MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 191/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 191         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 4 aprilie 2013

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

21. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă

 

133. - Hotărâre privind rechemarea şi numirea unui consul general

 

134. - Hotărâre privind rechemarea şi numirea unui consul general

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

179. - Decizie privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Ionel Blănculescu

 

180. - Decizie privind desemnarea reprezentantului României în Comitetul Nabucco

 

181. - Decizie privind reluarea, la cerere, a activităţii doamnei Claudia Ioana Szabo în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

436. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Colţea - Compartimentul de transplant medular pentru activitatea de transplant de celule stern hematopoietice centrale şi din sângele periferic în scop terapeutic

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

180. - Ordin privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea unor programe naţionale, respectiv subprograme de sănătate, cu scop curativ, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru anumite boli cronice, respectiv anumite DCI-uri prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Culturală a Rutenilor din România

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 165/2013

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă

 

Având în vedere calitatea României de Înaltă parte contractată la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (Convenţia), ratificată prin Legea nr. 30/1994, cu modificările ulterioare, convenţie pentru a cărei respectare a fost înfiinţată Curtea Europeană a Drepturilor Omului,

ştiut fiind că, în temeiul Convenţiei, România a recunoscut dreptul la recursul individual în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi jurisdicţia obligatorie a acestei instanţe în privinţa drepturilor cuprinse în Convenţie şi în protocoalele adiţionale la aceasta, pentru cauzele în care violarea drepturilor garantate de aceste texte intervine după intrarea lor în vigoare pentru România,

având în vedere că numărul judecătorilor Curţii Europene a Drepturilor Omului este egal cu numărul Înaltelor părţi contractante, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei alegând,

În numele fiecăreia, un judecător de pe o listă de 3 candidaţi propuşi de aceasta,

în condiţiile în care în regimul de organizare şi funcţionare a instituţiilor publice naţionale cu atribuţii în selecţia şi desemnarea candidaţilor din partea României la funcţia de judecător al instanţei europene, respectiv Ministerul Justiţiei şi Consiliul Superior al Magistraturii, au intervenit modificări importante, care au condus la o reconfigurare a competenţelor lor,

având în vedere că actuala formă a Ordonanţei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prevede, în sarcina Consiliului Superior al Magistraturii şi Ministerului Justiţiei, atribuţii ce corespund vechiului lor statut, reglementat prin Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, normă potrivit căreia Consiliul Superior al Magistraturii era un for colegial, fără personalitate juridică, iar ministrul justiţiei convoca şi prezida şedinţele acestuia, fără a avea drept de vot,

dat fiind că, potrivit noii sale reglementări, Consiliul Superior al Magistraturii este o instituţie cu personalitate juridică, independentă, în cadrul căreia ministrul justiţiei nu mai deţine atribuţiile prevăzute de vechea normă, şi anume cele de convocare a Consiliului şi de organizare a secretariatului şedinţelor,

având în vedere că, actualmente, ministrul justiţiei este unul dintre membrii de drept ai Consiliului Superior al Magistraturii şi, în această calitate, are dreptul de a vota în şedinţele Plenului şi secţiilor acestuia, cu excepţia situaţiei în care Consiliul, prin secţiile sale, îndeplineşte rolul de instanţă de judecată în domeniul răspunderii disciplinare,

fiind important ca aceste modificări legislative, operate după intrarea în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 94/1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2001, cu modificările şi completările ulterioare, să se reflecte şi în reglementarea procedurii de desemnare a candidaţilor din partea României la funcţia de judecător al Curţii Europene a Drepturilor Omului,

întrucât, în condiţiile în care Guvernul are, potrivit legii, răspunderea desemnării celor 3 candidaţi la funcţia de judecător al Curţii Europene a Drepturilor Omului, se impune o accentuare a rolului instituţiilor din sfera guvernamentală în procesul de selecţie,

ţinând cont de faptul că, pentru îndeplinirea obligaţiei României de a prezenta Adunării Parlamentare a Consiliului Europei o listă de candidaţi la funcţia de judecător ai Curţii Europene a Drepturilor Omului, trebuie să se asigure o selecţie transparentă şi obiectivă în plan intern, care să permită accesul cât mai larg al juriştilor cu Înaltă reputaţie profesională şi o evaluare riguroasă şi echidistantă a candidaturilor,

având în vedere că la data de 16 decembrie 2013 încetează mandatul actualului judecător al Curţii Europene a Drepturilor Omului ales de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei în numele României,

luând în considerare faptul că, pentru a asigura buna funcţionare a Curţii Europene a Drepturilor Omului, Guvernul României trebuie să transmită lista sa de candidaţi în termenele stabilite de organismele Consiliului Europei, respectiv data-limită de 26 iulie 2013 pentru transmiterea listei de către autorităţile române, dată indicată de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei,

având în vedere că neadoptarea, în regim de urgenţă, a măsurilor propuse poate conduce la întârzierea desemnării candidatului României la funcţia de judecător al Curţii Europene a Drepturilor Omului şi, prin urmare, la neîndeplinirea de către statul român a obligaţiilor ce îi revin din Convenţie,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Articolul 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 31 august 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Desemnarea candidaţilor

În numele României pentru funcţia de judecător al Curţii se face de către Guvern, cu avizul comisiilor juridice şi pentru drepturile omului din Senat şi Camera Deputaţilor, reunite în şedinţă comună, la propunerea unei comisii formate din persoanele enumerate mai jos, care îşi exercită mandatul în mod individual şi independent şi îşi exprimă propria opinie:

a) ministrul justiţiei;

b) ministrul afacerilor externe;

c) agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului;

d) directorul Direcţiei afaceri europene şi drepturile omului din cadrul Ministerului Justiţiei;

e) un membru al Consiliului Superior al Magistraturii, desemnat de Plenul acestuia;

f) un judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, desemnat de Colegiul de conducere al acesteia;

g) Avocatul Poporului;

h) două cadre didactice universitare de la facultăţile de drept din cadrul universităţilor de cercetare avansată şi educaţie, astfel cum acestea sunt clasificate potrivit art. 193 alin. (4) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, desemnate, cu majoritate, de membrii prevăzuţi la lit. a)-g), în baza propunerilor facultăţilor de drept.”

2. După alineatul (1) se introduc nouă noi alineate, alineatele (11)-(19), cu următorul cuprins:

„(11) Comisia prevăzută la alin. (1) este convocată de ministrul justiţiei, care prezidează lucrările acesteia. Comisia este valabil întrunită în prezenţa a cel puţin 5 membri şi decide cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

(12) În termen de 5 zile de la convocare, comisia, prin grija secretariatului acesteia, asigurat de Ministerul Justiţiei, publică anunţul privitor la selecţia candidaţilor în numele României pentru funcţia de judecător al Curţii în Monitorul Oficial şi pe site-urile Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Superior al Magistraturii şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. De asemenea, acesta poate fi afişat pe site-urile organismelor profesionale juridice.

În anunţ sunt indicate cerinţele prevăzute pentru ocuparea acestei funcţii de legislaţia naţională, de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi de instrumentele juridice adoptate la nivelul Consiliului Europei cu relevanţă în acest domeniu, documentaţia ce trebuie prezentată, data şi locul desfăşurării selecţiei candidaţilor, termenul până la care pot fi depuse candidaturile.

(13) Candidaţii vor fi desemnaţi din rândul persoanelor cu Înaltă prestanţă morală şi civică, care întrunesc cerinţele exercitării unor Înalte funcţii judiciare sau care sunt jurişti cu reputaţie profesională recunoscută şi care îndeplinesc criteriile pentru alegerea judecătorilor prevăzute în instrumentele juridice adoptate la nivelul Consiliului Europei cu relevanţă în acest domeniu.

