MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 658/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 658         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marți, 18 septembrie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

30. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 49/2011 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

31. - Hotărâre privind numirea vicepreşedinţilor Institutului Cultural Român

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

814. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Romaero" - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

828. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri din România şi Ministerul Economiei, Energiei şi Turismului din Republica Bulgaria privind acţiunile pregătitoare pentru amenajări hidroelectrice pe fluviul Dunărea, semnat la Bucureşti la 12 octombrie 2011

 

Memorandum de înţelegere între Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri din România şi Ministerul Economiei, Energiei şi Turismului din Republica Bulgaria privind acţiunile pregătitoare pentru amenajări hidroelectrice pe fluviul Dunărea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

161. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 211 „Sprijin pentru zona montană defavorizată", 212 „Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montană" şi 214 „Plăţi de agromediu" din Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013, precum şi pentru nerespectarea eco-condiţionalităţii în cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţă pentru Pilonul I aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2012

 

5.703. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Albă ca Zăpada" din municipiul Bucureşti

 

5.704. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal", profilul „servicii", domeniul „economic", calificarea profesională „tehnician în activităţi economice", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Particular „Henri Coandă" din municipiul Oradea

 

5.705. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal", domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică", calificările profesionale „asistent medical de farmacie" „asistent medical de radiologie", „ergoterapeut", domeniul „estetica şi igiena corpului omenesc", calificările profesionale „cosmetician", „stilist", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă" din municipiul Oradea

 

5.706. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal", profilul „tehnic", domeniul „construcţii, instalaţii şi lucrări", calificarea profesională „tehnician în construcţii şi lucrări publice", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grup Şcolar „Constantin Brâncoveanu" din localitatea Horezu

 

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

 

7. - Hotărâre pentru numirea membrilor Comisiei de etică şi disciplină a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

 

8. - Hotărâre pentru aprobarea auditorului statutar al Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

 

 


HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 49/2011 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale

a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 49/2011 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 10 octombrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. XIII „Componenţa Comisiei pentru egalitatea de şanse", domnul senator Mazăre Alexandru - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei.

2. La anexa nr. XVI „Componenţa Comisiei pentru regulament", domnul senator Dumitru Constantin - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - se include în componenţa comisiei, în locul domnului senator Pasca Titus-Liviu - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 septembrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 17 septembrie 2012.

Nr. 30.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea vicepreşedinţilor Institutului Cultural Român

 

În temeiul prevederilor art. 12 din Legea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 139 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul îi numeşte pe domnul Gârbea Horia-Răzvan şi, respectiv, pe domnul Simon Vladimir în calitate de vicepreşedinţi ai Institutului Cultural Român.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 septembrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 18 septembrie 2012.

Nr. 31.


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Romaero” - S.A.

Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Romaero" - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială „Romaero" - S.A. Bucureşti poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei, comerţului

şi mediului de afaceri,

Gelu-Ştefan Diaconu,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

p. Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Liviu Voinea,

secretar de stat

 

Bucureşti, 31 iulie 2012.

Nr. 814.

 

 


ANEXĂ*)

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială „Romaero" - S.A. Bucureşti Bd. Ficusului nr. 44, sectorul 1

Cod unic de înregistrare 1576401 Atribut fiscal RO

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

mii lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2011

BVC 2012

0

1

2

3

4

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

104.161

104.734

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

92.952

92.657

 

 

a)

din producţia vândută

3

57.506

70.050

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

109

112

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0

0

 

 

d

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

1.979

2.038

 

e)

alte venituri din exploatare

9

33.358

20.457

 

 

 

 

- venituri conform OUG 95/2002

9a

5.806

3.355

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

11.209

12.077

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

5

6

 

d)

alte venituri financiare

14

11.204

12.071

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

 

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

103.582

104.097

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

84.647

84.325

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

8.486

8.835

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

4.361

4.513

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

172

82

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

45.426

46.615

 

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

33.425

34.435

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

9.521

9.622

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

7.377

7.455

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. somaj

25

264

258

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

1.769

1.791

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

111

118


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

 


 

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2011

BVC2012

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

2.480

2.558

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

665

688

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi

30

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

445

458

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

1.815

1.870

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

 

 

 

 

 

 

d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

 

 

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

557

18

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 

 

 

 

q)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

7.862

8.062

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

11.174

11.470

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

6.609

4.730

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,3

80,3

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

65

12

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

2

8

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

 

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

5.806

3.355

 

 

 

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special,etc.

