MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 733/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 733         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marţi, 30 octombrie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

39. - Hotărâre privind bugetul Senatului pe anul 2013

 

40. - Hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de senator

 

41. - Hotărâre cu privire la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului prin clarificarea dispoziţiilor privind calendarul licitaţiilor de cote de emisie de gaze cu efect de seră - COM (2012) 416 final

 

42. - Hotărâre cu privire la Cartea verde a Comisiei intitulată „Cunoaşterea mediului marin 2020: de la cartografierea fundului mării la prognoza oceanografică” - COM (2012) 473 final

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.036. - Hotărâre pentru aprobarea limitelor admise pentru depăşirea alocărilor publice în euro aprobate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

 

1.038. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia şi pentru modificarea altor acte normative

 

1.043. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.007/2010 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei familiei si a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2012

 

1.047. - Hotărâre privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” a unor imobile retrocedate, în condiţiile legii

 

1.048. - Hotărâre privind transmiterea, fără plată, a unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 

1.053. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 975/2012 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.331. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, privind aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale actelor de control şi formularelor utilizate în activitatea de inspecţie economico-financiară

 

1.560. - Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.794/2006 al Comisiei din 6 decembrie 2006 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigaţie aeriana, în ceea ce priveşte tariful de navigaţie aeriană terminală

 

HOTĂRÂRI ALE  SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTĂRÂRE

privind bugetul Senatului pe anul 2013

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 36 alin. (1) lit. I) şi art. 204 alin. (1) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Bugetul Senatului pe anul 2013, finanţat din resurse de la bugetul de stat, se stabileşte la suma de 107.388 mii lei, din care:

a) cheltuieli curente, 96.377 mii lei din care:

- cheltuieli de personal 74.464 mii lei;

- bunuri şi servicii 20.503 mii lei;

- transferuri între unităţi ale administraţiei publice 1.350 mii lei;

- alte transferuri 10 mii lei;

- asistenţă socială 50 mii lei;

b) cheltuieli de capital 11.011 mii lei.

(2) Detalierea bugetului pe anul 2013, pe structura clasificaţiei bugetului de stat, este prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii desfăşurate pe lângă Senat cuprinde, ia venituri, suma de 370 mii lei, iar la cheltuieli, suma de 450 mii lei.

(2) Veniturile realizate de Senat vor fi reţinute integral de către acesta pentru acoperirea unor cheltuieli curente şi de capital aferente activităţilor finanţate din venituri proprii, organizate cu aprobarea Biroului permanent. Eventualele disponibilităţi înregistrate la sfârşitul anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceleaşi destinaţii. Biroul permanent al Senatului poate aproba utilizarea încasărilor şi pentru alte destinaţii, în condiţiile legii.

(3) Numărul de personal salarizat din venituri proprii se aprobă de Biroul permanent al Senatului, în funcţie de necesităţi şi de veniturile realizate.

(4) Cheltuielile prevăzute în bugetul activităţilor finanţate din venituri proprii pot fi depăşite numai în cazul obţinerii unor venituri suplimentare.

(5) Detalierea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii al Senatului pe anul 2013, pe structura clasificaţiei bugetului de stat, este prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Bugetul Senatului, adoptat prin prezenta hotărâre, va fi transmis Ministerului Finanţelor Publice, în vederea includerii lui în proiectul bugetului de stat pe anul 2013.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat, în şedinţa din 29 octombrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p.  PREŞEDINTELE SENATULUI,

DAN RADU RUŞANU

 

Bucureşti, 29 octombrie 2012.

Nr. 39.

 

ANEXA Nr. 1

 

SENATUL

 

BUGETUL PE ANUL 2013

 

 

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET 2013

A

B

1

CHELTUIELI - TOTAL - (I+II)

50.01

107.388

CHELTUIELI CURENTE - TOTAL (1+1)

50.01.01

96.377

I. CHELTUIELI - TOTAL - (1+2)

51.01

107.338

1. CHELTUIELI CURENTE (A+B+C+D)

51.01.01

96.327

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

74.464

Cheltuieli salariale în bani, din care:

10.01

63.341

- Fond salarii

10.01..30

41.057

- Indemnizaţii de delegare

10.01 13

22 284

Cheltuieli salariale în natură

10 02

20

. Locuinţa de serviciu folosită de salariat

10.02.04

20

Contribuţii

10.03

11.103

- Contribuţii de asigurări sociale de stat

10.03.01

8 398

- Contribuţii de asigurări de şomaj

10.03.02

202

- Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

100303

2 099

- Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

10.03.04

61

- Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

10 03.06

343

B. BUNURI ŞI SERVICII

20

20.503

Bunuri si servicii

20.01

6.833

- Furnituri de birou

20.01.01

106

- Materiale pentru curăţenie

2001.02

96

- încălzit, iluminat şi forţă motrică

20.01.03

2216

- Apă. canal şi salubritate

20 01.04

488

- Carburanţi si lubrifiant!

20 01.05

2168

- Piese de schimb

20.01.06

127

- Transport

20.01.07

6

- Postă, telecom, radio, Tv, Internet

20.01.08

618

- Materiale si prestări servicii cu caracter funcţional

20.01.09

628

- Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si funct.

20.01.30

380

Reparaţii curente

20.02

746

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

35

- Alte obiecte de inventar

20.05.30

35

Deplasări, detaşări, transferări

20.06

11.500

- Deplasări interne, detaşări, transferări

20.06.01

10 150

- Deplasări în străinătate

20 05 02

1.350

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

20.11

168

Consultanţă şi expertiză

20.12

5

Pregătire profesională

20.13

7

Protecţia muncii

20.14

50

Alte cheltuieli

20.30

1.159

- Protocol şi reprezentare

20 30 02

480

- Prime de asigurare non-viaţă

203003

318

- Fondul Preşedintelui

20 30 07

205

- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

156

C. TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

51

1.350

Transferuri curente

51.01

1.350

- Transferuri către instituţii publice

51 01.01

1.350

D. ALTE TRANSFERURI

55

10

Transferuri curente în străinătate

55.02

10

- Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale

55.02.01

10

2. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

11 011

ACTIVE NEFINANCIARE

71

11 011

Active fixe

71.01

10 981

- Construcţii

71.01.01

2 151

- Maşini, echipamente şi mijloace de transport

71.01.02

8 755

- Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

71.01.03

25

- Alte active fixe

71.01.30

50

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

71.03

30

II. ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

68.01

50

1 . CHELTUEILI CURENTE

01

50

Titlul ASISTENTA SOCIALA

57

50

- Ajutoare sociale

57.02

50

- Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

50

Cod capitol

Denumire capitol

Număr de posturi ce se finanţează în anul 2013

51.01

AUTORITĂŢI PUBLICE

832

 

ANEXA Nr. 2

SENATUL

 

BUGETUL PE ANUL 2013

(sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)

 

 

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET 2013

A

B

1

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

0001.10

370

I. VENITURI CURENTE

0002.10

370

C. VENITURI NEFISCALE

2900.10

370

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

3300.10

370

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

3310

370

Venituri din prestări servicii

3310.08

310

Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi

331050

60

VENITURI PROPRII TOTAL CHELTUIELI

5110

450

CHELTUIELI CURENTE

5110.01

435

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

212

Cheltuieli salariate în bani, din care:

10.01

164

- Fond salarii

10.01.01...12.30

114

Indemnizaţii de delegare

10.01.13

50

Cheltuieli salariate în natură

10.02

0

- Locuinţa de serviciu folosită de salariat

10.0204

0

Contribuţii

10.03

48

- Contribuţii de asigurări sociale de stat

10.03.01

35

- Contribuţii de asigurări de şomaj

10 03.02

1

- Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

9

- Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

10.03.04

1

- Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii

10.03.06

2

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

20

223

Bunuri şi servicii

20.01

128

- Furnituri de birou

20.0101

10

- Materiale pentru curăţenie

20 01.02

4

- încălzit, iluminat şi forţă motrică

20 01.03

90

- Apă. canal si salubritate

2001.04

4

- Carburanţi şi lubrifiant*

20 01 05

 

- Piese de schimb

20.01 06

 

- Transport

20 0107

 

- Poştă, telecom., radio, Tv. Internet

20 01.08

 

- Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional

2001.09

10

- Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

20.01.30

10

Reparaţii curente

20.02

3

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

15

- Alte obiecte de inventar

200530

15

Deplasări, detaşări, transferări

20.06

 

- Deplasări interne, detaşări, transferări

20 06.01

 

- Deplasări în străinătate

20 06 02

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

20.11

40

Consultantă şi expertiză

20.12

5

Pregătire profesională

20.13

14

Protecţia muncii

20.14

 

Alte cheltuieli

20.30

18

- Reclamă si publicitate

20.30.01

7

- Protocol şi reprezentare

20.30.02

6

- Prime de asigurare non-viaţă

20,30 03

 

- Fondul Preşedintelui

20 30 07

 

- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

5

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

15

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

15

Active fixe

71.01

15

- Construcţii

71.01.01

 

- Maşini, echipamente st mijloace de transport

71.01.02

 

- Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

71.01.03

3

- Alte active fixe

71.01.30

12

Reparaţii capitale aferente activ, fixe

71.03

 

Cod capitol

Denumire capitol

Număr de posturi ce se finanţează în anul 2013

5110

AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE

2

 

Deficitul se acoperă din disponibilităţile înregistrate la finele anilor precedenţi

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării unui mandat de senator

 

Având în vedere demisia din calitatea de senator a domnului Marcu Gheorghe, ales în Circumscripţia electorală nr. 7 Botoşani, Colegiul uninominal nr. 1,

în temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, ale art. 7 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 48 alin. (16) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 188 alin. (2) şi ale art. 194 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul constată încetarea calităţii de senator a domnului Marcu Gheorghe, începând cu data de 4 noiembrie 2012, şi declară vacant locul de senator în Circumscripţia electorală nr. 7 Botoşani, Colegiul uninominal nr. 1.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 octombrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p.  PREŞEDINTELE SENATULUI,

DAN RADU RUŞANU

 

Bucureşti, 29 octombrie 2012.

Nr. 40.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

cu privire la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului prin clarificarea dispoziţiilor privind calendarul licitaţiilor de cote de emisie de gaze cu efect de seră - COM (2012) 416 final

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului nr. XXX/204/

17 octombrie 2012,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul constată că propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului prin clarificarea dispoziţiilor privind calendarul licitaţiilor de cote de emisie de gaze cu efect de seră respectă principiul subsidiarităţii. Cu toate acestea, în urma analizării fondului propunerii şi în perspectiva negocierilor care se vor desfăşura, Senatul consideră necesare analizarea şi clarificarea aspectelor privind:

a) competenţele Comisiei şi rolul statelor membre;

b) circumstanţele excepţionale;

c) importanţa unui studiu de impact care să evalueze impactul asupra bugetelor naţionale şi instalaţiilor care cad sub incidenţa schemei ETS, precum şi eficienţa măsurii propuse în contextul obiectivului de eficientizare a schemei ETS;

d) considerentele de ordin economico-social, precum creşterea preţului la energie, respectiv gradul de suportabilitate a creşterii preţului la energie de către populaţie.

Art. 2. - Opinia cuprinsă în prezenta hotărâre se transmite către instituţiile europene şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 octombrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

DAN RADU RUŞANU

 

Bucureşti, 29 octombrie 2012.

Nr. 41.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

cu privire la Cartea verde a Comisiei intitulată „Cunoaşterea mediului marin 2020: de la cartografierea fundului mării la prognoza oceanografică” - COM (2012) 473 final

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului nr. XXX/215 din 16 octombrie 2012 şi al Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/257 din 16 octombrie 2012,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - La punctele 4-7 din Cartea verde a Comisiei, „Cunoaşterea mediului marin 2020: de la cartografierea fundului mării la prognoza oceanografică”, punctul de vedere al Senatului este următorul:

I. La punctul 4 „Disponibilitate şi interoperabilitate”, subpunctul 4.3 „Competitivitate şi inovare”, răspunsul la întrebarea 1 este:

I. Există motive, altele decât cele legate de caracterul personal al datelor, pentru care ar trebui să se prevadă excepţii de la politica Comisiei de a pune la dispoziţia publicului în mod gratuit datele privind mediul marin şi a le face interoperabile?

Senatul consideră că în principiu nu, cu excepţia motivelor care ţin de securitatea naţională a ţărilor riverane, de interese economice care trebuie luate în considerare din cauza confidenţialităţii unor informaţii şi de extinderea explorărilor şi exploatărilor pentru resurse naturale pe panta continentală care ridică problema delimitării zonelor economice exclusive.

