MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 656/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 656         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 17 septembrie 2012

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

220. - Ordin al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane

 

5.624. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar 2012-2013 în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane

 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3072007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 460/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane,

în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul administraţiei şi trilemelor,

Ioan-Nicolae Căbulea,

secretar de stat

 

Bucureşti, 7 septembrie 2012.

Nr. 220.

 

ANEXĂ

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, denumită în continuare Agenţie, funcţionează ca organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare MAJ.. la nivel de direcţie, în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare» ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 460/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, precum şi ale prezentului regulament.

Art. 2. - (1) Agenţia este o structură de ordine şi siguranţă publică, având competenţă generală în domeniul propriu de activitate, desfăşurând activităţi de coordonare, evaluare şi monitorizare, prin structurile şi organele sale de specialitate, la nivel naţional, urmărind aplicarea politicilor în domeniul luptei împotriva traficului de persoane, precum şi a celor din domeniul protecţiei şi asistenţei acordate victimelor traficului de persoane.

(2) Agenţia gestionează, în România, politicile publice în domeniul luptei împotriva traficului de persoane, urmărind realizarea obiectivelor prevăzute în Planul naţional de acţiune pentru combaterea traficului de fiinţe umane.

(3) Agenţia îndeplineşte atribuţiile stabilite la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 460/2011.

Art. 3. - (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Agenţia colaborează şi cooperează cu unităţile din aparatul central al M.A.I.. cu unităţile aflate în subordinea M.A.I.. precum şi cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale române şi străine, cu organizaţii  internaţionale, cu alte persoane juridice, precum şi cu persoanele fizice, în limitele legii.

(2) Diagrama de relaţii a Agenţiei este prevăzută în anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL II

Organizarea Agenţiei

 

Art. 4. - (1) Pentru ducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce îi revin, Agenţia are următoarea structură organizatorică:

a) conducerea Agenţiei;

b) Serviciul monitorizare, evaluare şi coordonare victime:

b1) Compartimentul coordonare referire victime;

b2) Compartimentul Centrul de cercetare şi informare publică;

b3) Compartimentul Baza naţională de date privind traficul de persoane;

c) Serviciul cooperare interinstituţională şi proiecte naţionale de prevenire:

d) Compartimentul relaţii publice;

d) Unitatea implementare programe şi relaţii internaţionale - la nivel de birou;

e) Compartimentul documente clasificate şi secretariat;

f) Compartimentul financiar contabilitate;

g) Compartimentul resurse umane;

h) Compartimentul juridic;

i) Compartimentul logistică;

j) Compartimentul achiziţii;

k) Compartimentul structură de securitate/C.S.T.I.C.

(2) în cadrul Agenţiei funcţionează 15 centre regionale, după cum urmează:

a) Centrul regional împotriva traficului de persoane Alba Iulia;

b) Centrul regional împotriva traficului de persoane Bacău;

c) Centrul regional împotriva traficului de persoane Braşov;

d) Centrul regional împotriva traficului de persoane Bucureşti;

e) Centrul regional împotriva traficului de persoane Cluj-Napoca;

f) Centrul regional împotriva traficului de persoane Constanţa;

g) Centrul regional împotriva traficului de persoane Craiova;

h) Centrul regional împotriva traficului de persoane Galaţi;

i) Centrul regional împotriva traficului de persoane laşi;

j) Centrul regional împotriva traficului de persoane Oradea;

k) Centrul regional împotriva traficului de persoane Piteşti;

l) Centrul regional împotriva traficului de persoane Ploieşti;

m) Centrul regional împotriva traficului de persoane Suceava;

n) Centrul regional împotriva traficului de persoane Târgu Mureş;

o) Centrul regional împotriva traficului de persoane Timişoara.

(3) Organigrama Agenţiei este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 5. - (1) Din punctul de vedere al statutului, personalul Agenţiei este constituit din funcţionari publici cu statut special (poliţişti) şi personal contractual.

(2) Din punctul de vedere al funcţiei ocupate, personalul Agenţiei este constituit din personal de conducere şi personal de execuţie.

(3) Structura organizatorică a Agenţiei este ierarhic-piramidală, cu 3 niveluri ierarhice de management, configurată să asigure suportul necesar pentru un management eficient prin obiective şi proiecte.

(4) Nivelurile ierarhice de management sunt reprezentate de directorul şi directorul adjunct (nivelul de top management strategic al instituţiei), şefii de serviciu/birou din aparatul propriu (nivel de management tactic-operativ) şi personalul de execuţie.

Art. 6. - (1) între structurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi cele de la art. 4. alin. (1) lit. b)-j) există relaţii ierarhice de subordonare, coordonare şi control.

(2) între structurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)-j) există relaţii funcţionale de cooperare şi colaborare în îndeplinirea sarcinilor care le sunt atribuite, potrivit competenţelor proprii.

(3) Coordonarea, controlul şi monitorizarea de specialitate a centrelor regionale subordonate se realizează de către serviciile de profil din cadrul Agenţiei.

 

CAPITOLUL III

Conducerea Agenţiei

 

Art. 7. - Conducerea Agenţiei este compusă din director şi director adjunct, funcţionari publici cu statut special.

Art. 8. - (1) Directorul conduce întreaga activitate a Agenţiei şi reprezintă instituţia în relaţiile cu conducerile celorlalte unităţi ale M.A.I.. precum şi cu alte instituţii şi organisme, conform competenţelor.

(2) Directorul se află în subordinea directă a ministrului administraţiei şi internelor şi în cea nemijlocită a secretarului de stat, şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică.

(3) Directorul are calitatea de ordonator de credite, exercitându-şi atribuţiile pe această linie conform dispoziţiilor legale.

(4) în exercitarea atribuţiilor sale, directorul emite decizii şi dispoziţii, după caz.

(5) Directorul stabileşte prin dispoziţie responsabilităţi concrete în vederea coordonării activităţilor structurilor centrale şi teritoriale.

(6) Atribuţiile directorului pot fi preluate, pe linia de competenţă, de înlocuitorii de drept sau de persoanele împuternicite în acest scop, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(7) Fişa postului directorului este prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 9. - (1) Directorul adjunct se subordonează direct secretarului de stat, şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică, şi nemijlocit directorului Agenţiei, răspunzând de activitatea structurilor conform dispoziţiilor directorului emise în acest sens.

(2) Directorul adjunct are dreptul să emită, potrivit competenţelor, dispoziţii de specialitate, fără caracter normativ, obligatorii pentru personalul din subordine.

(3) Fişa postului directorului adjunct este prevăzută în anexa nr. 4.

 

CAPITOLUL IV

Principalele atribuţii ale structurilor din cadrul Agenţiei

 

SECŢIUNEA 1

Serviciul monitorizare, evaluare şi coordonare victime. Compartimentul coordonare referire victime.

Compartimentul Centrul de cercetare şi informare publică.

Compartimentul Baza naţională de date privind traficul de persoane

 

Art. 10. - Atribuţiile principale ale Serviciului monitorizare, evaluare şi coordonare victime sunt următoarele:

a) solicită şi valorifică propunerile instituţiilor cu atribuţii în domeniu, în vederea elaborării proiectului Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane, denumită în continuare Strategie naţională, care se supune spre aprobare Guvernului;

b) participă la elaborarea planurilor naţionale de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale, care se supun spre aprobare Guvernului;

c) monitorizează şi evaluează activităţile desfăşurate de instituţiile publice cu atribuţii în domeniul traficului de persoane, în raport cu obiectivele prevăzute în planurile de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale;

d) elaborează proiectele standardelor naţionale în domeniu, împreună cu instituţiile publice şi organizaţiile neguvernamentale implicate, pe care le supune aprobării Guvernului, în condiţiile legii;

e) elaborează rapoartele de ţară solicitate în domeniul traficului de persoane;

f) întocmeşte în colaborare cu celelalte structuri ale M.A.I.. pe baza datelor furnizate de instituţiile publice cu atribuţii în domeniu, Raportul anual privind evoluţia traficului de persoane, care se supune spre aprobare Guvernului, şi formulează recomandări instituţiilor cu atribuţii în domeniu cu privire la dezvoltarea politicilor antitrafic;

g) desfăşoară activităţi de monitorizare, control şi îndrumare a structurilor teritoriale ale Agenţiei din perspectiva atribuţiilor ce îi revin;

h) participă la programele regionale, europene şi internaţionale cu proiecte, statistici şi evaluări pe linia reducerii fenomenului traficului de persoane şi a armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia de la nivelul Uniunii Europene;

i) elaborează şi fundamentează programe de interes naţional privind asistenţa acordată victimelor traficului de persoane în vederea reintegrării sociale şi monitorizează gestionarea fondurilor alocate;

j) facilitează schimbul de date şi informaţii cu caracter statistic dintre instituţiile cu competenţe în domeniu, din ţară şi din străinătate;

k) formulează propuneri pentru modificarea şi completarea legislaţiei în domeniul său de activitate;

l) reprezintă Agenţia sub coordonarea structurii centrale de specialitate a M.A.I. În grupuri specializate sau structuri ale Uniunii Europene, precum şi în organizaţii internaţionale în domeniul traficului de persoane;

m) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea Agenţiei, potrivit competenţelor.

Art. 11. - Atribuţiile principate ale Compartimentului coordonare referire victime sunt următoarele:

a) monitorizează asistenţa victimelor în conformitate cu Standardele naţionale specifice pentru serviciile specializate de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.238/2007;

b) asigură organizarea activităţilor de colaborare desfăşurate de instituţiile publice cu organizaţiile neguvernamentale pentru realizarea coordonării victimelor în procesul penal.

Art. 12. - Atribuţiile principale ale Compartimentului Centrul de cercetare şi informare publică sunt următoarele:

a) stabileşte indicatorii şi criteriile de apreciere a fenomenului traficului de persoane;

b) desfăşoară la nivel naţional activităţile de colectare, stocare, procesare, analiză şi difuzare a datelor şi informaţiilor privind situaţia persoanelor traficate, asistenţei acordate victimelor traficului de persoane, reintegrării sociale şi participarea acestora în cadrul procesului penal;

c) efectuează studii şi cercetări privind diagnoza şi evoluţia fenomenului traficului de persoane;

d) elaborează răspunsurile la chestionare de evaluare aplicate de instituţiile/organismele europene şi internaţionale;

e) sprijină, la cerere, instituţiile publice pentru obţinerea-resurselor necesare desfăşurării activităţilor specifice şi furnizează, la cerere, date statistice necesare planificării activităţilor proprii pentru reducerea fenomenului traficului de persoane;

f) iniţiază, coordonează sau avizează, după caz, activităţi de cercetare ştiinţifică privind traficul de persoane sunt următoarele.

Art. 13. - Atribuţiile principale ale Compartimentului Baza naţională de date privind traficul de persoane sunt următoarele:

a) administrează şi actualizează sistemul naţional de evidenţă a victimelor traficului de persoane şi monitorizare a asistenţei acordate acestora;

b) implementează procedurile şi regulile privind exploatarea în regim de securitate a datelor în format electronic;

c) colectează, stochează, procesează şi analizează date şi informaţii cu caracter personal şi statistic în domeniul său de competenţă;

d) administrează Sistemul informatic de evidenţă a victimelor traficului de persoane.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Serviciul Cooperare interinstituţională şi proiecte naţionale de prevenire.

Compartimentul relaţii publice

 

Art. 14. - Atribuţiile principale ale Serviciului cooperare interinstituţională şi proiecte naţionale de prevenire sunt următoarele:

a) participă la elaborarea planurilor naţionale de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale;

b) monitorizează şi evaluează activităţile desfăşurate de instituţiile publice cu atribuţii în domeniul traficului de persoane, în raport cu obiectivele prevăzute în planurile de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale;

c) dezvoltă programe proprii pentru realizarea activităţilor de prevenire a traficului de persoane şi sprijină, la cerere, programele în derulare;

d) elaborează şi fundamentează programe de interes naţional privind prevenirea traficului de persoane;

e) gestionează sau, după caz, monitorizează gestionarea fondurilor alocate pentru finanţarea programelor din domeniul său de activitate;

f) sprijină activitatea de informare privind drepturile persoanelor, victime ale traficului, atât în ţară, cât şi în străinătate, prin dezvoltarea de proiecte, programe şi campanii naţionale;

g) facilitează schimbul de date şi informaţii cu caracter statistic dintre instituţiile cu competenţe în domeniu, din ţară şi din străinătate;

h) formulează propuneri pentru modificarea şi completarea legislaţiei în domeniul său de activitate;

i) asigură coordonarea activităţilor de colaborare desfăşurate de instituţiile publice cu organizaţiile neguvernamentale pentru realizarea obiectivelor din Strategia naţională;

j) monitorizează, evaluează şi controlează activităţile desfăşurate de centrele regionale ale Agenţiei pe linia prevenirii traficului de persoane, în raport cu obiectivele prevăzute în Planul naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane;

k) întocmeşte şi actualizează permanent un registru cu informaţii privind instituţiile publice şi O.N.G.- urile care au responsabilităţi pe linia prevenirii traficului de persoane;

l) participă la organizarea şedinţelor grupului interministerial de lucru pentru coordonarea, analizarea şi evaluarea activităţilor desfăşurate de către instituţiile cu responsabilităţi în domeniul prevenirii si combaterii traficului de persoane si al asistentei acordate victimelor;

m) monitorizează şi coordonează activitatea centrelor regionale care participă, alături de raportorul judeţean, la organizarea şedinţelor echipelor judeţene interinstituţionale antitrafic;

n) monitorizează activităţile de prevenire a traficului de persoane iniţiate de alte instituţii publice şi O.N.G.- uri;

o) coordonează activităţile liniei Telverde;

p) desfăşoară activităţi de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane;

q) acordă informaţii publicului larg în vederea conştientizării riscurilor asociate traficului de persoane;

r) reprezintă Agenţia sub coordonarea structurii specializate a M.A.I. În grupuri specializate sau structuri ale Uniunii Europene, precum şi în organizaţii internaţionale în domeniul prevenirii traficului de persoane;

s) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea Agenţiei, potrivit competenţelor.

