MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 178/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 178         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 1 aprilie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

70. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

 

338. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

 

74. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2012 privind unele măsuri de reorganizare şi pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

 

342. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2012 privind unele măsuri de reorganizare şi pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

424. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă

 

425. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.085/2012 privind măsuri de organizare şi funcţionare a spitalelor regionale de urgenţă şi a unităţilor funcţionale regionale de urgenţă

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

188. - Ordin pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Polonezilor din România

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forţa Civică

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Sibiu

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Forumul Judeţean Satu Mare

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 648/2009

 - Hotărârea Guvernului nr. 27/2012

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114 din 17 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 713 din 22 octombrie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 28 martie 2013.

Nr. 70.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 27 martie 2013.

Nr. 338.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2012 privind unele măsuri de reorganizare şi pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36 din 27 iunie 2012 privind unele măsuri de reorganizare şi pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 30 iunie 2012.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 28 martie 2013.

Nr. 74.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2012 privind unele măsuri de reorganizare şi pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2012 privind unele măsuri de reorganizare şi pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 27 martie 2013.

Nr. 342.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă

 

Văzând Referatul de aprobare nr. EN. 3.115 din 2013, întocmit de Direcţia asistenţă medicală şi politici publice,

având în vedere prevederile art. 171 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 19 aprilie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, punctul 7 va avea următorul cuprins:

„7. Proporţia bolnavilor internaţi care au domiciliul în alte judeţe trebuie să fie >/= 5%.”

2. La articolul 5, punctul 6 va avea următorul cuprins:

,6. În cazul în care în aceeaşi localitate, pe o rază de maximum 5 km, există o altă unitate sanitară care asigură asistenţa medicală prin structură şi linie de gardă distincte în una din specialităţile enumerate la pct. 4 subpct. 4, aceasta nu va mai fi considerată obligatorie ca structură şi linie de gardă distincte pentru spitalul care solicită clasificarea.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 29 martie 2013.

Nr. 424.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.085/2012 privind măsuri de organizare şi funcţionare a spitalelor regionale de urgenţă şi a unităţilor funcţionale regionale de urgenţă

 

Văzând Referatul de aprobare a! Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice nr. EN. 3.131 din 2013,

având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) şi art. 100-102 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 lit. a) şi c) şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.085/2012 privind măsuri de organizare şi funcţionare a spitalelor regionale de urgenţă şi a unităţilor funcţionale regionale de urgenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 din 12 noiembrie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

„Art. 61. - Spitalele de urgenţă pentru copii, prevăzute în anexa nr. 6, au obligaţia încheierii unui protocol de colaborare cu spitalele judeţene de urgenţa care sa prevadă modul de colaborare şi acordare a serviciilor spitaliceşti complementare din cele două unităţi. Protocolul va fi transmis Ministerului Sănătăţii, după avizarea acestuia de către Direcţia de sănătate publică.”

2. La anexa nr. 3, punctul 4 de la Centrul Regional de Urgenţă Timişoara se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în chirurgie toracică, chirurgie orală şi maxilo-facială şi ORL din Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara”.

3. La anexa nr. 3, după punctul 5 de la Centrul Regional de Urgenţă laşi se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:

„6. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în chirurgie toracică din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie laşi”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 29 martie 2013.

Nr. 425.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Direcţiei generale relaţii contractuale a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DRC/423 din 27 martie 2013,

în temeiul prevederilor:

- art. 112 lit. f) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013;

- art. 281 alin, (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1, - (1) Preţurile de referinţă şi sumele de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale În ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, se obţin în urma calculării mediei aritmetice a 3 dintre cele mai mici preţuri de vânzare cu amănuntul dintre preţurile de vânzare cu amănuntul minime, respectiv a 3 dintre cele mai mici sume de închiriere dintre sumele de închiriere minime, după eliminarea extremelor minime şi a ajustării, după caz, cu +/-10%, astfel încât să nu fie mai mari sau mai mici cu 10% raportate la preţurile de referinţă şi sumele de închiriere corespunzătoare anului 2012.

