MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 644/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 644         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 10 septembrie 2012

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

858/1.194. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al viceprim-ministrului ministrul finanţelor publice, privind stabilirea modalităţii de transmitere şi raportare a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea monitorizării cheltuielilor spitalelor publice

 

2.666/C. – Ordin al ministrului justiţiei privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.558/C/2009 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 858 din 6 septembrie 2012

Nr. 1.194 din 6 septembrie 2012

 

ORDIN

privind stabilirea modalităţii de transmitere şi raportare a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea monitorizării cheltuielilor spitalelor publice

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Ordonatorii de credite ai spitalelor publice, indiferent de modul de subordonare, au obligaţia să afişeze lunar pe pagina de web creată în acest scop de Ministerul Sănătăţii, până la data de 20 a lunii curente pentru luna anterioară, situaţia privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, avizată de ordonatorul principal de credite. Partiţia destinată fiecărui spital va fi securizată printr-o parolă comunicată fiecărui manager de unitate sanitară.

(2) Până la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioară, Ministerul Sănătăţii are obligaţia să verifice dacă situaţiile prevăzute la alin. (1) au fost afişate pe site şi să notifice ordonatorii principali de credite ai spitalelor publice şi Ministerul Finanţelor Publice în cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (1).

(3) Ordonatorul de credite al spitalului public are obligaţia de a respecta raportarea ia termenele prevăzute şi răspunde pentru realitatea şi exactitatea datelor din situaţiile prevăzute la alin. (1).

(4) Ordonatorii principali de credite ai spitalelor publice, respectiv miniştrii sau conducătorii instituţiilor pentru spitalele aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii şi, respectiv, preşedinţii consiliilor judeţene ori primarii, după caz, pentru spitalele din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, au obligaţia de a verifica realitatea şi exactitatea datelor din situaţiile prevăzute la alin. (1).

Art. 2. - Modalitatea de raportare a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli se face conform formularelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - În vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 1, Ministerul Sănătăţii va posta până pe data 10 septembrie 2012, pe adresa de web www.ms.ro, la secţiunea Important, detalii privind formularele, adresa, parola de accesare în vederea raportării informaţiilor.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Vasile Cepoi

Florin Georgescu

 

ANEXĂ

 

Formular nr. 11)

Unitatea sanitară cu paturi*)

 

EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL SPITALULUI PUBLIC

 

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/

Titlu

Denumire indicator

2011

Execuţie

2012

Program

2012 Program perioada **)

Realizat pana la data .....

 

A

 

 

B

1

2

3

4

 

 

 

 

TOTAL VENITURI

0

0

0

0

 

 

 

 

1.VENITURI CURENTE

0

0

0

 

 

 

 

 

C.VENITURI NEFISCALE

0

0

 

 

3010

 

 

 

C1.VENITURI DIN PROPRIETATE

0

0

 

 

 

05

 

 

Venituri din concesiuni şi închirieri

 

 

 

 

 

50

 

 

Alte venituri din proprietate

 

 

 

 

 

 

 

 

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

0

0

0

0

3310

 

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIV1TATI

0

0

 

 

 

08

 

 

Venituri din prestări de servicii

 

 

 

 

 

16

 

 

Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă

 

 

 

 

 

20

 

 

Venituri din cercetare

 

 

 

 

 

21

 

 

Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate

 

 

 

 

 

30

 

 

Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat

 

 

 

 

 

31

 

 

Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii

 

 

 

 

 

32

 

 

Venituri din contractele încheiate cu Institutele de medicină legală din sume alocate de la bugetul de stat

 

 

 

 

 

50

 

 

Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

 

 

 

 

3710

 

 

 

TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENŢIILE

0

0

0

0

 

01

 

 

Donaţii şi sponsorizări

 

 

 

 

 

50

 

 

Alte transferuri voluntare

 

 

 

 

 

 

 

 

II. VENITURI DIN CAPITAL

0

0

0

0

3910

 

 

 

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

0

0

0

0

 

01

 

 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice

 

 

 

 

 

50

 

 

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. SUBVENŢII

0

0

0

0

4210

 

 

 

Subvenţii de la bugetul de stat

0

0

0

0

 

