MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 233/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 233         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 23 aprilie 2013

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

418. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.743/2010 pentru aprobarea Listei revizuite a statelor pentru ai căror cetăţeni este necesară îndeplinirea procedurii invitaţiei la acordarea vizelor de scurtă şedere pentru a intra pe teritoriul României

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

22. - Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale

 

ACTE ALE ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALISTI, MOAŞELOR Şl ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

10. - Hotărâre privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi a unor taxe încasate de la membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

 

11. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Metodologiei de re a testa re a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor si a asistenţilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009

 

Rectificări la:

- anexa la Legea nr. 202/1998

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.743/2010 pentru aprobarea Listei revizuite a statelor pentru ai căror cetăţeni este necesară îndeplinirea procedurii invitaţiei la acordarea vizelor de scurta şedere pentru a intra pe teritoriul României

 

Având în vedere dispoziţiile art. 37 alin. 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.743/2010 pentru aprobarea Listei revizuite a statelor pentru ai căror cetăţeni este necesară îndeplinirea procedurii invitaţiei la acordarea vizelor de scurtă şedere pentru a intra pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 19 octombrie 2010, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 martie 2013.

Nr. 418.

 

ANEXĂ

(Anexa Ia Ordinul nr. 1.743/2010)

 

LISTA

revizuită a statelor pentru ai căror cetăţeni este necesară îndeplinirea procedurii invitaţiei la acordarea vizelor de scurtă şedere pentru a intra pe teritoriul României

 

Afganistan

Republica Algeriană Democratică şi Populară

Republica Angola

Republica Populară Bangladesh

Republica Populară Chineză

Republica Ciad

Republica Democrată Congo

Republica Populară Democrată Coreeană

Republica Arabă Egipt

Republica India

Republica Indonezia

Regatul Haşemit al Iordaniei

Republica Islamică Iran

Republica Irak

Republica Libaneză

Marea Jamahirie Arabă Libiana Populară Socialistă

Republica Mali

Regatul Maroc

Republica Islamică Mauritania

Republica Federală Nigeria

Republica Islamică Pakistan

Autoritatea Palestiniană

Republica Arabă Siriană

Somalia

Republica Democratică Socialistă Sri Lanka

Republica Sudan

Sudanul de Sud

Republica Tunisiană

Republica Uzbekistan

Republica Yemen

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale

 

Având în vedere prevederile art. 161 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Persoanele fizice care desfăşoară activităţi de verificare tehnică şi de expertiză tehnică, precum şi operatorii economici autorizaţi/licenţiaţi să desfăşoare activităţi în sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 10 aprilie 2013.

Nr. 22.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Scop

Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabileşte condiţiile, termenele şi procedurile de acordare, de suspendare şi de retragere a atestatelor pentru persoanele fizice care desfăşoară:

a) activităţi de verificare a proiectelor tehnice pentru instalaţiile tehnologice de suprafaţă/conductele de alimentare din amonte aferente producţiei, pentru instalaţiile tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării, pentru obiectivele/sistemele aferente transportului şi/sau distribuţiei de gaze naturale, pentru instalaţiile aferente activităţii de producere/stocare de gaz natural comprimat pentru vehicule (GJVC\Z)/biogaz/biometan, precum şi pentru instalaţiile de gaz natural lichefiat (GNL);

b) activităţi de expertiză tehnică a proiectelor tehnice şi/sau a instalaţiilor tehnologice de suprafaţă/conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei, a instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării, a obiectivelor/sistemelor aferente transportului şi/sau distribuţiei de gaze naturale, a instalaţiilor aferente activităţii de producere/stocare GNCV/biogaz/biometan, precum şi a instalaţiilor GNL.

(2) Acordarea, modificarea, suspendarea şi retragerea atestatelor precizate la alin. (1), precum şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se fac de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, conform legislaţiei în vigoare.

(3) Prezentul regulament stabileşte relaţiile şi schimbul de informaţii dintre ANRE şi persoanele fizice care deţin sau intenţionează să dobândească calitatea de verificator de proiecte sau de expert tehnic în domeniile precizate la alin. (1).

(4) Nu fac obiectul prezentului regulament activităţile de verificare a proiectelor tehnice, respectiv de expertiză tehnică a proiectelor tehnice şi/sau a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale/biogaz/biometan/gaz petrolier lichefiat (GPL).

Domeniu de aplicare

Art. 2. - (1) Prezentul regulament se aplică persoanelor fizice care solicită atestarea în vederea desfăşurării activităţii de verificare a proiectelor tehnice sau de expertiză tehnică în domeniile precizate la art. 1 alin. (1).

(2) Atestarea se referă la evaluarea şi recunoaşterea capacităţii tehnice şi a experienţei profesionale a persoanelor fizice care solicită obţinerea atestatului în vederea exercitării calităţii de verificator de proiecte sau de expert tehnic.

(3) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru persoanele fizice şi operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea în sectorul gazelor naturale pe teritoriul României.

Terminologie

Art. 3. - În sensul prezentului regulament, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a) atestat - act administrativ individual emis de ANRE persoanelor fizice pentru exercitarea unui drept şi executarea unor obligaţii;

b) avizare - activitatea desfăşurată de un verificator de proiecte atestat prin care se analizează şi se certifică conformitatea unui proiect tehnic cu cerinţele legislative şi prin care se acordă permisiunea punerii în practică a acestuia;

c) cerinţe de calitate - condiţii obligatoriu a fi îndeplinite pentru asigurarea unui nivel minim de siguranţă şi securitate tehnică în activitatea de proiectare, execuţie şi exploatare a obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale;

d) instalaţie - orice instalaţie din sectorul gazelor naturale, indiferent de regimul de presiune în care funcţionează, cu excepţia instalaţiei de utilizare a gazelor naturale.

 

CAPITOLUL II

Tipuri de atestate

 

Art. 4. - (1) Calitatea de verificator de proiecte, conferită prin atestat, se acordă persoanelor fizice în vederea verificării proiectelor tehnice aferente următoarelor obiective:

a) instalaţii tehnologice de suprafaţă/conducte de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturale;

b) sisteme de transport al gazelor naturale;

c) sisteme de distribuţie a gazelor naturale;

d) instalaţii aferente activităţii de producere/stocare GNCV;

e) instalaţii aferente activităţii de producere/stocare biogaz/biometan;

f) instalaţii tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării gazelor naturale;

g) instalaţii GNL

(2) în sensul prezentului regulament, ANRE emite următoarele tipuri de atestate pentru verificatorii de proiecte:

a) VGp - pentru obiectivele precizate la alin. (1) lit. a);

b) VGt - pentru obiectivele precizate la alin. (1) lit. b);

c) VGd - pentru obiectivele precizate la alin. (1) lit. c);

d) VGv - pentru obiectivele precizate la alin. (1) lit. d);

e) VGb - pentru obiectivele precizate la alin. (1) lit. e);

f) VGs - pentru obiectivele precizate la alin. (1) lit. f);

g) VGg - pentru obiectivele precizate Ia alin. (1) lit. g).

(3) Calitatea de expert tehnic, conferită prin atestat, se acordă persoanelor fizice în vederea desfăşurării activităţii de expertiză tehnică pentru următoarele obiective:

a) instalaţii tehnologice de suprafaţă/conducte de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturale;

b) sisteme de transport al gazelor naturale;

c) sisteme de distribuţie a gazelor naturale;

d) instalaţii aferente activităţii de producere/stocare GNCV;

e) instalaţii aferente activităţii de producere/stocare biogaz/biometan;

f) instalaţii tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării gazelor naturale;

g) instalaţii GNL.

