MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 198/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 198       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 8 aprilie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

135. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

139. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

182. - Decizie pentru eliberarea doamnei Simona-Maya Teodoroiu din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

 

183. - Decizie pentru numirea doamnei Simona-Maya Teodoroiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

256. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind serviciul continuu maxim admis pe locomotivă, efectuat de personalul care conduce şi/sau deserveşte locomotive în sistemul feroviar din România

 

266. - Ordin al ministrului transporturilor privind modificarea art. 1 din Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unităţilor responsabile cu cartarea zgomotului pentru căile ferate, drumurile, porturile din interiorul aglomerărilor şi aeroporturile, aflate în administrarea lor, elaborarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate

 

272. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

 

578. - Ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice pentru modificarea alin. (5) al art. 5 din Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 400/2013 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2013

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, precum şi al art. 10 alin. (2), respectiv al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - (1) Numerele de inventar MFP 149697, 149698 şi 149700, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, atribuite prin dublă înregistrare bunurilor imobile staţii automate MAWS, se radiază.

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Administraţia Naţională de Meteorologie rămân înregistrate, în anexa nr. 12, cu nr. MFP 152333, 152164, respectiv 152196.

Art. II. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Administraţia Naţională de Meteorologie, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. - Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 3 aprilie 2013.

Nr. 135.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Administraţia Naţională de Meteorologie, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

16335444

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

2. Ordonator secundar de credite

11672708

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALA DE METEOROLOGIE RA

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza OG nr. 25/1995 prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 


Nr. crt.

Nr. MF

Codul de clasificare MF

Denumirea

Descrierea tehnică

Anul dobândirii/ al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

1

62957

8.28.01

împrejmuire platformă staţia meteo Fundata

Plasă sârmă, 576 mp

1966

2.630

2

63102

8.28.01

împrejmuire zonă protecţie staţia meteo Botoşani

 

1974

3.199

3

63121

8.28.01

Cabină climatizată staţie meteo Tecuci

Clădire parter, din PAL

1979

2.872

4

63362

8.28.01

Puţ forat

60 m adâncime

1974

983

5

63407

8.28.01

Alimentare cu apă

Instalaţie cu bazin preaplin şi conducte metalice

1975

1.448

6

63478

8.30

Reţele apă staţie meteo Stâna de Vale

Conductă metalică îngropată în sol

1980

7.733

7

149040

8.30

Sistem de afişare 2D-OmniWXtrac, SRPV Timişoara

Calculator DELL Precision 220, monitor 21”, sursă SMART 2200 VA

2003

699.525

8

149042

8.30

Staţie afişare date radar-PUP, SRPV Timişoara

Calculator IBM, 2 monitoare 21”, sursă SMART 2200 VA

2003

436.779

9

149043

8.30

Imprimantă laser alb/negru HP4100N, SRPV Timişoara

Imprimantă laser jet, 16 Mb RAM

2003

20.462

10

149044

8.30

Imprimantă laser color HP 4550N, SRPV Timişoara

Imprimantă laser jet, 16 Mb RAM

2003

23.872

11

149095

8.30

Imprimantă laser color HP 4550N, SRPV CMR Constanţa

Calculator IBM, NET VISTA, monitor 21”

2003

23.872

12

149122

8.30

Sistem de afişare 2D Omni WX Trac

 

2003

698.199

13

149124

8.30

Staţie afişare date radar PUP, SRP Bacău

 

2003

437.107

14

149125

8.30

Imprimantă laser A/N HP 4100N, SRP Bacău

 

2003

20.423

15

149127

8.30

Terminal afişare informaţii meteo, SRP Bacău

Aparatură electronică

2003

96.085

16

149157

8.30

Staţie de prognoză, SPV Sibiu

Aparatură electronică

2003

1.015.122

17

149160

8.30

Sistem de afişare 2D, SPV Sibiu

Aparatură electronică

2003

699.523

18

149162

8.30

Staţie afişare date radar, SPV Sibiu

Aparatură electronică

2003

437.296

19

149163

8.30

Imprimantă laser HP, SPV Sibiu

Echipament imprimare

2003

20.462

20

149164

8.30

Imprimantă laser color, SPV Sibiu

Echipament imprimare

2003

23.872

21

149680

8.30

Imprimantă laser color, HP 4550N

Aparatură pentru listare

2003

23.991

22

149688

8.30

Consolă de prognoză (CNTMST-303630)

Aparatură electronică

2003

1.393.364

23

149709

8.30

Terminal afişare informaţii meteo (LPDMACT PRINCIP/311716)

Terminal afişare informaţii meteo, UPS 2200 VA, inscriptor CD extern, unitate de bandă externă

2003

691.223

24

149710

8.30

Staţie management situaţii de urgenţă (LPDMACT PRINCIP311717)

