MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 731/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 731         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 29 octombrie 2012

 

SUMAR

 

ACTE ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

26. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul  Corpului magistraţilor-asistenţi ai Curţii Constituţionale

 

27. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind pregătirea magistraţilor-asistenţi în perioada de stagiu, precum şi organizarea şi desfăşurarea examenului de capacitate

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

62. - Ordonanţă de urgenţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012

 

968. - Hotărâre privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Unitatea Militară 0663 Drăgăşani, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a reevaluării şi schimbării denumirii unităţii de administrare

 

1.035. - Hotărâre pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2012 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.038/1.395. - Ordin al ministrului sănătăţii, interimar, şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 858/1.194/2012 privind stabilirea modalităţii de transmitere şi raportare a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea monitorizării cheltuielilor spitalelor publice

 

2.478. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „A”, a imobilului „Edificiul cu contraforturi”, situat în situl arheologic medieval „Oraşul de Floci” din satul Giurgeni, comuna Giurgeni, judeţul Ialomiţa

 

2.479. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorica „A”, a imobilului „Biserica nr. 2”, situat în situl arheologic medieval „Oraşul de Floci” din satul Giurgeni, comuna Giurgeni, judeţul Ialomiţa

 

ACTE ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistraţilor-asistenţi ai Curţii Constituţionale

În temeiul dispoziţiilor art. 6, ale art. 9 alin. (1)şi ale art. 50 şi 51 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 1 şi 2 din Legea nr. 124/2000 privind structura personalului Curţii Constituţionale, precum şi ale art. 81 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, adoptat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 6/2012,

Plenul Curţii Constituţionale adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistraţilor-asistenţi ai Curţii Constituţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre, împreună cu regulamentul prevăzut în anexă, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2012.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 2 din Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 11/2002*) de aprobare a anexei nr. 5 „Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de magistraţi-asistenţi”, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Plenul Curţii Constituţionale în şedinţa din data de 24 octombrie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Contrasemnează:

Prim-magistrat-asistent,

Marieta Safta

Secretar general,

Ruxandra Săbăreanu

 

Bucureşti, 24 octombrie 2012.

Nr. 26.


*) Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 11/2002 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistraţilor-asistenţi ai Curţii Constituţionale

În temeiul dispoziţiilor art. 81 din Regulamentul de organizare şi funcţionarea Curţii Constituţionale, adoptat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 6/2012,

Plenul Curţii Constituţionale aprobă prezentul regulament.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistraţilor-asistenţi ai Curţii Constituţionale.

Art. 2. - (1) Posturile vacante pot fi scoase la concurs în condiţiile Legii nr. 124/2000 privind structura personalului Curţii Constituţionale şi ale prezentului regulament.

(2) în cazul în care la concursul organizat se prezintă un singur candidat, ocuparea postului se face prin examen.

Art. 3. - (1) Ocuparea postului vacant de prim-magistrat-asistent se face prin concurs, la care pot participa magistraţii-asistenţi-şefi ai Curţii Constituţionale cu o vechime de cel puţin 2 ani în această funcţie sau magistraţii-asistenţi ai Curţii Constituţionale care deţin titlul de doctor în drept.

(2) Ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent-şef se face prin concurs, la care pot participa magistraţii-asistenţi ai Curţii Constituţionale cu cel puţin 3 ani vechime în această funcţie sau care deţin titlul de doctor în drept.

(3) Ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent se face prin concurs la care pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 14 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi au o vechime în magistratură de cel puţin 6 ani sau o vechime în magistratură, în calitate de judecător sau procuror, de cel puţin 4 ani ori deţin titlul de doctor în drept.

(4) Ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent stagiar se face prin concurs, la care pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 14 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistraţilor-asistenţi ai Curţii Constituţionale

 

SECŢIUNEA 1

Publicitatea concursului

 

Art. 4. - (1) Data, locul şi modul de desfăşurare a concursului, tematica, bibliografia, numărul posturilor vacante şi termenul pentru depunerea actelor de înscriere la concurs se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare la sediul Curţii Constituţionale, pe pagina de internet a Curţii Constituţionale şi în presa centrală cu cel puţin 45 de zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea probei scrise pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate.

(2) Anunţul de scoatere la concurs va cuprinde:

a) numărul de posturi vacante pentru care se organizează concursul;

b) locul, data şi ora desfăşurării probelor de concurs;

c) informaţii cu privire la desfăşurarea etapelor concursului;

d) condiţiile de participare;

e) documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs;

f) data până la care se pot depune dosarele de concurs;

g) tematica şi bibliografia concursului;

h) numărul de telefon şi adresa de poştă electronică la care se pot obţine informaţii suplimentare.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Dosarul de concurs

 

Art. 5. - (1) Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs, care va conţine următoarele documente:

a) cerere tipizată pentru înscrierea la concurs adresată preşedintelui Curţii Constituţionale;

b) copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copie de pe certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz;

d) copie de pe diploma de licenţă sau adeverinţa provizorie şi de pe foaia matricolă a anilor de studii;

e) copie de pe diploma de doctor în drept, după caz;

f) copia carnetului de muncă şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în specialitate;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu cel mult 3 luni anterior momentului depunerii dosarului de concurs;

h) cazierul judiciar;

i) curriculum vitae.

(2) La depunerea dosarului de concurs, candidaţii trebuie să prezinte şi în original actele depuse în copie, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

(3) Dosarul de concurs se depune personal sau prin mandatar, cu procură autentificată, cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării probei scrise pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate, la sediul Curţii Constituţionale - Biroul resurse umane şi salarizare.

(4) Ulterior termenului prevăzut la alin. (3) nu se mai pot depune acte în completare la dosarul de concurs astfel constituit.

(5) Personalul de specialitate din cadrul Biroului resurse umane şi salarizare întocmeşte un proces-verbal prin care atestă documentele depuse de fiecare candidat la dosarul de concurs. Procesul-verbal va fi semnat şi de către candidat.

Art. 6. - Dosarul de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de prim-magistrat-asistent şi magistrat-asistent-şef va cuprinde numai documentele prevăzute de art. 5 alin. (1) lit. a) şi e), după caz, din prezentul regulament.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor

 

Art. 7. - (1) Examinarea candidaţilor se face de către o comisie de concurs formată din 3 judecători ai Curţii Constituţionale, numită prin ordinul preşedintelui Curţii Constituţionale de aprobare a organizării concursului. În cazul concursului pentru posturile de prim-magistrat-asistent şi magistrat-asistent-şef, comisia de concurs este alcătuită din 5 judecători.

(2) Pentru probele eliminatorii de limbă străină şi verificare a cunoştinţelor de operare pe calculator, preşedintele Curţii Constituţionale va numi prin acelaşi ordin două subcomisii compuse din specialişti în domeniile respective. Din componenţa acestora pot face parte şi specialişti care nu sunt angajaţi ai Curţii Constituţionale.

(3) Prin acelaşi ordin, preşedintele Curţii Constituţionale va numi şi o comisie de soluţionare a contestaţiilor, care va fi compusă din 3 judecători.

Art. 8. - (1) Comisiile de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor sunt conduse de un preşedinte, desemnat prin ordinul prevăzut la art. 7 alin. (1).

(2) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.

(3) Secretar al comisiei de concurs, precum şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor va fi desemnat un magistrat-asistent.

(4) Secretarul comisiei de concurs poate fi şi secretar al comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Atribuţiile comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţilor

 

Art. 9. - Comisia de concurs are următoarele atribuţii principale:

a) verifică dosarele candidaţilor şi stabileşte candidaţii ale căror dosare au fost admise;

b) supraveghează activitatea celor două subcomisii de specialitate;

c) stabileşte subiectele pentru proba scrisă de verificare a cunoştinţelor teoretice de specialitate şi pentru proba orală în concordanţă cu tematica şi bibliografia aprobate de Plenul Curţii Constituţionale;

d) evaluează şi notează pentru fiecare candidat proba scrisă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate şi proba orală;

e) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului în vederea comunicării acestora;

f) semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei, precum şi raportul cu privire la desfăşurarea concursului;

g) prezintă Plenului Curţii Constituţionale raportul cu privire la desfăşurarea concursului.

Art. 10. - Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:

a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor;

b) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la evaluarea şi notarea probei scrise pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate, precum şi cu privire la baremul acesteia;

c) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor în vederea comunicării acestora;

d) semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei în legătură cu contestaţiile soluţionate.

Art. 11 - (1) Secretarul comisiei de concurs are următoarele atribuţii principale:

a) întocmeşte, redactează şi semnează alături de membrii comisiei de concurs întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia, respectiv procesele-verbale prevăzute în prezentul regulament şi raportul cu privire la desfăşurarea concursului;

b) asigură comunicarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului;

c) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a concursului.

(2) Secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:

a) întocmeşte, redactează şi semnează alături de membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor întreaga documentaţie privind activitatea specifică acesteia;

b) asigură comunicarea rezultatelor obţinute de candidaţi în urma contestaţiilor formulate;

c) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a concursului.

 

CAPITOLUL III

Desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistraţilor-asistenţi ai Curţii Constituţionale

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale privind desfăşurarea concursului

 

Art. 12. - (1) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistraţilor-asistenţi ai Curţii Constituţionale constă în următoarele etape succesive:

a) selecţia dosarelor de concurs;

b) proba practică de operare pe calculator;

c) proba scrisă la o limbă străină la alegere dintre engleză, franceză, germană, italiană, rusă şi spaniolă;

d) proba scrisă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate;

e) proba orală.

(2) Probele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se vor desfăşura înaintea probei scrise pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate şi sunt eliminatorii.

(3) Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

(4) Pentru ocuparea posturilor vacante de prim-magistrat-asistent şi magistrat-asistent-şef nu se organizează probele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c).

