MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 655/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 655         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 14 septembrie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

794. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţionala „Romarm” - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

913. - Hotărâre privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 

918. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor

 

922. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum si al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud

 

923. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum si al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

208. - Ordin al ministrului administraţiei şi internelor pentru modificarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 599/2008

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

148. - Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a încheierii de şedinţă pronunţate în camera de consiliu din data de 23 august 2012 privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Hotărârea arbitrală nr. 7 din data de 6 iulie 2012, având ca obiect stabilirea punctului de vedere comun al organismelor de gestiune colectivă cu privire la metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual şi ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie, publicată prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 132/2012 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 31 iulie 2012

 

ACTE ALE COLEGIULUI FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA

 

4 - Decizie privind aprobarea procedurii şi criteriilor pentru acordarea unui sprijin financiar colegiilor teritoriale ale farmaciştilor în vederea achiziţionării unui imobil cu destinaţia de sediu social

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţional㠄Romarm” - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre,

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţional㠄Romarm” - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţional㠄Romarm” - S.A. Bucureşti poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Gelu-Ştefan Diaconu,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Liviu Voinea,

secretar de stat

 

Bucureşti, 31 iulie 2012.

Nr. 794.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic: Compania Naţional㠄Romarm”- S.A. Bucureşti Aparat central

Sediul/Adresa: bd. Timişoara nr. 5B, sectorul 6 Bucureşti

Cod unic de înregistrare R013554423, J15/344/2001

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

mii lei

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2G11

BVC2012

 

Realizat.

0

1

2

3

4

5

I

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

125.002

125.850

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

104.996

106.950

 

 

a)

din producţia vândută

3

3.331

5.000

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

94.529

96.950

 

 

c)

producţia de imobilizări

8

 

5.000;

 

 

d)

alte venituri din exploatare

9

 

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

20.006

18.900

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

40

 

 

c)

din dobânzi

13

421

400

 

 

d)

alte venituri financiare

14

19.585

18.460

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

 

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

124.702

125.500

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

105.520

108.220

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

358

367

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

202

205

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

90.301

92.288

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

4.712

4.728

 

 

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22+Rd.94+Rd.95)

22

3.513

3.524

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia sociala şi alte obligaţii legale, din care:

23

985

984

 

 

 

 

ch privind contribuţia la asigurări sociale

24

733

733

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

17

17

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

184

183

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

51

51

 

 

 

 

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

214

220

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

68

70

 

 

 

 

- tichete de creşă cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale  potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masa

32

148

150

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanta

33

 

 

 

 

 

 

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

 

 

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 

514

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

38

323

350

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

7.662

7.800


*) Anexa este reprodusa în facsimil.

 

 


 

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2011

BVC 2012

 

 

Realizat

 

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

36

1.964

1.970

 

 

 

il) contract de mandat

33

80,29

80.29

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

114

7

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

 

i3) ch. de reclama şi publicitate, din care:

42

445

400

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

20

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

 

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

 

 

 

 

 

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47b

20

20

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

19.182

17.280

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

384

380

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

18.798

16.900

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

 

IM

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

300

350

IV

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

46

63

V

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMĂ5 DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

254

297

 

1

 

Rezerve legala

55

15

13

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

59

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

 

 

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

239

280

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net; dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

21

28

 

6

 

Mininim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

216

236


 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2011

BVC 2012

Realizat

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

2

14

Vi

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

 

VII

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care;

65

 

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

 

b)

Cheltuieli salariale

67

 

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

 

VIII

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

195

180

 

1

 

Surse proprii

72

75

180

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

120

 

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

 

5

 

Alte sume

78

 

 

IX

1

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

195

180

 

 

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

195

180

 

 

 

Alocaţii de la buget pe total companie, din care:

80a

6.648

0

 

 

 

 

Alocaţii de la buget aferente filialelor din structură

80b

6.528

0

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 

 

 

 

a)

interne

82

 

 

 

 

b)

externe

83

 

 

X

 

 

REZERVE, din care:

84

 

 

XI

1

 

Rezerve legale

85

15

16

 

2

 

Rezerve statutare

86

15

18

 

3

 

Alte rezerve

87

 

 

XII

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

 

1

 

Venituri totale

89

125.002

125.850

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

124.702

125.500

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

81

89

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

80

88

 

4a

 

Nr. mediu de salariaţi în nucleu pe total compania, din care:

92a

1.185

1.229

 

 

 

 

Nr. mediu de salariaţi în nucleu af. Aparatului central

92b

 