Aparatură electronică

2003

721.196

25

150307

8.30

Sisteme portabile de măsurat umiditatea solului staţia meteo Tecuci

Aparatură electronică

2004

7.312

26

150311

8.30

Sistem alarmare perimetru staţie meteo Botoşani

Echipament electronic

2004

5.404

27

150312

8.30

Sistem alarmare perimetru (2/2) - CMR Moldova

Aparatură electronică

2004

5.562

28

150313

8.30

Alimentare cu apă staţia meteo laşi

Puţ forat racordat prin conducte de clădire

2004

11.559

29

150320

8.30

Autoturism ARO 244, CMR Transilvania Nord

Motor tip Andoria 2417 cmc, turbo DIESEL, cu tracţiune integrală

2004

56.165

30

152293

8.30

Centrală termică staţia meteo Semenic

Funcţionează cu combustibil solid cu putere instalată de 40 kW

2004

16.363

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Legea nr. 218/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 8 iulie 2011, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Prezentele norme metodologice reglementează modul de acordare a facilităţilor aferente unei linii de credit, în valoare maximă de 400.000 lei/I.M.M./an, cu dobândă integral subvenţionată şi/sau cu garantarea creditului de către stat, care vizează sprijinirea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii (denumite în continuare I.M.M.) la obţinerea de finanţări pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen de un an în vederea desfăşurării activităţii, precum şi condiţiile în care acestea pot fi prelungite.

(2) Structura specializată din domeniul I.M.M. din cadrul Ministerului Economiei şi Ministerul Finanţelor Publice, denumit în continuare M.F.P., în parteneriat cu Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., şi instituţiile de credit finanţatoare vor implementa prezentele norme metodologice pe baza unei convenţii de colaborare.”

2. La articolul 2 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) pentru anul 2013 cuantumul subvenţiei este în sumă de 16.115 mii lei;”.

3. La articolul 2 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) plafonul garanţiilor ce pot fi acordate în anul 2013 este de 300 milioane lei.”

4. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Subvenţiile se acordă în limita bugetului anual alocat. După epuizarea bugetului anual alocat se pot acorda în limita plafonului prevăzut la alin. (1) numai facilităţi de garantare în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, denumit în continuare program, pentru noi beneficiari şi pentru prelungirile liniilor de credit.”

5. La articolul 4, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Valoarea liniei de credit nu trebuie să depăşească 30% din cifra de afaceri realizată în anul precedent conform situaţiilor financiare anuale depuse la autoritatea competentă, în situaţia în care beneficiarul programului are în derulare şi alte facilităţi de credit pe termen scurt.

(3) Dacă beneficiarul programului nu are în derulare alte facilităţi de credit pe termen scurt, valoarea maximă a liniei de credit acordate poate ajunge la 50% din cifra de afaceri realizată în anul precedent conform situaţiilor financiare anuale depuse la autoritatea competentă.”

6. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) I.M.M. care a solicitat acordarea subvenţiei de dobândă şi garanţia de stat, după caz, este eligibilă în cadrul programului dacă, la data aprobării creditului, îndeplineşte cumulativ criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1), şi respectă prevederile art. 3 alin. (3)-(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 218/2012.”

7. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Nu sunt eligibile pentru a beneficia de dobândă total subvenţionată în cadrul programului I.M.M.-urile care au desfăşurat şi/sau vor desfăşura activităţi din sectorul/domeniul:

a) intermedieri financiare şi asigurări:

1. 641 - Intermediere monetară;

2. 642 - Activităţi ale holdingurilor;

3. 643 - Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare;

4. 649 - Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii;

5. 651 - Activităţi de asigurări;

6. 652 - Activităţi de reasigurare;

7. 653 - Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale);

8. 661 - Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii;

9. 662 - Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii;

10. 663 - Activităţi de administrare a fondurilor;

b) tranzacţii imobiliare:

1. 681 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii;

2. 682 - închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

3. 683 - Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract;

c) 920 - Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri;

d) producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare:

1. 110 - Fabricarea băuturilor (cu excepţia clasei 1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate);

2. 1200 - Fabricarea produselor din tutun;

3. 2540 - Fabricarea armamentului şi muniţiei;

4. 2051 - Fabricarea explozivilor;

5. 4635 - Comerţ cu ridicata al produselor din tutun;

6. 4639 - Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun;

7. 4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;

8. 4726 - Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;

9. 191 - Fabricarea produselor de cocserie;

10. 192 - Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului;

11. 351 - Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice;

12. 352 - Producţia gazelor; distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte;

e) activităţi de închiriere şi leasing:

771 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule;

772 - Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri personale şi gospodăreşti;

773 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile;

774 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);

f) activităţi de investigare şi protecţie:

801 - Activităţi de protecţie şi gardă;

802 - Activităţi de servicii privind sistemele de securizare;

803 - Activităţi de investigaţii;

g) excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul ajutoarelor de minimis, respectiv:

I. activităţi de pescuit şi acvacultura, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultura;

II. activităţi legate de producţia primară a produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în anexa I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

III. activităţi de procesare şi marketing al produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în anexa I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în următoarele cazuri:

1. când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;

2. când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri);

IV. activităţi legate de export către state terţe sau state membre, şi anume ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

V. ajutoarele destinate utilizării produselor naţionale în detrimentul celor importate;

VI. ajutoarele destinate operatorilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum sunt definite în Decizia Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive (2010/787/UE);

VII. ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate operatorilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă contra cost.”