47b

76,3

76,3

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

18.934

19.772

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

5.458

5.892

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

13.476

13.880


 

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2011

BVC 2012

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

0

0

III

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

579

637

IV

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

182

97

V

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

398

540

 

1

 

Rezerve legale

55

29

32

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

368

0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

0

508

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

0

0

 

8

 

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

0

432

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

0

76

VI

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

 

VII

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

 

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

 

VIII

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

7.585

1.300


 

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2011

BVC2012

 

1

 

Surse proprii

72

225

1.300

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

7.360

0

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

 

5

 

Alte surse

78

 

 

IX

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

7.585

1.300

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

7.585

1.300

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 

 

 

 

a)

interne

82

 

 

 

 

b)

externe

83

 

 

X

 

 

REZERVE, din care:

84

29

32

XI

1

 

Rezerve legale

85

29

32

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

 

XII

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

 

1

 

Venituri totale

89

98.355

101.379

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

97.776

100.742

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

1.213

1.102

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

963

963

 

 

 

Numărul mediu de salariaţi total in nucleu

92a

250

139

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

93

35.905

36.993

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

33.393

34.402

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

32

33

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri in bani si/sau natura

96

2.480

2.558

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

2.890

2.977

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile in lei si sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

3.107

3.201

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

102

105

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

 

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (nr. repere pt. ansamble, subansamble şi piese primare executate /persoana)

101

634

667

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 = (Rd.16/rd.1)x1000

102

994

994

 

11

 

Plăţi restante

103

 

 

 

 

a)

preţuri curente

104

41.979

27.382

 

 

b)

preţuri comparabile

105

43.406

27.382

 

12

 

Creanţe restante

106

 

 

 

 

a)

preţuri curente

107

2.469

2.280

 

 

b)

preţuri comparabile

108

2.553

2.280

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Economiei,

Comerţului şi Mediului de Afaceri din România şi Ministerul Economiei, Energiei şi Turismului

din Republica Bulgaria privind acţiunile pregătitoare pentru amenajări hidroelectrice

pe fluviul Dunărea, semnat la Bucureşti la 12 octombrie 2011

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri din România şi Ministerul Economiei, Energiei şi Turismului din Republica Bulgaria privind acţiunile pregătitoare pentru amenajări hidroelectrice pe fluviul Dunărea, semnat la Bucureşti la 12 octombrie 2011.

 

PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chitoiu

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlătean

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu loan Silaghi

 

Bucureşti, 7 august 2012.

Nr. 828.

 

 


MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE

între Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri din România şi Ministerul Economiei,

Energiei şi Turismului din Republica Bulgaria privind acţiunile pregătitoare pentru amenajări hidroelectrice

pe fluviul Dunărea

 

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri din România şi Ministerul Economiei, Energiei şi Turismului din Republica Bulgaria, numite în continuare Părţi,

prin prisma relaţiilor amicale dintre Părţi şi având în vedere intenţia acestora de a dezvolta în continuare relaţiile lor bilaterale,

subliniind poziţia geografică cheie ocupată de cele două state în regiune, în contextul dezvoltării relaţiilor stabile de cooperare la nivel regional în domeniul energetic şi al siguranţei energetice,

având în vedere importanţa dezvoltării cooperării avantajoase pentru ambele Părţi în sectoare ca explorarea, producţia, transportul şi furnizarea de energie electrică şi resurse energetice între cele două state,

având în vedere importanţa din ce în ce mai mare pe care o au sursele de energie regenerabilă la nivel european, care se reflectă prin Pachetul „Energie-Schimbări climatice" (iunie 2009) şi prin al treilea Pachet privind liberalizarea sectorului energetic (septembrie 2009),

recunoscând efectele pozitive ale utilizării resurselor energetice regenerabile în sectorul energetic, efecte ce includ scăderea dependenţei de importuri, creşterea siguranţei furnizărilor de energie electrică, îmbunătăţirea protecţiei mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi crearea de beneficii sociale,

