MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 730/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 730         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 29 octombrie 2012

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

61. - Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 608/2010

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.264/2010

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

 

Având în vedere:

- analiza execuţiei bugetare derulată pe parcursul primelor 8 luni ale anului 2012;

- asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării normale a activităţii acestora până la finele anului;

- asigurarea fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului;

- asigurarea fondurilor necesare plăţii drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizaţiilor lunare;

- asigurarea fondurilor necesare plăţii arieratelor în anumite domenii de activitate;

- asigurarea sumelor necesare unei mai bune absorbţii a fondurilor europene,

- ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinţe negative următoarele:

- imposibilitatea asigurării fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării activităţii acestora în bune condiţii până la finele anului;

- imposibilitatea asigurării fondurilor necesare susţinerii proiectelor de investiţii;

- imposibilitatea asigurării unei mai bune absorbţii a fondurilor europene;

- imposibilitatea asigurării fondurilor necesare plăţii arieratelor în anumite domenii de activitate;

- imposibilitatea asigurării fondurilor necesare plăţii drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizaţiilor lunare,

în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin, (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generate

 

Art. 1. - Bugetul de stat pe anul 2012, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 şi nr. 914 bis din 22 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 2. - (1) Influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2012, detaliate pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1,

(2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2012 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Bugetul de stat pe anul 2012 se diminuează la venituri cu suma de 1.103,9 milioane lei şi se majorează la cheltuieli cu suma de 343,9 milioane lei, iar deficitul se majorează cu suma de 1.447,8 milioane lei.

Art. 3. - Se autorizează Senatul să introducă în anexa nr. 3/0201/16 „Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2012” următoarele modificări:

a) la venituri, diminuarea cu suma de 118 mii lei la capitolul 43.10 „Subvenţii de la alte administraţii”, subcapitolul 43.10.09 „Subvenţii pentru instituţii publice”;

b) la cheltuieli, diminuarea cu suma de 118 mii lei la capitolul 51.10 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, din care: suma de 100 mii lei la titlul 10 „Cheltuieli de personal” şi suma de 18 mii lei la titlul 71 „Active nefinanciare”.

Art. 4. - Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe să introducă în anexa nr. 3/1402/16 „Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2012” următoarele modificări:

a) la venituri, suplimentarea cu suma de 400 mii lei la capitolul 43.10 „Subvenţii de la alte administraţii”, subcapitolul 43.10.09 „Subvenţii pentru instituţii publice”;

b) la cheltuieli, suplimentarea cu suma de 400 mii lei la capitolul 65.10 „învăţământ”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”.

Art. 5. - (1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pe anul 2012 la capitolul 80.01 „Acţiuni generale, economice, comerciale şi de muncă”, titlul 55 „Alte transferuri”, suma de 14.232 mii lei se repartizează Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni Generate, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (32) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea acoperirii sumelor utilizate de către Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale ca urmare a asigurării contravalorii notei de debit nr. 3241106607 emise de serviciile Comisiei Europene, reprezentând cheltuieli neeligibile pentru proiectele RO 2002/000-586.05.02.03.01.04 „Reabilitarea drumului DJ 131 în vederea îmbunătăţirii traficului regional” şi RO 2002/000-586.05.02.03.01.06 „Reabilitarea zonei turistice a Mănăstirii Agapia”.

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului virează suma de 14.232 mii lei în contul RO 40TREZ 99954010300XXXXX „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale”, deschis la Trezoreria Operativă Centrală şi gestionat de Autoritatea de Certificare şi Plată, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Suma de 14.232 mii lei virată de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului se utilizează pentru continuarea finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumente structurale şi de coeziune.

Art. 6. - (1) Se autorizează Ministerul Justiţiei să diminueze în anexa nr. 3/17/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2012 - sumele alocate din bugetul de stat”, la capitolul 68.01 .Asigurări şi asistenţă socială”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul 51.01.26 „Transferuri privind contribuţia de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului” cu suma de 5 mii lei.

(2) Se autorizează Ministerul Justiţiei să efectueze în anexa nr. 3/1702/16 „Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2012” următoarele modificări:

a) la venituri, suplimentarea cu suma de 26.598 mii lei la capitolul 43.10 „Subvenţii de la alte administraţii”, subcapitolul 43.10.09 „Subvenţii pentru instituţii publice”;

b) la cheltuieli, suplimentarea cu suma de 27.090 mii lei la capitolul 61.10 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, după cum urmează: suplimentarea cu suma de 19.890 mii lei la titlul 10 „Cheltuieli de personal”, suplimentarea cu suma de 3.884 mii lei la titlul 20 „Bunuri şi servicii”, suplimentarea cu suma de 9.749 mii lei la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, din care 3.350 mii lei la alineatul 51.01.10 „Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv”, şi diminuarea cu suma de 6.433 mii lei la titlul 71 „Active nefinanciare”;

c) la cheltuieli, diminuarea cu suma de 492 mii lei la capitolul 68.10 „Asigurări şi asistenţă socială”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, din care 90 mii lei la alineatul 51.01.26 „Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului”.

Art. 7. - Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să diminueze în anexa nr. 3/18/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2012 - sumele alocate din bugetul de stat”, la capitolul 68,01 „Asigurări şi asistenţă socială”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul 51.01.26 „Transferuri privind contribuţia de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului” cu suma de 157 mii lei.

Art. 8. - Numărul de posturi finanţate în anul 2012 pentru Ministerul Apărării Naţionale prevăzut în anexa nr. 3/18/06 „Numărul maxim de posturi finanţate din bugetul de stat pe anul 2012” se modifică după cum urmează:

a) la capitolul 60.01 „Apărare”, numărul maxim de posturi se diminuează cu 17, respectiv de la 74.972 la 74.955;

b) la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, numărul maxim de posturi se majorează cu 17, respectiv de la 3.305 la 3.322.

Art. 9. - (1) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să introducă în anexa nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2012 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)”, capitolul 16.10 „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi”, subcapitolul 16.10.03 „Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare” cu suma de 135.000 mii lei care se asigură prin redistribuire de la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate”, subcapitolul 30.10.06 „Venituri din cota-parte transferată din tarifele de utilizare a spectrului”.

(2) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să efectueze redistribuiri de sume în cadrul anexei nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2012 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii” la venituri, între capitole şi subcapitole, cu încadrarea în suma totală aprobată.

Art. 10. - (1) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să efectueze în anexa nr. 3/1803/16 „Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2012” următoarele modificări:

a) la venituri, suplimentarea cu suma de 80 mii lei la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi”, subcapitolul 33.10 50 „Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi”;

b) la cheltuieli, suplimentarea cu suma de 80 mii lei la capitolul 66.10 „Sănătate”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”.

(2) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să efectueze în anexa nr. 3/1808/16 „Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2012” următoarele modificări: la capitolul 67.10 „Cultură, recreere şi sport”, majorarea titlului 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 117 mii lei şi diminuarea titlului 20 „Bunuri şi servicii” cu suma de 117 mii lei.

(3) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să efectueze în anexa nr. 3/1809/16 „Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2012 următoarele modificări: la capitolul 67.10 „Cultură, recreere şi sport”, majorarea titlului 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 90 mii lei şi diminuarea titlului 20 „Bunuri şi servicii” cu suma de 90 mii lei.

