MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 651/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 651         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 13 septembrie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

873. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare DN 73A km 29 + 317-km 47 + 000”, judeţul Braşov

 

908. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi turismului.

 

909. - Hotărâre privind finanţarea din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, tineretului şi Sportului pe anul 2012 a unor cheltuieli de capital pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

 

910. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru judeţul Gorj

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

138/748/3.370. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi pădurilor privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii si al ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 116/153/358/2005

 

761/5.675. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind modificarea anexei nr. 4 la Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 5.298/1.668/2011, precum şi pentru abrogarea anexei nr. 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor

 

1.653. - Ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Tarifele pentru activităţile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/ echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, indicativ CR 1 -2011, aprobate prin Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 1.169/2011

 

5.635. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind structura anului şcolar 2012-2013

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare DN 73A km 29 + 317-km 47 + 000”, judeţul Braşov

 

În conformitate cu art. 11 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare DN 73A km 29 + 317- km 47 + 000”, judeţul Braşov, din cadrul Proiectului de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea lucrărilor de intervenţii menţionate la art. 1 se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Eduard Hellvig

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 23 august 2012.

Nr. 873.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare DN 73A km 29 + 317-km 47 + 000”

 

Titular: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov

Amplasament: judeţul Braşov

 

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA

15.790*)

mii lei

 

(în preţuri la 16 mai 2011/1 euro: = 4,1060 lei),

 

 

 

din care: C + M (cu TVA)

14.485

mii lei

 

- lungime sector de drum

17,68

km

 

- lăţime platformă

8,00

m

 

- parte carosabilă

6,00

m

 

- acostamente,

2x1,00

m

 

din care banda de încadrare

2x0,50

m

 

- reparaţie zid

223

m

 

- podeţe noi

15

buc.

 

- zid nou

693

m

 

- reparaţii podeţe

43

buc.

 

- rigole

13.863

m

 

- parapet metalic

3.206

m

 

- reparaţii poduri

5

buc.

 

Durata de realizare a investiţiei:

12

luni

 

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea lucrărilor de intervenţii se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 4 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 12, după alineatul (12) se adaugă trei noi alineate, alineatele (13)-(15), cu următorul cuprins:

„(13) în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului se organizează şi funcţionează Unitatea de implementare a proiectului «Improving Energy Efficiency în Low-Income Households and Communities în România», denumită în continuare UIP, pentru implementarea/administrarea/supervizarea proiectului finanţat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.

(14) Structura organizatorică, numărul de personal, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare pentru UIP se aprobă prin ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului privind înfiinţarea UIP

(15) Ministrul dezvoltării regionale şi turismului numeşte personalul UIP şi stabileşte competenţele conducătorului acesteia, în condiţiile legii.”

2. Anexa nr. 1 „Structura organizatorică a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Aplicarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la măsurile de reorganizare din cadrul structurii organizatorice a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul dezvoltării regionale

şi turismului,

Iulian Matache,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 5 septembrie 2012.

Nr. 908.

 

ANEXA 1)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

 


1) Anexa este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind finanţarea din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pe anul 2012 a unor cheltuieli de capital pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 111 alin. (1) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 27 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finanţarea din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pe anul 2012, capitolul 65.01 „învăţământ”, titlul 71 „Active nefinanciare”, a unor cheltuieli de capital pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în sumă de 25.000 mii lei.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 va fi repartizată inspectoratelor şcolare pe unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

Art. 3. - Ordonatorii de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor art. 2.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 5 septembrie 2012.

Nr. 909.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru judeţul Gorj

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, a sumei de 1.000 mii lei bugetului local al municipiului Târgu Jiu, judeţul Gorj, în vederea finanţării obiectivului de investiţii „Modernizare pistă atletism - Stadionul Municipal Târgu Jiu”.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 5 septembrie 2012.

Nr. 910.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII Şl DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 138 din 2 iulie 2012

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 748 din 25 iulie 2012

MINISTERUL MEDIULUI Şl PĂDURILOR

Nr. 3.370 din 5 septembrie 2012

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 116/153/358/2005

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 117.365 din 18 iunie 2012 al Agenţiei Naţionale Fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

având în vedere prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi ministrul mediului şi pădurilor emit prezentul ordin.

Art. I. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 116/153/358/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 24 mai 2005, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) în conformitate cu prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 52 alin. (2) şi art. 75 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului, Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, denumită în continuare Comisie, reprezintă autoritatea desemnată pentru omologarea şi pentru aprobarea comerţului paralel al produselor de protecţie a plantelor pe teritoriul României.”

2. La articolul 1, alineatul (2) se abrogă.

3. La articolul 3, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) La începutul fiecărui mandat, membrii Comisiei şi experţii sunt obligaţi să completeze o declaraţie de confidenţialitate şi obiectivitate, conform modelului prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul regulament.”

4. La articolul 4, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Comisia se întâlneşte cel puţin trimestrial sau ori de câte ori este necesar.

……………………………………………………………………………………………………

(5) Comisia se consideră legal întrunită dacă preşedintele sau unul dintre vicepreşedinţi este prezent şi specialităţile menţionate la art. 3 alin. (1) sunt acoperite, prin participarea membrilor titulari sau a membrilor supleanţi desemnaţi.”

5. La articolul 5, după punctul 6 se introduc două noi puncte, punctele 7 şi 8, cu următorul cuprins:

„7. aprobarea comerţului paralel al produselor de protecţie a plantelor;

8. analizarea concluziilor care rezultă din evaluarea efectuată de experţii cu specialităţile menţionate la art. 3 alin. (1), pentru a ajunge la o concluzie generală cu privire la omologarea produsului;”.

6. La articolul 5 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Experţii răspund în conformitate cu prevederile legale incidente asupra exactităţii datelor înscrise în rapoartele de evaluare, care stau la baza deciziei de omologare.”

