MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 195/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 195         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 8 aprilie 2013

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 80 din 21 februarie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic din Legea nr. 300/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

448/194. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013

 

450/193. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Contractul ui-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI

 

42. - Hotărâre pentru aprobarea normei „Finanţarea domeniilor prioritare” (NI-FIN-07-VI/0)

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 80

din 21 februarie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic din Legea nr. 300/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009

 

Acsinte Gaspar - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic din Legea nr. 300/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, excepţie ridicată de Emil Moise în Dosarul nr. 1.487/114/2010 al Tribunalului Buzău - Secţia I civilă - Complet specializat în litigii de muncă şi asigurări sociale şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.480D/2012.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 24 ianuarie 2013 şi au fost consemnate în încheierea de la acea dată, când Curtea a amânat pronunţarea la data de 21 februarie 2013, pentru ca autorul să depună note scrise în vederea susţinerii excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 5 noiembrie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 1.487/114/2010, Tribunalul Buzău - Secţia I civilă - Complet specializat în litigii de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic din Legea nr. 300/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009.

Excepţia a fost ridicată de Emil Moise cu prilejul soluţionării unei acţiuni civile având ca obiect drepturi salariale.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile de lege criticate contravin art. 1 alin. (3) şi (5), art. 15 alin. (1) şi art. 21 alin. (1) din Constituţie, precum şi art. 1 din Primul Protocol la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, în acest sens, arată că suspendarea dispoziţiilor legale prin care se prevedea majorarea salariilor de bază ale personalului didactic din învăţământ aduce atingere dreptului de proprietate al acestor persoane, întrucât acestea aveau o speranţă legitimă de a obţine venituri mai mari. De asemenea, consideră că sunt încălcate dispoziţiile constituţionale referitoare la principiul separaţiei puterilor în stat, cele privind condiţiile restrângerii exerciţiului unor drepturi sau libertăţi şi cele referitoare la rolul Parlamentului, deoarece, prin adoptarea Legii nr. 300/2009,

Guvernul a refuzat să aplice o lege adoptată de Parlament. Totodată, arată că prevederile articolului unic al Legii nr. 300/2009 aprobă şi preiau prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009, care a fost adoptată cu încălcarea competenţelor stabilite de art. 115 alin. (4) şi (6) din Constituţie, deoarece emitentul nu a indicat situaţia extraordinară care a stat la baza emiterii ordonanţei, nu a motivat corespunzător urgenţa şi a afectat drepturi fundamentale. În acelaşi timp arată că, deşi Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 3 din 4 aprilie 2011 a făcut practic inaplicabile dispoziţiile de lege criticate, această decizie este ilegală şi doreşte ca instanţa de contencios constituţional să declare în mod expres ca fiind neconstituţionale aceste dispoziţii de lege.

Tribunalul Buzău - Secţia I civilă - Complet specializat în litigii de muncă şi asigurări sociale consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată.

În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă pentru aceleaşi raţiuni reţinute de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 1.422/2011.

Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată. În acest sens, arată că autorul excepţiei critică aprobarea prin Legea nr. 300/2009 a dispoziţiilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009. Or, aceste dispoziţii de lege modificau prevederi ale Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 şi în anul 2009 personalului din învăţământ, iar această ultimă ordonanţă a fost abrogată prin dispoziţiile art. 48 alin. (1) pct. 16 din cap. VI al părţii a III-a din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile autorului excepţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile articolului unic din Legea nr. 300/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 8 octombrie 2009.

Potrivit acestor dispoziţii de lege, „Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41 din 28 aprilie 2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 30 aprilie 2009”.

Autorul excepţiei de neconstituţionalitate consideră că textul de lege criticat contravine următoarelor texte din Constituţie: art. 1 alin. (3), (4) şi (5) privind statul român, art. 15 alin. (1) referitor la universalitate, art. 21 privind accesul liber la justiţie, art. 41 privind dreptul la muncă, art. 47 referitor la nivelul de trai, art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi, art. 61 alin. (1) cu privire la rolul Parlamentului şi art. 115 alin. (4) şi (6) referitor la condiţiile emiterii ordonanţelor de urgenţă. De asemenea, invocă încălcarea art. 1 din Primul Protocol la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale referitor la proprietate.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că autorul excepţiei critică dispoziţiile Legii nr. 300/2009 care aprobă prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 30 aprilie 2009, vizând în mod special prevederile art. 2 din această ordonanţă, potrivit cărora „Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariate ce se vor acorda în anul 2008 şi în anul 2009 personalului din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul V alineatul (1), litera a1) va avea următorul cuprins:

«a1) pentru perioada 1 mai-31 decembrie 2009, coeficienţii de multiplicare şi valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a şi 3a;».

2. La articolul 11 alineatul (1), literele b) şi c) se abrogă.

3. Anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b şi 3b se abrogă.”

Aceste dispoziţii de lege au mai fost supuse controlului de constituţionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 1.422 din 20 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 13 decembrie 2011, Curtea Constituţională a reţinut că înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Decizia nr. 3 din 4 aprilie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 mai 2011, a admis recursul în interesul legii care viza aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 28 octombrie 2008, stabilind că acestea se aplică pe toată perioada cuprinsă între 1 octombrie 2008 şi 31 decembrie 2009, astfel încât reîncadrarea personalului didactic din învăţământ la data de 1 ianuarie 2010 se va face pe coeficienţii şi salariul avut în plată la 31 decembrie 2009, stabilit în conformitate cu Legea nr. 221/2008, si nu cu Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 41/2009.

Referindu-se la efectele acestei decizii a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi legitimitatea acesteia, instanţa de contencios constituţional a arătat că, „departe de a constitui o ingerinţă în sfera de competenţă a puterii legiuitoare, reprezintă o aplicare corectă a deciziilor Curţii Constituţionale pronunţate în materia salarizării personalului din învăţământ (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 124 din 9 februarie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 272 din 27 aprilie 2010, Decizia nr. 983 din 30 iunie 2009, sau Decizia nr. 989 din 30 iunie 2009, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 31 iulie 2009)”, iar „dispoziţiile art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2009, ale art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009, ale Legii nr. 259/2009 şi ale Legii nr. 300/2009 nu mai au niciun efect asupra raportului juridic deja stabilit”.

Prin urmare, Curtea a reţinut că „excepţia de neconstituţionalitate ridicată vizează, din acest moment, chestiuni de aplicare şi interpretare a legii, astfel încât aceasta, în temeiul art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, urmează să fie respinsă ca inadmisibilă”.

Cele reţinute în Decizia nr. 1.422 din 20 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 13 decembrie 2011, sunt aplicabile şi în prezenta speţă, impunându-se aceeaşi soluţie de respingere a excepţiei ca inadmisibilă, având în vedere că în speţă nu au intervenit elemente noi care să determine o nouă abordare a controlului de constituţionalitate asupra prevederilor de lege criticate.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic din Legea nr. 300/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, excepţie ridicată de Emil Moise în Dosarul nr. 1.487/114/2010 al Tribunalului Buzău - Secţia civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 21 februarie 2013.

PREŞEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 448 din 2 aprilie 2013

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 194 din 1 aprilie 2013

 

ORDIN

pentru aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. E.N. 3.314 din 2 aprilie 2013 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 683 din 1 aprilie 2013 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

- titlul VIII „Asigurările sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014;

- Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 450/193/2013 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013,

în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii si preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă criteriile ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, prevăzute în anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţiile de specialitate şi celelalte structuri de specialitate din cadrul direcţiilor de sănătate publică şi caselor de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile pe perioada de valabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013. De la data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 866/540/2011 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 1 iunie 2011.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu luna aprilie 2013.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

Doru Bădescu

 

ANEXA Nr. 1

 

CRITERII

ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 23 alin. (3) şi (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013,

pentru asistenţa medicală primară

 

Art. 1. - Prezentele criterii stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 23 alin. (3) şi (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013.

Art. 2. - La stabilirea necesarului de medici de familie cu liste proprii pentru mediul urban se au în vedere următoarele criterii:

a) totalul populaţiei la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, distribuţia acesteia în mediul urban, precum şi populaţia pe unitate administrativ-teritorială/zonă urbană, utilizând ultimele date puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statistică;

b) numărul de persoane înscrise pe listele medicilor de familie la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, distribuţia acestora în mediul urban, precum şi numărul de persoane înscrise pe listele medicilor de familie pe unitate administrativ-teritorială/zonă urbană;

c) numărul optim de persoane înscrise pe lista medicului de familie, din punctul de vedere al asigurării unor servicii de calitate, este de 1.800;

d) numărul minim de persoane înscrise pe listele medicilor de familie, pentru care se încheie contractul de furnizare de servicii medicale, este de 800, cu excepţia zonelor neacoperite din punctul de vedere al numărului necesar de medici de familie.

Art. 3. - La stabilirea necesarului de medici de familie cu liste proprii pentru mediul rural se au în vedere următoarele criterii:

a) totalul populaţiei la nivelul judeţului, distribuţia acesteia în mediul rural, precum şi populaţia pe unitate administrativ-teritorială, utilizând ultimele date puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statistică;

b) numărul de persoane înscrise pe listele medicilor de familie la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, distribuţia acestora în mediul rural, precum şi numărul de persoane înscrise pe listele medicilor de familie pe unitate administrativ-teritorială;

c) numărul optim de persoane înscrise pe lista medicului de familie, din punctul de vedere al asigurării unor servicii de calitate, este de 1.800;

d) numărul minim de persoane înscrise pe listele medicilor de familie, pentru care se încheie contractul de furnizare de servicii medicale, stabilit în funcţie de criteriile prevăzute la art. 4.

Art. 4. - La stabilirea numărului minim de persoane înscrise pe listele medicilor de familie din mediul rural, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale din asistenţa medicală primară cu casele de asigurări de sănătate, se au în vedere următoarele criterii:

a) totalul populaţiei la nivelul judeţului, distribuţia acesteia în mediul rural, precum şi populaţia pe unitate administrativ-teritorială, utilizând ultimele date puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statistică;

b) numărul persoanelor înscrise pe listele medicilor de familie la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, distribuţia acestora în mediul rural pe unităţi administrativ-teritoriale;

c) unităţile administrativ-teritoriale în care populaţia este sub 800 de locuitori, din care:

- unităţi administrativ-teritoriale izolate sau greu accesibile;

d) numărul minim de persoane înscrise pe lista unui medic de familie în anul anterior în unitatea administrativ-teritorială respectivă, coroborat cu numărul necesar de medici de familie stabilit pentru unitatea administrativ-teritorială respectivă.

Art. 5. - (1) Comisia poate avea în vedere şi alte criterii raportate la condiţiile specifice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Comisia constituită la nivelul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti adaptează criteriile prevăzute la art. 2, 3 şi 4 în funcţie de specificul activităţii din reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.

 

ANEXA Nr. 2

 

CRITERII

ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 44 alin. (4) şi (6) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice

 

Art. 1. - Prezentele criterii stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 44 alin. (4) şi (6) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013.

Art. 2. - La stabilirea numărului de norme necesare pentru fiecare specialitate clinică, pe judeţ, se au în vedere următoarele criterii:

a) prin normă se înţelege un program de lucru de 7 ore/zi şi, respectiv, de 35 de ore/săptămână;

b) suma alocată fiecărei case de asigurări de sănătate pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, în anul curent;

c) totalul populaţiei la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, distribuţia acesteia în mediul urban şi rural, precum şi pe unităţi administrativ-teritoriale/zone, structura pe grupe de vârstă, utilizând ultimele date puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statistică;

d) numărul de asiguraţi la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti;

e) numărul de bolnavi cronici aflaţi în evidenţă, în supraveghere medicală activă, beneficiari de programe naţionale de sănătate, distribuţia acestora pe unităţi administrativ-teritoriale/zone, precum şi evoluţia acestui număr în ultimii 2 ani;

f) ponderea serviciilor medicale pe fiecare specialitate clinică în parte în totalul serviciilor medicale ambulatorii de specialitate raportate şi decontate de casa de asigurări de sănătate, evoluţia numărului de servicii şi a ponderilor respective în ultimii 2 ani;

g) existenţa listelor de programare şi analiza timpului de aşteptare pe aceste liste;

h) la analiza datelor aferente ultimilor 2 ani se vor avea în vedere şi fondurile alocate cu destinaţia de servicii medicale ambulatorii de specialitate în anii respectivi;

i) numărul mediu de consultaţii ce se poate acorda corespunzător unei norme, pe fiecare specialitate clinică în parte;

j) prevederile actelor normative în vigoare ce reglementează modalitatea de contractare şi decontare a serviciilor medicale acordate de medicii din specialităţile clinice din ambulatoriu în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Art. 3. - La stabilirea numărului necesar de medici de specialitate pentru fiecare specialitate clinică, pe judeţ, atât pentru mediul urban, cât şi pentru mediul rural, pentru care se poate încheia contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice cu casa de asigurări de sănătate, se au în vedere următoarele criterii:

a) totalul populaţiei la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, distribuţia acesteia în mediul urban şi rural, precum şi pe unităţi administrativ-teritoriale/zone, structura pe grupe de vârstă, utilizând ultimele date puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statistică;

b) numărul de asiguraţi la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti;

c) numărul de norme necesar pentru fiecare specialitate clinică în parte, stabilit la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti;

d) prevederile actelor normative în vigoare ce reglementează contractarea şi decontarea serviciilor medicale acordate de medicii din specialităţile clinice din ambulatoriu în sistemul de asigurări sociale de sănătate, inclusiv cele referitoare la numărul de contracte ce pot fi încheiate de medicii din specialităţile clinice cu casele de asigurări de sănătate;

e) suma alocată fiecărei case de asigurări de sănătate pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, în anul curent;

f) asigurarea, pe cât posibil, a unei distribuţii echilibrate a medicilor de specialitate în teritoriu, în raport cu dispersia populaţiei.

Art. 4. - (1) Comisia poate avea în vedere şi alte criterii raportate la condiţiile specifice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Comisia constituită la nivelul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti adaptează criteriile prevăzute la art. 2 şi 3 în funcţie de specificul activităţii din reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.

 

ANEXA Nr. 3

 

CRITERII

ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 44 alin. (4) şi (6) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru medicina dentară

 

Art. 1. - Prezentele criterii stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 44 alin. (4) şi (6) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013.

