MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 179/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 179         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 1 aprilie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

122. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum si al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud

 

123. - Hotărâre privind aprobarea plaţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale, precum şi pentru acreditarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stern Hematopoietice şi a laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2013

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.27. - Ordin al ministrului apărării naţionale privind modificarea şi completarea art. 2 din Normele pentru ocuparea de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S8/2009

 

165. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

 

395. - Ordin al ministrului tineretului şi sportului privind aprobarea Ghidului metodologic referitor la regimul finanţărilor din fonduri provenite integral din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, alocate pentru activităţi de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii ale copiilor, juniorilor mici, precum şi ale persoanelor cu dizabilităţi, pe baza unor proiecte şi programe ale federaţiilor sportive naţionale, cu scopul de a forma perfomeri

 

ACTE ALE CONSILIULUI NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

141. - Decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - În anexa nr. 15 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Coşbuc” la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 647 şi 647 bis din 31 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, la secţiunea I „Bunuri imobile”, capitolul VI „Terenuri şi clădiri”, după poziţia 7 se introduc 3 noi poziţii, poziţiile nr. 8-10, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 27 martie 2013.

Nr. 122.

 

ANEXĂ

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei Coşbuc

 

Capitolul VI Terenuri şi clădiri

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare Vecinătăţi

Anul dobândirii sau, după caz, anul dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(în RON)

Situaţia juridică actuală Act de proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

8.

2.5

Teren păşune în Dumbravă

C.f. nr. 2, Coşbuc, nr. top 894/6,

S = 110.011 mp

Se învecinează la N-E cu Moldovan Ignatu, la S cu pădurea comunală, la N cu  drum comunal şi la V cu pădurea comunală

1927

66.000

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 4/04.02.2013, CF nr. 2 top. 894/6

9.

2.5

Teren fânaţ în Valea Bruhoaei

C.f. nr. 2, Coşbuc, nr. top 3411

S = 1.541 mp

Se învecinează la N-V cu râul Salăuţa, la S cu Zăgrean Dochia şi la E cu un pârâu temporar

1927

1.170

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 4/04.02.2013, CF. nr. 2 top. 3411

10.

2,5

Teren păşune în Runcuri

C.f. nr. 2, Coşbuc, nr. top 3207

S = 21.959 mp

Se învecinează la N cu râul Salăuţa, la E cu râul Salăuţa, la S cu Zăgrean Dochia şi la V cu Parasca Nicolae si Ceuca Iliuţ

1927

18.000

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 4/04.02.2013, CF. nr. 2 top. 3207

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale, precum şi pentru acreditarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stern Hematopoietice şi a laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2013

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 143 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă plata cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale, precum şi pentru acreditarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice şi a laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, aferente anului 2013, în sumă de 3.380 euro.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, în cadrul bugetului aprobat Ministerului Sănătăţii, şi se plătesc de către Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice.

Art. 2. - (1) Cotizaţiile şi taxele pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale sunt următoarele:

a) cotizaţia de membru al Asociaţiei Mondiale a Donatorilor de Măduvă, denumită în continuare AMDM, în sumă de 700 euro;

b) cotizaţia de membru al Europdonor  - Donatorii de Măduvă Osoasă de Pretutindeni, în sumă de 1,180 euro;

c) cotizaţia de membru al Grupului European pentru Sânge şi Transplant de Măduvă, în sumă de 750 euro;

d) taxa pentru acreditarea de către Federaţia Europeană de Imunogenetică a laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în sumă de 750 euro, care se plăteşte pentru fiecare laborator acreditat.

(2) în anul 2013 se plăteşte taxa de acreditare pentru Laboratorul Clinic de analize medicale al Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca.

(3) Cotizaţiile şi taxele prevăzute la alin. (1) şi (2) se calculează pe baza cursului de schimb lei/euro stabilit de Banca Naţională a României la data efectuării plăţii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniei Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 27 martie 2013.

Nr. 123.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea art. 2 din Normele pentru ocuparea de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.88/2009

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 751 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 şi 8 din Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011, precum şi ale art. 30 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Articolul 2 din Normele pentru ocuparea de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.88/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 26 august 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La alineatul (2), după litera ta) se introduc două noi litere, literele c) şi d), cu următorul cuprins:

,,c) posturile din cadrul Misiunii permanente a României la ONU;

d) posturile din cadrul Reprezentanţei Militare Permanente la OSCE.”

2. Alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(3) Statul Major General ţine evidenţa pentru:

a) posturile din cadrul Reprezentanţei Militare a României la NATO şi UE, Reprezentanţei Statului Major General la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa - SHAPE şi Reprezentanţei Naţionale de Legătură la Comandamentul Aliat pentru Transformare;

b) posturile de ofiţeri de legătură pe lângă comandamentele şi agenţiile NATO;

c) posturile de administratori la elementele de sprijin naţional de pe lângă comandamentele NATO;

d) posturile alocate României în structurile NATO şi UE, în regim QUOTA, rotaţional sau de contribuţie naţională voluntară;

e) posturile repartizate Ministerului Apărării Naţionale în cadrul iniţiativelor regionale la care România este parte.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Dusa

 

Bucureşti, 26 martie 2013.

Nr. M.27.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

 

Văzând Referatul Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 77.211 din 1 aprilie 2013,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 27 aprilie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere pe perioada de retenţie până la data de 3 august 2013;”.

2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru a beneficia de prima prevăzută la alin. (1), solicitanţii trebuie să depună cererea vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite la centrul local/judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza căruia se află înregistrată exploataţia, în perioada 5 aprilie - 30 aprilie 2013, cerere al cărei model este prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, însoţită de copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/codul unic de înregistrare/certificatul de înregistrare.”

3. La articolul 2 alineatul (21), a două liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- au cel puţin un angajat specialist, respectiv inginer zootehnist sau medic veterinar, de minimum 12 luni până ia data depunerii cererii;”.

4. La articolul 2 alineatul (21), după a două liniuţă se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:

„- sunt afiliate la o federaţie a crescătorilor de ovine/caprine organizată la nivel naţional.”

5. La articolul 2, alineatul (22), liniuţele a două şi a treia se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„- hotărârea judecătorească de înfiinţare a asociaţiei;

- adeverinţă eliberată de federaţia crescătorilor de ovine/caprine din care să reiasă calitatea de membru a asociaţiei;”.

6. La articolul 2 alineatul (22), liniuţă a cincea se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- copie de pe registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru perioada 2012-2013.”

7. La articolul 3, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Cererile pot fi completate online individual sau prin operatorii SNIIA prin accesarea site-ului www.apia.org.ro După tipărire, cererea vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite prevăzute la art. 2 alin. (21) se depune la centrul local/judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, conform alin. (3).”

8. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) în cadrul controlului la faţa locului în perioada 3 mai - 3 august 2013 pentru speciile ovine şi caprine, conform procedurii de control la faţa locului elaborate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, se verifică următoarele aspecte:”.

9. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Reducerile şi excluderile nu se aplică în cazurile în care, din cauza efectelor unor circumstanţe naturale asupra turmei, solicitantul nu îşi poate respecta angajamentul de a păstra animalele pentru care solicită prima pe cap de animal până la data de 3 august 2013, cu condiţia să fi informat în scris în acest sens centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 10 zile lucrătoare de la constatarea oricărei reduceri a numărului de animale solicitat în cerere. Circumstanţele naturale sunt următoarele:

- moartea unui animal ca urmare a unei boli;

- moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care solicitantul nu poate fi considerat responsabil”

10. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până în data de 15 octombrie 2013, situaţia centralizatoare cu efectivele eligibile la plata primelor pentru anul 2013, în vederea stabilirii cuantumului primei pe cap de animal.”

11. Titlul anexei nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CERERE

de solicitare a primai pe cap de animal din specia ovine pentru anul 2013”

12. La anexa nr. 1 capitolul II „Coordonate bancare”, ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Solicit*):

- prima pe cap de animal pentru un număr de..........*) capete de femele ovine care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2013 şi care pe perioada de retenţie până la data de 3 august 2013 se găsesc la adresa.................................*)/(localitatea................................./ judeţul..........................sau păşune pe raza localităţii, după caz)................................*), conform codurilor de identificare cuprinse în lista animalelor, anexată cererii.”

13. La anexa nr. 1 capitolul III „Angajamente şi declaraţii”, la punctul 1 prima liniuţă, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) efectivul din exploataţie să fie de minimum 50 de capete de femele ovine care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2013;

………………………………………………………………….

c) efectivul de femele ovine pentru care se solicita prima să fie menţinut în exploataţie, pe perioada de retenţie până la data de 3 august 2013, la adresa (localitatea/judeţul/sau păşunea de pe raza localităţii, după caz), menţionată în cerere, efectivul de femele ovine pentru care se solicită prima este identificat şi înregistrat conform legislaţiei în domeniu;”.

14. La anexa nr. 1 capitolul III „Angajamente şi declaraţii”, la punctul 1, partea introductivă a celei de-a zecea liniuţe se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- Reducerile şi excluderile nu se aplică în cazurile în care din cauza efectelor unor circumstanţe naturale asupra turmei solicitantul nu îşi poate respecta angajamentul de a păstra animalele pentru care solicită prima pe cap de animal până la data de 3 august 2013, cu condiţia să fi informat în scris în acest sens centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 10 zile lucrătoare de la constatarea oricărei reduceri a numărului de animale. Circumstanţele naturale sunt următoarele:”.

15. Titlul anexei nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CERERE

de solicitare a primei pe cap de animal din specia caprine pentru anul 2013”

16. La anexa nr. 2 capitolul II „Coordonate bancare”, ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Solicit*):

- prima pe cap de animal pentru un număr de............*) capete de femele caprine care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2013 şi care pe perioada de retenţie până la data de 3 august 2013 se găsesc la adresa...................................*)/(localitatea .................../ judeţul..........................sau păşune pe raza localităţii, după caz)....................................*), conform codurilor de identificare cuprinse în lista animalelor, anexată cererii.”

17. La anexa nr. 2 capitolul III „Angajamente şi declaraţii”, la punctul 1 prima liniuţă, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) efectivul din exploataţie să fie de minimum 25 de capete de femele caprine care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2013;

………………………………………………………………….

c) efectivul de femele caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie, pe perioada de retenţie până ia data de 3 august 2013, la adresa (localitatea/judeţul sau păşunea de pe raza localităţii, după caz), menţionată în cerere, efectivul de femeie caprine pentru care se solicită prima este identificat şi înregistrat conform legislaţiei în domeniu;”.

18. La anexa nr. 2 capitolul III „Angajamente şi declaraţii”, la punctul 1, partea introductivă a celei de-a zecea liniuţe se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- Reducerile şi excluderile nu se aplică în cazurile în care din cauza efectelor unor circumstanţe naturale asupra turmei solicitantul nu îşi poate respecta angajamentul de a păstra animalele pentru care solicită prima pe cap de animal până la data de 3 august 2013, cu condiţia să fi informat în scris în acest sens centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 10 zile lucrătoare de la constatarea oricărei reduceri a numărului de animale. Circumstanţele naturale sunt următoarele:”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 1 aprilie 2013.

Nr. 165.

