MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 631/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 631         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 3 septembrie 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 733 din 10 iulie 2012 asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor, în ansamblul său, precum şi, în special, a dispoziţiilor art. 25 alin. (1), art. 7 şi art. 14 alin. (2) din Legea nr. 214/2011

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

45. - Ordonanţa de urgenţă pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

92. - Ordin al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor Scolii de Vară „Revoluţia Română din Decembrie 1989”

 

93. - Ordin al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 privind participarea la activităţile Şcolii de Vară „Revoluţia Română din Decembrie 1989”

 

1.166.- Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, privind contractarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut pe pieţele externe de capital, prin redeschiderea emisiunii de obligaţiuni din data de 18 iunie 2008, denominată în euro, cu maturitate în anul 2018 şi cupon 6,500%, în sumă de minimum 250 milioane euro şi maximum 750 milioane euro, şi desemnarea intermediarilor tranzacţiei

 

1.351. - Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (prevederi referitoare la zona specială şi desemnarea Mării Baltice ca zonă specială în temeiul anexei IV la MARPOL), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC 200(62) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 iulie 2011

 

1.363. - Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.032/2011 pentru aprobarea listelor cuprinzând drumurile de interes naţional, cu masele şi dimensiunile maxime admise în circulaţie pentru vehiculele rutiere de transport marfă

 

1.364. - Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru aprobarea Evaluării de securitate portuară a Portului Sulina, aparţinând Societăţii Comerciale A.S.P.L. Sulina - S.R.L.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

16. - Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 733

din 10 iulie 2012

asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor, în ansamblul său, precum şi, în special, a dispoziţiilor art. 25 alin. (1), art. 7 şi art. 14 alin. (2) din Legea nr. 214/2011

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

 

Cu participarea, în şedinţa publică din data de 26 iunie 2012, a reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor. Excepţia a fost ridicată de Avocatul Poporului si formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 894D/2012.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 26 iunie 2012, fiind consemnate în încheierea de la acea dată, când, având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, Curtea a dispus amânarea pronunţării pentru data de 5 iulie 2012. La această dată, Curtea a dispus amânarea pronunţării pentru data de 9 iulie 2012, având în vedere imposibilitatea constituirii legale a completului de judecată, potrivit art. 58 alin. (1)teza întâi din Legea nr. 47/1992. La data de 9 iulie 2012, având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea a dispus amânarea pronunţării pentru data de 10 iulie 2012.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Adresa nr. 4.492 din 2 mai 2012, Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituţională, în temeiul art. 146 lit. d) teza finală din Constituţie şi art. 13 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine următoarele:

1. Prin Legea nr. 214/2011 s-a urmărit instituirea cadrului juridic pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor şi posibilitatea înfiinţării asociaţiilor speciale de păşunat. Din analiza dispoziţiilor legale supuse controlului se constată că legea, în ansamblul ei, prin modul deficitar de redactare, nu corespunde exigenţelor de tehnică legislativă specifică normelor juridice, întrucât nu îndeplineşte cele 4 criterii de claritate, precizie, previzibilitate şi predictibilitate, aducând atingere prevederilor art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală potrivit cărora, „în România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie”.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în jurisprudenţa sa, a statuat cu privire la importanţa asigurării accesibilităţii şi previzibilităţii legii prin hotărârile din 26 aprilie 1979, 20 mai 1999, 4 mai 2000 şi 25 aprilie 2006, pronunţate în cauzele Sunday Times împotriva Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Rekv6nyi împotriva Ungariei, Rotam împotriva României şi Dammann împotriva Elveţiei.

Pe de altă parte, Curtea Constituţională s-a pronunţat într-o serie de decizii cu privire la accesibilitatea şi previzibilitatea unei legi. de exemplu, prin Decizia nr. 1 din 11 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2012, şi Decizia nr. 51 din 25 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 3 februarie 2012.

2. Potrivit art. 25 alin. (1) din Legea nr. 214/2011, „Pajiştile de munte şi de baltă sunt: golurile de munţi păşunabile, păşunile situate în regiunea montană, pădurile păşunabile şi păşunile împădurite [...]”. Or, prin prevederile art. 53 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic s-a instituit interdicţia păşunatului în păduri, în perdelele forestiere de protecţie şi în perimetrele de ameliorare a terenurilor degradate sau în alunecare, excepţie făcând cazurile de forţă majoră, când se poate aproba păşunatul în fondul forestier, dacă sunt îndeplinite cumulativ anumite condiţii.

Autorul arată că lipsa de claritate şi previzibilitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (1) din Legea nr. 214/2011 poate conduce la aplicarea incorectă a legii deoarece potrivit art. 16 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 în procesul de legiferare este interzisă instituirea aceloraşi reglementări în mai multe articole sau alineate din acelaşi act normativ ori în două sau mai multe acte normative, pentru sublinierea unor conexiuni legislative se utilizează norma de trimitere, iar potrivit alin. (2) în cazul existenţei unor paralelisme acestea vor fi înlăturate fia prin abrogare, fie prin concentrarea materiei în reglementări unice.

3. Legea nr. 214/2011, în ansamblul ei, este deficitară în ceea ce priveşte folosirea noţiunilor de „proprietate publică şi privată a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale* şi „domeniu public”.

Astfel, potrivit dispoziţiilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 unităţile administrativ-teritoriale sunt: comuna, oraşul şi judeţul, noţiunile cu care operează legiuitorul fiind: comunal, orăşenesc şi judeţean. Or, în art. 7 din Legea nr. 214/2011, sunt utilizate în mod greşit noţiunile de „pajişti comunale şi urbane”.

Mai mult, în actul normativ criticat este folosită sintagma „unitate administrativ-teritorială locală”, or, Legea nr. 215/2001 operează cu sintagmele „unitate administrativ-teritorială” şi „autorităţi ale administraţiei publice locale”.

Aşa fiind, autorul excepţiei apreciază că pentru rigurozitate legislativa noţiunile utilizate în Legea nr. 214/2011 ar trebui corelate cu prevederile Legii nr. 215/2001 deoarece lipsa rigurozităţii poate conduce la crearea unor confuzii sau chiar un blocaj în aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la regimul juridic al pajiştilor.

4. Referitor la prevederile art. 14 alin. (2) din Legea nr. 214/2011 se constată că legiuitorul nu a reglementat în mod concret organizarea şi funcţionarea serviciului public pentru menţinerea, întreţinerea şi utilizarea pajiştilor aflate în domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale şi nici nu a avut în” vedere resursele financiare necesare desfăşurării activităţii, ceea ce aduce atingere art. 138 alin. (5) din Constituţie potrivit căruia „nicio cheltuială bugetară nu poate // aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”.

Potrivit prevederilor art. 33 coroborate cu art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, susţinerile Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) teza a două din Constituţie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 3,10, şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate» astfel cum a fost formulat de autorul excepţiei, îl constituie dispoziţiile Legii nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor. Curtea observă însă că obiectul excepţiei îl constituie prevederile Legii nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor, în ansamblul său, precum şi, în special, dispoziţiile art. 25 alin. (1), art. 7 şi art. 14 alin. (2) din Legea nr. 214/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 21 noiembrie 2011.

Avocatul Poporului susţine că dispoziţiile actului normativ criticat contravin prevederilor art. 1 alin. (5) din Constituţie potrivit cărora, „în România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie”. Arată, de asemenea, că prevederile art. 14 alin. (2) din Legea nr. 214/2011 aduc atingere art. 138 alin, (5) din Constituţie potrivit căruia „Nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare.”

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată următoarele:

I.1. Criticile formulate de autorul excepţiei privesc, în principal, lipsa de claritate şi previzibilitate a dispoziţiilor Legii nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor, în ansamblul său, precum şi, în special, a dispoziţiilor art. 25 alin. (1), art. 7 şi art. 14 alin. (2) din actul normativ criticat, care ar aduce atingere dispoziţiilor art. 1 alin. (5) din Constituţie.

2. Este criticată, de asemenea, necorelarea sintagmelor „unitate administrativ-teritorială locală” şi „pajişti comunale şi urbane” reglementate prin Legea nr. 214/2011 cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi necorelarea dispoziţiilor art. 25 alin. (1) din Legea nr. 214/2011 cu prevederile art. 53 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic.

3. O altă critică priveşte şi omisiunea de a reglementa cu privire la resursele financiare necesare desfăşurării activităţii serviciului public pentru menţinerea, întreţinerea şi utilizarea pajiştilor aflate în domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, reglementat prin art. 14 alin. (2) din Legea nr. 214/2011, care ar aduce atingere art. 138 alin. (5) din Constituţie.

II. 1. Curtea constată că argumentele autorului excepţiei referitoare la lipsa de claritate şi previzibilitate a dispoziţiilor Legii nr. 214/2011 nu reprezintă o veritabilă critică de neconstituţionalitate, ci vizează, în fapt, probleme de aplicare a legii ce ţin de competenţa autorităţilor administraţiei publice locale.

2. Curtea mai observă că eventualele necorelări de ordin legislativ ale dispoziţiilor Legii nr. 214/2011 cu prevederile Legii nr. 215/2001, precum şi ale dispoziţiilor art. 25 alin. (1) din Legea nr. 214/2011 cu prevederile art. 53 din Legea nr. 46/2008 nu pot forma obiect al controlului de constituţionalitate. Examinarea acestora nu intră în sfera de competenţă a Curţii Constituţionale, ci în competenţa exclusivă a Parlamentului de a interveni pe calea unor modificări, completări sau abrogări pentru a asigura ordinea juridică necesară.

Din perspectiva celor anterior reţinute, Curtea observă că excepţia de neconstituţionalitate nu este motivată, criticile autorului privind probleme de aplicare a legii şi eventuale necorelări legislative, fără a constitui veritabile critici de neconstituţionalitate. Or, potrivit dispoziţiilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, „Sesizările trebuie făcute în formă scrisă şi motivate”. Textul de lege fiind imperativ» nerespectarea prevederilor sale are drept consecinţă imposibilitatea exercitării controlului de constituţionalitate, astfel că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă.

3. Totodată, Curtea constată, referitor la critica privind omisiunea de a reglementa cu privire la resursele financiare necesare desfăşurării activităţii serviciului public pentru menţinerea, întreţinerea şi utilizarea pajiştilor aflate în domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale că instanţa de contencios constituţional nu poate complini omisiunile legislative, întrucât, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, aceasta se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.

Faţă de cele anterior reţinute Curtea va respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor, în ansamblul său, precum si, în special a dispoziţiilor art. 25 alin. (1), art. 7 şi art. 14 alin. (2) din Legea nr. 214/2011.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 şi 33 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor, în ansamblul său, precum şi, în special, a dispoziţiilor art. 25 alin. (1), art. 7 şi art. 14 alin. (2) din Legea nr. 214/2011, excepţie ridicată de Avocatul Poporului, în temeiul art. 146 lit. d) teza a două din Constituţie.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 10 iulie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie

 

Având în vedere obiectivele şi termenele asumate de Guvernul României prin acordul cu Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială şi Comisia Europeană cu privire la accelerarea procesului de privatizare şi diminuarea arieratelor în economie şi în special la societăţile comerciale cu capital majoritar sau integral de stat,

fiind imperios necesară instituirea unor reglementări speciale care să permită Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie să ducă la îndeplinire mandatul acordat de Guvernul României privind trecerea în sectorul privat a pachetelor de acţiuni şi a altor active deţinute de statul român la societăţile comerciale care se află în proces de privatizare,

întrucât vânzarea acţiunilor deţinute de statul român la societăţile comerciale care se află în proces de privatizare concomitent cu valorificarea unor active de tipul creanţelor deţinute de instituţii publice, regii autonome ori societăţi comerciale cu capital majoritar sau integral de stat poate conduce atât la maximizarea sumelor ce pot fi încasate de statul român în cadrul procesului de privatizare, la reducerea termenelor şi costurilor de implementare, cât şi la reducerea arieratelor în economia şi în special la societăţile comerciale cu capital majoritar sau integral de stat,

deoarece neadoptarea acestor măsuri poate conduce la întârzieri în respectarea angajamentelor asumate de Guvernul României prin acordul cu Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială şi Comisia Europeană,

întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii urgente şi extraordinare, a căror reglementare nu mai poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgentă.

 

Articol unic. - După alineatul (41) al articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 26 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001, cu completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (42) şi (43), cu următorul cuprins:

„(42) În cadrul procedurilor de privatizare a unor societăţi comerciale la care statul român este acţionar unic sau majoritar şi exercită această calitate prin Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie va putea derula concomitent proceduri de valorificare a unor creanţe deţinute asupra acestora de alte instituţii publice, regii autonome ori societăţi comerciale cu capital majoritar sau integral de stat,

În numele şi pe seama deţinătorilor de creanţe, cu acordul entităţii creditoare şi în modul stabilit de aceasta.

(43) Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie va putea avansa sumele aferente pregătirii şi derulării procedurii de valorificare a creanţelor prevăzute la alin. (42), inclusiv cele de publicitate, consultanţă şi evaluare a creanţelor, urmând a recupera sumele avansate din preţul de vânzare a creanţelor sau de la entitatea creditoare în cazul în care vânzarea creanţelor nu are loc, potrivit acordului celor două entităţi.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 1 septembrie 2012.

Nr. 45.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

GUVERNUL ROMÂNIEI

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE

REVOLUŢIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989

 

ORDIN

privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor Şcolii de Vară „Revoluţia Română din Decembrie 1989”

 

Având în vedere prevederile:

- art. 2 lit. b) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- Memoriului şefului Serviciului monitorizare programe şi proiecte ale revoluţionarilor din decembrie 1989, precum şi relaţia cu autorităţile centrale şi locale, înregistrat cu nr. 18/5.976 din 25 iulie 2012, privind constituirea colectivului de organizare a Şcolii de Vară „Revoluţia Română din Decembrie 1989”;

- Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 760/2003 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, cu modificările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 760/2003, cu modificările ulterioare,

secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) în perioada 3-7 septembrie 2012 se desfăşoară activităţile prevăzute de Şcoala de Vară „Revoluţia Română din Decembrie 1989” - complexul turistic Comorova - Neptun.

(2) Sumele aferente desfăşurării programului, în cuantum de 60.000 lei, sunt cuprinse în bugetul instituţiei aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul de cheltuieli 57.02.01 - Ajutoare Sociale în Numerar (Program Comemorativ privind respectarea adevărului istoric prin aprofundarea documentării privind Revoluţia Română din Decembrie 1989).

Art. 2. - Conducerea colectivului va fi asigurată de domnul Dumitru Stelianide - director cabinet.

Art. 3. - Serviciul monitorizare programe şi proiecte ale revoluţionarilor din decembrie 1989, precum şi relaţia cu autorităţile centrale şi locale va duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989,

Sorin Vintilă Meşter,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 august 2012.

Nr. 92.

GUVERNUL ROMÂNIEI

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE

REVOLUŢIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989

 

ORDIN

privind participarea la activităţile Şcolii de Vară „Revoluţia Română din Decembrie 1989”

 

Având în vedere prevederile:

- art. 2 lit. b) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- Memoriului şefului Serviciului monitorizare programe şi proiecte ale revoluţionarilor din decembrie 1989, precum şi relaţia cu autorităţile centrale şi locale, înregistrat cu nr. 18/5.976 din 25 iulie 2012, privind constituirea colectivului de organizare a Şcolii de Vară „Revoluţia Română din Decembrie 1989”;

- Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 760/2003 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989. cu modificările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 760/2003, cu modificările ulterioare,

Secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 emite prezentul Ordin.

Art. 1. - (1) în perioada 3-7 septembrie 2012 se desfăşoară activităţile prevăzute de Şcoala de Vară „Revoluţia Română din Decembrie 1989” - complexul turistic Comorova - Neptun, judeţul Constanţa.

