MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 224/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 224         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 18 aprilie 2013

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia 126 din 7 martie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

26. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

 

177. - Hotărâre privind revocarea şi numirea unor membri ai Consiliului de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

515. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, privind aprobarea programului de lucru al personalului Trezoreriei Statului, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 79/2013 pentru stabilirea zilelor de 2 şi 3 mai 2013 ca zile libere

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

277. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizaţia Judeţeană Bihor

 

390. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Cluj

 

3.061. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Călăraşi

 

3.151. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizaţia Judeţeană Braşov

 

3.354. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti

 

3.360. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti

 

3.404. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberai - Organizaţia Judeţeană Galaţi

 

3.559. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă ta Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Mehedinţi

 

4.749. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberai - Organizaţia Judeţeană Braşov

 

4.931. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberai - Organizaţia Judeţeană Vâlcea

 

4.932. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Bacău

 

4.980. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti

 

4.988. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Ilfov

 

5.107. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Galaţi

 

5.315. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - sediul central

 

5.476. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Municipiului Bucureşti

 

5.718. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Cluj

 

5.742. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa

 

5.743. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 126

din 7 martie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă,

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Aurica Furtună şi Victor Furtuna în Dosarul nr. 2.859/1.748/2011 (1.344/2012) ai Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a II-a penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.424D/2012.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra faptului că atât autorii excepţiei, cât şi cealaltă parte au depus la dosar concluzii scrise.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Decizia penală nr. 1.832 din 26 septembrie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 2.859/1.748/2011 (1.344/2012), Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a II-a penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Aurica Furtună şi Victor Furtună în dosarul de mai sus având ca obiect soluţionarea unui recurs formulat împotriva sentinţei penale prin care s-a respins ca neîntemeiată plângerea împotriva soluţiei de netrimitere în judecată dispuse de procuror.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că prevederile legale criticate contravin Legii fundamentale, deoarece a fost înlăturată calea de control judiciar a recursului împotriva hotărârii judecătoreşti prin care s-a menţinut soluţia de netrimitere în judecată.

Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a II-a penală opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost lega! sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate II constituie dispoziţiile art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală, aşa cum a fost modificat prin art. XVIII pct. 39 din Legea nr. 202/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010, care au următorul conţinut: „Hotărârea judecătorului pronunţată potrivit alin. 8 este definitivă.”

Autorii excepţiei de neconstituţionalitate susţin că prevederile legale menţionate încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 20 referitor la Tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 referitor la Accesul liber la justiţie, art. 44 referitor la Dreptul de proprietate privată, art. 129 referitor la Folosirea căilor de atac şi art. 148 referitor la Integrarea în Uniunea Europeană, precum şi ale art. 13 referitor la Dreptul la un recurs efectiv din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile legale criticate au mai fost supuse controlului său din perspectiva unor critici similare. Astfel, CU prilejul pronunţării Deciziei nr. 324 din 29 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 30 mai 2012, şi Deciziei nr. 711 din 5 iulie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 16 august 2012, Curtea Constituţională a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală şi a statuat că acestea nu aduc nicio atingere accesului liber la justiţie, dreptului la un proces echitabil ş[ dreptului la apărare, întrucât, potrivit art. 129 din Constituţie, „împotriva hotărârilor judecătoreşti, părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condiţiile legii”. Prin urmare, constituie atributul exclusiv al legiuitorului reglementarea căilor de atac împotriva hotărârii prin care judecătorul soluţionează plângerea împotriva rezoluţiilor sau a ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată. Eliminarea căilor de atac în această materie este justificată de caracterul special al procedurii instituite de prevederile art. 2781 din Codul de procedură penală, legiuitorul urmărind să asigure celeritatea procedurii şi obţinerea în mod rapid a unei hotărâri definitive prin care să fie exercitat controlul judiciar cu privire la soluţia procurorului.