11

 

 

Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale

 

 

 

 

 

39

 

 

Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare

 

 

 

 

4310

 

 

 

Subvenţii de la alte administraţii

0

0

0

0

 

09

 

 

Subvenţii pentru instituţii publice

 

 

 

 

 

10

 

 

Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii

 

 

 

 

 

14

 

 

Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii

 

 

 

 

 

16

 

 

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate

0

0

0

0

 

01

 

 

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicaţii în urgentă în sănătate

 

 

 

 

 

02

 

 

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitole în sănătate

 

 

 

 

 

03

 

 

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investita în sănătate

 

 

 

 

 

17

 

 

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate

 

 

 

 

 

01

 

 

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele tocate pentru finanţarea aparatura mediate si echipamentelor de comunicata în urgenţă în sănătate

 

 

 

 

 

02

 

 

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate

 

 

 

 

 

03

 

 

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investita în sănătate

 

 

 

 

4510

 

 

 

Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plaţilor efectuate si prefinanţari

 

 

 

 

 

 

 

 

II. TOTAL CHELTUIELI (11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4)

0

0

0

0

 

 

 

01

CHELTUIELI CURENTE

0

0

0

0

 

 

 

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

0

0

0

0

 

 

 

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

0

0

0

0

 

 

 

30

TITLUL III DOBÂNZI

0

0

0

0

 

 

 

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

0

0

0

0

 

 

 

57

TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA

0

0

0

0

 

 

 

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

0

0

0

0

 

 

 

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1 CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decât subvenţiile)

0

0

 

0

 

 

 

01

CHELTUIELI CURENTE

0

0

0

0

 

 

 

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

 

 

 

 

 

 

 

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

 

 

 

 

 

 

 

30

TITLUL III DOBÂNZI

 

 

 

 

 

 

 

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

 

 

 

 

 

 

 

57

TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALĂ

 

 

 

 

 

 

 

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

0

0

0

0

 

 

 

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2 CHELTUIELI DIN SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT

 

0

0

0

 

 

 

01

CHELTUIELI CURENTE

0

0

0

0

 

 

 

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

 

 

 

 

 

 

 

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

 

 

 

 

 

 

 

30

TITLUL III DOBÂNZI

 

 

 

 

 

 

 

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

 

 

 

 

 

 

 

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALĂ

 

 

 

 

 

 

 

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

0

0

0

0

 

 

 

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.3 CHELTUIELI DIN SUBVENŢII DE LA BUGETUL LOCAL

0

0

0

0

 

 

 

01

CHELTUIELI CURENTE

0

0

0

0

 

 

 

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

 

 

 

 

 

 

 

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

 

 

 

 

 

 

 

30

TITLUL III DOBÂNZI

 

 

 

 

 

 

 

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

 

 

 

 

 

 

 

57

TITLUL VIII ASISTENŢĂ SCOALĂ

 

 

 

 

 

 

 

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

0

0

0

0

 

 

 

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.4 CHELTUIELI DIN SUME ALOCATE DIN VENITURILE PROPRII ALE MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII

0

0

0

0

 

 

 

01

CHELTUIELI CURENTE

0

0

0

0

 

 

 

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

 

 

 

 

 

 

 

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

 

 

 

 

 

 

 

30

TITLUL III DOBÂNZI

 

 

 

 

 

 

 

56

TITLUL VII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

 

 

 

 

 

 

 

57

TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ

 

 

 

 

 

 

 

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

0

0

0

0

 

 

 

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plăţile restante din care:

 

 

 

 

 

- arierate, definite conform legii

 

 

Manager

Director economic


* Formularul nr. 1 este reprodus în facsimil.

 

Formular nr. 2

Unitatea sanitară cu paturi

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI la data...............

 

 

 

 

 

- lei -

Nr.

crt.

