MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 187/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 187         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 3 aprilie 2013

 

SUMAR

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

8. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

13. - Decizie privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

20. - Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

 

127. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Protecţia şi reabilitarea părţii sudice a litoralului românesc al Mării Negre în zona municipiului Constanţa (Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru şi Tomis Sud) şi Eforie Nord, judeţul Constanţa”

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

174. - Decizie pentru numirea domnului Dragoş George Bogdan în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 

175. - Decizie pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 413/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Marin Silviu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

176. - Decizie pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 418/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Izină Ionel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

177. - Decizie privind stabilirea atribuţiilor domnului Achim Gheorghe, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

178. - Decizie privind stabilirea atribuţiilor domnului Costel-Marian Dima, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

111/13.975. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piaţă numai a brichetelor care prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii şi interzicerea introducerii pe piaţă a brichetelor fantezie

 

1.072/C. - Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Regulamentului privind asistenţa religioasă a persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Forumul Democrat al Germanilor din Lugoj

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Forumul Democrat al Germanilor Caraş-Severin Reşiţa

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Teritorială Mediaş

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

În temeiul art. 40 alin.(4) şi art. 42 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Mircea-Nicu Toader, aparţinând Grupului parlamentar al PDL, demisionează din calitatea de membru al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii;

- domnul deputat Mircea Man, aparţinând Grupului parlamentar al PDL, trece de la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii, în calitate de membru;

- domnul deputat Florin Gheorghe, aparţinând Grupului parlamentar al PDL, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucureşti, 3 aprilie 2013.

Nr. 8.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

DECIZIE

privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

În temeiul art. 33 şi 34 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

preşedintele Camerei Deputaţilor emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - În perioada 5-10 aprilie 2013, atribuţiile preşedintelui Camerei Deputaţilor vor fi exercitate de domnul deputat Viorel Hrebenciuc, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 3 aprilie 2013.

Nr. 13.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

 

Având în vedere necesitatea îmbunătăţirii şi adaptării reglementărilor jocurilor de noroc la realităţile economico-sociale şi la dinamica acestui domeniu extrem de activ, cu implicaţii sociale asupra unor categorii vulnerabile,

ţinând seama de necesitatea asigurării prevenirii dependenţei de jocuri de noroc, a protecţiei minorilor, a realizării unei mai bune supravegheri şi a unui mai bun control asupra operatorilor economici autorizaţi în domeniul jocurilor de noroc,

pentru înfiinţarea unui organism unic de specialitate cu competenţe în ceea ce priveşte monitorizarea, supravegherea şi controlul activităţilor de jocuri de noroc,

în scopul gestionării unitare a unor baze de date şi a unui sistem informatic de monitorizare şi control care să permită diminuarea evaziuni fiscale în domeniu şi creşterea încasării taxelor şi impozitelor la bugetul de stat, în perioadă de criză economică şi în termen scurt,

reanalizând implicaţiile adoptării art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, în ceea ce priveşte numărul locurilor de muncă pierdute, precum şi al diminuării veniturilor la bugetul de stat,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de excepţie, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - (1) Se înfiinţează Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, denumit în continuare Oficiul, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului României.

(2) Oficiul îşi desfăşoară activitatea la nivel central şi teritorial.

(3) Sediul Oficiului este în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, şi poate fi schimbat prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii.

(4) Oficiul îşi desfăşoară activitatea teritorială în spaţii/imobile deţinute de Ministerul Finanţelor Publice sau de unităţile administrativ-teritoriale, pe bază de protocol, cu acordul consiliilor locale.

(5) Oficiul are buget propriu şi este finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(6) Oficiul este condus de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat.

(7) Preşedintele reprezintă Oficiul în relaţiile cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu persoane fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.

(8) în exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite ordine, decizii şi instrucţiuni.

(9) Preşedintele are dreptul să înfiinţeze cabinetul demnitarului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(10) Vicepreşedintele este înlocuitorul de drept al preşedintelui.

(11) Pe durata exercitării funcţiei de preşedinte şi vicepreşedinte, raporturile de serviciu sau de muncă se suspendă, după caz, în condiţiile legii.

Art. 2. - (1) Oficiul acordă dreptul de organizare şi funcţionare, monitorizează, supraveghează şi controlează activităţile din domeniul jocurilor de noroc.

(2) în activitatea sa, Oficiul urmăreşte respectarea următoarelor principii:

a) aplicarea unitară, corectă şi nediscriminatorie a dispoziţiilor legale în vigoare în domeniul jocurilor de noroc, având în vedere principiile legalităţii, imparţialităţii, rolului activ şi disponibilităţii;

b) protecţia minorilor sau a altor grupuri vulnerabile, din punct de vedere social şi economic, în vederea evitării dependenţei acestora de jocuri de noroc;

c) protecţia participanţilor astfel încât jocurile de noroc să fie organizate într-o manieră onestă, responsabilă şi transparentă;

d) asigurarea respectării prevederilor legale incidente în domeniu;

e) prevenirea unor posibile ingerinţe în rezultatele sportive în vederea protejării mişcării sportive.