(2) La aceste activităţi participă ca invitaţi următorii:

a) elevi desemnaţi de inspectoratele şcolare judeţene, din oraşele-martir, astfel:

- judeţul Timiş - 5 elevi din Timişoara * 5 elevi din Lugoj, delegaţi dl Liviu Băcană şi dl prof. univ. dr. Ştefan Ivan;

- judeţul Arad - 10 elevi, delegată dna Nan Doina;

- judeţul Cluj - 10 elevi, delegat dl Gurzău Ioan;

- judeţul Caraş-Severin, 10 elevi (5 Reşiţa + 5 Caransebeş), delegat dl Cucu Ioan;

- judeţul Dolj, 10 elevi, delegat dl Mirea Costinel Venus;

- judeţul Mureş, 10 elevi, delegat dl Hamar Alpar Benjamin;

- judeţul Sibiu, 10 elevi, delegaţi dna Onişor Ana Mihaela şi dl Puiu Nicolae Fesan;

- judeţul Alba, 10 elevi, din care 5 din Cugir, delegat dl Liviu Bulzan;

- judeţul Constanţa, 10 elevi, delegat dl Turcu Gheorghe;

- municipiul Bucureşti, 10 elevi, delegaţi d! Năstase Valentin şi dna Cătălina Henţ;

- judeţul Brăila, 10 elevi, delegat dl Avramescu Ştefan;

- judeţul Dâmboviţa, 10 elevi, delegat dl Valeriu Marian Banu;

- judeţul Braşov, 10 elevi, delegat dl Gheorghe Cuşnir;

b) profesori universitari, profesori, delegaţi din partea asociaţiilor ce vor susţine prelegeri, conform programului de desfăşurare:

- Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989: dl Claudiu Iordache - director general, dl prof. univ. dr. Ioan Bucur, dl conf. univ. dr. Alexandru Osca, dl prof. dr. Constantin Corneanu, dl Gelu Voican-Voiculescu, dl Sergiu Nicolaescu, dl Cazimir Ionescu, dl prof. univ. dr. Dumitru Maziiu;

- Constanţa: dl prof. univ. dr. Gheorghe Dumitraşcu, dl prof. univ. dr. Marian Cojoc;

- Timişoara: dl prof. Kali Adrian, dl prof. univ. Miodrag Milin, dl ing. Virgil Hosu;

- Iaşi: dl jurist Vasile Diacon.

Art. 2. - (1) în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. k) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, delegaţii, profesorii şi elevii însoţitori, pe baza delegaţiilor semnate de conducerea instituţiei, beneficiază de transport CFR, prin foi de drum.

(2) Conducerea colectivului de organizare şi conducere va fi asigurată de domnul Dumitru Stelianide - director cabinet, colectivul fiind constituit din:

- dna Tania Alexandru, consilier juridic, care răspunde de repartiţia elevilor, delegaţilor şi invitaţilor pe camere, de asigurarea cazării personalului şi de sonorizare;

- dna Lidia Eufemia Pascal - responsabil cu probleme administrative şi financiare şi cu executarea controlului financiar;

- dl Nicu Mihăilescu, inspector, care asigură transportul elevilor şi delegaţilor de la gara Neptun la campusul universitar Biotera, Comorova, ordinea şi disciplina în tabără, respectarea măsurilor de siguranţă în muncă şi protecţia personalului şi bunurilor împotriva incendiilor;

- dl Vaida Andrei, inspector, responsabil cu filmarea activităţilor şi asigurarea logistică a prelegerilor şi înregistrarea audio a acestora.

Art. 3. - Serviciul monitorizare programe şi proiecte ale revoluţionarilor din decembrie 1989, precum şi relaţia cu autorităţile centrale şi locale va duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989,

Sorin Vintilă Meşter,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 august 2012.

Nr. 93.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind contractarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut pe pieţele externe de capital, prin redeschiderea emisiunii de obligaţiuni din data de 18 iunie 2008, denominată în euro, cu maturitate în anul 2018 şi cupon 6,500%, în sumă de minimum 250 milioane euro şi maximum 750 milioane euro, şi desemnarea intermediarilor tranzacţiei

 

Având în vedere prevederile Memorandumului adoptat de Guvernul României în data de 27 iunie 2012 privind aprobarea redeschiderii emisiunii de obligaţiuni, realizată în data de 18 iunie 2008, Memorandumul adoptat de Guvernul României în data de 7 iulie 2012 privind aprobarea instituţiilor financiare care vor administra redeschiderea emisiunii de obligaţiuni, realizată în data de 18 iunie 2008, precum şi Memorandumul adoptat de Guvernul României în data de 30 august 2012 privind majorarea sumei aferente redeschiderii emisiunii de obligaţiuni emisă în data de 18 iunie 2008,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ai prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, precum şi ale prevederilor pct. 4.1.a), b) 2 pct. 12 şi pct. 13 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1. - Ministerul Finanţelor Publice va contracta un împrumut de pe pieţele externe de capital, prin redeschiderea emisiunii de obligaţiuni din data de 18 iunie 2008, denominată în euro, cu maturitate în anul 2018 şi cupon 6,500%, în sumă de minimum 250 milioane euro şi maximum 750 milioane euro, suma finală, randamentul, precum şi ceilalţi termeni şi condiţii financiare urmând să fie stabiliţi la momentul lansării emisiunii, în funcţie de condiţiile de piaţă.

Art. 2. - Lansarea emisiunii este administrată de către JP Morgan, Unicredit, BNP Paribas şi Deutsche Bank, având calitatea de intermediari ai tranzacţiei.

Art. 3. - Suma aferentă emisiunii se virează în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţională a României şi se utilizează pe măsura necesităţilor de finanţare a deficitului bugetar şi de refinanţare a datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Plata serviciului datoriei publice aferentă emisiunii se asigură conform legislaţiei în vigoare privind datoria publică, prin mecanismul aferent finanţărilor rambursabile contractate de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, în vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 3 septembrie 2012.

Nr. 1.166.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (prevederi referitoare la zona specială şi desemnarea Mării Baltice ca zonă specială în temeiul anexei IV la MARPOL), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.200(62) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 iulie 2011

 

Având în vedere prevederile art. 16 (2)(f)(iii) şi ale art. 16(2)(g)(ii) din Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1)din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 18 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (prevederi referitoare la zona specială şi desemnarea Mării Baltice ca zonă specială în temeiul anexei IV la MARPOL), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.200(62) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 iulie 2011, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va elabora în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin modificările necesare în Normele metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.070/2006, cu modificările ulterioare, şi le va supune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

Art. 3. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4, - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Răducu Valentin Preda,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 august 2012.

Nr. 1.351.

 

ANEXĂ

 

REZOLUŢIA MEPC.200(62)

(adoptată la 15 iulie 2011)

 

AMENDAMENTE

la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave

(prevederi referitoare la zona specială şi desemnarea Mării Baltice ca zonă specială în temeiul anexei IV la MARPOL)

 

Comitetul pentru protecţia mediului marin,

amintind art. 38(a) din Convenţia privind crearea Organizaţiei Maritime internaţionale referitor la funcţiile Comitetului pentru protecţia mediului marin (Comitetul) conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine,

luând notă de art. 16 din Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumită în continuare Convenţia din 1973) şi de art. VI al Protocolului din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumit în continuare Protocolul din 1978), care specifică împreună procedura de amendare a Protocolului din 1978 şi conferă organismului competent al Organizaţiei funcţia de examinare şi adoptare a amendamentelor la Convenţia din 1973, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 (MARPOL 73/78),

luând în considerare amendamentele propuse la anexa IV la MARPOL 73/78,

1. adoptă, în conformitate cu art. 16(2)(d) din Convenţia din 1973, amendamentele la anexa IV la MARPOL 73/78, al căror text este prezentat în anexa la prezenta rezoluţie;

2. stabileşte, în conformitate cu art. 16(2)(f)(iii) din Convenţia din 1973, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2012, în afara cazului în care, înainte de această dată, cel puţin o treime din părţi sau părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat Organizaţiei obiecţiile lor la aceste amendamente;

3. invită părţile să noteze că, în conformitate cu art. 16(2)(g)(ii) din Convenţia din 1973, amendamentele menţionate vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2013, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu art. 16(2)(e) din Convenţia din 1973, să transmită tuturor părţilor la MARPOL 73/78 copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinute în anexă;

5. solicită în plus secretarului general să transmită membrilor Organizaţiei care nu sunt părţi la MARPOL 73/78 copii ale prezentei rezoluţii şi ale anexei sale.

 

ANEXĂ

la Rezoluţia MEPC.200(62)

 

AMENDAMENTE LA ANEXA IV LA MARPOL

 

1 Se adaugă la regula 1 noile paragrafe 5 bis, 7 bis şi 7 terţ, după cum urmează:

„5 bis Zonă specială înseamnă o zonă din mare în care, pentru motive tehnice recunoscute în legătură cu condiţiile sale oceanografice şi ecologice şi cu caracterul special al traficului său, se impune adoptarea de metode obligatorii speciale pentru prevenirea poluării mării cu ape uzate. Zonele speciale sunt următoarele:

.1 zona Mării Baltice, astfel cum este definită în regula

1.11.2 a anexei I; şi .2 orice altă zonă din mare desemnată de către Organizaţie în conformitate cu criteriile şi procedurile pentru desemnarea zonelor speciale cu privire la prevenirea poluării cu ape uzate de la nave1. 7 bis Un pasager înseamnă oricare persoană alta decât: .1 comandantul şi membrii echipajului ori alte persoane angajate sau care au o ocupaţie în orice calitate la bordul unei nave pentru nevoile acelei nave; şi .2 un copil cu vârsta mai mică de un an. 7 terţ O navă de pasageri înseamnă o navă care transportă mai mult de 12 pasageri.

Pentru aplicarea regulii 11.3, o navă de pasageri nouă înseamnă o navă de pasageri:

.1 pentru care contractul de construcţie este încheiat oh, în cazul absenţei unui contract de construcţie, a cărei chilă este pusă sau care este într-un stadiu similar de construcţie la 1 ianuarie 2016 ori după această dată; sau .2 a cărei livrare se efectuează la 2 ani sau mai mult după 1 ianuarie 2016. O navă de pasageri existentă este o navă de pasageri care nu este o navă de pasageri nouă.”

2 Se adaugă la regula 9 noul paragraf 2:

„2 Prin derogare de la paragraful 1, fiecare navă de pasageri, căreia, în conformitate cu regula 2, i se cere să corespundă prevederilor prezentei anexe şi căreia i se aplică regula 11.3 în timp ce se află într-o zonă specială, trebuie să fie echipată cu unul dintre următoarele sisteme de tratare a apelor uzate:

.1 o instalaţie de tratare a apelor uzate de un tip aprobat de către Administraţie, luând în considerare standardele şi metodele de încercare elaborate de către Organizaţie2, sau .2 un tanc de colectare, a cărui capacitate este considerată corespunzătoare de către Administraţie pentru reţinerea tuturor apelor uzate, ţinând seama de modul de operare a navei, de numărul de persoane aflate la bord şi de alţi factori semnificativi. Tancul de colectare trebuie să fie construit astfel încât să fie considerat corespunzător de către Administraţie şi trebuie să fie prevăzut cu un dispozitiv care indică vizual cantitatea pe care o conţine.” 3 Se înlocuieşte textul regulii 11 cu următorul: REGULA 11

Descărcarea apelor uzate

„A Descărcarea apelor uzate din nave, altele decât navele de pasageri, în toate zonele şi descărcarea apelor uzate din navele de pasageri în afara zonelor speciale

1 Sub rezerva prevederilor din regula 3 din prezenta anexă, descărcarea apelor uzate în mare este interzisă, cu excepţia următoarelor cazuri:

.1 nava descarcă ape uzate după malaxare şi dezinfectare, folosind un sistem aprobat de către Administraţie în conformitate cu regula 9.1.2 din prezenta anexă la o distanţă mai mare de 3 mile marine de uscatul cel mai apropiat sau ape uzate care nu sunt malaxate ori dezinfectate la o distanţă mai mare de 12 mile marine de uscatul cel mai apropiat, cu condiţia ca, în orice caz, apele uzate care au fost depozitate în tancurile de colectare sau apele uzate provenind din spaţiile în care sunt animale vii să nu fie descărcate dintr-odată, ci cu un debit moderat, cu nava în marş cu o viteză de cel puţin 4 noduri; debitul de descărcare trebuie să fie aprobat de către Administraţie pe baza standardelor elaborate de către Organizaţie3; sau .2 nava are în exploatare o instalaţie de tratare a apelor uzate aprobată, care a fost certificată de către Administraţie ca fiind conformă cu cerinţele de exploatare prevăzute în regula 9.1.1 din prezenta anexă şi efluentul nu lasă materii solide plutitoare vizibile pe apa din jur şi nici nu produce decolorarea acesteia.


1 Se face referire la rezoluţia Adunării A.927(22), „Linii directoare pentru desemnarea zonelor speciale în temeiul MARPOL 73/78 şi Linii directoare pentru identificarea şi desemnarea zonelor din mare vulnerabile în mod special”.

2 Se face referire la [proiectul de] Linii directoare [din 2012] privind implementarea standardelor pentru efluent şi încercările de performanţă pentru instalaţiile de tratare a apelor uzate, adoptate de către Comitetul pentru protecţia mediului marin al Organizaţiei prin [rezoluţia MEPC...].

 

2 Prevederile paragrafului 1 nu se aplică navelor care operează în apele aflate sub jurisdicţia unui stat şi nici navelor în trecere venind din alte state în timp ce acestea se află în acele ape şi îşi descarcă apele uzate în conformitate cu cerinţe mai puţin severe care ar putea fi impuse de acel stat.

B Descărcarea apelor uzate din navele de pasageri în cadrul unei zone speciale

3 Sub rezerva prevederilor din regula 3 din prezenta anexă, descărcarea apelor uzate dintr-o navă de pasageri în cadrul unei zone speciale este interzisă:

a) pentru nave de pasageri noi, la 1 ianuarie 2016, sau după această dată, sub rezerva prevederilor paragrafului 2 al regulii 2bis;şi

b) pentru nave de pasageri existente, la 1 ianuarie 2018 sau după această dată, sub rezerva prevederilor paragrafului 2 al regulii 12 bis, cu excepţia situaţiilor în care următoarele condiţii sunt îndeplinite;

nava are în exploatare o instalaţie de tratare a apelor uzate aprobată, care a fost certificată de către Administraţie ca fiind conformă cu cerinţele de exploatare prevăzute în regula 9.2.1 a prezentei anexe, şi efluentul nu lasă materii solide plutitoare vizibile pe apa din jur şi nici nu produce decolorarea acesteia.

C Cerinţe generale

4 Dacă apele uzate sunt amestecate cu deşeuri sau cu deşeuri de apă prevăzute în alte anexe ale MARPOL, cerinţele acelor anexe trebuie să fie îndeplinite suplimentar faţă de cerinţele prezentei anexe.”

4 Se adaugă noua regulă 12 bis, după cum urmează:

„12 bis Instalaţii de primire pentru navele de pasageri în zonele speciale

.1 Fiecare parte, a cărei linie de coastă mărgineşte o zonă specială, se angajează să asigure că:

.1 în porturile şi terminalele care sunt amplasate într-o zonă specială şi care sunt utilizate de către navele de pasageri, sunt prevăzute instalaţii de primire a apelor uzate;

.2 instalaţiile sunt adecvate pentru a răspunde nevoilor acelor nave de pasageri; şi

.3 instalaţiile sunt operate astfel încât să nu se producă întârzierea excesivă a acelor nave de pasageri.

.2 Guvernul fiecărei părţi interesate trebuie să notifice Organizaţia cu privire la măsurile luate în aplicarea paragrafului 1 al prezentei reguli. La primirea unui număr suficient de notificări conforme paragrafului 1, Organizaţia trebuie să stabilească o dată de la care cerinţele regulii 11.3 produc efect în respectiva zonă specială. Organizaţia va notifica toate părţile asupra datei astfel stabilite cu cel puţin 12 luni în avans faţă de această dată. Până la data stabilită astfel, navele care navighează în zona specială trebuie să se conformeze cerinţelor regulii 11.1 din prezenta anexă.”


3 Se face referire la Recomandarea privind standardele pentru debitul de descărcare a apelor uzate netratate din nave. adoptată de către Comitetul pentru protecţia mediului marin al Organizaţiei prin Rezoluţia MEPC. 157(55).

 

AMENDAMENTE

la modelul Certificatului internaţional pentru prevenirea poluării cu ape uzate

 

1 Se adaugă următorul text sub rubrica „Caracteristicile navei”:

Tipul navei pentru aplicarea regulii 11.3:*

Navă de pasageri nouă/existentă Navă, alta decât o navă de pasageri

2 Se modifică paragraful *1.1 pentru a se citi după cum urmează:

*1.1 Descrierea instalaţiei de tratare a apelor uzate:

Tipul instalaţiei de tratare a apelor uzate.......…………..........................................................................

Numele producătorului...........................................................................................................................................

Instalaţia de tratare a apelor uzate este certificată de către Administraţie ca îndeplinind standardele pentru efluent, astfel cum acestea sunt prevăzute în rezoluţia MEPC.2{VI).

Instalaţia de tratare a apelor uzate este certificată de către Administraţie ca îndeplinind standardele pentru efluent, astfel cum acestea sunt prevăzute în rezoluţia MEPC.159(55).

