MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 210/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 210         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Sâmbătă, 13 aprilie 2013

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

23. - Ordonanţă de urgenţă privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014

 

148. - Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

502. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea obligativităţii raportării lunare a punerii pe piaţa din România, respectiv a vânzărilor medicamentelor de uz uman de către distribuitorii angro/importatorii/ fabricanţii autorizaţi

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

19. - Ordin pentru aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licenţei de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2013-2014

 

ACTE ALE CONSILIULUI DE MEDIERE

 

1.044/2012. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Standardului de formare a mediatorului, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 12/2007

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014

 

Având în vedere că adoptarea acestui act normativ este obligatorie pentru aprobarea programelor finanţate prin cele două mecanisme financiare 2009-2014, sub formă de ordonanţă de urgenţă a Guvernului, întrucât creează cadrul procedural, legal, financiar pentru gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European 2009-2014 acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014 şi asigură respectarea termenului de elaborare şi transmitere a Descrierii sistemului de management şi control la nivel naţional, în luna martie 2013, conform regulamentelor aplicabile celor două mecanisme financiare, în absenţa căreia programele nu pot fi aprobate,

ţinând cont că neadoptarea în regim de urgenţă poate avea consecinţe serioase şi ar genera disfuncţionalităţi majore cu efecte negative asupra gradului de absorbţie a fondurilor acordate României prin cele două mecanisme financiare, întrucât alocarea fondurilor acordate României din partea statelor donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) trebuie valorificată optim, reprezentând o resursă-cheie pentru dezvoltarea pe termen scurt, mediu şi lung a economiei şi societăţii româneşti, precum şi un element central al sustenabilităţii bugetare prin prisma strategiei investiţionale şi a caracterului nerambursabil al acestor fonduri,

în considerarea faptului că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul financiar general pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile alocate României în calitate de stat membru al Spaţiului Economic European, potrivit Memorandumului de înţelegere dintre Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Guvernul României privind implementarea Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009- 2014, respectiv Memorandumului de înţelegere dintre Regatul Norvegiei şi Guvernul României privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, precum şi a cofinanţării aferente acestei asistenţe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009- 2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, denumite în continuare mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European.

Art. 2. - (1) Termenii şi expresiile „punct naţional de contact”, „Autoritate de certificare „, „Autoritate de audit”, „program” şi „proiect” au înţelesurile prevăzute în regulamentele de implementare a mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European 2009-2014.

(2) Termenul „neregulă” şi expresia „creanţe bugetare rezultate din nereguli” au înţelesurile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Punctul naţional de contact este asimilat autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, în sensul prevederilor actelor normative menţionate mai sus.

(3) în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) Acord de implementare a programului - acord încheiat între punctul naţional de contact şi operatorii de programe, prin care sunt stabilite termenele şi condiţiile de implementare a programului finanţat în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European, rolul şi responsabilităţile părţilor;

b) Acord de program - acord încheiat între Comitetul Mecanismului financiar pentru Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European/Ministerul Afacerilor Externe norvegian pentru Mecanismul financiar norvegian şi punctul naţional de contact, care reglementează implementarea fiecărui program aprobat;

c) Administratorul Fondului pentru organizaţii neguvernamentale - entitatea numită şi contractată de către Oficiul Mecanismului Financiar în cazul când acesta acţionează ca operator de program, care asigură gestionarea financiară şi implementarea proiectelor finanţate prin Fondul pentru organizaţii neguvernamentale din cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European;

d) Autoritatea de certificare şi plată - structură organizatorică din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, având responsabilităţile stabilite în anexa A, comună memorandumurilor de înţelegere dintre Guvernul României şi guvernele statelor donatoare;

e) avans - sumă transferată din grantul aferent mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European şi cofinanţarea publică aferentă grantului către operatorii de programe/promotorii de proiecte şi punctul naţional de contact, în condiţiile prevăzute în Reguli şi proceduri sau în ghidurile aplicanţilor elaborate de către operatorii de programe, în vederea efectuării cheltuielilor eligibile pentru pregătirea programelor/începerea derulării proiectelor, pentru primele două perioade de raportare;

f) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de către operatorii de programe/promotorii de proiecte/punctul naţional de contact şi partenerii acestora, după caz, aferente programelor/proiectelor aprobate în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European, care pot fi finanţate atât din grant, cât şi din cofinanţarea publică/cofinanţarea privată, potrivit regulilor de eligibilitate a cheltuielilor stabilite în Reguli şi proceduri;

g) cheltuieli neeligibile - categoriile de cheltuieli detaliate la art. 76 alin. (2) lit. a)-h) din cadrul regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European adoptate prin art. 8.8 din Protocolul 38b al Acordului Spaţiului Economic European şi în cadrul Mecanismului financiar norvegian prin art. 8.8 din Acordul dintre Regatul Norvegiei şi Uniunea Europeană;

h) contribuţia naţională publică - suma necesară implementării programelor/proiectelor, formată din cofinanţarea publică şi fondurile aferente cheltuielilor publice, altele decât cele eligibile;

i) cofinanţarea publică - sumă asigurată de către operatorii de programe instituţii publice/organismul de interes public, corespunzătoare valorii totale a costurilor eligibile pe program, stabilită conform acordurilor de program;

j) Comitetul Mecanismului Financiar - comitetul stabilit de către Comitetul permanent al statelor Asociaţiei Europene a Liberului Schimb pentru a administra Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi pentru a lua decizii referitoare la acordarea asistenţei financiare;

k) contractul de finanţare a proiectului - acord încheiat între operatorul de program şi promotorul de proiect care reglementează implementarea unui proiect specific;

l) cofinanţarea privată - totalul sumelor asigurate de către promotorii de proiecte şi de către partenerii acestora, alţii decât instituţiile publice/organismul de interes public, după caz, altele decât cele prevăzute la lit. i), pentru implementarea proiectelor, reprezentând sume aferente cheltuielilor eligibile;

m) grant - sumă finanţată din fonduri externe nerambursabile, acordată pe programe/proiecte României de către statele donatoare prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European;

n) instituţii publice - denumire generică ce include Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare a acestora, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

o) organism de interes public - Fondul Român de Dezvoltare Socială, astfel cum este definit la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată, cu modificările ulterioare;

p) Ministerul Afacerilor Externe norvegian - autoritatea care are responsabilitatea administrării Mecanismului financiar norvegian şi responsabilitatea de a lua decizii referitoare la acordarea asistenţei financiare;

q) Oficiul Mecanismului Financiar - autoritatea care asistă Comitetul Mecanismului Financiar şi Ministerul Afacerilor Externe norvegian în administrarea mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European, fiind responsabilă pentru operaţiunile de zi cu zi ale mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European, servind ca punct de contact;

r) operatorul de program - entitate publică sau privată, comercială ori necomercială, organizaţii neguvernamentale având responsabilitatea pentru pregătirea şi implementarea unui program şi, de asemenea, pentru managementul financiar al programului;

s) plată indirectă - transferul, prin intermediul Autorităţii de certificare şi plată, în contul operatorilor de program/punctului naţional de contact, al grantului şi din contul acestora în conturile promotorilor de proiecte, după caz, al sumelor reprezentând avansul şi/sau prefinanţarea/rambursarea cheltuielilor eligibile aferente asistenţei externe nerambursabile primite în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European;

ş) prefinanţare - o parte din grantul acordat pe program/proiect corespunzătoare cheltuielilor eligibile justificat estimate, acordată operatorilor de program/punctului naţional de contact/promotorilor de proiecte, potrivit modelului de prefinanţare, pe toată perioada implementării programelor/ proiectelor, numai dacă au fost îndeplinite condiţiile din acordul de program şi cele stabilite în cadrul regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European;

t) promotor de proiect - persoană juridică publică sau privată, înregistrată fiscal în România, care semnează contractul de finanţare a proiectului în calitate de beneficiar al finanţării nerambursabile şi îşi asumă pe deplin responsabilitatea legală privind gestionarea cofinanţării publice şi a asistenţei externe nerambursabile primite în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European, precum şi pentru implementarea proiectului;

ţ) raport financiar intermediar - raport întocmit de operatorii de program/punctul naţional de contact în formatul stabilit de către Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor Externe norvegian, anexă la regulamentele de implementare a mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European, certificat de către Autoritatea de certificare şi plată şi aprobat de către Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor Externe norvegian, care include: declaraţia cheltuielilor efectuate în perioada de raportare anterioară datei plăţii şi declaraţia cheltuielilor propuse pentru perioada imediat următoare datei de efectuare a plăţii;

u) Reguli şi proceduri - ansamblul regulilor şi procedurilor aplicabile în cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European în concordanţă cu art. 8.8 din Protocolul 38b al Acordului Spaţiului Economic European şi în cadrul Mecanismului financiar norvegian în concordanţă cu art. 8.8 din Acordul dintre Regatul Norvegiei şi Uniunea Europeană, stabilite în cadrul regulamentelor de implementare şi ghidurilor pe programe pentru cele două mecanisme financiare ale Spaţiului Economic European;

v) state donatoare - state din cadrul Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Norvegia, Islanda şi Liechtenstein, care asigură asistenţa nerambursabilă acordată României prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European.