II. La punctul 5 „Progresele înregistrate până la ora actuală”, răspunsurile la subpunctele 5.1-5.8 sunt următoarele:

1. La subpunctul 5.1 „Eforturile naţionale”, răspunsul la întrebarea 2 este:

2. Care sunt mijloacele prin care statele membre se pot asigura că datele pe care le deţin sunt stocate în condiţii de siguranţă, sunt disponibile şi interoperabile?

Senatul consideră că mijloacele prin care statele membre se pot asigura că datele pe care le deţin sunt stocate în condiţii de siguranţă, sunt disponibile şi interoperabile sunt următoarele:

a) continuarea şi finalizarea punerii în aplicare a comunicării COM (2010) 584 final - „Foaia de parcurs privind crearea mediului comun de realizare a schimbului de informaţii în vederea supravegherii domeniului maritim al UE (CISE)”. Astfel, prin intermediul unei platforme comune (aplicaţie) se va putea obţine accesul la datele folosite de comunităţile de utilizatori la nivel european, pe principiul „need to know & level of access”;

b) implementarea standardelor de control al calităţii datelor primare şi al procedurilor de achiziţie a acestora;

c) standardizarea formatelor de date primare şi finale (adoptarea, de exemplu, a tehnologiei şi normelor SeaDataNet), precum şi a procedurilor de prelucrare a datelor.

2. La subpunctul 5.2 „Reţeaua europeană de observare şi date privind mediul marin (EMODnet), răspunsurile la întrebările 3 şi 4 sunt:

3. Sunt cele şapte grupuri tematice ale reţelei europene de observare şi date privind mediul marin cele mai adecvate? Ar fi indicată combinarea unora dintre acestea (de exemplu, geologia şi hidrografia) sau divizarea lor?

Senatul consideră că cele şapte grupuri tematice ale reţelei europene de observare şi date privind mediul marin sunt adecvate. Având în vedere complexitatea şi specificitatea grupurilor tematice geologie şi hidrografie, comasarea acestora nu este recomandabilă. Interacţiunea permanentă a hidrosferei, atmosferei şi a litosferei, în special în zona costieră, conduce la ideea de monitorizare globală, interdisciplinară. În contextul actualelor modificări climatice, sunt necesare observarea şi furnizarea de informaţii şi previziuni privind oceanele şi mările în timp real, pentru aceasta fiind necesar un buget operaţional pentru serviciul maritim GMES şi EMODnet. În concluzie, este indicată o monitorizare interdisciplinară.

4. În cadrul EMODnet, care ar trebui să fie echilibrul între furnizarea accesului la datele primare şi elaborarea de straturi de hărţi digitale derivate din datele primare privind bazinele maritime?

Senatul consideră că accesul la datele primare şi elaborarea de straturi de hărţi digitale derivate din datele primare privind bazinele maritime ar trebui să fie aproximativ echilibrat, cu respectarea dreptului de proprietate intelectuală al autorilor datelor şi hărţilor respective. Există însă aspecte legate de nivelul de acces şi de plata progresivă a accesului la datele primare în funcţie de gradul de detaliu al informaţiei, care vor necesita dezbateri ulterioare.

3. La subpunctul 5.3 „Serviciul maritim al GMES”, răspunsurile la întrebările 5 şi 6 sunt:

5. Este necesară crearea unei platforme comune pentru a furniza produse provenite de la GMES şi EMODnet?

Senatul consideră că da, dacă acest lucru va determina o standardizare a formatelor. Abordarea integrată a datelor ar permite cunoaşterea evoluţiei ecosistemelor acvatice. Această abordare este realizată la nivel naţional prin Programul de implementare a „Foii de parcurs privind crearea mediului comun de realizare a schimbului de informaţii în vederea supravegherii domeniului maritim al Uniunii Europene” şi va avea ca rezultat obţinerea CiSE în primul rând la nivel naţional.

6. Este oportună adaptarea produselor şi serviciilor maritime ale GMES astfel încât să poată fi folosite atât de către cei care studiază schimbările climatice şi protecţia mediului, cât şi de către cei care au nevoie de un serviciu operaţional în timp aproape real?

Senatul consideră că adaptarea produselor şi serviciilor maritime ale GMES, astfel încât să poată fi folosite atât de către cei care studiază schimbările climatice şi protecţia mediului, cât şi de către cei care au nevoie de un serviciu operaţional în timp aproape real, este oportună.

4. La subpunctul 5.4 „Cadrul pentru colectarea datelor în sectorul pescuitului”, răspunsurile la întrebările 7-9 sunt:

7. Ar fi oportun ca datele compilate în temeiul cadrului de colectare a datelor pentru un scop precis, cum ar fi o evaluare a stocurilor de peşte, să fie disponibile în vederea reutilizării fără obligaţia obţinerii unei autorizaţii din partea persoanelor care au furnizat aceste date iniţial?

Senatul consideră că da, în anumite situaţii, în condiţiile respectării dreptului de proprietate intelectuală al autorilor datelor. Cunoaşterea stocurilor de peşte este necesară pentru atingerea stării ecologice bune a ecosistemelor marine până în 2020. Pe baza acestora se poate aprecia starea ecosistemului şi pot fi stabilite obiectivele de mediu. Reutilizarea datelor trebuie să se facă cu menţionarea provenienţei sursei. În cazul în care datele prezentate constituie baza unui plan de afaceri, atunci ar trebui obţinută autorizarea din partea celor care le-au elaborat, atât timp cât datele sunt mai recente de 3 ani.

8. Ar fi oportună crearea unui portal de internet similar celor pentru EMODnet pentru a furniza accesul la date deţinute de statele membre, precum şi la datele compilate privind anumite stocuri, segmente ale flotei sau zone de pescuit? În caz afirmativ, care ar trebui să fie relaţia sa cu EMODnet?

Senatul consideră că da, pentru schimbul de date. Acest portal de internet ar trebui să fie compatibil cu portalul EMODnet Datele acestui portal trebuie însă marcate ca atare şi tratate cu multă precauţie (în mai multe ţări ale Europei şi nu numai, există numeroase date privind stocul de peşte care nu pot fi considerate afişabile). De asemenea, este posibilă şi extragerea datelor din EMODnet prin intermediul CISE.

9. Ar fi oportun ca datele de control, cum ar fi cele provenite de la sistemul de monitorizare prin satelit a navelor de pescuit, să fie mai accesibile? În caz afirmativ, în ce fel ar putea fi soluţionate problemele legate de confidenţialitate?

Senatul susţine accesibilitatea limitată. Aceste date ar trebui să fie accesibile în special autorităţilor şi comunităţilor de utilizatori care au tangenţă cu activitatea desfăşurată şi care ar trebui să trateze datele pe baza unor protocoale în care să fie stipulate clauze de confidenţialitate. Referitor la soluţionarea problemelor legate de confidenţialitate, ţinem cont şi de răspunsul la întrebarea nr. 2. Aspectele legate de accesibilitatea întregii comunităţi marine la aceste date, după o perioadă de timp limitată, necesită dezbateri ulterioare.

5. La subpunctul 5.5 „Cercetarea11, răspunsurile la întrebările 10 şi 11 sunt:

10. Care ar trebui să fie prioritatea sprijinului UE pentru noile tehnologii de observare marină? Cum poate fi extinsă monitorizarea oceanelor şi cum poate fi crescută rentabilitatea acesteia? În ce mod îşi poate consolida UE poziţia ştiinţifică şi industrială în acest domeniu?

Senatul consideră ca fiind necesare:

a) integrarea observatoarelor marine în reţelele ESFRI existente (EMSO şi EURO ARGO), identificarea domeniilor ştiinţifice încă neacoperite (de exemplu, biodiversitate marină, procese microbiologice, fenomene la gurile de vărsare) şi pregătirea unor proiecte ESFRI dedicate monitorizării acestor domenii. Aceste noi proiecte ESFRI ar trebui să fie compatibile cu cele deja existente;

b) construcţia reţelei paneuropene de observare a mediului marin, costier şi de mare adâncime şi investiţia de fonduri în oceanografia operaţională, la nivel naţional şi european. Aceasta presupune instalarea de senzori electronici autonomi cu transmisie în timp real sau cvasireal şi utilizarea datelor în modelare şi elaborarea prognozelor. Totodată, trebuie analizată rentabilitatea acestor reţele şi realizate investiţii constante în mentenanţă;

c) reţeaua oceanografică este absolut necesară, având în vedere numărul mare de domenii în care produsele acesteia pot fi folosite, pornind de la exploatarea resurselor şi schimbările climatice şi până la poluările accidentale, siguranţa navigaţiei şi acţiunile de căutare şi salvare.

11. Ar trebui să existe obligaţia ca proiectele de cercetare să includă o prevedere care să asigure arhivarea şi accesul la observaţiile colectate în cursul proiectului de cercetare?

Senatul consideră că da, acest lucru este de o importanţă deosebită, pentru instituţiile autorizate. Proiectele realizează un studiu aprofundat şi este esenţial ca produsele şi datele să poată fi refolosite, cu menţionarea sursei. Proiectele de cercetare realizate din fonduri publice ar trebui să aibă obligaţia arhivării şi accesului la observaţiile colectate, dar cu păstrarea dreptului de proprietate intelectuală al autorilor datelor, şi după o anumită perioadă de timp de la finalizarea proiectului (de exemplu, 3 ani).

6. La subpunctul 5.6 „Raportarea informaţiilor despre mediu”, răspunsul la întrebarea 12 este:

12. Ar fi oportună înlocuirea în mod treptat a mecanismului „push”, în cadrul căruia sunt prezentate rapoartele privind mediul marin, cu un mecanism upull” prin care datele sunt puse la dispoziţia publicului prin intermediul internetului şi sunt culese de autorităţile competente, folosind tehnologia dezvoltată prin EMODnet?

Senatul consideră că da, cu condiţia ca această înlocuire să nu conducă în timp la blocarea iniţiativei de dezvoltare de noi tehnici de măsurare şi analiză şi la absenţa concurenţei şi, deci, la scăderea calităţii informaţiilor. De asemenea, datele puse la dispoziţia publicului ar trebui diseminate potrivit celor menţionate la răspunsurile 2 şi 9.

7. La subpunctul 5.7 „Adaptarea a schimbările climatice”, răspunsul la întrebarea 13 este:

13. Care informaţii privind comportamentul mărilor şi al zonelor de coastă sunt cele mai utile pentru adaptarea întreprinderilor şi a autorităţilor publice la schimbările climatice?

Senatul consideră că cele mai utile informaţii pentru adaptarea întreprinderilor şi a autorităţilor publice la schimbările climatice sunt cele legate de variaţia seculară a nivelului mediu al mării, regimul curenţilor, vântului şi valurilor şi variaţiile sezoniere ale acestora, parametrii furtunilor extreme şi posibilele modificări ale acestora, prognoza proceselor de eroziune costieră nu doar la scală multianuală, ci şi pe termen scurt, transportul sedimentelor în zona costieră, sensul şi amplitudinea mişcărilor crustale, avertizarea timpurie a autorităţilor în cazul hazardelor naturale marine de la furtuni extreme, inundaţii, alunecări de teren şi erupţii vulcanice la degajări masive de gazhidraţi, cutremure şi tsunami. Pentru realizarea acestora este necesar instalarea sau, după caz, extinderea reţelelor de staţii de supraveghere complexă în timp aproape real a mediului marin din punct de vedere meteorologic, hidrologic, chimic şi biologic, fizic, sedimentologic, seismic etc. De asemenea, în zona de coastă este necesară instalarea sau, după caz, extinderea unor reţele interdisciplinare complexe de staţii automate performante pentru monitorizarea integrată.

8. La subpunctul 5.8 „Iniţiative internaţionale”, răspunsul la întrebarea 14 este:

14. Sunt necesare măsuri suplimentare, în plus faţă de iniţiativele existente (de exemplu. EMODnet şi GMES), pentru a permite Europei să susţină iniţiativele internaţionale referitoare la datele privind oceanele, cum ar fi GOOS şi GEOSS?

Senatul consideră că sunt necesare măsuri suplimentare:

a) extinderea proiectelor ESFRI deja existente pentru domeniul marin (EMSO şi EURO ARGO);

b) elaborarea unor noi proiecte ESFRI care să dezvolte noi infrastructuri de cercetare în domeniul marin, în subdomeniile încă neacoperite complet.

III. La punctul 6 „Guvernantă”, răspunsurile la subpunctele 6.1, 6.2 şi 6.4 sunt următoarele:

1. La subpunctul 6.1 „Echilibrul între eforturile depuse de UE şi cele depuse de statele membre”, răspunsul la întrebarea 15 este:

15. Care sunt criteriile care ar trebui utilizate pentru a determina sprijinul financiar al UE în favoarea programelor de observare, altele decât cele pe care aceasta le sprijină deja? Puteţi oferi exemple? Iniţiativa de programare în comun pentru mările şi oceanele europene ar putea avea şi ea un rol?