Art. 2. - La stabilirea numărului de norme necesar pentru specialitatea de medicină dentară, pe judeţ, se au în vedere următoarele criterii:

a) programul de lucru pe medic este de 3 ore pe zi la cabinet;

b) suma alocată fiecărei case de asigurări de sănătate pentru servicii de medicină dentară;

c) majorările care se pot acorda în funcţie de gradul profesional şi pentru desfăşurarea activităţii în mediul rural;

d) prevederile actelor normative în vigoare ce reglementează modalitatea de contractare şi decontare a serviciilor de medicină dentară în sistemul de asigurări sociale de sănătate;

e) numărul de norme din anul precedent şi procentele aferente mediului urban şi mediului rural, raportat la suma alocată casei de asigurări de sănătate în anul precedent;

f) totalul populaţiei la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, distribuţia acesteia în mediul urban şi rural, structura pe grupe de vârstă, utilizând ultimele date puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statistică;

g) numărul de asiguraţi la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti;

h) evoluţia numărului de norme din specialitatea medicină dentară în ultimii 2 ani, raportat la sumele alocate cu această destinaţie casei de asigurări de sănătate.

Art. 3. - La stabilirea numărului necesar de medici dentişti, pe judeţ, atât pentru mediul urban, cât şi pentru mediul rural, pentru care se poate încheia contract de furnizare de servicii medicale de medicină dentară cu casa de asigurări de sănătate, se au în vedere următoarele criterii:

a) numărul de norme necesar pentru specialitatea de medicină dentară, stabilit la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti;

b) totalul populaţiei la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, distribuţia acesteia în mediul urban şi rural, structura pe grupe de vârstă, utilizând ultimele date puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statistică;

c) numărul de asiguraţi la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti;

d) numărul de medici dentişti aflaţi în contract cu casa de asigurări de sănătate în anul precedent (din mediul urban şi mediul rural), gradul profesional al acestora, precum şi programul de lucru pe medic de 3 ore pe zi la cabinet, raportat la suma alocată casei de asigurări de sănătate în anul precedent;

e) numărul cererilor de evaluare depuse de furnizori noi de medicină dentară, înregistrate la nivelul caselor de asigurări de sănătate;

f) numărul cererilor de a intra în relaţie contractuală depuse de furnizori noi de medicină dentară, înregistrate la nivelul caselor de asigurări de sănătate;

g) prevederile actelor normative în vigoare ce reglementează contractarea şi decontarea serviciilor de medicină dentară în sistemul de asigurări sociale de sănătate, inclusiv cele referitoare la numărul de contracte ce pot fi încheiate de medicii de medicină dentară cu casele de asigurări de sănătate.

Art. 4. - (1) Comisia poate avea în vedere şi alte criterii raportate la condiţiile specifice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Comisia constituită la nivelul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti adaptează criteriile prevăzute la art. 2 şi 3 în funcţie de specificul activităţii din reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.

 

ANEXA Nr. 4

 

CRITERII

ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 44 alin. (5) şi (6) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice

 

Art. 1. - Prezentele criterii stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 44 alin. (5) şi (6) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013.

Art. 2. - La stabilirea numărului necesar total de investigaţii paraclinice pe judeţ, respectiv a numărului necesar de analize medicale de laborator (inclusiv anatomie patologică) şi a numărului necesar de investigaţii paraclinice de radiologie şi imagistică medicală (inclusiv explorări funcţionale) se au în vedere următoarele criterii:

a) totalul populaţiei la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, structura pe grupe de vârstă, utilizând ultimele date puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statistică;

b) numărul de asiguraţi la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti;

c) numărul total de servicii medicale paraclinice (analize de laborator şi investigaţii paraclinice de radiologie şi imagistică medicală) contractate şi decontate în ultimii 2 ani (analiza se va face pe ultimii 2 ani, pentru fiecare an în parte), precum şi:

1. numărul de analize medicale de laborator contractate şi decontate în ultimii 2 ani (cu evidenţierea numărului de servicii medicale de anatomie patologică: histopatologice şi de citologie, inclusiv examenul Babeş-Papanicolau), raportat la numărul total de servicii medicale paraclinice contractate şi decontate în ultimii 2 ani;

2. numărul de analize medicale de laborator contractate şi decontate în ultimii 2 ani - pe fiecare tip de analiză, raportat la numărul total de analize medicale de laborator contractate şi decontate în ultimii 2 ani;

3. numărul de investigaţii paraclinice de radiologie şi imagistică medicală contractate şi decontate în ultimii 2 ani (cu evidenţierea numărului de explorări funcţionale), raportat la numărul total de servicii medicale paraclinice contractate şi decontate în ultimii 2 ani;

4. numărul de investigaţii paraclinice de radiologie şi imagistică medicală contractate şi decontate în ultimii 2 ani - pe tipuri de investigaţii, raportat la numărul total de investigaţii paraclinice de radiologie şi imagistică medicală contractate şi decontate în ultimii 2 ani;

d) numărul de asiguraţi care au beneficiat de servicii medicale paraclinice (numărul de coduri numerice personale/coduri unice de asigurare) în ultimii 2 ani (analiza se va face pe ultimii 2 ani, pentru fiecare an în parte), precum şi:

1. numărul de asiguraţi (numărul de coduri numerice personale/coduri unice de asigurare) care au beneficiat de analize medicale de laborator în ultimii 2 ani (cu evidenţierea numărului celor care au beneficiat de servicii medicale paraclinice de anatomie patologică: histopatologice şi de citologie, inclusiv examenul Babeş-Papanicolau);

2. numărul de asiguraţi (numărul de coduri numerice personale/coduri unice de asigurare) care au beneficiat de investigaţii paraclinice de radiologie şi imagistică medicală în ultimii 2 ani (cu evidenţierea numărului celor care au beneficiat de explorări funcţionale);

e) la analiza datelor aferente ultimilor 2 ani se vor avea în vedere şi fondurile alocate cu destinaţie servicii medicale paraclinice în anii respectivi;

f) fondul aprobat pentru servicii medicale paraclinice pentru anul curent;

g) prevederile actelor normative ce reglementează contractarea şi decontarea serviciilor medicale paraclinice în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Art. 3. - (1) Comisia poate avea în vedere şi alte criterii, raportat la condiţiile specifice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Comisia constituită la nivelul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti adaptează criteriile prevăzute la art. 2 în funcţie de specificul activităţii din reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.

 

ANEXA Nr. 5

 

CRITERII

ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 62 alin. (3) şi (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, pentru asistenţa medicală spitalicească

 

Art. 1. - Prezentele criterii stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 62 alin. (3) şi (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013.

Art. 2. - La stabilirea zonelor/localităţilor deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de o anumită specialitate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi, în vederea analizării situaţiilor în care un medic poate acorda servicii medicale spitaliceşti în cadrul a două spitale aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate sau poate acorda servicii medicale spitaliceşti în cadrul unui spital şi într-un centru de sănătate multifuncţional cu personalitate juridică pentru activitatea desfăşurată în regim de spitalizare de zi, cu respectarea legislaţiei muncii, se au în vedere următoarele criterii:

a) structura unităţii sanitare cu paturi, aprobată/avizată de Ministerul Sănătăţii;

b) numărul de paturi stabilit potrivit structurii spitalelor, aprobată/avizată de Ministerul Sănătăţii;

c) numărul de cazuri externate - spitalizare continuă, calculat la capacitatea maximă de funcţionare a spitalului, potrivit structurii organizatorice a spitalului, aprobată sau avizată, după caz, de Ministerul Sănătăţii, şi normativelor în vigoare, pe secţii şi compartimente;

d) numărul de personal medical de specialitate (medici) existent conform structurii spitalelor, pe secţii şi compartimente, având în vedere şi numărul de posturi aprobate, potrivit legii;

e) normativele de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;

f) listele de prioritate pentru cazurile programabile, dacă este cazul, respectiv: număr de cazuri programate aflate pe listă la 1 ianuarie 2012, număr de cazuri programate intrate pe listă în cursul anului 2012, număr de cazuri programate ieşite în cursul anului 2012 şi număr de cazuri programate aflate pe listă la sfârşitul anului 2012.