7. La articolul 8, după punctul 14 se introduc două noi puncte, punctele 15 şi 16, cu următorul cuprins:

„15. primirea, înregistrarea şi verificarea cererilor pentru aprobarea comerţului paralel al produselor de protecţie a plantelor şi a documentelor aferente;

16. coordonarea activităţilor privind aprobarea comerţului paralel al produselor de protecţie a plantelor, inclusiv redactarea, gestionarea şi punerea la dispoziţia publicului a informaţiilor privind permisele de comerţ paralel.”

8. La articolul 10, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(7) Secretarul Comisiei are obligaţia ca, pe baza acestor rapoarte, să pregătească propunerea pentru documentul de decizie stabilit în urma concluziilor elaborate de experţi, pe baza căruia Comisia va decide, în maximum 40 de săptămâni de la confirmarea integralităţii administrative şi ştiinţifice a dosarelor, omologarea sau neomologarea produsului respectiv de protecţie a plantelor.”

9. După capitolul II se introduce un nou capitol, capitolul III, cuprinzând articolele 11-25, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL III

Procedura de comerţ paralel

Art. 11. - (1) Comerţul paralel al produselor de protecţie a plantelor se efectuează în baza unui permis de comerţ paralel emis de Comisie, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul regulament.

(2) Comercializarea şi utilizarea pe teritoriul României a produselor de protecţie a plantelor supuse procedurii de comerţ paralel se realizează pe baza permisului de comerţ paralel emis de Comisie, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 28/2009, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/1995, cu modificările si completările ulterioare, si ale Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009.

Art. 12. - (1) Prezentul regulament se aplică produselor de protecţie a plantelor care au fost evaluate complet atât în statul membru de origine, cât si în România, conform Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), prezentul regulament se aplică şi produselor de protecţie a plantelor omologate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.559/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care au fost evaluate în baza Principiilor uniforme de evaluare şi omologare a produselor de protecţie a plantelor, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.017/1.144/1.171/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Prevederile prezentului capitol nu se aplică:

a) produselor de protecţie a plantelor omologate în statul membru de origine în conformitate cu art. 53 sau 54 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009;

b) produselor de protecţie a plantelor ale căror certificate de omologare au fost retrase în cadrul procesului de reomologare sau ca urmare a publicării deciziilor de retragere ale Comisiei Europene.

Art. 13. - În sensul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel:

a) comerţ paralel - procedura de introducere pe teritoriul României a unui produs de protecţie a plantelor omologat într-un stat membru, denumit în continuare statul membru de origine, care are o compoziţie identică, în sensul prezentului regulament, cu cea a unui produs de protecţie a plantelor deja omologat în România, în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării pe teritoriul României, denumit în continuare produs de referinţă;

b) statul membru de origine - statul membru al Uniunii Europene din care provine produsul de protecţie a plantelor supus procedurii de comerţ paralel;

c) solicitant - operatorul economic autorizat pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 41/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 28/2009, cu modificările ulterioare;

d) permis de comerţ paralel - act administrativ ce permite facilitarea comerţului cu produse de protecţie a plantelor între statele membre şi, implicit, creşterea liberei circulaţii a acestor tipuri de produse, asigurând astfel disponibilitatea lor pe teritoriul statelor membre. Acest act administrativ reprezintă autorizaţia necesară pentru importul produselor de protecţie a plantelor care sunt identice cu produsele deja omologate în România;

e) produs de referinţă - un produs de protecţie a plantelor care are compoziţia identică cu a produsului de protecţie a plantelor omologat în statul membru de origine;

f) comercializare - ansamblul de activităţi autorizate pentru promovarea comercială a produselor, inclusiv publicitatea, relaţiile publice şi serviciile de informare, distribuire şi vânzare pe piaţă internă sau externă.

Art. 14. - (1) în vederea obţinerii permisului de comerţ paralel, solicitantul depune la Secretariatul Comisiei o cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul regulament, însoţită de următoarele documente:

a) propunerea de etichetă în limba română pentru produsul de protecţie a plantelor supus procedurii de comerţ paralel, împreună cu eticheta originală a produsului, însoţită de traducerea acesteia;

b) o copie a autorizaţiei acordate de statul membru de origine, însoţită de traducerea legalizată în limba română;

c) dovada comunicării în scris către deţinătorul autorizaţiei sau reprezentantul său legal în România cu privire la intenţia solicitării permisului de comerţ paralel;

d) o copie a certificatului de înregistrare pentru comercializarea produsului de protecţie a plantelor pe teritoriul României, eliberat de către unitatea fitosanitară în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 41/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 28/2009, cu modificările ulterioare;

e) un eşantion din produsul de protecţie a plantelor pentru care se doreşte introducerea pe piaţă, dacă Comisia consideră necesar acest lucru.

(2) Secretariatul Comisiei verifică din punct de vedere administrativ documentele depuse şi, dacă sunt incomplete, notifică în scris solicitantului în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii acestora.

(3) Informaţiile lipsă se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării prevăzute la alin. (2). Nerespectarea acestui termen conduce la anularea cererii pentru obţinerea permisului de comerţ paralel şi la returnarea documentelor depuse. Solicitantul va fi informat în scris cu privire la decizia de anulare a cererii pentru obţinerea permisului de comerţ paralel.

Art. 15. - (1) Comisia aprobă eliberarea permisului de comerţ paralel pentru un produs de protecţie a plantelor numai dacă:

a) produsul este autorizat în vederea plasării pe piaţă şi utilizării în statul membru de origine;

b) produsul deţine o autorizaţie valabilă la momentul solicitării permisului de comerţ paralel;

c) compoziţia produsului este identică, în sensul prezentului regulament, cu cea a produsului de protecţie a plantelor deja omologat în România, în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării pe teritoriul României, adică a produsului de referinţă.