 

CAPITOLUL II

Managementul financiar al grantului acordat prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European

 

Art. 3. - Fondurile acordate prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European se alocă potrivit prevederilor art. 8.8 din Protocolul 38b al Acordului privind Spaţiul Economic European şi potrivit art. 8.8 din Acordul dintre Regatul Norvegiei şi Uniunea Europeană privind Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 şi se utilizează în baza prevederilor regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Memorandumului de înţelegere pentru implementarea Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Norvegiei şi Guvernul României şi a prevederilor Memorandumului de înţelegere pentru implementarea Mecanismului financiar norvegian dintre Guvernul Norvegiei şi Guvernul României.

Art. 4. - (1) Direcţia Spaţiul Economic European din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, cu rol de punct naţional de contact, poartă întreaga responsabilitate pentru atingerea obiectivelor celor două mecanisme financiare ale Spaţiului Economic European şi pentru implementarea celor două memorandumuri de înţelegere, precum şi responsabilitatea gestionării fondurilor aferente Asistenţei tehnice şi Fondului pentru relaţii bilaterale la nivel naţional.

(2) Ministerul Finanţelor Publice, prin Autoritatea de certificare şi plată, asigură gestionarea conturilor deschise la Banca Naţională a României pentru grantul acordat prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European, pentru tipurile de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), d) şi e). Autoritatea de certificare şi plată încheie acorduri cu operatorii de program/punctul naţional de contact, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor.

(3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, redistribuiri de credite bugetare şi credite de angajament între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, la propunerea Ministerului Fondurilor Europene, în funcţie de stadiul implementării programelor/proiectelor finanţate în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European la nivelul fiecărui ordonator de credite, precum şi în funcţie de modificările determinate de realocările de grant aferente mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European, efectuate în conformitate cu regulamentele mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European.

(4) Administratorul Fondului pentru organizaţiile neguvernamentale şi entităţile dintr-un stat donator care au rol de operator de program asigură gestionarea grantului acordat prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European, pentru tipul de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. c), prin conturi deschise la bănci comerciale.

(5) Pentru derularea operaţiunilor financiare aferente sumelor reprezentând grantul acordat prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European, toţi operatorii de program şi punctul naţional de contact utilizează câte un cont deschis la bănci comerciale pentru operaţiuni în euro, purtător de dobândă, dedicat exclusiv primirii grantului şi efectuării de cheltuieli aferente programelor din aceste sume.

(6) Operatorii de program utilizează separat un cont în euro, dedicat gestionării costurilor sale de management.

(7) Dobânda aferentă sumelor reprezentând grantul, acumulată în conturile prevăzute la alin. (5) şi (6) utilizate de către operatorii de program/punctul naţional de contact, se raportează anual, până la data de 1 martie, către Autoritatea de certificare şi plată şi se virează în euro acesteia, în 20 de zile lucrătoare de la data raportării. Autoritatea de certificare şi plată raportează Comitetului Mecanismului Financiar/Ministerului Afacerilor Externe norvegian, în 3 luni calendaristice de la sfârşitul anului, orice dobândă corespunzătoare conturilor prevăzute la alin. (5) şi (6) şi conturilor deschise la Banca Naţională a României pentru grantul acordat prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European. Dobânda raportată va fi virată de către Autoritatea de certificare şi plată, în 15 zile lucrătoare de la data raportării, către Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor Externe norvegian.

(8) Sumele aferente derulării proiectelor finanţate prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European, existente în conturile promotorilor de proiecte, nu sunt supuse executării silite pe perioada de valabilitate a contractelor de finanţare a proiectelor, cu excepţia creanţelor bugetare rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - (1) Mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European finanţează următoarele tipuri de asistenţă financiară nerambursabilă, aşa cum sunt definite prin Memorandumul de înţelegere pentru implementarea Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Norvegiei şi Guvernul României şi Memorandumul de înţelegere pentru implementarea Mecanismului financiar norvegian dintre Guvernul Norvegiei şi Guvernul României:

a) proiecte individuale;

b) scheme mici de grant;

c) Fondul pentru organizaţii neguvernamentale şi fondurile pentru programele gestionate de un operator de program reprezentat de o entitate dintr-un stat donator (norvegiană);

d) Fondul pentru relaţii bilaterale la nivel naţional;

e) asistenţă tehnică gestionată de către Ministerul Fondurilor Europene prin punctul naţional de contact;

f) proiectele aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2004-2009, stabilite a fi finalizate în cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009- 2014, conform Memorandumului de înţelegere pentru implementarea Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Guvernul Norvegiei şi Guvernul României. În acest caz se aplică regulile de implementare aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2004-2009.

(2) Sumele aferente tipurilor de asistenţă financiară nerambursabilă, prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), se primesc în conturile deschise la Banca Naţională a României pentru grantul acordat prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European şi se transferă de către Autoritatea de certificare şi plată care gestionează aceste conturi în conturile în euro deschise de operatorii de program la bănci comerciale, în vederea finanţării cheltuielilor eligibile.

(3) Sumele aferente tipurilor de asistenţă financiară nerambursabilă, prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e), se primesc în conturile deschise la Banca Naţională a României pentru grantul acordat prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European şi se transferă de către Autoritatea de certificare şi plată care gestionează aceste conturi în conturile în euro deschise de punctul naţional de contact la bănci comerciale, desemnat să gestioneze utilizarea acestor fonduri.

(4) Sumele aferente tipului de asistenţă financiară nerambursabilă acordată în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European, prevăzut la alin. (1) lit. c), se transferă în euro direct de către statele donatoare în contul administratorului Fondului pentru organizaţii neguvernamentale/ entităţii dintr-un stat donator cu rol de operator de program şi se utilizează potrivit acordurilor încheiate.

(5) Pentru derularea operaţiunilor financiare în lei aferente programelor/proiectelor finanţate în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European, instituţiile publice/organismul de interes public, în calitate de punct naţional de contact/operator de program/promotor de proiecte, au obligaţia să deschidă şi conturi în sistemul Trezoreriei Statului, potrivit prevederilor legale în vigoare. Conturile deschise de operatorii de program în sistemul Trezoreriei Statului, aferente grantului primit prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European, vor fi purtătoare de dobândă.

(6) Promotorii de proiecte, alţii decât instituţiile publice, pot opta pentru derularea operaţiunilor financiare în lei, pentru deschiderea de conturi în sistemul Trezoreriei Statului sau deschiderea de conturi în lei la bănci comerciale.

 

CAPITOLUL III

Fonduri aferente mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European

 

Art. 6. - (1) în bugetele operatorilor de program instituţii publice/organism de interes public se cuprind:

a) valoarea cofinanţării publice, corespunzătoare valorii totale a costurilor eligibile pe program, stabilită potrivit acordurilor de program;

b) sumele necesare plăţii creanţelor bugetare ale bugetului aferent mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European şi/sau bugetului de stat ca urmare a unor nereguli sau corecţii financiare, inclusiv a dobânzilor calculate potrivit art. 42 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a imposibilităţii recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la promotorii de proiecte, în cazul tipurilor de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi b);

c) sumele necesare pentru finanţarea cheltuielilor certificate de către Autoritatea de certificare şi plată şi care nu sunt considerate eligibile de către Comitetul Mecanismului Financiar sau de către Ministerul Afacerilor Externe norvegian, altele decât cele prevăzute la alin. (1) lit. b), în cazul tipurilor de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi b).