Art. 15. - Atribuţiile principale ale Compartimentului relaţii publice sunt următoarele:

a) gestionează imaginea publică a Agenţiei şi asigură relaţionarea acesteia cu mass-media;

b) redactează şi difuzează comunicate sau alte materiale de presă privind activitatea Agenţiei;

c) monitorizează reflectarea imaginii şi a activităţilor Agenţiei în presa scrisă, audiovizuală şi online;

d) sprijină jurnaliştii în demersul de documentare cu materiale destinate publicităţii;

e) organizează conferinţe de presă sau sprijină organizarea conferinţelor de presă aferente proiectelor cu finanţare externă în relaţia cu mass-media;

f) oferă sprijin de specialitate reprezentanţilor Agenţiei cu ocazia acordării unor interviuri;

g) elaborează şi implementează strategia de comunicare a Agenţiei;

h) asigură acreditarea jurnaliştilor;

i) gestionează situaţiile de criză mediatică;

j) gestionează solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

k) iniţiază şi întreţine relaţii de colaborare şi schimb de experienţă cu structuri similare din ţară şi din străinătate.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Unitatea de implementare programe şi relaţii internaţionale (la nivel de birou)

 

Art. 16. - Atribuţiile principale ale Unităţii de implementare programe şi relaţii internaţionale (la nivel de birou) sunt următoarele:

a) coordonează activităţile de relaţii internaţionale desfăşurate de către Agenţie şi structurile sale teritoriale, asigurând îndeplinirea prevederilor ordinelor ministrului administraţiei şi internelor specifice organizării şi desfăşurării activităţilor de relaţii internaţionale;

b) asigură reprezentarea în grupuri specializate sau structuri ale Uniunii Europene, precum şi în organizaţii internaţionale în domeniul de competenţă;

c) asigură participarea şi reprezentarea intereselor Agenţiei la acţiunile şi activităţile organizate de M.A.I.. Ministerul Afacerilor Externe, precum şi ia cele organizate de organismele specializate ale Uniunii Europene, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor specifice;

d) asigură cooperarea cu organismele internaţional şi regionale cu atribuţii în domeniu;

e) urmăreşte aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale, în domeniul de competenţă, la care România este parte şi propune măsuri pentru îndeplinirea obligaţiilor rezultate din aceste documente internaţionale;

f) iniţiază propuneri de actualizare/armonizare a legislaţiei naţionale cu aquis-ul comunitar, precum şi cu alte documente internaţionale, în domeniul de competenţă;

g) pregăteşte şi participă la întâlnirile conducerii Agenţiei cu delegaţiile/persoanele străine, cu respectarea normelor legale în vigoare;

h) elaborează planul de relaţii internaţionale al Agenţiei;

i) colaborează permanent cu structurile de linie din M.A.I.. pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin;

j) identifică, fundamentează şi elaborează propuneri de proiecte din fonduri externe nerambursabile, în conformitate cu nevoile stabilite şi obiectivele strategice de îndeplinit;

k) coordonează implementarea programelor, păstrând în acest scop evidenţa privind obiectivele, desfăşurarea activităţilor şi rezultatele programelor derulate;

l) întocmeşte, cu sprijinul beneficiarilor şi al structurilor de specialitate, documentele subsecvente aprobării fişei de proiect (specificaţii tehnice, documentaţii de atribuire etc.);

m) supraveghează în permanenţă îndeplinirea de către contractor a obligaţiilor contractuale;

n) monitorizează permanent programele/proiectele Agenţiei, inclusiv sub aspectul îndeplinirii obligaţiei de cofinanţare de către partea română;

o) colaborează permanent cu organismele finanţatoare, structuri similare din cadrul altor instituţii ale statului, precum şi din cadrul structurilor subordonate ale M.A.I. şi/sau aparatului central;

p) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea Agenţiei, potrivit competenţelor.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Compartimentul documente clasificate si secretariat

 

Art. 17. - Atribuţiile principale ale Compartimentului documente clasificate şi secretariat sunt următoarele:

a) asigură primirea şi difuzarea corespondenţei clasificate şi neclasificate;

b) asigură păstrarea, manipularea, multiplicarea, inventarierea şi arhivarea documentelor conţinând informaţii clasificate, în condiţiile legii;

c) asigură transportul şi predarea-preluarea corespondenţei de la poşta militară şi civilă;

d) asigură înregistrarea lucrărilor şi repartizarea acestora pentru rezolvare personalului Agenţiei conform rezoluţiei conducerii;

e) urmăreşte rezolvarea lucrărilor cu termen, precum şi scăderea din evidenţă a celor soluţionate;

f) ţine evidenţa ordinelor, instrucţiunilor şi regulamentelor MAI. clasificate şi neclasificate;

g) ţine evidenţa sigiliilor şi le distribuie pe fişe de evidenţă, inclusiv centrelor regionale ale Agenţiei;

h) ţine evidenţa concediilor de odihnă, concediilor medicale, concediilor de studii, concediilor fără plată, permisiilor şi învoirilor acordate personalului;

i) ţine evidenţa ştampilelor din cadrul Agenţiei şi distribuţia acestora centrelor regionale;

j) redactează dispoziţia zilnică a directorului Agenţiei;

k) întocmeşte situaţia zilnică de efective;

l) întocmeşte Toile colective de prezenţă pentru aparatul central al Agenţiei;

m) întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor de comandă;

n) întocmeşte şi actualizează agenda zilnică de activităţi a directorului Agenţiei prin consultarea acestuia, pe tronsoane orare şi subiecte;

o) coordonează activitatea de secretariat a centrelor regionale;

p) ţine evidenţa petiţiilor şi audienţelor în cadrul Agenţiei;

q) asigură preluarea pe bază de inventar a dosarelor de arhivă de la celelalte birouri din cadrul Agenţiei;

r) desfăşoară activităţi privind arhivarea documentelor în cadrul compartimentului;

s) întocmeşte ordinele de serviciu pentru misiuni, concedii de odihnă etc.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Compartimentul financiar-contabilitate

 

Art. 18. - Atribuţiile principale ale Compartimentului financiar-contabilitate sunt următoarele:

a) gestionează bugetul de venituri şi cheltuieli al Agenţiei, donaţiile, sponsorizările şi alte venituri primite de Agenţie, conform legii;

b) organizează, coordonează şi execută activităţile financiare şi contabile aferente cheltuielilor Agenţiei şi celor specifice execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al acesteia;

c) asigură certificarea proiectelor iniţiate de Agenţie în privinţa realităţii şi regularităţii, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;

d) gestionează sau, după caz, monitorizează gestionarea fondurilor alocate pentru finanţarea programelor derulate de Agenţie;

e) asigură managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile;

f) întocmeşte, la termenele stabilite, situaţii financiare periodice solicitate de structura de specialitate a ordonatorului principal de credite;

g) asigură respectarea prevederilor legale în vigoare privind acordarea vizei de control financiar preventiv propriu;

h) efectuează plăţi corespunzătoare activităţii Agenţiei, pe baza documentelor justificative;

i) asigură evidenţa şi plata drepturilor băneşti pentru angajaţii unităţii;

j) asigură evidenţa gestiunii casieriei;

k) întocmeşte registrul de casă şi răspunde de efectuarea operaţiunilor cu numerar;

l) asigură înregistrarea în contabilitate a tuturor operaţiunilor economice şi financiare aferente activităţii proprii a Agenţiei;

m) organizează evidenţa financiară în scopul asigurării la timp şi integral a fondurilor necesare realizării planului de aprovizionare tehnico-materială;

n) organizează evidenţa financiar-contabilă pe capitole, titluri şi articole bugetare;

o) urmăreşte organizarea şi desfăşurarea activităţilor privind înregistrarea în evidenţă a operaţiunilor privind ordonanţarea şi plata angajamentelor bugetare, privind cheltuielile cu bunurile şi serviciile, precum şi cheltuielile cu activele nefinanciare;

p) întocmeşte şi răspunde de respectarea graficului privind circuitul documentelor justificative;

q) întocmeşte şi răspunde de actualizarea şi aplicarea procedurilor scrise pentru operaţiunile financiar-contabile desfăşurate în cadrul compartimentului;

r) elaborează propuneri pentru întocmirea nomenclatorului arhivistic pe linie financiar-contabilă;

s) răspunde de arhivarea documentelor financiar-contabile;

t) efectuează activităţi de control intern (sub toate formele: autocontrol, control în lanţ şi control ierarhic) pentru domeniile de activitate specifice;

u) îndeplineşte şi alte activităţi financiar-contabile specifice, conform legislaţiei în vigoare.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Compartimentul resurse umane

 

Art. 19. - Atribuţiile principale ale Compartimentului resurse umane sunt următoarele:

a) elaborează, coordonează şi asigură realizarea strategiei şi politicilor de resurse umane din cadrul Agenţiei;

b) evaluează şi analizează structura, resursele, necesităţile de personal şi dinamica personalului Agenţiei;

c) asigură încadrarea personalului necesar pe posturile prevăzute în statul de organizare, conform atribuţiilor ce îi revin şi potrivit actelor normative în vigoare;

d) elaborează actele administrative şi documentele specifice pentru numirea în funcţii şi gestionarea raporturilor de serviciu/muncă ale personalului Agenţiei, în conformitate cu normele de competenţă în domeniul gestiunii resurselor umane;

e) desfăşoară activităţi privind promovarea personalului Agenţiei, conform prevederilor actelor normative în vigoare;

f) realizează planificarea resurselor umane ale Agenţiei;

g) coordonează, controlează şi evaluează măsurile de actualizare a sistemului de gestiune a resurselor umane;

h) asigură respectarea procedurilor legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date în domeniul de competenţă;

i) desfăşoară activităţi pentru gestionarea datelor cu privire la personalul în rezervă şi retragere, precum şi cu privire la veteranii de război;

j) gestionează evidenţa personalului în activitate din Agenţie;

k) centralizează, analizează şi supune spre aprobare, potrivit competenţelor, lucrările de acordare a gradelor profesionale la îndeplinirea stagiului minim şi înainte de îndeplinirea stagiului minim al poliţiştilor, precum şi acordarea ordinelor şi medaliilor prevăzute de sistemul naţional de decoraţii;

l) coordonează modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de evaluare anuală a personalului Agenţiei şi prezintă conducerii M.A.I. principalele concluzii rezultate din această activitate;

m) participă la inspecţiile şi controalele de fond dispuse de conducerea Agenţiei;

n) îndeplineşte atribuţiile specifice, potrivit prevederilor legale, pentru punerea în aplicare a strategiei şi politicilor de resurse umane;

o) monitorizează evoluţia stării şi practicii disciplinare în rândul personalului, acordarea recompenselor şi aplicarea sancţiunilor disciplinare;

p) colaborează cu structurile cu atribuţii similare din cadrul M.A.I.. precum şi cu cele care au atribuţii în cunoaşterea personalului;

q) formulează proiectele răspunsurilor la petiţiile, cererile, sesizările cetăţenilor, altele decât cele cu caracter penal, şi ale organizaţiilor neguvernamentale interne sau internaţionale adresate Agenţiei şi repartizate spre soluţionare;

r) participa la elaborarea sau analiza propunerilor pentru armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară în domeniul de competenţă;

s) desfăşoară activităţi în vederea efectuării de verificări cu privire la sesizările şi reclamaţiile referitoare la respectarea deontologiei de către poliţiştii din structurile subordonate;

t) organizează, coordonează, îndrumă şi controlează activitatea de pregătire continuă pe categorii de personal şi specialităţi pentru personalul Agenţiei;

u) efectuează sau solicită efectuarea de măsurători şi determinări ale câmpului electromagnetic de către instituţiile abilitate, pentru stabilirea măsurilor de prevenire şi protecţie care se impun;

v) înregistrează şi ţine evidenţa accidentelor de muncă şi a evenimentelor periculoase, potrivit actelor normative în vigoare, cercetează evenimentele, participă la cercetarea evenimentelor potrivit competenţelor, comunică şi propune încadrarea evenimentelor ca accident de muncă, după caz;

w) constată şi propune aplicarea de sancţiuni, potrivit competenţelor, pentru încălcarea de către personalul din cadrul Agenţiei şi al centrelor regionale subordonate a legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă;

x) propune sistarea activităţii sau scoaterea din funcţiune a echipamentelor tehnice, atunci când constată o stare de pericol iminent de accidentare sau de îmbolnăvire profesională, şi sesizează, după caz, organele de urmărire penală;

y) desfăşoară activităţi de prevenire a riscurilor profesionale şi de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Compartimentul juridic

 