(2) Produsul de protecţie a plantelor aprobat conform procedurii de comerţ paralel este plasat pe piaţă şi utilizat în conformitate cu dispoziţiile autorizaţiei produsului de referinţă.

Art. 16. - Produsul de protecţie a plantelor supus procedurii de comerţ paralel este considerat identic cu produsul de referinţă numai dacă sunt îndeplinite cumulativ criteriile prevăzute la art. 52 alin. (3) lit. a), b) şi c) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009. În cazul în care unul din criteriile menţionate anterior nu este îndeplinit, Comisia nu va elibera permisul de comerţ paralel.

Art. 17. - (1) Pentru evaluarea caracterului identic al produselor de protecţie a plantelor, Comisia solicită informaţiile necesare de la autorităţile competente din statul membru de origine. Pentru simplificarea procedurii, Laboratorul Central Fitosanitar poate solicita, în numele Comisiei, informaţiile necesare pentru evaluarea caracterului identic al produselor de protecţie a plantelor de la autorităţile competente din statul membru de origine.

(2) Comisia furnizează informaţii referitoare la produsele de protecţie a plantelor omologate în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României, care fac obiectul procedurii de comerţ paralel în alte state membre, la solicitarea autorităţilor competente din aceste state membre, în baza informaţiilor furnizate de Laboratorul Central Fitosanitar.

(3) Secretariatul Comisiei şi Laboratorul Central Fitosanitar consultă dosarul produsului de referinţă depus în vederea omologării pentru plasarea pe piaţă şi utilizarea pe teritoriul României.

Art. 18. - (1) Secretariatul Comisiei transmite Laboratorului Central Fitosanitar documentele depuse de solicitant, precum şi pe cele obţinute de la autorităţile competente din statul membru de origine, în vederea evaluării caracterului identic al produsului de protecţie a plantelor supus procedurii de comerţ paralel, comparativ cu produsul de referinţă, conform prevederilor art. 16. Mostrele de produs formulat, după caz, 500 miiilitri, respectiv 200 grame, se vor depune de solicitant la Laboratorul Central Fitosanitar.

(2) în termen de 35 de zile lucrătoare de la primirea documentelor şi a mostrei de produs formulat, respectiv după evaluarea şi analiza acestora, Laboratorul Central Fitosanitar transmite Secretariatului Camerei raportul de evaluare privind caracterul identic al produselor de protecţie a plantelor şi buletinul de analiză, împreună cu o propunere privind obţinerea permisului de comerţ paralel.

Art. 19. - (1) Eticheta produsului de protecţie a plantelor supus procedurii de comerţ paralel trebuie să conţină instrucţiuni de utilizare, clasificare şi etichetare, identice cu cele incluse pe eticheta produsului de referinţă, numele şi adresa deţinătorului permisului de comerţ paralel, precum şi numărul şi data eliberării permisului de comerţ paralel.

(2) Etichetarea produselor de protecţie a plantelor supuse procedurii de comerţ paralel trebuie să respecte dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 547/2011 al Comisiei din 8 iunie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de etichetare pentru produsele de protecţie a plantelor, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.559/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Produsul de protecţie a plantelor supus procedurii de comerţ paralel se comercializează numai ambalat în forma în care este furnizat utilizatorilor finali în statul membru de origine.

Art. 20. - (1) în termen de 45 de zile lucrătoare de la data depunerii unei cereri complete, în baza raportului de evaluare a caracterului identic al produselor de protecţie a plantelor şi a propunerii privind obţinerea permisului de comerţ paralel, primite de la Laboratorul Central Fitosanitar, Comisia aprobă sau nu aprobă eliberarea permisului de comerţ paralel. Termenul-limită de 45 de zile lucrătoare exclude perioada de timp în care sunt consultate autorităţile competente din statul membru de origine, care este de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării şi poate fi prelungită în funcţie de periodicitatea şedinţelor Comisiei.

(2) Comisia eliberează permisul de comerţ paralel în două exemplare, un exemplar pentru solicitant şi un exemplar pentru Comisie, păstrat în arhiva Secretariatului.

(3) în cazul în care Comisia nu aprobă eliberarea permisului de comerţ paralel pentru produsul de protecţie a plantelor supus procedurii, informează în scris solicitantul, acesta putând solicita autorizarea produsului în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009.

(4) Comisia publică pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale Fitosanitare, cu respectarea prevederilor art. 52 alin. (11) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009, următoarele informaţii privind permisele de comerţ paralel:

- numărul, data eliberării şi perioada de valabilitate a permisului de comerţ paralel;

- numele persoanei juridice deţinătoare a permisului de comerţ paralel;

- denumirea comercială şi numărul autorizaţiei produsului de protecţie a plantelor de referinţă;

- ţara de origine a produsului pentru care s-a obţinut permisul de comerţ paralel;

- denumirea comercială a produsului supus procedurii de comerţ paralel distribuit în România.

Art. 21. - Permisul de comerţ paralel este valabil pe durata autorizaţiei produsului de referinţă. În cazul în care titularul autorizaţiei produsului de referinţă solicită anularea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 29 şi art. 45 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009, valabilitatea permisului de comerţ paralel expiră la data la care autorizaţia produsului de referinţă ar fi expirat în mod normal.

Art. 22. - (1) Valabilitatea permisului de comerţ paralel se poate modifica în funcţie de deciziile care se iau la nivelul Uniunii Europene privind substanţele active din compoziţia produsului de protecţie a plantelor autorizat conform procedurii de comerţ paralel.

(2) Permisul de comerţ paralel se retrage în cazul în care autorizarea produsului de referinţă este retrasă din motive de siguranţă privind sănătatea umană, animală sau protecţia mediului ori privind eficacitatea biologică, altele decât cele comerciale sau administrative, iar produsul supus procedurii de comerţ paralel introdus pe teritoriul României se returnează de către solicitant pe cheltuiala acestuia în statul membru de origine.