 

 

 

 

 

Nr. mediu de salariaţi în nucleu af. Filialelor din structura companiei

92c

1.185

1.229

 

 

 

 

Sume conform OUG 95/2002

92d

27.491

29.668

 

5

 

Cheltuieli de natura salarială (a+b+c), din care:

93

3.659

3.674

 

 

a)

Fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

94

3.507

3.518

 

 

b)

Alte cheltuieli cu personalul

95

6

6

 

 

c)

Alte bonificaţii si bonusuri în bani si/sau natura

96

146

150

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) (Rd. 94/Rd. 92)/12*1000

97

3.653

3.331

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile în lei sau natura(Rd. 93/Rd.92)/12*1000

98

3.811

3.479

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoana)(Rd. 89/92)

99

1.563

1.430

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoana)(Rd. 89/92 x ICP)

100

1.609

1.430

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

101

 

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri (cheltuieli totale/venituri totale)x1000=(RD. 16/rd.1)x1000

102

998

997

 

11

 

Plăti restante

103

 

 

 

 

a)

preţuri curente

104

0

0

 

 

b)

preţuri comparabile

105

0

0

 

12

 

Creanţe restante

106

 

 

 

 

a)

preţuri curente

107

7.294

6.565

 

 

b)

preţuri comparabile

108

7.542

6.565

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al ari 134 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie funcţionează cu un număr maxim de 499 de posturi.

Art. 2. - Finanţarea posturilor prevăzute la art. 1 se asigură în limita bugetului aprobat pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin legile bugetare anuale şi de rectificare.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 108/2012 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 martie 2012, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează,;

Ministrul justiţiei,

Mona Maria Pivniceru

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 5 septembrie 2012.

Nr. 913.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 11 octombrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

,,(11) Valorile conţinutului de biocarburanţi din benzina şi motorina introduse pe piaţă, prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi e)-h) se referă la biocarburanţii care nu sunt obţinuţi din deşeuri, reziduuri, material celulozic de origine nealimentară şi material ligno-celulozic.”

2. La articolul 3, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4)-(7), cu următorul cuprins:

„(4) Valorile conţinutului de biocarburanţi prevăzute la alineatele (1) lit. b), c) şi e)-h) se reduc la jumătate în cazul în care sunt utilizaţi biocarburanţi obţinuţi din deşeuri, reziduuri, material celulozic de origine nealimentară şi material ligno-celulozic.

(5) Furnizorii de carburanţi care introduc pe piaţă benzină şi motorină sunt obligaţi să transmită în fiecare an, până la data de 31 ianuarie, Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, pe suport hârtie şi electronic, informaţii pentru anul calendaristic precedent, referitoare la conţinutul energetic al biocarburanţilor introduşi pe piaţă în amestec cu benzina şi motorina, detaliate pe cantităţi, categorii şi sortimente de biocarburanţi.

(6) Pentru anul 2020, nivelul obiectivului privind ponderea energiei din surse regenerabile în sectorul transporturi, aferent biocarburanţilor introduşi pe piaţă în amestec cu benzina şi motorina, pentru fiecare furnizor de carburanţi care introduce pe piaţă benzină şi motorină, este de cel puţin 10% din energia aferentă cantităţilor de benzină şi motorină introduse pe piaţă de acel furnizor de carburant.

(7) Calculul conţinutului energetic din surse regenerabile aferent biocarburanţilor introduşi pe piaţă în amestec cu benzina şi motorina se realizează pe baza valorilor aferente conţinutului energetic pentru fiecare sortiment şi categorie de biocarburant, precum şi a valorilor coeficienţilor de multiplicare utilizaţi în scopul corelării conţinutului de biocarburanţi din benzină şi motorină, exprimat în procente de volum fizic, cu conţinutul energetic al biocarburanţilor pentru scopul demonstrării respectării obligaţiilor stabilite la alin. (6), prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

3. La articolul 5, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) în cazul biocarburanţilor şi a biolichidelor produse în instalaţii aflate în exploatare la data de 23 ianuarie 2008, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră datorate utilizării acestora, faţă de emisiile de gaze cu efect de seră datorate utilizării combustibililor fosili, este de minimum 35%, începând cu data de 1 aprilie 2013.”

4. La articolul 13 alineatul (1), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,b) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (5) şi art. 9, cu amendă de ia 10.000 lei la 20.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1), (11)şi (4), art. 5 alin. (1)-(10) şi ale art. (6) alin. (1)-(3), cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei.”