(4) în sensul prezentului regulament, ANRE emite următoarele tipuri de atestate pentru experţii tehnici:

a) EGp - pentru obiectivele precizate la alin. (3) lit. a);

b) EGt - pentru obiectivele precizate la alin. (3) lit. b);

c) EGd - pentru obiectivele precizate la alin. (3) lit. c);

d) EGv - pentru obiectivele precizate la alin. (3) lit. d);

e) EGb - pentru obiectivele precizate la alin. (3) lit. e);

f) EGs - pentru obiectivele precizate la alin. (3) lit. f);

g) EGg - pentru obiectivele precizate la alin. (3) lit. g).

(5) O persoană fizică poate solicita atestarea pentru mai multe obiective din cele prevăzute la alin. (1) şi/sau la alin. (3), cu respectarea tuturor condiţiilor de studii şi practică în sectorul gazelor naturale, prevăzute la art. 6.

(6) La verificarea proiectelor tehnice pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, verificatorii de proiecte urmăresc, în mod obligatoriu, prevederea de către proiectant a măsurilor de realizare şi menţinere, pe întreaga durată de existenţă a acestora, a următoarelor cerinţe esenţiale:

A. rezistenţă mecanică şi stabilitate;

B. securitate la incendiu;

C. igienă, sănătate şi mediu;

D. siguranţă în exploatare;

E. protecţie împotriva zgomotului;

F. economie de energie şi izolare termică.

(7) în activitatea desfăşurată conform competenţelor deţinute, experţii tehnici vor urmări îndeplinirea în cadrul obiectivelor/sistemelor din domeniul gazelor naturale a cerinţelor precizate la alin. (6) lit. A-E

 

CAPITOLUL III

Condiţii, termene şi proceduri de acordare a atestatelor

 

Condiţii

Art. 5. - (1) Calitatea de verificator de proiecte sau de expert tehnic se dobândeşte prin examen, conform dispoziţiilor Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a verificatorilor de proiecte şi experţilor tehnici în domeniul gazelor naturale, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE.

(2) înscrierea solicitanţi lor în vederea participării la examenul menţionat la alin. (1) se face prin depunerea la sediul ANRE a unei cereri, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarele documente:

a) actul de identitate, în copie;

b) actul de studii sau atestatul de recunoaştere/echivalare a acestuia în România, în copie legalizată;

c) curriculum vitae, întocmit conform modelului european - europass;

d) memoriul de activitate din care să reiasă activitatea de proiectare sau de avizare a proiectelor în domeniul de atestare solicitat, întocmit conform modelului din anexa nr. 2;

e) adeverinţă/adeverinţe eliberată/eliberate de reprezentantul legal al angajatorului/angajatorilor unde solicitantul şi-a desfăşurat activitatea din care să reiasă experienţa dobândită conform memoriului de activitate menţionat la lit. d);

f) o fotografie format % cm, pe hârtie sau în format electronic;

g) certificatul de absolvire a unui curs de specialitate în domeniul de atestare solicitat, conform prevederilor art. 14;

h) cazierul judiciar fără antecedente penale care să-l facă incompatibil pe solicitant cu domeniul de atestare solicitat;

i) dovada achitării tarifului de examen, pentru fiecare tip de atestat solicitat, conform tarifelor aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE.

(3) în cazul în care solicitantul intenţionează să susţină examenul pentru mai multe domenii de atestare, acesta face menţiunile corespunzătoare în cerere şi prezintă documentele precizate la alin. (2) într-un singur exemplar.

(4) Programarea la examen a solicitantului se face de către ANRE, conform prevederilor art. 8.

Art. 6. - (1) Condiţiile cumulative de studii şi practică în sectorul gazelor naturale necesare pentru participarea la examenul de atestare ca verificator de proiecte sunt:

a) absolvirea unei instituţii de învăţământ superior acreditată, în următoarele profiluri/specialităţi din domeniul ştiinţelor inginereşti: petrol-gaze, instalaţii pentru construcţii, alte profiluri/specialităţi conexe activităţilor tehnice din sectorul gazelor naturale - sau a unor studii de masterat/aprofundate/doctorale în domeniul gazelor naturale, certificate prin diplomă;

b) deţinerea calităţii de instalator autorizat ANRE gradul I D sau I T, în funcţie de tipul de atestat solicitat;

c) vechime de minimum 6 ani în gradul I D sau I T, în funcţie de tipul de atestat solicitat;

d) vechime în muncă, în sectorul gazelor naturale, în funcţie de tipul de atestat solicitat, de minimum 8 ani.

(2) Condiţiile cumulative de studii şi practică în sectorul gazelor naturale necesare pentru participarea la examenul de atestare ca expert tehnic sunt:

a) absolvirea unei instituţii de învăţământ superior acreditată, în următoarele profiluri/specialităţi din domeniul ştiinţelor inginereşti: petrol-gaze, instalaţii pentru construcţii, alte profiluri/specialităţi conexe activităţilor tehnice din sectorul gazelor naturale - sau a unor studii de masterat/aprofundate/doctorale în domeniul gazelor naturale, certificate prin diplomă;

b) deţinerea calităţii de instalator autorizat ANRE gradul I D sau IT, în funcţie de tipul de atestat solicitat;

c) vechime de minimum 9 ani în gradul I D sau IT, în funcţie de tipul de atestat solicitat;

d) vechime în muncă în sectorul gazelor naturale, în funcţie de tipul de atestat solicitat, de minimum 11 ani.

Art. 7. - (1) Analizarea documentelor precizate la art. 5 alin. (2) se face de către direcţia de specialitate din cadrul ANRE.

(2) Candidatul care, din motive obiective, independente de voinţa sa, nu se poate prezenta la examen, înştiinţează în acest sens ANRE, în termen de maximum 5 zile înainte de data examenului, fiind reprogramat pentru o sesiune ulterioară; în cazul în care candidatul nu a putut înştiinţa ANRE, în termenul prevăzut anterior, dar prezintă ulterior dovada imposibilităţii participării sale la examen, poate fi reprogramat pentru o sesiune ulterioară.

(3) Indiferent de motivele care au stat !a baza neacordării calităţii de verificator de proiecte sau de expert tehnic, tariful de examen nu se restituie.

Proceduri şi termene

Art. 8. - Organizarea examenului se face conform Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de atestare a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici, aprobată prin decizie a preşedintelui ANRE.

Art. 9. - (1) Examinarea solicitanţilor se face de către o comisie numită prin decizie a preşedintelui ANRE.

(2) Comisia de examen a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici are în componenţă 10 membri, specialişti în domeniile pentru care se efectuează atestarea, dintre care: 4 reprezentanţi ai ANRE, 2 reprezentanţi ai învăţământului superior de specialitate, profilul petrol-gaze, instalaţii pentru construcţii sau politehnic, un reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, un reprezentant al Ministerului Economiei, un reprezentant al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi un reprezentant al Inspectoratului de Stat în Construcţii.

(3) Atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici nu conduce la transferul de responsabilităţi de la persoanele atestate la comisie şi nici nu le exonerează pe acestea de obligaţiile ce le revin.

(4) ANRE asigură, din fonduri proprii, cheltuielile aferente transportului şi cazării membrilor comisiei de examen, dacă examenul se desfăşoară în altă localitate decât Bucureşti.

Art. 10. - (1) Candidatul declarat admis în urma examenului dobândeşte calitatea de verificator de proiecte sau de expert tehnic.

(2) Persoanele declarate admise în urma examenului ridică certificatele de atestare şi legitimaţiile de la sediul ANRE, în termen de 15 de zile.

(3) Persoanele declarate admise în urma examenului au obligaţia de realizare a ştampilei de verificator de proiecte/expert tehnic în conformitate cu modelul pus la dispoziţie de ANRE.

(4) Calitatea de verificator de proiecte sau de expert tehnic în sectorul gazelor naturale se dovedeşte prin certificatul de atestare.

(5) Dreptul de practică se dovedeşte prin legitimaţia aflată în termen de valabilitate, emisă de către ANRE împreună cu certificatul de atestare prevăzut la alin. (4).

