MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 640/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 640         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 7 septembrie 2012

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

217/1.172. – Ordin al ministrului delegat pentru administraţie şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 286/2.987/2011 privind aprobarea nivelului maxim ai cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2012, repartizat pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 

5.644. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERULADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Nr. 217 din 4 septembrie 2012

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.172 din 4 septembrie 2012

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 286/2.987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului generai centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2012, repartizat pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru administraţie si viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:

Art. I. - Nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2012, repartizat pe judeţe şi municipiul Bucureşti, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 286/2.987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2012, repartizat pe judeţe şi municipiul Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 23 decembrie 2011, cu modificările ulterioare, pentru unele judeţe şi municipiul Bucureşti, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

ANEXĂ

 

NIVELUL MAXIM

al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2012, repartizat pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 

 

 

 

- mii lei -

Nr. crt.

Judeţul

Nivelul maxim al cheltuielilor de personal aprobat

Influenţe

Nivelul maxim al cheltuielilor de personal rectificat

 

Total, din care:

16.110.400

442.500

16.552.900

1.

ALBA

310.072

3.900

313.972

2.

ARAD

324.040

32.000

356.040

3.

ARGEŞ

496.458

5.000

501.458

4.

BACĂU

506.586

7.000

513.586

5.

BISTRIŢA-NĂSĂUD

250.398

4.000

254.398

6.

BRAŞOV

445.898

14.000

459.898

7.

BUZĂU

337.303

4.000

341.303

8.

CĂLĂRAŞI

208.256

10.000

218.256

9.

CLUJ

538.169

7.000

545.169

10.

CONSTANŢA

502.823

23.000

525.823

11.

DÂMBOVIŢA

365.443

10.000

375.443

12.

DOLJ

466.228

11.000

477.228

13.

GALAŢI

440.601

20.020

460.621

14.

GIURGIU

172.520

18.000

190.520

15.

GORJ

343.281

10.000

353.281

16.

IAŞI

666.040

12.000

678.040

17.

ILFOV

162.300

34.000

196.300

18.

MARAMUREŞ

411.372

3.000

414.372

19.

MUREŞ

453.923

5.000

458.923

20

NEAMŢ

389.161

7.000

396.161

21.

OLT

368.952

8.000

376.952

22.

PRAHOVA

565.358

26.000

591.358

23.

SATU MARE

318.781

7.000

325.781

24.

SIBIU

351.068

13.000

364.068

25.

SUCEAVA

536.994

12.000

548.994

26.

TELEORMAN

265.551

15.000

280.551

27.

TIMIŞ

533.527

30.000

563.527

28.

TULCEA

185.664

4.580

190.244

29.

VASLUI

363.875

24.000

387.875

30.

VÂLCEA

334.787

7.000

341.787

31.

VRANCEA

238.310

3.000

241.310

32.

BUCUREŞTI

1.232.228

35.000

1.267.228

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

 

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă structura Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Validarea titlului de doctor se face cu respectarea strictă a legislaţiei şi criteriilor în vigoare la data admiterii la studii universitare de doctorat.

(2) Procesul de validare a concursurilor pentru ocuparea posturilor universitare, iniţiate, prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, înainte de data intrării în vigoare a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se finalizează potrivit reglementărilor în vigoare la data începerii acestuia.

(3) Contestaţiile formulate împotriva rezoluţiilor Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare emise pentru dosarele evaluate potrivit reglementărilor anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se soluţionează conform procedurilor aflate în vigoare la iniţierea concursului.

(4) Analiza contestaţiilor prevăzute la alin. (3) se face de către comisii de analiză a contestaţiilor, numite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, nr. 4.608/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 29 iunie 2012;

b) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.761/2011 privind aprobarea componenţei nominale a panelurilor pe domenii fundamentale ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 23 februarie 2011;

c) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.980/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 1 - Matematică şi ştiinţe ale naturii din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 30 martie 2011, cu modificările ulterioare;

d) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.982/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 2 - Ştiinţe inginereşti din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 5 aprilie 2011;

e) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.983/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 3 - Ştiinţe biomedicale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 4 aprilie 2011, cu modificările ulterioare;

f) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.089/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 29 aprilie 2011, cu modificările ulterioare;

g) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.931/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 5 - Arte şi ştiinţe umaniste din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 18 martie 2011, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Direcţia generală învăţământ superior, Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, Direcţia generală juridică, Direcţia generală economic, finanţe, resurse umane din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, instituţiile de învăţământ superior, Academia Română şi institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu

 

Bucureşti, 5 septembrie 2012.

Nr. 5.644.

 

ANEXA A/r. 1

 

STRUCTU RA

Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

 

Comisii de specialitate şi domeniile arondate

 

Domeniul fundamental

Comisia de specialitate

Domeniile ştiinţifice arondate

MATEMATICA ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII

Matematică

Matematică

 

Informatică

Informatică

 

Fizică

Fizică

 

Chimie

Chimie

 

Ştiinţele pământului

Geologie şi planetologie

 

 

Geofizică şi geodezie

 

 

Geografie, geomorfologie, hidrologie

 

 

Ştiinţele atmosferei

 

 

Oceanografie

ŞTIINŢE INGINEREŞTI

Inginerie civilă şi management

Inginerie civilă şi instalaţii

 

Ingineria materialelor

Ingineria materialelor

 

Inginerie chimică, inginerie medicală, ştiinţa materialelor si nanomateriale

Inginerie chimică

 

Inginerie electrică

Inginerie electrică

 

Inginerie energetică

Inginerie energetică

 

Electronică, telecomunicaţii şi nanotehnologie

Electronică

 

 

Telecomunicaţii

 

 

Nanotehnologie

 