(3) Dacă pentru produsul de referinţă se acordă o perioadă de graţie pentru eliminarea, depozitarea, comercializarea şi utilizarea stocurilor existente pe teritoriul României, aceeaşi perioadă de graţie se acordă şi pentru produsul de protecţie a plantelor autorizat în statul membru de origine supus procedurii de comerţ paralel.

Art. 23. - (1) în termen de 10 zile lucrătoare de la data introducerii produsului de protecţie a plantelor pe teritoriul României, deţinătorul permisului de comerţ paralel informează în scris Comisia privind cantităţile de produse de protecţie a plantelor introduse în ţară.

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage retragerea permisului de comerţ paralel si aplicarea prevederilor art. 22 alin. (2).

Art. 24. - (1) Tarifele care se percep de către Comisie pentru procedura de comerţ paralel cu produse de protecţie a plantelor sunt următoarele:

a) emiterea permisului de comerţ paralel - 2.500 lei/produs;

b) prelungirea valabilităţii permisului de comerţ paralel - 1.500 lei/produs.

(2) Tariful care se percepe de către Laboratorul Central Fitosanitar pentru eliberarea buletinului de analiză fizico-chimică este de 2.500 lei/produs.

(3) Tarifele care se achită de către solicitanţi către Comisie se depun într-un cont special deschis de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, iar cele care se achită către Laboratorul Central Fitosanitar se depun într-un cont special deschis de Laboratorul Central Fitosanitar. Aceste tarife se achită în lei la cursul oficial al Băncii Naţionale a României, iar sumele încasate se fac venituri la bugetul de stat.

Art. 25. - Deţinătorii permisului de comerţ paralel au următoarele obligaţii:

1. să informeze Comisia cu privire la potenţialele efecte dăunătoare exercitate asupra sănătăţii umane, animale sau protecţiei mediului;

2. să comunice imediat, în scris, Comisiei orice modificare a condiţiilor care au stat la baza eliberării permisului de comerţ paralel.”

10. După anexa nr. 3 se introduc două noi anexe, anexele nr. 4 şi 5, având conţinutul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

Ministrul sănătăţii,

Vasile Cepoi

p. Ministrul mediului şi pădurilor,

Cornel Mugurel Cozmanciuc,

secretar de stat

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 4 la regulament)

- Model –

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

COMISIA NAŢIONALĂ DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECŢIE A PLANTELOR

Bd. Carol I nr. 2-4, sectorul 3, Bucureşti

Tel.: 021.30.72.386; fax: 021.30.72.485

E-mail: fitosanitar@madr.ro

Website: www.madr.ro

 

 

PERMIS DE COMERŢ PARALEL

Nr................./......................

 

Având în vedere cererea pentru obţinerea permisului de comerţ paralel pentru produsul de protecţie a plantelor depusă de........................................................................înregistrată cu nr. .....................din................................, însoţită de documentele prevăzute la art. 14 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 116/153/358/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, în şedinţa din data de......................, a aprobat comerţul paralel pentru produsul de protecţie

a plantelor descris mai jos, pentru utilizarea în agricultură şi silvicultură:

1. Denumirea comercială:.......................................................................................................................................................

2. Producător:..........................................................................................................................................................................

3. Substanţă activă/Substanţe active:.................................................................................................................................

3.a. Denumirea comună:........................................................................................................................................................

3.b. Conţinut:..........................................................................................................................................................................

4. Clasificare:..........................................................................................................................................................................

5. Etichetare:..........................................................................................................................................................................

6. Cantitatea/Capacitatea de ambalare:.............................................................................................................................

7. Domeniu de utilizare:.......................................................................................................................................................

 

Cultura

Organismul dăunător

Doza de utilizare (l/ha sau kg/ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform documentelor depuse, produsul........................................................................................................................ (denumirea comercială) din ......................................... (statul membru de origine), omologat cu nr. ............... din..............., produs de către................................................. (denumirea producătorului), este identic cu produsul................................................................................ (denumirea produsului de referinţă), având Certificatul de omologare nr. .................din.........................

Prezentul permis de comerţ paralel este valabil până la data de.....................................

 

Preşedinte,

…………………………..

 

Eliberat la Bucureşti:.................

În data de:...................


 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 5 la regulament)

 

- Model –

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

COMISIA NAŢIONALĂ DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECŢIE A PLANTELOR

Bd. Carol I nr. 2-4, sectorul 3, Bucureşti

Tel.: 021.30.72.386; fax: 021.30.72.485

E-mail: fitosanitar@madr.ro

Website: www.madr.ro

Nr................................(a nu se completa de către solicitant)

 

CERERE

pentru obţinerea permisului de comerţ paralel

1. Informaţii privind solicitantul

 

1.1. Denumirea:.......................................................................................................................................................................

Adresa:....................................................................................................................................................................................

Numărul de telefon:...............................................................................................................................................................

Numărul de fax:......................................................................................................................................................................

Adresa de e-mail:..................................................................................................................................................................

1.2. Numele şi prenumele persoanei de contact:..............................................................................................................

 

2. Identitatea produsului supus procedurii de comerţ paralel

 

2.1. Denumirea comercială şi numărul autorizaţiei produsului de protecţie a plantelor autorizat în statul membru de origine:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

2.2. Numele producătorului:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

2.3. Adresa producătorului:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

2.4. Statul membru de origine:...............................................................................................................................................

2.5. Numele şi adresa titularului autorizaţiei din statul membru de origine:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

2.6. Denumirea comercială dată produsului de protecţie a plantelor care urmează să fie distribuit în România

……………………………………………………………………………………………………………………………….