Dispoziţiile art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală nu aduc atingere accesului liber la justiţie şi dreptului la un proces echitabil, consacrate de art. 21 din Constituţie şi art. 6 din

Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, întrucât nu înlătură posibilitatea de a beneficia de drepturile şi garanţiile procesuale instituite prin lege, în cadrul unui proces public, judecat de către o instanţă independentă, imparţială şi stabilită prin lege, într-un termen rezonabil. Nicio prevedere a Legii fundamentale şi a Convenţiei nu reglementează dreptul la exercitarea căilor de atac în orice cauză. Astfel, aşa cum s-a arătat mai sus, art. 129 din Constituţie stipulează că părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac numai în condiţiile legii.

Nu sunt aplicabile în cauză nici dispoziţiile constituţionale ale art. 44 referitor la dreptul de proprietate privată şi ale art. 148 alin. (2) şi (4) privind prioritatea reglementărilor comunitare cu caracter obligatoriu faţă de dispoziţiile contrare din legile interne.

Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, considerentele şi soluţia deciziilor mai sus amintite îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură

penală, excepţie ridicata de Aurica Furtună şi Victor Furtună în Dosarul nr. 2.859/1.748/2011 (1.344/2012) al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia al l-a penală.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 7 martie 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 71/2013, potrivit căreia Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C, instituţie publică cu personalitate juridică, a trecut din subordinea Guvernului şi coordonarea prim-ministrului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru eficientizarea actului administrativ şi reglementarea unitară a cadrului normativ cu privire la organizarea, conducerea şi încadrarea personalului Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. cu al altor instituţii similare,

ţinând cont de faptul că activităţile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice au aplicabilitate la nivelul întregului teritoriu, iar urmărirea modului de aplicare a cadrului normativ şi de derulare a programelor/proiectelor din portofoliul ministerului este o activitate de maximă importanţă şi necesitate,

luând în considerare constrângerile bugetare impuse de efectele crizei economice şi necesitatea implementării unor măsuri unitare la nivelul tuturor instituţiilor, indiferent de subordonarea acestora, prin prezentul act normativ se are în vedere luarea unor măsuri urgente de reorganizare ce vor conduce în primul rând la eficientizarea activităţii inspectoratelor regionale în construcţii, care vor funcţiona pe o arie teritorială de competenţă constituită pe limitele teritoriale ale regiunilor de dezvoltare ale României, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere activităţile desfăşurate de salariaţii Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C, care, în mare parte, implică exercitarea prerogativelor de putere publică, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, este necesară modificarea cadrului legislativ cu privire la transformarea posturilor acestora,

ţinând seama de faptul că neadoptarea unei măsuri imediate ar conduce la imposibilitatea organizării corespunzătoare a activităţilor specifice în teritoriu, precum şi la menţinerea unei forme de organizare foarte încărcate care şi-a dovedit ineficienta în timp, cu costuri destul de ridicate,

întrucât neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar menţine nivelul ridicat al cheltuielilor cu personalul şi având în vedere necesitatea raţionalizării cheltuielilor publice şi respectării acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) în cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C funcţionează inspectorate regionale în construcţii şi inspectorate judeţene în construcţii, unităţi fără personalitate juridică.”

2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Conducătorii inspectoratelor regionale, respectiv ai inspectoratelor judeţene sunt numiţi de ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în condiţiile legii.”

3. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Personalul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. are calitatea de funcţionar public, cu excepţia personalului care exercită activităţi de secretariat, administrative, de protocol şi de deservire.”

4. La articolul 6, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) încadrarea, salarizarea şi acordarea drepturilor salariale ale personalului contractual şi ale funcţionarilor publici din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. se stabilesc conform reglementărilor legale în vigoare aplicabile personalului din instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat.”

5. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Atribuţiile generale şi specifice ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. şi ale inspectoratelor regionale în construcţii, structura organizatorică a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C, numărul maxim de posturi, precum şi normarea parcului auto şi a consumului de carburanţi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C, structura organizatorică detaliată la nivel de direcţii, servicii, birouri şi compartimente, precum şi statul de funcţii pentru Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C - aparatul central şi inspectoratele regionale se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, la propunerea inspectorului general al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C”

6. Anexa se abrogă.

Art. II. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, direcţiile regionale din structura organizatorică a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C îşi schimbă denumirea în inspectorate regionale în construcţii, unităţi fără personalitate juridică.