Art. 20. - Atribuţiile principale ale Compartimentului juridic sunt următoarele:

a) iniţiază propuneri de actualizare şi armonizare a legislaţiei naţionale specifice cu reglementările internaţionale;

b) organizează studierea temeinică a legilor şi a altor acte normative, imediat după publicarea acestora, de către personalul care are atribuţii în aplicarea prevederilor legale, precum şi acţiuni de prevenire a încălcărilor normelor legale şi de înlăturare a deficienţelor constatate în activitatea Agenţiei;

c) întocmeşte şi prezintă conducerii Agenţiei propuneri de măsuri privind îndeplinirea sarcinilor ce revin structurilor acesteia, în vederea aplicării stricte a legilor şi a altor acte normative, imediat după publicarea acestora;

d) urmăreşte modul de aplicare a normelor juridice în activitatea Agenţiei şi face propuneri pentru perfecţionarea normelor juridice;

e) întocmeşte observaţii şi propuneri, motivate juridic, la proiectele de legi, hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului, de acte normative cu caracter intern (dispoziţii, ordine, regulamente, instrucţiuni) asupra cărora a fost consultată Agenţia, întocmeşte avize motivate, la solicitarea conducerii Agenţiei, cu privire la diferite categorii de lucrări cu caracter juridic privind activitatea unităţii;

f) întocmeşte şt ţine evidenţa legilor, decretelor, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, precum şi a actelor normative cu caracter intern şi a documentelor de colaborare/cooperare care interesează activitatea Agenţiei, în scopul furnizării operative şi calificate a informaţiilor solicitate de conducere, de structurile de specialitate şi de personalul acestora;

g) pregăteşte şi examinează sub aspectul legalităţii şi eficienţei juridice documentaţia care stă la baza deciziilor conducerii şi acordă asistenţă juridică conducerii în problematica ce implică activitatea Agenţiei;

h) elaborează sau, după caz, avizează anteproiectele de acte normative promovate de Agenţie, în condiţiile stabilite prin Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de acte normative în M.A.I.;

i) avizează pentru legalitate proiectele de dispoziţii, metodologii, regulamente şi alte acte normative cu caracter intern sau acte cu caracter individual emise ori semnate de conducerea Agenţiei, potrivit competenţei, precum şi orice acte care pot angaja răspunderea patrimonială a Agenţiei;

j) reprezintă şi apără interesele Agenţiei în faţa autorităţilor administraţiei publice, a organelor Ministerului Public, a instanţelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie, precum şi în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege în acest scop, elaborează şi formulează acţiuni, întâmpinări, răspunsuri la interogatorii, exercită căi de atac, propune conducerii Agenţiei renunţarea la acţiuni şi căi de atac, exercită orice mijloace legale de apărare a drepturilor şi intereselor acesteia;

k) asigură reprezentarea şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale M.A.I. În cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege, pe baza delegaţiilor emise de Direcţia generală juridică din cadrul M.A.I.;

l) sesizează conducerea Agenţiei şi structurile de specialitate, după caz, cu privire la deficienţele datorate acestora, rezultate din soluţionarea litigiilor la instanţele judecătoreşti, pentru luarea măsurilor adecvate, în scopul asigurării legalităţii şi a ordinii de drept;

m) ia măsuri pentru obţinerea titlurilor executorii şi punerea în executare a acestora, potrivit legii, în vederea realizării creanţelor si a altor drepturi patrimoniale ale Agenţiei si ale M.A.I.;

n) acordă asistenţă juridică consiliilor de disciplină, conform competenţelor;

o) participă prin personalul propriu în comisiile de achiziţie, în comisiile de soluţionare a contestaţiilor şi la negocierea proiectelor de contracte în procedurile de achiziţie publică şi negocierile derulate în acest sens;

p) avizează pentru legalitate proiecte de contracte, înţelegeri şi alte acte juridice care angajează răspunderea juridică a Agenţiei ori în cazul în care procedura de achiziţie a fost derulată prin acest compartiment sau în cazul în care acest compartiment a negociat ori a elaborat proiectul actului;

q) participă, după caz, la negocierea de convenţii, acorduri si înţelegeri internaţionale în legătură cu domeniul de activitate al Agenţiei;

r) coordonează elaborarea de către Agenţie a proiectelor unor documente şi transmiterea, după aprobare, a documentelor privind cazurile sau situaţiile reclamate organismelor internaţionale din domeniul drepturilor omului către solicitanţi;

s) elaborează puncte de vedere cu privire la respectarea drepturilor omului şi a normelor dreptului umanitar în şi de către Agenţie, precum şi asupra implementării reglementărilor privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în cadrul acesteia;

t) formulează proiectele răspunsurilor la petiţiile cetăţenilor şi organizaţiilor neguvernamentale interne sau internaţionale adresate Agenţiei şi repartizate de conducere spre soluţionare;

u) desfăşoară activităţi având ca scop determinarea corelării acţiunilor Agenţiei şi a dispoziţiilor conducerii cu legislaţia comunitară în materie;

v) participă la instruirea personalului din Agenţie în problematica la care se referă actele juridice internaţionale, în probleme de drept umanitar şi drepturile omului, precum şi în probleme de cunoaştere şi aplicare unitară a legislaţiei, în raport cu specificul unităţii;

w) elaborează puncte de vedere privitoare la interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii legale şi acordă conducerii şi personalului Agenţiei consultaţii cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu;

x) sprijină activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale, iniţiază şi participă la acţiuni de cunoaştere, interpretare şi aplicare a actelor normative şi de prevenire a încălcării acestora de către personalul Agenţiei;

y) analizează, semestrial, influenţele asupra patrimoniului aflat în administrarea Agenţiei sau a M.A.I.. rezultate din soluţionarea proceselor în care a asigurat reprezentarea şi din relaţiile contractuale, propunând conducerii măsurile care se impun pentru protejarea intereselor patrimoniale şi pentru asigurarea unei prestaţii juridice de calitate;

z) analizează periodic activitatea proprie şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii pe linie juridică, informând conducerea Agenţiei despre rezultatul analizei şi propunerile formulate;

aa) desfăşoară activităţi de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a sistemelor proprii de control intern/managerial;

bb) îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter juridic prevăzute de lege sau dispuse de conducerea unităţii, potrivit competenţelor, şi răspunde solicitărilor formulate de Direcţia generală juridică din cadrul M.A.I.

 

SECŢIUNEA a d-a

Compartimentul logistică

 

Art. 21. - Atribuţiile principale ale Compartimentului logistică sunt următoarele:

a) elaborează proiectul planului anual de asigurare tehnico-materială, iar după aprobare urmăreşte realizarea acestuia;

b) asigură evidenţa tehnico-operativă a bunurilor materiale aflate în gestionarea Agenţiei;

c) depune la Compartimentul financiar-contabilitate notele cuprinzând indicatori şi calcule de fundamentare, precum şi orice acte justificative privind propunerile de venituri şi cheltuieli bugetare;

d) asigură activitatea de primire, depozitare, conservare, întreţinere şi exploatare a bunurilor materiale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

e) execută controlul operativ curent asupra modului de administrare a bunurilor materiale;

f) asigură activitatea de inventariere şi înaintează la timp documentele privind rezultatul acestei operaţiuni;

g) întocmeşte şi înaintează spre avizare documentele legale privind scoaterea din funcţiune, disponibilizarea, declasarea şi casarea bunurilor materiale aflate în gestiunea Agenţiei, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;

h) întocmeşte documentele necesare în vederea aprobării aprovizionării Agenţiei cu bunuri materiale;

i) întocmeşte lista de investiţii pentru Agenţie în baza propunerilor compartimentelor de specialitate;

j) întocmeşte planul de reparaţii ale aparaturii şi mijloacelor tehnice din dotare şi răspunde de îndeplinirea acestuia;

k) ţine evidenţa comportării în exploatare a aparaturii tehnice achiziţionate sau reparate;

l) răspunde de întreţinerea spaţiilor şi a bunurilor din dotare, de buna funcţionare a instalaţiilor, întocmeşte documentaţiile tehnice pentru executarea lucrărilor de reparaţii curente;

m) menţine curăţenia şi ordinea în spaţiile date spre folosinţa Agenţiei;

n) răspunde de modul în care se aplică măsurile de prevenire a incendiilor, stabilite prin planul pe unitate;

o) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de art. 19 din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 239/2010 privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a mediului în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor;

p) distribuie imprimatele şi rechizitele necesare personalului, potrivit normelor legale în vigoare;

q) răspunde de întreţinerea, repararea şi folosirea aparaturii tehnice şi a mijloacelor de transport din dotare;

r) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea Agenţiei, potrivit competenţelor;

s) ţine evidenţa nominală şi statistică a autovehiculelor din folosinţă şi efectuează verificări privind starea tehnică şi de funcţionare a acestora;

t) participă la ordin la verificările privind starea tehnică şi de funcţionare a autovehiculelor utilizate şi colaborează cu structura de specialitate a M.A.I. care asigură pe linie de mobilitate misiunile Agenţiei;

u) efectuează verificarea personalului cu atribuţii în asigurarea tehnică de autovehicule la pregătirea de specialitate;

v) ţine evidenţa verificărilor/controalelor periodice efectuate de personalul oficiului care conduce autovehiculele din dotare, conform reglementărilor în domeniu, şi comunică datele necesare structurii deţinătoare de parc auto;

w) ţine evidenţa informatizată a armelor militare, a muniţiilor, precum şi a materialelor periculoase, cu ajutorul aplicaţiilor informatice dedicate;

x) întocmeşte şi înaintează, la solicitarea Direcţiei generale logistice sau a eşaloanelor superioare, situaţii privind gradele de dotare, rapoarte, dări de seamă, în vederea informării conducerii M.A.I.;

y) întocmeşte şi înaintează spre avizare specificaţiile tehnice ale produselor ce fac obiectul procedurilor de achiziţie organizate fa nivelul Agenţiei;

z) asigură, prin personal specializat, asistenţa tehnică cu ocazia executării şedinţelor de tragere cu armamentul din dotare;

aa) întocmeşte documentele de organizare a activităţilor de protecţie a mediului pentru Agenţie;

bb) controlează şi notifică directorului Agenţiei aspectele sesizate privind încălcarea de către personalul Agenţiei a legislaţiei de protecţie a mediului în obiectivele şi incintele aparţinând acesteia, precum şi în zonele de responsabilitate unde Agenţia desfăşoară activităţi specifice;

ce) propune şi supune spre aprobare directorului Agenţiei măsuri concrete pentru protecţia mediului în zona de responsabilitate unde desfăşoară activităţi personalul propriu;

dd) prezintă directorului Agenţiei informări asupra modului de realizare a activităţilor de protecţie a mediului;

ee) verifică luarea măsurilor necesare pentru utilizarea eficientă a oricărei forme de energie, a resurselor şi materialelor în derularea activităţii specifice;

ff) stabileşte măsurile adecvate în funcţie de specificul activităţii pentru prevenirea, limitarea şi eliminarea efectelor poluărilor accidentale;

gg) elaborează anual raportul privind desfăşurarea activităţilor de protecţie a mediului pentru Agenţie şi 11 înaintează structurii coordonatoare pe linia protecţiei mediului de la eşalonul superior, conform legislaţiei în vigoare; 91 t^i9rg]i^|te2pre vede rea n planurile anuale de asigurare tehnico-materială a resurselor financiare necesare desfăşurării activităţilor de protecţie a mediului specifice fiecărui domeniu de activitate;

ii) colaborează cu autorităţile locale de protecţie a mediului pentru desfăşurarea unor acţiuni comune în domeniu;

jj) urmăreşte implementarea şi respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului, a instrucţiunilor şi normelor de protecţie a mediului în cadrul Agenţiei;

kk) participă la convocările/simpozioanele de specialitate organizate de structurile de specialitate de la nivelul eşaloanelor superioare;

ll) ţine evidenţa cheltuielilor de protecţie a mediului pe domenii de activitate;

mm) întocmeşte şi actualizează permanent dosarul de mediu, conform legislaţiei în vigoare;

nn) întocmeşte şi înaintează eşaloanelor superioare raportul privind accidentul ecologic, pentru evenimentele care îndeplinesc condiţiile de a fi declarate accidente ecologice conform legislaţiei în vigoare.

 

SECŢIUNEA a 9-a

Compartimentul achiziţii

 

Art. 22. - Atribuţiile principale ale Compartimentului achiziţii sunt următoarele:

a) întocmeşte programul anual al achiziţiilor publice şi prestărilor de servicii, pe care îl supune spre aprobare directorului Agenţiei şi îl actualizează potrivit alocaţiilor bugetare asigurate;

b) realizează punerea în corespondenţă cu sistemul de grupare şi codificare utilizat în Vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV) a produselor, serviciilor şi lucrărilor care fac obiectul contractelor de achiziţie publică;

c) întocmeşte notele justificative pe care le supune spre aprobare conducerii instituţiei în cazul aplicării procedurilor de achiziţii;

d) elaborează calendarul procedurii de atribuire necesar pentru planificarea procesului de achiziţii publice şi monitorizează intern procesul de achiziţii, ţinând seama de termenul legal prevăzut pentru publicarea anunţurilor, depunerea de candidaturi/oferte, durata previzională pentru examinarea şi evaluarea candidaturilor/ofertelor, precum şi de orice alte termene care pot influenţa procedura;

e) elaborează documentaţia de preselectare/selectare/ atribuire, în colaborare cu compartimentele interesate de produse, servicii sau lucrări, şi răspunde pentru legalitatea procedurilor, propune stabilirea criteriilor şi a documentaţiei de atribuire a contractului de concesiune a lucrărilor publice şi a serviciilor în anunţul de participare;

f) participă împreună cu membrii comisiei la deschiderea ofertelor şi a altor documente care însoţesc oferta, verifică îndeplinirea criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi, realizează selecţia/preselecţia candidaţilor, dialogul cu operatorii economici, în cazul procedurii de dialog competitiv, negocieri cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurilor de negociere;

g) verifică propunerile tehnice şi financiare prezentate de ofertanţi din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din documentaţia descriptivă, în vederea stabilirii ofertelor admisibile şi a celei câştigătoare;

h) pune la dispoziţia oricărui operator economic solicitant documentaţia de preselectare/selectare/atribuire;

i) răspunde solicitărilor de clarificări, transmiţând răspunsurile însoţite de întrebările aferente către toţi operatorii economici care au obţinut documentaţia de atribuire;

j) informează ofertanţii cu privire la rezultatele procedurii de achiziţie;

k) redactează contractele de achiziţie publică potrivit fiecărei proceduri, urmăreşte avizarea, semnarea şi comunicarea acestora;

l) verifică respectarea legalităţii şi regularităţii specifice procedurii de achiziţie publică;

m) urmăreşte permanent derularea în condiţii corespunzătoare şi legale a contractelor încheiate cu furnizorii;

n) elaborează împreună cu Compartimentul juridic şi transmite Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor punctul de vedere al autorităţii contractante, în cazul unei contestaţii;

o) duce la îndeplinire măsurile impuse autorităţii contractante de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

p) introduce în SEAP documente, note, documentaţii, în vederea atribuirii de contracte.

 

SECŢIUNEA a 10-a

Compartimentul structura de securitate/C.S.T.I.C.