Art. 11. - (1) Se autorizează Ministerul Administraţiei şi Internelor să diminueze în anexa nr. 3/19/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2012 - sumele alocate din bugetul de stat”, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul 51.01.10 „Transferuri privind contribuţia de asigurări de sănătate pentru persoanele care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv” cu suma de 200 mii lei.

(2) Se autorizează Ministerul Administraţiei şi Internelor să diminueze în anexa nr. 3/19/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2012 - sumele alocate din bugetul de stat”, la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul 51.01.26 „Transferuri privind contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului” cu suma de 250 mii lei.

(3) Se autorizează Ministerul Administraţiei şi Internelor să efectueze în anexa nr. 3/19/15 „Sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2012” următoarele modificări: la capitolul 67.10 „Cultură, recreere şi sport”, diminuarea titlului 10 „Cheltuieli de personal” cu suna de 150 mii lei şi majorarea titlului 20 „Bunuri şi servicii” cu suma de 150 mii lei.

Art. 12. - Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale să diminueze în anexa nr. 3/20/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2012 - sumele alocate din bugetul de stat”, la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul 51.01.26 „Transferuri privind contribuţia de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului” cu suma de 3.000 mii lei.

Art. 13. - (1) în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, sumele existente în contul de disponibil 54.04.01.32 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR” deschis pe codul de identificare fiscală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, reprezentând diferenţă de curs valutar favorabil, se fac venit la bugetul de stat şi se varsă într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat.

(2) în termen de 3 zile de la virarea sumelor în contul de venituri prevăzut la alin. (1), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale solicită Ministerului Finanţelor Publice introducerea modificărilor în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(3) Sumele cu care se suplimentează bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform alin. (2), se utilizează numai pentru asigurarea necesarului de finanţare cuprins la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”.

(4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1)-(3) se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificări în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 14. - Se autorizează Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii să efectueze în cadrul capitolului 84.01 „Transporturi” titlul 55 „Alte transferuri”, următoarele redistribuiri:

a) alineatul 55.01.28 „Cheltuieli neeligibile ISPA” se diminuează cu suma de 62.954 mii lei;

b) alineatul 55,01,12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat” se suplimentează cu suma de 62.424 mii lei;

c) alineatul 55.02.01 „Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale” se suplimentează cu suma de 530 mii lei.

Art. 15. - Se autorizează Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii să efectueze în anexa nr. 3/2402/16 „Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2012” următoarele modificări;

a) să suplimenteze subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni şi închirieri” la venituri proprii cu suma de 22 mii lei;

b) să suplimenteze subcapitolul 33.10.19 „Venituri din serbări şi spectacole şcolare, manifestări culturale, artistice şi sportive” la venituri proprii cu suma de 8 mii lei;

c) să diminueze subcapitolul 30.10.50 „Alte venituri din proprietate” la venituri proprii cu suma de 5 mii lei;

d) să diminueze subcapitolul 35.10.50 „Alte amenzi, penalităţi şi confiscări” la venituri proprii cu suma de 4 mii lei;

e) să diminueze la capitolul 67.10 „Cultură, recreere şi religie”, titlul 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 148 mii lei;

f) să suplimenteze la capitolul 67.10 „Cultură, recreere şi religie”, titlul 20 „Bunuri şi servicii” cu suma de 169 mii lei.

Art. 16. - În bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, la capitolul 65.01 „învăţământ”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, din suma de 76.686 mii lei alocată suplimentar, suma de 42.391 mii lei este destinată realizării proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă postaderare, derulate de instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii, aflate în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Art. 17. - Se autorizează Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi prin Comitetul de Organizare a Festivalului Olimpic al Tineretului European - Ediţia de iarnă 2013, să încheie angajamente legale în anul 2012, cu termen de plată în anul 2013, pentru achiziţii de bunuri şi servicii şi mijloace fixe necesare organizării Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE) - Ediţia de iarnă 2013, în limita sumei de 5.525 mii lei. Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi Comitetul de Organizare a Festivalului Olimpic al Tineretului European - Ediţia de iarnă 2013 răspund de angajarea sumei de 5.525 mii lei.

Art. 18. - Se autorizează Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului să introducă în anexa nr. 3/25/15 „Sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2012” următoarele modificări:

a) la venituri, suplimentarea cu suma de 14.422 mii lei, din care: la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate”, subcapitolul 30.10.05 „Venituri din cesiuni şi închirieri” suma de 300 mii lei; la capitolul 33.10 „Venituri din prestări servicii şi alte activităţi” suma de 13.472 mii lei, din care: la subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii” suma de 2.536 mii lei, la subcapitolul 33.10.14 „Contribuţia elevilor şi studenţilor pentru internate cămine cantină” suma de 9.000 mii lei, la subcapitolul 33.10.19 «Venituri din serbări şi spectacole şcolare, manifestări culturale, artistice şi sportive” suma de 200 mii lei şi la subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări servicii şi activităţi” suma de 1.736 mii lei; la capitolul 35.10 „Amenzi, penalităţi şi confiscări”, subcapitolul 35.10.50 „Alte amenzi, penalităţi şi confiscări” suma de 500 mii lei şi la capitolul 36.10 „Diverse venituri”, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri” suma de 150 mii lei;

b) la cheltuieli, suplimentarea cu suma de 14.422 mii lei, din care: la capitolul 65.10 „învăţământ” cu suma de 9.000 lei, la titlul 20 „Bunuri şi servicii” şi la capitolul 67.10 „Cultură, recreere şi religie” cu suma de 5.422 mii lei, după cum urmează: suplimentarea cu suma de 3.059 mii lei la titlul 20 „Bunuri şi servicii” şi cu suma de 6.063 mii lei la titlul 59 „Alte cheltuieli” şi diminuarea cu suma de 3.700 mii lei la titlul 71 „Active nefinanciare”.

Art. 19. - (1) Se autorizează Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului să aloce transferuri către bugetele locale în sumă de 25.000 mii lei, din creditele aprobate în bugetul acestuia, la capitolul 65.01 „învăţământ”, pentru finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.

(2) Repartizarea pe judeţe şi pe municipiul Bucureşti, respectiv pe comune, oraşe, municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti şi, în cadrul acestora, pe unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, a transferurilor de la bugetul de sta: către bugetele locale prevăzute la alin. (1), se face prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pentru achitarea lucrărilor executate şi nedecontate.

Art. 20. - (1) Se autorizează Ministerul Sănătăţii să diminueze în anexa nr. 3/26/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2012 - sumele alocate din bugetul de stat” suma prevăzută la capitolul 66.01 „Sănătate”, titlul 51 „Transferul între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul 51,01.25 „Programe pentru sănătate” cu suma de 1.000 mii lei şi să majoreze cu aceeaşi sumă alineatul 51.01.11 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate”.

{2) Diminuarea cu suma de 30.000 mii lei prevăzută în bugetul Ministerului Sănătăţii, la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă”, se efectuează fără afectarea creditelor de angajament.

Art. 21. - Se autorizează Ministerul Sănătăţii să aloce transferuri către bugetele locale în sumă de 5.000 mii lei, din creditele bugetare aprobate în bugetul acestuia, la capitolul 66.01 „Sănătate”, pentru finanţarea în continuare a obiectivului de investiţii „Spital Municipal Bacău”.