(14) În termen de 3 zile de la expirarea termenului prevăzut în anunţ pentru depunerea dosarelor de candidatură, comisia organizează o audiere a candidaţilor.

(15) În termen 5 zile de la audiere, comisia selectează 3 candidaţi, care vor fi incluşi în lista de propuneri pe care o va înainta Guvernului. În măsura în care este posibil, comisia elaborează şi o listă de rezervă cu 3 candidaţi. Cele două liste sunt publicate pe site-ul Ministerului Justiţiei. Procesul-verbal încheiat ca urmare a procedurii de selecţie a candidaţilor şi de stabilire a conţinutului celor două liste se motivează.

(16) În termen de 5 zile de la primirea propunerilor comisiei, Guvernul, dacă este de acord cu propunerile acesteia, supune lista de candidaţi avizului comisiilor parlamentare prevăzute la alin. (1), care procedează la audierea candidaţilor. Avizul comisiilor parlamentare are valoare consultativă.

(17) În cazul în care Guvernul nu este de acord cu una sau mai multe dintre propunerile înaintate de comisie, solicită motivat acesteia formularea de noi propuneri. În acest scop, comisia poate înainta una sau mai multe, după caz, dintre propunerile reţinute pe lista de rezervă cu 3 candidaţi.

(18) În cazul în care Guvernul nu este de acord cu niciuna dintre propunerile prezentate, luându-le în considerare inclusiv pe cele înaintate de comisie potrivit dispoziţiilor alin. (17), se reia procedura de selecţie, prevederile alin. (11)-(17) rămânând aplicabile.

(19) În termen de 3 zile de la primirea avizului comisiilor parlamentare, Guvernul adoptă şi transmite Consiliului Europei lista cuprinzând cei 3 candidaţi în numele României pentru funcţia de judecător al Curţii,”

Art. II. - Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare amiabilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 31 august 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Mona-Maria Pivniceru

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 27 martie 2013.

Nr.21.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind rechemarea şi numirea unui consul general

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Doamna Mioara Mantale se recheamă din calitatea de consul general, şef al Consulatului General al României la Strasbourg, Republica Franceză.

Art. 2. - Doamna Mioara Mantale îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Începând cu data încheierii misiunii doamnei Mioara Mantale, domnul Sabin Pop se numeşte consul general, şef al Consulatului General al României la Strasbourg, Republica Franceză,

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 3 aprilie 2013.

Nr. 133.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind rechemarea şi numirea unui consul general

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Domnul Dan Eugen Pineta se recheamă din calitatea de consul general, şef al Consulatului General al României la Bologna, Republica Italiană.

Art. 2. - Domnul Dan Eugen Pineta îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Începând cu data încheierii misiunii domnului Dan Eugen Pineta, domnul Eugen Şerbănescu se numeşte consul general, şef al Consulatului General al României la Bologna, Republica Italiană.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 3 aprilie 2013.

Nr. 134.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Ionel Blănculescu

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Se acordă calitatea de consilier onorific al prim-ministrului domnului Ionel Blănculescu.

Art. 2. - Activitatea domnului Ionel Blănculescu este neremunerată.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 4 aprilie 2013.

Nr. 179.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind desemnarea reprezentantului României în Comitetul Nabucco

 

Având în vedere Adresa nr. 198,260 din 13 martie 2013 a Ministerului Economiei, înregistrată la Cabinetul Primului-Ministru cu nr. 5/1.714 din 13 martie 2013,

ţinând cont de prevederile Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungară, România şi Republica Turcia privind Proiectul Nabucco, semnat ia Ankara la 13 iulie 2009, ratificat prin Legea nr. 57/2010, precum şi ale Memorandumului nr. 143.262/2010 cu tema „Desemnarea reprezentantului României în cadrul Comitetului Nabucco instituit prin Acordul între Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungară, România şi Republica Turcia privind Proiectul Nabucco, semnat la Ankara. 13 iulie 2009”,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Rodin Traicu se eliberează din calitatea de reprezentant al României în Comitetul Nabucco.

Art. 2. - Începând cu data prevăzută la art. 1, domnul Minai Adrian Albulescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, se desemnează în calitatea de reprezentant al României în Comitetul Nabucco.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 4 aprilie 2013.

Nr. 180.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind reluarea, la cerere, a activităţii doamnei Claudia Ioana Szabo în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere cererea doamnei Claudia Ioana Szabo, înregistrată la Cabinetul Primului-Ministru cu nr. 5/2106 din 29 martie 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 96 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 1 mai 2013, doamna Claudia Ioana Szabo îşi reia, la cerere, activitatea în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 4 aprilie 2013.

Nr 181.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Colţea - Compartimentul de transplant medular pentru activitatea de transplant de celule stern hematopoietice centrale şi din sângele periferic în scop terapeutic

 

Văzând Referatul de aprobare întocmit de Direcţia de asistenţă medicală şi politici publice nr. E.N. 3.211 din 2013 şi Adresa Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 358 din 15 martie 2013, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 18.311 din 18 martie 2013,

având în vedere titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acreditează unitatea sanitară Spitalul Clinic Colţea - Compartimentul de transplant medular pentru activitatea de transplant de celule stern hematopoietice centrale şi din sângele periferic în scop terapeutic, cu sediul în Bulevardul I. C. Brătianu nr. 1, Bucureşti, sectorul 3.

Art. 2. - (1) Acreditarea unităţii sanitare prevăzute la art. 1 este valabilă 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Valabilitatea acreditării încetează înainte de termenul prevăzut la alin. (1) dacă drept urmare a inspecţiilor efectuate în condiţiile legii, se constată că unitatea sanitară respectivă nu respectă prevederile legale în vigoare,

(3) Orice modificare a criteriilor iniţiale de acreditare intervenită în cadrul unităţii acreditate se notifică Agenţiei Naţionale de Transplant în vederea reacreditării.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, Agenţia Naţională de Transplant, precum şi unitatea sanitară vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 1 aprilie 2013.

Nr. 436.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI D E SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea unor programe naţionale, respectiv subprograme de sănătate, cu scop curativ, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru anumite boli cronice, respectiv anumite DCI-uri prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Serviciului medical al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. MS/SM/998 din 12 martie 2013;

- art. 52 şi 268 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 5 alin. (1) pct. 25 şi 26, art. 8, art. 18 pct. 17 şi art. 37 din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare ale comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea unor programe naţionale, respectiv subprograme de sănătate, cu scop curativ, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare ale comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru anumite boli cronice, respectiv anumite DCI-uri prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexele nr. 4-10, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Regulamentele prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi modificate la propunerea justificată a membrilor comisiilor de experţi, cu aprobarea preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Art. 2. - (1) Comisiile de experţi care funcţionează la nivelul CNAS sunt în subordinea preşedintelui CNAS şi sunt coordonate metodologic de medicul-şef - director general adjunct al CNAS.

(2) Numirea şi revocarea persoanelor din componenţa comisiilor de experţi se fac prin ordin al preşedintelui CNAS.

(3) Comisiile de experţi îşi desfăşoară activitatea în şedinţe organizate periodic, potrivit prevederilor regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora, şi ori de câte oi este necesar, la propunerea preşedintelui fiecărei comisii de experţi şi cu aprobarea preşedintelui CNAS.

(4) Comisiile de experţi întocmesc pentru fiecare şedinţă câte un proces-verbal, semnat de membrii prezenţi, în care se consemnează deciziile luate.

(5) Şedinţele se desfăşoară numai în prezenţa preşedintelui comisiei de experţi şi a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

(6) În situaţia în care, din motive obiective, preşedintele nu poate participa la lucrările comisiei de experţi, deleagă această competenţă unuia dintre membrii comisiei.