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Ghidului metodologic referitor la regimul finanţărilor din fonduri provenite integral din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, alocate pentru activităţi de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii ale copiilor, juniorilor mici, precum şi ale persoanelor cu dizabilităţi, pe baza unor proiecte şi programe ale federaţiilor sportive naţionale, cu scopul de a forma perfomeri

 

Având în vedere:

- Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013;

- Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului;

- Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;

- Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului,

ministrul tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Începând cu data prezentului ordin se aprobă Ghidului metodologic referitor la regimul finanţărilor din fonduri provenite integral din venituri proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, alocate pentru activităţi de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii ale copiilor, juniorilor mici, precum şi ale persoanelor cu dizabilităţi, pe baza unor proiecte şi programe ale federaţiilor sportive naţionale, cu scopul de a forma performeri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul tineretului şi sportului,

Ionuţ Sebastian Iavor,

secretar general

 

Bucureşti, 25 martie 2013.

Nr. 395.

 

ANEXĂ

 

GHID METODOLOGIC

referitor la regimul finanţărilor din fonduri provenite integral din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, alocate pentru activităţi de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii ale copiilor, juniorilor mici, precum şi ale persoanelor cu dizabilităţi, pe baza unor proiecte şi programe ale federaţiilor sportive naţionale cu scopul de a forma performeri

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Prezentul ghid metodologic are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general şi a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanţare din fonduri provenite integral din venituri proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului (VPMTS) pentru acţiuni de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii sportive ale copiilor şi juniorilor mici, precum şi ale persoanelor cu dizabilităţi, în vederea obţinerii de performeri, denumit în continuare Programul Pierre de Coubertin.

 

PROGRAMUL PIERRE DE COUBERTIN

Educaţie prin sport - selecţie, pregătire şi realizare de competiţii sportive

 

Programul are ca obiectiv strategic sprijinirea şi dezvoltarea programelor sportive propuse de federaţiile sportive naţionale pentru acţiuni de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii ale copiilor, juniorilor mici, precum şi ale persoanelor cu dizabilităţi, în vederea obţinerii de performeri.

I. Scop: valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie a copiilor, juniorilor mici, precum şi a persoanelor cu dizabilităţi, care să asigure formarea de performeri, precum şi îmbunătăţirea stării de sănătate publică prin crearea unui cadru social şi organizatoric favorizant.

II. Obiective generale:

a) promovarea sportului şi educaţiei fizice drept elemente esenţiale pentru o educaţie de calitate, acestea reprezentând toate formele de activităţi fizice care printr-o participare organizată au drept obiectiv expresia sau ameliorarea condiţiei fizice şi psihice;

b) susţinerea activităţii sportive la nivelul copiilor şi juniorilor mici, precum şi al persoanelor cu dizabilităţi;

c) demararea proceselor de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii pentru fiecare ramură de sport a copiilor şi juniorilor mici cu aptitudini remarcabile, precum şi pentru persoanele cu dizabilităţi;

d) utilizarea potenţialului sportiv cu privire la incluziunea socială, integrare şi şanse egale;

e) încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu, cu scopul de a câştiga încredere, de a promova un stil de viaţă sănătos şi o dezvoltare armonioasă durabilă;

f) susţinerea disciplinelor şi a probelor sportive, în funcţie de tradiţia şi de gradul de dezvoltare a fiecărei discipline pentru fiecare categorie de participanţi.

Obiective specifice

1. Realizarea educaţiei integrale prin sport şi includerea copiilor şi juniorilor mici

2. Influenţarea dezvoltării fizice armonioase a copiilor

3. Integrarea socială

4. Creşterea numărului de participanţi în competiţiile oficiale

5. Realizarea unei baze de selecţie pentru performanţă

6. Dezvoltarea spiritului de competiţie

7. Dezvoltarea spiritului de fair-play

8. Pregătirea pentru viaţă, formarea obişnuinţei de a lucra în echipă

9. Sporirea interesului general pentru activităţile copiator, juniorilor mici şi ale persoanelor cu dizabilităţi

10. Prevenirea îmbolnăvirilor şi menţinerea sănătăţii populaţiei

1.1. Temeiul legal

Temeiul legal al finanţării proiectelor din bugetul de venituri proprii al Ministerului Tineretului şi Sportului pentru acţiunile de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii sportive pentru copii şi juniori mici, precum şi pentru persoanele cu dizabilităţi, prevăzute de prezentul program Pierre de Coubertin, este:

- Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013;

- Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului;

- Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;

- Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

1.2. Glosar de termeni

În înţelesul prezentului program Pierre de Coubertin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

1. federaţiile sportive naţionale - structuri sportive de interes naţional, constituite prin asocierea cluburilor sportive şi asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport, persoane juridice de drept privat, de utilitate publică, autonome, neguvemamentale, apolitice şi fără scop lucrativ, având ca atribuţii principale: elaborarea strategiei naţionale de dezvoltare a ramurii de sport pe care o reprezintă şi organizarea activităţilor şi competiţiilor oficiale la nivel naţional, precum şi a celor cu caracter internaţional care au loc pe teritoriul României;

2. activitatea sportivă - complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportivă sunt: acţiunile de selecţie, de pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite împreună activităp sportive;

3. activitate de selecţie - activitate organizată şi repetabilă a specialiştilor de depistare a copiilor cu aptitudini pentru practicarea diferitelor ramuri sau probe sportive pe baza unor criterii specifice, biologice, psihosomatice şi motrice. Activitatea de selecţie este iniţială şi secundară;

4. acţiunile de pregătire sportivă - acţiune sportivă desfăşurată în ţară, realizată în baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, având ca scop dezvoltarea psihomotrică în vederea participării la competiţii sportive;

5. competiţie sportivă - acţiune sportivă organizată de structuri sportive şi/sau de alte entităţi competente, în baza unui regulament, care are ca obiectiv întrecerea, obţinerea de rezultate sportive sau obţinerea victorie;

6. competiţie sportivă internă - competiţie sportivă la care, conform regulamentului de desfăşurare, pot participa numai sportivi din cadrul structurilor sportive din România;

7. competiţie sportivă internă ia nivel naţional - competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel naţional;

8. competiţie sportivă de nivel zonal sau interjudeţean - competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel zonal sau interjudeţean sau promovarea în eşalonul valoric superior;

9. competiţie sportivă internă de nivel judeţean - competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel judeţean sau promovarea în eşalonul valoric superior;

10. competiţie sportivă internă de nivel comunal, orăşenesc sau municipal - competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel comunal, orăşenesc sau municipal sau promovarea în eşalonul valoric superior;

11. alte acţiuni sportive - numai acele acţiuni organizate pe teritoriul României, realizate de către federaţiile sportive naţionale, care prezintă un interes pentru activitatea sportivă, altele decât competiţiile sportive oficiale şi cele de pregătire sportivă, desfăşurate în tară, cum ar fi: conferinţe, simpozioane, seminare, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experienţă, expoziţii, cursuri şi stagii de practică şi specializare sau perfecţionare şi altele asemenea, precum şi acţiuni de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţa şi altele asemenea;

12. autoritate finanţatoare - Ministerul Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MTS, instituţie publică, organ al administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului României;

13. bugetul proiectului - reprezintă totalitatea sumelor alocate din VP MTS necesare realizării proiectului şi a cheltuielilor aferente, detaliate pe categorii de cheltuieli, conform normelor legale în vigoare;

14. categorie de eligibilitate - categorie în cadrul căreia trebuie să se înscrie propunerile de proiect pentru a fi eligibile, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

15. cerere de finanţare - document completat de către solicitant în vederea obţinerii finanţării printr-o propunere de proiect (anexa nr. 1);

16. cheltuieli eligibile - sunt considerate eligibile cheltuielile care reflectă costuri necesare şi rezonabile, oportune şi justificate, care sunt efectuate pe perioada de desfăşurare a proiectului, sunt legate în mod direct de obiectul contractului de finanţare şi trebuie să fie prevăzute în formularul de buget, identificabile şi verificabile, şi care sunt susţinute de acte şi documente justificative originale corespunzătoare;

17. contract de finanţare - contract încheiat, în condiţiile legii, între MTS în calitate de autoritate finanţatoare şi beneficiar;

18. venituri proprii MTS- procent din taxele şi accizele pe alcool şi tutun colectate de la operatori economici şi virate MTS şi aprobate în bugetul anual cu destinaţia sport;

19. perioada de desfăşurare a proiectului - perioada înscrisă în contractul de finanţare de la data începerii primei activităţi şi până la data încheierii ultimei activităţi din planul de activităţi al proiectului;

20. solicitant - federaţii sportive naţionale care depun o propunere de proiect;

21. proiect sportiv - acţiuni de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii ale copiilor, juniorilor mici, precum şi ale persoanelor cu dizabilităţi;

22. cop/7 şi juniori mici - categorii de vârstă şi sex care sunt selecţionate pentru pregătire şi participare în competiţii pe discipline sportive, în conformitate cu reglementările federaţiilor sportive naţionale, pe ramuri de sport;

23. persoane cu dizabilităţi - includ acele persoane care au deficienţe diverse, iar în contextul acestui program Pierre de Coubertin se urmăreşte îmbunătăţirea accesului la educaţie fizică şi sport, cu obiectivul de a câştiga încredere, de a spori gradul de incluziune socială, de a depăşi prejudecăţi, de a promova un stil de viaţă sănătos. De asemenea, se urmăreşte trecerea barierelor de mentalitate şi asigurarea participării persoanelor cu dizabilităţi, în condiţii de egalitate de şanse, la proiecte sportive.

1.3. Principiile care stau la baza finanţării

Principiile care stau la baza acordării de finanţare sunt:

a) libera concurenţă - asigurarea condiţiilor pentru ca structura sportivă ce desfăşoară activităţi sportive să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, beneficiar;

b) eficacitatea utilizării fondurilor aprobate în baza selecţiei de proiecte - folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor financiare pentru atribuirea contractului de finanţare;

c) transparenţa - punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii de finanţare;

d) tratamentul egal - aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare, astfel încât orice structură sportivă care depune o ofertă sportivă să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

e) anualitatea - derularea întregii proceduri de finanţare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanţarea.

 

CAPITOLUL II

Criterii de eligibilitate

 

2.1. Criterii de eligibilitate a solicitanţilor

Pentru a participa la selecţia de oferte, federaţiile sportive naţionale trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

a) să facă dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie a anului precedent la organul fiscal competent;

b) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la autoritatea finanţatoare căreia Ti solicită atribuirea unui contract de finanţare;

c) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către bugetul de stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat;

d) să nu se afle în litigiu cu autoritatea finanţatoare căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare;

e) să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare;

f) să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii;

g) să nu facă obiectul unei proceduri de insolvenţă sau de lichidare ori să nu se afle în stare de insolvenţă în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

h) să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare;

i) reprezentantul legal al federaţiei să nu fi fost condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals sau deturnare de fonduri;

j) să nu aibă conturile bancare blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive;

k) solicitantul are prevăzut în statut si în certificatul de identitate sportivă activitatea corespunzătoare ramurii de sport !a care doreşte să participe.

Autoritatea finanţatoare poate cere solicitantului toate documentele pe care le consideră necesare pentru verificarea respectării condiţiilor menţionate mai sus.

Autoritatea finanţatoare are dreptul de a nu permite participarea la selecţia de proiecte solicitanţilor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate prin contracte de finanţare anterioare.