(6) Valabilitatea legitimaţiei este de 5 ani de la data emiterii certificatului de atestare, iar dreptul de practică se poate prelungi din 5 în 5 ani, în conformitate cu prevederile art. 16.

(7) Evidenţa verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici, pe tipuri de atestate, se va consemna în registrul electronic de evidenţă a atestatelor, gestionat de către direcţia generală de specialitate din cadrul ANRE; aceste informaţii sunt publice şi pot fi consultate pe pagina de internet a ANRE.

(8) în situaţia în care o persoană este atestată pentru mai multe domenii, la solicitarea acesteia, ANRE poate sincroniza termenele specificate în legitimaţie cu respectarea prevederilor art. 16.

Art. 11. - (1) Certificatul de atestare, legitimaţia şi ştampila sunt nominale şi netransmisibile.

(2) Modelul certificatului de atestare, al legitimaţiei şi al ştampilei sunt prevăzute în anexele nr. 3a, 3b şi 3c.

(3) Verificatorii de proiecte deţin un singur certificat de atestare, o singură legitimaţie şi o singură ştampilă, indiferent de numărul de domenii de atestare.

(4) Experţii tehnici atestaţi deţin un singur certificat de atestare, o singură legitimaţie şi o singură ştampilă, indiferent de numărul de domenii de atestare.

(5) Verificatorii de proiecte şi experţii tehnici au obligaţia de a casa şi a distruge ştampilele care nu mai sunt conforme cu certificatul de atestare.

 

CAPITOLUL IV

Competenţele verificatorilor de proiecte şi ale experţilor tehnici din sectorul gazelor naturale

 

Art. 12. - (1) Competenţele verificatorilor de proiecte şi ale experţilor tehnici sunt precizate în cadrul condiţiilor de valabilitate aferente fiecărui atestat.

(2) Condiţiile-cadru de valabilitate aferente certificatelor de atestare sunt prevăzute în anexele nr. 4a şi 4b.

Art. 13. - (1) Verificatorul de proiecte şi expertul tehnic îşi pot desfăşura activitatea în una dintre următoarele forme:

a) angajat al unei persoane juridice care are prevăzute în statut activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legată de aceasta, cu respectarea prevederilor legale;

b) persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi în mod independent;

c) angajat al investitorului, cu contract de muncă sau având altă formă legală de colaborare privind prestările de servicii încheiată cu acesta.

(2) Verificatorul de proiecte atestat efectuează verificări numai în conformitate cu competenţele conferite prin certificatul de atestare.

(3) Expertul tehnic efectuează expertize numai în conformitate cu competenţele conferite prin certificatul de atestare.

(4) Verificatorul de proiecte atestat întocmeşte şi ţine la zi un registru de evidenţă a proiectelor verificate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5a.

(5) Expertul tehnic întocmeşte şi ţine la zi un registru de evidenţă a expertizelor tehnice efectuate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5b.

 

CAPITOLUL V

Pregătire de specialitate

 

Art. 14. - (1) Pregătirea specifică a solicitantului menţionată la art. 5 alin. (2) lit. g) se dovedeşte printr-un certificat de absolvire a unui curs de specialitate! corespunzător tipului de atestat solicitat, cu o durată de minimum 20 de ore.

(2) Cursul de specialitate prevăzut la alin. (1) are drept scop actualizarea pregătirii profesionale a specialiştilor, în contextul implementării şi alinierii legislaţiei naţionale la cea europeană, aprofundarea şi sintetizarea cunoştinţelor generale teoretice şi practice în sectorul gazelor naturale deţinute de către aceştia, precum şi implementarea unui proces de pregătire continuă.

Art. 15. - (1) Cursul de specialitate precizat la art. 14 alin. (1) se organizează de către instituţiile de învăţământ superior în cadrul cărora funcţionează facultăţi/secţii/catedre având ca domeniu de pregătire specialităţi din sectorul gazelor naturale ori instalaţii pentru construcţii, precum şi de către asociaţiile profesionale cu atribuţii/activităţi relevante în sectorul gazelor naturale sau operatori economici, autorizate/autorizaţi de către Autoritatea Naţională pentru Calificări.

(2) Programa de desfăşurare a cursului menţionat la alin. (1) se avizează de către ANRE conform prevederilor Metodologiei de selectare a formatorilor, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE.

(3) Predarea cursurilor de specialitate se asigură, de regulă, de către cadre didactice universitare din cadrul catedrelor de specialitate ale instituţiilor de învăţământ superior precizate la alin. (1); în scopul predării cursurilor pot fi cooptate/cooptaţi şi:

a) alte cadre didactice universitare, atestate ca verificatori de proiecte/experţi tehnici în sectorul gazelor naturale;

b) specialişti atestaţi ca verificatori de proiecte/experţi tehnici în sectorul gazelor naturale, cu o vechime în specialitate de minimum 2 ani.

(4) Cursurile de specialitate, pentru fiecare domeniu de atestare, cuprind două module, astfel:

a) modulul de teorie, cuprinzând, în principal, prezentarea legislaţiei specifice şi a reglementărilor tehnice aplicabile în vigoare la data organizării cursului;

b) modulul de aplicaţie.

(5) Modulul de teorie se finalizează prin susţinerea unui test de verificare a cunoştinţelor dobândite.

(6) Modulul de aplicaţie se finalizează, după caz, prin:

a) verificarea unui proiect tehnic şi întocmirea unui referat pentru verificatorii de proiecte;

b) realizarea unei expertize tehnice pentru un obiectiv/sistem din sectorul gazelor naturale pentru experţii tehnici.

(7) Certificatul de absolvire a cursului de specialitate, eliberat de instituţiile menţionate la alin. (1), trebuie să conţină calificativele finale obţinute la modulul teoretic şi la modulul de aplicaţie; cursantul este declarat admis dacă a obţinut la examenul final calificativul mediu minim 8.

 

CAPITOLUL VI

Prelungirea valabilităţii dreptului de practică

 

Art. 16. - (1) Pentru prelungirea dreptului de practică, în scopul continuării activităţii, verificatorul de proiecte sau expertul tehnic înregistrează la ANRE o cerere, cu cel puţin 30 de zile înainte de data expirării valabilităţii legitimaţiei, în vederea emiterii unei noi legitimaţii.

(2) La cererea de prelungire a duratei de valabilitate a legitimaţiei de verificator de proiecte/expert tehnic, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6, verificatorul de proiecte sau expertul tehnic anexează următoarele documente:

a) actul de identitate, în copie;

b) registrul verificatorului de proiecte/expertului tehnic completat la zi, în copie, ori, după caz, declaraţie pe propria răspundere ca, în perioada de expirare a valabilităţii legitimaţiei, nu a desfăşurat activitate ca verificator de proiecte sau nu a efectuat expertize tehnice, după caz;

c) certificatele de absolvire anuală a unui curs de specialitate pentru domeniul de atestare solicitat, conform prevederilor art. 14;

d) cazierul judiciar fără antecedente penale care să îl facă incompatibil cu domeniul de atestare solicitat;

e) o fotografie format % cm, pe hârtie sau în format electronic;

f) dovada achitării tarifului pentru prelungirea dreptului de practică, stabilit prin ordin al preşedintelui ANRE.

Art. 17. - (1) Compartimentul de specialitate din cadrul ANRE analizează cererea şi documentele prevăzute la art. 16 în vederea emiterii legitimaţiei pentru prelungirea dreptului de practică a verificatorului de proiecte/expertului tehnic.

(2) ANRE eliberează legitimaţia prevăzută la alin. (1) în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii însoţite de documentele complete prevăzute la art. 16, respectiv, după caz, de la data completării documentelor solicitate.

 

CAPITOLUL VII

Răspunderi şi sancţiuni

 

Art. 18. - Încălcarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderea juridică, în condiţiile legii.