 

Art. 23. - (1) Atribuţiile principale ale Compartimentului structura de securitate în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate sunt următoarele:

a) elaborează şi supune spre aprobare conducerii Agenţiei normele interne de protecţie a informaţiilor clasificate, potrivit legii;

b) întocmeşte Programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune spre avizare Direcţiei generale de informaţii şi protecţie internă din cadrul M.A.I.. denumită în continuare DGIPI, iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia;

c) elaborează şi actualizează proceduri privind activităţile de protecţie a informaţiilor clasificate şi INFOSEC;

d) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate în toate componentele acesteia;

e) asigură relaţionarea cu DGIPI, structura abilitată să coordoneze şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

f) coordonează activitatea compartimentelor speciale pentru evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate, în condiţiile legii;

g) gestionează incidentele de securitate în domeniu şi propune măsuri pentru soluţionarea acestora;

h) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;

i) consiliază conducerea Agenţiei în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;

j) informează conducerea Agenţiei despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

k) acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţiile clasificate;

1) organizează activităţi de pregătire specifică a personalului care are acces ia informaţii clasificate;

m) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;

n) actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;

o) întocmeşte şi actualizează listele cu informaţii clasificate elaborate şi deţinute de Agenţie, pe clase şi niveluri de secretizare;

p) prezintă directorului Agenţiei propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijin din partea DGIPI;

q) efectuează, cu aprobarea conducerii Agenţiei, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;

r) exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii;

s) împreună cu funcţionarul de securitate organizează, coordonează şi controlează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate la nivelul Agenţiei şi centrelor regionale subordonate.

(2) Atribuţiile principale ale Compartimentului structura de securitate în domeniul INFOSEC sunt următoarele:

a) elaborează şi actualizează procedurile de securitate ale SIC;

b) evaluează implicaţiile în planul securităţii privind modificările software, hardware, fireware şi procedurale propuse pentru SIC (SPAD);

c) verifică dacă modalităţile de configuraţie a SIC (SPAD) afectează securitatea fizică şi logică a acestora;

d) verifică modul de executare a întreţinerii şi actualizării software-ului pentru a nu periclita securitatea sistemului;

e) asigură un control riguros al mediilor de stocare a informaţiilor şi a documentaţiei sistemului, verificând concordanţa între clasa sau nivelul de secretizare a informaţiilor stocate, marcajul de secretizare a informaţiilor stocate şi marcajul de secretizare a mediilor de stocare;

f) ia măsuri tehnice şi organizatorice pentru protecţia mediilor de stocare a informaţiilor faţă de câmpurile electromagnetice şi faţă de accesul neautorizat la informaţiile clasificate;

g) execută controale privind modul de utilizare a mediilor de stocare a informaţiilor;

h) asigură păstrarea şi consultarea documentaţiei şi a datelor de evidenţă şi control, în conformitate cu procedurile de securitate;

i) stabileşte proceduri de verificare pentru utilizarea în SIC (SPAD) numai a software-ului autorizat;

j) asigură împreună cu administratorul de sistem/reţea aplicarea celor mai eficiente proceduri de creare a copiilor de rezervă şi de recuperare software;

k) coordonează, urmăreşte şi controlează modul în care se realizează accesul la toate serviciile reţelei INTERNET;

l) răspunde de menţinerea tehnicii de calcul în stare de operativitate şi de buna funcţionare a acesteia şi răspunde de integritatea şi operativitatea software-ului de administrare a reţelelor şi sistemelor de operare;

m) asigură utilizarea tehnicii de calcul din dotare, precum şi a suporturilor externe de informaţie, în conformitate cu prevederile normelor şi instrucţiunilor privind activitatea de informatică în unităţile MAL;

n) coordonează şi asigură asistenţă de specialitate pe timpul cercetării cazurilor de încălcare, reală sau prezumtivă, a prevederilor de securitate pe linie INFOSEC, a evaluării eventualelor prejudicii produse, precum şi modul de recuperare a pagubelor produse;

o) monitorizează permanent toate aspectele de securitate specifice sistemelor informatice şi de comunicaţii;

p) organizează activităţi de pregătire specifica INFOSEC a , personalului care are acces la informaţii clasificate;

q) efectuează cu aprobarea conducerii activităţi de îndrumare, sprijin şi control pe linia modului de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate pe linie INFOSEC, la nivelul Agenţiei şi centrelor regionale.

 

SECŢIUNEA a 11-a

Centrele regionale

 

Art. 24. - (1) Agenţia are în componenţă 15 centre regionale, fără personalitate juridică, constituite în judeţele în care funcţionează curţi de apel.

(2) Centrele regionale împotriva traficului de persoane au următoarele atribuţii principale:

a) dezvoltă la nivel regional campanii de informare şi sensibilizare privind fenomenul traficului de persoane adresate publicului general şi grupurilor aflate în situaţii de risc urmărind dezvoltarea capacităţii de autoprotecţie a potenţialelor victime;

b) asigură informarea şi instruirea partenerilor instituţionali şi sociali cu privire la diferite aspecte ale traficului de persoane, statutul şi drepturile victimelor, protejarea imaginii victimelor şi corecta informare a opiniei publice, în scopul păstrării confidenţialităţii datelor personale;

c) asigură formarea iniţială şi continuă a personalului M.A.I.. care prin natura atribuţiilor poate intra în contact cu potenţiale victime ale traficului de persoane, în scopul creării abilităţilor necesare identificării fenomenului la nivelul comunităţilor şi al realizării intervenţiei primare de tip preventiv;

d) implementează programele si proiectele Agenţiei la nivel local;

e) monitorizează aplicarea şi implementarea standardelor naţionale specifice pentru serviciile specializate de asistenţă a victimelor traficului de persoane;

f) monitorizează implementarea Planului naţional de acţiune împotriva traficului de persoane la nivel regional;

g) referă victima traficului de persoane instituţiilor sau organizaţiilor abilitate să ofere asistenţă şi informează victima cu privire la serviciile disponibile;

h) menţine contactul permanent cu victima/martorul şi o/îl informează cu privire ia modul de desfăşurare a procesului penal;

i) asigura/facilitează în cooperare cu alte unităţi M.A.I. deplasarea victimelor/martorilor la instanţă şi protecţia pe parcursul audierii;

j) facilitează colaborarea locală şi regională între structurile implicate în lupta antitrafic;

k) desfăşoară la nivel local activităţi de colectare a datelor şi informaţiilor privind situaţia persoanelor traficate, asistenţa acordată victimelor traficului de persoane şi reintegrarea socială, precum şi cu privire la participarea acestora în cadrul procesului penal;

l) realizează evaluarea iniţială a nevoilor victimelor traficului de persoane şi comunică structurilor abilitate datele de interes operativ rezultate, cu respectarea principiului confidenţialităţii şi a drepturilor victimei;

m) monitorizează funcţionarea centrelor pentru asistenţa victimelor în conformitate cu standardele naţionale specifice pentru serviciile specializate de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane;

n) colectează, stochează, procesează şi analizează date şi a informaţii cu caracter personal şi statistic în domeniul lor de competenţă

o) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de conducerea Agenţiei, potrivit competenţelor.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 25. - Întreg personalul Agenţiei are obligaţia de a cunoaşte şi aplica, în părţile ce îl privesc, prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare.

Art. 26. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1*)

la regulament

 

DIAGRAMA DE RELAŢII

a Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane

 


*) Anexa nr. 1 la regulament este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2*)

la regulament

 

ORGANIGRAMA

Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane

 


*) Anexa nr. 2 la regulament este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane

 

FIŞA POSTULUI

 

A. Identificarea postului

 

 

1. Compartimentul:

conducerea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane

2. Denumirea şi codul postului:

director

3. Poziţia postului în statul de organizare:

1

4.1. Relaţii cu alte posturi:

- este subordonat direct ministrului administraţiei şi internelor;

- se subordonează nemijlocit secretarului de stat, şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică;

- are în subordine directa întregul personal al Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane şi în subordine nemijlocită şefii de servicii şi birouri din cadrul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane.

4.2. Relaţii funcţionale

- coordonează şi îndrumă activitatea structurilor din cadrul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane;

- cooperează cu celelalte unităţi din cadrul şi subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor (M.A.I.) şi colaborează pe probleme de interes comun, potrivit legislaţiei în vigoare, cu structuri similare din sistemul de apărare şi ordine publică.

4.3. Relaţii de control

- monitorizează şi controlează activitatea serviciilor, birourilor, a compartimentelor, precum şi a structurilor de profil teritoriale.

4.4. Relaţii de reprezentare

- reprezintă Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane în relaţiile cu unităţile M.A.I.. în limita atribuţiilor funcţionale.

4.5. Relaţii cu autorităţi, instituţii publice, organizaţii internaţionale, persoane juridice private

- reprezintă Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, în limita atribuţiilor funcţionale primite, în relaţiile cu partenerii sociali din ţară şi străinătate;

- are relaţii de cooperare cu alte structuri din M.A.I.. ale Direcţiei de investigare a infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism din cadrul Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu alte ministere şi instituţii publice.

5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:

conduce întreaga activitate a Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane şi este ordonator terţiar de credite în subordinea ordonatorului principal.

 

B. Cerinţele postului

 

 

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul:

- ofiţer de poliţie.

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului:

- minimum subcomisar de poliţie;

- maximum chestor de poliţie.

3. Pregătirea necesară ocupantului postului:

 

3.1. Pregătire de bază:

- studii superioare cu diplomă de licenţă/absolvire/studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare, în domeniul ştiinţelor sociale.

3.2. Pregătire de specialitate:

- cursuri postuniversitare/maşter în specialitatea studiilor necesare desfăşurării atribuţiilor ori studii superioare de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor 3 cicluri tip Bologna, în domeniul ştiinţelor sociale.

3.3. Alte cunoştinţe:

- în domeniul de specialitate, relaţii internaţionale;

- utilizare PC.

3.4. Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului:

- să obţină autorizaţie/certificat de acces la informaţii clasificate, nivel minim „strict secret”.

3.5. Limbi străine - citit/scris/vorbit:

- cel puţin o limbă de circulaţie internaţională - nivel avansat.


4. Experienţă:

 

4.1. Vechime în muncă, din care în MAI.:

8 ani vechime în M.A.I.

4.2. Vechime în specialitate:

3 ani.

4.3. Vechime în funcţii de conducere:

2 ani.

4.4. Perioada pentru acomodarea la cerinţele postului:

6 luni.

5. Aptitudini şi abilităţi necesare:

- aptitudini de conducere, organizare şi planificare a activităţii, la un nivel bun de dezvoltare;

- oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor;

- să deţină o capacitate superioară de relaţionare în vederea comunicării interpersonale şi organizaţionale în cadrul colectivului de muncă, cu celelalte structuri ale unităţii, cu instituţiile care concură la realizarea actului profesional, cu cetăţenii şi comunitatea;

- deciziile luate să aibă efect convingător şi dinamizator, iar hotărârile pe care le ia să fie înţelese, acceptate şi îndeplinite fără rezerve de subordonaţii şi colaboratorii săi;

- abilităţi pentru exploatarea tehnicii de calcul;

- reprezentări, atenţie, memorie, capacitate distributivă şi de concentrare în orice condiţii, inteligenţă practică/teoretic-aplicativă (înţelegerea şi soluţionarea problemelor care necesită documentare şi studiu);

- imaginaţie, gândire flexibilă şi deschisă la nou, cu predominanţă pozitivă în abordări;

- abilităţi de exprimare orală şi în scris;

6. Atitudini necesare, comportament solicitat:

- disponibilitate de a-i capacita pe ceilalţi membri ai colectivului şi de a lucra în echipă, spirit de iniţiativă;

- buna cunoaştere a terminologiei şi a procedurilor utilizate în domeniul poliţienesc;

- să aibă o conduită morală ireproşabilă în serviciu şi în societate, prestanţă şi autoritate deosebite;

- tact, discreţie, prestanţă, solicitudine şi politeţe;

- ţinută şi comportament echilibrat, răbdare, stăpânire de sine, adaptabilitate;

- cinste,”devotament şi loialitate faţă de instituţie;

. disciplină, punctualitate, conştiinciozitate, curaj şi capacitatea de a-şi asuma răspunderi, perseverenţă;

- interes profesional şi atitudine de cooperare socială.

7. Parametrii privind starea sănătăţii somatice:

- conform baremelor medicale din MAI.;

- declarat „apt medical pentru funcţii de conducere”.

8. Trăsături psihice şi de personalitate:

- rezistenţă la efort prelungit;

- apt psihologic pentru funcţii de conducere, conform baremelor MAI.

 

C. Condiţii specifice de muncă

 

1. Locul de muncă:

- la sediul unităţii.

2. Programul de lucru:

- zilnic, 8 ore, cu posibilitatea desfăşurării de ore suplimentare peste programul normal de lucru.

3. Deplasări curente:

- controale tematice la unităţile teritoriale, comunicări ştiinţifice, conferinţe, simpozioane, seminare, cursuri de pregătire profesională a poliţiştilor.

4. Condiţii deosebite de muncă:

- expus ia acţiunile câmpurilor electromagnetice şi pericol deosebit;

- activitate cu volum mare de operaţii mentale complexe (solicitări intelectuale

- activitate preponderent statică.

5. Riscuri implicate de post:

- surmenaj, oboseală fizică şi psihică;

- afecţiuni medicale ca urmare a activităţii preponderent statice şi a nivelului ridicat de stres;

- expunere la radiaţii electromagnetice;

- riscuri specifice activităţii de poliţie.

6. Compensări:

- în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare şi conform dispoziţiei de numire;

- concediu suplimentar;

- condiţii speciale de muncă.