Art. 3. - (1) Comisia poate avea în vedere şi alte criterii, raportat la condiţiile specifice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Comisia constituită la nivelul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti adaptează criteriile prevăzute la art. 2 în funcţie de specificul activităţii din reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 450 din 2 aprilie 2013

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 193 din 1 aprilie 2013

 

ORDIN

pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. E.N. 3.316 din 2 aprilie 2013 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 682 din 1 aprilie 2013 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

- titlul VIII „Asigurările sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014,

în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă regulamentele-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, prevăzute în anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţiile de specialitate şi celelalte structuri de specialitate din cadrul direcţiilor de sănătate publică şi al caselor de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile pe perioada de valabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013. De la data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 865/539/2011 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 1 iunie 2011.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare începând cu luna aprilie 2013.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

Doru Bădescu

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT-CADRU

de organizare şi funcţionare al comisiei constituite în baza prevederilor art. 23 alin. (3) şi (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, pentru asistenţa medicală primară

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte modalitatea de organizare şi funcţionare a comisiei constituite în baza prevederilor art. 23 alin. (3) şi (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013.

Art. 2. - (1) Comisia este formată din 7 membri de drept, dintre care 2 reprezentanţi ai caselor de asigurări de sănătate, 2 reprezentanţi ai direcţiei de sănătate publică, un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor pentru specialitatea medicină de familie, un reprezentant al patronatului judeţean al medicilor de familie şi un reprezentant al asociaţiei profesionale judeţene a medicilor de familie. La lucrările comisiei poate participa, cu rol consultativ, şi un reprezentant al administraţiei publice locale, după caz. Comisia va avea un secretar fără drept de vot, numit de casa de asigurări de sănătate. Comisia se constituie prin act administrativ al preşedintelui-director general al casei de asigurări de sănătate, ca urmare a desemnării reprezentanţilor instituţiilor/organizaţiilor anterior menţionate de conducătorii acestora. Pentru fiecare membru desemnat, instituţiile/ organizaţiile menţionate anterior vor nominaliza şi membrii supleanţi echivalenţi numeric.

(2) în situaţia în care unul dintre membrii de drept nu poate participa la lucrările comisiei, acesta va fi înlocuit de către instituţia/organizaţia care l-a desemnat cu unul dintre membrii supleanţi.

(3) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor instituţiilor/organizaţiilor menţionate la alin. (1) se face de conducătorii respectivelor instituţii/organizaţii.

(4) înlocuirea unui reprezentant se face cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (1)-(3), împreună cu notificarea încetării nominalizării reprezentantului precedent.

Art. 3. - (1) Comisia îşi desemnează un preşedinte dintre membrii acesteia, cu un mandat pe durata a 6 (şase) luni, care nu se poate repeta mai devreme de un an. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei.

(2) Comisia ia hotărâri cu majoritate de voturi.

Art. 4. - (1) Numai membrii de drept ai comisiei au drept de vot. Opiniile şi menţiunile reprezentantului administraţiei publice locale, consemnate în procesele-verbale ale şedinţelor, au rol consultativ.

(2) Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de cel puţin 6 din cei 7 membri.

(3) Hotărârile se adoptă cu votul a cel puţin 4 membri dintre membrii cu drept de vot prezenţi.

Art. 5. - În condiţiile în care la nivel judeţean nu există toate structurile prevăzute în componenţa comisiei, numărul total al membrilor acesteia, precum şi numărul reprezentând cvorumul necesar se ajustează în mod corespunzător, pentru a asigura funcţionarea comisiei în conformitate cu prevederile legale.

Art. 6. - (1) Dezbaterile din şedinţele comisiei sunt consemnate în procesele-verbale ale şedinţelor. Procesele-verbale ale şedinţelor vor fi semnate de toţi membrii comisiei prezenţi la dezbateri şi de secretarul comisiei.

(2) Hotărârile comisiei sunt semnate numai de preşedintele comisiei.

Art. 7. - (1) Sediul comisiei, unde aceasta îşi desfăşoară activitatea, este la casa de asigurări de sănătate.

(2) Comisia are ştampilă proprie, iar documentele primite/emise se consemnează într-un registru propriu.

Art. 8. - (1) Comisia se întruneşte obligatoriu anual, în vederea pregătirii procesului de contractare, astfel încât să se poată încheia procesul de contractare la termenul stabilit, şi o dată la 6 luni pentru evaluarea situaţiilor de fapt raportate la atribuţiile proprii, precum şi ori de câte ori este nevoie. Membrii comisiei şi reprezentantul administraţiei publice locale, după caz, care are rol consultativ, sunt convocaţi în scris de secretarul comisiei.

(2) Membrii comisiei care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al IV-lea inclusiv, au un interes patrimonial legat de problema/problemele supusă/supuse dezbaterii nu participă la lucrările comisiei referitoare la problema/problemele pentru care se constată că au un interes patrimonial.

(3) Odată cu primirea convocatorului şi a ordinii de zi, membrii comisiei care au un interes patrimonial legat de una sau mai multe probleme dintre cele supuse dezbaterii anunţă în scris secretarul comisiei pentru convocarea membrilor supleanţi, care pot participa la dezbateri, cu respectarea prevederilor alin. (2).

Art. 9. - Comisia are următoarele atribuţii:

a) stabileşte necesarul de medici de familie cu liste proprii, pe unităţi administrativ-teritoriale/zonă urbană, atât pentru mediul urban, cât şi pentru mediul rural, pentru care se poate încheia contract de furnizare de servicii medicale din asistenţa medicală primară cu casa de asigurări de sănătate;

b) stabileşte numărul minim de persoane înscrise pe listele medicilor de familie din mediul rural, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale din asistenţa medicală primară cu casele de asigurări de sănătate;

c) stabileşte zonele din mediul urban neacoperite din punctul de vedere al numărului necesar de medici de familie, pentru care se pot încheia contracte cu medicii de familie cu liste sub 800 de persoane înscrise;

d) analizează situaţiile în care numărul de persoane înscrise pe listele medicilor de familie se menţine timp de 6 luni consecutiv la un nivel mai mic cu 20% faţă de numărul minim de persoane înscrise pe listă, stabilit pentru unitatea administrativ-teritorială/zona urbană respectivă, situaţii ce pot conduce la încetarea contractului de servicii medicale în asistenţa medicală primară, pentru cabinetele medicale individuale, respectiv la excluderea din contract a medicilor de familie la care se înregistrează astfel de situaţii, pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale;

e) analizează situaţiile de încadrare a cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară în funcţie de condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea, în baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

f) analizează situaţiile de încadrare a unităţilor administrativ-teritoriale/zonelor urbane deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de familie; unităţile administrativ-teritoriale/zonele urbane se încadrează în unităţi administrativ-teritoriale/zone urbane deficitare în situaţia în care în ultimii 2 ani numărul medicilor de familie a fost sub cel necesar sau în unitatea administrativ-teritorială/zona urbană respectivă nu a funcţionat un medic de familie în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate;

g) analizează cazurile de preluare a unui praxis în ceea ce priveşte respectarea obligaţiei de către medicul de familie de a anunţa asiguraţii despre dreptul acestora de a opta pentru a rămâne sau nu pe lista sa, în primele 6 luni de la data încheierii contractului cu casa de asigurări de sănătate.