Art. 19. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite în acest scop de preşedintele ANRE, potrivit prevederilor Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.

(2) Contravenţiile se sancţionează complementar prin:

a) suspendarea dreptului de practică ce decurge din deţinerea calităţii de verificator de proiecte/expert tehnic pe o perioadă de 6 luni;

b) retragerea calităţii de verificator de proiecte/expert tehnic, cu drept de prezentare la o nouă examinare după o perioadă de 3 ani;

c) retragerea calităţii de verificator de proiecte/expert tehnic, fără drept de prezentare la o nouă examinare.

(3) Suspendarea dreptului de practică ce decurge din deţinerea calităţii de verificator de proiecte/expert tehnic sau retragerea calităţii de verificator de proiecte/expert tehnic se face având la bază următoarele documente:

a) procesul-verbal de sancţionare contravenţională a abaterilor în sectorul gazelor naturale;

b) raportul de constatare, întocmit de către agentul constatator, din care să reiasă că nu au fost remediate măsurile dispuse prin procesul-verbal menţionat la lit. a);

c) referatul unui grup de 3 verificatori de proiecte/experţi tehnici numiţi prin decizie a preşedintelui ANRE, după cum urmează:

- o persoană din cadrul direcţiei generale de specialitate a ANRE;

- o persoană propusă de cel nominalizat pentru sancţionare;

- un cadru didactic din învăţământul superior de specialitate, profilul petrol-gaze, instalaţii pentru construcţii sau politehnic.

(4) Suspendarea dreptului de practică ce decurge din deţinerea calităţii de verificator de proiecte/expert tehnic sau retragerea calităţii de verificator de proiecte/expert tehnic se dispune de către o comisie numită prin decizie a preşedintelui ANRE^

(5) în cazul suspendării dreptului de practică sau al retragerii calităţii de verificator de proiecte/expert tehnic, persoana în cauză are obligaţia de a depune la sediul ANRE cel mai apropiat atestatul, legitimaţia şi ştampila, în termen de 72 de ore de la data primirii deciziei comisiei menţionate la alin. (4).

(6) Pe durata suspendării dreptului de practică ce decurge din deţinerea calităţii de verificator de proiecte/expert tehnic sau în cazul retragerii atestatului, persoana fizică nu mai poate îndeplini activităţile pentru care a fost atestată.

(7) La finalul perioadei de suspendare, persoana fizică ridică de la sediul ANRE atestatul, legitimaţia şi ştampila.

(8) Retragerea atestatului are loc atunci când se întrunesc condiţii pentru o a treia suspendare a dreptului de practică ce decurge din deţinerea calităţii de verificator de proiecte/expert tehnic, într-o perioadă de 5 ani, când se produc accidente tehnice la obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale din cauza nerespectării cerinţelor de calitate în proiectele tehnice sau în exploatarea acestora, nesesizate de către verificatorul de proiecte ori de către expertul tehnic, sau când nu sunt respectate prevederile alin. (5).

Art. 20. - (1) Nerespectarea de către verificatorii de proiecte sau de către experţii tehnici a condiţiilor de valabilitate a certificatului de atestare, în funcţie de gravitatea abaterii, atrage aplicarea de către ANRE a următoarelor măsuri:

a) convocarea titularului atestatului în vederea clarificării situaţiei create;

b) suspendarea dreptului de practică ce decurge din deţinerea calităţii de verificator de proiecte/expert tehnic pe o perioadă cuprinsă între 3 şi 12 luni;

c) retragerea calităţii de verificator de proiecte/expert tehnic, cu drept de prezentare la o nouă examinare după o perioadă de 3 ani;

d) retragerea calităţii de verificator de proiecte/expert tehnic, fără drept de prezentare la o nouă examinare.

(2) Suspendarea dreptului de practică ce decurge din deţinerea calităţii de verificator de proiecte/expert tehnic sau retragerea calităţii de verificator de proiecte/expert tehnic se face având la bază următoarele documente:

a) raportul întocmit de către agentul constatator, din care să reiasă că au fost încălcate condiţiile de valabilitate a certificatului de atestare;

b) referatul unui grup de 3 verificatori de proiecte/experţi tehnici, după caz, numiţi prin decizie a preşedintelui ANRE, după cum urmează;

- o persoană din cadrul direcţiei generale de specialitate a ANRE;

- o persoană propusă de cel nominalizat pentru sancţionare;

- un cadru didactic din învăţământul superior de specialitate, profilul petrol-gaze, instalaţii pentru construcţii sau politehnic.

(3) Suspendarea dreptului de practică ce decurge din deţinerea calităţii de verificator de proiecte/expert tehnic sau retragerea calităţii de verificator de proiecte/expert tehnic se dispune de către o comisie numită prin decizie a preşedintelui ANRE.

(4) În cazul suspendării dreptului de practică sau al retragerii calităţii de verificator de proiecte/expert tehnic, persoana în cauză are obligaţia de a depune la sediul ANRE cel mai apropiat atestatul, legitimaţia şi ştampila, în termen de 72 de ore de la data primirii deciziei comisiei menţionate la alin. (3).

(5) Pe durata suspendării dreptului de practică ce decurge din deţinerea calităţii de verificator de proiecte/expert tehnic sau a retragerii atestatului, persoana fizică nu mai poate îndeplini activităţile pentru care a fost atestată.

(6) La finalul perioadei de suspendare, persoana fizică ridică de la sediul ANRE atestatul, legitimaţia şi ştampila.

(7) Retragerea atestatului are loc în condiţiile prevăzute la art. 19 alin. (8).

Art. 21. - (1) Contestaţia la decizia de suspendare a dreptului de practică sau de retragere a certificatului de atestare se depune de către persoana în cauză la ANRE, în termen de 7 zile de la data când a luat cunoştinţă de raportul scris al comisiei menţionate la art. 19 alin. (4) sau la art. 20 alin. (3).

(2) în cazul în care contestaţia nu este fondata, cheltuielile generate de rezolvarea acesteia se suportă de către persoana care a făcut contestaţia.

(3) Soluţionarea contestaţiei se face de către ANRE, conform procedurilor interne; decizia este definitivă.

(4) Sancţiunile prevăzute în prezentul regulament se consemnează în registrul electronic de evidenţă a certificatelor de atestare, gestionat de către direcţia generală de specialitate din cadrul ANRE; aceste informaţii sunt publice şi pot fi consultate pe pagina de internet a ANRE.

 

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 22. - (1) Verificatorii de proiecte/Experţii tehnici care au fost atestaţi de alte instituţii a căror competenţe sunt preluate de către ANRE în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012 vor fi atestaţi conform prevederilor art. 24.

(2) în situaţia pierderii/deteriorării certificatului de atestare şi/sau a legitimaţiei de verificator de proiecte/expert tehnic, posesorul acestora poate solicita eliberarea unui duplicat; în acest sens, posesorul adresează ANRE o cerere, însoţită de dovada publicării anunţului privind pierderea/deteriorarea certificatului de atestare şi/sau a legitimaţiei de verificator de proiecte/expert tehnic într-un cotidian de răspândire naţională şi face dovada achitării tarifului de eliberare a duplicatului, conform tarifelor aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE.

Art. 23. - (1) Personalul ANRE, cu respectarea condiţiilor de studii şi de vechime stipulate prin prezentul regulament, poate participa la examen în vederea obţinerii calităţii de verificator de proiecte/expert tehnic fără achitarea tarifului specific.

(2) Personalul care obţine calitatea de verificator de proiecte/expert tehnic, conform celor precizate la alin. (1), nu poate desfăşura activităţi cu caracter lucrativ în sectorul gazelor naturale pe întreaga perioadă în care îşi desfăşoară activitatea în cadrul ANRE.

