MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 184/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 184         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 2 aprilie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

126. - Hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de închideri Mine Valea Jiului - S.A. Petroşani, pentru anul 2013

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

27. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea anexelor nr. 7, 8 şi 10 la Norma sanitară veterinară privind procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 81/2008, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2012

 

28. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind modificarea anexei nr. 4 ia Norma sanitară veterinara si pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă si/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2012

 

29. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea anexei nr. 8 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2012

 

30. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea anexei nr. 27 la Norma sanitară veterinară privind procedura de Înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/ exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2012

 

ACTE ALE CAMEREI DE COMERŢ SI INDUSTRIE A ROMÂNIEI

 

7. - Decizie privind aprobarea normelor de organizare şi funcţionare şi a procedurilor Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de închideri Mine Valea Jiului - S.A. Petroşani, pentru anul 2013

 

Având în vedere prevederile Deciziei 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive şi a Deciziei Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020/2 referitoare la compatibilitatea ajutorului de stat, precum şi înfiinţarea Societăţii Naţionale de închideri Mine Valea Jiului - S.A. Petroşani începând cu data de 1 noiembrie 2012 potrivit reglementărilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2011 privind preluarea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a unor creanţe deţinute de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru reglementarea unor dispoziţii referitoare la înfiinţarea unei societăţi comerciale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2012,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de închideri Mine Valea Jiului - S.A. Petroşani, pentru anul 2013, potrivit Deciziei 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive.

Art. 2. - (1) Ajutorul de stat în sumă totală de 163.000 mii lei pentru anul 2013, suportat integral de fa bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, se acordă potrivit aprobării Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020/2, astfel:

a) pentru produsul huilă energetică livrat de unităţile intrate în proces de închidere definitivă se acordă ajutor de stat în sumă de 131.048 mii lei, destinat acoperirii pierderilor aferente producţiei curente, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

b) pentru unităţile intrate în proces de închidere definitivă, în anul 2013 se acordă ajutor de stat pentru suportarea costurilor excepţionale în sumă de 31.952 mii lei, costuri care nu sunt legate de producţia curentă.

(2) Justificarea costurilor excepţionale prevăzute la alin. (1) lit. b) se face în baza unui decont justificativ ai cărui model se aprobă prin ordin al ministrului economiei, cu avizul ministrului finanţelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - (1) Ministerul Economiei monitorizează nivelul de acordare al ajutorului de stat, astfel încât preţul cărbunelui livrat de unităţile producătoare de cărbune care beneficiază de ajutor să nu fie mai mic decât preţurile cărbunelui de o calitate similară provenit din terţe ţări.

(2) Nerespectarea de către Societatea Naţională de închideri Mine Valea Jiului - S.A. Petroşani a condiţiilor prevăzute prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020/2, precum şi a oricăror obligaţii asumate în vederea obţinerii ajutorului de stat pentru facilitatea închiderii minelor de cărbune necompetitive determină aplicarea de către Ministerul Economiei a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat, în condiţiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 27 martie 2013.

Nr. 126.

 

ANEXĂ

 

Calculul ajutorului de stat destinat acoperirii pierderilor aferente producţiei curente pentru anul 2013

 

Produsul (unitatea)

Cantitatea (Gcal)

Subvenţia unitară (lei/UM)

Subvenţie totală (mi lei)

Huilă energetică

1.530.760

85,61

131.048

TOTAL:

1.530.760

8561

131.048

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

ŞI PENTRU SIGURANŢAALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea anexelor nr. 7,8 şi 10 la Norma sanitară veterinară privind procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin  Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 81/2008, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2012

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 206 din 28 ianuarie 2013, întocmit de Direcţia juridică, litigii şi resurse umane din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b), ale art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 7, 8 şi 10 la Norma sanitară veterinară privind procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 81/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 27 octombrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezentul ordin, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2012.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Vladimir Alexandru Mănăstireanu

 

Bucureşti, 22 martie 2013.

Nr. 27.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 7 la norma sanitară veterinară)

 

TARIFE

pentru autorizarea şi reautorizarea comercializării reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, precum şi pentru modificarea condiţiilor în care a fost emisă autorizaţia de comercializare

 

Nr. crt.

Denumirea operaţiunii 2042013

Tarif operaţiune

- lei -

1.

Emiterea autorizaţiei de comercializare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar

2.422

2.

Reautorizarea comercializării reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar care au fost supuse controlului pentru fiecare serie/lot/şarjă

606

3.

Reautorizarea comercializării reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar care nu au fost supuse controlului pentru fiecare serie/lot/şarjă

1.211

4.

Evaluarea cererii pentru modificarea de tip 1

364

5.

Evaluarea cererii pentru modificarea de tip II

606

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 8 la norma sanitară veterinară)

 

TARIFE

pentru testarea reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar în vederea verificării valorii de diagnostic

 

1.

Set de diagnostic RSAR

304

2.

Set de diagnostic SAT pentru testarea reagenţilor

723

3.

Set de diagnostic RFC

885

4.

Set de diagnostic conjugat IFD

978

5.

Set de diagnostic ID

846

6.

Set de diagnostic RIHA

1.660

7.

Set de diagnostic rapid

2.646

8.

Teste rapide biotoxine

5.596

9.

Set de diagnostic EL ISA micotoxine

865

10.

Set de diagnostic ELISA

1.959

11.

Testarea produselor microbicide (dezinfectanţi)

3.880

12.

Set de diagnostic ELISA imunoenzimatic

8.622

13.

Set de diagnostic EST imunoblotare

10.098

14.

Set de diagnostic EST imunocromatografie

8.042

15.

Set de diagnostic EST imunohistochimic

4.993

16.

Test PCR clasic

8.594

17.

Set de diagnostic pentru teste Real Time PCR

8.811

18.

Set de diagnostic pentru extracţia acizilor nucleici

8485

19.

Set de diagnostic pentru genotipare

9.028

20.

Set de diagnostic pentru secvenţiere

9.572

21.

Set de diagnostic ELISA pentru echinococcoză

1.667

22.

Set de diagnostic ELISA pentru fascioloză

1.484

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 10 Ia norma sanitară veterinară)

 

TARIF

pentru evaluarea documentaţiei în vederea emiterii autorizaţiei de fabricaţie

 

Tarif produs - 3.632 lei.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI

PENTRU SIGURANŢAALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 4 la Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, ca urmare a actualizării tarife lor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2012

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 207 din 28 ianuarie 2013, întocmit de Direcţia juridică, litigii şi resurse umane din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile ari 10 lit. b), ale art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 4 la Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 30 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2012.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Vladimir Alexandru Mănăstireanu

 

Bucureşti, 22 martie 2013.

Nr. 28.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 4 ia norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor)

 

TARIFE

pentru înregistrarea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor de vânzare directă sau vânzare cu amănuntul

 

Nr. crt.

Unitatea

Tariful de înregistrare

- lei/unitate -

1.

Carne, lapte şi produse din lapte:

Carmangerie, măcelărie, centru sacrificare păsări şi/sau lagomorfe la nivelul fermei sau ; exploataţiei, centru de prelucrare lapte

345 - persoane juridice

10 - persoane fizice

 

Centru de colectare a vânatului sălbatic

230

2.

 Peşte şi produse din pescuit, miere şi alte produse din miere şi ouă pentru consum: Centru de colectare a peştelui, magazin de desfacere a peştelui, pescărie, centru de colectare a batracienilor, gasteropodelor, crustaceelor, punct de debarcare, centru extracţie, colectare miere şi alte produse apicole, centru colectare ouă

230

 

Ambarcaţiune de pescuit, stupină, magazin desfacere a mierii de albine şi a altor produse apicole

115

3.

 Unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de comercializare a alimentelor şi unităţi care desfăşoară alte activităţi în domeniu:

Restaurant, indiferent de specific, laborator de cofetărie şi/sau patiserie, pensiuni turistice, unităţi de vânzare prin internet, staţie de spălare şi dezinfecţie a mijloacelor de transport

345

 

Pizzerie, cantină, cofetărie/patiserie, magazin alimentar, depozit alimentar, catering

230

 

Hipermarket/supermarket

577

4.

 Activităţi de prelucrare şi conservare a fructelor şi legumelor

Unităţi de prelucrare a cartofilor şi producţie a produselor din cartofi în scop alimentar

230

 

Unităţi de conservare şi fabricare a sucurilor/concentratelor da fructe şi legume

230

 

Unităţi de fabricare a produselor alimentare din fructe şi legume (inclusiv gemuri, marmelade şi jeleuri)

230

5.

Activităţi de fabricare a uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale Unităţi pentru producţia şi prelucrarea uleiurilor vegetale brute şi rafinate

345

 

Unităţi pentru fabricarea margarinei, a amestecurilor pentru tartine şi a grăsimilor de gătit combinate

345

 

Unităţi pentru producţia făinii oleaginoase nedegresate

230

6.

Activităţi de fabricare a produselor de morărit, amidonului şi produselor din amidon Unităţi de morărit şi măcinat

230

 

Unităţi pentru fabricarea cerealelor pentru micul dejun şi a premixurilor

345

 

Unităţi pentru fabricarea amidonului, glutenului, a glucozei, siropului de glucoza şi a maltozei

230

 

Unităţi pentru măcinarea legumelor

230

7.

Activităţi de fabricare a altor produse alimentare

Unităţi pentru fabricarea pâinii, produselor proaspete şi conservate de patiserie, produselor proaspete şi uscate de panificaţie, plăcintelor, checurilor, tartelor, biscuiţilor, pişcoturilor, prăjiturilor conservate, fabricarea produselor pentru gustări dulci sau sărate etc.

345

 

Unităţi pentru fabricarea zahărului, a produselor zaharoase, gumei de mestecat, a ciocolatei şi produselor din cacao etc.

345

 

Unităţi pentru fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuşcuşului, pastelor făinoase şi altor produse făinoase similare

230

 

Unităţi pentru prelucrarea cafelei, ceaiului şi fabricarea condimentelor

345

 

Unităţi pentru fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice

345

 

Unităţi pentru fabricarea produselor alimentare congelate

230

 

Unităţi pentru fabricarea altor produse alimentare de origine nonanimală neclasificate în altă parte

230

 

Unităţi de fabricare a produselor alimentare confiate/deshidratate (legume, fructe, coji de fructe şi alte părţi de plante - confiate, deshidratate, uscate, glasate sau cristalizate)

230

 

Unităţi pentru producţia, procesarea şi comercializarea ciupercilor

230

8.

Activităţi de fabricare a băuturilor

Unităţi pentru fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie şi a băuturilor alcoolice distilate

345

 

Unităţi pentru fabricarea vinului, cidrului şi a altor vinuri din fructe

345

 

Unităţi pentru fabricarea berii, a malţului şi a altor băuturi nedistilate obţinute prin fermentare

345

 

Unităţi pentru fabricarea de ape minerale şi băuturi răcoritoare nealcoolice

345

9.

Alte activităţi

Unităţi de ambalare şi/sau îmbuteliere a produselor alimentare de origine nonanimală

230

 

Unităţi de fabricare a îngheţatei

230

 

Depozit alimentar/frigorific pentru produse de origine nonanimală

345

 

Depozit pentru seminţe de consum

230

 

Unităţi de comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală congelate

345

 

Unităţi de producere a ambalajelor pentru produsele alimentare ce vin în contact cu alimentele

115

 

Mijloc de transport al produselor de origine nonanimală

115


AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI

PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 8 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2012

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 209 din 28 ianuarie 2013, întocmit de Direcţia juridică, litigii şi resurse umane din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b), art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 8 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 6 iulie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2012.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Vladimir Alexandru Mănăstireanu

 

Bucureşti, 22 martie 2013.

Nr. 29.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 8 la norma sanitară-veterinară)

 

TARIFE

pentru autorizarea sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală

 

Partea

Unitatea

Tariful de autorizare

- lei/unitate/obiectiv -

I

Unităţi cu activităţi generale:

 

Depozit frigorific ........ ........ ........

Unitate de reambalare ........ ........ ........

Piaţă agroalimentară, piaţa en-gros, hală pentru desfacerea produselor de origine animală ........

388

646

388

II

Carne de ungulate domestice:

 

 

Abator ........ ........ ........

Unitate de tranşare ........ ........ ........

646

516

III

Carne de pasăre şi lagomorfe:

 

 

Abator de păsări ........ ........ ........

Unitate de tranşare carne pasăre ........ ........ ........

646

516

IV

Carne de vânat de crescătorie:

 

 

Abator ........ ........ ........

Unitate de tranşare carne de vânat ........ ........ ........

646

516

V

Carne de vânat sălbatic:

 

 

Unitate de manipulare ........ ........ ........

Unitate de tranşare............

516

388

VI

Carne tocată, preparată şi carne separată mecanic:

 

 

Unitate pentru producerea cărnii tocate ........ ........ ........

Unitate carne preparată ........ ........ ........

Unitate carne separată mecanic ........ ........ ........

516

516

516

VII

Produse din carne:

Unitate de procesare ........ ........ ........

 

646

VIII

Moluşte bivalve vii:

 

 

Centru de colectare moluşte bivalve vii ........ ........ ........

Centru de purificare moluşte bivalve vii ........ ........ ........

388

388

IX

Peşte şi produse din pescuit:

 

 

Vas-fabrică ........ ........ ........

Vas-congelator ........ ........ ........

Unitate produse proaspete din pescuit ........ ........ ........

Unitate procesare produse din pescuit ........ ........ ........

Piaţa de licitaţie peşte şi produse din pescuit ........ ...............

Piaţa de desfacere ........ ........ ........

Centrul de colectare a peştelui ........ ........ ........

Fermă de acvacultură cu centru de colectare a peştelui integrat ........ ........ ........

646

646

646

646

516

516

213

106

X

Lapte şi produse din lapte:

 

 

Centru de colectare a laptelui ........ ........ ........

Unitate de procesare a laptelui materie primă ........ ........ ........

Unitate de procesare a produselor lactate ........ ........ ........

130

646

571

XI

Ouă şi produse din ouă:

 

 

Centru de ambalare a ouălor ........ ........ ........

Unitate producere ou lichid ........ ........ ........

Unitate procesare ouă ........ ........ ........

388

646

646

XII

Pulpe de broască şi melci:

Unitate de procesare pulpe de broască şi melci ........ ........ ........

 

646

XIII

Grăsimi animale, untură şi jumări:

 

 

Centru de colectare grăsimi animale ........ ........ ........

Unitate de procesare grăsimi animale ........ ........ ........

388

646

XIV

Stomacuri prelucrate, vezici şi intestine:

Unitate de procesare stomacuri, vezici şi intestine ........ ........ ........

646

XV

Gelatină:

 

 

Centru de colectare materii prime pentru gelatină ........ ........ ........