5. La articolul 13 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (6) şi (7), cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei.”

6. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi d) se fac de către personalul împuternicit din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.”

7. După anexă se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, al cărei conţinut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

p. Ministrul mediului şi pădurilor,

Corneliu Mugurel Cozmanciuc,

secretar de stat

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 5 septembrie 2012.

Nr. 918.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 935/2011)

 

Valorile aferente conţinutului energetic al biocarburanţilor utilizaţi în transport şi coeficienţii de multiplicare utilizaţi în scopul corelării conţinutului de biocarburanţi din benzină şi motorină, exprimat în procente de volum fizic, cu conţinutul energetic al biocarburanţilor

 

Valorile aferente conţinutului energetic al biocarburanţilor utilizaţi în transport

 

Sortiment de biocarburant

A. Conţinut energetic

B. Conţinut energetic din surse regenerabile aferent biocarburanţilor care nu sunt obţinuţi din deşeuri, reziduuri, material celulozic de origine nealimeritară şi material ligno-celulozic

C. Conţinut energetic din surse regenerabile aferent biocarburanţilor care sunt obţinuţi din deşeuri, reziduuri, material celulozic de origine realimentară şi material ligno-celulozic

 

 

Masic (MJ/kg)

Volumic (MJ/I)

Masic (MJ/kg)

Volumic (MJ/I)

Masic (MJ/kg)

Volumic (MJ/I)

Bioetanol (etanol produs din biomasă)

27

21

27,00

21,00

54,00

42,00

Bio-ETBE (etil-terţ-butil-eter produs pe bază de bioetanol)

36*)

27*)

13.321)

9,992)

26,64

19,98

Biometanol (metanol produs din biomasă, în vederea utilizării ca biocarburant)

20

16

20,00

16,00

40,00

32,00

Bio-MTBE (metil-terţ-butil-eter produs pe bază de biometanol)

35*)

26*)

7,703)

5,724)

15,40

11,44

Bio-DME (dimetil eter produs din biomasă, în vederea utilizării ca biocarburant)

28

19

28,00

19,00

56,00

38,00

Bio-TAEE (terţiar-amil-eiil-eter produs pe bază de bioetanol)

38***)

29**)

7,705)

5,726)

15,40

11,44

Biobutanol (butanol produs din biomasă, în vederea utilizării ca biocarburant)

33

27

33,00

27,00

66,00

54,00

Biomotorină (ester metilic produs din ulei vegetal sau animal, de calitatea motorinei, în vederea utilizării ca biocarburant)

37

33

37,00

33,00

74,00

66,00

Motorină Fischer-Tropsch. (hidrocarbură sintetică sau amestec de hidrocarburi sintetice produse din biomasă)

4.4

34

44,00

34,00

88,00

68,00

Ulei vegetal hidrotratat (ulei vegetal tratat termochimic cu hidrogen)

44

34

44,00

34,00

88,00

68,00

Ulei vegetal pur (ulei produs din plante oleaginoase prin presare, extracţie sau procedee comparabile, brut sau rafinat, dar nemodificat chimic, atunci când este compatibil cu tipul de motoare în cauză şi cu cerinţele corespunzătoare privind emisiile)

37

34

37,00

34,00

72,00

68,00

Biogaz (gaz combustibil produs din biomasă şi/sau din fracţia biodegradabilă a deşeurilor, care se poate purifica pentru a obţine calitatea gazelor naturale, în vederea utilizării ca biocarburant sau gaz de lemn)

50

 

50,00

 

100,00

 


*) 37% din acest conţinut este considerat ca provenind din surse regenerabile.

**) 22% din acest conţinut este considerat ca provenind din surse regenerabile.

***) 29% din acest conţinut este considerat ca provenind din surse regenerabile.

1) 37%X36.

2) 37% x 27.

3) 22% x 35.

4) 22% x 26.

5) 29% x 38.

6) 29% X 29.