(2) în cazul Fondului Român de Dezvoltare Socială în calitate de operator de program, sumele prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice.

(3) în cazul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale în calitate de operator de program, sumele prevăzute la alin. (1) ca subvenţii se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale.

(4) în cazul Administraţiei Fondului pentru Mediu în calitate de operator de program, se asigură din bugetul propriu următoarele sume:

a) valoarea cofinanţării publice, corespunzătoare valorii totale a costurilor eligibile pe program, stabilită potrivit acordurilor de program;

b) sumele necesare plăţii creanţelor bugetare ale bugetului aferent mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European ca urmare a unor nereguli sau corecţii financiare, inclusiv a dobânzilor calculate potrivit art. 42 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a imposibilităţii recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la promotorii de proiecte, în cazul tipurilor de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi b);

c) sumele necesare pentru finanţarea cheltuielilor certificate de către Autoritatea de certificare şi plată şi care nu sunt considerate eligibile de către Comitetul Mecanismului Financiar sau de către Ministerul Afacerilor Externe norvegian, altele decât cele prevăzute la lit. b), în cazul tipurilor de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi b).

(5) în bugetul Ministerului Fondurilor Europene, pentru implementarea programului de asistenţă tehnică şi a programului „Fondul pentru relaţii bilaterale la nivel naţional”, a căror finanţare din partea statelor donatoare este de 100%, se cuprind:

a) sumele corespunzătoare creanţelor bugetare ale bugetului aferent mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European, ca urmare a unor nereguli sau corecţii financiare, inclusiv a dobânzilor, ca urmare a imposibilităţii recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp a sumelor acordate prin cele două programe;

b) sumele necesare pentru finanţarea cheltuielilor certificate de către Autoritatea de certificare şi care nu sunt considerate eligibile de Comitetul Mecanismului Financiar sau de către Ministerul Afacerilor Externe norvegian.

(6) Promotorii de proiecte, alţii decât instituţiile publice, pot asigura şi cofinanţare privată pe proiect, suplimentar sumelor alocate potrivit alin. (4), în condiţiile prevăzute în acordurile de program aprobate şi contractele de finanţare a proiectelor.

Art. 7. - (1) Având în vedere prevederile art. 7.1 (b) din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi, respectiv, din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, sumele aferente grantului şi cofinanţării publice se transferă de către operatorii de program cu ordin de plată în conturile promotorilor de proiecte, pentru implementarea proiectelor prin intermediul tipurilor de asistenţă financiară prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi b).

(2) Cu sumele astfel încasate, promotorii de proiecte instituţii publice îşi majorează veniturile şi cheltuielile bugetului fondurilor externe nerambursabile.

(3) în cazul proiectelor implementate în parteneriat, operatorii de program transferă cu ordin de plată sumele prevăzute la alin. (1) în contul de disponibil al liderului de proiect. Liderul de proiect transferă sumele astfel încasate în conturile proprii şi ale partenerilor, în conformitate cu prevederile acordurilor de parteneriat.

(4) Cu sumele încasate pentru finanţarea proiectelor proprii, liderul de proiect, precum şi partenerii instituţii publice ai acestuia îşi majorează veniturile şi cheltuielile bugetului fondurilor externe nerambursabile.

(5) în vederea utilizării sumelor reprezentând costuri de management, precum şi pentru utilizarea fondurilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) şi e), pentru operatorii de program se aplică modalităţile prevăzute la alin. (1) de transfer al sumelor aferente grantului şi cofinanţării, după caz.

(6) Operatorii de program transferă în lei sumele cuvenite promotorilor de proiecte înregistraţi fiscal în România. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, promotorii de proiecte efectuează plăţi în lei către parteneri înregistraţi fiscal în România sau plăţi în euro către partenerii din alte state, potrivit prevederilor acordurilor de parteneriat.

(7) în cazul contractelor încheiate în euro cu promotorii de proiecte cu sediul în state donatoare sau cu organizaţii interguvernamentale în calitate de promotori de proiecte, operatorii de program transferă sumele cuvenite acestora în euro.

(8) Promotorii de proiecte asigură cheltuielile neeligibile din bugetul propriu.

Art. 8. - (1) Operatorii de program aplică modelul prefinanţării pentru promotorii de proiecte instituţii publice, iar pentru promotorii de proiecte, alţii decât instituţiile publice, pot aplica fie modelul prefinanţării, fie modelul rambursării.

(2) Sumele acordate prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European ce urmează a fi plătite de operatorii de program către promotorii de proiecte, cărora li se aplică modelul prefinanţării, se virează de către operatorii de program în conturile în lei deschise de către promotorii de proiecte, în vederea efectuării plăţilor aferente proiectelor.

(3) Sumele acordate prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European, cuvenite a fi rambursate de către operatorii de program la promotorii de proiecte cărora li se aplică modelul rambursării, se virează după autorizarea cheltuielilor de către operatorii de program potrivit prevederilor din Reguli şi proceduri şi legislaţiei naţionale, în conturile în lei deschise de către promotorii de proiecte.

Art. 9. - (1) Propunerile de credite de angajament şi de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementării corespunzătoare a programelor/proiectelor pentru operatorii de program/Ministerul Fondurilor Europene/promotorii de proiecte se includ la titlul din clasificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare.

(2) Fondurile cuprinse potrivit prevederilor alin. (1) sunt destinate numai programelor/proiectelor finanţate în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European şi nu pot fi utilizate pentru finanţarea altor naturi de cheltuieli prin redistribuire cu ocazia rectificărilor bugetare şi/sau prin virări de credite la alte naturi de cheltuieli ori prin cedarea la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat.

(3) Din fondurile prevăzute la alin. (1) se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a programelor/proiectelor finanţate în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European.

(4) Se autorizează operatorii de program să efectueze pe parcursul exerciţiului bugetar virări de credite de la acelaşi titlu sau de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, în condiţiile legii, astfel încât să se asigure cheltuielile neeligibile necesare pentru implementarea corespunzătoare a proiectelor finanţate în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European.

(5) Se autorizează operatorii de program ca ordonatori de credite să efectueze redistribuiri de fonduri între proiectele finanţate numai în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European, prevăzute la titlul din clasificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare, cu avizul operatorului/operatorilor de program responsabil/responsabili de managementul financiar al programului/programelor prin intermediul căruia/cărora se implementează proiectele vizate.

(6) Se autorizează operatorii de program şi punctul naţional de contact, precum şi Administraţia Fondului pentru Mediu, în calitate de operator de program, să efectueze pe parcursul exerciţiului bugetar virări de credite de la acelaşi titlu sau de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, în condiţiile legii, astfel încât să se asigure sumele prevăzute la art. 6 alin. (1)-(5).

(7) Modificările prevăzute la alin. (4), (5) şi (6) vor fi comunicate lunar Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 10. - (1) Sumele primite de către promotorii de proiecte instituţii publice, reprezentând cofinanţarea publică rămasă neutilizată la sfârşitul anului, se restituie în contul operatorului de program din care au fost asigurate, până la data de 27 decembrie.

(2) în cazul proiectelor implementate în parteneriat, sumele prevăzute la alin. (1) se restituie de către parteneri/lider de proiect instituţii publice în contul de disponibil al liderului de proiect din care au fost primite sumele, până la data de 22 decembrie.

(3) După încasarea sumelor potrivit alin. (2), liderul de proiect restituie sumele în contul operatorului de program din care au fost asigurate, până la data de 27 decembrie.

(4) în limita sumelor restituite la finele anului precedent de către promotorul de proiect/liderul de proiect, operatorul de program virează acestora sumele reprezentând cofinanţarea rămase neutilizate, în primele 10 zile lucrătoare ale anului următor, potrivit mecanismului prevăzut la art. 7 şi normelor metodologice de aplicare.

(5) Sumele primite de către promotorii de proiecte instituţii publice, reprezentând grant şi rămase neutilizate la sfârşitul anului, se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.