Senatul consideră că pentru crearea de noi programe de observare ar trebui luate în considerare noutatea şi relevanţa ştiinţifică pentru domeniul marin, impactul social, gradul de acoperire a informaţiilor culese prin alte programe de observare, precum şi gradul de integrare europeană a programelor. Datorită caracteristicilor specifice ale fiecărui bazin marin european, UE ar trebui să acorde sprijin financiar şi unor noi programe de observare a caracteristicilor specifice acestor bazine, dar cu acces transeuropean la informaţii. Iniţiativa JPI OCEANS care încearcă să structureze şi să pună în comun eforturile agenţiilor de finanţare a cercetării din statele membre pentru studierea eficientă, prin concentrarea resurselor, are un rol major în crearea şi identificarea de noi programe de cercetare şi de observare a fenomenelor şi proceselor marine, în domenii noi. Sprijinul financiar al UE ar trebui să fie prioritar dirijat spre asemenea rezultate de succes ale JPI OCEANS, dar şi spre noi programe dezvoltate de către agenţiile de finanţare ale statelor membre în proiecte comune de tip ERA-NET.

2. La subpunctul 6.2 „Sprijinul UE în favoarea compilării şi prelucrării datelor privind mediul marin”, răspunsurile la întrebările 16 şi 17 sunt:

16. În ce mod ar putea evolua guvernanta GMES şi a EMODnet pentru a răspunde mai bine nevoii de sustenabilitate pe termen lung?

Senatul consideră că stabilirea unor parteneriate EMODnet cu statut juridic şi cu componenţa stabilită şi nemodificabilă ulterior ar putea fi văzută ca o metodă de simplificare a procedurilor, dar ar avea un rol negativ în menţinerea calităţii informaţiilor existente. În cercetarea marină, ca în oricare alt domeniu al cercetării, existenţa unei concurenţe pe piaţă este un factor care menţine şi creşte calitatea în toate domeniile care privesc culegerea de date. De aceea, Senatul propune menţinerea sistemului actual, de competiţii la intervale regulate de timp şi cu consorţii variabile, astfel încât piaţa din acest domeniu să îi sorteze permanent pe cei mai viabili.

17. Care ar putea fi rolul Centrului Comun de Cercetare şi al Agenţiei Europene de Mediu?

Senatul consideră că acestea ar putea juca un rol important în coordonarea activităţilor specifice cercetării marine şi monitorizării de mediu, precum şi în elaborarea de obiective specifice comune atât pentru înţelegerea mării, cât şi pentru păstrarea sănătăţii mediului marin, corelând cercetarea cu protecţia mediului.

3. La subpunctul 6.4 „Alegerea priorităţilor”, răspunsurile la întrebările 18 şi 19 sunt:

18. Este necesar un proces regulat pentru evaluarea eficacităţii strategiei de observare şi eşantionare pentru fiecare bazin maritim?

Senatul consideră că este necesar un proces regulat. Evaluarea trebuie făcută anual, atât pentru starea mediului, cât şi pentru populaţiile piscicole şi de mamifere marine. Progresul ştiinţific şi tehnologic foarte rapid face necesară reevaluarea parametrilor monitorizaţi şi a tehnicilor de lucru. Apariţia unor domenii noi de interes în studierea mediului marin cere, de asemenea, reevaluarea eficacităţii strategiei de observare şi eşantionare. Evaluarea periodică este, în toate domeniile, un motor de menţinere a calităţii şi de rezolvare a problemelor potenţiale. Fenomenele subtile cu efecte vizibile după observaţii îndelungate sunt produse de cauze care necesită studii aprofundate. Este, de exemplu, cazul structurii geologice adânci. Interesul companiilor private sau de stat pentru studiul acestei structuri se limitează de obicei la treapta de adâncime corespunzătoare ferestrei de generare şi acumulare a hidrocarburilor. Capacitatea mediului academic şi a guvernelor de finanţare a unor astfel de studii este foarte limitată, în pofida interesului ştiinţific unanim recunoscut. De exemplu, în cazul bazinului Mării Negre, ultimul studiu internaţional major privind structura geologică adâncă datează de la sfârşitul anilor 80, iar necesitatea reluării sale la scara întregului bazin, cu participarea tuturor riveranilor şi cu utilizarea unor metodologii de cercetare mult mai evoluate, este evidentă.

19. Ce tip de mecanism ar putea fi avui în vedere pentru a gestiona evaluările şi analizele necesare pentru a informa Comisia, statele membre şi Parlamentul cu privire la priorităţile pentru sprijinul UE?

Senatul consideră că ar trebui iniţiat un studiu care să includă statele membre, convenţiile regionale şi ţările terţe. Studiul ar putea avea la bază informaţiile extrase de Comisie prin intermediul CISE şi obiectivele stabilite prin strategiile UE pentru bazinele maritime.

Senatul susţine lansarea unei strategii pentru regiunea Mării Negre şi, în acest sens, îşi manifestă întreaga disponibilitate pentru dialog şi cooperare cu toţi factorii de decizie implicaţi.

IV. La punctul 7 „Participarea sectorului privat”, răspunsurile la întrebările 20 şi 21 sunt:

20. În ce circumstanţe ar trebui puse la dispoziţia publicului datele furnizate de societăţile private În scopul acordării unei licenţe?

Senatul consideră că numărul mare şi complexitatea domeniilor în care pot fi solicitate licenţe fac ca un răspuns general la o întrebare generală să poată genera efecte secundare nedorite. De aceea, Senatul propune analiza sectorială a fiecărui domeniu în parte, identificarea punctelor critice şi găsirea unor răspunsuri acceptabile atât pentru punerea la dispoziţie a unui volum relevant de date, cât şi pentru protecţia interesului operatorului privat faţă de concurenţă. Trebuie însă stabilită, pentru fiecare domeniu în parte, o limită de timp după care majoritatea datelor ar putea fi accesibile publicului.

21. Ar fi oportun ca actorii sectorului privat off shore care deţin o licenţă să fie obligaţi să contribuie la o monitorizare mai vastă a mării, în cazul în care acest lucru ar fi posibil?

Senatul consideră că da, actorii sectorului privat putând contribui la evaluarea stării ecologice a ecosistemelor marine, precum şi la stabilirea obiectivelor de mediu pentru atingerea stării ecologice bune până în 2020, cu respectarea Strategiei pentru mediul marin.

Art. 2. - Opinia cuprinsă în prezenta hotărâre se transmite instituţiilor europene şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 octombrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României,, republicată.

 

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

DAN RADU RUŞANU

 

Bucureşti, 29 octombrie 2012.

Nr. 42.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea limitelor admise pentru depăşirea alocărilor publice în euro aprobate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 19 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Autorităţile responsabile de implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, denumit în continuare PNDR, sunt autorizate să încheie contracte/decizii de finanţare/angajamente multianuale de plată a căror valoare poate determina depăşirea cu până la 11% a valorii sumelor

alocate în euro la nivel de axă şi măsură din alocarea publică prevăzută în PNDR.

Art. 2. - Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale se stabilesc măsurile, metodologia şi procentul din plafonul maxim prevăzut la art. 1 cu care poate fi depăşită alocarea aferentă acestora prevăzută în PNDR.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 24 octombrie 2012.

Nr. 1.036.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia şi pentru modificarea altor acte normative

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 4 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul de posturi stabilit pentru DGDR AM-PNDR este de maximum 300, inclusiv structurile judeţene de dezvoltare rurală.”

2. La articolul 17, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Pentru implementarea şi controlul măsurilor din Programul operaţional de pescuit - POP, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia generală pescuit - AM-POP, are în dotare un număr total de 12 autovehicule cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul, dintre care 3 la nivelul aparatului central şi 9 la nivel teritorial, o barcă din fibră de sticlă, precum şi o şalupă fluvială de control.”

3. La articolul 17, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

„(61) Pentru implementarea proiectului CESAR, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are în dotare la nivelul aparatului central un număr de 2 microbuze, cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul.”

4. La anexa nr. 2, punctul I, numerele curente 1, 4 şi 5 şi nota se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„1. Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti - servicii publice deconcentrate - 1.196 posturi

………………………………………………………………………………..

4. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură-4.812 posturi

5. Agenţia Domeniilor Statului - 241 posturi”

………………………………………………………………………………..

NOTĂ:

Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat este de 7.489, inclusiv aparatul propriu al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora.”

5. La anexa nr. 2, punctul II, numerele curente 1-3 şi nota se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„1. Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit - 1.603 posturi

2. Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor - servicii publice deconcentrate - 411 posturi

3. Institutul de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor - 175 posturi

………………………………………………………………………………..

NOTĂ:

„Numărul maxim de posturi pentru instituţiile prevăzute la pct. II este de 3.814.”

Art. II. - Alineatul (1) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 751/2010 privind măsurile de reorganizare a direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi stabilirea numărului de posturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 5 august 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti este de 1.196.”

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 752/2010 privind măsurile de reorganizare a Agenţiei de Plăţi şi intervenţie pentru Agricultură şi a Agenţiei Domeniilor Statului, precum şi stabilirea numărului de posturi pentru acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 3 august 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură este de 4.812.”

2. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru Agenţia Domeniilor Statului este de 241.”

Art. IV. - Aplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 24 octombrie 2012.

Nr. 1.038.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.007/2010 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2012

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.007/2010 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 27 octombrie 2010, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 24 octombrie 2012.

Nr. 1.043.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.007/2010)

 

PROGRAMELE DE INTERES NAŢIONAL

în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2012

 

1. Programul „Închiderea instituţiilor de tip vechi şi înfiinţarea de centre de recuperare, de case de tip familial şi/sau apartamente” - PIN 1

Scop: creşterea calităţii serviciilor sociale pentru copil şi familie

Obiectiv: creşterea numărului de case de tip familial şi apartamente şi reducerea numărului de instituţii de tip vechi

Rezultate estimate:

- cel puţin 24 de case de tip familial şi apartamente înfiinţate;

- cel puţin două centre de recuperare înfiinţate;

- numărul de instituţii de tip vechi redus cu cel puţin 6;

- cel puţin 300 de copii beneficiază de îngrijire de calitate în casele şi apartamentele nou-create.

Perioada de derulare: programul se derulează pe o perioadă de 4 ani. Proiectele vor avea o durată de maximum 36 de luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2013, din care cel puţin 3 luni vor fi destinate funcţionării serviciilor nou-create.

Buget: bugetul total este de 15.200 mii lei, din care:

a) 200 mii lei pentru anul 2010;

b) 5.000 mii lei pentru anul 2011;

c) 3.000 mii lei pentru anul 2012;

d) 7.000 mii lei pentru anul 2013.

Aplicant principal eligibil: direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului (DGASPC)

Parteneri: organismele private acreditate în condiţiile legii, care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al protecţiei speciale a acestuia

2. Programul „Intervenţie în situaţii de violenţă în familie” - PIN 2

Scop: creşterea calităţii serviciilor sociale pentru copil şi familie

Obiectiv: întărirea capacităţii DGASPC de intervenţie în situaţii de violenţă în familie

Rezultate estimate:

- cel puţin 20 de servicii de intervenţie în situaţii de violenţă în familie, din cadrul DGASPC, înfiinţate şi/sau dezvoltate;

- cel puţin 1.800 de victime (copii/adulţi) vor beneficia de sprijinul serviciilor de intervenţie în situaţii de violenţă în familie;

- cel puţin 1.000 de familii în care se manifestă fenomene de violenţă vor fi orientate către instituţii sau servicii cu competenţe în domeniu.

Perioada de derulare: programul se derulează pe o perioadă de 3 ani. Proiectele vor avea o durată de maximum 24 do luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2012, din care cel puţin 9 luni vor fi destinate funcţionării serviciilor nou-create.

Buget: bugetul total este de 1.860 mii lei, din care:

a) 200 mii lei pentru anul 2010;

b) 830 mii lei pentru anul 2011;

c) 830 mii lei pentru anul 2012.

Aplicant principal eligibil: DGASPC

Parteneri: organismele private acreditate în condiţiile legii, care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al protecţiei speciale a acestuia, precum şi al prevenirii şi combaterii violenţei în familie.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” a unor imobile retrocedate, în condiţiile legii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii.

Art. 2. - Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 24 octombrie 2012.

Nr. 1.047.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor bunuri imobile aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” care vor fi scoase din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii

 

Nr. crt.

 

 

 

 

Cod de Clasificare

Nr. M.F.

Persoana juridică care administrează bunul

Denumirea bunului

 

 

 

 

Descrierea tehnică a bunului

Persoana fizică / juridică căreia i s-a restituit

bunul

Temei juridic

1.