 

SECŢIUNEA a 2-a

Etapele concursului

 

SUBSECŢIUNEA 1

Selecţia dosarelor de concurs

 

Art. 13. - (1) După expirarea termenului prevăzut la art. 5 alin. (3), comisia de concurs va proceda la selecţia dosarelor de concurs.

(2) Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs se afişează cu menţiunea „admis” sau „respins”, însoţită de motivul respingerii dosarului, la sediul Curţii Constituţionale, precum şi pe pagina de internet a acesteia, cu 25 de zile înainte de data desfăşurării probei scrise pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate.

 

SUBSECŢIUNEA a 2-a

Proba practică de operare pe calculator

 

Art. 14. - (1) Proba practică de operare pe calculator constă în verificarea cunoştinţelor de tehnoredactare ale candidatului şi se desfăşoară pe baza unui plan de evaluare.

(2) Planul de evaluare şi baremul aferent acestuia se stabilesc de subcomisia de specialitate şi se semnează de membrii acesteia.

(3) Comisia de concurs aprobă planul de evaluare şi baremul aferent acestuia, încheind un proces-verbal în acest sens.

(4) Durata probei practice de operare pe calculator nu poate depăşi o oră.

(5) Dispoziţiile art. 18 alin. (1), (2) şi (5) se aplică în mod corespunzător.

 

SUBSECŢIUNEA a 3-a

Proba scrisă la o limbă străină

 

Art. 15. - (1) Proba scrisă la o limbă străină constă în traducerea în limba română din limba străină aleasă dintre cele prevăzute Sa art. 12 alin. (1) lit. c) a unor texte juridice de specialitate şi se desfăşoară pe baza unui plan de evaluare.

(2) Planul de evaluare şi baremul aferent acestuia se stabilesc de subcomisia de specialitate şi se semnează de membrii acesteia.

(3) Comisia de concurs aprobă planul de evaluare şi baremul aferent acestuia, încheind un proces-verbal în acest sens.

(4) Durata probei scrise la o limbă străină nu poate depăşi 3 ore.

(5) Dispoziţiile art. 18 şi 19 se aplică în mod corespunzător.

 

SUBSECŢIUNEA a 4-a

Proba scrisă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate

 

Art. 16. - (1) Proba scrisă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate constă în redactarea unei lucrări prin care se verifică cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului de magistrat-asistent.

(2) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei şi tematicii de concurs.

Art. 17. - (1) Pentru proba scrisă comisia de concurs va pregăti, în ziua desfăşurării acesteia, un număr de 6 seturi de subiecte. Fiecare dintre aceste seturi va cuprinde câte 3 subiecte. Comisia de concurs va indica pentru fiecare subiect punctajul prevăzut în barem.

(2) Comisia de concurs stabileşte baremul pentru fiecare subiect.

(3) Seturile de subiecte şi baremele aferente acestora se semnează de toţi membrii comisiei de concurs, aplicându-se ştampila Curţii Constituţionale. Acestea se introduc în plicuri, care se sigilează, se semnează, se ştampilează şi se păstrează de secretarul comisiei de concurs.

(4) Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor şi nu poate depăşi 4 ore.

Art. 18. - (1) înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile. Verificarea identităţii candidaţilor se face numai pe baza actului de identitate prevăzut de lege. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii sunt consideraţi absenţi.

(2) După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia vor fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.

(3) După îndeplinirea formalităţilor prealabile prevăzute la alin. (1), comisia de concurs prezintă candidaţilor plicurile cuprinzând seturile de subiecte şi invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs. Plicul extras va fi desfăcut de acelaşi candidat, care va semna şi procesul-verbal încheiat cu această ocazie.

(4) După extragerea plicului, este interzis accesul în sala de concursă oricărei persoane, cu excepţia membrilor comisiei de concurs sau a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfăşurării probei.

(5) Baremul se afişează după încheierea probei scrise, la sediul Curţii Constituţionale, precum şi pe pagina de internet a acesteia.

Art. 19. - (1) în sala de concurs, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă.

(2) Ne respecta rea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs, constatând încălcarea acestor dispoziţii, elimină candidatul din sală, înscrie menţiunea „anulat” pe lucrare şi consemnează cele întâmplate într-un proces-verbal.

(3) Lucrările se redactează, sub sancţiunea anulării, doar cu cerneală sau pix de culoare albastră, pe seturi de hârtie conţinând 10 file asigurate de Curtea Constituţională, numerotate şi purtând ştampila acesteia pe fiecare filă.

(4) La solicitarea candidaţilor, secretarul comisiei de concurs le va pune la dispoziţie un al doilea set de hârtie.

(5) După înscrierea numelui şi a prenumelui în colţul din dreapta sus, prima filă a setului de hârtie se lipeşte în prezenţa secretarului comisiei de concurs, astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate, apoi se semnează de către secretarul comisiei de concurs, aplicându-se, totodată, ştampila Curţii Constituţionale. În situaţia prevăzută de art. 2 alin. (2), nu mai există obligaţia sigilării lucrării.

(6) Candidatul are obligaţia de a preda secretarului comisiei de concurs lucrarea scrisă la finalizarea acesteia ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens.

(7) După încheierea probei scrise, secretarul comisiei de concurs predă lucrările sigilate preşedintelui comisiei de concurs, în vederea verificării şi notării acestora, întocmind un proces-verbal în acest sens.

 

SUBSECŢIUNEA S 5-a

Probă orală

 

Art. 20. - (1) Proba orală se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 14 zile de la data susţinerii probei scrise pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate.

(2) Proba orală poate fi susţinută de candidaţii care au obţinut la proba scrisă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate cel puţin nota 8.

(3) Comisia de concurs stabileşte subiectele pentru proba orală în ziua desfăşurării acesteia.

(4) Subiectele pentru proba orală vor fi înscrise pe Dilate. Fiecare bilet va cuprinde două subiecte.

(5) Subiectele se semnează de toţi membrii comisiei de concurs, aplicându-se ştampila Curţii Constituţionale. Acestea se introduc într-un plic, care se sigilează, se semnează, se ştampilează şi se păstrează de secretarul comisiei de concurs.

Art. 21. - (1) Cu cel puţin 24 de ore înainte de desfăşurarea probei orale, secretarul comisiei de concurs întocmeşte lista alfabetică a candidaţilor, cu precizarea orei la care trebuie să se prezinte, şi dispune afişarea listei candidaţilor la sediul Curţii Constituţionale, precum şi pe pagina de internet a acesteia.

(2) Accesul candidaţilor în sala de concurs este permis pe baza unui act de identitate.

(3) Candidaţii au dreptul să extragă numai un singur bilet.

(4) Pentru pregătirea subiectelor, fiecare candidat va beneficia de un timp de gândire de 30 de minute.

(5) înregistrarea probei orale, prin mijloacele tehnice audio, este obligatorie.

(6) înregistrările se păstrează timp de un an, după care se distrug.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Notarea probator şi comunicarea rezultatelor

 

Art. 22. - (1) Anterior începerii corectării lucrărilor la proba scrisă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate, lucrările sigilate în condiţiile art. 19 alin. (5) vor fi numerotate, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 2 alin. (2).

(2) Notarea lucrărilor şi centralizarea notelor se fac în termen de maximum 5 zile de la finalizarea probei scrise pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate.

(3) Aprecierea lucrărilor se face prin note de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru fiecare lucrare scrisă, şi se notează în borderoul de notare.

(4) Pentru centralizarea notelor, comisia de concurs se întruneşte sub conducerea preşedintelui acesteia.

(5) Membrii comisiei de concurs vor proceda, sub semnătură proprie, la trecerea notei acordate potrivit alin. (3) în borderoul centralizator al probei scrise şi pe lucrările scrise.

(6) Determinarea notei obţinute la proba scrisă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate se face pe baza mediei aritmetice a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.

(7) Preşedintele comisiei de concurs va trece, sub semnătură proprie, nota obţinută potrivit alin. (6) atât în borderoul centralizator al probei scrise, cât şi pe lucrările scrise,

(8) Lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea candidaţilor se anulează şi nu se mai corectează. Menţiunea „anulat” se înscrie atât pe lucrare, cât şi pe borderoul de notare şi în borderoul centralizator al probei scrise, consemnându-se într-un proces-verbal.

Art. 23. - (1) în situaţia în care pentru o lucrare se înregistrează diferenţe mai mari de un punct între notele acordate* lucrarea se recorectează de către toţi membrii comisiei de concurs. Procedura recorectării se reia ori de câte ori se constată că există diferenţe mai mari de un punct între notele acordate.

(2) Se interzice desigilarea lucrărilor anterior recorectării.

Art. 24. - (1) Lucrările scrise se desigilează numai după efectuarea operaţiunilor prevăzute la art. 22 alin. (7).

(2) Nota obţinută de fiecare dintre candidaţi şi menţiunea „admis” ori „respins” se afişează la sediul Curţii Constituţionale, precum şi pe pagina de internet a acesteia.

(3) Sunt declaraţi admişi la proba scrisă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate candidaţii care au obţinut cel puţin nota 8.

Art. 25. - (1) Proba orală se evaluează cu note de la 1 ia 10 de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru fiecare candidat, şi se notează în borderoul de notare.

(2) Pentru centralizarea notelor, în termen de 5 zile de ia data încheierii probei orale, comisia de concurs se întruneşte sub conducerea preşedintelui acesteia, fiecare membru procedând, sub semnătură proprie, la trecerea notei acordate pe borderoul centralizator al probei orale.

(3) Determinarea notei pentru proba orală se face pe baza mediei aritmetice a notelor acordate candidatului de fiecare membru al comisiei de concurs.

(4) Preşedintele comisiei de concurs va trece, sub semnătură proprie, nota obţinută potrivit alin. (3) pe borderoul centralizator al probei orale.

Art. 26. - (1) Dispoziţiile art. 22, 23 şi art. 24 alin. (1) se aplică, în mod corespunzător, şi în ceea ce priveşte proba practică de operare pe calculator şi proba scrisă la o limbă străină.