Art. 22. - (1) Se autorizează Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional să introducă în anexa nr. 3/2702/16 „Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2012” următoarele modificări:

a) la venituri, suplimentarea cu suma de 41 mii lei la capitolul 45.10 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări”, subcapitolul 45.10.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)”;

b) la cheltuieli, suplimentarea cu suma de 41 mii lei la capitolul 67.10 „Cultură, recreere şi religie”, din care: diminuarea cu suma de 24 mii lei la titlul 20 „Bunuri şi servicii” şi introducerea titlului 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” cu suma de 65 mii lei.

(2) Se autorizează Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional să introducă în anexa nr. 3/2701/16 „Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2012”, titlul 55 „Alte transferuri” cu suma de 10 mii lei, sumă ce se asigură prin redistribuire de la titlul 10 „Cheltuieli de personal” şi de la titlul 20 „Bunuri şi servicii”.

(3) Se autorizează Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional să efectueze la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, în anexa nr. 3/27/29 „Fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii”, următoarele modificări:

a) la fişa cod obiectiv 2 „b - dotări independente” să diminueze creditele bugetare şi creditele de angajament cu suma de 3.333 mii lei;

b) la fişa cod obiectiv 4 „d - cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările” să diminueze creditele bugetare şi creditele de angajament cu suma de 4.132 mii lei;

c) la fişa cod obiectiv 5 „e - alte cheltuieli asimilate investiţiilor” să diminueze creditele bugetare şi creditele de angajament cu suma de 8.410 mii lei.

(4) Cu sumele prevăzute la alin. (3) se diminuează titlul 71 „Active nefinanciare” şi se majorează titlul 20 „Bunuri şi servicii” din anexa nr. 3/2703/16 „Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2012”.

Art. 23 - Se autorizează Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional să introducă în anexa nr. 3/27/29 „Fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii”, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, obiectivul de investiţii nou „Teatrul Naţional de Operetă «Ion Dacian»„, amplasat în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 22, sectorul 3, cu suma de 14.000 mii lei la credite de angajament şi cu suma de 4.000 mii lei la credite bugetare în anul 2012, asigurate prin redistribuire în cadrul bugetului aprobat.

Art. 24. - În bugetul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale în anexa nr. 3/28/27 „Fişa Programului” se suplimentează cu suma de 37.500 mii lei creditele de angajament aferente programului cod 720 „Achiziţionarea dreptului de utilizare de produse software” la capitolul 85.01 „Comunicaţii”, titlul 20 „Bunuri şi servicii”.

Art. 25. - Se autorizează Ministerul Public să efectueze redistribuiri de credite bugetare în cadrul bugetului aprobat pe anul 2012, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, între ordonatorii secundari de credite, cu încadrarea în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.

Art. 26. - Suma prevăzută în bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri la capitolul 82.01 „Industria extractivă, prelucrătoare şi de construcţii”, titlul 72 „Active financiare”, se utilizează ca participare a statului la capitalul social al operatorilor economici din domeniul industriei de apărare, în vederea finanţării investiţiilor indisolubil legate de producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi material de război.

Art. 27. - Se autorizează Academia Română să majoreze veniturile proprii cuprinse în anexa nr. 3/37/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2012 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii” cu suma de 15.900 mii lei, la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi”, subcapitolul 33.10.20 „Venituri din cercetare”.

Art. 28. - Se autorizează Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor să efectueze redistribuiri în anexa nr. 3/38/16 „Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2012 pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate”, între toate titlurile de cheltuieli cu excepţia majorării cheltuielilor de personal, cu încadrarea în sumele aprobate la capitolul 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare”.

Art. 29. - (1) în anexa nr. 3/42/06 „Numărul maxim de posturi finanţate din bugetul de stat pe anul 2012” la bugetul Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării numărul maxim de posturi finanţat în anul 2012 se majorează cu 1 post.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării să ocupe 3 posturi vacante, cu încadrare în numărul maxim de posturi finanţate şi în cheltuielile de personal aprobate.

Art. 30. - Se autorizează Institutul Cultural Român să efectueze în anexa nr. 3/4401/16 „Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2012” următoarele modificări:

a) la venituri, suplimentarea cu suma de 676 mii lei la capitolul 43.10 „Subvenţii de la alte administraţii”, subcapitolul 43.10.09 „Subvenţii pentru instituţii publice”;

b) la cheltuieli, suplimentarea cu suma de 676 mii lei la capitolul 67.10 „Cultură, recreere şi religie”, astfel: diminuarea titlului 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 259 mii lei, majorarea titlului 20 „Bunuri şi servicii” cu suma de 4.215 mii lei şi diminuarea titlului 59 „Alte cheltuieli” cu suma de 3.280 mii lei.

Art. 31. - În bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, la capitolul 55.01 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi”, titlul 81 „Rambursări de credite”, articolul 81.02 „Rambursări de credite interne”, alineatul 81.02.02 „Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne” se va include suma de 280.370 mii lei care se va asigura prin diminuarea cu aceeaşi sumă a prevederilor aprobate pentru articolul 81.01 „Rambursări de credite externe”, alineatul 81.01.06 „Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe”.

Art. 32. - Sumele cuprinse în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, la articolul 56.24 „Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană”, potrivit prevederilor lit. b) a art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi util zarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, nu se utilizează, până la data de 31 decembrie2012, pentru asigurarea prefinanţării proiectelor ai căror beneficiari sunt alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) şi (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumente structurale.

Art. 33. - Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor pe anul 2012 se majorează cu suma de 11.927 mii lei şi se alocă pe judeţe potrivit anexei nr. 4, astfel:

a) se majorează cu 8.978 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore;

b) se majorează cu 2.894 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor cu învăţământul special şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională;

c) se majorează cu 55 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, în cuantumul prevăzut pentru anul 2012 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.

Art. 34. - Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, pe anul 2012, se majorează cu suma de 283.227 mii lei şi se alocă pe judeţe şi municipiul Bucureşti potrivit anexei nr. 5, astfel:

a) se majorează cu 99.928 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

b) se diminuează cu 20.207 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în cuantumul prevăzut pentru anul 2012 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011;

c) se majorează cu 200.000 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) se majorează cu 3.506 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti, respectiv pentru drepturile privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore şi pentru învăţământul special şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională.

Art. 35. - (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor pe anul 2012 se majorează cu suma de 883.646 mii lei şi se alocă astfel:

a) 6.846 mii lei se alocă judeţului Suceava, potrivit prevederilor art. XII alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011, pentru achitarea restanţelor şi rambursarea plăţii scadente la împrumutul extern contractat pentru realizarea Programului „Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava”, astfel: municipiului Câmpulung Moldovenesc suma de 2.372 mii lei, municipiului Vatra Dornei suma de 1.812 mii lei, oraşului Gura Humorului suma de 2.217 mii lei şi oraşului Şiret suma de 445 mii lei;

b) 76.800 mii lei se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale, potrivit anexei nr. 6, prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru achitarea obligaţiilor de plată faţă de furnizorii de energie termică pentru populaţie, precum şi pentru acordarea de avansuri în vederea finanţării constituirii de către producători a stocurilor de cărbune, păcură şi de combustibil lichid uşor pentru sezonul rece, inclusiv pentru cheltuielile de transport aferente constituirii acestor stocuri şi pentru achitarea în avans a consumului de gaze naturale de către producătorii de energie termică furnizorilor de gaze naturale, potrivit prevederilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