Art. 24. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului regulament, în conformitate cu prevederile art. 161 din Legea nr. 123/2012, verificatorii de proiecte care au fost atestaţi de alte instituţii îşi păstrează, la cerere, competenţele obţinute, prin echivalarea atestatului.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament, în conformitate cu prevederile art. 163 din Legea nr. 123/2012, experţii tehnici care au fost atestaţi de alte instituţii îşi păstrează, la cerere, competenţele obţinute, prin echivalarea atestatului.

(3) în vederea echivalării atestatului deţinut persoanele precizate la alin. (1) şi (2) transmit la ANRE următoarele documente:

a) cerere-tip, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) actul de identitate, în copie;

c) actul de studii sau atestatul de recunoaştere/echivalare a acestuia în România, în copie legalizată;

d) curriculum vitae întocmit conform modelului european - europass;

e) cazierul judiciar fără antecedente penale care să îl facă pe solicitant incompatibil cu domeniul atestat solicitat:

f) memoriul de activitate, întocmit conform modelului din anexa nr. 2;

g) certificatul de atestare şi legitimaţia în termen de valabilitate, în copie legalizată;

h) o fotografie color % cm, pe hârtie sau în format electronic;

i) o adeverinţă eliberată de emitentul certificatului de atestare, din care să reiasă dacă solicitantul a fost sancţionat contravenţional pentru abateri de la prevederile legale, precum şi natura acelor abateri;

j) deţinerea calităţii de instalator autorizat ANRE, gradul ID sau JT, în funcţie de tipul de atestat pentru care solicită echivalarea.

(4) Verificatorii de proiecte atestaţi pentru specialitatea Instalaţii de gaze Ig, care deţin această calitate în conformitate cu prevederile Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 şi, respectiv, ale Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice „îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii”, cu modificările şi completările ulterioare, dobândesc, prin echivalare, calitatea de verificatori de proiecte tip VGd.

(5) Verificatorii de proiecte atestaţi pentru sectorul gazelor naturale care deţin această calitate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia şi experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, aprobat prin Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 364/2010, dobândesc, prin echivalare, calitatea de verificatori de proiecte tip VGp, VGt sau VGs, conform competenţelor deţinute anterior.

(6) Experţii tehnici atestaţi, care deţin această calitate în conformitate cu prevederile Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 şi, respectiv, ale Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice „îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii”, cu modificările şi completările ulterioare, dobândesc, prin echivalare, calitatea de expert tehnic tip EGd.

(7) Experţii tehnici atestaţi pentru sectorul gazelor naturale care deţin această calitate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia şi experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, aprobat prin Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 364/2010, dobândesc, prin echivalare, calitatea de experţi tehnici tip EGp, EGt sau EGs, conform competenţelor deţinute anterior,

Art. 25. - Persoanele fizice care solicită atestarea ca verificator de proiecte tip VGv, VGb sau VGg ori expert tehnic tip EGv, EGb sau EGg, în locul documentelor precizate la art. 5 alin. (2) lit. d) şi e), prezintă un memoriu de activitate şi o adeverinţă eliberată de angajator, semnată de reprezentantul legal al acestuia, din care să reiasă activitatea desfăşurată ca proiectant în sectorul gazelor naturale.

Art. 26. - Nu pot fi atestate persoanele care au suferit condamnări pentru concurenţă neloială, abuz de încredere, fals sau altă infracţiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi.

Art. 27. - (1) Verificarea tehnică de calitate a proiectelor se face pentru cerinţele stabilite prin Legea nr. 123/2012 de către specialişti verificatori de proiecte, atestaţi de ANRE.

(2) Sunt supuse verificării tehnice de către verificatori de proiecte atestaţi de ANRE:

a) documentaţia tehnică necesară obţinerii autorizaţiei de construire;

b) proiectele tehnice;

C) dispoziţia/dispoziţiile de şantier dată/date de proiectantul lucrării pentru modificări locale ale soluţiei tehnice din documentaţia tehnică autorizată, conform prevederilor legale în vigoare;

d) proiectele tehnice întocmite în urma unor rapoarte de expertiză tehnică de calitate.

(3) Verificatorul de proiecte semnează şi ştampilează, pe fiecare pagină, memoriul tehnic, breviarul de calcul şi toate piesele desenate ale proiectului, numai în condiţiile în care acesta este corespunzător din punctul de vedere al cerinţelor stabilite prin prevederile legale; indiferent dacă proiectul corespunde sau nu cerinţelor menţionate în antecedenţă, verificatorul de proiecte întocmeşte un referat de verificare prin care declară proiectul tehnic conform ori solicită refacerea acestuia. Referatul de verificare se întocmeşte cu respectarea cerinţelor minime precizate în anexa nr. 7.

(4) Documentaţia tehnică verificata, necesară obţinerii autorizaţiei de construire, nu se poate substitui proiectului tehnic verificat.

(5) Litigiile dintre verificatorul tehnic atestat şi proiectant pot fi rezolvate de către un expert tehnic atestat de ANRE, angajat de investitor; decizia expertului este obligatorie pentru ambele părţi, iar răspunderea revine acestuia.

(6) Verificatorul tehnic atestat nu poate verifica proiectele tehnice întocmite de el sau la a căror elaborare a participat.

Art. 28. - (1) Expertizarea tehnică este o activitate complexă care cuprinde, după caz, cercetări, experimentări ori încercări, studii, relevee, analize şi evaluări necesare pentru cunoaşterea stării tehnice a unui obiectiv/sistem sau a unei instalaţii existente, în vederea identificării şi fundamentării măsurilor ce se impun; această activitate se efectuează de către experţi tehnici atestaţi, atunci când un organism cu atribuţii de control al statului solicită acest lucru ori când o situaţie deosebită o impune, pentru:

a) rezolvarea unor situaţii care intervin la obiective/sisteme sau instalaţii existente;

b) determinarea, în orice stadiu, a stării tehnice a obiectivelor/sistemelor sau instalaţiilor existente, în cazul dezastrelor ori accidentelor datorate fenomenelor naturale, acţiunilor umane sau activităţii tehnologice;

c) rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau a execuţiei unor lucrări asupra obiectivelor/sistemelor ori instalaţiilor;

d) întocmirea unei documentaţii tehnice pentru obiectivele/sistemele sau instalaţiile aflate în funcţiune, în cazul în care documentaţia tehnică iniţială a fost deteriorată ori distrusă;

e) prelungirea duratei de funcţionare a unor obiective/sisteme sau instalaţii aflate în funcţiune.

(2) Expertul tehnic, în momentul în care constată că se impune luarea unor măsuri urgente pentru asigurarea securităţii persoanelor şi/sau a bunurilor, le aduce la cunoştinţă, în scris, solicitantului expertizei, proprietarului ori investitorului/administratorului, care sunt obligaţi să le pună în aplicare imediat.

(3) în vederea efectuării unei expertize, expertul tehnic verifică cel puţin următoarele:

a) condiţiile de amplasament şi de exploatare a obiectivului/sistemului ori instalaţiei;

b) starea tehnică a obiectivului/sistemului sau instalaţiei;

c) documentele care au stat la baza realizării sau exploatării obiectivului/sistemului sau instalaţiei;

d) prevederile din reglementările tehnice care au stat la baza realizării obiectivului/sistemului sau instalaţiei şi cele în vigoare la data efectuării expertizei tehnice;

e) prevederile din reglementările tehnice care stau la baza exploatării obiectivului/sistemului sau instalaţiei.

(4) Pe baza activităţii prevăzute la alin. (1), expertul tehnic elaborează raportul de expertiză tehnică cuprinzând soluţiile şi măsurile care se impun; raportul se însuşeşte de către proprietar sau investitor/administrator; raportul conţine şi propunerile pentru efectuarea unor expertize suplimentare în domenii conexe, dacă acestea se impun.

(5) în situaţia în care solicitantul expertizei, proprietarul sau investitorul/administratorul nu este de acord cu soluţiile ori măsurile rezultate din raportul de expertiză tehnică are dreptul de a solicita o contraexpertiză.