Unitate producere a gelatinei ........ ........ ........

388

646

XVI

Colagen:

 

 

Centru de colectare materii prime pentru colagen ........ ........ ........

Unitate producere a colagenului ........ ........ ........

388

646

XVII

Alte activităţi:

 

 

Unitate de prelucrare a mierii de albine şi/sau a produselor apicole ........ ........ ........

Şlep ........ ........ ........

Vagon frigorific ........ ........ ........

Navă pescador ........ ........ ........

Aeronavă ........ ........ ........

Mijloace auto specializate ........ ........ ........

571

388

388

388

388

113

 

AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI

PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 27 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2012

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 208 din 28 ianuarie 2013, întocmit de Direcţia juridică, litigii şi resurse umane din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b), art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 27 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 şi 194 bis din 26 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2012.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

Vladimir Alexandru Mănăstireanu

 

Bucureşti, 22 martie 2013.

Nr. 30.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 27 la norma sanitară veterinară)

 

TARIFE

pentru autorizarea sanitar-veterinară a unităţilor şi a mijloacelor de transport supuse controlului sanitar-veterinar

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii conform legislaţiei specifice

U.M.

Tarife de autorizaţie

- lei/U.M.-

1.

Unităţi specializate care asigură servicii DDD

unitate

300

2.

Exploataţie comercială de bovine*

unitate

257

3.

Exploataţie comercială de ovine*

Exploataţie comercială de caprine*

Exploataţie comercială de ecvine*

unitate

257

4.

Exploataţie comercială de porcine*

unitate

257

5.

Exploataţie comercială de păsări*

unitate

257

6.

Staţie de incubaţie de tip industrial

unitate

300

7.

Exploataţie apicolă comercială

unitate

257

8.

Exploataţie de iepuri şi animale de blană*

unitate

257

9.

Exploataţie pentru creşterea animalelor ballai

unitate

257

10.

Exploataţie didactică şi experimentală

unitate

257

11.

Baze de achiziţii pentru animale vii

unitate

257

12.

Centre de colectare de animale vii

unitate

257

13.

Exploataţie de carantină

unitate

257

14.

Puncte de control

unitate

257

15.

Târguri de animale vii

unitate

224

16.

Exploataţie de producţie în domeniul acvaculturii

unitate

257

17.

Biobază pentru animale de experienţă

unitate

111

18.

Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman din categoria I, în scopul neutralizării prin procesare

unitate

770

19.

Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului Uman din categoria a II-a, în scopul neutralizării prin procesare

unitate

770

20.

Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman din categoria a III-a, în scopul neutralizării prin procesare

unitate

770

21.

Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman sau a proteinelor animale procesate în scopul neutralizării prin incinerare - capacitate mare/mică

unitate

770

22.

Unităţi de prelucrare a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman, pentru utilizări tehnice

unitate

643

23.

Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine animală/produselor procesate prin compostare

unitate

770

24

 Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine animală prin producere de biogaz

unitate

770

25.

 Centru de colectare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului

unitate

514

267

 Unitate oleochimică categoria a II-a

unitate

643

27.

 Unitate oleochimică categoria a III-a

unitate

643

28.

Unitate intermediară de subproduse animale ce nu sunt destinate consumului uman, în vederea neutralizării - categoriile I şi a II-a

unitate

514

29.

Unitate intermediară de subproduse animale ce nu sunt destinate consumului uman, în vederea neutralizării - categoria a III-a

unitate

514

30.

 Depozit de subproduse animale ce nu sunt destinate consumului uman, pentru uz tehnic - categoriile I, a II-a şi a III-a

unitate

643

31.

 Unitate de depozitare a produselor procesate categoriile I, a II-a şi a III-a

unitate

257

32.

 Unitate pentru producerea produselor din peşte pentru hrana animalelor Fabrică de făină de peşte - categoria a III-a

unitate

386

33.

 Genotecă de animale

unitate

11

34.

 Mijloc de transport cu dotări specifice

unitate

321

35.

 Transportator de animale vii

unitate

321

36.

 Mijloc de transport de animale vii în călătorii rutiere de scurtă durată

unitate

321

37.

 Mijloc de transport de animate vii în călătorii rutiere de lungă durată

unitate

524

38.

Mijloc de transport naval pentru animale vii

unitate

1.019

39.

 Mijloc de transport de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman

unitate

386

40.

 Unitate utilizatoare de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, conform art. 23 din Regulamentul (CE) nr. 1.774/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, cu amendamentele ulterioare

unitate

11

41.

 Unitate utilizatoare de produse pentru obţinerea hranei nerumegătoarelor şi rumegătoarelor, conform anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie Spongiformă, cu amendamentele ulterioare

unitate

11

42.

Unitate producătoare de hrană pentru animale de companie - hrană uscată, articole de masticaţie, hrană crudă, hrană umedă

unitate

386

43.

Instalaţie de combustie a grăsimilor animale ecarisate, conform Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002, cu amendamentele ulterioare

unitate

224

 

* În cererea formulată de către operatorul economic se menţionează obligatoriu profilul activităţii: exploataţie de vaci de lapte, îngrăşătorie; exploataţie comercială da porcine pentru reproducţie, reproducţie şi selecţie, îngrăşătorie; exploataţie de ovine pentru reproducţie, reproducţie şi selecţie, îngrăşătorie; exploataţie de păsări pentru reproducţie, inclusiv staţie de incubaţie; broiler; pui ecluzionaţi, ouă pentru incubat; herghelie, depozit de armăsari; fermă animale de blană; exploataţiile de origine care intenţionează să realizeze comerţ intracomunitar/export în ţări terţe trebuie să fie autorizate sanitar-veterinar pentru comerţ intra corn unitar/export în ţări terţe.

 

ACTE ALE CAMEREI DE COMERŢ SI INDUSTRIE A ROMÂNIEI

 

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI

 

DECIZIE

privind aprobarea normelor de organizare şi funcţionare şi a procedurilor Curţii de Arbitraj

Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României

În temeiul art. 28 alin. (2) lit. e) şi art. 29 alin. (3) şi (5) din Legea camerelor de comerţ din România nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României adoptă prezenta decizie.

Art. 1. - Colegiul de Conducere a luat act de Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional, aprobate de Colegiul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional, acestea conţinând modificările necesare ca urmare a intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Colegiul de Conducere a aprobat cu unanimitate de voturi Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Naţionale,

Mihail M. Vlasov

 

Bucureşti, 6 martie 2013.

Nr. 7.

 

ANEXA Nr.1

 

REGULI

de procedură arbitrată ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional

 

Dispoziţii de principiu

 

Formele arbitrajului

 

Art. 1. - (1) Părţile, prin convenţia arbitrală, sunt libere să prevadă:

a) că litigiile lor vor fi supuse unei instituţii permanente de arbitraj, caz în care arbitrajul se va desfăşura în conformitate cu dispoziţiile Legii camerelor de comerţ din România nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu dispoziţiile Codului de procedură civilă în măsura în care aceste norme nu contrazic prezentele reguli de procedură arbitrală, denumite în continuare reguli, cu dispoziţiile art. 1 pct. 2 lit. b) şi ale art. 4 alin. (1) din Convenţia europeană de arbitraj comercial internaţional, încheiată la Geneva la 21 aprilie 1961, cu Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera

de Comerţ şi Industrie a României, aprobat prin decizia Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României;

b) că litigiile vor fi supuse unui arbitraj ad-hoc în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu dispoziţiile Codului de procedură civilă, cu dispoziţiile din convenţiile internaţionale la care România este parte şi cu dispoziţiile din prezentele reguli care privesc arbitrajul ad-hoc.

(2) Nominalizarea instituţiei permanente de arbitraj prin convenţia arbitrală cu privire la soluţionarea litigiilor determină competenţa exclusivă a respectivei instituţii, iar părţile optează automat, prin această desemnare, pentru aplicarea regulilor sale de procedură, orice derogare de la această prevedere fiind nulă. În organizarea şi desfăşurarea arbitrajului se vor aplica regulile de procedură ale instituţiei permanente de arbitraj desemnată, în vigoare la momentul sesizării acesteia.

(3) în cazul în care instituţia permanentă de arbitraj nu este nominalizată şi părţile au prevăzut în convenţia arbitrală soluţionarea litigiilor pe calea arbitrajului instituţionalizat, în lipsa altor indicii, competenţa va fi determinată de regulile arbitrajului instituţionalizat, unde s-a înregistrat cererea de arbitrale/acţiunea arbitrală de către reclamant.

(4) în condiţiile în care în convenţia arbitrală părţile au prevăzut că litigiile lor vor fi supuse unei proceduri arbitrale ad-hoc, părţile vor avea dreptul;

a) de a-şi numi arbitrii, titulari şi supleanţi sau de a stabili modalităţile potrivit cărora vor fi numiţi aceştia, în caz de litigiu, numărul lor, precum şi modalitatea de numire a unui supraarbitru, titular şi supleant, în cazul tribunalului colegial;

b) de a-şi stabili regulile de procedură pe care le vor urma arbitrii;

c) de a determina locul arbitrajului;

d) de a stabili limba în care se vor prezenta înscrisurile şi se vor desfăşura dezbaterile.

Competenţa exclusivă a tribunalului arbitral

Art. 2. - Încheierea convenţiei arbitrale exclude, pentru litigiul care face obiectul acesteia, competenţa instanţelor judecătoreşti.

 

PARTEA I

Arbitraj instituţionalizat

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Organizarea arbitrajului instituţionalizat

Art. 3. - (1) Organizarea arbitrajului instituţionalizat se face de către Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, denumită în continuare Curte de Arbitraj, şi de către curţile de arbitraj de pe lângă camerele judeţene, conform dispoziţiilor art. 4 lit. i), art. 28 alin. (2) lit. e) şi art. 29 alin. (3) din Legea nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în soluţionarea litigiilor, tribunalele arbitrale vor aplica prezentele reguli, care se vor completa cu normele Codului de procedură civilă, după caz, în măsura în care acestea nu contravin dispoziţiilor cuprinse în reguli.

Natura juridică a litigiilor arbitrabile

Art. 4. - (1) Curtea de Arbitraj organizează şi administrează soluţionarea litigiilor interne şi internaţionale, pe calea arbitrajului instituţionalizat sau ad-hoc, dacă părţile au încheiat, în acest sens, o convenţie arbitrală scrisă şi solicită acest lucru în mod expres.

(2) Litigiu arbitral, în înţelesul prezentelor reguli, este orice litigiu derivând dintr-un contract, inclusiv referitor la încheierea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui, ca şi din alte raporturi juridice arbitrabile.

(3) Litigiul este intern când părţile au naţionalitatea sau cetăţenia română, iar raportul juridic nu conţine elemente de extraneitate care să pună în discuţie aplicarea legii străine.

(4) Litigiul este internaţional când decurge dintr-un raport juridic care interesează comerţul internaţional sau din raporturi juridice civile cu elemente de extraneitate.

Capacitatea persoanelor de a încheia convenţii de arbitraj

Art. 5. - Persoanele care au capacitatea deplină de exerciţiu a drepturilor pot conveni să soluţioneze pe calea arbitrajului litigiile dintre ele, în afară de acelea care privesc starea civilă şi capacitatea persoanelor, relaţiile de familie, precum şi drepturile asupra cărora părţile nu pot să dispună.

Definirea arbitrajului instituţionalizat

Art. 6. - (1) Arbitrajul instituţionalizat constă în încredinţarea, prin convenţia arbitrală, Curţii de Arbitraj să judece un litigiu determinat.

Tribunalul arbitral

(2) Arbitrul unic sau după caz, totalitatea arbitrilor şi supraarbitrilor învestiţi constituie, în sensul prezentelor reguli, tribunalul arbitral al Curţii de Arbitraj.

(3) Tribunalul arbitral constituit este abilitat să judece un litigiu determinat şi să pronunţe o hotărâre definitivă executorie şi obligatorie pentru părţi potrivit prezentelor reguli.

Asigurarea drepturilor părţilor

Art. 7. - În întreaga procedură arbitrală trebuie să se asigure părţilor, sub sancţiunea nulităţii hotărârii arbitrale, egalitatea de tratament, respectarea dreptului de apărare şi a principiului contradictorialităţii.

Obligaţia de confidenţialitate

Art. 8. - (1) Dosarul litigiului este confidenţial. Nicio persoană, în afara celor implicate în desfăşurarea litigiului respectiv, nu are acces la dosar fără acordul scris al părţilor.

(2) Curtea de Arbitraj, tribunalul arbitral, precum şi personalul camerelor de comerţ au obligaţia să asigure confidenţialitatea arbitrajului, neavând dreptul de a publica sau a divulga datele de care iau cunoştinţă în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, fără a avea încuviinţarea părţilor.

Excepţii

Art. 9. - (1) Hotărârile arbitrale pot fi publicate integral numai cu acordul părţilor. Ele pot fi însă publicate parţial ori în rezumat sau comentate sub aspectul problemelor de drept ivite, în reviste, lucrări ori culegeri de practică arbitrală, fără a se da numele sau denumirea părţilor ori date care ar putea prejudicia interesele lor.

(2) Preşedintele Curţii de Arbitraj, iar în lipsa acestuia prim-vicepreşedintele, poate autoriza, de la caz la caz, cercetarea dosarelor în scopuri ştiinţifice sau de documentare după rămânerea definitiva a hotărârilor arbitrale.

Buna-credinţă

Art. 10. - Părţile au îndatorirea să îşi exercite drepturile procedurale prevăzute în prezentele reguli şi în celelalte norme de procedură aplicabile cu bună-credinţă şi potrivit scopului în vederea căruia au fost recunoscute. Ele au obligaţia să coopereze cu tribunalul arbitral pentru desfăşurarea corespunzătoare a litigiului şi pentru finalizarea acestuia în termenul stabilit.

Încercarea de soluţionare amiabilă

Art. 11. - (1) în orice stadiu al litigiului, tribunalul arbitral va încerca soluţionarea acestuia pe baza înţelegerii părţilor.

Termen rezonabil

(2) La fiecare termen părţile sunt întrebate dacă au ajuns la o înţelegere amiabilă.

(3) Tribunalul arbitral va depune diligente spre a facilita asemenea înţelegeri, astfel încât litigiul supus arbitrajului să fie soluţionat într-un termen rezonabil, permiţând reluarea raporturilor normale între părţi.

 

CAPITOLUL II

Convenţia arbitrală

 

Convenţia arbitrată

Art. 12. - (1) Convenţia arbitrală se încheie în scris, fie sub forma unei clauze compromisorii, înscrisă în contractul principal, fie sub forma unei înţelegeri de sine stătătoare, denumită compromis.