ţinând seama de nevoia urgentă de a moderniza sectoarele energetice din România şi Republica Bulgaria, astfel încât acestea să îndeplinească cerinţele impuse de calitatea de membru al Uniunii Europene şi de alte obligaţii internaţionale, dezvoltarea sectorului energetic, atât din România, cât şi din Republica Bulgaria, prin crearea de noi capacităţi de producţie, este crucială pentru realizarea unei dezvoltări economice durabile în Europa de Sud-Est,

având în vedere rolul semnificativ pe care îl are sectorul energetic ca ramură strategică şi importanţa acestuia în stabilitatea economică şi socială în ambele ţări, precum şi rolul-cheie al sectorului în dezvoltarea economică viitoare a României şi a Republicii Bulgaria,

luând în considerare rolul deosebit pe care îl are energia din surse regenerabile ca element-cheie în dezvoltarea durabilă a sectoarelor energetice din România şi Republica Bulgaria,

înţelegând necesitatea de a încuraja o relaţie strânsă de cooperare în realizarea amenajărilor hidroelectrice în vederea utilizării capacităţii fluviului Dunărea ca sursă de energie regenerabilă,

având în vedere eforturile întreprinse de către autorităţile române şi bulgare în anii 1970 în vederea construirii unor noi hidrocentrale pe fluviul Dunărea, inclusiv semnarea unor acorduri bilaterale,

Părţile au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

1. Părţile îşi vor consolida cooperarea bilaterală în domeniul producerii de energie din surse regenerabile, în conformitate cu strategiile energetice naţionale ale celor două ţări, precum şi cu ţintele naţionale obligatorii privind utilizarea surselor regenerabile în consumul naţional de energie, aşa cum a fost stabilit la nivelul Uniunii Europene.

2. Părţile vor schimba informaţii legate de domeniul energiilor din surse regenerabile, în special legate de planurile naţionale de acţiune în domeniul energiei din surse regenerabile, elaborate pe perioada de până în anul 2020.

3. Principalul obiectiv al prezentului memorandum de înţelegere este identificarea oportunităţilor de realizare a unor complexuri hidroenergetice pe fluviul Dunărea.

4. Având în vedere faptul că studiile tehnico-economice existente sunt depăşite şi date fiind complexitatea acestor proiecte, precum şi impactul major generat asupra mediului, folosinţele complexe şi potenţialii beneficiari ai acestora, resursele financiare mari care trebuie identificate/atrase şi impactul energetic asupra amenajărilor hidroenergetice din amonte, va trebui făcută o actualizare a studiilor de fezabilitate existente, inclusiv prin evaluarea aspectelor tehnice, economice şi de mediu, în condiţiile actuale, pentru a selecta cele mai bune variante de continuare a dezvoltării potenţialului hidroenergetic al Dunării.

5. În cadrul cooperării bilaterale în domeniile energetic şi de mediu se vor parcurge etapele necesare pentru pregătirea şi încheierea unui acord interguvernamental între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, prin care să se aibă în vedere posibilitatea construirii pe viitor a unor complexuri hidroenergetice pe fluviul Dunărea.

6. Locaţia exactă a complexurilor va fi definită ulterior, în conformitate cu studiile de fezabilitate actualizate şi luând în considerare toate prevederile acordurilor internaţionale pentru fluviul Dunărea.

 

ARTICOLUL 2

 

1. Respectând legislaţia lor naţională şi ţinând seama de obligaţiile internaţionale, Părţile îşi vor dezvolta relaţia de cooperare în activităţi legate de cercetarea în comun şi eventuala implementare viitoare de către entităţile direct implicate din fiecare dintre cele două ţări a unor proiecte pentru construirea unor complexuri hidroenergetice importante pe fluviul Dunărea, în vederea utilizării potenţialului hidroenergetic actual al fluviului, cu consecinţe favorabile în ceea ce priveşte: producţia de energie electrică regenerabilă, apărarea împotriva inundaţiilor, turismul, transportul pe fluviul Dunărea, agricultură etc.

2. Părţile convin să parcurgă împreună etapele necesare pentru a-şi anunţa intenţia de a întocmi analize şi studii pentru amenajările hidroelectrice pe fluviul Dunărea către Comisia Europeană, Comisia Dunării, Comisia Internaţională pentru Protecţia fluviului Dunărea şi alte instituţii, dacă este necesar, pentru a obţine susţinerea şi asistenţa acestora.

3. Părţile vor parcurge toate etapele necesare pentru accesarea programelor de finanţare ale Uniunii Europene pentru elaborarea studiilor de fezabilitate şi pentru implementarea proiectului.