Instalaţia de tratare a apelor uzate este certificată de către Administraţie ca îndeplinind standardele pentru efluent, astfel cum acestea sunt prevăzute în [rezoluţia MEPC..........]§.


* Se şterge, după caz.

§ Numărul rezoluţiei MEPC se va insera când standardele vor fi fost adoptate de către MEPC la o sesiune viitoare.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.032/2011 pentru aprobarea listelor cuprinzând drumurile de interes naţional, cu masele şi dimensiunile maxime admise în circulaţie pentru vehiculele rutiere de transport marfă

 

În temeiul prevederilor art. 40 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.032/2011 pentru aprobarea listelor cuprinzând drumurile de interes naţional, cu masele şi dimensiunile maxime admise în circulaţie pentru vehiculele rutiere de transport marfă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 6 ianuarie 2012, se completează cu două noi poziţii, poziţiile nr. 99 şi 100, după cum urmează:

 

Nr. crt.

DN

Traseul

Lungimea

(km)

„99.

12A

Miercurea-Ciuc (intersecţia cu DN 12, km 0 + 000) - Comăneşti (intersecţia cu DN 2G, km 82 + 797)

82,797

100.

17A

Rădăuţi-Ratos (intersecţia cu DN 2, km 83 + 315)

12,000”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii.

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 august 2012.

Nr. 1.363.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru aprobarea Evaluării de securitate portuara a Portului Sulina, aparţinând Societăţii Comerciale A.S.P.L. Sulina -S.R.L.

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (4) din Ordinul ministrului transporturilor nr. 290/2007 pentru introducerea măsurilor de întărire a securităţii portuare şi ale Regulamentului (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 privind consolidarea securităţii navelor şi a instalaţiilor portuare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Evaluarea de securitate portuară a Portului Sulina, aparţinând Societăţii Comerciale A.S.P.L. Sulina - S.R.L., prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Răducu Valentin Preda,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 august 2012.

Nr. 1.364.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor

 

Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 14 august 2012, prin care s-au adoptat Normele privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor,

în temeiul art. 4 alin. (26) şi (27), al art. 5 lit. b), b1) şi d), al art. 8 alin. (1) şi al art. 12 şi 121, precum şi al art. 4 alin. (20) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se pun în aplicare Normele privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 4/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind dobândirea calităţii sau renunţarea la calitatea de acţionar semnificativ la asigurători/reasiguratori persoane juridice române, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 17 martie 2009, şi Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea asigurătorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 din 14 august 2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Asigurătorii, precum şi direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

p. Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Gheorghe-Cornel Coca-Constantinescu

 

Bucureşti, 24 august 2012.

Nr. 16.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor

 

CAPITOLUL I

Domeniu de aplicare. Definiţii

 

Art. 1. - Prezentele norme stabilesc, în temeiul prevederilor art. 5 lit. b), b1) şi d) şi ale art. 12 şi 121 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, condiţiile şi documentele în baza Cărora Comisia de Supraveghere a Asigurărilor acordă asigurătorilor autorizaţia de desfăşurare a activităţii de asigurare şi aprobă acţionarii fondatori, acţionarii semnificativi direcţi şi/sau indirecţi, potenţialii achizitori şi persoanele semnificative ale asigurătorilor.

Art. 2. - (1) Procesul de autorizare a asigurătorilor de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cuprinde două etape:

a) avizarea prealabilă în vederea înregistrării ca asigurător la oficiul registrului comerţului;

b) autorizarea funcţionării ca asigurător, în conformitate cu art. 12 alin. (3} din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Avizarea prealabilă în vederea înregistrării ca asigurător la oficiul registrului comerţului nu garantează obţinerea autorizaţiei de funcţionare.

Art. 3. - (1) Procesul de dobândire de către un potenţial achizitor a calităţii de acţionar semnificativ al unui asigurător cuprinde două etape:

a) evaluarea proiectului de achiziţie şi avizarea intenţiei unui potenţial achizitor de a deveni acţionar semnificativ la un asigurător de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;

b) realizarea proiectului de achiziţie şi aprobarea noului acţionar semnificativ al asigurătorului de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

(2) Avizarea prealabilă a proiectului de achiziţie nu garantează aprobarea noului acţionar semnificativ al asigurătorului; procesul de dobândire a calităţii de acţionar semnificativ este încheiat doar după obţinerea aprobării ca acţionar semnificativ de la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 4. - În înţelesul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

1. potenţial achizitor - orice persoană fizică sau juridică ori grupul de astfel de persoane care acţionează singure sau concertat în legătură cu o achiziţie propusă şi care:

a) doresc să devină acţionar semnificativ, direct sau indirect, la un asigurător;

b) îşi propun să îşi majoreze, direct sau indirect, drepturile de vot ori capitalul deţinut la un asigurător, astfel încât cota de participare va atinge sau va depăşi 20%, o treime ori 50% din drepturile de vot sau din capitalul social al acestuia ori asigurătorul va deveni filiala acestora;

2. persoane care acţionează concertat - două sau mai multe persoane, legate printr-un acord expres ori tacit, în vederea obţinerii sau exercitării în comun a drepturilor de vot pentru a înfăptui o politică comună. Până la proba contrară, următoarele persoane sunt prezumate că acţionează în mod concertat;

a) persoanele implicate;

b) societatea-mamă împreună cu filialele sale, precum şi oricare dintre filialele aceleiaşi societăţi-mamă între ele;

c) o societate comercială cu membrii consiliului său de administraţie şi cu persoanele implicate, precum şi aceste persoane între ele;

d) o societate comercială cu fondurile ei de pensii şi cu societatea de administrare a acestor fonduri;

3. persoane implicate:

a) persoane care controlează sau sunt controlate de către o altă persoană sau care se găsesc sub un control comun;

b) persoane care participă direct sau indirect ia încheierea unor acorduri în vederea obţinerii sau exercitării în comun a drepturilor de vot, dacă acţiunile, obiect al acordului, pot conferi o poziţie de control;

c) persoane fizice din cadrul unei societăţi care au atribuţii de conducere sau control;

d) soţii, rudele şi afinii până la gradul al doilea ale persoanelor fizice menţionate la lit. a)-c);

e) persoane care pot numi majoritatea membrilor consiliului de administraţie în cadrul unei societăţi;

4. proiect de achiziţie - proiectul prin care se intenţionează obţinerea cotei de participare care urmează a fi deţinută de un potenţial achizitor la capitalul social al asigurătorului;

5. termen de evaluare - perioada de 60 de zile lucrătoare, în care Comisia de Supraveghere a Asigurărilor realizează evaluarea potenţialului achizitor şi a proiectului de achiziţie, care este calculată de la data confirmării scrise de primire a notificării intenţiei de achiziţie şi a tuturor documentelor complete aferente;

6. evaluare - analizarea calităţii adecvate a potenţialului achizitor şi a solidităţii financiare a proiectului de achiziţie;

7. experienţă profesională - ansamblu de cunoştinţe, teoretice şi practice, dobândite de o persoană în cadrul activităţii sale continue desfăşurate în domeniul asigurărilor şi/sau financiar-bancar. Caracterul continuu al activităţii presupune timpul efectiv lucrat, fără a se lua în calcul perioadele de suspendare/întrerupere, în orice mod şi/sau din orice cauză, a activităţii persoanei.

 

CAPITOLUL II

Acţionarii fondatori şi noii acţionari ai asigurătorului

 

SECŢIUNEA 1

Acţionarii fondatori

 

Art. 5. - (1) Pentru a putea obţine calitatea de acţionar direct şi/sau indirect al asigurătorului, fondatorii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să nu fie acţionari, asociaţi sau persoane semnificative ale unui broker de asigurare şi/sau reasigurare, nici ale unui agent de asigurare, persoană juridică română;

b) persoanele juridice să fie legal constituite;

c) persoanele juridice, de tipul instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare, societăţilor de servicii şi investiţii financiare sau societăţilor de pensii, să fie supravegheate de autoritatea competentă din România sau din statul de origine, inclusiv în ceea ce priveşte supravegherea pe bază consolidată;

d) persoanele fizice să nu fi fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune în dauna avutului particular sau public, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă, spălare de bani, acte de terorism, deturnare de fonduri, evaziune fiscală ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase şi prudente a asigurătorului;

e) să nu fi fost declaraţi faliţi sau să nu fi făcut parte din conducerea unei societăţi comerciale care, după încetarea activităţii sub orice formă, nu şi-a respectat obligaţiile faţă de terţi;

f) persoanele juridice să dispună de o situaţie financiară care să le permită onorarea obligaţiilor lor patrimoniale şi care să asigure premisele pentru susţinerea activităţii asigurătorului din surse proprii, în cazul în care situaţia financiară a acestuia se deteriorează. În cazul acţionarilor persoane juridice române, situaţiile financiare anuale pentru perioada minimă prevăzută la lit. i) vor fi auditate de un auditor financiar, persoană juridică. În cazul acţionarilor persoane juridice străine, situaţiile financiare anuale pentru perioada minimă prevăzută la lit.

i) vor fi auditate de un auditor financiar, membru activ al unui organism profesional recunoscut de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) şi care a asimilat Codul de etică pentru contabilii profesionişti emis de aceasta. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate solicita documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor menţionate;

g) sumele destinate participării la capitalul social al asigurătorului nu trebuie să provină din împrumuturi, indiferent cu ce titlu, cu excepţia sumelor puse la dispoziţia unei filiale de către societatea-mamă, din sursele proprii ale acesteia;

h) persoanele fizice trebuie să dispună de venituri care au caracter de continuitate, care, prin nivelul lor, să justifice în mod corespunzător cota de participare la capitalul social al asigurătorului, precum şi capacitatea de a susţine financiar asigurătorul, când este necesar;

i) persoanele juridice, altele decât cele menţionate la lit. c), să funcţioneze de minimum 3 ani; în cazul societăţilor care au fuzionat, una dintre acestea să aibă această perioadă de funcţionare sau, în cazul divizării, societatea care s-a divizat să îndeplinească această condiţie. La data depunerii solicitării pentru obţinerea avizului prealabil în vederea înregistrării ca asigurător şi pentru acordarea autorizaţiei de funcţionare în vederea desfăşurării activităţii de asigurări, trebuie să fi înregistrat, potrivit ultimelor situaţii financiare, capital propriu pozitiv şi să nu figureze în evidenţele Centralei Incidentelor de Plăţi şi/sau ale Biroului de Credite ori ale altor entităţi similare din statul de origine.

(2) Suplimentar faţă de condiţiile enumerate la alin. (1), Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va lua în considerare, la evaluarea acţionarilor fondatori, următoarele:

a) provenienţa fondurilor cu care se intenţionează a se participa la capital, precum şi transparenţa sursei acestor fonduri;

b) asocierea anterioară în activităţi financiar-bancare şi alte activităţi comerciale;

c) integritatea şi reputaţia acţionarului în comunitatea de afaceri;

d) participaţiile deţinute de acţionar în alte entităţi;

e) în cazul în care acţionarul fondator este o societate dintr-un stat membru care se află sub supravegherea unei autorităţi competente, declaraţia autorităţii respective că nu se opune participării acestuia la capitalul social al asigurătorului sau, după caz, că aprobă această participaţie.

Art. 6. - Nu pot fi fondatori ai asigurătorului:

a) entităţile juridice fără scop lucrativ sau fără scop patrimonial, precum şi cele de tip asociativ sau participativ care nu depun situaţiile financiare conform legislaţiei în vigoare din România sau din statul de origine;

b) persoanele juridice sau alte entităţi înregistrate în state cu care România nu întreţine relaţii diplomatice sau în jurisdicţii care nu instituie obligativitatea organizării şi a evidenţei contabilităţii şi/sau a publicării situaţiilor financiare, evidenţei registrelor comerciale şi/sau care permit păstrarea anonimatului în ceea ce priveşte identitatea acţionarilor/asociaţilor şi a administratorilor;

c) persoanele care justifică sursa fondurilor prin împrumuturi sau venituri obţinute din activităţi desfăşurate în statele sau jurisdicţiile prevăzute la lit. b);

d) persoanele sau grupurile de persoane care acţionează concertat, controlează unul sau mai mulţi asigurători şi care vor exercita control asupra asigurătorului persoană juridică română ce urmează a se constitui; grupul de persoane care acţionează împreună reprezintă persoanele care se află sub controlul unei persoane fizice sau juridice în situaţiile în care între acestea există cel puţin una dintre relaţiile descrise la art. 2 lit. B pct. 38 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau o relaţie similară, de genul relaţiilor existente între soţi, rude şi afini până la gradul al patrulea inclusiv, persoanele şi societăţile aflate sub controlul acestora, o societate, administratorii şi persoanele fizice sau juridice care exercită controlul asupra acesteia, societăţi aflate sub controlul aceleiaşi ori al aceloraşi persoane fizice sau juridice;

e) persoanele respective sau persoanele din grupul care acţionează concertat, care în ultimii 10 ani au constituit obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare încheiate cu sancţiuni sau interdicţii de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase şi prudente a asigurătorului.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Potenţialii achizitori şi noii acţionari semnificativi

 

Art. 7. - (1) Persoanele fizice sau juridice, potenţiali achizitori, care intenţionează să devină pentru prima dată

acţionari semnificativi, direcţi ori indirecţi, indiferent de cota de participare la capitalul social al unui asigurător, la o dată ulterioară obţinerii autorizaţiei de funcţionare ca asigurător, precum şi acţionarii, persoane fizice sau juridice, care îşi propun majorarea, direct sau indirect, a participaţiei sau a drepturilor de vot la capitalul deţinut la un asigurător, astfel încât participaţia sa va atinge 20%, o treime sau 50% din drepturile de vot sau din capitalul social al acestuia, trebuie să notifice în prealabil, în scris, intenţia lor, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, menţionând mărimea participaţiei vizate, notificarea fiind însoţită de documentaţia solicitată în prezentele norme.

(2) Consiliul de administraţie/supraveghere al unui asigurător, care ia cunoştinţă despre una dintre situaţiile menţionate la alin. (1), este obligat să notifice această situaţie, în scris, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în termen de 5 zile de la data la care a luat cunoştinţă.

(3) Notificarea prealabilă este însoţită de informaţiile şi documentele prevăzute în anexa nr. 3.

(4) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor emite, în scris, o confirmare de primire a notificării prevăzute la alin. (2), în termen de două zile de la constatarea că documentele şi informaţiile sunt complete.

(5) în cazul companiilor listate pe piaţa de capital, în procesul de evaluare a proiectului de achiziţie, drepturile de vot ale acţionarilor semnificativi sunt evaluate în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice.

(6) în cazul entităţilor autorizate şi supravegheate de o autoritate competentă dintr-un stat din spaţiul economic european, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va consulta acea autoritate în ceea ce priveşte situaţia acţionariatului şi a situaţiei financiare.

(7) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor evaluează calitatea adecvată a potenţialului achizitor, persoană fizică sau juridică, şi soliditatea financiară a acestuia, în raport cu proiectul de achiziţie, pe baza următoarelor criterii:

a) reputaţia şi integritatea potenţialului achizitor, persoană fizică;

b) reputaţia şi experienţa oricărei persoane care urmează să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere în cadrul unui asigurător, ca rezultat al achiziţiei propuse;

c) soliditatea financiară a potenţialului achizitor, în special în raport cu tipul de activitate desfăşurată în prezent şi cu cea preconizată a fi desfăşurată în viitor de către asigurătorul/ reasiguratorul la care se referă proiectul de achiziţie;

d) capacitatea asigurătorului de a respecta cerinţele prudenţiale stipulate de prezentele norme şi de legislaţia privind supravegherea suplimentară a grupurilor şi a conglomeratelor financiare;

e) existenţa unor motive rezonabile de a suspecta că, în ceea ce priveşte proiectul de achiziţie, este sau a fost săvârşită o infracţiune ori o tentativă de spălare de bani sau de finanţare a terorismului, în sensul prevederilor art. 2 lit. a), respectiv lit. a1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, sau că proiectul de achiziţie ar putea dezvolta un astfel de risc;

f) criteriile de evaluare aplicate acţionarilor fondatori, conform art. 5, se aplică şi potenţialilor achizitori.