Art. 3. - (1) Şedinţele comisiilor de experţi au loc la sediul CNAS.

(2) Membrii comisiilor de experţi beneficiază de o indemnizaţie lunară de 1% din indemnizaţia preşedintelui CNAS, care se acordă doar o dată pe lună, indiferent de numărul de şedinţe convocate.

(3) Cheltuielile reprezentând plata indemnizaţiei lunare de 1% din indemnizaţia preşedintelui CNAS se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pe baza situaţiei privind participarea nominală a membrilor comisiei de experţi la şedinţele desfăşurate conform regulamentului de organizare şi funcţionare, în fiecare lună. Membrii comisiilor de experţi vor depune la Direcţia resurse umane, salarizare şi evaluare personal, până la data de 5 a lunii următoare numirii, codul IBAN al contului în care se va achita indemnizaţia, denumirea băncii la care este deschis contul şi codul numeric personal (copie a cărţii de identitate - CI).

(4) Situaţia prezenţei membrilor comisiei de experţi, certificată prin semnătura preşedintelui acesteia şi cu avizul preşedintelui CNAS, este depusă la Direcţia resurse umane, salarizare şi evaluare personal din cadrul Direcţiei generale economice a CNAS, lunar, până la data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă.

(5) Cheltuielile de deplasare a membrilor comisiilor de experţi din alte localităţi, ocazionate de participarea la şedinţele comisiilor de experţi, sunt suportate de CNAS, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare, în baza unui referat aprobat de preşedintele CNAS.

Art. 4. - Membrii comisiilor de experţi şi direcţiile de specialitate din cadrul CNAS vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 814/2008 privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru anumite boli cronice, respectiv anumite DCI-uri prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 5 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, şi Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 759/2008 privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru implementarea unor programe/subprograme naţionale de sănătate din cadrul Programului naţional de sănătate cu scop curativ, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 31 octombrie 2008, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Doru Bădescu

 

Bucureşti, 21 martie 2013.

Nr. 180.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

a comisiilor de experţi ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea Programului naţional de oncologie şi pentru monitorizarea activă a terapiilor specifice oncologice

 

A. Tratamentul bolnavilor cu afecţiuni oncologice

1. Comisia de experţi a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea Programului naţional de oncologie, denumită în continuare Comisia pentru program, are următoarele atribuţii:

a) aprobă iniţierea şi/sau continuarea tratamentelor cu medicamente care se eliberează cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), cu respectarea protocoalelor naţionale, adaptate la cele europene. Comisia pentru program nu emite aprobări de terapie retroactive;

b) elaborează criterii de eligibilitate, de excludere şi de prioritizare a pacienţilor eligibili în vederea includerii lor în tratament, precum şi planul de monitorizare;

c) elaborează, pe bază de dovezi, protocoale terapeutice şi scheme terapeutice, care vor fi utilizate în vederea decontării. Protocoalele vor avea la bază ghidurile Societăţii Europene de Oncologie Medicală - ESMO;

d) aprobă şi modifică schemele terapeutice pentru medicamentele specifice, în condiţii de eficienţă economică (buget aprobat);

e) elaborează rapoarte trimestriale care conţin numărul pacienţilor intraţi în tratament, numărul pacienţilor aflaţi în tratament, pe scheme terapeutice şi diagnostic;

f) informează casele de asigurări de sănătate şi direcţiile CNAS implicate în derularea programului asupra deciziilor emise în vederea asigurării finanţării;

g) elaborează circuitul documentelor care să asigure funcţionarea sa adecvată;

h) analizează impactul asupra bugetului alocat programului în urma introducerii unor medicamente noi şi/sau a unor indicaţii terapeutice noi.

2. În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Comisia pentru program va avea întâlniri lunare la sediul CNAS şi, după caz, întâlniri extraordinare la convocarea preşedintelui Comisiei pentru program sau a preşedintelui CNAS.

3. Actele oficiale ale Comisiei pentru program sunt semnate numai de membrii acesteia.

4. Comisia pentru program elaborează formularul-tip al deciziilor de aprobare pentru tratament.

5. Fiecare membru al Comisiei pentru program are drept de vot, dar nu şi de veto.

6. Circuitul documentelor:

a) Casele de asigurări de sănătate au obligaţia şi responsabilitatea să transmită la CNAS referatele completate ale pacienţilor, în vederea aprobării iniţierii şi/sau continuării tratamentului solicitat.

b) Documentele medicale vor fi transmise de casele de asigurări de sănătate la CNAS prin poştă/fax (cazuri motivate)în timp util (în primele 10 zile calendaristice ale fiecărei luni), având: număr de înregistrare, adresa de înaintare cu antetul casei de asigurări de sănătate respective şi tabel centralizator al referatelor, astfel încât în urma acestui demers toţi pacienţii să fie luaţi în evidenţă atât în teritoriu, cât şi la CNAS.

c) Dosarele pacienţilor pentru iniţierea tratamentului trebuie să conţină referatul de justificare, parafat şi semnat de medicul curant, validat de medicul coordonator, investigaţiile care susţin diagnosticul şi evoluţia bolii, precum şi copie după cartea de identitate a pacientului şi consimţământul scris al acestuia pentru tratamentul propus.

d) Pentru dosarele incomplete, întreaga responsabilitate pentru lipsa de acoperire a reţetei revine în exclusivitate medicului curant şi caselor de asigurări de sănătate în evidenţa cărora se află pacienţii.

e) În baza tabelelor centralizatoare emise lunar de către Comisia pentru program, care conţin situaţia pacienţilor evaluaţi în şedinţă, fiecare casă de asigurări de sănătate va elabora decizia individuală a pacientului (tratament/respingere, după caz), care va conţine şi eventualele observaţii/solicitări ale Comisiei pentru program, şi, de asemenea, va informa medicul curant asupra deciziei referitoare la pacientul evaluat pentru care acesta a trimis propunerea de iniţiere/continuare de tratament.

B. Monitorizarea activă a terapiilor specifice oncologice

1. Comisia de experţi a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru monitorizarea activă a terapiilor specifice oncologice, denumită în continuare Comisia pentru monitorizare, are următoarele atribuţii:

a) analizează dosarul fiecărui bolnav, transmis prin poştă de casele judeţene de asigurări de sănătate, în vederea aprobării efectuării examinării PET/CT (Positron Emission Tomography/Computed Tomography);

b) emite decizii de aprobare/respingere a efectuării examinării PET/CT, a căror valabilitate începe la data emiterii acestora. Deciziile de aprobare au o valabilitate de 3 luni. Nu se emit decizii cu valabilitate retroactivă;

c) elaborează rapoarte trimestriale care conţin numărul dosarelor examinate, numărul dosarelor aprobate şi numărul de rezultate transmise de fiecare furnizor care derulează programul;

d) informează casele de asigurări de sănătate şi direcţiile CNAS implicate în derularea subprogramului asupra deciziilor emise în vederea asigurării finanţării;

e) elaborează circuitul documentelor care să asigure funcţionarea sa adecvată.

2. În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Comisia pentru monitorizare va avea întâlniri lunare la sediul CNAS şi, după caz, întâlniri extraordinare la convocarea preşedintelui CNAS.

