 22. - Proiectele şi programele cu finanţare externă nerambursabilă derulate prin comisariatele regionale ale GNM se preiau de către Comisariatul General al GNM. cu toate drepturile şi obligaţiile rezultate din acestea.

Art. 23. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 112/2009 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 2 martie 2009, CU modificările ulterioare, se abrogă.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri nota prevăzută la pct. 1 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 31 mai 2012, se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

NOTĂ:

Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat pentru instituţiile prevăzute fa cap. I este de 3.686, din care:

- Garda Naţională de Mediu - 889 de posturi;

- Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi instituţiile din subordine - 2.169 de posturi;

- Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” - 171 de posturi;

- inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare 457 de posturi.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 17 octombrie 2012.

Nr. 1.005.

 

ANEXA Nr. 1

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Gărzii Naţionale de Mediu

 


*) Se organizează la nivel de compartiment.

**) Se organizează la nivel de birou.

 

ANEXA Nr. 2

 

Modelul procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii

 

ROMÂNIA

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

Garda Naţională de Mediu

Comisariatul..............cod fiscal..............................

Localitatea.................................str.............................nr...........................

Tel................Fax......................

Seria.............nr........................

 

PROCES-VERBAL

de constatare şi sancţionare a contravenţiei

încheiat astăzi, ziua.................luna...................anul, la...................din.....................................

 

Subsemnatul(a),.........................................................., în calitate de angajat la Garda Naţională de Mediu........................... împuternicit cu legitimaţia specială de control nr.............din anul.............., în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma controlului efectuat la................................................................din localitatea.......................................................... str...............................................nr......., bl........, sc......., et........, ap........, judeţul (sectorul)............................................................. în subordinea ...................................................................................................., înmatriculată la ORC sub nr. J......../................../, cod unic de înregistrare ..................................la sediul (punctul de lucru) din ..................................am constatat următoarele:

Domnul/Doamna (unitatea) ..................................................................................................................................................... fiul lui...................................................şi al.................................., născut la data .............................. în localitatea......................... cu domiciliul (sediul)în.................................nr........bl.........sc......., et......., ap.........judeţul (sectorul)....................................... cu act de identitate (certificat de înmatriculare) seria...........nr................., eliberat de................, C.N.R (C.U.I.)................................. ocupaţia (profil de activitate - cod CAEN) ......................................... (reprezentată de) ..................................................... (act de identitate) seria........nr....................., C.NP.................în calitate de.............................................., a săvârşit următoarele fapte în data de ........................... ora..........

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

Faptele descrise mai sus contravin:

-......................................... art. ...........alin. ........... prf. ..................... lit. ............ şi se sancţionează cu amendă de la.........................la.......................;

-......................................... art. ...........alin. ........... prf. ..................... lit. ............ şi se sancţionează cu amendă de la.........................la.......................;

-......................................... art. ...........alin. ........... prf. ..................... lit. ............ şi se sancţionează cu amendă de la.........................la.......................;

-......................................... art. ...........alin. ........... prf. ..................... lit. ............ şi se sancţionează cu amendă de la.........................la.......................;

-..........................................art. ...........alin. ........... prf. ..................... lit. .............şi se sancţionează cu amendă de la.........................la.......................,

pentru care se aplică următoarele sancţiuni:

...............................................lei contravenţia prevăzută de............................art. ......alin. ........ prf. ....................lit. ........;

...............................................lei contravenţia prevăzută de............................art. ......alin. ........ prf. ....................lit. ........;

...............................................lei contravenţia prevăzută de............................art. ......alin. ........ prf. ....................lit. ........;

...............................................lei contravenţia prevăzută de............................art. ......alin. ........ prf. .....................lit. .........

 

TOTAL LEI.................................................................(..............................................................................................................)

Conform prevederilor legale, contravenientul poate/nu poate achita în cel mult 48 de ore de la data comunicării prezentului proces-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute de dispoziţia legală pentru fapta(ele) săvârşită(e), care este de...................................... (..............................................................) lei.

 

Amenda se va achita în contul............................................................................deschis la trezoreria/casieria autorităţii administraţiei publice locale...................................., iar copia dovezii efectuării plăţii va fi înapoiată în termen de 48 de ore/15 zile, după care, de la data plăţii amenzii/comunicării procesului-verbal, la Garda Naţională de Mediu - Comisariatul..........................

 

Am luat cunoştinţă

Semnătura..................................................