8.28.01

65125

Administraţia Naţională „Apele Române”

CUI RO 24326056

Canton Giurgta

Construcţie din cărămidă, anexe, împrejmuire

Suprafaţa totală = 7.958,4 mp,

suprafaţa construită = 224,8 mp,

suprafaţa anexelor = 389 mp

Şerbănică Nicolae Cristinel, Şerbănică Dumitru Adrian,

Gărdăreanu Radu, Demostene Botez Rodica,

Gărdăreanu Iancu şi Puicea Viorica

Sentinţa civilă definitivă si irevocabilă nr. 1.223/2006, pronunţată de Tribunalul Dolj în Dosarul nr. 1.454/CIV/2006

2.

8.28.01

64903

Administraţia Naţională „Apele Române”

CUI RO 24326056

Canton Gozna

Clădire din piatră, şarpantă, lemn cu tablă

Suprafaţa totală = 115 mp,

suprafaţa construită = 115 mp

Zipfl Dragoş Iosif,  Sasu Eleonora Melania,

Brebenaru Iosif Tiberiu Ioan şi Foiaş Ciprian

Sentinţa civilă definitivă si irevocabilă nr. 2.933/2009, pronunţată de Judecătoria Reşiţa în Dosarul nr. 2038.1/290/2008

3.

8.17.03

64093

Administraţia Naţională „Apele Române”

CUI RO 24326056

Acumularea Moarta

Volumul total = 0,06 mii. Mc

Suprafaţa = 5 ha

Primăria  Comunei Conteşti

CUI RO 4280329

Sentinţa civilă definitivă si irevocabilă nr. 567/2003, pronunţa de Judecătoria Răcari - judeţul Dâmboviţa în Dosarul nr. 1.923/2002

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea, fără plată, a unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea, fără plată, a unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Art. 2. - Ministerul Administraţiei şi Internelor va folosi bunurile mobile prevăzute !a art. 1 pentru executarea misiunilor de distrugere a muniţiei neexplodate din timpul conflictelor militare şi a zăpoarelor de gheaţă, care pun în pericol localităţile sau siguranţa cetăţenilor, de către structurile specializate ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

Art. 3. - Patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor mobile transmise potrivit art. 1, iar patrimoniul Ministerului Administraţiei şi Internelor se majorează cu aceeaşi valoare.

Art. 4. - (1) Predarea-primirea bunurilor materiale se face pe bază de proces-verbal încheiat între structurile „interesate, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Paza şi transportul bunurilor din locurile de depozitare se asigură de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin structura subordonată desemnată să le preia, cu fonduri şi mijloace proprii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării naţionale,

Dan Tătaru,

secretar de stat

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice.

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 24 octombrie 2012.

Nr. 1.048.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor mobile aflate în domeniul privat al statului, care se transmit, fără plată, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 

Nr. crt.

Denumirea bunului

Date de identificare

(lot-an-uzină)

U.M.

Cantitatea

Valoarea de inventar

(lei)

Persoana juridica de la care se transmite bunul mobil

Persoana juridică la care se transmite bunul mobil

1

TNT de 75 g cilindric

1-86-CCF

kg.

1.350

13,5

Ministerul Apărării Naţionale, U.M.

01710 Cislău

Ministerul Administraţiei şi Internelor

2

 TNT de 100g cilindric

2-85-CCF

kg

1.404

98,28

3

 TNT de 200 g paralelipipedic

1-89-CCF

kg.

1.260

12.6

4

TNT de 400 g paralelipipedic

1-82-CCF

kg

3.780

37,8

5

TNT de 500 g paralelipipedic

1-84-CCF

kg

4.320

129,6

6

TNT de 1000 g paralelipipedic

2-78-CCF

kg

3.900

39

7

Ladă ambalat TNT

 

buc.

266

10,64

8

 Ladă ambalat TNT

 

buc.

375

18,75

 

TOTAL:

 

 

 

360,17

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 975/2012 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (2) al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 975/2012 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 11 octombrie 2012, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Suma acordată cu titlu de ajutor de urgenţă este de 1.400 lei şi se plăteşte de către agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene în a căror rază teritorială domiciliază persoanele beneficiare, în luna decembrie 2012.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

p. Ministrul delegat pentru administraţie,

Constantin Cătălin Chiper,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

 

Bucureşti, 30 octombrie 2012.

Nr. 1.053.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale actelor de control şi formularelor utilizate în activitatea de inspecţie economico-financiară

În temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3), art. 16 alin. (2), aii. 17 alin. (2) şi art. 30 din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale actelor de control şi formularelor utilizate în activitatea de inspecţie economico-financiară, prevăzute în anexele nr. 1-14, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de inspecţie economico-financiară şi serviciile, birourile sau compartimentele din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, care efectuează inspecţia economico-financiară, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 9 octombrie 2012.

Nr. 1.331.

 

ane/A Nr. 1

 

- Model –

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia generală de inspecţie economico-financiară/Direcţia generală a finanţelor publice.................

Nr. de înregistrare..........................

Data........................

 

Aprobat

Conducătorul organului de inspecţie economico-financiară,

……………………………………………………………………….

(funcţia, numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

 

RAPORT DE INSPECŢIE ECONOMICO-FINANCIARĂ

încheiat la data de.....................

 

Cap. 1 - Date privind inspecţia economico-financiară

Cap. 2 - Date privind operatorul economic

Cap. 3 - Obiective şi constatări ale inspecţiei economico-financiare

Cap. 4 - Discuţia finală cu conducerea operatorului economic

Cap. 5 - Concluzii şi măsuri

Cap. 6 - Anexe

Proiectul prezentului raport de inspecţie economico-financiară a fost transmis cu Adresa nr. ........./............... conducerii operatorului economic.

Conducerea operatorului economic nu a formulat un punct de vedere la constatările din prezentul raport de inspecţie economico-financiară.

La finalizarea inspecţiei economico-financiare, reprezentantul legal al operatorului economic sau persoana împuternicită de către acesta a declarat, pe propria răspundere, că au fost puse la dispoziţie toate documentele şi informaţiile solicitate pentru inspecţia economico-financiară şi că au fost restituite toate documentele solicitate şi puse la dispoziţie de operatorul economic.

Prezentul raport de inspecţie economico-financiară a fost întocmit în 3 (trei) exemplare, înregistrate în registrul unic de control cu nr............../.................din care un exemplar a fost

lăsat operatorului economic, unul pentru organul de inspecţie economico-financiară şi unul pentru organul fiscal de administrare competent.

 

Avizat

Şef serviciu,

…………………………………………………….

(numele, prenumele şi semnătura)

Întocmit

Echipa de inspecţie

…………………………………………………….

(funcţia, numele, prenumele şi semnătura)

 

Instrucţiuni privind întocmirea raportului de inspecţie economico-financiară

 

Raportul de inspecţie economico-financiară este actul de control unilateral, în care echipa de inspecţie economico-financiară consemnează constatările din punct de vedere faptic şi legal.

Raportul de inspecţie economico-financiară se semnează de echipa de inspecţie economico-financiară, se avizează de şeful structurii de inspecţie economico-financiară şi se aprobă de conducătorul activităţii de inspecţie economico-financiară. Toate exemplarele raportului de inspecţie economico-financiară se semnează pe fiecare pagină de echipa de inspecţie economico-financiară.

Raportul de inspecţie economico-financiară stă la baza întocmirii dispoziţiei obligatorii şi constituie anexă a acesteia.

 

CAPITOLUL 1

Date privind inspecţia economico-financiară

 

Prezentarea echipei de inspecţie economico-financiară, precizându-se, pentru fiecare membru, numele şi prenumele, funcţia, numărul legitimaţiei, direcţia din care face parte, numărul/data ordinului de serviciu şi denumirea operatorului economic

De asemenea, se vor preciza:

- temeiul legal al efectuării inspecţiei economico-financiare;

- numărul şi data avizului de inspecţie economico-financiară. În cazul în care data începerii inspecţiei economico-financiare a fost amânată, se specifică numărul şi data acordului de amânare, precum şi noul termen aprobat;

- numărul de înregistrare şi data începerii inspecţiei economico-financiare înscrise în registrul unic de control;

- perioada supusă verificării. În cazul în care verificarea se face pentru o perioadă diferită de cea din avizul de inspecţie economico-financiară, se înscrie perioada verificată efectiv, cu precizarea motivului care a condus la modificarea perioadei supuse inspecţiei economico-financiare;

- perioada în care s-a desfăşurat inspecţia economico-financiară, precum şi locul de desfăşurare. În cazul în care inspecţia economico-financiară a fost suspendată, se vor înscrie perioadele în care s-a efectuat inspecţia economico-financiară;

- obiectivele inspecţiei economico-financiare.

 

CAPITOLUL 2

Date privind operatorul economic

 

2.1. Datele de identificare a operatorului economic: denumirea, sediul social, numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, codul unic de înregistrare, forma de proprietate

2.2. Capitalul social/Patrimoniul regiei şi modificările intervenite în structura acestuia, acţionari cu pondere semnificativă

2.3. Date generale privind programele şi strategiile elaborate (specifice sectorului de activitate)

2.4. Titluri de participare deţinute la alte societăţi

2.5. Obiectul de activitate, codul CAEN pentru activitatea principală desfăşurată

2.6. Prezentarea conturilor bancare, cu menţionarea societăţilor bancare la care sunt deschise

2.7. Evidenţa documentelor cu regim special; verificarea regimului intern de numerotare a unor formulare financiar-contabile, documente cu regim special anulate, stocul celor rămase

2.8. Prezentarea filialelor/sucursalelor/subunităţilor operatorului economic

2.9. Persoanele care asigură conducerea şi/sau reprezentarea operatorului economic verificat

2.10. Modul de îndeplinire a măsurilor dispuse prin actele de inspecţie anterioare

 

CAPITOLUL 3

Obiective şi constatări ale inspecţiei economico-financiare

 

3.1. Detalierea obiectivelor controlului

3.2. Precizarea deficienţelor constatate, cu consemnarea în mod obligatoriu a actelor normative încălcate, stabilirea influenţelor financiare şi bugetare nefavorabile şi nominal zarea persoanelor răspunzătoare de nerespectarea prevederilor legale

3.3. Înscrierea măsurilor luate operativ şi duse la îndeplinire în timpul controlului, cu menţionarea documentelor în baza cărora au fost materializate şi a măsurilor ce urmează a fi dispuse prin dispoziţia obligatorie

 

CAPITOLUL 4

Discuţia finală cu conducerea operatorului economic

 

4.1. Prezentarea operatorului economic a proiectului raportului de inspecţie economico-financiară, pentru a-şi exprima punctul de vedere în scris (cu excepţia cazului în care operatorul economic renunţă la acest drept), cu precizarea datei, orei şi locului prezentării concluziilor, consemnându-se în mod obligatoriu numărul şi data documentului prin care a fost înaintat proiectul

4.2. Analizarea punctului de vedere prezentat în scris de operatorul economic, consemnarea opiniei organului de inspecţie economico-financiară, motivată în drept şi în fapt, cu privire la punctul de vedere exprimat, discuţia finală cu conducerea acestuia şi definitivarea raportului de inspecţie economico-financiară. Punctul de vedere al operatorului economic se anexează la raportul de inspecţie economico-financiară. În caz de refuz al conducerii operatorului economic de a se prezenta la discuţia privind concluziile rezultate din inspecţia economico-financiară, acest fapt va fi menţionat expres în raport.

 

CAPITOLUL 5

Concluzii şi măsuri

 

5.1. Sinteza principalelor deficienţe constatate şi a măsurilor dispuse

 

CAPITOLUL 6

Anexe

 

6.1. Se anexează situaţii, tabele, documente, note explicative necesare susţinerii constatărilor şi alte tipuri de acte de control, acestea fiind parte integrantă din raportul de inspecţie economico-financiară. Situaţiile şi tabelele se întocmesc ori de câte ori este necesară sintetizarea unui număr mai mare de documente sau operaţiuni şi în toate cazurile în care se prezintă şi se susţin constatările din raportul de inspecţie economico-financiară.

6.2. La raportul de inspecţie economico-financiară se anexează orice document întocmit pentru avizare, solicitare de documente, suspendarea acţiunii, punctul de vedere al reprezentantului legal al operatorului economic sau al persoanei împuternicite de către acesta prezentat în timpul controlului ş.a.

6.3. Anexele se semnează de către cei care le-au elaborat.

 

ANEXA Nr. 2

 

- Model –

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia generală de inspecţie economico-financiară/Direcţia generală a finanţelor publice.................

Nr. de înregistrare..........................

Data........................

 

Aprobat

Conducătorul organului de inspecţie economico-financiară,

……………………………………………………………………….

(funcţia, numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

 

NOTĂ UNILATERALĂ

încheiată la data de....................