4. În demersurile lor, Părţile vor lua în considerare necesitatea de a proteja fluviul Dunărea şi zonele sale inundabile, în concordanţă cu obligaţiile internaţionale ale României şi Republicii Bulgaria privind protecţia mediului. în acest scop, Părţile vor solicita sprijinul Comisiei Europene, organizaţiilor internaţionale precum Comisia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea, altor organisme internaţionale, precum Secretariatul Convenţiei Ramsar asupra zonelor umede de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, şi altor organizaţii non-guvernamentale.

5. Părţile vor colabora în vederea iniţierii unei propuneri pentru includerea proiectului în Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării.

6. Părţile îşi vor face publice intenţiile de pregătire a proiectului în comun sau prin mijloace considerate drept potrivite de fiecare ţară în parte.

 

ARTICOLUL 3

 

1. Părţile vor sprijini participarea companiilor energetice naţionale în proiectele comune de analiză şi cercetare pentru structurarea viitoarelor proiecte legate de amenajările hidroelectrice de pe fluviul Dunărea şi vor avea în vedere opţiuni specifice pentru activităţile în comun, prin înfiinţarea unei societăţi mixte şi/sau prin intermediul altor mecanisme corespunzătoare.

2. Părţile vor asigura participarea a diferiţi experţi, în funcţie de probleme şi de necesitatea de expertiză de specialitate pe durata activităţilor de pregătire şi implementare pentru potenţiala realizare a amenajărilor hidroelectrice pe fluviul Dunărea.

3. Părţile vor investiga posibilităţile organizării unui schimb de experienţă la nivelul personalului tehnic şi ştiinţific din sectorul energiei electrice, inclusiv la nivelul studenţilor.

 

ARTICOLUL 4

 

1. Părţile vor face tot posibilul să maximizeze impacturile favorabile ale proiectelor viitoare în vederea realizării hidrocentralelor pe fluviul Dunărea, ca de exemplu producţia energiei regenerabile, transportul pe fluviul Dunărea, apărarea împotriva inundaţiilor, dezvoltarea turismului şi a irigaţiilor şi, de asemenea, să reducă la minimum posibilele impacturi negative ale acestora.

2. Dezvoltarea proiectelor va fi corelată cu toate proiectele în curs de realizare pe fluviul Dunărea (de exemplu podul Vidin-Calafat, posibilităţi de construire a podurilor Silistra-Călăraşi şi Oriahovo-Bechet), cu optimizarea lucrărilor cuprinse în proiectul ISPA „Asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe sectorul româno-bulgar al Dunării şi Studii complementare", cu toate cerinţele naţionale şi internaţionale pentru o navigaţie şi activităţi portuare sigure şi fluente pe fluviul Dunărea, cu lucrările de artă existente pe Dunăre, precum şi cu măsurile propuse în Planul naţional de management al sectorului naţional al Fluviului Dunărea, elaborat în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene, precum şi cu prevederile Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării.

 

ARTICOLUL 5

 

1. Părţile sunt de acord să înfiinţeze un grup comun de lucru, compus din reprezentanţi ai ambelor Părţi, în vederea susţinerii obiectivelor prezentului memorandum de înţelegere. Acest grup de lucru va include experţi ai ambelor Părţi, precum şi reprezentanţi de companii, inclusiv, dacă este necesar, reprezentanţi ai altor ministere şi instituţii.

2. Locul şi data primei întâlniri a grupului comun de lucru vor fi agreate în termen de două luni de la data intrării în vigoare a prezentului memorandum de înţelegere.

3. Grupul comun de lucru îşi va stabili regulamentul de organizare şi funcţionare.

4. Grupul comun de lucru va acorda, de asemenea, asistenţă, consultanţă şi va face propuneri pentru etapele viitoare de implementare a activităţilor convenite prin prezentul memorandum de înţelegere.

 

ARTICOLUL 6

 

1. Acest memorandum de înţelegere va intra în vigoare la data ultimei înştiinţări prin care Părţile se informează reciproc asupra îndeplinirii procedurilor legale interne pentru intrarea în vigoare a prezentului memorandum de înţelegere.

2. Orice conflict referitor la interpretarea şi implementarea prezentului memorandum de înţelegere se va soluţiona prin negociere între Părţi.

3. Nicio prevedere din acest memorandum de înţelegere nu influenţează drepturile şi obligaţiile niciuneia dintre Părţi care rezultă din aderarea la Uniunea Europeană a României şi a Republicii Bulgaria, precum şi din alte acorduri semnate la nivel regional şi internaţional.