8. După articolul 6, se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

„Art. 61. - Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanţii în cadrul programului I.M.M.-urile care desfăşoară activităţi în sectorul/domeniul:

a) intermedieri financiare şi asigurări:

1. 641 - Intermediere monetară;

2. 642 - Activităţi ale holdingurilor;

3. 643 - Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare;

4. 649 - Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii;

5. 651 - Activităţi de asigurări;

6. 652 - Activităţi de reasigurare;

7. 653 - Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale);

8. 661 - Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii;

9. 662 - Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii;

10. 663 - Activităţi de administrare a fondurilor;

b) tranzacţii imobiliare:

1. 681 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii;

2. 682 - închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

3. 683 - Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract;

c) 920 - Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri;

d) producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare:

1. 110 - Fabricarea băuturilor (cu excepţia clasei 1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate);

2. 1200 - Fabricarea produselor din tutun;

3. 2540 - Fabricarea armamentului şi muniţiei;

4. 2051 - Fabricarea explozivilor;

5. 4635 - Comerţ cu ridicata al produselor din tutun;

6. 4639 - Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun;

7. 4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;

8. 4726 - Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;

9. 191 - Fabricarea produselor de cocserie;

10. 192 - Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului;

11. 351 - Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice;

12. 352 - Producţia gazelor; distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte;

e) activităţi de închiriere şi leasing:

771 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule;

772 - Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri personale şi gospodăreşti;

773 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile;

774 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);

f) activităţi de investigare şi protecţie:

801 - Activităţi de protecţie şi gardă;

802 - Activităţi de servicii privind sistemele de securizare;

803 - Activităţi de investigaţii.”

9. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) înscrierea în program şi solicitarea acordului de principiu pentru subvenţionarea dobânzii în cadrul programului se fac on-line pe site-ul Ministerului Economiei.

(2) Solicitările pentru înscrierea în program pentru acordarea subvenţiei de dobândă vor fi analizate şi selectate în limita bugetului alocat programului, respectiv în limita plafonului anual al garanţiilor, în ordinea înscrierii.

(3) Demararea implementării programului se va face în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării pe site-ul Ministerului Economiei a începerii procesului de înregistrare on-line în program, timp în care se vor desfăşura campanii de informare cu privire la facilităţile acordate în cadrul programului.

(4) înscrierea on-line se desfăşoară în sesiune continuă până la epuizarea bugetului alocat programului, respectiv în limita plafonului anual de garantare.

(5) Solicitantul trebuie să completeze on-line formularul de înscriere în program.

(6) Aplicaţia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării, cu numărul de înregistrare obţinut şi cu datele corespunzătoare completate de către acesta.

(7) Structura specializată din domeniul I.M.M. din cadrul Ministerului Economiei verifică formularul de înscriere în program şi îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a)-d), i) şi j), precum şi respectarea prevederilor art. 3 alin. (3) şi, după caz, alin. (4) şi (5), din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 218/2012.

(8) în urma verificărilor, structura specializată din domeniul I.M.M. din cadrul Ministerului Economiei poate lua decizia de acceptare în program, caz în care îi transmite solicitantului notificarea privind acordul de principiu pentru subvenţionarea dobânzii. Dacă, prin verificările efectuate, se constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute prin dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 218/2012, şi ale prezentelor norme metodologice, structura specializată din domeniul I.M.M. din cadrul Ministerului Economiei decide respingerea solicitării I.M.M. pentru subvenţionarea dobânzii în cadrul programului. Decizia de respingere cuprinde motivarea pentru care solicitantul este considerat neeligibil, precum şi căile de atac prevăzute de lege. În toate cazurile, decizia i se comunică solicitantului în cel mult 30 de zile de la data mesajului de confirmare a efectuării înregistrării, prevăzut la alin. (6).

(9) Structura specializată din domeniul I.M.M. din cadrul Ministerului Economiei va întocmi listele cu I.M.M.-urile eligibile în program şi le va transmite instituţiei de credit finanţatoare.

(10) Transmiterea listelor cu I.M.M.-urile eligibile în program la instituţia de credit se va face continuu, până la epuizarea bugetului programului, respectiv în limita plafonului anual al garanţiilor.”

10. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu următorul cuprins:

„Art. 81. - (1) în cazul în care solicitantul optează exclusiv pentru acordarea garanţiei în cadrul programului, finanţatorul va transmite F.N.G.C.I.M.M. solicitarea de garantare, după aprobarea finanţării de către structurile sale competente, cu condiţia suspensivă de acordare a garanţiei şi după ce a obţinut un acord privind încadrarea în limita maximă prevăzută la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 218/2012, din partea structurii specializate din domeniul I.M.M. din cadrul Ministerului Economiei. Solicitarea se formulează în temeiul convenţiei de lucru încheiată cu finanţatorul.

(2) F.N.G.C.I.M.M. analizează, potrivit reglementărilor proprii şi prezentelor norme, solicitarea de garantare şi, în cazul în care constată că aceasta îndeplineşte condiţiile de acordare, comunică finanţatorului decizia sa.”

11. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în vederea obţinerii liniei de credit cu dobândă integral subvenţionată şi/sau garanţie de stat, solicitanţii declaraţi eligibili de către structura specializată din domeniul I.M.M. din cadrul Ministerului Economiei se pot prezenta la oricare instituţie de credit din lista prevăzută la alin. (1), cu formularul de înscriere în program semnat şi ştampilat de către beneficiar şi cu notificarea privind acordul de principiu pentru subvenţionarea dobânzii şi/sau acordarea garanţiei în cadrul programului.”

12. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) în cazul în care se solicită acordarea subvenţiei de dobândă şi a garanţiei de stat, după ce solicitantul a parcurs etapa prevăzută la art. 8 şi după aprobarea liniei de credit de către structurile sale competente, instituţia de credit finanţatoare, direct sau prin unităţile sale teritoriale, se va adresa, după caz, F.N.G.C.I.M.M. În vederea obţinerii unei garanţii în condiţiile prevăzute în convenţiile de lucru încheiate de F.N.G.C.I.M.M. cu instituţiile de credit finanţatoare prevăzute la art. 9 alin. (1).”

13. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) în cazul în care se constată că sunt îndeplinite condiţiile de acordare, F.N.G.C.I.M.M. semnează şi transmite instituţiei de credit finanţatoare contractul de garantare, contractul/contractele de fideiusiune şi contractul privind constituirea ipotecii mobiliare prevăzute la art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 218/2012.”

14. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.14. - În aplicarea prevederilor art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 218/2012, se acordă reprezentanţilor legali ai instituţiei de credit finanţatoare un mandat special, în vederea efectuării formalităţilor de înscriere a ipotecii mobiliare în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.”

15. La articolul 16, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) în vederea constituirii garanţiei prevăzute la art. 9 alin. (2) şi art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 218/2012, instituţia de credit şi beneficiarul semnează contractul privind constituirea ipotecii mobiliare prevăzute la art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 218/2012, iar fideiusorul beneficiarului semnează contractul/contractele de fideiusiune transmis/transmise de F.N.G.C.I.M.M. În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1).

…………………………………………………………….

(4) Predarea/Primirea unui exemplar original al contractelor de garantare valabil, semnate potrivit prevederilor alin. (1), respectiv a contractelor de fideiusiune, precum şi a contractelor privind constituirea ipotecii mobiliare prevăzute la art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 218/2012, se efectuează lunar, centralizat, până cel mai târziu la data de 15 a fiecărei luni calendaristice pentru luna precedentă, pe bază de proces-verbal de predare/primire încheiat între instituţia de credit finanţatoare şi F.N.G.C.I.M.M.”

16. La capitolul VI, titlul Etapei V se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Etapa V. Etapa implementării, monitorizării, prelungirii şi recuperării facilităţilor”

17. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Beneficiarul creditului va efectua trageri din linia de credit în urma unei solicitări scrise adresate instituţiei de credit finanţatoare, fără să depăşească în niciun moment plafonul maxim aprobat. Instituţia de credit finanţatoare autorizează tragerile din plafon cu respectarea destinaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 218/2012. Rambursarea sau, după caz, reîntregirea plafonului se va putea face pe parcursul perioadei de derulare a contractului de credit.

(2) Linia de credit poate fi prelungită pe maximum un an, pe perioada de valabilitate a programului, în condiţiile în care, la data aprobării prelungirii, se constată că beneficiarul îndeplineşte cumulativ criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) şi respectă prevederile art. 3 alin. (3)-(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 218/2012, după caz, fără a fi necesară reîntregirea plafonului liniei de credit la scadenţă.”

18. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Al. 23. - (1) Cererea de plată se transmite de către instituţia de credit finanţatoare în perioada de valabilitate a garanţiei, ulterior trecerii la restanţă a întregii finanţări garantate, împreună cu următoarele documente:

a) documentul/documentele de identitate al/ale reprezentantului beneficiarului şi fideiusorilor; se vor transmite cele mai recente documente aflate în posesia instituţiei de credit finanţatoare, în copie certificată de instituţia de credit finanţatoare pentru conformitate cu originalul;

b) contractul de credit, însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;

c) un exemplar al contractului de garantare, în original;

d) copia procesului-verbal de predare-primire a contractului de garantare, a contractului de fideiusiune şi a contractului de garanţie reală mobiliară;

e) dovada plăţii comisionului de risc către M.F.P. pe toată perioada de valabilitate a garanţiei, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;

f) avizul de înscriere a ipotecii mobiliare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la instituţia de credit finanţatoare în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, valabil până la stingerea tuturor creanţelor datorate de beneficiar în baza contractului de garantare, în copie certificată de instituţia de credit finanţatoare pentru conformitate cu originalul;

g) extrasul contului curent şi extrasul contului de credit ale beneficiarului sau un document echivalent, aferent întregii perioade de derulare a finanţării garantate, din care să reiasă fără echivoc întreaga valoare a finanţării garantate nerambursate şi data trecerii la restanţă a acesteia, în copie certificată de instituţia de credit finanţatoare pentru conformitate cu originalul;

h) notificarea instituţiei de credit finanţatoare către beneficiarul finanţării garantate conform contractului de credit, cu privire la trecerea la restanţă a finanţării garantate, însoţită de dovada transmiterii, în copii certificate de instituţia de credit finanţatoare pentru conformitate cu originalul; din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 15 zile de la data scadenţei liniei de credit;

i) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului finanţării garantate, din care să rezulte îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 218/2012, în copii certificate de instituţia de credit finanţatoare pentru conformitate cu originalul;

j) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte îndeplinirea condiţiei de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 218/2012, la aprobarea creditului, în copie certificată de instituţia de credit finanţatoare pentru conformitate cu originalul;

k) copia certificată de instituţia de credit finanţatoare a rezultatului consultării Centralei Incidentelor de Plăţi (C.I.P.), din care să rezulte îndeplinirea condiţiei de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 218/2012, la aprobarea creditului; în cazul în care beneficiarul figurează cu incidente de plată accidentale, care nu denotă un comportament financiar defectuos, va fi prezentată copia documentului din care rezultă justificarea corespunzătoare, acceptată de instituţia de credit finanţatoare;

l) copia certificată de instituţia de credit finanţatoare a rezultatului consultării C.R.B., însoţită de documentele care atestă achitarea restanţelor, după caz, documente din care să rezulte îndeplinirea condiţiei de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 218/2012, la aprobarea creditului.”

19. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Dobânda aferentă liniei de credit este integral subvenţionată şi se calculează de la data utilizării şi până la rambursarea integrală a creditului şi se plăteşte lunar.”

20. La articolul 26, alineatele (2) şi (3) se abrogă.

21. În tot cuprinsul hotărârii, sintagma „Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii” se înlocuieşte cu sintagma „Structura specializată din domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii din cadrul Ministerului Economiei”.

Art. II. - Pentru liniile de credit a căror valabilitate expiră după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, beneficiarul poate solicita prelungirea şi majorarea liniei de credit în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (3) şi art. 20 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, cu completările ulterioare.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 682/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 8 iulie 2011, cu completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voi nea

Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,

Maria Grapini

 

Bucureşti, 3 aprilie 2013.

Nr. 139.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea doamnei Simona-Maya Teodoroiu din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură si Investiţii Străine

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Simona-Maya Teodoroiu se eliberează din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 8 aprilie 2013.

Nr. 182.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea doamnei Simona-Maya Teodoroiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

 

Având în vedere prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Decizia preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii nr. 153/2013,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Simona-Maya Teodoroiu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 8 aprilie 2013.

Nr. 183.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind serviciul continuu maxim admis pe locomotivă, efectuat de personalul care conduce şi/sau deserveşte locomotive în sistemul feroviar din România

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) lit. k) pct. (ii) din anexa nr. 1 „Regulament de organizare şi funcţionare al Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română - ASFR” la anexa nr. 1 „Regulament de organizare şi funcţionare al Autorităţii Feroviare Române - AFER” la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) pct. 1 şi 12 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind serviciul continuu maxim admis pe locomotivă, efectuat de personalul care conduce şi/sau deserveşte locomotive în sistemul feroviar din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Prevederile prezentului ordin se aplică operatorilor de transport feroviar şi administratorului/ gestionarilor de infrastructură feroviară.

(2) Se exceptează de la aplicarea prezentului ordin operatorii economici care utilizează personal de locomotivă ce îşi desfăşoară activitatea în exclusivitate pe:

a) reţele care sunt separate funcţional de restul sistemului feroviar şi sunt destinate exclusiv exploatării serviciilor de transport de persoane şi de marfă locale, urbane sau suburbane;

b) linii pe care se efectuează servicii de interoperabilitate transfrontalieră în sectorul feroviar, conform prevederilor Ordinului ministrului transporturilor şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 490/479/2008 pentru aplicarea cerinţelor minime privind anumite aspecte legate de condiţiile de muncă ale lucrătorilor mobili care prestează servicii de interoperabilitate transfrontalieră în sectorul feroviar.

(3) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia să întocmească proceduri proprii prin care să asigure aplicarea şi monitorizarea respectării prevederilor prezentului ordin, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, care vor face parte din propriul sistem de management al siguranţei.

Art. 3. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Dispoziţia preşedintelui Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române nr. 35/1996*) privind reglementarea duratei serviciului maxim admis pe locomotivă, efectuat de personalul ce deserveşte locomotiva, îşi încetează aplicabilitatea.

(3) Până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, operatorii economici prevăzuţi la art. 2 alin. (1) asigură instruirea şi verificarea cunoştinţelor personalului cu atribuţii în aplicarea prezentului ordin.

Art. 4. - Operatorii de transport feroviar şi administratorul/ gestionarii de infrastructură feroviară vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor,

Cristian Ghibu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 martie 2013.

Nr. 256.


*) Dispoziţia preşedintelui Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române nr. 35/1996 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXA

 

NORME

privind serviciul continuu maxim admis pe locomotivă, efectuat de personalul care conduce şi/sau deserveşte locomotive în sistemul feroviar din România

 

CAPITOLUL I

Serviciul continuu maxim admis pe locomotivă

 

Art. 1. - (1) Prin serviciul continuu maxim admis pe locomotivă se înţelege timpul de la ora ieşirii personalului de locomotivă cu locomotiva la postul de control al unei unităţi de tracţiune/ora luării în primire a locomotivei în cazul schimbului în staţie până la ora intrării cu locomotiva la postul de control al unei unităţi de tracţiune/ora predării locomotivei în cazul schimbului în staţie.

(2) Serviciul continuu maxim admis pe locomotivă este compus din timpul de conducere efectivă a locomotivei şi din timpul de muncă în staţionarea trenului.