 

 

Disponibil la 1 ianuarie 2012

 

 

Total venituri

conform

BVC

 

 

Venituri an curent, din care:

Total cheltuieli conform

BVC

 

 

Contracte

cu CJAS

pentru servicii

medicale

Contracte cu CJAS

pentru programe naţionale

Contracte cu CJAS pentru ambulatoriu de specialitate

Subvenţii de la bugetul

statului

Subvenţii din venituri

proprii ale Ministerului

Sănătăţii

Subvenţii de la bugetele locale pentru

spitale

Alte venituri

0

1

2=3+....9

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager,

Director economic,

 

 

Formular nr. 3

Unitatea sanitară cu paturi ……………………….

 

EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

privind cheltuielile de personal la data..............

 

Nr.

crt.

Indicator

Nr. la data de raportare

Câştig mediu în luna de raportare

- lei -

0

1

2

3

1

Nr. paturi

 

 

2

Nr. posturi aprobate, din care:

 

 

3

Nr. posturi vacante

 

 

4

Medici

 

 

5

Rezidenţi

 

 

6

Personal medical (alţii decât medici)

 

 

7

Personal auxiliar

 

 

 

Manager,

Director economic,

 

Formular nr. 4

Unitatea sanitară cu paturi ………………….

 

EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

privind bunurile, serviciile, investiţiile la data..................

 

- lei -

Clasificaţia economică

Prevederi bugetare anuale

Plan de achiziţii

Angajamente legale de plătit în anul 2012

Valoarea facturilor în sold

 

 

 

Plăţi efectuate

Cheltuieli efective în luna curentă

 

 

 

 

Stoc

(valoare totală)

 

 

 

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante din anul precedent

 

 

 

 

TOTAL, din care:

 

 

 

Aferente

anului precedent

 

 

 

TOTAL,

din care:

 

 

 

Aferente obligaţiilor de plata restante la finele anului precedent

Aferente obligaţiilor de plată ale anului curent

0

1

2

3

4=5+6

5

6

7

8 = 9 + 10

9

10

11

12

Bunuri şi servicii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli de capital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager,

Director economic,

 

Formular nr. 5

Unitatea sanitară cu paturi ………………………

 

SITUAŢIA

privind serviciile prestate la data

- lei -

Nr. crt.

Indicator

Valoare

contract anual

Servicii contractate la data raportării

Servicii realizate

Servicii decantate

Valoarea serviciilor facturate şi nedecontate

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

din care servicii facturate

 

 

<30 zile

>30 zile

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Total venituri din prestări servicii, din care:

 

 

 

 

 

 

 

2

Contracte cu CJAS pentru servicii medicale

 

 

 

 

 

 

 

3

Contracte cu CJAS pentru programe naţionale

 

 

 

 

 

 

 

4

Contracte cu CJAS pentru ambulatoriul de specialitate

 

 

 

 

 

 

 

5

Alte venituri

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager,

Director economic,

 

Formular nr. 6

Unitatea sanitară cu paturi ……………………….

 

SITUAŢIA

privind subvenţiile acordate la data

- lei -

Nr. crt.

Indicator

Buget aprobat

Program perioada

Angajamente legale

Cereri de finanţare

Finanţări

0

1

2

3

4

5

6

1

Total cheltuieli din subvenţii, din care:

 

 

 

 

 

2

Cheltuieli din subvenţii de la bugetul de stat

 

 

 

 

 

3

Cheltuieli din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii

 

 

 

 

 

4

Cheltuieli din subvenţii de la bugetul local

 

 

 

 

 

 

Manager,

Director economic,

 

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.558/C/2009  pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire  a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire  a cursurilor cu durata de un an la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

 

Având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. a), alin. (3) şi (5) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.558/C/2009 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 3 august 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Prezenta metodologie reglementează organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire pentru evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale pentru calificarea de «agent de penitenciare» la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna.”

2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) După finalizarea cursurilor, elevii susţin examenul de absolvire pentru evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale, în perioada stabilită în Planul de învăţământ al Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, aprobat de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(2) Pot susţine examenul de absolvire elevii care au fost declaraţi promovaţi la finalizarea cursurilor, în conformitate cu prevederile reglementărilor privind organizarea şi desfăşurarea anului şcolar.”