Art. III. - Transformarea posturilor personalului contractual încadrat în structura organizatorică a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care implică exercitarea prerogativelor de putere publică, în funcţii publice se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu păstrarea drepturilor salariate.

Art. IV. - Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voi nea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 10 aprilie 2013.

Nr. 26.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind revocarea şi numirea unor membri ai Consiliului de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare, prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Pârtiei păţii lor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art.1. - (1) Se revocă din componenţa Consiliului de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului domnul Florin Aurel Motiu, reprezentant al Ministerului Justiţiei.

(2) Se numeşte în Consiliul de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului domnul Valentin Căpraru, secretar general adjunct la Ministerul Justiţiei.

(3) Se revocă din componenţa Consiliului de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului domnul Sorin Dan Mihalache, reprezentant al Secretariatului General al Guvernului.

(4) Se numeşte în Consiliul de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului doamna Ioana-Andreea Lambru, secretar general adjunct la Secretariatul General al Guvernului.

Art. 2. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 4 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Preşedintele Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului,

Adrian Constantin Volintiru

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 16 aprilie 2013.

Nr. 177.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004)

 

Componenţa Consiliului de supraveghere şt îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

1.

Enache Jiru

preşedinte, reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice

2

Toma Bogdan Costreie

membru, reprezentant al Ministerului Economiei

3.

Valentin Căpraru

membru, reprezentant al Ministerului Justiţiei

4.

Ion Lazăr

membru, reprezentant al Corpului de control al prim-ministrului

5.

Ioana- Andreea Lambru

membru, reprezentant al Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea programului de lucru al personalului Trezoreriei Statului, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 79/2013 pentru stabilirea zilelor de 2 şi 3 mai 2013 ca zile libere

 

în baza prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 79/2013 pentru stabilirea zilelor de 2 şi 3 mai 2013 ca zile libere,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Operaţiunile de încasări prin virament în relaţia cu instituţiile de credit, inclusiv încasările efectuate prin intermediul contului tranzitoriu se înregistrează în contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului cu data de 2 mai 2013 şi, respectiv, 3 mai 2013.

(2) Dobânzile calculate la disponibilităţile păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, pentru care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, există obligaţia acordării de dobânzi, aferente lunii aprilie 2013 se înregistrează în conturile corespunzătoare cu data de 2 mai 2013.

Art. 2. - (1) în zilele de 2 mai 2013 şi, respectiv, 3 mai 2013 se efectuează prin centrala Ministerului Finanţelor Publice operaţiunile de plăţi privind serviciul datoriei publice, achitarea contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene, precum şi eventualele operaţiuni de debitare dispuse de Comisia Europeană din contul de resurse proprii în lei deschis la Trezoreria Statului.

(2) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni Generale întocmite pe baza unui curs valutar estimat pentru zilele de 2 şi 3 mai 2013, în limita cărora se efectuează plăţile prevăzute la alin. (1), se depun la Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică, cel mai târziu la data de 30 aprilie 2013.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

 

Bucureşti, 17 aprilie 2013.

Nr. 515.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizaţia Judeţeană Bihor

- extras –

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 18-22 februarie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Democrate Maghiare din România - Organizaţia Judeţeană Bihor pentru anul 2012.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România - Organizaţia Judeţeană Bihor au fost în sumă de 1.042.530,74 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 188.348,71 lei, din donaţii în sumă de 825.412,20 lei si din venituri provenite din activităţi proprii în sumă de 28.769,83 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 12 aprilie 2013.

Nr. 277.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Cluj

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 14-22 martie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Cluj pentru anul 2012.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Cluj au fost în sumă de 158.927,10 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 130.234,00 lei, din donaţii în sumă de 27,080,00 lei şi din venituri provenite din activităţi proprii în sumă de 1.613,10 iei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 12 aprilie 2013.