c) 200.000 mii lei se repartizează pe judeţe, potrivit anexei nr. 7, pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale, a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv a arieratelor aferente contribuţiei proprii la proiectele derulate prin programe naţionale, cu excepţia sumelor aferente unor programe naţionale ori altor obligaţii de plată, pentru care potrivit legislaţiei în vigoare se acordă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată cu destinaţie specială ori subvenţii de la bugetul de stat;

d) 100.000 mii lei se repartizează pe judeţe, potrivit anexei nr. 8, pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale provenite din derularea programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare, cu excepţia arieratelor aferente contribuţiei proprii la proiectele derulate prin acest program;

e) 50.000 mii lei se repartizează pe judeţe, potrivit anexei nr. 9, pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale provenite din derularea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia arieratelor aferente contribuţiei proprii ia proiectele derulate prin acest program;

f) 450.000 mii lei se alocă, pe judeţe, în scopul achitării plăţilor restante înregistrate în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice focare, faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări ori faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor prevăzute în anexa nr. 7 se face prin hotărâre a consiliului judeţean, până la data de 16 noiembrie 2012, proporţional cu volumul arieratelor şi în limita sumelor solicitate prin cereri, pe baza cererilor scrise ale ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, depuse la consiliul judeţean până la data de 9 noiembrie 2012. În cazul instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi al spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, sumele solicitate prin cerere sunt în limita obligaţiilor de plată ale unităţilor administrativ-teritoriale către acestea.

(3) Unităţile administrativ-teritoriale, instituţiile publice finanţate parţial din bugetul local, precum şi spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale care au primit şi au utilizat sume potrivit alin. (2) şi care raportează arierate reduse cu cel puţin 10%, respectiv 6% faţă de soldul lunii octombrie, sunt exceptate de la prevederile art. 49 alin. (132) şi (138) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2012, cu condiţia ca soldul arieratelor raportate până la sfârşitul anului 2012 să nu înregistreze creşteri faţă de soldul din luna octombrie redus în condiţiile prezentului alineat şi să fie raportate conform art. 49 alin. (131) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor prevăzute în anexele nr. 8 şi 9 se face prin hotărâre a consiliului judeţean, proporţional cu volumul arieratelor şi în limita sumelor solicitate prin cereri, pe baza cererilor scrise ale ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, depuse la consiliul judeţean până la data de 9 noiembrie 2012. Repartizarea sumelor de către consiliul judeţean se realizează prin hotărâre până la data de 16 noiembrie 2012. În limita sumelor repartizate se diminuează obligaţiile de plată ale bugetului de stat către unităţile administrativ-teritoriale rezultate din derularea programelor prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e).

(5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale răspund de realitatea şi exactitatea sumelor solicitate prin cerere. Cererile transmise de către aceştia potrivit alin. (2) şi (4) conţin în mod obligatoriu informaţii referitoare la:

a) datele de identificare ale fiecărui furnizor de bunuri, servicii şi lucrări faţă de care unităţile administrativ-teritoriale, instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale înregistrează obligaţii de plată reprezentând arierate;

b) numărul şi data documentului din care rezultă obligaţiile de plată;

c) sumele datorate de fiecare instituţie publică prevăzută la lit. a) reprezentând arierate;

d) detaliile privind plăţile sumelor reprezentând arierate către furnizorii prevăzuţi la lit. a), care conţin atât informaţii cu privire la numele, codul IBAN şi codul de identificare fiscală al beneficiarului, cât şi la suma datorată ca arierat.

(6) Autorităţile deliberative, în baza comunicării scrise a consiliului judeţean, aprobă rectificarea bugetelor locale şi ale instituţiilor subordonate cu sumele repartizate, potrivit alin. (2) şi (4), cel târziu la data de 23 noiembrie 2012.

(7) Un exemplar din hotărârea consiliului judeţean de repartizare a sumelor se transmite direcţiei generale a finanţelor publice judeţene în termen de două zile lucrătoare de la aprobare, însoţită de o situaţie centralizatoare a unităţilor administrativ-teritoriale pentru care se repartizează sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, în care sunt cuprinse informaţiile prevăzute la alin. (5). Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene comunică unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului informaţiile furnizate de consiliile judeţene.

(8) Până cel târziu la data de 27 noiembrie 2012, unităţile administrativ-teritoriale au obligaţia de a prezenta unităţilor Trezoreriei Statului la care acestea îşi au conturile deschise următoarele documente:

a) bugetele locale rectificate inclusiv cu sumele repartizate pentru spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, aprobate prin hotărârea autorităţii deliberative;

b) hotărârea autorităţilor deliberative prin care s-a aprobat rectificarea bugetelor spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale;

c) cererile pentru deschiderea de credite bugetare şi dispoziţiile bugetare de repartizare a creditelor bugetare, aferente cheltuielilor bugetare privind reducerea arieratelor;

d) ordinele de plată prin care unităţile administrativ-teritoriale achită arieratele faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări sau virează sumele în conturile instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local, precum şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, după caz.

(9) Instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, precum şi spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, concomitent cu depunerea documentelor prevăzute la alin. (8), au obligaţia depunerii la unităţile Trezoreriei Statului la care acestea îşi au conturile deschise următoarele documente:

a) bugetele rectificate în care sunt aprobate sumele destinate plăţii arieratelor;

b) ordinele de plată prin care se achită arieratele faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări.

(10) Virarea în contul bugetelor locale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate potrivit prevederilor alin. (2) şi (4) se efectuează de către unităţile Trezoreriei Statului în următoarele condiţii:

a) existenţa bugetelor locale rectificate în care sunt cuprinse şi sumele repartizate pentru instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, precum şi pentru spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, aprobate prin hotărârea autorităţii deliberative;

b) existenţa deschiderilor de credite bugetare disponibile cel puţin la nivelul ordinelor de plată prezentate;

c) sumele înscrise în ordinele de plată, prin care se achită arierate, sunt în limita sumelor aprobate şi comunicate de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi se încadrează în destinaţiile si în limita sumelor prevăzute la alin. (5) lit. d);

d) sumele sunt utilizate conform destinaţiei pentru care au fost repartizate prin hotărârea consiliului judeţean.

(11) Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, repartizarea pe judeţe a sumei prevăzute la alin. (1) lit. f) se face în scopul achitării plăţilor restante înregistrate în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, rezultate din relaţii cu furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări ori faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.

(12) Suma repartizată potrivit alin. (1) lit. f), precum şi sumele prevăzute la alin. (13) vor fi utilizate exclusiv pentru:

a) stingerea obligaţiilor fiscale restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări ai unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale;

b) stingerea obligaţiilor fiscale restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale.

(13) Sumele alocate potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, rămase nerepartizate sau repartizate şi neutilizate, se comunică Ministerului Finanţelor Publice de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene până la data de 5 noiembrie 2012 şi se utilizează potrivit prevederilor alin. (11) şi (12).