Art. 11. - Orice dobândă generată de conturile deschise pentru granturile primite de la Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor de Externe norvegian până la transferarea către operatorii de program/punctul naţional de contact, precum şi de conturile deschise de către operatorii de program pentru granturile care vor fi transferate promotorilor de proiecte este considerată resursă pentru Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor de Externe Norvegian. Raportarea şi transferarea acestor dobânzi este prevăzută la art. 8.7 din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009- 2014 şi, respectiv, din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar norvegian 2009-2014.

 

CAPITOLUL IV

Avansul şi prefinanţarea

 

Art. 12. - (1) Tuturor operatorilor de program li se aplică modelul de prefinanţare, respectiv grantul se transmite de la statele donatoare, pe toată perioada de implementare a programului, înainte de efectuarea plăţilor, către promotorii de proiecte. Cofinanţarea publică aferentă grantului se asigură în mod similar de către operatorii de program, prin bugetul acestuia. Operatorul de program îşi poate selecta modul de finanţare a promotorilor de proiecte la nivel de proiect, conform condiţiilor stabilite în cadrul fişelor de program aprobate de către Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor de Externe norvegian, după cum urmează:

a) fie prin modelul de prefinanţare, caz în care transferă grantul şi cofinanţarea publică în conturile promotorilor de proiecte pe baza previzionării acestora, pe toată perioada de implementare a proiectului, înaintea efectuării cheltuielilor de către aceştia;

b) fie prin modelul de rambursare, caz în care promotorii de proiecte, alţii decât instituţiile publice, efectuează cheltuielile din surse proprii, urmând a fi solicitate operatorului de program la rambursare.

(2) Punctul naţional de contact în calitate de gestionar al fondurilor de Asistenţă tehnică şi Bilateral naţional, finanţate 100% din grant, poate aplica atât modelul de prefinanţare, cât şi modelul rambursării pentru promotorii de proiecte, alţii decât instituţiile publice. Modelul rambursării se aplică promotorilor de proiecte instituţii publice numai pentru cheltuielile eligibile angajate de către aceştia anterior intrării în vigoare a prezentului act normativ.

(3) Pentru ambele modele de finanţare prevăzute la alin. (1), promotorii de proiecte primesc avans astfel cum este definit la art. 2 alin. (3) lit. e) pentru începerea derulării proiectelor. Cuantumul acestor sume în avans se stabileşte în Acordul de program, de către fiecare operator de program în parte, pentru programul pe care îl gestionează şi se justifică în totalitate, prin primele două rapoarte financiare intermediare întocmite în formatul stabilit de către Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor Externe norvegian, anexă la Regulamentele de implementare a mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European.

(4) Dacă niciun raport financiar intermediar nu a fost depus la Operatorul de program de către promotorii de proiecte în termen de maximum 6 luni de la primirea avansului, acesta se restituie operatorului de program, inclusiv dobânda generată de acesta, în termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului maxim de depunere. Operatorul de program va vira sumele recuperate de la promotorii de proiecte în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora în cont, astfel: în euro, sumele reprezentând grantul şi dobânda generată de acesta, către Autoritatea de certificare şi plată, şi în lei, sumele reprezentând cofinanţarea publică şi dobânda generată de aceasta, către bugetele operatorilor de program din care au fost alocate. Autoritatea de certificare şi plată va restitui Comitetului Mecanismului Financiar/Ministerului Afacerilor de Externe norvegian în termen de 15 zile lucrătoare sumele recuperate în euro de la operatorii de program.

(5) Grantul acordat României prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European se acordă de către statele donatoare, corespunzător sumelor cerute prin fiecare raport financiar intermediar. Acesta va fi certificat de către Autoritatea de certificare şi plată şi aprobat de către Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor de Externe norvegian şi va include: declaraţia cheltuielilor reale efectuate în perioada de raportare anterioară datei plăţii şi declaraţia cheltuielilor propuse pentru perioada imediat următoare datei de efectuare a plăţii, potrivit prevederilor regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European.

Art. 13. - În cazul Fondului pentru organizaţii neguvernamentale şi fondurilor pentru programele gestionate de un operator de program reprezentat de o entitate dintr-un stat donator, modul de utilizare a asistenţei financiare nerambursabile se stabileşte în cadrul acordurilor încheiate între donatori şi aceştia.

 

CAPITOLUL V

Proiecte implementate în parteneriat

 

Art. 14. - Proiectele finanţate în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European pot avea ca promotori de proiecte parteneriate compuse din două sau mai multe entităţi cu personalitate juridică, înregistrate în România şi/sau în statele donatoare, cu condiţia desemnării, ca lider al parteneriatului, a unei entităţi înregistrate fiscal în România.

Art. 15. - Pentru implementarea proiectelor prevăzute la art. 14, autorităţile sau instituţiile finanţate din fonduri publice pot stabili parteneriate cu entităţi din sectorul privat, numai prin aplicarea unei proceduri transparente şi nediscriminatorii privind selecţia partenerilor din sectorul privat.

Art. 16. - Aspectele legale, financiare şi de altă natură privind proiectele implementate în parteneriat, finanţate în cadrul programelor mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European, se reglementează prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

 

CAPITOLUL VI

Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor efectuate în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European

 

Art. 17. - (1) Proiectele/programele implementate în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European sunt considerate acţiuni multianuale.

(2) Angajamentele legale, inclusiv contractele de achiziţii publice aferente programelor/proiectelor implementate în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European, pot fi anuale sau multianuale.

(3) Operatorii de program instituţii publice/organism de interes public şi Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de punct naţional de contact, efectuează angajarea cheltuielilor în baza creditelor de angajament şi bugetare prevăzute la art. 18 alin. (1)-(3), precum şi lichidarea, ordonanţarea şi plata acestora.

(4) Operatorii de program instituţii publice/organism de interes public şi Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de punct naţional de contact, au obligaţia să organizeze evidenţa contabilă a angajamentelor bugetare şi legale.

Art. 18. - (1) Creditele de angajament şi creditele bugetare necesare implementării fiecărui program se stabilesc având în vedere memorandumurile de înţelegere şi se reflectă în anexa la bugetul operatorului de program, pentru tipurile de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi b).

(2) în anexă la bugetul Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de punct naţional de contact, se reflectă sumele acordate conform art. 5 alin. (1) lit. d) şi e).

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), creditele de angajament şi creditele bugetare necesare implementării programului se reflectă în anexă la bugetul Ministerului Finanţelor Publice pentru Fondul Român de Dezvoltare Socială cu rol de operator de program, în anexă la bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale pentru Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale cu rol de operator de program şi în anexă la bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru Administraţia Fondului pentru Mediu cu rol de operator de program.

(4) Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, ca operator de program, parcurge fazele execuţiei bugetare a cheltuielilor în baza creditelor de angajament şi a creditelor bugetare prevăzute la alin. (3).

(5) Fondul Român de Dezvoltare Socială încheie contracte de finanţare cu promotorii de proiecte în limita creditelor de angajament şi bugetare cuprinse în anexă la bugetul Ministerului Finanţelor Publice şi parcurge fazele execuţiei bugetare a cheltuielilor potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Administraţia Fondului pentru Mediu, cu rol de operator de program, parcurge fazele execuţiei bugetare a cheltuielilor în baza creditelor prevăzute la alin. (3).

(7) Operatorii de program au responsabilitatea efectuării trimestriale a reconcilierii contabile între conturile contabile proprii şi cele ale promotorilor de proiecte pentru operaţiunile gestionate în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European.

 

CAPITOLUL VII

Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli

 

Art. 19. - (1) Controlul financiar preventiv şi auditul intern al fondurilor derulate în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European se exercită la nivelul promotorilor de proiecte, al operatorilor de program, al Autorităţii de certificare şi plată şi punctului naţional de contact în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se exercită prin viză asupra proiectelor de operaţiuni iniţiate la nivelul operatorilor de program/Autorităţii de certificare şi plată/Direcţiei Spaţiul Economic European, cu rol de punct naţional de contact, din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, în vederea gestionării financiare a proiectelor finanţate în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European, cu excepţia proiectelor de operaţiuni privind proiectele pentru care aceştia au calitatea de beneficiari.

Art. 20. - (1) Operatorii de program, punctul naţional de contact şi promotorii de proiecte au obligaţia asigurării arhivării şi păstrării în bune condiţii a tuturor documentelor aferente proiectelor, potrivit Regulilor şi procedurilor şi contractului de finanţare a proiectului.