Art. 3. - Oficiul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) coordonează aplicarea unitară, corectă şi nediscriminatorie a dispoziţiilor legale în vigoare în domeniul jocurilor de noroc;

b) analizează şi soluţionează cererile depuse de operatorii care doresc să desfăşoare activităţi de jocuri de noroc potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

c) supraveghează activităţile din domeniul jocurilor de noroc direct sau împreună cu alte instituţii ale statului, în condiţiile legii;

d) exercită controlul tehnic al sistemelor informatice, monitorizarea şi supravegherea pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă ori mobilă, astfel cum aceste activităţi sunt reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

e) controlează aplicarea legislaţiei specifice, asigurând aplicarea unitară a acesteia, constată fapte contravenţionale şi aplică sancţiunile prevăzute de lege sau sesizează organele abilitate, după caz;

f) analizează sesizările primite, verifică aspectele semnalate şi soluţionează sau sesizează organele abilitate, după caz;

g) soluţionează plângerile prealabile formulate de operatori asupra măsurilor dispuse în exercitarea atribuţiilor, conform competenţelor şi prevederilor legale în vigoare;

h) analizează şi soluţionează solicitările formulate de alte autorităţi, operatori şi alte părţi interesate, conform competenţelor şi prevederilor legale în vigoare care reglementează domeniul jocurilor de noroc;

i) emite actele administrative aferente activităţii desfăşurate şi administrează evidenţa documentelor necesare acordării dreptului de organizare şi funcţionare şi a deciziilor emise;

j) asigură gestiunea bazei de date aferente activităţii şi asigură publicarea informaţiilor pe site-ul propriu;

k) realizează analiza de risc pentru efectuarea acţiunilor de verificare şi control în domeniul jocurilor de noroc pentru fiecare deţinător de licenţă şi autorizaţie, stabilindu-se şi riscul asociat fiecăruia în parte;

l) asigură arhivarea documentaţiei aferente activităţii conform prevederilor legale în vigoare;

m) participă la activităţile organismelor internaţionale de specialitate şi poate fi membru al acestora, pe baza mandatului primit de la Guvernul României;

n) asigură colaborarea, schimbul de informaţii şi reprezentarea în domeniul jocurilor de noroc. În exercitarea atribuţiilor sale, Oficiul poate încheia protocoale de cooperare şi colaborare cu instituţii similare, asociaţii de profil sau cu alte autorităţi şi instituţii;

o) încheie în condiţiile legii, contracte în vederea monitorizării jocurilor de noroc.

Art. 4. - (1) Oficiul se înfiinţează cu un număr maxim de 200 de posturi de funcţionari publici şi personal contractual, prin diminuarea corespunzătoare a numărului de posturi aprobat pentru Ministerul Finanţelor Publice, inclusiv preşedintele, vicepreşedintele şi posturile aferente cabinetului preşedintelui.

(2) Oficiul poate solicita în condiţiile legii transformarea unor posturi de funcţionari publici în posturi destinate personalului contractual, în funcţie de atribuţiile stabilite în sarcina personalului Oficiului, prin regulamentul de organizare şi funcţionare.

(3) Prin ordin al preşedintelui se aprobă regulamentul de ordine interioară, procedura de control şi procedurile de lucru ale Oficiului.

Art. 5. - (1) Personalul Oficiului este format din demnitari, funcţionari publici şi personal contractual, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(2) Regimul juridic al incompatibilităţilor şi al conflictului de interese pentru personalul Oficiului care deţine calitatea de funcţionar public este cel prevăzut de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - (1) în exercitarea atribuţiilor sale, Oficiul poate solicita, în condiţiile legii, date şi informaţii sau poate solicita efectuarea unor activităţi referitoare la organizarea, exploatarea şi monitorizarea jocurilor de noroc oricărei instituţii publice, autorităţi de supraveghere sau oricăror operatori economici, care deţin competenţe directe ori indirecte referitoare la activitatea Oficiului, indiferent de nivelul şi forma de implicare.

(2) Deciziile şi/sau solicitările Oficiului, formulate în scris în conformitate cu prevederile legale în vigoare, sunt obligatorii pentru organizatorii de jocuri de noroc sau pentru operatorii care au solicitat obţinerea acestei calităţi.

(3) Deciziile şi/sau solicitările Oficiului, formulate în scris în conformitate cu prevederile legale în vigoare, sunt obligatorii pentru operatorii a căror activitate, chiar ocazională, are incidenţă asupra domeniului jocurilor de noroc, precum şi pentru operatorii care pot oferi sau există premise că pot oferi date şi/sau informaţii relevante.