(14) în scopul alocării sumelor prevăzute la alin. (1) lit. f) şi alin. (13), unităţile administrativ-teritoriale pot depune până la data de 20 noiembrie 2012 la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene cereri scrise, însoţite de următoarele documente:

a) situaţia obligaţiilor de plată restante către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit prevederilor alin. (12) lit. a) şi b), după caz;

b) certificatele de atestare fiscală ale unităţilor administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări prevăzuţi la alin. (12) lit. a) şi b), după caz, emise de organele fiscale;

c) acorduri încheiate între unităţile administrativ-teritoriale şi furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv pentru furnizorii instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, după caz, denumite în continuare acorduri, corelate cu datele înscrise în certificatele de atestare fiscală prevăzute la lit. b). Prin aceste acorduri furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări confirmă faptul că sunt de acord cu stingerea obligaţiilor fiscale potrivit prevederilor prezentului articol.

(15) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene analizează cererile în termen de maximum două zile lucrătoare de la depunerea acestora, din punctul de vedere al respectării prevederilor prezentului articol. Zilnic, pentru cererile care se încadrează în prevederile prezentului articol, direcţia generală a finanţelor publice judeţene întocmeşte o situaţie centralizatoare care conţine suma necesară a fi repartizată unităţilor administrativ-teritoriale.

(16) în prima zi lucrătoare de la întocmirea situaţiei centralizatoare, direcţia generală a finanţelor publice judeţene transmite o cerere Ministerului Finanţelor Publice prin care solicită repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, corespunzătoare sumei totale care face obiectul situaţiei centralizatoare. Suma din cerere se diminuează cu eventualele sume solicitate prin cereri anterioare şi nevirate în contul unităţilor administrativ-teritoriale potrivit alin. (25).

(17) Ministerul Finanţelor Publice înregistrează cererile în ordinea primirii acestora şi repartizează sumele solicitate, pe fiecare judeţ, în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea acestora, în limita sumei prevăzute la alin. (1) lit. f) şi alin. (13).

(18) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor alin. (17) în volumul şi structura bugetului de stat pe anul 2012, pe care le comunică direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene.

(19) Ministerul Finanţelor Publice restituie cu adresă direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene cererile

prevăzute la alin. (17) pentru care, din sumele prevăzute la alin. (1) lit. f) şi alin. (13), nu mai există sume de repartizat.

(20) Certificatele de atestare fiscală ale unităţilor administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări se solicită organelor fiscale de către unităţile administrativ-teritoriale, se eliberează în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării fără a fi percepute taxe de eliberare, pe baza datelor existente în evidenţa pe plătitor a organului fiscal competent, şi cuprind creanţele fiscale restante, exigibile, existente în sold la data solicitării.

(21) Sumele destinate achitării obligaţiilor de plată restante care fac obiectul cererilor scrise prevăzute la alin. (14) nu pot fi mai mari decât obligaţiile de plată şi obligaţiile fiscale restante prevăzute la alin. (12) lit. a) şi b) pentru stingerea cărora acestea utilizează rezultate din certificatele de atestare fiscală.

(22) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene au obligaţia de a repartiza sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 comunicate de Ministerul Finanţelor Publice, pe unităţi administrativ-teritoriale, în termen de o zi lucrătoare de la comunicare. Repartizarea sumelor pe unităţi administrativ-teritoriale se face prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prin decizie a directorului executiv al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene. Sumele ce se repartizează unităţilor administrativ-teritoriale sunt cele înscrise în cererile pentru care Ministerul Finanţelor Publice a repartizat sume potrivit alin. (18).

(23) în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, unităţile administrativ-teritoriale au obligaţia de a prezenta unităţilor Trezoreriei Statului la care acestea îşi au conturile deschise următoarele documente:

a) bugetele locale majorate cu sumele repartizate, în condiţiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau rectificate, după caz;

b) cererile pentru deschiderea de credite bugetare şi dispoziţiile bugetare de repartizare a creditelor bugetare, aferente cheltuielilor bugetare privind stingerea obligaţiilor fiscale prevăzute la alin. (12) lit. a) şi b);

c) ordinele de plată prin care unităţile administrativ-teritoriale/instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale achită la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale obligaţiile fiscale aparţinând furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări sau propriile obligaţii fiscale, după caz.

(24) Virarea în contul bugetelor locale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, repartizate potrivit prevederilor prezentului articol, se efectuează de către unităţile Trezoreriei Statului în următoarele condiţii:

a) existenţa bugetelor locale majorate sau rectificate cu sumele repartizate potrivit alin. (22);

b) existenţa deschiderilor de credite bugetare disponibile cel puţin la nivelul ordinelor de plată prezentate;

c) sumele înscrise în ordinele de plată, prezentate potrivit alin. (23) lit. c), sunt în limita sumelor înscrise în acordurile încheiate şi a sumelor reprezentând plăţi restante pe care unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile finanţate integral din bugetul local le datorează bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale;

d) sumele sunt utilizate conform destinaţiei pentru care au fost alocate de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene;

e) sumele din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale sunt reconfirmate de organele fiscale. În acest scop, la data primirii documentelor de plată prezentate de unităţile administrativ-teritoriale, unităţile Trezoreriei Statului vor solicita organelor fiscale competente actualizarea sumelor din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, acestea având obligaţia de a actualiza/confirma sumele respective în cadrul aceleiaşi zile. În cazul în care sumele care fac obiectul documentelor de plată prezentate de unităţile administrativ-teritoriale sunt mai mari decât cele cuprinse în certificatele de atestare fiscală actualizate, acestea se restituie unităţilor administrativ-teritoriale pentru a fi refăcute în termen de o zi lucrătoare de ia restituire.

(25) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale care se virează în conturile bugetelor locale potrivit prevederilor alin. (24) vor fi diminuate faţă de cele aprobate prin decizie a directorului executiv ai direcţiei generale a finanţelor publice, atât cu eventualele obligaţii fiscale achitate la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale după data eliberării certificatelor de atestare fiscală care au stat la baza solicitării sumelor defalcate de către unităţile administrativ-teritoriale, cât şi cu sumele înscrise în documentele de plată care nu îndeplinesc condiţiile alin. (23). Cu diferenţa dintre sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate şi cele virate în conturile acestora, unităţile administrativ-teritoriale îşi diminuează bugetele locale modificate potrivit alin. (23) lit. a).

(26) Pentru operaţiunile care fac obiectul achitării obligaţiilor prevăzute la alin. (11)-(25), unităţile Trezoreriei Statului eliberează titularilor de cont extrase de cont la care vor anexa copii ale documentelor de piaţă. Titularii conturilor vor înregistra în contabilitatea proprie stingerea obligaţiilor fiscale restante sau vor transmite operatorilor economici ale căror obligaţii fiscale au fost stinse copii ale extraselor de cont şi ale documentelor de plată care vor sta la baza înregistrării în contabilitatea acestora a stingerii creanţelor de natură comercială şi a obligaţiilor fiscale restante aferente operaţiunilor respective, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

(27) În aplicarea prevederilor alin. (11)-(26), în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se emit norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 36. - Economiile înregistrate la plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, precum şi din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pot fi utilizate pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora.

Art. 37. - Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural se diminuează cu suma de 100.000 mii lei.

Art. 38. - (1) Influenţele asupra bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 10.