Art. 10. - Comisia îşi îndeplineşte atribuţiile prevăzute în baza unor criterii care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT-CADRU

de organizare şi funcţionare al comisiei constituite în baza prevederilor art. 44 alin. (4) şi (6) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte modalitatea de organizare şi funcţionare a comisiei constituite în baza prevederilor art. 44 alin. (4) şi (6) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013.

Art. 2. - (1) Comisia este formată din 7 membri de drept, dintre care 2 reprezentanţi ai caselor de asigurări de sănătate, 2 reprezentanţi ai direcţiei de sănătate publică/direcţiilor medicale sau structurilor similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie, un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor pentru specialităţile clinice, un reprezentant al patronatului medicilor de specialitate din specialităţile clinice reprezentativ la nivel judeţean sau un reprezentant al societăţilor profesionale ale medicilor de specialitate din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice reprezentative la nivel judeţean şi un reprezentant al organizaţiei sindicale reprezentative la nivel judeţean. Comisia va avea un secretar fără drept de vot, numit de casa de asigurări de sănătate. Comisia se constituie prin act administrativ al preşedintelui-director general al casei de asigurări de sănătate, ca urmare a desemnării reprezentanţilor instituţiilor/organizaţiilor anterior menţionate de conducătorii acestora. Pentru fiecare membru desemnat, instituţiile/organizaţiile menţionate anterior vor nominaliza şi membrii supleanţi echivalenţi numeric.

(2) în situaţia în care unul dintre membrii de drept nu poate participa la lucrările comisiei, acesta va fi înlocuit de către instituţia/organizaţia care l-a desemnat cu unul dintre membrii supleanţi.

(3) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor instituţiilor/organizaţiilor menţionate la alin. (1) se fac de conducătorii respectivelor instituţii/organizaţii.

(4) înlocuirea unui reprezentant se face cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (1)-(3), împreună cu notificarea încetării nominalizării reprezentantului precedent.

Art. 3. - (1) Comisia îşi desemnează un preşedinte dintre membrii acesteia, cu un mandat pe durata a 6 (şase) luni, care nu se poate repeta mai devreme de un an. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei.

(2) Comisia ia hotărâri cu majoritate de voturi.

Art. 4. - (1) Numai membrii de drept ai comisiei au drept de vot.

(2) Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de cel puţin 6 din cei 7 membri.

(3) Hotărârile se adoptă cu votul a cel puţin 4 membri dintre membrii cu drept de vot prezenţi.

Art. 5. - În condiţiile în care la nivel judeţean nu există toate structurile prevăzute în componenţa comisiei, numărul total al membrilor acesteia, precum şi numărul reprezentând cvorumul necesar se ajustează în mod corespunzător, pentru a asigura funcţionarea comisiei în conformitate cu prevederile legale.

Art. 6. - (1) Dezbaterile din şedinţele comisiei sunt consemnate în procesele-verbale ale şedinţelor. Procesele-verbale ale şedinţelor vor fi semnate de toţi membrii comisiei prezenţi la dezbateri şi de secretarul comisiei.

(2) Hotărârile comisiei sunt semnate numai de preşedintele comisiei.

Art. 7. - (1) Sediul comisiei, unde aceasta îşi desfăşoară activitatea, este la casa de asigurări de sănătate.

(2) Comisia are ştampilă proprie, iar documentele primite/emise se consemnează într-un registru propriu.

Art. 8. - (1) Comisia se întruneşte obligatoriu anual, în vederea pregătirii procesului de contractare, astfel încât să se poată încheia procesul de contractare la termenul stabilit, şi o dată la 6 luni pentru evaluarea situaţiilor de fapt raportate la atribuţiile proprii, precum şi ori de câte ori este nevoie. Membrii comisiei sunt convocaţi în scris de secretarul comisiei.

(2) Membrii comisiei care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al IV-lea inclusiv, au un interes patrimonial legat de problema/problemele supusă/supuse dezbaterii nu participă la lucrările comisiei referitoare la problema/problemele pentru care se constată că au un interes patrimonial.

(3) Odată cu primirea convocatorului şi a ordinii de zi, membrii comisiei care au un interes patrimonial legat de una sau mai multe probleme dintre cele supuse dezbaterii anunţă în scris secretarul comisiei pentru convocarea membrilor supleanţi, care pot participa la dezbateri, cu respectarea prevederilor alin. (2).

Art. 9. - Comisia are următoarele atribuţii:

a) stabileşte numărul de norme necesar pentru fiecare specialitate clinică, pe judeţ. Prin normă se înţelege un program de lucru de 7 ore/zi şi, respectiv, de 35 de ore/săptămână;

b) stabileşte numărul necesar de medici de specialitate pentru fiecare specialitate clinică, pe judeţ, pentru care se poate încheia contract de furnizare de servicii medicale, în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, cu casa de asigurări de sănătate;

c) analizează situaţiile de încadrare a cabinetelor medicale din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate în funcţie de condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea, în baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

d) analizează situaţiile de încadrare a localităţilor/zonelor deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de specialitate pentru specialităţi clinice; localităţile/zonele se încadrează în localităţi/zone deficitare în situaţia în care în ultimii 2 ani numărul medicilor de o anumită specialitate clinică a fost sub cel necesar sau în localitatea/zona respectivă nu a funcţionat un medic de o anume specialitate clinică în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

Art. 10. - Comisia îşi îndeplineşte atribuţiile prevăzute în baza unor criterii care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

 

ANEXA Nr. 3

 

REGULAMENT-CADRU

de organizare şi funcţionare al comisiei constituite în baza prevederilor art. 44 alin. (4) şi (6) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru medicina dentară

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte modalitatea de organizare şi funcţionare a comisiei constituite în baza prevederilor art. 44 alin. (4) şi (6) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013.

Art. 2. - (1) Comisia este formată din 7 membri de drept, dintre care 2 reprezentanţi ai caselor de asigurări de sănătate, 2 reprezentanţi ai direcţiei de sănătate publică/direcţiilor medicale sau structurilor similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie, un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor dentişti, un reprezentant al patronatului judeţean al medicilor dentişti reprezentativ la nivel judeţean sau un reprezentant al asociaţiei profesionale judeţene a medicilor dentişti reprezentative la nivel judeţean şi un reprezentant al organizaţiei sindicale reprezentative la nivel judeţean. Comisia va avea un secretar fără drept de vot, numit de casa de asigurări de sănătate. Comisia se constituie prin act administrativ al preşedintelui-director general al casei de asigurări de sănătate, ca urmare a desemnării reprezentanţilor instituţiilor/organizaţiilor anterior menţionate de conducătorii acestora. Pentru fiecare membru desemnat, instituţiile/organizaţiile menţionate anterior vor nominaliza şi membrii supleanţi echivalenţi numeric.

(2) în situaţia în care unul dintre membrii de drept nu poate participa la lucrările comisiei, acesta va fi înlocuit de către instituţia/organizaţia care l-a desemnat cu unul dintre membrii supleanţi.

(3) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor instituţiilor/organizaţiilor menţionate la alin. (1) se fac de conducătorii respectivelor instituţii/organizaţii.

(4) înlocuirea unui reprezentant se face cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (1)-(3), împreună cu notificarea încetării nominalizării reprezentantului precedent.