(2) Preţurile de vânzare cu amănuntul minime, respectiv sumele de închiriere minime pentru fiecare categorie şi tip de dispozitiv medical sunt cele din listele cu preţurile de vânzare cu amănuntul şi/sau sumele de închiriere care au fost transmise Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate de către furnizorii evaluaţi de dispozitive medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

(3) Cele 3 dintre cele mai mici preţuri de vânzare cu amănuntul dintre preţurile de vânzare cu amănuntul minime, respectiv 3 dintre cele mai mici sume de închiriere dintre sumele de închiriere minime se stabilesc pentru cele mai mici 3 valori diferite ale preţurilor de vânzare cu amănuntul minime, după eliminarea preţului de vânzare cu amănuntul celui mai mic dintre minime - extrema minimă -, respectiv pentru cele mai mici 3 valori diferite ale sumelor de închiriere minime, după eliminarea sumei de închiriere celei mai mici dintre minime - extrema minimă -, corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale.

Art. 2. - În cazul în care pentru o categorie sau pentru un tip de dispozitiv medical există mai puţin de 3 preţuri de vânzare cu amănuntul, respectiv sume de închiriere, se calculează preţul de referinţă, respectiv suma de închiriere, după cum urmează:

a) pentru preţurile de vânzare cu amănuntul, respectiv sumele de închiriere trimise de un singur furnizor se consideră preţul de vânzare cu amănuntul minim, respectiv suma de închiriere minimă;

b) pentru preţurile de vânzare cu amănuntul, respectiv sumele de închiriere trimise de 2 sau 3 furnizori se calculează media aritmetică a preţurilor de vânzare cu amănuntul minime, respectiv sumele de închiriere minime din listele acestor furnizori.

Art. 3. - În cazul în care pentru o categorie sau pentru un tip de dispozitiv medical există mai mult de 3 preţuri de vânzare cu amănuntul, respectiv sume de închiriere, dar pentru care nu se poate aplica metodologia de mai sus, întrucât există mai multe preţuri de vânzare cu amănuntul, respectiv sume de închiriere care au aceeaşi valoare şi nu există 4 preţuri de vânzare cu amănuntul, respectiv sume de închiriere diferite, se calculează media aritmetică a preţurilor de vânzare cu amănuntul minime, respectiv sumele de închiriere minime din listele acestor furnizori.

Art. 4. - În cazul protezelor de membru superior, pentru fiecare categorie, preţul de referinţă calculat pentru protezele funcţionale acţionate prin cablu se stabileşte şi pentru protezele tip funcţionale acţionate mioelectric, respectiv funcţionale acţionate atipic electric.

Art. 5. - Pentru dispozitivele medicale la care nu s-au trimis oferte de preţ de către furnizorii de dispozitive medicale, nu se stabilesc preţuri de referinţă, respectiv sume de închiriere.

Art. 6, - (1) Suma maximă care se suportă de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru fiecare dispozitiv medical sau tip de dispozitiv medical este preţul de referinţă ori, după caz, suma de închiriere.

(2) Preţurile de referinţă şi sumele de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Pentru dispozitivele medicale acordate pe o perioadă nedeterminată/determinată al căror preţ de vânzare cu amănuntul/sumă de închiriere este mai mic/mică decât preţul de referinţă/suma de închiriere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, acesta/aceasta devine preţ de referinţă/sumă de închiriere.

Art. 8. - (1) Pentru persoanele prevăzute în legi speciale, care beneficiază de gratuitate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în condiţiile prevederilor legale în vigoare, în situaţia în care pentru un dispozitiv medical preţurile de vânzare cu amănuntul/sumele de închiriere ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale aflaţi în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate sunt mai mari decât preţul de referinţă/suma de închiriere al/a acestui dispozitiv medical, casa de asigurări de sănătate decontează contravaloarea dispozitivului medical la preţul cel mai mic de vânzare cu amănuntul/suma de închiriere cea mai mică, care devine preţ de referinţă/sumă de închiriere.