(6) Expertul tehnic atestat nu poate desfăşura activităţi de expertiză tehnică pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale la a căror proiectare, verificare tehnică, execuţie sau coordonare a lucrărilor de execuţie a participat.

Art. 29. - Nu pot participa la examenul de atestare persoanele fizice cărora ANRE Ie-a aplicat o sancţiune de suspendare sau retragere a unei legitimaţii/a unui atestat în ultimii 3 ani.

Art. 30. - Anexele nr. 1, 2, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 5a, 5b, 6 şi 7 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

CERERE

pentru înscriere la examenul de verificator de proiecte/expert tehnic

 

Domnule preşedinte,

Subsemnatul/a......................domiciliat/ă în localitatea......................str. ..................nr. ..... bl, ...,et. .... ap....... posesor al actului de identitate seria .... nr. ......eliberat de......la data de.......... cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, născut în anul......luna..............ziua.....în localitatea...................... judeţul.....................,

vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la examenul de verificator de proiecte/expert tehnic tip................................................*).

Pentru înscriere anexez următoarele documente:

……………………………………………………………………………………………..

Subsemnatul,........................................, declar pe propria răspundere că documentele depuse în vederea participării la examen sunt conforme cu realitatea si că am luat cunoştinţă de prevederile art. 292**) din Codul penal privind falsul în declaraţii.

 

Data

……………….

Semnătura

…………………………….


*) Se completează cu tipul/tipurile pentru care solicitantul doreşte să susţină examenul de atestare.

**) Art. 292: Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

[Art. 145: Prin termenul „public” se înţelege tot ce priveşte autorităţile publice, instituţiile publice, instituţiile sau alte persoane juridice de interes public, administrarea, folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate publică, serviciile de interes public, precum şi bunurile de orice fel care, potrivit legii, sunt de interes public]

 

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

Memoriu de activitate

- model -

 

Numele....................................................

Prenumele...............................................

Data naşterii...........................................,

 

I. Studii superioare

Facultatea...............................................

Specialitatea...........................................

Data absolvirii.........................................

Media examenului de diplomă....................

 

II. Activitatea profesională

A, Locuri de muncă si funcţii deţinute

 

Nr. crt.

Unitatea (instituţia)

Anul

Funcţia

Descrierea sumară a atribuţiilor de serviciu

 

 

 

 

 

 

B. Lucrări avizate sau elaborate în calitate de proiectant

 

Nr. crt.

Denumirea lucrării

Anul. luna

Tipul activităţii (proiectare/avizare)

Beneficiarul

Precizarea principalelor caracteristici tehnico-economice ale lucrării

 

 

 

 

 

 

 

III. Activitatea ştiinţifică

a) invenţii şi inovaţii:

b) lucrări publicate (titlul lucrării, editura, anul);

c) activităţi didactice în învăţământul superior (instituţia de învăţământ superior, facultatea, catedra, disciplina, funcţia didactică);

d) doctorat (data înmatriculării ca doctorand, teza de doctorat, data susţinerii).

 

Data

……………….

Semnătura

…………………………….

 

ANEXA Nr. 3a

la regulament

 

- model -

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

CERTIFICAT DE ATESTARE

Nr. ............din............

În baza Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,

în urma cererii nr. ...........din.................şi a verificării efectuate de Comisia de examen din data de.................................

se eliberează prezentul certificat de atestare.

Se atestă domnul (doamna)................................................., de profesie ................................................... cu domiciliul în localitatea.................................................... str. ........................................nr. ......................bl..............se.................et. ................... ap...........judeţul ........................................................................ pentru calitatea de ....................................................., în domeniul/domeniile...................................................................... şi tipul/tipurile de atestat ................................................................................ pentru următoarele cerinţe:

A. rezistenţă mecanică şi stabilitate;

B. securitate la incendiu;

C. igienă, sănătate şi mediu;

D. siguranţă în exploatare;

E. protecţie împotriva zgomotului;

F economie de energie şi izolare termică.

 

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

 

Preşedintele Comisiei de examen

……………………………………..

 

ANFXANr.3b

la regulament

 

- model -

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

LEGITIMAŢIE

Nr. ............din............

În baza Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,

în urma cererii nr. ...........din.................şi a verificării efectuate de Comisia de examen din data de...............................

se eliberează prezenta legitimaţie.

Domnul (doamna)......................................................................de profesie..................................................cu domiciliul în localitatea................................................................, str. ........................................nr. ...................,. bl............., sc ................. et. ...................ap...........judeţul.....................................................deţine calitatea de...................................................................., în domeniul/domeniile...................................................................... şi tipul/tipurile de atestat.................................................. pentru următoarele cerinţe:

A. rezistenţă mecanică şi stabilitate;

B. securitate la incendiu;

C. igienă, sănătate şi mediu;

D. siguranţă în exploatare;

E. protecţie împotriva zgomotului;

F. economie de energie şi izolare termică.

 

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

 

Preşedintele Comisiei de examen

……………………………………..

 

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

ŞTAMPILĂ*)

- model –

 

NOTĂ:

Diametrul exterior al ştampilei este de 48 de milimetri.

Numărul de pe ştampilă este numărul certificatului de atestare şi al legitimaţiei specialistului posesor al ştampilei.

Domeniul de atestare este reprezentat de VGp, VGt, VGd, VGv, VGb, VGs, VGg, EGp, EGt, EGd, EGv, EGb, EGs sau EGg şi reprezintă specialităţile specificate la art. 4 din Regulamentul pentru atestarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de verificare a proiectelor din sectorul gazelor naturale.

Cerinţele de calitate sunt reprezentate de:

A. rezistenţă mecanică şi stabilitate;

B. securitate la incendiu;

C. igienă, sănătate şi mediu;

D. siguranţă în exploatare;

E. protecţie împotriva zgomotului;

F. economie de energie şi izolare termică.


*) Ştampila este reprodusă în facsimil.

 

ANFXA Nr. 4a

la regulament

 

CONDIŢII-CADRU

de valabilitate aferente Certificatului de atestare nr. ... destinat persoanei fizice care desfăşoară activităţi de verificare a proiectelor din sectorul gazelor naturale

 

1. Certificatul de atestare este acordat de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei doamnei/domnului .............................................................................. (nume şi prenume) numită/numit în continuare titular.

2. Certificatul de atestare se acordă în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013, denumit în continuare regulament.

3. Certificatul de atestare are ca obiect acordarea calităţii de verificator de proiecte pentru............................................ (precizarea domeniului/domeniilor)

4. Durata de valabilitate a Certificatului de atestare este nedeterminată, iar dreptul de practică este conferit prin legitimaţie, conform prevederilor regulamentului.

5. Dreptul de practică poate fi prelungit în condiţiile prevăzute de regulament.

6. Titularul are obligaţia de a verifica proiectele tehnice în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu respectarea următoarelor criterii:

A. rezistentă mecanică si stabilitate;

B. securitate la incendiu;

C. igienă, sănătate şi mediu;

D. siguranţă în exploatare;

E. protecţie împotriva zgomotului;

F. economie de energie şi izolare termică.

7. Titularul va desfăşura activitatea exclusiv pe baze contractuale, în conformitate cu prevederile regulamentului, cu respectarea principiilor transparenţei şi egalităţii de tratament al clienţilor, evitând orice discriminare.

8. Titularul verifică tehnic următoarele:

a) documentaţia tehnică necesară obţinerii autorizaţiei de construire;

b) proiectele tehnice;

c) dispoziţia/dispoziţiile de şantier dată/date de proiectantul lucrării pentru modificări locale ale soluţiei tehnice din documentaţia tehnică autorizată, conform prevederilor legale în vigoare;

d) proiectele întocmite în urma unor rapoarte de expertiză tehnică de calitate.