(2) Suma de 150.000 mii lei cu care se suplimentează bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate la titlul 20 „Bunuri şi servicii” se utilizează pentru plata obligaţiilor restante, reprezentând bunuri şi servicii achiziţionate, cu termen de plată mai vechi de 90 de zile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ale unităţilor sanitare publice cu paturi, indiferent de reţeaua sanitară din care fac parte, cu prioritate ale spitalelor din reţeaua regională de spitale de urgenţă, definite în conformitate cu art. 100 alin. (1) şi art. 101 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. Lista spitalelor din reţeaua regională de spitale de urgenţă este cea aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii.

(3) Obligaţiile restante prevăzute la alin. (2) reprezintă bunuri şi servicii achiziţionate, cu termen de plată mai vechi de 90 de zile, înregistrate în contabilitate şi neachitate ţa data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în ordinea cronologică a înregistrării acestora, fără a putea fi efectuate angajamente legale noi pe baza acestei sume la nivelul unităţilor sanitare cu paturi.

(4) Plata obligaţiilor restante ale unităţilor sanitare publice cu paturi în limita sumei prevăzute la alin. (2) se realizează după cum urmează:

a) în limita serviciilor medicale efectuate în anul 2011 peste valoarea de contract, respectiv în limita serviciilor medicale efectuate în anul 2012 peste valoarea de contract până la data de 30 septembrie 2012;

b) pentru unităţile sanitare publice cu paturi care nu se încadrează în prevederile lit. a), pe răspunderea ordonatorului principal de credite cu privire la faptul că obligaţiile de plată mai vechi de 90 de zile de la data scadenţei înregistrate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă reprezintă bunuri şi servicii care au fost achiziţionate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice, sunt evidenţiate în contabilitatea unităţilor sanitare publice cu paturi, pe baza documentelor justificative, şi se încadrează în bugetul aprobat pe anul 2011, respectiv pe anul 2012.

(5) Condiţiile şi modalităţile de stingere a obligaţiilor de plată ale unităţilor sanitare publice cu paturi prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, emis în termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 39. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se pot aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume şi pentru suplimentarea cheltuielilor bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012.

(2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice sa introducă modificările corespunzătoare în veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în vederea majorării cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, potrivit alin. (1), acordate prin suplimentarea transferurilor de echilibrare prevăzute în bugetul Ministerului Sănătăţii.

 

CAPITOLUL II

Dispoziţii finale

 

Art. 40. - Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 914 şi 914 bis din 22 decembrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Sumele încasate din contribuţia trimestrială prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu completările ulterioare, precum şi sumele încasate potrivit art. 5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare constituie venituri ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi se reflectă prin includerea acestora atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli a bugetului Fondului, pe măsura încasării.”

2. La articolul 29, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) în bugetul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, la capitolul 67.01 «Cultură, recreere şi religie», titlul 20 «Bunuri şi servicii», în temeiul Legii nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, republicată, cu modificările ulterioare, sunt cuprinse şi sume pentru susţinerea editării de reviste şi publicaţii, care pot fi utilizate pentru finanţarea categoriilor de cheltuieli prevăzute la art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru revistele şi publicaţiile culturale aprobate prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional, pe baza contractelor încheiate cu uniunile de creatori beneficiare, cu revistele şi publicaţiile culturale.”

3. La articolul 36 alineatul (5), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) plăţii la scadenţă a contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene, a cotizaţiilor şi contribuţiilor fa organisme internaţionale, la organisme financiar-bancare internaţionale, a rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor interne şi externe, a plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente împrumuturilor, precum şi derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, pre- şi postaderare, şi a programelor cu finanţare rambursabilă;”.

4. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 39. - În anul 2012, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor de asistenţă socială finanţate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale şi care se plătesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Naţională «Poşta Română» - S.A. se calculează prin aplicarea unui coeficient negociabil ce nu poate depăşi 1% asupra valorii sumelor plătite.”

5. La articolul 45 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

„c) fac excepţie de la lit. a) operatorii economici care au înregistrat profit în anul precedent si care primesc transferuri de la bugetul de stat pentru activitatea de exploatare privind întreţinerea şi repararea activelor din domeniul public primite în concesiune.”

6. Anexa nr. 3/19/02b „Lista obiectivelor/proiectelor/ categoriilor şi sumele aferente acestora pe anii 2010-2015 - sume alocate din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale/agenţi economici, etc.” la bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3.

Art. 41. - Se autorizează ordonatorii principali de credite ca, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în funcţie de situaţiile specifice apărute, să introducă, în cadrul titlurilor de cheltuieli, articole şi alineate noi, cu sume care se asigură prin redistribuire, cu încadrarea în suma totală aprobată la titlul de cheltuieli respectiv.

Art. 42. - Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul şi structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 ale instituţiilor publice subordonate finanţate parţial din venituri proprii, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal şi cheltuieli de capital, şi între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile aprobate la alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituţii publice”.

Art. 43. - Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări şi să efectueze redistribuiri de credite bugetare şi de credite de angajament neutilizate în bugetul pe programe, fără a depăşi creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate pe anul 2012.

Art. 44. - Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze redistribuiri de credite bugetare şi de credite de angajament neutilizate între şi în cadrul poziţiilor „Obiective de investiţii în continuare”, „Obiective de investiţii noi” şi „Alte cheltuieli de investiţii”, în limita prevederilor bugetare aprobate, şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, modificările introduse în fişele de investiţii anexe la bugetele acestora.

Art. 45. - Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetele lor şi în anexele la acestea pe anul 2012, să efectueze redistribuiri între articolele şi alineatele din cadrul titlurilor de cheltuieli şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia.

Art. 46. - Prin derogare de la prevederile art. 16 şi 56 din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, cheltuielile bugetului general consolidat, cheltuielile bugetului de stat şi cele ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012 se majorează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 47. - Anexele nr. 1-10*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 27 octombrie 2012.

Nr. 61.


*) Anexele nr. 1-10 sunt reproduse în facsimil.

 

Anexa nr. 1

 

TOTAL

Influenţe asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2012 detaliate pe capitole şi subcapitole

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Influenţe

 

 

A

 

 

 

B

1

0001

01

 

 

 

 

VENITURI - TOTAL

-1.103.874

0002

01

 

 

 

 

I. VENITURI CURENTE

472.624

0003

01

 

 

 

 

A. VENITURI FISCALE

-213.076

0004

01

 

 

 

 

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL

-13.476

0005

01

 

 

 

 

A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

90.000

0201

 

 

 

 

 

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

90.000

 

01

 

 

 

 

Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente

76.084

 

03

 

 

 

 

Impozit pe dividende datorat de persoane juridice

13.916

0300

01

 

 

 

 

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

-103.476

0301

 

 

 

 

 

IMPOZIT PE VENIT

-363.063

 

02

 

 

 

 

Impozit pe venituri din salarii

-389.533

 

08

 

 

 

 

Impozit pe veniturile din economii sub forma de dobândă realizate în Belgia, Luxemburg şi Austria de persoane fizice române rezidente fiscal în România

4.112

 

10

 

 

 

 

Impozit pe venituri din operaţiuni de vânzare cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare

1.028

 

14

 

 

 

 

Impozit pe venituri obţinute din valorificarea de bunuri în regim de consignaţie şi din activităţi desfăşurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial, datorate până la 31 decembrie 2011

7.330

 

21

 

 

 

 

Impozit pe veniturile din arendă

14.000

0401

 

 

 

 

 

COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD)

259.587

 

01

 

 

 

 

Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)