 

Valorile aferente conţinutului energetic al benzinei şi motorinei utilizate în transport

 

Sortiment

Conţinut masic de energie (putere calorifică inferioară, MJ/kg)

Conţinut volumic de energie (putere calorifică inferioară, MJ/I)

Benzină

43

32

Motorină

43

36

 

Coeficienţi de multiplicare utilizaţi în scopul corelării conţinutului de biocarburanţi, exprimat în procente de volum fizic, din benzină şi motorină cu conţinutul energetic al biocarburanţilor

 

Sortiment de biocarburant

Conţinut energetic regenerabil

pe volum aferent

biocarburanţilor

(MJ/I)

Coeficient de multiplicare

de la % de volum fizic la %

de conţinut energetic

Coeficient de multiplicare

de la % de conţinut energetic

la % de volum fizic

 

 

care nu sunt

obţinuţi din

deşeuri,

reziduuri,

material

celulozic de

origine

nealimentară şi

material ligno-celulozic

care sunt obţinuţi din deşeuri, reziduuri, material celulozic de

origine nealimentară

şi material ligno-celulozic

biocarburanţi

care nu sunt

obţinuţi din

deşeuri,

reziduuri,

material

celulozic de

origine nealimentară

şi material ligno-celulozic

biocarburanţi care sunt obţinuţi din deşeuri, reziduuri, material

celulozic de origine

neaiimentară şi material

ligno-celulozic

biocarburanţi

care nu sunt

obţinuţi din

deşeuri,

reziduuri,

material

celulozic de

origine nealimentară

şi material ligno-celulozic

biocarburanţi care sunt obţinuţi din deşeuri, reziduuri, material

celulozic de origine

nealimentară şi material

ligno-celulozic

Bioetanol (etanol produs din biomasa)

21,00

42,00

1,00

2,00

1,00

2,00

Bio-ETBE (etil-terţ-butil-eter produs pe bază de bioetanol)

9,99

19,98

0,48

0,95

2,10

1,05

Biometanol (metanol produs din biomasa, în vederea utilizării ca biocarburant)

16,00

32,00

0,76

1,52

1,31

0,66

Bio-MTBE (metil-terţ-b util-eter produs pe bază de biometanol)

5,72

11,44

0,27

0,54

3,67

1,84

Bio-DME (dimetileter produs din biomasa, în vederea utilizării ca biocarburant)

19,00

38,00

0,90

1,81

1,11

0,55

Bio-TAEE (terţiar-amil-etil-eter produs pe bază de bioetanol)

5,72

11,44

0,27

0,54

3,67

1,84

Biobutanol (butanol produs din biomasa, în vederea utilizării ca biocarburant)

27,00

54,00

1,29

2,57

0,78

0,39

Biomotorină (ester metilic produs din ulei vegetal sau animal, de calitatea motorinei, în vederea utilizării ca biocarburant)

33,00

66,00

1,57

3,14

0,64

0,32

Motorină Fischer-Tropsch. (hidrocarbură sintetică sau amestec de hidrocarburi sintetice produse din biomasa)

34,00

68,00

1,62

3,24

0,62

0,31

Ulei vegetal hidrotratat (ulei vegetal tratat termochimic cu hidrogen)

34,00

68,00

1,62

3,24

0,62

0,31

Ulei vegetal pur (ulei produs din plante oleaginoase prin presare, extracţie sau procedee comparabile, brut sau rafinat, dar nemodificat chimic, atunci când este compatibil cu tipul de motoare în cauză şi cu cerinţele corespunzătoare privind emisiile)

34,00

68,00

1,62

3,24

0,62

0,31

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor si comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 41 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Romuli” la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 şi 647 bis din 31 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 57 se introduc 6 noi poziţii, poziţiile nr. 58-63, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 12 septembrie 2012.

Nr. 922.

 

ANEXA

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Romuli

 

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului imobil

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în

folosinţa

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

58.

2.5

Fânaţ în Muncelu Riosu

C.F. 132, nr. top. 1466 53.234 mp

1896

15.000

Domeniul public al comunei Romuli, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2012

59.

2.5

Păşune

C.F. 132, nr. top, 1467 25.897 mp

1896

10.000

Domeniul public al comunei Romuli, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2012

60.

2.5

Păşune

C.F. 132, nr. top. 1468 632.331 mp

1896

200.000

Domeniul public al comunei Romuli, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2012

61.

2.5

Păşune

C.F. 132, nr. top. 1469 1.260.345 mp

1896

300.000

Domeniul public al comunei Romuli, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2012

62.

2.5

Păşune

C.F. 132, nr. top. 1470 208.619 mp

1896

100.000

Domeniul public al comunei Romuli, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2012

63.

2.5

Păşune în Gura Broni

C.F. 71, nr. top. 261

1.350 mp

1905

11.000

Domeniul public al comunei Romuli, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2012

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud” la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 şi 647 bis din 31 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 9, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casa Argintarului”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Imobil (clădire şi teren aferent) în municipiul Bistriţa, Strada Domei nr. 5, cu suprafaţa de 593 mp (din care 392 mp nr. cadastral/ nr. topografic 65061), compus din: teren, curţi, construcţii 593 mp, - C1 Casa Argintarului - P+ 1E, Sc - 231 mp - C2 anexa - P, Sc = 62 mp - C3 anexa - P, Sc = 34 mp”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 12 septembrie 2012.