9. Titularul are următoarele obligaţii:

a) să verifice documentaţiile prevăzute la pct. 8 numai în domeniul pentru care a fost atestat;

b) să verifice soluţiile tehnice în vederea asigurării unui nivel calitativ al lucrărilor corespunzător criteriilor menţionate la pct. 6;

c) să verifice respectarea reglementărilor tehnice în vigoare cu privire la realizarea lucrărilor specifice domeniului de atestare;

d) să semneze şi să ştampileze pe fiecare pagină memoriul tehnic, breviarul de calcul si toate piesele desenate ale proiectului, numai în condiţiile în care acesta este corespunzător din punctul de vedere al cerinţelor stabilite prin prevederile legale;

e) să întocmească referatul de verificare, conform prevederilor regulamentului, indiferent de faptul că documentele prezentate la verificare corespund sau nu cerinţelor prevederilor legale;

f) să întocmească şi să ţină la zi registrul de evidenţă a documentaţiilor verificate;

g) să nu folosească în alte scopuri şi să nu transmită terţilor elemente şi detalii din proiectele tehnice verificate, fără acordul proiectantului sau investitorului, decât în cazurile prevăzute de lege;

h) să participe la activităţile de monitorizare şi control organizate de ANRE, la solicitarea acesteia; i) să participe anual la cursurile de specialitate organizate în scopul actualizării pregătirii profesionale.

10. Titularul nu poate semna şi ştampila, în această calitate, proiectele întocmite de el sau la a căror elaborare a participat.

11. Titularul nu se angajează în practici anticoncurenţiale şi nu împiedică alţi titulari de certificat de atestare să se angajeze în activitatea de verificare a proiectelor.

12. Titularul respectă întocmai prevederile regulamentului şi ale legislaţiei incidente.

13. Nerespectarea de către titular a cerinţelor pct. 12 îndreptăţeşte ANRE să aplice sancţiuni, mergând până la suspendarea dreptului de practică sau retragerea calităţii de verificator de proiecte.

14 în cazul suspendării dreptului de practică sau al retragerii calităţii de verificator de proiecte, titularul are obligaţia de a depune la sediul ANRE cel mai apropiat certificatul de atestare, legitimaţia şi ştampila, în termen de 72 de ore de la data primirii deciziei comisiei.

15. În situaţia schimbării datelor de identificare, titularul este obligat să transmită ANRE, în termen de 7 zile lucrătoare, O notificare însoţită de documentele justificative, ocazie cu care solicită modificarea certificatului de atestare şi a legitimaţiei; certificatul de atestare şi legitimaţia valabile la momentul solicitării se depun la ANRE pentru modificare.

16. Titularul este obligat să caseze şi să distrugă ştampila care nu mai este conformă cu certificatul de atestare.

17. Nerespectarea de către titular a prezentelor condiţii de valabilitate se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.

18. Schimbul de informaţii cu ANRE se face în scris, prin email - darag@anre.ro, fax: 021/312.43.65 sau prin poştă, la adresa: Str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, Bucureşti.

 

ANEXA Nr. 4b

la regulament

 

CONDIŢII-CADRU

de valabilitate aferente Certificatului de atestare nr. ... destinat persoanei fizice care desfăşoară activităţi de expertiză tehnică a proiectelor tehnice şi/sau a obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale

 

1. Certificatul de atestare este acordat de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei doamnei/domnului ................................................................................... (numele şi prenumele) numită/numit în continuare titular.

2. Certificatul de atestare se acordă în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013, denumit în continuare regulament.

3. Certificatul de atestare are ca obiect acordarea calităţii de verificator de proiecte pentru............................................ (precizarea domeniului/domeniilor)

4. Durata de valabilitate a certificatului de atestare este nedeterminată, iar dreptul de practică este conferit prin legitimaţie, conform prevederilor regulamentului.

5. Dreptul de practică poate fi prelungit în condiţiile prevăzute de regulament.

6. Titularul are obligaţia de a expertiza tehnic proiectele şi/sau obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu respectarea următoarelor criterii:

A. rezistenţă mecanică şi stabilitate;

B. securitate la incendiu;

C. igienă, sănătate şi mediu;

D. siguranţă în exploatare;

E protecţie împotriva zgomotului;

F. economie de energie şi izolare termică.

7. Titularul va desfăşura activitatea exclusiv pe baze contractuale, în conformitate cu prevederile regulamentului, cu respectarea principiilor transparenţei şi egalităţii de tratament al clienţilor, evitând orice discriminare.

8. În vederea efectuării unei expertize, titularul verifică cel puţin următoarele:

a) condiţiile de amplasament şi de exploatare a obiectivului/sistemului sau instalaţiei;

b) starea obiectivului/sistemului sau instalaţiei;

c) documentele care au stat la baza realizării sau exploatării obiectivului/sistemului sau instalaţiei;

d) prevederile din reglementările tehnice care au stat la baza realizării obiectivului/sistemului sau instalaţiei şi cele în vigoare la data efectuării expertizei tehnice;

e) prevederile din reglementările tehnice care stau la baza exploatării obiectivului/sistemului sau instalaţiei.

9. Titularul efectuează expertiza tehnică atunci când un organism cu atribuţii de control al statului solicită acest lucru sau când o situaţie deosebită o impune pentru:

a) rezolvarea unor situaţii care intervin la obiective/sisteme sau instalaţii existente;

b) determinarea, în orice stadiu, a stării tehnice a obiectivelor/sistemelor sau instalaţiilor existente în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor naturale, acţiunilor umane sau activităţii tehnologice;

c) rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau execuţia unor lucrări asupra obiectivelor/sistemelor sau instalaţiilor;

d) întocmirea unei documentaţii tehnice pentru obiectivele/sistemele sau instalaţiile aflate în funcţiune, în cazul în care documentaţia tehnică iniţială a fost deteriorată sau distrusă;

e) prelungirea duratei de funcţionare a unor obiective/sisteme sau instalaţii aflate în funcţiune.

10. Titularul are următoarele obligaţii:

a) să expertizeze tehnic numai în domeniul pentru care a fost atestat;

b) să aducă la cunoştinţă, în scris, proprietarului sau investitorului, conform prevederilor regulamentului, măsurile urgente ce se impun;

c) să verifice calitatea tehnică a proiectelor tehnice/lucrărilor, corespunzător criteriilor menţionate la pct. 6 şi prevederilor legale, în cazul litigiilor;

d) să verifice cele menţionate la pct. 8, cu respectarea criteriilor menţionate la pct. 6 şi a prevederilor legale;

e) să întocmească raportul de expertiză, conform prevederilor regulamentului;

f) să întocmească şi să ţină la zi registrul de evidenţă a expertizelor tehnice efectuate;

g) să nu folosească în alte scopuri şi să nu transmită terţilor elemente şi detalii din proiectele tehnice expertizate, fără acordul proiectantului sau al investitorului, decât în cazurile prevăzute de lege;

h) să participe la activităţile de monitorizare şi control organizate de ANRE, la solicitarea acesteia; i\ să participe anual la cursurile de specialitate organizate în scopul actualizării pregătirii profesionale.

11. Titularul nu poate desfăşura activităţi de expertiză tehnică pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale la a căror proiectare, verificare tehnică sau execuţie a participat.

12. Titularul nu se angajează în practici anticoncurenţiale şi nu împiedică alţi titulari de certificat de atestare să se angajeze în activitatea de expertiză tehnică.

13. Titularul respectă întocmai prevederile regulamentului si ale legislaţiei incidente.

14. Nerespectarea de către titular a cerinţelor pct. 13 îndreptăţeşte ANRE să aplice sancţiuni, mergând până la suspendarea dreptului de practică sau retragerea calităţii de expert tehnic.