 

ARTICOLUL 7

 

1. Acest memorandum de înţelegere va rămâne în vigoare pentru o perioadă de 2 ani şi va fi reînnoit automat din 2 în 2 ani, cu excepţia cazului în care una dintre Părţi o înştiinţează pe cealaltă asupra intenţiei de a rezilia acest memorandum de înţelegere, cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea perioadei de 2 ani.

2. Acest memorandum de înţelegere se poate amenda oricând prin acord scris între Părţi. Aceste amendamente vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile paragrafului 1 din prezentul articol.

3. Rezilierea memorandumului de înţelegere nu va influenţa acţiunile pregătitoare iniţiate în timp ce memorandumul de înţelegere a fost în vigoare.

Semnat la Bucureşti la data de 12 octombrie 2011, în două exemplare originale, identice, fiecare dintre Părţi păstrând un exemplar original. Textul original al memorandumului de înţelegere constă în textul redactat în limbile română, bulgară şi engleză, în caz că există diferenţe în interpretare, va prevala textul în limba engleză.

 

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Ministrul economiei, energiei şi turismului

Ion Ariton

Traicho Traikov

România

Republica Bulgaria


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 211

„Sprijin pentru zona montană defavorizată", 212 „Sprijin pentru zone defavorizate,

altele decât zona montană" şi 214 „Plăţi de agromediu" din Programul naţional de dezvoltare rurală

2007-2013, precum şi pentru nerespectarea eco-condiţionalităţii în cadrul schemelor de sprijin

pe suprafaţă pentru Pilonul I aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2012

 

în conformitate cu Referatul comun de aprobare nr. 15.212 din 6 iunie 2012 al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) şi al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA), în baza prevederilor:

- Programului naţional de dezvoltare rurală 2007—2013, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2008) 3.837 din 16 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (UE) nr. 65/2011 al Comisiei din 27 ianuarie 2011 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a ecocondiţionalităţii în cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală;

- Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003;

- Regulamentului (CE) nr. 1.122/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 243/2006 privind stabilirea măsurilor finanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, care vor fi implementate de către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi, respectiv, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;

- art. 1 din Acordul-cadru de delegare pentru implementarea măsurilor privind plăţile compensatorii cuprinse în axa II în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, încheiat la data de 4 octombrie 2007 între APDRP şi APIA, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Pentru cererile de plată depuse de fermieri începând cu anul 2012 aferente măsurilor 211 „Sprijin pentru zona montană defavorizată", 212 „Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montană" şi 214 „Plăţi de agromediu" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 se aprobă sistemele de sancţiuni specifice, după cum urmează:

1. Sistemul de sancţiuni pentru măsurile 211 „Sprijin pentru zona montană defavorizată" şi 212 „Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montană", prevăzut în anexa nr. 1;

2. Sistemul de sancţiuni pentru măsura 214 „Plăţi de agromediu", prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Pentru cererile de plată depuse de fermieri începând cu anul 2012 în cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţă aferente Pilonului I, respectiv schema de plată unică pe suprafaţă - SAPS, plăţile naţionale directe complementare - PNDC pentru culturile amplasate în teren arabil, in pentru fibră, cânepă pentru fibră, hamei, tutun, sfeclă de zahăr, schema de plată separată pentru zahăr, precum şi schema de sprijin pentru orez din zone defavorizate, altele decât zona montană, se aprobă sistemul de sancţiuni pentru nerespectarea eco-condiţionalităţii, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 2. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 31 iulie 2012.

Nr. 161.


*) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

 


MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular

Grădiniţa „Albă ca Zăpada" din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 8 din 20 iulie 2012 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 15 iunie-13 iulie 2012,

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Albă ca Zăpada", cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Cernişoara nr. 86A, sectorul 6, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar", limba de predare „română", program „normal şi prelungit".

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Albă ca Zăpada" din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2012-2013.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Albă ca Zăpada" din municipiul Bucureşti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Albă ca Zăpada" din municipiul Bucureşti revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Albă ca Zăpada" din municipiul Bucureşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Albă ca Zăpada" din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Societatea Comercială „Steel Business" - S.R.L. din municipiul Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Albă ca Zăpada" din municipiul Bucureşti, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu

 

Bucureşti, 10 septembrie 2012.

Nr. 5.703.