D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului

 

1. Sarcini şi îndatoriri:

- conduce întreaga activitate a Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane;

- coordonează activitatea de elaborare a Strategiei naţionale, precum şi a planurilor naţionale de acţiune şi acţionează pentru aplicarea acestora;

- colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului propriu;

- urmăreşte şi controlează aplicarea deciziilor proprii, a convenţiilor şi acordurilor internaţionale în domeniu la care România este parte şi propune măsuri pentru îndeplinirea obligaţiilor rezultate din aceste documente internaţionale;

- fundamentează şi elaborează propuneri pentru bugetul anual al Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane;

- propune spre aprobare ministrului administraţiei şi internelor statul de funcţii al Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, numeşte şi eliberează din funcţie personalul subordonat;

- asigură sistemul relaţional între structurile din cadrul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane şi celelalte structuri din M.A.I. ori alte instituţii;

- studiază corespondenţa şi lucrările repartizate pentru analiză şi dispune măsuri de soluţionare; verifică conţinutul şi forma lucrărilor soluţionate;

- organizează documentarea şi elaborarea unor lucrări urgente;

- asigură menţinerea unui climat optim de muncă şi de stimulare a iniţiativelor personale;

- iniţiază programe/proiecte şi campanii de informare pentru prevenirea traficului de persoane şi urmăreşte implementarea acestora;

- propune realizarea unor sondaje de opinie, studii, cercetări sociologice care să se constituie în instrumente utile pentru cunoaşterea dimensiunilor fenomenului traficului de persoane, reducerea victimizării şi creşterea gradului de siguranţă perceput de populaţie;

- identifică şi atrage parteneri cu care să sprijine activităţile de prevenire a traficului de persoane şi de asistenţă acordată victimelor;

- organizează controale tematice pe linii de muncă;

- coordonează şi promovează iniţiativele locale şi asigură generalizarea rezultatelor pozitive obţinute;

- iniţiază demersuri privind colaborarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane cu structuri similare sau alţi parteneri sociali;

- aprobă organizarea de conferinţe, simpozioane şi seminare iniţiate de Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane;

- avizează şi coordonează campaniile mass-media ale Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane;

- coordonează organizarea convocărilor de pregătire profesională a personalului din subordine;

- aprobă programele de pregătire a personalului în domeniul traficului de persoane;

- conduce pregătirea profesională de specialitate şi fizică a personalului din subordine;

- decide măsuri la nivelul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane pentru întărirea stării şt practicii disciplinare în rândul efectivelor;

- asigură managementul financiar al fondurilor existente.

2. Responsabilităţi

 

2.1. Responsabilităţi de planificare

- stabileşte obiectivele Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane;

- coordonează elaborarea planurilor de activităţi ale Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane;

- coordonează activităţile desfăşurate în cadrul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane;

- urmăreşte modul de executare a ordinelor şi dispoziţiilor date în scopul realizării activităţilor specifice.

2.2. Responsabilităţi de raportare

- raportează conducerii M.A.I. sarcinile executate şi pe cele planificate;

- coordonează elaborarea rapoartelor de evaluare a activităţii Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane;

- raportează modul de realizare a acţiunilor şi activităţilor ce revin Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane din documentele cu principalele activităţi ale M.A.I.

2.3. Responsabilităţi de lucru cu publicul

- audienţe;

- seminare, conferinţe, simpozioane.

2.4. Responsabilităţi de luare a deciziilor

- aprobă metodologii ce vizează activităţile de prevenire, monitorizare şi evaluare a traficului de persoane şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea mijloacelor şi metodelor de muncă, precum şi dotarea cadrelor;

- propune modificarea sau elaborarea unor acte normative de nivel superior ori cu caracter intern;

- dispune măsuri către structurile Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane.

2.5. Accesul la informaţii, păstrarea şi confidenţialitatea acestora

- acces la informaţii clasificate, clasa „secret de stat”, nivelul „strict secret”.

 

E. Standarde de performanţă asociate postului

 

1. Indicatori cantitativi:

- asigurarea rezolvării în termen a dispoziţiilor conducerii M.A.I.;

- urmărirea realizării măsurilor şi sarcinilor stabilite prin planurile de muncă şi programele aprobate;

- coordonarea elaborării unor lucrări concepţionale de amploare;

- soluţionarea problemelor curente ale Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane şi a celor personale ale cadrelor din subordine.

2. Indicatori calitativi:

- managementul activităţii Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane;

- îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor la nivelul standardelor de performanţă stabilite;

- calitatea lucrărilor prezentate conducerii MAI.;

- coordonarea coerentă a colaborării cu celelalte structuri centrale în domeniul monitorizării, evaluării şi prevenirii traficului de persoane;

- asigurarea respectării prevederilor legale în vigoare.

3. Costuri:

- urmăreşte realizarea obiectivelor planificate în condiţiile încadrării în normele legale de cheltuieli.

4. Timp:

- urmăreşte încadrarea în termenele ordonate pentru fiecare dintre acţiunile planificate, organizate şi desfăşurate.

5. Utilizarea resurselor:

- urmăreşte utilizarea judicioasă a resurselor repartizate pentru realizarea acţiunilor;

- valorificarea, în condiţiile legii, a oportunităţilor de finanţare sau, după caz, a resurselor disponibile din surse externe.

6. Mod de realizare:

- individual sau în echipă, în funcţie de complexitatea lucrărilor;

- în cooperare cu alte structuri de poliţie, instituţii guvernamentale şi organizaţii neguvernamentale.

 

Ministrul administraţiei şi internelor,

……………………………………………

(numele şi prenumele)

……………………………………………

(semnătura şt data)

 

 

 

 

Secretar de stat,

.......................................................

Şeful Departamentului ordine şi siguranţă publică,

.......................................................

gradul, numele şi prenumele)

……………………………………………

(semnătura şi data)

Titularul postului,

……………………………………………

(gradul, numele şi prenumele)

……………………………………………

(semnătura şi data)

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

MINISTERULADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane

 

FIŞA POSTULUI

 

A. Identificarea postului

 

1. Compartimentul:

Conducerea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane

2. Denumirea şi codul postului:

Director adjunct

3. Poziţia postului în statul de organizare:

2

4.1. Relaţii cu alte posturi:

- este subordonat direct Ministrului Administraţiei şi Internelor;

- se subordonează nemijlocit directorului Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane;

- are în subordine directă personalul Serviciului monitorizare, evaluare şi coordonare victime, al Serviciului cooperare interinstituţională şi proiecte naţionale de prevenire, precum şi al centrelor regionale împotriva traficului de persoane şi în subordine nemijlocită şefii serviciilor.

4.2. Relaţii funcţionale

- coordonează şi îndrumă activitatea structurilor din subordine;

- cooperează cu celelalte unităţi din cadrul şi subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor (M.A.I.) şi colaborează pe probleme de interes comun, potrivit legislaţiei în vigoare cu structuri similare din sistemul de apărare şi ordine publică.

4.3. Relaţii de control

- monitorizează şi controlează activitatea serviciilor şi a structurilor teritoriale.

4.4. Relaţii de reprezentare

- reprezintă Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane în relaţiile cu unităţile MAI. În limita atribuţiilor funcţionale.

4.5. Relaţii cu autorităţi, instituţii publice, organizaţii internaţionale, persoane juridice private

- reprezintă Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, în limita atribuţiilor funcţionale primite, în relaţiile cu partenerii sociali din ţară şi străinătate;

- are relaţii de cooperare cu alte structuri din MAI.. ale Direcţiei de investigare a infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism din cadrul Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu alte ministere şi instituţii publice.

5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:

- gestionează activitatea de monitorizare, cercetare şi prevenire a traficului de persoane desfăşurată de Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, asigurând coordonarea cu celelalte structuri ale MAI.

 

B. Cerinţele postului

 

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul:

- ofiţer de poliţie

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului:

- minimum subcomisar de poliţie; » maximum comisar şef de poliţie.

3. Pregătirea necesară ocupantului postului:

 

3.1. Pregătire de bază:

- studii superioare cu diplomă de licenţă/absolvire/studii superioare de licenţă, ciclu I de studii universitare, în domeniul ştiinţelor sociale.

3.2. Pregătire de specialitate:

- cursuri postuniversitare/maşter în specialitatea studiilor necesare desfăşurării atribuţiilor ori studii superioare de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor 3 cicluri tip Bologna, în domeniul ştiinţelor sociale

3.3. Alte cunoştinţe:

- în domeniul de specialitate, relaţii internaţionale;

- utilizare PC.

3.4. Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului:

- să obţină autorizaţie/certificat de acces la informaţii clasificate, nivel minim „strict secret”.

3.5. Limbi străine - citit/scris/vorbit:

- cel puţin o limbă de circulaţie internaţională - nivel avansat.

4. Experienţă:

 

4.1. Vechime în muncă, din care în MAI.

5 ani vechime în M.A.I.

4.2. Vechime în specialitate:

3 ani

4.3. Vechime în funcţii de conducere:

2 ani

4.4. Perioada pentru acomodarea la cerinţele postului:

6 luni

5. Aptitudini şi abilităţi necesare:

- aptitudini de conducere, organizare şi planificare a activităţii, la un nivel bun de dezvoltare;

- oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor;

- să deţină o capacitate superioară de relaţionare în vederea comunicării interpersonale şi organizaţionale în cadrul colectivului de muncă, cu celelalte structuri ale unităţii, cu instituţiile care concură la realizarea actului profesional, cu cetăţenii şi comunitatea;

- deciziile luate să aibă efect convingător şi dinamizator, iar hotărârile pe care le ia să fie înţelese, acceptate şi îndeplinite fără rezerve de subordonaţii şi colaboratorii săi;

- abilităţi pentru exploatarea tehnicii de calcul;

- reprezentări, atenţie, memorie, capacitate distributivă şi de concentrare în orice condiţii, inteligenţă practică/teoretic-aplicativă (înţelegerea şi soluţionarea problemelor care necesită documentare şi studiu);

- imaginaţie, gândire flexibilă şi deschisă la nou, cu predominanţă pozitivă în abordări;

- abilităţi de exprimare orală şi în scris.

6. Atitudini necesare, comportament solicitat:

- disponibilitate de a-i capacita pe ceilalţi membri ai colectivului şi de a lucra în echipă, spirit de iniţiativă;

- buna cunoaştere a terminologiei şi a procedurilor utilizate în domeniul poliţienesc;

- să aibă o conduită morală ireproşabilă în serviciu şi în societate, prestanţă şi autoritate deosebite;

- tact, discreţie, prestanţă, solicitudine şi politeţe;

- ţinută şi comportament echilibrat, răbdare, stăpânire de sine, adaptabilitate;

- cinste,devotament şi loialitate faţă de instituţie;

- disciplină, punctualitate, conştiinciozitate, curaj şi capacitatea de a-şi asuma răspunderi, perseverenţă;

- interes profesional şi atitudine de cooperare socială.

7. Parametrii privind starea sănătăţii

somatice:

- conform baremelor medicale din MAL;

- declarat „apt medical pentru funcţii de conducere”.

8. Trăsături psihice şi de personalitate:

- rezistenţă la efort prelungit;

- apt psihologic pentru funcţii de conducere, conform baremelor MAL

 

C. Condiţii specifice de muncă

 

1. Locul de muncă:

- la sediul unităţii.

2. Programul de lucru:

- zilnic, 8 ore cu posibilitatea desfăşurării de ore suplimentare peste programul normal de lucru.

3. Deplasări curente:

- controale tematice la unităţile teritoriale, comunicări ştiinţifice, conferinţe, simpozioane, seminare, cursuri de pregătire profesională a poliţiştilor.

4. Condiţii deosebite de muncă:

- expus la acţiunile câmpurilor electromagnetice şi pericol deosebit;

- activitate cu volum mare de operaţii mentale complexe (solicitări intelectuale

- activitate preponderent statică.

5. Riscuri implicate de post:

- surmenaj, oboseală fizică şi psihică;

- afecţiuni medicale ca urmare a activităţii preponderent statice şi a nivelului ridicat de stres;

- expunere la radiaţii electromagnetice;

- riscuri specifice activităţii de poliţie.

6. Compensări:

- în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare şi conform dispoziţiei de numire;

- concediu suplimentar;

- condiţii speciale de muncă.


D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului

 

1. Sarcini şi îndatoriri:

- planifică, îndrumă şi sprijină activitatea structurilor din subordine;

- înlocuieşte directorul la comanda Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, în absenţa acestuia;

- participă la elaborarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane, precum şi a planurilor naţionale de acţiune şi acţionează pentru aplicarea acestora;

- colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului propriu;

- urmăreşte şi controlează aplicarea deciziilor proprii, a convenţiilor şi acordurilor internaţionale în domeniu la care România este parte şi propune măsuri pentru îndeplinirea obligaţiilor rezultate din aceste documente internaţionale;

- fundamentează şi elaborează propuneri pentru bugetul anual al Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane;

- urmăreşte modul de executare a dispoziţiilor şi măsurilor luate pentru eficientizarea muncii;

- participă la asigurarea sistemului relaţional între structurile din cadrul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane şi celelalte structuri din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor ori alte instituţii;

- studiază corespondenţa şi lucrările repartizate pentru analiză şi dispune măsuri de soluţionare; verifică conţinutul şi forma lucrărilor soluţionate;

- organizează documentarea şi elaborarea unor lucrări urgente;

- asigură menţinerea unui climat optim de muncă şi de stimulare a iniţiativelor personale;

- iniţiază programe/proiecte şi campanii de informare pentru prevenirea traficului de persoane şi urmăreşte implementarea acestora;

- propune realizarea unor sondaje de opinie, studii, cercetări sociologice care să se constituie în instrumente utile pentru cunoaşterea dimensiunilor fenomenului traficului de persoane, reducerea victimizării şi creşterea gradului de siguranţă perceput de populaţie;

- identifică şi atrage parteneri cu care să sprijine activităţile de prevenire a traficului de persoane şi de asistenţă acordata victimelor;

- organizează controale tematice pe linii de muncă;

- coordonează şi promovează iniţiativele locale şi asigura generalizarea rezultatelor pozitive obţinute;

- iniţiază demersuri privind colaborarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane cu structuri similare sau cu alţi parteneri sociali;

- propune spre aprobare organizarea de conferinţe, simpozioane şi seminare iniţiate de Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane;

- coordonează campaniile mass-media ale Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane;

- coordonează organizarea convocărilor de pregătire profesională a personalului din subordine;

- aprobă programele de pregătire a personalului în domeniul traficului de persoane; «conduce pregătirea profesională de specialitate şi fizică a personalului din

subordine;

- decide măsuri pentru întărirea stării şi practicii disciplinare în rândul efectivelor;

- este funcţionar de securitate şi îndeplineşte atribuţiile conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;

- participă la aplicarea şi verificarea respectării prevederilor actelor normative ce reglementează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate;

- asigură implementarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate;

- elaborează programul de prevenire a scurgerii informaţiilor clasificate pentru Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane;

- în colaborare cu Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;

- întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării instituţiilor abilitate, iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia;

- coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;

- asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

- monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;

- consiliază conducerea unităţii în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;

- informează conducerea unităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

- acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;

- asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;

- actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;

- întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare;

- prezintă conducătorului unităţii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importantă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate;

- efectuează, cu aprobarea conducerii unităţii, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;

- exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii;

- elaborează şi supune aprobării conducerii Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii.

