MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 675/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 675         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 27 septembrie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

816. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice „Electrocentrale Paroşeni" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

817. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Electrocentrale Deva" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei,

Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

483. - Decizie privind revocarea doamnei Viorica-Fănica Bîscă din funcţia de guvernator al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării"

 

484. - Decizie pentru numirea domnului Edward Bratfanof în funcţia de guvernator al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării"

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

35. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de

Reglementare în Domeniul Energiei nr. 81/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială „Depomureş" - S.A. Târgu Mureş

 

36. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de

Reglementare în Domeniul Energiei nr. 63/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz" - S.A. Mediaş

 

Rectificări la:

- Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 2/2012 

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Electrocentrale Paroşeni" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1)  din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8)  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Electrocentrale Paroşeni" - S.A., aflată sub

autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi

Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Electrocentrale Paroşeni" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Gelu-Ştefan Diaconu,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Bucureşti, 31 iulie 2012.

Nr. 816.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Electrocentrale Paroşeni" - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2011

reîntregit an

BVC 2012

0

1

2

3

5

6

I

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

342.393

299.468

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

298.049

299.468

 

a)

din producţia vândută

3

255.491

262.941

b)

din vânzarea mărfurilor

4

426

822

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

116

 

e)

alte venituri din exploatare

9

42.016

35.705

 

 

- venituri conform OUG 95/2002

9a

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

44.944

0

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

c)

din dobânzi

13

29

 

d)

alte venituri financiare

14

44.915

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

 

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

381.344

299.409

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

311.165

292.084

 

a)

cheltuieli materiale

18

167.926

179.291

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

6.399

13.934

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

405

404

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

29.393

29.387

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

20.042

20.064

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

6.051

6.022

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

4.520

4.520

ch. privind contribuţii la asigurări pt. şomaj

25

160

160

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

1.293

1.293

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

78

49

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

3.300

3.301

 

d3.1)  ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

401

401

- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

0

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

738

738

d3.2)  tichete de masă

32

1.048

1.048

d3.3)  tichete de vacanţă

33

 

 

d3.4)  alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

1.113

1.114

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

37.123

38.313

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

12.856

13.501

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

57.063

17.254

 

 

- CO2

38a

0

13.396

i1)  contract de mandat

39

0

80

i2)  ch. de protocol, din care:

40

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

i3)  ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

i4)  ch. cu sponsorizarea

45

0

 

i5)  ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

i6)  ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

i7)  cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

 

 

i8)  cheltuieli aferente restructurării, privatizării administrator special, etc.

47b

0

1.000

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

70.179

7.325

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

8.966

6.300

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

61.213

1.025

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

 

III

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

-38.351

59

IV

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

0

9

V

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

 

50

 

1

 

Rezerve legale

55

0

3

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

47

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

0

0

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul

operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

0

 

8

 

Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi

societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

0

0

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

0

0

VI

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

 

VII

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

 

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

69

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

 

VIII

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

11.264

103.493

 

1

 

Surse proprii

72

11.264

15.295

2

 

Alocaţii de la buget

73

0

 

3

 

Credite bancare

74

0

88.198

 

a)

- interne

75

0

 

b)

- externe

76

0

88.198

4

 

Fonduri europene

77

0

 

5

 

Alte surse

78

0

 

IX

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

11.264

103.493

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

 

103.493

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 

0

 

a)

interne

82

 

 

b)

externe

83

 

 

X

 

 

REZERVE, din care:

84

 

3

XI

1

 

Rezerve legale

85

0

3

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

 

XII

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

 

1

 

Venituri totale

89

342.993

299.468

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

381.344

299.409

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

569

569

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

569

569

5

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c) , din care:

93

22.941

22.964

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

20.042

20.040

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

0

24

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

2.899

2.900

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)  (Rd.94/Rd.92) /12*1000

97

2.935

2.935

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)  influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92) /12*1000

98

3.360

3.363

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (Rd.89/92)