Inginerie geologică, mine, petrol şi gaze

Inginerie geologică

 

 

Mine, petrol şi gaze

 

Inginerie aerospaţială, autovehicule şi transporturi

Inginerie aerospaţială

 

 

Ingineria autovehiculelor

 

 

Ingineria transporturilor

 

 

Inginerie marină şi navigaţie

 

Ingineria resurselor vegetale şi animale

Inginerie forestieră

 

 

Ingineria produselor alimentare

 

 

Biotehnologii

 

 

Agronomie

 

 

Horticultura

 

 

Silvicultură

 

 

Zootehnie

 

Calculatoare, tehnologia informaţiei şi ingineria sistemelor

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

 

 

Ingineria sistemelor

 

Inginerie industrială şi management

Inginerie industrială

 

 

Inginerie şi management

 

Inginerie mecanică, mecatronică şi robotică

Inginerie mecanică

 

 

Mecatronică

 

 

Robotică

 

Ingineria mediului

Ştiinţa şi ingineria mediului

ŞTIINŢE BIOLOGICE ŞI BIOMEDICALE

Biologie şi biochimie

Biologie

 

 

Biochimie

 

Medicină

Medicină

 

Medicină veterinară

Medicină veterinară

 

Medicină dentară

Medicină dentară

 

Farmacie

Farmacie

ŞTIINŢE SOCIALE

Ştiinţe juridice

Drept

 

Sociologie, ştiinţe politice şi administrative

Sociologie

 

 

Ştiinţe politice

 

 

Relaţii internaţionale şi studii europene

 

 

Ştiinţe administrative

 

 

Ştiinţe ale comunicării

 

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

Ştiinţe militare

 

 

Informaţii şi securitate naţională

 

 

Ordine publică şi siguranţă naţională

 

Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor

Economie

 

 

Administrarea afacerilor

 

 

Finanţe

 

 

Contabilitate

 

 

Cibernetică, statistică şi informatică economică

 

 

Economie şi afaceri internaţionale

 

 

Management

 

 

Marketing

 

Psihologie şi ştiinţe comportamentale

Psihologie

 

 

Ştiinţe ale educaţiei

 

 

Educaţie fizică şi sport

ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE

Filologie

Filologie

 

Filosof ie

Filosofie

 

Istorie şi studii culturale

Istorie

 

 

Studii culturale

 

Teologie

Teologie

 

Arhitectură şi urbanism

Arhitectură

 

 

Urbanism

 

Arte vizuale

Arte plastice, decorative şi design

 

Artele spectacolului

Teatru

 

 

Coregrafie

 

 

Cinematografie şi media

 

 

Muzică

 

Componenţa nominală a Consiliului general

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

1

ANDRUH MARIUS

Academia Română; Universitatea din Bucureşti

2

DUMITRU MIRCEA

Universitatea din Bucureşti

3

POP IOAN AUREL

Academia Română; Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

4

HAIDUC IONEL

Academia Română

5

SIMIONESCU BOGDAN

Academia Română

6

VLAD VALENTIN IONEL

Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiilor

7

SIMION EUGEN

Academia Română

8

CRISTEAPAUL

Academia Română

9

STREZALAURENŢIU

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

10

IRIMIE ALEXANDRU

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

11

BREAZ VALER DANIEL

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

12

CRISTEA DAN

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

13

ZAMFIR NICOLAE

Academia Română

14

HURDUC NICOLAE

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

15

IANOŞ IOAN

Universitatea din Bucureşti

16

DAM IAN RADU

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

17

ŞERBANVIOREL AUREL

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

18

GRIGORESCU SORIN DAN

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

19

BADEAADRIAN

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

20

BURILEANU CORNELIU

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

21

COLOJAPASCUMIHAI

Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti

22

RAICU ŞERBAN

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

23

CIMPEANU SORIN MIHAI

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicina Veterinară din Bucureşti

24

ŢAPUŞ NICOLAE

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

25

PURCĂREAANCA ALEXANDRA

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

26

PRISECARUTUDOR

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

27

GAVRILESCU MĂRIA

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

28

CRISTEA VASILE

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

29

POPA FLORIAN

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

30

PREDOI GABRIEL

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

31

BACIUŢ GRIGORE

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

32

MUNTEAN DANIELA LUCIA

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

33

BOROI GABRIEL

Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti

34

BARBU DANIEL

Universitatea din Bucureşti

35

TOMAGHEORGHE

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti

36

ISTUDOR NICOLAE

Academia de Studii Economice din Bucureşti

37

POTOLEA DAN

Universitatea din Bucureşti

38

GAFTON ALEXANDRU

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

39

SURDU ALEXANDRU

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

40

NISTOR GHEORGHE VLAD

Universitatea din Bucureşti

41

ACHIMESCU NICOLAE

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

42

EFTENIE MĂRIA RODICA

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti

43

TEODORESCU RĂZVAN

Academia Română

44

ALEXAVISARION

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” din Bucureşti

 

Componenţa nominală a comisiilor de specialitate ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

 