3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Examenul de absolvire constă în susţinerea probelor scrise şi orale pentru verificarea teoretică a cunoştinţelor si competenţelor dobândite în domeniile Teorie şi practică penitenciară şi Ştiinţe juridice şi socioumane, precum şi parcurgerea unui stagiu de practică pentru verificarea şi evaluarea deprinderilor şi abilităţilor practice necesare pentru exercitarea profesiei de «agent de penitenciare».

(2) Probele scrise şi orale pentru verificarea teoretică a cunoştinţelor şi competenţelor dobândite în domeniul Teorie şi practică penitenciară presupun evaluarea cunoştinţelor la:

a) Supravegherea persoanelor private de libertate;

b) Paza locurilor de deţinere;

c) Escortarea persoanelor private de libertate;

d) Evidenţa persoanelor private de libertate.

(3) Probele scrise şi orale pentru verificarea teoretică a cunoştinţelor şi competenţelor dobândite în domeniul Ştiinţelor juridice şi socioumane presupun evaluarea cunoştinţelor la:

a) Drept penal şi procesual penal;

b) Psihologie penitenciară;

c) Comunicare.

(4) Tematica de examen pentru probele scrise şi orale se stabileşte pentru fiecare domeniu în funcţie de specificul calificării de «agent de penitenciare».”

4. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Pentru desfăşurarea probelor scrise şi orale din cadrul examenului de absolvire se constituie următoarele comisii:

a) Comisia pentru verificarea cunoştinţelor la Teorie şi practică penitenciară;

b) Comisia pentru verificarea cunoştinţelor la Ştiinţe juridice şi socioumane;

c) Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor.”

5. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

„Art. 61. - (1) Pentru verificarea şi evaluarea deprinderilor şi abilitaţilor practice din stagiul de practică prevăzut la art. 4 alin. (1) se constituie comisii de evaluare la nivelul fiecărei unităţi penitenciare în care sunt repartizaţi elevi, cu următoarea componenţă:

- preşedinte: directorul unităţii penitenciare;

- membri:

- directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar;

- ofiţerul cu formarea profesională;

- un ofiţer din cadrul sectorului siguranţa deţinerii şi regim penitenciar;

- secretar: un funcţionar public cu statut special numit de către directorul unităţii.

(2) Componenţa fiecărei comisii pentru verificarea şi evaluarea deprinderilor şi abilităţilor practice din stagiul de practică este stabilită prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, la propunerea directorilor de unităţi penitenciare, cu avizul Direcţiei management resurse umane.”

6. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

„Art. 101. - Comisiile pentru verificarea şi evaluarea deprinderilor şi abilităţilor practice ale elevilor au următoarele atribuţii:

a) instruiesc elevii repartizaţi în stagiul de practică cu privire la modul de organizare, desfăşurare şi evaluare a stagiului de practică;

b) organizează stagiul de practică în unităţi;

c) verifică şi monitorizează permanent activitatea profesională a elevilor aflaţi în stagiul de practică;

d) întocmesc documentaţia de evaluare individuală a elevilor;

e) transmit comisiei centrale de absolvire documentaţia de evaluare a elevilor la termenul stabilit.”

7. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - Subiectele şi baremele de corectare şi notare pentru probele scrise sunt elaborate de comisiile pentru verificarea cunoştinţelor, cu respectarea următoarelor criterii:

- să fie în concordanţă cu programele şcolare;

- să fie astfel formulate încât să permită verificarea complexă a cunoştinţelor elevilor;

- să asigure cuprinderea echilibrată a tematicii de examen;

- să aibă un grad de complexitate corespunzător conţinutului tematicii de examen, astfel încât să fie posibilă tratarea acestora în timpul alocat;

- să asigure unitatea de evaluare a lucrărilor scrise.”

8. La articolul 55, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(2) Procesul-verbal final cuprinde: numele şi prenumele elevilor, mediile obţinute la fiecare specialitate, media finală a examenului de absolvire, rezultatul evaluării deprinderilor şi abilităţilor practice din stagiul de practică şi, după caz, una dintre menţiunile: «PROMOVAT» sau «NEPROMOVAT».”