Clauza compromisorie

(2) Prin clauza compromisorie părţile convin ca litigiile ce se vor naşte din contractul în care ea este inserată sau în legătură cu acesta să fie soluţionate pe calea arbitrajului.

 

(3) Validitatea clauzei compromisorii este independentă de valabilitatea contractului în care a fost înscrisă.

Compromisul

(4) Prin compromis părţile convin ca un litigiu ivit între ele să fie soluţionat pe calea arbitrajului, arătându-se,

sub sancţiunea nulităţii, obiectul litigiului.

Alte forme

Art. 13. - (1) Convenţia arbitrală poate rezulta şi din introducerea de către reclamant a unei cereri de arbitrale/acţiuni arbitrale şi acceptarea pârâtului ca această cerere/acţiune arbitrală să fie soluţionată de Curtea de Arbitraj.

(2) Acceptarea pârâtului trebuie să fie expresă şi consemnată în scris.

Încheierea convenţiei arbitrate de către stat şi autorităţile publice

Art. 14. - În condiţiile legii sau ale convenţiilor internaţionale la care România este parte, statul şi autorităţile publice au dreptul de a încheia convenţii arbitrale pentru soluţionarea litigiilor arbitrabile. Persoanele juridice de drept public, care au în obiectul lor de activitate şi activităţi economice, au dreptul să încheie convenţii arbitrale în afară de cazul în care actul lor de înfiinţare şi organizare ori legea prevăd altfel.

 

CAPITOLUL III

Tribunalul arbitral

 

Constituirea tribunalului arbitral

Art. 15. - (1) Tribunalul arbitral este constituit din arbitri şi este format fie dintr-un arbitru unic, fie din 3 arbitri dintre care unul este supraarbitru.

Competenţă

(2) Soluţionarea litigiului revine exclusiv tribunalului arbitral învestit.

 

Art. 16. - În funcţie de complexitatea cauzei şi de valoarea obiectului litigiului, tribunalul arbitral este alcătuit dintr-un arbitru unic sau din 2 arbitri şi un supraarbitru.

Autoritatea de nominare

Art. 17.- Autoritatea de nominare a arbitrilor şi supraarbitrilor este exercitată de un membru al Plenului Curţii de Arbitraj în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj.

Desemnarea arbitrului

Art. 18. - (1) Autoritatea de nominare desemnează pentru fiecare litigiu determinat arbitrii titulari şi arbitrii supleanţi dintre persoanele înscrise în Lista de arbitri, având în vedere pregătirea profesională, experienţa şi implicarea acestora în activitatea Curţii de Arbitraj, după consultarea elementelor din dosar care permit să aprecieze complexitatea cauzei şi valoarea litigiului, precum şi supraarbitrul titular şi supleantul acestuia.

(2) Supraarbitrul şi/sau arbitrii desemnaţi ca supleanţi au obligaţia, după semnarea Actului de misiune, să înlocuiască, în caz de absenţă pentru motive justificate, pe titular în judecarea litigiului.

(3) Pentru activitatea prestată în înlocuirea titularului, supleantul primeşte din onorariu o sumă stabilită de preşedintele sau prim-vicepreşedintele Curţii de Arbitraj proporţional cu gradul de implicare în soluţionarea dosarului.

Independenţa arbitrilor

Art. 19. - Arbitrii sunt independenţi şi imparţiali în îndeplinirea atribuţiilor lor jurisdicţionale.

Numirea, revocarea, înlocuirea arbitrilor

Art. 20. - Arbitrii sunt numiţi, revocaţi sau înlocuiţi după cum urmează:

 

Numirea arbitrilor

A. Numirea arbitrului se face de către Autoritatea de nominare prin desemnare, dintre arbitri înscrişi în Lista de arbitri a Curţii de Arbitraj. Autoritatea de nominare desemnează supraarbitrul titular şi supraarbitrul supleant din cuprinsul Listei de supraarbitri a Curţii de Arbitraj.

Revocarea arbitrilor

B. Revocarea arbitrului se face pentru săvârşirea uneia dintre următoarele fapte:

a) în situaţia în care, după semnarea Actului de misiune, renunţă în mod nejustificat la misiunea de arbitru/supraarbitru;

b) în situaţia în care, fără motiv justificat, nu participă la şedinţa de arbitrale;

c) în situaţia în care, fără motive temeinice, tergiversează soluţionarea litigiului;

d) în situaţia în care nu se pronunţă hotărârea în termenul stabilit prin dispoziţiile prezentelor reguli;

e) în situaţia în care nu se respectă caracterul confidenţial al arbitrajului.


Înlocuirea arbitrilor

C. Înlocuirea arbitrului/supraarbitrului se dispune, în caz de abţinere, recuzare, revocare, renunţare, deces ori alte cauze de împiedicare, în termen de 3 zile de la data luării la cunoştinţă a unei astfel de împrejurări, de către Autoritatea de nominare.

Procedura revocării

Art. 21. - (1) Constatarea intervenirii cazurilor de înlocuire poate fi făcută de orice membru al Colegiului Curţii de Arbitraj, denumit în continuare Colegiu, şi se analizează în Colegiu.

(2) înscrisul întocmit potrivit alin. (1), cu avizul Colegiului, se înregistrează la Secretariatul Curţii de Arbitraj şi se înaintează Autorităţii de nominare cu referat de revocare şi înlocuire a arbitrul ui/supraarbitrului.

Recuzarea arbitrilor, asistenţilor arbitrali şi experţilor

Art. 22. - (1) Recuzarea arbitrilor, asistenţilor arbitrali şi experţilor se supune dispoziţiilor din Codul de procedură civilă care privesc recuzarea judecătorilor/grefierilor.

(2) Cererea de recuzare se soluţionează de tribunalul arbitral, fără participarea arbitrului recuzat, acesta fiind înlocuit de un membru al Colegiului desemnat de preşedintele sau prim-vicepreşedintele Curţii de Arbitraj.

Art. 23. - Recuzarea trebuie să fie cerută, sub sancţiunea decăderii, în termen de 10 zile de la data când partea a luat cunoştinţă de numirea arbitrului sau, după caz, de la survenirea cauzei de recuzare.

Abţinerea arbitrilor

Art. 24. - (1) Arbitrul sau supraarbitrul care, după semnarea Actului de misiune, constată că în privinţa sa există o cauză de recuzare ori altă cauză, care pune la îndoială independenţa şi imparţialitatea sa, este obligat să se abţină. Declaraţia de abţinere se consemnează în încheierea de şedinţă, iar locul său va fi luat de

arbitru l/supraarbitrul supleant.

(2) Daca nici acesta nu îşi poate îndeplini misiunea se va desemna un alt arbitru/supraarbitru titular şi un alt arbitru/supraarbitru supleant, conform prezentelor reguli.

(3) Prin încheierea de soluţionare a cererii de recuzare sau de abţinere se stabileşte, după caz, şi data reluării procesului arbitral.

Incompatibilităţi rezultate din calitatea de avocat

Art. 25. - (1) Arbitrul care este şi avocat, înscris pe tabloul avocaţilor compatibili, nu poate intra în compunerea unui tribunal arbitral învestit cu arbitrarea unui litigiu cu privire la care a desfăşurat sau urmează a desfăşura activităţi avocaţiale; de asemenea, nu poate reprezenta sau asista vreuna dintre părţile aflate în acel litigiu în faţa tribunalelor constituite sub egida Curţii de Arbitraj.

(2) Activităţile avocaţiale prevăzute la alin. (1) nu pot fi exercitate de avocatul care este şi arbitru într-un litigiu determinat, nici direct şi nici prin substituirea sa de către un alt avocat din cadrul formei organizatorice de exercitare a profesiei de avocat din care el face parte.

Răspunderea arbitrilor

Art. 26. - Arbitrii sunt răspunzători de daunele cauzate părţilor în condiţiile dreptului comun în materie, pentru motivele prevăzute la art. 20 lit. B din prezentele reguli.

 

CAPITOLUL IV

Procedura prearbitrală

 

SECŢIUNEA 1

Sesizarea Curţii de Arbitraj

 

Cererea de sesizare a Curţii de Arbitraj. Elemente

Art. 27. - (1) Cererea prin care reclamantul sesizează Curtea de Arbitraj cu soluţionarea unui litigiu, denumită în continuare cerere de arbitrale/acţiune arbitrală. trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) numele şi prenumele, domiciliul şi, după caz, domiciliul ales al persoanei fizice ori pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul lor. De asemenea se vor menţiona şi codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar, ale reclamantului şi ale pârâtului, dacă sunt cunoscute de

reclamant. Dacă reclamantul locuieşte/îşi are sediul în străinătate, va arăta şi reşedinţa aleasă în România, unde urmează să i se facă toate comunicările privind litigiul arbitral, precum şi adresa electronică, numărul de telefon, numărul de fax ori alte asemenea;

b) numele şi calitatea celui care reprezintă partea în proces, iar, în cazul reprezentării prin avocat, numele acestuia şi sediul profesional. Dovada calităţii de reprezentant se va alătura cererii, inclusiv înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant legal sau, după caz, extras din Registrul public în care este menţionată împuternicirea reprezentantului persoanei juridice de drept privat;

c) obiectul şi valoarea cererii, precum şi modalitatea prin care s-a ajuns la stabilirea acestei valori;

d) motivele de fapt şi de drept pe care se sprijină fiecare capăt de cerere, cu trimitere la înscrisurile doveditoare corespunzătoare sau la alte probe. Indicarea probelor solicitate se face cu arătarea, după caz, a înscrisurilor şi a relevanţei lor, a numelui şi domiciliului martorilor şi a faptelor ce tind a fi probate, a obiectivelor expertizei şi a expertului consilier propus, a întrebărilor pentru interogatoriu, în cazul persoanelor juridice;

e) menţionarea convenţiei arbitrale, anexându-se copie de pe contractul în care este inserată sau copie de pe compromis;

f) semnătura părţii şi ştampila în cazul persoanelor juridice. Dacă cererea este introdusă prin avocat, ea va fi semnată de acesta, aplicând ştampila.

(2) înscrisurile se depun în original sau în copie certificată de parte.

(3) Dacă cererea de arbitrale/acţiunea arbitrală sau înscrisurile sunt formulate într-o limbă străină, Secretariatul Curţii de Arbitraj din oficiu solicită părţii să prezinte o traducere a lor în limba română.

(4) Orice document netradus nu este câştigat cauzei.

(5) Părţile pot solicita în scris ca traducerea să fie efectuată prin grija Secretariatului Curţii de Arbitraj, cu suportarea costurilor respective.

(6) Cererea de arbitrale/Acţiunea arbitrală şi anexele sale vor fi prezentate într-un număr de exemplare suficient pentru a se depune la dosarul cauzei şi pentru a se comunica părţii adverse şi fiecărui arbitru. Pentru arbitri, exemplarele se comunică numai în format electronic.

 

Înregistrarea cererii

Art. 28. - (1) Cererea astfel întocmită, însoţită de dovada achitării taxei de înregistrare prevăzute în Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale, este înregistrată la Secretariatul Curţii de Arbitraj şi va fi repartizată pentru efectuarea procedurii pregătitoare unui asistent arbitral, după criteriul alfabetic al numelui său, în ordinea înregistrării cauzelor.

(2) Data introducerii cererii de arbitrale se consideră ziua înregistrării acesteia la Secretariatul Curţii de Arbitraj, iar, în cazul expedierii ei cu scrisoare recomandată prin poştă, data prevăzută în ştampila oficiului poştal de expediere. Plicul se ataşează cererii.

(3) Cererea depusă personal nu se înregistrează dacă nu s-a făcut dovada achitării taxei de înregistrare şi se restituie de îndată reclamantului, care poate s-o depună din nou în momentul îndeplinirii cerinţelor. Dacă cererea a fost trimisă prin poştă fără dovada achitării taxei de înregistrare, Secretariatul Curţii de Arbitraj comunică de urgenţă, prin telefon, fax, poştă electronică etc., reclamantului această cerinţă şi îi acordă un termen de maximum 5 zile pentru a suplini această lipsă. Dacă nu se face dovada plăţii, cererea de arbitrale/acţiunea arbitrală rămâne în nelucrare.

Documente remise părţilor

Art. 29. - (1) Asistentul arbitral, căruia i-a fost repartizată în lucru cererea înregistrată, va trimite părţilor, împreună cu Actul de înştiinţare, Codexul arbitral, precum şi orice alte documente care privesc litigiul arbitral.

(2) Fiecare parte are dreptul de a primi copii de pe toate documentele ce privesc litigiul şi care provin de la cealaltă parte.

Informaţii comunicate reclamantului

Art. 30. - Părţile vor primi prin Actul de înştiinţare următoarele informaţii:

1. Reclamantul va fi încunoştinţat despre:

a) obligaţia completării tuturor elementelor acţiunii arbitrale;

b) obligaţia financiară faţă de Curtea de Arbitraj stabilită potrivit Normelor privind taxele şi cheltuielile arbitrale;

c) obligaţia de a depune documentele care fac dovada susţinerilor din cererea de arbitrale/acţiunea arbitrală pentru a fi comunicate celorlalte părţi, în cazul în care nu au fost depuse odată cu cererea de arbitrale/acţiunea arbitrală.

Informaţii comunicate pârâtului

2. a) Pârâtului i se vor comunica o copie de pe acţiunea reclamantului şi copii de pe actele depuse de reclamant şi va fi încunoştiinţat despre obligaţia de aşi exprima poziţia cu privire la cererea reclamantului, prin întâmpinare, care va cuprinde:

- numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa pârâtului ori, pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul lor, precum şi, după caz, codul numeric personal ori numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul fiscal şi contul bancar, datele privind reprezentantul împuternicit al persoanei juridice de drept privat, conform menţiunilor din Registrul public în care aceasta este înmatriculată, adresa aleasă de reclamant, după caz, pentru comunicările privind procesul;

- excepţiile de procedură pe care pârâtul le ridică la cererea reclamantului;

- răspunsul la toate capetele de fapt şi de drept ale cererii;

- dovezile cu care se apără împotriva fiecărui capăt de cerere;

- semnătura.

b) La întâmpinare se vor alătura atâtea copii de pe întâmpinare câţi reclamanţi sunt; de asemenea, se va alătura acelaşi număr de copii certificate de pe înscrisurile pe care se sprijină, plus un rând de copii pentru tribunalul arbitral.

c) Dacă mai mulţi reclamanţi au un singur reprezentant sau un reclamant stă în judecată în mai multe calităţi juridice, se va depune câte o singură copie la dosar pentru aceste părţi.

d) Când sunt mai mulţi pârâţi, aceştia pot răspunde toţi împreună sau numai o parte din ei, printr-o singură întâmpinare.

e) Nedepunerea întâmpinării nu înseamnă recunoaşterea pretenţiilor reclamantului, dar, dacă din această cauză litigiul se amână, pârâtul va putea fi obligat, la cererea reclamantului, la plata cheltuielilor cauzate prin amânare.