(3) în sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) timp de muncă - orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare, conform prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) odihna la domiciliu - perioada care nu reprezintă timp de muncă şi este exclusiv la dispoziţia personalului de locomotivă;

c) odihna în afara domiciliului - perioada în care personalul de locomotivă se află la dispoziţia angajatorului şi efectuează odihnă în dormitoare special amenajate sau în unităţi de cazare;

d) munca de noapte - munca prestată între orele 22,00- 6,00;

e) serviciu de noapte - munca de noapte prestată pe o perioadă de minimum 3 ore;

f) timp de conducere efectivă a locomotivei - cumul de secvenţe din serviciul continuu maxim admis pe locomotivă în care personalul de locomotivă realizează efectiv actul de conducere a locomotivei sau deservirea acesteia, participă la desfăşurarea proceselor tehnologice privind efectuarea manevrei feroviare, compunerea sau descompunerea trenului, efectuarea probelor regulamentare de frână, conducerea şi/sau deservirea locomotivelor de multiplă tracţiune;

g) timp de muncă în staţionarea trenului - cumul de secvenţe din serviciul continuu maxim admis pe locomotivă, altul decât timpul de conducere efectivă a locomotivei, în care personalul de locomotivă nu conduce locomotiva ce participă la remorcarea trenului, pe o perioadă continuă de timp, mai mare de 15 minute.

Art. 2. - În cazul conducerii/deservirii locomotivei în echipă completă, serviciul continuu maxim admis pe locomotivă al personalului ce conduce şi/sau deserveşte locomotiva este de 12 ore, din care timpul de conducere efectivă a locomotivei nu va depăşi:

a) 8 ore pentru trenurile de călători şi mixte;

b) 9 ore pentru trenurile de marfă;

c) 12 ore pentru trenurile de marfă care urmează să manevreze pe secţie - trenurile locale de marfă - trenurile convoaie de manevră în complexe feroviare, trenurile de serviciu, pentru locomotive multiple, intercalate, împingătoare de la trenurile remorcate în multiplă tracţiune, locomotive izolate, precum şi activitatea de manevră.

Art. 3. - În cazul conducerii/deservirii locomotivei în sistem simplificat - fără mecanic ajutor, serviciul continuu maxim admis pe locomotivă al personalului ce conduce şi/sau deserveşte locomotiva este de:

a) 9 ore pentru trenurile de călători şi mixte, din care timpul de conducere efectivă a locomotivei nu va depăşi 7 ore;

b) 10 ore pentru trenurile de marfă, din care timpul de conducere efectivă a locomotivei nu va depăşi 8 ore;

c) 12 ore pentru trenurile de marfă care urmează să manevreze pe secţie - trenurile locale de marfă - trenurile convoaie de manevră în complexe feroviare, trenurile de serviciu, pentru locomotive multiple, intercalate, împingătoare de la trenurile remorcate în multiplă tracţiune, locomotive izolate, precum şi activitatea de manevră.

Art. 4. - În cazul utilizării locomotivei la remorcarea trenurilor de călători, mixte, de marfă sau la activitatea de manevră în cadrul aceluiaşi serviciu comandat al personalului de locomotivă, timpul de conducere efectivă este cel corespunzător prestaţiei pentru care serviciul executat este mai mult de 50% din acest timp. Această prevedere se aplică numai în cazul utilizării personalului de la o prestaţie de categorie superioară la o prestaţie de categorie inferioară.

 

CAPITOLUL II

Cazuri admise de prelungire a timpului de conducere efectivă a locomotivei, cu încadrarea în serviciul continuu maxim admis pe locomotivă

 

Art. 5. - Pentru cazuri excepţionale - cazuri de forţă majoră, calamităţi naturale, închideri de linie în cazul producerii unor accidente/incidente feroviare, respectiv pentru înlăturarea consecinţelor unor calamităţi sau accidente/incidente feroviare - conducerea operatorului de transport feroviar poate dispune prelungirea timpului de conducere efectivă a locomotivei, cu încadrarea în durata serviciului continuu maxim admis pe locomotivă, numai cu consimţământul mecanicului de locomotivă.

Art. 6. - Timpul necesar personalului de locomotivă pentru deplasarea „regie” şi/sau aşteptarea efectuării schimbului pentru luarea în primire a locomotivei în vederea remorcării unui tren/efectuării manevrei nu intră în calculul serviciului continuu maxim admis pe locomotivă, cu condiţia ca acesta să nu depăşească cumulat un număr de 12 ore pentru trenurile de călători sau mixte şi un număr de 15 ore pentru trenurile de marfă.

 

CAPITOLUL III

Odihna personalului de locomotivă

 

Art. 7. - (1) Odihna la domiciliu, între două comenzi consecutive, va fi cel puţin egală ca timp cu dublul timpului de muncă prestat anterior, care nu include în calcul perioadele de odihnă în afara domiciliului, dar nu mai puţin de 12 ore.

(2) în situaţia în care timpul de muncă prestat anterior este mai mic de 6 ore, odihna la domiciliu va fi de cel puţin 12 ore.

Art. 8. - (1) în situaţia în care se impune efectuarea odihnei în afara domiciliului, aceasta va fi egală ca timp cu cel puţin jumătate din timpul de muncă prestat anterior, dar nu mai puţin de două ore.

(2) în situaţia în care timpul de muncă prestat anterior este mai mic de 4 ore, odihna minimă în afara domiciliului va fi de cel puţin două ore.

(3) Efectuarea odihnei în afara domiciliului în unităţi de cazare, altele decât dormitoarele special amenajate în acest scop, va fi consemnată de mecanicul de locomotivă în formularul „Foaie de parcurs”, la rubrica „Odihna personalului de locomotivă” din cap. I, cu precizarea datelor de identificare a unităţii de cazare respective.