(2) Rezultatele obţinute la probele prevăzute la alin. (1) se consemnează sub forma „admis” sau „respins” şi se afişează la sediul Curţii Constituţionale, precum şi pe pagina de internet a acesteia.

(3) Pentru a fi declarat admis la probele prevăzute la alin. (1), candidatul trebuie să rezolve corect cel puţin 70% din cerinţele subiectelor extrase, astfel cum acestea sunt reflectate în baremele de evaluare.

Art. 27. - (1) în termenul prevăzut la art. 25 alin. (2), odată cu centralizarea notelor obţinute la proba orală, comisia de concurs va proceda la stabilirea notelor finale.

(2) Nota finală se determină ca medie aritmetică între notele obţinute la proba scrisă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate şi la proba orală.

(3) Preşedintele comisiei de concurs va trece nota obţinută potrivit alin. (2) în borderoul centralizator al concursului, care va fi semnat de membrii şi de secretarul comisiei de concurs.

(4) Pentru ocuparea posturilor de prim-magistrat-asistent, magistrat-asistent-şef, magistrat-asistent şi magi strat-asistent stagiar, nota finală nu poate fi mai mică de 8.

(5) La note finale egale are prioritate candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba scrisă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi convocaţi pentru susţinerea unei noi probe orale în urma căreia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător, art. 20 alin. (3)-(5), art. 21 şi art. 25aplicându-se în mod corespunzător.

Art. 28. - Comunicarea rezultatelor se face prin afişare la sediul Curţii Constituţionale, precum şi pe pagina de internet a acesteia, în ziua centralizării notelor.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Soluţionarea contestaţiilor

 

Art. 29. - (1) Candidaţii pot face contestaţie la rezultatul selecţiei dosarelor şi al probei scrise pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate, în termen de cel mult două zile de la data afişării rezultatului acestora, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Contestaţiile se depun la sediul Curţii Constituţionale - Biroul resurse umane şi salarizare

(2) Contestaţiile cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor şi la proba scrisă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate se soluţionează de comisia prevăzută la art. 10.

(3) în privinţa soluţionării contestaţiilor formulate !a proba scrisă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate, dispoziţiile art. 22 alin. (3)-(7), art. 23 alin. (1) şi art. 24 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.

(4) Rezultatul contestaţiilor se afişează la sediul Curţii Constituţionale, precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de 3 zile de ia expirarea termenului de depunere a acestora.

(5) Nu se admit contestaţii cu privire la rezultatele obţinute la probele eliminatorii, şi nici la proba orală.

Art. 30. - (1) în termen de 24 de ore de la afişare, candidaţii pot face contestaţii la baremul probei scrise pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate, care se soluţionează de comisia prevăzută la art. 10, în cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de contestare.

(2) în situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la baremul probei scrise pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate, se anulează una sau mai multe cerinţe, punctajul corespunzător acestora se acordă tuturor candidaţilor.

(3) Baremul stabilit în urma soluţionării contestaţiilor se afişează la sediul Curţii Constituţionale, precum şi pe pagina de internet a acesteia.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Validarea rezultatelor finale ale concursului

 

Art. 31. - (1) Secretarul comisiei de concurs, sub îndrumarea membrilor acesteia, întocmeşte, în termen de cel mult 10 zile de la ultima probă susţinută de candidaţi, raportul cu privire la desfăşurarea concursului, care va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele menţiuni:

a) prezentarea pe scurt a cadrului legal şi regulamentar al organizării şi desfăşurării concursului;

b) prezentarea activităţii comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, după caz, cu privire la desfăşurarea etapelor concursului;

c) prezentarea pe scurt a proceselor-verbale întocmite;

d) rezultatele obţinute de către candidaţi pe fiecare etapă a concursului;

e) tabelul cu rezultatele finale ale concursului;

f) propunerea comisiei de concurs de validare sau invalidare, după caz, a concursului.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se semnează de membrii comisiei de concurs şi de secretarul acesteia.

Art. 32. - (1) Raportul cu privire la desfăşurarea concursului se prezintă Plenului Curţii Constituţionale de către preşedintele comisiei de concurs în vederea validării rezultatului concursului.

(2) în termen de 30 de zile de la data susţinerii ultimei probe de concurs, Plenul Curţii Constituţionale, analizând respectarea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 124/2000, Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 6/2012, şi de prezentul regulament, validează sau invalidează în tot sau în parte, după caz, rezultatele concursului conform art. 4 alin. (1) lit. f) şi alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 6/2012.

(3) Rezultatele validate se afişează la sediul Curţii Constituţionale, precum şi pe pagina de internet a acesteia.

(4) Candidaţii declaraţi admişi vor fi numiţi în funcţie în ordinea descrescătoare a notelor finale obţinute, în limita posturilor pentru care s-a organizat concursul.

(5) în termen de 10 zile de la data validării concursului, preşedintele Curţii Constituţionale numeşte, prin ordin, în funcţia de prim-magistrat-asistent sau magistrat-asistent-şef, după caz, candidatul declarat admis, potrivit art. 5 alin. (1) lit. f) şi alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 6/2012.

(6) Preşedintele Curţii Constituţionale numeşte, cu respectarea art. 33 din prezentul regulament, prin ordin, în funcţia de magistrat-asistent sau magistrat-asistent stagiar, după caz, candidatul declarat admis, potrivit art. 5 alin. (1) lit. f) şi alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 6/2012.

(7) Repartizarea pe secţii a magistraţilor-asistenţi şi a magistraţilor-asistenţi stagiari se face prin ordin al preşedintelui Curţii Constituţionale, fără ca, în acest mod, numărul celor care compun secţia să fie mai mare de zece.

Art. 33. - (1) Candidatul declarat admis va fi nu mit în funcţie în termen de cel mult 25 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor validate ale concursului.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat admis la concurs poate solicita, în termen de 5 zile de la data afişării rezultatelor validate ale concursului, un termen ulterior, care nu poate depăşi 50 de zile lucrătoare de la aceeaşi dată.

(3)în cazul neprezentării în termenul prevăzut la alin. (1)sau (2), după caz, postul neocupat este declarat vacant, urmând să se comunice candidatului care a obţinut nota imediat inferioară posibilitatea de a ocupa postul respectiv.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 34. - (1) La dosarul de personal al candidatului declarat admis vor fi anexate:

a) dosarul de concurs al candidatului, în original;

b) lucrările redactate potrivit art. 14-16, în original;

c) biletul extras la proba orală, în copie conform cu originalul;

d) raportul cu privire la desfăşurarea concursului, în copie conform cu originalul;

e) hotărârea Plenului Curţii Constituţionale de validare a rezultatelor concursului, în copie conform cu originalul.

(2) Toate actele întocmite cu ocazia concursului, înregistrările realizate, precum şi lucrările redactate se păstrează în original, cu distincţiile prevăzute la alin. (1) şi art. 21 alin. (6), într-un dosar al concursului, creat şi ţinut în acest sens de Biroul resurse umane şi salarizare.

Art. 35. - Pe tot parcursul desfăşurării concursului, Biroul resurse umane şi salarizare, precum şi Biroul statistică şi informatică vor asigura suportul administrativ şi tehnic necesar.

Art. 36. - Dispoziţiile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător şi în privinţa organizării şi desfăşurării concursului pentru ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate juridică asimilat magistraţilor-asistenţi.

Art. 37. - Membrii şi secretarul comisiei de concurs, precum şi membrii subcomisiilor de specialitate răspund individual pentru asigurarea confidenţialităţii subiectelor şi baremelor propuse.

Art. 38. - (1) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, se va desemna, prin ordin al preşedintelui Curţii Constituţionale, o comisie pentru întocmirea tematicii şi a bibliografiei pentru concursul de ocupare a posturilor vacante din cadrul Corpului magistraţilor-asistenţi ai Curţii Constituţionale.

(2) Tematica şi bibliografia vor fi aprobate prin hotărâre a Plenului Curţii Constituţionale şi vor fi actualizate anual.

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind pregătirea magistraţilor-asistenţi în perioada de stagiu, precum şi organizarea şi desfăşurarea examenului de capacitate

În temeiul dispoziţiilor art. 6, ale art. 9 alin. (1)şi ale art. 50 şi 51 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 1 şi 2 din Legea nr. 124/2000 privind structura personalului Curţii Constituţionale, precum şi ale art. 81 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, adoptat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 6/2012,

Plenul Curţii Constituţionale adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind pregătirea magistraţilor-asistenţi în perioada de stagiu, precum şi organizarea şi desfăşurarea examenului de capacitate, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre, împreună cu regulamentul prevăzut în anexă, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2012.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 3 din Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 11/2002*) de aprobare a anexei nr. 6 „Regulamentul privind pregătirea magistraţilor-asistenţi în perioada de stagiu, precum şi organizarea şi desfăşurarea examenului de capacitate”, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Plenul Curţii Constituţionale în şedinţa din data de 24 octombrie 2012,

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Contrasemnează:

Prim-magistrat-asistent,

Marieta Safta

Secretar general,

Ruxandra Săbăreanu

 

Bucureşti, 24 octombrie 2012.

Nr. 27.


*) Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 11/2002 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind pregătirea magistraţilor-asistenţi în perioada de stagiu, precum şi organizarea şi desfăşurarea examenului de capacitate

În temeiul dispoziţiilor art. 81 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, adoptat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 6/2012,

Plenul Curţii Constituţionale aprobă prezentul regulament.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) în baza prevederilor Legii nr. 124/2000 privind structura personalului Curţii Constituţionale, denumită în continuare lege, şi a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, magistraţii-asistenţi stagiari care nu au absolvit Institutul Naţional al Magistraturii efectuează un stagiu de 2 ani.

(2) Stagiul se desfăşoară în două etape: prima etapă - de 6 luni şi a două etapă - de 18 luni.