(2) în situaţia în care pentru un dispozitiv medical preţurile de vânzare cu amănuntul/sumele de închiriere ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale aflaţi în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate sunt mai mici sau mai mari decât preţul de referinţă/suma de închiriere, casele de asigurări de sănătate decontează integral preţul de vânzare cu amănuntul/suma de închiriere al/a dispozitivului medical dacă acesta/aceasta este mai mic/mică decât preţul de referinţă/suma de închiriere, respectiv preţul de referinţă/suma de închiriere, dacă preţul de vânzare cu amănuntul/suma de închiriere al/a dispozitivului medical este mai mare decât preţul de referinţă/suma de închiriere.

Art. 9. - (1) Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 aprilie 2013.

(2) De la data prevăzută la alin. (1) se abrogă Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 545/2011 privind metodologia de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 1 iunie 2011.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Doru Bădescu

 

Bucureşti, 27 martie 2013.

Nr. 188.

 

ANEXĂ

 

LISTA

preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

A. Dispozitive de protezare în domeniul O.R.L.

 

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Preţ de referinţă - lei/buc. -

C1

C2

C3

C4

1

 Proteză auditivă

Retroauriculară/Intraauriculară

959,80

2

Proteză fonatorie

a) Vibrator laringian

1.264,18

b) Buton fonator (shunt-ventile)

1.043,26

3

Proteză traheală

a) Canulă traheală simplă

424,58

b) Canulă traheală Montgomery

1.523,13

 

B. Dispozitive pentru protezare stomii

 

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Preţ de referinţă - lei/set -

C1

C2

C3

C4

 

A. Sistem stomic unitar (sac stomic de unică utilizare)

a) sac colector pentru colostomie/ileostomie

 252,60

b) sac colector pentru urostomie

 180,80

 

B. Sistem stomic cu două componente

a) pentru colostomie/ileostomie (flanşă suport şi sac colector)

181,13

b) pentru urostomie (flanşă suport şi sac colector)

296,09

 

C. Dispozitive pentru incontinenţă urinară

 


Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Preţ de referinţă - lei/set -

C1

C2

C3

C4

1

Condom urinar

 

 114,60

2

Sac colector de urină

 

16,94

3

Sondă Foley

 

 22,21

4

Cateter urinar

 

1.056,40

5

Benzi pentru incontinenţă urinară

 

- lei/buc.

- 1.466,38

 

D. Proteze pentru membrul inferior

 

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Preţ de referinţă - lei/buc. -

C1

C2

C3

C4

1

Proteză parţială de picior

a) LISEFRANC

1.763,06

b) CHOPART

1.821,72

c) PIROGOFF

1.975,27

2

Proteză pentru dezarticulaţia de gleznă

SYME

2.151,56

3

Proteză de gambă

a) convenţională, din material plastic, cu contact total

2.467,33

b) convenţională, din piele

2.156,83

c) geriatrică

2.469,85

d) modulară

2.460,06

4

Proteză pentru dezarticulaţia de genunchi

modulară

5.402,79

5

Proteză de coapsă

a) pilon

1.719,15

b) combinată

2.579,45

c) din plastic

2.837,99

d) cu vacuum

3.429,61

e) geriatrică

3.068,69

f) modulară

4.526,22

g) modulară cu vacuum

4.662,37

6

 

Proteză de şold

 

a) convenţională

3.089,83

b) modulară

7.539,82

7

Proteză parţială de bazin hemipelvectomie

a) convenţională

3.954,69

b) modulară

7.668,69

 

E. Proteze pentru membrul superior

 

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Preţ de referinţă - lei/buc. -

C1

C2

C3

C4

1

Proteză parţială de mână

a) funcţională simplă

1.597,04

b) funcţională

2.047,92

2

Proteză de dezarticulaţie de încheietură a mâinii

a) funcţională simplă

2.663,93

b) funcţională acţionată pasiv

3.170,09

c) funcţională acţionată prin cablu

4.071,25

d) funcţională acţionată mioelectric

4.071,25

3

 

 

 