 

CAPITOLUL III

Procedura de depunere a proiectelor

 

3.1. Procedura de depunere a proiectelor

(1) În vederea depunerii proiectelor solicitantul trebuie să urmeze următoarea procedură:

a) completarea integrală a cererii de finanţare tip, cerere care trebuie ştampilată şi semnată de reprezentantul legal şi de către responsabilul financiar al solicitantului (anexa nr. 1);

b) cererea de finanţare se va depune în două exemplare tipărite şi pe suport CD;

c) dosarul se va depune la sediul MTS, în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare. Documentaţia de solicitare a finanţării se întocmeşte în două exemplare (seturi), un set cu documente în original şi celălalt set care cuprinde copii conform cu originalul, ambele seturi fiind incluse în acelaşi plic, care se înaintează în pachet închis, până la data anunţată de autoritatea finanţatoare, la registratura MTS, la adresa:

Ministerul Tineretului şi Sportului

Strada Vasile Conta nr. 16

Direcţia strategii şi politici UE şi Programul Pierre de Coubertin

Selecţie de proiecte pentru Programul Pierre de Coubertin

Numele şi adresa completă a solicitantului

Documentaţia trebuie să conţină, în ordine, următoarele:

- cererea de finanţare tip care să cuprindă bugetul detaliat;

- certificatul de identitate sportivă - copie „conform cu originalul”;

- dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie a anului precedent la organul fiscal competent;

- certificat de atestare fiscală - original;

- certificat de înregistrare fiscală - copie „conform cu originalul”.

(2) Cererea de finanţare tip trebuie completată astfel:

a) „Descrierea solicitantului11 - se vor preciza: adresa, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail, numele băncii, numărul de cont bancar - IBAN, titularul contului (trebuie să fie cel al iniţiatorului proiectului) şi codul de înregistrare fiscală; solicitantul se va asigura că datele înscrise sunt corecte şi actualizate; în cazul modificării datelor mai sus menţionate, solicitantul are obligaţia să transmită MTS noile date în termen de 10 zile lucrătoare de la data intervenirii modificării;

b) „Titlul proiectului” - ar trebui să fie cât mai sugestiv;

c) „Oportunitatea proiectului” - constă în descrierea situaţiei existente şi a contextului proiectului, precum şi a motivelor iniţierii acestuia. Practic aici se vor descrie în 1-2 paragrafe concluzii ale unei analize de oportunitate prin care se identifică o problemă ce urmează a fi rezolvată;

d) „Scopul proiectului” - reprezintă un enunţ scurt şi concis prin care se comunică stadiul în care va ajunge problema ca urmare a derulării proiectului;

e) .Obiectivele proiectului” - sunt rezultatele scontate care trebuie obţinute în efortul de atingere a scopului proiectului şi, implicit, a rezolvării problemei. Trebuie să se ţină seama la enunţarea obiectivelor să nu se confunde cu activităţile. Pentru ca un obiectiv să fie corect definit, acesta trebuie să fie SMART (S - specific, M - măsurabil, A-abordabil, R- realist, T- încadrabil în timp). Obiectivele unui proiect reprezintă punctul de pornire în elaborarea planului şi în acelaşi timp constituie referinţa faţă de care se va evalua succesul sau eşecul proiectului la finalul acestuia. Un proiect poate avea până la 5 obiective subordonate aceluiaşi scop;

f) „Activităţile proiectului” - reprezintă metodele de atingere a fiecărui obiectiv. În această rubrică se va completa în detaliu cum urmează să fie pus în practică proiectul şi ce veţi face pentru atingerea obiectivelor acestuia. Rubrica va fi completată prin enunţarea activităţilor, încadrarea acestora în secvenţe de timp (pe luni, săptămâni sau zile, în funcţie de durata proiectului) şi specificarea responsabilului fiecărei activităţi;

g) „Grupul-ţintă şi beneficiarii” - reprezintă persoanele sau grupul de persoane cărora li se adresează proiectul şi care vor avea de câştigat în mod direct sau indirect în urma derulării proiectului;

h) în secţiunea „Rezultate aşteptate” se va realiza o descriere succintă a rezultatelor atât cantitative, cât şi calitative, imediate şi viitoare ale proiectului, aşa cum sunt ele preconizate. Acestea pot să fie aceleaşi cu obiectivele proiectului sau nu. Rezultatele cantitative sunt considerate orice serviciu, produse, informaţii etc. ce rezultă din desfăşurarea proiectului. Rezultatele calitative sunt considerate schimbările (atât pozitive, cât şi negative) care pot apărea atât în timpul proiectului, cât şi la finalul acestuia asupra grupului-ţintă şi a beneficiarilor;

i) „Impactul asupra grupului-ţintă, beneficiarilor” - va descrie modul în care va fi influenţată starea actuală a grupului-ţintă, a beneficiarilor;

j) în secţiunea „Modalităţi de mediatizare” se vor specifica instrumente şi activităţi de promovare a proiectului, ca: reportaje, conferinţă de presă, interviuri, filme, articole, mape de prezentare, afişe, fluturaşi, pliante, bannere şi alte materiale de promovare;

k) în secţiunea „Modalităţi de evaluare” se vor enumera modalităţile şi instrumentele ce urmează a fi folosite pentru raportarea progresului în atingerea obiectivelor propuse, a eficienţei şi impactului proiectului. Instrumente de evaluare pot fi considerate orice tip de analiză statistică, studii de caz, observaţii şi monitorizări;

l) „Parteneri” - presupune enumerarea numelor altor persoane juridice de drept public ori privat implicate în desfăşurarea activităţilor proiectului;

m) „Bugetul proiectului” - reprezintă totalitatea surselor de finanţare necesare realizării acţiunii şi a cheltuielilor aferente, detaliate pe categorii de cheltuieli, conform normelor legale în vigoare, respectiv Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Se întocmeşte având în vedere următoarele:

- bugetul este corect, corespunde cu limitele legale pentru categoriile de cheltuieli;

- bugetul acoperă toate cheltuielile aferente proiectului, bugetul reflectă costuri necesare şi rezonabile pentru realizarea proiectului;

- bugetul se va întocmi exclusiv în lei, iar toate activităţile din proiect sunt acoperite cu categorii de cheltuieli corespunzătoare;

- cheltuielile sunt oportune şi justificate;

- cheltuielile sunt efectuate pe perioada de desfăşurare a proiectului;

- cheltuielile sunt identificabile şi verificabile;

- cheltuielile sunt susţinute de acte şi documente justificative corespunzătoare;

- toate categoriile de cheltuieli sunt incluse în totaluri;

- cheltuielile sunt strict legate de activităţile proiectului.

(3) Propunerea de proiect de buget are caracter ferm şi obligatoriu din punctul de vedere al conţinutului şi trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către reprezentantul legal al solicitantului sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.

(4) La completarea cererii de finanţare solicitanţii au obligaţia de a furniza detalii suficiente pentru a asigura claritatea proiectului, în special cu privire la modul în care vor fi atinse obiectivele, schimbarea pozitivă generată de proiect şi modul în care proiectul propus este relevant pentru contextul local, regional sau naţional.

(5) Cererile de finanţare scrise de mână nu vor fi acceptate.

(6) Nu vor participa la selecţia de proiecte dosarele incomplete sau cele care conţin documente întocmite incorect.

(7) Solicitările de finanţare transmise sau depuse ulterior datei-limită prevăzute în anunţul public de organizare a selecţiei nu vor participa la procedura de selecţie.

3.2. Documente necesare depunerii proiectelor

Dosarul de participare la selecţia de oferte trebuie să conţină următoarele documente:

a) cerere de finanţare tip - în două exemplare, care vor fi înregistrate în momentul depunerii (anexa nr. 1)şi pe suport CD;

b) copie de pe actul constitutiv, statut şi certificat de identitate sportivă sau orice alte acte doveditoare ale dobândirii personalităţii juridice semnate şi ştampilate cu menţiunea „conform cu originalul”;

c) declaraţie eligibilitate solicitant (formularul nr. 1 la anexa nr. 1);

d) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal (formularul nr. 2 la anexa nr. 1);

e) prezentarea solicitantului - Vă rugăm să faceţi o descriere a instituţiei punând accent pe proiectele derulate anterior, experienţa în domeniul implementării de proiecte sportive, participări ia competiţii de profil, date privind numărul de sportivi, profesori, antrenori;

f) raportul de activitate al federaţiei sportive naţionale pe anul anterior finanţării.

 

CAPITOLUL IV

Procedura de selecţie a proiectelor

 

4.1. Precizări generale

(1) Atribuirea contractelor de finanţare se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, procedura care permite atribuirea unui contract de finanţare din fonduri provenite din VP MTS prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 3, în două sesiuni anuale: aprilie şi august.

(2) Proiectele vor fi selecţionate pentru finanţare, în limita unui fond anual aprobat pe fiecare sesiune de finanţare de către MTS, cu această destinaţie, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea şi raportarea bugetului MTS, cu o valoare maximă a finanţării de 350.000 lei pentru toate proiectele propuse de fiecare federaţie sportivă naţională.

(3) Selecţia constă în ierarhizarea proiectelor depuse în funcţie de valoarea, importanţa sau reprezentativitatea pentru ramura de sport căreia i se adresează, pe baza punctajului acordat de comisie, în baza unor criterii de evaluare.

4.2. Criteriile de evaluare

Criteriile generale de evaluare:

a) proiectele sunt de interes general, promovează si contribuie Ja dezvoltarea domeniului sportiv;

b) calitatea şi anvergura (naţională, judeţeană sau locală), valoarea şi importanţa proiectului;

c) numărul, diversitatea şi aria geografică a beneficiarilor ale căror nevoi urmează a fi satisfăcute prin aceste proiecte;

d) capacitatea organizatorică şi funcţională a solicitantului de a realiza proiectele, dovedită prin:

- proiectele derulate anterior;

- calitatea proiectelor organizate;

- calificări relevante ale reprezentantului legal;

- evaluarea privind impactul proiectelor derulate anterior;

- capacitatea de promovare şi mediatizare a proiectelor derulate anterior;

e) coerenţa şi corectitudinea bugetului,

4.3. Etapele sesiunii de selecţie

Etapa pregătitoare

a) Publicarea pe site-ul MTS a ghidului metodologic, după aprobarea acestuia prin ordin de către ministrul tineretului şi sportului, concomitent cu apariţia anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a

b) Publicarea anunţului privind sesiunea de selecţie de proiecte în vederea finanţării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, şi pe site-ul MTS

c) Prezentarea ghidului metodologic în cadrul unei întâlniri informale cu reprezentanţii federaţiilor sportive naţionale, denumite în continuare FSN, Sa sediul MTS.

Sesiunea de selecţie a ofertelor sportive se va desfăşura în două etape, astfel: Etapa 1

a) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la selecţie, verificare care se va efectua la sediul MTS; se va urmări ca documentaţia depusă să fie completă şi să îndeplinească criteriile de eligibilitate prevăzute la pct. 2.1.

b) Selecţia programelor sportive propuse se va face de către Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor sportive, pe baza unor criterii tehnice şi financiare. Comisia va fi constituită prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.

c) Iniţiatorii propunerilor de proiect pot fi invitaţi la un interviu pentru susţinerea proiectului, Etapa 2

a) MTS va cere solicitanţilor ale căror dosare au fost selecţionate în prima etapă de selecţie completarea documentaţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la comunicarea rezultatelor evaluării eligibilităţii, cu următoarele:

- certificat de atestare fiscală eliberat de direcţia generală a finanţelor publice, care să ateste situaţia privind plata taxelor şi impozitelor la bugetul general consolidat, valabil la data prezentării acestuia, în original;

- certificat de atestare fiscală eliberat de direcţia fiscală, care să ateste situaţia privind plata taxelor şi impozitelor la bugetele locale, valabil la data prezentării acestuia, în original.

b) Sunt considerate admise la finanţare dosarele care conţin documentele specificate mai sus şi care au fost depuse în termenul-limită prevăzut.

c) Lista finală a rezultatelor sesiunii de finanţare se publică pe site-ul MTS în termen de maxim 3 zile de la finalizarea procedurii de selecţie.