Art. 7. - (1) în cadrul Oficiului, se înfiinţează un comitet de supraveghere, denumit în continuare Comitetul, structură deliberativă şi decizională, având următoarele atribuţii:

a) acordă dreptul de organizare şi funcţionare, avizele şi/sau aprobările necesare organizării şi funcţionării jocurilor de noroc în România, conform prevederilor legale în vigoare;

b) anulează, revocă, suspendă efectele documentelor privind dreptul de organizare şi funcţionare în domeniul jocurilor de noroc şi ale deciziilor emise, potrivit legislaţiei în vigoare;

c) soluţionează plângerile prealabile formulate de organizatorii de jocuri de noroc împotriva deciziilor Comitetului;

d) încadrează din punct de vedere al legislaţiei jocurilor de noroc o activitate desfăşurată sau propusă a fi desfăşurată de către un operator în categoriile de jocuri de noroc prevăzute de lege sau în afara acestora, după caz, în urma constatărilor proprii sau a sesizărilor ori cererilor primite.

(2) în exercitarea atribuţiilor sale, Comitetul emite acte administrative sub formă de decizii semnate de preşedintele Oficiului, care pot fi contestate în condiţiile legii.

Art. 8. - (1) Comitetul este format din 9 membri, din care 2 executivi şi 7 neexecutivi, numiţi prin decizie a prim-ministrului, după cum urmează:

a) preşedintele Oficiului - membru executiv;

b) vicepreşedintele Oficiului - membru executiv numit la propunerea ministrului finanţelor publice;

c) membru - membru neexecutiv numit la propunerea preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor;

d) membru - membru neexecutiv la propunerea ministrului afacerilor interne;

e) membru - membru neexecutiv numit la propunerea ministrului tineretului şi sportului;

f) membru - membru neexecutiv numit la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

g) membru - membru neexecutiv numit la propunerea secretarului general al Guvernului;

h) membru - membru neexecutiv numit la propunerea ministrului culturii;

i) membru - membru neexecutiv numit la propunerea şefului Cancelariei Primului-Ministru.

(2) Membrii neexecutivi sunt membrii Comitetului care participă la şedinţele Comitetului în baza convocării transmise de preşedintele Oficiului sau înlocuitorul legal.

(3) Membrii Comitetului trebuie să îndeplinească la data numirii, cumulativ, următoarele condiţii:

a) să aibă calitatea de licenţiat al unei instituţii de învăţământ superior cu durata stabilită de lege, acreditată, şi o vechime de cei puţin 10 ani în activitate, pe un post pentru care sunt necesare studii superioare, în cazul preşedintelui şi vicepreşedintelui, şi de cel puţin 5 ani în activitate, pe un post pentru care sunt necesare studii superioare, în cazul celorlalţi membri;

b) să aibă domiciliul în România;

c) să aibă cetăţenia română;

d) să aibă exerciţiul drepturilor civile şi politice;

e) să nu aibă fapte înscrise în cazierul judiciar.

(4) Membrilor Comitetului le este interzis să ocupe funcţii în structurile sau organele de conducere, alese sau numite, ale partidelor politice, definite conform statutului acestora, ale organizaţiilor cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice sau ale fundaţiilor ori asociaţiilor care funcţionează pe lângă partidele politice.

(5) Membrii Comitetului nu pot fi angajaţi ai unor societăţi care au ca obiect de activitate jocurile de noroc, nu pot ocupa funcţii în organele de conducere ale acestora, nu pot deţine acţiuni, părţi sociale la societăţi care au ca obiect de activitate jocurile de noroc sau un drept de natură patrimonială asupra unei societăţi care are ca obiect de activitate jocurile de noroc, pe durata deţinerii calităţii de membru în Comitet.

(6) Membrii Comitetului au obligaţia să comunice de îndată, în scris, apariţia oricărei situaţii dintre cele prevăzute la alin. (4) şi (5) conducătorilor autorităţilor care i-au desemnat, precum şi Comitetului în prima şedinţă a Comitetului convocată de preşedinte.

(7) Calitatea de membru al Comitetului încetează în următoarele situaţii:

a) prin revocarea de către prim-ministru, la propunerea conducătorului autorităţii care l-a desemnat;

b) prin demisie;

c) prin deces;

d) prin imposibilitatea de exercitare a calităţii de membru pe o perioadă mai mare de 3 luni;

e) în cazul constatării uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (4) şi (5);

f) în cazul arestării sau trimiterii în judecată pentru o infracţiune în legătură cu/sau în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

g) la data rămânerii definitive a unei hotărâri de condamnare.

(8) în caz de eliberare a unui post de membru în cadrul Comitetului, conducătorul autorităţii competente va desemna în vederea numirii o nouă persoană, în termen de cel mult 10 zile de la data eliberării postului.

Art. 9. - (1) Şedinţele Comitetului sunt valide în prezenţa a cel puţin 7 membri.

(2) în exercitarea atribuţiilor sale Comitetul adoptă decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

(3) în cazul în care unul dintre membri nu poate participa la şedinţele Comitetului, acesta va delega în scris competenţele unuia dintre ceilalţi membri.