 Proteză de antebraţ

a) funcţională simplă

2.593,14

b) funcţională acţionată pasiv

3.074,92

c) funcţională acţionată prin cablu

3.915,14

d) funcţională acţionată mioelectric cu prosupinaţie pasivă

3.915,14

e) funcţională acţionată mioelectric cu prosupinaţie activă

3.915,14

4

 

Proteză de dezarticulaţie de cot

a) funcţională simplă

4.647,88

b) funcţionala acţionată pasiv

4.166,41

c) funcţională acţionată prin cablu

5.344,84

d) funcţională atipic electric

5.344,84

e) funcţională mioelectrică

5.344,84

5

 

 

 

Proteză de braţ

a) funcţională simplă

3.937,53

b) funcţională acţionată pasiv

4.973,89

c) funcţională acţionată prin cablu

5.186:03

d) funcţională atipic electric

5.186,03

e) funcţională mioelectrică

5.186,03

6

 

 

Proteză de dezarticulaţie de umăr

a) funcţională simplă

5.125,85

b) funcţională acţionată pasiv

5.189,15

c) funcţională acţionată prin cablu

5.900,08

d) funcţională atipic electric

5.900,05

e) funcţională mioelectrică

5.900,05

7

Proteză pentru amputaţie interscapulo-toracică

a) funcţională simpla

5.089,35

b) funcţională acţionată pasiv

6.047,25

c) funcţională acţionată prin cablu

5.802,37

d) funcţională atipic electric

5.802,37

 

F. Dispozitive de mers

 

Nr. Crt.

Denumirea dispozitivului medicaS

Tipul

Preţ de referinţa - lei/buc. -

C1

C2

C3

C4

1

 Baston

 

40,07

2

 Baston

cu 3/4 picioare

81,03

3

Cârjă

a) cu sprijin subaxilar din lemn

50,96

b) cu sprijin subaxilar metalică

83,89

c) cu sprijin pe antebraţ metalică

49,09

4

 Cadru de mers

 

171,16

5

Fotoliu rulant

perioadă nedeterminată

Preţ de referinţă - lei/buc. –

a) cu antrenare manuală/electrică

1.263,66

b) triciclu pentru copii

1.867,86

perioadă determinată

Sumă de închiriere - lei/lună –

a) cu antrenare manuală

0,00

b) triciclu pentru copii

0,00

 

G. Orteze

G.1. Orteze pentru coloana vertebrală

 

Nr. crt.

Denumrea dispozitvului medical

Tipul

Preţ de referinţă - lei/buc. -

C1

C2

C3

C4

1

Orteze cervicale

a) colar

63,89

b) Philadelphia/Minerva

215,62

c) Schanz

62,07

2

Orteze cervicotoracice

 

97,89

3

 Orteze toracice

 

154,93

4

Orteze toracolombosacrale

 

251,18

a) corset Cheneau

1.134,84

b) corset Boston

1.158,44

c) corset Euroboston

1.229,16

d) corset Hessing

229,47

e) corset de hiperextensie

1.145,49

f) corset Lyonnais

1.359,93

g) corset de hiperextensie în 3 puncte pentru scolioză

1.227,25

5

Orteze lombosacrale

 

127,35

 

 

lombostat

131,95

6

 Orteze sacro-iliace

 

108,44

7

Orteze cervicotoracolombosacrale

a) corset Stagnară

1.692,86

b) corset Milwaukee

1.387,99

 

G.2. Orteze pentru membrul superior

 

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Preţ de referinţă - lei/buc. -

C1

C2

C3

C4

1

Orteze de deget

 

74,74

2

Orteze de mână

a) cu mobilitatea/fixarea degetului mare

96,16

b) dinamică

120,58

3

Orteze de încheietura mâinii - mână

a) fixă

108,07

b) dinamică

82,04

4

Orteze de încheietura mâinii - mână - deget

fixă/mobilă

138,12

5

Orteze de cot

cu atelă/fără atelă

135,23

6

Orteze de cot - încheietura mâinii - mână

 

385,45

7

Orteze de umăr

 

260,05

8

Orteze de umăr - cot

 

315,87

9

Orteze de umăr - cot - încheietura mâinii - mână

a) fixă

846,37

b) dinamică

2.613,82

 