(8) în funcţie de mărimea cotei de participare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate solicita următoarele informaţii:

1. În cazul în care cota de participare vizată este de până la 20%:

a) prezentarea scopului general al proiectului de achiziţie, precum şi numărul şi ponderea acţiunilor în capitalul social al asigurătorului, în procente, în lei şi în echivalent euro;

b) lista persoanelor care acţionează în mod concertat, precum şi descrierea angajamentelor financiare, a contribuţiilor fiecărei persoane şi a eventualelor structuri organizatorice în cadrul asigurătorului;

c) prezentarea strategiei cu privire la proiectul de achiziţie, care să cuprindă şi informaţii referitoare la perioada în care potenţialul achizitor intenţionează să păstreze acţiunile, la orice intenţie de a creşte, de a reduce sau de a menţine nivelul cotei de participare în următorii 3 ani sau la intenţia de a acţiona ca un deţinător activ de acţiuni, precum şi informat» privind capacitatea lui financiară de a susţine asigurătorul cu fonduri proprii suplimentare, în cazul în care acesta întâmpină dificultăţi financiare.

2. În cazul în care participaţia vizată este între 20% şi 50%:

a) documentele şi informaţiile menţionate la pct. 1;

b) prezentarea intenţiilor potenţialului achizitor cu privire la situaţia financiară a asigurătorului, precum şi aşteptările acestuia în următorii 3 ani.

3. În cazul în care participaţia vizată este de peste 50%, documentele menţionate la pct. 2, inclusiv studiul de fezabilitate menţionat în anexa nr. 2.

(9) în cursul termenului de evaluare, dar nu mai târziu de a cincizecea zi lucrătoare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate solicita, în scris, documente şi informaţii suplimentare, necesare finalizării evaluării proiectului de achiziţie, conform anexei nr. 3 la prezentele norme şi art. 12 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(10) Potenţialul achizitor are obligaţia de a transmite documentele şi informaţiile suplimentare, conform alin. (8), în termen de 20 de zile lucrătoare de la data la care Comisia de Supraveghere a Asigurărilor i-a solicitat acest lucru; în această perioadă, termenul de evaluare se întrerupe.

(11) Perioada de întrerupere a termenului de evaluare poate fi prelungită până la 30 de zile lucrătoare, în cazul în care potenţialul achizitor:

a) are sediul sau este reglementat într-un stat terţ;

b) nu este reglementat de o autoritate competentă în domeniul financiar din spaţiul economic european.

(12) Evaluarea proiectului de achiziţie se efectuează în mod nediscriminatoriu, în cazul în care Comisia de Supraveghere a Asigurărilor este notificată în legătură cu două sau mai multe proiecte de achiziţie pentru acelaşi asigurător.

Art. 8. - (1) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor consultă autorităţile competente ale altor state membre, atunci când efectuează evaluarea unui potenţial achizitor care se află în una dintre următoarele situaţii:

a) este un asigurător autorizat într-un alt stat membru;

b) este o societate de asigurare-mamă a unui asigurător autorizat într-un alt stat membru;

c) este controlat de aceeaşi persoană, fizică sau juridică, ce controlează un asigurător şi/sau un reasigurator autorizat într-un alt stat membru.

(2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor consultă autorităţile competente care supraveghează instituţiile de credit sau societăţile de servicii şi investiţii financiare ori societăţile de pensii dintr-un stat membru, atunci când efectuează evaluarea unui potenţial achizitor care se află în una dintre următoarele situaţii:

a) este o instituţie de credit sau o societate de servicii şi investiţii financiare ori o societate de pensii autorizată în Uniunea Europeană;

b) este o societate de asigurare-mamă a unei instituţii de credit sau a unei societăţi de servicii şi investiţii financiare sau o societate de pensii autorizată în Uniunea Europeană;

c) este controlat de aceeaşi persoană, fizică sau juridică, ce controlează o instituţie de credit ori o societate de servicii şi investiţii financiare autorizată în Uniunea Europeană.

(3) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor furnizează, la cerere, celorlalte autorităţi de supraveghere implicate orice informaţie relevantă şi, din oficiu, orice informaţie esenţială şi comunică opinia sa şi orice rezervă cu privire ia achiziţia propusă.

Art. 9. - (1) în cazul aprobării proiectului de achiziţie, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate comunica un termen maxim pentru finalizarea achiziţiei şi poate prelungi acest termen, dacă este necesar.

(2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor se poate opune proiectului de achiziţie, prin decizie motivată, în cazul în care nu sunt îndeplinite criteriile prevăzute la art. 7 alin. (7), în ceea ce priveşte calificarea persoanelor menţionate la art. 2 din anexa nr. 3, sau dacă informaţiile furnizate de potenţialul achizitor sunt incomplete. În acest caz, informează în scris potenţialul achizitor în termen de două zile lucrătoare de la data emiterii deciziei, fără a depăşi termenul de evaluare, indicând motivele care au stat la baza acestei opoziţii.

(3) Achiziţia efectuată fără notificarea prealabilă şi aprobarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, precum şi nerespectarea deciziei autorităţii de supraveghere de opoziţie faţă de proiectul de achiziţie conduc la suspendarea exercitării drepturilor de vot corespunzătoare sau la nulitatea voturilor exprimate sau anularea acestora.

(4) Orice modificare a documentelor sau a condiţiilor în baza cărora s-a acordat avizul de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în vederea realizării achiziţiei conduce la o nouă analiză din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(5) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate, pe lângă măsurile prevăzute la alin. (3), să aplice şi alte sancţiuni prevăzute la art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10. - (1) Ulterior realizării achiziţiei, achizitorul îşi poate exercita drepturile de vot corespunzătoare la asigurător, numai du pa obţinerea aprobăm ca acţionar semnificativ de la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

(2) Condiţiile şi documentele solicitate fondatorilor se aplică şi în cazul persoanelor fizice şi juridice care devin ulterior acţionari semnificativi direcţi şi indirecţi la asigurători.

(3) Obţinerea aprobării în vederea înregistrării ca acţionar la oficiul registrului comerţului în baza unor documente sau informaţii neconforme cu realitatea dă dreptul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor de a-şi retrage aprobarea.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Acţionarii care renunţă sau caro îşi diminuează cota de participare la capitelul social al unul asigurător

 

Art. 11. - (1) Orice acţionar semnificativ, persoană fizică sau juridică, ce intenţionează să renunţe la această calitate, în mod direct ori indirect, trebuie să notifice în scris această intenţie Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(2) Această notificare trebuie făcută şi în cazul în care acţionarul semnificativ îşi propune diminuarea drepturilor sale de vot ori a poziţiei de acţionar semnificativ, direct sau indirect al unui asigurător, astfel încât participaţia ori drepturile sale de vot vor scădea sub 20%, o treime sau 50% din capitalul social.

(3) Notificarea trebuie să cuprindă următoarele informaţii: denumirea asigurătorului la al cărui capital urmează să renunţe/să îşi diminueze participaţia, precum şi, dacă este cazul, numărul acţiunilor rămase, valoarea nominală a acestora, valoarea totală şi procentul din totalul capitalului social al asigurătorului, procentul din totalul drepturilor de vot pe care le conferă acestea, entitatea/entităţile către care doreşte să îşi transfere participaţia. Notificarea nu este urmată de o decizie a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(4) Acţionarii menţionaţi la alin. (1) şi (2) sunt răspunzători pentru obligaţiile ce le revin până la data aprobării noilor acţionari semnificativi de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

(5) Acţionarii care nu sunt acţionari semnificativi şi care intenţionează să renunţe sau să îşi diminueze cota de participare vor notifica intenţia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi, în cazul în care tranzacţiile vor avea loc simultan, aceştia vor transmite o listă centralizată, întocmită de un reprezentant legal al unuia dintre acţionari.

Art. 12. - Documentele şi informaţiile prevăzute în prezentele norme trebuie transmise şi în cazul în care, prin majorarea cotei de participare de către o persoană juridică sau fizică, un asigurător devine filială a acelei persoane ori în cazul în care, prin reducerea participaţiei unei persoane juridice sau fizice la un asigurător, acesta îşi încetează statutul de filială a acelei persoane. Prin filială se înţelege entitatea definită la art. 2 lit. B pct. 45 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Autorizarea asigurătorilor

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale

 

Art. 13. - (1) Denumirea unui asigurător trebuie să conţină sintagmele „asigurări”, „asigurări-reasigurări”, după caz, sau derivate ale acestora, în limba română ori într-o limbă de largă circulaţie.

(2) Obiectul de activitate al asigurătorilor trebuie să fie unic, respectiv asigurătorul să exercite exclusiv activitate de asigurare conform prevederilor art. 2 lit. A pct. 1 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţiile prevăzute de lege.

(3) Din studiul de fezabilitate trebuie să rezulte că resursele financiare ale asigurătorului sunt suficiente pentru desfăşurarea activităţii de asigurare, în conformitate cu profilul de risc şi toleranţa la risc stabilite de acesta.

(4) Capitalul social vărsat, reprezentând o sumă cel puţin egală cu fondul de siguranţă, conform prevederilor normelor în vigoare privind valoarea minimă a fondului de siguranţă, trebuie să fie depus în contul unei bănci autorizate din România, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. a), alin. (3) şi (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Actul constitutiv al asigurătorului trebuie să cuprindă numele persoanelor menţionate la art. 23 alin. (1) lit. A, în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Conducerea executivă a asigurătorului trebuie să fie asigurată de minimum două persoane, în cazul societăţilor administrate în sistem unitar, sau de minimum 3 persoane, în cazul societăţilor administrate în sistem dualist, cu atribuţii decizionale, răspunzătoare pentru societate, ale căror semnături sunt opozabile terţilor.

(6) Asigurătorii virează sumele reprezentând taxa de autorizare în contul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Prin plata taxei de autorizare asigurătorul primeşte autorizaţia de a practica doar o anumită clasă de asigurare, conform prevederilor art. 13 alin. (6) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Asigurătorul trebuie să achite 40% din valoarea taxei iniţiale, pentru fiecare clasă de asigurare suplimentară, conform prevederilor art. 13 alin. (7) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Sediul social, conducerea executivă şi conducerea operativă trebuie să fie pe teritoriul României.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Obţinerea avizului prealabil necesar înregistrării ca asigurător

 

Art. 14. - În vederea obţinerii avizului prealabil necesar înregistrării ca asigurător la oficiul registrului comerţului, solicitanţii vor depune la registratura Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor următoarele documente:

1. cerere-standard, în forma prevăzută în anexa nr. 1;

2. proiectul actului constitutiv, semnat de către reprezentantul legal al asigurătorului;

3. copiile documentelor care atestă vărsarea integrală, în formă bănească, de către fiecare fondator a aportului la capitalul social, conform prevederilor legale în vigoare, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana/persoanele care semnează cererea-standard;

4. extrasul de cont privind vărsarea integrală a capitalului social, din data depunerii documentaţiei, semnat de conducătorul sucursalei/agenţiei instituţiei de credit unde s-a deschis contul de capital; sumele reprezentând aport (a capitalul social şi depuse în valută se calculează la cursul comunicat de Banca Naţională a României din data plăţii;

5. În vederea aprobării şi pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 5 şi 6, acţionarii semnificativi, persoane fizice şi juridice, direcţi şi/sau indirecţi, până la ultimul acţionar semnificativ, persoană fizică, ai fondatorilor asigurătorului trebuie să depună documentele prevăzute în anexele nr. 3 şi 4; de asemenea, aceştia vor depune lista cu drepturile de vot alocate acestor acţionari, conform cu deţinerea directă şi/sau indirectă de capital la asigurătorul respectiv;

6. lista cu acţionarii direcţi şi indirecţi, persoane fizice şi juridice, care nu sunt acţionari semnificativi; pentru aceştia, posibilitatea de a deveni acţionari, în condiţiile menţionate la art. 5 şi 6, se certifică printr-o hotărâre adoptată distinct de către adunarea constitutivă a fondatorilor asigurătorului; prevederea precedentă nu limitează dreptul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor ca, în cazuri justificate, să solicite unui acţionar sau mai multora aceleaşi informaţii sau documente ca cele prevăzute pentru acţionarii semnificativi;

7. În vederea aprobării şi pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 5 şi 6, acţionarii semnificativi, persoane fizice şi juridice, direcţi şi/sau indirecţi, până la ultimul acţionar semnificativ, persoană fizică, ai fondatorilor asigurătorului trebuie să depună documentele prevăzute în anexele nr. 3 şi 4; de asemenea, aceştia vor depune lista cu drepturile de vot alocate acestor acţionari, conform cu deţinerea directă şi/sau indirectă de capital la asigurătorul respectiv;

8. membrii consiliului de administraţie/supraveghere ai asigurătorului şi conducerea executivă/membrii directoratului trebuie să îndeplinească condiţiile şi să prezinte documentele prevăzute în anexele nr. 5 şi 8;

9. copia documentului care atestă viramentul taxei de autorizare în contul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 15. - (1) Orice modificare a documentelor sau a condiţiilor în baza cărora s-a acordat avizul prealabil de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în vederea înregistrării ca asigurător la oficiul registrului comerţului, conduce la o nouă analiză din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(2) Dacă modificarea documentelor sau a condiţiilor în baza cărora s-a acordat avizul prealabil are loc ulterior înregistrării la oficiul registrului comerţului, atunci se vor depune la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor solicitarea şi documentele corespunzătoare în vederea aprobării acestora.

(3) Cererea pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare se va putea depune numai după obţinerea, de la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, a avizului prealabil asupra modificărilor intervenite şi înregistrarea acestora !a oficiul registrului comerţului.

Art. 16. - În conformitate cu prevederile art. 5 lit. j) şi ale art. 8 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate solicita, în vederea fundamentării deciziei privind avizul prealabil necesar înregistrării ca asigurător, prezentarea de documente şi informaţii atât de la fondatori şi persoane semnificative, cât şi de la oricare altă persoană fizică sau juridică ce are legătură, directă ori indirectă, cu activitatea acestora, precum şi de la alte instituţii sau autorităţi din ţară ori din străinătate

Art. 17. - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va decide, într-o perioadă de 60 de zile de la confirmarea prezentării documentaţiei complete, asupra acordării avizului prealabil în vederea înregistrării ca asigurător la oficiul registrului comerţului.

Art. 18. - Obţinerea avizului prealabil în vederea înregistrării ca asigurător la oficiul registrului comerţului în baza unor documente sau informaţii neconforme cu realitatea dă dreptul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor de a retrage avizul prealabil.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Obţinerea autorizaţiei de funcţionare ca asigurător

 

Art. 19. - Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare pe baza căreia asigurătorul va putea desfăşura activitate de asigurare, acesta va depune la registratura Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor următoarele documente:

a) cererea pentru acordarea autorizaţiei de funcţionare în vederea desfăşurării activităţii de asigurări, conform anexei nr. 7;

b) copiile documentelor care atestă înregistrarea societăţii ca persoană juridică, respectiv: actul constitutiv autentificat/ atestat, hotărârea judecătorească/rezoluţia personalului desemnat de înfiinţare, certificatul de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului şi certificatul constatator cuprinzând toate datele de identificare ale societăţii;

c) studiul de fezabilitate aprobat de acţionarii fondatori, în conformitate cu hotărârea adunării constitutive a fondatorilor asigurătorului, din care să reiasă că resursele financiare ale entităţi] sunt suficiente pentru desfăşurarea activităţii şi care să cuprindă cel puţin informaţiile prevăzute în anexa nr. 2;

d) copia proiectului programului de reasigurare, semnată de o persoană din conducerea executivă a asigurătorului. În cazul reasigurării de către un asigurător/reasigurator, persoană juridică română, este obligatorie prezentarea retrocesiunii acelui asigurător, din care să rezulte că este inclus şi programul prezentat. Lipsa unui asemenea program trebuie justificară prin prezentarea în studiul de fezabilitate a calculelor privind capacitatea de subscriere proprie a asigurătorului/ reasiguratorului român;

e) copiile actelor de proprietate sau ale contractelor de închiriere/comodat pentru sediul ori sediile secundare/punctele de lucru existente sau care se înfiinţează, înregistrate la administraţia financiară teritorială, după caz;

f) persoanele semnificative şi persoanele care ocupă anumite funcţii în cadrul unui asigurător trebuie să prezinte documentaţia prevăzută în anexele nr. 5, 6 şi 8.

Art. 20. - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va decide, într-o perioadă de 60 de zile de la prezentarea documentaţiei complete, asupra acordării autorizaţiei de funcţionare pe baza căreia asigurătorul va putea desfăşura activitate de asigurare.

Art. 21. - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor este în drept să impună respectarea şi îndeplinirea oricăror alte criterii, cerinţe şi/sau condiţii în afara celor menţionate, pe care legea şi normele prudenţiale adoptate de autoritatea competentă le prevăd în vederea autorizării pentru desfăşurarea activităţii de asigurare.

Art. 22. - (1) Autorizaţia de funcţionare a asigurătorului este valabilă pentru teritoriul României.