Cererea reconvenţională

f) Pârâtul are dreptul de a formula pretenţii împotriva reclamantului din cererea de arbitrare/acţiunea arbitrală, prin cerere reconvenţională, dacă ele derivă din acelaşi raport juridic.

g) Cererea reconvenţională trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii ca şi cererea de arbitrare/acţiunea arbitrală şi se soluţionează odată cu aceasta. Când însă numai cererea de arbitrare/acţiunea arbitrală este în stare de a fi soluţionată, cererea reconvenţională poate fi soluţionată separat. Tribunalul arbitral dispune în acest caz prin încheiere.

h) Pretenţiile cererii reconvenţionale se supun plăţii taxelor şi cheltuielilor calculate conform Normelor privind taxele şi cheltuielile arbitrale. Plata urmează a fi făcută în termen de 10 zile de la data primirii adresei privind taxa arbitrală. Termenul este un termen de decădere. Neplata taxelor determină anularea cererii reconvenţionale ca netaxată.

 


Natura juridică a termenelor

Art. 31. - (1) Termenele prevăzute în prezentele reguli sunt termene de decădere atunci când în text se prevede expres aceasta.

(2) Calculul tuturor termenelor se face pe zile libere.

Achitarea taxelor şi a cheltuielilor arbitrale

Art. 32. - (1) În termen de 10 zile de la data primirii Actului de înştiinţare, reclamantul trebuie să achite taxele şi cheltuielile arbitrale, în cuantumul stabilit de Secretariatul Curţii de Arbitraj, potrivit Normelor privind taxele şi cheltuielile arbitrale.

(2) Cu toate acestea, în funcţie de circumstanţele cauzei, termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit prin rezoluţie motivată de către preşedintele sau prim-vicepreşedintele Curţii de Arbitraj până la primul termen fixat pentru arbitrale.

(3) Dacă dovada plăţii taxei arbitrale nu se face în condiţiile comunicate de către Secretariatul Curţii de Arbitraj, cererea de arbitrale/acţiunea arbitrală rămâne în nelucrare.

Fixarea termenului de arbitrale

Art. 33. - (1) în termen de 3 zile de la data constituirii tribunalului arbitral, preşedintele sau prim-vicepreşedintele Curţii de Arbitraj fixează termen de arbitrale pentru data când părţile vor fi citate.

(2) Termenul nu poate fi mai mic de 21 de zile de la data expedierii citaţiilor către părţi.

Obligaţiile asistentului arbitral

(3) Cu cel puţin 5 zile înaintea primului termen de judecată, asistentul arbitral va contacta părţile pentru a verifica pregătirea dosarului în vederea soluţionării litigiului. Comunicarea cu părţile se poate face telefonic, prin fax sau e-mail etc., asistentul arbitral depunând la dosarul cauzei o notă cu privire la cele discutate ori, în caz de imposibilitate de comunicare, cu privire la motivul împiedicării.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Comunicarea actelor de procedură

 

Comunicarea actelor de procedură

Art. 34. - (1) Secretariatul Curţii de Arbitraj, prin asistentul arbitral căruia i-a fost repartizat litigiul, asigură comunicarea actelor de procedură, prin orice mijloace care fac posibilă transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia: scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau recipisă poştală de predare, executor judecătoresc, poştă rapidă, poştă electronică, telegramă, telex, telefax, curier.

(2) Comunicările telefonice vor fi consemnate în dosar, printr-o notă telefonică, de către asistentul arbitral cu menţionarea datei, orei convorbirii, a persoanei contactate şi a numărului de telefon apelat.

(3) înscrisurile comunicate părţilor se consideră înmânate şi în cazul în care destinatarul a refuzat primirea sau nu s-a prezentat la oficiul postai pentru a le ridica, deşi există dovada avizării sale la adresa indicată.

(4) înscrisurile pot fi comunicate şi direct părţii ori reprezentantului ei legal sub semnătura certificată de asistentul arbitral sau de un agent al Secretariatului Curţii de Arbitraj, cu precizarea datei înmânării.

(5) Dovezile de comunicare se depun la dosarul litigiului.

(6) Comunicările se fac, după caz, la adresa indicată de parte în cererea de arbitraj/întâmpinare/cererea reconvenţională ori în contractul sau în corespondenţa dintre părţi.

(7) Orice schimbare de adresă nu va fi luată în considerare dacă nu a fost adusă la cunoştinţă, în scris, Secretariatului Curţii de Arbitraj sau tribunalului arbitral în şedinţă.

(8) Când reclamantul învederează, motivat, că, deşi a făcut tot ce i-a stat în putinţă, nu a reuşit să afle domiciliul/sediul pârâtului sau un alt loc unde ar putea fi citat potrivit legii, tribunalul arbitral va putea încuviinţa citarea acestuia prin publicitate, dispoziţiile din Codul de procedură civilă aplicându-se în mod corespunzător.

(9) Reclamantului sau pârâtului care are domiciliul/sediul în străinătate şi care a fost citat pentru primul termen în condiţiile prevăzute de prezentele reguli, dar nu şi-a respectat obligaţia de a-şi alege un domiciliu în România unde urmează să i se facă toate comunicările privind litigiul arbitral, i se vor trimite comunicările ulterioare prin scrisoare recomandată, recipisă de predare la poştă a scrisorii, în cuprinsul căreia vor fi

menţionate actele ce se expediază ţinând loc de dovadă de îndeplinire a procedurii.

(10) Părţile cu domiciliul/sediul în străinătate vor primi actele de procedură în formulare bilingve, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Cheltuielile arbitrale

 

Alcătuirea cheltuielilor arbitrale

Art. 35. - Cheltuielile arbitrale cuprind: taxa de înregistrare, taxa administrativă, cheltuielile de administrare a probelor, de traducere a actelor, cheltuielile privind dezbaterile, onorariile arbitrilor, onorariile avocaţilor, ale experţilor şi consilierilor, cheltuielile de deplasare a părţilor, arbitrilor, martorilor, experţilor şi consilierilor şi alte cheltuieli generate de arbitrarea litigiului.

Taxele arbitrajului

Art. 36. - (1) Taxa de înregistrare şi taxa arbitrală remunerează serviciile prestate de Curtea de Arbitraj în organizarea şi desfăşurarea arbitrajului instituţionalizat.

(2) În cazul arbitrajului ad-hoc, componenta care reprezintă taxa administrativă din taxa arbitrală remunerează serviciile prestate de Curtea de Arbitraj şi se achită conform Normelor privind taxele şi cheltuielile arbitrale.

(3) Secretariatul Curţii de Arbitraj va comunica părţii taxa de înregistrare şi taxa arbitrală sau, după caz, taxa de înregistrare şi taxa administrativă, obligatorii conform Normelor privind taxele şi cheltuielile arbitrale.

(4) Cuantumul onorariilor stabilite prin Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale se raportează la un singur arbitru în cazul arbitrajului instituţionalizat, iar în cazul arbitrajului ad-hoc onorariile arbitrilor sunt prevăzute şi se plătesc conform înţelegerii părţilor stipulate în convenţia arbitrală.

(5) Dacă taxa de înregistrare, taxa administrativă şi onorariile arbitrilor nu se plătesc conform normelor sus-menţionate, nu se va da curs cererii respective şi nici nu se va declanşa procedura arbitrală.

Suportarea cheltuielilor de arbitrale

(6) Cheltuielile arbitrale se pot împărţi între părţi potrivit înţelegerii dintre ele.

(7) în lipsa unei asemenea înţelegeri, cheltuielile arbitrale se suportă de partea care a căzut în pretenţii integral sau, dacă cererea de arbitrale/acţiunea arbitrală este admisă în parte, cheltuiala reprezentând taxa arbitrală va fi acordată proporţional cu pretenţiile admise. Tribunalul arbitral va acorda celelalte cheltuieli în măsura în care va aprecia că sunt justificate, în funcţie de utilitatea şi necesitatea lor raportate la circumstanţele cauzei.

Micşorarea onorariilor

(8) Tribunalul arbitral va putea, din oficiu sau la cererea părţii interesate, să micşoreze onorariile avocaţilor, experţilor, interpreţilor, ori de câte ori va constata motivat că sunt nepotrivit de mari faţă de valoarea litigiului sau de munca prestată. În cazul avocaţilor, măsura luată de tribunalul arbitral nu va avea niciun efect asupra raporturilor dintre avocat şi clientul său.

Plata de despăgubiri

(9) Tribunalul arbitral poate obliga, la cerere, partea din a cărei culpă s-au cauzat celeilalte părţi cheltuieli inutile la plata acestora, cu titlu de despăgubiri.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Constituirea tribunalului arbitral

 

Modalităţi de constituire a tribunalului arbitral

Art. 37. - (1) Tribunalul arbitral va fi constituit dintr-un arbitru unic sau din 3 arbitri, dintre care unul va avea calitatea de supraarbitru.

(2) în termen de 24 de ore de la primirea dovezii de plată a obligaţiilor financiare ale reclamantului faţă de Curtea de Arbitraj, asistentul arbitral care are repartizat dosarul înaintează, prin Secretariatul Curţii de Arbitraj, un referat către Autoritatea de nominare în vederea desemnării arbitrilor.

(3) Autoritatea de nominare, după primirea referatului împreună cu dosarul cauzei, în maximum 3 zile, va desemna arbitrul/arbitrii/supraarbitrul/supleanţii.

Învestirea cu privire la soluţionarea litigiului

Art. 38. - (1) Tribunalul arbitral este constituit în termen de 3 zile de la desemnarea arbitrilor/supraarbitrului, acceptată de către aceştia prin semnarea Actului de misiune.

Refuzul de acceptare a misiunii

(2) Nesemnarea Actului de misiune în termenul prevăzut în alin. (1) de către arbitru/arbitri/supraarbitru/supleanţi este considerată drept refuz, urmând a se face înlocuirea conform dispoziţiilor art. 37 alin. (3).

 

SECŢIUNEA a 5-a

Actul de misiune

 

Definiţie. Conţinut

Art. 39. - (1) Actul de misiune este documentul cu regim special redactat pe un formular tipizat, conform anexei nr. 1 şi 1A, care fac parte integrantă din prezentele reguli, în care se consemnează:

a) acceptul arbitrului/supraarbitrului şi al supleantului de a face parte din tribunalul arbitral;

b) refuzul arbitrului/supraarbitrului şi al supleantului de a face parte din tribunalul arbitral;

c) angajamentul de prioritate faţă de orice altă activitate a membrilor tribunalului arbitral;

d) declaraţia sub semnătură privată că nu se află în niciuna din cauzele de incompatibilitate;

e) semnătura arbitrului/supraarbitrului şi a asistentului arbitral;

f) data acceptării misiunii/refuzului;

g) părţile şi reprezentanţii legali ai acestora;

h) obiectul litigiului;

i) numele asistentului arbitral căruia i s-a repartizat litigiul în responsabilitate.

Refuzul de acceptare a misiunii

(2) în caz de refuz al arbitrului/supraarbitrului, precum şi al supleantului respectiv de a accepta misiunea, se aplică dispoziţiile privitoare la înlocuirea acestora prevăzute de art. 38 alin. (2).

 

SECŢIUNEA a 6-a

Luarea măsurilor asigurătorii

 

 


Procedura prearbitrală

Art. 40. - Oricare dintre părţile aflate în procedura prearbitrală poate cere instanţei judecătoreşti competente să încuviinţeze măsuri asigurătorii şi măsuri provizorii cu privire la obiectul litigiului sau să constate anumite împrejurări de fapt.

Procedura arbitrală

Art. 41. - (1) în procedura arbitrală în cursul arbitrajului, măsurile asigurătorii şi măsurile provizorii, ca şi constatarea anumitor împrejurări de fapt pot fi încuviinţate de tribunalul arbitral, prin încheiere, în condiţiile legii.

(2) în caz de împotrivire, executarea măsurilor luate de tribunalul arbitral se dispune de către tribunalul statal în circumscripţia căruia are loc arbitrajul.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Termenul şi locul arbitrajului

 

Termenul arbitrajului

Art. 42. - Tribunalul arbitral trebuie să pronunţe hotărârea în termen de cel mult 6 luni de la data constituirii sale.

Suspendarea termenului

Art. 43. - Termenul se suspendă:

a) pe durata judecării cererii de recuzare;

b) pe durata soluţionării unei cereri incidente adresate tribunalului statal în circumscripţia căruia are loc arbitrajul;

c) pe durata completării tribunalului arbitral;

d) pe perioada de efectuare a expertizei dispuse de către tribunalul arbitral în respectiva cauză.

Prelungirea termenului

Art. 44. - (1) Părţile pot consimţi, oricând în cursul litigiului, la prelungirea termenului arbitrajului, fie în scris, fie prin declaraţie orală dată în faţa tribunalului arbitral şi consemnată în încheierea de şedinţă.

(2) Pentru motive temeinice, tribunalul arbitral poate dispune, prin încheiere motivată, prelungirea termenului de arbitraj cu cel mult 3 luni.

(3) Termenul se prelungeşte de drept cu 3 luni în cazul încetării activităţii persoanei juridice sau al decesului uneia dintre părţi.

Depăşirea termenului arbitrajului

Art. 45. - Dacă părţile nu au consimţit expres la prelungirea termenului arbitrajului şi nu a intervenit nici un motiv de prelungire prevăzut în această secţiune, întârzierea soluţionării litigiului face responsabili membrii tribunalului arbitral, urmând a se aplica sancţiunea prevăzută pentru întârziere în îndeplinirea misiunii

prevăzute în prezentele reguli.

Caducitatea arbitrajului

Art. 46. - (1) Constituie cauză de caducitate a arbitrajului situaţia în care una din părţi a notificat în scris tribunalului arbitral până la primul termen că înţelege să invoce caducitatea şi reiterează această excepţie la primul termen după expirarea duratei arbitrajului.

(2) Lipsa unei solicitări exprese în termenul prevăzut conform alin. (1) nu produce nicio consecinţă cu privire la termenul soluţionării litigiului.

(3) Nu constituie cauză de caducitate şi partea nu poate invoca depăşirea termenului de soluţionare a litigiului, chiar dacă această excepţie a fost invocată în termenul de decădere prevăzut în alin. (1), dacă prin propria sa atitudine a zădărnicit celeritatea soluţionării litigiului. Această constatare o face tribunalul arbitral şi se consemnează în încheiere.

Locul arbitrajului

Art. 47. - Locul arbitrajului este la sediul curţii de arbitraj menţionat prin Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României.