15. În cazul suspendării dreptului de practică sau al retragerii calităţii de expert tehnic, titularul are obligaţia de a depune la sediul ANRE cel mai apropiat certificatul de atestare, legitimaţia şi ştampila, în termen de 72 de ore de la data primirii deciziei comisiei.

16. În situaţia schimbării datelor de identificare, titularul se obligă să transmită ANRE, în termen de 7 zile lucrătoare, o notificare însoţita de documentele justificative, ocazie cu care solicită modificarea certificatului de atestare şi a legitimaţiei; certificatul de atestare şi legitimaţia valabile la momentul solicitării se depun la ANRE pentru modificare.

17. Titularul este obligat sa caseze şi să distrugă ştampila care nu mai este conformă cu certificatul de atestare.

18. Nerespectarea de către titular a prezentelor condiţii de valabilitate se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.

19. Schimbul de informaţii cu ANRE se face în scris, prin email - darag@anre.ro, fax: 021/312.43.65 sau prin poştă, la adresa: Str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, Bucureşti.

 

ANEXA Nr. 5a

la regulament

 

Registru de evidenţă a proiectelor verificate

- model –

 

Nr. crt.

Data verificării

Numărul proiectului şi data

Firma autorizată pentru proiectare

Proiectantul autorizat

Tipul proiectului

(tipul instalaţiei verificate)

Beneficiarul

Adresa

Localitatea

Judeţul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 5b

la regulament

 

Registru de evidenţă a expertizelor tehnice efectuate

- model -

 

Nr. crt.

Data expertizei

Tipul expertizei efectuate

Beneficiarul

Adresa

Oraşul

Judeţul

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 6

la regulament

 

CERERE

pentru prelungirea duratei de valabilitate a legitimaţiei de verificator de proiecte/expert tehnic

 

Domnule preşedinte,

Subsemnatul/a,..............................................., domiciliat/ă în localitatea....., str. ....., nr. ....., bloc .....etaj..... apart. ...... posesor al actului de identitate seria........nr. .....................eliberat de Poliţia......................... la data de .................................... cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, născut în anul ........... luna ...... ziua ....... în localitatea...................................... judeţul ......................................

vă rog să-mi aprobaţi prelungirea duratei de valabilitate a legitimaţiei de verificator de proiecte/expert tehnic nr. .................... din data de........................................

Pentru prelungirea valabilităţii legitimaţiei anexez:...................................................

Subsemnatul ............................................., declar pe propria răspundere că documentele depuse sunt conforme cu realitatea şi declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 292* din Codul penal privind falsul în declaraţii.

 

Data

……………….

Semnătura

…………………………….

 


* Art. 292: Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unul organ sau Instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

[Art. 145: Prin termenul „public” se înţelege tot ce priveşte autorităţile publice, instituţiile publice, instituţiile sau alte persoane juridice de interes public, administrarea, folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate publică, serviciile de interes public, precum şi bunurile de orice fel care, potrivit legii, sunt de interes public]

 

ANEXA Nr. 7

la regulament

 

Referat de verificare

(cerinţe minime)

 

1. Numărul şi data referatului de verificare conform registrului de evidenţă al verificatorului de proiecte

2. Datele de identificare a verificatorului de proiecte (numele, prenumele, numărul legitimaţiei, telefonul)

3. Date cu privire la cerinţele esenţiale pentru care se face verificarea

4. Datele de identificare ale:

a) operatorului economic autorizat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru activităţi de proiectare;

b) investitorului;

c) amplasamentului

5. Data prezentării proiectului tehnic la verificare

6. Sumarul caracteristicilor principale ale proiectului tehnic (categoria de importanţă, conţinutul proiectului tehnic etc.)

7. Sumarul documentelor care se supun verificării:

a. memoriu tehnic;

b. planşe;

c. breviar de calcul;

d. schemă izometrică;

e. alte documente

8. Concluzii asupra verificării tehnice

9. Numărul de exemplare în care este întocmit referatul de verificare

 

ACTE ALE ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR SI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi a unor taxe încasate de la membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

 

Având în vedere prevederile art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 26 alin. (5) lit. I) din Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, întrunit în şedinţa din data de 21 martie 2013, emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare OAMGMAMR, care exercită profesia de asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical au obligaţia de a plăti lunar cotizaţia de membru în cuantum de 1% din valoarea salariului de bază.

Art. 2. - Prin excepţie de la prevederile art. 1, asistenţii medicali generalişti, moaşele sau asistenţii medicali care au intrat în posesia certificatului de membru, dar care nu desfăşoară încă activitate medicală, sunt obligaţi la plata unei cotizaţii în cuantum de 1% lunar din valoarea salariului minim pe economie.

Art. 3. - Membrii OAMGMAMR care se află în situaţia suspendării contractului de muncă pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau a copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani ori în concediu de îngrijire a copilului bolnav până la vârsta de 7 ani, respectiv 18 ani pentru copilul cu handicap sunt obligaţi la plata unei cotizaţii în cuantum de 1% lunar din valoarea salariului minim pe economie în vigoare la data intrării în concediu.

Art. 4. - Asistenţii medicali generalişti, moaşele sau asistenţii medicali care sunt pensionari şi nu mai exercită activităţi medicale, dar doresc să îşi păstreze calitatea de membru, vor plăti o cotizaţie în cuantum de 1% lunar din valoarea salariului minim pe economie.

Art. 5. - Asistenţii medicali generalişti, moaşele sau asistenţii medicali cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în unul dintre aceste state, care au solicitat şi au obţinut, în condiţiile legii, calitatea de membru al OAMGMAMR, sunt obligaţi la plata cotizaţiei în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români.

Art. 6. - Asistenţii medicali generalişti, moaşele sau asistenţii medicali cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în unul dintre aceste state, care prestează temporar servicii medicale pe teritoriul României, sunt exceptaţi de la plata cotizaţiei.

Art. 7. - Sunt scutiţi de la plata cotizaţiei asistenţii medicali generalişti, moaşele sau asistenţii medicali care se află în una dintre următoarele situaţii:

a) li s-a aplicat sancţiunea de suspendare a calităţii de membru al OAMGMAMR;

b) li s-a aplicat sancţiunea de retragere a calităţii de membru al OAMGMAMR;

c) au solicitat suspendarea calităţii de membru al OAMGMAMR, pe durata suspendării.

Art. 8. - Se stabilesc următoarele taxe, pe care le vor încasa filialele judeţene/a municipiului Bucureşti ale OAMGMAMR:

a) taxă pentru înscriere în OAMGMAMR - 100 lei;

b) taxă pentru procedura de reatestare a competenţei profesionale a membrilor OAMGMAMR - 100 lei;

c) taxă pentru eliberarea unei adeverinţe care atestă moralitatea şi onorabilitatea membrilor OAMGMAMR -100 lei.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 24/2009 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare.

Art. 10. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 11. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,

Mircea Timofte

 

Bucureşti, 21 martie 2013.

Nr. 10.

 

ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009

 

Având în vedere prevederile art. 18 alin, (2) şi art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările ulterioare,

Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, întrunit în şedinţa din data de 21 martie 2013, emite următoarea hotărâre:

Art. I. - Metodologia de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 26 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, liniuţa a 4-a se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- perioada de concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani sau de 3 ani pentru copilul cu handicap însumat pe o perioadă de maximum 5 ani;”.

2. La articolul 2, după liniuţa a 4-a se introduc două noi liniuţe, liniuţele a 5-a şi a 6-a, cu următorul cuprins:

„- perioada în care asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali desfăşoară activitate ca instructori de practică în şcolile postliceale sau numai activitate didactică în unităţile de învăţământ;

- perioada în care asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali desfăşoară activitate în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar sau însoţesc membrii familiei în astfel de misiuni, potrivit legii.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,

Mircea Timofte

 

Bucureşti, 21 martie 2013.

Nr. 11.

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 11 aprilie 2013, se face următoarea rectificare: - în loc de: „