3. Actele oficiale ale Comisiei pentru monitorizare pentru examinare PET/CT sunt semnate numai de membrii acesteia.

4. Fiecare membru al Comisiei pentru monitorizare are drept de vot, dar nu şi de veto.

5. Circuitul documentelor:

a) Documentul principal îl reprezintă referatul de justificare, completat de medicul curant oncolog/hematolog, cu respectarea criteriilor de eligibilitate, şi avizat de coordonatorul de program de la nivelul judeţului respectiv sau din centrul universitar, după caz.

b) Dosarele pacienţilor pentru aprobarea efectuării examinării PET/CT trebuie să conţină: referatul de justificare, investigaţiile care susţin diagnosticul şi evoluţia bolii, copia actului de identitate, consimţământul pacientului.

c) Dosarele se depun la casele de asigurări de sănătate, care le transmit lunar la CNAS, în primele 10 zile calendaristice ale fiecărei luni, cu adresă de înaintare şi tabel centralizator al dosarelor înaintate.

d) Pentru dosarele incomplete sau care nu respectă criteriile de eligibilitate, întreaga responsabilitate revine În exclusivitate medicului curant şi caselor de asigurări de sănătate în evidenţa cărora se află pacienţii şi acestea sunt respinse de drept.

e) Comisia pentru monitorizare analizează în sesiuni ordinare sau extraordinare dosarele depuse şi emite decizii de aprobare/respingere a efectuării explorării.

f) Decizia este comunicată pacientului de către casa de asigurări de sănătate care a înregistrat dosarul, după primirea unei copii a acesteia de la Comisia pentru monitorizare.

g) Pacientul se programează la furnizor şi efectuează examinarea, după care prezintă rezultatul, în original şi în copie, medicului oncolog/hematolog care a întocmit referatul.

h) Furnizorul este obligat să transmită lunar la CNAS, în format electronic, centralizatorul investigaţiilor efectuate.

 

ANEM Nr. 2

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

a Comisiei de experţi a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea Programului naţional de hemofilie, talasemie şi alte boli rare - tratamentul specific talasemiei si hemofiliei

 

1. Comisia de experţi a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea Programului naţional de hemofilie, talasemie şi alte boli rare - tratamentul specific talasemiei şi hemofiliei, denumită în continuare Comisie, îşi desfăşoară activitatea specifică pentru aprobarea tratamentului chelatoral talasemiei si are următoarele atribuţii:

a) aprobă în condiţii de eficienţă economică (buget aprobat) dosarele pacienţilor cu talasemie transmise pentru iniţierea şi continuarea tratamentului;

b) emite decizii de avizare/neavizare (se specifică motivele neincluderii în tratament) a terapiei, a căror valabilitate este înscrisă pe decizie; deciziile vor fi transmise prin fax către casele de asigurări de sănătate. Nu se emit aprobări de terapie retroactive;

c) elaborează criteriile de eligibilitate şi de excludere a pacienţilor cu talasemie, precum şi planul de monitorizare;

d) elaborează circuitul documentelor care să asigure funcţionarea sa adecvată.

2. În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Comisia va avea întâlniri periodice la sediul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) şi, după caz, întâlniri extraordinare, la convocarea preşedintelui Comisiei sau a preşedintelui CNAS.

3. Comisia elaborează un raport semestrial care conţine numărul pacienţilor intraţi în tratament şi numărul pacienţilor aflaţi în tratament.

4. Circuitul documentelor:

a) Dosarele se depun la casele de asigurări de sănătate, care le vor transmite la CNAS în original, numai prin poştă, însoţite de adresă de înaintare şi având număr de înregistrare al casei respective.

b) Dosarele pacienţilor trebuie să conţină: referatul de justificare, având număr de înregistrare, parafat şi semnat de medicul curant (hematolog sau competenţă de hematologie) şi validat de medicul coordonator al programului; consimţământul informat al pacientului semnat la iniţierea tratamentului; datele de identitate ale bolnavului, inclusiv adresă şi număr de telefon (copia actului de identitate se va trimite la iniţierea tratamentului sau când survin modificări ale datelor înscrise în actul de identitate); investigaţiile care susţin diagnosticul (electroforeza hemoglobinei pacientului şi a părinţilor, diagnostic molecular în cazuri neconcludente) şi evoluţia bolii: feritină serică recentă, probe biologice recente (creatinină serică, clearance de creatinină, transaminaze serice, proteinurie, bilirubină, fosfataza alcalină serică), ecografie abdominală şi ecocardiografie; examen oftalmologie şi examen O.R.L.; înălţime şi greutate pentru copii (sub 12 ani) şi adolescenţi (12-16 ani).

c) Comisia poate solicita medicului curant completarea dosarului unui bolnav cu documente justificative privind evoluţia bolii şi terapia administrată, boli asociate etc.

d) Pentru continuarea tratamentului se va respecta planul de monitorizare conform metodologiei.

e) Casa de asigurări de sănătate care trimite dosarul pacientului către CNAS îşi asumă responsabilitatea asigurării bugetare a tratamentului specific pentru fiecare pacient; pentru dosarele incomplete, întreaga responsabilitate revine în exclusivitate medicului curant şi coordonatorului de program.

5. Circuitul informaţiei şi al documentelor va fi asigurat de secretarul Comisiei.

 

ANEXA Nr. 3

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

a Comisiei de experţi a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea Programului naţional de diagnostic şi tratament pentru bolnavii cu boli rare - scleroză multiplă

 

1. Comisia de experţi a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea Programului naţional de diagnostic şi tratament pentru bolnavii cu boli rare - scleroză multiplă, denumită în continuare Gorniste, are următoarele atribuţii:

a) stabileşte schemele terapeutice pentru prevenţia secundară a pacienţilor cu scleroză multiplă;

b) elaborează criteriile de eligibilitate pentru terapia imunomodulatoare;

c) stabileşte criteriile de excludere din program a bolnavilor cu scleroză multiplă;

d) stabileşte criteriile de schimbare a tratamentului cu un alt imunomodulator;

e) analizează stocurile raportate la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS);

f) solicită coordonatorilor teritoriali situaţia bolnavilor cu scleroză multiplă;

g) analizează situaţia centralizată la nivelul CNAS a bolnavilor cu scleroză multiplă;

h) stabileşte metodologia de derulare a Programului naţional de diagnostic şi tratament pentru bolnavii cu boli rare - scleroză multiplă;

i) analizează dosarele bolnavilor cu scleroză multiplă transmise de coordonatorii teritoriali în vederea aprobării tratamentului;

j) aprobă referatele de justificare pentru iniţierea tratamentului cu medicamentele care se eliberează cu aprobarea comisiei de !a nivelul CNAS, cuprinse în Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru bolnavii cu boli rare - scleroză multiplă, transmise de coordonatorii teritoriali ai programului împreună cu documentele necesare justificării propunerii de tratament;

k) centralizează trimestrial situaţia bolnavilor cu scleroză multiplă eligibili pentru includerea în program, transmisă de coordonatorii teritoriali: datele de identificare (nume, prenume, CNP, localitatea de domiciliu) şi precizarea formei clinico-evolutive de boală.

2. Dosarele bolnavilor cu scleroză multiplă transmise Comisiei pentru iniţierea tratamentului trebuie să cuprindă: referatul de justificare, parafat şi semnat de medicul coordonator teritorial, copii după analizele medicale care susţin diagnosticul, respectiv examen IRM cerebral şi eventual medular recent, potenţiale evocate (opţional, în funcţie de criteriile internaţionale de diagnostic McDonald actualizate), analiza LCR (opţional, în funcţie de criteriile internaţionale de diagnostic McDonald actualizate), copii după analizele biologice recente (hemoleucogramă, TGO, TGP, examen serologic pentru HIV), precum şi consimţământul informat semnat (specimen de semnătură) şi datat al bolnavului, în funcţie de tipul de tratament propus. Este recomandabil ca, înaintea începerii tratamentului cu natalizumab, să se facă dozarea serică a anticorpilor anti­virus JC. Pentru aceşti din urmă pacienţi trebuie să se facă obligatoriu, după 2 ani de tratament cu natalizumab, dozarea serică a anticorpilor anti-virus JC, iar continuarea tratamentului se va face doar după stratificarea riscului pentru LE MP al pacientului, conform recomandărilor producătorului (pe sistemul Stratify Risk Score), care se va aduce pacientului la cunoştinţă, după care acesta semnează un nou consimţământ informat scris de continuare sau de necontinuare a tratamentului. Referatul de justificare va fi conform modelului prevăzut în ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor de sănătate şi se va completa cu următoarele informaţii: date de identitate ale bolnavului (adresă, telefon), informaţii privind evoluţia bolii (forma clinico-evolutivă, debut, număr de pusee), boli asociate, rezultatul examenului neurologic recent si scorul EDSS.