259.587

1000

01

 

 

 

 

A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII

-199.600

1001

 

 

 

 

 

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

-239.500

1101

 

 

 

 

 

SUME DEFALCATE DIN TVA

-1.078.800

 

01

 

 

 

 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor (se scad)

-11.927

 

02

 

 

 

 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti (se scad)

-283.227

 

06

 

 

 

 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)

-883.646

 

07

 

 

 

 

Sume defalcate din TVA pentru dezvoltarea infrastructurii şi a bazelor sportive din spaţiul rural (se scad)

100.000

 

01

 

 

 

 

Impozit pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale

-1.053

 

02

 

 

 

 

Taxa de dezvoltare cuprinsa în tariful energiei electrice şi termice - Restanţe anii anteriori

973

 

03

 

 

 

 

Cote aplicate asupra veniturilor realizate în domeniul aviatici civile

1

 

04

 

 

 

 

Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import

11

 

05

 

 

 

 

Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun şi a cafelei

40

 

50

 

 

 

 

Alte impozite şi taxe generale pe cifra de afaceri, vânzări şi valoare adăugată

28

1401

 

 

 

 

 

ACCIZE

210.500

1601

 

 

 

 

 

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI

908.200

 

03

 

 

 

 

Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare

908.200

 

01

 

 

 

 

Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole şi taxelor anti-dumping

-2.275

 

02

 

 

 

 

Taxe vamale din sumele datorate până la data de 31.12.2006

2.136

 

50

 

 

 

 

Alte impozite şi taxe

139

 

05

 

 

 

 

Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate

-1.200

 

50

 

 

 

 

Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de angajatori (+ restanţe anii anteriori din contribuţia agenţilor economici pentru persoane cu handicap)

1.200

2900

01

 

 

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

685.700

3000

01

 

 

 

 

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

532.027

3001

 

 

 

 

 

VENITURI DIN PROPRIETATE

467.027

 

04

 

 

 

 

Vărsăminte din veniturile nete al Băncii Naţionale a României

440.600

 

05

 

 

 

 

Venituri din concesiuni şi închirieri

22.395

 

08

 

 

 

 

Venituri din dividende

3.132

 

50

 

 

 

 

Alte venituri din proprietate

900

3101

 

 

 

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

65.000

 

03

 

 

 

 

Alte venituri din dobânzi

65.000

3300

01

 

 

 

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

153.673

3301

 

 

 

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

35.909

 

06

 

 

 

 

Venituri din expertiza tehnică judiciară şi extrajudiciară

-492

 

08

 

 

 

 

Venituri din prestări de servicii

32.217

 

09

 

 

 

 

Taxe şi alte venituri din protecţia mediului

3.931

 

20

 

 

 

 

Venituri din cercetare

100

 

29

 

 

 

 

Tarife încasate pentru emiterea unei soluţii fiscale individuale anticipate şi pentru emiterea sau modificarea unui acord de preţ în avans

153

3501

 

 

 

 

 

AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI

61.912

 

01

 

 

 

 

Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale

50.000

 

03

 

 

 

 

Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

8.450

 

07

 

 

 

 

Penalităţi datorate în cazul eşalonărilor la plată

4.300

 

50

 

 

 

 

Alte amenzi, penalităţi şi confiscări

-838

3601

 

 

 

 

 

DIVERSE VENITURI

55.852

 

01

 

 

 

 

Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive

5.000

 

03

 

 

 

 

Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite

716

 

04

 

 

 

 

Venituri din producerea riscurilor asigurate

363

 

05

 

 

 

 

Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice

65.000

 

11

 

 

 

 

Venituri din ajutoare de stat recuperate

-392

 

14

 

 

 

 

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

-1.587

 

16

 

 

 

 

Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate şi a fructelor în instituţiilor şcolare

-10.000

 

17

 

 

 

 

Venituri din sume virate eronat în conturile de disponibilităţi ale instituţiilor publice reorganizate

-12

 

18

 

 

 

 

Sume provenind din executarea silită a debilelor reprezentând contravaloarea lucrărilor de regenerare neexecutate de proprietarii de păduri

-1

 

20

 

 

 

 

Vărsăminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr. 118/2010

2.000

 

21

 

 

 

 

Sume restituite aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate

-235

 

50

 

 

 

 

Alte venituri

-5.000

3900

01

 

 

 

 

II. VENITURI DIN CAPITAL

-100.000

3901

 

 

 

 

 

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

-100.000

 

01

 

 

 

 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice

-4.600

 

02

 

 

 

 

Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat şi de mobilizare

-200

 

03

 

 

 

 

Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului

24.401

 

06

 

 

 

 

Venituri obţinute în procesul de stingere a creanţelor bugetare

38.050

 

07

 

 

 

 

Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al stalului sau a unităţilor administrativ-teritoriale

-119.145

 

50

 

 

 

 

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

-38.506

 

07

 

 

 

 

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizica şi juridice

-6.000

 

50

 

 

 

 

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

6.000

4501

 

 

 

 

 

SUME PRIMITE DE LA UE/ ALŢI DONATORI ÎN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI

-1.476.498

 

ANEXA Nr. 2

 

TOTAL

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2012 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Influenţe

 

 

A

 

 

 

B

1

5000

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

313.044

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

471.601

 

 

 

10

 

 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

68.982

 

 

 

20

 

 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

173.857

 

 

 

30

 

 

TITLUL III DOBÂNZI

-4.828

 

 

 

40

 

 

TITLUL IV SUBVENŢII

234.000

 

 

 

50

 

 

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ

-126.878

 

 

 

51

 

 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

50.619

 

 

 

55

 

 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

124.241

 

 

 

56

 

 

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE, DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

-73.798

 

 

 

57

 

 

TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

-4.410

 

 

 

59

 

 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

48.273

 

 

 

65

 

 

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ

-18.457

 

 

 

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

-154.917

 

 

 

71

 

 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

-156.672

 

 

 

72

 

 

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

1.755

 

 

 

79

 

 

OPERAŢIUNI FINANCIARE

-3.640

 

 

 

81

 

 

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

-3.640

5001

 

 

 

 

 

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

343.894

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

437.280

 

 

 

10

 

 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

62.767

 

 

 

20

 

 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

158.460

 

 

 

30

 

 

TITLUL III DOBÂNZI

-4.828

 

 

 

40

 

 

TITLUL IV SUBVENŢII

234.000

 

 

 

50

 

 

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

-126.878

 

 

 

51

 

 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

52.396

 

 

 

55

 

 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

-86.475

 

 

 

56

 

 

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

122.482

 

 

 

57

 

 

TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

-4.410

 

 

 

59

 

 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

48.223

 

 

 

65

 

 

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ

-18.457

 

 

 

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

-89.746

 

 

 

71

 

 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

-91.471

 

 

 

72

 

 

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

1.725

 

 

 

79

 

 

OPERAŢIUNI FINANCIARE

-3.640

 

 

 

81

 

 

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

-3.640

5101

 

 

 

 

 

AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE

501.779

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

568.774

 

 

 

10

 

 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

-7.250

 

 

 

20

 

 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

421

 

 

 

51

 

 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

-236

 

 

 

55

 

 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

576.859

 

 

 

59

 

 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

980

 

 

 

65

 

 

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ

-2.000

 

 

 

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

-66.995

 

 

 

71

 

 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

-66.995

5301

 

 

 

 