 

CAPITOLUL V

Procedura arbitrală

 

SECŢIUNEA 1

Înfăţişări si dezbateri

 

Primul termen de judecată

Art. 48. - (1) Termenul acordat legal în condiţiile prezentelor reguli se consideră primul termen de judecată, dacă părţile legal citate pot pune concluzii.

(2) înainte cu 5 zile de data primului termen pârâtul are obligaţia de a depune întâmpinarea, sub sancţiunea decăderii privind propunerea de probe.

(3) Cererea reconvenţională se depune, sub sancţiunea decăderii, cel mai târziu până la primul termen.

(4) La primul termen, părţile, prezente personal sau prin reprezentanţi, au obligaţia să răspundă tribunalului arbitral:

a) dacă au nelămuriri în legătură cu Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României şi cu prezentele reguli;

b) dacă au obiecţii în legătură cu competenţa şi constituirea tribunalului arbitral;

c) dacă doresc să se împace;

d) dacă au de invocat excepţii relative;

e) dacă înţeleg să se judece în echitate;

f) dacă mai au de depus cereri, memorii sau alte înscrisuri.

(5) Răspunsurile se vor consemna în încheierea de şedinţă.

Verificarea competenţei tribunalului arbitral

Art. 49. - Tribunalul arbitral îşi verifică propria competenţă de a soluţiona litigiul şi hotărăşte în această privinţă prin încheiere, care se poate desfiinţa numai prin acţiunea în anulare introdusă împotriva sentinţei arbitrale.

Şedinţa de arbitrare

Art. 50. - (1) Şedinţa este deschisă de supraarbitru, care dă cuvântul asistentului arbitral pentru a prezenta referatul litigiului.

Obligaţii de şedinţă ale asistentului arbitral

(2) Asistentul arbitral:

- prezintă membrii tribunalului arbitral;

- anunţă litigiul aflat pe rolul tribunalului arbitral;

- face apelul nominal al părţilor;

- constată îndeplinirea sau neîndeplinirea procedurii de citare;

- prezintă stadiul de arbitrale a litigiului în raport cu încheierea precedentă, după caz;

- anunţă că dezbaterile şedinţei se înregistrează, din oficiu.

Rolul supraarbitrului în timpul dezbaterilor

Art. 51. - (1) Pe parcursul desfăşurării şedinţei, arbitrii, părţile şi restul participanţilor la dezbateri pot lua cuvântul şi pot adresa întrebări numai prin intermediul supraarbitrului.

Reguli de desfăşurare a şedinţei

(2) Arbitrii şi participanţii la dezbateri comunică în timpul şedinţei prin intermediul supraarbitrului sau direct, numai cu încuviinţarea supraarbitrului.

(3) în vederea respectării disciplinei şedinţei, supraarbitrul poate dispune suspendarea dezbaterilor, anunţând momentul reluării acestora. 0 atare situaţie se va consemna în încheiere, arătându-se motivele care au stat la baza suspendării şedinţei.

Etape procedurale administrate în formă scrisă

Art. 52. - Tribunalul arbitral poate încuviinţa ca anumite etape ale procedurii, cu excepţia audierii martorilor şi experţilor, precum şi a formulării concluziilor asupra fondului, să se realizeze prin corespondenţă în formă letrică sau electronică.

Celeritatea arbitrajului

Art. 53. - Când procedura de citare este legal îndeplinită, arbitrajul, chiar şi asupra fondului, poate continua în ziua următoare sau la termene scurte, succesive, date în cunoştinţă pârtilor.

Termenul în cunoştinţă

Art. 54. - Partea care a fost prezentă sau reprezentată legal la un termen nu va fi citată în tot cursul arbitrajului, fiind presupusă că are termen în cunoştinţă, în afară de cazul în care se dispune altfel în prezentele.

Preschimbarea termenului

Art. 55. - Termenul luat în cunoştinţă sau pentru care au fost trimise citaţiile nu poate fi preschimbat de către tribunalul arbitral decât pentru motive temeinice. În cazul în care, ca urmare a unor incidente procedurale, tribunalul arbitral nu se poate întruni pentru primul termen de judecată, preşedintele sau prim-vicepreşedintele Curţii de Arbitraj va preschimba acest termen, fără citarea părţilor, pentru o dată ulterioară. Părţile vor fi citate de îndată pentru noul termen fixat cu respectarea prevederilor art. 33 alin. (2).

Neprezentarea părţii

Art. 56. - (1) Neprezentarea părţii legal citate nu împiedică dezbaterea litigiului, în afara situaţiei în care partea lipsă nu va solicita, prin cererea primită de tribunalul arbitral, cel mai târziu în preziua dezbaterii, amânarea litigiului pentru motive temeinice, încunoştinţând în acelaşi timp şi cealaltă parte. Amânarea se poate acorda o singură dată.

Amânarea cauzei

(2) Amânarea se poate dispune la începutul şedinţei arbitrale şi de către un singur membru al tribunalului arbitral.

Judecarea pe baza actelor de la dosar

(3) Oricare dintre părţi poate cere, în scris, ca soluţionarea litigiului să se facă în lipsa sa, pe baza actelor de la dosar.

Lipsa părţilor

Art. 57. - (1) Dacă ambele părţi, deşi legal citate, nu se prezintă la termen, tribunalul arbitral va soluţiona litigiul, în afară de cazul în care s-a cerut amânarea pentru motive temeinice.

(2) Tribunalul arbitral poate, de asemenea, să amâne soluţionarea litigiului, cu citarea părţilor, dacă apreciază că este necesară prezenţa lor la dezbateri ori administrarea unor probe.

Prezenţa părţilor la dezbateri

Art. 58. - (1) Părţile pot participa la dezbaterea litigiului personal sau prin reprezentanţi legali şi pot fi asistate de avocaţi, consilieri, interpreţi sau alte persoane.

Prezenţa altor persoane la dezbateri încheierea de şedinţă

(2) Cu acordul părţilor şi cu încuviinţarea tribunalului arbitral, la şedinţele de dezbatere a litigiului pot participa şi alte persoane.

Art. 59. - (1) Dezbaterile arbitrale vor fi consemnate în încheierea de şedinţă.

(2) Orice dispoziţie a tribunalului arbitral va fi consemnată în încheiere şi va fi motivată.

(3) încheierea de şedinţă va cuprinde, pe lângă menţiunile prevăzute la art. 71 alin. (1) lit. a) şi b), şi următoarele menţiuni:

a) modalitatea de îndeplinire a procedurii de citare;

b) o scurtă descriere a desfăşurării şedinţei;

c) cererile şi susţinerile părţilor;

d) motivele pe care se sprijină măsurile dispuse;

e) dispozitivul;

f) semnăturile arbitrilor şi semnătura asistentului arbitral.

(4) Părţile au dreptul să ia cunoştinţă de conţinutul încheierilor şi de actele dosarului.

(5) La cererea părţilor sau din oficiu, tribunalul arbitral poate îndrepta sau completa încheierea de şedinţă printr-o altă încheiere.

(6) Părţilor li se comunică, la cerere, copie de pe încheierea de şedinţă, prin grija asistentului arbitral. Cererea se face în şedinţă sau separat, caz în care aceasta se depune la Secretariatul Curţii de Arbitraj.

(7) Pot fi atacate separat, cu acţiune în anulare, pentru motivele prevăzute de Codul de procedură civilă, încheierile tribunalului arbitral prin care a fost suspendat cursul arbitrajului potrivit art. 412 şi 413 din Codul de procedură civilă sau au fost luate măsuri asigurătorii ori provizorii sau a fost respinsă ca inadmisibilă cererea de sesizare a Curţii Constituţionale privind constituţionalitatea unei dispoziţii legale.

(8) Acţiunea în anulare poate fi introdusă în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii sau, după caz, cât timp durează suspendarea.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Probaţiunea. Excepţii

 

Sarcina probei

Art. 60. - (1) Fiecare dintre părţi are sarcina să dovedească faptele pe care îşi întemeiază în litigiu pretenţia sau apărarea.

(2) în vederea soluţionării litigiului, tribunalul arbitral poate cere părţilor explicaţii scrise cu privire la obiectul cererii şi la situaţia de fapt şi poate dispune administrarea oricărei probe prevăzute de lege considerate utilă şi pertinentă cauzei.

Aprecierea

(3) Aprecierea probelor se face de arbitri potrivit convingerii lor, bazate pe motive de fapt şi de drept.

Excepţii care pot fi Invocate până la primul termen

Art. 61. - Excepţiile privind existenţa sau validitatea convenţiei arbitrale sau constituirea tribunalului arbitral trebuie invocate expres, sub sancţiunea decăderii, cel mai târziu la primul termen.

Invocarea excepţiilor de  

Ordine publică

Art. 62. - (1) Excepţiile de ordine publică pot fi invocate oricând pe parcursul litigiului arbitral.

(2) Excepţia de necompetenţă a tribunalului arbitral nu mai poate fi invocată după ce pârâtul a formulat întâmpinarea fără să invoce acest aspect.

Excepţia de neconstituţionalitate

Art. 63. - (1) Excepţia de neconstituţionalitate privind legile şi ordonanţele poate fi invocată de către oricare dintre părţi sau din oficiu de către tribunalul arbitral, în condiţiile legii privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale.

(2) Sesizarea Curţii Constituţionale se dispune de tribunalul arbitral, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere ale părţilor, opinia tribunalului arbitral asupra excepţiei şi va fi însoţită de dovezile depuse de părţi.

(3) Dacă excepţia a fost invocată din oficiu, încheierea trebuie motivată, cuprinzând şi susţinerile pârtilor, precum şi dovezile necesare.

(4) Dacă excepţia este inadmisibilă, tribunalul arbitral o va respinge printr-o încheiere motivată, fără a mai sesiza Curtea Constituţională.

(5) încheierea de sesizare, împreună cu anexele, se transmit Curţii Constituţionale cu o adresă de înaintare sub semnătura preşedintelui Curţii de Arbitraj.

Depunerea de cereri, memorii şi înscrisuri

Art. 64. - (1) Orice cereri şi memorii ale părţilor şi orice înscrisuri depuse, cel mai târziu, până la primul termen vor fi comunicate părţilor, prin grija asistentului arbitral.

Probe solicitate după primul termen

(2) Probele care nu au fost cerute în condiţiile prevăzute la alin. (1) nu vor mai putea fi invocate în cursul arbitrajului, în afară de cazurile în care:

a) necesitatea probei ar reieşi din dezbateri;

b) administrarea probei nu prici nu ieste amânarea soluţionării litigiului.

Acoperirea neregularităţilor de procedură

Art. 65. - (1) Neregularitatea actelor de procedură se acoperă dacă partea nu a invocat-o la primul termen ce a urmat după această neregularitate şi înainte de a pune concluzii în fond.

(2) Nimeni nu poate invoca neregularitatea pricinuită prin propriul său fapt.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Hotărârea arbitrală

 

 


Sentinţa arbitrală

Art. 66. - (1) Procedura arbitrală ia sfârşit prin pronunţarea unei hotărâri, denumită sentinţă arbitrală.

(2) Dacă pârâtul recunoaşte o parte din pretenţiile reclamantului, tribunalul arbitral, la cererea acestuia, va da o sentinţă parţială în măsura recunoaşterii.

(3) Dacă reclamantul renunţă la arbitrale sau la însuşi dreptul pretins înainte de constituirea tribunalului arbitral, procedura arbitrală se închide printr-o rezoluţie a preşedintelui sau a prim-vicepreşedintelui Curţii de Arbitraj în urma întocmirii unui referat de către asistentul arbitral şef.

(4) Dacă reclamantul renunţă la arbitrale sau la însuşi dreptul pretins după constituirea tribunalului arbitral, procedura arbitrală se închide printr-o hotărâre.

Soluţionarea litigiului

Art. 67. - (1) Tribunalul arbitral soluţionează litigiul în temeiul contractului principal şi al actelor adiţionale la contract, al probelor administrate şi al normelor de drept aplicabile, ţinând seama, când este cazul, şi de uzanţele comerciale.

(2) Pe baza acordului expres al părţilor, tribunalul arbitral poate soluţiona litigiul în echitate. În acest caz, hotărârea se dă pe baza convingerii intime a tribunalului arbitral.

(3) Arbitrii sunt independenţi şi imparţiali în misiunea pe care o exercită.

Închiderea dezbaterilor

Art. 68. - (1) De îndată ce tribunalul arbitral va considera că toate împrejurările cauzei sunt suficient lămurite, închide dezbaterile, trecând la deliberare şi la pronunţarea hotărârii, în şedinţă secretă.

(2) Pronunţarea hotărârii poate fi amânată cu cel mult 21 de zile, sub condiţia încadrării în termenul arbitrajului stabilit pentru soluţionarea litigiului.

Luarea hotărârii

Art. 69. - (1) Tribunalul arbitral hotărăşte cu unanimitate sau cu majoritate de voturi.

(2) După deliberare se va întocmi o minută, care va cuprinde esenţa conţinutului dispozitivului hotărârii.

(3) Minuta se scrie olograf de către arbitrul unic sau de către supraarbitru pe versoul primei file nescrise a cererii arbitrale şi se semnează de membrii tribunalului arbitral.

Dispozitivul sentinţei arbitrale

(4) După deliberare şi pronunţarea soluţiei, consemnată în minută, conţinutul acesteia se va regăsi în dispozitivul sentinţei.

(5) Conţinutul minutei se consemnează în ziua pronunţării de către asistentul arbitral în Condica de şedinţe arbitrale.

(6) Arbitrul care a avut o altă părere îşi va redacta şi va semna opinia separată, cu arătarea considerentelor pe care aceasta se sprijină. Regula se aplică şi în cazul unei opinii concurente. Opinia separată sau opinia concurentă se include în cuprinsul sentinţei arbitrale.

Repunerea cauzei pe rol

Art. 70. - Dacă în cadrul deliberării şi înainte de pronunţarea hotărârii tribunalul arbitral consideră că sunt necesare noi lămuriri, va pronunţa o încheiere prin care litigiul va fi repus pe rol în vederea unor dezbateri suplimentare, stabilindu-se un nou termen de arbitrale, cu citarea părţilor sub condiţia încadrării în termenul arbitrajului stabilit pentru respectivul litigiu.

Redactarea sentinţei arbitrale. Elementele componente ale acesteia

Art. 71. - (1) Sentinţa arbitrală se redactează în scris şi trebuie să cuprindă:

a) componenţa nominală a tribunalului arbitral, numele asistentului arbitral, locul şi data pronunţării hotărârii;

b) numele părţilor, domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, denumirea şi sediul, precum şi numele reprezentanţilor legali ai părţilor şi ale celorlalte persoane care au participat la dezbaterea litigiului;

c) menţionarea convenţiei arbitrale în temeiul căreia s-a procedat la arbitraj;

d) obiectul litigiului şi susţinerile pe scurt ale părţilor;

e) motivele de fapt şi de drept ale hotărârii, iar în cazul arbitrajului în echitate, raţiunea care a fundamentat soluţia;

f) dispozitivul;

g) semnăturile tuturor arbitrilor, precum şi semnătura asistentului arbitral, sub rezerva art. 68 şi a alin. (3).