3. Dosarele complete ale pacienţilor eligibili pentru includerea în program se vor păstra la sediul unităţii sanitare unde se derulează programul de tratament şi vor fi transmise la CNAS în primele 10 zile calendaristice din luna în care se analizează dosarul de către Comisie, atunci când se solicită includerea în program a fiecărui pacient; referatele de justificare vor avea număr de înregistrare al casei de asigurări de sănătate, astfel încât toţi pacienţii să fie luaţi în evidenţă atât la casele de asigurări de sănătate judeţene, cât şi la CNAS. Bolnavii cu scleroză multiplă a!e căror dosare sunt transmise Comisiei pentru iniţierea tratamentului sunt bolnavii aflaţi în baza de date a fiecărui centru medical prin care se derulează programul. Pentru dosarele incomplete, întreaga responsabilitate pentru disfuncţionalităţi în asigurarea tratamentului revine în exclusivitate medicului curant şi medicului coordonator în evidenţa cărora se află bolnavii cu scleroză multiplă. Orice modificare în conduita terapeutică a bolnavilor beneficiari de program, respectiv întrerupere sau schimbare de tratament, va fi comunicată în scris Comisiei în maximum 10 zile de la efectuarea acesteia de către coordonatorul teritorial.

4. Comisia poate solicita completarea dosarului unui bolnav cu documente justificative privind evoluţia bolii şi terapia administrată, boii asociate, examen psihiatric.

5. Comisia elaborează formularul-tip al deciziilor de aprobare pentru tratament.

6. Deciziile de aprobare pentru tratament se transmit prin fax caselor de asigurări de sănătate, respectiv medicului coordonator de program - scleroză multiplă.

7. În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Comisia va avea întâlniri lunare şi, după caz, întâlniri extraordinare la convocarea preşedintelui Comisiei sau a preşedintelui CNAS.

8. Circuitul informaţiei şi al documentelor va fi asigurat de secretarul Comisiei.

9. Comisia se va întâlni trimestrial cu coordonatorii teritoriali la sediul CNAS, în vederea analizei derulării programului - scleroză multiplă.

 

ANEXA Nr. 4

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

a Comisiei de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru tratamentul specific în psoriazisul cronic sever

 

1. Comisia de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru tratamentul specific în psoriazisul cronic sever, denumită în continuare CCNASP, îşi desfăşoară activitatea specifică pentru aprobarea tratamentului în psoriazisul cronic sever (placard) - tratament cu biologice.

2. CCNASP emite decizii de avizare/neavizare a terapiei, a căror valabilitate începe la data de emitere a deciziei şi se termină la sfârşitul intervalului înscris pe decizie. Nu se emit decizii cu valabilitate retroactivă.

3. În vederea iniţierii/continuării terapiei specifice, casele de asigurări de sănătate vor transmite la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate dosarele pacienţilor diagnosticaţi cu psoriazis cronic sever pe care le au în evidenţă, în ordinea depunerii (în conformitate cu numărul de înregistrare).

4. CCNASP îşi elaborează criteriile proprii de prioritate a pacienţilor eligibili în vederea includerii în tratament, precum şi planul de monitorizare.

5. CCNASP procedează la selecţia dosarelor primite de la casele de asigurări de sănătate pe baza criteriilor proprii de prioritate elaborate.

6. CCNASP avizează/nu avizează schemele terapeutice pentru medicamentele specifice, în conformitate cu protocoalele terapeutice şi în condiţii de eficienţă economică (bugetul aprobat).

7. CCNASP elaborează un raport semestrial care conţine numărul pacienţilor intraţi în tratament şi numărul pacienţilor aflaţi în tratament. Raportul poate fi folosit în scop ştiinţific la elaborarea unor lucrări sau ghid uri care pot fi prezentate ori publicate.

8. CCNASP poate stabili în anumite situaţii completarea dosarelor cu elemente suplimentare (investigaţii, evaluări etc.).

9. CCNASP propune modificarea sau completarea protocoalelor terapeutice în funcţie de evoluţia cunoaşterii medicale (medicina bazată pe dovezi).

10. CCNASP poate propune introducerea în terapia specifică şi a altor produse medicamentoase şi propune protocolul necesar aplicării acestor terapii.

11. CCNASP întocmeşte răspunsurile potrivit deciziei luate individual pentru fiecare pacient sau utilizând centralizatoare, după caz, şi le transmite caselor de asigurări de sănătate teritoriale. Deciziile pot fi: includere în tratament, neincludere în tratament (se specifică motivele neincluderii în tratament), completarea dosarului (cu menţionarea datelor sau a documentelor incomplete ori cu valabilitate depăşită).

12. CCNASP elaborează documentele în baza cărora se fac iniţierea şi monitorizarea tratamentului (fişe de iniţiere/fişe de monitorizare sau referate de justificare, decizii) şi stabileşte circuitul documentelor, pe care îl transmite prin adresă oficială caselor de asigurări de sănătate, în vederea asigurării funcţionării adecvate a comisiei de experţi.

13. CCNASP are ştampilă proprie, iar actele sale oficiale sunt semnate numai de preşedintele comisiei şi de membrii acesteia.

 

ANFXA Nr. 5

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

a Comisiei de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru tratamentul specific în boala Gaucher

 

1. Comisia de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru tratamentul specific în boala Gaucher, denumită în continuare CCNASG, îşi desfăşoară activitatea pentru aprobarea tratamentului specific în boala Gaucher.

2. CCNASG emite decizii de avizare/neavizare a terapiei, a căror valabilitate începe la data de emitere a deciziei şi se termină la sfârşitul intervalului înscris pe decizie. Nu se emit decizii cu valabilitate retroactivă.

3. Diagnosticul şi monitorizarea semestrială specifică a pacienţilor cu boala Gaucher se realizează în Centrul de patologie genetică (Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii) din Cluj-Napoca. Centrul urmând să întocmească dosarele pacienţilor.

4. CCNASG solicită Centrului de patologie genetică din Cluj-Napoca trimiterea dosarelor pacienţilor, de regulă semestrial, cu excepţia pacienţilor recent diagnosticaţi cu forme severe de boală care necesită iniţiere imediată a terapiei.

5. CCNASG îşi elaborează criteriile proprii de prioritate a pacienţilor eligibili în vederea includerii în tratament, precum şi planul de monitorizare.

6. CCNASG va proceda la selecţia dosarelor primite de la Centrul de patologie genetică din Cluj-Napoca pe baza criteriilor proprii de prioritate elaborate, în vederea încadrării în bugetul alocat.

7. CCNASG avizează/nu avizează schemele terapeutice pentru medicamentele specifice, în conformitate cu protocoalele terapeutice şi în condiţii de eficienţă economică (bugetul aprobat).

8. CCNASG elaborează un raport semestrial care conţine numărul de pacienţi intraţi în tratament, numărul pacienţilor aflaţi în tratament, numărul estimat al pacienţilor aflaţi pe listele de prioritate.