G.3. Orteze pentru membrul inferior

 

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Preţ de referinţă - lei/buc. -

C1

C2

C3

C4

1

 Orteze de picior

 

292,55

2

 Orteze pentru gleznă - picior

fixă/mobilă

135,11

3

Orteze de genunchi

a) fixă

391,16

b) mobilă

389,66

c) Balant

722,10

4

Orteze de genunchi - gleznă - picior

 

874,48

a) Gambier cu scurtare

330,11

b) Kramer Peroneal Spring (orteză peronieră)

410,85

c) pentru scurtarea membrului pelvin

1.364,90

5

 Orteze de şold

 

1.844,91

6

 Orteze de şold - genunchi

 

2.005,33

7

Orteze de şold - genunchi - gleznă - picior

 

1.871,13

a) coxalgieră (aparat)

1.891,44

b) Hessing (aparat)

870,73

8

Orteze pentru luxaţii de şold congenitale la copii

a) ham Pavlik

128,27

b) de abducţie

80,68

c) Dr. Fettwies

1.845,91

d) Dr. Behrens

1.218,24

e) Becker

97,70

f) Dr. Bernau

659,18

9

Orteze corectoare de statică a piciorului

 

lei/pereche

a) susţinători plantari cu nr. până la 23 inclusiv

48,11

b) susţinători plantari cu nr. mai mare de 23,5

55,56

c) Pes Var/Valg

246,51

d) Hallux-Valgus

lei/buc.

93,94

 

H. Încălţăminte ortopedică

 

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Preţ de referinţă - lei/pereche -

C1

C2

C3

C4

1

Ghete

a) diformităţi cu numere până la 23 inclusiv

249,78

b) diformităţi cu numere mai mari de 23,5

302,80

c) cu arc cu numere până la 23 inclusiv

265,98

d) cu arc cu numere mai mari de 23,5

276,71

e) amputaţii de metatars şi falange cu numere până la 23 inclusiv

270,15

f) amputaţii de metatars şi falange cu numere mai mari de 23,5

349,64

g) scurtări până la 10 cm, cu numere până la 23 inclusiv

295,12

h) scurtări până la 10 cm, cu numere mai mari de 23,5

365,10

i) scurtări peste 10 cm, cu numere până la 23 inclusiv

322,92

j) scurtări peste 10 cm, cu numere mai mari de 23,5

385,85

2

Pantofi

 a) diformităţi cu numere până la 23 inclusiv

 218,06

 b) diformităţi cu numere mai mari de 23,5

 261,02

 c) amputaţii de metatars şi falange cu numere până la 23 inclusiv

218,51

d) amputaţii de metatars si falange cu numere mai mari de 23,5

281,05

 e) scurtări până la 8 cm, cu numere până la 23 inclusiv

 266,25

 f) scurtări până la 8 cm, cu numere mai mari de 23,5

 317,98

 g) scurtări peste 8 cm, cu numere până la 23 inclusiv

 267,02

 h) scurtări peste 8 cm, cu numere mai mari de 23,5

330,84

 

I. Dispozitive pentru deficienţe vizuale

 

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Preţ de referinţa - lei/buc. -

C1

C2

C3

C4

1

Lentile intraoculare

a) pentru camera anterioară

b) pentru camera posterioară

284.86

 

J. Echipamente pentru oxigenoterapie

 

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Sumă de închiriere - lei/lună -

C1

C2

C3

C4

1

Aparat pentru administrarea continuă cu oxigen

 

 

 

 

concentrator de oxigen

193,82

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Polonezilor din România

 

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii şi lista membrilor de partid care au plătit într-un an cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară: nu este cazul.

2. Lista persoanelor fizice care au făcut într-un an fiscal donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

CNP

Cetăţenia

Felul donaţiei

Valoarea

Data donaţiei

1.

Longher Ghervazen

1720103332143

română

în bani

5.000

12.11.2012

2.