(2) Dacă unul dintre arbitri este împiedicat să semneze hotărârea, se va face menţiune despre cauza împiedicării, cu confirmarea, sub semnătură, a supraarbitrului, iar în cazul împiedicării supraarbitrului, sub semnătura preşedintelui sau a prim-vicepreşedintelui Curţii de Arbitraj.

(3) în cazul în care este în imposibilitate să semneze asistentul arbitral, hotărârea va fi semnată de asistentul arbitral şef sau de înlocuitorul acestuia, făcându-se menţiune despre cauza care l-a împiedicat pe asistentul arbitral să semneze hotărârea.

Îndreptarea erorilor materiale

Art. 72. - Erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea şi susţinerile părţilor sau cele de calcul, precum şi orice alte erori materiale din sentinţele arbitrale ori din încheieri pot fi îndreptate din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părţi.

Art. 73. - (1) Cererea părţii interesate se formulează în termen de 10 zile de la data primirii sentinţei, iar în cazul încheierilor, cel mai târziu la termenul următor. Îndreptarea din oficiu se poate face până la comunicarea sentinţei.

(2) Tribunalul arbitral se pronunţă asupra cererii prin încheiere.

(3) Părţile vor fi citate numai dacă tribunalul arbitral socoteşte că este necesar să dea anumite lămuriri.

(4) încheierea se va ataşa la sentinţă, atât în dosarul litigiului, cât şi în dosarul de hotărâri al Curţii de Arbitraj, iar dacă s-a făcut din oficiu, se va comunica şi părţilor.

Lămurirea dispozitivului

Art. 74. - (1) În cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea şi aplicarea dispozitivului sentinţei arbitrale ori aceasta cuprinde dispoziţii potrivnice, oricare dintre părţi poate cere tribunalului arbitral care a pronunţat sentinţa să lămurească dispozitivul sau să înlăture dispoziţiile potrivnice, în termen de 10 zile de la data primirii sentinţei.

(2) Tribunalul arbitral va rezolva cererea de urgenţă, prin încheiere, cu citarea părţilor.

(3) Prevederile art. 73 alin. (4) teza I se aplică în mod corespunzător.

Completarea hotărârilor

Art. 75. - (1) Dacă prin sentinţa dată tribunalul arbitral a omis să se pronunţe asupra unui capăt de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale, se poate cere completarea sentinţei în termen de 10 zile de la data primirii ei.

(2) Cererea se soluţionează prin sentinţă separată în termen de 15 zile de la data înregistrării solicitării, cu citarea părţilor.

(3) Prevederile art. 73 alin. (4) teza I se aplică în mod corespunzător.

(4) Dispoziţiile prezentului articol se aplică şi în cazul când tribunalul arbitral a omis să se pronunţe asupra cererilor martorilor, experţilor, traducătorilor, interpreţilor sau apărătorilor, cu privire la drepturile lor.

Căi de atac

Art. 76. - (1) încheierile pronunţate în temeiul art. 73 şi 74, ca şi sentinţa arbitrală pronunţată potrivit art. 75 alin. (2) şi care face parte integrantă din hotărârea arbitrală, pot fi desfiinţate numai prin acţiune în anulare, promovată împotriva hotărârii arbitrale în cauză.

(2) Părţile nu pot fi obligate la plata cheltuielilor legate de îndreptarea, lămurirea sau completarea hotărârii.

Comunicarea sentinţei

Art. 77. - (1) Sentinţa arbitrală va fi redactată şi semnată în cel mult o lună de la data pronunţării ei. Pentru raţiuni bine întemeiate, preşedintele sau prim-vicepreşedintele Curţii de Arbitraj poate prelungi acest termen cu cel mult 30 de zile.

(2) Solicitarea se depune cu 5 zile înainte de împlinirea termenului la Secretariatul Curţii de Arbitraj şi primeşte rezoluţia în 24 de ore de la înregistrare.

(3) Tribunalul arbitral va redacta sentinţa arbitrală într-un număr suficient de exemplare pentru ca unul să rămână la dosarul cauzei, unul la mapa de sentinţe arbitrale, iar câte unui să fie comunicat fiecărei părţi.

(4) în cazul respingerii cererii şi neîncadrării în dispoziţiile alin. (1), se aplică dispoziţiile Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României privind neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere a obligaţiilor izvorâte din calitatea de arbitru.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Caracterul şi executarea sentinţei arbitrale

 

Sentinţa arbitrală

Art. 78. - (1) Sentinţa arbitrală este definitivă şi obligatorie. Ea se aduce la îndeplinire de bunăvoie de partea împotriva căreia s-a pronunţat.

(2) Asistentul arbitral al litigiului are obligaţia de a comunica părţilor sentinţa arbitrală în termen de 3 zile de la data redactării.

(3) Sentinţa arbitrală comunicată părţilor are efectele unei hotărâri judecătoreşti definitive.

Titlu executoriu

Art. 79. - Sentinţa arbitrală constituie titlu executoriu şi se execută silit, întocmai ca şi o hotărâre judecătorească.

Desfiinţarea sentinţei arbitrate

Art. 80. - Sentinţa arbitrală poate fi desfiinţată numai prin acţiune în anulare pentru unul dintre motivele prevăzute în Codul de procedură civilă.

Art. 81. - (1) Părţile nu pot renunţa prin convenţia arbitrală la dreptul de a introduce acţiunea în anulare împotriva hotărârii arbitrale.

(2) Renunţarea la acest drept se poate face însă după pronunţarea hotărârii arbitrale,

Art. 82. - (1) Acţiunea în anulare poate fi introdusă, în termen de o lună de la data comunicării hotărârii arbitrale, direct la curtea de apel în circumscripţia căreia a avut loc arbitrajul şi căreia i se va trimite dosarul litigiului de îndată ce s-a primit solicitarea prin grija Secretariatului Curţii de Arbitraj.

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Scoaterea de pe rol a litigiului. Perimarea

 

Scoaterea cauzei de pe rol

Art. 83. - (1) în cazul în care desfăşurarea normală a litigiului este împiedicată din vina reclamantului, prin neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezentele reguli, acesta va fi înştiinţat în scris despre obligaţiile ce îi revin, acordându-i-se un termen de 10 zile pentru aducerea lor la îndeplinire, fiindu-i comunicate şi consecinţele neconformării.

(2) Dacă reclamantul nu răspunde sau nu se conformează obligaţiilor ce îi revin în termenul stabilit, litigiul se scoate de pe rol prin rezoluţia preşedintelui sau a prim-vicepreşedintelui Curţii de Arbitraj, iar acţiunea arbitrală rămâne în nelucrare, fără a se restitui taxele plătite.

Perimarea cererii de arbitrale

Art. 84. - (1) Cererea de arbitrale se perima de drept dacă a rămas în nelucrare din vina părţii timp de 6 luni.

(2) Perimarea se constată din oficiu sau la cererea părţii interesate.

(3) în ambele cazuri, preşedintele sau prim-vicepreşedintele Curţii de Arbitraj fixează termen şi dispune citarea de urgenţă a părţilor, precum şi întocmirea de către Secretariatul Curţii de Arbitraj a unui referat asupra actelor de procedură în legătură cu perimarea.

 

(4) Tribunalul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic în persoana unui membru al Colegiului Curţii desemnat de preşedintele sau de prim-vicepreşedintele Curţii de Arbitraj.

(5) în cazul în care tribunalul arbitral a fost constituit şi litigiul se află în curs de soluţionare, perimarea se pronunţă de tribunalul arbitral în componenţa stabilită.

(6) Dacă procedura de citare a uneia dintre părţi nu a fost îndeplinită din cauză că adresa nu a fost cunoscută ori partea s-a mutat fără a se cunoaşte noua adresă sau refuză primirea ori se constată lipsa oricărei persoane la domiciliul sau la sediul indicat în actele dosarului, această parte va fi citată în procedura de perimare prin afişare la uşa Secretariatului Curţii de Arbitraj.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii speciale privind arbitrajul internaţional

 

Reguli aplicabile

Art. 85. - În litigiile internaţionale se aplică, pe lângă regulile de faţă, şi prevederile convenţiilor internaţionale la care România este parte.

Determinarea legii aplicabile

Art. 86. - Tribunalul arbitral determină legea aplicabilă fondului litigiului, dacă aceasta nu a fost aleasă de părţi.

Durata termenelor

Art. 87. - (1) în arbitrajul internaţional, durata termenelor prevăzute pentru soluţionarea litigiului intern se dublează.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), termenul prevăzut la art. 33 alin. (2) nu se dublează în cazul în care partea/părţile cu domiciliul în străinătate a/au ales un domiciliu în România unde urmează să se facă toate comunicările privind litigiul arbitral.

 

(3) în litigiile internaţionale, Autoritatea de nominare va desemna, cu precădere, arbitrii străini aflaţi pe Lista de arbitri. Dispoziţiile art. 38 se aplică în condiţiile alin. (1).

(4) Dacă părţile nu au convenit expres la prelungirea arbitrajului şi nu a intervenit niciun motiv de prelungire a termenului prevăzut în prezentele reguli, tribunalul arbitral pronunţă hotărârea în termen de cel mult 12 luni de la data constituirii.

Limba în care au loc dezbaterile

Art. 88. - (1) Dacă locul arbitrajului este pe teritoriul României, dezbaterile se desfăşoară în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, în cazul în care toţi arbitrii sunt străini şi au ajuns la consens. În caz contrar se aplică prevederile din teza I.

(2) Dacă o parte nu cunoaşte limba în care se desfăşoară dezbaterea, la cererea şi pe cheltuiala ei, tribunalul arbitral îi asigură serviciile unui interpret.

(3) Părţile pot să participe la dezbateri cu interpretul lor.

(4) în orice situaţie dezbaterile se desfăşoară în prezenţa unui interpret desemnat de tribunalul arbitral.

 

CAPITOLUL VII

Alte dispoziţii

 

Arbitraj instituţionalizat

Art. 89. - În cazul în care s-a încredinţat unei Curţi de Arbitraj organizarea unui arbitraj, acesta capătă caracter de arbitraj instituţionalizat şi prezentele reguli devin obligatorii pentru părţi.

Alegerea modalităţii de arbitrale

Art. 90. - Dacă din convenţia arbitrală rezultă explicit şi expres că părţile au înţeles ca soluţionarea litigiului să nu se supună regulilor arbitrajului instituţionalizat, organizarea şi soluţionarea litigiului se supun normelor de procedură ale arbitrajului ad-hoc prevăzute în partea a II-a a prezentelor reguli.

 

PARTEA a II-a

CAPITOLUL VIII

Arbitrajul ad-hoc

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale

 

Arbitraj ad-hoc

Art. 91. - (1) Arbitrajul organizat prin convenţia arbitrală încheiată între părţi, de către un terţ, altul decât o instituţie de arbitraj, se numeşte arbitraj ad-hoc.

(2) Convenţia arbitrală încheiată de părţi trebuie să se refere explicit şi expres la arbitrajul ad-hoc, în sensul că sintagma arbitraj ad-hoc va fi cuprinsă explicit în convenţia arbitrală.

(3) Orice altă formulare în textul convenţiei arbitrale a voinţei părţilor supune litigiul soluţionării arbitrajului instituţionalizat conform regulilor şi regulamentelor proprii, dacă reclamantul a sesizat Curtea de Arbitraj cu o cerere/acţiune arbitrată.

Asistenţa acordată de Curtea de Arbitraj

 

 

Art. 92. - (1) În cazul unui arbitraj ad-hoc organizat de părţi pentru soluţionarea unui litigiu determinat, Curte a de Arbitraj le poate acorda asistenţă, la cererea lor comună sau a reclamantului, urmată de acceptarea pârâtului, formulată în scris, şi cu plata taxei de înregistrare şi a taxei administrative potrivit Normelor privind taxele şi cheltuielile arbitrale.

(2) Asistenţa Curţii de Arbitraj în arbitrajul ad-hoc constă în următoarele activităţi sau numai în unele dintre ele, potrivit solicitării părţilor:

a) furnizarea, la cererea arbitrilor, de date, informaţii sau documentaţii referitoare la soluţiile doctrinare şi jurisprudenţiale într-o anumită problemă;

b) asigurarea accesului la serviciile de secretariat ale Curţii, constând în operaţiuni privind primirea, înregistrarea şi evidenţa corespondenţei, citarea părţilor şi comunicarea actelor, emiterea diverselor înştiinţări către părţi şi arbitri, consemnarea dezbaterilor în încheieri de şedinţă, îndosarierea actelor, întocmirea şi păstrarea registrelor, precum şi orice alte asemenea lucrări necesare bunei desfăşurări a arbitrajului;

c) asigurarea unui spaţiu corespunzător pentru desfăşurarea arbitrajului;

d) urmărirea şi facilitarea arbitrajului astfel încât acesta să se desfăşoare în bune condiţii şi să se finalizeze în termenul stabilit de părţi.

Art. 93. - (1) Tribunalul arbitral ales de părţi, compus dintr-un arbitru unic sau dintr-un număr de arbitri se supune regulilor de procedură stabilite prin convenţia arbitrală. Părţile îşi stabilesc locul arbitrajului şi limba în care se vor desfăşura dezbaterile.

(2) Dacă părţile nu au convenit prin convenţia arbitrală locul şi limba, acestea vor fi determinate de tribunalul arbitral.

Imparţialitatea arbitrilor

Art. 94. - Arbitrii constituiţi în tribunal arbitral îşi îndeplinesc atribuţiile lor jurisdicţionale cu imparţialitate şi independenţă şi nu ca reprezentanţi ai părţilor care i-au desemnat.

Caracterul individual al numirii arbitrului

Art. 95. - Niciuna dintre părţi nu are dreptul să numească un arbitru în locul celeilalte părţi.

Numirea arbitrului în caz de pluralitate de părţi

Art. 96. - Dacă există mai mulţi reclamanţi sau mai mulţi pârâţi, părţile care au interese comune vor avea un singur arbitru.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Dispoziţii procedurale incidente

 

Sediul materiei

Art. 97. - Arbitrajul ad-hoc se desfăşoară conform dispoziţiilor cuprinse în Codul de procedură civilă, dispoziţiilor art. 4 alin. 2 şi 3 din Normele Convenţiei europene de arbitraj comercial internaţional, încheiată la Geneva în 21 aprilie 1961, celor ale Regulamentului de Arbitraj al Comisiei Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional (UNCITRAL), adoptat la 15 decembrie 1976 şi modificat la 6 decembrie 2010, şi ale părţii a II-a cap. VIII din prezentele reguli.