2. Responsabilităţi

 

2.1. Responsabilităţi de planificare

- participă la stabilirea obiectivelor Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane;

- coordonează elaborarea planurilor de activităţi ale structurilor din subordine;

- coordonează activităţile desfăşurate în cadrul structurilor din subordine;

- urmăreşte modul de executare a ordinelor şi dispoziţiilor date în scopul realizării activităţilor specifice.

2.2. Responsabilităţi de raportare

- raportează directorului Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane sarcinile executate şi cele planificate;

- coordonează elaborarea rapoartelor de evaluare a activităţii structurilor din subordine;

. raportează modul de realizare a acţiunilor şi activităţilor ce revin structurilor din subordine din documentele cu principalele activităţi ale M.A.I.

2.3. Responsabilităţi de lucru cu publicul

- audienţe;

- seminare, conferinţe, simpozioane.

2.4. Responsabilităţi de luare a deciziilor

- aprobă metodologii ce vizează activităţile de prevenire, monitorizare şi evaluare a traficului de persoane şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea mijloacelor şi metodelor de muncă, precum şi dotarea cadrelor;

- propune modificarea sau elaborarea unor acte normative de nivel superior ori cu caracter intern;

- dispune măsuri către structurile Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane.

2.5. Accesul la informaţii, păstrarea şi confidenţialitatea acestora

- acces la informaţii clasificate, clasa „secret de stat”, nivelul „strict secret”

 

E. Standarde de performanţă asociate postului

 

1. Indicatori cantitativi:

- asigurarea rezolvării în termen a dispoziţiilor conducerii M.A.I. şi a directorului Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane;

- urmărirea realizării măsurilor şi sarcinilor stabilite prin planurile de muncă şi programele aprobate;

- coordonarea elaborării unor lucrări concepţionale de amploare;

- soluţionarea problemelor curente ale Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane şi a celor personale ale cadrelor din subordine.

2. Indicatori calitativi:

- managementul activităţii structurilor din subordine;

- îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor la nivelul standardelor de performanţă stabilite;

- calitatea lucrărilor prezentate conducerii M.A.I.;

- coordonarea coerentă a colaborării cu celelalte structuri centrale, în domeniul monitorizării, evaluării şi prevenirii traficului de persoane;

- asigurarea respectării prevederilor legale în vigoare.

3. Costuri:

- urmăreşte realizarea obiectivelor planificate în condiţiile încadrării în normele legale de cheltuieli.

4. Timp:

- urmăreşte încadrarea în termenele ordonate pentru fiecare dintre acţiunile planificate, organizate şi desfăşurate.

5. Utilizarea resurselor:

- urmăreşte utilizarea judicioasă a resurselor repartizate pentru realizarea acţiunilor.

6. Mod de realizare:

- individual sau în echipă, în funcţie de complexitatea lucrărilor;

- în cooperare cu alte structuri de poliţie, instituţii guvernamentale şi organizaţii neguvernamentale.

 

Secretar de stat,

şeful Departamentului ordine şi siguranţă publică,

…………………………………………………………….

(gradul, numele şi prenumele)

…………………………………………………………….

(semnătura şi data)

 

Avizat

Directorul general al Direcţiei generale de informaţii şi proiecţie internă,

…………………………………………………………….

(gradul, numele şi prenumele)

…………………………………………………………….

(semnătura şi data)

 

 

Directorul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane,

…………………………………………………………….

(gradul, numele şi prenumele)

…………………………………………………………….

(semnătura şi data)

 

 

Titularul postului,

…………………………………………………………….

(gradul, numele şi prenumele)

…………………………………………………………….

(semnătura şi data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar 2012-2013 în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

 

În baza prevederilor art. 254 alin. (19) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar

în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.560/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar 2012-2013 în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 1.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului

Ecaterina Andronescu

 

Bucureşti, 31 august 2012.

Nr. 5.624.

 

ANEXA

 

METODOLOGIA

de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar 2012-2013 în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Coordonarea metodologică a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular este asigurată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

(2) Conform art. 95 alin. (1) lit. I) şi m) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, inspectoratele şcolare asigură:

a) consiliere şi asistenţă unităţilor de învăţământ în gestionarea resurselor umane, a posturilor didactice, legalitatea organizării şi desfăşurării concursurilor de ocupare a posturilor didactice;

b) gestionarea, reactualizarea şi publicarea bazei de date privind cadrele didactice calificate rămase nerepartizate şi posturile didactice/catedrele din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care se vacantează pe parcursul anului şcolar 2012-2013, prin afişare la sediile proprii şi pe site-urile acestora;

c) monitorizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unităţile din învăţământul preuniversitar.

(3) La nivelul fiecărui inspectorat şcolar se constituie, în baza deciziei inspectorului şcolar general, comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de monitorizare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar 2012-2013, în următoarea componenţă - un inspector şcolar general adjunct; 6-12 membri - inspectori şcolari/inspectori şcolari de specialitate; 1-6 secretari - inspectori şcolari pentru managementul resurselor umane; informatician/analist programator/ajutor analist programator; consilierul juridic al inspectoratului şcolar.

Art. 2. - (1) După data de 17 septembrie 2012, pe posturile didactice/catedrele complete sau incomplete care se vacantează în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pe parcursul anului şcolar 2012-2013, se repartizează personalul didactic calificat care îndeplineşte condiţiile de ocupare a acestor posturi, conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.560/2011, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Metodologie-cadru.

(2) în lipsa personalului didactic prevăzut la alin. (1), după începerea cursurilor, posturile didactice/catedrele complete sau incomplete care se vacantează în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pe parcursul anului şcolar 2012-2013, pe termen scurt, de cel mult 60 de zile, se atribuie la nivelul unităţilor de învăţământ care au posturi didactice neocupate, personalului didactic calificat, prin decizie a directorilor, în baza hotărârii consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ.

Art. 3. - În cazul în care posturile didactice/catedrele vacantate pe parcursul anului şcolar nu pot fi ocupate conform art. 2, consiliile de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în care se vacantează posturi didactice/catedre, pe parcursul anului şcolar 2012-2013, pe o durată mai mare de 60 de zile, sunt abilitate să organizeze şi să desfăşoare individual, în consorţii şcolare sau în asocieri temporare la nivel local, concursuri cu probe scrise şi practice/orale în profilul postului ori inspecţii speciale la clasă pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor, pe perioadă determinată, cu personal didactic calificat, respectiv testări pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor cu personal fără studii corespunzătoare postului, conform prezentei metodologii.

Art. 4. - (1) Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat constau în probă practică/orală sau inspecţie specială la clasă şi probă scrisă din didactica specialităţii în profilul postului didactic/catedrei, potrivit programelor specifice pentru concurs în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, conform art. 254 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Inspecţia specială la clasă în profilul postului didactic/catedrei şi probele practice/orale de profil, pentru posturile care sunt condiţionate pentru ocupare de probă practică/orală, se organizează, se desfăşoară şi se evaluează conform art. 110 alin. (5) şi (6) din Metodologia-cadru. La aceste probe nu se admit contestaţii. Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială la clasă sau la proba practică/orală minimum nota 5 (cinci) nu au dreptul de a participa la proba scrisă.

(3) Probele scrise se susţin pe baza subiectelor elaborate de comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise constituită la nivelul unităţii de învăţământ/consorţiului şcolar/grupului de unităţi de învăţământ care s-au asociat temporar, în concordanţă cu programele specifice pentru concurs în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, şi se evaluează prin note de la 10 la 1 Comisiile de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise asigură, la cererea candidaţilor, şi traducerea acestora în limbile minorităţilor naţionale. Durata de redactare a lucrării scrise este de 4 (patru) ore. Nota obţinută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare. Pentru proba scrisă se stabilesc, de către comisia de elaborare a subiectelor şi a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise, minimum 3 (trei) variante de subiecte şi baremele de evaluare aferente.

(4) Candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci), atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială, iar media de repartizare se calculează astfel:

 

[(nota obţinută la proba scrisă)*3+(nota obţinută la proba practică/inspecţia specială la clasă)]/4.

 

(5) în cazul mediilor de repartizare egale obţinute la concurs, departajarea candidaţilor se face în ordinea prevăzută la art. 110 alin. (14) din Metodologia-cadru.

Art. 5 - (1) Testarea personalului fără studii corespunzătoare postului constă în interviu şi lucrare scrisă.

(2) Lucrarea scrisă se susţine înaintea interviului. Durata de redactare a lucrării scrise este de 3 (trei) ore. Lucrarea scrisă şi interviul se evaluează cu note de la 10 la 1. Lucrarea scrisă are o pondere de două treimi din nota finală; restul, respectiv o treime, reprezintă rezultatul evaluării în urma desfăşurării interviului.

(3) Nota minimă de promovare, atât a lucrării scrise, cât şi a interviului, este 5 (cinci).

(4) în cazul în care există egalitate de medie între candidaţii fără studii corespunzătoare postului care au susţinut testarea, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante au în ordine:

a) candidaţii care au continuitate pe post/catedră, care frecventează modulele de pedagogie sau de perfecţionare organizate în cadrul caselor corpului didactic ori de alte instituţii agreate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, conform legii, şi care au obţinut cel puţin calificativul „Bine”;

b) candidaţii cu domiciliul sau reşedinţa în localitatea în care se afla postul didactic/catedra solicitată;

c) candidaţii cu studii superioare în specialitatea postului, fără examen de licenţă;

d) candidaţii cu studii superioare care se recalifică în specialitatea postului;

e) candidaţii cu studii superioare cu specialitatea cea mai apropiată postului solicitat;

f) candidaţii în curs de calificare în specialitatea postului;

g) candidaţii care au participat sau participă la cursuri de perfecţionare organizate în cadrul caselor corpului didactic ori de alte instituţii agreate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, conform legii.

Art. 6. - (1) Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care organizează, individual, în consorţii sau în asocieri temporare, concursurile/testările numesc comisiile de organizare şi desfăşurare a concursului/testării şi de examinare a candidaţilor şi angajează pe perioadă determinată candidaţii admişi în urma acestor concursuri pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(2) Perioadele de organizare şi desfăşurare a concursului/testării şi datele de desfăşurare a probelor în cadrul concursului/testării se fac publice prin afişare la inspectoratele şcolare şi la unităţile  de învăţământ care organizează concursul/testarea.

 

CAPITOLUL II

Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacantate pe parcursul anului şcolar, în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu personal didactic calificat

 

Art. 7. - (1) Cererile de înscriere la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în care s-au vacantat posturi didactice/catedre pe parcursul anului şcolar, potrivit anexei nr. 1, însoţite de copii de pe documentele solicitate, se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ sau la centrul care organizează concursul.

(2) La concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în care se vacantează posturi didactice/catedre pe parcursul anului şcolar au dreptul să participe persoanele care îndeplinesc condiţiile de studii, condiţiile privind acreditarea/autorizarea studiilor şi pregătirea psihopedagogică prevăzute în Metodologia-cadru. Candidaţii trebuie să posede atestatele/avizele necesare, conform Metodologiei-cadru, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesită atestate/avize suplimentare.

(3) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în care se vacantează posturi didactice/catedre pe parcursul anului şcolar se pot înscrie la concurs absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior, postliceal sau mediu care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, denumit în continuare Centralizator. Pentru ocuparea acestor posturi didactice/catedre, proba scrisă se susţine în specializarea/specializările postului/catedrei, conform Centralizatorului, după programele valabile, specifice pentru concurs.

(4) Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învăţământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, persoanele care nu prezintă un document medical din care sa reiasă faptul că nu există incompatibilităţi de ordin medical cu funcţia didactică, precum şi persoanele care au fost eliminate pentru fraudă sau tentativă de fraudă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2012.

Art. 8. - (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor la nivelul unei unităţi de învăţământ, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ stabileşte comisia de concurs, conform art. 254 alin. (10) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Comisia de organizare şi desfăşurare a concursului, numită prin decizia directorului unităţii de învăţământ, are următoarea componenţă:

a) preşedinte - directorul adjunct sau un cadru didactic, membru al consiliului de administraţie;

b) membri - profesori, de regulă titulari, care au dobândit definitivarea în învăţământ;

c) un reprezentant al inspectoratului şcolar;

d) secretar - un cadru didactic.

(2) în situaţia în care unităţile de învăţământ sunt organizate, în consorţii şcolare/asocieri temporare la nivel local, comisia de organizare şi desfăşurare a concursului se constituie la nivel de consorţiu şcolar/asociere temporară, fiind validată de fiecare consiliu de administraţie al unităţilor de învăţământ. Comisia de organizare şi desfăşurare a concursului, numită prin decizia directorului unităţii de învăţământ care coordonează activitatea consorţiului şcolar/decizia directorului unităţii de învăţământ care a fost stabilită centru de concurs, are următoarea componenţă:

a) preşedinte - un director sau un director adjunct al uneia dintre unităţile de învăţământ din cadrul consorţiului şcolar/asocierii temporare;

b) membri - directori, directori adjuncţi, profesori din unităţile de învăţământ din cadrul consorţiului şcolar/asocierii temporare, care au dobândit definitivarea în învăţământ;

c) un reprezentant al inspectoratului şcolar;

d) secretar - un cadru didactic.