 

ALTE MENŢIUNI

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

În legătură cu faptele arătate, contravenientul.............................................., reprezentat prin............................................... în calitate de........................................face următoarele

OBIECŢIUNI

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

Semnătura..................................................

 

Faţă de obiecţiunile contravenientului, se constată din actele controlate la unitate (documente, declaraţii scrise etc.) următoarele:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Prin săvârşirea acestei (acestor) contravenţii s-au produs următoarele pagube:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

În temeiul art. ..................din..................................................................contravenientului i se aplică următoarele sancţiuni contravenţionale complementare:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

Contravenientul nu poate să semneze/nu este de faţă/refuză să semneze, împrejurare ce se adevereşte de martorul............................................................., fiul lui................................şi al..........................., născut la data.............................. în localitatea ...................................., cu domiciliul în........................................nr...........bl............sc.........., et.........., ap............ judeţul (sectorul)..............................................................................cu act de identitate...............seria..............nr................... eliberat de ...................... C.N.P......................................

Prezentul proces-verbal nu a fost încheiat în prezenţa unui martor deoarece:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

Semnătura comisarului Gărzii Naţionale de Mediu

………………………………..

Semnătura martorului

………………………………..

Semnătura contravenientului

………………………………..

 

Înştiinţare de plată: Amenda se va achita obligatoriu în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării, în caz contrar urmând să se procedeze la executare silită. Împotriva procesului-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 (trei) exemplare, din care unul a fost înmânat contravenientului.

 

Semnătura comisarului Gărzii Naţionale de Mediu

………………………………..

Semnătura contravenientului

………………………………..

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA

articolelor din compunerea uniformei pentru personalul Gărzii Naţionale de Mediu

 

a) Uniformă bărbaţi

1. Cămaşă cu guler pentru cravată

2. Costum bărbaţi clasic

3. Cravată

4. Jachetă din stofă căptuşită, model unic pentru femei şi bărbaţi

b) Uniformă femei

1. Bluză

2. Fustă dreaptă

3. Pantalon drept, din stofă, pentru pantof

4. Sacou clasic din stofă

5. Jacheta din stofă căptuşita, model unic pentru femei şi bărbaţi

c) Accesorii

1. Pantofi din piele de culoare neagră

2. Insignă de comisar de mediu

3. Plachetă cu nume

 

NOTĂ:

Culoarea articolelor de uniformă din materiale textile este verde, cu excepţia cravatei care este verde-închis şi a cămăşii care este gris-vert deschis.

 

ANEXA Nr. 4

 

NORME DE DOTARE

şi durata de serviciu a articolelor de uniformă pentru personalul Gărzii Naţionale de Mediu

 

Nr. crt.

Denumirea articolului de uniformă

Norma de dotare iniţială (bucată/pereche)

Durata de serviciu

(ani)

1.

Costum bărbaţi clasic

1

2

2.

Costum damă clasic, cu fustă şi pantalon

1

2

3.

Cămaşă bărbaţi

2

2

4.

Bluză femei

2

2

5.

Jachetă din stofă pentru bărbaţi şi femei

1

2

6.

Cravată

2

Numai dotare iniţială

7.

Pantofi din piele de culoare neagră

1

1

8.

Insignă

1

Numai dotare iniţială

9.

Plachetă cu nume

2

Numai dotare iniţială

 

ANEXA Nr. 5*)

 

INSIGNA ŞI PLACHETA

pentru Garda Naţională de Mediu

 

 

NOTĂ:

Insigna se va confecţiona din aliaj metalic uşor, cu aversul emailat color, pe revers va avea serie de personalizare gravată şi se va purta cu ajutorul suportului din piele.

Placheta se va confecţiona din aliaj metalic uşor, cu aversul emailat color roşu, galben, albastru în primele 3 casete şi verde în caseta pentru inscripţionarea numelui. Numele va fi inscripţionat vizibil cu culoarea neagră, pe revers va avea sistem de prindere şi se va purta deasupra buzunarului stâng al uniformei.