Nr. 390.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Călăraşi

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 18-22 februarie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Călăraşi pentru anul 2012.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Călăraşi au fost în sumă de 142.878,01 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 117.722,00 lei, din donaţii în sumă de 25.000,00 lei şi din venituri provenite din activităţi proprii în sumă de 156,01 lei.

De asemenea, s-a constatat că în lunile mai, iulie şi decembrie au fost încasate sume în valoare de 16.800 lei care au fost înregistrate eronat ca donaţii., acestea reprezentând în fapt cotizaţii ale membrilor de partid.

II. Recomandări:

- remedierea erorilor înregistrate în situaţiile contabile;

- actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 12 aprilie 2013.

Nr. 3.061.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizaţia Judeţeană Braşov

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 18-22 februarie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Conservator - Organizaţia Judeţeană Braşov pentru anul 2012.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Conservator-Organizaţia Judeţeană Braşov au fost în sumă de 78.237,36 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 18.730,96 lei şi din donaţii în sumă de 59.506,40.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 12 aprilie 2013.

Nr. 3.151.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 18-27 februarie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti pentru anul 2012,

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti au fost în sumă de 14.928,00 lei şi au fost obţinute exclusiv din cotizaţiile membrilor de partid.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 12 aprilie 2013.

Nr. 3.354.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 18-27 februarie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti pentru anul 2012.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti au fost în sumă de 1.981.894,55 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 2.963,00 lei, din donaţii în sumă de 1.934.786,87 lei şi din venituri provenite din activităţi proprii în sumă de 44.144,68 lei. Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 12 aprilie 2013.

Nr. 3.360.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Galaţi

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control. În perioada 18-28 februarie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Galaţi pentru anul 2012.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Galaţi au fost în sumă de 969.955,56 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 73.992,50 lei, din donaţii în sumă de 895.846,00 lei şi din venituri provenite din activităţi proprii în sumă de 117,06 lei.

În perioada campaniei electorale pentru alegerile locale din luna iunie 2012, Organizaţia Galaţi a Partidului Democrat Liberal a primit două donaţii de la persoane juridice pe care nu Ie-a declarat la Autoritatea Electorală Permanentă în termenul legai de 5 zile lucrătoare de la primire, încălcând astfel prevederile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru acest fapt, Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Galaţi a fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) şi art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

II. Recomandări:

- respectarea permanentă a prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare;

- aprofundarea permanentă şi aplicarea continuă a prevederilor financiar-contabile în vigoare, pentru persoanele juridice care desfăşoară activităţi fără scop patrimonial;

- utilizarea în contabilitate a simbolurilor şi denumirilor de conturi specificate în Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Nu au fost constatate alte încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 12 aprilie 2013.

Nr. 3.404.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Mehedinţi

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 18-22 februarie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Mehedinţi pentru anul 2012.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Mehedinţi au fost

în sumă de 686.298,12 lei şi au fost obţinute din donaţii în sumă de 686.280,00 lei şi din venituri provenite din activităţi proprii în sumă de 18,12 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 12 aprilie 2013.

Nr. 3.559.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Braşov

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 14-22 martie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Braşov pentru anul 2012,

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Braşov au fost în sumă de 478.664,74 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 196.561,00 lei, din donaţii în sumă de 282.100,00 lei şi din venituri provenite din activităţi proprii în sumă de 3,74 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 12 aprilie 2013.

Nr. 4.749.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Vâlcea

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin, (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 14-22 martie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Vâlcea pentru anul 2012.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse Io dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Vâlcea au fost în sumă de 326.346,47 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 113.656,04 lei, din donaţii în sumă de 212.690,00 lei şi din venituri provenite din activităţi proprii în sumă de 0,43 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 12 aprilie 2013.

Nr. 4.931.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Bacău

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 14-22 martie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Bacău pentru anul 2012.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Bacău au fost în sumă de 294.247,91 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 294.245,00 lei şi din venituri provenite din activităţi proprii în sumă de 2,91 lei.