(4) Membrii Comitetului participă la şedinţele organizate de Oficiu la convocarea preşedintelui.

(5) Şedinţele Comitetului sunt bilunare şi sunt remunerate numai pentru membrii neexecutivi, cu 20% din indemnizaţia preşedintelui pentru fiecare şedinţă. Indemnizaţia se suportă de ia bugetul de stat, prin bugetul Oficiului.

(6) Preşedintele poate convoca şi şedinţe extraordinare, ori de câte ori este necesar, acestea nefiind remunerate.

Art. 10. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (2) de către organizatorii de jocuri de noroc constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 75.000 lei.

(2) Nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (2) de către operatorii care au solicitat obţinerea calităţii de organizator de jocuri de noroc atrage respingerea cererii.

(3) Nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (3) constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 25.000 lei.

(4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (3) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, precum şi sesizarea organelor competente, după caz, se realizează de către Oficiu, ca rezultat al activităţilor specifice desfăşurate sau ca urmare a sesizării privind posibile încălcări, formulate de către personalul cu atribuţii în cadrul Oficiului.

Art. 11. - (1) Membrii Comitetului vor fi numiţi până la data de 15 aprilie 2013.

(2) Personalul din aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice cu atribuţii în domeniul jocurilor de noroc format din funcţionari publici se preia prin transfer în interesul serviciului în condiţiile legii, în cadrul Oficiului, începând cu data de 15 aprilie 2013 şi îşi păstrează toate drepturile deţinute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Documentele depuse anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi arhiva existentă, la direcţia de specialitate în domeniul jocurilor de noroc din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, vor fi preluate de către Oficiu, pe bază de proces-verbal.

(4) Protocolul de predare-preluare între Ministerul Finanţelor Publice şi Oficiu se încheie în termen de 15 zile de la data constituirii Comitetului, cu avizul Secretariatului General al Guvernului şi cuprinde prevederile bugetare şi posturile. Prin protocolul de predare-preluare se stabilesc şi obiectele de inventar care sunt preluate de Oficiu.

(5) Până la data de 15 aprilie 2013 activitatea specifică licenţierii, autorizării în domeniul jocurilor de noroc se realizează de către structurile competente din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

(6) Până la data încheierii protocolului de predare-preluare, salarizarea personalului preluat de Oficiu se realizează din bugetul Ministerului Finanţelor Publice.

(7) Drepturile salariale ale personalului Oficiului se stabilesc prin asimilare, în mod corespunzător, cu cele ale personalului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

(8) Organizarea şi funcţionarea, precum şi structura organizatorică se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 12. - (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul propriu şi în bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocolului de predare-preluare prevăzut la art. 11 alin. (4).

(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele proprii.

Art. 13. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (3) se abrogă.

2. Articolul 2 se abrogă.

3. La articolul 10 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

,,j) jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, cu câştiguri generate de elemente aleatorii, organizate prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, care sunt caracterizate prin extrageri şi premieri succesive, fără prezenţa fizică a jucătorilor.”

4. La articolul 14 alineatul (2) litera b), partea introductivă a paragrafului (iii) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(iii) pentru jocurile de tip pariu, jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, pariuri on-line, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line, taxa anuală se datorează şi se plăteşte după cum urmează:”.

5. La articolul 15 alineatul (2), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

,,k) mijloacele de joc utilizate la jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, indiferent de modul constructiv sau operaţional al acestora, sunt vizate de Biroul Român de Metrologie Legală. Totalul taxelor de participare colectate şi totalul premiilor acordate se centralizează într-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul României. Sistemul electronic central, prin grija şi pe seama organizatorului, va fi conectat cu un terminal situat la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, pus la dispoziţie gratuit de organizatori, şi va conţine sau va permite accesul la informaţii privind totalul taxelor de participare colectate în orice zi şi totalul premiilor acordate;”.

6. La articolul 15 alineatul (6), după litera j) se introduc două noi litere, literele k) şi I), cu următorul cuprins:

,,k) pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, numărul minim de agenţii prin care se realizează distribuţia biletelor de către acelaşi operator economic este de 48, câte o agenţie în fiecare reşedinţă de judeţ şi, respectiv, fiecare sector din municipiul Bucureşti. Licenţa şi autorizaţia de organizare a jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune permit operatorului economic care Ie-a obţinut să desfăşoare activitatea pe întregul teritoriu al României. Anterior începerii activităţii pe raza unei localităţi, operatorul economic autorizat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă va informa, în termen de 5 zile anterior începerii activităţii, prin adresă, autoritatea administraţiei publice locale competente despre începerea activităţii, comunicându-i data începerii activităţii şi transmiţându-i copii după licenţa şi autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul reţelelor de televiziune. Distribuţia-vânzarea cartoanelor bingo se realizează prin toate formele permise de lege în materia vânzării-cumpărării. Vânzarea cartoanelor se va putea face prin personal propriu angajat, prin mandatari pe bază de comision, prin puncte de vânzare fixe «inclusiv sistem on-line sau mobile»;

l) pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, dotarea tehnică minimală trebuie să cuprindă:

(i) pentru locaţia centrală: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare şi raportare contabilă a taxelor de participare colectate, compus din server, sistem pentru securizarea transmisiilor, calculatoare pentru urmărirea taxelor de participare colectate, sistem de transmisie de date «internet,  radio, telefon sau similare»;

(ii) pentru locaţia aflată la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare şi raportare contabilă a taxelor de participare colectate, compus dintr-un terminal, sistem pentru securizarea transmisiilor, sistem de transmisie de date «internet, radio, telefon sau similare».”