9. CCNASG elaborează un raport semestrial financiar care conţine consumul lunar de Imiglucerasum şi Miglustatum şi cheltuielile angajate pentru tratamentul bolti Gaucher, pe pacient şi pe judeţe.

10. CCNASG solicită trimestrial caselor de asigurări de sănătate rapoarte privind numărul de pacienţi aflaţi în tratament şi numărul estimativ de iniţieri pe care le poate susţine în perioada următoare (dacă în judeţul respectiv există pacienţi netrataţi), în funcţie de bugetul alocat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pe anul în curs.

11. CCNASG transmite caselor de asigurări de sănătate teritoriale copii de pe dosarele pacienţilor şi răspunsurile potrivit deciziei luate individual pentru fiecare pacient. Deciziile pot fi: includere în tratament, neincludere în tratament (se specifică motivele neincluderii în tratament).

12. CCNASG transmite Centrului de patologie genetică din Cluj-Napoca deciziile luate individual pentru fiecare pacient.

13. CCNASG elaborează documentele în baza cărora se fac iniţierea şi monitorizarea tratamentului (fişe de iniţiere/fişe de monitorizare sau referate de justificare, decizii) şi stabileşte circuitul documentelor, pe care îl transmite prin adresă oficială caselor de asigurări de sănătate, în vederea asigurării funcţionării adecvate a comisiei de experţi.

14. CCNASG are ştampilă proprie, iar actele sale oficiale sunt semnate numai de preşedintele comisiei şi de membrii acesteia.

 

ANEXA Nr. 6

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

a Comisiei de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru monitorizarea activă a terapiilor specifice oncologice în endocrinologie

 

1. Comisia de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru monitorizarea activă a terapiilor specifice oncologice în endocrinologie, denumită în continuare CMATSOE, îşi desfăşoară activitatea specifică pentru aprobarea tratamentului în acromegalie şi tumori neuroendocrine.

2. În vederea iniţierii/continuării terapiei specifice, casele de asigurări de sănătate vor transmite la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate dosarele pacienţilor diagnosticaţi cu tumori cu expansiune supraselară şi tumori neuroendocrine, pe care le au în evidenţă, doar în situaţia în care există fonduri aprobate pentru iniţierea, respectiv continuarea tratamentului.

3. CMATSOE îşi elaborează criteriile proprii de prioritate ale pacienţilor eligibili în vederea includerii în tratament, precum şi planul de monitorizare.

4. CMATSOE propune modificarea sau completarea protocoalelor terapeutice în funcţie de evoluţia cunoaşterii medicale (medicina bazată pe dovezi).

5. CMATSOE avizează/nu avizează schemele terapeutice în conformitate cu protocoalele terapeutice şi în condiţii de eficienţă economică (buget aprobat).

6. CMATSOE emite decizii de includere/neincludere în tratament a căror valabilitate începe de la data emiterii deciziei şi se termină la sfârşitul intervalului înscris pe decizie. Nu se emit decizii cu valabilitate retroactivă.

7. CMATSOE elaborează un raport semestrial care cuprinde numărul pacienţilor intraţi în tratament şi numărul pacienţilor aflaţi în tratament.

8. CMATSOE întocmeşte răspunsurile potrivit deciziei luate pentru fiecare pacient în parte şi le transmite caselor de asigurări de sănătate. Deciziile pot fi: includere în tratament, neincludere în tratament (se specifică motivele neincluderii în tratament), completarea dosarului (cu menţionarea datelor sau a documentelor incomplete/inexistente care trebuie transmise).

9. CMATSOE elaborează documentele în baza cărora se fac iniţierea şi monitorizarea tratamentului (fişe de iniţiere/de monitorizare, decizii) şi stabileşte documentele care alcătuiesc dosarul şi circuitul acestora.

10. CMATSOE are ştampilă proprie, iar actele sale oficiale sunt semnate numai de preşedintele comisiei şi de membrii acesteia.

 

ANEXA Nr. 7

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

a Comisiei de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru tratamentul specific hepatitelor cronice şi cirozei hepatice de etiologie virală, precum şi pentru boala inflamatorie cronică intestinală

 

1. Comisia de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru tratamentul specific hepatitelor cronice şi cirozei hepatice de etiologie virală, precum şi pentru boala inflamatorie cronică intestinală, denumită în continuare CCNASHCBI. are următoarele atribuţii:

a) analizează dosarele pentru iniţierea/continuarea terapiei antivirale solicitate lunar caselor de asigurări de sănătate, în număr proporţional cu numărul pacienţilor aflaţi pe listele de aşteptare;

b) analizează dosarele pentru aprobarea terapiei cu agenţi biologici în bolile inflamatorii intestinale nespecifice (boala Crohn şi rectocolita ulcerohemoragică),

2. Casele de asigurări de sănătate transmit dosarele solicitate însoţite de o adresă de înaintare în care sunt specificate sumele disponibile în vederea iniţierii şi continuării tratamentului specific pentru fiecare afecţiune.

A. Tratamentul specific hepatitelor cronice şi cirozei hepatice de etiologie virală

1. Ordinea de iniţiere a tratamentului antiviral va fi cea a vechimii dosarelor, după data înregistrării lor la casele de asigurări de sănătate. Fac excepţie de la această regulă următoarele categorii de pacienţi:

a) forme grave de hepatită cronică VHC (pacienţi cu valori ale transaminazelor peste 3X LNS, histologie cu scor Metavir A3F3, precum şi viremie peste 1.000.000 Ul/ml), cu diagnosticul stabilit şi confirmat, de preferinţă, într-o secţie de Gastroenterologie dintr-o clinică universitară;

b) pacienţii cu vârsta cuprinsă între 3-18 ani;

c) cazurile de infecţie virală în context profesional, CU documente care să ateste activitatea desfăşurată intr-o unitate sanitară;

d) pacienţii cu hepatită cronică VHC care necesită tratament antiviral pentru evitarea inducerii replicării virale de către medicamentele citostatice necesare tratamentului oncologic concomitent (la indicaţia medicului oncolog).

2. CCNASHCBI avizează/nu avizează schemele terapeutice pentru medicamentele specifice, în conformitate cu protocoalele terapeutice şi în condiţii de eficienţă economică (bugetul aprobat).

3. CCNASHCBI emite decizii de avizare/neavizare a terapiei, a căror valabilitate începe la data emiterii deciziei şi se termină la sfârşitul intervalului înscris pe decizie. Nu se emit decizii cu valabilitate retroactivă.

4. CCNASHCBI solicită lunar caselor de asigurări de sănătate rapoarte privind numărul de pacienţi aflaţi în tratament, pe tipuri de afecţiuni, şi sumele totale cheltuite, precum şi numărul de pacienţi aflaţi pe listele de aşteptare, pe tipuri de afecţiuni.

5. CCNASHCBI elaborează un raport semestrial financiar care conţine consumul lunar şi cheltuielile angajate pentru tratamentul hepatitei cronice, cirozei hepatice de etiologie virală, precum şi pentru tratamentul bolii inflamatorii cronice intestinale, pe pacient şi pe judeţe.

6. CCNASHCBI întocmeşte răspunsurile potrivit deciziei luate individual pentru flecare pacient şi le transmite caselor de asigurări de sănătate. Deciziile pot fi: includere în tratament, neincludere în tratament (se specifică motivele neincluderii în tratament), completarea dosarului (cu menţionarea datelor sau a documentelor incomplete şi cu valabilitate depăşită).

7. CCNASHCBI va acorda aprobări pe toată durata prevăzută în protocol după comportamentul viremiilor periodice (pentru hepatita C: 8 luni dacă viremia este nedetectabilă la 12 săptămâni, 5 luni dacă viremia este nedetectabilă la 24 de săptămâni de tratament; pentru hepatita B: din 6 în 6 luni, până la finele tratamentului).