 

Cap. 1 - Date privind inspecţia economico-financiară

Cap. 2 - Date privind operatorul economic

Cap. 3 - Obiective şi constatări ale inspecţiei economico-financiare

Cap. 4 - Anexe

Prezenta notă unilaterală s-a întocmit în două exemplare, din care unul pentru organul de inspecţie economico-financiară şi unul pentru organul fiscal de administrare competent.

 

Avizat

Şef serviciu,

…………………………………………………….

(numele, prenumele şi semnătura)

Întocmit

Echipa de inspecţie

…………………………………………………….

(funcţia, numele, prenumele şi semnătura)

 

Instrucţiuni privind întocmirea notei unilaterale

 

Nota unilaterală este actul de control care se întocmeşte în cazurile în care din verificarea obiectivelor şi documentelor aferente acestora nu s-au constatat abateri ori acestea, prin volumul şi importanţa lor, nu justifică întocmirea unui raport de inspecţie economico-financiară. În nota unilaterală organele de inspecţie economico-financiară vor prezenta documentele controlate şi constatările efectuate.

Nota unilaterală se semnează de echipa de inspecţie economico-financiară, se avizează de şeful serviciului/biroului şi se aprobă de conducătorul activităţii de inspecţie economico-financiară. Exemplarele notei unilaterale se semnează pe fiecare pagină de echipa de inspecţie economico-financiară.

 

CAPITOLUL 1

Date privind inspecţia economico-financiară

 

Prezentarea echipei de inspecţie economico-financiară, precizându-se, pentru fiecare membru, numele şi prenumele, funcţia, numărul legitimaţiei, direcţia din care face parte, numărul/data ordinului de serviciu şi denumirea operatorului economic

De asemenea, se vor preciza:

- temeiul legal al efectuării inspecţiei economico-financiare;

- numărul şi data avizului inspecţiei economico-financiare. În cazul în care data începerii inspecţiei economico-financiare a fost amânată, se vor specifica numărul şi data acordului de amânare, precum şi noul termen aprobat;

- numărul de înregistrare şi data începerii inspecţiei economico-financiare înscrise în registrul unic de control;

- perioada supusă verificării. În cazul în care verificarea se va face pentru o perioadă diferită de cea din avizul de inspecţie economico-financiară, se va înscrie perioada verificată efectiv,

cu precizarea motivului care a condus la modificarea perioadei supuse inspecţiei economico-financiare;

- perioada în care s-a desfăşurat inspecţia economico-financiară, precum şi locul de desfăşurare. În cazul în care inspecţia economico-financiară a fost suspendată, se vor înscrie perioadele în care s-a efectuat inspecţia economico-financiară;

- obiectivele inspecţiei economico-financiare.

 

CAPITOLUL 2

Date privind operatorul economic

 

2.1. Datele de identificare ale operatorului economic: denumirea, sediul social, numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, codul unic de înregistrare, forma de proprietate

2.2. Capitalul social/Patrimoniul regiei şi modificările intervenite în structura acestuia, acţionari cu pondere semnificativă

2.3. Date generale privind programele şi strategiile elaborate (specifice sectorului de activitate)

2.4. Titluri de participare deţinute la alte societăţi

2.5. Obiectul de activitate, codul CAEN pentru activitatea principală desfăşurată

2.6. Prezentarea conturilor bancare, cu menţionarea societăţilor bancare la care sunt deschise

2.7. Evidenţa documentelor cu regim special; verificarea regimului intern de numerotare a unor formulare financiar-contabile, documente cu regim special anulate, stocul celor rămase

2.8. Prezentarea filialelor/sucursalelor/subunităţilor operatorului economic

2.9. Persoanele care asigură conducerea şi/sau reprezentarea operatorului economic verificat

2.10. Modul de îndeplinire a măsurilor dispuse prin actele de inspecţie anterioare

 

CAPITOLUL 3

Obiective şi constatări ale inspecţiei economico-financiare

 

3.1 Descrierea situaţiilor de fapt

3.2. Documentele, activităţile şi perioadele verificate, precum şi constatările efectuate, cu precizarea, pentru fiecare obiectiv verificat, a faptului că nu s-au constatat abateri de la prevederile legale ori acestea, prin volumul şi importanţa lor, nu justifică dispunerea de măsuri şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale

 

CAPITOLUL 4

Anexe

 

4.1. Se anexează situaţii, tabele, documente, note explicative necesare susţinerii constatărilor, acestea fiind parte integrantă din nota unilaterală. Situaţiile şi tabelele se întocmesc ori de câte ori este necesară sintetizarea unui număr mai mare de documente sau operaţiuni şi în toate cazurile în care se prezintă şi se susţin constatările din nota unilaterală. Acestea se semnează de către cei care le-au elaborat.

4.2. La nota unilaterală se anexează orice document întocmit pentru avizare, solicitare de documente, suspendarea acţiunii ş.a.

4.3. Anexele se semnează de către cei care le-au elaborat.

 

ANEXA Nr. 3

 

- Model –

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia generală de inspecţie economico-financiară/Direcţia generală a finanţelor publice.................

Nr. de înregistrare..........................

Data........................

PROCES-VERBAL

încheiat la data de...................

 

Cap. 1 - Date privind inspecţia economico-financiară

Cap. 2 - Date privind operatorul economic

Cap. 3 - Constatări care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea penală

Cap. 4 - Sinteza constatărilor

Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 4 (patru) exemplare, înregistrate în registrul unic de control cu nr........./.............. din care un exemplar a fost lăsat operatorului economic, unul pentru organul de inspecţie economico-financiară, unul pentru organul fiscal de administrare competent şi unul ca anexă la sesizarea penală care se transmite organelor de cercetare penală.

 

Întocmit

Echipa de inspecţie

…………………………………………………….

(funcţia, numele, prenumele şi semnătura)

Conducătorul operatorului economic,

…………………………………………………….

(funcţia, numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

 

Instrucţiuni privind întocmirea procesului-verbal

 

Procesul-verbal este actul de control care se întocmeşte în timpul inspecţiei economico-financiare de echipa de control pentru consemnarea unor fapte care pot întruni elemente constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea penală.

Nu are ca rezultat întocmirea unei dispoziţii obligatorii.

Procesul-verbal se semnează de echipa de inspecţie economico-financiară şi de reprezentantul legal al operatorului economic sau de persoana împuternicită de către acesta, cu sau fără explicaţii ori obiecţiuni, se avizează de şeful serviciului/biroului şi se aprobă de conducătorul activităţii de inspecţie economico-financiară, în cazul refuzului reprezentantului legal al operatorului economic sau al persoanei împuternicite de a semna procesul-verbal, în conţinutul acestuia se consemnează refuzul, cu specificarea condiţiilor şi a motivelor care au generat refuzul.

Toate exemplarele procesului-verbal trebuie să conţină pe fiecare pagină semnătura în original a organelor de inspecţie economico-financiară şi a reprezentantului legal sau a împuternicitului operatorului economic.

Procesul-verbal se înregistrează la registratura operatorului economic verificat şi la registratura organului de inspecţie economico-financiară.

Se înaintează ca anexă la sesizarea penală care se transmite organelor de cercetare penală.

 

CAPITOLUL 1

Date privind inspecţia economico-financiară

 

Prezentarea echipei de inspecţie economico-financiară, precizându-se, pentru fiecare membru, numele şi prenumele, funcţia, numărul legitimaţiei, direcţia din care face parte, numărul/data ordinului de serviciu şi denumirea operatorului economic

De asemenea, se vor preciza:

- temeiul legal al efectuării inspecţiei economico-financiare;

- numărul şi data avizului inspecţiei economico-financiare. În cazul în care data începerii inspecţiei economico-financiare a fost amânată, se vor specifica numărul şi data acordului de amânare, precum şi noul termen aprobat;

- numărul de înregistrare şi data începerii inspecţiei economico-financiare înscrise în registrul unic de control;

- perioada supusă verificării. În cazul în care verificarea se va face pentru o perioadă diferită de cea din avizul de inspecţie economico-financiară, se va înscrie perioada verificată efectiv, cu precizarea motivului care a condus la modificarea perioadei supuse inspecţiei economico-financiare;

- perioadă în care s-a desfăşurat inspecţia economico-financiară, precum şi locul de desfăşurare. În cazul în care inspecţia economico-financiară a fost suspendată, se vor înscrie perioadele în care s-a efectuat inspecţia economico-financiară;

- obiectivele inspecţiei economico-financiare.

 

CAPITOLUL 2

Date privind operatorul economic

 

2.1. Datele de identificare ale operatorului economic: denumirea, sediul social, numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, codul unic de înregistrare, forma de proprietate

2.2. Capitalul social/Patrimoniul regiei şi modificările intervenite în structura acestuia, acţionari cu pondere semnificativă în capitalul social

2.3. Date generale privind programele şi strategiile elaborate (specifice sectorului de activitate)

2.4. Titluri de participare deţinute la alte societăţi

2.5. Obiectul de activitate, codul CAEN pentru activitatea principală desfăşurată

2.6. Prezentarea filialelor/sucursalelor/subunităţilor operatorului economic

2.7. Persoanele care asigură conducerea şi/sau reprezentarea operatorului economic verificat

 

CAPITOLUL 3

Constatări care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea penală

 

3.1. Descrierea faptelor constatate, cu consemnarea actelor normative încălcate, stabilirea consecinţelor şi nominalizarea persoanelor răspunzătoare

3.2. Menţionarea măsurilor dispuse operativ operatorului economic, după caz

3.3. Faptele care sunt sancţionate contravenţional vor fi consemnate separat, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

3.4. În susţinerea constatărilor se vor prezenta copii de pe documente justificative, registre, balanţe de verificare, tabele, situaţii privind starea de fapt constatată şi efectele juridice produse şa.

 

CAPITOLUL 4

Sinteza constatărilor

 

4.1. Prezentarea sintezei punctului de vedere al reprezentantului legal al operatorului economic sau al persoanei împuternicite de către acesta ori al persoanelor în sarcina cărora s-a reţinut răspunderea faţă de constatările echipei de inspecţie economico-financiară, pentru fiecare faptă constatată pentru care există indicii că a fost săvârşită cu încălcarea legii penale, în situaţia în care aceste persoane au o opinie contrară celei a echipei de inspecţie economico-financiară şi o prezintă în scris în timpul controlului

4.2. Punctul de vedere fundamentat pe analiza datelor înscrise în acesta al echipei de inspecţie economico-financiară faţă de opiniile divergente ale operatorului economic se consemnează în procesul-verbal.

 

ANEXA Nr. 4

 

- Model –

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALA

Direcţia generală de inspecţie economico-financiară/Direcţia generală a finanţelor publice.................

Nr. de înregistrare..........................

Data........................

 

RAPORT DE URMĂRIRE A ÎNDEPLINIRII MASURILOR DISPUSE

încheiat la data de..................

 

Cap. 1 - Date privind inspecţia economico-financiară

Cap. 2 - Date privind operatorul economic

Cap. 3 - Modul de îndeplinire a măsurilor dispuse

Prezentul raport de urmărire a îndeplinirii măsurilor dispuse a fost întocmit în 3 (trei) exemplare, înregistrat în registrul unic de control cu nr......./.............., din care un exemplar a fost lăsat operatorului economic, unul pentru organul de inspecţie economico-financiară şi unul pentru organul fiscal de administrare competent.

 

Întocmit

Echipa de inspecţie

…………………………………………………….

(funcţia, numele, prenumele şi semnătura)

Conducătorul operatorului economic,

…………………………………………………….

(funcţia, numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

 

Instrucţiuni privind întocmirea raportului de urmărire a îndeplinirii măsurilor dispuse

 

Raportul de urmărire a îndeplinirii măsurilor dispuse este actul de control bilateral care se întocmeşte în cazul în care operatorul economic nu a dus la îndeplinire măsurile dispuse prin dispoziţia obligatorie.

Raportul de urmărire a îndeplinirii măsurilor dispuse se semnează pe fiecare pagină de către echipa de inspecţie economico-financiară şi de reprezentantul legal al operatorului economic.

Raportul de urmărire a îndeplinirii măsurilor dispuse semnat, cu sau fără explicaţii ori obiecţiuni, constituie anexă la raportul de inspecţie econom ico-financiară. Despre refuzul de a semna se va face menţiune în conţinutul raportului.