4.4. Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor sportive

(1) Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor sportive va fi alcătuită dintr-un număr impar de membri şi va fi numită prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.

(2) Odată cu numirea membrilor titulari ai Comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor sportive se desemnează 3 membri supleanţi, un reprezentant al Consiliului Naţional pentru Sport, un specialist în cercetare sportivă şi un specialist în medicină sportivă.

(3) Fiecare membru al Comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor sportive va completa o declaraţie de imparţialitate şi confidenţialitate (anexa nr. 3).

(4) Din Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor sportive nu vor face parte persoane care deţin o funcţie de conducere în cadrul structurilor sportive care solicită finanţare pentru sesiunea de selecţie în curs (a se vedea anexa nr. 3).

(5) Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor sportive are următoarele atribuţii:

- analizează şi notează proiectele sportive în conformitate cu grila de acordare a punctajelor;

- stabileşte ierarhia ofertelor sportive în funcţie de valoarea, importanţa sau reprezentativitatea proiectului sportiv, pe baza punctajului obţinut.

(6) Evaluarea proiectelor se va realiza conform următoarelor criterii de selecţie:

 

Nr. crt.

Criteriul

Punctajul maxim

1.

Anvergura proiectului

45

1.1. Încadrarea proiectului pe nivele şi în sistem valoric: local, judeţean, naţional

10

 

1.2. Categoriile de vârstă cărora li se adresează proiectul (copii, juniori mici, persoane cu dizabilităţi), în raport cu sistemul valoric al competiţiei în urma selecţiei şi pregătirii

10

 

1.3. Încadrarea proiectului pe ramura de sport (olimpic sau neolimpic)

5

 

1.4. Definirea clară a participanţilor şi modalităţii de selecţie a acestora

10

 

1.5. Definirea clară a beneficiarilor indirecţi

10

2.

Relevanţa proiectului sportiv

20

 

2.1. Relevanţa proiectului pentru contextul sportiv naţional al anului în care se desfăşoară, precum şi obiectivele şi rezultatele federaţiilor sportive naţionale obţinute în ultimii 2 ani înainte de solicitarea finanţării

10

 

2.2. Gradul de vizibilitate al proiectului şi aportul la dezvoltarea domeniului sportiv

5

 

2.3. Prezentarea realistă a planului de activităţi ale proiectului care să conducă la atingerea rezultatelor propuse

5

3.

Fezabilitatea şi rezultatele proiectului sportiv

20

 

3.1. Gradul de integrare a copiilor, juniorilor mici şi a persoanelor cu dizabilităţiîn activitatea sportivă

10

 

3.2. Gradul de previzionare a rezultatelor în urma selecţiei

10

4.

Fundamentarea bugetului proiectului

10

 

4.1. Raportul cheltuieli estimate - rezultate aşteptate este realist şi în concordanţă cu activităţile planificate.

5

 

4.2. Cheltuielile propuse reflectă în mod real raportul valoare-cost.

5

5.

Continuitatea proiectului

5

 

PUNCTAJ TOTAL MAXIM:

100

 

(7) Pentru a fi selectată în vederea finanţării, o propunere trebuie să Întrunească un punctaj total minim de 50 de puncte.

(8) în cazul în care punctajul total obţinut de o propunere de proiect este mai mic de 50 de puncte, proiectul nu este eligibil pentru a primi finanţare.

(9) Finanţarea aprobată poate fi aceeaşi sau mai mică decât cea solicitată.

(10) Ofertele selecţionate vor fi incluse în Portofoliul sportiv aferent anului pentru care se organizează sesiunile de selecţie, care va fi supus spre validare Consiliului Naţional pentru Sport.

(11) Componenţa nominală a comisiei va fi adusă la cunoştinţa publică pe site-ul autorităţii finanţatoare numai după încheierea sesiunii de selecţie.

(12) Rezultatele evaluării cererilor de finanţare care conţin şi punctajul acordat fiecăruia dintre solicitanţi, suma aprobată pentru finanţare, precum şi motivele respingerii cererilor de finanţare vor fi publicate pe site-ul MTS în termen de 3 zile de la închiderea sesiunii de selecţie.

4.5. Contestaţii

(1) Soluţionarea contestaţiilor se va realiza de către o comisie alcătuită din 3 membri şi numită prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.

(2) în componenţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu sunt numiţi membrii care au făcut parte din Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor sportive.

(3) Solicitanţii nemulţumiţi de modul de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei de oferte pot depune contestaţie în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data publicării rezultatului selecţiei.

(4) Contestaţiile vor fi soluţionate în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.

(5) Contestaţia se formulează în scris şi va conţine următoarele:

- datele de identificare ale contestatarului;

- numărul de referinţă al cererii de finanţare şi titlul proiectului;

- obiectul contestaţiei;

- motivele de fapt şi de drept;

- dovezile pe care se întemeiază;

- semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila.

4.6. Comunicări

(1) Orice comunicare, solicitare, informare şi notificare determinate de aplicarea prevederilor prezentului program Pierre de Coubertin se vor face sub formă de document scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul depunerii, transmiterii şi al primirii.

(3) Documentele transmise prin poştă electronică sau telefax trebuie confirmate de primire.

 

CAPITOLUL V

Procedura privind derularea contractului de finanţare

 

5.1. Precizări generale

(1) Contractul de finanţare va fi completat în concordanţă cu activităţile şi obiectivele menţionate de federaţia sportivă în cererea de finanţare tip, cerere care a făcut obiectul selecţiei Comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor sportive,

(2) Solicitanţilor ale căror proiecte au fost selectate li se va propune un model-cadru de contract de finanţare (anexa nr. 2).

(3) Contractul de finanţare va fi completat de către beneficiar (inclusiv anexele la contractul de finanţare); contactul va fi ştampilat şi semnat de către reprezentantul legal şi de către responsabilul financiar al beneficiarului.

(4) Contractul va fi depus, în două exemplare, în original, la sediul MTS.

5.2. Obligaţiile beneficiarului

Beneficiarul finanţării are următoarele obligaţii:

1. să notifice, în scris, MTS cu privire la orice modificare pe care intenţionează să o aducă cererii de finanţare aprobate de Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor sportive, în maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului, pentru aprobarea acesteia de către MTS. În caz contrar, finanţarea alocată poate fi retrasă;

2. să nu ascundă MTS acte ori fapte care - dacă ar fi fost cunoscute - ar fi fost de natură să îl determine pe finanţator să nu selecteze proiectul spre finanţare;

3. să nu comunice date, informaţii, înscrisuri false sau eronate;

4. să transmită cu cel puţin 10 zile înaintea desfăşurării evenimentelor publice ale proiectului datele complete şi corecte, precum şi eventualele modificări ale acestora către MTS - Direcţia strategii şi politici UE în domeniul sportului şi Programul Pierre de Coubertain – d-nei Simona Uglea (e-mail simona.uglea@mts.ro);

5. să menţioneze în toate materialele destinate publicului: afişe, cataloage, programe, invitaţii, anunţuri, bannere publicitare, coperte de CD-uri, cărţi sau orice alte tipărituri „Acţiune finanţată de MTS prin Programul Pierre de Coubertin”, împreună cu sigla MTS;

6. să distribuie toate materialele prevăzute la pct. (5) cu cel puţin 10 zile înaintea desfăşurării proiectului;

7. să insereze în toate materialele audio pe care le editează pentru promovarea proiectului menţiunea rostit㠄Acţiune finanţată de MTS”.

8. să insereze în toate materialele video pe care le editează pentru promovarea proiectului menţiunea rostit㠄Acţiune finanţată de MTS”;

9. să ofere reprezentanţilor mass-mediei toate informaţiile şi materialele necesare unei bune informări cu privire la proiectul realizat;

10. să depună la sediul MTS, în termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea proiectului, documentele justificative pentru decontare, dar nu mai târziu de data de 10 decembrie a anului în curs;

11. să realizeze proiectul cu toată atenţia, eficienţa şi transparenţa, în acord cu cele mai bune practici din domeniul de activitate vizat;

12. să utilizeze finanţarea numai în scopul realizării proiectului;

13. să implementeze proiectul pe propria răspundere şi în concordanţă cu descrierea din cererea de finanţare, cu scopul de a atinge obiectivele menţionate;

14. să nu utilizeze finanţarea pentru activităţi generatoare de profit;

15. să reflecte corect şi la zi, în evidenţele sale contabile, toate operaţiunile economico-financiare ale proiectului;

16. să întocmească şi să prezinte MTS rapoartele solicitate şi orice alte date privitoare la derularea proiectului;

17. să păstreze, conform prevederilor legale, toate documentele financiare care atestă desfăşurarea proiectului şi să accepte controlul şi verificările MTS în legătură cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie finanţarea primită;

18. să întocmească decontul de cheltuieli financiar-contabil pentru suma alocată de către MTS, care va însoţi factura emisă de federaţia sportivă naţională către MTS;

19. să realizeze raportul de imagine al proiectului; acesta va conţine: dosar de monitorizare a presei, fotografii relevante, afişe, cataloage, CD-uri, cărţi sau orice alte tipărituri ale proiectului, precum şi, după caz, înregistrări video ale acţiunilor şi orice alte materiale ce relevă efectul pe care l-a avut proiectul;

20. să permită Curţii de Conturi să exercite controlul financiar asupra derulării activităţii finanţate din VP MTS.

 

CAPITOLUL VI

Procedura de decontare

 

6.1. Cheltuieli eligibile

(1) Categoriile de cheltuieli eligibile pentru proiectele sportive sunt:

a) cheltuieli de realizare a proiectului, precum costuri materiale, închirieri de spaţii, prestări de servicii, acordare de premii, prime şi altele asemenea, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

b) cheltuieli ocazionate de cazarea participanţilor conform art. 12 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

c) cheltuieli ocazionate de transportul intern al participanţilor conform art. 9 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

d) alte cheltuieli specifice, precum consultanţa de specialitate, tipărituri, acţiuni promoţionale;

e) cheltuieli cu achiziţia de materiale sportive şi echipament sportiv, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

f) cheltuieli privind plata prestatorilor (antrenori, profesori de sport, instructori sportivi, medici, kinetoterapeuţi şi alte persoane autorizate în activitatea de selecţie, pregătire şi realizarea de competiţii), conform prevederilor legale în vigoare (maxim salariul mediu pe economie);

g) cheltuieli zilnice de masă care se diferenţiază pe categorii de acţiuni conform art. 13 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Finanţarea se acordă numai pentru cheltuielile care au fost contractate în perioada executării contractului de finanţare.

(3) Finanţările nu pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

6.2. Cheltuieli neeligibile

(1) Categoriile de cheltuieli neeligibile pentru proiectele sportive sunt următoarele:

a) costuri administrative - chirie sediu şi utilităţi: apă, canal, electricitate, telefon, internet, gaze, costuri de încălzire;

b) cheltuieli pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor;

c) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţia mijloacelor fixe;

d) achiziţii de terenuri;

e) achiziţia, reabilitarea, construirea, renovarea de clădiri;

f) achiziţia de vehicule sau componente ale acestora (anvelope, părţi caroserie etc.), reparaţii şi servicii de întreţinere;

g) băuturi alcoolice şi tutun, room service şi minibar;

h) achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică, precum şi obiecte de inventar de natura acestora. () în vederea depunerii decontului de cheltuieli pentru proiectele sportive beneficiarul va prezenta MTS următoarele documente:

- adresa de înaintare;

- raportul de evaluare intern;

- factura fiscală emisă de către beneficiarul finanţării către MTS;

- documente justificative pentru finanţarea acordată: facturi fiscale, contracte, state de plată (antrenori, profesori de sport, instructori sportivi, medici, kinetoterapeuţi), chitanţe, O.P. etc, după caz - în copie, ştampilate şi semnate cu menţiunea „conform cu originalul”;

- diagrama de cazare, dacă este cazul;

- diagrama de masă, dacă este cazul;

- lista de participanţi.