 

CAPITOLUL IX

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Intrarea în vigoare

Art. 98. - (1) Prezentele reguli intră în vigoare la data aprobării de către Colegiul Curţii de Arbitraj conform dispoziţiilor Legii nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi se vor publica pe site-ul Camerei Naţionale, ale camerelor de comerţ judeţene, în Codexul Arbitrai şi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Abrogarea dispoziţiilor contrare

(2) De la data intrării în vigoare orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

Dreptul aplicabil

Art. 99. - Tribunalul arbitral va aplica dreptul comun cuprins în Codul de procedura civilă, cât şi dispoziţiile cuprinse în Convenţia europeană de arbitraj comercial internaţional, încheiată la Geneva la 21 aprilie 1961, şi respectiv dispoziţiile Regulamentului de Arbitraj al Comisiei Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional, adoptat la 15 decembrie 1976 (UNCITRAL) şi modificat la 6 decembrie 2010, în măsura în care respectivele dispoziţii nu contravin prezentelor reguli.

Anexe

Art. 100. - În anexele nr. 3 şi 4, care fac parte integrantă din prezentele reguli, se reproduc modele de convenţii arbitrale, respectiv clauza compromisorie şi compromisul.

 

Art. 101. - Prezentele reguli se vor traduce într-o limbă de circulaţie internaţională. În cazul în care există neconcordanţe între textul tradus şi versiunea în limba română, va prevala versiunea în limba română.

 

 

ANEXA Nr. 1

la regulile de procedură arbitrală

 

Refuz actul de misiune.

Arbitru................................

Semnătura...........................

Data..................................

 

ACT DE MISIUNE*

 

Doamna/Domnul .............................................. de profesie..............., înscris(ă) pe Lista de arbitri a Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional, accept prezentul Act de misiune în sensul că înţeleg să fac parte din tribunalul arbitral ce va soluţiona litigiul înregistrat la această Curte cu nr. ........./.......................

Nu mă aflu în niciuna din cauzele de incompatibilitate prevăzute de art. ......... nici în situaţia conflictului de interese conform Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional şi am disponibilitatea de a acorda atenţie prioritară acestei activităţi în calitate de arbitru.

În situaţia în care orice împrejurare mă va determina să nu îmi pot îndeplini obligaţia asumată în compunerea tribunalului arbitral voi putea fi înlocuit de arbitrul supleant desemnat în prezentul litigiu, respectiv doamna/domnul....................

Asistentul arbitral al dosarului este doamna/domnul ...............................

 

Arbitru, ...............................

 

Data....................

 

 

Asistent arbitral,

...............................


*) Actul de misiune se completează olograf de către arbitru.

Asistentul arbitral va semna şi va ştampila cu parafa personalizată.

În caz de refuz se completează şi se semnează doar rubrica respectivă.

 

ANEXA Nr. 1A

la regulile de procedură arbitrală

 

Refuz actul de misiune.

Arbitru supleant...............................

Semnătura.......................................

Data .............................................

 

ACT DE MISIUNE*

 

Doamna/Domnul.............................................. de profesie ................înscris(ă) pe Lista de arbitri a Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional, accept prezentul Act de misiune în sensul că înţeleg să fac parte din tribunalul arbitral ce va soluţiona litigiul înregistrat la această Curte cu nr. ................./........................

Nu mă aflu în niciuna din cauzele de incompatibilitate prevăzute de art. ........ nici în situaţia

conflictului de interese conform Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional şi am disponibilitatea de a acorda atenţie prioritară acestei activităţi în calitate de arbitru supleant.

Asistentul arbitral al dosarului este doamna/domnul................

 

Arbitru supleant,

...............................

 

Data...........................

 

 

Asistent arbitral,

...............................


*) Actul de misiune se completează olograf de către arbitrul supleant. Asistentul arbitra va semna şi va ştampila cu parafa personalizată. În caz de refuz se completează şi se semnează doar rubrica respectivă.

 

ANEXA Nr. 2

la regulile da procedură arbitrată

 

Refuz actul de misiune.

Supraarbitru...............................

Semnătura....................................

Data.........................................

 

ACT DE MISIUNE*

 

Doamna/Domnul............................................., de profesie ................ înscris(ă) pe Lista de arbitri a Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional, accept prezentul Act de misiune în sensul că înţeleg să fac parte din tribunalul arbitral ce va soluţiona litigiul înregistrat la această Curte cu nr. ........./.......................

Nu mă aflu în niciuna din cauzele de incompatibilitate prevăzute de art. .............. nici în situaţia conflictului de interese conform Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional şi am disponibilitatea de a acorda atenţie prioritară acestei activităţi în calitate de supraarbitru.

În situaţia în care orice împrejurare mă va determina să nu îmi pot îndeplini obligaţia asumată în compunerea tribunalului arbitral voi putea fi înlocuit de supraarbitrul supleant desemnat în prezentul litigiu, respectiv doamna/domnul....................

Asistentul arbitral al dosarului este doamna/domnul...............................

 

Supraarbitru,

...............................

 

Data...........................

 

 

Asistent arbitral,

...............................

 


*) Actul de misiune se completează olograf de către supraarbitru.

Asistentul arbitral va semna şi va ştampila cu parafa personalizată.

În caz de refuz se completează şi se semnează doar rubrica respectivă.

 

Anexa Nr. 2A

la regulile de procedură arbitrală

 

Refuz actul de misiune

Supraarbitru supleant.........................

Semnătura.......................................

Data..............................................

 

ACT DE MISIUNE*

 

Doamna/Domnul..............................................de profesie................înscris(ă) pe Lista de arbitri a Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional, accept prezentul Act de misiune în sensul că înţeleg să fac parte din tribunalul arbitral ce va soluţiona litigiul înregistrat la această Curte cu nr. ........./.......................

Nu mă aflu în niciuna din cauzele de incompatibilitate prevăzute de art. .........nici în situaţia conflictului de interese conform Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional şi am disponibilitatea de a acorda atenţie prioritară acestei activităţi în calitate de supraarbitru supleant.

Asistentul arbitral al dosarului este doamna/domnul................

 

Supraarbitru supleant,

...............................

 

Data...........................

 

 

Asistent arbitral,

...............................


*) Actul de misiune se completează olograf de către supraarbitrul supleant. Asistentul arbitra va semna şi va ştampila cu parafa personalizată. În caz de refuz se completează şi se semnează doar rubrica respectivă.

 

ANEXA Nr. 3

la regulile de procedură arbitrată

 

- Model -

 

CLAUZA COMPROMISORIE

 

În cuprinsul contractului între părţi se inserează următoarea clauză:

„Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional, în vigoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

 

ANEXA Nr. 4

la regulile de procedură arbitrată

 

- Model –

 

COMPROMISUL

 

Acest act se încheie între părţi în situaţia în care contractul nu conţine clauza compromisorie.

„Subsemnaţii:

1..........................................................................................................................................................

(numele/denumirea; numele reprezentanţilor legali; domiciliul/sediul; numărul de înmatriculare la registrul comerţului; numărul de telefon, telex, fax)

denumită în continuare partea 1,

şi

2........................................................................................................................................................

(numele/denumirea; numele reprezentanţilor legali; domiciliul/sediul; numărul de înmatriculare la registrul comerţului; numărul de telefon, telex, fax),

denumită în continuare partea 2,

constatăm că între noi a intervenit un litigiu izvorât din Contractul nr. ....... din .............. litigiul având următorul obiect:..........................................

Partea 1 pretinde că....................................................................

(expunerea pe scurta pretenţiilor)

Partea 2 susţine că..........................................................................

(expunerea pe scurt a obiecţiilor).

Subsemnaţii convenim ca acest litigiu să fie soluţionat prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional, în vigoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Încheiat în dublu exemplar, la...................................................................astăzi..............................

 

Semnătura părţii 1*),

...............................

Semnătura părţii 2*),

...............................

 


* În cazul persoanelor juridice se parafează semnătura cu amprenta ştampilei.

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENTUL

privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Definirea şi sediul Curţii de Arbitraj

Art. 1. - (1) Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, denumită în continuare Curtea de Arbitraj, este o instituţie permanentă de arbitraj, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, organizată şi funcţionând în conformitate cu Legea camerelor de comerţ din România nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prezentul regulament.

(2) Sediul Curţii de Arbitraj este în România, municipiul Bucureşti, bd. Octavian Goga nr. 2, sectorul 3.

Misiunea Curţii de Arbitraj

Art. 2. - Curtea de Arbitraj are misiunea de a promova arbitrajul intern şi internaţional şi de a organiza funcţionarea arbitrajului, precum şi alte modalităţi alternative de soluţionare a litigiilor.

 

CAPITOLUL II

Atribuţii

 

Organizarea

arbitrajului

Art. 3. - Curtea de Arbitraj îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) organizează şi administrează soluţionarea litigiilor interne şi internaţionale prin arbitraj instituţionalizat si prin arbitraj ad-hoc, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Curţii de Arbitraj, de Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial internaţional, aprobate prin Decizia Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României nr. 7/2013 privind aprobarea Normelor de organizare şi funcţionare şi a procedurilor Curţii de Arbitraj Comercial

Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, denumite în continuare Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj, de dispoziţiile Codului de procedură civilă, de legile speciale în domeniu şi de convenţiile internaţionale la care România este parte;

b) nominalizarea sau individualizarea unei instituţii permanente de arbitraj inserată în convenţia arbitrală cu privire la soluţionarea litigiilor determină aplicarea regulamentului şi regulilor de procedură arbitrală proprii,

independent de restul prevederilor consemnate de către părţi, în convenţia arbitrală;

c) în cazul în care instituţia permanentă de arbitraj nu este nominalizată sau individualizată şi părţile au convenit în convenţia arbitrală soluţionarea litigiilor pe calea arbitrajului, competenţa va fi determinată de regulamentul şi regulile de procedură arbitrală ale instituţiei permanente de arbitraj de la locul înregistrării cererii/acţiunii de arbitrale;

d) dacă părţile au inserat în convenţia arbitrală că litigiile lor vor fi soluţionate pe calea arbitrajului ad-hoc, părţile vor avea dreptul:

- de a desemna arbitrii sau de a stabili modalităţile potrivit cărora aceştia vor fi desemnaţi;

- de a desemna locul desfăşurării arbitrajului;

- de a fixa regulile de procedură pe care le vor urma arbitrii; arbitrajul va fi supus regulilor de procedură prevăzute în Codul de procedură civilă, în Convenţia europeană de arbitraj comercial internaţional, încheiată la Geneva la 21 aprilie 1961, şi în Regulamentul de Arbitraj al Comisiei Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional (UNCITRAL), adoptat la 15 decembrie 1976 şi modificat la 6 decembrie 2010;

Modele de convenţii arbitrate

e) elaborează modele de convenţii arbitrale pe care le diseminează în mediul de afaceri;

Probleme de arbitraj

f) dezbate problematica generală a arbitrajului intern şi internaţional şi în special aspectele de drept, precum şi cele ale practicii arbitrale;

Promovarea activităţii de arbitraj

g) colaborează cu curţile de arbitraj de pe lângă fiecare cameră de comerţ judeţeană, în vederea desfăşurării unor acţiuni comune de promovare a arbitrajului, intern şi internaţional;

Unificarea regulilor de procedură

h) urmăreşte aplicarea unitară a Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj, de către tribunalele arbitrale care sunt organizate şi funcţionează în cadrul camerelor de comerţ judeţene din România;

Evidenţa practicii arbitrale

i) ţine evidenţa practicii arbitrale, întocmeşte culegeri de practică arbitrală şi asigură documentarea în domeniul arbitrajului intern şi internaţional;

Îmbunătăţirea activităţii de arbitraj

j) face propuneri privind îmbunătăţirea organizării si desfăşurării arbitrajului intern şi internaţional;

Evoluţia instituţiei arbitrajului

k) colaborează cu alte instituţii permanente de arbitraj din străinătate şi urmăreşte evoluţia arbitrajului în Uniunea Europeană şi pe plan mondial;

Organizarea modalităţilor alternative de soluţionare a litigiilor

1) organizează, la cerere, alte modalităţi alternative de soluţionare a litigiilor, respectiv medierea cu respectarea dispoziţiilor Codului de procedură civilă şi ale legilor speciale;

Îndeplinirea altor atribuţii

m) îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj;

Asistenţă la cerere pentru organizarea arbitrajului ad-hoc

n) asistă părţile, la cererea lor expresă şi scrisă, în organizarea arbitrajului ad-hoc, asigurând logistica desfăşurării procesului arbitral.

 

CAPITOLUL III

Organizare şi funcţionare

 

Componenţa Curţii de Arbitraj

Art. 4. - (1) Curtea de Arbitraj se compune din arbitri, aprobaţi de către Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României (denumită în continuare Camera Naţională), la propunerea preşedintelui Camerei Naţionale, formulată cu consultarea preşedintelui Curţii de Arbitra], dintre persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul regulament şi care au depus o cerere în acest sens.

Vocaţia de a deveni arbitru

(2) Poate fi arbitru orice persoană, cetăţean român sau străin, care are capacitatea deplină de exerciţiu al drepturilor sale, se bucură de o reputaţie neştirbită şi are o înaltă calificare şi experienţă profesională.

Înscrierea pe Lista de arbitri

(3) înscrierea pe Lista de arbitri, a arbitrilor români, se face în următoarele condiţii:

a) cerere scrisă;

b) o adeverinţă din care să rezulte dovada studiilor superioare juridice;

c) curriculum vitae;

d) dovada unei vechimi în specialitate juridică de cel puţin 5 ani;

e) o recomandare dată de un arbitru care figurează pe Lista de arbitri şi are o vechime de peste 3 ani în această calitate;

f) declaraţie pe propria răspundere că a luat cunoştinţă de Regulile de procedură arbitrată ale Curţii de Arbitraj privind răspunderea arbitrilor;

g) în cazul avocatului, o declaraţie pe propria răspundere că a luat cunoştinţă de Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj cu privire la incompatibilităţi;

h) avizul Colegiului Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional;

i) aprobarea de către Colegiul de Conducere al Camerei Naţionale.

(4) Dosarul cu actele de înscriere se depune la Secretariatul Curţii de Arbitraj, cel mai târziu cu 5 zile înaintea sesiunii Colegiului de Conducere al Camerei Naţionale şi, după obţinerea avizului consultativ al preşedintelui sau prim-vicepreşedintelui Curţii de Arbitraj, se înaintează Cancelariei Camerei Naţionale.