 

CAPITOLUL 1

Date despre inspecţia economico-financiară

 

Prezentarea echipei de inspecţie economico-financiară, precizându-se, pentru fiecare membru, numele şi prenumele, funcţia, numărul legitimaţiei, direcţia din care face parte, numărul/data ordinului de serviciu şi denumirea operatorului economic la care s-a efectuat inspecţia economico-financiară

De asemenea, se vor preciza:

- temeiul legal al efectuării inspecţiei economico-financiare;

- numărul de înregistrare şi data începerii inspecţiei economico-financiare înscrise în registrul unic de control;

- definirea obiectivului inspecţiei economico-financiare în corelaţie cu tematica înscrisă în ordinul de serviciu,

 

CAPITOLUL 2

Date privind operatorul economic

 

2.1. Datele de identificare a operatorului economic: denumirea, sediul social, numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, codul unic de înregistrare, forma de proprietate

2.2. Capitalul social/Patrimoniul regiei şi modificările intervenite în structura acestuia, acţionari cu pondere semnificativă în capitalul social

2.3. Persoanele care asigură conducerea activităţii operatorului economic verificat

 

CAPITOLUL 3

Modul de îndeplinire a măsurilor dispuse

 

3.1. Dacă sunt înregistrate întârzieri în îndeplinirea măsurilor dispuse, dar acestea nu au produs consecinţe de natură bugetară, financiară sau fiscală, se întocmeşte „Nota unilaterală” şi se completează dosarul acţiunii de inspecţie cu aceasta.

3.2. Dacă sunt înregistrate întârzieri în îndeplinirea măsurilor dispuse şi acestea au produs consecinţe de natură bugetară, financiară sau fiscală, se cuantifică consecinţele produse în perioada scursă de la termenul stabilit şi până la data îndeplinirii acestora, se întocmeşte raportul de urmărire a îndeplinirii măsurilor dispuse în care sunt înscrise constatările şi se dispun măsuri în sarcina adunării generale a acţionarilor.

3.3. La raportul de urmărire a îndeplinirii măsurilor dispuse se anexează orice document întocmit care are legătură cu îndeplinirea măsurilor dispuse.

 

ANEXA Nr. 5

 

- Model –

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALA

Direcţia generală de inspecţie economico-financiară/Direcţia generală a finanţelor publice.................

Nr. de înregistrare..........................

Data........................

 

Aprobat

Conducătorul organului de inspecţie economico-financiară,

……………………………………………………………………….

(funcţia, numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

 

RAPORT DE VERIFICARE DOCUMENTARĂ PREALABILĂ

încheiat la data de..................

 

Cap. 1 - Date despre controlul documentar

Cap. 2 - Date despre operatorul economic

Cap. 3 - Constatări

Prezentul raport de verificare documentară prealabilă s-a întocmit într-un exemplar.

 

Avizat

Şef serviciu,

…………………………………………………….

(numele, prenumele şi semnătura)

Întocmit

Echipa de inspecţie

…………………………………………………….

(funcţia, numele, prenumele şi semnătura)

 

Instrucţiuni privind întocmirea raportului de verificare documentară prealabilă

 

Raportul de verificare documentară prealabilă este un act de control unilateral, care se întocmeşte la sediul organului de inspecţie econom ico-financiară, în baza controlului documentar efectuat asupra informaţii lor deţinute de către acesta sau obţinute ca urmare a exercitării atribuţiilor prevăzute de lege, atunci când au rezultat abateri, neconcordanţe, necorelări în raportările operatorului economic faţă de reglementările legale.

Raportul de verificare documentară prealabilă este anexă la raportul de inspecţie economico-financiară, fără ca acesta să fie transmis operatorului economic.

Raportul de verificare documentară prealabilă se semnează pe fiecare pagină de echipa de inspecţie economico-financiară, se avizează de şeful serviciului/biroului şi se aprobă de conducătorul activităţii de inspecţie economico-financiară.

 

CAPITOLUL 1

Date despre controlul documentar

 

Prezentarea echipei de inspecţie economico-financiară, precizându-se, pentru fiecare, numele şi prenumele, funcţia, numărul legitimaţiei, direcţia din care face parte şi denumirea operatorului economic

De asemenea, se vor preciza:

- temeiul legal al efectuării controlului documentar;

- perioada supusă verificării;

- perioada în care s-a desfăşurat controlul documentar;

- definirea obiectivelor controlului documentar.

 

CAPITOLUL 2

Date despre operatorul economic

 

2.1. Datele de identificare a operatorului economic: denumirea, sediul social, numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, codul de identificare fiscală, forma de proprietate

 

CAPITOLUL 3

Constatări

 

3.1. În funcţie de obiectivele verificării documentare prealabile, se consemnează propunerile privind obiectivele pentru efectuarea unei inspecţii economico-financiare şi perioadele ce vor fi supuse controlului.

3.2. În situaţia în care se constată existenţa unor abateri de la legalitate şi regularitate, se comunică avizul de inspecţie economico-financiară operatorului economic.

3.3. În susţinerea constatărilor, se anexează documente justificative.

 

ANLXA Nr. 6

 

- Model –

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALA

Direcţia generală de inspecţie economico-financiară/Direcţia generală a finanţelor publice.................

Nr. de înregistrare..........................

Data........................

 

NOTĂ DE CONSTATARE

încheiată la data de....................

 

Cap. 1 - Date despre inspecţia economico-financiară Prezenta notă de constatare s-a întocmit în 2 (două)

Cap. 2-Date despre operatorul economic exemplare, înregistrate în registrul unic de control cu nr........../................., din care un exemplar a fost lăsat

Cap. 3 Constatări operatorului economic, iar un exemplar a fost luat de organul de

Cap. 4 - Anexe inspecţie economico-financiară.

 

Întocmit

Echipa de inspecţie

…………………………………………………….

(funcţia, numele, prenumele şi semnătura)

Conducătorul operatorului economic,

…………………………………………………….

(funcţia, numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

 

Instrucţiuni privind întocmirea notei de constatare

 

Nota de constatare este actul de control bilateral, care se întocmeşte atunci când în cursul inspecţiei economico-financiare se constată fapte a căror reconstituire ulterioară nu mai este posibilă şi în alte situaţii apreciate de organul de inspecţie economico-financiară.

Nota de constatare se semnează pe fiecare pagină de către echipa de inspecţie economico-financiară şi de reprezentantul legal al operatorului economic sau de persoana împuternicita de către acesta, în cazul în care se refuză semnarea de către reprezentanţii operatorului economic verificat, aceasta poate fi semnată de cel puţin un martor sau, în lipsa acestora, se va face menţiunea „refuză să semneze”.

Nota de constatare se anexează la raportul de inspecţie economico-financiară.

 

CAPITOLUL 1

Date privind inspecţia economico-financiară

 

Prezentarea echipei de inspecţie economico-financiară, precizându-se, pentru fiecare membru, numele şi prenumele, funcţia, numărul legitimaţiei, direcţia din care face parte, numărul/data ordinului de serviciu şi denumirea operatorului economic la care s-a efectuat inspecţia economico-financiară

De asemenea, se vor preciza:

- temeiul legal al efectuării inspecţiei economico-financiare;

- numărul şi data avizului inspecţiei economico-financiare. În cazul în care data începerii inspecţiei economico-financiare a fost amânată, se specifică numărul şi data acordului de amânare, precum şi noul termen aprobat;

- numărul de înregistrare şi data începerii inspecţiei economico-financiare înscrise în registrul unic de control;

- perioada supusă verificării;

- perioada în care s-a desfăşurat inspecţia economico-financiară, precum şi locul de desfăşurare. În cazul în care inspecţia economico-financiară a fost suspendată, se vor înscrie perioadele în care s-a efectuat inspecţia economico-financiară;

- obiectivele inspecţiei economico-financiare.

 

CAPITOLUL 2

Date privind operatorul economic

 

2.1. Datele de identificare a operatorului economic: denumirea, sediul social, numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, codul unic de înregistrare, forma de proprietate

2.2. Capitalul social/Patrimoniul regiei şi modificările intervenite în structura acestuia, acţionari cu pondere semnificativă în capitalul social

2.3. Titluri de participare deţinute la alte societăţi

2.4. Obiectul de activitate, codul CAEN pentru activitatea principală desfăşurată

2.5. Persoanele care asigură conducerea şi/sau reprezentarea operatorului economic verificat

 

CAPITOLUL 3

Constatări

 

3.1. Constatările inspecţiei economico-financiare, prezentate clar şi concis, fără detalieri inutile, prin consemnarea situaţiilor de fapt

3.2. Explicaţiile persoanelor responsabile de faptele constatate, după caz

3.3. Declaraţiile martorilor, după caz

3.4. Măsurile luate operativ pentru remedierea deficienţelor constatate, după caz

 

CAPITOLUL 4

Anexe

 

4.1. Se anexează note explicative luate persoanelor responsabile, declaraţiile martorilor în situaţiile când pentru stabilirea realităţii faptelor constatate se utilizează martori, cu consemnarea obligatorie a datelor complete de identificare ale acestora.

4.2. Copii după registre, situaţii, tabele şi alte documente justificative etc.

4.3. Anexele se semnează de către cei care le-au elaborat.

 

ANEXA Nr.7

 

- Model –

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALA

Direcţia generală de inspecţie economico-financiară/Direcţia generală a finanţelor publice.................

Nr. de înregistrare..........................

Data........................

 

RAPORT INTERMEDIAR

încheiat la data de............................

 

Cap. 1 - Date privind inspecţia economico-financiară Cap. 2 - Date privind operatorul economic

Cap. 3 - Obiective şi constatări ale inspecţiei economico-financiare

Cap. 4 – Concluzii

Cap. 5 - Anexe

Prezentul raport intermediar s-a întocmit în 3 (trei) exemplare, înregistrate în registrul unic de control cu nr.................../............................din care un exemplara fost lăsat operatorului economic, unul pentru organul de inspecţie economico-financiară şi unul pentru organul fiscal de administrare competent.

 

Întocmit

Echipa de inspecţie

…………………………………………………….

(funcţia, numele, prenumele şi semnătura)

Conducătorul operatorului economic,

…………………………………………………….

(funcţia, numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

 

Instrucţiuni privind întocmirea raportului intermediar

 

Raportul intermediar este actul de control bilateral care se întocmeşte la sediul central sau la sediile secundare ale operatorului economic şi are structura raportului de inspecţie economico-financiară.

Raportul intermediar se semnează de reprezentantul legal ai operatorului economic sau de persoana împuternicea de către acesta, de echipa de inspecţie economico-financiară pe fiecare pagină, se avizează de şeful serviciului/biroului şi se aprobă de conducătorul activităţii de inspecţie economico-financiară.

Raportul intermediar se anexează la raportul de inspecţie economico-financiară.

 

CAPITOLUL 1

Date privind inspecţia economico-financiară

 

Prezentarea echipei de inspecţie economico-financiară, precizându-se, pentru fiecare membru, numele şi prenumele,

funcţia, numărul legitimaţiei, direcţia din care face parte, numărul/data ordinului de serviciu şi denumirea operatorului economic

De asemenea, se vor preciza:

- temeiul legal al efectuării inspecţiei economico-financiare;

- numărul şi data avizului inspecţiei economico-financiare. În cazul în care data începerii inspecţiei economico-financiare a fost amânată, se specifică numărul şi data acordului de amânare, precum şi noul termen aprobat;

- numărul de înregistrare şi data începerii inspecţiei economico-financiare înscrise în registrul unic de control;

- perioada supusă verificării. În cazul în care verificarea se face pentru o perioadă diferită de cea din avizul de inspecţie economico-financiară, se înscrie perioada verificată efectiv, cu precizarea motivului care a condus la modificarea perioadei supuse inspecţiei economico-financiare;

- perioada în care s-a desfăşurat inspecţia economico-financiară, precum şi locul de desfăşurare. În cazul în care inspecţia economico-financiară a fost suspendată, se vor înscrie perioadele în care s-a efectuat inspecţia economico-financiară;

- obiectivele inspecţiei economico-financiare.

 

CAPITOLUL 2

Date privind operatorul economic

 

2.1. Datele de identificare a operatorului economic: denumirea, sediul social, numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, codul unic de înregistrare, forma de proprietate

2.2. Capitalul social/Patrimoniul regiei şi modificările intervenite în structura acestuia, acţionari cu pondere semnificativă

2.3. Date generale privind programele şi strategiile elaborate (specifice sectorului de activitate)

2.4. Titluri de participare deţinute la alte societăţi

2.5. Obiectul de activitate, codul CAEN cu activitatea principală desfăşurată

2.6. Prezentarea conturilor bancare, cu menţiunea societăţilor bancare la care sunt deschise

2.7. Evidenţa documentelor cu regim special; verificarea regimului intern de numerotare a unor formulare financiar-contabile: documente cu regim special anulate, stocul celor rămase

2.8. Prezentarea filialelor/sucursalelor/subunităţilor operatorului economic

2.9. Persoanele care asigură conducerea şi/sau reprezentarea operatorului economic verificat

2.10. Modul de îndeplinire a măsurilor dispuse prin actele de inspecţie anterioare

 

CAPITOLUL 3

Obiective şi constatări ale Inspecţiei economico-financiare

 

3.1. Detalierea obiectivelor controlului

3.2. Precizarea deficienţelor constatate, cu consemnarea în mod obligatoriu a actelor normative încălcate, stabilirea influenţelor financiare şi bugetare nefavorabile şi nominalizarea persoanelor răspunzătoare de nerespectarea prevederilor legale

3.3. Înscrierea măsurilor luate operativ şi duse la îndeplinire în timpul controlului, cu menţionarea documentelor în baza cărora au fost materializate şi a măsurilor ce urmează a fi dispuse prin dispoziţia obligatorie

 

CAPITOLUL 4

Concluzii

 

4.1. Sinteza principalelor deficienţe constatate

 

CAPITOLUL 5

Anexe

 

5.1. Se anexează situaţii, tabele, documente, note explicative necesare susţinerii constatărilor, acestea fiind parte integrantă din raportul intermediar. Situaţiile şi tabelele se întocmesc ori de câte ori este necesară sintetizarea unui număr mai mare de documente sau operaţiuni şi în toate cazurile în care se prezintă şi se susţin constatările din raportul de inspecţie economico-financiară.