(2) Autorizaţia de funcţionare permite asigurătorului să desfăşoare activităţi în Comunitatea Europeană, în conformitate cu dreptul de stabilire sau cu libertatea de a presta servicii, după caz, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare şi de normele specifice.

 

CAPITOLUL IV

Evaluarea şi aprobarea persoanelor semnificative, numirea persoanelor în anumite funcţii în cadrul unui asigurător

 

Art. 23. - (1) Pentru a fi aprobate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, persoanele fizice menţionate la art. 2 lit. A pct. 11 şi 111 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sunt numite în cadrul unui asigurător conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

A. membrii consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere:

a) să îndeplinească prevederile art. 5 alin. (1) lit. a), d) şi e), să nu se afle în situaţiile prevăzute la art. 6 lit. d) şi e) şi să prezinte documentele prevăzute în anexele nr. 5 şi 8;

b) să dispună de bună reputaţie, onestitate, probitate morală şi experienţă profesională adecvată naturii, întinderii şi complexităţii activităţii asigurătorului şi responsabilităţilor încredinţate;

c) să aibă studii superioare;

d) cel puţin unul dintre membrii consiliului de administraţie/ supraveghere trebuie să vorbească fluent limba română;

e) să cunoască legislaţia din domeniul asigurărilor;

B. membrii conducerii executive sau ai directoratului:

a) să îndeplinească prevederile menţionate la lit. A şi să prezinte documentele prevăzute în anexele nr. 5 şi 8;

b) să aibă o experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul asigurărilor sau de 7 ani în domeniul financiar-bancar, din care cel puţin 3 ani, respectiv 5 ani, într-o funcţie de conducere în aceste domenii;

c) să nu aibă această calitate ia altă persoană juridică, română sau străină, pe toată perioada angajării/mandatului la asigurător, şi să deţină în exclusivitate această funcţie în cadrul asigurătorului;

C. conducătorul activităţii de asigurări de viaţă şi conducătorul activităţii de asigurări generale:

a) să îndeplinească prevederile lit. A. a), b), c) şi e) şi să prezinte documentele prevăzute fa anexele nr. 6 şi 8;

b) să aibă o experienţă de cel puţin 4 ani în domeniul asigurărilor, din care cel puţin 2 ani în funcţii de conducere.

Funcţiile menţionate la lit. C pot fi cumulate numai cu calitatea de director general adjunct, în cazul sistemului unitar, sau de membru al directoratului, în cazul sistemului dualist. În aceste cazuri de cumul de funcţii, persoanele desemnate sunt considerate a exercita o singură funcţie, funcţia de conducător executiv, caz în care trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la lit. B şi să menţioneze în declaraţia de exclusivitate funcţia superioară;

D. persoanele desemnate în anumite funcţii în cadrul unui asigurător sunt numite de organul investit prin actul constitutiv al asigurătorului cu astfel de atribuţii.

a) Persoanele desemnate în funcţii de conducere specifice domeniului asigurărilor sunt:

- conducătorul compartimentului de subscriere a contractelor de asigurare;

- conducătorul compartimentului de managementul riscului;

- conducătorul compartimentului de reasigurare;

- conducătorul compartimentului de daune.

b) Persoanele desemnate în funcţii de conducere care nu sunt specifice domeniului asigurărilor sunt conducătorii compartimentelor economico-financiar, juridic, control intern, audit intern, tehnologia informaţiei, evaluare medicală asiguraţi şi altele, conform organigramei asigurătorului.

c) Pentru conducătorii compartimentelor managementul riscului, de daune şi, respectiv, economico-financiar din cadrul asigurătorului, exercitarea atribuţiilor corespunzătoare funcţiilor se face numai după obţinerea aprobării Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, care va verifica:

- îndeplinirea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a), d) şi e);

- neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 6 lit. d) şi e);

- verificarea experienţei profesionale de cel puţin 3 ani în domeniul asigurărilor, din care cel puţin 2 ani în specialitatea pe care urmează să o conducă, în cazul conducătorilor compartimentelor managementul riscului şi, respectiv, de daune;

- verificarea experienţei profesionale de cel puţin 3 ani în domeniul de specialitate pe care urmează să îl conducă, în cazul conducătorilor compartimentului economico-financiar;

- documentele menţionate în anexele nr. 6 şi 8.

d) Persoanele menţionate la lit. a) şi b), cu excepţia conducătorilor compartimentelor managementul riscului, de daune şi economico-financiar, sunt numite în funcţie de către asigurător ulterior verificării de către acesta a îndeplinirii următoarelor condiţii:

- conformarea cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a), d) şi e);

- neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 6 lit. d) şi e);

- deţinerea unei experienţe de cel puţin 3 ani în domeniul asigurărilor, din care cel puţin 2 ani în specialitatea pe care urmează să o conducă, în cazul conducătorilor prevăzuţi la lit. a);

- deţinerea unei experienţe de cel puţin 3 ani în domeniul de specialitate pe care urmează să îl conducă, în cazul conducătorilor prevăzuţi la lit. b);

- documentele prevăzute în anexa nr. 6, în cazul conducătorilor prevăzuţi la lit. a).

e) Documentele pentru persoanele prevăzute la lit. d) sunt depuse la sediul asigurătorului şi sunt disponibile pentru verificarea lor de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

f) Persoanele numite în funcţiile de conducători ai compartimentului de daune la asigurători, la data intrării în vigoare a prezentelor norme, sunt considerate a îndeplini criteriile respective numai cu condiţia prezentării la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a următoarelor documente: curriculum vitae semnate, copii de pe contractele de muncă şi declaraţia prevăzută în anexa nr. 6, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.

E. Actuarul trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 122 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea aprobării ca persoană semnificativă la un asigurător, şi să transmită documentele prevăzute în anexele nr. 6 şi 8.

(2) Membrii consiliului de administraţie/supraveghere vor prezenta în faţa Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în cadrul unei discuţii, modul de administrare/ supraveghere a activităţii asigurătorului în vederea realizării obiectivelor propuse. Prezentarea va fi făcută în limba română de una dintre persoanele prezente la întâlnire.

(3) Persoanele propuse pentru conducerea executivă sau membrii directoratului şi persoanele propuse pentru aprobare în funcţiile de conducere menţionate la alin. (1) lit. D.c} susţin un interviu profesional în prezenţa unei comisii de evaJuare din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. În cadrul interviului, acestea vor prezenta activitatea pe care urmează să o desfăşoare, experienţa profesională în specialitatea pe care urmează să o conducă şi cunoaşterea legislaţiei din domeniul asigurărilor.

(4) Comisia de evaluare poate propune Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor respingerea aprobării persoanelor menţionate la alin. (3), urmând ca asigurătorul să nominalizeze o altă persoană.

Art. 24. - (1) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor evaluează, pentru fiecare persoană semnificativă, dacă sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. A, B, C, D lit. c) şi lit. E, luând în considerare informaţiile legate de activitatea, experienţa şi reputaţia persoanei în cauză, precum şi orice alte circumstanţe relevante.

(2) în sensul prevederilor alin. (1) vor fi analizate, pentru ultimii 10 ani, în măsura în care prezintă relevanţă, situaţii cum ar fi:

a) persoana a fost sancţionată, sancţiunea aplicată fiind de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase şi prudente a asigurătorului în domeniul respectiv, după caz, sau i s-a refuzat ori retras o autorizaţie sau aprobare de către o autoritate competentă de supraveghere din România sau străinătate ori s-a aflat în altă situaţie care prin aspectele ei relevante ar putea avea efecte negative asupra imaginii asigurătorului la care persoana în cauză este nominalizată să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere;

b) persoana a fost sancţionată deoarece a exercitat, fără aprobarea autorităţii menţionate la lit. a), o funcţie pentru care, potrivit legislaţiei în vigoare, era prevăzută obligativitatea obţinerii unei astfel de aprobări;

c) în exercitarea unei funcţii de administrare şi/sau de conducere a unui asigurător ori intermediar în asigurări şi/sau în reasigurări, persoană juridică română, sau a unei sucursale a unui asigurător ori intermediar în asigurări şi/sau în reasigurări străin, persoana nu şi-a asumat responsabilităţile decurgând din această calitate ori a participat la adoptarea şi/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acestuia prin care s-a urmărit satisfacerea unor interese individuale ori de grup;

d) în perioada în care persoana a exercitat funcţia de administrare şi/sau de conducere la un intermediar în asigurări şi/sau în reasigurări s-au încălcat în mod repetat contractele de intermediere în asigurări sau reasigurări prin nedepunerea la asigurători ori reasiguratori a sumelor încasate cu titlu de prime de asigurare sau de reasigurare;

e) în perioada în care persoana a exercitat o funcţie de administrare şi/sau de conducere la un asigurător ori la un reasigurator, ca urmare a activităţii desfăşurate, s-a înregistrat o deteriorare a situaţiei financiare a asigurătorului sau acesta a făcut obiectul unor proceduri de redresare financiară pe bază de plan sau prin administrare specială ori pe baza altor măsuri similare instituite de autoritatea competentă sau s-a înregistrat o deteriorare gravă a situaţiei financiare care a condus la insolvenţa şi/sau falimentul asigurătorului;

f) entităţile Sa care persoana respectivă exercită sau a exercitat responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere ori la care este sau a fost acţionar semnificativ ori asociat au fost supuse vreunei sancţiuni dispuse de o autoritate competentă din România sau din străinătate, însărcinată cu supravegherea în domeniul asigurărilor ori financiar-bancar, sancţiunea aplicată fiind de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase şi prudente a asigurătorului în domeniul respectiv, după caz, sau autoritatea Ie-a refuzat ori Ie-a retras o autorizaţie.

(3) La evaluarea administratorilor şi a persoanelor propuse pentru conducerea executivă a unui asigurător se va avea în vedere şi dacă modul de administrare/supraveghere şi de conducere a activităţii asigurătorului prezentat are la bază o abordare realistă şi denotă profesionalism, rezultate din prezentarea pieţei de asigurări şi încorporarea principiilor de organizare şi funcţionare pe baze prudenţiale şi de evaluare a riscurilor unui asigurător.

 

CAPITOLUL V

Funcţionarea asigurătorului

 

Art. 25. - (1) După obţinerea autorizaţiei de funcţionare, orice modificare a documentelor sau a condiţiilor pe baza cărora s-a acordat această autorizaţie se va face numai după aprobarea sau, după caz, avizarea prealabilă de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

(2) în cazul solicitării autorizaţiei pentru alte riscuri dintr-o clasă autorizată anterior sau pentru o nouă clasă de asigurare, asigurătorii trebuie să se conformeze prevederilor art. 12 alin. (71) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor studiul de fezabilitate actualizat cu noile riscuri sau cu noua clasă de asigurare şi taxa de autorizare prevăzută la art. 13 alin. (6).

(3) La termenul menţionat în legislaţia în vigoare privind depunerea situaţiilor financiare, asigurătorii au obligaţia să transmită Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor situaţia acţionarilor direcţi şi procentul deţinut de către aceştia din capitalul social, aşa cum este înscris în Registrul acţionarilor sau conform prevederilor legislaţiei specifice.

(4) în cazul acţionarilor semnificativi, se va transmite lista nominală, iar pentru acţionarii semnificativi, persoane juridice, şi lista acţionariatului semnificativ direct şi/sau indirect al acestora.

(5) în cazul în care volumul informaţiilor solicitate conform alin. (2) şi (3) este foarte mare, acestea se vor furniza pe suport electronic de tip compact-disc (CD).

Art. 26. - Persoanele menţionate la art. 23 alin. (1) lit. Aşi B trebuie să aibă un contract de administrare, respectiv un contract de mandat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar persoanele prevăzute ia art. 23 alin. (1) lit. C, D şi E trebuie să aibă calitatea de angajat cu contract de muncă pe durată nedeterminată pe întreaga perioadă de desfăşurare a activităţii în cadrul unui asigurător, cu excepţia înlocuitorilor unor titulari ai funcţiilor de conducere al căror contract de muncă este suspendat, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

Art. 27. - (1) în termen de 5 zile lucrătoare de la data vacantării unei funcţii deţinute de o persoană semnificativă, asigurătorul şi persoana în cauză vor comunica în scris Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor numele şi funcţia persoanei respective.

(2) în cazul vacantării unei funcţii deţinute de o persoană semnificativă, membru în consiliul de administraţie/ supraveghere şi/sau în conducerea executiva/directorat, perioada până la propunerea şi depunerea documentaţiei complete pentru o nouă persoană nu trebuie să depăşească 90 de zile; perioada poate fi extinsă cu maximum 30 de zile, cu avizul Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(3) Pentru persoanele semnificative ale asigurătorului, altele decât cele menţionate la alin. (2), termenul de numire a unei alte persoane în această funcţie este de 60 de zile de la data vacantării.

(4) O persoană care trebuie să primească în prealabil aprobarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nu poate exercita atribuţiile funcţiei pentru care a fost propusă decât de la data primirii aprobării Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(5) Nerespectarea prevederilor alin. (4) poate conduce la sancţionarea, după caz, a asigurătorului, a persoanelor în drept să facă propunerea şi a celor care au fost propuse. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate decide, având în vedere consecinţele exercitării atribuţiilor unei funcţii înainte de primirea aprobării legale, inclusiv retragerea aprobării acordate.

Art. 28. - Persoanele menţionate la art. 23 alin. (1) lit. Aşi B, care:

a) primesc un nou mandat;

b) pe durata mandatului sau la sfârşitul acestuia sunt numite în alte funcţii în consiliul de administraţie/supraveghere sau în conducerea executivă/directoratul unui asigurător;

c) sunt nominalizate să îşi continue mandatul la un asigurător rezultat în urma fuziunii dintre doi sau mai mulţi asigurători;

d) sunt nominalizate să îşi continue mandatul la asigurători rezultaţi în urma divizării unui asigurător, trebuie Să primească în prealabil aprobarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi trebuie să depună declaraţiile şi documente actualizate conform anexelor nr. 5 şi 8.

Art. 29. - (1) Persoanele menţionate la art. 23 alin. (1) lit. D, lit. a) şi b), personalul de execuţie din direcţiile/compartimentele menţionate la art. 23 alin. (1) lit. D lit. a) şi cel din direcţia/compartimentul economico-financiar, persoanele angajate în cadrul unui asigurător pentru vânzarea poliţelor de asigurare, directorii şi personalul de conducere din subunităţile teritoriale ale unui asigurător, cu excepţia agenţiilor şi punctelor de lucru, precum şi personalul de specialitate din direcţiile/compartimentele acestor subunităţi teritoriale trebuie să urmeze cursurile de specializare profesională organizate în cadrul Institutului de Management în Asigurări, în termen de 12 luni de la data angajării sau numirii în funcţie.

(2) Pentru persoanele menţionate la alin. (1) care la data apariţiei prezentelor norme sunt angajate la un asigurător, indiferent de funcţia pe care o ocupă, perioada de conformare este de 8 luni de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.

(3) în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme, asigurătorii vor transmite Direcţiei autorizări şi avizări organigrama la zi şi numărul de persoane menţionate la alin. (1), defalcat pe structura centrală şi cea teritorială, precum şi pe funcţii de conducere şi de execuţie.

(4) în termen de 10 zile de ia intrarea în vigoare a prezentelor norme Institutul de Management în Asigurări va transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi, respectiv, asigurătorilor, lista cursurilor de specializare profesională.

(5) în termen de 20 de zile de la primirea listei cursurilor de specializare profesională, asigurătorii vor transmite Direcţiei autorizări şi avizări şi Institutului de Management în Asigurări proiectul de programare la cursurile de specializare profesională a persoanelor menţionate la alin. (2). După centralizarea proiectelor de programări transmise de asigurători, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Institutul de Management în Asigurări vor putea reface programările în funcţie de numărul de locuri disponibile la cursurile de specializare profesională şi perioadele de desfăşurare a acestora, cu informarea asigurătorilor în cauză.

(6) Respectarea prevederilor prezentului articol este în responsabilitatea asigurătorului.

Art. 30. - Persoanele însărcinate cu conducerea/ gestionarea unei activităţi în cadrul unui asigurător, care sunt numite în funcţia respectivă în conformitate cu prevederile acestor norme, sunt responsabile pentru deficienţele constatate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în activitatea lor şi pot fi sancţionate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Art. 31. - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor are dreptul să anuleze orice autorizaţie obţinută pe baza unor informaţii false sau eronate şi poate interzice persoanelor răspunzătoare exercitarea oricăror activităţi reglementate de Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VI

Alte dispoziţii

 

Art. 32. - Toate documentele prevăzute în prezentele norme trebuie transmise în limba română, iar documentele emise în străinătate, într-o limbă străină, vor fi depuse în original, autentificate în ţara de origine, împreună cu traducerea legalizată.