8. CCNASHCBI elaborează documentele în baza cărora se fac iniţierea şi monitorizarea tratamentului (fişe de iniţiere/fişe de monitorizare sau referate de justificare, decizii) şi stabileşte circuitul documentelor, pe care îl transmite prin adresă oficială caselor de asigurări de sănătate, în vederea asigurării funcţionării adecvate a CCNASHCBI.

9. Probele biologice care au fost luate în considerare la prescrierea tratamentului (transaminaze, biopsie hepatică, viremie) îşi păstrează valabilitatea până la iniţierea tratamentului. Se va evalua la iniţiere doar situaţia hematologică (hemograma completă: hemoglobina, număr de leucocite, formula leucocitară, număr de trombocite) şi va fi reactualizată viremia pentru hepatita cronică virală C şi ciroza hepatică C, dacă termenul este mai mare de 12 luni de la efectuarea ei iniţială şi dacă medicul curant consideră că evaluarea este în favoarea pacientului.

10. Medicul curant împreună cu medicul coordonator vor fi responsabili pentru deciziile de reducere sau întrerupere a tratamentului din cauza apariţiei unor reacţii adverse (psihiatrice, tiroidiene, imunologice sau hematologice), iar CCNASHCBI va fi informată despre aceste decizii, cu documente medicale anexate. Medicii coordonatori vor verifica documentele medicale din dosarele pacienţilor, astfel încât indicaţia terapeutică să fie în conformitate cu protocolul terapeutic elaborat.

11. CCNASHCBI va fi informată despre utilizarea factorilor de creştere hematologici, iar medicul curant va documenta decizia luată, cu documente medicale anexate.

12. Pentru evitarea utilizării tratamentului antiviral la pacienţi cu alte forme de hepatită cronică asociate hepatitelor virale (hepatită autoimună, steatohepatită etc.) şi pentru diagnosticul corect al stadiului evolutiv al cirozelor hepatice, diagnosticul iniţial şi indicaţia de tratament antiviral se vor stabili, de preferinţă, în centre terţiare de gastroenterologie şi hepatologie.

B. Tratamentul cu agenţi biologici în bolile inflamatorii intestinale nespecifice (boala Crohn şi rectocolita ulcerohemoragică)

1. Acest tip de tratament este indicat pacienţilor care nu au răspuns sau nu tolerează tratamentul iniţial imunosupresor (corticosteroizi, azatioprina/6 mercaptopurina, metotrexat, ciclosporina).

2. Diagnosticul, indicaţia, aplicarea şi monitorizarea acestui tip de tratament se vor face în centrele de gastroenterologie şi hepatologie terţiare (Bucureşti, laşi, Cluj, Timişoara, Craiova, Târgu Mureş. Constanţa), iar la CCNASHCBI va fi înaintată documentaţia biologică, endoscopică, histologică şi terapeutică care să confirme necesitatea tratamentului biologic.

3. Medicii coordonatori de la nivelul caselor de asigurări de sănătate judeţene, ai Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, precum şi ai Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, privind diagnosticul şi tratamentul hepatitelor cronice, cirozelor hepatice şi bolilor inflamatorii intestinale, vor avea calificarea profesională de medic primar în specialitatea Gastroenterologie.

4. CCNASHCBI are ştampilă proprie, iar actele sale oficiale sunt semnate numai de preşedintele şi de membrii acesteia.

 

ANEXA Nr. 8

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

a Comisiei de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru tratamentul infertilităţii de cauză hormonală

 

1. Comisia de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru tratamentul infertilităţii de cauză hormonală, denumită în continuare CCNASIH, îşi desfăşoară activitatea specifică pentru aprobarea tratamentului în infertilitatea de cauză hormonală.

2. CCNASIH emite decizii de aviza re/nea vizare a terapiei, a căror valabilitate începe la data de emitere a deciziei şi se termină la sfârşitul intervalului înscris pe decizie. Nu se emit decizii cu valabilitate retroactivă.

3. Casele de asigurări de sănătate vor transmite dosarele asiguraţilor care solicită iniţierea tratamentului specific cu Follitropinum Alfa, Follitropinum Beta şi Lutropina Alfa.

4. CCNASIH elaborează un raport semestrial care conţine numărul de pacienţi intraţi în tratament.

5. CCNASIH întocmeşte răspunsurile potrivit deciziei luate individual pentru fiecare pacient şi le transmite caselor de asigurări de sănătate teritoriale. Deciziile pot fi: includere în tratament, neincludere în tratament (se specifică motivele neincluderii în tratament).

6. CCNASIH elaborează documentele în baza cărora se face iniţierea tratamentului (fişe de iniţiere, decizii) şi stabileşte circuitul documentelor, pe care îl transmite prin adresă oficială caselor de asigurări de sănătate, în vederea asigurării funcţionării adecvate a comisiei de experţi,

7. CCNASIH are ştampilă proprie, iar actele sale oficiale sunt semnate numai de preşedintele comisiei şi de membrii acesteia.

 

ANEXA Nr. 9

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

a Comisiei de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru tratamentul cu imunosupresoare în poliartrita reumatoidă, artropatia psoriazică, spondilita anchilozantă şi artrita juvenilă

 

1. Comisia de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru tratamentul cu imunosupresoare în poliartrita reumatoidă, artropatia psoriazică, spondilita anchilozantă şi artrita juvenilă, denumită în continuare CCNASPASA, îşi desfăşoară activitatea specifică în conformitate cu prevederile protocoalelor terapeutice privind

tratamentul cu imunosupresoare în poliartrita reumatoidă, artropatia psoriazică, spondilita anchilozantă şi artrita juvenilă.

2. CCNASPASA emite decizii de avizare/neavizare a terapiei, a căror valabilitate începe la data de emitere a deciziei şi se termină la sfârşitul intervalului înscris pe decizia emisa din sistemul informatic. CCNASPASA avizează/sau, după caz, nu avizează schemele terapeutice propuse pentru medicamentele biologice, în conformitate cu protocoalele terapeutice. Nu se emit decizii cu valabilitate retroactivă.

3. CCNASPASA solicită fiecărei case de asigurări de sănătate trimiterea lunară a centralizatoarelor cu dosarele depuse de pacienţii diagnosticaţi cu poliartrita reumatoidă, artropatie psoriazică, spondilita anchilozantă şi artrită juvenilă în limita bugetelor aprobate pe boli cronice. Casele de asigurări de sănătate vor transmite dosarele pe care le au în evidenţă, însoţite de o adresă de înaintare în care se specifică că pot susţine financiar terapia de iniţiere si/sau continuare cu preparatele biologice pentru care se solicită aprobare. Pentru pacienţii care au primit terapie biologică în cadrul studiilor clinice, medicii curanţi vor preciza denumirea studiului, preparatul studiat şi eventualele produse comparatoare, scopul, sumarul design-ului studiului şi durata acestuia, precum şi ultimele analize efectuate de pacient în cadrul studiului respectiv. Aceşti pacienţi sunt consideraţi ca fiind continuări de terapie biologică şi nu iniţieri, având prioritate în soluţionare.

4. CCNASPASA respectă întocmai prevederile protocoalelor şi ghidurilor terapeutice aprobate; în cazul unor restricţii bugetare CCNASPASA poate elabora şi va aplica criterii proprii de prioritizare a pacienţilor eligibili în vederea includerii în tratament, precum şi planul de monitorizare necesar, în conformitate cu ghidurile terapeutice aplicabile. Excepţie face artrita juvenilă ia care nu se aplică criterii de prioritizare.