99

603

526

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) (Rd.89/92 x ICP)

100

603

526

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

101

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale) venituri totale)  x 1000 = (Rd.16/rd.1)  x 1000

102

1.112

999

11

 

Plăţi restante

103

 

 

 

a)

preţuri curente

104

15.008

0

b)

preţuri comparabile

105

15.458

0

12

 

Creanţe restante

106

 

 

 

a)

preţuri curente

107

114.570

108.775

b)

preţuri comparabile

108

114.570

108.775

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Electrocentrale Deva" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1)  din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8)  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Electrocentrale Deva" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi

Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială "Electrocentrale Deva" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Gelu-Ştefan Diaconu,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 31 iulie 2012.

Nr. 817.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială "Electrocentrale Deva" - S.A.

Sediul: localitatea Mintia, Str. Şantierului nr. 1, judeţul Hunedoara

Cod unic de înregistrare: 14348448

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

2011

Realizat

BVC 2012

Propuneri

0

1

2

3

4

5

I

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

974.328

986.591

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

937.139

986.591

 

a)

din producţia vândută

3

624.680

746.003

b)

din vânzarea mărfurilor

4

153.035

147.116

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

159.425

93.472

 

 

- venituri conform OUG 95/2002

9a

 

 

 

 

venituri swap certificate CO2

9b

112.205

4.948

2

 

Venituri financiare, din care:

10

37.189

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

c)

din dobânzi

13

398

 

d)

alte venituri financiare

14

36.791

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

 

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

971.829

985.383

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

915.870

969.541

 

a)

cheltuieli materiale

18

495.378

616.784

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

24.525

25.879

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

143.077

146.338

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

78.365

76.720

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

51.353

50.274

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

16.672

16.343

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

12.303

12.052

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

288

283

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

3.010

2.947

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

1.071

1.061

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

10.340

10.103

 

d3.1)  ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

1.043

1.005

- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

 

 

d3.2)  tichete de masă

32

2.849

2.788

d3.3)  tichete de vacanţă

33

 

 

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

6.448

6.310

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

5.920

13.273

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

48.067

48.068

g1)

ajustări de valoare

36a

2.229

0

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

27.165

38.620

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

91.143

3.859

 

i1)  contract de mandat

39

79

80

i2)  ch. de protocol, din care:

40

25

19

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

19

i3)  ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

 

19

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi

completările ulterioare

44

 

 

i4)  ch. cu sponsorizarea

45

34

30

 

- acţiuni umanitare

45a

 

 

i5)  ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

i6)  ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

i7)  cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

 

 

i8)  cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47b

0

10

i9)  cheltuieli swap certificate CO2

47c

91.005

3.711

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

55.959

15.841

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

15.611

14.953

b)

alte cheltuieli financiare

50

39.444

 

c)

alte cheltuieli financiare-comisioane

 

904

888

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

 

III

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

2.499

1.208

IV

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

0

184

V

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

2.499

1.025

 

1

 

Rezerve legale

55

125

60

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

2.374

964

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

0

0

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

0

0

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

0

0

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

0

0

VI

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

 

VII

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

 

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

69

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

 

VIII

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

31.645

35.889

 

1

 

Surse proprii

72

31.645

35.889

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

b)

- externe

76

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

5

 

Alte surse (fd nerambursabile)

78

 

 

IX

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

31.645

35.889

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

10.288

11.020

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

21.537

24.869

 

a)

interne

82

 

 

b)

externe

83

21.537

24.869

X

 

 

REZERVE, din care:

84

 

 

XI

1

 

Rezerve legale

85

125

60.419

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

 

XII

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

 

1

 

Venituri totale

89

974.328

986.591

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

971.829

985.383

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

1.431

1.231

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

1.506

1.431

5

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c) , din care:

93

61.693

60.377

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

51.336

50.249

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

17

25

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

10.340

10.103

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)  (Rd.94/Rd.92) /12*1000

97

2.840,64

2.926,23

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)  influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92) /12*1000