2.7. Compoziţia:

 

Compoziţia*)

Concentraţia (g/l sau g/kg sau %)

Funcţia (insecticid, fungicid, erbicid, )

 

 

 


*) Se va completa cu denumirea chimica, denumirea comerciala, nr. CAS, pentru fiecare substanţa activa, agent sinergie şi agent fitoprotector din compoziţia produsului formulat.

 

2.8. Tipul de formulare (codul GIFAP/GCPF/CropLife International):

 

3. Identitatea produsului de referinţă

 

3.1. Denumirea comercială şi numărul autorizaţiei produsului de referinţă:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

3.2. Numele producătorului:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

3.3. Adresa producătorului:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

4. Domeniul de utilizare al produsului supus procedurii de comerţ parai*

 

Cultura

Organismul dăunător

Doza de utilizare (l/ha sau kg/ha)

 

 

 


5. Caracteristicile ambalajului produsului supus proceduri de comerţ paralel

 

5.1. Tipul de ambalaj (se bifează tipul de ambalaj):

a) bidon                       

b) carton          

c) pungă          

d) alt tip                               a se specifica tipul:............................................................................

5.2. Cantitatea/Capacitatea de ambalare:........................................................................................

 

Data

……………………………….

Semnătura solicitantului

………………………………………

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 761 din 31 iulie 2012

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

Nr. 5.675 din 10 septembrie 2012

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 4 la Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 5.298/1.668/2011, precum şi pentru abrogarea anexei nr. 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor

 

Văzând Referatul de aprobare al Ministerului Sănătăţii nr. CV. 2.849/2012 şi al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 732/2012,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 22 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emit prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 4 la Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 5.298/1.668/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Anexa nr. 7 „Normarea personalului medico-sanitar în cabinetele medicale din grădiniţele şi unităţile şcolare din mediul urban, precum şi din unităţile de învăţământ superior” la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. III. - Direcţia de sănătate publică şi control în sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi consiliile judeţene şi Primăria Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

Ministrul sănătăţii,

Vasile Cepoi

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului

Ecaterina Andronescu

 

ANEXA

(Anexa nr. 4 la metodologie)

 

Normarea personalului medical din unităţile de învăţământ

 

Normarea personalului medical din unităţile de învăţământ se realizează după cum urmează:

I. Grădiniţe:

a) grădiniţe cu program normal (8,00-12,00) - 100 de preşcolari (5 grupe)/unitate:

- 1/2 normă post asistent medical/unitate;

- 1/4 normă post medic/unitate;

b) grădiniţe cu program prelungit:

- grădiniţe cu mai puţin de 100 de preşcolari (1-5 grupe)/unitate:

- un post asistent medical/unitate;

- 1/4 normă post medic/unitate;

- grădiniţe cu mai mult de 100 de preşcolari/unitate:

- două posturi asistent medical (asigurare două ture);

- 1/4 normă post medic/unitate;

c) grădiniţele cu program săptămânal:

- grădiniţe cu mai puţin de 60 de preşcolari/unitate:

- 3 norme post asistent medical/unitate (o asistentă medicală în tura I, o asistentă medicală în tura II şi o asistentă medicală în tura III);

- 1/4 normă post medic/unitate;

- grădiniţe cu mai mult de 60 de preşcolari/unitate:

- 4 norme post asistent medical/unitate (două asistente medicale în tura I, o asistentă medicală în tura II şi o asistentă medicală în tura III);

- 1/4 normă post medic/unitate.

II. Şcoli:

a) şcolile cu mai puţin de 100 de elevi/unitate - 1/2 normă post asistent medical;

b) şcolile cu 101-999 de elevi/unitate - o normă post asistent medical;

c) şcolile cu mai mult de 1.000 de elevi/unitate - două norme post asistent medical (un asistent medical/tură);

d) şcolile cu mai puţin de 300 de elevi/unitate - 1/4 normă post medic;

e) şcolile cu 301-999 de elevi/unitate - 1/2 normă post medic;

f) şcolile cu mai mult de 1.000 de elevi/unitate - o normă post medic;

g) şcoli cu mai mult de 2.500 de elevi/unitate:

- o normă post medic dentist;

- o normă post asistentă medicală de stomatologie.

III. Unităţi de învăţământ superior:

a) unităţi de învăţământ cu mai mult de 3.000 de studenţi - o normă post medic;

b) unităţi de învăţământ cu mai mult de 1.500 de studenţi - o normă post asistentă medicală;

c) unităţi de învăţământ cu mai mult de 2.500 de studenţi - o normă post medic dentist;

d) unităţi de învăţământ cu mai mult de 2.500 de studenţi - o normă post asistentă medicală de stomatologie.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Tarifele pentru activităţile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, indicativ CR 1-2011, aprobate prin Ordinul ministrului economiei, comerţului si mediului de afaceri nr. 1.169/2011

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) lit. s) din Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 la Tarifele pentru activităţile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, indicativ CR 1-2011, aprobate prin Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 1.169/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 24 iunie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Nota 2.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2.3. În cazul modificării domeniului de activitate stabilit prin autorizaţie, prin modificarea tipului de instalaţii/echipamente, prin modificarea de activităţi, modificarea parametrilor instalaţiilor/echipamentelor (conform indicelui1)), actualizarea autorizaţiei se tarifează cu diferenţa dintre tariful calculat pentru autorizaţia actualizată şi tariful calculat pentru autorizaţia deţinută înainte de actualizare.”

2. După nota 2.3 se introduce nota 2.31, cu următorul cuprins:

„2.31. În cazul modificării domeniului de activitate stabilit prin autorizaţie, prin modificarea parametrilor instalaţiilor/ echipamentelor (cu excepţia celor de la indicele1)), actualizarea autorizaţiei se tarifează cu 200 lei/actualizare a autorizaţiei.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

 

Bucureşti, 29 august 2012.