7. La articolul 19, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

„(8) Controlul mijloacelor de joc utilizate pentru exploatarea jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, indiferent de modul constructiv sau operaţional al acestora, se realizează numai de către Biroul Român de Metrologie Legală.”

8. La articolul 21, alineatul (5) se abrogă.

9. La articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - (1) Controlul respectării regimului legal al activităţilor din domeniul jocurilor de noroc, precum şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc.”

10. La articolul 29 alineatul (8), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

,,j) 1.000.000 lei pentru activitatea operatorului economic organizator de jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune;”.

11. La anexa nr. 1, punctul 1 „Taxe anuale percepute pentru activităţile din domeniul jocurilor de noroc”, subpunctul I, după litera L se introduce o nouă literă, litera M, cu următorul cuprins:

„M. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune: 300.000 lei”.

12. La anexa nr. 1, punctul 1, subpunctul II, după litera K se introduce o nouă literă, litera L, cu următorul cuprins:

„L. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune: 5% din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai puţin de 500.000 lei, pe baza documentaţiei tehnico-economice de eficienţă prezentate de operatorul economic. Prin încasări efectiv realizate se înţelege veniturile totale realizate de organizatorul de jocuri de noroc ca urmare a vânzării biletelor de participare la joc.”

13. La anexa nr. 1, punctul 2 „Valoarea minimă a capitalului social subscris şi vărsat la data solicitării cererii de obţinere a licenţei de organizare a jocurilor de noroc”, după litera J se introduce o nouă literă, litera K, cu următorul cuprins:

„K. Pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune: 1.000.000 lei”.

14. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagmele „Comisia de autorizare a jocurilor de noroc” şi „direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice” se înlocuiesc cu sintagma „Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voi nea

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

 

Bucureşti, 27 martie 2013.

Nr. 20.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Protecţia şi reabilitarea părţii sudice a litoralului românesc al Mării Negre în zona municipiului Constanţa (Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru şi Tomis Sud) şi Eforie Nord, judeţul Constanţa”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Protecţia şi reabilitarea părţii sudice a litoralului românesc al Mării Negre în zona municipiului Constanţa (Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru şi Tomis Sud) şi Eforie Nord, judeţul Constanţa”, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii se face din fonduri externe nerambursabile din Programul POS Mediu - axa prioritară 5 - Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc, domeniul major de intervenţie 2 - Reducerea eroziunii costiere, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voi nea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 27 martie 2013.

Nr. 127.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Protecţia şi reabilitarea părţii sudice a litoralului românesc al Mării Negre în zona municipiului Constanţa (Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru şi Tomis Sud) şi Eforie Nord, judeţul Constanţa”

 

Titular: Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

Beneficiar: Administraţia Naţională „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

Amplasament: judeţul Constanţa - municipiul Constanţa: Mamaia Sud (limita nordică: Hotel Sulina şi limita sudică: Hotel Parc), Tomis Nord (limita nordică: zona pescăriei şi limita sudică: Hotel Unirii), Tomis Centru [limita nordică: str. Inel B (Hotel Unirii) şi limita sudică: Str. Renaşterii], Tomis Sud (limita nordică: Str. Renaşterii si limita sudică: Hotel Palas) Oraşul Eforie Nord (limita nordică a localităţii Eforie Nord; limita sudică: până la Portul turistic „Yacht Club Ana” (port Belona)

Indicatori tehnico-economici

 

- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

mii lei

654.554*)

 

(în preţuri valabile la data de 30 aprilie 2011, 1 euro = 4,0744 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

Construcţii-montaj

mii lei

538.052

 

(cursul lei/euro la data de 30 aprilie 2011, 1 euro = 4,0744 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

Mamaia Sud

 

 

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA),

mii lei

67.331*)

 

din care:

 

 

 

Construcţii-montaj

mii lei

55.165

 

Tomis Nord

 

 

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA),

mii lei

175.420*)

 

din care:

 

 

 

Construcţii-montaj

mii lei

144.323

 

Tomis Centru

 

 

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA),

mii lei

123.966*)

 

din care:

 

 

 

Construcţii-montaj

mii lei

101.879

 

Tomis Sud

 

 

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA),

mii lei

120.141*)

 

din care:

 

 

 

Construcţii-montaj

mii lei

98.722

 

Eforie Nord

 

 