(3) Pentru absolvenţii Institutului Naţional al Magistraturii, precum şi pentru magistratul-asistent-şef - director al cabinetului preşedintelui Curţii Constituţionale, numit în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (7) teza a două din lege, stagiul este de un an.

Art. 2. - (1) Prim-magistratul-asistent asigură pregătirea magistraţilor-asistenţi în perioada de stagiu în conformitate cu dispoziţiile art. 9 lit. j) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 6/2012.

(2) în scopul adaptării la specificul activităţii din Curtea Constituţională, la începutul primei etape de stagiu, prim-magistratul-asistent face propuneri de desemnare, prin ordin al preşedintelui Curţii Constituţionale, a unor magistraţi-asistenţi, denumiţi în continuare magistraţi-asistenţi îndrumători, care să îndrume formarea profesională a magistraţilor-asistenţi stagiari.

(3) Magistraţii-asistenţi stagiari sunt obligaţi să desfăşoare activităţile şi să efectueze lucrările ce le sunt repartizate, participând, potrivit pregătirii lor profesionale, la realizarea atribuţiilor Curţii Constituţionale.

Art. 3. - (1) în primele 6 luni de activitate, magistraţii-asistenţi stagiari efectuează lucrările necesare în vederea completării pregătirii profesionale, care nu implică participarea la activitatea jurisdicţională a Curţii Constituţionale.

(2) Prim-magistratul-asistent asigura în mod nemijlocit pregătirea teoretică a magistraţilor-asistenţi stagiari în această perioadă, pe baza unui plan aprobat prin ordin al preşedintelui Curţii Constituţionale.

(3) Lucrările întocmite de magistraţii-asistenţi stagiari în această etapă vor fi verificate şi semnate de magistraţii-asistenţi îndrumători, care răspund de calitatea lucrărilor, precum şi de operativitatea executării lor.

Art. 4. - (1) Activitatea practică a magistratului-asistent stagiar se analizează lunar de către magistratul-asistent îndrumător, printr-un referat care va cuprinde, după caz, măsurile necesare pentru îmbunătăţirea pregătirii profesionale şi a activităţii desfăşurate de magistratul-asistent stagiar. Deficienţele constatate vor fi semnalate prim-magistratului-asistent.

(2) Pregătirea teoretică a magistratului-asistent stagiar se evaluează lunar, printr-un referat întocmit de prim-magistratul-asistent.

(3) Pe baza referatelor prevăzute la alin. (1) şi (2), prim-magistratul-asistent întocmeşte un raport semestrial de control care se înaintează preşedintelui Curţii Constituţionale.

Art. 5. - (1) Constatările privind activitatea magistraţilor-asistenţi stagiari făcute potrivit art. 4, precum şi cele ale judecătorilor sau ale preşedintelui Curţii Constituţionale, după caz, se consemnează în „Fişa pentru stagiul de practică a magistratului-asistent stagiar” prevăzută în anexă.

(2) în această fişă vor mai fi înscrise de către prim-magistratul-asistent:

a) perioadele de întrerupere a stagiului, determinate de starea de sănătate;

b) concediile de maternitate sau pentru îngrijirea copilului;

c) concediile fără plată;

d) perioada cursurilor postuniversitare cu scoatere din activitate, cu precizarea domeniului de specializare;

e) perioada burselor de studii în străinătate, cu precizarea domeniului de specializare;

f) alte întreruperi ale activităţii.

Art. 6. - Preşedintele Curţii Constituţionale poate dispune verificarea periodică a modului în care magistraţii-asistenţi îndrumători îşi îndeplinesc atribuţiile legate de formarea profesională a magistraţilor-asistenţi stagiari.

 

CAPITOLUL II

Examenul de verificare a cunoştinţelor

 

Art. 7. - (1) După 6 luni de activitate efectivă, magistraţii-asistenţi stagiari sunt obligaţi să se înscrie la examenul de verificare a cunoştinţelor dobândite, în vederea exercitării dreptului de a participa la activitatea jurisdicţională.

(2) Dispoziţiile alin. (1) nu sunt aplicabile magistraţi lor-asistenţi stagiari absolvenţi ai Institutului Naţional al Magistraturii şi nici magistratului-asistent-şef - director al cabinetului preşedintelui Curţii Constituţionale numit în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (7) teza a două din lege.

Art. 8. - (1) Examenul de verificare a cunoştinţelor se susţine la data stabilită prin ordin al preşedintelui Curţii Constituţionale.

(2) Data susţinerii examenului va fi anunţată cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea probei scrise teoretice.

(3) Pentru motive temeinice, la cererea magistratului-asistent stagiar, preşedintele Curţii Constituţionale poate aproba, o singură dată, amânarea examenului.

Art. 9. - (1) Examenul va fi susţinut în faţa unei comisii numite prin ordin al preşedintelui Curţii Constituţionale, alcătuită din 2 judecători, dintre care unul este desemnat preşedinte al comisiei, şi prim-magistratul-asistent.

(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor, numită prin acelaşi ordin, este compusă din 3 judecători ai Curţii Constituţionale, dintre care unul este desemnat ca preşedinte al comisiei.

(3) Calitatea de membru în comisia de examen este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor,

(4) Secretar al comisiei de examen, precum şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor va fi desemnat un magistrat-asistent, altul decât cel îndrumător.

(5) Secretarul comisiei de examen poate fi şi secretar al comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Art. 10. - Cererile de înscriere la examenul de verificare a cunoştinţelor se depun în termen de 5 zile de la anunţarea datei examenului la Biroul resurse umane şi salarizare, care le înaintează comisiei de examen împreună cu referatele de evaluare a activităţii practice a magistratului-asistent stagiar, întocmite de magistratul-asistent îndrumător, referatele de evaluare a pregătirii teoretice şi raportul de control semestrial, întocmite de prim-magistratul-asistent. precum şi „Fişa pentru stagiu! de practică a magistratului-asistent stagiar”.

Art. 11. -(1) Examenul prevăzut la art. 7 alin. (1) va consta în susţinerea unei probe scrise teoretice şi a unei probe orale, prin care se verifică cunoştinţele candidatului în domeniul dreptului constituţional, al jurisprudenţei Curţii Constituţionale şi al instituţiilor de bază ale dreptului potrivit art. 28 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată.

(2) Subiectele de examen se stabilesc pe baza bibliografiei şi a tematicii de examen.

Art. 12. - Dispoziţiile subsecţiunii a 4-a „Proba scrisă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate” şi ale subsecţiunii a 5-a „Proba orală” din cadrul secţiunii a 2-a „Etapele concursului”, precum şi ale secţiunii a 3-a „Notarea probelor şi comunicarea rezultatelor” şi ale secţiunii a 4-a „Soluţionarea contestaţiilor” cuprinse în capitolul III - Desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturi/or vacante din cadrul Corpului magistraţilor-asistenţi ai Curţii Constituţionale din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistraţilor-asistenţi ai Curţii Constituţionale, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 26/2012, se aplică în mod corespunzător.

Art. 13. - (1) Rezultatul examenului de verificare a cunoştinţelor este validat de Plenul Curţii Constituţionale, art. 25 şi 26 din prezentul regulament aplicându-se în mod corespunzător.

(2) Rezultatul validat al examenului prevăzut la art. 7 alin. (1) va fi comunicat Biroului resurse umane şi salarizare.

Art. 14. - (1) în caz de nepromovare a examenului se va stabili, prin ordin al preşedintelui Curţii Constituţionale, o nouă dată pentru reexaminarea magistratului-asistent stagiar.

(2) Respingerea de două ori sau absenţa nejustificată la examenul prevăzut la art. 7 alin. (1) atrage eliberarea din funcţie a magistratului-asistent stagiar.

 

CAPITOLUL III

Examenul de capacitate

 

Art. 15. - După efectuarea stagiului prevăzut la art. 1 din prezentul regulament, magistraţii-asistenţi stagiari sunt obligaţi să se înscrie la examenul de capacitate.

Art. 16. - (1) Examenul de capacitate se susţine la data stabilită prin ordin al preşedintelui Curţii Constituţionale.

(2) Data susţinerii examenului va fi anunţată cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea probei scrise practice.

Art. 17. - (1) Pentru motive temeinice, la cererea magistratului-asistent stagiar, preşedintele Curţii Constituţionale poate aproba, o singură dată, amânarea susţinerii examenului de capacitate.

(2) Cei care au exercitat funcţia de magistrat-asistent stagiar o perioadă de 2 ani fără a susţine examenul de capacitate din motive ce nu le sunt imputabile se pot prezenta la examen dacă de la data încheierii stagiului până la data fixată pentru examen nu au trecut mai mult de 2 ani.

Art. 18. - (1) Examenul de capacitate este susţinut de magistraţii-asistenţi stagiari în faţa unei comisii de examen, numită prin ordin al preşedintelui Curţii Constituţionale, care va fi compusă din 3 judecători ai Curţii Constituţionale, dintre care unul este desemnat ca preşedinte al comisiei, şi prim-magistratul-asistent.

(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor, numită prin acelaşi ordin, este compusă din 5 judecători ai Curţii Constituţionale.

(3) Calitatea de membru în comisia de examen este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor,

(4) Secretar al comisiei de examen, precum şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor va fi desemnat un magistrat-asistent, altul decât cel îndrumător.

(5) Secretarul comisiei de examen poate fi şi secretar al comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Art. 19. - (1) Cererile de înscriere la examenul de capacitate se depun în termen de 5 zile de la anunţarea datei examenului la Biroul resurse umane şi salarizare, care le înaintează comisiei de examen, împreună cu următoarele acte: referatele de evaluare a activităţii practice a magistratului-asistent stagiar, întocmite de magistratul-asistent îndrumător, referatele de evaluare a pregătirii teoretice şi rapoartele de control semestriale, întocmite de prim-magistratul-asistent, precum şi „Fişa pentru stagiul de practică a magistratului-asistent stagiar”, din care rezultă că magistratul-asistent stagiar a promovat examenul prevăzut la art. 7 alin. (1).