Art. 33. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme.

Art. 34. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sancţionează în condiţiile şi potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

*

Prezentele norme transpun:

1. prevederile art. 1, 2 şi 4 din Directiva 2007/44 CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de modificare a Directivei 92/49/CEE a Consiliului şi a Directivelor 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE şi 2006/48/CE în ceea ce priveşte normele de procedură şi criteriile de evaluare aplicabile evaluării prudenţiale a achiziţiilor şi majorărilor de participaţii în sectorul financiar;

2. ale art. 8, 15 pct. 3. 4 şi 54 din Directiva 92/49/CEE a Consiliului din 18 iunie 1992 de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind asigurarea generală directă şi de modificare a Directivelor 73/239/CEE şi 88/357/CEE;

3. ale art. 4-8, 15 pct. 3 şi 4 din Directiva 2002/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind asigurarea de viaţă;

4. ale art. 21 alin. (1) şi art. 22-23 din Directiva 2005/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 noiembrie 2005 privind reasigurarea şi de modificare a Directivelor T3/23â/CEE şi 92/49/CEE ale Consiliului, precum şi a Directivelor 98/78/CE şi 2002/83/CE;

5. ale art. 4-7 din prima Directivă a Consiliului 73/239/CEE din 24 iulie 1973 de coordonare a actelor cu putere de lege şi actelor administrative privind iniţierea şi exercitarea activităţii de asigurare generală directă, modificate prin art. 6-9 din Directiva Consiliului 92/49/CEE {a treia directivă privind „asigurarea generală*).

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

CERERE

pentru obţinerea avizului prealabil în vederea înregistrării ca asigurător

 

1. Denumirea completă propusă pentru persoana juridică:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

2. Dacă actuala înregistrare determină schimbarea numelui solicitantului sau al asigurătorului, menţionaţi numele anterior

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

3. Adresa propusă pentru sediul social:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

4. Adresa poştală/de corespondenţă (dacă este diferită):

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

5. Date de contact:      Numărul de telefon:................................................................................................................................

Numărul de fax:...........................................................................................................................................

Adresă de e-mail:...................................................................................................................................

6. Reprezentantul legal/Persoana de contact:.......................................................................................................................

7. Categoria de asigurări:

a) asigurări generale............................................................................................................................................

b) asigurări de viaţă.............................................................................................................................................

8. Clasele de asigurări pentru care solicit autorizaţie sunt următoarele*):

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

9. Opisul documentelor depuse în anexă, în conformitate cu documentaţia prevăzută la art. 12 din norme

…………………………………………………………………………………………………………

Subsemnatul,.................................................în calitate de reprezentant legal al................................................................

....................................................................cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe

propria răspundere că toate informaţiile şi documentele sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoştinţa Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

 

Numele şi prenumele...............................................

(cu majuscule)

Semnătura.............................................

Data:......................................


*) Se vor menţiona clasele de asigurări sau numai riscurile dintr-o clasa.

 

ANFXA Nr.2

la norma

 

Studiul de fezabilitate şi programul de reasigurare

I. Studiul de fezabilitate va cuprinde:

1. analiza pieţei asigurărilor şi prezentarea activităţii asigurătorului ce urmează să fie desfăşurată;

2. profilul de risc şi toleranţa la risc, rezultate din natura angajamentelor sau a riscurilor pe care asigurătorul îşi propune să le acopere, precum şi regulile de selectare a acestora, pentru toate riscurile dintr-o clasă de asigurare sau doar pentru riscul/riscurile din acea clasă de asigurare, menţionate în anexa nr. 1 la norme;

3. prezentarea structurii organizatorice a asigurătorului, cu precizarea răspunderilor şi a limitelor de competenţă pentru persoanele cu funcţii de conducere în cadrul societăţii, a regulamentului de organizare şi funcţionare, a procedurilor interne de control, a procedurilor interne antifraudă şi de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, prezentarea sistemului intern de management al riscului, a procedurilor de rezolvare a petiţiilor, a procedurilor de rezolvare a daunelor, precum şi a oricăror alte informaţii pe care acţionarii le consideră necesare în susţinerea viabilităţii studiului de fezabilitate prezentat;

4. estimarea marjei de solvabilitate minime, pe o perioadă de 3 ani pentru asigurări generale şi de 5 ani pentru asigurări de viaţă;

5. elementele fondului minim de siguranţă, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (6) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia, pe o perioadă de 3 ani pentru asigurări generale şi de 5 ani pentru asigurări de viaţă;

6. estimarea cheltuielilor generale de administraţie şi a cheltuielilor cu comisioanele, precum şi sursele de finanţare ale acestora, pe o perioadă de 3 ani pentru asigurări generale şi de 5 ani pentru asigurări de viaţă;

7. estimarea cheltuielilor aferente membrilor consiliului de administraţie/supraveghere, persoanelor din conducerea executivă/membrii directoratului şi persoanelor care ocupă funcţiile de conducere menţionate în anexa nr. 8 la norme. Estimarea se va defalca pe fiecare categorie în parte;

8. proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, pe o perioadă de 3 ani pentru asigurări generale şi de 5 ani pentru asigurări de viaţă, proiectul contului de profit şi pierderi, proiectul contului tehnic al asigurării generale/deviată, proiectul contului netehnic al asigurării generale/de viaţă, după caz;

9. prezentarea calculelor specifice pentru rezervele tehnice şi elementele de calcul al tarifelor de primă pentru clasele sau riscurile pentru care se solicită autorizarea;

10. estimarea primelor subscrise şi a daunelor ce vor fi plătite, pe o perioadă de 3 ani pentru asigurări generale şi de 5 ani pentru asigurări de viaţă;

11. resursele financiare pentru acoperirea cheltuielilor, pe o perioadă de 3 ani pentru asigurări generale şi de 5 ani pentru asigurări de viaţă;

12. politica de investiţii, cu menţionarea principalelor domenii de investire, urmărindu-se stabilirea concordanţelor dintre tipurile de obligaţii asumate şi activele care le acoperă, dispersia activelor şi marja de solvabilitate, pe o perioadă de 3 ani pentru asigurări generale şi de 5 ani pentru asigurări de viaţă;

13. principii de fundamentare, în cazul externalizării uneia sau mai multor activităţi;

14. descrierea sediului principal şi, dacă este cazul, a sediilor secundare, precum şi a dotărilor acestuia/acestora;

15. prezentarea principalelor canale de distribuţie a produselor de asigurare care se intenţionează să fie utilizate;

16. prezentarea reţelei de tehnologie a informaţiei şi a softului, care trebuie să fie corespunzătoare riscurilor şi claselor de asigurări pentru care se solicită autorizarea şi să permită întocmirea şi transmiterea rapoartelor solicitate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;

17. În cazul practicării claselor de asigurări generale nr. 14 „Asigurări de credite” şi nr. 15 „Asigurări de garanţii”, studiul de fezabilitate va cuprinde pentru aceste clase şi informaţii privind elementele rezervei de egalizare calculate în conformitate cu prevederile normelor specifice emise în aplicarea legii;

18. În cazul practicării claselor de asigurări generale nr. 17 „Asigurări de protecţie juridică”, acoperirea cheltuielilor cu asistenţa juridică trebuie să facă obiectul unui contract separat de cel încheiat pentru alte clase de asigurare sau se tratează într-un capitol separata! unei poliţe unice, în care se precizează natura acoperirii cheltuielilor de asistenţă juridică, conform prevederilor legale în vigoare;

19. În cazul solicitării practicării clasei de asigurări generale nr. 18 „Asigurări de asistenţă a persoanelor aflate în dificultate în cursul deplasărilor sau absenţelor de la domiciliu sau de la locul de reşedinţă permanentă”, studiul de fezabilitate va cuprinde şi:

- lista şi curriculum vitae ale personalului calificat;

- documentaţia privind dotarea cu echipamentul tehnic adecvat;

- contractul cu reţeaua de asistenţă ce urmează a fi folosită pentru îndeplinirea obligaţiilor aferente acestei clase de asigurări.

20. În cazul solicitării practicării activităţii de subscriere riscuri de tip catastrofă, studiul de fezabilitate prevăzut la pct. 1 va cuprinde şi următoarele informaţii:

- calculul expunerii (sau acumulării) maxime pe fiecare clasă de asigurare;

- modul de estimare a daunei maxime posibile;

- programul de reasigurare privind astfel de riscuri, din care să rezulte capacitatea asigurătorului de a le subscrie, respectiv reţinerea netă;

- o situaţie din care să rezulte care sunt clasele de asigurare care acoperă astfel de riscuri şi care este nivelul rezervelor de catastrofă aferente primelor brute subscrise pentru astfel de riscuri, rezerve constituite în conformitate cu prevederile art. 21 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi Normelor privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute pentru asigurătorul care practică activitatea de asigurări generale, dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, precum şi coeficientul de lichiditate, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2011, cu modificările ulterioare.

II. Programul de reasigurare trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente;

a) criteriile de selectare a unui reasigurator;

b) schema programului de reasigurare al întregului portofoliu;

c) limitele reasigurării automate, pe clase şi riscuri acoperite, termenele şi condiţiile contractuale;

d) criterii cu privire la reasigurările facultative, pe risc şi pe eveniment, bazate pe analiza riscului şi a costurilor reasigurării;

e) capacitatea de subscriere conferită, pe contract şi pe întregul program de reasigurare;

f) evaluarea actuarială a riscului şi a faptului că acesta a fost transferat aşa cum s-a avut în vedere;

g) sistemul de raportare şi principiile controlului intern în ceea ce priveşte programul de reasigurare;

h) sistemul de verificare a raportării daunelor care sunt în sarcina reasiguratorului şi de verificare a sumelor datorate de către acesta.

III. În cazul în care asigurătorul consideră că va deţine capacitate de subscriere, va prezenta o notă de fundamentare prin care să justifice că nu este necesar un program de reasigurare.

 

ANFXA Nr. 3

la norma

 

Documentele care trebuie transmise de acţionarii fondatori, de potenţialii achizitori, direcţi şi/sau indirecţi, de noii acţionari semnificativi, direcţi si/sau indirecţi

 

I. Acţionarii fondatori

Art. 1. - Acţionarii fondatori, în vederea aprobării de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, trebuie să depună următoarele documente:

A. Persoanele fizice:

1. copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate prin semnătură olografă; în cazul în care din actul de identitate nu se pot identifica adresa de domiciliu şi, dacă este cazul, cea de reşedinţă, precum şi cetăţenia, acestea vor fi specificate separat;

2. declaraţia pe propria răspundere, conform pct. I din anexa nr. 4 la norme;

3. cazierul judiciar valabil, în original, sau, în cazul cetăţenilor străini, un document echivalent, emis de o autoritate administrativă sau judiciară competentă a statului în care persoana străină îşi are domiciliul; în cazul în care cetăţeanul străin a domiciliat în mai multe state membre sau state terţe, este necesară prezentarea acestui document din toate statele membre sau terţe în care a domiciliat în ultimii 5 ani pentru o perioadă mai mare de 6 luni; termenul de prezentare a cazierului judiciar nu trebuie să depăşească 3 luni de la data emiterii acestuia;

4. cazierul fiscal valabil, în original; în cazul în care cazierul fiscal este emis de o autoritate dintr-un stat membru sau dintr-un stat terţ, termenul de prezentare a cazierului fiscal nu trebuie să depăşească 3 luni de la data emiterii acestuia;

5. declaraţie de venituri înregistrată la autoritatea fiscală, întocmită în conformitate cu legislaţia din ţara de origine, vizată de autoritatea fiscală sau, după caz, certificată conform legislaţiei din ţara respectivă; în cazul în care legislaţia din ţara de origine nu prevede o astfel de declaraţie, se va da o declaraţie autentificată notarial, tradusă şi legalizată în limba română, care să ateste acest fapt şi în care să se prezinte veniturile realizate în ultimul an fiscal încheiat, indiferent de sursa de realizare a acestora.

B. Persoanele juridice;

1. certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerţului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din ţara de origine, care să ateste cel puţin denumirea, data înregistrării, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică şi obiectul de activitate al acesteia; în cazul persoanelor juridice străine se va transmite şi dovada emisă de autoritatea competentă, nu mai veche de 3 luni, din care să rezulte că persoana juridică este legal constituită şi că îndeplineşte prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) din norme;

2. declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii, conform pct. II din anexa nr. 4 la norme, însoţită de documente oficiale; din declaraţie trebuie să reiasă cotele de participare la capitalul social ale acţionarilor semnificativi direcţi şi indirecţi ai asigurătorului şi drepturile de vot, provenienţa fondurilor de participare la capitalul social al asigurătorului, denumirea, numărul din registrul comerţului, codul unic de înregistrare, după caz, ale persoanelor juridice la care este acţionar semnificativ, este în consiliul de administraţie sau are răspundere nelimitată pentru obligaţiile acestora;

3. cazierul fiscal valabil, în original, conform art. 1 lit. A pct. 4;

4. situaţiile financiare aferente ultimelor 3 exerciţii financiare, auditate şi înregistrate la autoritatea fiscală competentă din România sau din statul de origine;

5. extras din hotărârea adunării generale a acţionarilor sau, după caz, a consiliului de administraţie privind participarea la constituirea asigurătorului şi cota de participare la capitalul asigurătorului.

II. Proiectul de achiziţie şi evaluarea acţionarilor semnificativi

Art. 2. - Potenţialii achizitori sau acţionarii asigurătorului care doresc să îşi majoreze participaţia deţinută, la notificarea intenţiei către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, trebuie să prezinte următoarele documente:

A. Pentru persoane fizice:

1. scrisoare de intenţie, în care se menţionează cota de participare vizată prin achiziţie sau majorare, în care sunt descrise responsabilităţile şi activitatea ce urmează a fi desfăşurată în cadrul asigurătorului, precum şi orice alte informaţii pe care potenţialul achizitor sau acţionarul le consideră necesare pentru susţinerea proiectului de achiziţie;

2. copia actului de identitate; în cazul în care din actul de identitate nu se pot identifica cetăţenia, adresa de domiciliu şi, dacă este cazul, cea de reşedinţă, acestea vor fi specificate separat;

3. curriculum vitae, din care să rezulte activitatea desfăşurată în ultimii 10 ani, inclusiv denumirea angajatorului, descrierea activităţii desfăşurate, funcţia deţinută, persoane de contact şi alte informaţii relevante;

4. lista cu participaţiile sale la capitalul social al altor societăţi comerciale din ţară şi din străinătate, indicându-se obiectul de activitate şi datele de identificare ale acesteia la data depunerii documentaţiei la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi documentele care dovedesc sursa fondurilor cu care persoana intenţionează să participe la capitalul social al asigurătorului;

5. cazierul judiciar valabil, conform art. 1 lit. A pct. 3;

6. cazierul fiscal valabil, conform art. 1 lit. A pct. 4;

7. declaraţia de venit, conform art. 1 lit. A pct. 5;

8. declaraţia pe propria răspundere, conform pct. I din anexa nr. 4 la norme;

9. studiul de fezabilitate, conform anexei nr. 2 la norme, pentru următorii 3 ani pentru asigurări generale sau, după caz, pentru următorii 5 ani pentru asigurări de viaţă, în cazul în care, în urma proiectului de achiziţie, participaţia la care se va ajunge va fi de peste 50%, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (4) lit. b)din Legea nr. 32/2000 privind asigurarea şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

B. Pentru persoane juridice:

1. scrisoare de intenţie, conform lit. A pct. 1;

2. extras din hotărârea adunării generale a acţionarilor sau, după caz, a consiliului de administraţie privind achiziţia de acţiuni şi cota de participare vizată la capitalul social al asigurătorului;

3. documente oficiale, din care să rezulte denumirea completă, numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, codul unic de înregistrare, iar în cazul persoanelor juridice străine, dovada de la autoritatea competentă, emisă cu cel mult 3 luni înainte de data depunerii, din care să rezulte că persoana juridică este legal constituită;

4. declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii, conform pct. II din anexa nr. 4 la norme, însoţită de documente oficiale; din declaraţie trebuie să reiasă participaţiile la capitalul social ale acţionarilor semnificativi direcţi şi indirecţi ai asigurătorului şi drepturile de vot, provenienţa fondurilor de participare la capitalul social al asigurătorului, denumirea, numărul din registrul comerţului, codul unic de înregistrare, după caz, ale persoanelor juridice la care este acţionar semnificativ, este în consiliul de administraţie sau are răspundere nelimitată pentru obligaţiile acestora;

5. cazierul fiscal valabil, conform art. 1 lit. A pct. 4;

6. situaţiile financiare aferente ultimelor 3 exerciţii financiare, auditate şi înregistrate Ea autoritatea fiscală competentă;

7. studiul de fezabilitate, conform prevederilor lit. A pct. 9. Art. 3. - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate solicita potenţialilor achizitori sau acţionarilor, când consideră necesar, documente suplimentare:

A. Pentru persoane fizice:

1. declaraţie pe propria răspundere, din care să reiasă dacă:

a) a fost supusă unor sancţiuni de către o autoritate competentă;

b) i-a fost refuzată înregistrarea, autorizarea sau acordarea unei licenţe de a efectua o activitate comercială ori profesională de către o autoritate competentă;

c) i-a fost retrasa sau revocata autorizaţia/licenţa de către o autoritate competentă;

d) a fost concediată dintr-un post sau dintr-o poziţie de conducere ori i s-a solicitat să demisioneze dintr-o astfel de poziţie;

2. copie de pe dovada evaluării ca potenţial achizitor sau ca persoană din conducerea executivă a unui asigurător/ reasigurator ori a unei instituţii financiare sau a unei alte instituţii supuse aprobării şi/sau supravegherii prudenţiale speciale, emisă de către o altă autoritate competentă, dacă este cazul;

3. declaraţie de interese financiare şi nonfinanciare sau relaţii cu:

a) oricare alţi acţionari ai asigurătorului supus proiectului de achiziţie;

b) oricare persoană care are dreptul de a-i exercita drepturile de vot;

c) oricare membru al consiliului de administraţie/ supraveghere din conducerea executivă a asigurătorului care face obiectul proiectului de achiziţie;

d) asigurătorul/reasiguratorul persoană juridică ce face obiectul proiectului de achiziţie;

4. lista companiilor la care potenţialul achizitor deţine direct ori indirect 10% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot.