Nr. 1.653.

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind structura anului şcolar 2012-2013

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Anul şcolar 2012-2013 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 178 de zile lucrătoare.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:

a) pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar are 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfăşurării examenului de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se încheie la data de 31 mai 2013;

b) pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 36 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfăşurării evaluării naţionale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie la data de 14 iunie 2013;

c) pentru clasele din învăţământul liceal-filiera tehnologică, cu excepţia claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare;

d) pentru clasele din învăţământul profesional cu durata de 2 ani, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare;

e) pentru învăţământul special - clasele a IX-a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 182 de zile;

f) stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenţii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfăşoară în perioada propusă de unitatea de învăţământ organizatoare şi aprobată de inspectoratul şcolar, conform structurii anului şcolar, cu respectarea vacanţelor;

g) pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.

Art. 2. - Anul şcolar 2012-2013 începe la data de 1 septembrie 2012, se încheie la data de 31 august 2013 şi se structurează pe două semestre după cum urmează:

Semestrul I

Cursuri - luni, 17 septembrie 2012-vineri, 21 decembrie 2012

În perioada 5-11 noiembrie 2012, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.

Vacanţa de iarnă - sâmbătă, 22 decembrie 2012- duminică, 13 ianuarie 2013

Semestrul al II-lea

Cursuri - luni, 14 ianuarie 2013-vineri, 5 aprilie 2013

Vacanţa de primăvară - sâmbătă, 6 aprilie 2013-duminică, 14 aprilie 2013

Cursuri - luni, 15 aprilie 2013-vineri, 21 iunie 2013 Vacanţa de vară - sâmbătă, 22 iunie 2013-duminică, 15 septembrie 2013

Art. 3. - În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.

Art. 4. - (1) Săptămâna 1-5 aprilie 2013 din semestrul al II-lea este săptămână dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul programului numit „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific.

(2) Tipurile de activităţi care se organizează în săptămâna menţionată la alin. (1), modalităţile de organizare şi responsabilităţile se stabilesc conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - (1) Tezele din semestrul I al anului şcolar 2012- 2013 se susţin, de regulă, până la data de 30 noiembrie 2012.

(2) Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 2012-2013 se susţin, de regulă, până la data de 25 mai 2013.

Art. 6. - (1) în situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin.

(2) Solicitarea de modificare a structurii anului şcolar se face după consultarea consiliului reprezentativ al părinţilor din unitatea/unităţile de învăţământ respectivă/respective.

(3) Aprobarea modificării structurii anului şcolar, menţionată la alin. (1), se acordă în condiţiile asigurării unui număr de zile de cursuri cel puţin egal cu cel stabilit la art. 1, precum şi posibilităţii ca toţi elevii să participe, fără restricţii, la examenele şi evaluările naţionale: evaluarea naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a, examenul de bacalaureat, examenele de certificare a competenţelor profesionale, examenele de atestare a competenţelor, examenele de absolvire.

Art. 7. - Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a competenţelor profesionale/a competenţelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.794/2012 privind structura anului şcolar 2012- 2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 5 mai 2012.

Art. 9. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, relaţia cu Parlamentul şi partenerii sociali, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu

 

Bucureşti, 31 august 2012.

Nr. 5.635.

 

ANEXA

 

Programul „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”

 

Prevederi generale

1. Săptămâna 1-5 aprilie 2013 va fi dedicată activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul programului numit „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”. În această săptămână nu se organizează cursuri conform orarului obişnuit al unităţii de învăţământ, iar programul „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” se va desfăşura în conformitate cu un orar special.

2. Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor preşcolari/elevilor şi a cadrelor didactice în activităţi care să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale copiilor preşcolari/elevilor, să pună în valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul naţional, şi să stimuleze participarea lor la acţiuni variate, în contexte nonformale.

3. În perioada 2-7 aprilie 2013, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MECTS, organizează etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare pe discipline de învăţământ şi, după caz, ale concursurilor şcolare.

4. În programul „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, elaborat şi organizat de fiecare unitate de învăţământ, vor fi incluşi toţi copiii preşcolari/elevii şi toate cadrele didactice care nu participă la etapa naţională a olimpiadelor şi concursurilor şcolare.

Planificarea şi aprobarea programului

5. În vederea elaborării programului de activităţi, în timpul primului semestru, se vor solicita propuneri elevilor, la orele de dirigenţie, şi cadrelor didactice, în cadrul şedinţelor comisiilor metodice, părinţilor, în cadrul şedinţelor cu părinţii, precum şi reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale/ai comunităţii, în cadrul şedinţelor consiliului de administraţie.

6. După colectarea propunerilor se vor desfăşura dezbateri în colectivele de elevi, în consiliul elevilor, în consiliul profesoral şi în comitetul reprezentativ al părinţilor, în vederea adoptării programului agreat de majoritatea elevilor şi a cadrelor didactice.

7. Modalitatea de selecţie a activităţilor propuse se decide la nivelul unităţilor de învăţământ şi presupune implicarea, în egală măsură, a elevilor, a cadrelor didactice şi a părinţilor, astfel încât proiectele şi activităţile selectate să corespundă obiectivelor educaţionale specifice comunităţii şcolare, fiind un rezultat al opţiunilor acesteia.

8. Tipurile de activităţi care se organizează în săptămâna menţionată, durata acestora, modalităţile de organizare şi responsabilităţile se stabilesc în consiliul profesoral şi se aprobă de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, până la data de 15 februarie 2013.

9. Consilierul educativ din unitatea de învăţământ centralizează propunerile agreate, în vederea includerii acestora în calendarul activităţilor educative al unităţii de învăţământ, ca domeniu distinct: programul „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”.

10. Conducerile unităţilor de învăţământ vor asigura popularizarea programului „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” la nivel local pentru crearea unui impact pozitiv al activităţilor organizate, atât la nivelul unităţii de învăţământ, cât şi la nivelul comunităţii.