5.2. La raportul intermediar se anexează orice document întocmit pentru avizare, solicitare de documente, suspendarea acţiunii, punctul de vedere al reprezentantului legal al operatorului economic sau al persoanei împuternicite de către acesta prezentat în timpul controlului ş.a.

5.3. Anexele se semnează de către cei care le-au elaborat.

 

ANFXA Nr. 8

 

- Model –

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia generală de inspecţie economico-financiară/Direcţia generală a finanţelor publice.................

Seria...........................Nr.........................

 

PROCES-VERBAL

de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

încheiat astăzi...........luna..................................anul...................ora.........

 

Agent(i) constatator(i): numele şi prenumele..................................................................................................................................... având funcţia(ile) de........................................................................la................................................................................, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 101/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, în baza legitimaţiilor nr.................................................... şi a Ordinului de serviciu nr.................../.............................., în urma inspecţiei economico-financiare efectuate în ziua..........luna...............................anul ................... ora ......... la ....................................................................................... din localitatea ................................................ bd/str.......................................................nr.........., bl.................sc......., et..........ap..................., judeţul/sectorul............................, codul unic de înregistrare........................................am constatat următoarele:

I. La data(ele), ora si locul(rile) de mai jos au fost săvârşite următoarele fapte:

1..........................................................................................................................................................................................;

2.........................................................................................................................................................................................;

3..........................................................................................................................................................................................

Faptele de mai sus constituie contravenţii prevăzute la:

1. art.............alin.............lit.............din...........................................................................................................................;

2. art.............alin.............lit.............din...........................................................................................................................;

3. art.............alin.............lit.............din...........................................................................................................................

De săvârşirea acestor fapte se face vinovat contravenientul:

a) Persoana juridică, (denumire)................................................................, codul unic de înregistrare................................ înmatriculată la oficiul registrului comerţului/autorizat.......................................cu nr......................................... cu sediul/domiciliul fiscal în localitatea ................................................. bd/str.. ..................................................... nr. .......... bl................. sc........ et.......... ap.................... judeţul/sectorul ............................ reprezentat de ............................................................... în calitate de ........................................... cu CNP ......................................................................... cu domiciliul în localitatea

................................................. bd/str. ...................................................... nr........... bl.................sc......., et..........ap.................... judeţul/sectorul ............................născut(ă) la data de ........................................ în localitatea .............................................. judeţul/sectorul............................... legitimat cu B.I./CI./paşaport seria ......... nr. ...................... emis de.......................................... la data de ...................................

b) Persoana fizică (numele, prenumele):...............................................................născut(ă) la data de................................. în localitatea............................................ judeţul ........................................... fiul lui ............................................. şi a ................................................, CNP ........................................................................, domiciliat în oraşul (comuna) ................................................, bd/str.......................................................nr.........., bl................, sc......., et..........ap.................... judeţul/sectorul..........................., legitimat cu B.I./C.I./paşaport seria........nr................., emis de.......................................... la data de................................., ocupaţia .........................................., locul de muncă .....................................................................

Fapta(ele) prevăzută(e) în actul(ele) normativ(e) menţionat(e) se sancţionează conform:

1. art..........alin..........lit..........din........................, cu amendă de la.....................lei la.....................lei;

2. art..........alin..........lit..........din.........................cu amendă de la......................lei la.....................lei;

3. art..........alin..........lit..........din........................, cu amendă de la.....................lei la.....................lei,

stabilindu-se cuantumul amenzii pentru fapta(ele) de la pct.:

1. În sumă de........................(........................................................................) lei;

2. În sumă de........................(........................................................................) lei;

3. În sumă de........................(........................................................................) lei,

suma totală fiind de.......................................(.............................................................................................) lei.

 

Agent constatator,

.........................................................................

Contravenient,

.........................................................................

Martor(i),

.........................................................................

 

PROCES-VERBAL

de îndeplinire a procedurii*)

 

Astăzi......................................agentul constatator...............................................................................................din cadrul ................................................................................., având de înmânat procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria...............nr..................................şi înştiinţarea de plată nr................................................., m-am deplasat la domiciliu fiscal al operatorului economic persoană juridică/persoană fizică....................................................................., din localitatea ................................................. bd/str. ................................................ nr. ........., bl. ................sc. .......et. ........., ap .................... judeţul/sectorul ..........................., găsind pe contravenient sau pe .................................................................. (persoana care locuieşte la această adresă)/administrator/împuternicitul contravenientului**) care, primind actul, a semnat în faţa noastră.

Semnătura primitorului şi actul de identitate

………………………………………………..

Amenda/Amenzile se va/vor achita la Trezoreria ....................................................................................... în contul nr...................................................................................

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data înmânării ori comunicării procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor jumătate din minimul prevăzut în actul normativ de la punctul (1, 2, sau 3)..............................................respectiv suma de ..................(.....................................................................) lei, iar o copie de pe foaia de vărsământ/chitanţă se va depune de contravenient sau se va transmite prin poştă, recomandat, în termenul de 48 de ore, la sediul agentului constatator din în caz de neachitare a amenzii/amenzilor în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, se va proceda la executarea silită conform prevederilor legale.

II. În conformitate cu prevederile art................alin.............lit.............din..........................................se confiscă de la contravenient următoarele bunuri/sume destinate, folosite sau rezultate din săvârşirea faptei(lor) prezentată(e) la punctul(ele):

1..........................................................................................................................................................................................

2..........................................................................................................................................................................................

3..........................................................................................................................................................................................

Măsuri asigurătorii, de conservare sau valorificare:

............................................................................................................................................................................................

Bunurile/Sumele confiscate aparţin:

..........................................................................................................................................................................................

III. Alte menţiuni

La cererea contravenientului s-au formulat următoarele obiecţiuni:

..........................................................................................................................................................................................

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării.

Plângerea se va depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia şi va fi însoţită de o copie a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, precum şi de alte acte doveditoare în susţinerea plângerii.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 exemplare, din care exemplarul 2 s-a înmânat contravenientului azi, ..........................., sau se va comunica acestuia în cel mult o lună de la data încheierii.

 

Agent constatator,

..................................

Contravenient,

..................................

Martor(i)

- (date complete privind identitatea)

 

NOTA:

În cazul în care, la unele rubrici, spaţiul alocat este insuficient, se continuă scrierea separat în 3 exemplare semnate de toate părţile, aceasta constituind anexă, parte integrantă a prezentului proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

În cazul în care contravenientul refuză semnarea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, acest lucru se atestă de martor(i),

..........................................................................................................................................................................................

Refuzând primirea (negăsind nicio persoană), s-a afişat procesul-verbal pe uşa principală a sediului/domiciliului contravenientului.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de îndeplinire a procedurii.

Martor(i) - (date complete privind identitatea)

Agent constatator,

..................................


*) Se detaşează de prezentul proces-verbal şi se anexează exemplarului transmis organelor fiscale spre executare.

Cuvintele care nu sunt necesare se anulează.

În caz de afişare, actul se va lipi numai la colţuri şi, după caz, cu înştiinţarea de plată în faţă.

 

Instrucţiuni privind întocmirea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

 

Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor este întocmit în timpul efectuării unei inspecţii economico-financiare de către agentul constatator, când constată abateri de la prevederile legale aplicabile, considerate contravenţii.

Formularul se întocmeşte cu respectarea prevederilor legislaţiei privind regimul juridic al contravenţiilor, o atenţie deosebită acordându-se elementelor a căror lipsă atrag nulitatea acestuia şi încadrării în termenul legal de prescripţie.

Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator şi de contravenient. În cazul în care contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, se va menţiona acest lucru prin confirmarea cel puţin a unui martor.

Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor este anexă la raportul de inspecţie economico-financiară sau la raportul de urmărire a măsurilor dispuse.

Caracteristicile de tipărire ale procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor:

- se tipăreşte pe ambele feţe, în 3 exemplare (negru, roşu şi verde);

- este înseriat şi numerotat;

- se broşează în carnete de câte 150 de file (50 de seturi). Circulă şi se arhivează după cum urmează:

exemplarul 1, la organul fiscal cu atribuţii de evidenţă şi colectare a creanţelor statului, în a cărui rază teritorială se află sediul/domiciliul fiscal al contravenientului, persoană juridică sau fizică;

- exemplarul 2, la contravenient;

- exemplarul 3, la agentul constatator care a efectuat constatarea faptei.

 

ANEXA Nr. 9

 

- Model –

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia generală de inspecţie economico-financiară/Direcţia Generală a Finanţelor Publice.................

Nr. de înregistrare..........................

Data........................

 

DISPOZIŢIE OBLIGATORIE

 

1. Date de Identificare ale operatorului economic

Denumirea operatorului economic:................................., cod unic de înregistrare:.........................nr. ORC.........................

Domiciliul fiscal: localitatea............................str........................nr........bl........sc. ......, ap.......Judeţul/sectorul............

 

2. Date privind inspecţia economico-financiară

Ca urmare a inspecţiei economico-financiare desfăşurate în perioada...............de către (numele, prenumele, funcţiile echipei de inspecţie econom ico-financiară) din cadrul ................................., posesori ai legitimaţiilor nr..................., în baza Ordinului de serviciu........./............, s-a întocmit Raportul de inspecţie economico-financiară..................nr........../.............

În baza art. 21 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, şi art. 28 alin. (4) din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012, dispunem următoarele măsuri:

 

3 Măsuri dispuse şi duse la îndeplinire în timpul controlului

3.1. Măsura: Documentele care dovedesc îndeplinirea acesteia

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

3.2. Măsura:

Documentele care dovedesc îndeplinirea acesteia

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

 

4. Alte măsuri dispuse (pentru fiecare deficienţă constatată şi înscrisă în raportul de inspecţie economico-financiară)

4.1. Prezentarea deficienţei Motivul de fapt:

Temeiul de drept

Măsura:

Persoană responsabilă

Termenul de îndeplinire a acesteia

4.2. Prezentarea deficienţei Motivul de fapt:

Temeiul de drept

Măsura:

Persoană responsabilă

Termenul de îndeplinire a acesteia

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

 

5 Obligaţii bugetare şi financiare stabilite suplimentar, accesorii calculate

..........................................................................................................................................................................................

 

Nr. crt.

Denumirea obligaţiei bugetare şi financiare

Perioada pentru care s-au calculat obligaţii bugetare şi financiare /accesorii

Suma stabilita suplimentar

- lei -

Accesorii

- lei -

de a data

până a data

total

din care: achitate în timpul controlului

total

din care: achitate în timpul controlului

0

1

2

3

 

 

 

 

 

 

zz.ll.aa

zz.ll.aa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Data comunicării.

Data comunicării „Dispoziţiei obligatorii privind măsurile stabilite de inspecţia economico-financiară reprezintă:

- data semnării de primire, în condiţiile art. 29 alin. (2) lit. a) şi b) din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012;

- data înscrisă de postă la remiterea „confirmării de primire”, în condiţiile art. 29 alin. (2) lit. c) din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012.

7. Termenul de plată.

Obligaţii bugetare şi financiare şi accesoriile aferente acestora, stabilite şi înscrise în dispoziţia obligatorie, se plătesc în funcţie de data comunicării, astfel:

- până la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;

- până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.

8. În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (12) din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012, conducătorul operatorului economic are obligaţia de a informa organul

de inspecţie economico-financiară asupra modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei dispoziţii obligatorii.

9. Dispoziţii finale

La prezenta dispoziţie obligatorie se anexează Raportul de inspecţie economico-financiară nr........../.........care, împreună cu anexele, conţine......pagini.