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal", profilul „servicii",

domeniul „economic", calificarea profesională „tehnician în activităţi economice",

din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Particular „Henri Coandă"

din municipiul Oradea

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,


luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 8 din 20 iulie 2012 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 15 iunie-13 iulie 2012,

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „liceal", profilul „servicii", domeniul „economic", calificarea profesională „tehnician în activităţi economice", limba de predare „română", forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi) şi frecvenţă redusă", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Particular „Henri Coandă", cu sediul în municipiul Oradea, Str. Moldovei nr. 55, judeţul Bihor, începând cu anul şcolar 2012-2013, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 2. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic angajat conform prevederilor legii la calificarea profesională „tehnician în activităţi economice" se preia la calificarea profesională „tehnician în activităţi economice" acreditată din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Particular „Henri Coandă" din municipiul Oradea.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Particular „Henri Coandă" din municipiul Oradea este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bihor, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 4. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Liceul Particular „Henri Coandă" din municipiul Oradea, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bihor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu

 

Bucureşti, 10 septembrie 2012.

Nr. 5.704.

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal", domeniul „sănătate şi

asistenţă pedagogică", calificările profesionale „asistent medical de farmacie" „asistent medical de

radiologie", „ergoterapeut", domeniul „estetica şi igiena corpului omenesc", calificările

profesionale „cosmetician", „stilist", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular

Şcoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă" din municipiul Oradea

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 8 din 20 iulie 2012 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 15 iunie-13 iulie 2012,

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „postliceal", domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică", calificările profesionale „asistent medical de farmacie", „asistent medical de radiologie", „ergoterapeut", domeniul „estetica şi igiena corpului omenesc", calificările profesionale „cosmetician", „stilist", limba de predare „română", forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă", cu sediul în municipiul Oradea, str. Călugăreni nr. 4, judeţul Bihor, începând cu anul şcolar 2012-2013.

Art. 2. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic angajat conform prevederilor legii la calificările profesionale „asistent medical de farmacie", „asistent medical de radiologie", „ergoterapeut", „cosmetician" şi „stilist" se preia la calificările profesionale „asistent medical de farmacie", „asistent medical de radiologie", „ergoterapeut", „cosmetician" şi „stilist" acreditate din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă" din municipiul Oradea.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă" din municipiul Oradea este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bihor, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 4. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă" din municipiul Oradea, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bihor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu

 

Bucureşti, 10 septembrie 2012.

Nr. 5.705.

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal", profilul „tehnic",

domeniul „construcţii, instalaţii şi lucrări", calificarea profesională „tehnician în construcţii

şi lucrări publice", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grup Şcolar

„Constantin Brâncoveanu" din localitatea Horezu

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 8 din 20 iulie 2012 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 15 iunie-13 iulie 2012,

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „liceal", profilul „tehnic", domeniul „construcţii, instalaţii şi lucrări", calificarea profesională „tehnician în construcţii şi lucrări publice", limba de predare „română", forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grup Şcolar „Constantin Brâncoveanu", cu sediul în localitatea Horezu, str. Al. I. Cuza nr. 1, judeţul Vâlcea, începând cu anul şcolar 2012-2013.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Grup Şcolar „Constantin Brâncoveanu" din localitatea Horezu este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vâlcea, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Grup Şcolar „Constantin Brâncoveanu" din localitatea Horezu, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vâlcea şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului

Ecaterina Andronescu

 

Bucureşti, 10 septembrie 2012.

Nr. 5.706.


 

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru numirea membrilor Comisiei de etică şi disciplină a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

 

În temeiul art. 7 alin. (3) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

 

Conferinţa naţională a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă numirea ca membri ai Comisiei de etică şi disciplină a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România a persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România,

Marian Petre

 

Sibiu, 8 septembrie 2012.

Nr. 7.

 

ANEXĂ

 

COMISIA DE ETICĂ ŞI DISCIPLINĂ

a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

 

Membri titulari

Membri supleanţi

 

 

1. Vîţă Gheorghe

1. Petrovan Luiza

2. Hăşmăşan Rodica

2. Bahrim Daniel Paul

3. Ivănescu Dan

3. Leon Ghiorghiţă

4. Jalobă Udor Olga

 

5. Olaru Ion

 

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea auditorului statutar al Uniunii Naţionale

a Evaluatorilor Autorizaţi din România

 

În temeiul art. 7 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Conferinţa naţională a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă numirea Societăţii Comerciale CONFIDENT EXPERT CP - S.R.L., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu nr. J40/2.096/1995, în calitate de auditor statutar al Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România,

Marian Petre

 

Sibiu, 8 septembrie 2012.

Nr. 8.