B. Pentru persoane juridice:

1. copie de pe raportul anual de activitate pe ultimul an financiar;

2. lista completă şi curriculum vitae ale persoanelor din conducerea executivă, care să conţină descrierea carierei profesionale desfăşurate în ultimii 10 ani, inclusiv denumirea angajatorului, funcţia deţinută, persoane de contact şi alte informaţii relevante;

3. pentru persoanele din conducerea executivă, cazierul judiciar valabil şi cazierul fiscal valabil, conform art. 1 lit. A pct. 4 şi 5;

4. declaraţia reprezentantului legal, din care să reiasă dacă s-a aflat în situaţiile descrise la lit. A pct. 1 lit. a), b) şi c);

5. copie de pe dovada evaluării, conform lit. A pct. 2;

6. declaraţia reprezentantului legal cu privire la situaţiile descrise la lit. A pct. 3 lit. a), b), c) şi d);

7. lista instituţiei/instituţiilor supravegheate în cadrul grupului, numele autorităţii/autorităţilor competente din statul membru de origine, dacă este cazul.

 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

Declaraţie pentru acţionari fondatori/acţionari semnificativi/potenţiali achizitori

 

I. Persoane fizice:

Subsemnatul........................................................ (numele şi prenumele), seria şi numărul actului de identitate......................................emitentul şi data emiterii.............................................., data şi locul naşterii..............................., cetăţenia..............., domiciliul şi/sau reşedinţa*)..............................în calitate de acţionar fondator/acţionar semnificativ la ...................................................................... (denumirea asigurătorului)

declar pe propria răspundere următoarele:

1. Deţin participaţii (acţiuni, părţi sociale) la următoarele societăţi comerciale**):

a) în România........................................................................................................................................................................

b) în state membre...............................................................................................................................................................

c)în state terţe......................................................................................................................................................................

Enumeraţi documentele actualizate anexate în susţinerea informaţiilor furnizate:

2. Valoarea dividendelor încasate în ultimii 5 ani de la societăţile comerciale la care deţin participaţii este următoarea***):

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

Enumeraţi documentele actualizate anexate în susţinerea informaţiilor furnizate:

.....................................................................................................................................................................................................................

3. Veniturile obţinute din activitatea de bază şi din alte activităţi cu scop lucrativ pe care le-am desfăşurat în ultimii 5 ani sunt următoarele****):

a) din activitatea de bază - defalcat pe fiecare an................................................................................................................

b) din alte activităţi cu scop lucrativ - defalcat pe fiecare activitate şi pe fiecare an

.....................................................................................................................................................................................................................

Enumeraţi documentele anexate în susţinerea informaţiilor furnizate:

.....................................................................................................................................................................................................................

4. Deţin în străinătate depozite în valută în sumă de:

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

Enumeraţi documentele actualizate anexate în susţinerea informaţiilor furnizate:

.....................................................................................................................................................................................................................

5. Deţin depozite la instituţii de credit, participaţii la fonduri de investiţii sau la alte organisme de plasament colectiv în valori mobiliare din România, în sumă de:

- în lei

.....................................................................................................................................................................................................................

- în valută

.....................................................................................................................................................................................................................

Enumeraţi documentele actualizate anexate în susţinerea informaţiilor furnizate:

.....................................................................................................................................................................................................................

6. Alte creanţe, având fiecare o valoare egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 5.000 euro, pe care le deţin (inclusiv obligaţiuni, titluri de stat etc.) în România sau în străinătate:

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

Enumeraţi documentele actualizate anexate în susţinerea informaţiilor furnizate:

.....................................................................................................................................................................................................................

7. Datorii/Debite către:

a) persoane juridice..............................................................................................................................................................

b) persoane fizice....................................................................................................................................................................

c) alţi terţi................................................................................................................................................................................

Enumeraţi documentele anexate în susţinerea informaţiilor furnizate:

.....................................................................................................................................................................................................................

8. Nu sunt acţionar, asociat sau persoană semnificativă a unui broker de asigurare şi/sau reasigurare, a unui agent de asigurare persoană juridică ori a unui asistent în brokeraj persoană juridică română:

.....................................................................................................................................................................................................................

9. Nu am fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune în dauna avutului particular sau public, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă, spălare de bani, deturnare de fonduri, evaziune fiscală ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase şi prudente a asigurătorului:

.....................................................................................................................................................................................................................

Anexaţi cazierul judiciar valabil, în original.

10. Nu am fost declarat în stare de faliment şi nu am făcut parte din conducerea unei societăţi comerciale care, după încetarea activităţii sub orice formă, nu şi-a respectat obligaţiile faţă de terţi:

.....................................................................................................................................................................................................................

11. Sumele destinate participării la capitalul social al asigurătorului nu provin din împrumuturi, indiferent cu ce titlu, de la alte persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridică, asociaţii, fundaţii, uniuni sau ligi sindicale:

.....................................................................................................................................................................................................................

12. Sumele destinate participării la capitalul social al asigurătorului nu provin din împrumuturi sau venituri obţinute din activităţi desfăşurate în statele cu care România nu întreţine relaţii diplomatice sau jurisdicţiile care nu instituie obligativitatea organizării şi a evidenţei contabile şi/sau publicării situaţiilor financiare, evidenţei registrelor comerciale şi/sau care permit păstrarea anonimatului în ceea ce priveşte identitatea acţionarilor/asociaţilor şi a administratorilor:

.....................................................................................................................................................................................................................

13. Dispun de venituri care au caracter de continuitate şi care, prin nivelul lor, justifică în mod corespunzător participaţia la capitalul social al asigurătorului. Pentru susţinerea celor afirmate anterior depun următoarele documente doveditoare:

.....................................................................................................................................................................................................................

14. Dispun de bună reputaţie, onestitate, probitate morală şi experienţă profesională adecvate naturii, întinderii şi complexităţii activităţii şi responsabilităţilor încredinţate:

.....................................................................................................................................................................................................................

Mă oblig să actualizez această declaraţie ori de câte ori informaţiile furnizate şi/sau documentele anexate acesteia nu mai corespund cu realitatea.

Subsemnatul................................................cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că toate informaţiile şi documentele sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoştinţa Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

 

Numele şi prenumele.............................................

(cu majuscule)

Semnătura..............................................

Data........................................

 

NOTA:

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va păstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în această declaraţie, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

Această declaraţie va fi completată de fiecare participant la capitalul social şi de fiecare participant care urmează să deţină indirect o participaţie calificată.

Declaraţia se întocmeşte în forma redactată potrivit prezentului model, este obligatorie completarea tuturor punctelor pentru evaluarea calităţii şi solidităţii financiare a participantului la capitalul social al asigurătorului, în raport cu nivelul participaţiei ce urmează să fie deţinută de acesta, şi a respectării cerinţelor legale aplicabile. Termenul de actualizare al declaraţiei este de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea respectivă.

Nu sunt acceptate declaraţiile semnate prin reprezentare.


*) Pentru persoanele cu altă cetăţenie decât cea română se va indica data la care acţionarul fondator/acţionarul şi-a stabilit reşedinţa în România.

**) Se vor indica cel puţin: denumirea şi sediul social ale societăţii comerciale, obiectul de activitate al acesteia, suma şi procentul cotei de participare deţinute.

***) Se va indica valoarea dividendelor încasate anual de la fiecare societate comercială precizată la pct. 1.

****) Se vor preciza calitatea/profesia (salariat, avocat, medic, notar etc.) şi veniturile salariale/nete anuale obţinute din fiecare dintre activităţile desfăşurate.

 

II. Persoane juridice

a) Denumirea societăţii..................................., înregistrată sub nr............... din data de..............., forma juridică........... adresa sediului social.............................................reprezentată legal prin..................numele.............prenumele................. funcţia.................*)

b) Obiectul de activitate/al activităţilor desfăşurate până în prezent................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

Anexaţi certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului.

1. Deţine participaţii (acţiuni, părţi sociale) la:..................................................................................................şi drepturi de vot

 ..................................................................................................................................................................................................................

Enumeraţi documentele oficiale anexate în susţinerea informaţiilor furnizate:

.....................................................................................................................................................................................................................

2. Este acţionar semnificativ/membru în consiliul de administraţie/Răspunde nelimitat pentru obligaţiile următoarelor societăţi comerciale:

.....................................................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................................................

 (denumire ................................, numărul din registrul comerţului ................................ cod unic de înregistrare ...............................................)

Enumeraţi documentele oficiale anexate în susţinerea informaţiilor furnizate:

.....................................................................................................................................................................................................................

3. Nu este acţionar, asociat sau persoană semnificativă a unui broker de asigurare şi/sau reasigurare ori a unui agent de asigurare, persoană juridică română:

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

4. Sumele destinate participării la capitalul social al asigurătorului nu provin din împrumuturi, indiferent cu ce titlu, de la alte persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridică, asociaţii, fundaţii, uniuni sau ligi sindicale:

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

5. Sumele destinate participării la capitalul social al asigurătorului nu provin din împrumuturi sau venituri obţinute din activităţi desfăşurate în statele cu care România nu întreţine relaţii diplomatice sau jurisdicţiile care nu instituie obligativitatea organizării şi a evidenţei contabile şi/sau publicării situaţiilor financiare, evidenţei registrelor comerciale şi/sau care permit păstrarea anonimatului în ceea ce priveşte identitatea acţionarilor/asociaţilor şi a administratorilor:

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

6. Activitatea asigurătorului, persoană juridică română, ce urmează a se constitui nu va fi controlată de persoane sau grupuri de persoane care acţionează împreună, controlează unui sau mai mulţi asigurători:

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

7. În ultimii 10 ani, persoanele sau grupurile de persoane care acţionează concertat nu au constituit obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare, încheiate cu sancţiuni sau interdicţii:

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

8 Nu a fost declarată în stare de faliment sau nu a făcut parte din conducerea unei societăţi comerciale care, după încetarea activităţii sub orice formă, nu şi-a respectat obligaţiile faţă de terţi:

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

9. Dispune de o situaţie financiară care îi permite onorarea obligaţiilor patrimoniale şi care îi asigură premisele pentru susţinerea activităţii asigurătorului din surse proprii, în cazul în care situaţia financiară a acestuia se deteriorează:

Mă oblig să actualizez această declaraţie ori de câte ori informaţiile furnizate şi/sau documentele anexate acesteia nu mai sunt conforme cu realitatea.


*) În cazul persoanelor juridice străine se va transmite şi dovada, nu mai veche de 3 luni. emisă de autoritatea competentă, din care să rezulte că acestea sunt legal constituite si că sunt supravegheate de autoritatea competentă, inclusiv în ceea ce priveşte supravegherea pe bază consolidată,

 

Subsemnatul,................................................, în calitate de reprezentant legal al ....................................................... cunoscând prevederile ari. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că toate informaţiile şi documentele sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoştinţa Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

 

Numele şi prenumele.............................................

{cu majuscule)

Funcţia.................................................

Semnătura............................................

Ştampila societăţii

Data........................................

 

NOTA:

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va păstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în această declaraţie, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

Această declaraţie va fi completată de flecare participant la capitalul social şi de fiecare participant care urmează să deţină indirect o participaţie calificată.

Declaraţia se întocmeşte în forma redactată, potrivit prezentului model, este obligatorie completarea tuturor punctelor pentru evaluarea calităţii şi solidităţii financiare a participantului la capitalul social al asigurătorului, în raport cu nivelul pârtieipaţiei ce urmează să fie deţinută de acesta şi a respectării cerinţelor legale aplicabile. Termenul de actualizare al declaraţiei este de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea respectivă.

 

ANEXA Nr. 5

la norme

 

Declaraţie pentru membrii consiliului de administraţie/supraveghere şi conducerea executivă/membrii directoratului

 

Subsemnatul,..................................................... (numele şi prenumele), seria şi numărul actului de identitate..............................emitentul şi data emiterii.................., data şi locul naşterii ............................, cetăţenia..............., domiciliul şi/sau reşedinţa......................................... propus pentru funcţia de.........................................................................la .................................................................................. (denumirea asigurătorului),

declar pe propria răspundere următoarele:

1. nu sunt acţionar, asociat sau persoană semnificativă a unui broker de asigurare şi/sau reasigurare, a unui agent de asigurare, persoană juridică, sau a unui asistent în brokeraj, persoană juridică română;

.....................................................................................................................................................................................................................

2. nu am fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune în dauna avutului particular sau public, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă, spălare de bani, deturnare de fonduri, evaziune fiscală ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase şi prudente a asigurătorului;

.....................................................................................................................................................................................................................

Anexaţi cazierul judiciar valabil, în original.

3. nu am fost declarat falit şi nu am făcut parte din conducerea unei societăţi comerciale care, după încetarea activităţii sub orice formă, nu şi-a respectat obligaţiile faţă de terţi;

.....................................................................................................................................................................................................................

Anexaţi cazierul fiscal valabil, în original.

4. dispun de bună reputaţie, onestitate, probitate morală şi experienţă profesională adecvate naturii, întinderii şi complexităţii activităţii asigurătorului şi responsabilităţilor încredinţate;

.....................................................................................................................................................................................................................

5. am studii superioare;

Anexaţi copia legalizată a diplomei de studii superioare.

6. nu am interdicţie să lucrez în instituţii financiare;

.....................................................................................................................................................................................................................

7. am o experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul asigurărilor sau de 7 ani în domeniul financiar-bancar, din care cel puţin 3 ani, respectiv 5 ani într-o funcţie de conducere în aceste domenii*);

.....................................................................................................................................................................................................................

Anexaţi documente oficiale: copii ale contractelor de muncă/de management, decizii de numire/carte de muncă etc.

8. nu voi deţine această calitate la altă persoană juridică, română sau străină, pe toată perioada deţinerii acestei funcţii la asigurător şi voi deţine în exclusivitate această funcţie, în cadrul asigurătorului**);

.....................................................................................................................................................................................................................

9. vorbesc fluent limba română/nu vorbesc fluent limba română/nu vorbesc limba română;

.....................................................................................................................................................................................................................

10. În ultimii 10 ani nu am fost sancţionat ori nu mi s-a refuzat sau retras o autorizaţie/aprobare de către o autoritate competentă de supraveghere din România sau din străinătate şi nu m-am aflat într-o situaţie care prin aspectele relevante ar putea avea efecte negative asupra imaginii asigurătorului la care am exercitat responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere;

.....................................................................................................................................................................................................................

11. În ultimii 10 ani nu am fost sancţionat pentru exercitarea, fără aprobarea autorităţii competente, a unei funcţii pentru care, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile, era prevăzută obligativitatea obţinerii unei astfel de aprobări;

.....................................................................................................................................................................................................................