(3) Pentru a fi aprobată, o cheltuială trebuie să fie eligibilă; stabilirea eligibilităţii unei cheltuieli se face în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Dacă din motive obiective, pe perioada derulării proiectului, condiţiile impun modificări în structura şi valoarea unei cheltuieli, beneficiarul este obligat să informeze MTS în vederea obţinerii acordului acestuia, înaintea efectuării cheltuielii.

Decontarea cheltuielilor se va face luând în considerare următoarele aspecte:

- cheltuiala a fost realizată pentru proiect (este dovedită legătura directă cu proiectul);

- cheltuiala a fost efectuată pe perioada de desfăşurare a proiectului, pentru activităţi şi plăti realizate după semnarea contractului de finanţare;

- beneficiarul prezintă toate documentele justificative de plată, pentru fiecare tip de cheltuială, în copie, semnate şi ştampilate, cu menţiunea „conform cu originalul”;

- beneficiarul a dovedit realizarea activităţii pentru care a fost efectuată cheltuiala în cauză;

- facturile sunt emise pe numele beneficiarului finanţării;

- facturile sunt completate cu toate datele necesare din punctul de vedere al conţinutului - detalierea exactă a produselor sau serviciilor achiziţionate;

- facturile sunt completate cu toate datele necesare din punctul de vedere al formei - numărul şi data emiterii, emitentul documentului, beneficiarul, semnate şi ştampilate;

6.3. Modalităţi de decont

6.3.1 - în vederea depunerii decontului financiar-contabil beneficiarul finanţării va ţine cont de următoarele precizări şi documente:

a) pentru decontarea cheltuielilor de cazare se vor prezenta: contractul (dacă este cazul), factura fiscală, chitanţa sau ordinul de plată, precum şi diagrama de cazare (formularul 4 la anexa nr. 4), cu semnătura şi ştampila structurii de primire. În cazul în care cazarea s-a făcut într-o structură de primire, alta decât cea din structurile de cazare MTS, se decontează la tariful MTS;

b) în cadrul proiectelor sportive, cheltuielile zilnice de masă se diferenţiază pe categorii de acţiuni conform art. 13 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Acţiune

Limita maximă pe persoană

- lei/zi -

1.

Acţiuni de selecţie, pregătire şi competiţii interne:

 

- de nivel comunal, orăşenesc sau municipal

până la 35

- de nivel judeţean

până la 40

- de nivel zonal

până la 50

- de nivel naţional

până la 55

2.

Acţiuni de pregătire sportivă şi competiţii desfăşurate în ţară, organizate de federaţiile sportive naţionale şi alte organizaţii sportive naţionale asimilate federaţiilor

până la 70

 

Pentru decontarea cheltuielilor de masă se vor prezenta: contractul (dacă este cazul), factura fiscală, chitanţa sau ordinul de plată, lista de participanţi (formularul 2 la anexa nr. 4) şi diagrama de masă, cu semnătura şi ştampila structurii prestatoare (formularul nr. 5 la anexa nr. 4), alta decât cea din structurile MTS. Alocaţia de masă pe durata unei zile se calculează astfel: mic dejun 15%, prânz 50%, cină 35%;

c) pentru cheltuielile de transport se vor prezenta: factura fiscală, chitanţa sau ordinul de pîatâ, biletele de călătorie, ordine de deplasare, bonuri taxe autostradă, bonuri trecere poduri etc, după caz, şi se vor deconta următoarele:

- orice fel de tren, după tariful clasei a II-a, pe distanţe de până la 300 km, şi după tariful clasei I, pe distanţe mai mari de 300 km;

- mijloace de transport auto în comun la tarifele stabilite pentru aceste mijloace şi tabel cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport (formularul 3 la anexa nr. 4), semnat şi ştampilat, conform listei de participanţi;

- transport cu auto propriu, în limita celor prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice;

d) pentru decontarea cheltuielilor privind închirierea de spaţii şi/sau aparatură sportivă se vor prezenta: contractul de închiriere, factura fiscală şi chitanţa sau ordinul de plată;

e) pentru decontarea cheltuielilor de promovare şi publicitate (afişe, anunţuri, bannere publicitare, realizarea de materiale audiovideo), în limita stabilită de lege, se vor prezenta: contractul, factura fiscală, chitanţa sau ordinul de plată, proces-verbal de recepţie şi un exemplar din fiecare produs;

f) pentru decontarea cheltuielilor privind realizarea de tipărituri (cărţi, broşuri) se vor prezenta: contractul, factura fiscală, chitanţa sau ordinul de plată, nota de recepţie şi câte un exemplar din fiecare produs;

g) pentru decontarea cheltuielilor privind prestările de servicii efectuate în cadrul proiectelor sportive (inclusiv servicii de ambulanţă şi pază numai pentru competiţii) se vor prezenta: contractele încheiate conform dispoziţiilor legale în vigoare, factura fiscală, statul de plată ştampilat şi semnat de reprezentanţii legali (dacă este cazul), actul de identitate şi ordinul de plată privind virarea impozitului pe venit către bugetul de stat (dacă este cazul), precum şi procesul-verbal de recepţie a serviciilor;

h) pentru decontarea de materiale consumabile se vor prezenta: contractul şi factura fiscală, nota de recepţie, însoţite de un referat din care să rezulte utilizarea materialelor în cadrul proiectului şi chitanţa sau ordinul de plată;

i) pentru decontarea premiilor acordate conform dispoziţiilor Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se va prezenta procesul-verbal întocmit de Comisia de premiere din cadrul FSN, cu CNP, seria şi numărul CI, precum şi cu semnătura persoanelor premiate, ştampilat în copie „conform cu originalul”;

î) pentru decontarea cheltuielilor specifice activităţilor desfăşurate, altele decât cele menţionate anterior, se vor prezenta documente justificative, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

6.3.2. Achiziţiile publice se efectuează în condiţiile legii, respectiv cu respectarea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. O copie a dosarului achiziţiilor realizate în cadrul proiectului va fi înaintată MTS împreună cu decontul de cheltuieli.

6.3.3. Documentele pentru decontarea cheltuielilor se transmit MTS de către FSN în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la finalizarea proiectului sportiv, dar nu mai târziu de 10 decembrie a anului în curs, de către reprezentantul legal al federaţiei sau de persoana împuternicită de către acesta pe bază de mandat.

6.3.4. Vor fi acceptate la decontare numai cheltuielile efectuate în perioada stabilită prin contractul de finanţare, ca perioadă de derulare a proiectului sportiv, inclusiv perioada de pregătire, derulare şi evaluare.

6.4. Efectuarea plăţilor

(1) MTS va vira beneficiarului numai sumele care corespund cheltuielilor eligibile ale proiectului, după verificarea actelor de justificare a cheltuielilor eligibile şi a facturii emise de către beneficiar.

(2) Beneficiarul finanţării poate opta pentru obţinerea unui avans, solicitat în baza unei cereri (anexa B la contractul de finanţare), în procent de maximum 30% din valoarea finanţării, dacă perioada derulării proiectului depăşeşte o lună.

(3) în cazul în care acordarea avansului se efectuează în mai multe tranşe, valoarea însumată a acestora nu poate depăşi 30% din valoarea totală a contractului; în cazul în care avansul se acordă în tranşe, acordarea unei noi tranşe de avans se face numai după ce avansul acordat anterior a fost justificat integral sau dedus din sumele datorate.

(4) în termen de cel mult 10 de zile de Ia finalizarea proiectului sportiv, dar nu mai târziu de 10 decembrie a anului în curs, beneficiarul este obligat să depună la sediul MTS documentele justificative pentru decontul final.

 

CAPITOLUL VII

Sancţiuni

 

(1) Contractul de finanţare este reziliat de plin drept în cazul în care beneficiarul nu îşi îndeplineşte ori îşi îndeplineşte în mod necorespunzător obligaţiile contractuale; notificarea va fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau a mai multor obligaţii contractuale

(2) Utilizarea alocaţiilor din VP MTS în alte scopuri decât cele prevăzute în contractul de finanţare este interzisă şi atrage rezilierea acestuia fără intervenţia instanţei judecătoreşti, beneficiarul urmând să fie obligat la plata daunelor-interese reprezentând atât contravaloarea finanţării, cât şi beneficiul nerealizat, raportat la prejudiciile de imagine dar şi la cele materiale.

(3) în cazul în care beneficiarului i s-a notificat rezilierea contractului de finanţare din vina sa, acesta este obligat ca în termen de 20 de zile de ia data primirii notificării să restituie MTS toate sumele primite.

(4) Odată cu restituirea sumelor primite beneficiarul datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate de la data achitării acestor sume de către MTS, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare.

Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul ghid metodologic:

- Anexa nr. 1 - Cerere de finanţare tip, cu formularele 1 şi 2

- Anexa nr. 2 - Contract de finanţare, cu anexele A şi B

- Anexa nr. 3 - Declaraţie de imparţialitate şi confidenţialitate pentru Comisia de evaluare şi selecţie

- Anexa nr. 4 - Decont de cheltuieli, cu formularele 1-7

 

ANEXA Nr. 1

la ghidul metodologic

 

Număr de înregistrare:............. din: ......./....../.........

(se completează de către finanţator)

 

CERERE DE FINANŢARE

tip

 

A. Date privind structura sportivă - federaţia sportivă naţională

1. Denumirea structurii sportive......................................................................................................

2. Adresa....................................................................................................................................

3. Certificat de identitate sportivă nr..............................................................................................

4. Cont nr.......................deschis la..............................................................................................

5. Cod fiscal................................................................................................................................

6. Alte date de identificare..............................................................................................................

Telefon....................., fax.......................

E-mail........................web....................

7. Echipa responsabilă de derularea proiectului (numele şi prenumele, funcţia în cadrul structurii sportive, telefon)..........................................................................................................................................

7.1. Reprezentant legal....................................................................................................................

7.2. Responsabil financiar...........................................................................................................

7.3. Responsabil cu probleme tehnice..........................................................................................

7.4. Alţi membri, după caz:...........................................................................................................

B. Date privind proiectul

1. Denumirea proiectului....................................................................................................................

2. Scopul..........................................................................................................................................

3. Obiective.....................................................................................................................................

4. Activităţi/Acţiuni din cadrul proiectului......................................................................................

5. Perioada de derulare/acţiune/activitate....................................................................................

6. Locul de desfăşurare/acţiune/activitate....................................................................................

7. Participanţi [număr, structură - copii, juniori mici şi persoane cu dizabilităţi, stabilită de către fiecare federaţie sportivă naţională (FSN) pe ramură de sport, în conformitate cu regulamentele federaţiilor sportive naţionale şi internaţionale, precum şi ale comitetelor paralimpice / acţiune/activitate.................................

8. Costurile estimate ale proiectului (se va detalia pe acţiuni/activităţi, categorii de cheltuieli şi surse de finanţare), conform tabelului de mai jos

 

- lei RON –

 

Nr. crt.

Proiectul categoriile de cheltuieli*

Valoarea totală

din care:

suma solicitată

Alte surse ale FSN

1

 

 

1. Proiectul................

1.1. Acţiunea/Activitatea, total, din care:

1.1.1.......

1.1.2.......

………..

(se detaliază pe categorii de cheltuieli)

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Acţiunea/Activitatea

…………

total, din care...........

1.2.1.............

1.2.2............

………..