*) Insigna şi placheta sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr.  6)

 

UNIFORMA BĂRBAŢI

 

 

*) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 7*)

 

UNIFORMA FEMEI

 

 

 

*) Anexa nr. 7 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 8*)

 

CĂMAŞĂ – BLUZĂ

 

 

*) Anexa nr. 8 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 9*)

 

JACHETĂ DIN STOFĂ PENTRU FEMEI ŞI BĂRBAŢI

 

 


*) Anexa nr. 9 este reprodusă în facsimil

 

ANEXA Nr. 10

 

LISTA

mijloacelor tehnice şi echipamentelor de comunicare, de transport şi de protecţie din dotarea Gărzii Naţionale de Mediu

 

a) Mijloace de transport şi comunicare

1. Autoturism inscripţionat corespunzător, dotat cu mijloace de avertizare acustică şi luminoasă

2. Ambarcaţiuni inscripţionate şi dotate corespunzător cu mijloace de avertizare acustică şi luminoasă

3. Elicopter inscripţionat şi dotat corespunzător cu mijloace de avertizare acustică şi luminoasă

4. Radiotelefon sau telefon mobil

5. Mijloace de comunicare specifice navigaţiei

b) Echipament individual de protecţie

1. Salopetă - combinezon impermeabil, culoare verde

2. Cască de protecţie

3. Ochelari de protecţie

4. Mască izolantă

5. Mănuşi de protecţie

6. Cizme din cauciuc

Echipamentul de protecţie este asigurat numai ca dotare iniţială, selectiv, în funcţie de specificul zonelor de responsabilitate ale comisarilor respectivi.

 

NOTĂ:

Durata de serviciu a mijloacelor tehnice şi echipamentelor din prezenta listă este cea prevăzută de furnizori sau de normele specifice în vigoare.

 

ANEXA Nr. 11

 

NUMĂRUL

de autoturisme, ambarcaţiuni şi normele privind consumul lunar de carburanţi pentru autoturismele şi ambarcaţiunile care aparţin Gărzii Naţionale de Mediu

 

I. Număr de autoturisme

 

Numărul maxim aprobat

Consumul de carburanţi maxim aprobat

332

400 litri/lună/autoturism

10

400 litri/lună/autoutilitară

 

II. Număr de ambarcaţiuni

 

Numărul maxim aprobat

Consumul de carburanţi maxim aprobat

20

20-50 litri/oră, în funcţie de capacitatea cilindrică a bărcilor din dotare, pentru maximum 80 de ore pe lună şi 3 litri ulei la 100 litri benzină

 

III. Un elicopter care va fi folosit în caz de intervenţie rapidă sau în situaţii de urgenţă ale cărui cotă de consum şi cheltuieli de întreţinere vor fi suportate din bugetul alocat Gărzii Naţionale de Mediu pentru acest aparat, în conformitate cu fişa tehnică de exploatare.

 

NOTE:

1. Alocarea de drepturi, repartizarea, detalierea, transferul mijloacelor de transport, indiferent de categoria lor, se stabilesc prin decizia comisarului general al Gărzii Naţionale de Mediu.

2. Nu se consideră depăşiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul total de mijloace de transport aprobat pentru Garda Naţională de Mediu.

 

ANEXA Nr. 12*)

 

LEGITIMAŢIE SPECIALĂ DE CONTROL

 


*) Anexa nr. 12 este reprodusă în facsmil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, precum şi privind actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă trecerea unui imobil, compus din teren şi construcţii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi.

(2) După preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor alin. (1), acesta va fi utilizat în vederea creării şi dezvoltării în zonă, prin finanţare din fonduri ale Uniunii Europene, nerambursabile, de activităţi în domeniul serviciilor sociale, cu finalitate în reabilitarea şi modernizarea clădirilor existente pentru persoane defavorizate din punct de vedere social şi dezvoltarea infrastructurii pentru desfăşurarea de activităţi culturale, administrative şi economice, în termen de 10 ani de la data preluării imobilului prevăzut la alin. (1),

Art. 2. - În cazul în care nu se respectă destinaţia şi termenul prevăzute la art. 1 alin. (2), imobilul revine de drept în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului transmis, potrivit prevederilor art. 1 alin. (1), se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Corneliu Dobriţoiu

Ministrul administraţiei şi internelor,

 Mircea Duşa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 17 octombrie 2012.

Nr. 1.018.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui imobil care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Călăraşi si în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi

 

Adresa imobilului care se transmite, nr. carte funciară

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/

Codul unic de înregistrare fiscală

Persoana juridică la care se transmite imobilul/

Codul unic de înregistrare fiscală

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Judeţul Călăraşi,

municipiul Călăraşi,

Str. Independenţei nr. 5

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale

CUI - 4183229

Judeţul Călăraşi, în administrarea

Consiliului Judeţean Călăraşi

CUI - 4294030

 - imobil 346

- cod 8.19.01

- nr. M.F.P. 103.713

- CF 26258, CF 26244

- valoarea de inventar teren şi construcţii - 4.508.221,752 lei

- Suprafaţa totală a terenului, inclusiv construcţiile = 136.558 mp

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 566/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi-Ungheni”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 566/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi-Ungheni”, publicată în Monitorul Oficial al României, Cartea I, nr. 449 din 5 iulie 2012, se modifică după cum urmează:

1. Articolele 2 şi 3 vor avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se va asigura prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinaţie la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile”, în conformitate cu prevederile Programului operaţional comun România-Ucraina-Republica Moldova.