Matematică şi ştiinţe ale naturii

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

1. MATEMATICA

1

BREAZ VALER DANIEL - preşedinte

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

2

PETRUŞEL ADRIAN - vicepreşedinte

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

3

AGRATINI OCTAVIAN

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

4

ANIŢASEBASTIAN

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

5

BERINDE VASILE

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

6

BEZNEA LUCIAN

Academia Română

7

CRISTEAMIHAI

Universitatea din Bucureşti

8

HALANAY ANDREI

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

9

IFTODEVASILE

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

10

IVAN MIRCEA

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

11

LEFTER CĂTĂLIN GEORGE

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

12

MUNTEANU GHEORGHE

Universitatea „Transilvania” din Braşov

13

PREDA VASILE

Universitatea din Bucureşti

14

RADULESCUVINCENŢIU

Universitatea din Craiova

15

VAJAITU MARIAN

Academia Română

2. INFORMATICA

1

CRISTEA DAN - preşedinte

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

2

PARV BAZIL - vicepreşedinte

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

3

LUCHIAN HENRI

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

4

MITRANA VICTOR

Universitatea din Bucureşti

5

NEGRU VIOREL

Universitatea de Vest din Timişoara

6

PĂUN ANDREI

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice din Bucureşti

7

ŞTEFĂNESCU GHEORGHE

Universitatea din Bucureşti

3. FIZICA

1

ZAMFIR NICOLAE - preşedinte

Academia Română

2

CATA-DANIL GHEORGHE - vicepreşedinte

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

3

AVRIGEANU GABRIEL

Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”

4

BICAIOAN

Universitatea de Vest din Timişoara

5

BUNOIU MĂDĂLIN

Universitatea de Vest din Timişoara

6

CHIRIACHORIA

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi

7

CONSTANTINESCU RADU

Universitatea din Craiova

8

CULEAEUGEN

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

9

DINESCU GHEORGHE

Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiilor

10

DRAGOMAN DANIELA

Universitatea din Bucureşti

11

Jl PA ALEXANDRU

Universitatea din Bucureşti

12

MARDARE DIANAMIHAELA

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

13

NAGYLADISLAU

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

14

POP VIOREL

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

15

SIMONSIMION

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

4. CHIMIE

1

HURDUC NICOLAE - preşedinte

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

2

NEDA ION - vicepreşedinte

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată din Timişoara

3

BACU ELENA

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

4

CIUCANU IONEL

Universitatea de Vest din Timişoara

5

COSTIŞOROTILIA

Academia Română

6

DAVID VICTOR

Universitatea din Bucureşti

7

FRUNZA LIGIA

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - Măgurele

8

GROSU ION

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

9

OANCEA DUMITRU

Academia Română

10

PALAMARU MIRCEA NICOLAE

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

11

ZAHARESCU MĂRIA

Academia Română

5 ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI

1

IANOŞ IOAN - preşedinte

Universitatea din Bucureşti

2

DAMIAN GHEORGHE ŞTEFAN - vicepreşedinte

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (CUNBM)

3

BUCUR ION

Academia Română; Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

4

CREŢAN REMUS

Universitatea de Vest din Timişoara

5

IANCUOVIDIUGABRIEL

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

6

ILIEŞ ALEXANDRU

Universitatea din Oradea

7

IONIŢAION

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

8

MOCANU VICTOR

Universitatea din Bucureşti

9

PETREA DANUŢ

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

10

POPANICOLAE

Universitatea de Vest din Timişoara

11

RADOANE MĂRIA

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

 

Ştiinţe inginereşti

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

6. INGINERIE CIVILĂ ŞI MANAGEMENT

1

DAMIAN RADU - preşedinte

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

2

GIURMA ION - vicepreşedinte

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

3

ANTON ANTON

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

4

BUDESCU MIHAI

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

5

BURGHIU SORIN

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

6

CHIRICĂ ANTON

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

7

DUBINADAN

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

8

ILIESCU MIHAI

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

9

IOANI ADRIAN

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

10

RADUCANU DAN GABRIEL

Academia Tehnică Militară din Bucureşti

11

STANCIUANGHEL

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

12

STOIANVALERIU

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

13

ŢARANU NICOLAE

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

7. INGINERIA MATERIALELOR

1

ŞERBAN VIOREL AUREL - preşedinte

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

2

RIPOŞAN IULIAN- vicepreşedinte

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

3

ABRUDEANU MARIOARA

Universitatea din Piteşti

4

BUJOREANU LEANDRU GHEORGHE

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

5

GHIBAN BRÂNDUŞA

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

6

GUTT GHEORGHE

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

7

IOAN VIDA-SIMITI

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

8

ION RODICA MARIANA

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie - INCDCP - ICECHIM Bucureşti; Universitatea „Valahia” din Târgovişte