(2) Operatorii de program şi promotorii de proiecte au obligaţia de a asigura accesul neîngrădit al autorităţilor naţionale şi internaţionale cu atribuţii de verificare, control şi audit, al serviciilor Comitetului Mecanismului Financiar, Oficiului Mecanismului Financiar, al serviciilor din cadrul Consiliului de auditori al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, punctului naţional de contact şi Autorităţii de certificare, Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern, în limitele competenţelor care le revin, în cazul în care acestea efectuează verificări/controale/audit la faţa locului şi solicită declaraţii, documente, informaţii.

(3) în cazul nerespectării prevederilor alin. (2), operatorii de program, promotorii de proiecte şi partenerii acestora, după caz, sunt obligaţi să restituie întreaga sumă primită aferentă proiectului, reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă din fonduri externe, inclusiv dobânzile aferente, stabilite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 21. - (1) Operatorii de program sunt responsabili pentru prevenirea, constatarea neregulilor şi recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit din cofinanţarea publică şi asistenţa financiară externă nerambursabilă prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a) şi b), iar punctul naţional de contact, în ceea ce priveşte asistenţa financiară externă nerambursabilă prevăzută la art. 5 alin. (1)lit. d)şie).

(2) în scopul realizării activităţii de prevenire, constatare a neregulilor, respectiv de recuperare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli, operatorii de program şi punctul naţional de contact aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Neregulile identificate în cadrul asistenţei financiare externe nerambursabile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), d) şi e) se raportează în conformitate cu prevederile Memorandumului de înţelegere pentru implementarea Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Guvernul Norvegiei şi Guvernul României şi ale Memorandumului de înţelegere pentru implementarea Mecanismului financiar norvegian dintre Guvernul Norvegiei şi Guvernul României.

(4) Pentru tipurile de asistenţă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c), administratorul Fondului pentru organizaţii neguvernamentale/operatorul de program entitate dintr-un stat donator este responsabil de recuperarea de la promotorul de proiecte a creanţelor bugetare rezultate din nereguli în cadrul proiectelor finanţate în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European, potrivit prevederilor acordurilor semnate de către statele donatoare şi aceştia.

 

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii finale

 

Art. 22. - (1) Promotorii de proiecte au obligaţia de a transmite documentele aferente proiectului solicitate de către operatorul de program, la termenele şi în formatele standard stabilite prin contractul de finanţare a proiectului, completate cu informaţii corecte, complete şi de calitate corespunzătoare.

(2) Operatorul de program transferă grantul primit în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European, precum şi cofinanţarea publică către promotorii de proiecte numai pentru acele proiecte pentru care au fost îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1).

(3) în situaţia în care operatorul de program aplică prevederile alin. (2), promotorii de proiecte sunt răspunzători pentru întârzierile în efectuarea plăţilor cuvenite partenerilor/contractorilor şi pentru eventualele dobânzi datorate acestora ca urmare a acestor întârzieri.

Art. 23. - Prezenta ordonanţa de urgenţă se completează cu dispoziţiile Regulamentului de implementare a Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi ale Regulamentului de implementare a Mecanismului financiar norvegian 2009-2014.

Art. 24. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aprobă normele metodologice de aplicare a acesteia, prin ordin comun al ministrului fondurilor europene şi al ministrului finanţelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 3 aprilie 2013.

Nr. 23.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă modul de repartizare şi de utilizare a sumelor destinate realizării proiectelor de comunicare, informare publică şi promovare a imaginii şi intereselor româneşti, precum şi de finanţare a acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural, prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cuprinse în anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului, care se alocă Direcţiei pentru strategii guvernamentale.

(2) Suma de 4.100 mii lei se repartizează şi se utilizează conform destinaţiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Secretariatul General al Guvernului alocă fondurile prevăzute la art. 1 pe baza propunerii asumate de consilierul de stat al prim-ministrului cu atribuţii pe această temă şi a devizelor de cheltuieli întocmite şi certificate de Direcţia pentru strategii guvernamentale privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea şi economicitatea acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi pe baza avizelor de specialitate ale direcţiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului, din punct de vedere economic, juridic şi al corectitudinii desfăşurării procedurii de achiziţii publice.

(2) Direcţia pentru strategii guvernamentale justifică fondurile prevăzute la art. 1 alin. (2) prin documente legale avizate de consilierul de stat al prim-ministrului cu atribuţii pe această temă şi aprobate de secretarul general al Guvernului.

(3) Lista proiectelor şi acţiunilor propuse spre finanţare de Direcţia pentru strategii guvernamentale se avizează de către şeful Cancelariei Primului-Ministru.

(4) La solicitarea Direcţiei pentru strategii guvernamentale asumată de consilierul de stat al prim-ministrului cu atribuţii pe această temă şi cu aprobarea ordonatorului de credite, se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractelor încheiate pentru derularea programelor, proiectelor şi acţiunilor prevăzute în anexă, fără solicitarea unei scrisori de garanţie bancară, pe baza avizelor de specialitate prevăzute la alin. (1).

(5) Pentru sumele avansate potrivit alin. (4) beneficiarii vor prezenta documente justificative în termen de 10 zile de la finalizarea programelor, proiectelor sau acţiunilor, dar nu mai târziu de 10 decembrie 2013.

(6) Direcţia pentru strategii guvernamentale poate utiliza fondurile prevăzute la art. 1 şi pentru finanţări nerambursabile, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare. Metodologia privind regimul de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor menţionate în anexă, elaborată de Direcţia pentru strategii guvernamentale şi avizată de direcţiile de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, prevăzute la alin. (1), se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului şi se avizează de către şeful Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Vlad Ştefan Stoica

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 10 aprilie 2013.

Nr. 148.

 

ANEXĂ

 

Repartizarea şi utilizarea sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013

 

Total general: 4.100 mii lei, din care:

- 1.600 mii lei - proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti;

- 2.500 mii lei - finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural.

Suma de 1.600 mii lei - prevăzută la lit. c) „Proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti” din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 - seva utiliza pentru finanţarea următoarelor proiecte şi acţiuni, realizate de Direcţia pentru strategii guvernamentale la iniţiativa sa ori în parteneriat cu structuri din ţară şi din străinătate (instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi fundaţii, organisme internaţionale etc.), precum şi pentru finanţări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare:

a) organizarea şi participarea la proiecte de comunicare şi campanii de informare publică şi promovare a imaginii şi intereselor româneşti peste hotare;

b) achiziţia de servicii de publicitate media în mass-media internă şi internaţională;

c) achiziţia de servicii de informare şi promovare pe internet;

d) achiziţionarea/realizarea, editarea, tipărirea, traducerea şi difuzarea unor materiale de prezentare a României în străinătate şi de afirmare a culturii şi identităţii naţionale (broşuri, pliante, albume, obiecte de artizanat, publicaţii periodice, bannere, pixuri, afişe, agende, albume foto, calendare, casete video, casete audio, compact-discuri, cărţi, obiecte de artizanat, enciclopedii, diapozitive, insigne, medalii comemorative, obiecte decorative, steguleţe şi alte materiale);

e) achiziţionarea/realizarea, editarea şi difuzarea unor materiale de promovare şi informare internă cu privire la Uniunea Europeană, politicile guvernamentale în diverse domenii, politici comunitare, diplomaţie publică, afaceri europene (broşuri, pliante, albume, obiecte de artizanat, publicaţii periodice, bannere, pixuri, afişe, agende, albume foto, calendare, casete video, casete audio, compact-discuri, cărţi, enciclopedii, diapozitive, insigne, medalii comemorative, obiecte decorative, steguleţe şi alte materiale);

f) organizarea şi participarea la seminare, colocvii, simpozioane, întâlniri de lucru, conferinţe, mese rotunde, ateliere, workshopuri, târguri, expoziţii, festivaluri, congrese, reuniuni desfăşurate în ţară şi în străinătate, pe tema comunicării guvernamentale interne şi europene şi a transparenţei instituţionale;