 

 

 

 

 

 


* Categoriile de cheltuieli ce se pot finanţa integral din venituri proprii ale Ministrului Tineretului ş Sportului pentru proiecte sunt cele prevăzute în Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

 

C. La prezenta cerere de finanţare se anexează în mod obligatoriu următoarele documente:

1. Raport de activitate, cuprinzând date relevante pentru susţinerea cererii de finanţare.

2. Declaraţie de eligibilitate a solicitantului, conform modelului din formularul 1.

Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal, conform modelului din formularul 2.

 

Formular 1

Declaraţie de eligibilitate a solicitantului

Subsemnaţii.......................................................................................................................

reprezentanţi legali ai structurii sportive.........................................................................................,

declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că structura sportivă pe care o reprezentăm îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 395/2013 privind aprobarea Ghidului metodologic referitor la regimul finanţărilor din fonduri provenite integral din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, alocate pentru activităţi de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii ale copiilor, juniorilor mici, precum şi ale persoanelor cu dizabilităţi, pe baza unor proiecte şi programe ale federaţiilor sportive naţionale, cu scopul de a forma performeri, respectiv:

a) este structură sportivă recunoscută în condiţiile legii;

b) nu are obligaţii de plată exigibile şi nu este în litigiu cu instituţia finanţatoare;

c) nu are obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat;

d) informaţiile furnizate instituţiei finanţatoare în vederea obţinerii finanţării sunt veridice;

e) nu se află în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, ale actelor constitutive şi regulamentelor proprii;

f) structura sportivă nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau lichidare şi nu se află îr\ stare de dizolvare sau lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

g) nu beneficiază de un alt contract de finanţare din fonduri integral provenite din venituri proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului pentru acelaşi proiect de ia aceeaşi autoritate finanţatoare.

 

Data......................

Reprezentanţi legali,

………………………………………………………………………………….

(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila structurii sportive)

 

Formular 2

Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal

 

Subsemnatul..............................................................., domiciliat în municipiul ........................., localitatea........................................., str...............................................nr........, bl......., ap......., et......., sc...........sectorul/judeţul..............................................., codul poştal....................posesor al actului de identitate........seria........nr.....................codul numeric personal...................................., în calitate de reprezentant legal al ............................................................declar pe propria răspundere că nu mă aflu/persoana juridică pe care o reprezint nu se află în niciuna dintre următoarele situaţii:

a) în incapacitate de plată;

b) cu plăţile/conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile;

c) nu am încălcat/nu a încălcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat din fonduri publice;

d) nu sunt vinovat de declaraţii false cu privire la situaţia economică;

e) nu am/are restanţe către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale;

f) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.

Declar pe propria răspundere că am luat ia cunoştinţă şi că accept prevederile Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 395/2013 privind aprobarea Ghidului metodologic referitor la regimul finanţărilor din fonduri provenite integral din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, alocate pentru activităţi de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii ale copiilor, juniorilor mici, precum şi ale persoanelor cu dizabilităţi, pe baza unor proiecte şi programe ale federaţiilor sportive naţionale, cu scopul de a forma performeri.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă.

 

Denumirea solicitantului.............................................................

Numele reprezentantului legal.............................

Semnătura reprezentantului legal........................

Ştampila

Data.......................

 

Nota:

Datele cuprinse în prezenta declaraţie trebuie să fie, în mod obligatoriu, cele ae reprezentantului legal al solicitantului.

 

ANEXA Nr. 2

la ghidul metodologic

 

CONTRACT DE FINANŢARE

Nr. ............/2013

În temeiul dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 395/2013 privind aprobarea Ghidului metodologic referitor la regimul finanţărilor din fonduri provenite integral din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, alocate pentru activităţi de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii ale copiilor, juniorilor mici, precum şi ale persoanelor cu dizabilităţi, pe baza unor proiecte şi programe ale federaţiilor sportive naţionale, cu scopul de a forma performeri, a intervenit prezentul contract:

între:

 

ARTICOLUL 1

Părţile contractante:

 

1. Ministerul Tineretului şi Sportului, denumit în continuare Finanţator, pe de-o parte,

şi structura sportivă - federaţia sportivă naţională

2...................................., cu sediul în..................., str...............Judeţul............codul fiscal nr......., tel/fax..................având contul nr................................., deschis la Banca.............sucursala........

reprezentată de..................................având funcţia de........................................., denumit în continuare Beneficiar, pe de altă parte.

 

ARTICOLUL 2

Obiectul contractului:

 

(1) Obiectul prezentului contract îl constituie alocarea sumei de..............lei de către Finanţator. În vederea realizării de către Beneficiar a Proiectului sportiv......................................................descris în anexa A la prezentul contract, pe acţiuni/activităţi.

(2) Beneficiarul se obligă să realizeze proiectul sportiv întocmai, în modul, în perioada şi în condiţiile prevăzute prin prezentul contract la standardele cele mai ridicate.

(3) Suma prevăzută la art. 2 alin (1) va fi acordată Beneficiarului ca finanţare în condiţiile stabilite prin prezentul contract cu anexele sale care fac parte integrantă din acesta, pe care Beneficiarul, prin semnarea prezentului înscris, declară că le cunoaşte şi le acceptă.

(4) Suma prevăzută la art. 2 alin (1) acordată ca finanţare nu poate fi utilizată de către Beneficiar pentru activităţi generatoare de profit.

(5) Suma prevăzută la art. 2 alin. (1) va fi acordată Beneficiarului ca finanţare în cuantumul şi pentru categoriile de cheltuieli aprobate de către Comisia de evaluare şi selecţie.

 

ARTICOLUL 3

Modalităţi de plată

 

(1) Suma prevăzută la art. 2 alin. (1) se acordă fie integral ia finalizarea proiectului sportiv, fie în tranşe, în funcţie de perioadele de realizare ale proiectului sportiv şi în funcţie de fondurile alocate Beneficiarului, dar nu mai mult de 30% din suma aprobată. Avansul se poate acorda numai în urma unei cereri de avans (anexa B).

(2) Cuantumul şi eşalonarea tranşelor se stabilesc în funcţie de etapele de realizare, raportate la costurile organizatorice şi/sau durata activităţilor cuprinse în anexa A, conform graficului de finanţare prezentat de către Beneficiar.

(3) Decontarea ultimei tranşe/decontul final se va efectua în termen de cel mult 10 zile calendaristice din momentul finalizării proiectului sportiv, după ce Finanţatorul primeşte de la Beneficiar raportul de imagine, evaluarea proiectului, decontul de cheltuieli financiar-contabile - factura şi actele care justifică efectuarea cheltuielilor, dar nu mai târziu de data de 10 decembrie a anului în curs.

(4) Toate plăţile se vor efectua în baza unei solicitări scrise şi în baza facturilor emise de către Beneficiar.

(5) Suma prevăzută la art. 2 alin. (1) va fi virată din contul Finanţatorului nr.................................... în contul Beneficiarului nr..................................................................deschis la ....................................., potrivit legii.

 

ARTICOLUL 4

Durata contractului

 

Prezentul contract se încheie pe perioada derulării proiectului sportiv, cuprinsă între data semnării contractului de către ambele părţi şi data de 10 decembrie a anului în curs.

 

ARTICOLUL 5

Drepturile Finanţatorului

 

(1) Finanţatorul are dreptul să solicite următoarele: rapoarte intermediare la fiecare tranşă, decontul de cheltuieli financiar-contabile, raportul de imagine, raportul de evaluare al proiectului sportiv sau orice alte date privind derularea proiectului.

(2) Finanţatorul are dreptul să modifice unilateral cuantumul finanţării alocate sau să rezilieze contractul conform art. 11.

 

ARTICOLUL 6

Obligaţiile Finanţatorului

 

Finanţatorul are obligaţia să pună la dispoziţia Beneficiarului suma prevăzută la art. 2 alin. (1) la termenele şi în condiţiile stabilite în prezentul contract.

 

ARTICOLUL 7

Drepturile Beneficiarului

 

Beneficiarul are dreptul sa primească suma prevăzută la art. 2 alin. (1) la termenele şi în condiţiile prevăzute în prezentul contract.

 

ARTICOLUL 8

Obligaţiile Beneficiarului

 

Beneficiarul are următoarele obligaţii;

1. să utilizeze finanţarea numai în scopul realizării proiectului sportiv;

2. să nu utilizeze finanţarea pentru activităţi generatoare de profit;

3. să realizeze proiectul sportiv cu toată atenţia, eficienţa şi transparenţa, în acord cu cele mai bune practici din domeniul de activitate vizat;

4. să implementeze proiectul sportiv pe propria răspundere şi în concordanţă cu descrierea din cererea de finanţare, cu scopul de a atinge obiectivele menţionate;

5. să nu modifice cele cuprinse iniţial în cererea de finanţare. Excepţie fac: datele de identificare ale beneficiarului (adresa, numerele de telefon/fax, adresa de e-mail, numele băncii, numărul de cont bancar - IBAN, titularul contului, reprezentantul legal), locaţia, data, respectiv perioada de desfăşurare a proiectului sportiv. În cazul în care apar modificări ale acestor date, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data intervenirii modificării, beneficiarul are obligaţia să notifice în scris Ministerului Tineretului şi Sportului (MTS) aprobarea acestora; în caz contrar, finanţarea alocată poate să fie retrasă;

6. să nu ascundă Finanţatorului acte ori fapte care, dacă ar fi fost cunoscute, ar fi fost de natură să îl determine pe Finanţator să nu selecteze proiectul spre finanţare;

7. să nu comunice date, informaţii, înscrisuri false sau eronate;

8. să întocmească şi să prezinte Finanţatorului rapoartele solicitate şi orice alte date privitoare la derularea proiectului;

9. să reflecte corect şi la zi, în evidenţele sale contabile, toate operaţiunile economico-financiare ale proiectului şi să le prezinte Finanţatorului ori de câte ori îi sunt solicitate;

10. să păstreze, conform prevederilor legale, toate documentele financiare care atestă desfăşurarea proiectului şi să accepte controlul şi verificările Finanţatorului în legătură cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie finanţarea primită;

11. să depună la sediul autorităţii finanţatoare, în termen de cel mult 10 de zile calendaristice de la finalizarea proiectului sportiv, documentele justificative pentru suma alocată de Finanţator, dar nu mai târziu de data de 10 decembrie a anului în curs;

12. să realizeze decontul de cheltuieli financiar-contabile pentru suma alocată de către Finanţator în cuantumul şi pentru categoriile de cheltuieli aprobate de către Comisia de evaluare şi selecţie;

13. să realizeze raportul de imagine al proiectului sportiv care va conţine: dosar de monitorizare a presei, fotografii relevante, afişe, cataloage, CD-uri, cărţi sau orice alte tipărituri ale proiectului, precum şi, după caz, înregistrări video ale evenimentelor şi orice alte materiale ce relevă efectul pe care l-a avut proiectul;

14. să permită Curţii de Conturi să exercite controlul financiar asupra derulării proiectului sportiv finanţat din fonduri publice;

15. să aloce distinct în buget o sumă destinată promovării proiectului sportiv;

16. să menţioneze în toate materialele de promovare a proiectului sportiv: afişe, cataloage, programe, invitaţii, anunţuri, bannere publicitare, coperte de CD-uri, cărţi sau orice alte tipărituri „Acţiune finanţată de MTS” împreună cu sigla MTS;

17. să insereze în toate materialele audio pe care le editează pentru promovarea proiectului sportiv menţiunea rostit㠄Acţiune finanţată de MTS”;

18. să insereze în toate materialele video pe care le editează pentru promovarea proiectului sportiv menţiunea rostit㠄Acţiune finanţată de MTS” şi/sau MTS;

19. să ofere reprezentanţilor mass-mediei toate informaţiile şi materialele necesare unei bune informări cu privire la proiectul sportiv realizat.