9

MUNTEANU DANIEL

Universitatea „Transilvania” din Braşov

10

MUŞAT VIORICA

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

11

PETRIŞOR TRAIAN

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

8. INGINERIE CHIMICA, INGINERIE MEDICALA, ŞTIINŢA MATERIALELOR ŞI NANOMATERIALE

1

IOVU HORIA - preşedinte

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

2

AGACHI PAUL ŞERBAN - vicepreşedinte

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

3

BOZGAGRIGORE

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

4

CAŞCAVAL DAN

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

5

CURTEANU SILVIA

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi


Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

6

ILEA PETRU

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

7

MUREŞANAUGUSTIN

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

8

PODE RODICA

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

9

ROŞCAPAUL

Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti

10

RUSNAC LUCIAN

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

11

STAN RALUCA

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

9. INGINERIE ELECTRICA

1

GRIGORESCU SORIN DAN - preşedinte

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

2

ANDEA PETRU - vicepreşedinte

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

3

LIVINTGHEORGHE

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

4

MANOLEAGHEORGHE

Universitatea din Craiova

5

MOREGAALEXANDRU MIHAIL

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

6

MUNTEANU CALIN

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

7

PRISECARU ILIE CONSTANTIN

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

8

TOADER DUMITRU

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

9

ŢOPAVASILE

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

10. INGINERIE ENERGETICA

1

BADEA ADRIAN - preşedinte

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

2

KILYENI ŞTEFAN - vicepreşedinte

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

3

BICĂ DORIN

Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş

4

DARIE GEORGE

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

5

GAVRILAS MIHAI

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

6

HA2I AN ETA

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

7

IONESCU GHEORGHE CONSTANTIN

Universitatea din Oradea

8

ISTRATE DUMITRU MARCEL

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

9

MANESCU LEONARDO GEO

Universitatea din Craiova

10

NECULAHORIA

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

11

POPESCU LUMINIŢA

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu

11. ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI NANOTEHNOLOGIE

1

BURILEANU CORNELIU - preşedinte

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

2

TEODORESCU HORIANICOLAI - vicepreşedinte

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

3

BIZON NICU

Universitatea din Piteşti

4

BREZEANU GHEORGHE

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

5

NEGRESCU CRISTIAN

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

6

NICOLAESCU IOAN

Academia Tehnică Militară din Bucureşti

7

POANTA ARON

Universitatea din Petroşani

8

RUSU CORNELIU GHEORGHE

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

9

ŞTEFAN GHEORGHE

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

10

TARNICERIU DANIELA

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

11

VASIU RADU

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

12. INGINERIE GEOLOGICA, MINE, PETROL ŞI GAZE

1

COLOJA PASCU MIHAI - preşedinte

Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti

2

ARAD VICTOR - vicepreşedinte

Universitatea din Petroşani

3

MINESCU FLOREA

Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti

4

ONOSE DUMITRU

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

5

RADU SORIN MIHAI

Universitatea din Petroşani

13. INGINERIE AEROSPAŢIALA, AUTOVEHICULE ŞI TRANSPORTURI

1

RAICU ŞERBAN - preşedinte

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

2

DUMITRESCU HORI A - vicepreşedinte

Institutul Naţional de Cercetări Aerospaţiale INCAŞ


Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

3

ANDREESCU CRISTIAN NICOLAE

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

4

CHIRUANGHEL

Universitatea „Transilvania” din Braşov

5

DANAILA STELIAN

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

6

PANTAZOPOL DAN

Institutul Naţional de Cercetări Aerospaţiale INCAŞ

7

POPADINEL

Universitatea din Piteşti

8

STANCIU VIRGIL

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

9

STROE ION

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

14. INGINERIA RESURSELOR VEGETALE SI ANIMALE

1

CIMPEANU SORIN MIHAI - preşedinte

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

2

ABRUDAN IOAN VASILE - vicepreşedinte

Universitatea „Transilvania” din Braşov

3

ALECU IOAN NICULAE

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

4

BAHRIM GABRIELA

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

5

BOTAU DORICA

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

6

CALIN IOAN

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

7

CORNEAPETRUŢA

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

8

MICLEA VASILE

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

9

OTIMAN PĂUN IOAN

Academia Română

10

PAMFIL DORU

Academia Română

11

PARŞAN PAUL

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

12

PASARIN BENONE

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

13

ROBU TEODOR

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de Ia Brad” din Iaşi

14

ROTAR IOAN

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

15

SESTRAS RADU

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

16

STANICĂ FLORIN

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

17

VÂNTU VASILE

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

15. CALCULATOARE, TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI INGINERIA SISTEMELOR

1

ŢĂPUŞ NICOLAE - preşedinte

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

2

MUNTEAN TRAIAN - vicepreşedinte

Université Aix-Marseille, Franţa

3

CRISTEA VALENTIN

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

4

DUMITRACHE ION

Academia Română

5

MANTA VASILE ION

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

6

MICLEA LIVIU CRISTIAN

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

7

NEDEVSCHI SERGIU

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

8

PATRICIU VICTOR VALERIU

Academia Tehnică Militară din Bucureşti

9

PĂSTRĂVANU OCTAVIAN CEZAR

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

10

POPESCU DECEBAL

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

11

POPESCU DUMITRU

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

12

PRECUP RADU EMIL

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

13

SALOMIE IOAN

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

16. INGINERIE INDUSTRIALA ŞI MANAGEMENT

1

PURCAREA ANCA ALEXANDRA - preşedinte

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

2

ABRUDAN IOAN - vicepreşedinte

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

3

ACHIM MOISE IOAN

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

4

BERCE PETRU

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

5

DOICIN CRISTIAN

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

5

DRAGHICI ANCA

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

7

DUMITRAŞ CĂTĂLIN GABRIEL

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

8

FETECAU CĂTĂLIN

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi


Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

9

GHEORGHE MARIAN

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

10

MOGAN GHEORGHE

Universitatea „Transilvania” din Braşov

11

NICULESCU CRISTIAN

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

12

POPESCU SORIN GABRIEL

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

13

SCARLAT CEZAR