12. În ultimii 10 ani, în exercitarea unei funcţii de administrare şi/sau de conducere a unui asigurător/intermediar în asigurări şi/sau în reasigurări/instituţie financiar-bancară, persoană juridică română, sau a unei sucursale a unui asigurător/intermediar în asigurări şi/sau în reasigurări/instituţie financiar-bancară străină, mi-am asumat responsabilităţile care decurg din această calitate şi nu am participat la adoptarea şi/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acestuia, prin care s-a urmărit satisfacerea unor interese individuale ori de grup;

.....................................................................................................................................................................................................................

13. În ultimii 10 ani, în exercitarea unei funcţii de administrare şi/sau de conducere a unui asigurător ori intermediar în asigurări şi/sau în reasigurări, persoană juridică română, sau a unei sucursale a unui asigurător ori intermediar în asigurări şi/sau reasigurări român/străin, nu m-am aflat în conflict cu acesta;

.....................................................................................................................................................................................................................

14. În ultimii 10 ani, în perioada în care am exercitat funcţia de administrare şi/sau de conducere la un intermediar în asigurări şi/sau în reasigurări, nu s-au încălcat în mod repetat contractele de asigurare sau reasigurare prin nedepunerea la un asigurător sau la un reasigurator a sumelor încasate cu titlu de prime de asigurare sau de reasigurare;

.....................................................................................................................................................................................................................

15. În ultimii 10 ani, în perioada în care am exercitat o funcţie de administrare şi/sau de conducere la un asigurător/instituţie financiar-bancară ca urmare a activităţii desfăşurate, nu s-a înregistrat o deteriorare a situaţiei financiare a asigurătorului sau acesta nu a făcut obiectul unor proceduri de redresare financiară pe bază de plan sau prin administrare specială ori al altor măsuri similare instituite de autoritatea competentă sau nu s-a înregistrat o deteriorare gravă a situaţiei financiare care a condus la insolvenţa şi/sau falimentul asigurătorului;

.....................................................................................................................................................................................................................

16. În ultimii 10 ani, entităţile la care exercit sau am exercitat responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere ori la care sunt sau am fost acţionar semnificativ ori asociat nu au fost supuse vreunei sancţiuni dispuse de o autoritate din România sau din străinătate, însărcinată cu supravegherea în domeniul asigurărilor ori financiar-bancar, sancţiunea aplicată fiind de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase şi prudente a asigurătorului în domeniul respectiv sau acestora nu Ie-a fost refuzată ori Ie-a fost retrasă o autorizaţie;

Mă oblig să actualizez această declaraţie ori de câte ori informaţiile furnizate şi/sau documentele anexate acesteia nu mai sunt conforme cu realitatea.

 

*), **) Se va da declaraţie numai de către conducerea executivă.

 

Subsemnatul................................................cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că toate informaţiile şi documentele sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoştinţa Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

 

Numele şi prenumele.............................................

(cu majuscule)

Semnătura..............................................

Data........................................

 

NOTA:

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va păstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în această declaraţie, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

Această declaraţie va fi completată de către fiecare dintre persoanele care exercită responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere în calitate de administrator, director, membru al consiliului de supraveghere sau al directoratului asigurătorului/sucursalei asigurătorului dintr-un stat terţ. Termenul de actualizare al declaraţiei este de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea respectivă.

Nu sunt acceptate declaraţiile semnate prin reprezentare.

 

ANEXA Nr. 6

la norme

 

Declaraţie pentru ocuparea unor funcţii de conducere în cadrul unui asigurător

 

A. Conducătorul activităţii de asigurări de viaţă/Conducătorul activităţii de asigurări generale - asigurători compoziţi*), funcţii de conducere specifice domeniului asigurărilor, şi conducătorul compartimentului economico-financiar

 

Subsemnatul................................... (numele şi prenumele) seria şi numărul actului de identitate.................., emitentul şi data emiterii.................. data şi locul naşterii................................cetăţenia..............., domiciliul şi/sau reşedinţa...............................................propus pentru funcţia de...................................................................................................................................................... (denumirea asigurătorului)

declar pe propria răspundere următoarele:

1. nu sunt acţionar, asociat sau persoană semnificativă a unui broker de asigurare şi/sau reasigurare, a unui agent de asigurare, persoană juridică, a unui asistent în brokeraj, persoană juridică română;

.....................................................................................................................................................................................................................

2. nu am fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune în dauna avutului particular sau public, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă, spălare de bani, deturnare de fonduri, evaziune fiscală ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase şi prudente a asigurătorului;

.....................................................................................................................................................................................................................

Anexaţi cazierul judiciar valabil, în original.

3. nu am fost declarat falit şi nu am făcut parte din conducerea unei societăţi comerciale care, după încetarea activităţii sub orice formă, nu şi-a respectat obligaţiile faţă de terţi;

.....................................................................................................................................................................................................................

Anexaţi cazierul fiscal valabil, în original.

4. dispun de bună reputaţie, onestitate, probitate morală şi experienţă profesională adecvate naturii, întinderii şi complexităţii activităţii asigurătorului şi responsabilităţilor încredinţate;

.....................................................................................................................................................................................................................

5. am studii superioare;

.....................................................................................................................................................................................................................

Anexaţi copia legalizată a diplomei de studii superioare.

6. nu am interdicţie să lucrez în instituţii financiare;

.....................................................................................................................................................................................................................

7. am experienţă de minimum 4 ani în domeniul asigurărilor, din care minimum 2 ani în funcţii de conducere/am experienţă de minimum 3 ani în domeniul asigurărilor, din care minimum 2 ani în specialitatea pe care urmează să o conduc;

.....................................................................................................................................................................................................................

Anexaţi documente oficiale: copii ale contractelor de muncă/de management, decizii de numire/carte de muncă etc.

.....................................................................................................................................................................................................................

8. nu voi deţine această calitate la altă persoană juridică, română sau străină, pe toată perioada angajării la asigurător şi voi deţine exclusiv această funcţie în cadrul asigurătorului.

.....................................................................................................................................................................................................................

oblig să actualizez această declaraţie ori de câte ori informaţiile furnizate şi/sau documentele anexate acesteia nu mai sunt conforme cu realitatea.

Subsemnatul...................................................................cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că toate informaţiile şi documentele sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoştinţa Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor/asigurătorului

 

Numele şi prenumele.................................................................

(cu majuscule)

Semnătura................................................

Data........................................................


*) În cazul în care persoana în cauză face parte din conducerea executivă sau este membru al directoratului va da numai declaraţia prevăzută la anexa nr. 5 la Normele privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012.

 

NOTĂ:

a) Această declaraţie va fi completată de către fiecare dintre persoanele care exercită responsabilităţi de conducere în calitate de conducător al activităţii de asigurări generale/asigurări de viaţă.

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va păstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în această declaraţie, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

b) Această declaraţie va fi completată de către fiecare dintre persoanele care exercită responsabilităţi de conducere în calitate de conducători ai compartimentelor de subscriere a contractelor de asigurare, de managementul riscului, de reasigurare, de daune, respectiv, economico-financiar.

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, respectiv asigurătorul vor păstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în această declaraţie, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

Termenul de actualizare al declaraţiei este de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea respectivă. Nu sunt acceptate declaraţiile semnate prin reprezentare.

 

B. Actuarul

 

Subsemnatul................................... (numele şi prenumele) seria şi numărul actului de identitate...................emitentul şi data emiterii..................... data şi locul naşterii............................................cetăţenia..............., domiciliul şi/sau reşedinţa.............................................. propus pentru funcţia de ...........................................................................la..................................................................................... {denumirea asigurătorului)

declar pe propria răspundere următoarele:

1 nu sunt acţionar, asociat sau persoană semnificativă a unui broker de asigurare şi/sau reasigurare, nici a unui agent de asigurare, persoană juridică română;

.....................................................................................................................................................................................................................

2. nu am fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune în dauna avutului particular sau public, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă, spălare de bani, deturnare de fonduri, evaziune fiscală ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase şi prudente a asigurătorului;

.....................................................................................................................................................................................................................

Anexaţi cazierul judiciar valabil, în original.

3. nu am fost declarat falit şi nu am făcut parte din conducerea unei societăţi comerciale care, după încetarea activităţii sub orice formă, nu şi-a respectat obligaţiile faţă de terţi;

.....................................................................................................................................................................................................................

Anexaţi cazierul fiscal valabil, în original.

4. dispun de bună reputaţie, onestitate, probitate morală şi experienţă profesională adecvate naturii, întinderii şi complexităţii activităţii asigurătorului şi responsabilităţilor încredinţate;

.....................................................................................................................................................................................................................

5. nu am interdicţie să lucrez în instituţii financiare;

.....................................................................................................................................................................................................................

6. sunt licenţiat cu diplomă de studii superioare de lungă durată;

.....................................................................................................................................................................................................................

7. am absolvit cu diplomă, în ţară, studii actuariale la instituţii de învăţământ superior/alte forme de pregătire postuniversitară, unde cel puţin un membru al comisiei de examinare a deţinut calificarea de actuar/am absolvit, cu diplomă sau prin certificarea unui examen, cursurile unor instituţii recunoscute pe plan internaţional în pregătirea şi calificarea în profesia de actuar*);

.....................................................................................................................................................................................................................

8. am lucrat o perioadă de cel puţin 3 ani în domeniul asigurărilor, matematicilor financiare sau statisticilor, activitatea desfăşurată necesitând cunoştinţe actuariale;

.....................................................................................................................................................................................................................

Anexaţi documente oficiale: copii ale contractelor de muncă/de management, decizii de numire/carte de muncă etc.

9. o să mă aflu în relaţie de muncă numai cu un singur asigurător;

.....................................................................................................................................................................................................................

10. nu voi deţine această calitate la altă persoană juridică, română sau străină, pe toată perioada angajării la asigurător şi voi deţine exclusiv această funcţie în cadrul asigurătorului.


*) Cetăţenii străini sunt exceptaţi de la îndeplinirea cerinţei privind studiile actuariale, dacă dovedesc, prin acte oficiale, recunoaşterea ca actuar, obţinută în ţara de origine

 

Mă oblig să actualizez această declaraţie ori de câte ori informaţiile furnizate şi/sau documentele anexate acesteia nu mai sunt conforme cu realitatea.

Subsemnatul,.........................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante asupra cărora Comisia de Supraveghere a Asigurărilor ar trebui încunoştinţată. Totodată, în nume personal/în numele asigurătorului pe care îl reprezint, mă angajez să comunic Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor orice modificare privind informaţiile furnizate.

 

Numele şi prenumele.................................................................

(cu majuscule)

Semnătura................................................

Data....................................................

 

NOTĂ:

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va păstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în aceasta declaraţie, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

Această declaraţie va fi completată de actuar, persoană fizică.

Nu sunt acceptate declaraţiile semnate prin reprezentare.

 

ANEXA Nr. 7

la norma

 

CERERE

pentru acordarea autorizaţiei de funcţionare în vederea desfăşurării activităţii de asigurări.....................*)

 

Subsemnatul,.................................................................................................................., în calitate de reprezentant legal al................................................înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr.............................................., având cod unic de înregistrare...................................., depun documentaţia necesară prevăzută la art. 19 din Normele privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012 pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare în vederea desfăşurării activităţii de asigurări.

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

Subsemnatul............................................, în calitate de reprezentant legal al..................................................................................................

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că toate informaţiile şi documentele sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoştinţa Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

 

Numele şi prenumele.................................................................

(cu majuscule)

Semnătura................................................

Data................................


*) Se va trece: .generale” sau .de viaţă”.

 

ANEXA Nr. 8

la norme

 

Documentele necesare pentru aprobarea persoanelor semnificative şi pentru ocuparea unor funcţii de conducere în cadrul unui asigurător

 

A. Membrii consiliului de administraţie/supraveghere:

a) curriculum vitae, cu semnătură olografă, care să conţină cel puţin următoarele informaţii: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, adresa de domiciliu şi, dacă este cazul, de reşedinţă, cetăţenia/cetăţeniile, pregătirea profesională (studii/cursuri de pregătire şi de perfecţionare, şcolile sau facultatea/facultăţile absolvită/absolvite, diplomele obţinute), apartenenţa la organizaţii profesionale, descrierea întregii cariere profesionale (numele complet al angajatorilor, durata contractului cu fiecare dintre aceştia, departamentele în care au fost încadraţi, precum şi descrierea responsabilităţilor şi activităţii desfăşurate);

b) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate prin semnătură olografă; în cazul în care din actul de identitate nu se pot identifica adresa de domiciliu şi, dacă este cazul, cea de reşedinţă, precum şi cetăţenia, acestea vor fi specificate separat;

c) declaraţia pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 5 la norme, împreună cu declaraţia privind participările la capitalul social la alte societăţi comerciale, conform pct. I subpct. 1-7 din anexa nr. 4 la norme, însoţită de documentaţia oficială, dacă este cazul;

d) cazierul judiciar valabil, în original, sau, în cazul cetăţenilor străini, un document echivalent emis de o autoritate administrativă sau judiciară competentă a statului în care persoana străină îşi are domiciliul. În cazul în care cetăţeanul străin a domiciliat în mai multe state membre, este necesară prezentarea acestui document din toate statele membre în care a domiciliat în ultimii 5 ani pentru o perioada mai mare de 6 luni. Aceeaşi cerinţă se aplică şi în cazul cetăţenilor străini care au domiciliat în ultimii 5_ani în mai multe state terţe pe o perioadă mai mare de 6 luni. În cazul în care cazierul judiciar este emis de o autoritate dintr-un stat membru sau dintr-un stat terţ, termenul de prezentare a cazierului judiciar nu trebuie să depăşească 3 luni de la data emiterii acestuia;

e)declaraţie de venituri înregistrată ia autoritatea fiscală, întocmită în conformitate cu legislaţia din ţara de origine, vizată de autoritatea fiscala sau, după caz, certificată conform legislaţiei din ţara respectivă; în cazul în care legislaţia din ţara de origine nu prevede o astfel de declaraţie, se va da o declaraţie autentificată notarial, tradusă şi legalizată în limba română, care să ateste acest fapt;

f) cazierul fiscal valabil, în original. În cazul în care cazierul fiscal este emis de o autoritate dintr-un stat membru sau dintr-un stat terţ, termenul de prezentare a cazierului fiscal nu trebuie să depăşească 3 luni de la data emiterii acestuia;

g) copia legalizată a diplomei de studii superioare.

B. Conducerea executivă/membrii directoratului:

a) documentele prevăzute la lit. A;

b) documente oficiale: contract de muncă/de management, decizie de numire/carnet de muncă etc, din care să reiasă experienţa profesională, conform prevederilor art. 23 alin. (1) lit. B.b) din norme;

c) declaraţie pe propria răspundere, în care să menţioneze că nu deţine această calitate la altă persoană juridică, română sau străină, pe toată perioada de angajare la asigurător şi că deţine în exclusivitate funcţia pentru care a fost propus, aşa cum este prevăzut în anexa nr. 5 la norme.

C. Conducătorul activităţii de asigurări de viaţă şi conducătorul activităţii de asigurări generale:

a) documentele prevăzute la Ut. A, cu excepţia lit. c);

b) declaraţia pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 6 ia norme;

c) documente oficiale din care să reiasă experienţa profesională, conform prevederilor art. 23 alin. (1) lit. C.b) din norme.

D. (1) Conducătorul compartimentului de managementul riscului, conducătorul compartimentului de daune şi conducătorul compartimentului economico-financiar:

a) declaraţia prevăzută în anexa nr. 6 la norme;

b) documente oficiale din care să reiasă experienţa profesională de cel puţin 3 ani în domeniul asigurărilor, din care cel puţin 2 ani în specialitatea pe care urmează să o conducă, în cazul conducătorilor compartimentelor managementul riscului şi, respectiv, de daune;

c) documente oficiale din care să reiasă experienţa profesională de cel puţin 3 ani în domeniul de specialitate pe care urmează să îl conducă, în cazul conducătorului compartimentului economico-financiar.

(2) Pentru persoanele numite în funcţii de conducere în cadrul unui asigurător conform art. 23 alin. (î) lit. D.d} din norme, asigurătorul va transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor lista nominală a acestora cu datele de numire în funcţie, semnată de conducerea executivă.

(3) Lista trebuie actualizată ori de câte ori se produce o modificare, în termen de cel mult 15 zile de la data producerii modificării respective.

E. În vederea aprobării ca persoana semnificativă la un asigurător, actuarul trebuie să transmită declaraţia prevăzută în anexa nr. 6 la norme, cazierul fiscal şi cazierul judicar, în original, valabile la data depunerii documentaţiei,