 

CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE

-910

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

-910

 

 

 

10

 

 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

-910

5401

 

 

 

 

 

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

-220.895

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

-220.886

 

 

 

10

 

 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

-33.025

 

 

 

20

 

 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

227

 

 

 

50

 

 

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ

-126.878

 

 

 

51

 

 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

-3.000

 

 

 

55

 

 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

-58.000

 

 

 

59

 

 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

-210

 

 

 

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

-9

 

 

 

71

 

 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

-9

5501

 

 

 

 

 

TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI

-70.000

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

-70.000

 

 

 

51

 

 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRI UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

-70.000

5601

 

 

 

 

 

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI

58.378

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

58.378

 

 

 

51

 

 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

58.378

6001

 

 

 

 

 

APĂRARE

7.462

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

6.607

 

 

 

10

 

 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

-85

 

 

 

20

 

 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

8.545

 

 

 

51

 

 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

-1.800

 

 

 

57

 

 

TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

-53

 

 

 

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

855

 

 

 

71

 

 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

855

6101

 

 

 

 

 

ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ

258.991

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

276.072

 

 

 

10

 

 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

102.163

 

 

 

20

 

 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

134.390

 

 

 

30

 

 

TITLUL III DOBÂNZI

-127

 

 

 

51

 

 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

32.718

 

 

 

55

 

 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

-856

 

 

 

56

 

 

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

1.084

 

 

 

59

 

 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

-1.200

 

 

 

65

 

 

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ

7.900

 

 

 

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

-17.081

 

 

 

71

 

 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

-17.081

6501

 

 

 

 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT

8.314

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

17.699

 

 

 

10

 

 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

-1.123

 

 

 

20

 

 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

1.140

 

 

 

51

 

 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

77.086

 

 

 

56

 

 

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

-42.391

 

 

 

57

 

 

TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

-93

 

 

 

59

 

 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

10.080

 

 

 

65

 

 

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ

-27.000

 

 

 

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

-9.385

 

 

 

71

 

 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

-9.385

6601

 

 

 

 

 

SĂNĂTATE

-18.861

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

-24.945

 

 

 

10

 

 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

36

 

 

 

20

 

 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

8.019

 

 

 

51

 

 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

-3.000

 

 

 

65

 

 

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ

-30.000

 

 

 

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

6.084

 

 

 

71

 

 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

6.084

6701

 

 

 

 

 

CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE

218

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

3.741

 

 

 

10

 

 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

-2.600

 

 

 

20

 

 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

1.600

 

 

 

51

 

 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

4.349

 

 

 

56

 

 

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

-2.211

 

 

 

59

 

 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

39.873

 

 

 

65

 

 

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ

-37.270

 

 

 

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

-3.523

 

 

 

71

 

 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

-3.523

6801

 

 

 

 

 

ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

-41.367

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

-34.273

 

 

 

10

 

 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

-49

 

 

 

51

 

 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

-29.960

 

 

 

57

 

 

TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

-4.264

 

 

 

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

-7.094

 

 

 

71

 

 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

-7.094

7001

 

 

 

 

 

LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ

4.700

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

4.700

 

 

 

65

 

 

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ

4.700

7401

 

 

 

 

 

PROTECŢIA MEDIULUI

-6.500

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

-2.860

 

 

 

10

 

 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

-300

 

 

 

51

 

 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

3.640

 

 

 

55

 

 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

-4.700

 

 

 

59

 

 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

-1.500

 

 

 

79

 

 

OPERAŢIUNI FINANCIARE

-3.640

 

 

 

81

 

 

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

-3.640

8001

 

 

 

 

 

ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

-544.893

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

-544.889

 

 

 

10

 

 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

-70

 

 

 

20

 

 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

218

 

 

 

51

 

 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

-21.769

 

 

 

55

 

 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

-519.168

 

 

 

65

 

 

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ

-4.100

 

 

 

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

-4

 

 

 

71

 

 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

-4

8201

 

 

 

 

 

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII

1.325

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

-400

 

 

 

55

 

 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

-400

 

 

 

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.725

 

 

 

72

 

 

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

1.725

8301

 

 

 

 

 

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE

405.900

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

400.219

 

 

 

10

 

 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

-1.000

 

 

 

20

 

 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

5.900

 

 

 

30

 

 

TITLUL III DOBÂNZI

-171

 

 

 

40

 

 

TITLUL IV SUBVENŢII

234.000

 

 

 

51

 

 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

5.990

 

 

 

55

 

 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

-12.000

 

 

 

56

 

 

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

166.000

 

 

 

59

 

 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

1.500

 

 

 

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.681

 

 

 

71

 

 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

5.681

8401

 

 

 

 

 

TRANSPORTURI

-5.820

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

-5.820

 

 

 

10

 

 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

180

 

 

 

20

 

 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

1.000

 

 

 

30

 

 

TITLUL III DOBÂNZI

-4.530

 

 

 

55

 

 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

-68.470

 

 

 

65

 

 

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ

66.000

8501

 

 

 

 

 

COMUNICAŢII

2.500

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

2.500

 

 

 

10

 

 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6.800

 

 

 

20

 

 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

-3.000

 

 

 

59

 

 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

-1.300

8601

 

 

 

 

 

CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC

260

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

260

 

 

 

55

 

 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

260

8701

 

 

 

 

 

ALTE ACŢIUNI ECONOMICE

3.313

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

3.313

 

 

 

65

 

 

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ

3.313

9901

 

 

 

 

 

DEFICIT

-1.447.768

5006

 

 

 

 

 

CREDITE EXTERNE

-46.750

 

 

 

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

-46.750

 

 

 

71

 

 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

-46.750

6106

 

 

 

 

 

ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ

-46.750

 

 

 

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

-46.750

 

 

 

71

 

 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

-46.750

5008

 

 

 

 

 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

 

 

 

 

55

 

 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

196.280

 

 

 

56

 

 

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

-196.280

5108

 

 

 

 

 

AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE

-337

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

-337

 

 

 

56

 

 

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

-337

6108

 

 

 

 

 

ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ

-318

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

-318

 

 

 

56

 

 

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

-318

6508

 

 

 

 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT

-1.897

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

-1.897

 

 

 

56

 

 

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

-1.897

8408

 

 

 

 

 

TRANSPORTURI

2.552

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

2.552

 

 

 

55

 

 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

196.280

 

 

 

56

 

 

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

-193.728

5010

 

 

 

 

 

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

15.900

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

34.321

 

 

 

10

 

 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6.215

 

 

 

20

 

 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

15.397

 

 

 

51

 

 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

-1.777

 

 

 

55

 

 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

14.436

 

 

 

59

 

 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

50

 

 

 

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

-18.421

 

 

 

71

 

 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

-18.451

 

 

 

72

 

 

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

30

5310

 

 

 

 

 

CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE

15.900

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

15.000

 

 

 

10

 

 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6.200

 

 

 

20

 

 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

8.800

 

 

 

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

900

 

 

 

71

 

 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

900

6010

 

 

 

 

 

APĂRARE

3.922

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

-2.170

 

 

 

10

 

 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

-20

 

 

 

20

 

 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

-2.150

 

 

 

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

6.092

 

 

 

71

 

 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

6.092

6510

 

 

 

 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT

-2.992

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

-1.419

 

 

 

10

 

 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

47

 

 

 

20

 

 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

-1.516

 

 

 

59

 

 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

50