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

14

SIMION IONEL

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

15

TUCU DUMITRU

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

17. INGINERIE MECANICA, MECATRONICA ŞI ROBOTICA

1

PRISECARU TUDOR - preşedinte

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

2

ULMANU VLAD - vicepreşedinte

Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti

3

BĂLAN CORNELIU

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

4

BIZDOACANICUGEORGE

Universitatea din Craiova

5

BORDEASU ILARE

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

6

BRATU POLIDOR

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

7

BURNETE NICOLAE

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

8

BUZBUCHI NICOLAE

Universitatea Maritimă din Constanta

9

CONDURACHE DANIEL

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

10

DAVID ION

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

11

HADARANTON

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

12

IONEL IOANA

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

13

NEGREAN IULIU

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

14

PARASCHIV GIGEL

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

15

RUSU EUGEN

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

16

SUSAN-RESIGA ROMEO FLORIN

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

17

TALABA DORU

Universitatea „Transilvania” din Braşov

18

VISA ION

Universitatea „Transilvania” din Braşov

19

VOICU GHEORGHE

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

18. INGINERIA MEDIULUI

1

GAVRILESCU MĂRIA- preşedinte

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

2

RUSU TIBERIU- vicepreşedinte

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

3

BACIU CALIN LAURENŢIU

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

4

COSTACHECRISTINA

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

5

IORDAN ALEXANDRA RALUCA

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

6

LAZAR GABRIEL OCTAVIAN

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

7

ROBESCU DAN

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

Ştiinţe biologice şi biomedicale

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

19. BIOLOGIE SI BIOCHIMIE

1

CRISTEAVASILE - preşedinte

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

2

PETRESCU ŞTEFANA MĂRIA - vicepreşedinte

Academia Română

3

COSTACHE MARIETA

Universitatea din Bucureşti

4

FLONTA MĂRIA LU ISA

Academia Română

5

GOMOIU MARIAN TRAIAN

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marină - GEOECOMÂR

6

POPOV DOINA LUCIA

Academia Română

7

ZAMFIRACHE MĂRIA MAGDALENA

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

20. MEDICINĂ

1

POPA FLORIAN - preşedinte

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

2

POPA CONSTANTIN - vicepreşedinte

Academia Română

3

POPESCU IRINEL - vicepreşedinte

Academia de Ştiinţe Medicale

4

AZOICAI DOINA

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi

5

BARBILIAN ADRIAN

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

6

BAJENARU OVIDIU ALEXANDRU

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

7

BORDEI PETRU

Universitatea „Ovidius” din Constanţa

8

BUZOIANU ANCA

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

9

CARUNTU IRINA DRAGA

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi


Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

10

CIUREATUDOREL

Universitatea de Medicină si Farmacie din Craiova

11

COMAN ION

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

12

COPOTOIU CONSTANTIN

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

13

FLORIAN IOAN ŞTEFAN

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

14

IONAC MIHAI

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

15

MISCHEANU DAN

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

16

SIMIONESCU DANA- OLGA

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

17

SINESCUCRINA

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

21. MEDICINA VETERINARA

1

PREDOI GABRIEL- preşedinte

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

2

COZMA VASILE - vicepreşedinte

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

3

BOGDAN ALEXANDRU

Academia Română

4

GROZA ION

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

5

HERMAN VIOREL

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

6

SOLCANU GHEORGHE

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

7

SONEA ALEXANDRU

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

22. MEDICINA DENTARA

1

BACIUŢ GRIGORE - preşedinte

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

2

BUCUR ALEXANDRU - vicepreşedinte

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

3

BADEA MANDRA

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

4

FORNA CONSUELA NORINA

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi

5

IONESCU ECATERINA

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

6

PĂCURAR MARIANA

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

7

POPESCU EUGENIA

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi

23. FARMACIE

1

MUNTEAN DANIELA LUCIA - preşedinte

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

2

HARJEU VICTORIA- vicepreşedinte

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

3

ANDRIES ADRIAN

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

4

HANCIANU MONICA

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi

5

LOGHIN FELICIA

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

6

MIRCIOIU CONSTANTIN

Academia de Ştiinţe Medicale

7

MIRONANCA

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi

8

NEAMTU JOHNY

Universitatea de Medicină si Farmacie din Craiova

9

OPREAN RADU

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

Ştiinţe sociale

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

24. ŞTIINŢE JURIDICE

1

BOROI GABRIEL - preşedinte

Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti

2

ANGHENI SMARANDA - vicepreşedinte

Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti

3

BĂLAN EMIL

Scoală Naţională de Studii Politice si Administrative din Bucureşti

4

DANISORDANCLAUDIU

Universitatea din Craiova

5

DOGARU ION

Academia Română

6

DUŢU MIRCEA

Academia Română

7

LES IOAN

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

8

MATEUŢGHEORGHIŢA

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

9

POPAGHEORGHE

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti

10

TANASESCU SIMINA ELENA

Universitatea din Bucureşti

11

TOADERTUDOREL

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

12

TRAILESCU ANTON

Universitatea de Vest din Timişoara

13

VASILESCU PAUL

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

25. SOCIOLOGIE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE

1

BARBU DANIEL - preşedinte

Universitatea din Bucureşti

2

PUŞCAŞ VASILE - vicepreşedinte

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

3

BALAHUR DOINA

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

4

BARGAOANU ALINA

Scoală Naţională de Studii Politice si Administrative din Bucureşti

5

DOBRESCU PAUL

Scoală Naţională de Studii Politice si Administrative din Bucureşti

6

GORUN ADRIAN

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu


Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

7

HORGAIOAN

Universitatea din Oradea

8

MIHAILESCUVINTILA

Scoală Naţională de Studii Politice si Administrative din Bucureşti

9

OLTEANU GABRIEL EDMOND

Universitatea din Craiova

10

PIELEANU MARIUS

Scoală Naţională de Studii Politice si Administrative din Bucureşti

11

POEDE GEORGE

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

12

PROFIROIU MARIUS

Academia de Studii Economice din Bucureşti

13

ROTH MĂRIA

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

26. ŞTIINŢE MILITARE, INFORMAŢII SI ORDINE PUBLICA

1

TOMA GHEORGHE - preşedinte

Academia Naţională de Informaţii „Minai Viteazul” din Bucureşti

2

PINZARIU SORIN - vicepreşedinte