 

ARTICOLUL 9

Modificarea contractului

 

(1) Beneficiarul are obligaţia de a informa de îndată Finanţatorul - cel mai târziu în termen de 48 de ore de la producere - cu privire la orice eveniment sau împrejurare de natură a cauza o modificare a proiectului sportiv.

(2) Informarea va conţine şi descrierea condiţiilor şi a circumstanţelor în care programul proiectului sportiv se va desfăşura sau a oricăror altor aspecte privind executarea prezentului contract şi se va înainta pentru aprobare Finanţatorului.

(3) Dacă intervin modificări privind persoana Beneficiarului, acestea se comunică Finanţatorului de îndată de către Beneficiar sau de către urmaşii în drept ai acestuia.

(4) în situaţia prevăzută la art. 12 alin. (3), contractul încetează, în afară de cazul în care Finanţatorul hotărăşte altfel.

 

ARTICOLUL 10

Subcontractanţi

 

(1) Beneficiarul îşi asumă obligaţia de a nu subcontracta contractul sau părţi din contract.

(2) Beneficiarul este pe deplin răspunzător faţă de Finanţator de modul în care îndeplineşte contractul.

 

ARTICOLUL 11

Rezilierea contractului

 

(1) Prezentul contract poate fi reziliat de plin drept în cazul în care Beneficiarul nu îşi îndeplineşte ori îşi îndeplineşte în mod necorespunzător obligaţiile contractuale asumate prin prezentul contract; notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia ori a mai multor obligaţii contractuale.

(2) Utilizarea finanţărilor în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul contract este interzisă şi atrage rezilierea acestuia fără intervenţia instanţei judecătoreşti, Beneficiarul urmând să fie obligat la plata daunelor-interese reprezentând contravaloarea finanţării, raportat la prejudiciile de imagine, dar şi la cele materiale.

(3) în cazul în care Beneficiarului i s-a notificat rezilierea prezentului contract din vina sa, acesta este obligat ca în termen de 20 de zile de la data primirii notificării să restituie Finanţatorului toate sumele primite.

(4) Odată cu restituirea sumelor primite, Beneficiarul datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate de la data achitării acestor sume de către Finanţator, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare.

(5) Dacă Beneficiarul nu îşi îndeplineşte ori îşi îndeplineşte în mod necorespunzător obligaţiile prevăzute la art. 8, Finanţatorul are dreptul să modifice unilateral cuantumul finanţării alocate sau să rezilieze unilateral prezentul contract.

 

ARTICOLUL 12

Forţa majoră

 

(1) Este exonerată de răspundere pentru neexecutare sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor ce îi revin partea care a fost împiedicată de intervenţia unui caz de forţă majoră.

(2) Este forţă majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat şi independent de voinţa părţilor care le opreşte să îşi execute obligaţiile ce le revin potrivit prezentului contract.

(3) Intervenţia forţei majore trebuie comunicată prin grija părţii care o invocă, de îndată, după producerea forţei majore, dar cel târziu în termen de 24 de ore de la data apariţiei acesteia.

 

ARTICOLUL 13

Soluţionarea litigiilor

 

(1) Eventualele litigii dintre părţi urmează a fi soluţionate pe cale amiabilă.

(2) în cazul nerezolvării pe cale amiabilă, litigiile urmează a fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente în materie.

(3) Părţile stabilesc de comun acord ca instanţele de la sediul Finanţatorului să fie competente teritorial.

 

ARTICOLUL 14

Dispoziţii finale

 

(1) Orice comunicare oficială sau cu caracter obligatoriu ori care derivă din clauzele prezentului contract sau este în strânsă legătură cu acesta trebuie să fie făcută în scris, indicându-se numărul contractului şi titlul proiectului sportiv, folosind următoarele adrese:

a) Pentru Finanţator: [MTS]

b) Pentru Beneficiar: [...........]

(2) Pentru comunicări curente se vor putea folosi şi următoarele adrese de e-mail:

a) Pentru Finanţator: [MTS]

b) Pentru Beneficiar: [..........]

(3) Dovada comunicărilor prevăzute la alin. (2) se va putea face numai prin confirmarea, chiar şi electronică, emisă de destinatarul acestor comunicări.

(4) în toate cazurile rapoartele, comunicările oficiale şi orice alte situaţii ce presupun semnătura şi ştampila originală ale instituţiei emitente se transmit numai în condiţiile precizate la alin. (1).

 

Prezentul contract a fost încheiat astăzi.........2013, în două exemplare având aceeaşi forţă juridică, dintre care un exemplar pentru Finanţator şi unul pentru Beneficiar.

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

Ministru,

BENEFICIAR

Reprezentant legal,

 

ANEXA A

la contractul de finanţare

 

Descrierea proiectului sportiv:

Titlul proiectului sportiv: [......]

Descrierea detaliată a activităţilor: [1, 2,...]

Structura sportivă........................

1. Acţiunile/Activităţile din cadrul proiectului.........................................................Programul Pierre de Coubertin........................

 

Nr. crt.

Denumirea acţiunii/activităţii

Locul de desfăşurare

Perioada acţiunii

Nr. de participanţi

Bugetul acţiunii (lei)

Alte menţiuni

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

2. Bugetul total al proiectului

Bugetul total al proiectului sportiv este evaluat la [......................] lei, conform bugetului alăturat.

Finanţatorul asigură în avans o sumă de.....................lei, reprezentând.......% din bugetul proiectului sportiv.

Cuantumul avansului şi al tranşelor, precum şi termene de plată Finanţarea totală menţionată mai sus va fi acordată prin virament astfel:

- tranşa I: [..................] lei;

la data de [...........................]

- tranşa II: [...................] lei;

la data de [...........................]

- tranşa III: [...................] lei;

la data de [...........................]

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

al proiectului sportiv............................................................

Beneficiarul.........................................................................

 

Denumirea indicatorilor

Lei/2013

TOTAL VENITURI din care:

 

De la bugetul de venituri proprii MTS

 

TOTAL CHELTUIELI din care:

 

1. Cheltuieli privind prestările colaboratorilor

 

2. Cheltuieli privind materiale şi servicii, din care:

 

2.1 .cazare

 

2.2. masă

 

2.3. transport

 

2.4. Închirieri de spaţii şi/sau aparatură sportivă

 

2.5. acţiuni promoţionale şi de publicitate

 

2.6. materiale şi servicii

 

2.7. tipărituri

 

3. Cheltuieli privind acordarea de premii

 

4. Alte cheltuieli specifice activităţilor (vă rugam detaliaţi):

Echipament şi material sportiv

Susţinătoare de efort

 

 

 

 

Beneficiar,

……………………………………..

(denumirea)

 

Reprezentant legal,

……………………………………..

(numele, prenumele, funcţia şi semnătura)

 

Responsabil financiar al beneficiarului,

……………………………………..

(numele, prenumele, funcţia şi semnătura)

 

Data                .2013

Ştampila

Structura sportivă........................

 

Bugetul detaliat al proiectului pe acţiuni/activităţi din cadrul proiectului ........................

Programul Pierre de Coubertin

 

Nr. crt.

Acţiunea/Activitatea/Categoriile de cheltuieli

Valoarea totală

 

lei

Venituri proprii MTS

Alte surse ale federaţiei sportive naţionale

1.

Acţiunea/Activitatea........................

total, din care:

a).........................................................

b).........................................................

(a, b, c........= categorii de cheltuieli,

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Acţiunea/Activitatea/Categoriile de cheltuieli

Valoarea totală

 

lei

Venituri proprii MTS

Alte surse ale federaţiei sportive naţionale

2.

Acţiunea/Activitatea........................

total, din care:

a).........................................................

b).........................................................

.............................................................

 

 

 

 

 

Total

 

 

 


Reprezentant legali:

............................................................

............................................................

(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila structurii sportive)

 

ANEXA B

la contractul de finanţare

 

CERERE DE AVANS

Către

 

Ministerul Tineretului şi Sportului

 

Structura sportivă....................................., cu sediul în......................str.............................................. nr..........CF (CIF)..............................solicită un avans de..........%, respectiv ...................... din valoarea proiectului................................din cadrul Programului Pierre de Coubertin.............................................

Proiectul este cuprins în portofoliul sportiv al federaţiilor sportive naţionale şi se desfăşoară în perioada...............................................................................

 

Reprezentant legal,

............................................................

(numele, prenumele, funcţia şi semnătura)

Data.....................

 

ANEXA Nr. 3

la ghidul metodologic

 

DECLARAŢIE

de imparţialitate şi confidenţialitate pentru membrii comisiei de evaluare şi selecţie a ofertei sportive

 

Subsemnatul, .............................................., domiciliat în municipiul............................................, localitatea ............................str..........................................nr........, bl......., ap......., et......., sc.........., sectorul/judeţul...........................codul poştal...............posesor al actului de identitate............seria........ nr.....................codul numeric personal.....................................ca membru în Comisia de selecţie a ofertelor sportive, având calitatea de evaluator al proiectelor sportive, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:

a) nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţii de finanţare din venituri proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului;

b) nu fac parte din biroul federal/organul de conducere al unuia dintre solicitanţii de finanţare din venituri proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului;

c) nu am calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din biroul federal/organul de conducere al unuia dintre solicitanţii de finanţare din venituri proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului;

d) nu am niciun interes de natură să afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de selecţie a ofertelor sportive.

 

Confirm că, în situaţia în care aş descoperi, în cursul acţiunii de selecţie şi evaluare, că un astfel de interes există, voi declara imediat acest lucru şi mă voi retrage din comisie.

Totodată, mă angajez că voi păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor sportive, precum şi asupra altor informaţii prezentate de către solicitanţii de finanţare a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja activitatea, precum şi asupra lucrărilor comisiei de selecţie.

Înţeleg că în cazul în care voi divulga aceste informaţii sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei civile şi penale.

 

Data

.........................................

Semnătura

.........................................

 

ANEXA Nr. 4

la ghidul metodologic

 

DECONT DE CHELTUIELI

 

Beneficiar.............................

ADRESA DE ÎNAINTARE

Către

Ministerul Tineretului şi Sportului

 

Vă înaintăm alăturat decontul de cheltuieli al proiectului sportiv............... care a avut loc în (localitatea)..............................în perioada (data).........................în valoare de..............lei, finanţat în baza contractului nr.........din................conform documentelor justificative anexate:

 

Nr. crt.

Felul, nr./data documentului

Emitentul

Denumirea cheltuielilor

Valoarea documentului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decontul mai cuprinde:

Se vor preciza toate documentele care sunt anexate la decont (de exemplu: raport de evaluare, NIR, lista participanţilor, CD/DVD imagini, contracte, facturi, chitanţe, diagramă, pontaj etc.).

 

Semnătura reprezentantului legal

........................................

Ştampila

.........................................

 

 

Semnătura responsabilului financiar

.........................................

 


* A se scrie pe foaie cu antetul beneficiarului, redactată la calculator.

 

Formular 1

Decont de cheltuieli

nr..........din..........

 

Denumirea proiectului sportiv.............................

Tipul proiectului: (propriu/propriu în parteneriat/în parteneriat)

Locul de desfăşurare:

Perioada de desfăşurare:

Documente justificative de cheltuieli anexate:

 

Nr. crt.