Art. 9. - Orice perioadă de odihnă la domiciliu poate fi urmată de cel mult două perioade consecutive de odihnă în afara domiciliului, care cumulat nu vor depăşi un număr de 10 ore. În vederea asigurării unei recuperări eficiente a personalului, angajatorul este obligat să asigure un nivel corespunzător de confort în spaţiul de cazare pus la dispoziţia personalului care se odihneşte în afara domiciliului.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 10. - (1) Anterior expirării timpului de conducere efectivă a locomotivei, atunci când nu poate asigura personal de schimb în staţie, operatorul de transport feroviar solicită, cu cel puţin 60 de minute înainte de expirarea timpului de conducere efectivă a locomotivei, conducerii operative a administratorului sau gestionarului de infrastructură feroviară oprirea trenului în vederea efectuării schimbului de personal.

(2) După oprirea trenului în staţie, personalul de locomotivă/şeful de tren asigură menţinerea trenului pe loc cu frânele de mână ale locomotivei/vehiculelor din tren, respectiv cu frâna de menţinere pe loc a automotorului/ramei. Mecanicul de locomotivă comunică IDM prin instalaţia TC - radiotelefon faptul că trenul a fost asigurat, precum şi date relevante pentru identificarea trenului, respectiv: număr tren, număr locomotivă, număr foaie de parcurs, precum şi faptul că aşteaptă sosirea personalului de schimb; IDM înscrie în Registrul unificat de căi libere, comenzi şi mişcare datele trenului, ora şi modul de asigurare a trenului. După înscrierea în Registrul unificat de căi libere, comenzi şi mişcare, IDM confirmă mecanicului de locomotivă prin instalaţia TC - radiotelefon primirea datelor, precizând numărul din registru, număr care va fi înscris în foaia de parcurs de către mecanicul de locomotivă.

(3) în cazul în care se estimează că se depăşeşte numărul de ore corespunzătoare serviciului continuu maxim admis pe locomotivă, prevăzut la art. 2 sau 3, personalul de locomotivă avizează, cu cel puţin 60 de minute înainte de expirarea serviciului continuu maxim admis pe locomotivă, IDM din staţia cea mai apropiată în sensul de mers şi operatorul de tracţiune sau şeful de tură al operatorului de transport feroviar despre necesitatea opririi trenului în staţie în vederea efectuării schimbului de personal.

(4) După asigurarea trenului, efectuarea schimbului de informaţii prin radiotelefon şi efectuarea menţiunilor în foaia de parcurs, aşteptarea personalului de schimb nu reprezintă activitate în legătură directă cu siguranţa circulaţiei trenurilor pentru personalul de locomotivă.

Art. 11. - Celelalte dispoziţii cu privire la timpul de muncă cuprinse în Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu contravin prezentelor norme, se aplică în mod corespunzător.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind modificarea art. 1 din Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unităţilor responsabile cu cartarea zgomotului pentru căile ferate, drumurile, porturile din interiorul aglomerărilor şi aeroporturile, aflate în administrarea lor, elaborarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (4) şi alin. (27) lit. d), f), g) şi h) din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - La articolul 1 din Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unităţilor responsabile cu cartarea zgomotului pentru căile ferate, drumurile, porturile din interiorul aglomerărilor şi aeroporturile, aflate în administrarea lor, elaborarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 23 august 2005, cu modificările ulterioare, literele a), c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) Compania Naţională de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A., pentru căile ferate principale specificate în tabelul nr. 3 din anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

…………………………………………………………….

c) Compania Naţională «Administraţia Porturilor Maritime Constanţa» - S.A., pentru portul Constanţa şi portul Tomis, şi Compania Naţională «Administraţia Porturilor Dunării Maritime» - S.A. Galaţi, pentru portul Galaţi (port Docuri, port Bazinul Nou şi port Mineralier) şi pentru Portul Brăila (port Hârşoaia, port Turcoaia, port Macin şi port Gura Arman);

d) Compania Naţională «Aeroporturi Bucureşti», pentru Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti şi pentru Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Cristian Ghibu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 1 aprilie 2013.

Nr. 266.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. c)din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 352/2003, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată din venituri proprii şi alocaţii de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă se aprobă de către Consiliul de conducere al acesteia.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Cristian Ghibu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 1 aprilie 2013.

Nr. 272.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

BUGETUL PE ANUL 2013

al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

 

 

 

 

 

- mii lei -

Cap./ Titlu

Subcap. ./ Articol

Paragraf/ Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2013

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

19.416,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

7.666,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

7.666,00

33.00

10

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

7.666,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

7.666,00

 

08

 

Venituri din prestări servicii

2.550,00

 

17

 

Venituri din org. cursuri calificare şi conversie profesională specializare şi perfecţionare

4.666,00

 

50

 

Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi

450,00

39.10

 

 

II.VENITURI DIN CAPITAL

-

 

01

 

Venituri din valorificare unor bunuri ale instituţiilor publice

-

 

 

 

VENITURI DIN ALOCAŢII DE LA BUGET

11.750,00

 

 

 

 

 

84.10

 

 

CHELTUIELI TOTAL, din care:

20.750,00

 

 

 