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” din Bucureşti

3

BUTAVIOREL

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” din Bucureşti

4

CAVAROPOL DAN

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti

5

CRĂCIUN ION

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” din Bucureşti

6

DUMITRU DANIEL

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” din Bucureşti

7

MITULETU ION

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” din Bucureşti

8

PRUNA ŞTEFAN

Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti

9

TICAL GEORGE

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti

27. ŞTIINŢE ECONOMICE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

1

ISTUDOR NICOLAE - preşedinte

Academia de Studii Economice din Bucureşti

2

EPURE DĂNUŢTIBERIU - vicepreşedinte

Universitatea „Ovidius” din Constanţa

3

PIRTEAMARILEN GABRIEL - vicepreşedinte

Universitatea de Vest din Timişoara

4

AILENEI DOREL

Academia de Studii Economice din Bucureşti

5

AIRINEI DINU

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

6

BIBU NICOLAE

Universitatea de Vest din Timişoara

7

COCRISVASILE

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

8

COJANU VALENTIN

Academia de Studii Economice din Bucureşti

9

DUMITRESCU DALINA

Academia de Studii Economice din Bucureşti

10

FELEAGA LILIANA

Academia de Studii Economice din Bucureşti

11

GRIGORESCU ADRIANA

Scoală Naţională de Studii Politice si Administrative din Bucureşti

12

LUNGU ION

Academia de Studii Economice din Bucureşti

13

MARCU NICU

Universitatea din Craiova

14

MATIS DUMITRU

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

15

MITRUT CONSTANTIN

Academia de Studii Economice din Bucureşti

16

PASCARIU GABRIELA

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

17

PLAIAS IOAN

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

18

POPA ION

Academia de Studii Economice din Bucureşti

19

PRELIPCEAN GABRIELA

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

20

ROTARIU ILIE

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

21

TIGU GABRIELA

Academia de Studii Economice din Bucureşti

28. PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE COMPORTAMENTALE

1

POTOLEA DAN - preşedinte

Universitatea din Bucureşti

2

OPRE NICULAE ADRIAN - vicepreşedinte

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

3

ANITEI MIHAI

Universitatea din Bucureşti

4

CHIS VASILE

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

5

COJOCARU VIOREL

Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti

6

CRETU MIHAELA CARMEN

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

7

GRIGORE VASILICA

Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti

8

IUCU ROMITA

Universitatea din Bucureşti

9

MARINESCU GHEORGHE

Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti

10

NEAMTU MIRCEA

Universitatea „Transilvania” din Braşov

11

TICU CONSTANTIN

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

Ştiinţe umaniste si arte

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

29 FILOLOGIE

1

GAFTON ALEXANDRU - preşedinte

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

2

CORNILESCU ALEXANDRA - vicepreşedinte

Universitatea din Bucureşti

3

BECHET FLORICA

Universitatea din Bucureşti

4

BOLDEA IULIAN

Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş

5

DIACONU MIRCEA

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

6

LUPU COMAN

Universitatea din Bucureşti

7

MANOLACHE GHEORGHE

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

8

MUNTEANU EUGEN

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

9

OLTEAN ŞTEFAN

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

10

SIMUTION

Universitatea din Oradea

11

TEODORESCU CRISTIANA NICOLA

Universitatea din Craiova

30. FILOSOFIE

1

SURDU ALEXANDRU - preşedinte

Academia Română

2

BRÂNCOVEANU VASILE ROMULUS - vicepreşedinte

Universitatea din Bucureşti

3

BIRIS IOAN

Universitatea de Vest din Timişoara

4

CIOMOSVIRGIL

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

5

COZMACARMEN

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

6

DUR ION

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

7

MURESAN VALENTIN

Universitatea din Bucureşti

8

RÂMBU NICOLAE

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

9

VERESS CAROL

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

31. ISTORIE SI STUDII CULTURALE

1

NISTOR GHEORGHE VLAD - preşedinte

Universitatea din Bucureşti

2

BOLOVAN IOAN - vicepreşedinte

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

3

CANDEA IONEL

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

4

EDROIU NICOLAE

Academia Română

5

LUCA SABIN ADRIAN

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

6

MÂRZA EVA

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

7

NICOARATOADER

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

8

PLATON ALEXANDRU FLORIN

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

9

RETEGAN MIHAI

Universitatea din Bucureşti

10

SIGMIREAN CORNEL

Academia Română

11

SPINEI VICTOR

Academia Română

12

ŞTEFĂNESCU BARBU

Universitatea din Oradea

13

VULPE ALEXANDRU

Academia Română

32. TEOLOGIE

1

ACHIMESCU NICOLAE - preşedinte

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

2

IRINEU ION POPA - vicepreşedinte

Universitatea din Craiova

3

BUCHIU ŞTEFAN

Universitatea din Bucureşti

4

CHIFĂR NICOLAE

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

5

DANCĂWILHELM

Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucureşti

6

HIMCINSCHI MIHAI

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

7

MARTON JOZSEF

Institutul Teologic Romano-Catolic din Alba Iulia

8

MOLNAR JANOS

Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca

9

NEGRUT PAUL

Universitatea „Emanuel” din Oradea

10

PETRARU GHEORGHE

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

11

PETRESCU TEODOSIE

Universitatea „Ovidius” din Constanţa

12

SAVAVIOREL

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

13

TOFANĂ STELIAN

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

33. ARHITECTURA ŞI URBANISM

1

EFTENIE MĂRIA RODICA - preşedinte

Universitatea de Arhitectură si Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti

2

MATEI ADRIANA - vicepreşedinte

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

3

BICASMARANDA

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

4

BOGDĂNESCU ZENO

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti

5

GOCIMAN CRISTINAOLGA

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti

6

MOICEANU MARIAN

Universitatea de Arhitectură si Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti

7

ŞTEFAN DORIN

Universitatea de Arhitectură si Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti

34. ARTE VIZUALE

1

TEODORESCU RAZVAN - preşedinte

Academia Română

2

SBÂRCIU IOAN- vicepreşedinte

Universitatea de Artă si Design din Cluj-Napoca

3

DEMETRESCU RUXANDRASILVELIA

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

4

GHEORGHIU DRAGOS

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

5

MIHĂILESCU DOINA VALERIA

Universitatea de Vest din Timişoara

6

SOLOVASTRU RADU CALIN

Universitatea de Artă si Design din Cluj-Napoca

7

ZAHARIA DUMITRU

Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi

35. ARTELE SPECTACOLULUI

1

ALEXA VISARION - preşedinte

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” din Bucureşti

2

PRELIPCEAN DAN - vicepreşedinte

Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi

3

CRISAN SORIN ION

Universitatea de Arte din Târgu Mureş

4

DEDIU SANDU VALENTINA

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

5

GOLOGAN DANIELA(MIRUNARUNCAN)

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

6

POP ADRIAN

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

7

ZONTE VIOLETA

Universitatea de Vest din Timişoara

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, este un organism consultativ, fără personalitate juridică, al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MECTS.