Longher Ghervazen

1720103332143

română

în bani

10.000

26.11.2012

 

 

Total:

 

 

15.000

 

 

3. Donaţiile constând în bunuri materiale necesare activităţii politice, dar care nu sunt materiale de propagandă electorală, primite de la organizaţii politice internaţionale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formaţiuni politice aflate în relaţii de colaborare politică: nu este cazul.

4. Cuantumul total al veniturilor provenite din alte surse:

 

Venituri realizate conform art. 12 din Legea nr. 334/2006

Suma

Editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură politică proprii

0

Organizarea de întruniri şi seminare cu tematică politică, economică sau socială

0

Acţiuni culturale, sportive şi distractive

0

Serviciile interne

0

Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale şi pentru organizarea birourilor parlamentare

59.377

Înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu, dar numai după cel puţin 10 ani de la înregistrarea în patrimoniu, cu excepţia partidelor politice aflate în curs de dizolvare

0

Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu, numai dacă reprezintă acte de comerţ

0

Total:

59.377 1

 

5. Cuantumul total a! sumelor aduse ca aport financiar de o formaţiune nepolitică asociată cu un partid politic: nu este cazul.

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forţa Civică

 

1. Situaţia centralizatoare a cotizaţiilor încasate în anul 2012

 

Nr. crt.

Organizaţia

Nr. membrilor cotizanţi

Valoarea totală a cotizaţiei

1

Alba

0

0,00

2

Arad

245

1095.00

3

Argeş

22

1300,00

4

Bacău

0

0,00

5

Bihor

0

0,00

6

Bistriţa-Năsăud

26

245,00

7

Botoşani

132

2946,35

8

Brăila

34

418,00

9

Braşov

45

16900,00

10

Bucureşti

5

27078,10

11

Buzău

0

0,00

12

Călăraşi

0

0,00

13

Caraş-Severin

0

0,00

14

Cluj

33

10347,00

15

Constanţa

0

0,00

16

Covasna

0

0,00

17

Dâmboviţa

112

27795,00

18

Diaspora

0

0,00

19

Dolj

0

0,00

20

Galaţi

0

0,00

21

Giurgiu

0

0,00

22

Gorj

0

0,00

23

Harghita

0

0,00

24

Hunedoara

36

2029,00

25

Ialomiţa

0

0,00

26

laşi

0

0,00

27

Ilfov

28

560,00

28

Maramureş

0

0,00

29

Mehedinţi

0

0,00

30

Mureş

0

0,00

31

Neamţ

0

0,00

32

Olt

0

0,00

33

Prahova

61

12258,00

34

Satu Mare

25

3280,00

35

Bucureşti sector 1

0

0,00

36

Bucureşti sector 2

0

0,00

37

Bucureşti sector 3

0

0,00

38

Bucureşti sector 4

27

353,00

39

Bucureşti sector 5

4

100,00

40

Bucureşti sector 6

0

0,00

41

Sibiu

14

3220,00

42

Suceava

31

2821,00

43

Teleorman

200

5692,00

44

Timiş

82

4630,00

45

Tulcea

0

0,00

46

Vâlcea

57

1293,00

47

Vaslui

0

0,00

48

Vrancea

0

0,00

 

TOTAL:

1.219

124.360,45

 

2. Lista persoanelor fizice care au cotizat în anul fiscal 2012 peste baremul de 10 salarii minime brute pe ţară: nu este cazul.

3. Lista persoanelor fizice care au cotizat în anul fiscal 2012 peste baremul de 48 de salarii minime brute pe ţară: nu este cazul.

4. Lista donatorilor persoane fizice care au făcut în anul fiscal 2012 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte baremul de 10 salarii minime brute pe ţară