Nr. 923.

 

ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI ŞI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru modificarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 599/2008

În temeiul art. 7 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

Art. I. - Normativul privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 599/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 şi 803 bis din 2 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 98 va avea următorul cuprins:

„Art. 98. - Ministrul administraţiei şi internelor, ministrul delegat pentru administraţie, secretarii şi subsecretarii de stat, prefecţii şi subprefecţii, secretarul general al ministerului, secretarii generali adjuncţi, precum şi persoanele care ocupă funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică şi celor din categoria înalţilor funcţionari publici stabilite în condiţiile legii pot folosi autoturismele din dotare pentru deplasarea la şi de la domiciliu sau reşedinţă.”

2. La articolul 99, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:

„Art. 99. - (1) Consilierii ministrului administraţiei şi internelor şi ai ministrului delegat pentru administraţie, consilierii secretarilor de stat, consilierii străini, directorii generali şi directorii direcţiilor generale şi direcţiilor, inclusiv ale structurilor asimilate la acest nivel, din Aparatul central al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi adjuncţii acestora, precum şi conducătorii instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, conform reglementărilor legale în vigoare privind structura organizatorică a Ministerului Administraţiei şi Internelor, pot folosi autoturismul de serviciu din dotarea unităţii şi pentru deplasarea la şi de la domiciliu sau reşedinţă.

(3) Folosirea autoturismelor de serviciu pentru deplasarea la şi de la domiciliu sau reşedinţă, după caz, în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, de către personalul încadrat pe anumite funcţii de conducere, conform statului de organizare propriu sau al structurilor subordonate conducătorilor structurilor menţionate la alin. (1), se face cu aprobarea ministrului, secretarului general, respectiv a secretarului de stat care coordonează activitatea acestora. Raportul aprobat va fi adus la cunoştinţa structurilor interesate spre însuşire şi aplicare, cu respectarea prevederilor alin. (2).”

3. Anexa nr. 141 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 24 august 2012.

Nr. 208

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 141 la normativ)

 

METODOLOGIE

privind transmiterea dreptului de folosinţă a unor autovehicule din dotarea structurilor subordonate Ministerului Administraţiei si Internelor, pentru o perioadă determinată, către alte instituţii publice/autorităţi ale statului

 

Art. 1, - Autovehiculele disponibile aflate în proprietatea statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor pot fi date în folosinţă gratuită numai dacă există o abilitare în acest sens din partea Guvernului.

Art. 2. - (1) Dreptul de folosinţă a autovehiculelor din dotarea structurilor subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor, aflate în situaţia juridică precizată la art. 1, poate fi transmis, pentru o perioadă determinată, acelor instituţii publice/autorităţi ale statului care au încheiat un protocol de cooperare/colaborare cu Ministerul Administraţiei şi Internelor şi ai căror conducători au calitatea de ordonator principal de credite, la solicitarea scrisă a acestora.

(2) Protocolul de colaborare/cooperare prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă norme care să instituie posibilitatea asigurării sprijinului logistic, a transmiterii dreptului de folosinţă a unor bunuri şi a prelungirii perioadei de transmitere a acestui drept, în baza unor contracte de comodat încheiate între conducătorii celor două instituţii semnatare ale protocolului.

(3) Proiectul contractului de comodat prevăzut la alin. (2) se elaborează în baza cererii instituţiei publice/autorităţii statului solicitante, de către structurile subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor ai căror conducători au calitatea de ordonator secundar de credite sau ordonator terţiar de credite din subordinea directă a ordonatorului principal de credite, care deţin autovehiculele ce fac obiectul transmiterii dreptului de folosinţă, şi trebuie să cuprindă, fără a se limita la acestea, următoarele elemente:

a) categoria, marca şi tipul, numărul de identificare al vehiculului, numărul de înregistrare MAI şi, după caz, numărul de înmatriculare al autovehiculelor ce fac obiectul transmiterii dreptului de folosinţă;

b) data până la care se transmite dreptul de folosinţă;

c) numele şi prenumele conducătorilor auto proprii care conduc autovehiculele transmise instituţiei publice solicitante, după caz;

d) obligaţiile instituţiei publice/autorităţii solicitante de a asigura toate cheltuielile aferente utilizării autovehiculelor care fac obiectul comodatului, cum sunt cheltuielile de funcţionare, exploatare şi întreţinere, asigurare de răspundere civilă obligatorie şi asigurare de răspundere facultativă - CASCO, precum şi de a efectua reparaţiile şi reviziile tehnice, conform cărţii tehnice a autovehiculului;

e) obligaţiile instituţiei publice/autorităţii solicitante de a restitui la termen bunurile primite, în natura lor specifică, şi de a nu aduce modificări acestora.