(2) Magistraţii-asistenţi stagiari absolvenţi ai Institutului Naţional al Magistraturii vor ataşa la cererea de înscriere şi diploma de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii obţinută în urma susţinerii examenului prevăzut de art. 19 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 20. - (1) Sunt obligaţi să se înscrie la examen magistraţii-asistenţi stagiari care au efectuat stagiul de 2 ani până la data susţinerii probei scrise practice.

(2) întreruperile de activitate prevăzute la art. 5 alin. (2) vor fi excluse din perioada de stagiu.

(3) Nu se admit derogări cu privire la durata stagiului de 2 ani efectivi ca magistraţi-asistenţi stagiari, altele decât cele prevăzute la art. 1 alin. (3).

(4) Comisia de examen este îndreptăţită să îi respingă de la examinare pe cei care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a deveni magistraţi-asistenţi.

Art. 21. - (1) Examenul de capacitate constă în mod obligatoriu în susţinerea succesivă a următoarelor probe:

a) probă scrisă practică;

b) probă scrisă teoretică;

c) probă orală.

(2) Proba scrisă practică constă în redactarea unei lucrări cu caracter aplicativ tip speţă prin care se verifică cunoştinţele candidatului referitoare ta jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului în privinţa instituţiilor de bază ale dreptului, potrivit art. 28 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Proba scrisă teoretică şi proba orală evaluează cunoştinţele candidatului referitoare la dreptul constituţional, principiile şi instituţiile de bază din dreptul procesual civil şi dreptul procesual penal, compatibile cu procedura în faţa Curţii Constituţionale, precum şi jurisprudenţa relevantă a Curţii Constituţionale, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

(4) Probele scrise se susţin pe parcursul a două zile consecutive.

(5) Subiectele de examen se stabilesc pe baza bibliografiei şi tematicii de examen,

(6) La probele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), comisia de examen stabileşte dacă este permisă consultarea de către candidaţi a actelor normative incluse în bibliografie.

Art. 22. - Dispoziţiile subsecţiunii a 4-a „Proba scrisă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate” şi ale subsecţiunii a 5-a „Proba orală” din cadrul secţiunii a 2-a „Etapele concursului”, precum şi ale secţiunii a 3-a „Notarea probelor şi comunicarea rezultatelor” şi ale secţiunii a 4-a „Soluţionarea contestaţiilor” din cuprinsul capitolului III - Desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistraţilor-asistenţi ai Curţii Constituţionale din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistraţilor-asistenţi ai Curţii Constituţionale, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 26/2012, se aplică în mod corespunzător.

Art. 23. - (1) Vor fi admişi la proba orală candidaţii care au obţinut la fiecare dintre probele scrise cel puţin nota 7,00.

(2) Nota obţinută la proba orală nu poate fi mai mică de 7,00.

Art. 24. - (1) Odată cu centralizarea notelor obţinute la proba orală, comisia de examen va proceda la stabilirea mediei generale.

(2) Media generală se determină ca medie aritmetică între notele obţinute la probele prevăzute la art. 21 alin. (1).

(3) Preşedintele comisiei de examen va trece media generală determinată potrivit alin. (2) în borderoul centralizator al examenului, care va fi semnat de membrii şi secretarul comisiei de examen.

(4) Media generală de promovare a examenului de capacitate trebuie să fie de cel puţin 8,00.

 

CAPITOLUL IV

Validarea examenului de capacitate

 

Art. 25. - (1) Secretarul comisiei de examen, sub îndrumarea membrilor acesteia, întocmeşte, în termen de cel mult 10 zile de la ultima probă susţinută, raportul cu privire la desfăşurarea examenului, care va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele menţiuni:

a) prezentarea pe scurt a cadrului legal şi regulamentar al organizării şi desfăşurării examenului;

b) prezentarea activităţii comisiei de examen şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, după caz, cu privire la desfăşurarea examenului;

c) prezentarea pe scurt a proceselor-verbale întocmite;

d) rezultatele obţinute de către candidaţi la fiecare probă a examenului;

e) tabelul cu rezultatele finale ale examenului;

f) propunerea comisiei de examen de validare sau invalidare, după caz, a examenului.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se semnează de membrii comisiei de examen şi de secretarul acesteia.

Art. 26. - (1) Raportul cu privire la desfăşurarea examenului se prezintă Plenului Curţii Constituţionale de către preşedintele comisiei de examen în vederea validării rezultatului examenului.

(2) în termen de 30 de zile de !a data susţinerii ultimei probe de examen, Plenul Curţii Constituţionale, analizând respectarea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 124/2000, Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 6/2012, şi de prezentul regulament, validează sau invalidează în tot sau în parte, după caz, rezultatele examenului, conform art. 4 alin. (1) lit. f) şi alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 6/2012.

(3) Rezultatele validate se afişează la sediul Curţii Constituţionale, precum şi pe pagina de internet a acesteia.

(4) în termen de 10 zile de la data validării examenului de capacitate, preşedintele Curţii Constituţionale îl definitivează în funcţia de magistrat-asistent pe candidatul care a promovat examenul de capacitate.

(5) în cazul invalidării examenului de capacitate de către plen, preşedintele Curţii Constituţionale va stabili, prin ordin, o nouă dată pentru susţinerea acestuia.

Art. 27. - Absenţa nejustificată la examenul de capacitate la prima sesiune după încheierea stagiului sau respingerea candidatului la două sesiuni atrage pierderea calităţii de magistrat-asistent stagiar.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 28. - (1) Tematica şi bibliografia pentru disciplinele care fac obiectul examenului de verificare a cunoştinţelor, respectiv a examenului de capacitate vor fi aprobate de Plenul Curţii Constituţionale, la propunerea unei comisii, a cărei componenţă este stabilită prin ordin al preşedintelui Curţii Constituţionale.

(2) La elaborarea tematicii şi a bibliografiei vor fi avute în vedere actele normative în vigoare, doctrina, jurisprudenţa Curţii Constituţionale, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

(3) Tematica şi bibliografia vor fi aprobate cu cel puţin 30 de zile înainte de data emiterii ordinului preşedintelui Curţii Constituţionale de organizare a examenului de verificare a cunoştinţelor sau a examenului de capacitate, după caz.

Art. 29. - Dispoziţiile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător şi în privinţa organizării şi desfăşurării examenului de capacitate al personalului de specialitate juridică asimilat magistraţilor-asistenţi.

Art. 30. - Membrii şi secretarul comisiei de examen răspund individual pentru asigurarea confidenţialităţii subiectelor şi baremelor propuse.

Art. 31. - Pe tot parcursul desfăşurării examenului, Biroul resurse umane şi salarizare va asigura suportul administrativ şi tehnic necesar.

Art. 32. - (1) La dosarul de personal a! candidatului care a promovat examenele prevăzute de art. 7 alin. (1) şi art. 15 din prezentul regulament vor fi anexate:

a) cererile de înscriere la examen, în original;

b) actele prevăzute la art. 10 şi 19, în original;

c) cererile de amânare a susţinerii examenului, daca este cazul, în original;

d) lucrările redactate la probele prevăzute la art. 11 alin. (1) şi art. 21 alin. (1) lit. a) şi b), în original;

e) biletul extras la proba orală, în copie conform cu originalul;

f) raportul cu privire la desfăşurarea examenului, în copie conform cu originalul;

g) hotărârea Plenului Curţii Constituţionale de validare a rezultatelor examenului, în copie conform cu originalul.

(2) Toate actele întocmite cu ocazia examenului, înregistrările realizate, precum şi lucrările redactate se păstrează în original, cu distincţiile prevăzute la alin. (1), într-un dosar al examenului, creat şi ţinut în acest sens de Biroul resurse umane şi salarizare.

Art. 33. - „Fişa pentru stagiul de practică a magistratul ui-asistent stagiar”, prevăzută în anexă, face parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXĂ

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

Fisa pentru stagiul de practică a magistratului-asistent stagiar

 

Rubricile din interiorul chenarului se vor completa cu:

- TEXT - în spaţiile rezervate

 

- CIFRE - în spaţiile deschise

...............

- X - în casete închise

 

 

 

1. NUME

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PRENUME

 

 

3. DATA NAŞTERII

 

ZI.... LUNĂ.... AN....

 

 

4. DATA ÎNCADRĂRII LA CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

........... /.............. /..............

 

5. NUMELE ŞI PRENUMELE magistratului-asistent ÎNDRUMĂTOR

 

 

 

 

 

 

 

6. DOMENIUL DE ACTIVITATE DIN CARE PROVINE (facultate, alt domeniu)

 

 

 

 

7. MEDIA DE ABSOLVIRE A FACULTĂŢII

 

 

 

...........................................................................

 

 

8. MEDIA DE PROMOVARE A EXAMENULUI DE LICENŢĂ

 

...........................................................................

 

9. VECHIME ÎN MUNCA JURIDICĂ

 

ANI... LUNI.... ZILE......

 

 

1. Aprecierea cu privire la volumul si calitatea lucrărilor efectuate în prima etapă de stagiu (6 luni), nivelul de pregătire profesională, respectarea celorlalte îndatoriri ce revin magistraţilor-asistenţi stagiari:

 

1.1. Prim-magistratul-asistent

 

 

 

 

1.2. Magistratul-asistent îndrumător

 

 

 

 

1.3. Alte observaţii

 

 

 

Faţă de cele constatate, propunem

 

 

 

Prim-magistrat-asistent

 

Magistrat-asistent îndrumător

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rezultatul examenului de verificare a cunoștințelor susținut după prima etapă a stagiului pentru acordarea dreptului de a participa la activitatea jurisdicțională a Curții Constituționale

 

PROMOVAT □

NEPROMOVAT □  și reprogramat la data de …………………….