5. CCNASPASA elaborează un raport trimestrial care conţine numărul de pacienţi intraţi în tratament, numărul pacienţilor aflaţi în tratament, numărul estimat al pacienţilor aflaţi pe listele de aşteptare (în funcţie de datele primite de la casele de asigurări teritoriale).

6. CCNASPASA poate solicita trimestrial caselor de asigurări de sănătate teritoriale rapoarte privind numărul estimativ de iniţieri pe care le poate susţine în perioada următoare, în funcţie de bugetul alocat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pe anul în curs, date pentru care sunt răspunzători.

7. CCNASPASA întocmeşte răspunsurile potrivit deciziei luate individual pentru fiecare pacient şi transmite caselor de asigurări de sănătate teritoriale centralizatoarele cu deciziile acesteia, semnate pe suport hârtie, cât şi electronic de membrii CCNASPASA. Deciziile pot fi: de includere în tratament, neincludere în tratament (se specifică motivele neincluderii în tratament) sau de completare a dosarului (cu menţionarea datelor sau a documentelor incomplete ori cu valabilitate depăşită).

8. CCNASPASA elaborează documentele în baza cărora se fac iniţierea şt monitorizarea tratamentului (fişe de iniţiere/fişe de monitorizare sau referate de justificare, decizii, consimţământul pacientului) şi stabileşte circuitul documentelor, pe care îl transmite prin adresă oficială caselor de asigurări de sănătate, în vederea bunei funcţionări a CCNASPASA. Medicii curanţi au obligativitatea de a înregistra electronic pacienţii în Registrul român de boli reumatice (RRBR).

9. CCNASPASA are ştampilă proprie, iar actele sale oficiale sunt semnate numai de preşedintele comisiei şi de membrii acesteia.

 

ANEXA Nr. 10

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

a Comisiei de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru tratamentul tulburărilor de nutriţie şi metabolism

 

1. Comisia de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru tratamentul tulburărilor de nutriţie şi metabolism, denumită în continuare CCNASTNM, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile protocolului terapeutic privind criteriile de eligibilitate pentru includerea în tratamentul specific şi alegerea schemei terapeutice pentru pacienţii cu obezitate.

2. CCNASTNM emite decizii de avizare/neavizare a terapiei, a căror valabilitate începe la data de emitere a deciziei şi se termină la sfârşitul intervalului înscris pe decizie. Nu se emit decizii cu valabilitate retroactivă.

3. CCNASTNM informează casele de asigurări de sănătate prin adresă despre data când va avea loc şedinţa de analiză a dosarelor depuse de pacienţii diagnosticaţi cu tulburări de nutriţie şi metabolism şi data-limită de trimitere a dosarelor la Casă Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

4. Casele de asigurări de sănătate transmit dosarele pacienţilor pe care le au în evidenţă, însoţite de o adresă de înaintare în care sunt specificate sumele disponibile în vederea iniţierii şi continuării tratamentului care necesită aprobarea comisiei şi centralizatorul cu pacienţi.

5. Casele de asigurări de sănătate introduc în sistemul informatic datele pacienţilor care necesită iniţierea/continuarea terapiei specifice cu istoricul tratamentelor medicale actualizate.

6. CCNASTNM îşi elaborează criteriile proprii de prioritate a pacienţilor eligibili în vederea includerii în tratament, precum şi planul de monitorizare.

7. CCNASTNM va proceda la selecţia dosarelor primite de la casele de asigurări de sănătate pe baza criteriilor proprii de prioritate elaborate, în vederea încadrării în bugetul alocat.

8. CCNASTNM avizează/nu avizează schemele terapeutice pentru medicamentele specifice, în conformitate cu protocoalele terapeutice şi în condiţii de eficienţă economică (bugetul aprobat).

9. CCNASTNM elaborează un raport semestrial care conţine numărul de pacienţi intraţi în tratament, numărul pacienţilor aflaţi în tratament, numărul estimat al pacienţilor aflaţi pe listele de prioritate.

10. CCNASTNM elaborează un raport semestrial financiar care conţine consumul lunar pentru medicamentele aprobate şi cheltuielile pentru tratamentul tulburărilor de nutriţie şi metabolism, pe pacient şi pe judeţe.

11. CCNASTNM solicită trimestrial caselor de asigurări de sănătate rapoarte privind numărul de pacienţi aflaţi în tratament şi numărul estimativ de iniţieri pe care le poate susţine în perioada următoare, în funcţie de bugetul alocat de CNAS pe anul în curs.

12. CCNASTNM întocmeşte răspunsurile potrivit deciziei luate individual pentru fiecare pacient şi le transmite caselor de asigurări de sănătate teritoriale. Deciziile pot fi: includere în tratament, neincludere în tratament (se specifică motivele neincluderii în tratament), completarea dosarului (cu menţionarea datelor sau a documentelor incomplete ari cu valabilitate depăşită).

13. CCNASTNM elaborează documentele în baza cărora se fac iniţierea şi monitorizarea tratamentului (fişe de iniţiere/fişe de monitorizare sau referate de justificare, decizii) şi stabileşte circuitul documentelor, pe care îl transmite prin adresă oficială caselor de asigurări de sănătate, în vederea asigurării funcţionării adecvate a comisiei de experţi.

14. CCNASTNM are ştampilă proprie, iar actele sale oficiale sunt semnate numai de preşedintele comisiei şi de membrii acesteia.

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Culturală a Rutenilor din România

 

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii: nu este cazul.

2. Lista membrilor care au plătit în anul 2012 cotizaţii a căror valoare cumulată depăşeşte baremul de 10 salarii minime brute pe ţară: nu este cazul.

3. Lista donatorilor persoane fizice care au făcut în anul fiscal 2012 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte baremul de 10 salarii minime brute pe ţară

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

CNP

Cetăţenia

Felul donaţiei

Valoarea

Data donaţiei

1.

Firczak Gheorghe

1550610201038

română

electorală

15.000

29.05.2012

2.

Firczak Iulius Marian

1791014201009

română

electorală

5.000

29.05.2012

3.

Firczak Gheorghe

1550610201038

română

electorală

10.000

29.10.2012

4.

Firczak Gheorghe

1550610201038

română

electorală

10.000

3.12.2012

5.

Firczak Iulius Marian

1791014201009

română

electorală

10.500

3.12.2012

6.

Firczak Gheorghe

1550610201038

română

electorală

6.500

7.12.2012

 

4. Lista donatorilor persoane juridice care au făcut în anul fiscal 2012 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte baremul de 10 salarii minime brute pe ţară: nu este cazul.

5. Cuantumul total al donaţiilor confidenţiale: nu este cazul,

6. Centralizator donaţii în anul 2012 Date despre donaţii

 

Tipul donaţiei

Nr. donatori

Valoarea donaţiei

Donaţii persoane fizice

2

57.000 lei

Donaţii persoane juridice

-

-

Donaţii confidenţiale

-

-

Total:

 

57.000 lei

 

7. Donaţiile constând în bunuri materiale necesare activităţii politice, dar care nu sunt materiale de propagandă electorală, primite de ia organizaţii politice internaţionale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formaţiuni politice aflate în relaţii de colaborare politică: nu este cazul.

8. Alte surse de venituri: nu este cazul.

9. Cuantumul total al sumelor aduse ca aport financiar de o formaţiune nepolitică asociată cu un partid politic: nu este cazul.

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 165/2013 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 1 aprilie 2013, se face următoarea rectificare:

- la art. I pct. 3 [cu referire la art. 2 alin. (21) a două liniuţă din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010], în loc de: „... de minimum 12 luni până la data depunerii cerem;” se va citi: „... de minimum 10 luni până la data depunerii documentelor la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;”.