98

3.413,73

3.516,03

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)  (Rd.89/92)

99

646,96

689,44

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)  (Rd.89/92 x ICP)

100

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (MWh e.e. livrată/persoană)

101

1.090

1.155

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)  x 1000 = (Rd.16/rd.1)  x 1000

102

997,43

998,78

11

 

Plăţi restante

103

 

 

 

a)

preţuri curente

104

30.406

0

b)

preţuri comparabile

105

31.440

0

12

 

Creanţe restante

106

 

 

 

a)

preţuri curente

107

69.438

70.588

b)

preţuri comparabile

108

71.799

70.588

 

PRIMUL – MINISTRU

 

DECIZIE

privind revocarea doamnei Viorica-Fănica Bîscă din funcţia de guvernator al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"

 

Având în vedere propunerea Ministerului Mediului şi Pădurilor, formulată prin Adresa nr. 4.413/RP din 25 septembrie 2012, înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/6.399 din 25 septembrie 2012, precum şi dispoziţiile art. 4 alin. 4 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Viorica-Fănica Bîscă se revocă din funcţia de guvernator al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 26 septembrie 2012.

Nr. 483.

PRIMUL – MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Edward Bratfanof în funcţia de guvernator al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"

 

Având în vedere propunerea Ministerului Mediului şi Pădurilor, formulată prin Adresa nr. 4.413/RP din 25 septembrie 2012, înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/6.399 din 25 septembrie 2012, precum şi dispoziţiile art. 4 alin. 4 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic . - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Edward Bratfanof se numeşte în funcţia de guvernator al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta

Dunării".

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Bucureşti, 26 septembrie 2012.

Nr. 484.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 81/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială "Depomureş" - S.A. Târgu Mureş

 

Având în vedere prevederile art. 178 alin. (2)  lit. a)  şi ale art. 179 alin. (6)  din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,

în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4)  din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu

completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se prelungeşte durata de valabilitate a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 81/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială "Depomureş" - S.A. Târgu Mureş, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 14 octombrie 2009, cu modificările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2012.

Art. 2. - Societatea Comercială "Depomureş" - S.A. Târgu Mureş va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de

Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 26 septembrie 2012.

Nr. 35.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN

pentru prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 63/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş

 

Având în vedere prevederile art. 178 alin. (2)  lit. a)  şi ale art. 179 alin. (6)  din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,

în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4)  din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu

completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se prelungeşte durata de valabilitate a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 63/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 24 iunie 2009, cu modificările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2012.

Art. 2. - Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

Bucureşti, 26 septembrie 2012.

Nr. 36.

 

RECTIFICARE

 

În cuprinsul anexei la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 2/2012 pentru aprobarea actualizării delimitării colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a

Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 şi 135 bis din 27 februarie 2012, se fac următoarele rectificări:

- la pct. 32 DELIMITAREA COLEGIILOR UNINOMINALE ÎN CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ NR. 32 - JUDEŢUL SATU MARE, lit. A "Colegii uninominale pentru

alegerea Camerei Deputaţilor, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 1", în loc de:

"Oraşul NEGREŞTI-OAŞ

Localităţi componente: Negreşti-Oaş, Luna, Tur

Comuna Bătarci

Sate: Bătarci, Comlăuşa, Şirlău, Tămăşeni

Comuna Bixad

Sate: Bixad, Boineşti, Trip

Comuna Călineşti-Oaş

Sate: Călineşti-Oaş, Coca, Lechinţa, Păşunea Mare

Comuna Cămărzana

Sat: Cămărzana

Comuna Certeze

Sate: Certeze, Huta-Certeze, Moişeni

Comuna Gherţa Mică

Sat: Gherţa Mică

Comuna Oraşu Nou

Sate: Oraşu Nou, Oraşu Nou-Vii, Prilog, Prilog-Vii, Remetea Oaşului

Comuna Tarna Mare

Sate: Tarna Mare, Bocicău, Valea Seacă, Văgaş

Comuna Târşolţ

Sate: Târşolţ, Aliceni

Comuna Turţ

Sate: Turţ, Gherţa Mare, Turţ-Băi

Comuna Vama

Sat: Vama"

se va citi:

"Oraşul NEGREŞTI-OAŞ

Localităţi componente: Negreşti-Oaş, Luna, Tur

Comuna Bătarci

Sate: Bătarci, Comlăuşa, Şirlău, Tămăşeni

Comuna Bixad

Sate: Bixad, Boineşti, Trip

Comuna Călineşti-Oaş

Sate: Călineşti-Oaş, Coca, Lechinţa, Păşunea Mare

Comuna Cămărzana

Sat: Cămărzana

Comuna Certeze

Sate: Certeze, Huta-Certeze, Moişeni

Comuna Gherţa Mică

Sat: Gherţa Mică

Comuna Oraşu Nou

Sate: Oraşu Nou, Oraşu Nou-Vii, Prilog, Prilog-Vii, Remetea Oaşului

Comuna Racşa

Sate: Racşa, Racşa-Vii19

Comuna Tarna Mare

Sate: Tarna Mare, Bocicău, Valea Seacă, Văgaş

Comuna Târşolţ

Sate: Târşolţ, Aliceni

Comuna Turţ

Sate: Turţ, Gherţa Mare, Turţ-Băi

Comuna Vama

Sat: Vama"

 


19) Prin Legea nr. 86/2010 (M. Of. nr. 342 din 21.05.2010)  a fost înfiinţată comuna Racşa prin reorganizarea comunei Oraşu Nou

 

- la pct. 32 DELIMITAREA COLEGIILOR UNINOMINALE ÎN CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ NR. 32 - JUDEŢUL SATU MARE, lit. A, "Colegii uninominale pentru

alegerea Camerei Deputaţilor, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 5", de la rândul "Oraşul LIVADA" până la lit. B, în loc de:

"Oraşul LIVADA

Localităţi componente: Livada, Adrian, Dumbrava, Livada Mică

Comuna Agriş

Sate: Agriş, Ciuperceni

Comuna Botiz

Sat: Botiz

Comuna Dorolţ

Sate: Dorolţ, Atea, Dara, Petea

Comuna Halmeu

Sate: Halmeu, Băbeşti, Dobolţ, Halmeu-Vii, Mesteacăn

Comuna Lazuri

Sate: Lazuri, Bercu, Nisipeni, Noroieni, Peleş, Pelişor

Comuna Micula

Sate: Micula, Bercu Nou, Micula Nouă

Comuna Porumbeşti

Sate: Porumbeşti, Cidreag

Comuna Racşa19

Sate: Racşa, Racşa-Vii

Comuna Turulung

Sate: Turulung, Drăguşeni, Turulung-Vii

Comuna Vetiş

Sate: Vetiş, Decebal, Oar"

se va citi:

"Oraşul LIVADA

Localităţi componente: Livada, Adrian, Dumbrava, Livada Mică

Comuna Agriş

Sate: Agriş, Ciuperceni

Comuna Botiz

Sat: Botiz

Comuna Dorolţ

Sate: Dorolţ, Atea, Dara, Petea

Comuna Halmeu

Sate: Halmeu, Băbeşti, Dobolţ, Halmeu-Vii, Mesteacăn

Comuna Lazuri

Sate: Lazuri, Bercu, Nisipeni, Noroieni, Peleş, Pelişor

Comuna Micula

Sate: Micula, Bercu Nou, Micula Nouă

Comuna Porumbeşti

Sate: Porumbeşti, Cidreag

Comuna Turulung

Sate: Turulung, Drăguşeni, Turulung-Vii

Comuna Vetiş

Sate: Vetiş, Decebal, Oar"


19) Prin Legea nr. 86/2010 (M. Of. nr. 342 din 21.05.2010)  a fost înfiinţată comuna Racşa prin reorganizarea comunei Oraşu Nou