(3) în cazul în care în unităţile de învăţământ preuniversitar care organizează concurs nu există suficienţi membri, conducerea unităţii de învăţământ apelează la metodiştii de specialitate ai inspectoratului şcolar sau la directori din alte unităţi de învăţământ. Aceste situaţii sunt soluţionate de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ cu sprijinul inspectoratului şcolar.

(4) în situaţia în care concursul se desfăşoară la nivelul unei unităţi de învăţământ, proba practică/orală în profilul postului sau inspecţia specială la clasă se susţine în faţa unei comisii, aprobată de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, numită prin decizia preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, alcătuită din:

a) preşedinte - directorul unităţii de învăţământ sau un cadru didactic, membru al consiliului de administraţie;

b) membri - câte 2 profesori de specialitate, care au dobândit definitivarea în învăţământ, cu specializarea în profilul postului;

c) secretar - un cadru didactic.

(5) în situaţia în care concursul se desfăşoară la nivelul consorţiilor şcolare/centrelor de concurs, proba practică/orală în profilul postului sau inspecţia specială la clasă se susţine în faţa unei comisii validate de fiecare consiliu de administraţie al unităţilor de învăţământ, numită prin decizia preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, alcătuită din:

a) preşedinte - directorul unei unităţi de învăţământ;

b) membri - câte 2 profesori de specialitate, care au dobândit definitivarea în învăţământ, cu specializarea în profilul postului/responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea în profilul postului/metodişti ai inspectoratului şcolar;

c) secretar - un cadru didactic.

Art. 9. - Atribuţiile membrilor din comisiile de organizare şi desfăşurare a concursului şi pentru organizarea inspecţiilor la clasă/probelor practice/orale sunt stabilite de comisia judeţeană, a municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului.

Art. 10. - (1) în situaţia în care concursul se organizează de către o unitate de învăţământ, comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise se aprobă de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, la propunerea directorului, prin decizia preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului şi are următoarea componenţă;

a) preşedinte - directorul adjunct sau un cadru didactic titular, membru al consiliului de administraţie;

b) membrii - pentru fiecare disciplină de concurs, câte 2 profesori titulari de specialitate din învăţământul preuniversitar care au dobândit definitivarea în învăţământ;

c) secretar - un cadru didactic cu competenţe în tehnoredactare.

(2) în situaţia în care concursul se organizează la nivel de consorţiu/asociere temporară, comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise este propusă şi validată de consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ care au posturi didactice publicate pentru concurs din cadrul consorţiului şcolar/asocierii temporare de unităţi şi este numită prin decizia preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului în următoarea componenţă:

a) preşedinte - un director sau un director adjunct al unei unităţi de învăţământ din cadrul consorţiului şcolar/asocierii temporare de unităţi de învăţământ;

b) membri - pentru fiecare disciplină de concurs, câte 2 profesori de specialitate din învăţământul preuniversitar care au dobândit definitivarea în învăţământ;

c) 1-3 secretari - cadre didactice cu competenţe în tehnoredactare.

Art. 11. - În mod excepţional, pentru disciplinele la care nu se identifică suficienţi profesori evaluatori, comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului are obligaţia de a asigura profesori evaluatori, la solicitarea preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului.

Art. 12. - (1) Membrii comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise declară în scris că păstrează secretul asupra subiectelor. În cazul divulgării subiectelor suportă consecinţele legii.

(2) Subiectele şi baremele de evaluare pentru proba scrisă sunt alcătuite de membrii comisiei în incinta unităţii la care se desfăşoară concursul, în ziua desfăşurării probei, într-un spaţiu special rezervat.

Art. 13. - (1) Fiecare lucrare scrisă este verificată independent, de cei 2 membri ai comisiei şi apreciată separat, cu note de la 10 la 1, incluzând şt punctul din oficiu, conform baremului de evaluare. Fiecare profesor evaluator trece punctele acordate pentru fiecare subiect, precum şi nota finală, în borderoul de notare, după terminarea evaluării. La evaluare nu se fac însemnări pe lucrare.

(2) Preşedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise verifică borderourile şi semnalează diferenţele mai mari de un punct dintre notele acordate de cei 2 profesori evaluatori. În această situaţie, cei 2 profesori evaluatori reverifică împreună lucrarea şi acordă o nouă notă care se înregistrează într-un alt borderou. Această notă trebuie să fie cuprinsă între notele iniţiale.

(3) Când nu s-au semnalat diferenţe mai mari de un punct, fiecare profesor evaluator îşi înscrie propria notă pe lucrare, semnează în dreptul notei, iar preşedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise calculează nota finală ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, o trece pe lucrare şi semnează. După stabilirea mediei, preşedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise deschide lucrările scrise, în prezenţa profesorilor evaluatori şi consemnează notele finale într-un proces-verbal tip, care cuprinde numele candidaţilor, numărul lucrării şi nota finală obţinută.

(4) Evaluarea lucrărilor de concurs şi afişarea rezultatelor se realizează în termen de maximum 48 de ore de la finalizarea probei scrise.

Art. 14. - Lucrările scrise, pentru care se depun contestaţii, în termen de maximum 24 de ore de la afişarea rezultatelor, se resigilează, în vederea reevaluării, secretizându-se şi nota/notele acordată/acordate la prima evaluare.

Art. 15. - Comisia de rezolvare a contestaţiilor este formată în întregime din alte persoane decât cele din comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise. Comisia de rezolvare a contestaţiilor este numită prin decizia preşedintelui comisiei de organizare şi

desfăşurare a concursului, în componenţa prevăzută la art. 10 alin. (1)şi(2).

Art. 16. - Recorectarea lucrărilor se face conform procedurii prevăzute la art. 13, în termen de cel mult 48 de ore de la finalizarea etapei de înregistrare a contestaţiilor.

Art. 17. - (1) în cazul în care diferenţa dintre nota finală acordată de comisia de rezolvare a contestaţiilor şi nota finală acordată de comisia de evaluare este de cel mult 0,5 puncte, diferenţă care poate fi în plus sau în minus, rămâne definitivă nota finală acordată de comisia de evaluare.

(2) Dacă diferenţa dintre nota finală acordată de comisia de rezolvare a contestaţiilor şi nota finală stabilită în urma evaluării iniţiale este mai mare de 0,5 puncte, nota finală acordată de comisia de rezolvare a contestaţiilor este definitivă.

(3) în situaţia lucrărilor cu nota finală stabilită în urma evaluării iniţiale între 4,50-4,99, inclusiv notele de 4,50 şi 4,99, sau o notă cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă este nota finală atribuită la recorectare.

Art. 18. - Hotărârile comisiei de rezolvare a contestaţiilor sunt definitive şi se pot ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 19. - (1) După validarea dosarelor de concurs şi afişarea listei candidaţilor admişi pentru susţinerea probelor de concurs, comisia de organizare şi desfăşurare a concursului afişează graficul de desfăşurare a probelor practice/orale şi a inspecţiilor speciale la clasă.

(2) Probele practice/orale şi inspecţiile speciale la clasă în profil ui postului se desfăşoară în perioada stabilita de comisia de organizare şi desfăşurare a concursului, conform prezentei metodologii.

(3) După desfăşurarea şi evaluarea probelor practice/orale şi a inspecţiei speciale la clasă se alcătuieşte lista candidaţilor admişi pentru susţinerea lucrării scrise.

Art. 20. - Proba scrisă se desfăşoară în aceleaşi condiţii ca şi proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, din data de 2 august 2012, conform Metodologiei-cadru.

Art. 21. - (1) După soluţionarea tuturor contestaţiilor comisia de organizare şi desfăşurare a concursului alcătuieşte listele finale, în ordinea descrescătoare a mediilor, pentru fiecare disciplină de concurs.

(2) Listele finale sunt prezentate consiliului/consiliilor de administraţie ale unităţii/unităţilor de învăţământ care au organizat concurs, în vederea validării, conform art. 254 alin. (11) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) După validare, comisia de organizare şi desfăşurare a concursului repartizează pe posturile didactice/catedrele vacantate/rezervate candidaţii care au obţinut cel puţin media 5 (cinci), conform art. 4 alin. (4), în ordinea descrescătoare a mediilor. Departajarea candidaţilor cu medii egale se realizează conform art. 4 alin. (5).

Art. 22. - Directorul unităţii de învăţământ emite decizia de numire pentru candidaţii repartizaţi şi încheie cu aceştia contracte individuale de muncă pe perioadă determinată până la finalizarea anului şcolar în curs ori până la revenirea titularului pe post/catedră, dar nu mai târziu de finalizarea anului şcolar în curs, pentru candidaţii repartizaţi pe posturi didactice/catedre rezervate, conform anexei nr. 3.

 

CAPITOLUL III

Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacantate pe parcursul anului şcolar, în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu personal didactic fără studii corespunzătoare postului

 

Art. 23. - În mod excepţional, în situaţia în care posturile didactice/catedrele care se vacantează în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pe parcursul anului şcolar, nu pot fi ocupate cu personal didactic calificat, acestea pot fi ocupate pe perioadă determinată cu personal didactic fără studii corespunzătoare postului, testat prin interviu şi lucrare scrisă, în profilul postului didactic solicitat.

Art. 24. - La testarea organizată pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat se pot prezenta persoane care au absolvit cel puţin liceul, cu diplomă de bacalaureat.

Art. 25. - (1) Comisia de organizare şi desfăşurare a testării personalului fără studii corespunzătoare postului se stabileşte conform art. 8 alin. (4) şi (5).

(2) Comisia pentru testarea personalului fără studii corespunzătoare postului are următoarele atribuţii:

a) elaborează subiectele atât pentru lucrarea scrisă, cât şi pentru interviu, pe baza programei specifice elaborate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;

b) decide, în cazuri deosebite, folosirea subiectelor de rezervă;

c) numeşte supraveghetorii, îi instruieşte şi controlează modul în care se desfăşoară testarea;

d) numeşte profesorii pentru rezolvarea contestaţiilor, alţi 2 profesori de specialitate decât cei care au evaluat iniţial lucrările scrise.

Art. 26. - (1) Candidaţii pot contesta rezultatul evaluării lucrării scrise. Contestaţiile se soluţionează prin recorectarea lucrărilor scrise de alţi profesori de specialitate decât cei care au evaluat iniţial lucrările scrise, numiţi de preşedintele comisiei pentru testarea personalului fără studii corespunzătoare postului. Dacă diferenţa dintre nota acordată de comisia de contestaţii şi nota stabilită în urma evaluării iniţiale este mai mare de 0,5 puncte, nota acordată de comisia de contestaţii este definitivă.

(2) în situaţia lucrărilor cu nota finală stabilită în urma evaluării iniţiale între 4,50-4,99, inclusiv notele de 4,50 şi 4,99 sau o notă cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă este nota finală atribuită la recorectare.

(3) Rezultatul stabilit în urma recorectării rămâne definitiv şi se poate ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile reglementate la art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) în vederea susţinerii interviului, comisia pentru organizarea şi desfăşurarea testării personalului fără studii corespunzătoare postului elaborează bilete cu întrebări, pe baza tematicii specifice elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Candidatul extrage un bilet şi răspunde la întrebările conţinute de acesta.

(5) Contestaţiile privind organizarea şi desfăşurarea interviului se soluţionează de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ care a fost stabilită centru de testare. Hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ care a fost stabilită centru de testare sunt definitive şi se pot ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Art. 27. - (1) După soluţionarea contestaţiilor, comisia pentru testarea personalului fără studii corespunzătoare postului repartizează pe posturi didactice/catedre candidaţii care au obţinut la testare minimum media 5 (cinci), conform art. 5 alin. (2) şi (3), în ordinea descrescătoare a mediilor. În situaţia mediilor egale, departajarea candidaţilor fără studii corespunzătoare postului se realizează conform art. 5 alin. (4).

(2) Directorii unităţilor de învăţământ încheie contracte individuale de muncă pe perioadă determinată pentru candidaţii repartizaţi, în baza testării, astfel:

a) până la 31 august a fiecărui an şcolar pentru absolvenţii învăţământului superior cu alte specializări decât ale postului didactic/catedrei sau până la venirea unui cadru didactic calificat ori până la venirea titularului pe post/catedră pentru candidaţii repartizaţi pe posturi didactice/catedre rezervate;

b) până la finalizarea cursurilor, conform cu structura anului şcolar, pentru absolvenţii învăţământului mediu/postliceal cu alte specializări decât ale postului didactic/catedrei sau până la venirea unui cadru didactic calificat ori până la venirea titularului pe post/catedră pentru candidaţii repartizaţi pe posturi didactice/catedre rezervate.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 28. - Din comisiile implicate în organizarea şi desfăşurarea concursului/testării nu pot face parte persoanele care concurează sau care au în rândui candidaţilor rude ori afini până la gradul al IV-lea inclusiv. Membrii comisiilor semnează în acest sens o declaraţie pe propria răspundere, care se predă preşedintelui comisiei de monitorizare a concursului şi se păstrează la inspectoratul şcolar.

Art. 29. - Lucrările de la concurs/testare şi borderourile de corectare se păstrează în arhiva unităţilor organizatoare, timp de un an, iar celelalte documente, conform normativelor în vigoare.

Art. 30. - Unităţile de învăţământ care organizează concurs vor înainta inspectoratelor şcolare tabele nominale cuprinzând candidaţii prezenţi la concurs, cu rezultatele concursului, conform anexei nr. 2, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la finalizarea acestuia. Pentru fiecare candidat, care în urma concursului ocupă un post didactic/catedră, conducerea unităţii de învăţământ menţionează situaţia angajării candidatului.

Art. 31. - Preşedinţii comisiilor implicate în organizarea şi desfăşurarea concursului poartă răspunderea principală pentru corectitudinea desfăşurării concursului, conform atribuţiilor specifice.