Felul, nr./data documentului

Emitentul

Denumirea cheltuielilor

Valoarea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decontul mai cuprinde:

Se vor preciza toate documentele care sunt anexate la decont (de exemplu: raport de evaluare, NIR, lista participanţilor, CD/DVD imagini, contracte, facturi, chitanţe, diagrame etc.).

 

Buget aprobat pe proiect

Disponibil înaintea efectuării plăţii

- lei -

Suma de plată

- lei -

Disponibil după efectuarea plăţii

- lei -

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Decontul înaintat spre aprobare respectă prevederile Metodologiei de finanţare a Programului Pierre de Coubertin.

 

 

Aprobat

Numele:

Data.....................

Semnătura...................

 

 

Verificat

Numele:

Data.........................

Semnătura......................

 

 

Formular 2

 

Lista participanţilor

Proiectul sportiv..................................

Localitatea..................................

Perioada..................................

 

Nr. crt.

Numele/ prenumele

Denumirea Federaţiei Sportive Naţionale

Data naşterii

Seria si numărul CI 1

Viza medicală

Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura reprezentantului legal şi ştampila

.........................................

 


1 În situaţia în care există participanţi care nu au împlinit vârsta de 14 an, aceştia vor trece seria şi numărul certificatului de naştere.

 

Formular 3

 

Tabel cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea transportului

Proiectul sportiv.....................................

Localitatea............................................

Perioada.................................................

 

Nr. crt.

Numele/prenumele

Ruta

Seria biletului1

Suma

Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura reprezentantului legal

.........................................

 

Ştampila

.........................................

 

1 În situaţia în care transportul se face cu mijloace auto personale coloana aferentă seriei biletului se va înlocui cu „7r5% x nr. km x 2 x preţ carburant/l”.

 

Formular 4

 

Diagrama de cazare1

Proiectul sportiv.........................

Perioada .................

Locul de desfăşurare.................

Unitatea prestatoare de servicii................................

 

Nr. crt.

Nr. camerei

Numele şi prenumele participantului

Tarif/zi

Nr. de zile

Valoarea serviciului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura reprezentantului legal şi ştampila

.........................................

 

Unitatea prestatoare de servicii

Semnătura şi ştampila

.........................................

 


1 Prezenta ţine loc de proces-verbal de recepţie a serviciului prestat. Semnarea ei de către reprezentantul legal certifică faptul că serviciul a fost prestat în condiţiile solicitate.

 

Formular 5

 

Diagrama de masă1

Proiectul sportiv.........................

Perioada.................

Locul de desfăşurare.................

Unitatea prestatoare de servicii................................2

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Ziua…

Ziua…

Ziua…

Ziua…

Ziua…

Seria şi numărul C.I.

Semnătura participanţilor

M

D

D

C

M

D

D

C

M

D

D

C

M

D

D

C

M

D

D

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD - mic dejun; D - dejun; C - cină.

 

Semnătura reprezentantului legal şi ştampila

.........................................

 

Unitatea prestatoare de servicii

Semnătura şi ştampila

.........................................

 


1 Prezentul ţine loc de proces-verbal de recepţie a serviciului prestat. Semnarea lui de către reprezentantul legal certifica faptul că serviciul a fost prestat în condiţiile solicitate.

2 În situaţia mesei servite. În cazul achiziţionării de alimente nu se va trece unitatea prestatoare de servicii iar pontajul va fi semnat şi ştampilat doar de federaţia sportivă naţională.

 

Formular 6

 

Proces-verbal1

 

Încheiat astăzi,...............cu ocazia premierii ...................la competiţia sportivă..................... organizată în cadrul proiectului.............

 

Comisia formata din:

 

Numele/prenumele

Instituţia

 

 

 

 

 

 

 

1 Procesul-verbal se va adapta în funcţie de specificul acţiunii.

 

a desemnat următorii câştigători:

 

Premiul obţinut

(lei)

Numele şi prenumele câştigătorului

Nr./Seria

BI/CI

CNP

Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formular 7

 

Raport de evaluare

 

Contract nr............/..................

Titlul proiectului:........................................................................................................................

Beneficiar:.............................................................................................................................

Loc de desfăşurare:.................................................................................................................

Perioada:....................................................................................................................................

Participanţi:..................................................................................................................................

Descrierea proiectului:.......................................................................................................

Obiectivele propuse şi realizate:...........................................................................................

Activităţi realizate conform calendarului propus iniţial:................................................................

Relevanţa proiectului:.........................................................................................................

Scopul, obiectivele şi indicatorii de evaluarea! proiectului..........................................................

din cadrul Programului Pierre de Coubertin................................................................................

 

A. Scopul:

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

B. Obiective:

- obiectivul general

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

 

- obiective specifice

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

 

Reprezentanţi legali:

....................................................................................................................................................................................................

(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila structurii sportive)

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual

 

Având în vedere dispoziţiile Directivei 2010/13/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale),

întrucât masurile luate pentru protecţia dezvoltării fizice, mentale şi morale a minorilor trebuie să fie atent corelate cu dreptul fundamental la libertatea de expresie, astfel cum a fost stabilit în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

întrucât limitarea accesului minorilor doar la conţinutul adecvat pentru vârsta lor presupune, pe de o parte, clasificarea conţinutului în funcţie de vârsta copilului şi, pe de altă parte, sisteme tehnice de control parental eficiente şi uşor de utilizat,

ţinând cont de faptul că sistemele de control parental puse la dispoziţia abonaţilor în reţelele digitale de distribuţie trebuie să asigure un nivel adecvat de protecţie a minorilor,

în temeiul art. 10 alin. (3) lit. e), al art. 17 alin. (1) lit. d) şi al art. 39 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

Art. L - Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 11 martie 2011, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

„Art. 71. - (1) Ştirile sau relatările referitoare la violenţa din instituţiile de învăţământ vor fi difuzate numai împreună cu punctul de vedere al conducerii şcolii şi cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali ai minorului; face excepţie situaţia în care radiodifuzorul acţionează în interesul superior al minorului, fără să fie afectată imaginea publică a minorului sau dreptul acestuia la viaţă intimă, privată şi familială.

(2) Imaginile în care minorii sunt implicaţi în acte de violenţă sau de natură implicit sau explicit sexuală, de orice natură, vor fi difuzate numai dacă:

a) reprezintă un interes public justificat;

b) radiodifuzorul acţionează în interesul superior al minorilor, având acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali ai acestora;

c) radiodifuzorul se asigură că nu este difuzat niciun indiciu care ar putea duce la identificarea minorilor implicaţi.

(3) Nu se va comunica adresa paginii de internet în care sunt postate asemenea imagini şi nici nu se va face trimitere la site-uri în care sunt comunicate astfel de adrese.”

2. La articolul 14, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Orice emisiune de tip reality show, al cărei scenariu se bazează pe fapte sau situaţii reale din viaţa unor persoane, conţinând însă şi elemente de ficţiune, se semnalează, la început şi la sfârşit, precum şi la reluarea după pauze publicitare, prin menţiunea «Acest program este o ficţiune», afişată lizibil, cu o dimensiune de minimum 30 de puncte în format SD, definiţie standard, respectiv 60 în format HD, înaltă definiţie, şi pentru o durată de minimum 10 secunde.”

3. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00-23,00 producţii care prezintă:

a) violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat;

b) scene de sex, limbaj sau comportament obscen;

c) persoane în ipostaze degradante;

d) lupte nereglementate de federaţii sportive naţionale sau internaţionale.”

4. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Programele 15 se difuzează numai în intervalul orar 23,00-6,00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 15 de culoare albă; fac excepţie de la intervalul orar filmele artistice, serialele şi cele documentare clasificate 15, în cazul cărora intervalul permis de difuzare este 22,00-6,00.”

5. La articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - (1) Programele 18 se difuzează numai în intervalul orar 1,00-6,00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 18 de culoare albă.”

6. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - (1) Programele 18+ nu pot fi difuzate de către furnizori de servicii media audiovizuale aflaţi sub jurisdicţia României.

(2) Serviciile de programe 18+ ale radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia statelor membre ale Uniunii Europene pot fi incluse în oferta distribuitorilor de servicii, dacă se respectă următoarele condiţii:

a) criptat şi în cadrul unor pachete opţionale, special dedicate adulţilor, disponibile numai în intervalul orar 1,00-5,00, în cazul retransmisiei analogice;

b) criptat şi restricţionat prin intermediul unui sistem de control parental, în cazul retransmisiei digitale.

(3) Serviciile prevăzute la alin. (2) pot fi comercializate numai la solicitarea abonatului, în pachete care conţin exclusiv astfel de programe şi necondiţionat de achiziţia altor pachete de servicii.

(4) Pachetele de servicii care includ programe 18+ nu pot fi comercializate în condiţii mai avantajoase decât cele în care sunt comercializate pachetele de servicii care nu conţin astfel de programe.

(5) Sistemul de control parental prevăzut la alin. (2) lit. b) trebuie să asigure restricţionarea accesului la programele 18+, astfel:

a) accesul să fie posibil numai în baza unui cod personal, special dedicat restricţionării acestor programe, format din cel puţin 4 cifre; cifrele nu trebuie să fie vizibile pe ecran în momentul tastării; la prima punere în funcţiune a decodorului accesul la programele 18+ trebuie să fie iniţial blocat;

b) accesul să fie reblocat în orice situaţie în care se modifică contextul vizionării, cum ar fi schimbarea programului, trecerea sistemului de recepţie în stare de veghe, schimbarea decodorului sau a cartelei de acces, după realimentarea cu tensiune.

(6) în momentul punerii în funcţiune a sistemului de recepţie, distribuitorul de servicii are obligaţia să stabilească, împreună cu abonatul, codul de acces prevăzut la alin. (5) lit. a); se recomandă evitarea stabilirii codului «1234» sau a unui cod format din aceeaşi cifră.

(7) în cadrul instrucţiunilor de utilizare, distribuitorul de servicii trebuie să explice, în termeni simpli şi clari, modul de funcţionare a sistemului de control parental, necesitatea stabilirii codului de acces şi a păstrării confidenţialităţii acestuia.”

7. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 271, cu următorul cuprins:

„Art. 271. - Programele audiovizuale clasificate «12» sau «15» pot fi difuzate în reluare în intervalul orar 6,00-20,00, numai dacă sunt editate pentru a respecta condiţiile de difuzare a programelor accesibile tuturor categoriilor de public sau condiţiile de difuzare a programelor AP, fiind clasificate ca atare.”

8. La articolul 29, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) înainte de difuzarea unor imagini şocante, a unor scene de violenţă sau cu impact emoţional negativ care pot impresiona în mod neplăcut telespectatorii, aceştia vor fi avertizaţi verbal «Atenţie! Imagini care pot afecta emoţional telespectatorii.», menţiune ce va fi şi afişată static şi lizibil; radiodifuzorii nu pot prezenta scene de violenţă în mod repetat în cadrul aceleiaşi producţii audiovizuale.”

9. După articolul 75 se introduce un nou articol, articolul 751, cu următorul cuprins:

,Art. 751. - (1) Radiodifuzorii se vor asigura ca în relatările despre accidente să nu fie difuzat niciun indiciu care ar putea duce la identificarea victimelor, cu excepţia situaţiei în care există acordul acestora sau al familiei sau când prevalează un interes public justificat.

(2) în cazul accidentelor, în special al celor cu consecinţe juridice, informaţia difuzată trebuie:

a) să fie obiectivă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă, în raport cu toate persoanele implicate în accident;

b) să respecte principiul prezumţiei de nevinovăţie;

c) să fie completă, urmărindu-se evoluţia demersului juridic.”

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului

Laura Georgescu

 

Bucureşti, 28 martie 2013.

Nr. 141.