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA),

mii lei

167.696*)

 

din care:

 

 

 

Construcţii-montaj

mii lei

137.963

 

Eşalonarea investiţiei

 

 

 

Anul 1

INV

mii lei

261.000

 

 

C+M

mii lei

215.000

 

Anul II

INV

mii lei

393.554

 

 

C+M

mii lei

323.052

 

CAPACITĂŢI

 

 

 

Mamaia Sud

 

 

 

- înnisipare artificială plajă

mc/km

265.356/1,20

 

- reabilitare diguri emerse

km

0,50

 

- jetele (epiuri)

km

0,20

 

- diguri îngropate (pinteni îngropaţi)

km

0,51

 

Tomis Nord

 

 

 

- înnisipare artificială plajă

mc/km

332.573/1,05

 

- diguri şi epiuri

km

0,975

 

 

(adică 0,560 km + 0,415 km)

 

- diguri longitudinale submerse

km

0,26

 

- diguri îngropate (pinteni îngropaţi)

km

0,21

 

Tomis Centru

 

 

 

- înnisipare artificială plajă

mc/km

336.865/0,85

 

- diguri şi epiuri

km

0,690

 

- diguri longitudinale submerse

km

0,245

 

- diguri îngropate (pinteni îngropaţi)

km

0,140

 

Tomis Sud

 

 

 

- înnisipare artificială plajă

mc/km

153.550/1,47

 

- diguri şi epiuri

km

0,45 (din care

0,100 km reabilitare şi

0,350 km reabilitare şi extindere)

 

 

 

- diguri longitudinale submerse

km

0,505

 

- diguri îngropate (pinteni îngropaţi)

km

0,07

 

Eforie Nord

 

 

 

- înnisipare artificială plajă

mc/km

550.000/1,20

 

- reabilitare şi extindere jetele

km

0,275

 

- diguri submerse

km

0,675

 

- Durata de realizare a investiţiei - total

luni

24

 


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face din fonduri externe nerambursabile postaderare POS Mediu - axa prioritară 5 - Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc, domeniul major de intervenţie 2 - Reducerea eroziunii costiere, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Dragoş George Bogdan în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 

Având în vedere propunerea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, înregistrată cu nr. 5/2120, din 29 martie 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, cu modificările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dragoş George Bogdan se numeşte în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 2 aprilie 2013.

Nr. 174.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 413/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Marin Silviu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Articolul unic din Decizia prim-ministrului nr. 413/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Marin Silviu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 31 martie 2009, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marin Silviu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească, la nivelul judeţului Ialomiţa, atribuţii ce intră în sfera de competenţă a Ministerului Afacerilor Interne. Fisa de descriere a atribuţiilor şi responsabilităţilor şi a modului de raportare a activităţii desfăşurate se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor interne. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental şi a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în condiţiile legii, pe bază de pontaj şi raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activităţii pe care o desfăşoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite şi/sau reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne la nivelul judeţului unde îşi desfăşoară activitatea. Evaluarea anuală se realizează, în condiţiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activităţii desfăşurate.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 2 aprilie 2013.

Nr. 175.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 418/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Izină Ionel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Articolul unic din Decizia prim-ministrului nr. 418/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Izină Ionel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 1 aprilie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Izină Ionel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească, la nivelul judeţului Teleorman, atribuţii ce intră în sfera de competenţă a Ministerului Afacerilor Interne. Fisa de descriere a atribuţiilor şi responsabilităţilor şi a modului de raportare a activităţii desfăşurate se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor interne. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental şi a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în condiţiile legii, pe bază de pontaj şi raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activităţii pe care o desfăşoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite şi/sau de reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne la nivelul judeţului unde îşi desfăşoară activitatea. Evaluarea anuală se realizează, în condiţiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activităţii desfăşurate.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 2 aprilie 2013.

Nr. 176.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind stabilirea atribuţiilor domnului Achim Gheorghe, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Achim Gheorghe, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească, la nivelul judeţului Maramureş, atribuţii ce intră în sfera de competenţă a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Fişa de descriere a atribuţiilor şi responsabilităţilor şi a modului de raportare a activităţii desfăşurate se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental şi a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în condiţiile legii, pe bază de pontaj şi raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activităţii pe care o desfăşoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite şi/sau reprezentantul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la nivelul judeţului unde îşi desfăşoară activitatea. Evaluarea anuală se realizează, în condiţiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activităţii desfăşurate.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1, Decizia prim-ministrului nr. 175/2008 privind stabilirea atribuţiilor domnului Achim Gheorghe, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 29 august 2008, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 2 aprilie 2013.