11. Unităţile de învăţământ sunt încurajate să permită participarea părinţilor, a voluntarilor, a reprezentanţilor mass-mediei şi a publicului larg la activităţile care se pretează la acest tip de deschidere spre comunitate.

Conţinutul şi organizarea programului

12. Se recomandă elaborarea unor proiecte la nivelul grupelor de preşcolari/claselor, al grupurilor de clase sau al unităţii de învăţământ, care să urmărească şi să permită realizarea unor obiective educaţionale prin activităţi care, în programul normal din perioada cursurilor, nu se pot derula.

13. Proiectele se pot organiza şi în consorţiile şcolare, în parteneriat cu alte unităţi de învăţământ, cu organizaţii neguvernamentale, cu palatele şi cluburile copiilor, cu cluburile sportive şcolare, cu direcţiile de tineret şi sport, cu taberele şcolare, cu instituţii culturale şi ştiinţifice (institute de cercetări, instituţii de învăţământ superior etc.), cu poliţia, jandarmeria, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă, cu direcţiile de sănătate publică, agenţiile pentru protecţia mediului etc.

14. Atât elevii, cât şi cadrele didactice vor alege activităţile la care doresc să participe din lista celor propuse. De asemenea, se va avea în vedere posibilitatea implicării părinţilor care doresc acest lucru, precum şi a altor parteneri.

15. Fiecare activitate la care participă copiii preşcolari/elevii trebuie să fie coordonată de un număr corespunzător de cadre didactice. Indiferent de tipurile de activităţi organizate, conducerea unităţii de învăţământ şi cadrele didactice vor lua toate măsurile pentru asigurarea supravegherii copiilor preşcolari/elevilor şi a securităţii acestora.

16. Tipurile de activităţi care pot fi organizate în cadrul programului „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” pot include:

- activităţi culturale;

- activităţi tehnico-ştiinţifice;

- activităţi sportive;

- activităţi de educaţie pentru cetăţenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activă în societate, responsabilitate socială, relaţii şi comunicare etc.);

- activităţi de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos (inclusiv referitoare la dependenţa de calculator, siguranţa pe internet etc.);

- activităţi de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului (inclusiv colectare selectivă, economisirea energiei, energie alternativă etc.);

- activităţi de educaţie rutieră, PSI, educaţie pentru reacţii corecte în situaţii de urgenţă etc;

- altele.

Aceste activităţi se vor organiza sub diferite forme, de exemplu:

- ateliere de teatru, dans, muzică, arte plastice, educaţie media şi cinematografică;

- competiţii organizate la nivelul şcolii, al grupurilor de şcoli, al localităţii sau al judeţului;

- mese rotunde, dezbateri;

- activităţi de voluntariat sau de interes comunitar;

- campanii antitutun/antialcool/antipoluare/de prevenire a delincventei juvenile/de prevenire a traficului de persoane etc;

- proiecte comunitare, de responsabilitate socială;

- peer-education;

- schimburi de experienţă;

- vizite de studii;

- tabere/şcoli de creaţie sau de cercetare;

- parteneriate educaţionale şi tematice la nivel de unităţi de învăţământ, pe plan intern şi internaţional, pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul în echipă şi în proiecte.

Monitorizare şi evaluare

17. Activităţile vor fi organizate în fiecare zi lucrătoare a săptămânii menţionate, acoperind cel puţin numărul de ore prevăzut în orarul obişnuit al şcolii, atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice.

18. După aprobarea de către consiliul de administraţie, programul adoptat devine obligatoriu atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice.

19. Elevii au obligaţia de a participa la activităţile pentru care s-au înscris, absenţele fiind înregistrate în catalog la rubrica „Purtare”.

20. Activităţile aprobate se vor menţiona în condica de prezenţă a cadrelor didactice şi vor fi monitorizate de conducerea unităţii de învăţământ.

21. Fiecare unitate de învăţământ va elabora instrumente şi criterii de evaluare a activităţilor desfăşurate în săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”. Elaborarea criteriilor se va realiza printr-o procedură transparentă, prin implicarea elevilor, părinţilor şi a cadrelor didactice, cu consultarea, după caz, a partenerilor din afara unităţii de învăţământ implicaţi în program. Instrumentele şi criteriile de evaluare vor fi avizate de către consiliul profesoral, aprobate de către consiliul de administraţie şi anunţate comunităţii şcolare şi publicului larg cu cel puţin 3 săptămâni înainte de începerea activităţilor propriu-zise.

22. Directorul unităţii de învăţământ, consilierul educativ şi şeful comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii vor monitoriza şi vor evalua activităţile din cadrul programului „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, folosind instrumentele şi criteriile aprobate.

23. Inspectoratele şcolare vor delega reprezentanţi pentru a monitoriza activităţile organizate de către unităţile de învăţământ în cadrul programului „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”.

24. După încheierea vacanţei de primăvară, în fiecare unitate de învăţământ, în cadrul primului consiliu profesoral se vor analiza calitatea activităţilor organizate, rezultatele educaţionale ale acestora, precum şi modalităţile de ameliorare a planificării şi organizării programului „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”. La activitatea de analiză din cadrul consiliului profesoral vor participa şi reprezentanţi ai elevilor şi părinţilor, care vor prezenta puncte de vedere asupra activităţilor derulate în program. Directorul unităţii de învăţământ va prezenta un raport de monitorizare a calităţii activităţilor planificate.

25. La sfârşitul anului şcolar, inspectoratele şcolare vor include în raportul privind starea învăţământului un capitol referitor la relevanţa şi valoarea formativă a tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul programului „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, evidenţiind nivelul interesului manifestat de elevi şi de cadrele didactice faţă de organizarea şi desfăşurarea acestuia.