Art. 3. - (1) Comisia îşi desemnează un preşedinte dintre membrii acesteia, cu un mandat pe durata a 6 (şase) luni, care nu se poate repeta mai devreme de un an. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei.

(2) Comisia ia hotărâri cu majoritate de voturi.

Art. 4. - (1) Numai membrii de drept ai comisiei au drept de vot.

(2) Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de cel puţin 6 din cei 7 membri.

(3) Hotărârile se adoptă cu votul a cel puţin 4 membri dintre membrii cu drept de vot prezenţi.

Art. 5. - În condiţiile în care la nivel judeţean nu există toate structurile prevăzute în componenţa comisiei, numărul total al membrilor acesteia, precum şi numărul reprezentând cvorumul necesar se ajustează în mod corespunzător, pentru a asigura funcţionarea comisiei în conformitate cu prevederile legale.

Art. 6. - (1) Dezbaterile din şedinţele comisiei sunt consemnate în procesele-verbale ale şedinţelor. Procesele-verbale ale şedinţelor vor fi semnate de toţi membrii comisiei prezenţi la dezbateri şi de secretarul comisiei.

(2) Hotărârile comisiei sunt semnate numai de preşedintele comisiei.

Art. 7. - (1) Sediul comisiei, unde aceasta îşi desfăşoară activitatea, este la casa de asigurări de sănătate.

(2) Comisia are ştampilă proprie, iar documentele primite/emise se consemnează într-un registru propriu.

Art. 8. - (1) Comisia se întruneşte obligatoriu anual, în vederea pregătirii procesului de contractare, astfel încât să se poată încheia procesul de contractare la termenul stabilit, şi o dată la 6 luni pentru evaluarea situaţiilor de fapt raportate la atribuţiile proprii, precum şi ori de câte ori este nevoie. Membrii comisiei sunt convocaţi în scris de secretarul comisiei.

(2) Membrii comisiei care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al IV-lea inclusiv, au un interes patrimonial legat de problema/problemele supusă/supuse dezbaterii nu participă la lucrările comisiei referitoare la problema/problemele pentru care se constată că au un interes patrimonial.

(3) Odată cu primirea convocatorului şi a ordinii de zi, membrii comisiei care au un interes patrimonial legat de una sau mai multe probleme dintre cele supuse dezbaterii anunţă în scris secretarul comisiei pentru convocarea membrilor supleanţi, care pot participa la dezbateri, cu respectarea prevederilor alin. (2).

Art. 9. - Comisia are următoarele atribuţii:

a) stabileşte numărul de norme necesar pentru specialitatea de medicină dentară, pe judeţ.

b) stabileşte numărul necesar de medici dentişti pe judeţ, atât pentru mediul urban, cât şi pentru mediul rural, pentru care se poate încheia contract de furnizare de servicii medicale de medicină dentară cu casa de asigurări de sănătate în funcţie de programul de lucru pe medic de 3 ore pe zi la cabinet;

c) analizează situaţiile de încadrare a localităţilor/zonelor deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de medicină dentară; localităţile/zonele se încadrează în localităţi/zone deficitare în situaţia în care în ultimii 2 ani numărul medicilor de medicină dentară a fost sub cel necesar sau în localitatea/zona respectivă nu a funcţionat un medic de medicină dentară în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

Art. 10. - Comisia îşi îndeplineşte atribuţiile prevăzute în baza unor criterii care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

 

ANEXA Nr. 4

 

REGULAMENT-CADRU

de organizare şi funcţionare al comisiei constituite în baza prevederilor art. 44 alin. (5) şi (6) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte modalitatea de organizare şi funcţionare a comisiei constituite în baza prevederilor art. 44 alin. (5) şi (6) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013.

Art. 2. - (1) Comisia este formată din 7 membri de drept, dintre care 2 reprezentanţi ai caselor de asigurări de sănătate, 2 reprezentanţi ai direcţiei de sănătate publică, un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor pentru specialităţile paraclinice, un reprezentant al patronatului din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice reprezentativ la nivel judeţean şi un reprezentant al societăţii profesionale a medicilor din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice reprezentative la nivel judeţean. Comisia va avea un secretar fără drept de vot, numit de casa de asigurări de sănătate. Comisia se constituie prin act administrativ al preşedintelui-director general al casei de asigurări de sănătate, ca urmare a desemnării reprezentanţilor instituţiilor/organizaţiilor anterior menţionate de conducătorii acestora. Pentru fiecare membru desemnat, instituţiile/organizaţiile menţionate anterior vor nominaliza şi membrii supleanţi echivalenţi numeric.

(2) în situaţia în care unul dintre membrii de drept nu poate participa la lucrările comisiei, acesta va fi înlocuit de către instituţia/organizaţia care l-a desemnat cu unul dintre membrii supleanţi.

(3) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor instituţiilor/organizaţiilor menţionate la alin. (1) se fac de conducătorii respectivelor instituţii/organizaţii.

(4) înlocuirea unui reprezentant se face cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (1)-(3), împreună cu notificarea încetării nominalizării reprezentantului precedent.

Art. 3. - (1) Comisia îşi desemnează un preşedinte dintre membrii acesteia, cu un mandat pe durata a 6 (şase) luni, care nu se poate repeta mai devreme de un an. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei.

(2) Comisia ia hotărâri cu majoritate de voturi.

Art. 4. - (1) Numai membrii de drept ai comisiei au drept de vot.

(2) Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de cel puţin 6 din cei 7 membri.

(3) Hotărârile se adoptă cu votul a cel puţin 4 membri dintre membrii cu drept de vot prezenţi.

Art. 5. - (1) Dezbaterile din şedinţele comisiei sunt consemnate în procesele-verbale ale şedinţelor. Procesele-verbale ale şedinţelor vor fi semnate de toţi membrii comisiei prezenţi la dezbateri şi de secretarul comisiei.

(2) Hotărârile comisiei sunt semnate numai de preşedintele comisiei.

Art. 6. - În condiţiile în care la nivel judeţean nu există toate structurile prevăzute în componenţa comisiei, numărul total al membrilor acesteia, precum şi numărul reprezentând cvorumul necesar se ajustează în mod corespunzător, pentru a asigura funcţionarea comisiei în conformitate cu prevederile legale.

Art. 7. - (1) Sediul comisiei, unde aceasta îşi desfăşoară activitatea, este la casa de asigurări de sănătate.

(2) Comisia are ştampilă proprie, iar documentele primite/emise se consemnează într-un registru propriu de intrări-ieşiri.

Art. 8. - (1) Comisia se întruneşte obligatoriu anual în vederea pregătirii procesului de contractare, astfel încât să se poată încheia procesul de contractare la termenul stabilit, şi o dată la 6 luni pentru evaluarea situaţiilor de fapt raportate la atribuţiile proprii, precum şi ori de câte ori este nevoie. Membrii comisiei sunt convocaţi în scris de secretarul comisiei.

(2) Membrii comisiei care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al IV-lea inclusiv, au un interes patrimonial legat de problema/problemele supusă/supuse dezbaterii nu participă la lucrările comisiei referitoare la problema/problemele pentru care se constată că au un interes patrimonial.

(3) Odată cu primirea convocatorului şi a ordinii de zi, membrii comisiei care au un interes patrimonial legat de una sau mai multe probleme dintre cele supuse dezbaterii anunţă în scris secretarul comisiei pentru convocarea membrilor supleanţi, care pot participa la dezbateri, cu respectarea prevederilor alin. (2).