Arbitri străini

(5) Pot fi înscrişi pe Lista de arbitri, în condiţiile alin. (1) şi (2) arbitrii străini, la cererea scrisă a persoanelor în cauză, prin care îşi asumă obligaţiile ce le revin în această calitate, prevăzute în regulamentele şi regulile Curţii de Arbitraj.

Examinarea cererilor de

înscriere

(6) Colegiul de Conducere al Camerei Naţionale examinează cererile de înscriere în Lista de arbitri o singură dată pe an, de regulă în prima sesiune ordinară din an.

Întocmirea Listei de arbitri

(7) Enumerarea arbitrilor în Lista de arbitri se face în ordinea alfabetică a numelui acestora, specificându-se pentru fiecare arbitru titlurile ştiinţifice pe care le deţine şi activitatea profesională care îl defineşte, vechimea în specialitate, cetăţenia şi domiciliul ori reşedinţa obişnuită.

 

(8) Prin excepţie, se trec la începutul Listei de arbitri preşedintele Camerei Naţionale în situaţia în care are şi calitatea de arbitru sau este persoana desemnată ca Autoritate de nominare şi membrii Colegiului Curţii de Arbitraj.

Nominalizarea arbitrilor

(9) Nominalizarea ca arbitru/supraarbitru al unui tribunal arbitral instituţionalizat se face numai cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezentul regulament şi în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj, care se aplică tuturor arbitrilor înscrişi în Lista de arbitri.

Radierea arbitrilor de pe Lista de arbitri. Proceduri

Art. 5. - (1) îndepărtarea arbitrilor din Lista de arbitri se poate face de către Biroul de Conducere al Camerei Naţionale în urma unui raport al Colegiului Curţii de Arbitraj, în cazul încălcării obligaţiilor ce incumbă misiunii de arbitru.

(2) Rezoluţia Biroului de Conducere al Camerei Naţionale poate fi atacată de către persoana vizată în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, la Colegiul de Conducere al Camerei Naţionale, care va lua o decizie definitivă ce va fi comunicată de îndată patentului.

(3) Pentru fapte grave, arbitrul poate fi exclus din Lista de arbitri de către Colegiul de Conducere al Camerei Naţionale.

(4) Fapte grave în înţelesul alin. (3) sunt considerate:

a) incorectitudinea în exercitarea misiunii de arbitru manifestată prin încălcarea principiului imparţialităţii, dovedită prin mijloacele de probă admise de lege;

b) atingerea adusă onoarei ori reputaţiei unui arbitru înscris în Lista de arbitri a Curţii de Arbitraj sau adusă unui membru al Colegiului de Conducere al Camerei Naţionale prin afirmaţii, verbale ori scrise, ce impută fapte care, dacă ar fi adevărate, ar expune persoana dispreţului public;

c) condamnarea penală printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.

(5) Decizia definitivă a Colegiului de Conducere al Camerei Naţionale privind măsura excluderii din Lista de arbitri va fi adusă la cunoştinţa tuturor instituţiilor permanente de arbitraj din ţară şi străinătate.

(6) Decizia Colegiului de Conducere al Camerei Naţionale poate fi atacată, în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, la Adunarea Generală a Camerei Naţionale.

(7) Hotărârea Adunării Generale a Camerei Naţionale prin care s-a reexaminat decizia este definitivă.

(8) Pentru cauze de incompatibilitate în legătură cu calitatea de arbitru, survenite ulterior înscrierii în Lista de arbitri, se dispune suspendarea acestuia de către Colegiul Curţii de Arbitraj, în baza referatului asistentului arbitral şef.

Colegiul Curţii de Arbitraj

Art. 6. - (1) Activitatea Curţii de Arbitraj este coordonată de către un colegiu alcătuit din preşedinte, prim-vicepreşedinte, vicepreşedinte, secretar ştiinţific, arbitru coordonator şi 4 membri, cu un mandat de 3 ani şi care poate fi reînnoit de Colegiul de Conducere al Camerei Naţionale, la propunerea preşedintelui acesteia.

(2) Membrii Colegiului Curţii de Arbitraj pot fi revocaţi de către Colegiul de Conducere al Camerei Naţionale, la propunerea preşedintelui acesteia.

(3) Colegiul Curţii de Arbitraj îşi desfăşoară activitatea în baza unui regulament aprobat de Colegiul de Conducere al Camerei Naţionale, la propunerea preşedintelui acesteia.

Plenul Curţii de Arbitraj

Art. 7. - Totalitatea arbitrilor înscrişi în Lista de arbitri constituie Plenul Curţii de Arbitraj.

Atribuţii ale Plenului Curţii de Arbitraj

Art. 8. - (1) Plenul Curţii de Arbitraj dezbate informările Colegiului Curţii de Arbitraj cu privire la activitatea desfăşurată de acesta, precum şi la probleme de drept rezolvate diferit de tribunalele arbitrale, în scopul evitării unei practici neunitare.

Convocarea sesiunilor Plenului Curţii de Arbitraj şi prezidarea lor

(2) Sesiunile Plenului Curţii de Arbitraj sunt convocate în baza hotărârii Colegiului Curţii de Arbitraj şi sunt conduse de către preşedintele Curţii de Arbitraj.

(3) în cazul în care la lucrările Plenului Curţii de Arbitraj participă Autoritatea de nominare, acesta prezidează şedinţa.

Obligaţia de prezenţă la sesiunile Plenului Curţii de Arbitraj

(4) Niciun arbitru român înscris în Lista de arbitri nu poate absenta nemotivat de la sesiunea Plenului Curţii de Arbitraj. Absenţa nemotivată la două sesiuni ale Plenului Curţii de Arbitraj atrage îndepărtarea din Lista de arbitri.

(5) Sesiunile Plenului Curţii de Arbitraj sunt bianuale, respectiv o sesiune de primăvară şi o sesiune de toamnă.

Secretariatul Curţii de Arbitraj

Art. 9. (1) Curtea de Arbitraj are un secretariat propriu constituit în cadrul Direcţiei drept şi legislaţie a Camerei Naţionale.

(2) Secretariatul Curţii de Arbitraj funcţionează pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Naţionale şi a Circularei privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului Curţii de Arbitraj, emisă de şeful Cancelariei Camerei Naţionale.

(3) Asistentul arbitral este încadrat în funcţia de consilier juridic.


Definirea tribunalului arbitral

Art. 10. - (1) În înţelesul prezentului regulament, tribunalul arbitral este format dintr-un arbitru unic desemnat sau din totalitatea arbitrilor desemnaţi în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj. Odată cu arbitrii titulari se desemnează şi arbitrii supleanţi.

Obligaţii de neimixtiune

(2) Camera Naţională şi Curtea de Arbitraj nu au dreptul ca, prin organizarea şi administrarea arbitrajului, să intervină în soluţionarea litigiului sau să influenţeze în vreun fel tribunalul arbitral.

Soluţionarea litigiului

(3) Soluţionarea litigiului se înfăptuieşte exclusiv de către tribunalul arbitral şi se desfăşoară după Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj, conform legilor aplicabile litigiului.

Desemnarea arbitrilor

Autoritatea de nominare

Art. 11. - (1) Desemnarea arbitrilor şi a arbitrilor supleanţi, ca şi a supraarbitrului titular şi a supraarbitrului supleant într-un litigiu determinat şi constituirea tribunalului arbitral se efectuează în conformitate cu prezentul regulament şi cu Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.

(2) Autoritatea de nominare a arbitrii or/supraarbitri lor aparţine unui membru al Plenului Curţii de Arbitraj desemnat prin rezoluţia Biroului de Conducere al Camerei Naţionale pentru un mandat de 5 ani şi care poate fi reînnoit.

Revocarea mandatului Autorităţii de nominare

(3) Mandatul Autorităţii de nominare încetează prin demisie sau din cauze naturale şi poate fi revocat pentru faptele prevăzute în art. 5 alin. (4).

Lista de supraarbitri

(4) Autoritatea de nominare, cu consultarea preşedintelui Curţii de Arbitra], alcătuieşte din Lista de arbitri Lista de supraarbitri.

Obligaţii ale arbitrului/ supra-arbitrului

Art. 12. - (1) Arbitrul/Supraarbitrul îşi exercită activitatea cu titlu individual, fiind independent şi imparţial, supus numai legii şi probelor administrate în cauză. Aprecierea probelor se face pe baza convingerii intime a arbitrului.

(2) Arbitrul/Supraarbitrul care intră în compunerea tribunalului arbitral trebuie să manifeste disponibilitatea cerută de exerciţiul competenţelor arbitraje, în termen util, după agenda Secretariatului Curţii de Arbitraj, cu bună-credinţă şi profesionalism.

Prioritatea activităţii de arbitru/supraarbitru

(3) Activitatea de arbitrale, cu referire la cauzele în care a fost desemnat şi a acceptat, devine pentru arbitru/supraarbitru prioritară faţă de orice altă activitate a acestuia, izvorâtă dintr-un contract sau voluntară.

Sancţiuni

(4) Neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere a obligaţiilor izvorâte din calitatea de arbitru se sancţionează cu reţinerea din onorariul cuvenit acestuia a unei cote de 5% pentru fiecare zi de întârziere.

(5) Sumele rezultate revin în proporţie de 50% Camerei Naţionale şi în proporţie de 50% fondului Colegiului Curţii de Arbitraj.

Înlocuirea arbitrilor/ supra-arbitrilor

Art. 13. - Înlocuirea unui arbitru/supraarbitru se face pentru motivele şi în condiţiile prevăzute în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.

 

CAPITOLUL IV

Resurse

 

Compunerea resurselor Curţii de Arbitraj

Art. 14. - (1) Resursele Curţii de Arbitraj se constituie din taxa de înregistrare şi taxa arbitrală încasate pentru serviciile prestate.

Stabilirea taxelor

(2) Taxa de înregistrare şi taxa arbitrală sunt stabilite prin Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale, aprobate de Colegiul de Conducere al Camerei Naţionale, la propunerea Colegiului Curţii de Arbitraj.

Destinaţia taxelor

(3) Taxa de înregistrare acoperă costurile de iniţiere a procedurii administrative de constituire a dosarului arbitral. Taxa arbitrală acoperă cheltuielile legate de activitatea de organizare şi desfăşurare a soluţionării litigiilor, plata onorariilor arbitrilor şi documentarea acestora, cheltuielile de secretariat şi alte cheltuieli necesare funcţionării Curţii de Arbitraj.

Indemnizaţii pentru membrii Colegiului Curţii de Arbitraj şi asistenţii arbitrali

(4) Preşedintele Curţii de Arbitraj are dreptul la o indemnizaţie lunară egală cu jumătate din indemnizaţia vicepreşedintelui Camerei Naţionale. Prim-vicepreşedintele şi vicepreşedintele Curţii de Arbitraj au dreptul la o indemnizaţie egală cu jumătate din indemnizaţia preşedintelui Curţii de Arbitraj.

(5) Membrii Colegiului Curţii de Arbitraj beneficiază de o indemnizaţie de şedinţă egală cu o treime din indemnizaţia pe sesiune a membrilor Colegiului de Conducere al Camerei Naţionale.

(6) Asistenţii arbitrali primesc o indemnizaţie în raport cu volumul de activitate depus, la propunerea asistentului arbitral şef, avizată de şeful Cancelariei Camerei Naţionale. Asistentul arbitral şef face propuneri la recomandarea prim-vicepreşedintelui Curţii de Arbitraj.

Indemnizaţia Autorităţii de nominare

(7) Pentru activitatea desfăşurată în legătură cu arbitrajul Autoritatea de nominare primeşte o indemnizaţie de10% din valoarea taxei arbitrale.

Constituirea fondului

(8) La nivelul Curţii de Arbitraj este destinat plăţii indemnizaţiilor prevăzute la alin. (4) - (6), precum şi pentru acoperirea altor cheltuieli, se instituie un fond constituit dintr-o cotă de 10% din onorariile arbitrilor, care

Asigurarea condiţiilor

Art. 15. - Camera Naţională asigură condiţiile corespunzătoare desfăşurării activităţii Curţii de Arbitraj.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Obligaţia de confidenţialitate

Art. 16. - Curtea de Arbitraj, tribunalul arbitral, precum şi personalul Camerei Naţionale au obligaţia să asigure confidenţialitatea arbitrajului.

Obiectul de reglementare al regulamentului

Art. 17. - (1) Prevederile prezentului regulament guvernează organizarea Curţii de Arbitraj, precum şi a tribunalului arbitral.

Sediul materiei în raporturile dintre părţi

(2) Raporturile dintre părţile litigante, pe de o parte, şi Curtea de Arbitraj şi tribunalul arbitral, pe de altă parte, în ceea ce priveşte litigiile supuse arbitrajului sunt reglementate prin prezentul regulament, prin Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj şi prin dispoziţiile Codului de procedură civilă, compatibile, în conformitate cu art. 4 din Convenţia europeană de arbitraj comercial internaţional, încheiată la Geneva la 21 aprilie 1961, şi Regulamentul de Arbitraj al Comisiei Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional, adoptat la 15 decembrie 1976 (UNCITRAL), astfel cum a fost modificat la 6 decembrie 2010.

(3) Litigiului arbitral i se aplică Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj şi regulile de procedură arbitrală în vigoare la momentul introducerii cererii de arbitrale.

Elaborarea Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj

Art. 18. - (1) Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj se propun de către preşedintele Curţii de Arbitraj şi se aprobă de către Colegiul acesteia, în conformitate cu dispoziţiile art. 29 alin. (5) din Legea nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) După aprobarea regulilor de procedură arbitrală, acestea se înaintează spre informare Colegiului de Conducere al Camerei Naţionale.

Aprobarea şi intrarea a Regulamentului Curţii de Arbitraj

Art. 19. - (1) Prezentul regulament a fost aprobat la data de 6 martie 2013 în Sesiunea a XXVIII-a de către în vigoare Colegiul de Conducere al Camerei Naţionale, conform art. 29 alin. (3) din Legea nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi intră în vigoare la data aprobării, abrogând orice dispoziţie contrară.

Codexul Arbitral

(2) Dispoziţiile relevante din Legea nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele din Convenţia europeană de arbitraj comercial internaţional, încheiată la Geneva la 21 aprilie 1961, şi din Regulamentul de Arbitraj al Comisiei Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional (UNCITRAL), adoptat la 15 decembrie 1976 şi modificat la data de 6 decembrie 2010, precum şi Regulamentul de organizare

şi funcţionare al Curţii de Arbitraj, Regulamentul Colegiului Curţii de Arbitraj, Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj şi Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale alcătuiesc Codexul Arbitral.

Comunicarea Codexului Arbitrar

(3) Direcţia drept si legislaţie din cadrul Camerei Naţionale va asigura contra cost, prin grija Secretariatului Curţii de Arbitraj, comunicarea către cei interesaţi, la solicitarea acestora, a Codexului Arbitral.

(4) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.