Art. 3. - Secretariatul General al Guvernului răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Cojocaru Dorin-Octavian

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Eduard Hellvig

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 24 octombrie 2012.

Nr. 1.033.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 565/2012)

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi-Ungheni

 

Titular: Secretariatul General al Guvernului

Beneficiar: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

Amplasament: pe teritoriul administrativ al comunelor Dumeşti, Leţcani, Rediu, Popricani, Aroneanu, Victoria şi Golăieşti, judeţul Iaşi

Indicatori tehnico-economici

 

- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA

mii lei

64.791*)

(în preţuri la data de 30 septembrie 2010; 1 euro = 4,32674 lei),

 

 

din care:

 

 

- construcţii+montaj (C+M)

mii lei

43.659

- Eşalonarea investiţiei (INV/C+M)

 

 

- anul I

mii lei

16.000

 

mii lei

11.000

- anul II

mii lei

48.791

 

mii lei

32.659

- Capacităţi:

 

 

- capacitate maximă de transport - diametru conductă

mld. mc/an mm

1,5 508

- lungime conductă

m

32.795

- presiune operare

bar

16-56

- Durata de realizare a investiţiei

luni

24

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic, conform Normativului P100/1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se va asigura prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinaţie la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile”, în conformitate cu prevederile Programului operaţional comun România - Ucraina - Republica Moldova.


*) Valoarea sa va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru aprobarea structurii informaţiilor înscrise pe cardul naţional de asigurări sociale de sănătate

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Unităţii de implementare sisteme informatice nr. SI/1.336 din 13 august 2012,

- art. 270 alin. (11), art. 333 şi 337 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 962/2010 pentru aprobarea modalităţii de realizare a sistemului naţional al cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate;

- Hotărârea Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX „Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;

- Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 753/2010 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice ale cardului naţional de asigurări sociale de sănătate;

- Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 520/2011 pentru aprobarea specificaţiilor informatice ale sistemului naţional al cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate;

În temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă structura informaţiilor înscrise pe cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, după cum urmează:

a) modelul cardului naţional de asigurări sociale de sănătate si datele înscrise pe acesta sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin;

b) informaţiile scrise pe cipul cardului naţional de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Doru Bădescu

 

Bucureşti, 14 septembrie 2012.

Nr. 633.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

Modelul cardului naţional de asigurări sociale de sănătate şi datele înscrise pe acesta

 

1. Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate preprintat*) va trebui să respecte următorul model vizual:


*) Cardul preprintat este reprodus în facsimil.

 

2. Date faţă card

 

 

Legendă:

1. Text static „CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE”

2. Logo România

3. Text static „CNAS”

4. Text static „CLI/MLI”

5. Text static „1. Nume”

6. Nume persoană, cu majuscule

7. Text static „2. Prenume”

8. Prenume persoană, cu majuscule

9. Text static „3. Cod de asigurat”

10. Codul de asigurări de sănătate. Format „xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”

11. Text static „4. Număr document”

12. Numărul cardului. Format „xxxx xxxx xxxx xxxx”

13. Text static „5. Data expirării”

14. Data expirării cardului. Format „LL/AA

 

3. Date verso card

 

Legendă:

1. Text static „CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE”

2. Text static „Pagina web: www.cnas.ro

3. Text static „Telverde: 0800.800.950”

4. Text static „Informaţii generale”

5. Text static

„- Persoanele asigurate au obligaţia prezentării documentului naţional de asigurări sociale de sănătate în vederea acordării serviciilor medicale

- Documentul nu este transmisibil

- Documentul poate fi folosit numai împreuna cu un document de identitate

- încercarea de falsificare a documentului naţional de asigurări sociale de sănătate este pedepsita conform legii”

Informaţii scrise pe cipul cardului naţional de asigurări sociale de sănătate

 

 

Câmp

Partiţie business

Tip data

Lungime

Memorie

Observaţii business

min.

max.