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

CNP

Cetăţenia

Felul donaţiei

Valoarea

Dala donaţiei

0

1

2

3

4

5

6

1

Bolchis Florin

1740407443014

română

lei

92,990

15.11.2012; 18.12.2012

2

Ducu Eusebiu Gabriel

1720225073521

română

lei

49,900

11/5/2012

3

Malama Daniel Dumitru

1870712211195

română

lei

42,800

18.10.2012;  30.10.2012;  15.11.2012

4

Malama Camelia

2650818212858

română

lei

20,000

21.11.2012;  22.11.2012

5

Terzea Marius

1791105030039

română

lei

10,000

10/1/2012

6

Popartac iuliana

2760306090078

română

lei

10,000

11/22/2012

7

Ivan Lucian

1580424090036

română

lei

45,650

30.10.2012;  19.11.2012;  04.12.2012

8

Raiu Marian

1730805510020

română

lei

10,300

11/28/2012

9

Culetu Danut

1550916131235

română

lei

27,900

26.11.2012;  04.12.2012

10

Praisler Mirela

2610812170372

română

lei

15,000

11/22/2012

11

Gavris Teodor Alexandru

1710215411527

română

lei

12,300

11/22/2012

12

Marinescu Dorin

1690321434516

română

lei

10,000

11/13/2012

13

Diaconescu Cătălin

1760113390678

română

lei

15,000

12/4/2012

14

Tomaseschi Dragomir

1710302221154

română

lei

12,300

07.10.2012;  18.12.2012

15

Radoiu Les Gabriela

2660627120678

română

lei

29,000

22.11.2012;  26.11.2012

16

Ciocalteu Alexandru

1491209400581

română

lei

27,200

02.11.2012

17

Cean lonutCodrin

1810606203671

română

lei

13,600

02.11.2012

18

Baranga Laurentiu

1670907381451

română

lei

27,200

11/2/2012

19

Minculescu George

1780402443013

română

lei

26,700

11/8/2012

20

Popescu Dan Cristian

1751231423021

română

lei

27,000

10/26/2012

21

Gheorghiu Felicia

2611004336041

română

iei

26,304

30.10.2012;  29.11.2012;  07.12.2012

22

Roman Cristian

1650702070021

română

lei

13,500

10/30/2012

23

Sauca Mariana

2640814075086

română

lei

11,500

10/30/2012

24

Umbrarescu Ştefan Sorin

1730512040065

româna

tei

15,655

10/30/2012

25

Biris Gabriel

1691029182779

română

lei

13,600

10/31/2012

26

Finichiu Cristian

1510429293117

română

lei

8,000

02.11.2012;  06.11.2012

27

Semcu Adrian

1600709300012

română

lei

50,000

30.10.2012;  06.11.2012

28

Carstea Silviu

1810615152509

română

lei

30,350

15.11.2012;  26.11.2012

29

Ciocalteu Violeta Loredana

2780512182763

româna

lei

7,350

12/6/2012;  12.11.2012

30

Botezatu Carmen Sanda

2740516264415

română

lei

27,500

21.11.2012; 06.12.2012

31

Simion Laurentiu Comei

1681013136446

română

lei

20,000

12.11.2012;  19.11.2012; 18.10.2012

32

Ştefanescu Laurentiu Costin

1721013250021

română

lei

29,500

12.12.2012

33

Halmagianu Bujor Mihai

1680426424518

română

lei

16,500

11/14/2012

34

Halmagianu Joita

2651004400345

română

lei

16,500

11/14/2012

 

5. Lista donatorilor persoane fizice care au făcut în anul fiscal 2012 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte baremul de 48 de salarii minime brute pe ţară: nu este cazul

6 Lista donatorilor persoane juridice care au făcut în anul fiscal 2012 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte baremul de 10 salarii minime brute pe ţară

 

Nr. crt.

Denumirea societăţii crt.