Art. 2. - CNATDCU se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor prezentului regulament, aprobat în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 3. - CNATDCU are, în principal, următoarele atribuţii:

a) propune comisiile de specialitate care evaluează tezele de abilitare şi propune acordarea sau neacordarea atestatului de abilitare, prin ordin emis de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, conform art. 300 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

b) evaluează dosarele de acordare a titlului de doctor şi propune acordarea sau neacordarea titlului de doctor, prin ordin emis de către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, conform art. 168 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

c) evaluează dosarele de concurs pentru acordarea gradelor profesionale de cercetător ştiinţific gradele I şi II, denumite în continuare CS I şi CS II, confirmă sau infirmă motivat rezultatele concursurilor şi propune emiterea ordinului ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului de acordare sau neacordare a acestor grade profesionale, conform art. 17 din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;

d) propune MECTS procedurile de evaluare periodică a conducătorilor de doctorat şi realizează aceste evaluări conform art. 170 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

e) prezintă un raport anual MECTS privind resursa umană pentru activităţile didactice şi de cercetare din învăţământul superior, în baza unor indicatori specifici, conform art. 219 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

f) propune un set de standarde minimale necesare şi obligatorii pentru participarea la concursurile pentru ocuparea funcţiilor didactice universitare de lector universitar/şef de lucrări, conferenţiar universitar, respectiv profesor universitar şi pentru acordarea gradelor profesionale de CS II şi CS I. Aceste standarde se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei,cercetării, tineretului şi sportului, conform art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

g) propune un set de standarde minimale necesare şi obligatorii pentru acceptarea de către CNATDCU a dosarului pentru susţinerea atestatului de abilitare, standarde care se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, conform art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

h) propune Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor vacante în universităţi, care se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, conform art. 295 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

i) evaluează şi formulează propuneri în vederea emiterii unui ordin de către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului în legătură cu acordarea indemnizaţiei de merit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 859/2003* privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit şi a Regulamentului de funcţionare a Comisiei naţionale pentru acordarea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările ulterioare;

j) alte atribuţii stabilite prin lege sau prin prezentul regulament.

Art. 4. - (1) Structurile din componenţa CNATDCU sunt:

a) Consiliul general;

b) comisiile de specialitate.

(2) Structura pe domenii fundamentale şi specializări a CNATDCU este prevăzută în anexa nr. 1 la ordin.

(3) Atât membrii Consiliului general, cât şi membrii comisiilor de specialitate sunt membri ai CNATDCU.

 

CAPITOLUL II

Constituire

 

Art. 5. - Pot fi membrii CNATDCU cadre didactice universitare şi cercetători având cel puţin titlul de conferenţiar sau de CS II ori titluri echivalente obţinute în străinătate, membri ai Academiei Române şi ai unor instituţii de cultură.

Art. 6. - (1) Consiliul general al CNATDCU, denumit în continuare Consiliul general, este format din maximum 47 de membri, dintre care 34 sunt preşedinţii comisiilor de specialitate.

(2) Consiliul general este condus de un preşedinte şi 3 vicepreşedinţi, aleşi de către membrii acestuia în prima şedinţă.

(3) Preşedintele Consiliului general este şi preşedinte al CNATDCU, iar vicepreşedinţii Consiliului general sunt şi vicepreşedinţi ai CNATDCU.

Art. 7. - Membrii Consiliului general sunt profesori universitari, CS I sau persoane cu titluri echivalente obţinute în străinătate ori membri ai Academiei Române.

Art. 8. - {1} Fiecare comisie de specialitate are un preşedinte şi unul sau 2 vicepreşedinţi.

(2) Comisiile de specialitate ale CNATDCU sunt compuse din experţi în domeniul sau domeniile ştiinţifice arondate, numiţi ca membri ai CNATDCU prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, la propunerea instituţiilor de învăţământ superior.

(3) Numărul membrilor unei comisii de specialitate este stabilit în cadrul structurii CNATDCU, astfel încât să asigure calitatea evaluării printr-o încărcare uniformă şi rezonabilă a acestora. În acest scop, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului se poate dispune completarea cu caracter permanent sau temporar a comisiilor de specialitate cu noi experţi şi în timpul derulării unui mandat al CNATDCU.

Art. 9. - (1) Consiliul general poate înfiinţa comisii de lucru, pe durată determinată, care pot include membri ai CNATDCU şi experţi externi, pentru următoarele tipuri de activităţi:

a) evaluarea calităţii resurselor umane din şcolile doctorale;

b) elaborarea propunerilor de metodologii si reglementări care intră în atribuţiile CNATDCU.

(2) Consiliul general poate înfiinţa, în funcţie de necesităţi ori la cererea ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, comisii de lucru, pe durată determinată, şi pentru alte tipuri de activităţi, în condiţiile legii.