g) organizarea şi participarea la schimburi de experienţă, vizite de documentare, conferinţe, congrese, workshopuri, seminare, mese rotunde, reuniuni de lucru şi alte activităţi desfăşurate în ţară şi în străinătate, pe tema comunicării europene, organizate de instituţiile Uniunii Europene sau organisme asociate acestora, din ţară sau străinătate;

h) achiziţionarea unor servicii de presă internă şi externă (abonamente la informaţii electronice, presă scrisă, alte publicaţii), fluxuri de ştiri şi rapoarte de monitorizare şi analiză a comunicării guvernamentale;

i) organizarea, finanţarea şi participarea la acţiuni şi proiecte de comunicare şi transparenţă instituţională, specifice obiectului de activitate al Direcţiei pentru strategii guvernamentale, desfăşurate împreună cu organisme neguvernamentale şi cu instituţii din ţară şi din străinătate;

j) achiziţionarea de servicii de consultanţă internă şi externă, servicii de cercetare-dezvoltare ale căror rezultate nu sunt destinate exclusiv autorităţii contractante, inclusiv plata unor consultanţi sau experţi. Selecţia specialiştilor se va realiza pe o bază concurenţială, pe baza analizei CV-urilor şi portofoliului acestora de către o comisie stabilită prin ordin al secretarului general al Guvernului;

k) invitarea în România a reprezentanţilor unor publicaţii, posturi de radio şi de televiziune internaţionale de prestigiu,a formatorilor de opinie, a unor cercetători sau consultanţi în domeniile de activitate specifice Direcţiei pentru strategii guvernamentale, cu suportarea cheltuielilor de sejur şi a transportului intern şi internaţional;

l) realizarea de producţii multimedia în regim propriu, în vederea promovării României şi optimizării comunicării guvernamentale (clipuri publicitare, filme documentare, compact-discuri, casete audio şi video, diapozitive, site-uri);

m) sprijinirea unor publicaţii din ţară (cărţi, broşuri, pliante, tipărituri) în scopul informării publice.

Suma de 2.500 mii lei - prevăzută la lit. d) „Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific si social-cultural” din anexa nr.3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 - se va utiliza pentru finanţarea următoarelor proiecte şi acţiuni, realizate de Direcţia pentru strategii guvernamentale la iniţiativa sa ori în parteneriat cu structuri din ţară şi din străinătate (instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi fundaţii, organisme internaţionale etc.), precum şi pentru finanţări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare:

a) acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural;

b) organizarea şi participarea la seminare, colocvii, simpozioane, întâlniri de lucru, conferinţe, mese rotunde, ateliere, workshopuri, congrese, reuniuni, târguri, expoziţii, festivaluri, congrese, reuniuni desfăşurate în ţară şi în străinătate, pe aspecte legate de optimizarea politicilor guvernamentale, inclusiv a celor care vizează cooperarea cu mediul asociativ;

c) achiziţionarea de consultanţă pentru analiza şi optimizarea politicilor publice; comandarea şi efectuarea unor sondaje de opinie, studii, evaluări, rapoarte şi analize de politici publice şi strategii pentru optimizarea programelor guvernamentale;

d) achiziţionarea unor baze de date, rapoarte/analize interne şi internaţionale în domenii de interes guvernamental;

e) organizarea şi participarea la diferite programe, activităţi interne şi internaţionale, precum şi la acţiuni având ca scop optimizarea politicilor publice;

f) organizarea, finanţarea şi participarea la acţiuni şi proiecte de studii, evaluări şi analize de politici publice şi strategii specifice obiectului de activitate al Direcţiei pentru strategii guvernamentale, care pot fi desfăşurate inclusiv împreună cu organisme neguvernamentale şi cu instituţii din ţară şi din străinătate;

g) achiziţionarea de servicii de consultanţă internă şi externă, servicii de cercetare-dezvoltare ale căror rezultate nu sunt destinate exclusiv autorităţii contractante, inclusiv plata unor consultanţi sau experţi. Selecţia specialiştilor se va realiza pe o bază concurenţială, pe baza analizei CV-urilor şi a portofoliului acestora, de către o comisie stabilită prin ordin al secretarului general al Guvernului;

h) contribuţii la programe realizate cu finanţare din partea unor organisme internaţionale;

i) alte activităţi necesare şi oportune pentru organizarea şi finalizarea unor acţiuni specifice obiectului de activitate al Direcţiei pentru strategii guvernamentale, potrivit actelor normative de organizare şi funcţionare a Cancelariei Primului-Ministru şi a Secretariatului General al Guvernului;

j) decontarea proiectului realizat în anul 2012, constând în „Concert festiv de Crăciun şi Anul Nou al Orchestrei Medicilor din Bucureşti Dr. Ermil Nichifor”, în sumă de 49.620,00 lei.

Pentru proiectele si acţiunile cuprinse la lit. c) si d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 se pot acoperi următoarele cheltuieli:

1. trataţii, reprezentare, mese oficiale, cocteiluri, cadouri şi vizionarea unor spectacole pentru delegaţiile străine, conform normativelor de cheltuieli aprobate de ordonatorul principal de credite;

2. cazare, transport şi indemnizaţie de delegare pentru deplasările în ţară ale persoanelor salariate în cadrul Direcţiei pentru strategii guvernamentale, conform reglementărilor legale în vigoare;

3. cazare, transport, diurnă şi diverse pentru deplasările în străinătate ale persoanelor salariate în cadrul Direcţiei pentru strategii guvernamentale, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;

4. masă în barem de 85 lei/zi/persoană şi cazare în unităţi hoteliere şi în pensiuni turistice, categoria 3 stele, transport, pentru participanţii la acţiunile, programele şi proiectele realizate ia iniţiativa Direcţiei pentru strategii guvernamentale, individual sau în parteneriat, precum şi pentru cele finanţate de direcţie, potrivit Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;

5. taxe de participare şi vizitare, taxe poştale, taxe de viză, poliţe de asigurare pentru călătorii în străinătate şi asigurări medicale;

6. comunicaţii telefonice şi internet;

7. premii, onorarii, achiziţii de bunuri şi servicii, inclusiv servicii de organizare a expoziţiilor, târgurilor, seminarelor, spectacolelor, conferinţelor, congreselor, amenajarea spaţiilor unde acestea se desfăşoară şi decorarea lor cu aranjamente florale;

8. editare, tipărire, multiplicare, difuzare, traducere, realizarea de obiecte promoţionale, filme documentare şi filme artistice de scurtmetraj, servicii de publicitate în mass-media şi pe internet, consultanţă în gestionarea şi evaluarea proiectelor, consultanţă în relaţii cu publicul, realizarea de sondaje de opinie, studii, cercetări şi evaluări de strategii, programe şi politici publice, realizarea de campanii de informare publica şi promovarea imaginii, operaţiuni de multiplicare/printare multimedia, materiale promoţionale, abonamente, chirie şi alte servicii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea obligativităţii raportării lunare a punerii pe piaţa din România, respectiv a vânzărilor medicamentelor de uz uman de către distribuitorii angro/importatorii/fabricanţii autorizaţi

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei farmaceutice şi dispozitive medicale nr. E.N.3.787 din 11 aprilie 2013, având în vedere:

- prevederile titlului XVII - Medicamentul din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, unităţile de distribuţie angro a medicamentelor, importatorii şi fabricanţii autorizaţi trebuie să transmită Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, la sfârşitul fiecărei luni calendaristice, situaţia privind operaţiunile comerciale, inclusiv importul paralel, respectiv distribuţia de medicamente în afara teritoriului României, în alte state din Spaţiul Economic European, efectuate cu medicamentele de uz uman din portofoliul propriu.

(2) Scopul final al raportării este acela de a se asigura trasabilitatea medicamentelor pe tot lanţul, de la fabricaţie şi/sau distribuţie până la nivel de farmacie comunitară, farmacie de spital, drogherie, de a se verifica corectitudinea eliberării medicamentelor cu sau fără prescripţie medicală, de a depista medicamentele falsificate şi de a preveni pătrunderea acestora în reţeaua de distribuţie autorizată, de a combate existenţa circuitelor paralele ilegale de vânzare a medicamentelor, respectiv de a garanta retragerea rapidă a seriilor de medicamente neconforme sau în cazuri de urgenţă sanitară.