Nr. 177.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind stabilirea atribuţiilor domnului Costel-Marian Dima, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Costel-Marian Dima, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească, la nivelul judeţului Brăila, atribuţii ce intră în sfera de competenţă a Ministerului Tineretului şi Sportului. Fişa de descriere a atribuţiilor şi responsabilităţilor şi a modului de raportare a activităţii desfăşurate se stabileşte prin ordin al ministrului tineretului şi sportului. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental şi a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în condiţiile legii, pe bază de pontaj şi raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activităţii pe care o desfăşoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite şi/sau reprezentantul Ministerului Tineretului şi Sportului la nivelul judeţului unde îşi desfăşoară activitatea. Evaluarea anuală se realizează, în condiţiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activităţii desfăşurate.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 2 aprilie 2013.

Nr. 178.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

Nr. 111 din 6 martie 2013

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR

Nr. 13.975 din 20 martie 2013

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piaţă numai a brichetelor care prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii şi interzicerea introducerii pe piaţă a brichetelor fantezie

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 245/2004 privind securitatea generală a produselor, republicată, şi ale Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93,

în conformitate cu Decizia Comisiei 2013/113/UE din 1 martie 2013 de prelungire a valabilităţii Deciziei 2006/502/CE de obligare a statelor membre să adopte măsuri prin care să se asigure că nu se pot introduce pe piaţă decât brichete cu caracteristici de siguranţă pentru copii şi să interzică introducerea pe piaţă a brichetelor fantezie,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piaţă numai a brichetelor ce prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii şi interzicerea punerii pe piaţă a brichetelor fantezie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 29 mai 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Prezentul ordin este aplicabil până la data de 11 mai 2014.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Bogdan Cristian Nica

Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

Dorel Fronea

 

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind asistenţa religioasă a persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

 

Având în vedere dispoziţiile art. 29 din Constituţia României, republicată, art. 9 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificată prin Legea nr. 30/1994, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, cu modificările ulterioare, şi ale art. 40 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu art. 189 şi 204 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind asistenţa religioasă a persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiţiei nr. 610/C/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind asistenţa religioasă în locurile de detenţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 11 aprilie 2006.

 

Ministrul justiţiei,

Mona-Maria Pivniceru

 

Bucureşti, 25 martie 2013.

Nr. 1.072/C.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind asistenţa religioasă a persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

 

Art. 1. - Asistenţa religioasă a persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor este asigurată cu respectarea libertăţii de conştiinţă şi religie, precum şi a pluralismului religios, în condiţii nediscriminatorii.

Art. 2. - (1) Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin unităţile subordonate, permite accesul reprezentanţilor cultelor şi asociaţiilor religioase recunoscute de lege în mediul penitenciar, pentru a răspunde nevoilor de asistenţă religioasă a persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(2) Pentru a răspunde nevoilor de asistenţă religioasă a persoanelor private de libertate, activităţile specifice în mediul penitenciar pot fi asigurate în mod permanent prin preoţii capelani angajaţi ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau de către reprezentanţii desemnaţi de către cultele sau asociaţiile religioase, cu respectarea statutelor sau codurilor canonice proprii şi a prevederilor legale.

(3) Aprobarea de acces în mediul penitenciar pentru reprezentanţii cultelor sau asociaţiilor religioase recunoscute de lege este acordată în scris de către directorul unităţii subordonate respective.

(4) Solicitarea de acces formulată în scris este însoţită de lista nominală cu persoanele care vor desfăşura activităţi specifice în mediul penitenciar şi se înaintează directorului fiecărei unităţi subordonate, până la sfârşitul lunii noiembrie a fiecărui an, având valabilitate pentru anul calendaristic următor. Lista nominală cuprinde informaţii privind numele, prenumele, respectiv seria şi numărul actului de identitate al reprezentanţilor cultelor sau asociaţiilor religioase recunoscute de lege, precum şi avizul organismului naţional reprezentativ al acestora.

(5) Solicitările ulterioare de acces trebuie să fie motivate în scris.

(6) Solicitarea pentru accesul în mediul penitenciar a reprezentanţilor cultelor sau asociaţiilor religioase recunoscute de lege pentru activităţi specifice, în unităţile subordonate în care nu există cereri ale persoanelor private de libertate aflate în custodie, se motivează în scris.

(7) Solicitările reprezentanţilor cultelor sau ai asociaţiilor religioase recunoscute de lege, pentru accesul în mediul penitenciar, exprimate conform prevederilor alin. (4), (5) şi (6) se soluţionează în termenul legal prevăzut pentru petiţii.

(8) Directorul unităţii poate dispune interzicerea accesului reprezentanţilor cultelor sau asociaţiilor religioase recunoscute de lege, pentru o perioadă de maximum 6 luni, în situaţiile prevăzute de dispoziţiile legale.

(9) Decizia prin care s-a dispus interzicerea accesului în unitate, cu precizarea motivului şi a perioadei stabilite, se comunică în scris persoanelor în cauză.

Art. 3. - În unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se asigură spaţii care să permită exercitarea libertăţii de credinţă a persoanelor private de libertate aflate în custodie, cu asistenţa reprezentanţilor cultelor sau asociaţiilor religioase recunoscute de lege, a căror confesiune o împărtăşesc.