Art. 3. - (1) Proiectul contractului de comodat se promovează spre avizare şi semnare, conform reglementărilor în vigoare. Avizul tehnic al directorului generai al Direcţiei generale logistică pe raportul de promovare a contractului de comodat, la care se anexează cererea instituţiei publice/autorităţii solicitante şi copia protocolului încheiat între cele două instituţii, este obligatoriu.

(2) După semnarea contractului de comodat de către ministrul administraţiei şi internelor, acesta se transmite pentru semnare, conform reglementărilor în vigoare, instituţiei solicitante şi, ulterior, structurii deţinătoare a autovehiculelor, care va proceda la predarea acestora către reprezentantul instituţiei solicitante, pe bază de proces-verbal de predare-primire, în care se vor înscrie datele de identificare ale autovehiculelor şi materialele care se predau odată cu acestea, conform inventarului de complet.

Art. 4. - Structura deţinătoare a bunurilor care fac obiectul comodatului ţine evidenţa autovehiculelor al căror drept de folosinţă a fost transmis altor instituţii publice/autorităţi şi răspunde de preluarea acestora în condiţiile prezentului ordin, la data scadentă.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a încheierii de şedinţă pronunţate în camera de consiliu din data de 23 august 2012 privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Hotărârea arbitrală nr. 7 din data de 6 iulie 2012, având ca obiect stabilirea punctului de vedere comun al organismelor de gestiune colectivă cu privire la metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual şi ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie, publicată prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 132/2012 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 31 iulie 2012

 

Având în vedere dispoziţiile art. 1312 alin. (8) şi art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se publică în Monitorul Oficial ai României, Partea I, încheierea de şedinţă pronunţată în camera de consiliu din data de 23 august 2012 privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Hotărârea arbitrală nr. 7 din data de 6 iulie 2012, având ca obiect stabilirea punctului de vedere comun al organismelor de gestiune colectivă cu privire la metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual şi ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie, publicată prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 132/2012 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 31 iulie 2012, încheiere prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Adriana Donţu

 

Bucureşti, 4 septembrie 2012.

Nr. 148.

 

Corpul de Arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

Dosar nr. 8/2012

ÎNCHEIERE

Şedinţa în camera de consiliu

din data de 23 august 2012

 

La şedinţa care a avut loc la sediul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) din Calea Victoriei nr. 118, sectorul 1, municipiul Bucureşti, au participat următorii arbitri: Ştiolică Florin - preşedinte

Uliescu Marilena - arbitru

Olteanu Edmond Gabriel - arbitru

Nemeş Vasile - arbitru

Ionescu Melineşti Felix Mircea - arbitru

Completul de arbitraj a luat în discuţie cererea de îndreptare a erorii materiale din dispozitivul hotărârii arbitrale pronunţate în Dosarul nr. 8/2012, formulată de către Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau executanţi (ARAIEX) şi înregistrată cu nr. 356 din 30 iulie 2012.

Cererea a fost soluţionată în camera de consiliu fără citarea părţilor.

COMPLETUL ARBITRAL

constată că s-au strecurat erori materiale în tabelele cuprinzând valoarea remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme şi artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual la punctul D - Unităţi de cazare.

Analizând actele, lucrările dosarului şi cererea ARAIEX, instanţa arbitrală constată că cererea este întemeiată şi, în conformitate cu dispoziţiile art. 281 din Codul de procedură civilă, va îndrepta erorile materiale strecurate în dispozitivul hotărârii, în sensul completării punctului D al tabelelor cu remuneraţii, coloanele „Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme” şi „Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual”, cu tarifele stabilite de părţi:

1. până la 2 stele/margarete inclusiv (în măsura în care sunt dotate cu aparate TV în camere) - 1 leu/cameră;

2. 3 stele/margarete - 1,5 lei/cameră;

3. 4 stele/margarete - 2 lei/cameră;

4. 5 stele/margarete - 3 lei/cameră.