Art. 9. - Comisia are următoarele atribuţii:

a) stabileşte numărul necesar de investigaţii paraclinice pe total judeţ;

b) stabileşte numărul necesar de investigaţii paraclinice - analize de laborator şi de anatomie patologică (histopatologice şi citologie, inclusiv examenul Babeş-Papanicolau) la nivelul judeţului;

c) stabileşte numărul necesar de investigaţii paraclinice de radiologie-imagistică medicală şi explorări funcţionale la nivelul judeţului.

Art. 10. - Comisia îşi îndeplineşte atribuţiile prevăzute în baza unor criterii care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

 

ANEXA Nr. 5

 

REGULAMENT-CADRU

de organizare şi funcţionare al comisiei constituite în baza prevederilor art. 62 alin. (3) şi (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, pentru asistenţa medicală spitalicească

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte modalitatea de organizare şi funcţionare a comisiei constituite în baza prevederilor art. 62 alin. (3) şi (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013.

Art. 2. - (1) Comisia este formată din 6 membri de drept, dintre care 2 reprezentanţi ai caselor de asigurări de sănătate, 2 reprezentanţi ai direcţiei de sănătate publică, un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor şi un reprezentant al administraţiei publice locale. Comisia va avea un secretar fără drept de vot, numit de casa de asigurări de sănătate. Comisia se constituie prin act administrativ al preşedintelui-director general al casei de asigurări de sănătate, ca urmare a desemnării reprezentanţilor instituţiilor/organizaţiilor anterior menţionate de conducătorii acestora. Pentru fiecare membru desemnat, instituţiile/organizaţiile menţionate anterior vor nominaliza şi membrii supleanţi echivalenţi numeric.

(2) în situaţia în care unul dintre membrii de drept nu poate participa la lucrările comisiei, acesta va fi înlocuit de către instituţia/organizaţia care l-a desemnat cu unul dintre membrii supleanţi.

(3) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor instituţiilor/organizaţiilor menţionate la alin. (1) se fac de conducătorii respectivelor instituţii/organizaţii.

(4) înlocuirea unui reprezentant se face cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (1)-(3), împreună cu notificarea încetării nominalizării reprezentantului precedent.

Art. 3. - (1) Comisia îşi desemnează un preşedinte dintre membrii acesteia, cu un mandat pe durata a 6 (şase) luni, care nu se poate repeta mai devreme de un an. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei.

(2) Comisia ia hotărâri cu majoritate de voturi.

Art. 4. - (1) Numai membrii de drept ai comisiei au drept de vot.

(2) Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de cel puţin 5 din cei 6 membri.

(3) Hotărârile se adoptă cu votul a cel puţin 4 membri dintre membrii cu drept de vot prezenţi.

Art. 5. - În condiţiile în care la nivel judeţean nu există toate structurile prevăzute în componenţa comisiei, numărul total al membrilor acesteia, precum şi numărul reprezentând cvorumul necesar se ajustează în mod corespunzător, pentru a asigura funcţionarea comisiei în conformitate cu prevederile legale.

Art. 6. - (1) Dezbaterile din şedinţele comisiei sunt consemnate în procesele-verbale ale şedinţelor. Procesele-verbale ale şedinţelor vor fi semnate de toţi membrii comisiei prezenţi la dezbateri şi de secretarul comisiei.

(2) Hotărârile comisiei sunt semnate numai de preşedintele comisiei.

Art. 7. - (1) Sediul comisiei, unde aceasta îşi desfăşoară activitatea, este la casa de asigurări de sănătate.

(2) Comisia are ştampilă proprie, iar documentele primite/emise se consemnează într-un registru propriu.

Art. 8. - (1) Comisia se întruneşte obligatoriu anual, în vederea pregătirii procesului de contractare, astfel încât să se poată încheia procesul de contractare la termenul stabilit, şi o dată la 6 luni pentru evaluarea situaţiilor de fapt raportate la atribuţiile proprii, precum şi ori de câte ori este nevoie. Membrii comisiei sunt convocaţi în scris de secretarul comisiei.

(2) Membrii comisiei care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al IV-lea inclusiv, au un interes patrimonial legat de problema/problemele supusă/supuse dezbaterii nu participă la lucrările comisiei referitoare la problema/problemele pentru care se constată că au un interes patrimonial.

(3) Odată cu primirea convocatorului şi a ordinii de zi, membrii comisiei care au un interes patrimonial legat de una sau mai multe probleme dintre cele supuse dezbaterii anunţă în scris secretarul comisiei pentru convocarea membrilor supleanţi, care pot participa la dezbateri, cu respectarea prevederilor alin. (2).

Art. 9. - Comisia are următoarele atribuţii:

a) stabileşte zonele/localităţile deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de o anumită specialitate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi, în vederea analizării situaţiilor prevăzute la lit. b); pentru stabilirea zonelor/localităţilor menţionate anterior se va avea în vedere numărul de medici de specialitate existent în cadrul unităţilor sanitare cu paturi, conform structurii acestora, având în vedere actele normative în vigoare elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la personalul de specialitate (medici) corespunzător specialităţii secţiei/compartimentului;

b) analizează situaţiile în care un medic poate acorda servicii medicale spitaliceşti în cadrul a două spitale aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate sau poate acorda servicii medicale spitaliceşti în cadrul unui spital şi într-un centru de sănătate multifuncţional cu personalitate juridică pentru activitatea desfăşurată în regim de spitalizare de zi, cu respectarea legislaţiei muncii.

Art. 10. - Comisia îşi îndeplineşte atribuţiile prevăzute în baza unor criterii care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII SI ASIGURĂRI

 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei „Finanţarea domeniilor prioritare” (NI-FIN-07-VI/0)

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. În numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare, luând în analiză propunerea de aprobare a Normei „Finanţarea domeniilor prioritare” (NI-FIN-07-VI/0) si ţinând seama de:

- Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;

- Nota de aprobare nr. 53 din 21 martie 2013 şi Avizul de transmitere nr. 44 din 12 martie 2013 întocmite de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;

- discuţiile şi propunerile formulate în şedinţa din data de 28 martie 2013 de către membrii Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări,

Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, întrunit în plenul şedinţei din ziua de 28 martie 2013, hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Norma „Finanţarea domeniilor prioritare” (NI-FIN-07-VI/0) cu intrare în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 128/2012 pentru aprobarea Normei privind finanţarea domeniilor prioritare (NI-FIN-07-V/0), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 20 august 2012.

 

Preşedintele Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări,

Enache Jiru

 

Bucureşti, 28 martie 2013.

Nr. 42.

 

ANEXĂ

 

Norma „Finanţarea domeniilor prioritare” (NI-FIN-07-VI/0)

 

Prezenta normă a fost elaborată în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, şi cu Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.,

În numele şi în contul statului, cu modificările şi completările lor ulterioare.

 

CAPITOLUL I

Obiectul finanţării

 

Art. 1. - (1) Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumită în continuare EximBank, acordă solicitanţilor, persoane juridice de drept privat, finanţări în lei destinate să asigure:

a) dezvoltarea infrastructurii;

b) dezvoltarea utilităţilor de interes public;

c) dezvoltarea regională;

d) susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare;

e) protecţia mediului înconjurător;

f) ocuparea şi formarea personalului;

g) susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii; h) susţinerea tranzacţiilor internaţionale.

(2) Finanţările se acordă pentru susţinerea proiectelor de investiţii si/sau activităţilor derulate în domeniile menţionate la alin. (1).