Note obţinute:

 

Proba

Corectura 1

Corectura 2

Corectura 3

Nota obţinută

 

 

Proba scrisă teoretică

....

....

....

....

 

Contestaţii Proba scrisă teoretică

....

....

....

....

 

Proba orală

....

....

....

....

 

 

 

 

Nota finală

 

 

 

 

..............................................................................

 

 

 

 

Comisia de examen:

 

Semnături:

 

Preşedinte

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Membri

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

Secretar al comisiei de examen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Examenul desfăsurat la data de ................................................... a fost:

PROMOVAT □

NEPROMOVAT □

Note obţinute:

 

 

Proba

Corectura 1

Corectura 2

Corectura 3

Nota obţinută

 

Proba scrisă teoretică

....

....

....

....

Contestaţii Proba scrisă teoretică

....

....

....

....

Proba orală

....

....

....

....

 

Nota finală

 

 

 

 

..............................................................................

 

 

 

 

Comisia de examen:

 

Semnături:

 

Preşedinte

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Membri

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

Secretar al comisiei de examen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informaţii cu privire la procedura urmată în privinţa susţinerii examenului de verificare a cunoştinţelor

 

Nr. crt.

Activitatea desfăşurată

Data

Observaţii

1.

Afişarea baremului la proba scrisă teoretică

 

 

2.

Afişarea rezultatului contestaţiilor formulate la baremul probei scrise teoretice

 

 

3.

Afişarea notei obţinute la proba scrisă teoretică

 

 

4.

Afişarea rezultatului contestaţiilor formulate la proba scrisă teoretică

 

 

5.

Afişarea notei obţinute la proba orală

 

 

6.

Afişarea notei finale

 

 

7.

Depunerea raportului cu privire la desfăşurarea examenului în vederea validării acestuia

 

 

8.

Validarea examenului

 

 

 

 

4. Aprecierea cu privire la volumul şi calitatea lucrărilor efectuate în a doua etapă de stagiu, nivelul de pregătire profesională, respectarea celorlalte îndatoriri ce revin magistraţilor-asistenţi stagiari:

 

4.1. Prim-magistratul-asistent

 

4.2. Magistratul-asistent îndrumător

 

4.3. Alte observaţii

 

Faţă de cele constatate, propunem

 

 

Prim-magistrat-asistent

 

Magistrat-asistent îndrumător

 

 

 

5. Rezultatul examenului de capacitate susţinut după a doua etapă a stagiului pentru definitivarea în funcţia de magistrat-asistent al Curţii Constituţionale

5.1.   Examenul programat la data de......................................... a fost amânat la data de...................................

5.2.   Examenul desfăşurat la data de............................. a fost:

PROMOVAT □

NEPROMOVAT □ si reprogramat la data de .....................................

Note obţinute:

 

 

Proba

Corectura 1

Corectura 2

Corectura 3

Corectura 4

Nota obţinută

Proba scrisă practică

 

 

 

 

 

Contestaţii Proba scrisă practică

 

 

 

 

 

Proba scrisă teoretică

 

 

 

 

 

Contestaţii Proba scrisă teoretică

 

 

 

 

 

Proba orală

 

 

 

 

 

 

MEDIA GENERALĂ

.................................

 

 

 

 

Comisia de examen:

 

 

Semnături:

 

Preşedinte Membri

1.

 

 

2.

 

3.

 

4.

 

Secretar al comisiei de examen:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatul examenului de capacitate susţinut după a doua etapă a stagiului pentru definitivarea în funcţia de magistrat-asistent al Curţii Constituţionale

5.3. Examenul desfăşurat la data de .... a fost:

PROMOVAT □ NEPROMOVAT □

Note obţinute:

 

 

Proba

Corectura 1

Corectura 2

Corectura 3

Corectura 4

Nota obţinută

Proba scrisă practică

 

 

 

 

 

Contestaţii Proba scrisă practică

 

 

 

 

 

Proba scrisă teoretică

 

 

 

 

 

Contestaţii Proba scrisă teoretică

 

 

 

 

 

Proba orală

 

 

 

 

 

 

MEDIA GENERALĂ

.................................

 

 

 

 

Comisia de examen:

 

 

Semnături:

 

Preşedinte Membri

1.

 

 

2.

 

3.

 

4.

 

Secretar al comisiei de examen:

 

 

 

 

 

 

6.

Informaţii cu privire la procedura urmată în privinţa susţinerii examenului de capacitate

 

Nr. crt.

Activitatea desfăşurată

Data

Observaţii

 

 

1.

Afişarea baremului la proba scrisă practică şi a celei teoretice

 

 

 

 

2.

Afişarea rezultatului contestaţiilor formulate la baremul probei scrise practice şi a celei teoretice

 

 

 

 

3.

Afişarea notei obţinute la proba scrisă practică şi cea teoretică

 

 

 

 

4.

Afişarea rezultatului contestaţiilor formulate la proba scrisă practică şi cea teoretică

 

 

 

 

5.

Afişarea notei obţinute la proba orală

 

 

 

 

6.

Afişarea mediei generale

 

 

 

 

7.

Depunerea raportului cu privire la desfăşurarea examenului în vederea validării acestuia

 

 

 

 

8.

Validarea examenului

 

 

 

 

9.

Definitivarea în funcţie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012

 

Luând în considerare principalele caracteristici ale politicii bugetare în perioada următoare, care vor fi subordonate obiectivelor de susţinere a creşterii economice şi de reducere a inflaţiei şi atingerii unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice,

având în vedere analiza execuţiei bugetare pe primele 8 luni ale anului, respectiv a gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate, prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare,

având în vedere asigurarea fondurilor necesare pentru plata diferenţelor rezultate în urma procesului de revizuire a pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, pentru păstrarea echilibrelor bugetare la un nivel care să permită respectarea angajamentelor interne şi internaţionale asumate de Guvernul României, inclusiv în ceea ce priveşte nivelul deficitului bugetar,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi «instituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul ari. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - Bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2012, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 nr. 294/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 din 22 decembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 2. - (1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2012 se majorează la venituri cu suma de 69.089 mii lei prin diminuarea veniturilor curente cu suma de 106.502 mii lei şi majorarea subvenţiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 175.591 mii lei, iar la cheltuieli se majorează CU suma de 69.089 mii lei.

(3) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2012 se diminuează la venituri cu suma de 73.898 mii lei, se majorează la cheltuieli cu suma de 911 mii lei, iar excedentul se diminuează cu suma de 74.809 mii lei.

Art. 3. - (1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2012, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2012 aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj se diminuează la cheltuieli cu suma de 205.000 mii lei, iar subvenţiile acordate de la bugetul de stat se diminuează cu aceeaşi sumă.

(3) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi util zarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se majorează la cheltuieli cu suma de 4.000 mii lei, excedentul diminuându-se cu aceeaşi sumă.

Art. 4. - Prin derogare de la prevederile art. 16 şi 56 din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 şi de la prevederile art. 3 alin. (5) din Legea nr. 291/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar aplicabile până la 1 ianuarie 2014, se majorează cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat şi se diminuează plafonul nominal al soldului acestui buget pe anul 2012, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 5. - (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate şi să introducă modificările prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetul asigurărilor sociale de stat, în bugetul asigurărilor pentru şomaj şi în anexele la acestea pe anul 2012.

(2) Ordonatorii principali de credite, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, comunică Ministerului Finanţelor Publice detalierea influenţelor aprobate.

Art. 6. - Anexele nr. 1, 1/01, 1/03, 1/04 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 octombrie 2012.

Nr. 62.


*) Anexele nr. 1, 1/01,1/03,1/04 şi 2 sunt reproduse în facsmil.

 

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

pe anul 2012

 

-SINTEZA-

 

 

- mii lei -

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Influenţe

A

B

1

0001

03

 

 

VENITURI - TOTAL

-4.809

0002

03

 

 

I. VENITURI CURENTE

-180.400

2000

03

 

 

B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI

-180.400

2003

 

 

CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR

-191.827

01

 

 

Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de angajatori

-117.989

04

 

 

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajatori

-73.838

2103

 

 

CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR

11.427

04

 

 

Contribuţii de asigurări sociale datorate de persoane asigurate pe bază de contract de asigurare

213.642

06

 

 

Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de alte persoane fizice care încheie asigurarea

30

07

 

 

Contribuţia la fondul de pensii, administrat privat (se scade)

-85.326

09

 

 

Contribuţii de asigurări sociale de la persoane care realizează venituri de natură profesională cu caracter ocazional

-450

10

 

 

Contribuţii de asigurări sociale ale persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială, plătite de angajatori

-4.810

12

 

 

Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de persoane care realizează venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi asocieri fără personalitate juridică

-138.976

13

 

 

Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate

intelectuală

8.300

14

 

 

Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent

19.000

15

 

 

Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activitatea de expertiză

contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară

17

3000

03

 

 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

-83

3003

 

 

VENITURI DIN PROPRIETATE

-90

07

 

 

Alte venituri pentru asigur[rile de accidente de muncă şi boli profesionale

-90

3103

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

7

05

 

 

Venituri din dobânzi ale bugetului asigurărilor sociale de stat

7

3300

03

 

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

83

3303

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

-28.619

08

 

 

Venituri din prestări de servicii

50

50

 

 

Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

-28.669

3603

 

 

DIVERSE VENITURI

28.702

50

 

 

Alte venituri

28.702

4100

03

 

 

IV. SUBVENŢII

175.591

4200

03

 

 

SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

175.591

4203

 

 

SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT

175.591

24

 

 

Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale de stat

175.591

4903

01

 

 

Venituri sistem public de pensii

69.089

4903

02

 

 

Venituri sistem accidente de muncă şi boli profesionale

-73.898

5003

 

 

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

70.000

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

72.295

10

 

 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

20.000

20

 

 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

-14.412

57

 

 

TULUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

66.707

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

-2.295

71

 

 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

-2.295

6800

03

 

 

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

70.000

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

72.295

10

 

 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

20.000

20

 

 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

-14.412

57

 

 

TULUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

66.707

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

-2.295

71

 

 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

-2.295

6803

 

 

ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

69.089

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

71.384

10

 

 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

19.089

20

 

 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

-14.412

57

 

 

TULUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

66.707

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

-2.295

71

 

 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

-2.295

6903

 

 

ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE

911

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

911

10

 

 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

911

9903

 

 

EXCEDENT/DEFICIT

-74.809

9903

11

 

 

Excedent/Deficit sistem accidente de muncă şi boli profesionale

-74.809

 

Anexa nr. 101

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

 

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2012

 

- mii lei -

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Influenţe

A

B

1

5003

 

 

 

 

 

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

-107.628

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

-105.333

 

 

 

10

 

 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

20.000

 

 

 

20

 

 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

-12.213

 

 

 

57

 

 

TULUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

-113.120

 

 

 

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

-2.295

 

 

 

71

 

 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

-2.295

6800

03

 

 

 

 

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

-107.628

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

-105.333

 

 

 

10

 

 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

20.000

 

 

 

20

 

 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

-12.213

 

 

 

57

 

 

TULUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

-113.120

 

 

 

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

-2.295

 

 

 

71

 

 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

-2.295

6803

 

 

 

 

 

ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

-108.539

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

-106.244

 

 

 

10

 

 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

19.089

 

 

 

20

 

 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

-12.213

 

 

 

57

 

 

TULUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

-113.120

 

 

 

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

-2.295

 

 

 

71

 

 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

-2.295

6903

 

 

 

 

 

ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE

911

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

911

 

 

 

10

 

 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

911

 

Anexa nr. 103

 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

 

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2012

 

- mii lei -

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Influenţe

A

B

1

5003

 

 

 

 

 

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

180.557

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

180.557

 

 

 

57

 

 

TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

180.557

6800

03

 

 

 

 

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

180.557

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

180.557

 

 

 

57

 

 

TULUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

180.557

6803

 

 

 

 

 

ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

180.557

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

180.557

 

 

 

57

 

 

TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

180.557

 

Anexa nr. 104

 

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII

 

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2012

 

- mii lei -

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Influenţe

A

B

1

5003

 

 

 

 

 

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

-2.929

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

-2.929

 

 

 

20

 

 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

-2.199

 

 

 

57

 

 

TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

-730

6800

03

 

 

 

 

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

-2.929

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

-2.929

 

 

 

20

 

 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

-2.199

 

 

 

57

 

 

TULUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

-730

6803

 

 

 

 

 

ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

-2.929

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

-2.929

 

 

 

20

 

 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

-2.199

 

 

 

57

 

 

TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

-730

 

Anexa nr. 2

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

 

BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ pe anul 2012

- SINTEZA –

 

- mii lei -

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Influenţe

A

B

1

0001

04

 

 

 

 

VENITURI - TOTAL

-205.000

4100

04

 

 

 

 

IV. SUBVENŢII

-205.000

4200

04

 

 

 

 

SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

-205.000

4204

 

 

 

 

 

SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT

-205.000

 

25

 

 

 

 

Subvenţii primite de bugetul asigurărilor pentru şomaj

-205.000

4904

01

 

 

 

 

Venituri sistem asigurări pentru şomaj

-205.000

5004

 

 

 

 

 

BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

-201.000

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

-197.000

 

 

 

40

 

 

TITLUL IV SUBVENŢII

-1.000

 

 

 

51

 

 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

-70.000

 

 

 

57

 

 

TULUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

-130.000

 

 

 

59

 

 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

4.000

 

 

 

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

-4.000

 

 

 

71

 

 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

-4.000

6400

04

 

 

 

 

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

-200.000

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

-196.000

 

 

 

51

 

 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

-70.000

 

 

 

57

 

 

TULUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

-130.000

 

 

 

59

 

 

TITLUL. X ALTE CHELTUIELI

4.000

 

 

 

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

-4.000

 

 

 

71

 

 

TITLUL. XII ACTIVE NEFINANCIARE

-4.000

6404

 

 

 

 

 

CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANŢELOR SALARIALE

4.000

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

4.000

 

 

 

59

 

 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

4.000

6504

 

 

 

 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT

-1.580

 

 

 

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

-1.580

 

 

 

71

 

 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

-1.580

6804

 

 

 

 

 

ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

-202.420

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

200.000

 

 

 

51

 

 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

-70.000

 

 

 

57

 

 

TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

-130.000

 

 

 

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

-2.420

 

 

 

71

 

 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

-2.420

8000

04

 

 

 

 

Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE

-1.000

8004

 

 

 

 

 

ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

-1.000

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

-1.000

 

 

 

40

 

 

TITLUL IV SUBVENŢII

-1.000

8904

01

 

 

 

 

Cheltuieli sistem asigurări pentru şomaj

-205.000

8901

02

 

 

 

 

Cheltuieli fond garantare pentru plata creanţelor salariale

4.000

9904

 

 

 

 

 

EXCEDENT/DEFICIT

-4.000

9904

11

 

 

 

 

Excedent/Deficit fond garantare pentru plata creanţelor salariale

-4.000

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Unitatea Militară 0663 Drăgăşani, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a reevaluării şi schimbării denumirii unităţii de administrare

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea denumirii unităţii de administrare pentru imobilele înregistrate la Ministerul Finanţelor Publice cu numerele 25.987 şi 101.527 din Unitatea Militară 0852 Drăgăşani în Unitatea Militară 0663 Drăgăşani, respectiv de modificare a vechiului cod de înregistrare din 2573810 în 13341905.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, înregistrate la poziţia cu nr. M.F.P. - 25.987, 101.527, reevaluate conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 3. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Unitatea Militară 0663 Drăgăşani, situată în incinta imobilului din municipiul Drăgăşani, judeţul Vâlcea, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. - Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiei prevăzute la art. 3 se va face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, în condiţiile legii.

Art. 5. - După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza, în mod corespunzător, datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 3 octombrie 2012.

Nr. 968.

 

ANEXA Nr.1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor la care se modifică valoarea contabilă ca urmare a reevaluării

 

Nr. M.F.P

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Adresa imobilului

Valoarea contabilă actualizată

25.987

8.19.01

45-22

Ministerul Administraţiei şi Internelor - Unitatea Militară 0663 Drăgăşani Cod unic de identificare (CUI) 13341905

Judeţul Vâlcea

27.516.339,71

101.527

8.19.01

45-156

Ministerul Administraţiei şi Internelor - Unitatea Militară 0663 Drăgăşani Cod unic de identificare (CUI) 13341905

Judeţul Vâlcea

3.990.926,08

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale construcţiei ce se transmite din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul privat al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acesteia

 

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Codul de clasificaţie

Caracteristicile tehnice

Valoarea contabilă

(lei)

Numărul de înregistrare al imobilului depus la M.F.P.

Judeţul Vâlcea

Ministerul Administraţiei şi Internelor - Unitatea Militară 0663 Drăgăşani

Cod fiscal = 13341905

8.19.01

 1. Pavilion 45-22-35 - „sistem piloni - pilon 1” - construcţia C 37:

Sc = 8,00 mp

Sd = 8,00 mp

CF 35365

51.869,11

25.987

(parţial)

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2012 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ai art. 25 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Alineatul (1) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2012 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2012, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) în vederea stimulării gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură în cadrul schemelor de plăţi directe pentru agricultură, ai ajutoarelor specifice care se finanţează din Fondul European de Garantare Agricolă – FEGA şi al măsurilor de piaţă în agricultură, exclusiv măsurile de intervenţie pe piaţă, se alocă temporar Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până la finele anului 2012. suria de 5.150.000 mii lei, din vărsămintele obţinute din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului.”

Art. II. - Dispoziţiile referitoare la alocarea temporară de sume din vărsăminte obţinute din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 11/2012, se aplică în mod corespunzător şi pentru plata ajutoarelor specifice care se finanţează din Fondul European de Garantare Agricolă - FEGA.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniei Constantin

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 24 octombrie 2012.

Nr. 1.035.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 1.038 din 19 octombrie 2012

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.395 din 25 octombrie 2012

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 858/1.194/2012 privind stabilirea modalităţii de transmitere şi raportare a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli

 

În vederea monitorizării cheltuielilor spitalelor publice

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii, interimar, şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 858/1.194/2012 privind stabilirea modalităţii de transmitere şi raportare a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea monitorizării cheltuielilor spitalelor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 10 septembrie 2012, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii, interimar,

Raed Arafat,

subsecretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 858/1.194/2012)

 

Avizat,

Ordonator principal de credite

 

Formular nr. 1*)

 

Unitatea sanitară cu paturi*

 

Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

Capitol

Sub­capi­tol

Pa­ra­graf

Gru­pa / Titlu

 

2011

Realizări

2012

Program

2012 Program perioadă **)

Realizat până la data …..