5. Recepţie - 22 lei/50 mp + 10 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 20 mp pentru producătorii de fonograme şi artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme, iar pentru artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual - 11 lei/50 mp + 5 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 20 mp;

6. Holuri - 28 lei/50 mp + 10 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 20 mp pentru producătorii de fonograme şi artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme, iar pentru artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual - 14 lei/50 mp + 5 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 20 mp;

7. Lift - 40 lei pentru producătorii de fonograme şi artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme.

Pentru aceste motive,

INSTANŢA ARBITRALĂ

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea de îndreptare a erorii materiale formulată de către ARAIEX.

Dispune îndreptarea erorii materiale din hotărârea arbitrală pronunţată în Dosarul nr. 8/2012 din data de 6 iulie 2012 în sensul completării punctului D, forma acestuia fiind:

 

D.

Unităţi de cazare

Tip încadrare

Remuneraţie lunară

Hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, vile turistice, bungalow-uri, cabane turistice, sate/cluburi de vacanţă, campinguri, popasuri turistice, căsuţe tip camping, apartamente sau camere de închiriat, structuri de primire cu funcţiuni de cazare pe pontoane plutitoare, nave fluviale şi maritime, pensiuni turistice şi pensiuni agro-turistice, case de vacanţe/oaspeţi

Producători de fonograme

Artişti interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artişti interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

1.

până la 2 stele/margarete inclusiv (în măsura în care sunt dotate cu aparate TV în camere)

1 leu/cameră

1 leu/cameră

1 leu/cameră

2.

3 stele/margarete

1,5 lei/cameră

1,5 lei/cameră

1,5 lei/cameră

3.

4 stele/margarete

2 lei/cameră

2 lei/cameră

2 lei/cameră

4.

5 stele/margarete

3 lei/cameră

3 lei/cameră

3 lei/cameră

5.

Recepţie

22 lei/50 mp + 10 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 20 mp

22 iei/50 mp + 10 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 20 mp

11 lei/50 mp + 5 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 20 mp

6.

Holuri

28 lei/50 mp + 10 iei pentru fiecare suprafaţa suplimentară de până la 20 mp

28 lei/50 mp +10 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 20 mp

14 lei/50 mp + 5 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 20 mp

7.

Lift

40 lei

40 lei

0 lei

8.

Tabere

75 lei

75 iei

75 lei

 

Completul de arbitraj:

Ştiolică Florin - preşedinte

Uliescu Marilena - arbitru

Olteanu Edmond Gabriel - arbitru

Nemeş Vasile - arbitru

Ionescu Melinesti Felix Mircea - arbitru

 

ACTE ALE COLEGIULUI FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind aprobarea procedurii şi criteriilor pentru acordarea unui sprijin financiar colegiilor teritoriale ale farmacişti lor în vederea achiziţionării unui imobil cu destinaţia de sediu social

 

În temeiul art. 604 şi 629 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi văzând dispoziţiile art. 3 din Hotărârea Adunării generale naţionale a Colegiului Farmaciştilor din România nr. 1/2012 privind aprobarea execuţiei bugetare şi a descărcării de gestiune pentru anul 2011 şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Colegiului Farmaciştilor din România*),

Consiliul naţional al Colegiului Farmaciştilor din România decide:

Art. 1. - Cererile privind acordarea unui sprijin financiar colegiilor teritoriale ale farmaciştilor în vederea cumpărării unui imobil pentru organizarea sediului social se formulează şi se înregistrează în ordinea depunerii lor până în prima zi a ultimului trimestru al anului în curs, când se afişează pe site-ul colegiului în ordine cronologică.

Art. 2. - Pentru partea de contribuţie acordată de Colegiul Farmaciştilor din România, acesta devine coproprietar asupra sediului în cota-parte corespunzătoare contribuţiei acordate.

Art. 3. - Cererea se aprobă şi sprijinul financiar se acordă colegiilor teritoriale care nu au avut întârzieri mai mari de 3 luni la plata cotizaţiei către Colegiul Farmaciştilor din România în ultimii 5 ani şi în baza următoarelor documente:

a) memoriu cu privire la situaţia colegiului teritorial din punctul de vedere al numărului membrilor, al veniturilor realizate în ultimii 3 ani şi o descriere a nevoilor care generează necesitatea achiziţionării imobilului;

b) prezentarea modului în care se intenţionează organizarea spaţiului achiziţionat pentru acoperirea nevoilor funcţionale, precum şi a personalului angajat necesar asigurării serviciului;

c) hotărârea consiliului colegiului teritorial cu privire la suma maximă pe care o poate aloca colegiul teritorial;

d) cererea prin care se solicită sprijinul financiar al Colegiului Farmaciştilor din România, cu menţionarea valorii sprijinului respectiv.