În conformitate cu art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, şi cu art. 33 alin. (1) şi (3) din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012, împotriva prezentei dispoziţii obligatorii se poate face plângere prealabilă, care se depune în termenele prevăzute la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, de la comunicare, sub sancţiunea decăderii.

Neducerea la îndeplinire a obligaţiei prevăzute de art. 24 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94^2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, CU modificările ulterioare, se sancţionează contravenţional, potrivit art. 25 alin. (2) lit. a) din acelaşi act normativ.

Prezenta dispoziţie obligatorie reprezintă titlu de creanţă.

 

Aprobat

Conducătorul activităţii de inspecţie economico-financiară

Funcţia

Numele şi prenumele

Semnătura şi ştampila

...........................................................

(funcţia, numele, prenumele şi semnătura)

Avizat

Şef serviciu

Numele si prenumele

Semnătura

Întocmit

Echipa de inspecţie

...........................................................

(funcţia, numele, prenumele şi semnătura)

 

Instrucţiuni de întocmire a formularului „Dispoziţie obligatorie”

 

Dispoziţia obligatorie cuprinde măsurile dispuse pentru înlăturarea, corectarea, prevenirea neregulilor constatate în activitatea operatorului economic controlat, pentru recuperarea pagubelor produse şi pentru suspendarea aplicării măsurilor care contravin reglementărilor financiar-contabile.

Dispoziţia obligatorie privind măsurile stabilite de inspecţia economico-financiară reprezintă actul administrativ financiar emis de organele de inspecţie economico-financiară.

Dispoziţia obligatorie se întocmeşte de către organul de inspecţie economico-financiară, se avizează de şeful de serviciu şi se aprobă de conducătorul activităţii de inspecţie economico-financiară.

Se întocmeşte în 3 exemplare, din care un exemplar pentru operatorul economic verificat, unul pentru organul de inspecţie economico-financiară şi unul pentru organul fiscal de administrare competent.

 

ANEXA Nr. 10

 

- Model –

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALA

Direcţia generală de inspecţie economico-financiară/Direcţia Generală a Finanţelor Publice.................

Nr. de înregistrare..........................

Data........................

 

Parchetul de pe lângă Tribunalul..................

(Judecătoria)........................

 

Ca urmare a inspecţiei economico-financiare efectuate la ............................ cu sediul în localitatea ..............................str...........................nr..........., cod unic de înregistrare....................în temeiul art. 20 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, vă transmitem un exemplar al Procesului-verbal nr................încheiat la data de......................comunicându-vă totodată următoarele:

În perioada supusă inspecţiei economico-financiare au fost constatate următoarele fapte, care ar putea întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea penală:

..........................................................................................................................................................................................

 

Prin faptele descrise mai sus considerăm că au fost încălcate următoarele prevederi legale: ..................................................., care precizează:........................................:

..........................................................................................................................................................................................

 

Conducătorul activităţii de inspecţie economico-financiară

.........................................................................

(numele, prenumele ş semnătura, ştampila)

Avizat

Şef serviciu,

.........................................................................

(numele,, prenumele şi semnătura)

Întocmit

Echipa de inspecţie

.........................................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

 

Instrucţiuni privind întocmirea, înregistrarea şi semnarea sesizării penale

 

Sesizarea penală se întocmeşte de către echipa de inspecţie economico-financiară şi cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:

- descrierea succintă a faptei care ar putea întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea penală;

- prevederile legale încălcate.

Sesizarea penală se avizează de şeful serviciului şi se aprobă de conducătorul activităţii de inspecţie economico-financiară .

Se întocmeşte în două exemplare, care se înregistrează la registratura organului de cercetare penală şi care au următoarea destinaţie:

- un exemplar se transmite la organul competent de urmărire penală;

- un exemplar rămâne la organul de inspecţie economico-financiară, unde se arhivează împreună cu procesul-verbal.

 

ANEXA Nr. 11

 

- Model –

 

NOTĂ EXPLICATIVĂ

 

Subsemnatul/a...............................................în calitate de.............................la..................................................................... domiciliat în..............., str................................... nr. ..... bl.......sc......et.......ap.....tel................. legitimat cu C.I./B.I. seria .......... nr......, eliberată/eliberat ........ la data de ............, C.N.P. .............................., la întrebările puse de .................................................................................. având funcţia de ..........................................în cadrul Direcţiei generale de inspecţie economico-financiară/Direcţiei Generale a Finanţelor Publice ........................din Ministerul Finanţelor Publice/Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în temeiul dispoziţiilor ari. 8 alin. (1) lit. d) şi art. 24 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, precum şi în baza prevederilor art. 15 alin. (1)şi (2) din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012, dau următoarele explicaţii:

1. Întrebare:..........................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

1. Răspuns:...........................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

2. Întrebare:..........................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

2. Răspuns:...........................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

3. Întrebare:..........................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

3. Răspuns:...........................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

.

.

.

n. Întrebare;..........................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

n. Răspuns:............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Dacă mai aveţi ceva de adăugat.

Răspuns:..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

 

Data.............................................................

Numele şi prenumele, funcţia

Semnătura

 

Dată în faţa noastră

Echipa de inspecţie economico-financiară

...............................................................................................................................................................................................

Numele şi prenumele, funcţia

Semnături

 

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Notă explicativă

 

Nota explicativă reprezintă documentul prin care organele de inspecţie economico-financiară pot solicita explicaţii scrise reprezentantului sau oricărui angajat al operatorului economic verificat, care să contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea acestuia ce pot influenţa controlul.

Solicitarea de explicaţii scrise se face în timpul inspecţiei economico-financiare ori de câte ori acestea sunt necesare pentru clarificarea şi definitivarea constatărilor.

Întrebările se formulează în mod clar, concis şi concret, pentru a da posibilitatea unor răspunsuri la obiect.

În cazul în care persoana în cauză refuză să răspundă la întrebări, echipa de inspecţie economico-financiară transmite întrebările printr-o adresă scrisă, înregistrată la operatorul economic, stabilind un termen pentru formularea răspunsului.

În toate cazurile, explicaţiile la întrebările puse de organele de inspecţie fiscală se dau în scris prin notă explicativă.

Refuzul de a răspunde la întrebări se consemnează în actul de control, împreună cu copia adresei de comunicare.

Se întocmeşte în două exemplare, din care:

- un exemplar se anexează la actul de control;

- un exemplar rămâne la persoana care a dat explicaţii.

 

ANEXA Nr. 12

 

- Model –

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia generală de inspecţie economico-financiară/Direcţia Generală a Finanţelor Publice.................

Nr. de înregistrare..........................

Data........................

 

INVITAŢIE

 

Domnului/Doamnei..........................., în calitate de....................al/a................................

 

Vă invităm la data de............, ora........, la sediul Direcţiei generale de inspecţie economico-financiară/Direcţiei Generale a Finanţelor Publice din..................., str. .................nr. ........, camera ......, telefon.........., în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012, în vederea ........................

Cu această ocazie veţi prezenta în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) lit. a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, următoarele documente:

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Neprezentarea în condiţiile de mai sus a documentelor solicitate constituie contravenţie potrivit dispoziţiilor art. 25 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, şi se sancţionează cu amendă conform dispoziţiilor art. 25 alin. (2) lit. c) din acelaşi act normativ, cu excepţia cazului în care sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracţiuni.

 

Conducătorul organului de inspecţie economico-financiară,

.......................................................................................................

(numele şi prenumele, funcţia)

Semnătura

 

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Invitaţie”

 

Invitaţia reprezintă documentul prin care reprezentantul legal al operatorului economic sau o altă persoană împuternicită este invitată să se prezinte la sediul organului de inspecţie econom ico-financiară.

Invitaţia conţine motivul şi documentele solicitate.

Se întocmeşte în două exemplare:

- un exemplar se transmite operatorului economic;

- un exemplar rămâne la organul de inspecţie economico-financiară.

 

ANEXA Nr. 13

 

- Model –

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul/a,............................................., în calitate de.............................la..............................................., domiciliat în................str.............................nr......bl.......sc. .....et.......ap. .... tel ..................., legitimat cu C.I./B.I. seria.......nr. .... eliberată/eliberat.............la data de................................C.N.P. ..............................., în calitate de reprezentant legal al ..........................................................................., cu domiciliul fiscal în...........................................str...................................nr........ bl.......sc. .....et.......ap.....tel...................., judeţul ............................ având codul de identificare fiscală .......................................

declar pe propria răspundere sub sancţiunea faptei de fals în declaraţii, prevăzută de dispoziţiile art. 292 din Codul penal, următoarele:

- am pus la dispoziţia echipei de inspecţie economico-financiare toate documentele şi informaţiile solicitate;

- toate documentele solicitate şi puse la dispoziţie au fost restituite.

Drept pentru care am dat prezenta declaraţie, întocmită în două exemplare, din care un exemplar a rămas în posesia mea şi un exemplar a fost predat echipei de inspecţie economico-financiară, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012.

 

Data...............................................

Numele şi prenumele, funcţia

Semnătura

 

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Declaraţie”

 

Declaraţia se întocmeşte şi se semnează de reprezentantul legal al operatorului economic sau persoana împuternicită de către acesta, la finalizarea inspecţiei economico-financiare.

Reprezentantul legal al operatorului economic poate accepta sau nu elementele din declaraţie.

Se întocmeşte în două exemplare, din care:

- un exemplar se anexează la actul de control;

- un exemplar rămâne la operatorul economic.

 

ANEXA Nr. 14

 

- Model –

 

NOTIFICARE

 

Subsemnaţii .................. având funcţiile de .............. la ...............din cadrul........................, având în vedere acţiunea de inspecţie economico-financiară aflată în curs de desfăşurare şi dispoziţiile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, vă rugăm să ne puneţi la dispoziţie, în termen de.......zile lucrătoare, următoarele documente:

...............................................................................................................................................................................................

Neprezentarea în condiţiile de mai sus a acestora constituie contravenţie potrivit dispoziţiilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, şi se sancţionează cu amendă conform dispoziţiilor art. 25 alin. (2) lit. c) din acelaşi act normativ.

 

Data................

Echipa de inspecţie

.......................................................................

(funcţia, numele, prenumele şi semnătura)

 

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Notificare”

 

Notificarea reprezintă documentul prin care echipa de inspecţie economico-financiară solicită în temeiul art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, reprezentantului legal al operatorului economic sau al persoanei împuternicite de către acesta actele, documentele şi înscrisurile, atunci când operatorul economic întârzie ori amână în mod nejustificat prezentarea acestora.

Se întocmeşte în două exemplare:

- un exemplar se transmite operatorului economic;

- un exemplar rămâne la organul de inspecţie economico-financiară.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.794/2006 al Comisiei din 6 decembrie 2006 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigaţie aeriană, în ceea ce priveşte tariful de navigaţie aeriană terminală

 

Având în vedere prevederile ari. 1 pct. 5, art. 13,15 şi 17 din Regulamentul (CE) nr. 1.794/2006 al Comisiei din 6 decembrie 2006 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigaţie aeriană, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 4 pct. 4.23 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii Aeronautice Civile Române, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.794/2006 al Comisiei din 6 decembrie 2006 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigaţie aeriană, referitoare la stabilirea tarifului de navigaţie aeriană terminală, se aplică, începând cu data de 1 ianuarie 2013, aeroporturilor administrate şi operate de Compania Naţională „Aeroporturi Bucureşti” - SA, care vor fi grupate într-o singură zonă tarifară, toate celelalte aeroporturi civile din România fiind exceptate de la aplicarea acestui regulament.

(2) Lista aeroporturilor civile din România exceptate de la aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.794/2006 se transmite Comisiei Europene de către Direcţia aviaţie civilă din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi se actualizează periodic.

Art. 2. - (1) Regia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA” stabileşte tariful de navigaţie aeriană terminală pentru aeroporturile menţionate la art. 1, cu respectarea prevederilor specifice din Regulamentul (CE)nr. 1.794/2006.

(2) Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, în calitate de autoritate naţională de supervizare şi acţionând în baza împuternicirilor acordate unei asemenea autorităţi prin pachetul legislativ al cerului unic european, supraveghează respectarea de către Regia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA” a cerinţei prevăzute la alin. (1), în conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 1.794/2006.

Art. 3. - Direcţia aviaţie civilă din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii asigură notificarea Comisiei Europene cu privire la valoarea tarifului de navigaţie aeriană terminală pentru aeroporturile menţionate la art. 1, rezultată în urma aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.794/2006.

Art. 4. - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Direcţia aviaţie civilă, Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” şi Regia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA” vor lua măsurile necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2013.

Art. 6. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.102/2009 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1,794/2006 al Comisiei de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigaţie aeriană, în ceea ce priveşte tariful de navigaţie aeriană terminală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009, se abrogă.

 

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Răducu Valentin Preda,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 octombrie 2012.

Nr. 1.560.