A

B

1

2

3

4

 

 

 

 

TOTAL VENITURI***)

0

0

0

0

 

 

 

 

I.VENITURI CURENTE

0

0

0

0

 

 

 

 

C.VENITURI NEFISCALE

0

0

0

0

3010

 

 

 

C1.VENITURI DIN PROPRIETATE

0

0

0

0

 

05

 

 

Venituri din concesiuni şi închirieri

 

 

 

 

 

50

 

 

Alte venituri din proprietate

 

 

 

 

 

 

 

 

C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

0

0

0

0

3310

 

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

0

0

0

0

 

08

 

 

Venituri din prestări de servicii

 

 

 

 

 

16

 

 

Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexa

 

 

 

 

 

20

 

 

Venituri din cercetare

 

 

 

 

 

21

 

 

Venituri din contractele cu casele de asigurări de

 

 

 

 

 

30

 

 

Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publica din sume alocate de la bugetul de stat

 

 

 

 

 

31

 

 

Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sărată ţii

 

 

 

 

 

32

 

 

Venituri din contractele Încheiate cu institutele de medicina legala am sume alocate de la bugetul de stat

 

 

 

 

 

50

 

 

Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

 

 

 

 

3710

 

 

 

TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECĂT SUBVENŢIILE

0

0

0

0

 

01

 

 

Donaţii şi sponsorizări

 

 

 

 

 

50

 

 

Alte transferuri voluntare

 

 

 

 

 

 

 

 

II. VENITURI DIN CAPITAL

0

0

0

0

3910

 

 

 

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

0

0

0

0

 

01

 

 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice

 

 

 

 

 

50

 

 

Alte venituri din valorificarea unor. bunuri

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. SUBVENŢII

0

0

0

0

4210

 

 

 

Subvenţii de la bugetul de stat

0

0

0

0

 

11

 

 

Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale

 

 

 

 

 

39

 

 

Subvenţii de la bugetul de stat către Instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din ffn postaderare

 

 

 

 

4310

 

 

 

Subvenţii de la alte administraţii

0

0

0

0

 

09

 

 

Subvenţii pentru instituţii publice -

 

 

 

 

 

10

 

 

Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curenta din domeniul sănătăţii

 

 

 

 

 

14

 

 

Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii

 

 

 

 

 

16

 

 

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate

0

0

0

0

 

 

01

 

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicala şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţa în sănătate

 

 

 

 

 

 

02

 

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate

 

 

 

 

 

 

03

 

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate

 

 

 

 

 

17

 

 

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate

0

0

0

0


 

 

01

 

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţa în sănătate

 

 

 

 

 

 

02

 

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele focale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate

 

 

 

 

 

 

03

 

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate

 

 

 

 

4510

 

 

 

Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţari

 

 

 

 

 

 

 

 

II. TOTAL CHELTUIELI (II.1 + II.2 + II.3 + II.4)

0

0

0

0

 

 

 

01

CHELTUIELI CURENTE

0

0

0

0

 

 

 

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

0

0

0

0

 

 

 

20

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

0

0

0

0

 

 

 

30

TITLUL III DOBÂNZI

0

0

0

0

 

 

 

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

„.

0

0

0

 

 

 

57

TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA

0

0

0

0

 

 

 

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

0

0

0

0

 

 

 

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

0

0

0

0

 

 

 

81

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

0

0

0

0

 

 

 

84

TITLUL XVII PLAŢI EFECTUATE IN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE FN ANUL CURENT

0

X

X

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decât subvenţiile)

0

0

0

0

 

 

 

01

CHELTUIELI CURENTE

0

0

0

0

 

 

 

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

 

 

 

 

 

 

 

20

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

 

 

 

 

 

 

 

30

TITLUL III DOBÂNZI

 

 

 

 

 

 

 

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

 

 

 

 

 

 

 

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

 

 

 

 

 

 

 

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

0

0

0

0

 

 

 

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

 

 

 

 

 

 

 

81

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

0

0

0

0

 

 

 

84

TITLUL XVII PLAŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE FN ANUL CURENT

0

X

X

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2 CHELTUIELI DIN SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT

0

0

0

0

 

 

 

01

CHELTUIELI CURENTE

0

0

0

0

 

 

 

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

 

 

 

 

 

 

 

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

 

 

 

 

 

 

 

30

TITLUL III DOBÂNZI

 

 

 

 

 

 

 

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

 

 

 

 

 

 

 

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

 

 

 

 

 

 

 

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

0

0

0

0

 

 

 

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

 

 

 

 

 

 

 

84

TITLUL XVII PLAŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE FN ANUL CURENT

0

X

X

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.3 CHELTUIELI DIN SUBVENŢII DE LA BUGETUL LOCAL

0

0

0

0

 

 

 

01

CHELTUIELI CURENTE

0

0

0

0

 

 

 

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

 

 

 

 

 

 

 

20

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

 

 

 

 

 

 

 

30

TITLUL III DOBÂNZI

 

 

 

 

 

 

 

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

 

 

 

 

 

 

 

57

TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ

 

 

 

 

 

 

 

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

0

0

0

0

 

 

 

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

 

 

 

 

 

 

 

84

TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE IN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

0

X

X

0


 

 

 

 

II.4 CHELTUIELI DIN SUME ALOCATE DIN VENITURILE PROPRII ALE MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII

0

0

0

0

 

 

 

01

CHELTUIELI CURENTE

0

0

0

0

 

 

 

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

 

 

 

 

 

 

 

20

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

 

 

 

 

 

 

 

30

TITLUL III DOBÂNZI

 

 

 

 

 

 

 

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NE RAMBURSABILE POSTADERARE

 

 

 

 

 

 

 

57

TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA

 

 

 

 

 

 

 

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

0

0

0

0

 

 

 

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

 

 

 

 

 

 

 

84

TITLUL XVII PLAŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

0

X

X

0

 

EXCEDENT/DEFICIT

0

0

0

0

 

 

 

 

 

Plăţile restante din care:

 

X

X

 

 

- arierate definite conform legii

 

X

X

 

 

 

Manager

Director economic


*) se va completa cu denumirea spitalului public

**) program perioada = program aprobat 3 tuni (trimestrul I) pentru raportările aferente lunilor ianuarie februarie, martie

**) program perioada = program aprobat 6 luni (semestrul I) pentru raportările aferente lunilor ianuarie iunie

**) program perioada = program aprobat 9 luni pentru raportările aferente lunilor ianuarie septembrie

**) program perioada = program aprobat 12 luni ( buget anual) pentru raportările lunilor ianuarie-decembrie

***) nu se cuprinde disponibilul din anii precedenţi

 

Avizat,

Ordonator principal de credite

 

Formular nr. 2

 

UNITATEA SANITARĂ CU PATURI................

 

Situaţia privind numărul de paturi, respectiv numărul de posturi conform statului de funcţii aprobat şi câştigul mediu brut aferent la data de................

 

Nr. crt.

Indicator

Nr. la data de raportare

Câştig mediu brut în luna de raportare

(lei)

0

1

2

3

I

Nr. de paturi (spitalizare continuă şi de zi)

 

X

II

Structura personalului

X

X

II.1

Nr. de posturi aprobate din care:

0

 

1

Nr. de posturi vacante

 

X

2

Nr. de posturi ocupate, din care:

0

 

 

medici

 

 

 

medici rezidenţi, din care:

0

 

 

rezidenţi pe post

 

 

 

rezidenţi pe loc

 

 

 

Alt personal sanitar superior

 

 

 

Personal sanitar mediu (inclusiv asistente medicale cu studii superioare)

 

 

 

Personal auxiliar sanitar

 

 

 

Tesa

 

 

 

Muncitori şi personal de deservire

 

 

II.2

Medici incluşi în liniile de gardă pentru gărzile efectuate în afara programului de la norma de bază

 

 

 

Manager

Director economic

 

 

Avizat

Ordonator principal de credite

 

Formular nr. 3

 

UNITATEA SANITARA CU PATURI …………….

 

Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli privind bunurile, serviciile, Investiţiile la data de............

lei

Clasificaţia economica

Prevederi bugetare anuale

Plan de achiziţii

Angajamente legale în anul 2012

Valoarea facturilor în

sold la data de ….

Plăţi efectuate

Cheltuieli

efective în

luna

curentă

Stoc la data de ….

(valoare totală)

Total.

din care credite bugetare  destinate stingerii plăţilor restante din anul precedent

Total, din care:

aferente anului precedent

Aferente anului curent

Total, din care:

aferente obligaţiilor de plată restante la finale anului precedent

 

aferente obligaţiilor de plată ale anului curent

0

1

2

3

4 = 5 + 6

5

6

7

8 = 9 + 10

9

10

11

12

BUNURI SI SERVICII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager

Director economic

 

 

Avizat,

Ordonator principal de credite

 

Formular nr. 4

 

UNITATEA SANITARĂ CU PATURI...............

 

SITUAŢIA

privind serviciile prestate la data de...............

lei

Nr. crt.

Indicator

Valoare contract anual

Servicii contractate la data raportării

Servicii realizate

Servicii decontate

Valoarea serviciilor facturate şi nedecontate

Total,

din care servicii

facturate

cu termen de plată < 30 zile

cu termen de plată > 30zile

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Total venituri din prestări servicii, din care:

 

 

 

 

 

 

 

2

 Contracte cu casele de asigurări pentru servicii medicale

 

 

 

 

 

 

 

3

Contracte cu casele de asigurări pentru programe naţionale

 

 

 

 

 

 

 

4

Contracte cu casele de asigurări pentru ambulatoriu de specialitate

 

 

 

 

 

 

 

5

Alte venituri

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager

Director economic

 

NOTĂ:

Informaţiile cuprinse în prezentul formular se referă la serviciile anului curent. Nu vor fi incluse sumele aferente serviciilor medicale din anii precedenţi pentru care s-au încheiat acte adiţionale în anul curent.

 

 

UNITATEA SANITARĂ CU PATURI ……………

 

Avizat.

Ordonator principal de credite

 

Formular nr. 5

 

SITUAŢIA

privind cheltuielile finanţate din sume alocate din bugetele autorităţilor publice centrale şi locale

lei

Nr. crt.

Indicator

Buget aprobat

Program perioada

Angajamente legale

Cereri de finanţare

Finanţări

0

1

2

3

4

5

6

1

Total cheltuieli, din care:

 

 

 

 

 

2

Cheltuieli finanţate din sume de la bugetul de stat

 

 

 

 

 

3

Cheltuieli finanţate din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii

 

 

 

 

 

4

Cheltuieli finanţate din subvenţii de la bugetul local

 

 

 

 

 

 

Manager

Director economic

 

 

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „A”, a imobilului „Edificiul cu contraforturi”, situat în situl arheologic medieval „Ora