Venituri proprii

9.000,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

11.750,00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

14.650,00

 

 

 

Venituri proprii

9.000,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

5.650,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

6.100,00

 

 

 

Venituri proprii

4.050,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

2.050,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

4.660,00

 

 

 

Venituri proprii

3.100,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

1.560,00

 

 

01

Salarii de bază

3.874,00

 

 

 

Venituri proprii

2.494,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

1.380,00

 

 

03

Indemnizaţie de conducere

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

04

Spor de vechime

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

06

Alte sporuri

480,00

 

 

 

Venituri proprii

300,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

180,00

 

 

08

Fond de premii

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

80,00

 

 

 

Venituri proprii

80,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

13

Indemnizaţii de delegare

15,00

 

 

 

Venituri proprii

15,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

211,00

 

 

 

Venituri proprii

211,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

10.03

 

Contribuţii

1.440,00

 

 

 

Venituri proprii

950,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

490,00

 

 

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

1.117,00


 

 

 

Venituri proprii

715,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

402,00

 

 

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

21,00

 

 

 

Venituri proprii

16,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

5,00

 

 

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

242,00

 

 

 

Venituri proprii

162,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

80,00

 

 

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

18,00

 

 

 

Venituri proprii

15,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

3,00

 

 

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

42,00

 

 

 

Venituri proprii

42,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

20

 

 

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

8.550,00

 

 

 

Venituri proprii

4.950,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

3.600,00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

4.755,00

 

 

 

Venituri proprii

2.715,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

2.040,00

 

 

01

Furnituri de birou

32,00

 

 

 

Venituri proprii

30,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

2,00

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

38,00

 

 

 

Venituri proprii

30,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

8,00

 

 

03

Încălzit, iluminat şi forţă motrică

530,00

 

 

 

Venituri proprii

330,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

200,00

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

10,00

 

 

 

Venituri proprii

10,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

2.450,00

 

 

 

Venituri proprii

1.450,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

1.000,00

 

 

06

Piese de schimb

650,00

 

 

 

Venituri proprii

200,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

450,00

 

 

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

130,00

 

 

 

Venituri proprii

100,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

30,00

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

600,00

 

 

 

Venituri proprii

350,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

250,00

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

315,00

 

 

 

Venituri proprii

215,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

100,00

 

20.02

 

Reparaţii curente

830,00

 

 

 

Venituri proprii

300,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

530,00

 

20.03

 

Hrana

400,00

 

 

 

Venituri proprii

400,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

01

Hrană pentru oameni

400,00

 

 

 

Venituri proprii

400,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

20.04

 

Medicamente şi materiale sanitare

10,00

 

 

 

Venituri proprii

10,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

01

Medicamente

10,00

 

 

 

Venituri proprii

10,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

60,00

 

 

 

Venituri proprii

60,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-


 

 

01

Uniforme şi echipament

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

30

Alte obiecte de inventar

60,00

 

 

 

Venituri proprii

60,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

60,00

 

 

 

Venituri proprii

60,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

01

Deplasări interne, detaşări, transferări

20,00

 

 

 

Venituri proprii

20,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

02

Deplasări în străinătate

40,00

 

 

 

Venituri proprii

40,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

50,00

 

 

 

Venituri proprii

50,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

20.12

 

Consultanţă şi expertiză

60,00

 

 

 

Venituri proprii

60,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

20.13

 

Pregătire profesională

25,00

 

 

 

Venituri proprii

25,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

20.30

 

Alte cheltuieli

2.300,00

 

 

 

Venituri proprii

1.270,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

1.030,00

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

6.100,00

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

6.100,00

71

 

 

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

6.100,00

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

6.100,00

 

71.01

 

Active fixe

5.000,00

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

5.000,00

 

 

01

Construcţii

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

5.000,00

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

5.000,00

 

 

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

71.03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

1.100,00

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

1.100,00

 

 

 

REZULTAT FINANCIAR

 

 

 

 

VENITURI TOTALE

19.416,00

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE

20.750,00

 

 

 

a) Excedent

 

 

 

 

b) Deficit

1.334,00

 

 

 

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului

1.334,00

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013:

1) Număr mediu de personal : 96 persoane

2) Câştigul mediu brut lunar: 3.747 lei(RON)/salariat;

3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 82 mii lei), suma destinată membrilor consiliului de conducere (80 mii lei), indemnizaţiile pentru delegări (suma de 15 mii lei), precum şi diferenţele salariale ce se vor achita urmare sentinţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile (suma de 211 mii lei).

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

 

ORDIN

pentru modificarea alin. (5) al art. 5 din Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 400/2013 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2013

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2.404 din 27 martie 2013 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura şi Adresa nr. 1.281 din 26 martie 2013 a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa”, luând în considerare:

- art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 71/2013;

- art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi în lacul de acumulare Stânca-Costeşti, semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.207/2003;

- art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din Regulamentul (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului;

- art. 7 pct. A. lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice,

ministrul mediului si schimbărilor climatice emite următorul ordin:

Art. I. - Alineatul (5) al articolului 5 din Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 400/2013 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 19 martie 2013, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Prin excepţie de la art. 1, speciile marine de peşti, altele decât cele prevăzute la alin. (2) şi (3), sunt permise la pescuit tot timpul anului.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 8 aprilie 2013.

Nr. 578.