Art. 2. - Situaţia care se transmite Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale - Departamentul inspecţie farmaceutică trebuie să conţină, după caz:

a) Lista medicamentelor de uz uman intrate/ieşite din gestiunea importatorilor/distribuitorilor angro autorizaţi în conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr. 312/2009 pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea de fabricaţie/import a producătorilor şi importatorilor de medicamente de uz uman, inclusiv cele pentru investigaţie clinică, şi acordarea certificatului de bună practică de fabricaţie în cazul fabricanţilor de medicamente şi/sau substanţe active, cu completările ulterioare, respectiv Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.964/2008 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor de distribuţie angro de medicamente de uz uman, pentru diferite tipuri de activităţi de import/distribuţie angro care să specifice cantităţile, seriile de fabricaţie, furnizorul/furnizorii, respectiv beneficiarul/beneficiarii medicamentelor, precum şi datele de identificare ale documentelor fiscale aferente (numărul, seria, data facturii şi/sau ale avizului de expediţie);

b) Lista medicamentelor de uz uman ieşite din gestiunea fabricanţilor români autorizaţi în conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr. 312/2009, cu completările ulterioare, care să specifice cantităţile, seriile de fabricaţie, beneficiarul/ beneficiarii respectivelor medicamente, precum şi datele de identificare ale documentelor fiscale aferente (numărul, seria, data facturii şi/sau ale avizului de expediţie).

Art. 3. - (1) Situaţia se transmite pe suport electronic însoţită de declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii care efectuează raportarea cu privire la conformitatea datelor transmise.

(2) Prima raportare trebuie să conţină, în mod obligatoriu, stocul de medicamente al distribuitorului/importatorului/ fabricantului român la momentul întocmirii situaţiei.

(3) Formatul de tabel şi Ghidul de completare a acestuia (care specifică şi adresa de e-mail la care această raportare trebuie transmisă) sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează conform dispoziţiilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 11 aprilie 2013.

Nr. 502.

 

ANEXĂ

 

GHID

privind completarea tabelului pentru raportarea electronică lunară a medicamentelor distribuite de către distribuitori angro/importatori/producători

 

În vederea eficientizării activităţilor de raportare şi prelucrare a datelor trebuie să fie respectate următoarele recomandări privind modalitatea de completare a tabelului cu medicamente distribuite.

Modul raportării:

- raportarea se va transmite pe un CD şi pe adresa de e-mail raportaremedicamente@anm.ro; CD-ul va fi însoţit de o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii care efectuează raportarea, cu privire la conformitatea cu realitatea a datelor transmise;

- raportarea se va transmite doar în format .xls;

- nu se vor folosi diacritice; fontul utilizat va fi Times New Roman, mărimea 10;

- pe parcursul raportărilor se va ţine seama de consecvenţa modului de completare a tabelului (de exemplu, se va păstra acelaşi nume al distribuitorului/producătorului/importatorului, la toate raportările);

- separat de tabel se vor furniza datele de contact ale persoanei care a completat fiecare raportare (nume, nr. de telefon, adresa e-mail);

- fiecare raportare trebuie să includă toate medicamentele din portofoliul propriu declarat, în două tabele separate, unul pentru medicamentele OTC şi celălalt pentru medicamentele care se eliberează pe bază de prescripţie medicală; în cazul eliminării unui produs din portofoliul propriu, acesta va fi raportat până când stocul va fi 0;

- raportarea lunară se va transmite până la data de 25 a lunii următoare şi va înlocui raportarea semestriala solicitată anterior.

Modalitatea de completare a coloanelor tabelului:

- Numele distribuitorului/importatorului/producătorului: se va alege din filtrul creat tipul de unitate; numele nu va conţine forma juridică („SRL”, „SA*) şi nici menţiunea „SC”.

- Denumirea comercială a produsului: se va completa cu denumirea exactă din Nomenclatorul ANMDM (http://www.anm.ro/app/nom1/anm_list.asp).

- Forma farmaceutică: se va completa cu denumirea exactă din Nomenclatorul ANMDM (http://www.anm.ro/app/nom1/anm_list.asp).

- Concentraţia: se va completa cu denumirea exactă din Nomenclatorul ANMDM (http://www.anm.ro/app/nom1/anm_list.asp).

- Tip ambalaj: se va completa în formatul „nr. şi tipul ambalajului primar dintr-un ambalaj secundar x nr. unităţi sau cantitate per unitate” (de exemplu, 5 flacoane x 10 ml, 3 blistere x 20 cpr., 1 tub x 10 g, două seringi preumplute x 2 ml).

- Deţinător de autorizaţie de punere pe piaţă: se va completa cu denumirea exactă din Nomenclatorul ANMDM (http://www.anm.ro/app/nom1/anm_list.asp).

- Stoc existent la data de 01.LL.2013: se declară stocul de produs pentru fiecare serie, completându-se de fiecare dată elementele de identificare a produsului (numele distribuitorului/ importatorului/producătorului, denumirea comercială a produsului, forma farmaceutică, concentraţia, tip ambalaj, deţinător de autorizaţie de punere pe piaţă, serie, furnizor).

- Serie: într-o celulă se va completa o singură serie. Pentru o altă serie se completează rândul următor, menţionând de fiecare dată elementele de identificare a produsului (numele distribuitorului/importatorului/producătorului, denumirea comercială a produsului, forma farmaceutică, concentraţia, tip ambalaj, deţinător de autorizaţie de punere pe piaţă).

- Furnizor: nu va conţine forma juridică („SRL”, „SA*) şi nici menţiunea „SC”.

- Cantitate intrată: se vor introduce doar cifre.

- Seria şi nr. facturii de achiziţie: se va completa o singură factură sub forma „serie/număr”.

- Data facturii de achiziţie: data se va completa sub forma „zz.ll.aaaa”.

- Cantitatea ieşită: se vor introduce doar cifre.

- Beneficiar: nu va conţine forma juridică („SRL”, „SA*) şi nici menţiunea „SC”.

- Tip unitate: se va alege din filtrul creat una dintre următoarele categorii: Distribuitor angro, Farmacie de circuit deschis, Farmacie de circuit închis, Drogherie, Alte persoane autorizate să furnizeze medicamente către populaţie (de exemplu, clinici medicale, centre de dializă etc.).

- Ţara beneficiarului: se va completa ţara beneficiarului, fără prescurtări.

- Seria şi nr. facturii de livrare: se va completa cu datele de identificare ale unei singure facturi, sub forma „serie/număr”.

- Data facturii de livrare: data se va completa sub forma „zz.ll.aaaa”.

- Stoc la data ieşirii: se vor introduce doar cifre; stocul la sfârşit de lună aferent fiecărei serii de medicament va deveni stoc iniţial pentru luna următoare.

 

 

 

Date identificare medicament

Intrări

Ieşiri

Numele distribuitorului

Denumirea comercială a produsului

Forma farmaceutică

Concentraţia

Tip ambalaj

Deţinător de autorizaţie de punere pe piaţă

Stoc existent la data de 01.LL.2013

Serie

Furnizor

Cantitatea intrată

Seria şi nr. facturii de achiziţie

Data facturii de achiziţie

Cantitatea ieşită

Beneficiar

Tip unitate

Ţara beneficiarului

Seria şi nr. facturii de livrare

Data facturii de livrare

Stoc la data ieşirii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licenţei de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2013-2014

 

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din Metodologia privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licenţei de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2013,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă nivelul stocului minim de gaze naturale pentru ciclul de înmagazinare 2013-2014 la nivel de 24.474.354,945 MWh, defalcat după cum urmează:

a) stoc aferent segmentului reglementat al pieţei de gaze naturale - 16.544.545,274 MWh;

b) stoc aferent segmentului concurenţial al pieţei de gaze naturale -7.929.809,671 MWh.

Art. 2. - Se aprobă nivelul stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare care asigură aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor au obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană la sfârşitul ciclului de injecţie din anul 2013, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Se aprobă stocul de gaze naturale pe care Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. are obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană la sfârşitul ciclului de injecţie din anul 2013 la un nivel de 212.000 MWh.