Art. 32. - Nerespectarea prevederilor legale de către persoanele implicate în organizarea şi desfăşurarea concursurilor/testărilor pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat atrage după sine răspunderea administrativ-disciplinară, civilă sau penală, după caz.

Art. 33. - Prevederile prezentei metodologii se aplică pe parcursul anului şcolar 2012-2013 şi pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar particular.

Art. 34. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

Nr. .............../..................

 

Se certifică exactitatea datelor.

Preşedintele comisiei de organizare si desfăşurare a concursului,

…………………………………………

(numele şi prenumele)

CERERE DE ÎNSCRIERE

la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar

 

Domnule preşedinte,

Subsemnatul (a) (cu iniţiala tatălui),.......................................................................născut(ă) la data de ....../....../............... (ziua, luna, anul)

COD NUMERIC PERSONAL: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

1. Studii finalizate cu examen de absolvire/licenţă/bacalaureat:

a) Universitatea, Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şcoala postliceală, Şcoala de maiştri, Liceul Pedagogic etc.

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Facultatea................................................................................................................................................................................. nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lungă durată)

………………………………………………………………………………………………………………………………

................................................................................................................................................................................................

cu durata studiilor de ...... ani (zi, seral, f.f.. ir.. i.d.), promoţia..........

cu specializarea principală.........................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………

secundară.................................................................................................................................................................................

cu media la examenul de stat (licenţa )/absolvire....................................;

b) Universitatea, Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şcoala postliceală, Şcoala de maiştri, Liceul Pedagogic etc.

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Facultatea................................................................................................................................................................................

nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lungă durată)

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

cu durata studiilor de ...... ani (zi, seral, f.f.. f.r.. i.d.), promoţia..........

cu specializarea principală.........................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………

secundară................................................................................................................................................................................

cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire....................................;

c) Universitatea, Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şcoala postliceală, Şcoala de maiştri, Liceul Pedagogic etc.

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Facultatea................................................................................................................................................................................

nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lungă durată)

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

cu durata studiilor de ...... ani (zi, seral, f.f.. f.r.. i.d.), promoţia..........

cu specializarea principală.........................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………

secundară...............................................................................................................................................................................

cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire.....................................

2. După absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor universitare de lungă durată am absolvit cursuri postuniversitare (studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare), după cum urmează:

a) Instituţia (Universitatea, Institutul, Academia)...............................................................................................................................

cu specializarea principală................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

cu specializarea principală................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………

cu specializarea...............................................................................................................................................................................

cu specializarea principală................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………

cu durata studiilor de ...... ani, promoţia.......... media de absolvire....................................;

b) Instituţia (Universitatea, Institutul, Academia)...............................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

cu specializarea.................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………

cu specializarea principală................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………

cu durata studiilor de ...... ani, promoţia.......... media de absolvire....................................;

c) Instituţia (Universitatea, Institutul, Academia)................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

cu durata studiilor de ...... ani, promoţia.......... media de absolvire.....................................

3. După absolvirea cu diplomă de licenţă a ciclului I de studii universitare de licenţă am absolvit studii postuniversitare de specializare, după cum urmează:

a) Instituţia (Universitatea, Institutul, Academia).................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………

cu specializarea................................................................................................................................................................................

cu durata studiilor de ..... ani, promoţia........ media de absolvire....................;

b) Instituţia (Universitatea, Institutul, Academia)................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………

cu specializarea................................................................................................................................................................................

cu durata studiilor de ..... ani, promoţia........ media de absolvire....................;

c) Instituţia (Universitatea, Institutul, Academia)................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………

cu specializarea.................................................................................................................................................................................

cu durata studiilor de ..... ani, promoţia........ media de absolvire.....................

4. La data depunerii dosarului am o vechime efectivă în învăţământ de..... ani, luni.............

5. La data depunerii dosarului am definitivatul în învăţământ cu media ......... obţinut în anul, ......... gradul didactic II cu media......... obţinut în anul.......... gradul didactic I (doctorat echivalat cu gradul didactic I) cu media ......... obţinut în anul..........

6. Legitimat(ă) cu buletin/carte de identitate seria. .... nr. ............. ,eliberat(i) la data de .............. de Poliţia........................... cu domiciliul în localitatea............................. str. .............................. nr. ....... bl........ ap......... judeţul (sectorul).......................... telefon..................;

7. În anul şcolar precedent am avut următorul statut în învăţământ:

a) titular(ă) pe/la postul/catedra........................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………

de la unitatea/unităţile de învăţământ..................................................................................................................................................

localitatea........................................................................................ judeţul (sectorul).........................;

b) suplinitor(oare) pe/la postul/catedra de.........................................................................................................................................

de la unitatea/unităţile de învăţământ..................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………

localitatea........................................................................................judeţul (sectorul).........................;

c) salariat(ă) la unitatea.....................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………

localitatea.............................................................................................judeţul (sectorul).......................... cu care am contract de muncă pe durată nedeterminată/determinată.................................................având funcţia de....................................................................

Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concurs în vederea angajării pe un post didactic/o catedră de..............................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

pe perioadă determinată publicat/a vacant/â/rezervat/ă, în baza rezultatelor obţinute la concurs, urmând a susţine următoarele probe practice/ora ie:

- proba practică/orală.............................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- inspecţia specială fa clasă la disciplina..................................................................................................................................................

- lucrarea scrisă la disciplina...................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vă rog să asiguraţi traducerea subiectului pentru proba scrisă în limba.......................................................................................................

8. Menţionez că am întrerupt activitatea în învăţământ (sau în alt domeniu de activitate) pentru motivul .............................................. prin Decizia nr. ........... conform art. ........ din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

9. Prezint Avizul medical nr. ........./.............emis de ................... din care rezultă că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ conform art. 234 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi declar pe propria răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat(ă) din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

 

Răspund de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere şi declar că voi suporta consecinţele în cazul unor date eronate.

 

Anexez, în următoarea ordine, următoarele acte doveditoare:

1. copii de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificatul profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic); Absolvenţii care au susţinut examenul de licenţă/absolvire în anul 2012 vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de

învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic.

2. copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;

3. copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);

4. copia deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);

5. copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;

6. adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);

7. copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;

8. avizul medical din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ;

9. declaraţie pe propria răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat/îndepărtată din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

 

NOTĂ:

Membrii comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului au obligaţia de a verifica legalitatea documentelor anexate la cererea de înscriere la concurs. Documentele anexate, în copie, la cererea de înscriere sunt certificate pentru „conformitate cu originalul” de către un membru al comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului.

 

SE COMPLETEAZĂ DUPĂ REPARTIZAREA PE POSTURI.

 

Subsemnatul (a)........................................................................ obţinând media........... la concurs, accept repartizarea începând cu data de..............................pe/la postul/catedra obţinut(ă):

 

Unitatea de învăţământ

Localitatea

Sectorul

Post/Catedra

Nr. de ore

 

 

 

 

 

 

 

Data …………………….

Semnătura ………………………………..

Verificat

Preşedintele comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului,

………………………………..

 

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

TABELE NOMINALE

cuprinzând candidaţii prezenţi la concurs, cu rezultatele concursului

 

Unitatea de Învăţământ/Centru ……………………….

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului repartizat

Note obţinută la proba

practică/orală în profilul postului

Rezultatul obţinui la proba orală ia limba de predare

Nota obţinută la proba scrisă

Media de repartizare

Unitatea de învăţământ

Localitatea

Post/Catedră

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista personalului didactic fără studii corespunzătoare postului repartizat

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului repartizat

Nota obţinută la proba scrisă

Nota obţinută la interviu

Media de repartizare

Unitatea de învăţământ

Localitatea

Post/Catedră

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedintele comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului,

………………………………..

(numele şi prenumele)

L.S.

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

Unitatea de învăţământ...........................

CUI -.........................

Nr............./..................

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

încheiat şi înregistrat cu nr............../.....................în registrul general de evidenţă a salariaţilor

A. Părţile contractului

1. Angajator - Unitatea de învăţământ............................................................................................. cu sediul/domiciliul în str. ............................... nr. ........ localitatea............................. judeţul ....................... cod poştal............ cod fiscal............... telefon.................... reprezentată legal prin................................ în calitate de...........................

şi

2. Salariatul/Salariata - domnul/doamna............................................................................................ domiciliat(ă) în localitatea................................. str. ................................. nr. ....... judeţul ........................... posesor/posesoare al/a Bl/CI/paşaportului seria....... nr. ...................... eliberat/eliberată de........................ la data de........................ CNP .......................................... permis de muncă seria ........... nr. ....................din data........................

am încheiat prezentul contract individual de muncă, în baza Hotărârii Consiliului de administraţie nr. ...../........... în următoarele condiţii asupra cărora am convenit:

B. Obiectul contractului

Executarea atribuţiilor care decurg din funcţia didactică de..............................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Explicaţie: se nominalizează, după caz, una dintre funcţiile didactice prevăzute la art. 247 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare)

 

C. Durata contractului

Determinată, de........... (uni, pe perioada cuprinsă între data de...................... şi data de.................... (dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, 31 august...........)/pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului pe postul didactic/catedra de ....................................

 

D. Locul de muncă

Activitatea se desfăşoară la....................................................................................................................................................................

 

E. Felul muncii

Funda didactică ……………………………………………….…………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Disciplina/Disciplinele predate ……………………………….………………………………………………………………............

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică...............................................................................................

Activităţi de educaţie, complementare procesului de învăţământ (mentorat, şcoală după şcoală, învăţare pe tot parcursul vieţii) ………………………………………………………………..............................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

F. Atribuţiile postului

Atribuţiile postului, precum şi obiectivele de performanţi individuală sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul Individual de muncă.

 

G. Condiţii de muncă

Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 263/201B privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H. Durata muncii

H.I. Norma didactică

1. O normă didactică de predare-învăţare-evaluare/instruire practică întreagă, durata timpului de lucru fiind de ....... ore/săptămână

(18 - profesori învăţământ de masă, 16 profesori învăţământ special şi logopezi, 24 - profesor instruire practică învăţământ de masă, 20 - activităţi de preprofesionalizare, instruire practică, profesor educator învăţământ special - art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare)

2. Un post didactic de........................................................

a) Repartizarea programului de lucru se face conform orarului de funcţionare al unităţii şcolare.

b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil (în situaţia în care se constituie norma didactică într-o singură unitate şcolară).

3. O fracţiune de normă didactică de predare-învăţare-evaluare/instruire practică de .........ore/săptămână.

a) Repartizarea programului de lucru se face conform orarului.

b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil (în situaţia în care se constituie norma întreagă la mai multe unităţi de învăţământ).

H.II. Alte activităţi desfăşurate în sistemul de plata cu ora

Disciplina..................................................................... număr de ore.............

(în situaţia în care cadrul didactic are norma didactică de predare-învăţare-evaluare/instruire practică întreagă în aceeaşi unitate de învăţământ se completează şi pct. H.I. şi pct. H.II. În situaţia în care cadrul didactic are norma didactică de predare-învăţare-evaluare/instruire practică în altă unitate de învăţământ şi pentru cadrul didactic asociat se completează doar pct. H.II.)

 

I. Concediul

Durata concediului anual de odihnă este, conform normelor stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin ordin al ministrului, de........zile.

 

J. Salarizare

1. Salariul lunar brut:..............................................lei

2. Salariul prin plata cu ora ................. lei/oră,

din care se regăsesc următoarele elemente constitutive:

a) sporuri..............................................;

b) indemnizaţii......................................;

c) alte adaosuri....................................

3. Data la care se plăteşte salariul este................................

 

K. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă:

a) echipament individual de protecţie.......................................;

b) echipament individual de lucru...........................................;

c) materiale igienico-sanitare...................................................;

d) alimentaţie de protecţie........................................;

e) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă.......................

 

L. Alte clauze

a) Perioada de preaviz în cazul concedierii este de ......... conform art. 61 lit. c) şi d), ari 65 şi 66 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau contractului colectiv de muncă.

b) Perioada de preaviz în căzui demisiei este reglementată de Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau de contractul colectiv de munca.

c) în cazul în care salariatul urmează sa îşi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1 ) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se vor regăsi şi în contractul individual de muncă.

d) Criteriile de evaluare a realizării obiectivelor de performanţă individuală ale salariatului sunt cele prevăzute în fişa-cadru de autoevaluare anexă la metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar.

e) Alte clauze ...............

 

M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor:

(1) Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;

b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;

c) dreptul la concediu de odihnă anual;

d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;

e) dreptul la demnitate în muncă;

f) dreptul ia securitate şi sănătate în muncă;

g) dreptul la acces la formarea profesională;

h) dreptul la informare şi consultare;

i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă;

j) dreptul la protecţie în caz de concediere;

k) dreptul la negociere colectivă şi individuală;

l) dreptul de a participa la acţiuni colective;

m) dreptul de a constitui sau adera un sindicat;

n) alte drepturi prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ordine, regulamente şi metodologii în vigoare sau de contractele colective de muncă aplicabile.

(2) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

a) obligaţia de a realiza norma didactică/de muncă şi, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;

b) obligaţia de a respecta disciplina muncii şi prevederile stabilite prin Codul de etică;

c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă;

d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;

e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;

f) alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.

(3) Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:

a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;

b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii;

c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;

d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern;

f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora.

(4) Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;

b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normei didactice/de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;

c) să acorde salariaţilor toate drepturile care decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă;

d) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;

e) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege;

f) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;

g) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor;

h) să evalueze realizarea obiectivelor de performanţă individuală ale salariaţilor stabilite prin fişa postului, numai după criteriile de evaluare a realizării acestora.

 

N. Dispoziţii finale

Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu ale unor ordine, regulamente şi metodologii emise în domeniu.

Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţionai la contract, conform dispoziţiilor legale.

Prezentul contract individual de muncă S~a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de către instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii.

 

Angajator,

………………………

Reprezentant legal,

………………………

Salariat,

………………………