 

A.1

Număr card

I

CHAR

16

16 octet

 

Device data

A.2

Cod cip

I

CHAR

25

25 octeţi

 

 

A.3

Versiune

I

HEX

2

2 octeţi

 

 

B.1

Nume

I

UTF8

1

29

200 octeţi

 

Date de identificare

B.2

Prenume

I

UTF8

1

29

200 octeţi

Formatul propus ZZLLAAAA

B.3

Data naşterii

I

CHAR

8

8 octeţi

 

B.4

CNP

I

CHAR

13

13 octeţi

 

 

C.1

Număr de asigurat

I

UTF8

20

20

40 octeţi

 

 

C.2

Spaţiu pentru extensii ulterioare 1

N/A

 

 

256 octeţi

Rezervat informaţii ID emitent card

 

C.3

Spaţiu pentru extensii ulterioare 2

N/A

 

 

32 octeţi

Rezervat informaţii status asigurat

 

C.4

Nume medic de familie

II

UTF8

1

180

180 octeţi

 

 

C.5

Prenume medic de familie

II

UTF8

1

200

200 octeţi

 

 

C.6

Cod medic de familie

II

UTF8

6

10

20 octeţi

 

 

C.7

Telefon medic familie

II

CHAR

10

16

16 octeţi

 

 

C.8

Persoana de contact

II

LST

0

2

432 octeţi

Maximum două persoane de contact Se vor stoca numele şi prenumele în acelaşi câmp. Maximum două numere de telefon ale persoanelor de contact

 

 

Nume, prenume persoana de contact

II

UTF8

1

200

 

 

 

 

Număr telefon persoana de contact

II

CHAR

10

16

 

 

 

C.9

Spaţiu pentru extensii ulterioare 3

II

UTF8

0

528

336 octeţi

Alocat pentru date administrative

 

D.1

Grupa sanguina - vezi Nota

III

CHAR

3

3 octeţi

 

 

D.2

Rh - vezi nota*

III

CHAR

1

1 octet

 

 

D.3

Spaţiu pentru extensii ulterioare 4

IEI

 

 

2048 octeţi

 

 

D.4

Status donator organe

III

CHAR

1

1 octet

 

Date clinice primare

D.5

Spaţiu pentru extensii ulterioare 5

N/A

 

 

640 octeţi

Alocat pentru bilete de trimitere medicale

 

 

D.6

Diagnostice medicale cu risc vital - vezi nota**

IV

LST

0

10

80 octeţi

Maximum 10 diagnostice

Se vor stoca numai codurile diagnosticelor.

 

 

Cod Diagnostic

IV

CHAR

5

8

 

 

 

D.7

Boli cronice - vezi nota**

IV

LST

0

20

160 octeţi

Maximum 20 de diagnostice

Se vor stoca numai codurile diagnosticelor.

 

 

Cod Boala Cronica

IV

CHAR

5

8

 

 

 

E.1

Spaţiu pentru extensii ulterioare 6

IV

 

 

 

5120 octeţi

Alocat pentru date clinice

Extensii clinice

E.2

Spaţiu pentru extensii ulterioare 7

N/A

 

 

576 octeţi

Alocat pentru prescripţia electronică

 

E.3

Spaţiu pentru extensii ulterioare 8

N/A

 

 

102 octeţi

Alocat pentru status prescripţia electronică

Dezvoltări ulterioare

F.1

Partiţie dezvoltări ulterioare 1

V

 

 

 

5120 octeţi

 

 

G.1

Certificate digitale

VI

 

 

 

2048 octeţi

 

Security data

G.2

Chei private

VI

 

 

 

2048 octeţi

 

 

G.3

PIN. Transport

VI

CHAR

3

3 octeţi

 

 

G.4

PIN. CardHolder

VI

CHAR

4

12

12 octeţi

 

Dezvoltări ulterioare

H.Q

Partiţie dezvoltări ulterioare 2

VII

 

 

 

7898 octeţi

 

 

Nota* (referire la grupa sanguină şi Rh) - Valorile celor două câmpuri se pot grupa într-o singură codificare cu valoarea Char (1), descrierea acestora fiind stocată într-un nomenclator de definire a codurilor. Alternativ, cele două valori se pot grupa într-un singur câmp, cu valoare Char (1), menţinându-se nomenclatorul de definire a codurilor create.

Nota** (referire la diagnostice medicale cu risc vital şi boli cronice, în conformitate cu prevederile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate) - Dacă la codificare se foloseşte ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems), fiecare cod are un necesar de Varchar2(5). Dacă la codificare se foloseşte SNOMED-CT (Systematized Nomenclatura of Medicine Clinical Terms), fiecare cod are un necesar de Char (8).