II. Recomandări:

Deoarece s-a constatat că au fost încasate pe bază de chitanţă un număr de 5 cotizaţii care într-o singură tranşă au reprezentat mai mult de 3 salarii minime brute pe ţară, echipa de control a recomandat Organizaţiei Judeţene Bacău a Partidului Social Democrat să încaseze prin conturi bancare cotizaţiile care într-o singură tranşă reprezintă mai mult de 3 salarii minime brute pe ţară, în conformitate cu art. 5 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare.

Nu au fost constatate alte încălcări a!e legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 12 aprilie 2013.

Nr. 4.932.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 18-29 martie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti pentru anul 2012.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti au fost în sumă de 85.141,65 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 35.328,00 lei, din donaţii în sumă de 49.800,00 lei şi din venituri provenite din activităţi proprii în sumă de 13,65 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 12 aprilie 2013.

Nr. 4.980.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Ilfov

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 14-22 martie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Ilfov pentru anul 2012.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Ilfov au fost în sumă de 57.701,13 lei şi au fost obţinute din donaţii în sumă de 57.700,00 lei şi din venituri provenite din activităţi proprii în sumă de 1,13 lei.

De asemenea s-a constatat că pentru contul sintetic 733 „Venituri din donaţii şi sume sau bunuri primite prin sponsorizare” a fost folosit contul sintetic 758 „Alte venituri din exploatare”.

II. Recomandări:

- utilizarea planului de conturi general pentru persoanele juridice fără scop patrimonial. Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 12 aprilie 2013.

Nr. 4.988.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Galaţi

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 14-27 martie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Galaţi pentru anul 2012.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse fa dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Galaţi au fost în sumă de 669.137,76 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 118.708,00 lei, din donaţii în sumă de 536.327,00 lei şi din venituri provenite din activităţi proprii în sumă de 14.102,76 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 12 aprilie 2013.

Nr. 5.107.

 

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - sediul central

- extras –

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 14 martie-4 aprilie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Naţionale pentru Progresul României - sediul central pentru anul 2012.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Uniunii Naţionale pentru Progresul României-sediul central au fost în sumă de 4.092.748,64 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 1.387.985,12 lei, din donaţii în sumă de 2.703.452,28 lei şi din venituri provenite din activităţi proprii în sumă de 1.311,24 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 12 aprilie 2013.

Nr. 5.315.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Municipiului Bucureşti

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 14 martie-4 aprilie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Municipiului Bucureşti pentru anul 2012.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Municipiului Bucureşti au fost în sumă de 4.099.097,27 lei şi au fost obţinute din donaţii în sumă de 4.090.588,83 lei şi din venituri provenite din activităţi proprii în sumă de 8.508,44 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 12 aprilie 2013.

Nr. 5.476.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Cluj

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 28 martie-5 aprilie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Cluj pentru anul 2012.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Cluj au fost în sumă de 1.217.911,83 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 55.303,00 lei, din donaţii în sumă de 1.157.817,77 lei şi din venituri provenite din activităţi proprii în sumă de 4.701,06 lei.

Organizaţia Judeţeană Cluj a Partidului Democrat Liberal nu a transmis către sediul central pentru a fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, toată suma de peste 10 salarii minime brute pe ţară donată de o persoană fizică, încălcând astfel art. 9 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru acest fapt, Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Cluj a fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) şi art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Nu au fost constatate alte încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 12 aprilie 2013.

Nr. 5.718.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 18-27 martie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa pentru anul 2012.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa au fost în sumă de 179.947,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 85.066,00 lei şi din donaţii în sumă de 94.881,00 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 12 aprilie 2013.

Nr. 5.742.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 18-22 februarie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului România Mare - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa pentru anul 2012.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului România Mare - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa au fost în sumă de 4.073,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 1.983,00 lei şi din donaţii în sumă de 2.090,00 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 12 aprilie 2013.

Nr. 5.743.