Art. 10. - În cazul vacantării unui loc în componenţa Consiliului general sau în una dintre comisiile de specialitate, se procedează la numirea altui membru prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

Art. 11. -(1) Membrii CNATDCU au următoarele obligaţii:

a) de a participa la şedinţele de lucru ale CNATDCU;

b) de a respecta normele etice sau de deontologie profesională;

c) de a îndeplini sarcinile ce le revin ca urmare a calităţii deţinute.

(2) Membrii CNATDCU pot fi revocaţi din această calitate cu respectarea principiului simetriei actelor juridice.

(3) în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (1), ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului poate proceda la revocare.

(4) Pe locul rămas vacant în urma revocării se numeşte, prin ordin al ministrului, educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, un nou membru care îndeplineşte condiţiile stipulate la art. 5.

 

CAPITOLUL III

Competenţe

 

Art. 12. - Consiliul general are următoarele atribuţii:

a) elaborează si propune spre aprobare ministrului educaţiei, cercetării, tineretului si sportului regulamentul intern de funcţionare al CNATDCU şi al comisiilor CNATDCU;

b) monitorizează continuu respectarea reglementărilor, procedurilor şi standardelor în vigoare în activitatea comisiilor de specialitate, întocmind rapoarte anuale către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;

c) analizează oportunitatea şi dispune derularea unor controale privitoare la activitatea unor comisii sau membri ai CNATDCU, în urma sesizării externe ori autosesizării existenţei unor nereguli în activitatea acestora;

d) aprobă şi propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului acţiunile necesare îmbunătăţirii activităţii CNATDCU, rezultate ca urmare a monitorizării;

e) adoptă rezoluţii numai cu avizul comisiei de specialitate;

f) validează propunerile comisiilor de specialitate, formulate în urma procesului de evaluare;

g) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului si sportului.

Art. 13.- (1) Preşedintele CNATDCU are următoarele atribuţii:

a) conduce lucrările Consiliului general;

b) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor de lucru ale Consiliului general, pe baza propunerilor membrilor Consiliului general; ordinea de zi poate fi modificată prin decizie a membrilor Consiliului general, la cererea oricărui membru al Consiliului general;

c) reprezintă CNATDCU în relaţia cu ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;

d) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

(2) în cazul absenţei preşedintelui CNATDCU, conducerea lucrărilor şi stabilirea ordinii de zi a şedinţelor Consiliului general se fac de către unul dintre vicepreşedinţi. Vicepreşedinţii îndeplinesc aceste activităţi prin rotaţie, în ordine alfabetica.

(3) Preşedintele CNATDCU poate delega vicepreşedinţilor CNATDCU unele din atribuţiile sale, pe perioadă determinată sau nedeterminată, şi poate revoca respectivele delegări.

Art. 14. - Consiliul general şi comisiile sunt convocate de către MECTS. De regulă, Consiliul general se întruneşte cel puţin o dată la două luni.

Art. 15. - (1) Deciziile Consiliului general sunt aprobate prin votul membrilor acestuia.

(2) Cvorumul necesar pentru luarea deciziilor în cadrul Consiliului general este de două treimi din numărul total al membrilor Consiliului general.

Art. 16. - Deciziile Consiliului general al CNATDCU pot fi contestate.

Art. 17. - Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului sau un reprezentant al acestuia poate participa de drept atât la şedinţele Consiliului general, cât şi la şedinţele comisiilor de specialitate! în calitate de observator.

Art. 18. - (1) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii:

a) coordonează activitatea biroului comisiei de specialitate;

b) reprezintă comisia în cadrul Consiliului general;

c) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

(2) Preşedintele comisiei de specialitate poate delega vicepreşedintelui sau vicepreşedinţilor comisiei unele din atribuţiile sale, pe perioadă determinată sau nedeterminată.

Art. 19. - (1) Propunerea de către CNATDCU a standardelor minimale prevăzute la art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează conform următoarei proceduri:

a) fiecare comisie de specialitate propune, prin decizie a comisiei, standardele minimale aplicabile domeniilor acoperite de respectiva comisie, pe baza propunerilor făcute de către membrii acelei comisii;

b) Consiliul general validează, prin decizie, standardele minimale, pe baza propunerilor făcute de către comisiile de specialitate, şi le propune spre aprobare ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;

c) propunerea Consiliului general este înaintată de către preşedintele CNATDCU ministrului educaţiei, cercetării, tineretului si sportului;

d) standardele minimale se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pe baza propunerii Consiliului general.

(2) Standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului de profesor universitar, a gradului* profesional de CS I şi pentru obţinerea atestatului de abilitare sunt identice.

 (3) Standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului de conferenţiar universitar şi a gradului profesional de CS II sunt identice.

(4) CNATDCU poate propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului modificarea standardelor minimale, în urma reluării procedurii prevăzute la alin. {1).

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 20. - Activitatea CNATDCU, în condiţiile legii, este asistată din punct de vedere tehnic de către un secretariat tehnic asigurat de către compartimentele de specialitate ale MECTS.

Art. 21. - Resursele materiale şi financiare necesare funcţionării CNATDCU şi comisiilor de lucru ale acestuia sunt asigurate de către MECTS, în condiţiile legii.

Art. 22. - Pentru participarea la şedinţe sau reuniuni de lucru, membrilor CNATDCU şi comisiilor de lucru ale acestuia le sunt decontate cheltuielile de transport, diurnă şi cazare, în condiţiile legii.

Art. 23. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordinului de aprobare a prezentului regulament, Consiliul general al CNATDCU propune spre aprobare ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului regulamentul intern de funcţionare al CNATDCU şi procedurile de derulare a proceselor din cadrul acestui consiliu.