(2) în situaţia utilizării stocului de gaze naturale prevăzut la alin. (1), Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. are obligaţia să îl reconstituie până la sfârşitul fiecărei luni calendaristice, în intervalul octombrie 2013-martie 2014, pe bază de contracte de achiziţie a gazelor naturale înmagazinate de un titular al licenţei de furnizare.

(3) Până la data de 15 a fiecărei luni calendaristice, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. va transmite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei documentele justificative privind achiziţia de gaze naturale, în cazul reconstituirii stocului de gaze naturale, în conformitate cu prevederile alin. (2).

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Claudiu-Sorin Dumbrăveanu

 

Bucureşti, 10 aprilie 2013.

Nr. 19.

 

ANEXA

 

Nivelul stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare care asigură aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor au obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană la sfârşitul ciclului de injecţie din anul 2013

 

Nr. crt.

Furnizori

Stoc minim - MWh

 

 

Piaţă reglementată

Piaţă concurenţială

Total furnizor

1

2

3

4

5

1

S.C. Alpha Metal - S.A.

0,000

38.533,086

38.533,086

2

S.C. Amarad Distribuţie - S.R.L.

11.065,075

0,000

11.065,075

3

S.C. Apopi & Blumen - S.R.L.

8.773,498

14,864

8.788,362

4

S.C. Arelco Power - S.R.L.

0,000

51.669,894

51.669,894

5

S.C. Armax Gaz - S.A.

0,000

30.079,424

30.079,424

6

S.C. AXPO Energy România - S.A.

0,000

37.842,365

37.842,365

7

S.C. B.E.R.G. Sistem Gaz - S.A.

20.259,695

0,000

20.259,695

8

S.C. CEZ Vânzare - S.A.

0,000

4.710,964

4.710,964

9

S.C. CisGaz -S.A.

0,000

7.401,283

7.401,283

10

S.C. Compa -S.A.

0,000

5.760,695

5.760,695

11

S.C. Conef Gaz -S.R.L.

0,000

268.991,740

268.991,740

12

S.C. Congaz -S.A.

298.342,647

24.277,667

322.620,314

13

S.C. Cordun Gaz -S.A.

6.406,261

0,000

6.406,261

14

S.C. Covi Construct 2000 - S.R.L.

51.064,429

0,000

51.064,429

15

S.C. CPL Concordia Filiala Cluj România - S.R.L.

57.108,892

355,811

57.464,704

16

S.C. Design Proiect -S.R.L.

1.188,961

18,944

1.207,906

17

S.C. Distrigaz Vest - S.A.

46.702,497

503,567

47.206,065

18

S.C. E.On Energie România - S.A.

6.692.246,142

693.255,209

7.385.501,351

19

S.C. Energy Gas Provider - S.R.L.

0,000

271,560

271,560

20

S.C. Euro Seven Industry - S.R.L.

13.998,587

0,000

13.998,587

21

S.C. Fidelis Energy - S.R.L.

0,000

310,926

310,926

22

S.C. Gaz Est -S.A.

119.851,485

1.328,875

121.180,360

23

S.C. Gaz Nord Est - S.A.

10.807,855

0,000

10.807,855

24

S.C. Gaz Sud -S.A.

74.923,457

5.471,336

80.394,794

25

S.C. C-Gaz & Energy Distribuţie - S.R.L. (fost Gaz Sud Furnizare - S.R.L.)

0,000

146.218,821

146.218,821

26

S.C. Gaz Vest -S.A.

73.935,770

0,000

73.935,770

27

S.C. GDF Suez Energy România - S.A.

8.301.534,044

552.081,804

8.853.615,847

28

S.C. Grup Dezvoltare Reţele - S.A.

47.791,505

0,000

47.791,505

29

S.C. Hargaz Harghita Gaz - S.A.

26.138,609

12.702,742

38.841,351

30

S.C. Instant Construct Company - S.A.

2.575,897

0,000

2.575,897

31

S.C. Interagro - S.A. Bucureşti

0,000

1.844.350,196

1.844.350,196

32

S.C. Intergaz Est - S.R.L.

171.778,139

259.150,841

430.928,980

33

S.C. Macin Gaz -S.R.L.

4.871,142

0,000

4.871,142

34

S.C. Megaconstruct - S.A.

35.343,478

3.109,429

38.452,907

35

S.C. Mehedinţi Gaz -S.A.

3.755,877

0,000

3.755,877

36

S.C. Mihoc Oii -S.R.L.

2.791,354

0,000

2.791,354

37

S.C. MM Data -S.R.L.

4.299,564

0,000

4.299,564

38

S.C. MOL Energy Trade România - S.R.L.

0,000

8.939,763

8.939,763

39

S.C. Next Energy Distribution - S.R.L.

0,000

2.100,404

2.100,404

40

S.C. Nord Gaz -S.R.L.

59.667,636

0,000

59.667,636

41

OET - Obedineni Energiini Targovtsi OOD Bulgaria - Sucursala Bucureşti

0,000

13.416,314

13.416,314

42

S.C. Oligopol - S.R.L.

1.575,309

921,861

2.497,170

43

S.C. OMV Petrom Gas - S.R.L.

0,000

2.067.134,090

2.067.134,090

44

S.C. Otto Gaz -S.R.L.

45.988,279

0,000

45.988,279

45

S.C. Pado Group Infrastructures - S.R.L.

0,000

6.654,839

6.654,839

46

S.C. Petrom Distribuţie Gaze - S.R.L.

140.228,820

45,777

140.274,597

47

S.C. Prisma Serv Company - S.R.L.

5.083,909

14,513

5.098,422

48

S.C. Progaz P&D - S.A.

12.800,251

0,000

12.800,251

49

S.N.G.N. Romgaz -S.A.

525,217

1.802.941,248

1.803.466,465

50

S.C. Safi -Star -S.R.L.

0,000

2.410,327

2.410,327

51

S.C. Salgaz -S.A.

17.405,446

161,074

17.566,520

52

S.C. Tehnologica Radion - S.R.L.

3.106,156

0,000

3.106,156

53

S.C. Ten Gaz -S.R.L.

5.656,851

16.176,438

21.833,289

54

S.C. Timgaz -S.A.

10.220,164

0,000

10.220,164

55

S.C. Tinmar - Ind - S.A.

0,000

2.086,558

2.086,558

56

S.C. TulceaGaz -S.A.

34.425,806

0,000

34.425,806

57

S.C. Vega 93 - S.R.L.

4.664,482

0,000

4.664,482

58

S.C. Wiee România - S.R.L.

0,000

18.198,444

18.198,444

59

S.C. Wirom Gas -S.A.

115.642,083

195,977

115.838,059

 

TOTAL:

16.544.545,274

7.929.809,671

24.474.354,945

 

ACTE ALE CONSILIULUI DE MEDIERE

 

CONSILIUL DE MEDIERE

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Standardului de formare a mediatorului, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 12/2007

În temeiul art. 17 alin. (2) şi al art. 71 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Standardul de formare a mediatorului, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 12/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 22 octombrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Formatorul în mediere, atât în domeniul formării iniţiale, cât şi în domeniul formării continue, îşi poate desfăşura activitatea în cadrul unui singur furnizor de formare acreditat de Consiliul de mediere.

(2) Un furnizor de formare în domeniul medierii în înţelesul Legii poate fi autorizat de Consiliul de mediere dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) face dovada unui contract de colaborare cu minimum un formator principal, autorizat de Consiliul de mediere, cu o vechime în formare în domeniul medierii de cel puţin 5 ani;

b) face dovada unui contract de colaborare cu un examinator înscris în Tabloul examinatorilor şi evaluatorilor acreditaţi de Consiliul de mediere, care asigură funcţia de examinator intern în comisiile de examinare ale furnizorului de formare respectiv;

c) formatorul principal a elaborat singur sau în colaborare un manual/suport de curs avizat şi autorizat de Consiliul de mediere.”

2. La articolul 44, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) a avut atribuţii de elaborare pentru cel puţin un program de formare de mediatori, autorizat de Consiliul de mediere.

b) a participat la elaborarea a cel puţin unui manual/suport de curs pentru formarea mediatorilor al unui furnizor de formare autorizat de Consiliul de mediere.”

 

Preşedintele Consiliului de mediere,

Dorin Valeriu Bădulescu

 

Bucureşti, 27 octombrie 2012.

Nr. 1.044.