9. După articolul 56 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 41-a, cuprinzând articolul 561, cu următorul cuprins:

„SECŢIUNEA a 41-a

Organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică pentru verificarea şi evaluarea deprinderilor şi abilităţilor practice

Art. 561. - (1) Stagiul de practică pentru evaluarea deprinderilor şi abilităţilor practice are ca scop verificarea şi aprecierea modului în care elevii şi-au format deprinderile practice şi abilităţile necesare pentru exercitarea profesiei de agent de, penitenciare.

(2) în stagiul prevăzut la alin. (1) pot fi repartizaţi numai elevii care au promovat probele scrise şi orale din cadrul examenului de absolvire, în condiţiile prevăzute la art. 57 şi 59 din prezenta metodologie.

(3) Stagiul pentru evaluarea deprinderilor şi abilităţilor practice se organizează în cadrul unităţilor penitenciare şi poate avea o durată de 8-12 săptămâni.

(4) Durata, modul de organizare, desfăşurare şi finalizare a stagiului de practică pentru verificarea şi evaluarea deprinderilor şi abilităţilor practice se stabilesc prin metodologie aprobată prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(5) La finalizarea stagiului de practică elevii sunt apreciaţi cu calificativul «CORESPUNZĂTOR» sau «NECORESPUNZĂTOR» în conformitate cu evaluarea următoarelor obiective:

a) deprinderi şi abilităţi profesionale:

- cunoaşterea şi respectarea prevederilor legale, a regulamentelor şi dispoziţiilor specifice sistemului penitenciar;

- cunoaşterea şi îndeplinirea atribuţiilor specifice serviciului de supraveghere a persoanelor private de libertate;

- cunoaşterea şi îndeplinirea atribuţiilor specifice misiunilor de pază a locului de deţinere;

- cunoaşterea şi îndeplinirea atribuţiilor specifice misiunilor de escortare a persoanelor private de libertate;

- operativitate în executarea atribuţiilor şi a dispoziţiilor;

- organizarea şi planificarea activităţii proprii;

- deprinderi privind modul de acţiune în situaţii deosebite;

- cunoaşterea şi respectarea drepturilor persoanelor private de libertate;

- comunicare şi negocierea conflictelor;

b) trăsături comportamentale şi deontologie profesională:

- capacitatea de asumare a răspunderii;

- abilităţi de relaţionare şi lucru în echipă;

- respectul faţă de şefi şi colegi;

- iniţiativă;

- atitudine faţă de muncă şi programul de lucru;

- disponibilitatea pentru angajarea la eforturi şi sarcini suplimentare;

- respectarea normelor de conduită profesională;

- respectarea ierarhiei organizatorice şi funcţionale;

- exemplu personal şi încurajarea comportamentelor corecte;

- spirit de ordine şi disciplină.”

10. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 57. - Pentru a fi declaraţi promovaţi la examenul de absolvire, elevii trebuie să obţină cel puţin nota 5,00 la fiecare probă scrisă şi orală de evaluare a cunoştinţelor, iar media finală trebuie să fie cel puţin 6,00 şi să fie apreciaţi cu calificativul «CORESPUNZĂTOR» în urma stagiului de practică pentru verificarea şi evaluarea deprinderilor şi abilităţilor practice.”

11. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 59. - (1) Sesiunea unică de reexaminare se organizează şi se desfăşoară în baza deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în termen de cel mult 30 de zile de la data finalizării probelor scrise şi orale ale examenului de absolvire.

(2) Sesiunea unică de reexaminare presupune susţinerea tuturor probelor scrise şi orale prevăzute pentru examenul de absolvire.”

12. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 62. - După promovarea examenului de absolvire, elevilor li se eliberează un certificat de absolvire (anexa nr. 13).”

13. Articolul 63 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 63. - Prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, absolvenţii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna sunt numiţi ca funcţionari publici cu statut special definitivi şi li se acordă gradul profesional de agent de penitenciare.”

14. Articolul 64 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 64. - Elevii declaraţi nepromovaţi nu sunt numiţi ca funcţionari publici cu statut special, nu li se acordă gradul profesional de agent de penitenciare şi sunt obligaţi să restituie cheltuielile de şcolarizare în conformitate cu reglementările specifice privind organizarea şi desfăşurarea anului şcolar.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justiţiei, Simona Maya Teodoroiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 6 august 2012.

Nr. 2.666/C.