Art. 4. - (1) Persoanele private de libertate pot să-şi declare, pe propria răspundere, confesiunea sau apartenenţa religioasă, la intrarea în locul de deţinere şi ulterior pe parcursul executării pedepsei privative de libertate sau a măsurii internării.

(2) Pe parcursul executării pedepsei privative de libertate sau a măsurii internării, persoanele private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor îşi pot exprima opţiunea de a participa la oricare dintre activităţile cu caracter religios desfăşurate de reprezentanţii cultelor sau asociaţiilor religioase recunoscute de lege.

(3) Schimbarea confesiunii sau a apartenenţei religioase pe parcursul perioadei de detenţie este dovedită printr-o declaraţie pe propria răspundere şi prin actul de confirmare a apartenenţei la cultul respectiv.

(4) Prin actul de confirmare se înţelege actul emis de cultul sau asociaţia religioasă solicitată prin care se dovedeşte calitatea de membru, a persoanei private de libertate solicitante, al respectivului cult sau al respectivei asociaţii religioase.

(5) în cazul în care persoana privată de libertate care doreşte să îşi declare sau să îşi schimbe confesiunea sau apartenenţa religioasă nu ştie să scrie, aceasta poate da o declaraţie verbală pe propria răspundere, care se consemnează într-un proces-verbal de către personalul locului de deţinere.

Art. 5. - (1) Persoanele private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pot beneficia de asistenţă religioasă pe bază de cerere scrisă adresată directorului unităţii unde execută pedeapsa privativă de libertate sau este internată.

(2) Orice persoană privată de libertate aflată în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor are libertatea de a solicita asistenţă religioasă din partea unui reprezentant al unui cult sau al unei asociaţii religioase recunoscut/recunoscute de lege, prin întrevederi personale sau participarea la reuniuni cu scop moral-religios.

(3) Persoanele private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor au dreptul să refuze asistenţa religioasă şi participarea la activităţile cu caracter moral-religios desfăşurate în mediul penitenciar.

Art. 6. - (1) Activităţile cu caracter religios sau moral-religios se pot desfăşura pe baza unui program stabilit de administraţia fiecărei unităţi subordonate.

(2) Este interzisă imixtiunea administraţiei locului de detenţie în conţinutul programelor religioase.

(3) Reprezentanţii cultelor sau ai asociaţiilor religioase recunoscute de lege care au acces în mediul penitenciar pot distribui publicaţii şi obiecte religioase persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Acestea şi orice alte donaţii se pot oferi cu respectarea reglementărilor în vigoare.

(4) Persoanele aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pot solicita hrană potrivit prescripţiilor cultelor sau asociaţiilor religioase recunoscute de lege, în condiţiile art. 4 alin. (3). Primirea de hrană potrivit prescripţiilor cultelor sau asociaţiilor religioase recunoscute de lege este supusă regimului regulamentar cu privire la primirea pachetelor.

Art. 7. - (1) Activităţile cu caracter religios sau moral-religios în mediul penitenciar se desfăşoară cu respectarea reglementărilor interne privind paza, supravegherea şi escortarea persoanelor care execută pedepse privative de libertate sau care sunt internate în unităţile din sistemul administraţiei penitenciare.

(2) Persoanele private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor care participă la activităţi cu caracter religios sau moral-religios pot solicita întrevederi confidenţiale cu reprezentanţii cultelor sau asociaţiilor religioase recunoscute de lege, cu respectarea prevederilor legale care se referă la siguranţa locului de deţinere sau de internare.

Art. 8. - Administraţia Naţională a Penitenciarelor poate încheia protocoale de colaborare cu cultele sau asociaţiile religioase recunoscute de lege, în scopul diversificării programelor educative cu conţinut moral-religios şi pentru atragerea de resurse umane, materiale şi financiare pentru desfăşurarea proiectelor de parteneriat la nivel naţional.

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Forumul Democrat al Germanilor din Lugoj

 

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii

 

Cotizaţii

Lugoj

numerar

147,50 lei

 

2. Alte venituri

 

Alte venituri

Lugoj

numerar

6.000,00 lei

Donaţii

Lugoj

numerar

4.074,76 lei

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Forumul Democrat al Germanilor Caraş-Severin Reşiţa

 

1. Cotizaţia membrilor

12.488 lei

2. Donaţii persoane fizice

64.650 lei

3. Donaţii persoane juridice

0 lei

4. Venituri din chirii pentru acţiuni social-culturale

14.400 lei

5. Venituri din publicaţii

1.319 lei

6. Dobânzi bancare

5 lei

TOTAL:

92.862 lei

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Teritorială Mediaş

 

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii: 2.162,60 lei.

2. Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2012 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară:

 

Denumirea

Sediul

Valoarea

Felul donaţiei

Data

S.C.SCHRADER-S.R.L.

Mediaş

20.000 lei

Pentru activităţi culturale

31.07.2012

 

3. Alte donaţii: 22.505 lei.