Valorificarea exemplelor de bună practică

26. În baza instrumentelor şi criteriilor de evaluare aprobate, activităţile desfăşurate pot fi premiate la nivelul unităţii de învăţământ, cu sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale, al partenerilor educaţionali, din resurse proprii etc.

27. Unităţile de învăţământ sunt încurajate să îşi promoveze cele mai bune activităţi prin metode variate, care să asigure informarea publicului larg şi implicarea unui procent mare de membri ai comunităţii în evaluarea şi stabilirea celor mai valoroase acţiuni: chestionare adresate elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor, un „jurnal” al săptămânii programului „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” făcut public, prezentarea activităţilor pe site-ul propriu, pe cele ale partenerilor implicaţi în activităţi, informări/articole în mass-media locală sau centrală, fotografii, filme, organizarea unui vot direct al elevilor, părinţilor, cadrelor didactice, organizarea unui vot electronic pentru publicul larg etc.

28. În baza instrumentelor şi criteriilor de evaluare aprobate, fiecare unitate de învăţământ poate selecţiona o singură activitate dintre cele desfăşurate, cu care să participe la competiţia celor mai interesante activităţi desfăşurate la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti în cadrul săptămânii „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”.

29. Pentru a participa la competiţia organizată la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, unitatea de învăţământ va încărca pe site-ul inspectoratului şcolar, la rubrica dedicată competiţiei din cadrul programului „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, dosarul activităţii propuse.

30. La nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, competiţia îşi propune să selecteze şi să promoveze pe site-ul inspectoratului cele mai interesante 10 activităţi care s-au desfăşurat în săptămâna programului „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, câte una din fiecare dintre domeniile:

- cultural;

- artistic;

- tehnic;

- ştiinţific;

- sportiv;

- cetăţenie democratică şi responsabilitate socială;

- educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos;

- educaţie ecologică şi protecţie a mediului;

- abilităţi de viaţă;

- consiliere şi orientare.

31. Selecţia activităţilor se va face în baza unor criterii stabilite de inspectoratul şcolar printr-o procedură transparentă, prin implicarea consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti al elevilor, a organizaţiilor reprezentative ale părinţilor şi a consiliului consultativ al cadrelor didactice. Criteriile şi modalitatea de evaluare, modalitatea şi termenul-limită de încărcare a dosarelor activităţilor vor fi stabilite de fiecare inspectorat şi comunicate unităţilor de învăţământ din subordine şi publicului larg în timp util, dar nu mai târziu de data de 1 martie 2013.

32. Fiecare inspectorat şcolar va stabili, prin decizie a inspectorului şcolar general, componenţa comisiei de evaluare a activităţilor primite de la unităţile de învăţământ. Comisia va evalua dosarele depuse, în conformitate cu modalităţile şi criteriile stabilite la nivelul inspectoratului şi comunicate public, şi va selecta cel mult câte o activitate pentru fiecare domeniu menţionat la pct. 30.

33. Inspectoratele şcolare sunt încurajate să promoveze cele mai bune activităţi ale unităţilor de învăţământ prin metode variate, care să asigure informarea publicului larg şi implicarea unui procent mare de membri ai comunităţii în evaluarea şi stabilirea celor mai valoroase acţiuni: prezentarea activităţilor pe site-ul propriu, pe cele ale partenerilor implicaţi în activităţi, informări/articole în mass-media locală sau centrală, fotografii, filme, organizarea unui vot direct al elevilor, părinţilor, cadrelor didactice, organizarea unui vot electronic pentru publicul larg etc.

34. În baza instrumentelor şi a criteriilor de evaluare stabilite la nivelul inspectoratelor şcolare, activităţile desfăşurate pot fi premiate la nivelul judeţului/al municipiului Bucureşti, cu sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale, al partenerilor educaţionali, din resurse proprii etc.

35. Dosarele activităţilor transmise de unităţile de învăţământ inspectoratelor şcolare în vederea participării la etapa naţională a competiţiei din cadrul programului „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” sunt evaluate de comisiile desemnate de inspectoratele şcolare până la data de 30 aprilie 2013.

36. Elementele care trebuie să se găsească în dosarele activităţilor care participă la competiţia naţională din cadrul programului „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” şi criteriile de evaluare vor fi comunicate de către MECTS până la data de 1 martie 2013.

37. Activităţile transmise de inspectoratele şcolare vor fi postate pe site-ul MECTS în perioada 1-10 mai 2013.

38. Evaluarea activităţilor propuse de inspectoratele şcolare se va face pe baza unui punctaj obţinut în urma a două tipuri de evaluări: o evaluare făcută de o comisie a MECTS, având o pondere de 60% din punctajul total, şi o evaluare acordată ca urmare a votului on-line al vizitatorilor site-ului www.edu.ro, având o pondere de 40% din punctajul total.

39. Comisia din MECTS, aprobată de secretarul de stat pentru învăţământul preuniversitar, va înainta acestuia rezultatele propriei evaluări, în plic închis, până la data de 15 mai 2013.

40. Vizitatorii site-ului www.edu.ro vor avea posibilitatea de a acorda votul lor activităţilor considerate cele mai relevante sau interesante. Pentru rezultatul final se vor lua în calcul voturile exprimate on-line până la data de 19 mai 2013, ora 24,00.

41. În baza evaluării efectuate de comisia MECTS şi a voturilor acordate on-line, activităţile câştigătoare vor fi desemnate până la data de 24 mai 2013. Rezultatele vor fi postate pe website-ul MECTS.

42. Premierea celor 10 şcoli în care s-au desfăşurat activităţile declarate câştigătoare la nivel naţional va avea loc în jurul datei de 1 iunie 2013. Detaliile privind premierea vor fi transmise la data anunţării rezultatelor evaluării.