Art. 2. - (1) Sursa de finanţare a acestor operaţiuni este, potrivit art. 10 lit. c) din Legea nr. 96/2000, republicată, „Fondul destinat stimulării operaţiunilor de comerţ exterior, precum şi pentru finanţarea, cofinanţarea şi refinanţarea activităţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilităţilor de interes public, dezvoltare regională, susţinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocupare şi formare a personalului, susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale”.

(2) Fondul va putea fi angajat în limita maximă de expunere stabilită de Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, denumit în continuare C.I.F.G.A.

 

CAPITOLUL II

Descrierea finanţării

 

Art. 3. - Prezenta schemă de finanţare este elaborată cu respectarea condiţiilor care exclud existenţa ajutorului de stat, respectiv:

a) solicitantul nu se află în dificultate financiară, în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate1, cu completările ulterioare;

b) solicitantul este, în principiu, capabil să obţină un credit în condiţii de piaţă de pe pieţe financiare, fără intervenţia statului;

c) acordarea finanţării se realizează pe baza evaluării riscurilor generate de operaţiune, astfel încât comisioanele plătite de solicitant să asigure autofinanţarea schemei de finanţare; din acest punct de vedere, schema de finanţare va fi analizată cel puţin o dată pe an;

d) comisioanele plătite de solicitant acoperă atât riscurile obişnuite asociate cu acordarea finanţării, cât şi costurile administrative şi permit obţinerea unui randament normal al capitalului iniţial;

e) în cadrul schemei sunt stabiliţi termenii şi condiţiile de acordare a finanţării.

Art. 4. - Finanţarea domeniilor prioritare se acordă sub forma creditului de investiţii şi creditului pe obiect.

Art. 5. - (1) în cazul proiectelor de investiţii, finanţarea se acordă în completarea surselor de finanţare proprii sau atrase ale solicitantului.

(2) Contribuţia solicitantului trebuie să fie de cel puţin 20% din costul total al proiectului.

 

CAPITOLUL III

Eligibilitate

 

Art. 6. - Un solicitant este eligibil pentru a beneficia de finanţare dacă, la data depunerii cererii de finanţare, îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:

a) nu se află în dificultate financiară, în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate;

b) nu figurează cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi2;

c) nu s-a instituit procedura judiciară a insolvenţei prevăzută de legislaţia în vigoare;

d) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice, inclusiv cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi cu EximBank.

Art. 7. - Sunt eligibile pentru finanţare cheltuieli de tipul:

a) cheltuielilor de investiţii, constând în:

- achiziţia de echipamente şi lucrări de construcţii-montaj aferente acestora (noi capacităţi de producţie, precum şi dezvoltarea, modernizarea şi/sau retehnologizarea celor existente etc.);

- terenuri şi construcţii (achiziţia şi construirea de clădiri, unităţi de producţie/servicii, dezvoltarea şi modernizarea construcţiilor existente, achiziţia de terenuri în scopul realizării proiectului de investiţii etc.);

- imobilizări necorporale (licenţe, brevete, programe informatice, documentaţii etc.);

- cheltuieli diverse legate de implementarea proiectului de investiţii, de maximum 30% din valoarea finanţării;

b) cheltuielilor aferente activităţii de export;

c) cheltuielilor pentru derularea activităţilor în domeniile menţionate la art. 1.

Art. 8. - Sunt excluse de la finanţare:

a) activităţile definite ca fiind ilegale sau dăunătoare mediului ecologic, conform legislaţiei în vigoare;

b) activităţi de natura jocurilor de noroc;

c) producţia şi comerţul produselor din alcool şi tutun;

d) investiţii în titluri de valoare;

e) investiţii financiare (fonduri de investiţii, fonduri mutuale de ajutor reciproc etc.);

f) tranzacţii imobiliare (cumpărarea/construirea de imobile în scopul vânzării/închirierii);

g) exporturile de mărfuri cuprinse în lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de susţinere a comerţului exterior derulate prin EximBank, stabilită periodic prin hotărâre a Guvernului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condiţiile legii3.

 

CAPITOLUL IV

Documentaţia, analiza şi aprobarea finanţării

 

Art. 9. - Solicitantul depune la EximBank:

a) cererea de finanţare;

b) documente privind situaţia juridică, financiară şi comercială;

c) documente aferente proiectului/activităţii de finanţat;

d) documente aferente garanţiilor propuse.

Art. 10. - (1) EximBank analizează, potrivit reglementărilor proprii, solicitarea de finanţare pe următoarele coordonate:

a) situaţia economico-financiară şi juridică a solicitantului;

b) activitatea/proiectul (studiul de fezabilitate, planul de afaceri, contractele de export, după caz);

c) garanţiile propuse;

d) riscurile asociate;

e) alte elemente relevante pentru acordarea finanţării.

(2) EximBank are dreptul să solicite informaţii suplimentare în situaţia în care elementele cuprinse în cererea de finanţare şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru evaluarea riscurilor şi pentru stabilirea condiţiilor specifice ale operaţiunii de finanţare.

Art. 11. - În funcţie de complexitatea şi caracteristicile activităţii/proiectului şi riscurile asociate, se stabilesc condiţiile de acordare a finanţării: valoarea, durata, dobânda, comisioanele, garanţiile, alte condiţii specifice de acordare.

Art. 12. - La cerere, pe baza analizei situaţiei economico-financiare a solicitantului, EximBank poate emite o scrisoare de intenţie/confort.

Art. 13. - Acordarea finanţării se realizează pe baza aprobării C.I.FG.A.

Art. 14. - Solicitanţii de finanţare au obligaţia deschiderii unui cont curent la EximBank.

Art. 15. - EximBank monitorizează finanţările, prin acţiuni şi operaţiuni specifice, pe întreaga perioadă de acordare a acestora.

 

CAPITOLUL V

Recuperarea sumelor plătite din fondurile statului

 

Art. 16. - (1) în cazul în care împrumutatul nu îşi achită obligaţiile asumate prin contractul de finanţare, EximBank poate rezilia de plin drept contractul, fără intervenţia instanţelor judecătoreşti, notificând împrumutatului, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, obligaţia acestuia de a restitui EximBank toate sumele datorate (comisioane, dobânzi, rate de credit etc.) în termen de 15 zile de la data primirii notificării. În cazul neachitării de către împrumutat a sumelor la termenul prevăzut în notificare, EximBank declară creditul scadent, cu toate dobânzile şi celelalte sume datorate, şi trece la executare silită.

(2) EximBank va lua toate măsurile necesare pentru recuperarea sumelor plătite din fondurile statului, atât împotriva împrumutatului, cât şi împotriva oricărei altei persoane asupra căreia acesta şi-a transferat obligaţiile.

(3) Recuperarea prin executare silită se efectuează prin corpul executorilor fiscali al EximBank.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 17. - În scopul aplicării prezentei norme, EximBank emite proceduri care se supun aprobării C.I.F.G.A.

 


1 Publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004.

2 în cazul în care solicitantul figurează cu incidente de plată accidentale, care nu denotă un comportament financiar defectuos, se poate accepta la finanţare, cu justificarea corespunzătoare.

3 Lista în vigoare la data aprobării prezentei norme este cea stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 2.298/2004 privind stabilirea perioadei de fabricaţie a produselor cu ciclu lung de fabricaţie şi a valorii contractelor de export aferente acestora, precum şi a listei mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de susţinere a comerţului exterior derulate prin Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.