Sediul social

Naţionalitatea

CUI

Reprezentantul legal

Felul donaţiei

Valoarea

Data donaţiei

1

1 PFA Unbrarescu Ştefan Sorin

Bacău

română

23295075

Umbrarescu Sorin

lei

16,000

11/19/2012

2

2 CELCO - S.A.

Constanţa

română

1891328

Secareanu Ion

lei

80,000

15.11.2012; 19.12.2012

3

3 Cab. indiv. av. Sauca Dana Iuliana

Botoşani

română

23249125

Sauca Dana Iuliana

lei

9,500

11/6/2012

4

4 BEJ Parvan Violeta Alexandra

Bucureşti

română

21267958

Parvan Violeta Alexandra

lei

20,000

11/9/2012

5

5 SHR Distribution

Prahova

română

10415161

Ion Alex. Daniel

lei

7,400

12/6/2012

6

6 EXPOMOB

Ialomiţa

română

22407570

Malama Dumitru Daniel

lei

7,580

29.10.2012; 12.11.2012

7

7 CONT EXPERT CSD

Ialomiţa

română

8010891

Malama Camelia

lei

11,000

27.11.2012; 07.12.2012

8

8 Cab. indiv. av. Balaş Octavian

Vrancea

română

29516965

Balaş Octavian

lei

16,750

13.11.2012; 06.12 2012

9

9 ZIGGY Construct

Bucureşti

română

18437009

Petrescu Florin

lei

50,000

10/25/2012

10

10 Constrail Construct

Bucureşti

română

25771973

Simion Cornel

lei

20,000

11/1/2012

 

 

 

 

TOTAL

 

 

238,230

 

 

7. Lista donatorilor persoane juridice care au făcut în anul fiscal 2012 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte baremul de 48 de salarii minime brute pe ţară

 

Nr. crt.

Denumirea societăţii

Sediul social

Naţionalitatea

CUI

Reprezentantul egal

Felul donaţiei

Valoarea

Data donaţiei

1

 Asoc. pt. Cultură Democratică

Bucureşti

română

29837825

Biriş Gabriel

lei

182000

12.11.2012; 4.12.2012

 

 

 

 

 

TOTAL:

lei

182,000

 

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Sibiu

 

1. Cuantumul total al veniturilor din donaţii: 918,00 lei

2. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii: 6.475,00 lei

3. Cuantumul total al veniturilor din dobânzi bancare: 51.644,00 lei.

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Forumul Democrat al Germanilor din România - Forumul Judeţean Satu Mare

 

1. Donaţii:

 

Nr. crt.

Denumirea societăţi

Sediul

Naţionalitatea

CUI

Felul donaţiei

Suma donaţilor

1

Asociaţia Culturală Sathmarense

Satu Mare

română

26341990

lei

19,250,00

 

TOTAL:

 

 

 

 

19.250,00

 

Alte venituri:

2. Donaţii a căror valoare cumulată nu depăşeşte 10 salarii de bază: 15.473 lei

3. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii: 7.874 lei

4. Nu s-au înregistrat în anul 2012 situaţii în care persoane fizice să fi făcut donaţii a căror valoare însumată să depăşească 10 salarii minime brute pe ţară.

5. Cuantumul veniturilor provenite din alte surse - total 269.473 lei - din care:

a) venituri din contribuţii 20% pentru piese de schimb, ulei: 6.100 lei;

b) venituri din diferenţe de curs valutar: 963 lei;

c) venituri din dobânzi: 31 lei;

d) venituri din cedări de active: 181.759 lei;

e) cota-parte amortizare recunoscută la venituri: 15.121 lei;

t) venituri pentru zilele culturale Primăria Satu Mare: 15.000 lei;

g) venituri pentru zilele C.J.C.P.C.T. Satu Mare: 12.000 lei;

h) alte venituri: 38.499 lei;

i) nu am realizat venituri economice în anul 2012.

Total venituri: (1+2+3+4+5) 312.070 lei

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice si a campaniilor electorale - Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România

 

Cuantumul total al veniturilor din cotizaţiile membrilor asociaţiei: 13.570 lei.

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 648/2009 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 etapa I”, „Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1”, „Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14”, „Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15” şi „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 4 iunie 2009, se face următoarea rectificare:

- în titlul şi în cuprinsul hotărârii, în loc de: „anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004” se va cili: „anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004°.

 

La Hotărârea Guvernului nr. 27/2012 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 - etapa I”, „Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1”, „Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14”, „Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15” şi „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15”, precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I - DN 1-DN 11 şi Tronson III - DN 13-DN 1”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 25 ianuarie 2012, se face următoarea rectificare:

- în titlul şi în cuprinsul hotărârii în loc de: „anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004” se va citi: „anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004”.