Art. 4. - (1) Aprobarea cererii de sprijin financiar se va face de către Biroul executiv al Colegiului Farmaciştilor din România, în ultimul trimestru al anului în curs, în baza documentelor prevăzute la art. 3 şi a raportului departamentului financiar-contabil cu privire la îndeplinirea cerinţei de plată a cotizaţiei.

(2) Suma aprobată ca sprijin financiar nu poate depăşi 30% din valoarea imobilului ce urmează să fie achiziţionat.

Art. 5. - Cererile aprobate de Biroul executiv al Colegiului Farmaciştilor din România se vor afişa în ordinea crescătoare a valorii aprobate, iar lista va fi afişată pe site-ul Colegiului Farmaciştilor din România.

Art. 6. - Lista prevăzută la art. 5 se va prezenta Adunării generale naţionale a Colegiului Farmaciştilor din România, care, în şedinţa de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli, va aproba suma destinată sprijinului financiar.

Art. 7. - Alocarea sumelor pentru achiziţionarea spaţiului se va face în ordinea din lista prezentată Adunării generale naţionale a Colegiului Farmaciştilor din România, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie şi în baza următoarelor documente:

a) hotărârea adunării generale a colegiului teritorial cu privire la achiziţionarea unui imobil cu destinaţia de sediu social si alocarea sumei necesare, aşa cum a fost aceasta previzionată de consiliul colegiului, potrivit art. 3 lit. c), precum şi precizarea că pentru o eventuală diferenţă se poate solicita Colegiului Farmaciştilor din România un sprijin financiar în condiţiile prezentei decizii;

b) decizia consiliului colegiului teritorial cu privire la aprobarea achiziţionării unui sediu şi a sumei maxime pe care o poate suporta din venituri proprii, precum şi acordul ca, pentru eventuala diferenţă de valoare, Colegiul Farmaciştilor din România să devină coproprietar. În decizia de aprobare a achiziţionării imobilului se vor preciza cerinţele funcţionale ale viitorului sediu;

c) prezentarea organizării şi desfăşurării unei proceduri de achiziţie a noului imobil, în condiţiile art. 9 şi 10;

d) prezentarea a cel puţin 3 oferte de vânzare a unui imobil ce urmează să fie achiziţionat pentru organizarea sediului colegiului teritorial;

e) descrierea detaliată a celor 3 oferte,

Art. 8. - În situaţia în care există mai multe cereri aprobate care au aceeaşi valoare a sprijinului financiar, va avea prioritate colegiul care are înregistraţi mai puţini membri.

Art. 9. - Selecţia imobilului se va face în baza unei proceduri de achiziţie transparente constând în:

a) publicarea pe site-ul colegiului şi în cel puţin 3 ziare locale şi în 3 zile consecutive a intenţiei de achiziţionare a imobilului;

b) prezentarea, în cadrul anunţului de achiziţionare, a condiţiilor pe care trebuie să ie îndeplinească imobilul, conform cerinţelor funcţionale aprobate de consiliul colegiului;

c) acordarea unui termen de cel puţin 30 de zile de la data publicării anunţului pentru depunerea ofertelor,

Art. 10. - Nu se va mai efectua procedura de publicare a intenţiei de achiziţionare a imobilului în situaţia în care s-a încheiat un contract de intermediere cu o agenţie imobiliară. Ofertele prezentate de agenţia imobiliară trebuie să îndeplinească cerinţele funcţionale aprobate de consiliul colegiului şi se vor discuta în biroul executiv, care va decide cu privire la imobilul ce urmează să fie achiziţionat.

Art. 11. - Dacă unul dintre solicitanţi renunţă la sprijinul financiar, total sau parţial, ori nu îndeplineşte cerinţele privind alocarea sumelor, sumele disponibile se alocă în ordinea din lista prevăzută la art. 5, în limita aprobată de Adunarea generală naţională a Colegiului Farmaciştilor din România.

Art. 12. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Colegiului Farmaciştilor din România,

Dumitru Lupuliasa

 

Bucureşti, 10 septembrie 2012.

Nr. 4.


*) Hotărârea Adunării generale naţionale a Colegiului Farmaciştilor din România nr. 1/2012 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.